Εξωσωµατική Λιθοτριψία Από το Α έως το Ω. Αθανάσιος Παπατσώρης Χαράλαμπος Μαμουλάκης Ανδρέας Σκολαρίκος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξωσωµατική Λιθοτριψία Από το Α έως το Ω. Αθανάσιος Παπατσώρης Χαράλαμπος Μαμουλάκης Ανδρέας Σκολαρίκος"

Transcript

1 Εξωσωµατική Λιθοτριψία Από το Α έως το Ω Αθανάσιος Παπατσώρης Χαράλαμπος Μαμουλάκης Ανδρέας Σκολαρίκος

2 ήλωση συµφερόντων ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ

3 Σύντοµη ιστορία της ESWL A. Σκολαρίκος

4

5 ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 1947 Rieber Spark -gap technology for brain tumours 1950 Yutkin Endoscopic electrohydraulic SW generator (YPAT-1) 1953 Mulvaney Contact -free fragmentation with Continuous wave ultrasound 1966 Dornier Pitting on supersonic aircrafts by shock waves generated after collision with micrometeorites or by rain 1969 Hausler(physicist) Extracorporeal shock waves for medical proposes Behrendt, Hoff (Dornier) Dornier Animal and in vitro underwater studies 1971 Hausler Conference of German Physical Society in vitro studies Ziegler (Urologist) 1974 German Government 1977 Eisenberger Animal studies Chaussy Invest on a huge Research program Munich 1980 Chaussy, Staehler Model to implant human stones into the renal pelvis of healthy dogs Forssmann (Dornier) Technological advancement

6 ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 1976 Chaussy Ultrasound localization system 1978 Chaussy X-ray localization system 1978 Chaussy Animal experiments on successful SWL 1979 Dornier HM1 installed in Munich 1980 Chaussy-Jocham First clinical application Chaussyet al 220 patients treated 1982 Dornier HM2 installed in Munich 1983 Dornier HM3 installed in Munich 1984 FDA HM3 is approved 1986 Dornier >200 HM3 installed worldwide and pts treated - Unmodified HM3 The original machine of 80nF capacitance - Modified HM3 Generator of 40nF capacitance, slightly larger reflector aperture to produce a tighter focal zone 1990 Dornier HM4, a dry lithotripter with a water cashion

7 ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 1980 Kurtze, Riedlinger Piezoelectric crystals, Karlsruhe 1985 Wolf Company First ESWL with a piezoelectric machine 1980 s Erlagen Electromagnetic lithotripters 1986 Coptcoat, Miller, Wickham 1988 Delius, Heine Brendel First ESWL with electromagnetic ESWL in gallbladder stones 1989 Sauerbruch ESWL in pancreatic stones 1988 Bochum, Germany ESWL of a non-union fracture 1993 Valchanou, Michailov Late 80 s Direx medical systems OssaTron, special orthopedic device Compact Lithotripter and use of a C-arm

8 Βασική φυσική (ενέργεια, ελαστικές ιδιότητες των υγρών, πυκνότητα και πίεση, ηλεκτρισµός και µαγνητισµός, µηχανικά κύµατα) Χ. Μαµουλάκης

9 Χαρακτηριστικά ακουστικού (κρουστικού) κύµατος Κυµατοµορφή: Βραχεία παλµική ( 5µs; 100kHz 1MHz) µη ηµιτονοειδής (nonlinear) (30-110) ( 3µs) (-5 to - 15) Shock front ( 5ns)

10 Φάσεις ακουστικού κύµατος (συµπίεση εφελκυσµός) (30-110) ( 3µs) (-5 to -15) θέσεις συµπίεσης (πύκνωσης) µορίων ρευστού Ρευστό µέσο σε ηρεµία κινούµενο αντικείµενο θέσεις εφελκυσµού (αραίωσης) µορίων ρευστού

11 Μετάδοση ακουστικού κύµατος: επίδραση στο ρευστό ρ = ρ 0 + ρ a (1) p = p 0 + p a (2) p a = ρ a c 0 2 (3) Τυπικές τιµές για τους ιστούς: ρ 0 = 1000 kg/m 3 Z 0 = ρ 0 c 0 (impedance) c 0 = 1540 m/s Πίεση λιθοτριψίας: p a = 100 MPa (10 3 atm) ρ a / ρ 0 = 0.04 u a = 67m/s Οι µεταβολές πυκνότητας λόγω επίδρασης των κρουστικών κυµάτων της λιθοτριψίας συνεπάγονται ελάχιστη (<5%) συµπίεση του ρευστού µέσου (ιστών)

12 Μη γραµµική µετάδοση ακουστικών κυµάτων (nonlinear acoustics) c a = p a / Z 0 (4) p a : c a = c 0 +β p a / Z 0 (5) β=συντελεστής µη γραµµικότητας ρευστού (νερό:3,5 ιστοί: 5) κλίση καµπύλης τείνει στο εάν δεν υπήρχε απορρόφηση Μη γραµµική παραµόρφωση απορρόφηση: Δηµιουργία κρουστικού µετώπου Θεωρητικά t r = 5/ΔP ns (6)

13 Ενέργεια και Ένταση του ακουστικού κύµατος

14 Μετάδοση και ανάκλαση του ακουστικού κύµατος Water vs. impedance mismatch Intensity transmission coefficient (T I ) from water (Z = Rayls) to a second medium, as a function of the impedance of the second medium

15 Εστίαση του ακουστικού κύµατος Στόχος: Συγκέντρωση της ακουστικής ενέργειας σε ένα σηµείο (πέτρα) µειώνοντας κατά το δυνατόν την επίδραση στους γειτονικούς ιστούς

16 Αλλά λόγω Περίθλασης Ζώνη (υψηλής πίεσης-iec: 50% P+ max ) vs. Σηµείο εστίασης Focal zone ( ) = f (source diameter ( ), focal length ( )) 25 cm 15 cm Fixed Focal length (14 cm) 10 cm 8 cm 14 cm 20 cm Fixed aperture diameter (15 cm);

17 Παραγωγή & Εστίαση των Κρουστικών κυµάτων Α. Παπατσώρης

18

19 The Shock Wave

20

21

22 εστία F2 ασθενής µαξιλάρι σύζευξης ρό χωρίς αέρα) ζει το κύµα) ακουστικός φακός µεµβράνη αγωγιµότητας σπείραµα

23

24 Lithotriptors EH Dornier Human Model (HM) 3, Dornier HM4, Dornier MPL- 9000, Dornier MFL-5000, Medstone STS, Technomed Sonolith 3000, Northgate SD-3 EM Lithostar Siemens, Storz Modulith SL, Dornier Compact EP EDAP LT, Wolf, Therasonics

25

26 Μηχανισµοί κατακερµατισµού των λίθων A. Σκολαρίκος

27 Παρόµοια µε το κάταγµα σε οποιοδήποτε εύθραυστο αντικείµενο Δηµιουργούνται µικρές ρωγµές σε σηµεία στα οποία το stress των κρουστικών κυµάτων ξεπερνά ένα κριτικό όριο. Η συσσώρευση αυτών των ρωγµών οδηγεί στον κατακερµατισµό του λίθου Rassweiler et al Eur Urol 2011

28 Tear and shear forces

29 Spallation

30 Quasi-static squeezing

31 Quasi-static squeezing

32 Quasi-static squeezing

33 Relevance of different theories

34

35

36 Αλληλεπίδραση των κρουστικών κυµάτων µε τους ζωντανούς ιστούς και τα κύτταρα A. Παπατσώρης

37 Κυτταρική κάκωση Αρχικά η πίεση του κρουστικού κύµατος προκαλεί κυτταρική λύση Στη συνέχεια η σπηλαιοποίηση προκαλεί ιστική κάκωση (συνήθως µετά τις 1000 κρούσεις) Δηµιουργείται υποξία που οδηγεί σε απόπτωση

38 Νεφρική κάκωση Φλεβίδια µυελού (grade I) Αρτηρίδια φλοιού (grade II) Μηχανισµοί κάκωσης: απόσπαση (αρχικά), διάσχιση, σπηλαιοποίηση, ασύµµετρη ανάπτυξη φυσαλίδων κατά µήκος των αγγείων Σηµασία της ενεργειακής πυκνότητας

39 Συνηθέστερο σύµπτωµα: αιµατουρία (λίγων ηµερών) Αρχικά κάκωση στη µυελοφλοιϊκή συµβολή, σε αγγεία µε λεπτό τοίχωµα και στο σπείραµα Μείωση νεφρικής κάκωσης µε µικρό αριθµό κυµάτων, λόγω τοπικής αγγειοσυστολής

40 Αρρυθµία (10-60%) λόγω πρόωρων κοιλιακών συστολών Έχουν αναφερθεί περιστατικά ρήξης ανευρύσµατος αορτής / νεφρικής αρτηρίας Αρτηριακή υπέρταση (αύξηση διαστολικής πίεσης) έχει αναφερθεί στο 8% (µακροπρόθεσµα ίδια ποσοστά)

41 1.8% (διάτρηση στο κόλον, διάβρωση 12δακτύλου) Απόλυτη αντένδειξη η κύηση Δεν έχουν διαπιστωθεί µόνιµες βλάβες στους όρχεις και τις ωοθήκες που να επηρεάζουν τη γονιµότητα Σε ESWL λίθων κάτω 1/3 ουρητήρα µπορεί να διαταραχθούν οι παράµετροι του σπέρµατος

42 ΕAU Guidelines, Urolithiasis, Update March 2013

43

44 Επίδραση στην Αρτηριακή Πίεση Δεν υπήρξε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ΑΥ και ESWL Elves AW, BJU Int 2000;85:611 της ΑΠ µετά από ESWL Barbosa PV, Urology 2011;78:22 της ΑΠ µετά από ESWL Protogerou V, J Endourol 2004;18:17

45 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ESWL A. Σκολαρίκος

46 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ESWL Α) παράγοντες που εξασφαλίζουν επιτυχές αποτέλεσµα Μέγεθος λίθου 2cm Μονήρης λίθος Εντόπιση λίθου ( άνω-µέση καλυκική οµάδα, νεφρική πύελος, ανώτερο τµήµα ουρητήρα) Σύνθεση λίθου: διυδρικό οξαλικό ασβέστιο, απατίτης, µικτοί λίθοι ( CT-µονάδες Housefield) Φυσιολογική ανατοµία Απουσία λοίµωξης

47 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ESWL Β) παράγοντες που προδικάζουν δυσµενές αποτέλεσµα Μέγεθος λίθου > 2cm Πολλαπλοί λίθοι Εντόπιση λίθου: κάτω καλυκική οµάδα, κατώτερο τµήµα ουρητήρα Σύνθεση λίθου: µονουδρικό οξαλικό ασβέστιο, βρουσίτης, κυστίνης, λίθοι matrix Απόφραξη

48 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ESWL Κύηση Σοβαρές ανωµαλίες του µυοσκελετικού Σοβαρού βαθµού Παχυσαρκία Ανευρύσµατα αορτής ή νεφρικής αρτ. Μη-ελεγχόµενη διαταραχή πηκτικότητας Μη-ελεγχόµενη λοίµωξη ουροποιητικού Υπερήλικες Η παρουσία Βηµατοδότη ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη

49

50

51

52

53 Επιλογή του Λιθοτρίπτη Χ. Μαµουλάκης

54 Αρχές λειτουργίας των λιθοτριπτών EHL EML PEL

55 EML: οι πιο διαδεδοµένοι (αναπαραγώγιµοιανθεκτικοί) EHL: σηµαντική µεταβλητότητα (shot-to-shot >50%) των κυµάτων / µετατόπιση εστίασης & φθορά ηλεκτροδίων µε το χρόνο ανάγκη αντικατάστασης PEL: οι λιγότερο διαδεδοµένοι (πιο φτωχά αποτελέσµατα) Dornier HM-3: τα καλύτερα αποτελέσµατα µέχρι σήµερα

56 Προβληµατικές οι συγκρίσεις σχετικά λίγα δεδοµένα Δεν υπάρχει σαφής τρόπος τυποποίησης των τριών κύριων παραµέτρων (ισχύς, αριθµός κυµάτων, ρυθµός) ώστε να συγκριθούν αξιόπιστα τα διάφορα συστήµατα Πιο ισχυροί λιθοτρίπτες µε στενότερη ζώνη εστίασης σχετίζονται µε ποσοστά επανεπεµβάσεων και επιπλοκών συγκριτικά µε λιθοτρίπτες ευρύτερης ζώνης εστίασης

57

58

59

60

61

62 Επιλογή της δόσης Χ. Μαµουλάκης

63

64 Συνιστώµενες δόσεις (µε βάση κλινικά αποτελέσµατα): (1) Λίθοι νεφρού: Edose(12 mm) = J (2) Λίθοι ουρητήρα: Edose(12 mm) = J Εξαρτάται από τον λιθοτρίπτη (προϋποθέτει µετρήσεις) Μέτρο σύγκρισης στρατηγικών θεραπείας και αποτελεσµατικότητας των διαφόρων λιθοτριπτών Η επιτυχία της ESWL σε διάφορα επίπεδα έντασης (πυκνότητες ενεργειακής ροής) είναι ίδια αν ο αριθµός κρούσεων µεταφέρει συνολικά ισοδύναµη ενεργειακή δόση

65

66 ΕAU Guidelines, Urolithiasis, Update March 2013

67 Επιλογή της συχνότητας Α. Παπατσώρης

68

69

70

71

72 Τοποθέτηση του ασθενούς και σύζευξη για την δράση των κρουστικών κυµάτων Χ. Μαµουλάκης

73 Τοποθέτηση ασθενούς Σύζευξη Στόχοι: Καλύτερη δυνατή επαφή σώµατος-υδροφόρου µαξιλαριού (σφιχτή οµαλή χωρίς παρεµβολή αέρα) Καλύτερο δυνατό ακουστικό παράθυρο (αποφυγή οστών) Άνετη θέση (αποφυγή µετακινήσεων) Istanbulluoglu et al. Urol Res. 2011;39:177-80

74 Μετάδοση και ανάκλαση του ακουστικού κύµατος Water vs. impedance mismatch Intensity transmission coefficient (T I ) from water (Z = Rayls) to a second medium, as a function of the impedance of the second medium

75 Τυπική θέση η ύπτια (δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία) Ελάχιστες µελέτες: Υπέρ ύπτιας: - Cost effective - Less morbidity - Prone caries risk of small intestine perforation Υπέρ πρηνούς λίγες µελέτες (κάτω 3-µόριο ουρητήρα)

76 Τροποποιηµένη πρηνής/ύπτια (µέσο-κάτω 3-µοριο ουρητήρα) Köse, Demirbas M. BJU Int. 2004;93: Hara et al. J Endourol. 2006;20:170-4 Demirbas Urol J. 2012;9:557-61

77 Water-bath lithotriptors: Dornier HM3 The ideal coupling

78 Dry lithotriptors today: SW source mounted in a therapy head, capped by a thin rubber membrane filled with water (water cushion)

79 Συνεχής κυκλοφορία απαέρωση του νερού Πιο βολικός σχεδιασµός στην κλινική πράξη Λιγότερο αποτελεσµατική ζεύξη εγγενώς (µεµβράνη) Παρουσία µεµβράνης επιπλέον επιφάνειες ανάκλασης Η παρουσία µικρών φυσαλίδων αέρα µεταξύ µεµβράνης δέρµατος είναι σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί Έλλειµµα κάλυψης 2% 20 40% κατακερµατισµού in vitro Ωστόσο, ο βολικός σχεδιασµός φαίνεται να βαρύνει πιο πολύ από τα θέµατα της επίδοσης

80 Βελτιστοποίηση της σύζευξης (πρακτικές οδηγίες) 1. Ξύρισµα δέρµατος 2. Χρήση γέλης υπερήχων ελεύθερης φυσαλίδων 3. Διανοµή από µπουκάλι/δοχείο µε άνοιγµα µεγάλης διαµέτρου όχι µέσο µικρού ακροφυσίου 4. Εφαρµογή λογικής ποσότητας στο κέντρο της κεφαλής µε µορφή σωρού αποφυγή οµοιόµορφης εφαρµογής 5. Φούσκωµα µαξιλαριού καλή εφαρµογή µε δέρµα 6. Παρακολούθηση διατήρησης της ζεύξης κατά τη διαδικασία και διόρθωση εφόσον χρειάζεται 7. Συντήρηση της µεµβράνης µε σκούπισµα στο τέλος κάθε συνεδρίας ή αλλαγής θέσης Bohris et al. J Urol. 2012;187:157-63

81 Προϋποθέσεις για καλό κατακερµατισµό των λίθων Χ. Μαµουλάκης

82 Α) (Δυσµενείς) Παράγοντες σχετιζόµενοι µε το λίθο Μέγεθος > 2cm Εντόπιση (κάτω καλυκική οµάδα *, κάτω 3-µόριο ουρητήρα) * Ανατοµία κάτω κάλυκα: Οξεία αυχενο-πυελική γωνία (<70 ο ) Μακρύς κάλυκας (> 10 mm) Στενός αυχένας κάλυκα (< 5 mm) Σύσταση: βρουσίτης, µονουδρικό οξαλικό ασβέστιο, κυστίνη (CT-HU > )

83 Β) (Δυσµενείς) Παράγοντες σχετιζόµενοι µε τον ασθενή Σοβαρές σκελετικές ανωµαλίες Παχυσαρκία (BMI>30) Απόσταση δέρµατος λίθου (>9-10 cm)

84 Γ) Παράγοντες σχετιζόµενοι µε την εκτέλεση της ESWL (best clinical practice) Σωστή θέση Επίτευξη βέλτιστης ακουστικής σύζευξης Αριθµός κρουστικών κυµάτων = f (λιθοτρίπτη ενέργειας): Δεν υπάρχει οµοφωνία για το µέγιστο αριθµό κρούσεων Τρόπος χορήγησης κρουστικών κυµάτων (power ramping) Συχνότητα κρουστικών κυµάτων (60-90/min: Hz) Current standard: low-to-moderate acoustic pressures with as few shock waves as possible, at a slow shock wave rate Προσεκτική παρακολούθησης εστίασης (ακτινοσκοπικά/us) Προσεκτικός έλεγχος του πόνου (περιορισµός κινήσεων) Δ) Παράγοντες σχετιζόµενοι µε τον λιθοτρίπτη

85

86

87 Πόσες λιθοτριψίες και µετά από ποιό χρονικό διάστηµα; Α. Παπατσώρης

88 ΕAU Guidelines, Urolithiasis, Update March 2013 Σε κυτταρικό επίπεδο επούλωση νεφρικής κάκωσης διαπιστώνεται σε 1-2 εβδοµάδες (δείκτης απόπτωσης)

89

90 Ποια είναι η αξία της ESWL για µικρούς ασυµπτωµατικούς καλυκικούς λίθους A. Σκολαρίκος

91

92

93

94 Τοποθέτηση pigtail ή όχι πριν την εξωσωµατική; Α. Παπατσώρης

95 ΕAU Guidelines, Urolithiasis, Update March 2013

96 8 randomized controlled studies (453 vs 423 pts) Stenting did not benefit stone-free rate and auxiliary treatment after ESWL Stenting induced lower urinary tract symptoms J Urol 2011;186:1328

97 BJUI 2008;103:76 Urology 2010;76:821

98 The effects of JJ stent placement on upper urinary tract motility and calculus transit Canine models Acute effects: raised intrarenal pressure, reduced pelvic and ureteric motility, delayed calculus transit time Prolonged effects: return of normal intrarenal pressure, persistent motility changes and delayed calculus transit Ryan et al. Br J Urol 1994;74:434

99 ESWL of middle ureteral stones: are ureteral stents necessary? 33 pts Pre-treatment stenting did not provide any advantage Nakada et al. Urology 1995;46:649

100 Επηρεάζει ή όχι η ύπαρξη υδρονέφρωσης το αποτέλεσµα της εξωσωµατικής; Α. Παπατσώρης

101 Impact of the degree of hydronephrosis on the efficacy of insitu extracorporeal shock-wave lithotripsy for proximal ureteral calculi 284 pts, prospective randomized study Stone-free rate: 80% vs 89% (p=0.012) Hydronephrosis was highly associated with retreatment (2.4 vs 1.7; p< 0.001) and prolonged clearance time (16.2 vs 11.6 days; p< 0.001) El-Assmy et al. Urology 2007;69:431

102 Urology 2007;69:431 Eur Urol 2006;49:378

103 Impact of hydronephrosis on treatment outcome of solitary proximal ureteral stone after ESWL 182 pts In multivariate analysis, hydronephrosis and stone size were stone-free predictors < 1cm stone: stone-free rate 80% vs 56% (mild vs moderate-severe hydronephrosis) > 1cm stone: stone-free rate 65% vs 33% (mild vs moderate-severe hydronephrosis) Hsiao et al. Kaohsiung 2008;24:507

104 Is pre-shock wave lithotripsy stenting necessary for ureteral stones with moderate or severe hydronephrosis? 186 pts, prospective randomized study JJ did not affect the stone-free rate (85% vs 92%) No statistical difference in the re-treatment rate, flank pain, temperature JJ group with statistically more stent-related symptoms El-Assmy et al. J Urol 2006;176:2056

105 Χρειάζεται ή όχι MET µετά την εξωσωµατική Χ. Μαµουλάκης

106 EAU guidelines, 2013

107 Zhu et al. BJU Int. 2010;106: NNT = 5 Pain and usage of analgesics was reported in 4 RCTs: lower for tamsulosin

108 Zheng et al. S, Scand J Urol Nephrol. 2010;44:425-32

109

110

111 Ποια η τύχη και η σηµασία των υπολειµµατικών θραυσµάτων µετά την ESWL; A. Σκολαρίκος

112 Table 1: Fate of residual stone fragments following SWL Series No of Mean Stable (%) Regrowth Stone free patients follow-up in (%) (Spontaneous months passage) (%) (range) Beck Moon Streem ( ) Buchholz Zanetti (3-12) Candau (7-96) Khaitan (6-60) Afshar* Osman (52-63) El-Nahas ( )

113 Table 2: Medical therapy effect on residual stone fragment activity. Reference Stone free Stone size unchanged or decreased Stone size increased** Medical Control Medical Control Medical Control therapy therapy therapy Cicerello* 80.5% 36% 75% 52.6% 5% 47% Soygur* 44.4% 12.5% 56.6% 25% % Sarica* % 27.2% 18.2% 72.8% Fine 58.3% 38.4% 13.9% 0% 27.8% 61.6% Wang*** 85%/80% 82%

114 Συχνότητα Πρόληψη και αντιµετώπιση των επιπλοκών της ESWL; A. Σκολαρίκος

115

116

117

118

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 16 Ïêôþâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôçí Ïõñïëïãßá ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Άγγελος A. Καλιτζέος Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Άγγελος A. Καλιτζέος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Πανεπιστήµιο Κρήτης ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οπτική & Όραση» «Χρήση παραγόντων αντίθεσης για την απεικόνιση της αιµατικής ροής στον οφθαλµό µε τη βοήθεια υπέρηχων Doppler» Άγγελος A.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Β. Τσακλής, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Τµήµα Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ

Παναγιώτης Β. Τσακλής, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Τµήµα Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Τεχνικές Επούλωσης και υποστήριξης του ιαβητικού Ποδιού Παναγιώτης Β. Τσακλής, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Εργαστήριο Εµβιοµηχανικής & Εργονοµίας Τµήµα Φυσικοθεραπείας - ΑΤΕΙΘ Οι ιστοί µπορούν να χαρακτηριστούν από

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16

σύγχρονη ουρολογία Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >16 σύγχρονη ουρολογία Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Ιούνιος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >16 editorial Στις τελευταίες «Αθηναϊκές Ηµέρες» µου ζητήθηκε όπως και από άλλους Καθηγητές- ιευθυντές

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >22

σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση >22 σύγχρονη ουρολογία Γ. Πατσάης Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση εκέµβριος 2009 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >22 editorial επαγγελµατισµός στην ιατρική κοινότητα; Η λέξη σίγουρα δεν προδιαθέτει θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Κλινικών Ερευνών για Καθετήρες Διαλειπόντων Καθετηριασμών

Ανασκόπηση Κλινικών Ερευνών για Καθετήρες Διαλειπόντων Καθετηριασμών Ανασκόπηση Κλινικών Ερευνών για Καθετήρες Διαλειπόντων Καθετηριασμών Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1 2. Καθαρός διαλείπων αυτο-καθετηριασμός. Μακροχρόνιες μελέτες 2 μη λιπασμένων καθετήρων από PVC. Καθαρός διαλείπων

Διαβάστε περισσότερα

Nεφρολιθίαση και Εγκυμοσύνη Nephrolithiasis and Pregancy

Nεφρολιθίαση και Εγκυμοσύνη Nephrolithiasis and Pregancy 38 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 32ος, τεύχος 1, Απρίλιος 2013 Aνασκόπηση Review Nεφρολιθίαση και Εγκυμοσύνη Nephrolithiasis and Pregancy ABSTRACT Nephrolithiasis and Pregancy Ioannis K. Thanasas Department of

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 25 ΟΥ ΤΟΜΟΥ. Χ.Τζορμπατζάκης, Μ. Χρυσοφός, Α. Παπατσώρης, Ι. Βαρκαράκης, Χ. Δεληβελιώτης ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΟΜΟΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 409 εντυπο κλειστο αρ. αδειασ 95/2011 Κωδικός εντύπου: 014030 Διεύθυνση επιστροφής: Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ Θεραπευτική αντιμετώπιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

πολλαπλασιάζονται και µια τέτοια κραυγή είναι η επιστολή του κ. Ν. Σταµατίου που έστειλε πριν λίγες µέρες και δηµοσιεύεται σήµερα στο περιοδικό.

πολλαπλασιάζονται και µια τέτοια κραυγή είναι η επιστολή του κ. Ν. Σταµατίου που έστειλε πριν λίγες µέρες και δηµοσιεύεται σήµερα στο περιοδικό. editorial //ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #28 υστυχώς τα πράγµατα όσο πάνε χειροτερεύουν. Και όσο και να µην θέλω αυτό το περιοδικό να έχει «πολιτική» άποψη, τόσο αναγκάζοµαι να ασχοληθώ µε

Διαβάστε περισσότερα

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ενηλίκων Γεώργιος Α. Χρήστου, Δημήτριος Ν. Κιόρτσης Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤH ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤH ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤH ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (Eνημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) C. Türk (chairman), T. Knoll (vice-chairman), A. Petrik, K. Sarica, C. Seitz, M. Straub Επιδημιολογία Μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες υπερήχων με τη χρήση της μεθόδου ταύτισης περιοχών και διαφορετικών κριτηρίων σύγκρισης

Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες υπερήχων με τη χρήση της μεθόδου ταύτισης περιοχών και διαφορετικών κριτηρίων σύγκρισης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Κ. Χασταζέρης, Ν.Ε. Σταυρόπουλος Εισαγωγή Ο αρχαιότερος λίθος του ουροποιητικού συστήματος βρέθηκε στις αρχές του αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Ηλεκτρονικής Βιοµηχανική Κατεύθυνση Εξάµηνο ΣΤ ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ Ονοµατεπώνυµο: Ρουµελιώτη Αγγελική Α.Ε.Μ.: 3559 ΛΑΜΙΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):351-364 Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών

Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Κατάτμηση εικόνων υπερήχων για την εύρεση ανατομικών αναφορών Ξυλουργός Νικόλαος Α.Μ.: 1443

Διαβάστε περισσότερα

Νεφρολιθίαση Διάγνωση και προσπέλαση από τον ειδικό και το μη ειδικό γιατρό

Νεφρολιθίαση Διάγνωση και προσπέλαση από τον ειδικό και το μη ειδικό γιατρό ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):729-741 Νεφρολιθίαση Διάγνωση και προσπέλαση από τον ειδικό και το μη ειδικό γιατρό Η νεφρολιθίαση είναι σχετικά συνήθης νόσος, συχνότερη στη λευκή

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος - Ιούνιος 2012 // 32. σύγχρονη. ουρολογία. www.urology.edu.gr/contemporary-urology

Απρίλιος - Ιούνιος 2012 // 32. σύγχρονη. ουρολογία. www.urology.edu.gr/contemporary-urology Απρίλιος - Ιούνιος 2012 // 32 σύγχρονη ουρολογία www.urology.edu.gr/contemporary-urology editorial // AΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #32 Οι εκλογές της 6ης Μαΐου είναι παρελθόν, οι διερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Στις αρχές της 10ετίας του 80 µερικά

Στις αρχές της 10ετίας του 80 µερικά editorial //ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ #25 Στις αρχές της 10ετίας του 80 µερικά από τα ηχηρά ονόµατα της ουρολογίας στην Ευρώπη συναντήθηκαν στην Αθήνα και συζήτησαν για το µέλλον της

Διαβάστε περισσότερα

A critical review of the new guidelines for the management of overweight and obesity in adults

A critical review of the new guidelines for the management of overweight and obesity in adults Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):79 91 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):79 91 Μία κριτική θεώρηση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο» ΤΟΜΟΣ 19 ΤΕΥΧΟΣ 2-2014 1 93 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩN Πτυχιακή εργασία µε θέµα Ιατρικές Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Μη συμβατικές μέθοδοι διάγνωσης αρχόμενων μασητικών βλαβών - Αρχές λειτουργίας και αποτελεσματικότητα

Μη συμβατικές μέθοδοι διάγνωσης αρχόμενων μασητικών βλαβών - Αρχές λειτουργίας και αποτελεσματικότητα ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ 2014 28(2): 83-102 83 Μη συμβατικές μέθοδοι διάγνωσης αρχόμενων μασητικών βλαβών - Αρχές λειτουργίας και αποτελεσματικότητα Μπερδούσης Η. 1, Ουλής Κ. 2, Λαγουβάρδος Π. 3 1. Συνεργάτης Παιδοδοντιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα;

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα; Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα; Πέτρου Αναστάσιος, Χορταριά Γεωργία ABSTRACT The electroencephalogram, the bispectral index (BIS)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ.

Πανεπιστηµιακή Κλινική Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, ΓΝ «Γ Παπανικολάου» Θεσσαλονίκη ( ιευθυντής: Καθηγητής Κ. Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 35-46 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 35-46 35 Ενδείξεις για χρήση των διφωσφονικών ως εναλλακτική θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΚΡΙΘΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΟΦΛΕΒΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΚΡΙΘΑΡΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση

ουρολογία >17 σύγχρονη Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση σύγχρονη ουρολογία Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο του κ. Σοφρά Περιοδική Τριµηνιαία Έκδοση Σεπτέµβριος 2008 www.urology.edu.gr/contemporary-urology >17 editorial Το Μάϊο που µας πέρασε το ιδιαίτερα έγκριτο

Διαβάστε περισσότερα