Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ"

Transcript

1 Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο: Διιεληθή Έγγακνο, έλα παηδί Απαιιαγή [βάζεη έηνπο εγγξαθήο, θαηφπηλ αλαβνιήο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ] Γαιιηθά (άξηζηα), Αγγιηθά (πνιχ θαιά) Τπεξεζία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γλζε : Γήινπ 14, Καηζαξηαλή, 16121, Αζήλα Σει , Fax: II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) Etudes Spéciales de Psychiatrie (Δηδηθέο πνπδέο ζηελ Φπρηαηξηθή), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII Etudes Spéciales option Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescent (Δηδηθέο πνπδέο, Δπηινγή Φπρηαηξηθή ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII Φπραλαιπηηθή εθπαίδεπζε ζην Κέληξν "ALFRED BINET"-13ν Γηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνχ κε ππεχζπλν ην θαζεγεηή R. Diatkine απφ ην 1982 σο ην

2 Πεξηιάκβαλε παξαθνινχζεζε ηξηψλ ςπραλαιπηηθψλ ζεκηλαξίσλ αλά έηνο θαη επνπηεία πεξηζηαηηθψλ. Αηνκηθή επνπηεία γηα ηελ ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία ελειίθσλ κε ηνλ S. Lebovici ηα έηε θαη γηα ςπρνζεξαπεία παηδηψλ κε ηνλ R. Diatkine ηα έηε Πξνζσπηθή αλάιπζε απν ηνλ επηέκβξην ηνπ 1981 κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1989 κε αλαιπηή ηνλ Κνξλήιην Καζηνξηάδε Παξαθνινχζεζε επίζεο ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο πξψηκεο αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ βξέθνπο ζην Παλεπηζηήκην Paris XII θαη εθπαηδεχηεθε ζηελ ςπρνζεξαπεία κεηέξαο-βξέθνπο κε επφπηε ηνλ θαζ. S. Lebovici ηα έηε ΙΙΙ. ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Απνιπηήξην Λπθείνπ, Μαξάζιεηνο Αζελψλ, Ηνχληνο 1974, (βαζκφο Άξηζηα) Πηπρίν Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, Ηνχιηνο 1980, (βαζκφο Λίαλ Καιψο) Certificat d Etudes Spéciales de Psychiatrie (Γίπισκα Δηδηθψλ πνπδψλ ζηελ Φπρηαηξηθή), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII, Ηνχιηνο 1985 Certificat d Etudes Spéciales de de Psychiatrie : option Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescent (Γίπισκα Δηδηθψλ πνπδψλ ζηελ Φπρηαηξηθή: Δπηινγή Φπρηαηξηθή ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII, Ννέκβξηνο 1987 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα, Ηαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ κεηά απφ ππνζηήξημε δηαηξηβήο κε ηίηιν Ζ ηαμηλνκηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ςπρψζεσλ ζπγθξηηηθά ζηε Γαιιηθή θαη Ακεξηθαληθή Ννζνγξαθία, Ννέκβξηνο 1988, ( Βαζκφο Άξηζηα) Assistant Etranger (Βνεζφο Καζεγεηήο Ξέλεο Τπεθνφηεηαο), Παλεπηζηήκην Pierre et Marie Curie, Paris VI, κεηά απφ ππνζηήξημε δηαηξηβήο (thése) κε ηίηιν De la déficience intellectuelle de l enfant à l arriération mentale de l adulte (Απφ ηελ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ λνεηηθή αλαπεξία ηνπ ελήιηθα) θαζεγεηήο J.M. Alby, Ηνχιηνο 1989 IV. ΑΓΔΙΔ ΑΚΗΔΧ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 1980 Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα 1981 Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηε Γαιιία 2

3 1987 Άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο (Γαιιία) 1987 Αλαγλψξηζε ηίηινπ θαη άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο (Διιάδα) 1988 Άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Παηδνςπρηαηξηθήο (Γαιιία) 1989 Αλαγλψξηζε ηίηινπ θαη άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Παηδνςπρηαηξηθήο (Διιάδα) V. ΑΝΧΣΔΡΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΔ & ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΘΔΔΙ α) Ννζνθνκεία 1985 Οθηψβξηνο Οθηψβξηνο : Medecin Resident Etranger (επηκειεηήο μέλεο ππεθνφηεηαο, ηίηινο πνπ απνλέκεηαη απφ ην College des Médecins βάζεη πξνζφλησλ), Παηδνςπρηαηξηθφ Κέληξν "Alfred Binet ", 13ν Γηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνχ, Καζεγεηήο R.Diatkine Φεβξνπάξηνο 1989 Ηνχληνο 2000: Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ Παηδνςπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Καηζαξηαλήο - Βχξσλα, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 κέρξη ζήκεξα πλππεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Καηζαξηαλήο - Βχξσλα, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ β) Παλεπηζηήκην Assistant Etranger, (Βνεζφο Καζεγεηήο Ξέλεο Τπεθνφηεηαο), Παλεπηζηήκην Pierre et Marie Curie, Paris VI, 1989 Λέθηνξαο Παηδνςπρηαηξηθήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μφληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,

4 VI. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ A. Διιεληθέο Απιφ κέινο Δηαηξεία Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη Φπρηθήο Τγείαο (1986, ηδξπηηθφ κέινο) Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία (1988) Διιεληθή Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία (1989) Διιεληθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο Βξεθψλ ( 1991, ηδξπηηθφ κέινο) Δηαηξεία Πξνιεπηηθήο Φπρηαηξηθήο (1994, ηδξπηηθφ κέινο) Κιάδνο Παηδνςπρηαηξηθήο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (1994) Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ (2002) Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο ηνπ Όπλνπ (2002) Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ (ηδξπηηθφ κέινο, 2003) Κνιιέγην Διιήλσλ Φπρηάηξσλ (ηδξπηηθφ κέινο, 2004) Κιάδνο Φπρνθαξκαθνινγίαο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (2005) Κνιιέγην Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Θεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ (ηδξπηηθφ κέινο, 2011) Καζήθνληα Διιεληθή Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία, κέινο ηνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ 1989 έσο 1994, Αληηπξφεδξνο θαηά ηελ πεξίνδν Κιάδνο Παηδνςπρηαηξηθήο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, Γξακκαηέαο απφ 2002 κέρξη 2006 Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ 4

5 Β. Γηεζλείο Απιφ κέινο Societé Française Associées (1987) de Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescent et Disciplines Child and Adolescent Psychiatry, Section of the World Psychiatric Association (1989) Association Européene de Pratiques Multidisciplinaires en Santé Mentale de l Enfant, l Adolescent et de la Famille AESMEAF (Ηδξπηηθφ κέινο, 1994) Association Européene de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent AEPEA (1996) World Association for Infant Psychiatry and Allied Disciplines (1998, εθιεγκέλε αληηπξφζσπνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φπρηθήο Τγείαο Βξεθψλ ζε δχν ζπλαληήζεηο Παξίζη, Ηαλνπάξηνο 2003 Ρψκε, Ηνχληνο 2005) Καζήθνληα Δθιεγκέλε αληηπξφζσπνο ηεο Διιάδνο ζηελ U.E.M.S (European Union of Medical Specialists ) - Section Child and Adolescent Psychiatry, Δθιεγκέλε αληηπξφζσπνο ηεο Διιάδνο Centre Européen du Formation, Echanges et Recherche, projet «Deracinement», 1997 Association Européene de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent (κέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο απφ ην , κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ην 2004 κέρξη ζήκεξα) VII. ΒΡΑΒΔΙΑ-ΓΙΑΚΡΙΔΙ-ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ Βξαβεία Βξαβείν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα ην χιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ΑΜΔΑ Ηζάθεο «Δπ δείλ», 2002 Γηαθξίζεηο Σηκεηηθή δηάθξηζε γηα ηελ εξγαζία : «πκκφξθσζε ζεξαπείαο θαη πξφσξε ιήμε ηεο ζεξαπείαο : Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο,

6 Τπνηξνθίεο Τπνηξνθία ηεο Γαιιηθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Φπρηαηξηθήο, VIII. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ α) πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα όπνπ ν ππνςήθηνο παξνπζίαζε επηζηεκνληθή εξγαζία: Διιεληθά ζπλέδξηα Αλαθνηλψζεηο - Posters 1. Λαδαξάηνπ Δ. (1979): "Ννζειεία ςπρσζηθνχ αζζελνχο θαη' νίθνλ". Δηήζην πλέδξην ηεο Δηαηξείαο Φπραλαιπηηθήο Φπρνζεξαπείαο. Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 2. Λαδαξάηνπ Δ. (1989): "Αληηκεηψπηζε ηνπ ζαλάηνπ : Παξάγνληαο ςπρηθνχ Stress γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ". 2ν Παλειιήλην πλέδξην Δπαγγεικαηηθψλ Παζήζεσλ, Αζήλα, Οθηψβξηνο. 3. Λαδαξάηνπ Δ. (1992): "Πξφιεςε θαη Πξψηκε Θεξαπεπηηθή Παξέκβαζε". 2ν πλέδξην Πξνιεπηηθήο Φπρηαηξηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα, Απξίιηνο. 4. Λαδαξάηνπ Δ., Σζαιακαληφο Μ., ίλε Α., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Καθαηζάθε Γ., Υξηζηνδνχινπ Γ.Ν. (1998): Μειέηε ηνπ εθεβηθνχ πιεζπζκνχ πνπ πξνζήιζε ζην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηά ηε δηεηία , 15ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λήκλνο, Μάτνο. 5. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Ακβξαδηάδνπ Η. (1998): Ζ ρξήζε ησλ ςπρνθαξκάθσλ ζηελ Κνηλνηηθή Παηδνςπρηαηξηθή, 15ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λήκλνο, Μάτνο. 6. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Καθαηζάθε Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Σζαιακαληφο Μ., Υξηζηνδνχινπ Γ.Ν. (1998): Μειέηε ηνπ εθεβηθνχ πιεζπζκνχ πνπ πξνζήιζε ζηα επείγνληα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηε δηεηία , 15ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λήκλνο, Μάτνο. 7. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., Richardson C., Καξαγηάλλεο Υ., Λαδαξάηνπ Δ., Κππξηαλφο π., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (1998): Δξσηεκαηνιφγηα ςπρνπαζνινγίαο θαη δεμηνηήησλ THOMAS ACHENBACH (CBCL) : Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπο σο δνθηκαζίεο δηαινγήο γηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη ζηάζκηζή ηνπο γηα ηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ, 10ν Παλειιήλην πλέδξην, Οη δνθηκαζίεο δηαινγήο σο αζπίδα 6

7 πξφιεςεο, Διιεληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο, Αζήλα, Μάτνο. 8. Λαδαξάηνπ Δ. (1998): "Φπρηθή επηβάξπλζε ηνπ θαξθηλνπαζνχο παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ", 3ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνθνηλσληθήο Ογθνινγίαο, Αζήλα, Ννέκβξηνο. 9. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Ακβξαδηάδνπ Η., νιδάηνο Κ., (1999): "Φπρηαηξηθή θξνληίδα παηδηψλ θαη εθήβσλ: 15 ρξφληα Κνηλνηηθήο Δξγαζίαο, 25 ν εηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 10. Λαδαξάηνπ Δ, Σζαιακαληφο Μ., ίλε Α., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (1999): Παξνρή ππεξεζηψλ ζε εθεβηθφ πιεζπζκφ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο, 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 11. Ρνχζζνπ Α., Richardson S., Πνιηηηθνχ Κ., Μαξθέηνο Ν., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ E., Μαραίξα Ο., Νηθνιάξα Ρ., Ενχκπνπ Β., Καξαγηάλλε., Κνπκνχια Α. (1999): "ηάζκηζε Δξσηεκαηνινγίνπ Conners - 28 ζε ζρνιηθφ, εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο ν Παλειιελην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 12. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (1999): "ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ δαζθάισλ ηνπ Thomas Achenbach (Teachers' report form TRF) ζε ζρνιηθφ εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ). 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 13. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Richardson, C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ (1999): "ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ γνλέσλ ηνπ Thomas Achenbach (child behaviour checklist, CBCL) ζε ζρνιηθφ, εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ" 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 14. Ρφηζηθα Β., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Περιηβαλίδνπ Η., Ακβξαδηάδνπ Η. (1999): "Ζ Ηδενινγία ηεο Κνηλνηηθήο Παηδνςπρηαηξηθήο θαη ε Πξαγκαηηθφηεηα ηεο Αζθεζεο ηεο, ην Παξάδεηγκα ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Κ.Κ.Φ.Τ. ηεο Φ.Κ.Π.Α." Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα, Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Ηνχληνο. 15. Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η., Ρφηζηθα Β., Καιηγάο Π., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., νδάηνο Κ. (1999): "Οη Γηαηαξαρέο χπλνπ ζε παηδηά πνπ πξνζέξρνληαη ζηελ Παηδνςπρηαηξηθή Τπεξεζία ελφο Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο" 2 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Δξεπλα ηνπ Τπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο. 16. Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η., ίλε Α., Ρνγθάθνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (1999): "Γπλαηφηεηεο θαη Πεξηνξηζκνί ηεο Απνθαηαζηάζεο Δθήβσλ κε 7

8 Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο" 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 17. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η., νιδάηνο Κ. (2000): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη θνηλνηηθή Παηδνςπρηαηξηθή» 26ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 18. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η. (2000): «Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο θαη Απηνεθηίκεζε» 16ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κχπξνο, Μάηνο 19. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Υξηζηνδνχινπ Γ.Ν. (2000): «Δθπαίδεπζε ζηελ Δθεβηθή Φπρηαηξηθή: Οη εκπεηξίεο απφ έλα ζεκηλάξην γηα εηδηθεπφκελνπο ςπρίαηξνπο» 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κχπξνο, Μάηνο. 20. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (2000): "ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ δαζθάισλ ηνπ Thomas Achenbach (Teachers' report form TRF) ζε ζρνιηθφ εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ). χγθξηζε θνηλνηηθνχ δείγκαηνο κε θιηληθφ δείγκα, πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάην 21. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Richardson, C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (2000): «ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ γνλέσλ ηνπ Thomas Achenbach, Child Behaviour Checklist, CBCL) ζε ζρνιηθφ εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ. χγθξηζε θνηλνηηθνχ δείγκαηνο κε θιηληθφ δείγκα», πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάηνο 22. Ρνχζζνπ Α., C. Richardson, Πνιηηηθνχ Κ., Μαξθέηνο., Κππξηαλφο., Καξαγηάλλε., Κνπκνχια Α., Λαδαξάηνπ Δ., Μαξθέηνο Ν., Ενχκπνπ Β., Νηθνιάξα Ρ., Μαραίξα Ο., Γεσξγνπηζάθνπ., (2000): «Ζ θιίκαθα Conners 28 ζε θνηλνηηθφ θαη θιηληθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 εηψλ», πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάηνο 23. Σζίπξα Η., Βιαζζνπνχινπ Μ., Λεγάθε Λ., Ρφηζηθα Δ, Λαδαξάηνπ Δ. (2000): «ηάζκηζε ηνπ Σεζη Miller Assessment for Preschoolers γηα ηελ αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο» πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάηνο 24. Γηαλλάθε Ρ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Βιαζζνπνχινπ Μ., ίλε Α., Ρνγθάθνπ Δ., Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Δπηδεκηνινγηθά θαη ςπρνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε βξνγρηθφ άζζκα» Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 8

9 25. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Σζαιακαληφο Δ., Ρνγθάθνπ Δ. (2003): «Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε δηαηαξαρψλ ηεο εθεβείαο ζηε θνηλφηεηα» 3ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο, Αζήλα, Μάηνο 26. Βιαζζνπνχινπ Μ, Εέιηνο Γ, Μπεζάλε Δ, Σδαβάξα Υ, Λαδαξάηνπ Δ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο ζηε παηδνςπρηαηξηθή πξάμε»,3ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο, Αζήλα, Μάηνο 27. Βιαζζνπνχινπ Μ, Ρφηζηθα Β, Περιηβαλίδνπ Λ, Λεγάθε Λ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Ρνγθάθνπ Δ, Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Φπρνπαζνινγία ησλ παηδηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο», 3ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο, Αζήλα, Μάηνο 28. Υξηζηνδνχινπ Α, Λαδαξάηνπ Δ, ίλε Α, Σδαβάξα Υ, Εέιηνο Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «Γηαηαξαρέο χπλνπ, Δλνχξεζε θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 29. Γηθαίνο Γ, Λαδαξάηνπ Δ, πψθνπ Ρ, νιδάηνπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «Πξνβιήκαηα χπλνπ θαηά ηελ εθεβεία: Μειέηε ζε καζεηηθφ Διιεληθφ πιεζπζκφ», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 30. Παπαξξεγφπνπινο Θ, Γηθαίνο Γ, Φάξξνο Κ, Παππά Γ, νιδάηνπ Μ, Λαδαξάηνπ Δ, Σδαβέιιαο Ζ, Μαηζνχθνο Θ, Φεξεληίλνο Π, νιδάηνο Κ. (2003): «Ζ αυπλία ζε δείγκα πιεζπζκνχ ηεο Αζήλαο: Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία θαη ην θχιιν», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 31. Λαδαξάηνπ Δ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Υαβηάξα Φ, Αιεβίδνο Β. (2004) : «Ζ γλψκε ησλ γνλέσλ γηα ηα ςπρνθάξκαθα ζηα παηδηά», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο. 32. Λαδαξάηνπ Δ, Παπαξξεγφπνπινο Θ, Γαιαλφο Γ, νιδάηνπ Μ, νιδάηνο Κ (2004) : «Οη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζεηζκνχ ζηε Κεθαιινληά: Αλαδξνκηθή Μειέηε 50 ρξφληα κεηά», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο 33. Λαδαξάηνπ Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Σδαβάξα Υ, Εέιιηνο Γ (2004) : «πκκφξθσζε ζεξαπείαο θαη πξφσξε ιήμε ηεο ζεξαπείαο : Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο 9

10 34. Λαδαξάηνπ Δ, Μαγγαλάξε Δ, ίλε Α, Εέιιηνο Γ, Σδαβάξα Υ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2004) : «Βηνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζε δείγκα καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο. Γηνξγάλσζε: Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο 35. Λαδαξάηνπ Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Σδαβάξα Υ, Εέιηνο Γ (2005): «πκκφξθσζε ζεξαπείαο θαη πξφσξε ιήμε ηεο ζεξαπείαο: Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε», 2 ν Δηήζην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο, Αζήλα, Μάηνο 36. Γνχθα Α., θνξδίιεο Δ, Λαδαξάηνπ Δ, Βάξζνπ Δ (2005): «Γηαπνιηηηζκηθή εγθπξφηεηα Κιίκαθαο Γηαηξνθηθψλ ηάζεσλ, ΔΑΣ-26» 10 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Ησάλληλα Γεθέκβξηνο 37. αθειιαξίνπ Α, Παπαδάθε Η, Λαδαξάηνπ Δ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2006) : «πγθξηηηθή κειέηε ησλ αηηεκάησλ γηα δηεξεχλεζε παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ δχν πεξηνρψλ επζχλεο ηεο παηδνςπρηαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Κ.Κ.Φ.Τ. Βχξσλα Καηζαξηαλήο ζε δηαζηήκαηα 3 εηψλ». 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 38. Ναπξίδε Α, Υξηζηνδνχινπ Α,.Παπαδάθε Η, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Οκάδεο Νεπίσλ (Toddler Groups)» 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάτνο 39. Παπαδάθε Η, Ναπξίδε Α, Υξηζηνδνχινπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο ζην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα Καηζαξηαλήο», 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 40. Υξηζηνδνχινπ Α, Παπαδάθε Η, Ναπξίδε Α,.Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «πλήζε πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο κεηέξεο θπζηνινγηθψλ παηδηψλ». Γηεξεχλεζε ζηελ θνηλφηεηα. 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάτνο 41. Λαδαξάηνπ Δ, Γηθαίνο Γ, πψθνπ Ρ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ., νιδάηνο Κ., (2006): «Πξνβιήκαηα χπλνπ θαηά ηελ εθεβεία: Μηα έξεπλα ζε καζεηέο Λπθείνπ ζηελ Διιάδα» 3 ν εηήζην επηζηεκνληθφ πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο, Αζήλα, Μάηνο 42. Παπαδάθε Η, Ναπξίδε Α, Υξηζηνδνχινπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ χπλνπ ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο ζην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο» 4 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ Αζήλα, Ηνχληνο 43. Γειιαηφιαο Γ, Λαδαξάηνπ Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ (2007): «Ο ξφινο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ησλ δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο ζηελ αλαγλσζηηθή επίδνζε παηδηψλ Β Γεκνηηθνχ: 10

11 δεδνκέλα απφ Διιάδα θαη Γαιιία», 11 ν πλέδξην Παλειιελίνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 44. Παιαηνιφγνπ Μ., Παπαδάθε Η, Υξηζηνδνχινπ Α, Βιαζζνπνχινπ Μ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ, Πινπκπίδεο Γ. (2008) «Ζ εκθάληζε ςπρνπαζνινγίαο ζηα δίγισζζα παηδηά ελφο Κνηλνηηθνχ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο» 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 45. Παιαηνιφγνπ Μ., Λαδαξάηνπ Δ, Γηθαίνο Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Πινπκπίδεο Γ. (2008) «Άγρνο ζε εθήβνπο καζεηέο ζηελ Διιάδα» 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 46. Εέιηνο Γ, ίλε Σ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2008): «Καηαζθεπή θαη ζηάζκηζε εξγαιείνπ εθηίκεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο παηδηψλ ειηθίαο 7-8 εηψλ» 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 47. Μαλσιέζνπ, Ρφηζηθα Β, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2009): «Γηεξεχλεζε ησλ ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ παξακέηξσλ ηεο ηξηρνηηινκαλίαο» 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 48. Μαλσιέζνπ, Παληειίδνπ, Καζσηάθε Φ, Αλαγλψζηνπ Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, ηπιηαλίδεο, Πινπκπίδεο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2009): «πγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ δχν θνηλσηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζε αζηηθή θαη λεζησηηθή πεξηνρή : αίηηα πξνζέιεπζεο θαη ςπρνθνηλσληθφ πξνθίι εμππεξεηνχκελσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ», 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 49. Λαδαξάηνπ Δ, Υαξκπίιαο Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Ρφηζηθα Β, Γηθαίνο Γ (2010) «Αγρψδεο ζπκπησκαηνινγία ζε εθήβνπο καζεηέο Λπθείνπ», 3 ν εκηλάξην Δθεβηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 50. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Υαβηάξα Φ., Αιεβίδνο Ζ., Πινπκπίδεο Γ.: (2010) «Ζ γλψκε γνλέσλ γηα ηε ρξήζε ςπρνθαξκάθσλ ζηα παηδηά», 1 ε Παλειιήληα Γηεκεξίδα Κιηληθήο Φπρνθαξκαθνινγίαο, Δμειίμεηο ζηε Φπρνθαξκαθνινγηθή Αληηκεηψπηζε ησλ Φπρψζεσλ θαη άιισλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ Οξγάλσζε: Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, επηέκβξεο 51. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαθηψηεο Γ., Αλνκίηξε Υ., Καζσηάθε Φ., Καινγεξάθεο Ε, Πινπκπίδεο Γ.: (2012): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη ςχρσζε ζηελ εθεβεία» 1 ν πλέδξην Κνιιεγίνπ Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο & ζεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ, «Ζ νκάδα ησλ ζρηδνθξελεηψλ, 100 ρξφληα απν ηνλ Bleuler», Αζήλα, Μάξηηνο 52. Αλνκίηξε Υ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ. (2012): «Σνμηθνκαλείο κεηέξεο» 1 ν πλέδξην Φπρηαηξνδηθαζηηθήο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 53. Λαθηψηεο Γ., Καινγεξάθεο Ε., Καζσηάθε Φ. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ. (2013): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη Κνηλνηηθή 11

12 παηδνςπρηαηξηθή» 6ν εκηλάξην ζηελ Δθεβηθή Ηαηξηθή, Οξγ. Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο- Β' Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, Απξίιηνο 54. Βαζηινπνχινπ Β., αθειιαξίνπ Κ., Καινγεξάθεο Ε, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ. (2013): «Γηάγλσζε θαη ππνζηήξημε εθήβσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλφηεηα», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 55. Εαραξνγέσξγα Σ, Βαζηινπνχινπ Β, αθειιαξίνπ Α, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Έγθαηξνο εληνπηζκφο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξφγξακκα πξψηκεο παξέκβαζεο ζην Γήκν ηνπ Βχξσλα» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 56. Μεξάβνγινπ Π, Λαγάθνπ Δ. Λαδαξάηνπ, Δ. (2013): «Πξφγξακκα ππνζηήξημεο γνλέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 57. Σδαιαγηάλλεο Κ, Σζίπξα Η, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο παηδηψλ κε δπζγξαθία απφ ηνλ εξγνζεξαπεπηή: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 58. Πεηξάθε Δ, Υξηζηνδνχινπ Α, Βιαζζνπνχινπ Μ, Λαδαξάηνπ Δ (2013):«Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ ζε Παηδηά κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 59. Βιαζζνπνχινπ Μ, Λαγάθνπ Δ, Σζίπξα Η,αθειιαξίνπ Α, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «ΥΟΛΗΚΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ: Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΗΓΗΚΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ», 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 60. Υξηζηνδνχινπ Α, Πεηξάθε Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΔΝΑ Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο», 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 12

13 61. Μεξάβνγινπ Π, Λαγάθνπ Δ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΝΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ» 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 62. Παιαηνιφγνπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Ζ παζνινγηθή ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηγλίδηα ζηελ εθεβεία», 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 63. Αλνκίηξε Υ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Νέεο Μνξθέο Οηθνγέλεηαο. Οηθνγέλεηεο Οκφθπισλ Γνλέσλ» 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 64. Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαθηψηεο Γ., Καινγεξάθεο Ε., Καζσηάθε Φ., Λαδαξάηνπ Δ. (2013): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο ζηελ εθεβεία, Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε ζηελ ππεξεζία παηδηψλ θαη εθήβσλ ηνπ ΚΚΦΤ Βχξσλα- Καηζαξηαλήο» 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Κνιιεγίνπ Δθπαίδεπζεο, Δξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Θεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ, Αζήλα, Οθηψβξηνο πκκεηνρή ζε ηξνγγπιά Σξαπέδηα - πκπφζηα 1. Λαδαξάηνπ Δ. (1992): "Φπρνδπλακηθή ζεψξεζε ηνπ ππεξθηλεηηθνχ ζπλδξφκνπ", πκπφζην ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Αζήλα, Μάηνο. 2. Λαδαξάηνπ Δ. (1993): "Φπρηαηξηθή πξφιεςε ζηελ Παηδηθή θαη Δθεβηθή ειηθία", 13 ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθφ πλέδξην, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Υαιθηδηθή, Απξίιηνο. 3. Λαδαξάηνπ Δ. (1996): Γηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο ζηα παηδηά, 14 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Ζξάθιεην, Απξίιηνο. 4. Λαδαξάηνπ Δ. (1998): Πξφδξνκεο εθδειψζεηο ηεο ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο. 15 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Λήκλνο, Μάηνο. 5. Λαδαξάηνπ Δ. (1999): "πλέρεηα θαη αζπλέρεηα ζηελ παηδνςπρηαηξηθή λνζνινγία", 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 6. Λαδαξάηνπ Δ. (1999): "Ζ Λεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Καηζαξηαλήο - Βχξσλα" Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα, Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Ηνχληνο. 7. Λαδαξάηνπ Δ. (2000): «Οη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ελψπηνλ λέσλ ζεξαπεπηηθψλ αηηεκάησλ θαη πξνιεπηηθήο κέξηκλαο» 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κχπξνο, Μάηνο 13

14 8. Λαδαξάηνπ Δ. (2001): «Γηαηαξαρέο δηαηξνθήο ζηε βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην, Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο, Αζήλα, Μάηνο 9. Λαδαξάηνπ Δ. (2001): «Αμηνιφγεζε αζζελψλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο, Αζήλα, Ννέκβξηνο 10. Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Γενληνινγία ζηε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή ηεο παηδνςπρηαηξηθήο», 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Υαιθηδηθή, Απξίιηνο 11. Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Απφ ηε παηδηθή ςχρσζε ζηε ζρηδνθξέλεηα», πκπφζην Κιάδνπ Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη Κιάδνπ Παηδνςπρηαηξηθήο, 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Υαιθηδηθή, Απξίιηνο 12. Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Απφ ην ςπρηθφ ηεο κεηέξαο ζην ζσκαηηθφ ηνπ βξέθνπο», Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζήλα, Γεθέκβξηνο 13. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Σα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, «Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο» Αζήλα, Μάηνο 14. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Απφ ην βξέθνο ζηνλ έθεβν: Κνηλέο ςπρνπαζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, «Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο», Αζήλα, Μάηνο 15. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Φπρηαηξηθή πξφιεςε ζε παηδηά θαη εθήβνπο», Γηαιέμεηο θιάδσλ ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, 29 ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 16. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Αλήζπρνο χπλνο θαη ππλειία ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλν, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Γηαηαξαρέο χπλνπ θαη δηαηξνθήο ζηε λεπηαθή ειηθία», Δπηζηεκνληθή εκεξίδα: «Πξφγξακκα πξψηκεο αληηκεηψπηζεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ λεπηαθή ειηθία» Αζήλα, Μάηνο, πλνξγάλσζε Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο, Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, Απξίιηνο 18. Λαδαξάηνπ Δ. (2004) : «Ζ δηακφξθσζε ηεο παηδνςπρηαηξηθήο», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία, Κσο, Μάηνο. 19. Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Γνλετθή επέλδπζε θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ κε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε» 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 14

15 20. Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Γηαθνξεηηθά κνληέια ζηελ ςπρνζεξαπεία γνλέσλ βξέθνπο. Ζ ζπκβνιή ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο», 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο, Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Ζ γαιιηθή ηαμηλφκεζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ παηδηνχ θαη εθήβνπ CFTMEAR-2000: Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ ειηθία 0-3 εηψλ» ζην «Σαμηλφκεζε θαη Γηαγλσζηηθά εξγαιεία ζηε βξεθηθή θαη πξνζρνιηθή ειηθία», 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 22. Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Νεπξνβηνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία», 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 23. Λαδαξάηνπ Δ (2006) ): «Γηαγελεαινγηθή ςπρνπαζνινγία. Ρήμεηο θαη ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα» Γηνξγάλσζε Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο, 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 24. Λαδαξάηνπ Δ. (2006): «Σν φλεηξν ζηελ ςπρηθή ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ» ζην «Όπλνο θαη ςπραλάιπζε» 4 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ Αζήλα, Ηνχληνο 25. Λαδαξάηνπ Δ. (2006) «Γηαηαξαρή χπλνπ ζε εθήβνπο» 4 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ Αζήλα, Ηνχληνο 26. Λαδαξάηνπ Δ. (2006): «Ομχ ςπρσηηθφ επεηζφδην ζηελ εθεβεία», 3 ν Παλειιήλην πκπφζην «Ζ Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν», Οξγάλσζε Παηδνςπρηαηξηθή Μνλάδα Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα, Ννέκβξηνο 27. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2007): «Παηδηθή ςχρσζε/παηδηθή ζρηδνθξέλεηα. Ση είδνπο ζεξαπεία;» Παλειιήλην πλεδξην «Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε», Οξγάλσζε: Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Αιεμαλδξνχπνιε, Ηνχληνο 28. Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Δπηζεηηθφηεηα ζηε βξεθηθή θαη πξνζρνιηθή ειηθία» ζην «Απφ ηελ Παηδνςπρηαηξηθή ζηελ Φπρηαηξηθή. Οη δηαδξνκέο κηαο δηάγλσζεο» Οξγάλσζε: Παηδνςπρηαηξηθφο θιάδνο ΔΦΔ, 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Αζήλα, Ηνχληνο 29. Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Τπεξθηλεηηθφ ζχλδξνκν, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο», 11 ν πλέδξην Παλειιελίνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 30. Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Ζ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο», Δπηζηεκνληθή εκεξίδα «Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή. Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο» Γηνξγάλσζε : Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ησλ Βξεθψλ, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 31. Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Ζ κεηάδνζε ηνπ ηξαχκαηνο: Απν ηελ κεηέξα ζην παηδί», 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο, 15

16 32. Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Τπεξθηλεηηθφ χλδξνκν ή Γηπνιηθή Γηαηαξαρή ζηελ παηδηθή ειηθία», 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 33. Λαδαξάηνπ Δ. (2009): «Σα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηεο εμάξηεζεο ζηελ εθεβεία», 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 34. Λαδαξάηνπ Δ. (2009): «Ζ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε ηνπ απηηζκνχ» πξνεδ. Α. Περιηβαλίδεο, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Γλσζηαθψλ Φπρνζεξαπεηψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 35. Λαδαξάηνπ Δ. (2010): «Απφ ηε κεηέξα ζην βξέθνο: Ζ κεηάδνζε ηνπ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο» Ζκεξίδα ςπρνπαζνινγίαο ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, Γηνξγάλσζε : Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 36. Λαδαξάηνπ Δ (2010): «Σν άγρνο ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ», 3 ν εκηλάξην Δθεβηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 37. Λαδαξάηνπ Δ (2010): «Γηαζχλδεζε κε ηελ Κνηλφηεηα» Γηαζπλδεηηθή Παηδνςπρηαηξηθή, 5 ν Παλειιήλην πκπφζην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, «Ζ Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν», Ησάλληλα, Οθηψβξηνο 38. Λαδαξάηνπ Δ (2011): «Ζ επίδξαζε ηεο ςπραλάιπζεο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή» 4 ε Παλειιήληα Γηεκεξίδα Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο «Ηζηνξία ηεο Φπρηαηξηθήο» Γηνξγάλσζε Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 39. Λαδαξάηνπ Δ (2011): «Ζ Βηνςπρνθνηλσληθή πξνζζέγγηζε ζηελ Φπρηαηξηθή Παηδηνχ-Δθήβνπ: ξνη θαη Πξνυπνζέζεηο» 1 ν πλέδξην Βηνςπρνθνηλσληθήο Πξνζέγγηζεο ζηελ Ηαηξηθή Πεξίζαιςε, Οξγάλσζε Γ Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο 40. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2011): «Παηδηθή Φχρσζε θαη ε εμέιημε ηεο ςπρνπαζνινγίαο», 21 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Οξγάλσζε Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Αζήλα, Μάηνο 41. Λαδαξάηνπ Δ (2011) «Βξεθηθή θαηάζιηςε» 7ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, «Καηάζιηςε ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο: θχζε, αλαηξνθή, θνηλσλία», Οξγάλσζε Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξείαο Διιάδνο- Έλσζε Φπρηάηξσλ Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αζήλα, Ηνχληνο 42. Λαδαξάηνπ Δ (2011) «Ζ ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ ζηελ παηδηθή ειηθία» 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Νεπξνςπρνθαξκαθνινγίαο, Οξγάλσζε Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 43. Λαδαξάηνπ Δ (2012) «Απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία» 2 ν πλέδξην Βηνςπρνθνηλσληθήο Πξνζέγγηζεο ζηελ Ηαηξηθή 16

17 Πεξίζαιςε, Οξγάλσζε Γ Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο 44. Λαδαξάηνπ Δ (2012) : «Απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ζηα παηδηά» 4 ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθφ πλέδξην ζηε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Κπιιήλε, Ηνχληνο 45. Λαδαξάηνπ Δ (2012) : «πλεξγαζία Παηδνςπρηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» 4 ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθφ πλέδξην ζηε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Κπιιήλε, Ηνχληνο 46. Λαδαξάηνπ Δ (2012) : «Γνλετθή επέλδπζε θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ κε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή» 24 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο Τγείαο, Καξπελήζη, επηέκβξηνο 47. Λαδαξάηνπ Δ. (2013): Γηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Φπραλαιπηηθή ζεψξεζε Γηνξγάλσζε: Διιεληθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Νεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Παηδηνχ, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 48. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) Γηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηε Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε παηδηψλ θαη εθήβσλ- πκπφζην- Ζ Γηαπνιηηηζκηθή ζπληζηψζα ζηε θξίζε θαη ηηο θαηαζηξνθέο. Κξίζεηο θαη Καηαζηξνθέο. Γηεζλέο πλέδξην Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Φπρηθήο Τγείαο- 3ν Μνλνζεκαηηθφ πλέδξην Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο- Αζήλα- Μάξηηνο. 49. Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Γηαηαξαρέο χπλνπ θαη δηαηξνθήο ζηελ αξρή ηεο δσήο» Ζκεξίδα Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Τπεξεζία Παηδηψλ & Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο, Αζήλα Μάξηηνο 50. Λαδαξάηνπ Δ (2013) : «Δμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εθεβεία» πληνληζηέο: Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Μ. Μαιιηψξε «ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ππν ην πξίζκα ηεο νηθνλνηθήο θξίζεο» 39 ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 51. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) «Αληηςπρσζηθά θάξκαθα ζε παηδηά θαη εθήβνπο» Δμειήμεηο ζηε Φπρηαηξηθή Θεξαπεπηηθή, «Ζ ρξήζε ησλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο» Οξγαλ. Κνιιέγην Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Θεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ, Ναχπιην, Ηνχληνο 52. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) «Απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο ζε παηδηά θαη εθήβνπο» 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηθήο Τγείαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Οξγάλσζε Διιεληθφ Κνιιέγην Γεληθψλ Γηαηξψλ, Αζήλα, Οθηψβξηνο 53. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) «Γηαηαξαγκέλνο χπλνο βξεθψλ» 5 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλε ηνπ Όπλνπ, Οξγ. Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο ζηνλ Όπλν, Διιεληθή Δηαηξεία Γηαηαξαρψλ Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 17

18 Γηεζλή ζπλέδξηα (ζηα Eιιεληθά) 54. Λαδαξάηνπ E. (1981): "Φπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ρσξίο Φπρηαηξηθφ ηκήκα", Διιελν-Γαιιηθφ πκπφζην Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 55. Λαδαξάηνπ E. (1990): "Φπρνζσκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εγθπκνζχλεο" Διιελν- Γαιιηθφ πκπφζην Φπρνζσκαηηθήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο, Αζήλα, Μάηνο. 56. Ρφηζηθα Β., ίλε Α., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., κπψθνπ Ρ. (1991): "Παηδνςπρηαηξηθφ Σκήκα ζε έλα Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο: Iδενινγία θαη Πξαθηηθή", Διιελν-Γαιιηθφ πλέδξην γηα ην Παηδί θαη ηνλ Έθεβν, Αζήλα, Μάξηηνο. 57. Λαδαξάηνπ Δ. (1994): "Φπρνινγηθή αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε ρξφληεο αλαπεξίεο", 2ν Γηεζλέο πκπφζην Φπζηαηξηθήο θαη Φπζηθνζεξαπείαο, Κεθαιινληά, επηέκβξηνο. 58. Λαδαξάηνπ Δ. (1995): "Οη γνλείο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ", Α' Δπξσπαηθφ πλέδξην γηα ηνλ Απηηζκφ, Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο. 59. Λαδαξάηνπ Δ. Λεβεηδψηεο Κ. (1999): "Φπρηθέο δηαηαξαρέο θαηά ηελ εμέιημε ησλ κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ", 7 ν Γηεζλέο πκπφζην Φπζηαηξηθήο θαη Φπζηνζεξαπείαο, Κεθαιινληά, επηέκβηνο. 60. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «ρέζε επηζεηηθφηεηαο θαη καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ ζηα παηδηά» πκπφζην «Δπηζεηηθφηεηα θαη ςπρνπαζνινγία» 7ν Βηνταηξηθφ πλέδξην ηνπ Γηεζλνχο Διιεληζκνχ, Αζήλα, Μάηνο Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Αλνξεμία ζηε βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία» πκπφζην «Γηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή», 1 ν Φπρηαηξηθφ πλέδξην Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 62. Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Παηδηθή ςχρσζε ή παηδηθή ζρηδνθξέλεηα;» πκπφζην «Φπρψζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο εθεβείαο», 3 ν Παγθχπξην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Οξγάλσζε Φπρηαηξηθή Δηαηξεία Κχπξνπ, Λεκεζφο, Ηνχληνο Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Ζ παηδηθή ειηθία ηεο ςπρηαηξηθήο: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε» 3 ν Παγθχπξην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λεκεζφο, Κχπξνο, Ηνχληνο 18

19 Γηεζλή ζπλέδξηα (Ξελόγισζζα) Αλαθνηλψζεηο - Posters 1. Lazaratou H. (1979): «Report of child condition in Greece» Seminar of the Swedish Medical Sηudent's International Committee, Stockholm, Sweden, August. 2. Sakellaropoulos P, Lazaratou H, Zilikis N, Stefanoudakis M. (1989): "Essai de la Classification Française des Troubles Mentaux de l 'Enfant et de l' Adolescent", Congrés National de la Societé Française de Psychiatrie de l' Enfant et l Adolescent, Paris, France, Juin. 3. Lazaratou H. (1989): "Acute "Bouffée Délirante" and Schizophrenic Evolution : Pronostic Value of D.S.M. III", VIII World Congress of Psychiatry, Athens, October. 4. Lazaratou H, Georgiadis D., Sakellaropoulos P. (1989): "Aperçu sur la situation de la pédopsychiatrie en Gréce", Congrés Europeen de Centres de Consultation pour Enfants et Adolescents en Difficultés Psychopathologiques, Paris, France, Novembre 5. Lazaratou H, Konstantarea M. (1990): "Severity of presented problem and family desintegration as they are related to treatment contact and compliance", 12th Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Kyoto, Japan, July. 6. Lazaratou H. (1991): "Deuil de la grossese et pathologie psychosomatique de l enfant", Congrés Franco - Hellenique sur l Enfant et l'adolescent, Athènes, Mars. 7. Lazaratou H., Konstantarea M. (1991): "Prematurity in termination of treatment" 9th Congress of the European Society of Child and Adolescent Psychiatry, London, England, September. 8. Vlassopoulos M., Legaki L., Lazaratou H. (1991): "An early intervention programme in a Community Mental Health Care: an interdisciplinary approach", 9th Congress of the European Society of Child and Adolescent Psychiatry, London, England, September. 9. Lazaratou H., Anagnostopoulos D., Sini A. (1991): "Some epidemiological findings concerning the provision of services to adolescents in the Child and Adolescent Psychiatry Unit of the Community Mental Health Center of Kessariani - Byron". European Symposium on Adolescence, Athens, October. 10. Lazaratou H., Vlassopoulos M., Dellatolas G. (1995): Factors correlated with the premature termination of treatment: A four years retrospective study, 10th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Utrecht, Nederland, September. 19

20 11. Lazaratou H. (1996): Name -giving as an expression of intergenerational transmission in Greek Society, 6th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Tampere, Finland, July. 12. Vlassopoulou M., Legaki L., Tsipra I., Lazaratou H. (1996): A multifactorial approach to specific developmental disorders: working with mothers in a Greek context, 6th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Tampere, Finland, July. 13. Lazaratou H (1996): Psychopathological continuity from infancy to adolescence, Xth World Congress of Psychiatry, Madrid, August. 14. Lazaratou H. (1996): Peut-on parler du changement en psychopathologie de l enfant? Congrés de l Association Européenne de l Enfant et de l Adolescent, Venice, Italie, Octobre. 15. Lazaratou H, Anagnostopoulos D. (1997): The consequences of early childhood psychopathology on later mental development in adulthood, World Psychiatric Association, Regional Meeting in the Mediterranean Area, Rome, Italy, June 16. Lazaratou H., Anagnostopoulos D., Amvraziadou I. (1998): The use of psychotropics in child psychiatry practice in the Community Mental Health Centre, European College of Neuropsychopharmacology, 3 rd Regional Meeting, Athens, April. 17. Anagnostopoulos D., Lazaratou H. (1998): "The effectiveness of a model of brief psychodynamic psychotherapy. Results of a pilot study", 14 th Congress of International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Stockholm, Sweden, August. 18. Lazaratou H. (1998): The impact of early childhood psychopathology on personality formation. 14 th International Congress of International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Stockholm, Sweden. August. 19. Lazaratou H (1998): «La psychothérapie psychanalytique brève dans un centre Médico-Pédagogique Communautaire». 2éme Congrès de Psychopathologie de l Adolescent, Séville, Octobre. 20. Lazaratou H., Tsalamanios M., Sini A., Anagnostopoulos D., Kakatsaki D. (1998): Agreement between demand, diagnosis and treatment compliance in adolescents psychiatric patients. 12 th Conference of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, Greece, October. 21. Kakatsaki D., Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Tsalamanios M. (1998): The possibilities and the limits of an adult psychiatric unit in the treatment of 20

21 adolescents patients. 12 th Conference of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, Greece, October. 22. Anagnostopoulos D., Lazaratou H. (1999): "The contribution of brief psychodynamic psychotherapy in the preventive role of child psychiatry". Preventive Psychiatry, World Psychiatric Association, Regional Congress, Athens, February. 23. Lazaratou H. (1999): The impact of psychic trauma on identity formation of adolescents refugees. 2éme Congrès International Society for Adolescent Psychiatry, Aix-en-Provence, Juillet. 24. Lazaratou H., Soldatos C., Rogakou E., Anagnostopoulos D., Tsalamanios M. (1999): "Learning Disorders among Adolescent Pychiatric Outpatients", XI World Congress of Psychiatry, Hamburg, August. 25. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Amvraziadou I. (1999): "Learning Disabilities and Self Esteem" 11 th International Congress of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Hamburg, September. 26. Lazaratou E., Dikeos D., Sbokou R., Dimitrakopoulos C., Anagnostopoulos D., Soldatos C. (2000): The Assessment of Sleep Difficulty in the High School Students Through the Athens Insomnia Scale 15 th Congress of the European Sleep Research Society, Istanbul, September. 27. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Amvraziadou I., Valsamatzis G. (2000): Adolescents and Suicide Attempts 10 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Praga, November 28. Lazaratou H., Dikeos D., Sbokou R., Anagnostopoulos D., Soldatos C., (2002): Sleep problems in adolescence: A study of senior high school students in Greece 16 th Congress of the European Sleep Research Society, Reykjavik, Iceland, June 29. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., (2002): Socio-economic Status and Learning Disorders XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, August 30. Anagnostopoulos D., Lazaratou H. (2002): The Learning Disabled Adolescent s Self Esteem, XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, August 31. Lazaratou H., Anagnostopoulos D. (2002): «Is Anorexia Nervosa a Psychosomatic Symptom? XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, August 32. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Tsalamanios M., Sini A., Rogakou E. (2003): «Rehabilitation of adolescents with learning disorders. Possibilities and limitations», 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 21

22 33. Tsalamanios M, Lazaratou H, Anagnostopoulos D, Rogakou E (2003): «Treating adolescents in the community», 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 34. Lazaratou H, Dikeos D, Anagnostopoulos D, Sbokou O, Soldatos C (2003): Sleep problems in adolescence and their relation to academic performance, 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 35. Anagnostopoulos D, Lazaratou H, Kakatsaki D, Tsalamanios M, Christodoulou G (2003): The management of adolescents in a psychiatric emergency unit, 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 36. Vlassopoulou M, Legaki L, Rotsika V, Tsipra I, Lazaratou H (2003): Some evidence on the natural history of specific language disorders, 12 th International Congress European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 37. Rotsika V, Vlassopoulou M, Legaki L, Rogakou E, Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2003) : La psychopathologie des enfants immigres et l utilisation des services d hygiène mentale par les familles migrantes, 12 th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 38. Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2003) : Les différents visages de la depression chez l adolescent, 12 th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 39. Vlassopoulou M, Lazaratou H, Zelios G, Tzavara H, Bethani H, Anagnostopoulos D (2003): Treatment compliance and early termination of therapy : a comparative study, 12 th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 40. Lazaratou H. (2003): Anorexia Nervosa, Adolescence and Sports, VII th Olypmpic World Congress on Sport Sciences, Athens, October 41. Lazaratou H, Anagnostopoulos D.C, Tsalamanios E, Sini A, Rogakou E, Kontaxakis B. (2004): Treating Adolescents with learning disorders in the community, 12 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Geneva, April. 42. Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2004) : «Identité et indentifications chez l adolescent déprimé» 4ème Congrès de l Association Européenne de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent, Paris, October 43. Lazaratou H, Vlassopoulou M, Zelios G, Tzavara H, Bethani H, Anagnostopoulos D (2004): Evaluating intervention in a community-based child and adolescent unit: a longitudinal study International Congress of the World Psychiatric Association, Florence, November 22

23 44. Lazaratou H, Anagnostopoulos D, Haviara F., Alevizos H. (2005) Parents opinion related to psychotropics for children XIII World Congress of Psychiatry,Cairo, September 45. Lazaratou H, Dikeos D, Anagnostopoulos D, Soldatos C (2005): «Sleep disturbances and sleep complaints in high school students» Regional Symposium of South European Biological Psychiatric Associations, Marseille, November 46. Anagnostopoulos D, Lazaratou H.,Vlassopoulos M,Tzavara Ch,Zelios G,Ploumpidis D. (2006) «Evaluating mental health services in the community» 14 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Nice, April 47. Lazaratou H, Paparrigopoulos T, Galanos G, Soldatos C. (2006) «The psychological impact of a catastrophic earthquake : A retrospective stydy 50 years following the event» 14 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Nice, April 48. Christodoulou A., Papadaki M.I., Navridi A., Lagiou-Lignou E., Lazaratou H., Anagnostopoulos D. (2006) : Management of Common Psychiatric Difficulties in Children of 1 to 3 years of age in a Community Mental Health Center in Athens World Psychiatric Association International Congress Psychiatry: Uniqueness and Universality, Instabul, Turkey, July 49. Vlassopoulos M., Legaki L., Rotsika V., Tsipra I., Lazaratou H. (2006): Early Intervention Strategies in a Community Mental Health Setting, IX World Congress of Psychosocial Rehabilitation, Athens, October 50. Vlassopoulos M., Lazaratou H, Legaki L., Rotsika V., Tsipra I. (2006): A Pre-Vocational Workshop for Young Adults with Special Needs on the Island of Ithaka: An Eight Year Follow-up IX World Congress of Psychosocial Rehabilitation, Athens, October 51. Lazaratou H, Dikeos D, Anagnostopoulos D, Soldatos C (2007): Depression and self-esteem in adolescence: a study of senior high school students in Greece, 15 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Madrid, Spain, March 52. Lazaratou H., Vlassopoulos M, Zelios G, Magganari E, Kalogerakis Z, Anagnostopoulos D, Dellatolas G (2008) «ADHD: comorbidity with behavioral disorders and learning disability» 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Instabul, Turkey, May 53. Lazaratou H, Dikeos D, Soldatou A, Kontopoulou F, Zelios G, Papavasiliou A, Soldatos C (2009): Validation of the Children s Sleep Habit Questionnaire in a Greek Sample, 9 th World Congress of Biological Psychiatry, Paris, July 23

24 54. Manolesou S, Lazaratou H(2009): «Exploring the complexity of interaction among different possible causal paths in ADHD : a case report» International Conference of AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent), Athens, July 55. Kontopoulou F, Lazaratou H, Papavasiliou A (2009): «ADHD, Bipolar Disorder : Diagnostic dilemmas in a 10-year old patient» International Conference of AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent), Athens, July 56. Vlassopoulos M, Rotsika V, Tsipra I, Legaki L, Lazaratou H Anagnostopoulos D (2009) : «The development of prevention and early intervention services for specific developmental disorders in an Athenian community» International Conference Quality of Life in Child and Adolescnt Mental Health sponsored by ESCAP, Budapest, Hungary, August 57. Lazaratou H, Vlassopoulos M, Zelios G, Magganari E, Kalogerakis Z, Anagnostopoulos D, Dellatolas G (2009): Hyperactivity, Inattention and Reading Ability in Second Grade Greek School Children, World Congress of the World Federation for Mental Health, Athens, September 58. Vlassopoulos M, Panayotakopoulou M, Tsipra I, Legaki E, Petraki E, Lazaratou H(2010): «Three families, nine sons: A study of familial factors in neurodevelopmental disorders», XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics, Athens, October 59. Vlassopoulos M, Rotsika V, Tsipra I, Legaki E, Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2010): «The effect of familial factors in parents compliance with early intervention for children with specific developmental language disorders», XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics, Athens, October 60. Vlassopoulos M, Rotsika V, Tsipra I, Legaki L, Anagnostopoulos D, Lazaratou H (2010) Predictors of parental adherence to therapy in an early intervention programme for children with specific developmental language disorders. Fourth Dual Congress on Psychiatry and Neuroscience, International Neuropsychiatric Association, World Federation of Societies of Biological Psychiatric Thessaloniki, November 61. Dikeos D, Soldatou A, Kontopoulou F, Zelios G, Haviara F, Papavasiliou A, Lazaratou H (2010) Assesing sleep disorders in a Greek sample of children and adolescents. Fourth Dual Congress on Psychiatry and Neuroscience, International Neuropsychiatric Association, World Federation of Societies of Biological Psychiatric Thessaloniki, November 24

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Ευθύµιος Κάκουρος είναι κλινικός παιδοψυχολόγος. Έχει αποφοιτήσει από το τµήµα ψυχολογίας του πανεπιστηµίου Eotvos Lorand και από το ίδιο πανεπιστήµιο πήρε αργότερα το διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ;

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 60 ΜΕΧΡΙ ΗΜΕΡΑ. ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΜΑΣΕ ΗΜΕΡΑ; Ε. ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας ΑΙΚ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ Ψυχολόγος, MSc Κλινικής Ψυχολογίας Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ψυχολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Congresses & Events 5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Υθινοπωρινέσ Ημέρεσ Ρευματολογίασ, ΕΡΕ Ελληνική Ρευματολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Μυτιλήνης 8β, Μαρούσι 210.8103444-6955.183707 www.kentroinp.gr info@kentroinp.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/1978

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΣΟΤ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 4-5-2012 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Πξνο Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κνηλνπνίεζε: 1. Σνλ Πξφεδξν Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Βάγια Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος «Ενδυνάμωση και υποστήριξη ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό» Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ Ενέργεια 1.1.4 Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Πράξη 1.1.4 α Φορέας Υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός

Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Βιογραφικό Σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµα / Όνοµα Λοϊζίδου Ιερείδου Νάταλη ιεύθυνση ηµητρίου Χαραλάµπους, 3, 3020 Λεµεσός Τηλέφωνα επικοινωνίας (357) 25372130, (357) 99851998 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ Έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην Γεληθφ ρνιείν «Δπηθνηλσλία - Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη πλαηζζεκαηηθή Αγσγή» Σξφπνη έληαμεο ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κέζσ δηαρείξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι

Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι Πρωτόλεια μορφι με βάςθ πρωτογενι κείμενα που παρζδωςαν οι μετζχοντεσ ωσ ςυγγραφείσ, μετά από ςχολιαςμοφσ και ενοποίθςθ κειμζνων από τθ ςυντακτικι ομάδα. Μετά από τθ ςυηιτθςθ επιςτθμονικοφ προβλθματιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν

Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ κε θαξθίλν Πεξηερφκελα Πξφινγνο... 3 Πξννίκην.. 5 Πεξίιεςε....7 Επξσπατθά standards γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ κε θαξθίλν 1 Οξγάλσζε δηθηχνπ νινθιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School

September 2015. 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers. 6 7 8 TDSB First Day of School September 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 TDSB First Day of School 9 10 11 12 Greek Community of Toronto Workshop for Teachers 13 14 GCT Cultural Department Classes Begin 15 16 17 18 19 First Day of School 1.Credit

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα όινπο» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27

... 1-3.... 3-16. 6. μ μ... 6 8. μ μ ( )... 7-8. 13. / μ μ... 10-11 15... 11-12 16. -... 12-13. -... 17-18... 18-23... 24-26... 27 .... 1-3.... 3-16 μ : 1. μ μ.... 3-4 2. μ... 4 3. μ / μ μ... 4-5 4. μ μ.... 5 5. μ... 5-6 6. μ μ.... 6 7.... 6-7 8. μ μ ( )... 7-8 9. μ/μ μ... 8 10. μ/μμ -... 8-9 11. μ / μ... 9-10 12. /... 10 13. / μ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ *

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΔ ΓΤΚΟΛΙΔ: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΟΤ «ΥΩΡΟΤ» Γξεγόξεο Ακπαηδόγινπ * & Διέλε Μόηζηνπ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σν γεγνλφο φηη ε κεηαθνξά απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηαπξνδξφκηα γιψζζαο

Διαβάστε περισσότερα