Vaccuperm VGS-147, -148

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vaccuperm VGS-147, -148"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

2 Δήλωση συμμόρφωσης Εμείς, η εταιρεία Grundfos Alldos δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα προϊόντα Vaccuperm VGS-147 και 148 με ηλεκτρικό εξοπλισμό (με την ένδειξη CE στην πινακίδα τύπου), τα οποία αφορά η παρούσα δήλωση, συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες του Συμβουλίου για τη σύγκλιση της νομοθεσίας των κρατών-μελών της ΕΕ: Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται για χρήση εντός συγκεκριμένων ορίων τάσεως (73/23/ΕΟΚ). Πρότυπο που εφαρμόσθηκε: EN :2006 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/ΕΟΚ). Πρότυπα που εφαρμόσθηκαν: EN :2007 EN :2007 άλλοι τεχνικοί κανονισμοί που εφαρμόσθηκαν: DIN 19606: η Ιανουαρίου 2009 W. Schwald Managing Director Ulrich Stemick Technical Director 2

3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος Δομή της τεκμηρίωσης Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Ομάδες χρηστών - ομάδες-στόχοι Υπευθυνότητες των χρηστών Υπευθυνότητες του υπευθύνου λειτουργίας Προσωπικό συντήρησης και σέρβις Ορθή χρήση Ακατάλληλη χρήση 5 2. Χειρισμός χλωρίου Φυσικά και χημικά στοιχεία Συμβουλή για την ασφάλεια κατά το χειρισμό του χλωρίου Κίνδυνοι για την υγεία Ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας Κανόνες συμπεριφοράς Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων Μεταφορά και αποθήκευση χλωρίου Δοχεία πίεσης και εξαρτήματα προσαρμογής Εξαγωγή χλωρίου Έλεγχος στεγανότητας Έλεγχος των αγωγών διαλύματος χλωρίου και του διαφράγματος μη επιστροφής του εγχυτήρα Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών υποπίεσης Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών πεπιεσμένου αερίου Κατασκευαστικές απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις χλωρίωσης Αρχή λειτουργίας των στοιχείων Ρυθμιστής υποπίεσης Σωλήνας μέτρησης Βαλβίδα δοσομέτρησης Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης (επιλογή: VGA-117) Μετρητής κενού (επιλογή: VGA-117) Εγχυτήρας Κατάλογος ισχυόντων νόμων και κανονισμών Συνιστώμενη διάμετρος Μεταξύ του ρυθμιστή υποπίεσης και του ρυθμιστή δοσομέτρησης Μεταξύ του ρυθμιστή δοσομέτρησης και του εγχυτήρα Τεχνικά στοιχεία Γενικά στοιχεία Σύνδεση πίεσης Εύρος ροής Πίεση εισαγωγής Παρελκόμενα (δεν συμπεριλαμβάνονται) Σχέδια βάσει διαστάσεων Ρυθμιστής υποπίεσης VGS Ρυθμιστής υποπίεσης VGS Εγκατάσταση Μεταφορά και αποθήκευση Αποσυσκευασία Συναρμολόγηση Απαιτήσεις για τη συναρμολόγηση Σύνδεση αγωγού πίεσης Χωρίς σετ σύνδεσης Σύνδεση αγωγού υποπίεσης Σύνδεση αγωγού υπερπίεσης Έναρξη λειτουργίας Ετοιμασίες για την έναρξη λειτουργίας Συνδέσεις υποπίεσης Σύνδεση αγωγού πίεσης Ηλεκτρικές συνδέσεις Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών πεπιεσμένου αερίου Έλεγχος της στεγανότητας με άζωτο Έλεγχος της στεγανότητας με αμμωνία Χειρισμός Λειτουργία Στοιχεία προβολής Χειρισμός Ενδεχόμενες βλάβες 19 7.Συντήρηση Θέματα γενικού ενδιαφέροντος 1.1 Δομή της τεκμηρίωσης Ο ρυθμιστής υποπίεσης VGS-147 / VGS-148 της Grundfos Alldos είναι μια λύση υπερσύγχρονης τεχνολογίας, που συμμορφώνεται με τους αναγνωρισμένους κανονισμούς για την ασφάλεια. Η συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα, τις οδηγίες και τους νόμους έχει επαληθευτεί. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που δεν μπορούν να προληφθούν από τον κατασκευαστή, και που σχετίζονται με τη χρήση του συστηματος. Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου: Ενημερώστε τους χρήστες για τη βέλτιστη χρήση. Προειδοποιήστε τους χρήστες για τους ενδεχόμενους κινδύνους που δεν εξαλείφονται με την ορθή χρήση, και προσδιορίστε τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή της πρόκλησης ζημιών. Επιστήστε την προσοχή των χρηστών σε θέματα εμφανώς κακής ή ακατάλληλης χρήσης και ενημερώστε τους σχετικά με την αναγκαία μέριμνα κατά τη λειτουργία του συστήματος. 1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο Το εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες τυποποιημένες οδηγίες για την ασφάλεια, που αφορούν ενδεχόμενους εναπομένοντες κινδύνους: Προσοχή Σημείωση Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιμες και στη διεύθυνση Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς και τους εγκεκριμένους κώδικες καλής πρακτικής. Αν αυτές οι οδηγίες για την ασφάλεια δεν τηρηθούν, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός! Αν αυτές οι οδηγίες για την ασφάλεια δεν τηρηθούν, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή ζημιά στον εξοπλισμό! Σημειώσεις ή οδηγίες που κάνουν την εργασία ευκολότερη και παρέχουν ασφάλεια για τη λειτουργία. Πληροφορίες σχετικά με πιθανούς εναπομένοντες κινδύνους παρέχονται: Σε προειδοποιητικά σήματα που εμφανίζονται στη θέση εγκατάστασης. Στην αρχή κάθε ενότητας αυτού του εγχειριδίου. Αμέσως πριν από κάθε διαδικασία λειτουργίας που ενδέχεται να περιλαμβάνει εναπομένοντες κινδύνους. 1.3 Ομάδες χρηστών - ομάδες-στόχοι Οι χρήστες είναι άτομα που φέρουν την ευθύνη για τη λειτουργία και την παρακολούθηση του ρυθμιστή υποπίεσης VGS-147 / VGS-148 στη θέση εγκατάστασης. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό. Το προσωπικό πρέπει να έχει τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και να είναι εξοικειωμένο με τις βασικές αρχές της τεχνολογίας μέτρησης και ελέγχου. 4

5 1.3.1 Υπευθυνότητες των χρηστών Οι υπευθυνότητες των χρηστών είναι οι ακόλουθες: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προτού θέσετε σε λειτουργία το VGS-147 / VGS-148. Εκπαιδευτείτε στο χειρισμό του συστήματος από ειδικευμένο προσωπικό της Grundfos Alldos. Τηρείτε τους αναγνωρισμένους κανονισμούς που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων. Όταν χειρίζεστε το σύστημα και χρησιμοποιείτε χημικά, φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων (Γερμανία: GUV-V D05). 1.4 Υπευθυνότητες του υπευθύνου λειτουργίας Ο ιδιοκτήτης της κτιριακής εγκατάστασης ή ο υπεύθυνος λειτουργίας του VGS-147 / VGS-148 φέρει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να θεωρείται μέρος του προϊόντος και να διασφαλίζεται η διατήρησή του σε εύκολα προσβάσιμο σημείο, πολύ κοντά στο σύστημα, για όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις εγκατάστασης που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή (απαιτούμενες συνδέσεις νερού και εξαρτήματα προσαρμογής, περιβαλλοντικές συνθήκες, σύνδεση παροχής ρεύματος, προστατευτικός σωλήνας για τον αγωγό δοσομέτρησης αν χρειάζεται, διάταξη ηχητικής ή οπτικής προειδοποίησης για μηνύματα συναγερμού αν χρειάζεται). Βεβαιωθείτε για την τακτική διεξαγωγή ελέγχων, σέρβις και συντήρησης στους αγωγούς νερού και τα εξαρτήματα στερέωσης. Αν απαιτείται, λαμβάνετε την έγκριση των Αρχών για την αποθήκευση χημικών στοιχείων. Εκπαιδεύστε τους χρήστες στη λειτουργία του συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι στη θέση εγκατάστασης τηρούνται οι κανονισμοί για την πρόληψη των ατυχημάτων (γερμανικός κανονισμός GUV-V D05 για την πρόληψη ατυχημάτων, "Χλωρίωση νερού" Ιανουαρίου 1997). Διαθέστε σε όλους τους χρήστες και το προσωπικό σέρβις προστατευτική ενδυμασία σύμφωνα με τον κανονισμό GUV-V D05 (μάσκα προσώπου, γάντια, προστατευτική ποδιά). 2. Χειρισμός χλωρίου 2.1 Φυσικά και χημικά στοιχεία Σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, το χλώριο είναι ένα κιτρινοπράσινο αέριο με έντονη οσμή. Υπάρχει ως διατομικό μόριο Cl 2. Δεν είναι εύφλεκτη, αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να αυξήσει την αναφλεξιμότητα των μετάλλων, των υδρογονανθράκων κλπ. Ατομικό βάρος 35,457 Μοριακό βάρος Cl 2 70,941 Πυκνότητα (υγρό) 1,57 g/cm 3 στους -34,05 C Πυκνότητα (αέριο) 3,214 g/l στο 0 C, 1 bar 1 λίτρο υγρού χλωρίου σε θερμοκρασία 0 C 1 κιλό υγρού χλωρίου σε θερμοκρασία 0 C αντιστοιχεί σε 457 λίτρα (0,457 m 3 ) χλωρίου σε αέρια μορφή αντιστοιχεί σε 311 λίτρα (0,311 m 3 ) χλωρίου σε αέρια μορφή Ειδικό βάρος 2,486 (ειδικό βάρος αέρα: 1) Σημείο βρασμού - 34,05 C (1 bar) Σημείο τήξης - 100,98 C Θερμότητα εξάτμισης 269 kj/kg (σε θερμοκρασία 0 C) Θερμική αγωγιμότητα 0,527 kj/m2h (υγρό χλώριο) Βαθμός καθαρότητας κατά DIN ,5 % TLV (Οριακή τιμή κατωφλίου) 1,5 mg/m3 (0,5 Vol.-ppm) 1.5 Προσωπικό συντήρησης και σέρβις Η συντήρηση και το σερβις του συστήματος επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις της Grundfos Alldos. 1.6 Ορθή χρήση Το Grundfos Alldos VGS-147 / VGS-148 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της πίεσης (υπερπίεσης) των αερίων χλωρίου (Cl 2 ), αμμωνίας (NH 3 ) και διοξειδίου του θείου σε επίπεδα κατώτερα της ατμοσφαιρικής πίεσης (υποπίεση) με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. 1.7 Ακατάλληλη χρήση Κάθε εφαρμογή εκτός αυτών που παρατίθενται στην ενότητα 1.6 Ορθή χρήση θεωρείται μη σύμφωνη με τη σκοπούμενη χρήση και δεν επιτρέπεται. Η κατασκευάστρια εταιρεία Grundfos Alldos δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημιές από εσφαλμένη χρήση. Το σύστημα περιλαμβάνει στοιχεία υπερσύγχρονης τεχνολογίας και έχει υποβληθεί σε δοκιμές που αφορούν την ασφάλεια. Οι μη εγκεκριμένες δομικές τροποποιήσεις του συστήματος ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό, αλλά και τραυματισμούς. Απαγορεύεται το άνοιγμα, η τροποποίηση, η αλλαγή της δομής, η γεφύρωση, η αφαίρεση ή η απενεργοποίηση στοιχείων, και ιδιαίτερα του εξοπλισμού ασφαλείας. 5

6 Καμπύλη πίεσης ατμού του χλωρίου Εικ. 1 Καμπύλη πίεσης ατμού του χλωρίου Διαλυτότητα του αερίου χλωρίου στο νερό Εικ. 2 Θερμοκρασία ( C) Θερμοκρασία ( C) Διαλυτότητα του αερίου χλωρίου στο νερό 2.2 Συμβουλή για την ασφάλεια κατά το χειρισμό του χλωρίου Κίνδυνοι για την υγεία Το χλώριο σε αέρια μορφή είναι τοξικό. Στον αέρα εσωτερικού χώρου, συγκέντρωση μεγαλύτερη από 50 Vol.-ppm σημαίνει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή. R 23 Τοξικό στην κατάποση. R 36/37/38Ερεθιστικό για τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Κίνδυνοι από το χλώριο σε αέρια μορφή Ερεθιστική για τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Προκαλεί βήχα κοκκύτη. Προκαλεί εγκαύματα στο δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα. Κίνδυνος θανάτου από πνευμονικό οίδημα σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης ή υψηλής συγκέντρωσης. Ελαφρά παραλυτική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Κίνδυνοι από το υγρό χλώριο Προκαλεί εγκαύματα στο δέρμα. Προκαλεί ερύθημα και σχηματισμό φυσαλίδων. TM TM Ατομικός εξοπλισμός ασφαλείας Οι υπεύθυνοι λειτουργίας μιας εγκατάστασης χλωρίωσης θα πρέπει να παρέχουν στο προσωπικό χειρισμού τα ακόλουθα: Για κάθε άτομο Αναπνευστικό εξοπλισμό (ολοπρόσωπη μάσκα αερίων) με δραστικό φίλτρο χλωρίου (Β2Ρ3), χρωματική σήμανση: γκρι με λευκό δακτύλιο τουλάχιστον ένα εφεδρικό φίλτρο για κάθε μάσκα αερίου κατάλληλα προσαρμοσμένη για το κάθε άτομο (πλήρως στεγανή) με ετικέτα με το όνομα Μόνο για εγκαταστάσεις με τύμπανα χλωρίου τουλάχιστον 2 προστατευτικές ολόσωμες φόρμες με αναπνευστήρες πεπιεσμένου αέρα Ο εξοπλισμός ασφαλείας πρέπει να φυλάσσεται: εκτός των χώρων χλωρίου σε καλά ορατό σημείο έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή με προστασία από τη σκόνη και την υγρασία Προσοχή Άλλες υποχρεώσεις των υπευθύνων λειτουργίας Αρχική ενημέρωση του προσωπικού χειρισμού για τον τρόπο χειρισμού του εξοπλισμού ασφαλείας Εκτέλεση ασκήσεων (τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο) Τακτική αντικατάσταση των φίλτρων στις μάσκες αερίου μετά τη λήξη της ημερομηνίας διατηρησιμότητας τουλάχιστον 6 μήνες μετά το άνοιγμα (σημειώστε την ημερομηνία ανοίγματος στο φίλτρο) μετά από επαφή με χλώριο Τηρείτε την απαγόρευση απασχόλησης που προβλέπεται από το 14 του Νόμου περί επικίνδυνων ουσιών (στη Γερμανία) ή την αντίστοιχη τοπική νομοθεσία! Κανόνες συμπεριφοράς Αλλάζετε τα δοχεία χλωρίου μόνο με προστατευτική μάσκα αερίων. Εισέρχεστε στους ρυπασμένους χώρους μόνο με προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστήρα πεπιεσμένου αέρα. Σε περίπτωση διαρροής, φοράτε μάσκα αερίων, αν είναι εφικτό. Προσοχή στην κατεύθυνση του ανέμου! Μην τρώτε, μην πίνετε και μη διατηρείτε τρόφιμα στους χώρους χλωρίου. 6

7 2.2.4 Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων Πρώτες βοήθειες μετά την κατάποση χλωρίου Παραμείνετε ήρεμοι. Απομακρύνετε τους τραυματίες από τον επικίνδυνο χώρο. Τα άτομα που προστρέχουν σε βοήθεια πρέπει να δίνουν προσοχή στην ατομική προστασία! Αφαιρέστε αμέσως τα ρυπασμένα ενδύματα. Ηρεμήστε τους τραυματίες και διατηρήστε τους ζεστούς με κουβέρτες. Φροντίστε για την παροχή καθαρού αέρα. Αν είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε αναπνευστήρα οξυγόνου (εναλλακτικά προς την εισπνοή ατμού). Μην εκτελείτε τεχνητή αναπνοή! Η μεταφορά στο νοσοκομείο πρέπει να γίνεται γρήγορα και προσεκτικά σε οριζόντια θέση με τον τραυματία καθισμένο σε περίπτωση δυσκολίας στην αναπνοή αναφέρετε ως αιτία το έγκαυμα από χλώριο. Πρώτες βοήθειες μετά από έγκαυμα του δέρματος Παραμείνετε ήρεμοι. Αφαιρέστε τα ρυπασμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό Περιδέστε το τραύμα με αποστειρωμένο επίδεσμο Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Αναφέρετε ως αιτία το έγκαυμα από χλώριο. Πρώτες βοήθειες μετά από έγκαυμα των ματιών Παραμείνετε ήρεμοι. Ξεπλύνετε τα προσβεβλημένα μάτια με άφθονο νερό, με το άτομο ξαπλωμένο. Προστατέψτε το υγιές μάτι, αν χρειάζεται. Ανοίξτε καλά τα βλέφαρα και αφήστε το μάτι να κινηθεί προς όλες τις πλευρές. Αναζητήστε τη βοήθεια οφθαλμιάτρου. Αναφέρετε ως αιτία το έγκαυμα από χλώριο. Πρώτες βοήθειες μετά από εσωτερικό έγκαυμα Παραμείνετε ήρεμοι. Πιείτε νερό με μικρές γουλιές. Αν είναι εφικτό, λάβετε φαρμακευτικό άνθρακα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. αναφέρετε ως αιτία το έγκαυμα από χλώριο Μεταφορά και αποθήκευση χλωρίου Ο χειρισμός των δοχείων χλωρίου πρέπει να διεξάγεται μόνο από έμπειρα και εξασκημένα άτομα! Βασικοί κανόνες για τη μεταφορά και την αποθήκευση του χλωρίου Να χειρίζεστε τα δοχεία με προσοχή, μην τα αφήνετε να πέσουν! Προφυλάξτε τα δοχεία για να μην ανατραπούν και να μην κυλήσουν! Προστατέψτε τα δοχεία από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και από θερμοκρασίες πάνω από 50 C! Η μεταφορά των δοχείων πρέπει να γίνεται μόνο με παξιμάδι προστασίας της βαλβίδας και καπάκι προστασίας. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν τόσο για τα γεμάτα δοχεία, όσο και για τα κενά, δεδομένου ότι τα κενά δοχεία περιέχουν κατάλοιπα χλωρίου, και συνεπώς βρίσκονται υπό πίεση. Ισχύοντες κανονισμοί Κανονισμοί για την πρόληψη ατυχημάτων "Χλωρίωση του νερού (GUV-V D5) με οδηγίες για τη διαδικασία Κανονισμοί για τους χώρους εργασίας (ArbStttV)) Τεχνικοί κανόνες για αέρια 280, 310 και 330 Τηρείτε αυστηρά τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για το χειρισμό, τη μεταφορά και την αποθήκευση του χλωρίου. 7

8 2.2.6 Δοχεία πίεσης και εξαρτήματα προσαρμογής Το χλώριο παρέχεται σε δοχεία δύο τύπων: Χαλύβδινους κυλίνδρους χωρητικότητας 50 kg ή 65 kg, εξοπλισμένους με μία βαλβίδα για τη λήψη του χλωρίου από τον όρθιο κύλινδρο Έκδοση κυλίνδρου χλωρίου Καπάκι προστασίας Βαλβίδα Σπείρωμα βαλβίδας κατά DIN 477 Σήμανση με σφραγίδα Σήμανση αλουμινίου Κλιπ συγκράτησης Κύλινδρος χλωρίου χωρίς συγκόλληση Κύλινδρος χλωρίου με συγκόλληση TM Εικ. 3 Έκδοση κυλίνδρου χλωρίου Χαλύβδινα τύμπανα με χωρητικότητα 500 kg ή 1000 kg, εξοπλισμένα με μία βαλβίδα για τη λήψη του αέριου χλωρίου μία βαλβίδα για τη λήψη του υγρού χλωρίου Σωλήνας ανύψωσης (για τη λήψη του αέριου χλωρίου) Βαλβίδες Καπάκι προστασίας Σωλήνας εμβάπτισης (για τη λήψη του υγρού χλωρίου) Εικ. 4 Τύμπανο χλωρίου Ελαστικό κυλίνδρου Βαλβίδα για αέριο χλώριο TM Για λόγους ασφαλείας, τα δοχεία χλωρίου είναι γεμάτα μόνο μέχρι το 95% της χωρητικότητάς τους. Τηρείτε τις προφυλάξεις για την ασφάλεια των δοχείων χλωρίου Πάνω στο δοχείο θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς το είδος του αερίου, το βάρος, ο ιδιοκτήτης, η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία της τελευταίας δοκιμής. Τα δοχεία χλωρίου φέρουν σήμανση με γκρι χρώμα. Δεν επιτρέπονται οι αλλαγές και οι επισκευές από το χρήστη! Ποτέ μην ανοίγετε τις βαλβίδες των δοχείων με βία. Οι κολλημένες άτρακτοι βαλβίδων μπορούν να ξεκολλήσουν με το τύλιγμα ενός κομματιού υφάσματος με ζεστό νερό γύρω από τη βαλβίδα. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ανοικτή φλόγα! Ποτέ μη χρησιμοποιείτε προέκταση κλειδιού! Τα δοχεία με κολλημένες βαλβίδες πρέπει να επιστρέφονται στον κατασκευαστή. Τηρείτε τις προφυλάξεις ασφαλείας και τις οδηγίες των εγχειριδίων του κατασκευαστή! Χρωματιστός δακτύλιος Βαλβίδα για υγρό χλώριο TM Εικ. 5 Θέση βαλβίδας του τυμπάνου χλωρίου 8

9 2.2.7 Εξαγωγή χλωρίου Πριν από την εξαγωγή Τα δοχεία χλωρίου πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για 8 ώρες στο χώρο δοχείων, έτσι ώστε τα περιεχόμενα να προσαρμόζονται στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Τα δοχεία χλωρίου δεν πρέπει να έχουν ποτέ θερμοκρασία υψηλότερη από τα άλλα μέρη της εγκατάστασης. Κίνδυνος υγροποίησης και πιθανότητα διαφυγής του χλωρίου! Στρέψτε τα τύμπανα χλωρίου πάνω στο υποστήριγμα μέχρις ότου ο σωλήνας εμβάπτισης και ο σωλήνας ανύψωσης βρεθούν σε κατακόρυφη θέση (παρατηρήστε τις σημάνσεις στο τύμπανο). Ελέγξτε τη στεγανότητα. Σύνδεση Προφυλάξτε τα δοχεία για να μην ανατραπούν και να μην κυλήσουν! Στεγνώστε τη σωλήνωση και το σύστημα λήψης με ξηρό άζωτο ή ξηρό αέρα. Δεν επιτρέπεται να εισχωρήσουν στην εγκατάσταση ξένα σώματα. Τοποθετήστε νέες φλάντζες στον αγωγό σύνδεσης. Συνδέστε το δοχείο. Ανοίξτε αργά τη βαλβίδα του δοχείου. Λήψη αέριου χλωρίου Προσοχή Στους 15 C είναι εφικτή η λήψη περίπου 1 % (DIN19607) του περιεχομένου την ώρα. Σε περίπτωση μεγαλύτερης λήψης υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας από το σχηματισμό πάγου στα δοχεία και τις σωληνώσεις! Μέγεθος δοχείου Ποσότητα λήψης 2.3 Έλεγχος στεγανότητας Πριν από την έναρξη λειτουργίας, ελέγξτε τη στεγνότητα ολόκληρης της εγκατάστασης. Ελέγξτε τη στεγανότητα μόνο όταν η εγκατάσταση στο σύνολό της είναι έτοιμη για εκκίνηση. Κίνδυνος διαφυγής χλωρίου! Έλεγχος των αγωγών διαλύματος χλωρίου και του διαφράγματος μη επιστροφής του εγχυτήρα Τηρείτε τις οδηγίες του εγχειριδίου του εγχυτήρα! Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών υποπίεσης Οι αγωγοί υποπίεσης είναι όλοι οι αγωγοί ανάμεσα στο ρυθμιστή υποπίεσης και τον εγχυτήρα. Κλείστε όλες τις βαλβίδες δοχείων. Κλείστε τη βαλβίδα δοσομέτρησης Ανοίξτε τη βαλβίδα αποκοπής στη μονάδα έγχυσης Ανοίξτε την κινητήρια βαλβίδα νερού Ενεργοποιήστε την ενισχυτική αντλία Ανοίξτε τη βαλβίδα δοσομέτρησης Ο πλωτήρας δείχνει ροή αερίου ή ο μετρητής κενού δείχνει περισσότερο από - 9 m w. c.: Διαρροή στον αγωγό κενού! Κλείστε τη βαλβίδα δοσομέτρησης. Απενεργοποιήστε την ενισχυτική βαλβίδα Κλείστε την κινητήρια βαλβίδα νερού Κλείστε τη βαλβίδα αποκοπής στη μονάδα έγχυσης Ελέγξτε τους αγωγούς υποπίεσης και τη σύνδεση. Αν απαιτείται, ξανασφίξτε προσεκτικά. Ελέγξτε και πάλι τη στεγανότητα! Ο πλωτήρας δεν δείχνει ροή υγρού, ο μετρητής κενού δείχνει -9 m w. c. ή λιγότερο: Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί. 50 Kg 500 g/h 65 Kg 650 g/h 500 Kg 5 Kg/h 1000 Kg 10 Kg/h Σε περίπτωση που απαιτείται περισσότερο χλώριο, θα πρέπει να συνδέονται με υπερκείμενους αγωγούς περισσότερα δοχεία χλωρίου που να έχουν την ίδια θερμοκρασία. Λήψη υγρού χλωρίου Μέσα στις εγκαταστάσεις χλωρίωσης, η λήψη είναι εφικτή μόνο από τύμπανα χλωρίου. Η χρήση εξατμιστή είναι αναγκαία. Προσοχή Μην εκκενώνετε πλήρως τα τύμπανα χλωρίου. Κίνδυνος λήψης ιζημάτων! Λήψη αέριου χλωρίου: Προσέχετε η εναπομένουσα πίεση να είναι 2 bar. Λήψη υγρού χλωρίου: Προσέχετε η εναπομένουσα πίεση να είναι 4 bar. Μετά την εξαγωγή Κλείστε τη βαλβίδα του δοχείου. Αποσυνδέστε το δοχείο από την εγκατάσταση. Βιδώστε τα παξιμάδια προστασίας των βαλβίδων. Βιδώστε το προστατευτικό καπάκι. Σημείωση Άλλοι ενδεχόμενοι λόγοι για την ανεπαρκή λειτουργία υποπίεσης ανεπαρκής ρύθμιση ή ελάττωμα στον εγχυτήρα παρεμπόδιση του εγχυτήρα ανεπαρκής ρύθμιση ή ελάττωμα στην ενισχυτική αντλία Προσοχή Κλείστε αμέσως τους αγωγούς σύνδεσης. Δεν επιτρέπεται να εισχωρήσει υγρασία στην εγκατάσταση! 9

10 2.3.3 Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών πεπιεσμένου αερίου Οι αγωγοί πεπιεσμένου αερίου είναι όλοι αγωγοί που ξεκινούν από τα δοχεία αερίου και καταλήγουν στο ρυθμιστή υποπίεσης. Αν η εγκατάσταση διαθέτει συσκευή έκπλυσης αζώτου: Εκτελέστε χονδρικό έλεγχο στεγανότητας με άζωτο Λεπτομερής έλεγχος με αμμωνία Έλεγχος της στεγανότητας με άζωτο Κλείστε όλες τις βαλβίδες δοχείων. Ανοίξτε τις βαλβίδες σύνδεσης περιέκτη και όλες τις βαλβίδες αποκοπής μέχρι το σύστημα δοσομέτρησης αερίου. Ανοίξτε τη βαλβίδα σύνδεσης του κυλίνδρου αζώτου. Ανοιξτε αργά τη βαλβίδα του κυλίνδρου αζώτου, μέχρις ότου η πίεση στους αγωγούς φτάσει περίπου στα 10 bar (σύμφωνα με την ένδειξη στο μανόμετρο του ρυθμιστή υποπίεσης). Μέγιστη πίεση αζώτου 16 bar! Σε περίπτωση υπέρβασης υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών και διαρροής αερίου! Εφαρμόστε σαπουνάδα σε όλα τα στοιχεία που βρίσκονται υπό πίεση Σχηματισμός φυσαλίδων ή/και πτώση της πίεσης στο μανόμετρο Διαρροή στους αγωγούς πίεσης! Αποσυμπιέστε την εγκατάσταση! Εξαλείψτε τη διαρροή! Ελέγξτε και πάλι τη στεγανότητα! Δεν σχηματίζονται φυσαλίδες, η πίεση στο μανόμετρο δεν πέφτει σημαντικά μέσα σε μία ώρα: Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί. Έλεγχος της στεγανότητας με αμμωνία Δείτε το κεφάλαιο Έλεγχος της στεγανότητας με άζωτο. 2.4 Κατασκευαστικές απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις χλωρίωσης3 Όλοι οι χώροι χλωρίου Εικ. 6 Προειδοποιητικό σήμα DIN 4844 Προειδοποιητικό σήμα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 4844, μέρος 1, αρ. 4.2, για εγκατάσταση στις εισόδους Εικ. 7 TM Μονάδα χλωρίωσης Πρόσβαση μόνο σε άτομα που έχουν λάβει τις σχετικές οδηγίες Συμπληρωματικό σήμα Συμπληρωματικό σήμα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 4844, μέρος 1, αρ. 4.5, για εγκατάσταση στις εισόδους TM TM Εικ. 8 Υποχρεωτικο σήμα Υποχρεωτικό σήμα σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 4844, μέρος 1, αρ. 4.3, για εγκατάσταση στις εισόδους Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΑ ΧΛΩΡΙΝΗ asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl lalsdk ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj sdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj sdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj k asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj sdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lals asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkja asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj asdlkfjlk lalsdk asdajlk llasdf lalsdkfl lasdlfkl lasdflkjasdlkfjlj jlakjlkjdl alsdfkljkj TM Εικ. 9 Φύλλο οδηγιών για πρώτες βοήθειες 10

11 Φύλλο οδηγιών για πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηριάσεων από αέριο χλώριο, για τοποθέτηση στο εσωτερικό των χώρων Μέγιστη θερμοκρασία: 50 C συνιστώμενη θερμοκρασία: C συνιστώμενη ελάχιστη θερμοκρασία: 15 C Οι αγωγοί υπερπίεσης του εξοπλισμού δοσομέτρησης δεν πρέπει να καταλήγουν έξω στον αέρα Οι χώροι χλωρίου δεν πρέπει να προορίζονται για τη μόνιμη παραμονή ατόμων. Στους χώρους πρέπει να υπάρχουν μόνο τα δοχεία χλωρίου και η εγκατάσταση χλωρίωσης. Χώροι με αγωγούς πίεσης (π.χ. χώροι αποθήκευσης δοχείων χλωρίου) Επίπεδο και ίσιο δάπεδο όχι κάτω από το επίπεδο του εδάφους όχι υψηλότερα από μια πιθανή ράμπα φόρτωσης Εικ. 10 Κανονισμοί για χώρους χλωρίου (1) Εικ. 11 Κανονισμοί για χώρους χλωρίου (2) Απευθείας έξοδος στον εξωτερικό αέρα Με κλείδωμα οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω από το εσωτερικό του χώρου θα πρέπει να είναι εφικτό το άνοιγμα των θυρών χωρίς κλειδί Δεν πρέπει να υπάρχει σύνδεση με άλλους χώρους διαχωρισμός από τους άλλους χώρους με στεγανότητα στα αέρια και αντοχή στη φωτιά Έως δύο οπές αερισμού με μέγιστη διάμετρο 20 cm 2 η κάθε μία Σύστημα ψεκασμού νερού για κατακρήμνιση του διαφυγόντος αερίου χλωρίου ο χειρισμός πρέπει να είναι εφικτός με το χέρι από έξω από τους χώρους χλωρίου. επαρκών διαστάσεων απορροή με αεροπαγίδα Σύστημα προειδοποίησης αέριου χλωρίου με οπτικό και ακουστικό συναγερμό με σύνδεση με το σύστημα ψεκασμού νερού η σύνδεση πρέπει να επανενεργοποιείται αυτόματα μετά από την απενεργοποίηση (π.χ. για αλλαγή δοχείου) Η αέριο χλώριο δεν πρέπει να εισέρχεται σε χαμηλότερ ευρισκόμενους χώρους, φρεάτια, ορύγματα, κανάλια ή οπές εισαγωγής συστημάτων αερισμού. TM TM Αρχή λειτουργίας των στοιχείων Σύστημα δοσομέτρησης αερίου Βαλβίδα δοσομέτρησης Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Μετρητής κενού Σωλήνας μέτρησης Εικ. 12 Εξαρτήματα χλωριωτή Αέριο χλώριο Ρυθμιστής υποπίεσης Ρυθμιστής υποπίεσης Μειώνει την πίεση αερίου (υπερπίεση) σε πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική (υποπίεση) Σωλήνας μέτρησης Εμφανίζει τη ροή αερίου Βαλβίδα δοσομέτρησης Για τη ρύθμιση της απαιτούμενης ροής αερίου χειροκίνητα ή αυτόματα Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης (επιλογή: VGA-117) Ρυθμίζει τη διαφορά των πιέσεων πριν και μετά τη βαλβίδα δοσομέτρησης σε μια σταθερή τιμή Η ρυθμισμένη ροή δοσομέτρησης παραμένει σταθερή ακόμη και όταν η υποπίεση στον εγχυτήρα διαφέρει Μετρητής κενού (επιλογή: VGA-117) Εμφανίζει την υποπίεση του εγχυτήρα Εγχυτήρας Δημιουργεί την υποπίεση που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της εγκατάστασης Αναμιγνύει το αέριο χλώριο με το νερό TM

12 2.6 Κατάλογος ισχυόντων νόμων και κανονισμών Νόμοι και κανονισμοί BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1975 σελ. 729 BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1980 σελ. 173, 184 BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1986 σελ BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1975 σελ GUV 0.1 GUV-V D5 GUV 49.1 GUV 0.3 GUV 20.5 GUV 20.6 GUV GUV 29.6 GUV 60.3G26 GUV 2.6 GUV 2.10 GUV 9.9 ZH1/230 CEFIC BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1985 σελ GGVE RID BGBl. (γερμ. ΕτΚ) I 1977 σελ Verordnung ber Arbeitssttten (Arbeitsstttenverordnung - ArbStttV) Κανονισμός για τους χώρους εργασίας (ArbStttV) Verordnung ber Druckbehlter, Druckgasbehlter und Fllanlagen (Druckbehlterverordnung - DruckbehV) mit technischen Regeln Druckbehlter (TRB) mit technischen Regeln Druckgase (TRG) Κανονισμός για τα δοχεία πίεσης, τα δοχεία πεπιεσμένων αερίων και τις εγκαταστάσεις πλήρωσης (DruckbehV) με τεχνικούς κανόνες για τα δοχεία πίεσης (TRB) με τεχνικούς κανόνες για πεπιεσμένα αέρια (TRG) Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) Κανονισμός για τις επικίνδυνες ουσίες (GefStoffV) Verordnung ber gefhrliche Arbeitsstoffe (Arbeitsstoffverordnung - ArbStoffV) Κανονισμός για τις επικίνδυνες ουσίες εργασίας - ArbStoffV) Unfallverhtungsvorschrift "Allgemeine Vorschriften" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Γενικές προδιαγραφές" Unfallverhtungsvorschrift "Chlorung von Wasser" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Χλωρίωση νερού" Prfliste zur Unfallverhtungsvorschrift "Chlorung von Wasser" Κατάλογος ελέγχου για τον κανονισμό πρόληψης ατυχημάτων "Χλωρίωση νερού" Unfallverhtungsvorschrift "Erste Hilfe" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Πρώτες βοήθειες" Merkblatt "Anleitung zur ersten Hilfe bei Unfllen" Φύλλο οδηγιών "Οδηγίες για τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων" Merkblatt "Verbandzeug fr die erste Hilfe bei Unfllen" Φύλλο οδηγιών "Επιδεσμικό υλικό για τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχημάτων" Atemschutzmerkblatt Φύλλο οδηγιών για την προστασία του αέρα αναπνοής Merkblatt "ber den Umgang mit tzenden Stoffen" Φύλλο οδηγιών "Χειρισμός καυστικών ουσιών" Grundsatz fr arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen "Trger von Atemschutzgerten fr Arbeit und Rettung" G 26 Αρχές προληπτικών εξετάσεων ιατρικής της εργασίας "Φορείς αναπνευστικού εξοπλισμού για την εργασία και τη διάσωση" G 26 Unfallverhtungsvorschrift "Druckbehlter" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Δοχεία πίεσης" Unfallverhtungsvorschrift "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μέσα λειτουργίας" Unfallverhtungsvorschrift "Gase" Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων "Αέρια" Merkblatt "Chlor" Φύλλο οδηγιών "Χλώριο" Unfallmerkblatt fr den Straentransport "Chlor" Klasse 2, Ziffer 3 at UN 2201 Φύλλο οδηγιών για ατυχήματα για την οδική μεταφορά "Χλώριο" κατηγ. 2, αρ. 3 at UN 2201 Verordnung ber die Befrderung gefhrlicher Gter auf der Strae - Gefahrgut Vstr/GGVS - Klasse 2, Ziffer 3 at Κανονισμός για την οδική μεταφορά επικίνδυνων ειδών - Gefahrgut Vstr/GGVS - κατηγ. 2, αρ. 3 at Gefahrgutverordnung Eisenbahn, Klasse 2, Ziffer 3 at) Κανονισμός για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων ειδων, κατηγ. 2, αρ. 3 at) Internationale Verordnung fr die Befrderung gefhrlicher Gter mit der Eisenbahn - Klasse 2, Ziffer 3 at Διεθνής κανονισμός για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων ειδών - κατηγ. 2, αρ. 3 at) Verordnung ber die Befrderung gefhrlicher Gter auf dem Rhein (ADNR) Κανονισσμός για τη μεταφορά επικίνδυνων ειδών στον ποταμό Ρήνο (ADNR) Κανονισμοί DVGW (Γερμανικού συνδέσμου τεχνικών αερίου και υδραυλικών εγκαταστάσεων) W203 W645-1 W291 W623 W640 Begriffe der Chlorung Όροι της χλωρίωσης berwachungs-, Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserversorgungsanalagen Διατάξεις παρακολούθησης, μέτρησης, ελέγχου και ρύθμισης σε εγκαταστάσεις παροχής νερού Desinfektion von Wasserversorgungsanlagen Απολύμανση εγκαταστάσεων παροχής νερού Dosieranlagen fr Desinfektions- bzw. Oxidationsmittel - Dosieranlagen fr Chlor Μονάδες δοσομέτρησης για απολύμανση ή οξείδωση με χλώριο berwachungs-, Me-, Steuer- und Regeleinrichtungen in Wasserwerken Διατάξεις παρακολούθησης, μέτρησης, ελέγχου και ρύθμισης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού DVGW-Merkblatt Arbeitshilfe zur Erstellung einer rtlichen Betriebsanweisung fr Chlorungsanlagen unter Verwendung von Chlorgas Φυλλάδιο DVGW Βοήθεια για τη δημιουργία τοπικού εγχειριδίου για τα συστήματα χλωρίωσης που χρησιμοποιούν αέριο χλώριο 12

13 Πρότυπα DIN DIN DIN EN 937 DIN DIN 3179, μέρος 1,2 DIN 4102, μέρος 2 DIN 477, μέρος 1 Chlorgasdosieranlagen zur Wasseraufbereitung Συστήματα δοσομέτρησης αέριου χλωρίου για επεξεργασία νερού Chlor zur Wasseraufbereitung Χλωρίνη για επεξεργασία νερού Chlor zur Aufbereitung von Wasser fr den menschlichen Gebrauch Χλώριο για την επεξεργασία νερού για ανθρώπινη κατανάλωση Aufbereitung von Schwimm- und Badewasser Επεξεργασία νερου πισίνας και λουτρών Einteilung der Atemgerte, bersicht Διαχωρισμός του αναπνευστικού εξοπλισμού, επισκόπηση Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen Συμπεριφορά των δομικών υλικών και εξαρτημάτων στη φωτιά Gasflaschenventile; Bauformen, Baumae, Anschlsse, Gewinde Βαλβίδες φιαλών αερίου - μορφές, διαστάσεις, συνδέσεις, σπειρώματα 2.7 Συνιστώμενη διάμετρος Μεταξύ του ρυθμιστή υποπίεσης και του ρυθμιστή δοσομέτρησης Μήκος του αγωγού Ποσότητα δοσομέτρησης (g/h) υποπίεσης σε (m) DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN DN 15 DN 15 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 Πρότυπο εταιρείας Grundfos Alldos υπολογισμός με πτώση πίεσης p=12.5 mbar Οι ενδείξεις σε αυτόν τον πίνακα προκύπτουν από τις παρατηρήσεις της απώλειας πίεσης. Δεν λαμβάνουν υπόψη την πιθανή επιδραση του μήκους και της διαμέτρου των αγωγών στη λειτουργική αξιοπιστία του συστήματος Μεταξύ του ρυθμιστή δοσομέτρησης και του εγχυτήρα Μήκος του αγωγού Ποσότητα δοσομέτρησης (g/h) υποπίεσης σε (m) DN 8 DN 8 DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN DN 8 DN 8 DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 25 DN 40 DN DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 40 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 Πρότυπο εταιρείας Grundfos Alldos υπολογισμός με πτώση πίεσης p=50 mbar Οι ενδείξεις σε αυτόν τον πίνακα προκύπτουν από τις παρατηρήσεις της απώλειας πίεσης. Δεν λαμβάνουν υπόψη την πιθανή επιδραση του μήκους και της διαμέτρου των αγωγών στη λειτουργική αξιοπιστία του συστήματος. 13

14 3. Τεχνικά στοιχεία 3.1 Γενικά στοιχεία Επιτρεπόμενο μέσο Cl Σύνδεση πίεσης Σύνδεση αγωγού υποπίεσης (έξοδος) Αγωγός υποπίεσης για χρήση: Σύνδεση αγωγού πίεσης (φλάντζα) (είσοδος) Σύνδεση βαλβίδας υπερπίεσης Αγωγός υπερπίεσης για χρήση: Αγωγός πίεσης για χρήση: VGS-147: DN 20 VGS148: DN 40 VGS-147: DN 20, σωλήνας PVC VGS-148: DN 40, σωλήνας PVC DN 25 8/11, σωλήνας PE 8/11, σωλήνας PE 8/11 G1, ελατοί χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή DIN Εύρος ροής Τύπος Εύρος ροής VGS kg/h #/ημέρα kg/h #/ημέρα VGS kg/h #/ημέρα kg/h #/ημέρα Πίεση εισαγωγής Ελάχιστη πίεση εισαγωγής Μέγιστη πίεση εισαγωγής 2 bar 11 bar Παρελκόμενα (δεν συμπεριλαμβάνονται) Πλάκα συγηκράτησης για στερέωση στον τοίχο κατά την αλλαγή περιέκτη Υλικά εγκατάστασης σε 3 μήκη Μέσο δοκιμής για ανίχνευση διαρροών 14

15 3.2 Σχέδια βάσει διαστάσεων Ρυθμιστής υποπίεσης VGS DN Εικ. 13 Σχέδιο βάσει διαστάσεων του VGS Ρυθμιστής υποπίεσης VGS-148 DN 25 TM04_0862 DN Εικ. 14 Σχέδιο βάσει διαστάσεων του VGS-148 DN 25 TM04_

16 4. Εγκατάσταση 4.1 Μεταφορά και αποθήκευση Χειρίζεστε προσεκτικά, μην αφήνετε να πέσει! Χώρος αποθήκευσης ξηρός και δροσερός. 4.2 Αποσυσκευασία Κατά την αποσυσκευασία προσέξτε τα ακόλουθα: Δεν θα πρέπει να εισχωρήσει υγρασία στα μέρη που μεταφέρουν αέριο! Δεν θα πρέπει να εισχωρήσουν ξένα σώματα στα μέρη που μεταφέρουν αέριο! Μην αφαιρείτε τα πώματα μέχρι να γίνουν οι συνδέσεις! Συναρμολογήστε το συντομότερο μετά την αποσυσκευασία Σύνδεση αγωγού πίεσης Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί πίεσης έχουν το μικρότερο δυνατό μήκος. Απαιτούμενα εργαλεία και παρελκόμενα 2 διχαλωτά κλειδιά 19 mm Με σετ σύνδεσης Τοποθετήστε την επίπεδη φλάντζα. Βιδώστε τον αγωγό πίεσης στο συνδετικό τεμάχιο σφίξτε με καννάβι ή συγκολλήστε το σπείρωμα 4.3 Συναρμολόγηση Δώστε προσοχή στις πληροφορίες, δείτε το κεφάλαιο 2. Χειρισμός χλωρίου Απαιτήσεις για τη συναρμολόγηση Οι εγκαταστάσεις στην πλευρά πίεσης από τα δοχεία / τον εξατμιστή έχουν πραγματοποιηθεί και η στεγανότητά τους έχει ελεγχθεί Οι σωληνώσεις έχουν ξεπλυθεί με άζωτο δεν υπάρχουν πλέον ακαθαρσίες Το φίλτρο και η παγίδα υγροποιημένου αερίου και η βαλβίδα μείωσης πίεσης έχουν εγκατασταθεί ακριβώς πριν από το ρυθμιστή υποπίεσης Η υψηλότερη θερμοκρασία στη διαδρομή των αγωγών πεπιεσμένου αερίου σημειώνεται ακριβώς πριν από το ρυθμιστή υποπίεσης. Αν χρειάζεται, εφαρμόστε μια θερμαντική ταινία γύρω από τη σύνδεση αγωγού πίεσης του ρυθμιστή υποπίεσης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες περιέκτη είναι κλειστές πριν από τη συναρμολόγηση. Χρησιμοποιείτε μόνο τους προβλεπόμενους τύπους αγωγών! Εικ. 15 Αγωγός πίεσης με σετ σύνδεσης Χωρίς σετ σύνδεσης Τοποθετήστε την επίπεδη φλάντζα. Βιδώστε τη σύνδεση του αγωγού πίεσης (φλάντζα) στη φλάντζα του αγωγού πίεσης αντίστοιχα με τη φλάντζα του προηγούμενου στοιχείου. TM Προσοχή Μην τοποθετείτε το ρυθμιστή υποπίεσης σε τοίχους, πλάκες ή παρόμοια δομικά στοιχεία. Κίνδυνος παραμόρφωσης! Η συσκευή θα στηρίζεται μόνο από τη σύνδεση με τον αγωγό πίεσης. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις δεν υπόκεινται σε παραμόρφωση. Μην τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο που να προκαλεί παραμόρφωση. TM Εικ. 16 Αγωγός πίεσης χωρίς σετ σύνδεσης 16

17 4.3.4 Σύνδεση αγωγού υποπίεσης Ωθήστε το παξιμάδι ένωσης στο σωλήνα (προς τη σωστή κατεύθυνση) Τοποθετήστε το άκρο ένωσης στο σωλήνα κολλήστε μαζί με κόλλα PVC Τοποθετήστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο στη σύνδεση, αν δεν υπάρχει ήδη Τοποθετήστε τη σωλήνωση στη σύνδεση Σφίξτε το παξιμάδι ένωσης με το χέρι 5. Έναρξη λειτουργίας 5.1 Ετοιμασίες για την έναρξη λειτουργίας Συνδέσεις υποπίεσης Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες όλων των δοχείων αερίου είναι κλειστές. Χρησιμοποιείτε μόνο τους προβλεπόμενους τύπους αγωγών! Προσοχή Για το μέγιστο μήκος του αγωγού υποπίεσης, βλ. το κεφάλαιο 2.7 Συνιστώμενη διάμετρος Στο ρυθμιστή υποπίεσης, συνδέστε τον αγωγό υποπίεσης, και συνδέστε τον στους ρυθμιστές δοσομέτρησης. TM Εικ. 17 Σύνδεση αγωγού υποπίεσης Σύνδεση αγωγού υπερπίεσης Ωθήστε το παξιμάδι ένωσης στο σωλήνα (προς τη σωστή κατεύθυνση) Τοποθετήστε το σωλήνα στον αυχένα διακλάδωσης της βαλβίδας υπερπίεσης Σφίξτε το παξιμάδι ένωσης με το χέρι Συνδέστε τον αγωγό υπερπίεσης στη σύνδεση υπερπίεσης. Συνδέστε τον αγωγό υποπίεσης στον εγχυτήρα Σύνδεση αγωγού πίεσης Σημείωση Οδηγήστε τον αγωγό υπερπίεσης προς τα κάτω, δεδομένου ότι η χλωρίνη είναι βαρύτερη από τον αέρα. Συνδέστε τον αγωγό υπερπίεσης σε ένα κατάλληλο δοχείο προσρόφησης! Αν χρησιμοποιείτε διάταξη προειδοποίησης αερίου: Τοποθετήστε τον αισθητήρα σε απόσταση περίπου 10 εκατοστών από την οπή εξόδου της διάταξης προσρόφησης. Ο αγωγός υπερπίεσης πρέπει να τερματίζει μέσα στο χώρο και να μην οδηγεί ποτέ έξω στον αέρα! Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί πίεσης έχουν το μικρότερο δυνατό μήκος. Αν χρειάζεται, απλώστε στη φλάντζα ένα λεπτό στρώμα λίπους. Συνδέστε τον αγωγό πίεσης στη σύνδεση αγωγού πίεσης Ηλεκτρικές συνδέσεις Σύνδεση του μανομέτρου επαφής (επιλογή) Συνδέστε τα δύο καλώδια με μια εξωτερική συσκευή αξιολόγησης. Σημείωση Η πολικότητα είναι αυθαίρετη. Εικ. 18 Σύνδεση αγωγού υπερπίεσης Ο αγωγός υπερπίεσης πρέπει να οδηγεί προς τα κάτω, δεδομένου ότι η χλωρίνη είναι βαρύτερη από τον αέρα. Συνδέστε τον αγωγό υπερπίεσης σε ένα κατάλληλο δοχείο απορρόφησης! Ο αγωγός υπερπίεσης πρέπει να τερματίζει μέσα στο χώρο και να μην οδηγεί έξω στον αέρα! TM Έλεγχοι πριν από την έναρξη λειτουργίας Πριν από την εκκίνηση, ελέγξτε τη στεγανότητα ολόκληρης της εγκατάστασης. Τηρείτε τις οδηγίες του εγχειριδίου των ρυθμιστών δοσομέτρησης αερίου! Ελέγξτε τη στεγανότητα μόνο όταν η εγκατάσταση στο σύνολό της είναι έτοιμη για εκκίνηση. Κίνδυνος διαρροής αερίου! Προτού ελέγξετε τη στεγανότητα: Εκκινήστε την προαιρετική παγίδα υγρών ή την ξεχωριστή παγίδα υγρών! Κίνδυνος διαρροής αερίου! Έλεγχος της στεγανότητας των αγωγών πεπιεσμένου αερίου Οι αγωγοί πεπιεσμένου αερίου είναι όλοι αγωγοί που ξεκινούν από τα δοχεία αερίου και καταλήγουν στο ρυθμιστή υποπίεσης. Αν η εγκατάσταση διαθέτει συσκευή έκπλυσης αζώτου: Εκτελέστε χονδρικό έλεγχο στεγανότητας με άζωτο Λεπτομερής έλεγχος: με αμμωνία 17

18 5.2.2 Έλεγχος της στεγανότητας με άζωτο Κλείστε όλες τις βαλβίδες δοχείων. Ανοίξτε τις βαλβίδες σύνδεσης περιέκτη και όλες τις βαλβίδες αποκοπής μέχρι το σύστημα δοσομέτρησης αερίου. Ανοίξτε τη βαλβίδα σύνδεσης του κυλίνδρου αζώτου. Ανοιξτε αργά τη βαλβίδα του κυλίνδρου αζώτου, μέχρις ότου η πίεση στους αγωγούς φτάσει περίπου στα 10 bar (σύμφωνα με την ένδειξη στο μανόμετρο του ρυθμιστή υποπίεσης). Μέγιστη πίεση αζώτου 16 bar! Σε περίπτωση υπέρβασης υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών και διαρροής αερίου! Εφαρμόστε σπρέι διαρροής ή σαπουνάδα σε όλα τα στοιχεία που βρίσκονται υπό πίεση Σχηματισμός φυσαλίδων ή/και πτώση της πίεσης στο μανόμετρο -->Διαρροή στους αγωγούς πίεσης! Αποσυμπιέστε την εγκατάσταση! Εξαλείψτε τη διαρροή! Ελέγξτε και πάλι τη στεγανότητα! Δεν σχηματίζονται φυσαλίδες, η πίεση στο μανόμετρο δεν πέφτει σημαντικά μέσα σε μία ώρα --> Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί Έλεγχος της στεγανότητας με αμμωνία Ανοίξτε όλες τις βαλβίδες δοχείων και τις βαλβίδες σύνδεσης δοχείων και κλείστε τις και πάλι γρήγορα. Περάστε αργά την ανοικτή φιάλη αμμωνίας κατά μήκος των εξαρτημάτων, από τα οποία διέρχεται αέριο υπό πίεση Σχηματισμός λευκής ομίχλης: Διαρροή στους αγωγούς πίεσης! Αποσυμπιέστε την εγκατάσταση! Εξαλείψτε τη διαρροή! Ελέγξτε και πάλι τη στεγανότητα! Εικ. 21 Η υγρή αμμωνία προκαλεί διαρροές λόγω διάβρωσης 6. Χειρισμός 6.1 Λειτουργία Μείωση της πίεσης αερίου (υπερπίεση) σε πίεση μικρότερη από την ατμοσφαιρική (υποπίεση) Σε περίπτωση υπερβολικής πίεσης στη συσκευή (π.χ. αν η βαλβίδα εισαγωγής είναι λερωμένη ή κατεστραμμένη), η βαλβίδα υπερπίεσης ανοίγει. Το αέριο οδηγείται στο δοχείο απορρόφησης. Σε περίπτωση που το δοχείο αερίου αδειάσει ή που υπάρχει απόφραξη στην παροχή αερίου (υπερβολική ποσότητα αερίου στη συσκευή), ο ρυθμιστής αερίου κλείνει. Τα δοχεία αερίου δεν εκκενώνονται με την υποπίεση του εγχυτήρα. 6.2 Στοιχεία προβολής Μανόμετρο εμφανίζει την πίεση αερίου στην εισαγωγή (πίεση εισαγωγής) TM Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση εισαγωγής! Κίνδυνος διαφυγής αερίου! 6.3 Χειρισμός TM Σημείωση Τηρείτε τις οδηγίες των εγχειριδίων των άλλων στοιχείων. Εικ. 19 Σχηματισμός λευκής ομίχλης: Διαρροή στους αγωγούς πίεσης! Δεν σχηματίζεται λευκή ομίχλη: Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί. TM Η συσκευή είναι παθητική. Όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να διεξάγονται σε άλλα μέρη της εγκατάστασης δοσομέτρησης! Εικ. 20 Οι αγωγοί πίεσης είναι στεγανοί Η υγρή αμμωνία δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με μέρη της εγκατάστασης! Κίνδυνος διαρροών λόγω διάβρωσης! 18

19 6.4 Ενδεχόμενες βλάβες Βλάβη Στοιχείο διάγνωσης Αιτία Αντιμετώπιση Οσμή αερίου Σχηματισμός ομίχλης στις συνδέσεις κατά τον έλεγχο της στεγανότητας Οι συνδέσεις δεν είναι στεγανές Ελέγξτε τις συνδέσεις και στεγανοποιήστε τις και πάλι Διαρροή αερίου Αέριο διαφεύγει από τον αγωγό υπερπίεσης όταν η εγκατάσταση δεν βρίσκεται σε λειτουργία Η βαλβίδα εισόδου δεν είναι στεγανή Καλέστε το σέρβις Απώλεια πίεσης στο μανόμετρο ενώ η εγκατάσταση δεν λειτουργεί και η παροχή αερίου είναι κλειστή Η βαλβίδα εισόδου ή οι συνδέσεις δεν είναι στεγανή/ές Καλέστε το σέρβις Η βαλβίδα υπερπίεσης δεν είναι στεγανή Ύπαρξη υποπίεσης στον αγωγό υπερπίεσης όταν η εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία (γίνεται αισθητή με το δάκτυλο) Ελατήριο διαβρωμένο ή λερωμένο Στεγανοποιητικός δακτύλιος (19) ελαττωματικός Διάφραγμα ελαττωματικό Καλέστε το σέρβις Αντικαταστήστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο (19) Καλέστε το σέρβις Διαταραχή της ρύθμισης Δονήσεις και κρότοι από τη συσκευή Διάφραγμα παραμορφωμένο ή τοποθετημένο λάθος Καλέστε το σέρβις Ύπαρξη υποπίεσης στον αγωγό υπερπίεσης όταν η εγκατάσταση βρίσκεται σε λειτουργία (γίνεται αισθητή με το δάκτυλο) Διάφραγμα κατεστραμμένο Καλέστε το σέρβις Η επιθυμητή ροή δοσομέτρησης δεν επιτυγχάνεται Μανόμετρο ρυθμιστή υποπίεσης Πίεση εισαγωγής ανεπαρκής (< 2 bar) Περιέκτης αερίου κενός Καλέστε το σέρβις Αντικαταστήστε τα δοχεία αερίου με γεμάτα Βαλβίδες αποκοπής στους αγωγούς πίεσης κλειστές ή όχι εντελώς ανοικτές Ανοίξτε τις βαλβίδες αποκοπής Επανυγροποίηση του αερίου Σχηματισμός πάγου στο φίλτρο ή τη σύνδεση αγωγού πίεσης κατά την εκκίνηση, ζημιές των εξαρτημάτων περιβλήματος από PVC (ορατές μόνο όταν η συσκευή είναι ανοικτή) Η θερμοκρασία στη σύνδεση του αγωγού πίεσης είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία των άλλων αγωγών πεπιεσμένου αερίου Θέρμανση παγίδας υγρών αποσυνδεδεμένη ή ελαττωματική Τυλίξτε μια θερμαντική ταινία γύρω από το φίλτρο ή/και τη σύνδεση αγωγού πίεσης και θερμάνετε τα στοιχεία. Κλείστε την παροχή αερίου πριν από το φίλτρο, ρυθμίστε το σύστημα δοσομέτρησης αερίου σε ελαχιστοποιημένη ροή δόσης και εκκινήστε την εγκατάσταση Καλέστε το σέρβις Ρυθμιστής υποπίεσης χωρίς παγίδα υγρών σε χρήση με τύμπανο αερίου Χρησιμοποιήστε ένα ρυθμιστή υποπίεσης με παγίδα υγρών 7. Συντήρηση Διαστήματα καθαρισμού και συντήρησης: τουλάχιστον κάθε 12 μήνες σε περίπτωση δυσλειτουργίας Μην ανοίγετε τη συσκευή! Ο καθαρισμός, η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό! Απενεργοποιήστε ολόκληρη την εγκατάσταση προτού πραγματοποιήσετε εργασίες καθαρισμού και συντήρησης! Κίνδυνος διαφυγής αερίου! Ελέγξτε τη στεγανότητα πριν από την επανεκκίνηση! Κίνδυνος διαφυγής αερίου! 19

20 20

21 21

22 22

23 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit 3 / 74 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4100 Phone: +61 (0) Telefax: +61 (0) Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Телефон: (37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District Arsenalski blvd. Phone: , Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-8601 WK Sneek Tel.: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica 1, SI-1236 Trzin Phone: Telefax: South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised

Vaccuperm VGS-147, -148

Vaccuperm VGS-147, -148 ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGS-147, -148 Ρυθμιστής υποπίεσης Οδηγίες σέρβις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Θέματα γενικού ενδιαφέροντος... 3 1.1 Δομή της τεκμηρίωσης...3 1.2 Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο...3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυλειτουργική βαλβίδα

Πολυλειτουργική βαλβίδα ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS Πολυλειτουργική βαλβίδα Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σελίδα 1. Οδηγίες ασφαλείας 3 1.1 Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων,

χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων, GRδηγίες για τη χρήση Portwest φίλτρων Σωματιδίων, EN143:2000/EN14387:2004 Greek Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι εισηγμένες στην ετικέτα του φίλτρου (εκτός από το προφίλτρο P2 που αναγράφονται απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Μονάδα συστοιχίας 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση. 6 720 614 080 (2011/02) GR Επισκόπηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution

Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution Sheet Metalworking Our Passion, Your Solution ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΟΠΗ ΜΕ LASER ΚΟΠΗ ΜΕ ΨΑΛΙΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΡΑΝΤΖΟΠΡΕΣΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΤΩΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑLASER Συστηματα laser Από τα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της

Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της Για οικιακές και βιοµηχανικές εφαρµογές Φίλτρο προστασίας µε αναστροφή ροής Τα φίλτρα προστασίας µε αναστροφή ροής της σειράς PROFI, είναι φίλτρα πλέγµατος για συστήµατα πόσιµου νερού. Με την κατοχυρωµένη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις υγραερίου

Εγκαταστάσεις υγραερίου Εγκαταστάσεις υγραερίου Στέφανος Αχιλλείδης Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίου Σε συνθήκες περιβάλλοντος το υγραέριο (προπάνιο C 3 H 6, ή βουτάνιο C 4 H 8, ή μίγμα των

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Ελληνικά. Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02. Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 EL Ελληνικά Οδηγίες εγκατάστασης 818577-02 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό... 4 Σημείωση ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε..

Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Τρέχουσα κατάσταση ελληνικού εξωτερικού εμπορίου σε σχέση με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Σκοπός του παρόντος σημειώματος είναι η συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του ελληνικού εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-37086 10/09/14 15:51 Page1 K-37086/31407 - GREECE - (COVER) PAGE 1 - Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Φυλάσσεται κλειδωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΜΟΝΤΕΛΑ: Σειρά 1MFA, 4MFA, 6MFA και 8MFA 1MFA3001 (απεικονίζεται) 8MFA1001 (απεικονίζεται) ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Το ομοσπονδιακό δίκαιο (των Η.Π.Α.) περιορίζει την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1000 E 2000 E

Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1000 E 2000 E Οδηγίες Χρήσης 1000 E 2000 E ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ..3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. 5 Παροχή κρύου νερού...6 Παροχή ζεστού νερού..6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.......7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ....9

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1

Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Πνευματική-αντλία πετρελαίου 3:1 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 1.5 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE

Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Schüco Ηλιακοί Σταθμοί STE 110 MF 7, MF 7 HE, MF 11 HE Βελτιστοποιημένοι για υψηλές αποδόσεις Πράσινη Τεχνολογία για το Γαλάζιο Πλανήτη Καθαρή Ενέργεια από Ηλιακά συστήματα και Κουφώματα 2 Schüco Ηλιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium

Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic / Premium PAW GmbH & Co. KG Böcklerstr. 11, D-31789 Hameln Τηλ.: +49-5151-9856-0, Φαξ: +49-5151-9856-98 Email: info@paw.eu, Web: www.paw.eu Οδηγίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ηλιακών μονάδων SenCon Basic

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΔEIΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Καθιστά εύκολη την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ II ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ Περιεχόμενα 1. Ρυθμιστές 38 2. Πυροκόπτες 39 3. Αντεπίστροφες βαλβίδες ασφαλείας αερίων 40 4. Αξεσουάρ 41 37 1. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ Ρυθμιστές κυλινδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση

Ανιχνευτής καπνού με αναρρόφηση Συστήματα πυρανίχνευσης FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση FCS-320-TM Σειρά Συμβατικών Ανιχνευτών Καπνού με Αναρρόφηση Για σύνδεση σε συμβατικούς πίνακες πυροπροστασίας Υψηλή ατρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1. Παράγοντες κινδύνου Το φυσικό αέριο είναι το πιο διαδεδοµένο διεθνώς αστικό καύσιµο. Το Φυσικό Αέριο είναι πάνω από 98,5% CH 4. Είναι άχρωµο, άγευστο, άοσµο (η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΓΙΔΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ (BG-SENTINEL Trap) Παγίδα κουνουπιών με μοναδικό σχεδιασμό και ελαφριά κατασκευή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Πτυσσόμενη για εύκολη αποθήκευση και μεταφορά καθώς και γρήγορη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα