Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και. του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. με τη διάταξη της αεροτροχιάς"

Transcript

1 Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μελέτη ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας με τη διάταξη της αεροτροχιάς Βαρσάμης Χρήστος Στόχος: Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας. Πειραματική διάταξη: Δρομέας που κινείται πάνω σε αεροτροχιά υπό την επίδραση σταθερής εξωτερικής δύναμης. Μέθοδος: Προσδιορισμός της ταχύτητας που αποκτά ο δρομέας για δεδομένες αποστάσεις. Υπολογισμός της μεταβολής της κινητικής ενέργειας του δρομέα και σύγκριση της με το έργο της σταθερής εξωτερικής δύναμης. Ι. Απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις 1. Βασικές αρχές κινηματικής Η θέση ενός σώματος στο χώρο προσδιορίζεται επιλέγοντας αυθαίρετα κάποιο σύστημα αναφοράς, το οποίο συνήθως είναι το καρτεσιανό σύστημα στο οποίο οι τρεις άξονες είναι κάθετοι μεταξύ τους. Η θέση παριστάνεται με ένα διάνυσμα με αρχή την αρχή των αξόνων και τέλος το ίδιο το σώμα (που θεωρούμε σημειακό). Το διάνυσμα αυτό λέγεται διάνυσμα θέσης, r. Όταν το σώμα κινείται σε ευθύγραμμη τροχιά τότε

2 χρειαζόμαστε μόνο μια συνιστώσα του διανύσματος θέσης, έστω τη συνιστώσα x, η οποία μεταβάλλεται με το χρόνο, σύμφωνα με την εξίσωση κίνησης x(t). Ο ρυθμός μεταβολής της θέσης με το χρόνο ονομάζεται μέση ταχύτητα, υ : υ Δx (1) Δt Συνήθως, στην πράξη μας ενδιαφέρει η στιγμιαία ταχύτητα, υ, που λαμβάνουμε για πολύ μικρό (απειροστό) χρονικό διάστημα, δηλαδή όταν Δt 0. Σε αυτή την περίπτωση, ο ορισμός (1) ταυτίζεται με τη μαθηματική έννοια της χρονικής παραγώγου της συνάρτησης x(t) και γράφουμε: Δx dx (2) υ lim Δt 0 Δt dt Με παρόμοια διαδικασία μπορούμε να ορίσουμε ως μέση επιτάχυνση, α, το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας με το χρόνο: α Δυ (3) Δt Επίσης, η στιγμιαία επιτάχυνση, α, λαμβάνεται για πολύ μικρό (απειροστό) χρονικό διάστημα, δηλαδή όταν Δt 0. Ο ορισμός (3) ταυτίζεται τότε με τη μαθηματική έννοια της χρονικής παραγώγου της συνάρτησης υ(t) και γράφουμε: Δυ dυ (4) α lim Δt 0 Δt dt Σύμφωνα με τις σχέσεις (2) και (4), αν γνωρίζουμε την εξίσωση κίνησης x(t) ενός κινητού, τότε με διαδοχικές παραγωγίσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τόσο την ταχύτητά του όσο και την επιτάχυνσή του. Όταν γνωρίζουμε την επιτάχυνση του

3 κινητού με το χρόνο, α(t), τότε μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητά του και τη θέση του με διαδοχικές ολοκληρώσεις, σύμφωνα με τις σχέσεις: dυ(t) υ t t α(t) dυ αdt dυ αdt υ υ αdt υ 0 dt 0 t0 t0 (5) dx(t) x t t υ(t) dx υdt dx υdt x x υdt x 0 dt 0 t0 t0 (6) 2. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Όταν ένα κινητό κινείται σε ευθεία τροχιά με σταθερή επιτάχυνση, α, τότε η κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη. Εφαρμόζοντας τις εξισώσεις (5) και (6) με τις ακόλουθες αρχικές συνθήκες, για t 0 =0 υ 0 =0 και x 0 =0 (που σημαίνει ότι αρχικά το σώμα βρίσκεται στην αρχή των αξόνων και ξεκινά από την ηρεμία), λαμβάνουμε τις σχέσεις: υ x αt (7) αt (8) Απαλείφοντας το χρόνο από τις παραπάνω σχέσεις καταλήγουμε ότι: 2 υ 2α x (9) 3. Έργο δύναμης Όταν ασκήσουμε μια δύναμη, F, σε ένα σώμα τότε η δύναμη παράγει έργο μόνο όταν μετατοπίζει το σώμα. Στη γενική περίπτωση, για μια στοιχειώδη μετατόπιση του σώματος ds υπό την επίδραση της δύναμης F, το στοιχειώδες έργο, dw, είναι: dw F ds (10)

4 Σχόλιο: Προσέξτε ότι στη σχέση (10) υπάρχει εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων F και ds. Αυτό σημαίνει ότι: 1) το έργο είναι μονόμετρο μέγεθος. 2) έργο παράγουν οι συνιστώσες της δύναμης που είναι παράλληλες στη μετατόπιση. 3) έργο καταναλώνουν οι συνιστώσες της δύναμης που είναι αντιπαράλληλες στη μετατόπιση, όπως οι δυνάμεις τριβής. 4) δυνάμεις κάθετες στη μετατόπιση δεν παράγουν έργο Εφαρμόζοντας διαστατική ανάλυση, αφού στο SI η μετατόπιση x μετράται σε m και η δύναμη F σε Ν (ή Kg m s -2 ), η μονάδα μέτρησης του έργου θα είναι N m, που ονομάζεται J (Joule). Ολοκληρώνοντας τη σχέση (10), το έργο δύναμης F δίνεται από τη σχέση: W F ds (11) όπου το ολοκλήρωμα υπολογίζεται πάνω στην τροχιά κίνησης του σώματος. Για την περίπτωση ευθύγραμμης κίνησης υπό την επίδραση σταθερής δύναμης, η σχέση (11) μετατρέπεται στην εξίσωση: W FcosφΔx (12) όπου Δx η μετατόπιση του σώματος και φ η γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα της δύναμης με το αντίστοιχο της μετατόπισης.

5 4. Το θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας Το έργο της συνολικής δύναμης που δρα πάνω σε ένα σώμα κατά τη μετατόπιση του από την αρχική θέση Α στην τελική θέση Β ισούται με τη μεταβολή της κινητικής του ενέργειας. Η μεταβολή ισούται με την κινητική ενέργεια στην τελική θέση μείον την κινητική ενέργεια στην αρχική θέση. Για την απόδειξη του θεωρήματος θα χρειαστούμε αρχικά το θεμελιώδη νόμο της δυναμικής, ή δεύτερο νόμο του Newton, που σχετίζει τη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα, F, με τον αντίστοιχο χρονικό ρυθμό της μεταβολής της ορμής του, dp: dp F dt (13) Αντικαθιστώντας την παραπάνω σχέση στην εξίσωση (11) λαμβάνουμε: B B B B B dp ds W F ds ds dp d(m υ) υ m dυ υ m υ m υ B A dt dt (14) 2 2 A A A A A Οι ποσότητες 1 2 mυb 2 και 1 2 mυα 2 αντιστοιχούν στην κινητική ενέργεια του σώματος στις θέσεις Β και Α, αντίστοιχα. Σημείωση: στη σχέση (14) τα σημεία Α και Β στα όρια του ολοκληρώματος αντιστοιχούν στην αρχική και τελική θέση του σώματος.. Επίσης, δώστε προσοχή στα παρακάτω: η ορμή του σώματος ορίζεται ως p m υ. η απόδειξη ισχύει μόνο όταν θεωρήσουμε πως η μάζα του σώματος είναι σταθερή, κάτι που ισχύει στα πλαίσια της κλασσικής μηχανικής. στο προτελευταίο βήμα το εσωτερικό γινόμενο dυ υ είναι απλά το γινόμενο των μέτρων των διανυσμάτων αφού η στοιχειώδης ταχύτητα, dυ, είναι πάντα παράλληλη στην ταχύτητα, υ.

6 το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας έχει γενική ισχύ ανεξαρτήτως του είδους των δυνάμεων που δρουν στο σώμα. Ως αντιπαράδειγμα, θυμηθείτε ότι η αρχή διατήρησης της ενέργειας ισχύει μόνο όταν οι δυνάμεις είναι συντηρητικές. όμως, ισχύει μόνο όταν οι μεταβολές που προκαλούνται στο σώμα αφορούν αποκλειστικά στην ταχύτητα του. τέλος, παρατηρήστε ότι δεν μας απασχολεί η συγκεκριμένη διαδρομή που ακολουθεί το σώμα μεταξύ της αρχικής και τελικής του θέσης. 5. Η διάταξη της αεροτροχιάς της εργαστηριακής άσκησης Η διάταξη της άσκησης απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 1. Σχήμα 1: Η διάταξη της αεροτροχιάς.

7 Ο δρομέας, που είναι αρχικά ακίνητος, συνδέεται με αβαρές νήμα με βαρίδι γνωστής μάζας, m β. Όσο το βαρίδι αιωρείται (βρίσκεται πάνω από το πάτωμα) τότε, μόλις αυτό αφεθεί ελεύθερο, ο δρομέας θα αρχίσει να κινείται υπό την επίδραση της τάσης του νήματος. Εκείνο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι η αεροτροχιά, που ενεργοποιείται εκκινώντας τον αεροσυμπιεστή, συμβάλλει στο να αντισταθμίσει, λόγω του ρεύματος αέρα που παρέχει, το βάρος του δρομέα με τελικό αποτέλεσμα να εκμηδενίζει τις τριβές. Επομένως, η κίνηση στην αεροτροχιά προσομοιώνεται με το παρακάτω σχήμα: m δ T T m β g Σχήμα 2: Δυνάμεις στη διάταξη της αεροτροχιάς. Ο νόμος της δυναμικής οδηγεί στις εξισώσεις (τα σώματα κινούνται με κοινή επιτάχυνση): m g T m α (15) β β T m α (16) δ Προσθέτοντας κατά μέλη καταλήγουμε στον υπολογισμό της επιτάχυνσης α:

8 mβ α m m β δ g (17) ΙΙ. Πειραματική διάταξη Η πειραματική διάταξη που θα χρησιμοποιήσετε παρουσιάσθηκε στο σχήμα 1. Στο παρακάτω σχήμα 3 φαίνεται σε μεγέθυνση ο δρομέας, οι φωτοπύλες, το νήμα και ο βαθμονομημένος χάρακας της αεροτροχιάς: Σχήμα 3: Διάταξη της αεροτροχιάς. ΙΙΙ. Λήψη, πίνακες και επεξεργασία μετρήσεων

9 Για την εκτέλεση της άσκησης ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης 1) Προσδιορίστε τη θέση, x 0, του δρομέα πάνω στην αεροτροχιά για την οποία το βαρίδι εφάπτεται στο οριζόντιο δάπεδο. 2) Προσδιορίστε την απόσταση μεταξύ των δύο φωτοπυλών, s. Για το σκοπό αυτό μετακινήστε αργά το δρομέα έτσι ώστε να σημειώσετε τις ακόλουθες δύο χαρακτηριστικές ενδείξεις: η πρώτη ένδειξη, s 1, στην οποία ξεκινά το χρονόμετρο της άσκησης, όταν το δεξί άκρο του δρομέα ενεργοποιήσει την αριστερή φωτοπύλη, και η δεύτερη, s 2, αντιστοιχεί στη θέση του δρομέα στην οποία σταματά το χρονόμετρο της άσκησης, όταν το δεξί άκρο του δρομέα ενεργοποιήσει τη δεξιά φωτοπύλη. Η απόσταση s με την παραπάνω διαδικασία ισούται με s 2 - s 1. 3) Απομακρύνετε το δρομέα σε διαφορετικές αποστάσεις x, όπως δίνονται στον παρακάτω πίνακα, από τη θέση x 0 του βήματος 1 προς τα αριστερά. Στο διάστημα των αποστάσεων αυτών, ο δρομέας εκτελεί ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση ενώ μόλις το βαρίδι ακουμπήσει στο έδαφος (αυτό γίνεται στη θέση x 0 ) ο δρομέας θεωρητικά θα συνεχίσει να κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. Με ακίνητο το δρομέα (κάποιος τον κρατά με το χέρι) εκκινήστε τον αεροσυμπιεστή και, στη συνέχεια, καταγράψτε το χρόνο κίνησης του δρομέα ανάμεσα στις φωτοπύλες, t. Επαναλάβατε 5 μετρήσεις του χρόνου κίνησης για κάθε τιμή του x. Υπολογίστε το μέσο όρο των χρόνων, t, και στη συνέχεια την ταχύτητα του δρομέα από τη σχέση υ= x/ t. Καταγράψτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα μετρήσεων: Α/Α x (m) t 1 (s) t 2 (s) t 3 (s) t 4 (s) t 5 (s) t (s) υ (m/s)

10 Από τη σχέση (9) προσδιορίστε, με κατάλληλη διαμόρφωση της σχέσης σε ευθεία και την αντίστοιχη γραφική παράσταση, την επιτάχυνση του δρομέα, α. 4) Υπολογίστε με βάση τη σχέση (17) την τιμή της θεωρητικής επιτάχυνσης, α θ, και συγκρίνετε τις δύο τιμές α και α θ. Να δώσετε τη σχετική απόκλιση: α θ α α θ Μελέτη του θεωρήματος μεταβολής της κινητικής ενέργειας 1) Για κάθε απόσταση x να υπολογίσετε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας, ΔΕ Κ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα μετρήσεων: Α/Α x (m) t (s) υ (m/s) ΔΕ Κ (J) ) Για κάθε απόσταση x να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που κινεί το δρομέα, Τ (βλ. σχήμα 2 και σχέση 16). Καταγράψτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα μετρήσεων:

11 Α/Α x (m) T (N) W (J) ) Για κάθε απόσταση x, με βάση τους δύο παραπάνω πίνακες να δημιουργήσετε τον παρακάτω πίνακα μετρήσεων: Α/Α x (m) ΔΕ Κ (J) W (J) W ΔE K % W Τέλος, να σχολιάσετε συνοπτικά τις τιμές των αποκλίσεων που υπολογίσατε στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Ακαδηµαϊκό έτος 4-5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Νίκος Κυλάφης Πανεπιστήµιο Κρήτης //4 Σελίδα από 55 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Το µάθηµα της Γενικής Φυσικής Ι θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (6-ΩΡΟ) - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. 1.1 Ορμή υλικού σημείου,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου

Θεωρία Φυσικής Α Λυκείου Αγαπητέ μαθητή, Εισαγωγή και Περιεχόμενα Στα χέρια σου κρατάς τις σημειώσεις για το μάθημα της Φυσικής. Αυτές οι σημειώσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις συνοπτικά μια γενική ιδέα της φυσικής Α Λυκείου (ή PCB).

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος

Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή. Ηλεκτρικό πεδίο Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κέρκυρα 010 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1.A1 Μέτρηση του πάχους μιας μολυβιάς ή του πάχους μιας τρίχας.a Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ. Γ Εξαµήνου Α.Ε.Ν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ Εξαµήνου ρ. Γ. Ι. Αυγουστής Φυσικός Τακτ. Καθηγητής Α.Ε.Ν Ασπροπύργου ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Φυσικός, τακτ. Καθηγητής, Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση

1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση ,Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Καραδηµητρίου Ε. Μιχάλης http://perifysikhs.wordpress.com mixalis.karadimitriou@gmail.com Πρόχειρες Σηµειώσεις 2011-2012 1 Απλή Αρµονική Ταλάντωση 1.1 Περιοδικά Φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B

εάν F x, x οµόρροπα εάν F x, x αντίρροπα B = T W T = W B 4 Εργο και Ενέργεια 4.1 Εργο σε µία διάσταση Το έργο µιας σταθερής δύναµης F x, η οποία ασκείται σε ένα σώµα που κινείται σε µία διάσταση x, ορίζεται ως W = F x x Εργο ύναµης = ύναµη Μετατόπιση Εχουµε

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα