Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ"

Transcript

1 Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο: Διιεληθή Έγγακνο, έλα παηδί Απαιιαγή [βάζεη έηνπο εγγξαθήο, θαηφπηλ αλαβνιήο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ] Γαιιηθά (άξηζηα), Αγγιηθά (πνιχ θαιά) Τπεξεζία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γλζε : Γήινπ 14, Καηζαξηαλή, 16121, Αζήλα Σει , Fax: II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) Etudes Spéciales de Psychiatrie (Δηδηθέο πνπδέο ζηελ Φπρηαηξηθή), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII Etudes Spéciales option Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescent (Δηδηθέο πνπδέο, Δπηινγή Φπρηαηξηθή ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII Φπραλαιπηηθή εθπαίδεπζε ζην Κέληξν "ALFRED BINET"-13ν Γηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνχ κε ππεχζπλν ην θαζεγεηή R. Diatkine απφ ην 1982 σο ην

2 Πεξηιάκβαλε παξαθνινχζεζε ηξηψλ ςπραλαιπηηθψλ ζεκηλαξίσλ αλά έηνο θαη επνπηεία πεξηζηαηηθψλ. Αηνκηθή επνπηεία γηα ηελ ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία ελειίθσλ κε ηνλ S. Lebovici ηα έηε θαη γηα ςπρνζεξαπεία παηδηψλ κε ηνλ R. Diatkine ηα έηε Πξνζσπηθή αλάιπζε απν ηνλ επηέκβξην ηνπ 1981 κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1989 κε αλαιπηή ηνλ Κνξλήιην Καζηνξηάδε Παξαθνινχζεζε επίζεο ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο πξψηκεο αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ βξέθνπο ζην Παλεπηζηήκην Paris XII θαη εθπαηδεχηεθε ζηελ ςπρνζεξαπεία κεηέξαο-βξέθνπο κε επφπηε ηνλ θαζ. S. Lebovici ηα έηε ΙΙΙ. ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Απνιπηήξην Λπθείνπ, Μαξάζιεηνο Αζελψλ, Ηνχληνο 1974, (βαζκφο Άξηζηα) Πηπρίν Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, Ηνχιηνο 1980, (βαζκφο Λίαλ Καιψο) Certificat d Etudes Spéciales de Psychiatrie (Γίπισκα Δηδηθψλ πνπδψλ ζηελ Φπρηαηξηθή), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII, Ηνχιηνο 1985 Certificat d Etudes Spéciales de de Psychiatrie : option Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescent (Γίπισκα Δηδηθψλ πνπδψλ ζηελ Φπρηαηξηθή: Δπηινγή Φπρηαηξηθή ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII, Ννέκβξηνο 1987 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα, Ηαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ κεηά απφ ππνζηήξημε δηαηξηβήο κε ηίηιν Ζ ηαμηλνκηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ςπρψζεσλ ζπγθξηηηθά ζηε Γαιιηθή θαη Ακεξηθαληθή Ννζνγξαθία, Ννέκβξηνο 1988, ( Βαζκφο Άξηζηα) Assistant Etranger (Βνεζφο Καζεγεηήο Ξέλεο Τπεθνφηεηαο), Παλεπηζηήκην Pierre et Marie Curie, Paris VI, κεηά απφ ππνζηήξημε δηαηξηβήο (thése) κε ηίηιν De la déficience intellectuelle de l enfant à l arriération mentale de l adulte (Απφ ηελ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ λνεηηθή αλαπεξία ηνπ ελήιηθα) θαζεγεηήο J.M. Alby, Ηνχιηνο 1989 IV. ΑΓΔΙΔ ΑΚΗΔΧ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 1980 Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα 1981 Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηε Γαιιία 2

3 1987 Άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο (Γαιιία) 1987 Αλαγλψξηζε ηίηινπ θαη άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο (Διιάδα) 1988 Άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Παηδνςπρηαηξηθήο (Γαιιία) 1989 Αλαγλψξηζε ηίηινπ θαη άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Παηδνςπρηαηξηθήο (Διιάδα) V. ΑΝΧΣΔΡΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΔ & ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΘΔΔΙ α) Ννζνθνκεία 1985 Οθηψβξηνο Οθηψβξηνο : Medecin Resident Etranger (επηκειεηήο μέλεο ππεθνφηεηαο, ηίηινο πνπ απνλέκεηαη απφ ην College des Médecins βάζεη πξνζφλησλ), Παηδνςπρηαηξηθφ Κέληξν "Alfred Binet ", 13ν Γηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνχ, Καζεγεηήο R.Diatkine Φεβξνπάξηνο 1989 Ηνχληνο 2000: Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ Παηδνςπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Καηζαξηαλήο - Βχξσλα, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 κέρξη ζήκεξα πλππεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Καηζαξηαλήο - Βχξσλα, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ β) Παλεπηζηήκην Assistant Etranger, (Βνεζφο Καζεγεηήο Ξέλεο Τπεθνφηεηαο), Παλεπηζηήκην Pierre et Marie Curie, Paris VI, 1989 Λέθηνξαο Παηδνςπρηαηξηθήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μφληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,

4 VI. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ A. Διιεληθέο Απιφ κέινο Δηαηξεία Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη Φπρηθήο Τγείαο (1986, ηδξπηηθφ κέινο) Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία (1988) Διιεληθή Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία (1989) Διιεληθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο Βξεθψλ ( 1991, ηδξπηηθφ κέινο) Δηαηξεία Πξνιεπηηθήο Φπρηαηξηθήο (1994, ηδξπηηθφ κέινο) Κιάδνο Παηδνςπρηαηξηθήο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (1994) Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ (2002) Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο ηνπ Όπλνπ (2002) Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ (ηδξπηηθφ κέινο, 2003) Κνιιέγην Διιήλσλ Φπρηάηξσλ (ηδξπηηθφ κέινο, 2004) Κιάδνο Φπρνθαξκαθνινγίαο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (2005) Κνιιέγην Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Θεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ (ηδξπηηθφ κέινο, 2011) Καζήθνληα Διιεληθή Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία, κέινο ηνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ 1989 έσο 1994, Αληηπξφεδξνο θαηά ηελ πεξίνδν Κιάδνο Παηδνςπρηαηξηθήο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, Γξακκαηέαο απφ 2002 κέρξη 2006 Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ 4

5 Β. Γηεζλείο Απιφ κέινο Societé Française Associées (1987) de Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescent et Disciplines Child and Adolescent Psychiatry, Section of the World Psychiatric Association (1989) Association Européene de Pratiques Multidisciplinaires en Santé Mentale de l Enfant, l Adolescent et de la Famille AESMEAF (Ηδξπηηθφ κέινο, 1994) Association Européene de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent AEPEA (1996) World Association for Infant Psychiatry and Allied Disciplines (1998, εθιεγκέλε αληηπξφζσπνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φπρηθήο Τγείαο Βξεθψλ ζε δχν ζπλαληήζεηο Παξίζη, Ηαλνπάξηνο 2003 Ρψκε, Ηνχληνο 2005) Καζήθνληα Δθιεγκέλε αληηπξφζσπνο ηεο Διιάδνο ζηελ U.E.M.S (European Union of Medical Specialists ) - Section Child and Adolescent Psychiatry, Δθιεγκέλε αληηπξφζσπνο ηεο Διιάδνο Centre Européen du Formation, Echanges et Recherche, projet «Deracinement», 1997 Association Européene de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent (κέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο απφ ην , κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ην 2004 κέρξη ζήκεξα) VII. ΒΡΑΒΔΙΑ-ΓΙΑΚΡΙΔΙ-ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ Βξαβεία Βξαβείν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα ην χιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ΑΜΔΑ Ηζάθεο «Δπ δείλ», 2002 Γηαθξίζεηο Σηκεηηθή δηάθξηζε γηα ηελ εξγαζία : «πκκφξθσζε ζεξαπείαο θαη πξφσξε ιήμε ηεο ζεξαπείαο : Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο,

6 Τπνηξνθίεο Τπνηξνθία ηεο Γαιιηθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Φπρηαηξηθήο, VIII. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ α) πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα όπνπ ν ππνςήθηνο παξνπζίαζε επηζηεκνληθή εξγαζία: Διιεληθά ζπλέδξηα Αλαθνηλψζεηο - Posters 1. Λαδαξάηνπ Δ. (1979): "Ννζειεία ςπρσζηθνχ αζζελνχο θαη' νίθνλ". Δηήζην πλέδξην ηεο Δηαηξείαο Φπραλαιπηηθήο Φπρνζεξαπείαο. Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 2. Λαδαξάηνπ Δ. (1989): "Αληηκεηψπηζε ηνπ ζαλάηνπ : Παξάγνληαο ςπρηθνχ Stress γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ". 2ν Παλειιήλην πλέδξην Δπαγγεικαηηθψλ Παζήζεσλ, Αζήλα, Οθηψβξηνο. 3. Λαδαξάηνπ Δ. (1992): "Πξφιεςε θαη Πξψηκε Θεξαπεπηηθή Παξέκβαζε". 2ν πλέδξην Πξνιεπηηθήο Φπρηαηξηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα, Απξίιηνο. 4. Λαδαξάηνπ Δ., Σζαιακαληφο Μ., ίλε Α., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Καθαηζάθε Γ., Υξηζηνδνχινπ Γ.Ν. (1998): Μειέηε ηνπ εθεβηθνχ πιεζπζκνχ πνπ πξνζήιζε ζην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηά ηε δηεηία , 15ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λήκλνο, Μάτνο. 5. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Ακβξαδηάδνπ Η. (1998): Ζ ρξήζε ησλ ςπρνθαξκάθσλ ζηελ Κνηλνηηθή Παηδνςπρηαηξηθή, 15ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λήκλνο, Μάτνο. 6. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Καθαηζάθε Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Σζαιακαληφο Μ., Υξηζηνδνχινπ Γ.Ν. (1998): Μειέηε ηνπ εθεβηθνχ πιεζπζκνχ πνπ πξνζήιζε ζηα επείγνληα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηε δηεηία , 15ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λήκλνο, Μάτνο. 7. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., Richardson C., Καξαγηάλλεο Υ., Λαδαξάηνπ Δ., Κππξηαλφο π., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (1998): Δξσηεκαηνιφγηα ςπρνπαζνινγίαο θαη δεμηνηήησλ THOMAS ACHENBACH (CBCL) : Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπο σο δνθηκαζίεο δηαινγήο γηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη ζηάζκηζή ηνπο γηα ηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ, 10ν Παλειιήλην πλέδξην, Οη δνθηκαζίεο δηαινγήο σο αζπίδα 6

7 πξφιεςεο, Διιεληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο, Αζήλα, Μάτνο. 8. Λαδαξάηνπ Δ. (1998): "Φπρηθή επηβάξπλζε ηνπ θαξθηλνπαζνχο παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ", 3ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνθνηλσληθήο Ογθνινγίαο, Αζήλα, Ννέκβξηνο. 9. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Ακβξαδηάδνπ Η., νιδάηνο Κ., (1999): "Φπρηαηξηθή θξνληίδα παηδηψλ θαη εθήβσλ: 15 ρξφληα Κνηλνηηθήο Δξγαζίαο, 25 ν εηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 10. Λαδαξάηνπ Δ, Σζαιακαληφο Μ., ίλε Α., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (1999): Παξνρή ππεξεζηψλ ζε εθεβηθφ πιεζπζκφ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο, 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 11. Ρνχζζνπ Α., Richardson S., Πνιηηηθνχ Κ., Μαξθέηνο Ν., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ E., Μαραίξα Ο., Νηθνιάξα Ρ., Ενχκπνπ Β., Καξαγηάλλε., Κνπκνχια Α. (1999): "ηάζκηζε Δξσηεκαηνινγίνπ Conners - 28 ζε ζρνιηθφ, εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο ν Παλειιελην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 12. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (1999): "ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ δαζθάισλ ηνπ Thomas Achenbach (Teachers' report form TRF) ζε ζρνιηθφ εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ). 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 13. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Richardson, C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ (1999): "ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ γνλέσλ ηνπ Thomas Achenbach (child behaviour checklist, CBCL) ζε ζρνιηθφ, εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ" 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 14. Ρφηζηθα Β., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Περιηβαλίδνπ Η., Ακβξαδηάδνπ Η. (1999): "Ζ Ηδενινγία ηεο Κνηλνηηθήο Παηδνςπρηαηξηθήο θαη ε Πξαγκαηηθφηεηα ηεο Αζθεζεο ηεο, ην Παξάδεηγκα ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Κ.Κ.Φ.Τ. ηεο Φ.Κ.Π.Α." Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα, Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Ηνχληνο. 15. Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η., Ρφηζηθα Β., Καιηγάο Π., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., νδάηνο Κ. (1999): "Οη Γηαηαξαρέο χπλνπ ζε παηδηά πνπ πξνζέξρνληαη ζηελ Παηδνςπρηαηξηθή Τπεξεζία ελφο Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο" 2 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Δξεπλα ηνπ Τπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο. 16. Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η., ίλε Α., Ρνγθάθνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (1999): "Γπλαηφηεηεο θαη Πεξηνξηζκνί ηεο Απνθαηαζηάζεο Δθήβσλ κε 7

8 Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο" 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 17. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η., νιδάηνο Κ. (2000): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη θνηλνηηθή Παηδνςπρηαηξηθή» 26ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 18. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η. (2000): «Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο θαη Απηνεθηίκεζε» 16ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κχπξνο, Μάηνο 19. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Υξηζηνδνχινπ Γ.Ν. (2000): «Δθπαίδεπζε ζηελ Δθεβηθή Φπρηαηξηθή: Οη εκπεηξίεο απφ έλα ζεκηλάξην γηα εηδηθεπφκελνπο ςπρίαηξνπο» 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κχπξνο, Μάηνο. 20. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (2000): "ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ δαζθάισλ ηνπ Thomas Achenbach (Teachers' report form TRF) ζε ζρνιηθφ εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ). χγθξηζε θνηλνηηθνχ δείγκαηνο κε θιηληθφ δείγκα, πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάην 21. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Richardson, C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (2000): «ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ γνλέσλ ηνπ Thomas Achenbach, Child Behaviour Checklist, CBCL) ζε ζρνιηθφ εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ. χγθξηζε θνηλνηηθνχ δείγκαηνο κε θιηληθφ δείγκα», πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάηνο 22. Ρνχζζνπ Α., C. Richardson, Πνιηηηθνχ Κ., Μαξθέηνο., Κππξηαλφο., Καξαγηάλλε., Κνπκνχια Α., Λαδαξάηνπ Δ., Μαξθέηνο Ν., Ενχκπνπ Β., Νηθνιάξα Ρ., Μαραίξα Ο., Γεσξγνπηζάθνπ., (2000): «Ζ θιίκαθα Conners 28 ζε θνηλνηηθφ θαη θιηληθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 εηψλ», πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάηνο 23. Σζίπξα Η., Βιαζζνπνχινπ Μ., Λεγάθε Λ., Ρφηζηθα Δ, Λαδαξάηνπ Δ. (2000): «ηάζκηζε ηνπ Σεζη Miller Assessment for Preschoolers γηα ηελ αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο» πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάηνο 24. Γηαλλάθε Ρ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Βιαζζνπνχινπ Μ., ίλε Α., Ρνγθάθνπ Δ., Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Δπηδεκηνινγηθά θαη ςπρνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε βξνγρηθφ άζζκα» Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 8

9 25. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Σζαιακαληφο Δ., Ρνγθάθνπ Δ. (2003): «Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε δηαηαξαρψλ ηεο εθεβείαο ζηε θνηλφηεηα» 3ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο, Αζήλα, Μάηνο 26. Βιαζζνπνχινπ Μ, Εέιηνο Γ, Μπεζάλε Δ, Σδαβάξα Υ, Λαδαξάηνπ Δ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο ζηε παηδνςπρηαηξηθή πξάμε»,3ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο, Αζήλα, Μάηνο 27. Βιαζζνπνχινπ Μ, Ρφηζηθα Β, Περιηβαλίδνπ Λ, Λεγάθε Λ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Ρνγθάθνπ Δ, Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Φπρνπαζνινγία ησλ παηδηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο», 3ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο, Αζήλα, Μάηνο 28. Υξηζηνδνχινπ Α, Λαδαξάηνπ Δ, ίλε Α, Σδαβάξα Υ, Εέιηνο Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «Γηαηαξαρέο χπλνπ, Δλνχξεζε θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 29. Γηθαίνο Γ, Λαδαξάηνπ Δ, πψθνπ Ρ, νιδάηνπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «Πξνβιήκαηα χπλνπ θαηά ηελ εθεβεία: Μειέηε ζε καζεηηθφ Διιεληθφ πιεζπζκφ», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 30. Παπαξξεγφπνπινο Θ, Γηθαίνο Γ, Φάξξνο Κ, Παππά Γ, νιδάηνπ Μ, Λαδαξάηνπ Δ, Σδαβέιιαο Ζ, Μαηζνχθνο Θ, Φεξεληίλνο Π, νιδάηνο Κ. (2003): «Ζ αυπλία ζε δείγκα πιεζπζκνχ ηεο Αζήλαο: Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία θαη ην θχιιν», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 31. Λαδαξάηνπ Δ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Υαβηάξα Φ, Αιεβίδνο Β. (2004) : «Ζ γλψκε ησλ γνλέσλ γηα ηα ςπρνθάξκαθα ζηα παηδηά», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο. 32. Λαδαξάηνπ Δ, Παπαξξεγφπνπινο Θ, Γαιαλφο Γ, νιδάηνπ Μ, νιδάηνο Κ (2004) : «Οη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζεηζκνχ ζηε Κεθαιινληά: Αλαδξνκηθή Μειέηε 50 ρξφληα κεηά», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο 33. Λαδαξάηνπ Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Σδαβάξα Υ, Εέιιηνο Γ (2004) : «πκκφξθσζε ζεξαπείαο θαη πξφσξε ιήμε ηεο ζεξαπείαο : Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο 9

10 34. Λαδαξάηνπ Δ, Μαγγαλάξε Δ, ίλε Α, Εέιιηνο Γ, Σδαβάξα Υ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2004) : «Βηνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζε δείγκα καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο. Γηνξγάλσζε: Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο 35. Λαδαξάηνπ Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Σδαβάξα Υ, Εέιηνο Γ (2005): «πκκφξθσζε ζεξαπείαο θαη πξφσξε ιήμε ηεο ζεξαπείαο: Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε», 2 ν Δηήζην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο, Αζήλα, Μάηνο 36. Γνχθα Α., θνξδίιεο Δ, Λαδαξάηνπ Δ, Βάξζνπ Δ (2005): «Γηαπνιηηηζκηθή εγθπξφηεηα Κιίκαθαο Γηαηξνθηθψλ ηάζεσλ, ΔΑΣ-26» 10 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Ησάλληλα Γεθέκβξηνο 37. αθειιαξίνπ Α, Παπαδάθε Η, Λαδαξάηνπ Δ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2006) : «πγθξηηηθή κειέηε ησλ αηηεκάησλ γηα δηεξεχλεζε παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ δχν πεξηνρψλ επζχλεο ηεο παηδνςπρηαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Κ.Κ.Φ.Τ. Βχξσλα Καηζαξηαλήο ζε δηαζηήκαηα 3 εηψλ». 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 38. Ναπξίδε Α, Υξηζηνδνχινπ Α,.Παπαδάθε Η, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Οκάδεο Νεπίσλ (Toddler Groups)» 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάτνο 39. Παπαδάθε Η, Ναπξίδε Α, Υξηζηνδνχινπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο ζην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα Καηζαξηαλήο», 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 40. Υξηζηνδνχινπ Α, Παπαδάθε Η, Ναπξίδε Α,.Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «πλήζε πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο κεηέξεο θπζηνινγηθψλ παηδηψλ». Γηεξεχλεζε ζηελ θνηλφηεηα. 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάτνο 41. Λαδαξάηνπ Δ, Γηθαίνο Γ, πψθνπ Ρ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ., νιδάηνο Κ., (2006): «Πξνβιήκαηα χπλνπ θαηά ηελ εθεβεία: Μηα έξεπλα ζε καζεηέο Λπθείνπ ζηελ Διιάδα» 3 ν εηήζην επηζηεκνληθφ πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο, Αζήλα, Μάηνο 42. Παπαδάθε Η, Ναπξίδε Α, Υξηζηνδνχινπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ χπλνπ ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο ζην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο» 4 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ Αζήλα, Ηνχληνο 43. Γειιαηφιαο Γ, Λαδαξάηνπ Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ (2007): «Ο ξφινο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ησλ δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο ζηελ αλαγλσζηηθή επίδνζε παηδηψλ Β Γεκνηηθνχ: 10

11 δεδνκέλα απφ Διιάδα θαη Γαιιία», 11 ν πλέδξην Παλειιελίνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 44. Παιαηνιφγνπ Μ., Παπαδάθε Η, Υξηζηνδνχινπ Α, Βιαζζνπνχινπ Μ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ, Πινπκπίδεο Γ. (2008) «Ζ εκθάληζε ςπρνπαζνινγίαο ζηα δίγισζζα παηδηά ελφο Κνηλνηηθνχ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο» 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 45. Παιαηνιφγνπ Μ., Λαδαξάηνπ Δ, Γηθαίνο Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Πινπκπίδεο Γ. (2008) «Άγρνο ζε εθήβνπο καζεηέο ζηελ Διιάδα» 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 46. Εέιηνο Γ, ίλε Σ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2008): «Καηαζθεπή θαη ζηάζκηζε εξγαιείνπ εθηίκεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο παηδηψλ ειηθίαο 7-8 εηψλ» 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 47. Μαλσιέζνπ, Ρφηζηθα Β, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2009): «Γηεξεχλεζε ησλ ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ παξακέηξσλ ηεο ηξηρνηηινκαλίαο» 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 48. Μαλσιέζνπ, Παληειίδνπ, Καζσηάθε Φ, Αλαγλψζηνπ Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, ηπιηαλίδεο, Πινπκπίδεο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2009): «πγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ δχν θνηλσηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζε αζηηθή θαη λεζησηηθή πεξηνρή : αίηηα πξνζέιεπζεο θαη ςπρνθνηλσληθφ πξνθίι εμππεξεηνχκελσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ», 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 49. Λαδαξάηνπ Δ, Υαξκπίιαο Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Ρφηζηθα Β, Γηθαίνο Γ (2010) «Αγρψδεο ζπκπησκαηνινγία ζε εθήβνπο καζεηέο Λπθείνπ», 3 ν εκηλάξην Δθεβηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 50. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Υαβηάξα Φ., Αιεβίδνο Ζ., Πινπκπίδεο Γ.: (2010) «Ζ γλψκε γνλέσλ γηα ηε ρξήζε ςπρνθαξκάθσλ ζηα παηδηά», 1 ε Παλειιήληα Γηεκεξίδα Κιηληθήο Φπρνθαξκαθνινγίαο, Δμειίμεηο ζηε Φπρνθαξκαθνινγηθή Αληηκεηψπηζε ησλ Φπρψζεσλ θαη άιισλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ Οξγάλσζε: Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, επηέκβξεο 51. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαθηψηεο Γ., Αλνκίηξε Υ., Καζσηάθε Φ., Καινγεξάθεο Ε, Πινπκπίδεο Γ.: (2012): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη ςχρσζε ζηελ εθεβεία» 1 ν πλέδξην Κνιιεγίνπ Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο & ζεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ, «Ζ νκάδα ησλ ζρηδνθξελεηψλ, 100 ρξφληα απν ηνλ Bleuler», Αζήλα, Μάξηηνο 52. Αλνκίηξε Υ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ. (2012): «Σνμηθνκαλείο κεηέξεο» 1 ν πλέδξην Φπρηαηξνδηθαζηηθήο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 53. Λαθηψηεο Γ., Καινγεξάθεο Ε., Καζσηάθε Φ. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ. (2013): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη Κνηλνηηθή 11

12 παηδνςπρηαηξηθή» 6ν εκηλάξην ζηελ Δθεβηθή Ηαηξηθή, Οξγ. Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο- Β' Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, Απξίιηνο 54. Βαζηινπνχινπ Β., αθειιαξίνπ Κ., Καινγεξάθεο Ε, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ. (2013): «Γηάγλσζε θαη ππνζηήξημε εθήβσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλφηεηα», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 55. Εαραξνγέσξγα Σ, Βαζηινπνχινπ Β, αθειιαξίνπ Α, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Έγθαηξνο εληνπηζκφο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξφγξακκα πξψηκεο παξέκβαζεο ζην Γήκν ηνπ Βχξσλα» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 56. Μεξάβνγινπ Π, Λαγάθνπ Δ. Λαδαξάηνπ, Δ. (2013): «Πξφγξακκα ππνζηήξημεο γνλέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 57. Σδαιαγηάλλεο Κ, Σζίπξα Η, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο παηδηψλ κε δπζγξαθία απφ ηνλ εξγνζεξαπεπηή: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 58. Πεηξάθε Δ, Υξηζηνδνχινπ Α, Βιαζζνπνχινπ Μ, Λαδαξάηνπ Δ (2013):«Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ ζε Παηδηά κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 59. Βιαζζνπνχινπ Μ, Λαγάθνπ Δ, Σζίπξα Η,αθειιαξίνπ Α, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «ΥΟΛΗΚΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ: Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΗΓΗΚΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ», 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 60. Υξηζηνδνχινπ Α, Πεηξάθε Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΔΝΑ Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο», 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 12

13 61. Μεξάβνγινπ Π, Λαγάθνπ Δ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΝΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ» 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 62. Παιαηνιφγνπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Ζ παζνινγηθή ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηγλίδηα ζηελ εθεβεία», 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 63. Αλνκίηξε Υ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Νέεο Μνξθέο Οηθνγέλεηαο. Οηθνγέλεηεο Οκφθπισλ Γνλέσλ» 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 64. Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαθηψηεο Γ., Καινγεξάθεο Ε., Καζσηάθε Φ., Λαδαξάηνπ Δ. (2013): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο ζηελ εθεβεία, Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε ζηελ ππεξεζία παηδηψλ θαη εθήβσλ ηνπ ΚΚΦΤ Βχξσλα- Καηζαξηαλήο» 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Κνιιεγίνπ Δθπαίδεπζεο, Δξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Θεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ, Αζήλα, Οθηψβξηνο πκκεηνρή ζε ηξνγγπιά Σξαπέδηα - πκπφζηα 1. Λαδαξάηνπ Δ. (1992): "Φπρνδπλακηθή ζεψξεζε ηνπ ππεξθηλεηηθνχ ζπλδξφκνπ", πκπφζην ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Αζήλα, Μάηνο. 2. Λαδαξάηνπ Δ. (1993): "Φπρηαηξηθή πξφιεςε ζηελ Παηδηθή θαη Δθεβηθή ειηθία", 13 ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθφ πλέδξην, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Υαιθηδηθή, Απξίιηνο. 3. Λαδαξάηνπ Δ. (1996): Γηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο ζηα παηδηά, 14 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Ζξάθιεην, Απξίιηνο. 4. Λαδαξάηνπ Δ. (1998): Πξφδξνκεο εθδειψζεηο ηεο ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο. 15 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Λήκλνο, Μάηνο. 5. Λαδαξάηνπ Δ. (1999): "πλέρεηα θαη αζπλέρεηα ζηελ παηδνςπρηαηξηθή λνζνινγία", 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 6. Λαδαξάηνπ Δ. (1999): "Ζ Λεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Καηζαξηαλήο - Βχξσλα" Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα, Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Ηνχληνο. 7. Λαδαξάηνπ Δ. (2000): «Οη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ελψπηνλ λέσλ ζεξαπεπηηθψλ αηηεκάησλ θαη πξνιεπηηθήο κέξηκλαο» 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κχπξνο, Μάηνο 13

14 8. Λαδαξάηνπ Δ. (2001): «Γηαηαξαρέο δηαηξνθήο ζηε βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην, Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο, Αζήλα, Μάηνο 9. Λαδαξάηνπ Δ. (2001): «Αμηνιφγεζε αζζελψλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο, Αζήλα, Ννέκβξηνο 10. Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Γενληνινγία ζηε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή ηεο παηδνςπρηαηξηθήο», 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Υαιθηδηθή, Απξίιηνο 11. Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Απφ ηε παηδηθή ςχρσζε ζηε ζρηδνθξέλεηα», πκπφζην Κιάδνπ Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη Κιάδνπ Παηδνςπρηαηξηθήο, 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Υαιθηδηθή, Απξίιηνο 12. Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Απφ ην ςπρηθφ ηεο κεηέξαο ζην ζσκαηηθφ ηνπ βξέθνπο», Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζήλα, Γεθέκβξηνο 13. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Σα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, «Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο» Αζήλα, Μάηνο 14. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Απφ ην βξέθνο ζηνλ έθεβν: Κνηλέο ςπρνπαζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, «Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο», Αζήλα, Μάηνο 15. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Φπρηαηξηθή πξφιεςε ζε παηδηά θαη εθήβνπο», Γηαιέμεηο θιάδσλ ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, 29 ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 16. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Αλήζπρνο χπλνο θαη ππλειία ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλν, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Γηαηαξαρέο χπλνπ θαη δηαηξνθήο ζηε λεπηαθή ειηθία», Δπηζηεκνληθή εκεξίδα: «Πξφγξακκα πξψηκεο αληηκεηψπηζεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ λεπηαθή ειηθία» Αζήλα, Μάηνο, πλνξγάλσζε Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο, Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, Απξίιηνο 18. Λαδαξάηνπ Δ. (2004) : «Ζ δηακφξθσζε ηεο παηδνςπρηαηξηθήο», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία, Κσο, Μάηνο. 19. Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Γνλετθή επέλδπζε θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ κε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε» 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 14

15 20. Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Γηαθνξεηηθά κνληέια ζηελ ςπρνζεξαπεία γνλέσλ βξέθνπο. Ζ ζπκβνιή ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο», 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο, Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Ζ γαιιηθή ηαμηλφκεζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ παηδηνχ θαη εθήβνπ CFTMEAR-2000: Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ ειηθία 0-3 εηψλ» ζην «Σαμηλφκεζε θαη Γηαγλσζηηθά εξγαιεία ζηε βξεθηθή θαη πξνζρνιηθή ειηθία», 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 22. Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Νεπξνβηνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία», 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 23. Λαδαξάηνπ Δ (2006) ): «Γηαγελεαινγηθή ςπρνπαζνινγία. Ρήμεηο θαη ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα» Γηνξγάλσζε Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο, 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 24. Λαδαξάηνπ Δ. (2006): «Σν φλεηξν ζηελ ςπρηθή ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ» ζην «Όπλνο θαη ςπραλάιπζε» 4 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ Αζήλα, Ηνχληνο 25. Λαδαξάηνπ Δ. (2006) «Γηαηαξαρή χπλνπ ζε εθήβνπο» 4 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ Αζήλα, Ηνχληνο 26. Λαδαξάηνπ Δ. (2006): «Ομχ ςπρσηηθφ επεηζφδην ζηελ εθεβεία», 3 ν Παλειιήλην πκπφζην «Ζ Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν», Οξγάλσζε Παηδνςπρηαηξηθή Μνλάδα Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα, Ννέκβξηνο 27. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2007): «Παηδηθή ςχρσζε/παηδηθή ζρηδνθξέλεηα. Ση είδνπο ζεξαπεία;» Παλειιήλην πλεδξην «Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε», Οξγάλσζε: Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Αιεμαλδξνχπνιε, Ηνχληνο 28. Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Δπηζεηηθφηεηα ζηε βξεθηθή θαη πξνζρνιηθή ειηθία» ζην «Απφ ηελ Παηδνςπρηαηξηθή ζηελ Φπρηαηξηθή. Οη δηαδξνκέο κηαο δηάγλσζεο» Οξγάλσζε: Παηδνςπρηαηξηθφο θιάδνο ΔΦΔ, 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Αζήλα, Ηνχληνο 29. Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Τπεξθηλεηηθφ ζχλδξνκν, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο», 11 ν πλέδξην Παλειιελίνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 30. Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Ζ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο», Δπηζηεκνληθή εκεξίδα «Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή. Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο» Γηνξγάλσζε : Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ησλ Βξεθψλ, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 31. Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Ζ κεηάδνζε ηνπ ηξαχκαηνο: Απν ηελ κεηέξα ζην παηδί», 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο, 15

16 32. Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Τπεξθηλεηηθφ χλδξνκν ή Γηπνιηθή Γηαηαξαρή ζηελ παηδηθή ειηθία», 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 33. Λαδαξάηνπ Δ. (2009): «Σα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηεο εμάξηεζεο ζηελ εθεβεία», 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 34. Λαδαξάηνπ Δ. (2009): «Ζ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε ηνπ απηηζκνχ» πξνεδ. Α. Περιηβαλίδεο, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Γλσζηαθψλ Φπρνζεξαπεηψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 35. Λαδαξάηνπ Δ. (2010): «Απφ ηε κεηέξα ζην βξέθνο: Ζ κεηάδνζε ηνπ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο» Ζκεξίδα ςπρνπαζνινγίαο ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, Γηνξγάλσζε : Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 36. Λαδαξάηνπ Δ (2010): «Σν άγρνο ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ», 3 ν εκηλάξην Δθεβηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 37. Λαδαξάηνπ Δ (2010): «Γηαζχλδεζε κε ηελ Κνηλφηεηα» Γηαζπλδεηηθή Παηδνςπρηαηξηθή, 5 ν Παλειιήλην πκπφζην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, «Ζ Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν», Ησάλληλα, Οθηψβξηνο 38. Λαδαξάηνπ Δ (2011): «Ζ επίδξαζε ηεο ςπραλάιπζεο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή» 4 ε Παλειιήληα Γηεκεξίδα Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο «Ηζηνξία ηεο Φπρηαηξηθήο» Γηνξγάλσζε Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 39. Λαδαξάηνπ Δ (2011): «Ζ Βηνςπρνθνηλσληθή πξνζζέγγηζε ζηελ Φπρηαηξηθή Παηδηνχ-Δθήβνπ: ξνη θαη Πξνυπνζέζεηο» 1 ν πλέδξην Βηνςπρνθνηλσληθήο Πξνζέγγηζεο ζηελ Ηαηξηθή Πεξίζαιςε, Οξγάλσζε Γ Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο 40. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2011): «Παηδηθή Φχρσζε θαη ε εμέιημε ηεο ςπρνπαζνινγίαο», 21 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Οξγάλσζε Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Αζήλα, Μάηνο 41. Λαδαξάηνπ Δ (2011) «Βξεθηθή θαηάζιηςε» 7ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, «Καηάζιηςε ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο: θχζε, αλαηξνθή, θνηλσλία», Οξγάλσζε Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξείαο Διιάδνο- Έλσζε Φπρηάηξσλ Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αζήλα, Ηνχληνο 42. Λαδαξάηνπ Δ (2011) «Ζ ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ ζηελ παηδηθή ειηθία» 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Νεπξνςπρνθαξκαθνινγίαο, Οξγάλσζε Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 43. Λαδαξάηνπ Δ (2012) «Απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία» 2 ν πλέδξην Βηνςπρνθνηλσληθήο Πξνζέγγηζεο ζηελ Ηαηξηθή 16

17 Πεξίζαιςε, Οξγάλσζε Γ Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο 44. Λαδαξάηνπ Δ (2012) : «Απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ζηα παηδηά» 4 ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθφ πλέδξην ζηε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Κπιιήλε, Ηνχληνο 45. Λαδαξάηνπ Δ (2012) : «πλεξγαζία Παηδνςπρηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» 4 ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθφ πλέδξην ζηε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Κπιιήλε, Ηνχληνο 46. Λαδαξάηνπ Δ (2012) : «Γνλετθή επέλδπζε θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ κε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή» 24 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο Τγείαο, Καξπελήζη, επηέκβξηνο 47. Λαδαξάηνπ Δ. (2013): Γηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Φπραλαιπηηθή ζεψξεζε Γηνξγάλσζε: Διιεληθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Νεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Παηδηνχ, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 48. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) Γηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηε Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε παηδηψλ θαη εθήβσλ- πκπφζην- Ζ Γηαπνιηηηζκηθή ζπληζηψζα ζηε θξίζε θαη ηηο θαηαζηξνθέο. Κξίζεηο θαη Καηαζηξνθέο. Γηεζλέο πλέδξην Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Φπρηθήο Τγείαο- 3ν Μνλνζεκαηηθφ πλέδξην Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο- Αζήλα- Μάξηηνο. 49. Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Γηαηαξαρέο χπλνπ θαη δηαηξνθήο ζηελ αξρή ηεο δσήο» Ζκεξίδα Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Τπεξεζία Παηδηψλ & Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο, Αζήλα Μάξηηνο 50. Λαδαξάηνπ Δ (2013) : «Δμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εθεβεία» πληνληζηέο: Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Μ. Μαιιηψξε «ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ππν ην πξίζκα ηεο νηθνλνηθήο θξίζεο» 39 ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 51. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) «Αληηςπρσζηθά θάξκαθα ζε παηδηά θαη εθήβνπο» Δμειήμεηο ζηε Φπρηαηξηθή Θεξαπεπηηθή, «Ζ ρξήζε ησλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο» Οξγαλ. Κνιιέγην Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Θεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ, Ναχπιην, Ηνχληνο 52. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) «Απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο ζε παηδηά θαη εθήβνπο» 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηθήο Τγείαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Οξγάλσζε Διιεληθφ Κνιιέγην Γεληθψλ Γηαηξψλ, Αζήλα, Οθηψβξηνο 53. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) «Γηαηαξαγκέλνο χπλνο βξεθψλ» 5 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλε ηνπ Όπλνπ, Οξγ. Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο ζηνλ Όπλν, Διιεληθή Δηαηξεία Γηαηαξαρψλ Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 17

18 Γηεζλή ζπλέδξηα (ζηα Eιιεληθά) 54. Λαδαξάηνπ E. (1981): "Φπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ρσξίο Φπρηαηξηθφ ηκήκα", Διιελν-Γαιιηθφ πκπφζην Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 55. Λαδαξάηνπ E. (1990): "Φπρνζσκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εγθπκνζχλεο" Διιελν- Γαιιηθφ πκπφζην Φπρνζσκαηηθήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο, Αζήλα, Μάηνο. 56. Ρφηζηθα Β., ίλε Α., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., κπψθνπ Ρ. (1991): "Παηδνςπρηαηξηθφ Σκήκα ζε έλα Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο: Iδενινγία θαη Πξαθηηθή", Διιελν-Γαιιηθφ πλέδξην γηα ην Παηδί θαη ηνλ Έθεβν, Αζήλα, Μάξηηνο. 57. Λαδαξάηνπ Δ. (1994): "Φπρνινγηθή αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε ρξφληεο αλαπεξίεο", 2ν Γηεζλέο πκπφζην Φπζηαηξηθήο θαη Φπζηθνζεξαπείαο, Κεθαιινληά, επηέκβξηνο. 58. Λαδαξάηνπ Δ. (1995): "Οη γνλείο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ", Α' Δπξσπαηθφ πλέδξην γηα ηνλ Απηηζκφ, Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο. 59. Λαδαξάηνπ Δ. Λεβεηδψηεο Κ. (1999): "Φπρηθέο δηαηαξαρέο θαηά ηελ εμέιημε ησλ κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ", 7 ν Γηεζλέο πκπφζην Φπζηαηξηθήο θαη Φπζηνζεξαπείαο, Κεθαιινληά, επηέκβηνο. 60. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «ρέζε επηζεηηθφηεηαο θαη καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ ζηα παηδηά» πκπφζην «Δπηζεηηθφηεηα θαη ςπρνπαζνινγία» 7ν Βηνταηξηθφ πλέδξην ηνπ Γηεζλνχο Διιεληζκνχ, Αζήλα, Μάηνο Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Αλνξεμία ζηε βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία» πκπφζην «Γηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή», 1 ν Φπρηαηξηθφ πλέδξην Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 62. Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Παηδηθή ςχρσζε ή παηδηθή ζρηδνθξέλεηα;» πκπφζην «Φπρψζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο εθεβείαο», 3 ν Παγθχπξην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Οξγάλσζε Φπρηαηξηθή Δηαηξεία Κχπξνπ, Λεκεζφο, Ηνχληνο Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Ζ παηδηθή ειηθία ηεο ςπρηαηξηθήο: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε» 3 ν Παγθχπξην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λεκεζφο, Κχπξνο, Ηνχληνο 18

19 Γηεζλή ζπλέδξηα (Ξελόγισζζα) Αλαθνηλψζεηο - Posters 1. Lazaratou H. (1979): «Report of child condition in Greece» Seminar of the Swedish Medical Sηudent's International Committee, Stockholm, Sweden, August. 2. Sakellaropoulos P, Lazaratou H, Zilikis N, Stefanoudakis M. (1989): "Essai de la Classification Française des Troubles Mentaux de l 'Enfant et de l' Adolescent", Congrés National de la Societé Française de Psychiatrie de l' Enfant et l Adolescent, Paris, France, Juin. 3. Lazaratou H. (1989): "Acute "Bouffée Délirante" and Schizophrenic Evolution : Pronostic Value of D.S.M. III", VIII World Congress of Psychiatry, Athens, October. 4. Lazaratou H, Georgiadis D., Sakellaropoulos P. (1989): "Aperçu sur la situation de la pédopsychiatrie en Gréce", Congrés Europeen de Centres de Consultation pour Enfants et Adolescents en Difficultés Psychopathologiques, Paris, France, Novembre 5. Lazaratou H, Konstantarea M. (1990): "Severity of presented problem and family desintegration as they are related to treatment contact and compliance", 12th Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Kyoto, Japan, July. 6. Lazaratou H. (1991): "Deuil de la grossese et pathologie psychosomatique de l enfant", Congrés Franco - Hellenique sur l Enfant et l'adolescent, Athènes, Mars. 7. Lazaratou H., Konstantarea M. (1991): "Prematurity in termination of treatment" 9th Congress of the European Society of Child and Adolescent Psychiatry, London, England, September. 8. Vlassopoulos M., Legaki L., Lazaratou H. (1991): "An early intervention programme in a Community Mental Health Care: an interdisciplinary approach", 9th Congress of the European Society of Child and Adolescent Psychiatry, London, England, September. 9. Lazaratou H., Anagnostopoulos D., Sini A. (1991): "Some epidemiological findings concerning the provision of services to adolescents in the Child and Adolescent Psychiatry Unit of the Community Mental Health Center of Kessariani - Byron". European Symposium on Adolescence, Athens, October. 10. Lazaratou H., Vlassopoulos M., Dellatolas G. (1995): Factors correlated with the premature termination of treatment: A four years retrospective study, 10th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Utrecht, Nederland, September. 19

20 11. Lazaratou H. (1996): Name -giving as an expression of intergenerational transmission in Greek Society, 6th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Tampere, Finland, July. 12. Vlassopoulou M., Legaki L., Tsipra I., Lazaratou H. (1996): A multifactorial approach to specific developmental disorders: working with mothers in a Greek context, 6th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Tampere, Finland, July. 13. Lazaratou H (1996): Psychopathological continuity from infancy to adolescence, Xth World Congress of Psychiatry, Madrid, August. 14. Lazaratou H. (1996): Peut-on parler du changement en psychopathologie de l enfant? Congrés de l Association Européenne de l Enfant et de l Adolescent, Venice, Italie, Octobre. 15. Lazaratou H, Anagnostopoulos D. (1997): The consequences of early childhood psychopathology on later mental development in adulthood, World Psychiatric Association, Regional Meeting in the Mediterranean Area, Rome, Italy, June 16. Lazaratou H., Anagnostopoulos D., Amvraziadou I. (1998): The use of psychotropics in child psychiatry practice in the Community Mental Health Centre, European College of Neuropsychopharmacology, 3 rd Regional Meeting, Athens, April. 17. Anagnostopoulos D., Lazaratou H. (1998): "The effectiveness of a model of brief psychodynamic psychotherapy. Results of a pilot study", 14 th Congress of International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Stockholm, Sweden, August. 18. Lazaratou H. (1998): The impact of early childhood psychopathology on personality formation. 14 th International Congress of International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Stockholm, Sweden. August. 19. Lazaratou H (1998): «La psychothérapie psychanalytique brève dans un centre Médico-Pédagogique Communautaire». 2éme Congrès de Psychopathologie de l Adolescent, Séville, Octobre. 20. Lazaratou H., Tsalamanios M., Sini A., Anagnostopoulos D., Kakatsaki D. (1998): Agreement between demand, diagnosis and treatment compliance in adolescents psychiatric patients. 12 th Conference of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, Greece, October. 21. Kakatsaki D., Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Tsalamanios M. (1998): The possibilities and the limits of an adult psychiatric unit in the treatment of 20

21 adolescents patients. 12 th Conference of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, Greece, October. 22. Anagnostopoulos D., Lazaratou H. (1999): "The contribution of brief psychodynamic psychotherapy in the preventive role of child psychiatry". Preventive Psychiatry, World Psychiatric Association, Regional Congress, Athens, February. 23. Lazaratou H. (1999): The impact of psychic trauma on identity formation of adolescents refugees. 2éme Congrès International Society for Adolescent Psychiatry, Aix-en-Provence, Juillet. 24. Lazaratou H., Soldatos C., Rogakou E., Anagnostopoulos D., Tsalamanios M. (1999): "Learning Disorders among Adolescent Pychiatric Outpatients", XI World Congress of Psychiatry, Hamburg, August. 25. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Amvraziadou I. (1999): "Learning Disabilities and Self Esteem" 11 th International Congress of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Hamburg, September. 26. Lazaratou E., Dikeos D., Sbokou R., Dimitrakopoulos C., Anagnostopoulos D., Soldatos C. (2000): The Assessment of Sleep Difficulty in the High School Students Through the Athens Insomnia Scale 15 th Congress of the European Sleep Research Society, Istanbul, September. 27. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Amvraziadou I., Valsamatzis G. (2000): Adolescents and Suicide Attempts 10 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Praga, November 28. Lazaratou H., Dikeos D., Sbokou R., Anagnostopoulos D., Soldatos C., (2002): Sleep problems in adolescence: A study of senior high school students in Greece 16 th Congress of the European Sleep Research Society, Reykjavik, Iceland, June 29. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., (2002): Socio-economic Status and Learning Disorders XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, August 30. Anagnostopoulos D., Lazaratou H. (2002): The Learning Disabled Adolescent s Self Esteem, XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, August 31. Lazaratou H., Anagnostopoulos D. (2002): «Is Anorexia Nervosa a Psychosomatic Symptom? XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, August 32. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Tsalamanios M., Sini A., Rogakou E. (2003): «Rehabilitation of adolescents with learning disorders. Possibilities and limitations», 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 21

22 33. Tsalamanios M, Lazaratou H, Anagnostopoulos D, Rogakou E (2003): «Treating adolescents in the community», 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 34. Lazaratou H, Dikeos D, Anagnostopoulos D, Sbokou O, Soldatos C (2003): Sleep problems in adolescence and their relation to academic performance, 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 35. Anagnostopoulos D, Lazaratou H, Kakatsaki D, Tsalamanios M, Christodoulou G (2003): The management of adolescents in a psychiatric emergency unit, 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 36. Vlassopoulou M, Legaki L, Rotsika V, Tsipra I, Lazaratou H (2003): Some evidence on the natural history of specific language disorders, 12 th International Congress European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 37. Rotsika V, Vlassopoulou M, Legaki L, Rogakou E, Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2003) : La psychopathologie des enfants immigres et l utilisation des services d hygiène mentale par les familles migrantes, 12 th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 38. Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2003) : Les différents visages de la depression chez l adolescent, 12 th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 39. Vlassopoulou M, Lazaratou H, Zelios G, Tzavara H, Bethani H, Anagnostopoulos D (2003): Treatment compliance and early termination of therapy : a comparative study, 12 th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 40. Lazaratou H. (2003): Anorexia Nervosa, Adolescence and Sports, VII th Olypmpic World Congress on Sport Sciences, Athens, October 41. Lazaratou H, Anagnostopoulos D.C, Tsalamanios E, Sini A, Rogakou E, Kontaxakis B. (2004): Treating Adolescents with learning disorders in the community, 12 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Geneva, April. 42. Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2004) : «Identité et indentifications chez l adolescent déprimé» 4ème Congrès de l Association Européenne de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent, Paris, October 43. Lazaratou H, Vlassopoulou M, Zelios G, Tzavara H, Bethani H, Anagnostopoulos D (2004): Evaluating intervention in a community-based child and adolescent unit: a longitudinal study International Congress of the World Psychiatric Association, Florence, November 22

23 44. Lazaratou H, Anagnostopoulos D, Haviara F., Alevizos H. (2005) Parents opinion related to psychotropics for children XIII World Congress of Psychiatry,Cairo, September 45. Lazaratou H, Dikeos D, Anagnostopoulos D, Soldatos C (2005): «Sleep disturbances and sleep complaints in high school students» Regional Symposium of South European Biological Psychiatric Associations, Marseille, November 46. Anagnostopoulos D, Lazaratou H.,Vlassopoulos M,Tzavara Ch,Zelios G,Ploumpidis D. (2006) «Evaluating mental health services in the community» 14 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Nice, April 47. Lazaratou H, Paparrigopoulos T, Galanos G, Soldatos C. (2006) «The psychological impact of a catastrophic earthquake : A retrospective stydy 50 years following the event» 14 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Nice, April 48. Christodoulou A., Papadaki M.I., Navridi A., Lagiou-Lignou E., Lazaratou H., Anagnostopoulos D. (2006) : Management of Common Psychiatric Difficulties in Children of 1 to 3 years of age in a Community Mental Health Center in Athens World Psychiatric Association International Congress Psychiatry: Uniqueness and Universality, Instabul, Turkey, July 49. Vlassopoulos M., Legaki L., Rotsika V., Tsipra I., Lazaratou H. (2006): Early Intervention Strategies in a Community Mental Health Setting, IX World Congress of Psychosocial Rehabilitation, Athens, October 50. Vlassopoulos M., Lazaratou H, Legaki L., Rotsika V., Tsipra I. (2006): A Pre-Vocational Workshop for Young Adults with Special Needs on the Island of Ithaka: An Eight Year Follow-up IX World Congress of Psychosocial Rehabilitation, Athens, October 51. Lazaratou H, Dikeos D, Anagnostopoulos D, Soldatos C (2007): Depression and self-esteem in adolescence: a study of senior high school students in Greece, 15 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Madrid, Spain, March 52. Lazaratou H., Vlassopoulos M, Zelios G, Magganari E, Kalogerakis Z, Anagnostopoulos D, Dellatolas G (2008) «ADHD: comorbidity with behavioral disorders and learning disability» 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Instabul, Turkey, May 53. Lazaratou H, Dikeos D, Soldatou A, Kontopoulou F, Zelios G, Papavasiliou A, Soldatos C (2009): Validation of the Children s Sleep Habit Questionnaire in a Greek Sample, 9 th World Congress of Biological Psychiatry, Paris, July 23

24 54. Manolesou S, Lazaratou H(2009): «Exploring the complexity of interaction among different possible causal paths in ADHD : a case report» International Conference of AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent), Athens, July 55. Kontopoulou F, Lazaratou H, Papavasiliou A (2009): «ADHD, Bipolar Disorder : Diagnostic dilemmas in a 10-year old patient» International Conference of AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent), Athens, July 56. Vlassopoulos M, Rotsika V, Tsipra I, Legaki L, Lazaratou H Anagnostopoulos D (2009) : «The development of prevention and early intervention services for specific developmental disorders in an Athenian community» International Conference Quality of Life in Child and Adolescnt Mental Health sponsored by ESCAP, Budapest, Hungary, August 57. Lazaratou H, Vlassopoulos M, Zelios G, Magganari E, Kalogerakis Z, Anagnostopoulos D, Dellatolas G (2009): Hyperactivity, Inattention and Reading Ability in Second Grade Greek School Children, World Congress of the World Federation for Mental Health, Athens, September 58. Vlassopoulos M, Panayotakopoulou M, Tsipra I, Legaki E, Petraki E, Lazaratou H(2010): «Three families, nine sons: A study of familial factors in neurodevelopmental disorders», XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics, Athens, October 59. Vlassopoulos M, Rotsika V, Tsipra I, Legaki E, Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2010): «The effect of familial factors in parents compliance with early intervention for children with specific developmental language disorders», XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics, Athens, October 60. Vlassopoulos M, Rotsika V, Tsipra I, Legaki L, Anagnostopoulos D, Lazaratou H (2010) Predictors of parental adherence to therapy in an early intervention programme for children with specific developmental language disorders. Fourth Dual Congress on Psychiatry and Neuroscience, International Neuropsychiatric Association, World Federation of Societies of Biological Psychiatric Thessaloniki, November 61. Dikeos D, Soldatou A, Kontopoulou F, Zelios G, Haviara F, Papavasiliou A, Lazaratou H (2010) Assesing sleep disorders in a Greek sample of children and adolescents. Fourth Dual Congress on Psychiatry and Neuroscience, International Neuropsychiatric Association, World Federation of Societies of Biological Psychiatric Thessaloniki, November 24

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

International Society on Brain and Behavior

International Society on Brain and Behavior International Society on Brain and Behavior Θεσσαλονίκη,. 2015 ΠΡΟΣ: Υπόψιν: Αγαπητέ/ή, Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση του 7th Congress on BRAIN & BEHAVIOR της International

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Γεωργία Γκαντώνα, Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Email: kkaradim@psed.duth.gr Τηλέφωνο: 2551030114 ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό δίπλωμα της Σχολής Επιστημών της Αγωγής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούνιος 2013 Αννα Β. Μανδυλαρά Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 24.06.1962 Ελληνική υπηκοότητα. Ενα παιδί. Διεύθυνση εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010 ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ

ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο. Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ ΓΔΩΡΓΗΟ Κ. ΣΗΒΓΟΤΛΖ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο Ηαηξηθήο ρνιήο Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΤΝΟΠΣΗΚΟ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α επηέκβξηνο 2014 σελ.1 ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης

Ημέρες Παιδιαηρικής Ενημέρωζης Γ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ "ΑΤΤΙΚΟΝ" Γιεςθύνηπια: Αν. Καθηγήηπια Β. Παπαεςαγγέλος & ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ 10 ν Δηήζην Μεηεθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Ευθύµιος Κάκουρος είναι κλινικός παιδοψυχολόγος. Έχει αποφοιτήσει από το τµήµα ψυχολογίας του πανεπιστηµίου Eotvos Lorand και από το ίδιο πανεπιστήµιο πήρε αργότερα το διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Ευθύµιος Κάκουρος είναι κλινικός παιδοψυχολόγος. Έχει αποφοιτήσει από το τµήµα ψυχολογίας του πανεπιστηµίου Eotvos Lorand και από το ίδιο πανεπιστήµιο πήρε αργότερα το διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 71 Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Κ. Νεοφωτίστου, Ε. Φωτιάδου Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκριτική Books review

Βιβλιοκριτική Books review ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 20 (2), 2009 171 Βιβλιοκριτική Books review Β.Π. Κονταξάκης, Κ.Θ. Κόλλιας, Μπ. Χαβάκη-Κονταξάκη Πρώιμες Ψυχωσικές Εκδηλώσεις: Σημεία, Συμπτώματα & Παρεμβάσεις ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, Αθήνα 2008

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία,

Χαιρετισμός. Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία, Χαιρετισμός Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία, Στις 22 & 23 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί το 1 ο Συμπόσιο Κλινικής Γενετικής & Δυσμορφολογίας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με Διεθνή Συμμετοχή, υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 72-74, 11528 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 7257830-7289325 FAX: 7249902 ΓΕΝΙΚΑ Η Βιβλιοθήκη μας αποτελεί μία από τις υπηρεσίες του Αιγινητείου Νοσοκομείου και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Μεταβολικό Σύνδρομο. Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Μεταβολικό Σύνδρομο Νεδελκοπούλου Ναταλία Τριανταφύλλου Παναγιώτα Εισαγωγή Το Μεταβολικό Σύνδρομο (ΜΣ) αποτελεί ένα οργανικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ

ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΩΝ ΨΕΤΔΩΝ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΧΑΣΖΗΓΕΩΡΓΙΟΤ ΚΑΣΙΑ ΠΑΙΔΟΨΤΧΙΑΣΡΟ ΣΜΗΜΑ ΨΤΧΙΑΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΗ ΙΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΟΡΙΜΟ «Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο θαθνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΥΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ Γαβριέλα Νικολάου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2006 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~500 γονείρ = 1000 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΩΝ κε παηδηά πξνζρνιηθήο, παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο. (Γηάξθεηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Congresses & Events 5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Υθινοπωρινέσ Ημέρεσ Ρευματολογίασ, ΕΡΕ Ελληνική Ρευματολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΑΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ψυχολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος

Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας. Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Απόσπασμα από: «Οδηγός Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας Αλεξάνδρα Οικονόμου, Βασίλης Παυλόπουλος & Πέτρος Ρούσσος Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Μπαράκου Χρυσάνθη ΑΜ: 9835 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ζακοπούλου Βικτωρία

Φοιτήτρια: Μπαράκου Χρυσάνθη ΑΜ: 9835 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Ζακοπούλου Βικτωρία ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 Ένταξη και Διεπιστημονική Συνεργασία

Μάθημα 9 Ένταξη και Διεπιστημονική Συνεργασία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Μάθημα 9 Ένταξη και Διεπιστημονική Συνεργασία Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός Ορισμός Ο όρος διεπιστημονική συνεργασία αναφέρεται στη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα