ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ"

Transcript

1 ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα : Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΙΓΟΤ - Κσδηθόο είδνπο : Πεξηγξαθή είδνπο :Θεξκηθέο Κάκεξεο Υεηξόο - Πνζόηεηεο :100 ηεκ. - Αμία : Δίδνο δηαγσληζκνύ : Αλνηθηόο Γηαγσληζκόο - Κξηηήξην θαηαθύξσζεο:.π - ΔΠΠ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην είδνο: - Απόθαζε έληαμεο ηνπ είδνπο ζην ΔΠΠ: 3. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ - Έρεη δηελεξγεζεί ζην παξειζόλ πξνκήζεηα ηνπ παξαπάλσ είδνπο από ηνλ θνξέα; Δάλ λαη, ππήξμαλ ελζηάζεηο θαηά ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ; 4. ΥΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ: Ηκεξνκελία απνζηνιήο : Τπνγξαθή :

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ 2ν ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Μνπξνύδε 4, ΑΘΗΝΑ Σει.: Fax: Κ.Α.Φ Κ.Α.Δ Αλήθεη ζηε Γ/με ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΘΔΡΜΙΚΔ ΚΑΜΔΡΔ ΥΔΙΡΟ 1. ΚΟΠΟ θνπόο ηεο παξνύζαο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο ειάρηζηεο ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνύλ νη ζεξκηθέο θάκεξεο ρεηξόο ή αιιηώο θάκεξεο ζεξκηθήο απεηθόληζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο επηρεηξήζεηο ππξόζβεζεο ζε ζπλζήθεο ρακειήο νξαηόηεηαο όπσο νδηθέο ζήξαγγεο κε ππθλνύο θαπλνύο θιπ., γηα ηελ αλεύξεζε εγθισβηζκέλσλ αηόκσλ ή ηνλ εληνπηζκό εζηηώλ θσηηάο. 2. ΣΡΟΠΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Οη ζεξκηθέο θάκεξεο κεηαηξέπνπλ ηελ ζεξκόηεηα πνπ εθπέκπνπλ ηα δηάθνξα αληηθείκελα - ζώκαηα ζε νπηηθό ζήκα δίλνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα βιέπεη αθόκε θαη ζε ρώξνπο ρακειήο νξαηόηεηαο (ιόγσ ζθόηνπο, ππθλνύ θαπλνύ, ζθόλεο θιπ) ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ζεξκνθξαζηαθώλ επηπέδσλ ησλ αληηθεηκέλσλ - ζσκάησλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ ππόςε ρώξνπ. 3. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Κάζε ζεξκηθή θάκεξα ζα πξέπεη: 3.1. Να είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε γηα ππξνζβεζηηθή ρξήζε, δειαδή θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ θιόγεο θαη πνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο Να είλαη κηθξή, ειαθξηά, κε βάξνο έσο δύν (2) θηιά κε κπαηαξία θαη ρεηξνιαβή, εξγνλνκηθή, εύθνιε ζηε ρξήζε, ζηηβαξήο θαηαζθεπήο θαη αλζεθηηθή ζηηο θξνύζεηο. Να αληέρεη ζε πηώζε ζην έδαθνο από ύςνο ελόο (1) κέηξνπ ηνπιάρηζηνλ Να είλαη αδηάβξνρε κε δείθηε ζηεγαλόηεηαο IP Να δηαζέηεη ιαβή ρεηξόο (κόληκε ή απνζπώκελε) Να έρεη αηζζεηήξα ηερλνινγίαο Microbolometer ηύπνπ VOx (Vanadium Oxide) ή ASi (Amorphous Silicon) αλάιπζεο 320 x 240 ή κεγαιύηεξεο Να έρεη ηε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο θαη απεηθόληζεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο κε κήθε θύκαηνο από 7,5 ή 8 έσο 13,5 ή 14 κm Να έρεη δύν (2) ή ηξία (3) επίπεδα επαηζζεζίαο κε απηόκαηε πξνζαξκνγή ζην βέιηηζην επίπεδν, αλάινγα κε ηηο ππάξρνπζεο ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο. ην επίπεδν πςειήο επαηζζεζίαο ν αηζζεηήξαο λα αλαγλσξίδεη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο 0,1ºC ή κηθξόηεξεο. Δπίζεο λα κπνξεί λα δηαθξίλεη αληηθείκελα πνπ είλαη ζε θνληηλή απόζηαζε αιιά κε κεγάιε κεηαμύ ηνπο δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο Να έρεη κεγάιν δπλακηθό εύξνο ζεξκνθξαζηώλ, από -30ºC έσο 550 ºC ηνπιάρηζηνλ Να δηαζέηεη έγρξσκε νζόλε LCD ηνπιάρηζηνλ 3,5 (88.9mm) Να έρεη πςειό ξπζκό αλαλέσζεο ηεο εηθόλαο, ν νπνίνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 Hz (30 εηθόλεο ην δεπηεξόιεπην) γηα θαιύηεξε επθξίλεηα ηεο εηθόλαο Να έρεη ηε δπλαηόηεηα ρξσκαηηζκνύ ησλ ζεξκηθώλ εηθόλσλ, κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) επηινγέο ρξσκαηηθώλ ζπλδπαζκώλ, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ν ρξήζηεο ζηνλ εληνπηζκό

3 ησλ ζεξκόηεξσλ ζεκείσλ, ησλ εζηηώλ θσηηάο ή θαη αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρώξν Να θέξεη επί ηεο νζόλεο κε ςεθηαθνύο ραξαθηήξεο ηε ζεξκνθξαζία αληηθεηκέλσλ πνπ ζεκαδεύεη ε θάκεξα θαζώο θαη ρξσκαηηθή κπάξα αλαθνξάο πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ ρεηξηζηή ηελ νπηηθή θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ ρξσκαηηζκέλσλ ζηελ νζόλε αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο λα ππάξρεη έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο, ελώ είλαη επηζπκεηό λα εκθαλίδεηαη θαη ε θαηάζηαζε ηεο κπαηαξίαο δειαδή πνηα ε πξαγκαηηθή δπλαηόηεηα θόξηηζήο ηεο Να δηαζέηεη νπηηθό ή ςεθηαθό zoom Να δειώλεηαη ην εύξνο ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ ζε κνίξεο πνπ θαιύπηεηαη ζε νξηδόληηα δηεύζπλζε Να θέξεη πξνζηαηεπηηθό παξάζπξν από Γεξκάλην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαθνύ Να ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία εύθνια, αθόκε θαη κε ηε ρξήζε γαληηώλ, κε ηε ρξήζε ελόο θνπκπηνύ on/off. ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο λα ελεξγνπνηείηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 5sec Να έρεη ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο, ηνπιάρηζηνλ 100, ζηηγκηόηππσλ (image capture) ηα νπνία ζα έρνπλ ελδείμεηο εκέξαο, ώξαο θαη ζεξκνθξαζηώλ θαη ζα κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ θαη απνζεθεπηνύλ ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή Δίλαη επηζπκεηή ε δπλαηόηεηα αζύξκαηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζε PC θαζώο θαη ε δπλαηόηεηα ηειερεηξηζκνύ (remote control) Να θέξεη ηκάληα αλάξηεζεο από ην ιαηκό ηνπ ρξήζηε, από βξαδύθαπζην πιηθό. ε πεξίπησζε πνπ δηαζέηεη άιινπο ηκάληεο, γηα ηελ πξνζαξκνγή ζην ρέξη ηνπ ρξήζηε, λα είλαη θαη απηνί από βξαδύθαπζην πιηθό Να ζπλνδεύεηαη από Γύν (2) επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο, εύθνια αληηθαηαζηάζηκεο. Με θάζε κία από απηέο ε ζπζθεπή λα ιεηηνπξγεί γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο. Δπηηξαπέδην θνξηηζηή κπαηαξίαο 220 V AC. Φνξηηζηή νρήκαηνο 12/24V. Λνγηζκηθό θαζώο θαη θαιώδην γηα ζύλδεζε κε ππνινγηζηή κέζσ USB. Δγρεηξίδην ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιώζζα. Καηάιιειε ζήθε κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο. 4. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Οη πξνκεζεπηέο καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ππνρξενύληαη λα θαηαζέζνπλ: 4.1. Φύιιν ζπκκόξθσζεο όπνπ ζα απαληνύλ ζε όιεο ηηο παξαγξάθνπο ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο κε ηε ζεηξά απηήο έζησ θαη αξλεηηθά Πξσηόηππα πξνζπέθηνπο ή ηερληθά θπιιάδηα ηεο πξνζθεξόκελεο θάκεξαο Έγγξαθε εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα πξνζθεξόκελα είδε γηα δύν (2) ρξόληα ηνπιάρηζηνλ θαη γηα ηηο κπαηαξίεο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρξόλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγύεζεο ν πξνκεζεπηήο ζα απνθαζηζηά θάζε βιάβε, εληόο 60 εκεξώλ ην κέγηζην, από παξάδνζεο ηνπ πιηθνύ ζην πξνκεζεπηή ή ζηνλ επίζεκν αληηπξόζσπν απηνύ. ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί παξαπάλσ ρξόλνο ζα αληηθαζίζηαηαη ε ζπζθεπή κε άιιε επί δαλεηζκό κε έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή θαη κέρξη ηελ επηζθεπή ηεο ζπζθεπήο ηεο Τπεξεζίαο Σερληθή Τπνζηήξημε: Έγγξαθε δήισζε όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ζε SERVICE θαη αληαιιαθηηθά γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξόληα γηα ηα ππό πξνκήζεηα είδε. Ο πξνκεζεπηήο, ππνρξενύηαη λα αλαθέξεη ην ζηαζεξό πνζνζηό ηεο παξερόκελεο έθπησζεο επί ησλ ηηµώλ ησλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο ηηκνθαηαιόγνπ ηνπ. Να θαηαηεζεί πιήξεο αλαιπηηθή θαηάζηαζε αληαιιαθηηθώλ, πνπ λα πεξηιακβάλεη όια ηα βαζηθά αληαιιαθηηθά πνπ ππάξρνπλ ζηελ θάκεξα κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:

4 Α/Α, ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ (Ρ/Ν), ΟΝΟΜΑΙΑ, ΠΟΟΣΗΣΑ, ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ (κόλν ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά) Σηο Γειώζεηο ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/07, όπσο πξνβιέπεηαη θαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο Γηαθήξπμεο Με ηελ ηερληθή πξνζθνξά νη εηαηξείεο λα παξαδώζνπλ θαη δείγκα ηνπ πξνζθεξόκελνπ πιηθνύ (ζεξκηθή θάκεξα) Γνθηκέο Αμηνιόγεζεο: Θα γίλνπλ από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο κε ζθνπό ηελ επηβεβαίσζε ησλ δεισζέλησλ ζηνηρείσλ ζην θύιιν ζπκκόξθσζεο θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζπζθεπώλ (απηώλ πνπ είλαη εμαθξηβώζηκεο ζε δνθηκέο πεδίνπ) θαη ησλ παξειθνκέλσλ ηνπο, ώζηε ε επηηξνπή λα ζρεκαηίζεη ζαθή άπνςε γηα ηα ιεηηνπξγηθά, ηερληθά θαη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεξκηθώλ θακεξώλ ρεηξόο. Οη δνθηκέο αμηνιόγεζεο πεξηιακβάλνπλ θαη ειάρηζην : Δπίδεημε ησλ ζπζθεπώλ θαη ησλ παξειθνκέλσλ ηνπο, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Δπρέξεηα εξγνλνκία ρεηξηζκνύ - πξνγξακκαηηζκόο ζπζθεπήο βάζεη ηεο παξνύζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο. Λεηηνπξγηθόο έιεγρνο επί ησλ δηαδηθαζηώλ ρξήζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηεο ζπζθεπήο, βάζεη ηεο παξνύζαο ηερληθήο πεξηγξαθήο. Αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία γηα όιν ην δηάζηεκα ησλ δνθηκώλ. ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο λα ελεξγνπνηείηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 5sec. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπζθεπή ηνπ δείγκαηνο πνπ παξέδσζε ν θάζε πξνκεζεπηήο ζηελ Τπεξεζία. Οη ζπζθεπέο απνξξίπηνληαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο. 5. ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 5.1. Η παξάδνζε ησλ πιηθώλ λα νινθιεξσζεί εληόο πέληε (5) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο ζηελ Γηαρείξηζε Ππξνζβεζηηθνύ Τιηθνύ (ΓΙ.Π.ΤΛ.), ζηε Μάλδξα Αηηηθήο Οιόθιεξε ε πνζόηεηα ησλ πιηθώλ λα παξαδνζεί εληόο ησλ απνζεθώλ ηεο Τπεξεζίαο (ΓΙ.Π.ΤΛ.) ζηε Μάλδξα Αηηηθήο. κεηά από ζπλελλόεζε ηεο πξνκεζεύηξηαο εηαηξείαο, ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο θαζώο θαη ηεο Γηνίθεζεο ησλ Απνζεθώλ Οη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηα θαηλνύξγηεο, ακεηαρείξηζηεο, θαη πξόζθαηεο θαηαζθεπήο. Καηά ηελ παξαιαβή, ν ζρεηηθόο έιεγρνο ζα αθνξά θαη ηελ πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ην έηνο θαηαζθεπήο ηνπο ηε ζπζθεπαζία ησλ θακεξώλ θαη ζε θαηάιιειε εκθαλή ζέζε λα αλαγξάθνληαη αλεμίηεια ηα παξαθάησ : ΤΛΙΚΟ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ηνηρεία Πξνκεζεπηή Αξηζκόο ύκβαζεο Αξηζκόο ύκβαζεο 5.5. Η επηηξνπή παξαιαβήο ζα εμεηάζεη καθξνζθνπηθά ηπραίν αξηζκό από ηα ππό παξαιαβή είδε, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο πνηόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο θαζώο θαη ηεο ζπκθσλίαο ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο. Καηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν νη απαξαίηεηνη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη 5.6. Πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ππξνζβεζηηθώλ ππαιιήισλ ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ησλ πξνζθεξόκελσλ θακεξώλ. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα εθπαηδεύζεη ζε δηθό ηνπ ρώξν εληόο ηεο Αηηηθήο ή ρώξν ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ώκαηνο ηνλ παξαπάλσ αξηζµό ππαιιήισλ γηα όζν ρξνληθό δηάζηεµα θξηζεί αλαγθαίν γηα ηελ εθκάζεζε ησλ ηερληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπζθεπώλ, ηνπ ηξόπνπ ρεηξηζµνύ -

5 ιεηηνπξγίαο ηνπο ζε όιεο ηηο δηακνξθώζεηο ιεηηνπξγίαο, θαζώο θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπο. Δίλαη ζηελ επρέξεηα ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ θαιύηεξε θαη επρεξέζηεξε αθνκνίσζε ηεο εθπαίδεπζεο από ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο, απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηζζόηεξεο από µία (1) εθπαηδεπηηθή πεξίνδν, µε ζπκκεηνρή κηθξόηεξνπ αξηζµνύ εθπαηδεπνκέλσλ θάζε θνξά Η νξηζηηθή παξαιαβή ζα γίλεη από ηελ Δπηηξνπή παξαιαβήο, εληόο ελόο (1) κήλα από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο νιόθιεξεο ηεο πνζόηεηαο. 6. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Ωο θξηηήξην θαηαθύξσζεο νξίδεηαη ε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά κε βάζε ηνλ πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο πνπ αθνινπζεί. ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ πξνζθνξώλ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ζεξκηθώλ θακεξώλ. Α/Α Κ ξ η η ή ξ η ν πληειεζηήο βαξύηεηαο Α ΟΜΑΓΑ 1. Βάξνο θάκεξαο (κε κπαηαξία θαη ρεηξνιαβή) 7% 2. Θεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο πνπ αλαγλσξίδεη ν αηζζεηήξαο 10% 3. Γπλακηθό εύξνο ζεξκνθξαζηώλ 12% 4. Μέγεζνο νζόλεο 9% 5. Ρπζκόο αλαλέσζεο ηεο εηθόλαο 9% 6. Οπηηθό ή ςεθηαθό zoom 3% 7. Δύξνο νπηηθνύ πεδίνπ (νξηδόληηα) 6% 8. Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο κε ρξήζε ηεο κπαηαξίαο 4% 9. Δπηπιένλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά από εθείλα πνπ θαη ειάρηζην δεηνύληαη από ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (π.ρ. αληηεθξεθηηθόηεηα, ιήςε βίληεν, αζύξκαηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, remote control θιπ) 10% ΤΝΟΛΟ Α ΟΜΑΓΑ 70% Β ΟΜΑΓΑ 1. Δγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 15% 2. Σερληθή ππνζηήξημε πιηθνύ 10% 3. Υξόλνο παξάδνζεο 5% ΤΝΟΛΟ Β ΟΜΑΓΑ 30% Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνύο γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππεξθαιύπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη ην γηλόκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξύηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηώλ όισλ ησλ ζηνηρείσλ. Η ηειηθή βαζκνινγία βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη από 100 έσο 110 βαζκνύο. Αζήλα 3/10/2011 ΔΓΚΡΙΝΔΣΑΙ Ο Σκεκαηάξρεο Ο Γηεπζπληήο Σερληθώλ Μόξδνο Μσπζήο Ππξαγόο Απόζηνινο θξέθαο Αληηπύξαξρνο

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο γηα ζπληεξήζεηο Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηίζεληαη ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα