ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------"

Transcript

1 Αριθμός η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην σνεδριακό Κένηρο ηοσ Γήμοσ ζηο Λιμάνι, ζήκεξα ηελ 15 η Μαΐοσ 2013, εκέξα Σεηάρηη θαη ψξα 18:00 κεηά απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 21/ ε νπνία εθδφζεθε λνκφηππα θαη δφζεθε ζε φινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ψκαηνο: 1) Μπνπξδνχιεο Κσλζηαληίλνο- Πξφεδξνο, 2) Μαλσινπνχινπ - Νηθνινπνχινπ Αλαζηαζία- Γξακκαηέαο, 3) Αλδξηθνπνχινπ - Ρνχβαιε Μαξία- Αλη/ξρνο, 4) Βαθέαο Παλαγηψηεο- Αλη/ξρνο, 5) Γεσξγαθφπνπινο Αρηιιέαο- Αλη/ξρνο, 6) Λνηζάξεο Βαζίιεηνο- Αλη/ξρνο, 7) Μαλέηαο Ισάλλεο- Αλη/ξρνο, 8) Μαζζαξάο Θενράξεο- Αλη/ξρνο, 9) ηγαιφο Γεψξγηνο- Αλη/ξρνο, 10) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο- Αλη/ξρνο, 11) Φίιηαο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 12) Ατβαιήο Γεκήηξηνο, 13) Γηαιειήο Ισάλλεο, 14) Γθίθαο Παλαγηψηεο, 15) Γξνζνπνχινπ - Αξαβαληηλνχ Παλαγηψηα, 16) Καιεληδψηε Διέλε, 17) Καξθνχιηαο Υαξάιακπνο, 18) Καηζηθφπνπινο Γεκήηξηνο, 19) Κνπξή - Βαζηινπνχινπ Ήξα - Δηξήλε, 20) Κνξδάο Υξήζηνο, 21) Κσζηφπνπινο Νηθφιανο, 22) Μαθξήο Νηθφιανο, 23) Μαιιηψξεο ηαχξνο, 24) Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 25) Μπηληέξεο Γεψξγηνο, 26) Νηθεθνξίδεο Γεψξγηνο, 27) Ξππνιηάο Παλαγηψηεο, 28) Παπαγηαβήο Παλαγηψηεο, 29) Παπαλησλνπνχινπ Αλαζηαζία, 30) Παηνχραο Υξήζηνο, 31) Πειεηίδεο Κσλζηαληίλνο, 32) ακνχξε - Βαγελά Αθξηβή, 33) θαξκέαο Αιέμηνο, 34) ηακαηηάδνπ Μαξηάλλα, 35) Σδαλάθνο Νηθφιανο, 36) Σδνπξακάλεο Αλδξέαο, 37) Σξίγγνο Κσλζηαληίλνο, 38) Σζηκπνχθεο Ισάλλεο, 39) Υαξνθφπνο Αληψληνο θαη 40) Υξπζαλζαθνπνχινπ Γεσξγία. Οη θ.θ. Γεκαθφπνπινο Φψηηνο, Κεξακηδάο Δπζηάζηνο θαη Πνιίηεο ππξίδσλ δελ ήιζαλ απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο, αιιά αξγφηεξα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ απφ ηα πξαθηηθά. Οη θ.θ. Βαληαξάθεο Απφζηνινο θαη Λέγθαο Υξήζηνο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε, απνπζηάδνληεο δηθαηνινγεκέλα. Οη θ.θ. Καπθάο Γεψξγηνο, Γθφιθεο Υξήζηνο, Παηξψλε Αζελά θαη Υξηζηφπνπινο Κσλζηαληίλνο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ. Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. ΙΧΑΝΝΗ ΓΗΜΑΡΑ - Γήκαξρνο Παηξέσλ. Αθνχ έγηλε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.... (Γηεπθξηλίδεηαη φηη ήδε ήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν θ. Κεξακηδάο Δπζηάζηνο ελψ έθπγαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. Καιεληδψηε Διέλε, Ατβαιήο Γεκήηξηνο, Γεσξγαθφπνπινο Αρηιιέαο θαη Μαθξήο Νηθφιανο) ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, πξηλ ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Πξφζιεςε εβδνκήληα έμη (76) αηφκσλ ήηνη: δέθα πέληε (15) αηφκσλ ΤΔ Δξγάηεο Ππξαζθάιεηαο, δέθα πέληε (15) αηφκσλ ΤΔ Δξγάηεο Γαζνπξνζηαζίαο, ηξηάληα (30) αηφκσλ ΤΔ Δξγάηεο Κήπσλ, δέθα (10) αηφκσλ ΤΔ Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο, ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ ΓΔ Οδεγνί Απνξξηκκαηνθφξσλ θαη δχν (2) αηφκσλ ΓΔ Υεηξηζηέο αξψζξσλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο επνρηθήο αλάγθεο ηνπ θαζαξηζκνχ - απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ θαη δαζνπξνζηαζία -ππξνπξνζηαζία ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Παηξέσλ», (ζρεηηθφ εηζεγεηηθφ έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο- Γεληθή Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ- Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ- Σκήκα Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ

2 Γπλακηθνχ- κε αξηζκφ /Β-363/ θαη ζρεηηθφ δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε αξηζκφ 2181/ ). Σν ζέκα ςεθίζζεθε σο θαηεπείγνλ κε ηελ ππ αξηζ. 231/ Α.Γ Σο ώμα, θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, ηνλ εηζεγεηή ηνπ ζέκαηνο, ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνχο νκηιεηέο - δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Με ηε δηεπθξίληζε φηη ήδε έθπγε απφ ηε ζπλεδξίαζε ε θα Κνπξή- Βαζηινπνχινπ Ήξα- Δηξήλε θαη αθνχ νη θ.θ. Πειεηίδεο Κσλζηαληίλνο, Νηθεθνξίδεο Γεψξγηνο, Κεξακηδάο Δπζηάζηνο θαη Κνξδάο Υξήζηνο δήισζαλ φηη ςεθίδνπλ δική ηοσς πρόηαζη, ελψ ν θ. Παηνχραο Υξήζηνο δήισζε φηη ςεθίδεη ηην πρόηαζη ηης «Λαϊκής σζπείρωζης Πάηρας», ηο ώμα, έρνληαο ππ φςηλ: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/07: Κψδηθαο Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, κε ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο δχν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 2ηε ηνπ Ν.3812/2009 νξίδεηαη φηη εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ΑΔΠ «Σν πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ ή επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δχν κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα δψδεθα κελψλ». 3. Σν αξηζκ. νηθ / έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πεξί πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ΟΣΑ Α Βαζκνχ. 4. Σελ εγθχθιην 5 ηνπ ΤΠΔΓΓΑ νηθ. 5345/ κε ηελ νπνία παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζηνπο ΟΣΑ α βαζκνχ. 5. Σελ αξηζ. πξση. νηθ / εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ κε ηελ νπνία παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/ Σελ αξηζκ. 331/ βεβαίσζε Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, πεξί χπαξμεο πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ (ΦΔΚ 3492/Β/ ). ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: Δεδομένου ότι: Α. Ο Γήκνο Παηξέσλ έρνληαο κεγάιν κέησπν αθηνγξακκήο (33 km) έρεη ηελ ππνρξέσζε ηφζν πξνο ηνπο δεκφηεο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ελφςεη θαη ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ λα δηαηεξήζεη ηηο αθηέο θαζαξέο θαη πξνζηηέο ζηνπο πνιίηεο ζε φιν ην παξαιηαθφ κέησπν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 2

3 ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα απνκαθξπλζνχλ άκεζα ζθνππίδηα, άρξεζηα αληηθείκελα (ραξηηά, αινπκίλην, γπαιί, πιαζηηθά), λεθξά θχθηα θαη ζάπηα ζαιάζζηα θπηά θαη επίζεο φια ηα βαξέα θαη νγθψδε αληηθείκελα, πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα θαη ηα νπνία απνξξίπηνληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, κε ζπλέπεηα λα ζπζζσξεχνληαη ζηηο αξρέο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ. Δπίζεο επεηδή ν δηεπξπκέλνο Γήκνο Παηξέσλ δηαζέηεη κεγάιεο παξαιίεο (Καβνχξη - Πιαδ - Γάθλεο - Καζηειιφθακπνο, Ρίν, Φαζφππξγνο, Παξαιία, Βξαρλέτθα), νη νπνίεο ηελ ζεξηλή πεξίνδν, απφ Μάην κέρξη επηέκβξην, δέρνληαη θαζεκεξηλά ρηιηάδεο ινπνκέλσλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ απνξξίκκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ νη παξαιίεο ρξήδνπλ θαζεκεξηλνχ θαζαξηζκνχ θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη εηδηθά θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν πξαγκαηνπνηνχληαη πιήζνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, απφ ηνπο δεθάδεο πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο πφιεο θαη ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη απφ ηνλ ηνκέα πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζπλήζσο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο. Η καδηθή ζπλάζξνηζε πνιηηψλ ζε ηέηνηνπο ρψξνπο, απαηηεί επηκειή θαζαξηζκφ πξηλ θαη κεηά ηηο εθδειψζεηο θαη πξνθαλψο επηπιένλ πξνζσπηθφ, ην νπνίν ε Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο δελ δηαζέηεη. Η Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο έθηαθηεο αλάγθεο, θαζψο θαη πνιιέο άιιεο κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη ηθαλφο αξηζκφο ππαιιήισλ καο ζπληαμηνδνηήζεθε θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013, αλαγθάζζεθε λα πεξηθφςεη θαλνληθέο άδεηεο ππαιιήισλ, νη νπνίεο εθθξεκνχλ θαη πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ εληφο ηνπ Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη απμεκέλεο αλσηέξσ αλάγθεο θαζαξηζκνχ ηεο πφιεο, ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ θαη ησλ αθηψλ - παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπλνιηθά ζε δέθα έμη (16) άηνκα γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκφ αηφκσλ, εηδηθφηεηεο: (4) ΓΔ Οδηγών Απορριμμαηοθόρων, (2) ΓΔ Υειριζηών Μητανικών αρώθρων και (10) ΤΔ Δργάηες Καθαριόηηηας ηην τρονική περίοδο από 3 Ηοσνίοσ έως και 2 Ασγούζηοσ Β. Ο Γήκνο Παηξέσλ αληηκεησπίδεη ηελ εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε ηεο Γαζνπξνζηαζίαο - Ππξνπξνζηαζίαο φισλ ησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο, κε ιήςε πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ θαζψο θαη ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, κε θάζε πξφζθνξν κέζν πνπ δηαζέηεη, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ θαζψο θαη ηελ πεξηθξνχξεζε ηνπ πλεπκφλσλ πξαζίλνπ ηεο πφιεο φπσο ην Γαζχιιην, ην άιζνο ηνπ Γεξνθνκείνπ, ην έινο ηεο Αγπηάο, ηνλ ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ζηε Ξεξφιαθα θαζψο θαη ηνπο νξεηλνχο φγθνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη αλαγγειία ηεο θσηηάο θαη αθεηέξνπ ηε γξήγνξε πξνζβνιή ηεο κε ηε βνήζεηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Δπίζεο απαηηείηαη ε ζπληήξεζε πιαηεηψλ, δεληξνζηνηρηψλ, θνπή μεξψλ δέλδξσλ - θιαδηψλ γηα ηελ απνθπγή ππξθαγηψλ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν. 3

4 Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ νη απμεκέλεο αλσηέξσ θαηεπείγνπζεο επνρηθέο θαη πξφζθαηξεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζπλνιηθά ζε εμήληα (60) άηνκα γηα ηηο εμήο, θαηά αξηζκφ αηφκσλ, εηδηθφηεηεο: (15) ΤΔ Δργαηών Γαζοπροζηαζίας, (15) ΤΔ Δργαηών Πσραζθάλειας και (30) ΤΔ Δργαηών Κήπων ηην τρονική περίοδο από 3 Ηοσνίοσ έως και 2 Ασγούζηοσ Γ. Η αλάγθε είλαη: α) θαηεπείγνπζα, δηφηη άκεζα πξέπεη λα απνδνζνχλ νη αλσηέξσ αθηέο, πιαηείεο, άιζε θαη ινηπνί θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Παηξέσλ ζηνπο δεκφηεο, β) επνρηθή, δηφηη αθνξά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, γ) ρξνληθήο δηάξθεηαο κηθξφηεξεο 2κελνπ θαη δ) ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ δελ επαξθεί λα θαιχςεη ηηο αλσηέξσ αλάγθεο. Δγκρίνει ηελ πξφζιεςε 76 αηόμων φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη θαησηέξσ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηεπείγνπζαο επνρηθήο αλάγθεο ηνπ θαζαξηζκνχ - απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, θαζαξηζκνχ ησλ αθηψλ θαη δαζνπξνζηαζία - ππξνπξνζηαζία ηνπ δηεπξπκέλνπ Γήκνπ Παηξέσλ, για ηο τρονικό διάζηημα από 3 Ηοσνίοσ 2013 έως και 2 Ασγούζηοσ Α/Α Διδικόηηηα Σσπικά Προζόνηα Αριθμός 1 2 ΓΔ Οδεγψλ Απνξξηκκαηνθφξσλ ΓΔ Υεηξηζηψλ Μεραληθψλ αξψζξσλ 3 ΤΔ Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο Π.Γ.116/06 θαη Π.Γ. 146/07 Π.Γ.116/06 θαη Π.Γ. 146/07 Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 2 ηνπ Ν.2527/97 Υρονική Γιάρκεια 4 2 κήλεο 2 2 κήλεο 10 2 κήλεο Α/Α Διδικόηηηα Σσπικά Προζόνηα Αριθμός 1 ΤΔ Δξγαηψλ Γαζνπξνζηαζίαο Π.Γ.116/06 θαη Π.Γ.146/07 Υρονική διάρκεια 15 2 κήλεο 4

5 2 ΤΔ Δξγαηψλ Ππξαζθάιεηαο 3 ΤΔ Δξγαηψλ Κήπσλ Π.Γ.116/06 θαη Π.Γ.146/07 Γελ απαηηνχληαη εηδηθά ηππηθά πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 2 ηνπ Ν.2527/ κήλεο 30 2 κήλεο Η ζπλνιηθή δαπάλε: α) γηα ηε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Πξαζίλνπ αλέξρεηαη ζε ,00 θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α.Δ κε ηίηιν «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ Πεξηβάιινληνο» πνζνχ ,00 θαη κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» πνζνχ ,00 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 θαη β) γηα ηε Γ/λζε Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο θαη Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ αλέξρεηαη ζε ,00 θαη ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α.Δ κε ηίηιν «Σαθηηθέο Απνδνρέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» πνζνχ ,00 θαη κε ηίηιν «Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ» πνζνχ ,00 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ο Πρόεδρος Ζ Γραμμαηέας ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΟΤΡΓΟΤΛΖ ΑΝΑΣΑΗΑ ΜΑΝΧΛΟΠΟΤΛΟΤ- ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ Σα Μέλη 5

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/436/14.1.2015 ΑΓΑ: ΧΦΚΖ46Φ842-ΟΖΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ «Λήςε δηθαζηηθώλ κέηξσλ γηα δηεθδίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.: ΣΓΟΓ/173/3.9.2012 ΑΓΑ: Β4ΗΕ46Ψ842-Ω3Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ (ΙΝΔ/ΓΔΔ) Αθνα, 22/03/2012 Σασ. Γ/νζη: Eμ. Μπενάκη 71Α Απιθμ. Ππυη.: 3509 Σ.Κ.: 106 81 ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο: 210 33.27.730, 33.27.781 Fax: 210 33.04.452 E-mail: kox@inegsee.gr Πληποθοπίερ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

Λακπαδάξηνο θαη Σπλεξγάηεο Ννκηθόο Έιεγρνο ΗΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ Ννέκβξηνο 2009 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «INTEΡΓΟΤΝΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΞΤΛΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTEΡΓΟΤΝΣ

Διαβάστε περισσότερα