Ειςαγωγή ςτο MS Project Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng."

Transcript

1 Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

2 1. τήςιμο του ζργου 2

3 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft Project 2010 File New Blank Project Create Αποκικευςθ του αρχείου File Save As ωσ PDE_YYMMDD.mpp YYMMDD θ τρζχουςα θμερομθνία πχ =18 Μαρτίου

4 Οριςμόσ ημερομηνίασ αρχήσ/τζλουσ Ο χρονοπρογραμματιςμόσ μπορεί να γίνει: με βάςθ τθν θμερομθνία αρχισ πότε; Όταν αναηθτώ το νωρίτερο δυνατό τζλοσ του ζργου μου Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ κα ζχουν το περιοριςμό τθσ ενωρίτερθσ δυνατισ ζναρξθσ (ASAP) με βάςθ τθν θμερομθνία τζλουσ πότε; Όταν αναηθτώ τθν αργότερθ δυνατι ζναρξθ Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ κα ζχουν τον περιοριςμό τθσ αργότερθσ δυνατισ ζναρξθσ (ALAP). Παραδείγματα ζργων με δεδομζνθ αρχή/ τζλοσ/ αρχή και τζλοσ; 4

5 Οριςμόσ ημερομηνίασ αρχήσ/τζλουσ Θζτουμε θμερομθνία εκκίνθςθσ τθν 01/07/11 Project Project Information Schedule from Start Date 5

6 Βαςικζσ ιδιότητεσ Καταχϊρθςθ βαςικϊν ιδιοτιτων: o Σίτλοσ Υπεραγορά τροφίμων o Θζμα Διαχείριςθ Ζργου o υντάκτθσ το ονοματεπώνυμο ςασ o Διευκυντισ Β. Λεώπουλοσ o Εταιρία Ε.Μ.Π. o χόλια Δθμιουργία υπεραγοράσ τροφίμων Αναηιτθςθ του αρχείου με χριςθ των βαςικϊν ιδιοτιτων File Info Project Info Properties 6

7 Ειςαγωγή δραςτηριοτήτων Task Gantt Chart Information ι Διπλό κλικ ςε κενι γραμμι 7

8 Ειςαγωγή δραςτηριοτήτων Ειςαγωγι των δραςτθριοτιτων: 1. Διοίκθςθ ζργου 2. Δθμιουργία ςχεδίων - μελετών 3. Κατάκεςθ φακζλου - πολεοδομία 4. Ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ 5. Χωματουργικά - εκςκαφζσ 6. Θεμελίωςθ - Επίχωςθ 7. Σκελετόσ - ςκυροδετιςεισ 8. Τοιχοδομζσ μπατικζσ - δρομικζσ 9. Επιχρίςματα 10. Αλουμίνια - Υαλοπίνακεσ 8

9 Ειςαγωγή δραςτηριοτήτων Ειςαγωγι των δραςτθριοτιτων: 11. Δίκτυα / κανάλια ιςχυρών ρευμάτων 12. Καλωδιώςεισ - πίνακεσ ιςχυρών ρευμάτων 13. Διακόπτεσ - Φωτιςτικά 14. Εγκατάςταςθ αςκενών ρευμάτων (CCTV - Μεγαφωνικι) 15. Θζρμανςθ - κλιματιςμόσ 16. Αποχζτευςθ 17. Είδθ υγιεινισ 18. Πυρανίχνευςθ - πυροπροςταςία 19. Οριςτικι παραλαβι 9

10 Διαχείριςη δραςτηριοτήτων Προςθήκη δραςτθριοτιτων: o Ανάμεςα ςτισ Θζρμανςθ κλιματιςμόσ Αποχζτευςθ προςκζςτε τθν Φδρευςθ o Ανάμεςα ςτισ Πυρανίχνευςθ πυροπροςταςία Οριςτικι παραλαβι προςκζςτε τθν Commissioning Η/Μ εγκαταςτάςεων 10

11 Διαχείριςη δραςτηριοτήτων Μετονομαςία δραςτθριοτιτων: o Ειςάγετε τθν δραςτθριότθτα Τζλοσ Ζργου o Μετονομάςτε τθν ςε Λάκοσ! Διαγραφή δραςτθριοτιτων: o Διαγράψτε τθν δραςτθριότθτα Λάκοσ! 11

12 Οργάνωςη ςε φάςεισ Αναλυτικόσ προγραμματιςμόσ, κάκε δραςτθριότθτα αναλφεται ςε επιμζρουσ «υπόδραςτηριότητεσ», πθγαίνοντασ από το γενικό προσ το ειδικό υνθετικόσ προγραμματιςμόσ, ζνασ αρικμόσ δραςτθριοτιτων ομαδοποιείται ςε μια «υπερδραςτηριότητα», πθγαίνοντασ από το ειδικό προσ το γενικό. 12

13 Οργάνωςη ςε φάςεισ Για να ειςάγουμε μια δραςτθριότθτα που να περικλείει κάποιεσ άλλεσ δραςτθριότθτεσ o o Ειςάγουμε τθ δραςτθριότθτα Επιλζγουμε όςεσ κζλουμε να περιλαμβάνει και επιλζγουμε εςοχι προσ τα δεξιά Αν κζλουμε να βγάλουμε μια δραςτθριότθτα από τθν περιλθπτικι ςτθν οποία ανικει: o o Επιλζγουμε τθ δραςτθριότθτα Επιλζγουμε εςοχι προσ τα αριςτερά Task Indent Task 13

14 Δημιουργία υπεραγοράσ τροφίμων Οργάνωςη ςε φάςεισ Θζλουμε να οργανϊςουμε το ζργο ωσ εξισ: Αδειοδοτήςεισ Οικοδομικζσ εργαςίεσ Ηλεκτρομηχ/κζσ εργαςίεσ (Η/Μ) Οριςτική παραλαβή Δημιουργία ςχεδίων - μελετών Κατάθεςη φακζλου - πολεοδομία Ζκδοςη οικοδομικήσ άδειασ Χωματουργικά - εκςκαφζσ Θεμελίωςη - Επίχωςη κελετόσ - ςκυροδετήςεισ Σοιχοδομζσ μπατικζσ - δρομικζσ Επιχρίςματα Αλουμίνια - Ταλοπίνακεσ Ιςχυρά - Αςθενή ρεφματα Θζρμανςη - κλιματιςμόσ Τδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ Πυρανίχνευςη - πυροπροςταςία Commissioning Η/Μ εγκαταςτάςεων Δίκτυα / κανάλια ιςχυρών ρευμάτων Καλωδιώςεισ - πίνακεσ ιςχυρών ρευμάτων Διακόπτεσ - Φωτιςτικά Εγκατάςταςη αςθενών ρευμάτων Ύδρευςη Αποχζτευςη Είδη υγιεινήσ 14

15 Διάρκεια δραςτηριοτήτων το MS Project μποροφμε να ορίςουμε τθν ακριβή ι τθν εκτιμώμενη διάρκεια μιασ δραςτθριότθτασ (διάρκεια?). Οι μονάδεσ μζτρθςθσ τθσ διάρκειασ μποροφν να είναι: Μονάδα μζτρηςησ διάρκειασ Εντολή υντόμευςη Month - Μήνασ mon(s) mo Week - Εβδομάδα wk(s) wk/wks Day - Ημζρα day d Hour - Ώρα hr h Minute - Λεπτό min m Elapsed Month Μήνασ emon em Elapsed Week - Εβδομάδα ewk ewk Elapsed Day - Ημζρα eday ed Προςοχι! Εξ οριςμοφ o 1 month = 4 weeks = 20 days = 160 hours o 1 emonth = 4 eweeks = 30 edays Οι ρυκμίςεισ αυτζσ τροποποιοφνται μζςω των Γενικϊν Ρυκμίςεων. 15

16 Διάρκεια δραςτηριοτήτων 16

17 Διάρκεια δραςτηριοτήτων Καταχωροφμε τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων: Διεργαςία Δημιουργία υπεραγοράσ τροφίμων Διοίκθςθ ζργου Αδειοδοτήςεισ Δθμιουργία ςχεδίων - μελετϊν Οικοδομικζσ εργαςίεσ Χωματουργικά - εκςκαφζσ Θεμελίωςθ - Επίχωςθ κελετόσ - ςκυροδετιςεισ Σοιχοδομζσ μπατικζσ - δρομικζσ Επιχρίςματα Αλουμίνια - Ταλοπίνακεσ Διάρκεια 106 days 106 days 20 days 1 month 15 days 6 days 5 days 15 days 5 days 5 days 1 week 17

18 Διάρκεια δραςτηριοτήτων Καταχωροφμε τθ διάρκεια των δραςτθριοτιτων: Διεργαςία Διάρκεια Ηλεκτρομηχανολογικζσ εργαςίεσ (Η/Μ) 10 days Ιςχυρά - Αςθενή ρεφματα 8 days Δίκτυα / κανάλια ιςχυρϊν ρευμάτων 5 days Καλωδιϊςεισ - πίνακεσ ιςχυρϊν ρευμάτων 8 days Διακόπτεσ - Φωτιςτικά 2 days Εγκατάςταςθ αςκενϊν ρευμάτων 4 days Θζρμανςη - κλιματιςμόσ 10 days Υδραυλικζσ εγκαταςτάςεισ 7 days Υδρευςθ 7 days Αποχζτευςθ 5 days Είδθ υγιεινισ 2 days Πυρανίχνευςη - πυροπροςταςία 4 days Commissioning Η/Μ εγκαταςτάςεων 2 weeks 18

19 Ορόςημα Ορόςημο ονομάηουμε τθ δραςτθριότθτα εκείνθ θ οποία αποτελεί ζνα ςθμαντικό «ςτακμό» ςτθν εξζλιξθ του ζργου. o Δεδομζνου ότι δεν πρόκειται για πραγματικι δραςτθριότθτα αλλά για γεγονόσ, ζχει μηδενική διάρκεια. Ορίηουμε ςτο ζργο μασ, τα ακόλουκα ορόςθμα : oκατάθεςη φακζλου-πολεοδομία oζκδοςη οικοδομικήσ άδειασ oοριςτική παραλαβή 19

20 φνδεςη δραςτηριοτήτων Μορφζσ ςφνδεςθσ δραςτθριοτιτων: Αν δεν Αρχίςει/Τελειώςει δεν μπορεί να Αρχίςει/Τελειώςει Finish to Start Finish to Finish FF Start to Finish SF Start to Start SS 20

21 φνδεςη δραςτηριοτήτων 1 οσ τρόποσ: Διπλό κλικ ςτθ δραςτθριότθτα Καρτζλα Predecessors Επιλογι προαπαιτοφμενθσ δραςτθριότθτασ, τφπου και χρόνο υςτζρθςθσ Ok 21

22 φνδεςη δραςτηριοτήτων 2 οσ τρόποσ: Κλικ ςτο πεδίο Predecessors ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ προαπαιτοφμενθσ ςυμπλιρωςθ τθσ εξάρτθςθσ Enter Προςοχή! Αν δεν βάλετε τφπο κα λάβει αυτόματα το υνδζουμε τισ δραςτθριότθτεσ του ζργου ωσ εξισ: Α/Α Δραςτηριότητα Προαπαιτοφμενεσ χζςη 5 Κατάκεςθ φακζλου - πολεοδομία Δθμιουργία ςχεδίων - μελετϊν 6 Ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ Κατάκεςθ φακζλου - πολεοδομία Χωματουργικά - εκςκαφζσ Ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ 9 Θεμελίωςθ - Επίχωςθ Χωματουργικά - εκςκαφζσ 10 κελετόσ - ςκυροδετιςεισ Θεμελίωςθ - Επίχωςθ 11 Σοιχοδομζσ μπατικζσ - δρομικζσ κελετόσ - ςκυροδετιςεισ 12 Επιχρίςματα Σοιχοδομζσ μπατικζσ - δρομικζσ 22

23 φνδεςη δραςτηριοτήτων υνδζουμε τισ δραςτθριότθτεσ του ζργου ωσ εξισ: χζςη Α/Α Δραςτηριότητα Προαπαιτοφμενεσ χζςη 13 Αλουμίνια - Ταλοπίνακεσ Σοιχοδομζσ μπατικζσ - δρομικζσ -50% 16 Δίκτυα / κανάλια ιςχυρϊν ρευμάτων Επιχρίςματα 17 Καλωδιϊςεισ - πίνακεσ ιςχυρϊν ρευμάτων Δίκτυα / κανάλια ιςχυρϊν ρευμάτων SS 18 Διακόπτεσ - Φωτιςτικά Δίκτυα / κανάλια ιςχυρϊν ρευμάτων Καλωδιϊςεισ - πίνακεσ ιςχυρϊν ρευμάτων 19 Εγκατάςταςθ αςκενϊν ρευμάτων Αλουμίνια - Ταλοπίνακεσ 20 Θζρμανςθ - κλιματιςμόσ Αλουμίνια - Ταλοπίνακεσ 22 Υδρευςθ Αλουμίνια - Ταλοπίνακεσ 23

24 φνδεςη δραςτηριοτήτων Α/Α Δραςτηριότητα Προαπαιτοφμενεσ χζςη 23 Αποχζτευςθ 24 Είδθ υγιεινισ Αλουμίνια - Ταλοπίνακεσ Υδρευςθ Υδρευςθ Αποχζτευςθ 25 Πυρανίχνευςθ - πυροπροςταςία Υδρευςθ SS 26 υνδζουμε τισ δραςτθριότθτεσ του ζργου ωσ εξισ: Commissioning Η/Μ εγκαταςτάςεων 27 Οριςτικι παραλαβι Διακόπτεσ - Φωτιςτικά Εγκατάςταςθ αςκενϊν ρευμάτων Θζρμανςθ κλιματιςμόσ Είδθ υγιεινισ Πυρανίχνευςθ - πυροπροςταςία Commissioning Η/Μ Διοίκθςθ ζργου FF 24

25 Κρίςιμοσ δρόμοσ Κρίςιμοσ δρόμοσ (Critical Path): είναι θ αλλθλουχία δραςτθριοτιτων με μθδενικό ςυνολικό περικϊριο. Ελεφθερο περιθώριο (free slack): Ο χρόνοσ που μπορεί να κακυςτεριςει μια εργαςία χωρίσ να κακυςτεριςει κάποια άλλθ. υνολικό περιθώριο (total slack): Ο χρόνοσ που μπορεί να κακυςτεριςει μια εργαςία χωρίσ να κακυςτεριςει το τζλοσ του ζργου. Παρατηρήςεισ: o Οι κρίςιμεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν ελεφκερο και ςυνολικό περικϊριο ίςο με μθδζν (0). o Οι μθ κρίςιμεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν ςυνολικό περικϊριο και ενδεχομζνωσ ελεφκερο. 25

26 Κρίςιμοσ δρόμοσ Δεξί κλικ ςτo Gantt Show Critical Tasks 26

27 Κρίςιμοσ δρόμοσ Ο κρίςιμοσ δρόμοσ του ζργου «Δθμιουργία υπεραγοράσ τροφίμων» είναι: 27

28 Μετακίνηςη ημερομηνίασ ζναρξησ ζργου Ζςτω ότι το ζργο ξεκίνθςε ςτισ 03/01/2011 αντί τθν 01/07/2011 o Μετακίνθςθ θμερομθνίασ ζναρξθσ ζργου: 28

29 Ευχαριςτώ για την προςοχή 29

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Insurance.Office: version 1.40 Release Notes Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ

RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Association for Computing Machinery Φοιτθτικό Παράρτθμα ACM Παν. Πελοποννιςου RUBY ON RAILS: ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Web development that doesn t hurt! Έκδοζη 1.0 12 Ιαν 2007 Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 1 2. Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του Audacity.... 2 3. Ρροετοιμαςία και εκτζλεςθ θχογράφθςθσ... 2 4. Ηχογράφθςθ από ιςτοςελίδα ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS

Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Δημιουργία και εποπτεία μαθημάτων ςτο LAMS Για τθ δθμιουργία τάξεων και εποπτεία υποςτιριξθ τθσ εκπόνθςθσ ακολουκιϊν δραςτθριοτιτων μακθμάτων (*), ο χριςτθσ πρζπει να ζχει τον ρόλο του Επόπτη (εκπαιδευτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα