ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΡΑΝΣΑ (40) ΤΚΔΤΔ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: # ,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α. ΓΔΝΙΚΑ Α.1 κοπός Οη ζπζθεπέο, ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ην πξνζσπηθό ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο (ΤΠηΠ), αθνύ δηαηεζνύλ ζε Ληκεληθέο Αξρέο πνπ απνηεινύλ θαη ζεκεία Δηζόδνπ/Δμόδνπ ηεο ρώξαο/δ.δ, κε ζθνπό, ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε ηαμηδησηηθά έγγξαθα ηαπηνπνίεζεο πξνζώπσλ-αηόκσλ πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη, πξνθεηκέλνπ λα απνηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ πιαζηώλ παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ. Η πξνκήζεηα απηνύ ηνπ είδνπο ησλ ζπζθεπώλ, ζα απμήζεη θαηαθόξπθα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα εληνπηζκνύ αηόκσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηέηνηνπ είδνπο εγγξάθσλ, κε ζθνπό ηελ είζνδν ή έμνδν ζηελ/από ηελ Δ.Δ. Α.2 Γενικές Απαιηήζεις ηηο πξνζθνξέο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη απαξαίηεηα ε εκπεηξία ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε ζπζθεπέο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηύπνπ θαη ζηνηρεία ηνπ όγθνπ ησλ πσιήζεσλ ζε Τπεξεζίεο θαη Οξγαληζκνύο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Δπηπξόζζεηα, νπνηνδήπνηε αμηόπηζην ζηνηρείν (π.ρ. πηζηνπνηεηηθό, πξόηππν κε ην νπνίν ζπκκνξθώλνληαη, θιπ.) πνπ ζα επηβεβαηώλεη ηελ θαιή πνηόηεηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζπζθεπώλ, ζα ιεθζεί ππόςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ. 1. Όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ είλαη απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε πξνο απηνύο ζπλεπάγεηαη ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 2. Οη πξνζθεξόκελεο ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα θαηλνύξγηεο, ακεηαρείξηζηεο θαη πξόζθαηεο θαηαζθεπήο. Καηά ηελ παξαιαβή, ν ζρεηηθόο έιεγρνο ζα αθνξά θαη ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ην έηνο θαηαζθεπήο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζθεπώλ. 3. ηηο πξνζθνξέο λα δίλνληαη ζαθείο απαληήζεηο γηα ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηνπο ππόινηπνπο όξνπο ησλ πξνδηαγξαθώλ. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο, λα πεξηέρεη ηερληθά θπιιάδηα πνπ λα δηθαηνινγνύλ ηηο απαληήζεηο απηέο θαη λα παξέρνπλ επαξθή θαη αθξηβή ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη όξσλ. 1

2 4. Καηά ηελ ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ, εθηόο από ηελ ζπκθσλία κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ζα ιεθζνύλ ππ όςε ηπρόλ άιια πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία θαη πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη ηδηαίηεξα ζηελ πξνζθνξά. Οη πξνκεζεπηέο, ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ην ηαρύηεξν δπλαηό ηα όπνηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ηπρόλ δεηεζνύλ, θαηά ηελ αμηνιόγεζε. 5. Δπίδεημε ηνπ πξνζθεξόκελνπ ηύπνπ ζπζθεπώλ είλαη επηζπκεηή θαη ζα εθηειεζζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ησλ πξνκεζεπηώλ. 6. Οη δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα είλαη είηε θαηαζθεπαζηέο, είηε εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξόζσπνη ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πξνζθεξόκελσλ ζπζθεπώλ. Β. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Β.1 Γενικά Η ζπζθεπή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεί έιεγρν ηαπηνπνίεζεο ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ (δηαβαηήξηα, εζληθέο ηαπηόηεηεο, βίδεο, e-passports, θάξηεο αιινδαπώλ, άδεηεο νδήγεζεο θιπ) θαζώο θαη ζε λένπ ηύπνπ έγγξαθα κε ελζσκαησκέλν ηζηπ RFID ζε ζπλεξγαζία κε παξερόκελν θαηάιιειν θνξεηό Η/Τ, ηνπ νπνίνπ νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα 1 ηνπ παξόληνο. Η ζπζθεπή θαη ην ζρεηηθό ινγηζκηθό ζα παξέρεηαη από ηνλ ίδην πξνκεζεπηή. Β.2 σμβαηόηηηα Θα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ICAO 9303 θαη ISO 7501 κε απνθιείνληαο δπλαηόηεηα ειέγρνπ πιαζηώλ παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ πνπ δελ αθνινπζνύλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ICAO. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα, κέζσ ηνπ παξερόκελνπ Η/Τ, ελζσκάησζεο ζε ήδε ππάξρνπζα ππνδνκή δηθηύνπ ηνπ ρξήζηε. Β.3 Γιαμορθώζεις Λειηοσργίας Θα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη επηινγή ή θαη ζπλδπαζηηθά ηνπιάρηζηνλ ζηηο αθόινπζεο δηακνξθώζεηο θσηόο : Λεπθό, Τπέξπζξν (IR), Τπεξηώδεο (UV), νκναμνληθό κε παξερόκελε νπηηθή αλάιπζε ηνπιάρηζηνλ ησλ 250 dpi. Σν ινγηζκηθό ηεο ζπζθεπήο ζα πξέπεη λα: 1. Δίλαη ζε ζέζε λα επεμεξγάδεηαη ηελ εηθόλα ηνπ εγγξάθνπ θαη λα παξέρεη αλαγλώξηζε ηεο εζληθόηεηαο θαη ηνπ ηύπνπ ηνπ εγγξάθνπ. 2. Παξέρεη βάζε δεδνκέλσλ κε πξόηππα εηθόλσλ θαη πεξηγξαθέο ησλ ππό εμέηαζε εγγξάθσλ γηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε. 2

3 3. Παξέρεη βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ από ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο. 4. Πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα ρεηξνθίλεηεο παξάθακςεο ηνπ ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε κε αλαγλώξηζεο ηνπ ππό εμέηαζε εγγξάθνπ από ηνλ ρξήζηε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε απαίηεζε από ην ίδην ην ζύζηεκα γηα ππνρξεσηηθή ζρεηηθή εγγξαθή ηνπ ρεηξηζηή πνπ ζπλαίλεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία απηή. 5. Πεξηέρεη δεδνκέλα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 160 ρώξεο ηνπ θόζκνπ θαζώο θαη ηελ δπλαηόηεηα εκπινπηηζκνύ ηεο κε λένπο ηύπνπο εγγξάθσλ κέζσ αλαβάζκηζεο - επηθαηξνπνίεζεο (update). 6. Να δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλαβάζκηζεο θαη ελεκέξσζεο (update) ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ ζπζθεπώλ, ρσξίο απαίηεζε κεηαθνξάο ηνπο από ην ζεκείν ηόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 7. Παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα απνζηνιήο ηνπ ζπλόινπ ησλ αλαθνξώλ ειέγρνπ, κέζσ δηθηύνπ θαζώο θαη ε ιήςε αλαθνξώλ από άιινπο ρξήζηεο γηα ζύγθξηζε θαη ηαπηνπνίεζε. 8. Διέγρεη ηελ απζεληηθόηεηα ησλ ζηνηρείσλ από ηνλ νπηηθό έιεγρν ηνπ εγγξάθνπ, ηνλ κεραληθό έιεγρν ηνπ θαη ηνπο γξακκσηνύο θώδηθεο ( bar codes) θαη ηα ηζηπ RFID εθόζνλ απηά ππάξρνπλ ζην έγγξαθν θαη λα πξνβαίλεη ζε δηαζηαύξσζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ. 9. Διέγρεη ηελ ύπαξμε κειαληνύ αζθαιείαο Β Διέγρεη απηόκαηα εάλ ηα πξνο έιεγρν έγγξαθα είλαη ζε ηζρύ (εκεξνκελία ιήμεο θαη αλαλέσζεο) ελεκεξώλνληαο ζρεηηθά ηνλ ρεηξηζηή. 11. Γηα θάζε πξαγκαηνπνηνύκελν έιεγρν λα ππνδεηθλύεη θαη λα επηζεκαίλεη ην ζεκείν θαη ην είδνο ηεο παξαράξαμεο-πιαζηνγξάθεζεο ε θάζε άιιεο παξαηππίαο πνπ ζα δηαπηζηώλεηαη. Β.4 σνδεζιμόηηηα Γηα ηελ ρξήζε ηεο ζπζθεπήο, ζα παξέρεηαη ν θαηάιιεινο θνξεηόο Η/Τ (ν νπνίνο ζα ζπλδέεηαη κέζσ θαηάιιειεο δηαζύλδεζεο) κε εγθαηεζηεκέλν ζπλνδεπηηθό ινγηζκηθό ειέγρνπ. Δπηπιένλ εμνπιηζκόο (π.ρ αλαγλώζηεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ, θιπ.) πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί άκεζα εμσηεξηθά ε λα ελζσκαησζεί ζηελ ζπζθεπή, ζεσξείηαη πιενλέθηεκα. Γ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΟΚΙΜΔ Ο ηόπνο παξάδνζεο ησλ ζπζθεπώλ λα είλαη ν ρώξνο ηεο Γηεύζπλζεο Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ ΤΠηΠ (Αθηή Βαζηιεηάδε, Ληκέλαο Πεηξαηά, Πύιε: Δ 1). Η παξάδνζε ησλ ζπζθεπώλ λα γίλεη κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. Η παξαιαβή ζα γίλεη από ηελ αξκόδηα επηηξνπή παξαιαβώλ ηνπ ΤΠηΠ εληόο 30 εκεξώλ από ηελ παξάδνζε ησλ ζπζθεπώλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ. Η επηηξνπή απηή ζα ειέγμεη, ηα πξνδηαγξαθόκελα ραξαθηεξηζηηθά, ηερληθά ζηνηρεία, ηνλ εμνπιηζκό ησλ πξνζθεξόκελσλ ζπζθεπώλ θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη 3

4 ζρεηηθέο δνθηκέο ησλ ζπζθεπώλ ζε ζπλζήθεο αλάινγεο κε ηελ ρξήζε ηνπο. Όια ηα έμνδα δνθηκώλ ζα βαξύλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Γ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Περιετόμενο Προζθορών Οη ηερληθέο πξνζθνξέο πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηελ ίδηα ζεηξά αξίζκεζεο κε ηελ παξνύζα πξνδηαγξαθή, πεξηγξάθνληαο ηνλ πξνζθεξόκελν ηύπν ζπζθεπήο, ηνλ εμνπιηζκό θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ρσξίο λα αθήλνπλ πεξηζώξηα παξεξκελεηώλ. Πηζηνπνηεηηθό δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο ISO ζεηξάο 9001:2000 ή λεόηεξν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ ζπζθεπώλ, απαηηείηαη. Δ. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Δ.1 Περίοδος Δγγύηζης και σνηήρηζης Η ειάρηζηε δεηνύκελε Πεξίνδνο Δγγύεζεο είλαη δύν (02) έηε από ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη άλεπ ρξέσζεο αλαβάζκηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε λένπο ηύπνπο εγγξάθσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα δύν (02) πξώηα έηε θαη επηπιένλ λα παξέρεη ρσξίο ρξέσζε ηελ αλαβάζκηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε λένπ ηύπνπ εγγξάθσλ ή λέαο έθδνζεο ινγηζκηθό, ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ, θαζώο θαη ύπαξμε νξγαλσκέλνπ service γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε από ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Σπρόλ αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνύ ησλ ζπζθεπώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δγγύεζεο ζα παξέρεηαη άλεπ ρξέσζεο από ηνλ πξνκεζεπηή. ε πεξίπησζε βιάβεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο/ησλ ζπζθεπήο/σλ, ε ιεηηνπξγηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, λα δηελεξγείηαη εληόο δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο κε ηελ ρξήζε θαηλνύξγησλ θαη ακεηαρείξηζησλ απαξηίσλ θαη αληαιιαθηηθώλ. πζθεπή/εο πνπ παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγία πέξαλ ησλ δύν θνξώλ, εληόο ηεο πεξηόδνπ ηεο εγγύεζεο, εμαηηίαο βιάβεο ηνπ ηδίνπ εμαξηήκαηνο, λα αληηθαζίζηαληαη κε ίδηα θαηλνύξγηα ζπζθεπή. Δ.2 Υρόνος Παράδοζης Παραλαβής Ωο ρξόλνο παξάδνζεο νξίδεηαη απηόο ησλ εμήληα (60) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Δ.3 Δκπαίδεσζη Προζωπικού Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύζεη ζε ρώξν πνπ ζα νξίζεη ε Γηεύζπλζε Αζθαιείαο ηνπ ΤΠηΠ ηνλ αξηζκό ησλ ζηειερώλ πνπ ζα επηιεγνύλ σο ρεηξηζηέο ησλ ζπζθεπώλ 4

5 γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπζθεπώλ, ηνπ ηξόπνπ ρεηξηζκνύ-ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε όιεο ηηο δηακνξθώζεηο ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπο. Δίλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ θαιύηεξε θαη επρεξέζηεξε αθνκνίσζε ηεο εθπαίδεπζεο από ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηζζόηεξεο από κία (1) εθπαηδεπηηθή πεξίνδν, κε ζπκκεηνρή κηθξόηεξνπ αξηζκνύ εθπαηδεπνκέλσλ θάζε θνξά. Δ.4 Δγτειρίδια Υρήζης και Λειηοσργίας Κάζε ζπζθεπή πξέπεη, λα ζπλνδεύεηαη από πιήξε εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζηελ Διιεληθή θαη ηελ Αγγιηθή γιώζζα. ΤΝΗΜΜΔΝΑ Πίλαθαο Κξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο (θ.01) 5

6 ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΚΔΤΩΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΛΑΣΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΔΓΓΡΑΦΩΝ Α/Α ΟΜΑΓΔ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΔΠΙ % ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (100%-110%) ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 80% Α.1 ΠΛΗΘΟ ΣΟΙΥΔΙΩΝ 50% ΔΛΔΓΥΟΤ Α.2 ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΣΗΣΑ 20% ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Α.3 ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 10% ΠΡΟΑΡΣΗΗ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΤΝΟΛΟ: 80% Α= Β ΟΜΑΓΑ: ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 20% Β.1 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 5% Β.2 ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 10 % 5% Β.3 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΝΟΛΟ: 20% Β= Β ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Α+Β 100% Α+Β=Β= 6

7 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΦΟΡΗΣΩΝ Η/Τ Α/Α ΓΔΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΑΠΑΙΣΗΗ 1 Δπεμεξγαζηήο (CPU) Tερλνινγίαο δηπινύ ππξήλα 2 Κεληξηθή Μλήκε (RΑΜ) 2048 MB DDR3 3 θιεξόο Γίζθνο 250GB 5400 rpm Serial ATA 4 Οπηηθόο Γίζθνο Αλάγλσζε δίζθσλ CD, DVD±RW Δγγξαθή δίζθσλ CD-RW, DVD±RW 5 Οζόλε 15 '' Αλάιπζε νζόλεο 6 Δλζύξκαηε Γηθηύσζε 1280x800 Ethernet LAN 10/100/1000Mbps Wireless LAN ( b/g/n) Αζύξκαηε Γηθηύσζε 7 Βάξνο (κε κπαηαξία) <=3 θηιά 8 Απηνλνκία Σνπιάρηζηνλ 90 ιεπηώλ ζε ηππηθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (κε παξερόκελεο κπαηαξίεο ηύπνπ Li-Ion) 9 Web θάκεξα Δλζσκαησκέλε 10 Θύξεο SD Card, 1xAudio out, 3xUSB Port, 1xVGA, 1xHDMI 11 Λεηηνπξγηθό ύζηεκα παξαζπξηθνύ πεξηβάιινληνο, ζε ειιεληθή γιώζζα, ην νπνίν ζα ζπλνδεύεηαη από όιεο ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο ρσξίο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο θαη ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηό κε ην παξερόκελν ινγηζκηθό ηνπ ππό πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ. 12 Λνγηζκηθό απηνκαηηζκνύ γξαθείνπ ζην νπνίν ζα πεξηέρεηαη επεμεξγαζηήο θεηκέλνπ, ινγηζηηθό θύιιν, ινγηζκηθό δεκηνπξγίαο παξνπζηάζεσλ, ζπκβαηό ηνπ πξνζθεξόκελνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ην νπνίν ζα ζπλνδεύεηαη από όιεο ηηο απαηηνύκελεο άδεηεο ρσξίο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο θαη ζα έρεη εθδνζεί εληόο ηεο ΝΑΙ ΝΑΙ ηειεπηαίαο ηξηεηίαο από ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνύ. 13 Λνγηζκηθό Δγγξαθήο CD & DVD NAI 14 Δγγύεζε δύν (02) έηε ΝΑΙ 15 Σζάληα κεηαθνξάο θαηάιιειε γηα ηνλ ΝΑΙ πξνζθεξόκελν θνξεηό Η/Τ 7

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ 40 ΕΔΤΓΖ ΚΡΤΠΣΟΤΚΔΤΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΑ Α.1 κοπόρ Σα δεύγε ζπζθεπώλ (θξππηνζπζθεπή-θαμ) ζα ρξεζηµνπνηεζνύλ από ην ΤΠηΠ/ Α.Λ.-ΔΛ.ΑΚΣ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηθνηλσλίαο επηπέδνπ δηαβάζµηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΓΔΙΩΝ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ: #850.000,00 # ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ: ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1. ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ηε Γηεύζπλζε Κξαηηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΔΑΡΩΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΩΝ ΟΓΚΟΤ ΠΙΔΗ ΣΗ ΜΔΘ ΣΟΤ ΓΝΠΠ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1η Τ. ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : ΕΤΣ ΟΤΑΝΙΔΗ ΣΗΛ.: 2132052518 ΦΑΞ : 2132052441 Email: promitheion@paidon-pentelis.gr Ζκεξνκελία 7/4/2015 Αξ. Πξση. : 4165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ

ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΓΔΛΗΘΟ ΔΠΗΣΔΙΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΔΦΟΓΗΑΚΟΤ ΚΔΣΑΦΟΡΩΛ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΖ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΘΡΟΠΔΡΚΟΤ (PARBOILED) ΠΓΔ-P-381 ΔΘΓΟΖ: 7ε ΑΡ. ΘΩΓΗΘΟΤ: 8945-02-007-181208 ΑΘΖΛΑ ΛΟΔΚΒΡΗΟ 2008 ΠΗΛΑΘΑ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΩΛ - ΓΗΟΡΘΩΔΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ:

Γιακήπςξη 1. ΓΗΘΑΗΩΚΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΤΠΟΒΟΙΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 1.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα Πξνθήξπμε έρνπλ: Γιακήπςξη Η Πξνθήξπμε γίλεηαη κε ζηφρν ηην ππομήθεια εξοπλιζμού, ζςνολικού πποϋπολογιζμού 40000,00 συπίρ Φ.Π.Α., γηα ην έξγν «Δικονικό Κοςζείο με ςποζηήπιξη ιζηού αιζθηηήπυν (Virtual Museum over a Sensor

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ

ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΛΔΤΡΩΝ ΣΤΠΟΤ 70% ΠΓΔ-Α-276 ΔΚΓΟΗ 12 ε ΑΡ. ΚΩΓΙΚΟΤ:8920-02-002-240209 ΑΘΗΝΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ - ΓΙΟΡΘΩΔΩΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο»

Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο Ιζηνζειίδαο» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακθίθιεηα Φζηώηηδαο, 11/12/2012 Αξηζ. Πξση.: 521 Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ κε ηίηιν: «ρεδηαζκόο Λνγνηύπνπ & ρεδηαζκόο θαη Καηαζθεπή Δπλακηθήο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ANTIVIRUS - ANTISPAM

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ANTIVIRUS - ANTISPAM ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ANTIVIRUS - ANTISPAM 1. Γενικές Προδιαγραφές 1.1.1 Λύζε (Δηεπθξηλίζηε Όλνκα) ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Η Λύζε πνπ ζα πξνηαζεί πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζε αξρηηεθηνληθή client/server

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ. A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ππάξρνπζα κνθέηα A. ηεο αίζνπζαο ηεο Γεξνπζίαο ζηνλ Α όξνθν ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα