Vaccuperm VGS-147, -148

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vaccuperm VGS-147, -148"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

2 Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς, η εταιρεία Grundfos Alldos δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Vaccuperm VGS-147 και 148 με ηλεκτρικό εξοπλισμό (με την ένδειξη CE στην πινακίδα τύπου), τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες του Συμβουλίου για τη σύγκλιση της νομοθεσίας των κρατών-μελών της ΕΕ: Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσεως (73/23/ΕΟΚ). Πρότυπο που εφαρμόσθηκε: EN :2006 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/ΕΟΚ). Πρότυπα που εφαρμόσθηκαν: EN :2007 EN :2007 άλλοι τεχνικοί κανονισμοί που εφαρμόσθηκαν: DIN 19606: η Ιανουαρίου 2009 W. Schwald Managing Director Ulrich Stemick Technical Director 2

3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος Δομή της τεκμηρίωσης Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Ομάδες χρηστών - ομάδες-στόχοι Υπευθυνότητες των χρηστών Υπευθυνότητες του υπευθύνου λειτουργίας Προσωπικό συντήρησης και σέρβις Ορθή χρήση Ακατάλληλη χρήση 5 2. Χειρισμός χλωρίου Φυσικά και χημικά στοιχεία Συμβουλή για την ασφάλεια κατά το χειρισμό του χλωρίου Κίνδυνοι για την υγεία Ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας Κανόνες συμπεριφοράς Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων Μεταφορά και αποθήκευση χλωρίου Δοχεία πίεσης και εξαρτήματα προσαρμογής Εξαγωγή χλωρίου Έλεγχος στεγανότητας Έλεγχος των αγωγών διαλύματος χλωρίου και του διαφράγματος μη επιστροφής του εγχυτήρα Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών υποπίεσης Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών πεπιεσμένου αερίου Κατασκευαστικές απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις χλωρίωσης Αρχή λειτουργίας των στοιχείων Ρυθμιστής υποπίεσης Σωλήνας μέτρησης Βαλβίδα δοσομέτρησης Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης (επιλογή: VGA-117) Μετρητής κενού (επιλογή: VGA-117) Εγχυτήρας Κατάλογος ισχυόντων νόμων και κανονισμών Συνιστώμενη διάμετρος Μεταξύ του ρυθμιστή υποπίεσης και του ρυθμιστή δοσομέτρησης Μεταξύ του ρυθμιστή δοσομέτρησης και του εγχυτήρα Τεχνικά στοιχεία Γενικά στοιχεία Σύνδεση πίεσης Εύρος ροής Πίεση εισαγωγής Παρελκόμενα (δεν συμπεριλαμβάνονται) Σχέδια βάσει διαστάσεων Ρυθμιστής υποπίεσης VGS Ρυθμιστής υποπίεσης VGS Εγκατάσταση Μεταφορά και αποθήκευση Αποσυσκευασία Συναρμολόγηση Απαιτήσεις για τη συναρμολόγηση Σύνδεση αγωγού πίεσης Χωρίς σετ σύνδεσης Σύνδεση αγωγού υποπίεσης Σύνδεση αγωγού υπερπίεσης Έναρξη λειτουργίας Ετοιμασίες για την έναρξη λειτουργίας Συνδέσεις υποπίεσης Σύνδεση αγωγού πίεσης Ηλεκτρικές συνδέσεις Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών πεπιεσμένου αερίου Έλεγχος της στεγανότητας με άζωτο Έλεγχος της στεγανότητας με αμμωνία Χειρισμός Λειτουργία Στοιχεία προβολής Χειρισμός Ενδεχόμενες βλάβες 19 7.Συντήρηση Θέματα γενικού ενδιαφέροντος 1.1 Δομή της τεκμηρίωσης Ο ρυθμιστής υποπίεσης VGS-147 / VGS-148 της Grundfos Alldos είναι μια λύση υπερσύγχρονης τεχνολογίας, που συμμορφώνεται με τους αναγνωρισμένους κανονισμούς για την ασφάλεια. Η συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα, τις οδηγίες και τους νόμους έχει επαληθευτεί. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που δεν μπορούν να προληφθούν από τον κατασκευαστή, και που σχετίζονται με τη χρήση του συστηματος. Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου: Ενημερώστε τους χρήστες για τη βέλτιστη χρήση. Προειδοποιήστε τους χρήστες για τους ενδεχόμενους κινδύνους που δεν εξαλείφονται με την ορθή χρήση, και προσδιορίστε τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή της πρόκλησης ζημιών. Επιστήστε την προσοχή των χρηστών σε θέματα εμφανώς κακής ή ακατάλληλης χρήσης και ενημερώστε τους σχετικά με την αναγκαία μέριμνα κατά τη λειτουργία του συστήματος. 1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες τυποποιημένες οδηγίες για την ασφάλεια, που αφορούν ενδεχόμενους εναπομένοντες κινδύνους: Προσοχή Σημείωση Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιμες και στη διεύθυνση Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς και τους εγκεκριμένους κώδικες καλής πρακτικής. Αν αυτές οι οδηγίες για την ασφάλεια δεν τηρηθούν, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός! Αν αυτές οι οδηγίες για την ασφάλεια δεν τηρηθούν, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή ζημιά στον εξοπλισμό! Σημειώσεις ή οδηγίες που κάνουν την εργασία ευκολότερη και παρέχουν ασφάλεια για τη λειτουργία. Πληροφορίες σχετικά με πιθανούς εναπομένοντες κινδύνους παρέχονται: Σε προειδοποιητικά σήματα που εμφανίζονται στη θέση εγκατάστασης. Στην αρχή κάθε ενότητας αυτού του εγχειριδίου. Αμέσως πριν από κάθε διαδικασία λειτουργίας που ενδέχεται να περιλαμβάνει εναπομένοντες κινδύνους. 1.3 Ομάδες χρηστών - ομάδες-στόχοι Οι χρήστες είναι άτομα που φέρουν την ευθύνη για τη λειτουργία και την παρακολούθηση του ρυθμιστή υποπίεσης VGS-147 / VGS-148 στη θέση εγκατάστασης. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό. Το προσωπικό πρέπει να έχει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και να είναι εξοικειωμένο με τις βασικές αρχές της τεχνολογίας μέτρησης και ελέγχου. 4

5 1.3.1 Υπευθυνότητες των χρηστών Οι υπευθυνότητες των χρηστών είναι οι ακόλουθες: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προτού θέσετε σε λειτουργία το VGS-147 / VGS-148. Εκπαιδευτείτε στο χειρισμό του συστήματος από ειδικευμένο προσωπικό της Grundfos Alldos. Τηρείτε τους αναγνωρισμένους κανονισμούς που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων. Όταν χειρίζεστε το σύστημα και χρησιμοποιείτε χημικά, φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων (Γερμανία: GUV-V D05). 1.4 Υπευθυνότητες του υπευθύνου λειτουργίας Ο ιδιοκτήτης της κτιριακής εγκατάστασης ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του VGS-147 / VGS-148 φέρει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να θεωρείται μέρος του προϊόντος και να διασφαλίζεται η διατήρησή του σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, πολύ κοντά στο σύστημα, για όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις εγκατάστασης που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή (απαιτούμενες συνδέσεις νερού και εξαρτήματα προσαρμογής, περιβαλλοντικές συνθήκες, σύνδεση παροχής ρεύματος, προστατευτικός σωλήνας για τον αγωγό δοσομέτρησης αν χρειάζεται, διάταξη ηχητικής ή οπτικής προειδοποίησης για μηνύματα συναγερμού αν χρειάζεται). Βεβαιωθείτε για την τακτική διεξαγωγή ελέγχων, σέρβις και συντήρησης στους αγωγούς νερού και τα εξαρτήματα στερέωσης. Αν απαιτείται, λαμβάνετε την έγκριση των Αρχών για την αποθήκευση χημικών στοιχείων. Εκπαιδεύστε τους χρήστες στη λειτουργία του συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι στη θέση εγκατάστασης τηρούνται οι κανονισμοί για την πρόληψη των ατυχημάτων (γερμανικός κανονισμός GUV-V D05 για την πρόληψη ατυχημάτων, "Χλωρίωση νερού" Ιανουαρίου 1997). Διαθέστε σε όλους τους χρήστες και το προσωπικό σέρβις προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με τον κανονισμό GUV-V D05 (μάσκα προσώπου, γάντια, προστατευτική ποδιά). 2. Χειρισμός χλωρίου 2.1 Φυσικά και χημικά στοιχεία Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, το χλώριο είναι ένα κιτρινοπράσινο αέριο με έντονη οσμή. Υπάρχει ως διατομικό μόριο Cl 2. Δεν είναι εύφλεκτη, αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να αυξήσει την αναφλεξιμότητα των μετάλλων, των υδρογονανθράκων κλπ. Ατομικό βάρος 35,457 Μοριακό βάρος Cl 2 70,941 Πυκνότητα (υγρό) 1,57 g/cm 3 στους -34,05 C Πυκνότητα (αέριο) 3,214 g/l στο 0 C, 1 bar 1 λίτρο υγρού χλωρίου σε θερμοκρασία 0 C 1 κιλό υγρού χλωρίου σε θερμοκρασία 0 C αντιστοιχεί σε 457 λίτρα (0,457 m 3 ) χλωρίου σε αέρια μορφή αντιστοιχεί σε 311 λίτρα (0,311 m 3 ) χλωρίου σε αέρια μορφή Ειδικό βάρος 2,486 (ειδικό βάρος αέρα: 1) Σημείο βρασμού - 34,05 C (1 bar) Σημείο τήξης - 100,98 C Θερμότητα εξάτμισης 269 kj/kg (σε θερμοκρασία 0 C) Θερμική αγωγιμότητα 0,527 kj/m2h (υγρό χλώριο) Βαθμός καθαρότητας κατά DIN ,5 % TLV (Οριακή τιμή κατωφλίου) 1,5 mg/m3 (0,5 Vol.-ppm) 1.5 Προσωπικό συντήρησης και σέρβις Η συντήρηση και το σερβις του συστήματος επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της Grundfos Alldos. 1.6 Ορθή χρήση Το Grundfos Alldos VGS-147 / VGS-148 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της πίεσης (υπερπίεσης) των αερίων χλωρίου (Cl 2 ), αμμωνίας (NH 3 ) και διοξειδίου του θείου σε επίπεδα κατώτερα της ατμοσφαιρικής πίεσης (υποπίεση) με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 1.7 Ακατάλληλη χρήση Κάθε εφαρμογή εκτός αυτών που παρατίθενται στην ενότητα 1.6 Ορθή χρήση θεωρείται μη σύμφωνη με τη σκοπούμενη χρήση και δεν επιτρέπεται. Η κατασκευάστρια εταιρεία Grundfos Alldos δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημιές από εσφαλμένη χρήση. Το σύστημα περιλαμβάνει στοιχεία υπερσύγχρονης τεχνολογίας και έχει υποβληθεί σε δοκιμές που αφορούν την ασφάλεια. Οι μη εγκεκριμένες δομικές τροποποιήσεις του συστήματος ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό, αλλά και τραυματισμούς. Απαγορεύεται το άνοιγμα, η τροποποίηση, η αλλαγή της δομής, η γεφύρωση, η αφαίρεση ή η απενεργοποίηση στοιχείων, και ιδιαίτερα του εξοπλισμού ασφαλείας. 5

6 Καμπύλη πίεσης ατμού του χλωρίου Εικ. 1 Καμπύλη πίεσης ατμού του χλωρίου Διαλυτότητα του αερίου χλωρίου στο νερό Εικ. 2 Θερμοκρασία ( C) Θερμοκρασία ( C) Διαλυτότητα του αερίου χλωρίου στο νερό 2.2 Συμβουλή για την ασφάλεια κατά το χειρισμό του χλωρίου Κίνδυνοι για την υγεία Το χλώριο σε αέρια μορφή είναι τοξικό. Στον αέρα εσωτερικού χώρου, συγκέντρωση μεγαλύτερη από 50 Vol.-ppm σημαίνει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή. R 23 Τοξικό στην κατάποση. R 36/37/38Ερεθιστικό για τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Κίνδυνοι από το χλώριο σε αέρια μορφή Ερεθιστική για τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Προκαλεί βήχα κοκκύτη. Προκαλεί εγκαύματα στο δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα. Κίνδυνος θανάτου από πνευμονικό οίδημα σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης ή υψηλής συγκέντρωσης. Ελαφρά παραλυτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Κίνδυνοι από το υγρό χλώριο Προκαλεί εγκαύματα στο δέρμα. Προκαλεί ερύθημα και σχηματισμό φυσαλίδων. TM TM Ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας Οι υπεύθυνοι λειτουργίας μιας εγκατάστασης χλωρίωσης θα πρέπει να παρέχουν στο προσωπικό χειρισμού τα ακόλουθα: Για κάθε άτομο Αναπνευστικό εξοπλισμό (ολοπρόσωπη μάσκα αερίων) με δραστικό φίλτρο χλωρίου (Β2Ρ3), χρωματική σήμανση: γκρι με λευκό δακτύλιο τουλάχιστον ένα εφεδρικό φίλτρο για κάθε μάσκα αερίου κατάλληλα προσαρμοσμένη για το κάθε άτομο (πλήρως στεγανή) με ετικέτα με το όνομα Μόνο για εγκαταστάσεις με τύμπανα χλωρίου τουλάχιστον 2 προστατευτικές ολόσωμες φόρμες με αναπνευστήρες πεπιεσμένου αέρα Ο εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να φυλάσσεται: εκτός των χώρων χλωρίου σε καλά ορατό σημείο έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή με προστασία από τη σκόνη και την υγρασία Προσοχή Άλλες υποχρεώσεις των υπευθύνων λειτουργίας Αρχική ενημέρωση του προσωπικού χειρισμού για τον τρόπο χειρισμού του εξοπλισμού ασφαλείας Εκτέλεση ασκήσεων (τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο) Τακτική αντικατάσταση των φίλτρων στις μάσκες αερίου μετά τη λήξη της ημερομηνίας διατηρησιμότητας τουλάχιστον 6 μήνες μετά το άνοιγμα (σημειώστε την ημερομηνία ανοίγματος στο φίλτρο) μετά από επαφή με χλώριο Τηρείτε την απαγόρευση απασχόλησης που προβλέπεται από το 14 του Νόμου περί επικίνδυνων ουσιών (στη Γερμανία) ή την αντίστοιχη τοπική νομοθεσία! Κανόνες συμπεριφοράς Αλλάζετε τα δοχεία χλωρίου μόνο με προστατευτική μάσκα αερίων. Εισέρχεστε στους ρυπασμένους χώρους μόνο με προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστήρα πεπιεσμένου αέρα. Σε περίπτωση διαρροής, φοράτε μάσκα αερίων, αν είναι εφικτό. Προσοχή στην κατεύθυνση του ανέμου! Μην τρώτε, μην πίνετε και μη διατηρείτε τρόφιμα στους χώρους χλωρίου. 6

7 2.2.4 Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων Πρώτες βοήθειες μετά την κατάποση χλωρίου Παραμείνετε ήρεμοι. Απομακρύνετε τους τραυματίες από τον επικίνδυνο χώρο. Τα άτομα που προστρέχουν σε βοήθεια πρέπει να δίνουν προσοχή στην ατομική προστασία! Αφαιρέστε αμέσως τα ρυπασμένα ενδύματα. Ηρεμήστε τους τραυματίες και διατηρήστε τους ζεστούς με κουβέρτες. Φροντίστε για την παροχή καθαρού αέρα. Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε αναπνευστήρα οξυγόνου (εναλλακτικά προς την εισπνοή ατμού). Μην εκτελείτε τεχνητή αναπνοή! Η μεταφορά στο νοσοκομείο πρέπει να γίνεται γρήγορα και προσεκτικά σε οριζόντια θέση με τον τραυματία καθισμένο σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή αναφέρετε ως αιτία το έγκαυμα από χλώριο. Πρώτες βοήθειες μετά από έγκαυμα του δέρματος Παραμείνετε ήρεμοι. Αφαιρέστε τα ρυπασμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό Περιδέστε το τραύμα με αποστειρωμένο επίδεσμο Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Αναφέρετε ως αιτία το έγκαυμα από χλώριο. Πρώτες βοήθειες μετά από έγκαυμα των ματιών Παραμείνετε ήρεμοι. Ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό, με το άτομο ξαπλωμένο. Προστατέψτε το υγιές μάτι, αν χρειάζεται. Ανοίξτε καλά τα βλέφαρα και αφήστε το μάτι να κινηθεί προς όλες τις πλευρές. Αναζητήστε τη βοήθεια οφθαλμιάτρου. Αναφέρετε ως αιτία το έγκαυμα από χλώριο. Πρώτες βοήθειες μετά από εσωτερικό έγκαυμα Παραμείνετε ήρεμοι. Πιείτε νερό με μικρές γουλιές. Αν είναι εφικτό, λάβετε φαρμακευτικό άνθρακα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. αναφέρετε ως αιτία το έγκαυμα από χλώριο Μεταφορά και αποθήκευση χλωρίου Ο χειρισμός των δοχείων χλωρίου πρέπει να διεξάγεται μόνο από έμπειρα και εξασκημένα άτομα! Βασικοί κανόνες για τη μεταφορά και την αποθήκευση του χλωρίου Να χειρίζεστε τα δοχεία με προσοχή, μην τα αφήνετε να πέσουν! Προφυλάξτε τα δοχεία για να μην ανατραπούν και να μην κυλήσουν! Προστατέψτε τα δοχεία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και από θερμοκρασίες πάνω από 50 C! Η μεταφορά των δοχείων πρέπει να γίνεται μόνο με παξιμάδι προστασίας της βαλβίδας και καπάκι προστασίας. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν τόσο για τα γεμάτα δοχεία, όσο και για τα κενά, δεδομένου ότι τα κενά δοχεία περιέχουν κατάλοιπα χλωρίου, και συνεπώς βρίσκονται υπό πίεση. Ισχύοντες κανονισμοί Κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων "Χλωρίωση του νερού (GUV-V D5) με οδηγίες για τη διαδικασία Κανονισμοί για τους χώρους εργασίας (ArbStttV)) Τεχνικοί κανόνες για αέρια 280, 310 και 330 Τηρείτε αυστηρά τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για το χειρισμό, τη μεταφορά και την αποθήκευση του χλωρίου. 7

8 2.2.6 Δοχεία πίεσης και εξαρτήματα προσαρμογής Το χλώριο παρέχεται σε δοχεία δύο τύπων: Χαλύβδινους κυλίνδρους χωρητικότητας 50 kg ή 65 kg, εξοπλισμένους με μία βαλβίδα για τη λήψη του χλωρίου από τον όρθιο κύλινδρο Έκδοση κυλίνδρου χλωρίου Καπάκι προστασίας Βαλβίδα Σπείρωμα βαλβίδας κατά DIN 477 Σήμανση με σφραγίδα Σήμανση αλουμινίου Κλιπ συγκράτησης Κύλινδρος χλωρίου χωρίς συγκόλληση Κύλινδρος χλωρίου με συγκόλληση TM Εικ. 3 Έκδοση κυλίνδρου χλωρίου Χαλύβδινα τύμπανα με χωρητικότητα 500 kg ή 1000 kg, εξοπλισμένα με μία βαλβίδα για τη λήψη του αέριου χλωρίου μία βαλβίδα για τη λήψη του υγρού χλωρίου Σωλήνας ανύψωσης (για τη λήψη του αέριου χλωρίου) Βαλβίδες Καπάκι προστασίας Σωλήνας εμβάπτισης (για τη λήψη του υγρού χλωρίου) Εικ. 4 Τύμπανο χλωρίου Ελαστικό κυλίνδρου Βαλβίδα για αέριο χλώριο TM Για λόγους ασφαλείας, τα δοχεία χλωρίου είναι γεμάτα μόνο μέχρι το 95% της χωρητικότητάς τους. Τηρείτε τις προφυλάξεις για την ασφάλεια των δοχείων χλωρίου Πάνω στο δοχείο θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς το είδος του αερίου, το βάρος, ο ιδιοκτήτης, η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία της τελευταίας δοκιμής. Τα δοχεία χλωρίου φέρουν σήμανση με γκρι χρώμα. Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές και οι επισκευές από το χρήστη! Ποτέ μην ανοίγετε τις βαλβίδες των δοχείων με βία. Οι κολλημένες άτρακτοι βαλβίδων μπορούν να ξεκολλήσουν με το τύλιγμα ενός κομματιού υφάσματος με ζεστό νερό γύρω από τη βαλβίδα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ανοικτή φλόγα! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε προέκταση κλειδιού! Τα δοχεία με κολλημένες βαλβίδες πρέπει να επιστρέφονται στον κατασκευαστή. Τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις οδηγίες των εγχειριδίων του κατασκευαστή! Χρωματιστός δακτύλιος Βαλβίδα για υγρό χλώριο TM Εικ. 5 Θέση βαλβίδας του τυμπάνου χλωρίου 8

9 2.2.7 Εξαγωγή χλωρίου Πριν από την εξαγωγή Τα δοχεία χλωρίου πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για 8 ώρες στο χώρο δοχείων, έτσι ώστε τα περιεχόμενα να προσαρμόζονται στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Τα δοχεία χλωρίου δεν πρέπει να έχουν ποτέ θερμοκρασία υψηλότερη από τα άλλα μέρη της εγκατάστασης. Κίνδυνος υγροποίησης και πιθανότητα διαφυγής του χλωρίου! Στρέψτε τα τύμπανα χλωρίου πάνω στο υποστήριγμα μέχρις ότου ο σωλήνας εμβάπτισης και ο σωλήνας ανύψωσης βρεθούν σε κατακόρυφη θέση (παρατηρήστε τις σημάνσεις στο τύμπανο). Ελέγξτε τη στεγανότητα. Σύνδεση Προφυλάξτε τα δοχεία για να μην ανατραπούν και να μην κυλήσουν! Στεγνώστε τη σωλήνωση και το σύστημα λήψης με ξηρό άζωτο ή ξηρό αέρα. Δεν επιτρέπεται να εισχωρήσουν στην εγκατάσταση ξένα σώματα. Τοποθετήστε νέες φλάντζες στον αγωγό σύνδεσης. Συνδέστε το δοχείο. Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα του δοχείου. Λήψη αέριου χλωρίου Προσοχή Στους 15 C είναι εφικτή η λήψη περίπου 1 % (DIN19607) του περιεχομένου την ώρα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης λήψης υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας από το σχηματισμό πάγου στα δοχεία και τις σωληνώσεις! Μέγεθος δοχείου Ποσότητα λήψης 2.3 Έλεγχος στεγανότητας Πριν από την έναρξη λειτουργίας, ελέγξτε τη στεγνότητα ολόκληρης της εγκατάστασης. Ελέγξτε τη στεγανότητα μόνο όταν η εγκατάσταση στο σύνολό της είναι έτοιμη για εκκίνηση. Κίνδυνος διαφυγής χλωρίου! Έλεγχος των αγωγών διαλύματος χλωρίου και του διαφράγματος μη επιστροφής του εγχυτήρα Τηρείτε τις οδηγίες του εγχειριδίου του εγχυτήρα! Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών υποπίεσης Οι αγωγοί υποπίεσης είναι όλοι οι αγωγοί ανάμεσα στο ρυθμιστή υποπίεσης και τον εγχυτήρα. Κλείστε όλες τις βαλβίδες δοχείων. Κλείστε τη βαλβίδα δοσομέτρησης Ανοίξτε τη βαλβίδα αποκοπής στη μονάδα έγχυσης Ανοίξτε την κινητήρια βαλβίδα νερού Ενεργοποιήστε την ενισχυτική αντλία Ανοίξτε τη βαλβίδα δοσομέτρησης Ο πλωτήρας δείχνει ροή αερίου ή ο μετρητής κενού δείχνει περισσότερο από - 9 m w. c.: Διαρροή στον αγωγό κενού! Κλείστε τη βαλβίδα δοσομέτρησης. Απενεργοποιήστε την ενισχυτική βαλβίδα Κλείστε την κινητήρια βαλβίδα νερού Κλείστε τη βαλβίδα αποκοπής στη μονάδα έγχυσης Ελέγξτε τους αγωγούς υποπίεσης και τη σύνδεση. Αν απαιτείται, ξανασφίξτε προσεκτικά. Ελέγξτε και πάλι τη στεγανότητα! Ο πλωτήρας δεν δείχνει ροή υγρού, ο μετρητής κενού δείχνει -9 m w. c. ή λιγότερο: Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί. 50 Kg 500 g/h 65 Kg 650 g/h 500 Kg 5 Kg/h 1000 Kg 10 Kg/h Σε περίπτωση που απαιτείται περισσότερο χλώριο, θα πρέπει να συνδέονται με υπερκείμενους αγωγούς περισσότερα δοχεία χλωρίου που να έχουν την ίδια θερμοκρασία. Λήψη υγρού χλωρίου Μέσα στις εγκαταστάσεις χλωρίωσης, η λήψη είναι εφικτή μόνο από τύμπανα χλωρίου. Η χρήση εξατμιστή είναι αναγκαία. Προσοχή Μην εκκενώνετε πλήρως τα τύμπανα χλωρίου. Κίνδυνος λήψης ιζημάτων! Λήψη αέριου χλωρίου: Προσέχετε η εναπομένουσα πίεση να είναι 2 bar. Λήψη υγρού χλωρίου: Προσέχετε η εναπομένουσα πίεση να είναι 4 bar. Μετά την εξαγωγή Κλείστε τη βαλβίδα του δοχείου. Αποσυνδέστε το δοχείο από την εγκατάσταση. Βιδώστε τα παξιμάδια προστασίας των βαλβίδων. Βιδώστε το προστατευτικό καπάκι. Σημείωση Άλλοι ενδεχόμενοι λόγοι για την ανεπαρκή λειτουργία υποπίεσης ανεπαρκής ρύθμιση ή ελάττωμα στον εγχυτήρα παρεμπόδιση του εγχυτήρα ανεπαρκής ρύθμιση ή ελάττωμα στην ενισχυτική αντλία Προσοχή Κλείστε αμέσως τους αγωγούς σύνδεσης. Δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει υγρασία στην εγκατάσταση! 9

10 2.3.3 Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών πεπιεσμένου αερίου Οι αγωγοί πεπιεσμένου αερίου είναι όλοι αγωγοί που ξεκινούν από τα δοχεία αερίου και καταλήγουν στο ρυθμιστή υποπίεσης. Αν η εγκατάσταση διαθέτει συσκευή έκπλυσης αζώτου: Εκτελέστε χονδρικό έλεγχο στεγανότητας με άζωτο Λεπτομερής έλεγχος με αμμωνία Έλεγχος της στεγανότητας με άζωτο Κλείστε όλες τις βαλβίδες δοχείων. Ανοίξτε τις βαλβίδες σύνδεσης περιέκτη και όλες τις βαλβίδες αποκοπής μέχρι το σύστημα δοσομέτρησης αερίου. Ανοίξτε τη βαλβίδα σύνδεσης του κυλίνδρου αζώτου. Ανοιξτε αργά τη βαλβίδα του κυλίνδρου αζώτου, μέχρις ότου η πίεση στους αγωγούς φτάσει περίπου στα 10 bar (σύμφωνα με την ένδειξη στο μανόμετρο του ρυθμιστή υποπίεσης). Μέγιστη πίεση αζώτου 16 bar! Σε περίπτωση υπέρβασης υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών και διαρροής αερίου! Εφαρμόστε σαπουνάδα σε όλα τα στοιχεία που βρίσκονται υπό πίεση Σχηματισμός φυσαλίδων ή/και πτώση της πίεσης στο μανόμετρο Διαρροή στους αγωγούς πίεσης! Αποσυμπιέστε την εγκατάσταση! Εξαλείψτε τη διαρροή! Ελέγξτε και πάλι τη στεγανότητα! Δεν σχηματίζονται φυσαλίδες, η πίεση στο μανόμετρο δεν πέφτει σημαντικά μέσα σε μία ώρα: Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί. Έλεγχος της στεγανότητας με αμμωνία Δείτε το κεφάλαιο Έλεγχος της στεγανότητας με άζωτο. 2.4 Κατασκευαστικές απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις χλωρίωσης3 Όλοι οι χώροι χλωρίου Εικ. 6 Προειδοποιητικό σήμα DIN 4844 Προειδοποιητικό σήμα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 4844, μέρος 1, αρ. 4.2, για εγκατάσταση στις εισόδους Εικ. 7 TM Μονάδα χλωρίωσης Πρόσβαση μόνο σε άτομα που έχουν λάβει τις σχετικές οδηγίες Συμπληρωματικό σήμα Συμπληρωματικό σήμα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 4844, μέρος 1, αρ. 4.5, για εγκατάσταση στις εισόδους TM TM Εικ. 8 Υποχρεωτικο σήμα Υποχρεωτικό σήμα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 4844, μέρος 1, αρ. 4.3, για εγκατάσταση στις εισόδους Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl lalsdk ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj sdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj sdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj k asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj sdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lals asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkja asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj TM Εικ. 9 Φύλλο οδηγιών για πρώτες βοήθειες 10

11 Φύλλο οδηγιών για πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηριάσεων από αέριο χλώριο, για τοποθέτηση στο εσωτερικό των χώρων Μέγιστη θερμοκρασία: 50 C συνιστώμενη θερμοκρασία: C συνιστώμενη ελάχιστη θερμοκρασία: 15 C Οι αγωγοί υπερπίεσης του εξοπλισμού δοσομέτρησης δεν πρέπει να καταλήγουν έξω στον αέρα Οι χώροι χλωρίου δεν πρέπει να προορίζονται για τη μόνιμη παραμονή ατόμων. Στους χώρους πρέπει να υπάρχουν μόνο τα δοχεία χλωρίου και η εγκατάσταση χλωρίωσης. Χώροι με αγωγούς πίεσης (π.χ. χώροι αποθήκευσης δοχείων χλωρίου) Επίπεδο και ίσιο δάπεδο όχι κάτω από το επίπεδο του εδάφους όχι υψηλότερα από μια πιθανή ράμπα φόρτωσης Εικ. 10 Κανονισμοί για χώρους χλωρίου (1) Εικ. 11 Κανονισμοί για χώρους χλωρίου (2) Απευθείας έξοδος στον εξωτερικό αέρα Με κλείδωμα οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω από το εσωτερικό του χώρου θα πρέπει να είναι εφικτό το άνοιγμα των θυρών χωρίς κλειδί Δεν πρέπει να υπάρχει σύνδεση με άλλους χώρους διαχωρισμός από τους άλλους χώρους με στεγανότητα στα αέρια και αντοχή στη φωτιά Έως δύο οπές αερισμού με μέγιστη διάμετρο 20 cm 2 η κάθε μία Σύστημα ψεκασμού νερού για κατακρήμνιση του διαφυγόντος αερίου χλωρίου ο χειρισμός πρέπει να είναι εφικτός με το χέρι από έξω από τους χώρους χλωρίου. επαρκών διαστάσεων απορροή με αεροπαγίδα Σύστημα προειδοποίησης αέριου χλωρίου με οπτικό και ακουστικό συναγερμό με σύνδεση με το σύστημα ψεκασμού νερού η σύνδεση πρέπει να επανενεργοποιείται αυτόματα μετά από την απενεργοποίηση (π.χ. για αλλαγή δοχείου) Η αέριο χλώριο δεν πρέπει να εισέρχεται σε χαμηλότερ ευρισκόμενους χώρους, φρεάτια, ορύγματα, κανάλια ή οπές εισαγωγής συστημάτων αερισμού. TM TM Αρχή λειτουργίας των στοιχείων Σύστημα δοσομέτρησης αερίου Βαλβίδα δοσομέτρησης Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Μετρητής κενού Σωλήνας μέτρησης Εικ. 12 Εξαρτήματα χλωριωτή Αέριο χλώριο Ρυθμιστής υποπίεσης Ρυθμιστής υποπίεσης Μειώνει την πίεση αερίου (υπερπίεση) σε πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική (υποπίεση) Σωλήνας μέτρησης Εμφανίζει τη ροή αερίου Βαλβίδα δοσομέτρησης Για τη ρύθμιση της απαιτούμενης ροής αερίου χειροκίνητα ή αυτόματα Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης (επιλογή: VGA-117) Ρυθμίζει τη διαφορά των πιέσεων πριν και μετά τη βαλβίδα δοσομέτρησης σε μια σταθερή τιμή Η ρυθμισμένη ροή δοσομέτρησης παραμένει σταθερή ακόμη και όταν η υποπίεση στον εγχυτήρα διαφέρει Μετρητής κενού (επιλογή: VGA-117) Εμφανίζει την υποπίεση του εγχυτήρα Εγχυτήρας Δημιουργεί την υποπίεση που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εγκατάστασης Αναμιγνύει το αέριο χλώριο με το νερό TM

12 2.6 Κατάλογος ισχυόντων νόμων και κανονισμών Νόμοι και κανονισμοί BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1975 σελ. 729 BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1980 σελ. 173, 184 BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1986 σελ BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1975 σελ GUV 0.1 GUV-V D5 GUV 49.1 GUV 0.3 GUV 20.5 GUV 20.6 GUV GUV 29.6 GUV 60.3G26 GUV 2.6 GUV 2.10 GUV 9.9 ZH1/230 CEFIC BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1985 σελ GGVE RID BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1977 σελ Verordnung ber Arbeitssttten (Arbeitsstttenverordnung - ArbStttV) Κανονισμός για τους χώρους εργασίας (ArbStttV) Verordnung ber Druckbehlter, Druckgasbehlter und Fllanlagen (Druckbehlterverordnung - DruckbehV) mit technischen Regeln Druckbehlter (TRB) mit technischen Regeln Druckgase (TRG) Κανονισμός για τα δοχεία πίεσης, τα δοχεία πεπιεσμένων αερίων και τις εγκαταστάσεις πλήρωσης (DruckbehV) με τεχνικούς κανόνες για τα δοχεία πίεσης (TRB) με τεχνικούς κανόνες για πεπιεσμένα αέρια (TRG) Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) Κανονισμός για τις επικίνδυνες ουσίες (GefStoffV) Verordnung ber gefhrliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffverordnung - ArbStoffV) Κανονισμός για τις επικίνδυνες ουσίες εργασίας - ArbStoffV) Unfallverhtungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Γενικές προδιαγραφές" Unfallverhtungsvorschrift "Chlorung von Wasser" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Χλωρίωση νερού" Prfliste zur Unfallverhtungsvorschrift "Chlorung von Wasser" Κατάλογος ελέγχου για τον κανονισμό πρόληψης ατυχημάτων "Χλωρίωση νερού" Unfallverhtungsvorschrift "Erste Hilfe" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Πρώτες βοήθειες" Merkblatt "Anleitung zur ersten Hilfe bei Unfllen" Φύλλο οδηγιών "Οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων" Merkblatt "Verbandzeug fr die erste Hilfe bei Unfllen" Φύλλο οδηγιών "Επιδεσμικό υλικό για τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων" Atemschutzmerkblatt Φύλλο οδηγιών για την προστασία του αέρα αναπνοής Merkblatt "ber den Umgang mit tzenden Stoffen" Φύλλο οδηγιών "Χειρισμός καυστικών ουσιών" Grundsatz fr arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen "Trger von Atemschutzgerten fr Arbeit und Rettung" G 26 Αρχές προληπτικών εξετάσεων ιατρικής της εργασίας "Φορείς αναπνευστικού εξοπλισμού για την εργασία και τη διάσωση" G 26 Unfallverhtungsvorschrift "Druckbehlter" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Δοχεία πίεσης" Unfallverhtungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μέσα λειτουργίας" Unfallverhtungsvorschrift "Gase" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Αέρια" Merkblatt "Chlor" Φύλλο οδηγιών "Χλώριο" Unfallmerkblatt fr den Straentransport "Chlor" Klasse 2, Ziffer 3 at UN 2201 Φύλλο οδηγιών για ατυχήματα για την οδική μεταφορά "Χλώριο" κατηγ. 2, αρ. 3 at UN 2201 Verordnung ber die Befrderung gefhrlicher Gter auf der Strae - Gefahrgut Vstr/GGVS - Klasse 2, Ziffer 3 at Κανονισμός για την οδική μεταφορά επικίνδυνων ειδών - Gefahrgut Vstr/GGVS - κατηγ. 2, αρ. 3 at Gefahrgutverordnung Eisenbahn, Klasse 2, Ziffer 3 at) Κανονισμός για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων ειδων, κατηγ. 2, αρ. 3 at) Internationale Verordnung fr die Befrderung gefhrlicher Gter mit der Eisenbahn - Klasse 2, Ziffer 3 at Διεθνής κανονισμός για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων ειδών - κατηγ. 2, αρ. 3 at) Verordnung ber die Befrderung gefhrlicher Gter auf dem Rhein (ADNR) Κανονισσμός για τη μεταφορά επικίνδυνων ειδών στον ποταμό Ρήνο (ADNR) Κανονισμοί DVGW (Γερμανικού συνδέσμου τεχνικών αερίου και υδραυλικών εγκαταστάσεων) W203 W645-1 W291 W623 W640 Begriffe der Chlorung Όροι της χλωρίωσης berwachungs-, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserversorgungsanalagen Διατάξεις παρακολούθησης, μέτρησης, ελέγχου και ρύθμισης σε εγκαταστάσεις παροχής νερού Desinfektion von Wasserversorgungsanlagen Απολύμανση εγκαταστάσεων παροχής νερού Dosieranlagen fr Desinfektions- bzw. Oxidationsmittel - Dosieranlagen fr Chlor Μονάδες δοσομέτρησης για απολύμανση ή οξείδωση με χλώριο berwachungs-, Me-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserwerken Διατάξεις παρακολούθησης, μέτρησης, ελέγχου και ρύθμισης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού DVGW-Merkblatt Arbeitshilfe zur Erstellung einer rtlichen Betriebsanweisung fr Chlorungsanlagen unter Verwendung von Chlorgas Φυλλάδιο DVGW Βοήθεια για τη δημιουργία τοπικού εγχειριδίου για τα συστήματα χλωρίωσης που χρησιμοποιούν αέριο χλώριο 12

13 Πρότυπα DIN DIN DIN EN 937 DIN DIN 3179, μέρος 1,2 DIN 4102, μέρος 2 DIN 477, μέρος 1 Chlorgasdosieranlagen zur Wasseraufbereitung Συστήματα δοσομέτρησης αέριου χλωρίου για επεξεργασία νερού Chlor zur Wasseraufbereitung Χλωρίνη για επεξεργασία νερού Chlor zur Aufbereitung von Wasser fr den menschlichen Gebrauch Χλώριο για την επεξεργασία νερού για ανθρώπινη κατανάλωση Aufbereitung von Schwimm- und Badewasser Επεξεργασία νερου πισίνας και λουτρών Einteilung der Atemgerte, bersicht Διαχωρισμός του αναπνευστικού εξοπλισμού, επισκόπηση Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Συμπεριφορά των δομικών υλικών και εξαρτημάτων στη φωτιά Gasflaschenventile; Bauformen, Baumae, Anschlsse, Gewinde Βαλβίδες φιαλών αερίου - μορφές, διαστάσεις, συνδέσεις, σπειρώματα 2.7 Συνιστώμενη διάμετρος Μεταξύ του ρυθμιστή υποπίεσης και του ρυθμιστή δοσομέτρησης Μήκος του αγωγού Ποσότητα δοσομέτρησης (g/h) υποπίεσης σε (m) DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN DN 15 DN 15 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 Πρότυπο εταιρείας Grundfos Alldos υπολογισμός με πτώση πίεσης p=12.5 mbar Οι ενδείξεις σε αυτόν τον πίνακα προκύπτουν από τις παρατηρήσεις της απώλειας πίεσης. Δεν λαμβάνουν υπόψη την πιθανή επιδραση του μήκους και της διαμέτρου των αγωγών στη λειτουργική αξιοπιστία του συστήματος Μεταξύ του ρυθμιστή δοσομέτρησης και του εγχυτήρα Μήκος του αγωγού Ποσότητα δοσομέτρησης (g/h) υποπίεσης σε (m) DN 8 DN 8 DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN DN 8 DN 8 DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 25 DN 40 DN DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 Πρότυπο εταιρείας Grundfos Alldos υπολογισμός με πτώση πίεσης p=50 mbar Οι ενδείξεις σε αυτόν τον πίνακα προκύπτουν από τις παρατηρήσεις της απώλειας πίεσης. Δεν λαμβάνουν υπόψη την πιθανή επιδραση του μήκους και της διαμέτρου των αγωγών στη λειτουργική αξιοπιστία του συστήματος. 13

14 3. Τεχνικά στοιχεία 3.1 Γενικά στοιχεία Επιτρεπόμενο μέσο Cl Σύνδεση πίεσης Σύνδεση αγωγού υποπίεσης (έξοδος) Αγωγός υποπίεσης για χρήση: Σύνδεση αγωγού πίεσης (φλάντζα) (είσοδος) Σύνδεση βαλβίδας υπερπίεσης Αγωγός υπερπίεσης για χρήση: Αγωγός πίεσης για χρήση: VGS-147: DN 20 VGS148: DN 40 VGS-147: DN 20, σωλήνας PVC VGS-148: DN 40, σωλήνας PVC DN 25 8/11, σωλήνας PE 8/11, σωλήνας PE 8/11 G1, ελατοί χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή DIN Εύρος ροής Τύπος Εύρος ροής VGS kg/h #/ημέρα kg/h #/ημέρα VGS kg/h #/ημέρα kg/h #/ημέρα Πίεση εισαγωγής Ελάχιστη πίεση εισαγωγής Μέγιστη πίεση εισαγωγής 2 bar 11 bar Παρελκόμενα (δεν συμπεριλαμβάνονται) Πλάκα συγηκράτησης για στερέωση στον τοίχο κατά την αλλαγή περιέκτη Υλικά εγκατάστασης σε 3 μήκη Μέσο δοκιμής για ανίχνευση διαρροών 14

15 3.2 Σχέδια βάσει διαστάσεων Ρυθμιστής υποπίεσης VGS DN Εικ. 13 Σχέδιο βάσει διαστάσεων του VGS Ρυθμιστής υποπίεσης VGS-148 DN 25 TM04_0862 DN Εικ. 14 Σχέδιο βάσει διαστάσεων του VGS-148 DN 25 TM04_

16 4. Εγκατάσταση 4.1 Μεταφορά και αποθήκευση Χειρίζεστε προσεκτικά, μην αφήνετε να πέσει! Χώρος αποθήκευσης ξηρός και δροσερός. 4.2 Αποσυσκευασία Κατά την αποσυσκευασία προσέξτε τα ακόλουθα: Δεν θα πρέπει να εισχωρήσει υγρασία στα μέρη που μεταφέρουν αέριο! Δεν θα πρέπει να εισχωρήσουν ξένα σώματα στα μέρη που μεταφέρουν αέριο! Μην αφαιρείτε τα πώματα μέχρι να γίνουν οι συνδέσεις! Συναρμολογήστε το συντομότερο μετά την αποσυσκευασία Σύνδεση αγωγού πίεσης Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί πίεσης έχουν το μικρότερο δυνατό μήκος. Απαιτούμενα εργαλεία και παρελκόμενα 2 διχαλωτά κλειδιά 19 mm Με σετ σύνδεσης Τοποθετήστε την επίπεδη φλάντζα. Βιδώστε τον αγωγό πίεσης στο συνδετικό τεμάχιο σφίξτε με καννάβι ή συγκολλήστε το σπείρωμα 4.3 Συναρμολόγηση Δώστε προσοχή στις πληροφορίες, δείτε το κεφάλαιο 2. Χειρισμός χλωρίου Απαιτήσεις για τη συναρμολόγηση Οι εγκαταστάσεις στην πλευρά πίεσης από τα δοχεία / τον εξατμιστή έχουν πραγματοποιηθεί και η στεγανότητά τους έχει ελεγχθεί Οι σωληνώσεις έχουν ξεπλυθεί με άζωτο δεν υπάρχουν πλέον ακαθαρσίες Το φίλτρο και η παγίδα υγροποιημένου αερίου και η βαλβίδα μείωσης πίεσης έχουν εγκατασταθεί ακριβώς πριν από το ρυθμιστή υποπίεσης Η υψηλότερη θερμοκρασία στη διαδρομή των αγωγών πεπιεσμένου αερίου σημειώνεται ακριβώς πριν από το ρυθμιστή υποπίεσης. Αν χρειάζεται, εφαρμόστε μια θερμαντική ταινία γύρω από τη σύνδεση αγωγού πίεσης του ρυθμιστή υποπίεσης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες περιέκτη είναι κλειστές πριν από τη συναρμολόγηση. Χρησιμοποιείτε μόνο τους προβλεπόμενους τύπους αγωγών! Εικ. 15 Αγωγός πίεσης με σετ σύνδεσης Χωρίς σετ σύνδεσης Τοποθετήστε την επίπεδη φλάντζα. Βιδώστε τη σύνδεση του αγωγού πίεσης (φλάντζα) στη φλάντζα του αγωγού πίεσης αντίστοιχα με τη φλάντζα του προηγούμενου στοιχείου. TM Προσοχή Μην τοποθετείτε το ρυθμιστή υποπίεσης σε τοίχους, πλάκες ή παρόμοια δομικά στοιχεία. Κίνδυνος παραμόρφωσης! Η συσκευή θα στηρίζεται μόνο από τη σύνδεση με τον αγωγό πίεσης. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις δεν υπόκεινται σε παραμόρφωση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο που να προκαλεί παραμόρφωση. TM Εικ. 16 Αγωγός πίεσης χωρίς σετ σύνδεσης 16

17 4.3.4 Σύνδεση αγωγού υποπίεσης Ωθήστε το παξιμάδι ένωσης στο σωλήνα (προς τη σωστή κατεύθυνση) Τοποθετήστε το άκρο ένωσης στο σωλήνα κολλήστε μαζί με κόλλα PVC Τοποθετήστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο στη σύνδεση, αν δεν υπάρχει ήδη Τοποθετήστε τη σωλήνωση στη σύνδεση Σφίξτε το παξιμάδι ένωσης με το χέρι 5. Έναρξη λειτουργίας 5.1 Ετοιμασίες για την έναρξη λειτουργίας Συνδέσεις υποπίεσης Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες όλων των δοχείων αερίου είναι κλειστές. Χρησιμοποιείτε μόνο τους προβλεπόμενους τύπους αγωγών! Προσοχή Για το μέγιστο μήκος του αγωγού υποπίεσης, βλ. το κεφάλαιο 2.7 Συνιστώμενη διάμετρος Στο ρυθμιστή υποπίεσης, συνδέστε τον αγωγό υποπίεσης, και συνδέστε τον στους ρυθμιστές δοσομέτρησης. TM Εικ. 17 Σύνδεση αγωγού υποπίεσης Σύνδεση αγωγού υπερπίεσης Ωθήστε το παξιμάδι ένωσης στο σωλήνα (προς τη σωστή κατεύθυνση) Τοποθετήστε το σωλήνα στον αυχένα διακλάδωσης της βαλβίδας υπερπίεσης Σφίξτε το παξιμάδι ένωσης με το χέρι Συνδέστε τον αγωγό υπερπίεσης στη σύνδεση υπερπίεσης. Συνδέστε τον αγωγό υποπίεσης στον εγχυτήρα Σύνδεση αγωγού πίεσης Σημείωση Οδηγήστε τον αγωγό υπερπίεσης προς τα κάτω, δεδομένου ότι η χλωρίνη είναι βαρύτερη από τον αέρα. Συνδέστε τον αγωγό υπερπίεσης σε ένα κατάλληλο δοχείο προσρόφησης! Αν χρησιμοποιείτε διάταξη προειδοποίησης αερίου: Τοποθετήστε τον αισθητήρα σε απόσταση περίπου 10 εκατοστών από την οπή εξόδου της διάταξης προσρόφησης. Ο αγωγός υπερπίεσης πρέπει να τερματίζει μέσα στο χώρο και να μην οδηγεί ποτέ έξω στον αέρα! Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί πίεσης έχουν το μικρότερο δυνατό μήκος. Αν χρειάζεται, απλώστε στη φλάντζα ένα λεπτό στρώμα λίπους. Συνδέστε τον αγωγό πίεσης στη σύνδεση αγωγού πίεσης Ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση του μανομέτρου επαφής (επιλογή) Συνδέστε τα δύο καλώδια με μια εξωτερική συσκευή αξιολόγησης. Σημείωση Η πολικότητα είναι αυθαίρετη. Εικ. 18 Σύνδεση αγωγού υπερπίεσης Ο αγωγός υπερπίεσης πρέπει να οδηγεί προς τα κάτω, δεδομένου ότι η χλωρίνη είναι βαρύτερη από τον αέρα. Συνδέστε τον αγωγό υπερπίεσης σε ένα κατάλληλο δοχείο απορρόφησης! Ο αγωγός υπερπίεσης πρέπει να τερματίζει μέσα στο χώρο και να μην οδηγεί έξω στον αέρα! TM Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Πριν από την εκκίνηση, ελέγξτε τη στεγανότητα ολόκληρης της εγκατάστασης. Τηρείτε τις οδηγίες του εγχειριδίου των ρυθμιστών δοσομέτρησης αερίου! Ελέγξτε τη στεγανότητα μόνο όταν η εγκατάσταση στο σύνολό της είναι έτοιμη για εκκίνηση. Κίνδυνος διαρροής αερίου! Προτού ελέγξετε τη στεγανότητα: Εκκινήστε την προαιρετική παγίδα υγρών ή την ξεχωριστή παγίδα υγρών! Κίνδυνος διαρροής αερίου! Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών πεπιεσμένου αερίου Οι αγωγοί πεπιεσμένου αερίου είναι όλοι αγωγοί που ξεκινούν από τα δοχεία αερίου και καταλήγουν στο ρυθμιστή υποπίεσης. Αν η εγκατάσταση διαθέτει συσκευή έκπλυσης αζώτου: Εκτελέστε χονδρικό έλεγχο στεγανότητας με άζωτο Λεπτομερής έλεγχος: με αμμωνία 17

18 5.2.2 Έλεγχος της στεγανότητας με άζωτο Κλείστε όλες τις βαλβίδες δοχείων. Ανοίξτε τις βαλβίδες σύνδεσης περιέκτη και όλες τις βαλβίδες αποκοπής μέχρι το σύστημα δοσομέτρησης αερίου. Ανοίξτε τη βαλβίδα σύνδεσης του κυλίνδρου αζώτου. Ανοιξτε αργά τη βαλβίδα του κυλίνδρου αζώτου, μέχρις ότου η πίεση στους αγωγούς φτάσει περίπου στα 10 bar (σύμφωνα με την ένδειξη στο μανόμετρο του ρυθμιστή υποπίεσης). Μέγιστη πίεση αζώτου 16 bar! Σε περίπτωση υπέρβασης υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών και διαρροής αερίου! Εφαρμόστε σπρέι διαρροής ή σαπουνάδα σε όλα τα στοιχεία που βρίσκονται υπό πίεση Σχηματισμός φυσαλίδων ή/και πτώση της πίεσης στο μανόμετρο -->Διαρροή στους αγωγούς πίεσης! Αποσυμπιέστε την εγκατάσταση! Εξαλείψτε τη διαρροή! Ελέγξτε και πάλι τη στεγανότητα! Δεν σχηματίζονται φυσαλίδες, η πίεση στο μανόμετρο δεν πέφτει σημαντικά μέσα σε μία ώρα --> Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί Έλεγχος της στεγανότητας με αμμωνία Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες δοχείων και τις βαλβίδες σύνδεσης δοχείων και κλείστε τις και πάλι γρήγορα. Περάστε αργά την ανοικτή φιάλη αμμωνίας κατά μήκος των εξαρτημάτων, από τα οποία διέρχεται αέριο υπό πίεση Σχηματισμός λευκής ομίχλης: Διαρροή στους αγωγούς πίεσης! Αποσυμπιέστε την εγκατάσταση! Εξαλείψτε τη διαρροή! Ελέγξτε και πάλι τη στεγανότητα! Εικ. 21 Η υγρή αμμωνία προκαλεί διαρροές λόγω διάβρωσης 6. Χειρισμός 6.1 Λειτουργία Μείωση της πίεσης αερίου (υπερπίεση) σε πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική (υποπίεση) Σε περίπτωση υπερβολικής πίεσης στη συσκευή (π.χ. αν η βαλβίδα εισαγωγής είναι λερωμένη ή κατεστραμμένη), η βαλβίδα υπερπίεσης ανοίγει. Το αέριο οδηγείται στο δοχείο απορρόφησης. Σε περίπτωση που το δοχείο αερίου αδειάσει ή που υπάρχει απόφραξη στην παροχή αερίου (υπερβολική ποσότητα αερίου στη συσκευή), ο ρυθμιστής αερίου κλείνει. Τα δοχεία αερίου δεν εκκενώνονται με την υποπίεση του εγχυτήρα. 6.2 Στοιχεία προβολής Μανόμετρο εμφανίζει την πίεση αερίου στην εισαγωγή (πίεση εισαγωγής) TM Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση εισαγωγής! Κίνδυνος διαφυγής αερίου! 6.3 Χειρισμός TM Σημείωση Τηρείτε τις οδηγίες των εγχειριδίων των άλλων στοιχείων. Εικ. 19 Σχηματισμός λευκής ομίχλης: Διαρροή στους αγωγούς πίεσης! Δεν σχηματίζεται λευκή ομίχλη: Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί. TM Η συσκευή είναι παθητική. Όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να διεξάγονται σε άλλα μέρη της εγκατάστασης δοσομέτρησης! Εικ. 20 Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί Η υγρή αμμωνία δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με μέρη της εγκατάστασης! Κίνδυνος διαρροών λόγω διάβρωσης! 18

19 6.4 Ενδεχόμενες βλάβες Βλάβη Στοιχείο διάγνωσης Αιτία Αντιμετώπιση Οσμή αερίου Σχηματισμός ομίχλης στις συνδέσεις κατά τον έλεγχο της στεγανότητας Οι συνδέσεις δεν είναι στεγανές Ελέγξτε τις συνδέσεις και στεγανοποιήστε τις και πάλι Διαρροή αερίου Αέριο διαφεύγει από τον αγωγό υπερπίεσης όταν η εγκατάσταση δεν βρίσκεται σε λειτουργία Η βαλβίδα εισόδου δεν είναι στεγανή Καλέστε το σέρβις Απώλεια πίεσης στο μανόμετρο ενώ η εγκατάσταση δεν λειτουργεί και η παροχή αερίου είναι κλειστή Η βαλβίδα εισόδου ή οι συνδέσεις δεν είναι στεγανή/ές Καλέστε το σέρβις Η βαλβίδα υπερπίεσης δεν είναι στεγανή Ύπαρξη υποπίεσης στον αγωγό υπερπίεσης όταν η εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία (γίνεται αισθητή με το δάκτυλο) Ελατήριο διαβρωμένο ή λερωμένο Στεγανοποιητικός δακτύλιος (19) ελαττωματικός Διάφραγμα ελαττωματικό Καλέστε το σέρβις Αντικαταστήστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο (19) Καλέστε το σέρβις Διαταραχή της ρύθμισης Δονήσεις και κρότοι από τη συσκευή Διάφραγμα παραμορφωμένο ή τοποθετημένο λάθος Καλέστε το σέρβις Ύπαρξη υποπίεσης στον αγωγό υπερπίεσης όταν η εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία (γίνεται αισθητή με το δάκτυλο) Διάφραγμα κατεστραμμένο Καλέστε το σέρβις Η επιθυμητή ροή δοσομέτρησης δεν επιτυγχάνεται Μανόμετρο ρυθμιστή υποπίεσης Πίεση εισαγωγής ανεπαρκής (< 2 bar) Περιέκτης αερίου κενός Καλέστε το σέρβις Αντικαταστήστε τα δοχεία αερίου με γεμάτα Βαλβίδες αποκοπής στους αγωγούς πίεσης κλειστές ή όχι εντελώς ανοικτές Ανοίξτε τις βαλβίδες αποκοπής Επανυγροποίηση του αερίου Σχηματισμός πάγου στο φίλτρο ή τη σύνδεση αγωγού πίεσης κατά την εκκίνηση, ζημιές των εξαρτημάτων περιβλήματος από PVC (ορατές μόνο όταν η συσκευή είναι ανοικτή) Η θερμοκρασία στη σύνδεση του αγωγού πίεσης είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία των άλλων αγωγών πεπιεσμένου αερίου Θέρμανση παγίδας υγρών αποσυνδεδεμένη ή ελαττωματική Τυλίξτε μια θερμαντική ταινία γύρω από το φίλτρο ή/και τη σύνδεση αγωγού πίεσης και θερμάνετε τα στοιχεία. Κλείστε την παροχή αερίου πριν από το φίλτρο, ρυθμίστε το σύστημα δοσομέτρησης αερίου σε ελαχιστοποιημένη ροή δόσης και εκκινήστε την εγκατάσταση Καλέστε το σέρβις Ρυθμιστής υποπίεσης χωρίς παγίδα υγρών σε χρήση με τύμπανο αερίου Χρησιμοποιήστε ένα ρυθμιστή υποπίεσης με παγίδα υγρών 7. Συντήρηση Διαστήματα καθαρισμού και συντήρησης: τουλάχιστον κάθε 12 μήνες σε περίπτωση δυσλειτουργίας Μην ανοίγετε τη συσκευή! Ο καθαρισμός, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό! Απενεργοποιήστε ολόκληρη την εγκατάσταση προτού πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης! Κίνδυνος διαφυγής αερίου! Ελέγξτε τη στεγανότητα πριν από την επανεκκίνηση! Κίνδυνος διαφυγής αερίου! 19

20 20

21 21

22 22

23 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit 3 / 74 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4100 Phone: +61 (0) Telefax: +61 (0) Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Телефон: (37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District Arsenalski blvd. Phone: , Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-8601 WK Sneek Tel.: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica 1, SI-1236 Trzin Phone: Telefax: South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες σέρβις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος... 3 1.1 Δομή της τεκμηρίωσης...3 1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο...3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

DMS, Variants A and AR

DMS, Variants A and AR GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variants A and AR Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS TP, TPD. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS TP, TPD. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS TP, TPD Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Οδηγίες ασφαλείας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. Οδηγίες ασφαλείας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SP Οδηγίες ασφαλείας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες ασφαλείας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο Σελίδα 1. Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού Split COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS /E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS /E -S Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...6

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMP, -N, -R. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMP, -N, -R. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMP, -N, -R Instlltion nd operting instructions Declrtion of Conformity We, Grundfos, declre under our sole responsibility tht the products BMP, to which this declrtion reltes, re

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G25 ECO και Logano G25 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης 6303 5894-10/2005 EXP (DE) Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας αεριοποίησης ξύλου Logano S121 και Logano S121 WT Διαβάστε το παρόν προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος

Αεραντλίες διπλού διαφράγματος BACD-DL-GR/04.07-Be Αεραντλίες διπλού διαφράγματος Εγκατάσταση, χειρισμός και συντήρηση Αναλυτικά σχέδια, λίστες ανταλλακτικών, σχέδια διαστάσεων θα βρείτε στις γλώσσες D, GB, F και I στο παρεχόμενο CD.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00.

Οδηγίες χρήσης. Logano S121-2. λέβητα στερεών καυσίμων. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 803 802 (2011/12) GR 6 720 647 653-00. Οδηγίες χρήσης λέβητα στερεών καυσίμων 6 70 647 653-00.T Logano S- Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 70 803 80 (0/) GR Πρόλογος Πρόλογος Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, Η ζεστασιά είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό

Buderus. Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης. Logano G211 και Logano G211 D. Λέβητας στερεών καυσίμων. Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G211 και Logano G211 D Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 615 840 (01/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών Χειραντλίες σειράς ULTIMA

Φύλλο οδηγιών Χειραντλίες σειράς ULTIMA Φύλλο οδηγιών Χειραντλίες σειράς ULTIMA POWERFUL SOLUTIONS. GLOBAL FORCE. P-18, P-39, P-77, P-80, P-801 και P-84 L3070 Rev. 01/12 Τα φύλλα ανταλλακτικών επισκευών (Repair Parts Sheets) για το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Ασφάλεια και λειτουργία. Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών Ασφάλεια και λειτουργία Αντλίες Zenith 1710 Airport Rd. Monroe, NC 28110 USA Τηλ.: +1.704.289.6511 E-mail: CustomerCare@ColfaxCorp.com Διαδίκτυο: http://www.zenithpumps.com

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης

OXYWAY. Περιγραφή συσκευής και οδηγίες χρήσης OXYWAY Μειωτήρας πίεσης μίας βαθμίδας Από αριθμό σειράς 1350000 σταθερά ρυθμισμένος: Fix I, Fix I πλευρική έξοδος, Fix III, Fix III αριστερά αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενος: Fine I ασφαλισμένα ρυθμιζόμενος: Fast

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός χρήσης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το λοιπό

Διαβάστε περισσότερα

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό

www.thermogas.gr turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επιτοίχιος λέβητας αερίου Για τον τεχνικό Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης turbotec pro Balkon turbotec plus Balkon 210 66 65 552 Επιτοίχιος λέβητας αερίου VUW GR 242/3-3B VUW GR 242/3-5B VUW GR 282/3-3B VUW GR 282/3-5B VUW

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE

ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΛΛΕΤ GRANDE ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έκδοση 1.1 / Μάιος 2014 1 Παρακαλούμε, διαβάστε αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του λέβητα πέλλετ Grande.

Διαβάστε περισσότερα

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια ποτηριών PROFI GX GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας EL DSN: FX-12-01 Από τον σειριακό αριθμό: 86 66 10001 9. Ιουλ. 2015 EL PROFI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα