Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λαδαξάηνπ Διέλε. Διιεληθή. Έγγακνο, έλα παηδί II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ"

Transcript

1 Λαδαξάηνπ Διέλε Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Σόπνο θαη εκεξνκελία γελλήζεσο : Αξγνζηφιη Κεθαιιελίαο, 8 Απξηιίνπ 1956 Τπεθνόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Τπεξεζία Τπαίζξνπ : Ξέλεο γιώζζεο : Γηεύζπλζε εξγαζίαο: Διιεληθή Έγγακνο, έλα παηδί Απαιιαγή [βάζεη έηνπο εγγξαθήο, θαηφπηλ αλαβνιήο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ] Γαιιηθά (άξηζηα), Αγγιηθά (πνιχ θαιά) Τπεξεζία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γλζε : Γήινπ 14, Καηζαξηαλή, 16121, Αζήλα Σει , Fax: II. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) Etudes Spéciales de Psychiatrie (Δηδηθέο πνπδέο ζηελ Φπρηαηξηθή), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII Etudes Spéciales option Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescent (Δηδηθέο πνπδέο, Δπηινγή Φπρηαηξηθή ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII Φπραλαιπηηθή εθπαίδεπζε ζην Κέληξν "ALFRED BINET"-13ν Γηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνχ κε ππεχζπλν ην θαζεγεηή R. Diatkine απφ ην 1982 σο ην

2 Πεξηιάκβαλε παξαθνινχζεζε ηξηψλ ςπραλαιπηηθψλ ζεκηλαξίσλ αλά έηνο θαη επνπηεία πεξηζηαηηθψλ. Αηνκηθή επνπηεία γηα ηελ ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία ελειίθσλ κε ηνλ S. Lebovici ηα έηε θαη γηα ςπρνζεξαπεία παηδηψλ κε ηνλ R. Diatkine ηα έηε Πξνζσπηθή αλάιπζε απν ηνλ επηέκβξην ηνπ 1981 κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1989 κε αλαιπηή ηνλ Κνξλήιην Καζηνξηάδε Παξαθνινχζεζε επίζεο ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο πξψηκεο αιιειεπηδξαζηηθέο ζρέζεηο θαη ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ βξέθνπο ζην Παλεπηζηήκην Paris XII θαη εθπαηδεχηεθε ζηελ ςπρνζεξαπεία κεηέξαο-βξέθνπο κε επφπηε ηνλ θαζ. S. Lebovici ηα έηε ΙΙΙ. ΓΙΠΛΧΜΑΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ Απνιπηήξην Λπθείνπ, Μαξάζιεηνο Αζελψλ, Ηνχληνο 1974, (βαζκφο Άξηζηα) Πηπρίν Ηαηξηθήο ρνιήο ΔΚΠΑ, Ηνχιηνο 1980, (βαζκφο Λίαλ Καιψο) Certificat d Etudes Spéciales de Psychiatrie (Γίπισκα Δηδηθψλ πνπδψλ ζηελ Φπρηαηξηθή), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII, Ηνχιηνο 1985 Certificat d Etudes Spéciales de de Psychiatrie : option Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescent (Γίπισκα Δηδηθψλ πνπδψλ ζηελ Φπρηαηξηθή: Δπηινγή Φπρηαηξηθή ηνπ Παηδηνχ θαη ηνπ Δθήβνπ), Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Paris XIII, Ννέκβξηνο 1987 Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα, Ηαηξηθή ρνιή ΔΚΠΑ κεηά απφ ππνζηήξημε δηαηξηβήο κε ηίηιν Ζ ηαμηλνκηθή πξνζέγγηζε ησλ ζρηδνθξεληθψλ ςπρψζεσλ ζπγθξηηηθά ζηε Γαιιηθή θαη Ακεξηθαληθή Ννζνγξαθία, Ννέκβξηνο 1988, ( Βαζκφο Άξηζηα) Assistant Etranger (Βνεζφο Καζεγεηήο Ξέλεο Τπεθνφηεηαο), Παλεπηζηήκην Pierre et Marie Curie, Paris VI, κεηά απφ ππνζηήξημε δηαηξηβήο (thése) κε ηίηιν De la déficience intellectuelle de l enfant à l arriération mentale de l adulte (Απφ ηελ πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε ηνπ παηδηνχ ζηελ λνεηηθή αλαπεξία ηνπ ελήιηθα) θαζεγεηήο J.M. Alby, Ηνχιηνο 1989 IV. ΑΓΔΙΔ ΑΚΗΔΧ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ 1980 Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα 1981 Άδεηα αζθήζεσο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζηε Γαιιία 2

3 1987 Άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο (Γαιιία) 1987 Αλαγλψξηζε ηίηινπ θαη άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Φπρηαηξηθήο (Διιάδα) 1988 Άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Παηδνςπρηαηξηθήο (Γαιιία) 1989 Αλαγλψξηζε ηίηινπ θαη άδεηα αζθήζεσο εηδηθφηεηαο Παηδνςπρηαηξηθήο (Διιάδα) V. ΑΝΧΣΔΡΔ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΔ & ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΔ ΘΔΔΙ α) Ννζνθνκεία 1985 Οθηψβξηνο Οθηψβξηνο : Medecin Resident Etranger (επηκειεηήο μέλεο ππεθνφηεηαο, ηίηινο πνπ απνλέκεηαη απφ ην College des Médecins βάζεη πξνζφλησλ), Παηδνςπρηαηξηθφ Κέληξν "Alfred Binet ", 13ν Γηακέξηζκα ηνπ Παξηζηνχ, Καζεγεηήο R.Diatkine Φεβξνπάξηνο 1989 Ηνχληνο 2000: Δπηζηεκνληθή Τπεχζπλε ηνπ Παηδνςπρηαηξηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Καηζαξηαλήο - Βχξσλα, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 κέρξη ζήκεξα πλππεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Καηζαξηαλήο - Βχξσλα, Αηγηλήηεην Ννζνθνκείν, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ β) Παλεπηζηήκην Assistant Etranger, (Βνεζφο Καζεγεηήο Ξέλεο Τπεθνφηεηαο), Παλεπηζηήκην Pierre et Marie Curie, Paris VI, 1989 Λέθηνξαο Παηδνςπρηαηξηθήο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μφληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Παηδνςπρηαηξηθήο, Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ,

4 VI. ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΔΣΑΙΡΔΙΧΝ A. Διιεληθέο Απιφ κέινο Δηαηξεία Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη Φπρηθήο Τγείαο (1986, ηδξπηηθφ κέινο) Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία (1988) Διιεληθή Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία (1989) Διιεληθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγείαο Βξεθψλ ( 1991, ηδξπηηθφ κέινο) Δηαηξεία Πξνιεπηηθήο Φπρηαηξηθήο (1994, ηδξπηηθφ κέινο) Κιάδνο Παηδνςπρηαηξηθήο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (1994) Ηαηξηθή Δηαηξεία Αζελψλ (2002) Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο ηνπ Όπλνπ (2002) Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ (ηδξπηηθφ κέινο, 2003) Κνιιέγην Διιήλσλ Φπρηάηξσλ (ηδξπηηθφ κέινο, 2004) Κιάδνο Φπρνθαξκαθνινγίαο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (2005) Κνιιέγην Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Θεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ (ηδξπηηθφ κέινο, 2011) Καζήθνληα Διιεληθή Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία, κέινο ηνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ 1989 έσο 1994, Αληηπξφεδξνο θαηά ηελ πεξίνδν Κιάδνο Παηδνςπρηαηξηθήο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, Γξακκαηέαο απφ 2002 κέρξη 2006 Μέινο ηνπ Γ.. ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο γηα ηελ πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ 4

5 Β. Γηεζλείο Απιφ κέινο Societé Française Associées (1987) de Psychiatrie de l Enfant et de l Adolescent et Disciplines Child and Adolescent Psychiatry, Section of the World Psychiatric Association (1989) Association Européene de Pratiques Multidisciplinaires en Santé Mentale de l Enfant, l Adolescent et de la Famille AESMEAF (Ηδξπηηθφ κέινο, 1994) Association Européene de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent AEPEA (1996) World Association for Infant Psychiatry and Allied Disciplines (1998, εθιεγκέλε αληηπξφζσπνο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φπρηθήο Τγείαο Βξεθψλ ζε δχν ζπλαληήζεηο Παξίζη, Ηαλνπάξηνο 2003 Ρψκε, Ηνχληνο 2005) Καζήθνληα Δθιεγκέλε αληηπξφζσπνο ηεο Διιάδνο ζηελ U.E.M.S (European Union of Medical Specialists ) - Section Child and Adolescent Psychiatry, Δθιεγκέλε αληηπξφζσπνο ηεο Διιάδνο Centre Européen du Formation, Echanges et Recherche, projet «Deracinement», 1997 Association Européene de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent (κέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο απφ ην , κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ην 2004 κέρξη ζήκεξα) VII. ΒΡΑΒΔΙΑ-ΓΙΑΚΡΙΔΙ-ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ Βξαβεία Βξαβείν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο γηα ην χιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ΑΜΔΑ Ηζάθεο «Δπ δείλ», 2002 Γηαθξίζεηο Σηκεηηθή δηάθξηζε γηα ηελ εξγαζία : «πκκφξθσζε ζεξαπείαο θαη πξφσξε ιήμε ηεο ζεξαπείαο : Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο,

6 Τπνηξνθίεο Τπνηξνθία ηεο Γαιιηθήο Κπβέξλεζεο γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο Φπρηαηξηθήο, VIII. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΤΝΑΝΣΗΔΙ α) πκκεηνρή ζε ζπλέδξηα όπνπ ν ππνςήθηνο παξνπζίαζε επηζηεκνληθή εξγαζία: Διιεληθά ζπλέδξηα Αλαθνηλψζεηο - Posters 1. Λαδαξάηνπ Δ. (1979): "Ννζειεία ςπρσζηθνχ αζζελνχο θαη' νίθνλ". Δηήζην πλέδξην ηεο Δηαηξείαο Φπραλαιπηηθήο Φπρνζεξαπείαο. Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 2. Λαδαξάηνπ Δ. (1989): "Αληηκεηψπηζε ηνπ ζαλάηνπ : Παξάγνληαο ςπρηθνχ Stress γηα ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ". 2ν Παλειιήλην πλέδξην Δπαγγεικαηηθψλ Παζήζεσλ, Αζήλα, Οθηψβξηνο. 3. Λαδαξάηνπ Δ. (1992): "Πξφιεςε θαη Πξψηκε Θεξαπεπηηθή Παξέκβαζε". 2ν πλέδξην Πξνιεπηηθήο Φπρηαηξηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα, Απξίιηνο. 4. Λαδαξάηνπ Δ., Σζαιακαληφο Μ., ίλε Α., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Καθαηζάθε Γ., Υξηζηνδνχινπ Γ.Ν. (1998): Μειέηε ηνπ εθεβηθνχ πιεζπζκνχ πνπ πξνζήιζε ζην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο ηεο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαηά ηε δηεηία , 15ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λήκλνο, Μάτνο. 5. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Ακβξαδηάδνπ Η. (1998): Ζ ρξήζε ησλ ςπρνθαξκάθσλ ζηελ Κνηλνηηθή Παηδνςπρηαηξηθή, 15ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λήκλνο, Μάτνο. 6. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Καθαηζάθε Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Σζαιακαληφο Μ., Υξηζηνδνχινπ Γ.Ν. (1998): Μειέηε ηνπ εθεβηθνχ πιεζπζκνχ πνπ πξνζήιζε ζηα επείγνληα εμσηεξηθά ηαηξεία ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο ηνπ Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηε δηεηία , 15ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λήκλνο, Μάτνο. 7. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., Richardson C., Καξαγηάλλεο Υ., Λαδαξάηνπ Δ., Κππξηαλφο π., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (1998): Δξσηεκαηνιφγηα ςπρνπαζνινγίαο θαη δεμηνηήησλ THOMAS ACHENBACH (CBCL) : Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπο σο δνθηκαζίεο δηαινγήο γηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη ζηάζκηζή ηνπο γηα ηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ, 10ν Παλειιήλην πλέδξην, Οη δνθηκαζίεο δηαινγήο σο αζπίδα 6

7 πξφιεςεο, Διιεληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο Τγείαο, Αζήλα, Μάτνο. 8. Λαδαξάηνπ Δ. (1998): "Φπρηθή επηβάξπλζε ηνπ θαξθηλνπαζνχο παηδηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ", 3ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνθνηλσληθήο Ογθνινγίαο, Αζήλα, Ννέκβξηνο. 9. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Ακβξαδηάδνπ Η., νιδάηνο Κ., (1999): "Φπρηαηξηθή θξνληίδα παηδηψλ θαη εθήβσλ: 15 ρξφληα Κνηλνηηθήο Δξγαζίαο, 25 ν εηήζην Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 10. Λαδαξάηνπ Δ, Σζαιακαληφο Μ., ίλε Α., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (1999): Παξνρή ππεξεζηψλ ζε εθεβηθφ πιεζπζκφ ζην Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα - Καηζαξηαλήο, 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 11. Ρνχζζνπ Α., Richardson S., Πνιηηηθνχ Κ., Μαξθέηνο Ν., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ E., Μαραίξα Ο., Νηθνιάξα Ρ., Ενχκπνπ Β., Καξαγηάλλε., Κνπκνχια Α. (1999): "ηάζκηζε Δξσηεκαηνινγίνπ Conners - 28 ζε ζρνιηθφ, εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο ν Παλειιελην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 12. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (1999): "ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ δαζθάισλ ηνπ Thomas Achenbach (Teachers' report form TRF) ζε ζρνιηθφ εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ). 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 13. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Richardson, C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ (1999): "ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ γνλέσλ ηνπ Thomas Achenbach (child behaviour checklist, CBCL) ζε ζρνιηθφ, εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ" 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 14. Ρφηζηθα Β., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Περιηβαλίδνπ Η., Ακβξαδηάδνπ Η. (1999): "Ζ Ηδενινγία ηεο Κνηλνηηθήο Παηδνςπρηαηξηθήο θαη ε Πξαγκαηηθφηεηα ηεο Αζθεζεο ηεο, ην Παξάδεηγκα ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Κ.Κ.Φ.Τ. ηεο Φ.Κ.Π.Α." Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα, Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Ηνχληνο. 15. Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η., Ρφηζηθα Β., Καιηγάο Π., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., νδάηνο Κ. (1999): "Οη Γηαηαξαρέο χπλνπ ζε παηδηά πνπ πξνζέξρνληαη ζηελ Παηδνςπρηαηξηθή Τπεξεζία ελφο Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο" 2 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Δξεπλα ηνπ Τπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο. 16. Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η., ίλε Α., Ρνγθάθνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (1999): "Γπλαηφηεηεο θαη Πεξηνξηζκνί ηεο Απνθαηαζηάζεο Δθήβσλ κε 7

8 Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο" 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 17. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η., νιδάηνο Κ. (2000): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη θνηλνηηθή Παηδνςπρηαηξηθή» 26ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 18. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., Ακβξαδηάδνπ Η. (2000): «Μαζεζηαθέο Γηαηαξαρέο θαη Απηνεθηίκεζε» 16ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κχπξνο, Μάηνο 19. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Υξηζηνδνχινπ Γ.Ν. (2000): «Δθπαίδεπζε ζηελ Δθεβηθή Φπρηαηξηθή: Οη εκπεηξίεο απφ έλα ζεκηλάξην γηα εηδηθεπφκελνπο ςπρίαηξνπο» 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κχπξνο, Μάηνο. 20. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (2000): "ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ δαζθάισλ ηνπ Thomas Achenbach (Teachers' report form TRF) ζε ζρνιηθφ εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ). χγθξηζε θνηλνηηθνχ δείγκαηνο κε θιηληθφ δείγκα, πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάην 21. Ρνχζζνπ Α., Καξαληάλνο Γ., C. Richardson, C. Hartman, Καξαγηάλλεο Γ., Κππξηαλφο., Λαδαξάηνπ Δ., Μαραίξα Ο., Σάζζε Μ., Ενχκπνπ Β. (2000): «ηάζκηζε εξσηεκαηνινγίνπ γνλέσλ ηνπ Thomas Achenbach, Child Behaviour Checklist, CBCL) ζε ζρνιηθφ εζληθφ, αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 ρξνλψλ. χγθξηζε θνηλνηηθνχ δείγκαηνο κε θιηληθφ δείγκα», πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάηνο 22. Ρνχζζνπ Α., C. Richardson, Πνιηηηθνχ Κ., Μαξθέηνο., Κππξηαλφο., Καξαγηάλλε., Κνπκνχια Α., Λαδαξάηνπ Δ., Μαξθέηνο Ν., Ενχκπνπ Β., Νηθνιάξα Ρ., Μαραίξα Ο., Γεσξγνπηζάθνπ., (2000): «Ζ θιίκαθα Conners 28 ζε θνηλνηηθφ θαη θιηληθφ δείγκα παηδηψλ ειηθίαο 6-12 εηψλ», πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάηνο 23. Σζίπξα Η., Βιαζζνπνχινπ Μ., Λεγάθε Λ., Ρφηζηθα Δ, Λαδαξάηνπ Δ. (2000): «ηάζκηζε ηνπ Σεζη Miller Assessment for Preschoolers γηα ηελ αμηνιφγεζε αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο» πλέδξην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία, Αζήλα, Μάηνο 24. Γηαλλάθε Ρ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Βιαζζνπνχινπ Μ., ίλε Α., Ρνγθάθνπ Δ., Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Δπηδεκηνινγηθά θαη ςπρνπαζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε βξνγρηθφ άζζκα» Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 8

9 25. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Σζαιακαληφο Δ., Ρνγθάθνπ Δ. (2003): «Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε δηαηαξαρψλ ηεο εθεβείαο ζηε θνηλφηεηα» 3ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο, Αζήλα, Μάηνο 26. Βιαζζνπνχινπ Μ, Εέιηνο Γ, Μπεζάλε Δ, Σδαβάξα Υ, Λαδαξάηνπ Δ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έθβαζε ηεο ζεξαπείαο ζηε παηδνςπρηαηξηθή πξάμε»,3ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο, Αζήλα, Μάηνο 27. Βιαζζνπνχινπ Μ, Ρφηζηθα Β, Περιηβαλίδνπ Λ, Λεγάθε Λ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Ρνγθάθνπ Δ, Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Φπρνπαζνινγία ησλ παηδηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο», 3ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο, Αζήλα, Μάηνο 28. Υξηζηνδνχινπ Α, Λαδαξάηνπ Δ, ίλε Α, Σδαβάξα Υ, Εέιηνο Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «Γηαηαξαρέο χπλνπ, Δλνχξεζε θαη Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 29. Γηθαίνο Γ, Λαδαξάηνπ Δ, πψθνπ Ρ, νιδάηνπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «Πξνβιήκαηα χπλνπ θαηά ηελ εθεβεία: Μειέηε ζε καζεηηθφ Διιεληθφ πιεζπζκφ», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 30. Παπαξξεγφπνπινο Θ, Γηθαίνο Γ, Φάξξνο Κ, Παππά Γ, νιδάηνπ Μ, Λαδαξάηνπ Δ, Σδαβέιιαο Ζ, Μαηζνχθνο Θ, Φεξεληίλνο Π, νιδάηνο Κ. (2003): «Ζ αυπλία ζε δείγκα πιεζπζκνχ ηεο Αζήλαο: Γηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηελ ειηθία θαη ην θχιιν», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 31. Λαδαξάηνπ Δ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Υαβηάξα Φ, Αιεβίδνο Β. (2004) : «Ζ γλψκε ησλ γνλέσλ γηα ηα ςπρνθάξκαθα ζηα παηδηά», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο. 32. Λαδαξάηνπ Δ, Παπαξξεγφπνπινο Θ, Γαιαλφο Γ, νιδάηνπ Μ, νιδάηνο Κ (2004) : «Οη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζεηζκνχ ζηε Κεθαιινληά: Αλαδξνκηθή Μειέηε 50 ρξφληα κεηά», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο 33. Λαδαξάηνπ Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Σδαβάξα Υ, Εέιιηνο Γ (2004) : «πκκφξθσζε ζεξαπείαο θαη πξφσξε ιήμε ηεο ζεξαπείαο : Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο 9

10 34. Λαδαξάηνπ Δ, Μαγγαλάξε Δ, ίλε Α, Εέιιηνο Γ, Σδαβάξα Υ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2004) : «Βηνινγηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληεο ζε δείγκα καζεηψλ κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο. Γηνξγάλσζε: Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κσο, Μάηνο 35. Λαδαξάηνπ Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Σδαβάξα Υ, Εέιηνο Γ (2005): «πκκφξθσζε ζεξαπείαο θαη πξφσξε ιήμε ηεο ζεξαπείαο: Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε», 2 ν Δηήζην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο, Αζήλα, Μάηνο 36. Γνχθα Α., θνξδίιεο Δ, Λαδαξάηνπ Δ, Βάξζνπ Δ (2005): «Γηαπνιηηηζκηθή εγθπξφηεηα Κιίκαθαο Γηαηξνθηθψλ ηάζεσλ, ΔΑΣ-26» 10 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, Ησάλληλα Γεθέκβξηνο 37. αθειιαξίνπ Α, Παπαδάθε Η, Λαδαξάηνπ Δ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2006) : «πγθξηηηθή κειέηε ησλ αηηεκάησλ γηα δηεξεχλεζε παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ δχν πεξηνρψλ επζχλεο ηεο παηδνςπρηαηξηθήο ππεξεζίαο ηνπ Κ.Κ.Φ.Τ. Βχξσλα Καηζαξηαλήο ζε δηαζηήκαηα 3 εηψλ». 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 38. Ναπξίδε Α, Υξηζηνδνχινπ Α,.Παπαδάθε Η, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Οκάδεο Νεπίσλ (Toddler Groups)» 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάτνο 39. Παπαδάθε Η, Ναπξίδε Α, Υξηζηνδνχινπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο ζην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα Καηζαξηαλήο», 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 40. Υξηζηνδνχινπ Α, Παπαδάθε Η, Ναπξίδε Α,.Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «πλήζε πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο κεηέξεο θπζηνινγηθψλ παηδηψλ». Γηεξεχλεζε ζηελ θνηλφηεηα. 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάτνο 41. Λαδαξάηνπ Δ, Γηθαίνο Γ, πψθνπ Ρ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ., νιδάηνο Κ., (2006): «Πξνβιήκαηα χπλνπ θαηά ηελ εθεβεία: Μηα έξεπλα ζε καζεηέο Λπθείνπ ζηελ Διιάδα» 3 ν εηήζην επηζηεκνληθφ πλέδξην Ηαηξηθήο ρνιήο, Αζήλα, Μάηνο 42. Παπαδάθε Η, Ναπξίδε Α, Υξηζηνδνχινπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Γηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ δηαηαξαρψλ χπλνπ ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο ζην Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο» 4 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ Αζήλα, Ηνχληνο 43. Γειιαηφιαο Γ, Λαδαξάηνπ Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ (2007): «Ο ξφινο ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο, ησλ δπζθνιηψλ ζπγθέληξσζεο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο ζηελ αλαγλσζηηθή επίδνζε παηδηψλ Β Γεκνηηθνχ: 10

11 δεδνκέλα απφ Διιάδα θαη Γαιιία», 11 ν πλέδξην Παλειιελίνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 44. Παιαηνιφγνπ Μ., Παπαδάθε Η, Υξηζηνδνχινπ Α, Βιαζζνπνχινπ Μ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ, Πινπκπίδεο Γ. (2008) «Ζ εκθάληζε ςπρνπαζνινγίαο ζηα δίγισζζα παηδηά ελφο Κνηλνηηθνχ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο» 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 45. Παιαηνιφγνπ Μ., Λαδαξάηνπ Δ, Γηθαίνο Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Πινπκπίδεο Γ. (2008) «Άγρνο ζε εθήβνπο καζεηέο ζηελ Διιάδα» 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 46. Εέιηνο Γ, ίλε Σ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2008): «Καηαζθεπή θαη ζηάζκηζε εξγαιείνπ εθηίκεζε ηεο αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο παηδηψλ ειηθίαο 7-8 εηψλ» 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 47. Μαλσιέζνπ, Ρφηζηθα Β, Αλαγλσζηφπνπινο Α, Λαδαξάηνπ Δ (2009): «Γηεξεχλεζε ησλ ςπρνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ παξακέηξσλ ηεο ηξηρνηηινκαλίαο» 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 48. Μαλσιέζνπ, Παληειίδνπ, Καζσηάθε Φ, Αλαγλψζηνπ Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Α, ηπιηαλίδεο, Πινπκπίδεο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2009): «πγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ δχν θνηλσηηθψλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο ζε αζηηθή θαη λεζησηηθή πεξηνρή : αίηηα πξνζέιεπζεο θαη ςπρνθνηλσληθφ πξνθίι εμππεξεηνχκελσλ παηδηψλ θαη εθήβσλ», 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 49. Λαδαξάηνπ Δ, Υαξκπίιαο Γ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Ρφηζηθα Β, Γηθαίνο Γ (2010) «Αγρψδεο ζπκπησκαηνινγία ζε εθήβνπο καζεηέο Λπθείνπ», 3 ν εκηλάξην Δθεβηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 50. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Υαβηάξα Φ., Αιεβίδνο Ζ., Πινπκπίδεο Γ.: (2010) «Ζ γλψκε γνλέσλ γηα ηε ρξήζε ςπρνθαξκάθσλ ζηα παηδηά», 1 ε Παλειιήληα Γηεκεξίδα Κιηληθήο Φπρνθαξκαθνινγίαο, Δμειίμεηο ζηε Φπρνθαξκαθνινγηθή Αληηκεηψπηζε ησλ Φπρψζεσλ θαη άιισλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ Οξγάλσζε: Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, επηέκβξεο 51. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαθηψηεο Γ., Αλνκίηξε Υ., Καζσηάθε Φ., Καινγεξάθεο Ε, Πινπκπίδεο Γ.: (2012): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη ςχρσζε ζηελ εθεβεία» 1 ν πλέδξην Κνιιεγίνπ Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο & ζεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ, «Ζ νκάδα ησλ ζρηδνθξελεηψλ, 100 ρξφληα απν ηνλ Bleuler», Αζήλα, Μάξηηνο 52. Αλνκίηξε Υ, Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ. (2012): «Σνμηθνκαλείο κεηέξεο» 1 ν πλέδξην Φπρηαηξνδηθαζηηθήο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 53. Λαθηψηεο Γ., Καινγεξάθεο Ε., Καζσηάθε Φ. Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ. (2013): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο θαη Κνηλνηηθή 11

12 παηδνςπρηαηξηθή» 6ν εκηλάξην ζηελ Δθεβηθή Ηαηξηθή, Οξγ. Μνλάδα Δθεβηθήο Τγείαο- Β' Παηδηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, Απξίιηνο 54. Βαζηινπνχινπ Β., αθειιαξίνπ Κ., Καινγεξάθεο Ε, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ. (2013): «Γηάγλσζε θαη ππνζηήξημε εθήβσλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηελ θνηλφηεηα», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 55. Εαραξνγέσξγα Σ, Βαζηινπνχινπ Β, αθειιαξίνπ Α, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Έγθαηξνο εληνπηζκφο παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξφγξακκα πξψηκεο παξέκβαζεο ζην Γήκν ηνπ Βχξσλα» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 56. Μεξάβνγινπ Π, Λαγάθνπ Δ. Λαδαξάηνπ, Δ. (2013): «Πξφγξακκα ππνζηήξημεο γνλέσλ γηα ηελ αλάπηπμε ιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 57. Σδαιαγηάλλεο Κ, Σζίπξα Η, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο παηδηψλ κε δπζγξαθία απφ ηνλ εξγνζεξαπεπηή: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 58. Πεηξάθε Δ, Υξηζηνδνχινπ Α, Βιαζζνπνχινπ Μ, Λαδαξάηνπ Δ (2013):«Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ ζε Παηδηά κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο» 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο «Γηιήκκαηα θαη πξννπηηθέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε» Οξγαλ. Δηαηξεία Δηδηθήο Παηδαγσγηθήο Διιάδνο, Σνκέαο Φπρνινγίαο Φ.Π.Φ. Δ.Κ.Π.Α., Αζήλα, Απξίιηνο 59. Βιαζζνπνχινπ Μ, Λαγάθνπ Δ, Σζίπξα Η,αθειιαξίνπ Α, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «ΥΟΛΗΚΖ ΔΣΟΗΜΟΣΖΣΑ: Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΔΝΝΟΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΗΓΗΚΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ», 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 60. Υξηζηνδνχινπ Α, Πεηξάθε Δ, Βιαζζνπνχινπ Μ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΔΝΑ Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο», 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 12

13 61. Μεξάβνγινπ Π, Λαγάθνπ Δ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΟΝΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ» 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 62. Παιαηνιφγνπ Α, Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Ζ παζνινγηθή ελαζρφιεζε κε ηα ηπρεξά παηγλίδηα ζηελ εθεβεία», 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 63. Αλνκίηξε Υ, Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Νέεο Μνξθέο Οηθνγέλεηαο. Οηθνγέλεηεο Οκφθπισλ Γνλέσλ» 8ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Ηνχληνο 64. Αλαγλσζηφπνπινο Γ, Λαθηψηεο Γ., Καινγεξάθεο Ε., Καζσηάθε Φ., Λαδαξάηνπ Δ. (2013): «Απφπεηξεο απηνθηνλίαο ζηελ εθεβεία, Κιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεηψπηζε ζηελ ππεξεζία παηδηψλ θαη εθήβσλ ηνπ ΚΚΦΤ Βχξσλα- Καηζαξηαλήο» 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Κνιιεγίνπ Δθπαίδεπζεο, Δξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Θεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ, Αζήλα, Οθηψβξηνο πκκεηνρή ζε ηξνγγπιά Σξαπέδηα - πκπφζηα 1. Λαδαξάηνπ Δ. (1992): "Φπρνδπλακηθή ζεψξεζε ηνπ ππεξθηλεηηθνχ ζπλδξφκνπ", πκπφζην ηεο Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Αζήλα, Μάηνο. 2. Λαδαξάηνπ Δ. (1993): "Φπρηαηξηθή πξφιεςε ζηελ Παηδηθή θαη Δθεβηθή ειηθία", 13 ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθφ πλέδξην, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Υαιθηδηθή, Απξίιηνο. 3. Λαδαξάηνπ Δ. (1996): Γηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο ζηα παηδηά, 14 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Ζξάθιεην, Απξίιηνο. 4. Λαδαξάηνπ Δ. (1998): Πξφδξνκεο εθδειψζεηο ηεο ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο. 15 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Λήκλνο, Μάηνο. 5. Λαδαξάηνπ Δ. (1999): "πλέρεηα θαη αζπλέρεηα ζηελ παηδνςπρηαηξηθή λνζνινγία", 1 ν Παλειιήλην Παηδνςπρηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο. 6. Λαδαξάηνπ Δ. (1999): "Ζ Λεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Καηζαξηαλήο - Βχξσλα" Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα, Αμηνιφγεζε θαη Πξννπηηθέο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Ησάλληλα, Ηνχληνο. 7. Λαδαξάηνπ Δ. (2000): «Οη ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο ελψπηνλ λέσλ ζεξαπεπηηθψλ αηηεκάησλ θαη πξνιεπηηθήο κέξηκλαο» 16 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Κχπξνο, Μάηνο 13

14 8. Λαδαξάηνπ Δ. (2001): «Γηαηαξαρέο δηαηξνθήο ζηε βξεθηθή, παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην, Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο, Αζήλα, Μάηνο 9. Λαδαξάηνπ Δ. (2001): «Αμηνιφγεζε αζζελψλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο, Αζήλα, Ννέκβξηνο 10. Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Γενληνινγία ζηε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή ηεο παηδνςπρηαηξηθήο», 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Υαιθηδηθή, Απξίιηνο 11. Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Απφ ηε παηδηθή ςχρσζε ζηε ζρηδνθξέλεηα», πκπφζην Κιάδνπ Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη Κιάδνπ Παηδνςπρηαηξηθήο, 17 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Υαιθηδηθή, Απξίιηνο 12. Λαδαξάηνπ Δ. (2002): «Απφ ην ςπρηθφ ηεο κεηέξαο ζην ζσκαηηθφ ηνπ βξέθνπο», Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζήλα, Γεθέκβξηνο 13. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Σα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηεο εθεβηθήο θαηάζιηςεο», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, «Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο» Αζήλα, Μάηνο 14. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Απφ ην βξέθνο ζηνλ έθεβν: Κνηλέο ςπρνπαζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, «Δθεβεία θαη ςπρηθή πγεία. Νέεο πξαγκαηηθφηεηεο Νέεο πξνθιήζεηο», Αζήλα, Μάηνο 15. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Φπρηαηξηθή πξφιεςε ζε παηδηά θαη εθήβνπο», Γηαιέμεηο θιάδσλ ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, 29 ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 16. Λαδαξάηνπ Δ. (2003): «Αλήζπρνο χπλνο θαη ππλειία ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο», 3 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλν, Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Γηαηαξαρέο χπλνπ θαη δηαηξνθήο ζηε λεπηαθή ειηθία», Δπηζηεκνληθή εκεξίδα: «Πξφγξακκα πξψηκεο αληηκεηψπηζεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ λεπηαθή ειηθία» Αζήλα, Μάηνο, πλνξγάλσζε Φπρηαηξηθή Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Κέληξν Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο, Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, Απξίιηνο 18. Λαδαξάηνπ Δ. (2004) : «Ζ δηακφξθσζε ηεο παηδνςπρηαηξηθήο», 18 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξία, Κσο, Μάηνο. 19. Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Γνλετθή επέλδπζε θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ κε εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε» 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 14

15 20. Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Γηαθνξεηηθά κνληέια ζηελ ςπρνζεξαπεία γνλέσλ βξέθνπο. Ζ ζπκβνιή ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο», 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο, Λαδαξάηνπ Δ (2005): «Ζ γαιιηθή ηαμηλφκεζε ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ παηδηνχ θαη εθήβνπ CFTMEAR-2000: Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ αθνξά ηελ ειηθία 0-3 εηψλ» ζην «Σαμηλφκεζε θαη Γηαγλσζηηθά εξγαιεία ζηε βξεθηθή θαη πξνζρνιηθή ειηθία», 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 22. Λαδαξάηνπ Δ (2006): «Νεπξνβηνινγηθνί ζπληειεζηέο ηεο ηδενςπραλαγθαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία», 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 23. Λαδαξάηνπ Δ (2006) ): «Γηαγελεαινγηθή ςπρνπαζνινγία. Ρήμεηο θαη ζπλέρεηα ζηε θξνληίδα» Γηνξγάλσζε Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδνο, 19 Ο Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 24. Λαδαξάηνπ Δ. (2006): «Σν φλεηξν ζηελ ςπρηθή ιεηηνπξγία ηνπ παηδηνχ» ζην «Όπλνο θαη ςπραλάιπζε» 4 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ Αζήλα, Ηνχληνο 25. Λαδαξάηνπ Δ. (2006) «Γηαηαξαρή χπλνπ ζε εθήβνπο» 4 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλα ηνπ Όπλνπ Αζήλα, Ηνχληνο 26. Λαδαξάηνπ Δ. (2006): «Ομχ ςπρσηηθφ επεηζφδην ζηελ εθεβεία», 3 ν Παλειιήλην πκπφζην «Ζ Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν», Οξγάλσζε Παηδνςπρηαηξηθή Μνλάδα Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα, Ννέκβξηνο 27. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2007): «Παηδηθή ςχρσζε/παηδηθή ζρηδνθξέλεηα. Ση είδνπο ζεξαπεία;» Παλειιήλην πλεδξην «Ζ Φπρηαηξηθή Μεηαξξχζκηζε», Οξγάλσζε: Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Αιεμαλδξνχπνιε, Ηνχληνο 28. Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Δπηζεηηθφηεηα ζηε βξεθηθή θαη πξνζρνιηθή ειηθία» ζην «Απφ ηελ Παηδνςπρηαηξηθή ζηελ Φπρηαηξηθή. Οη δηαδξνκέο κηαο δηάγλσζεο» Οξγάλσζε: Παηδνςπρηαηξηθφο θιάδνο ΔΦΔ, 5 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, Αζήλα, Ηνχληνο 29. Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Τπεξθηλεηηθφ ζχλδξνκν, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο», 11 ν πλέδξην Παλειιελίνπ πιιφγνπ Λνγνπεδηθψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 30. Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Ζ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ηεο ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο», Δπηζηεκνληθή εκεξίδα «Τπνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή. Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο» Γηνξγάλσζε : Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ησλ Βξεθψλ, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 31. Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Ζ κεηάδνζε ηνπ ηξαχκαηνο: Απν ηελ κεηέξα ζην παηδί», 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο, 15

16 32. Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Τπεξθηλεηηθφ χλδξνκν ή Γηπνιηθή Γηαηαξαρή ζηελ παηδηθή ειηθία», 20 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Κξήηε, Μάηνο 33. Λαδαξάηνπ Δ. (2009): «Σα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηεο εμάξηεζεο ζηελ εθεβεία», 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 34. Λαδαξάηνπ Δ. (2009): «Ζ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε ηνπ απηηζκνχ» πξνεδ. Α. Περιηβαλίδεο, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Γλσζηαθψλ Φπρνζεξαπεηψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 35. Λαδαξάηνπ Δ. (2010): «Απφ ηε κεηέξα ζην βξέθνο: Ζ κεηάδνζε ηνπ ςπρηθνχ ηξαχκαηνο» Ζκεξίδα ςπρνπαζνινγίαο ηεο βξεθηθήο ειηθίαο, Γηνξγάλσζε : Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ ζπλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο 36. Λαδαξάηνπ Δ (2010): «Σν άγρνο ησλ Παλειιελίσλ Δμεηάζεσλ», 3 ν εκηλάξην Δθεβηθήο Ηαηξηθήο, Αζήλα, Μάηνο 37. Λαδαξάηνπ Δ (2010): «Γηαζχλδεζε κε ηελ Κνηλφηεηα» Γηαζπλδεηηθή Παηδνςπρηαηξηθή, 5 ν Παλειιήλην πκπφζην Παηδνςπρηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο, «Ζ Παηδνςπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν», Ησάλληλα, Οθηψβξηνο 38. Λαδαξάηνπ Δ (2011): «Ζ επίδξαζε ηεο ςπραλάιπζεο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή» 4 ε Παλειιήληα Γηεκεξίδα Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο «Ηζηνξία ηεο Φπρηαηξηθήο» Γηνξγάλσζε Δξγαζηήξην Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 39. Λαδαξάηνπ Δ (2011): «Ζ Βηνςπρνθνηλσληθή πξνζζέγγηζε ζηελ Φπρηαηξηθή Παηδηνχ-Δθήβνπ: ξνη θαη Πξνυπνζέζεηο» 1 ν πλέδξην Βηνςπρνθνηλσληθήο Πξνζέγγηζεο ζηελ Ηαηξηθή Πεξίζαιςε, Οξγάλσζε Γ Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο 40. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2011): «Παηδηθή Φχρσζε θαη ε εμέιημε ηεο ςπρνπαζνινγίαο», 21 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Οξγάλσζε Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Αζήλα, Μάηνο 41. Λαδαξάηνπ Δ (2011) «Βξεθηθή θαηάζιηςε» 7ν Παλειιήλην πλέδξην Παηδνςπρηαηξηθήο, «Καηάζιηςε ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο: θχζε, αλαηξνθή, θνηλσλία», Οξγάλσζε Παηδνςπρηαηξηθή Δηαηξείαο Διιάδνο- Έλσζε Φπρηάηξσλ Παηδηψλ θαη Δθήβσλ, Αζήλα, Ηνχληνο 42. Λαδαξάηνπ Δ (2011) «Ζ ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ ζηελ παηδηθή ειηθία» 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Κιηληθήο Νεπξνςπρνθαξκαθνινγίαο, Οξγάλσζε Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Φπρηαηξηθήο θαη ησλ πλαθψλ Δπηζηεκψλ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 43. Λαδαξάηνπ Δ (2012) «Απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ παηδηθή θαη ηελ εθεβηθή ειηθία» 2 ν πλέδξην Βηνςπρνθνηλσληθήο Πξνζέγγηζεο ζηελ Ηαηξηθή 16

17 Πεξίζαιςε, Οξγάλσζε Γ Φπρηαηξηθή Κιηληθή, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, Μάξηηνο 44. Λαδαξάηνπ Δ (2012) : «Απηνθηνληθή ζπκπεξηθνξά ζηα παηδηά» 4 ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθφ πλέδξην ζηε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Κπιιήλε, Ηνχληνο 45. Λαδαξάηνπ Δ (2012) : «πλεξγαζία Παηδνςπρηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» 4 ν Παλειιήλην Φπρηαηξηθφ πλέδξην ζηε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Κπιιήλε, Ηνχληνο 46. Λαδαξάηνπ Δ (2012) : «Γνλετθή επέλδπζε θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ κε ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή» 24 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη Πξναγσγήο Τγείαο, Καξπελήζη, επηέκβξηνο 47. Λαδαξάηνπ Δ. (2013): Γηαηαξαρέο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ. Φπραλαιπηηθή ζεψξεζε Γηνξγάλσζε: Διιεληθή Δηαηξεία Φπρηθήο Τγηεηλήο θαη Νεπξνςπρηαηξηθήο ηνπ Παηδηνχ, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 48. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) Γηαπνιηηηζκηθφηεηα ζηε Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε παηδηψλ θαη εθήβσλ- πκπφζην- Ζ Γηαπνιηηηζκηθή ζπληζηψζα ζηε θξίζε θαη ηηο θαηαζηξνθέο. Κξίζεηο θαη Καηαζηξνθέο. Γηεζλέο πλέδξην Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Φπρηθήο Τγείαο- 3ν Μνλνζεκαηηθφ πλέδξην Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο- Αζήλα- Μάξηηνο. 49. Λαδαξάηνπ Δ (2013): «Γηαηαξαρέο χπλνπ θαη δηαηξνθήο ζηελ αξρή ηεο δσήο» Ζκεξίδα Α Φπρηαηξηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Τπεξεζία Παηδηψλ & Δθήβσλ ηνπ Κέληξνπ Κνηλνηηθήο Φπρηθήο Τγηεηλήο Βχξσλα-Καηζαξηαλήο, Αζήλα Μάξηηνο 50. Λαδαξάηνπ Δ (2013) : «Δμαξηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζηελ εθεβεία» πληνληζηέο: Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Μ. Μαιιηψξε «ηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ππν ην πξίζκα ηεο νηθνλνηθήο θξίζεο» 39 ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην, Αζήλα, Μάηνο 51. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) «Αληηςπρσζηθά θάξκαθα ζε παηδηά θαη εθήβνπο» Δμειήμεηο ζηε Φπρηαηξηθή Θεξαπεπηηθή, «Ζ ρξήζε ησλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο» Οξγαλ. Κνιιέγην Δθπαίδεπζεο, Έξεπλαο, Πξφιεςεο θαη Θεξαπείαο Φπρηαηξηθψλ Γηαηαξαρψλ, Ναχπιην, Ηνχληνο 52. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) «Απηνθηνληθέο ζπκπεξηθνξέο ζε παηδηά θαη εθήβνπο» 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Φπρηθήο Τγείαο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, Οξγάλσζε Διιεληθφ Κνιιέγην Γεληθψλ Γηαηξψλ, Αζήλα, Οθηψβξηνο 53. Λαδαξάηνπ Δ. (2013) «Γηαηαξαγκέλνο χπλνο βξεθψλ» 5 ν Παλειιήλην Γηεπηζηεκνληθφ πλέδξην γηα ηελ Έξεπλε ηνπ Όπλνπ, Οξγ. Διιεληθή Δηαηξεία Έξεπλαο ζηνλ Όπλν, Διιεληθή Δηαηξεία Γηαηαξαρψλ Όπλνπ, Αζήλα, Ννέκβξηνο 17

18 Γηεζλή ζπλέδξηα (ζηα Eιιεληθά) 54. Λαδαξάηνπ E. (1981): "Φπρηαηξηθή ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν ρσξίο Φπρηαηξηθφ ηκήκα", Διιελν-Γαιιηθφ πκπφζην Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο, Αζήλα, Γεθέκβξηνο. 55. Λαδαξάηνπ E. (1990): "Φπρνζσκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εγθπκνζχλεο" Διιελν- Γαιιηθφ πκπφζην Φπρνζσκαηηθήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο, Αζήλα, Μάηνο. 56. Ρφηζηθα Β., ίλε Α., Αλαγλσζηφπνπινο Γ., Λαδαξάηνπ Δ., κπψθνπ Ρ. (1991): "Παηδνςπρηαηξηθφ Σκήκα ζε έλα Κνηλνηηθφ Κέληξν Φπρηθήο Τγηεηλήο: Iδενινγία θαη Πξαθηηθή", Διιελν-Γαιιηθφ πλέδξην γηα ην Παηδί θαη ηνλ Έθεβν, Αζήλα, Μάξηηνο. 57. Λαδαξάηνπ Δ. (1994): "Φπρνινγηθή αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε ρξφληεο αλαπεξίεο", 2ν Γηεζλέο πκπφζην Φπζηαηξηθήο θαη Φπζηθνζεξαπείαο, Κεθαιινληά, επηέκβξηνο. 58. Λαδαξάηνπ Δ. (1995): "Οη γνλείο ηνπ απηηζηηθνχ παηδηνχ", Α' Δπξσπαηθφ πλέδξην γηα ηνλ Απηηζκφ, Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Απηηζηηθψλ Αηφκσλ, Αζήλα, Ηαλνπάξηνο. 59. Λαδαξάηνπ Δ. Λεβεηδψηεο Κ. (1999): "Φπρηθέο δηαηαξαρέο θαηά ηελ εμέιημε ησλ κπνζθειεηηθψλ παζήζεσλ", 7 ν Γηεζλέο πκπφζην Φπζηαηξηθήο θαη Φπζηνζεξαπείαο, Κεθαιινληά, επηέκβηνο. 60. Λαδαξάηνπ Δ., Αλαγλσζηφπνπινο Γ. (2003): «ρέζε επηζεηηθφηεηαο θαη καζεζηαθψλ δηαηαξαρψλ ζηα παηδηά» πκπφζην «Δπηζεηηθφηεηα θαη ςπρνπαζνινγία» 7ν Βηνταηξηθφ πλέδξην ηνπ Γηεζλνχο Διιεληζκνχ, Αζήλα, Μάηνο Λαδαξάηνπ Δ. (2007): «Αλνξεμία ζηε βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία» πκπφζην «Γηαηαξαρέο πξφζιεςεο ηξνθήο ζηελ παηδνςπρηαηξηθή», 1 ν Φπρηαηξηθφ πλέδξην Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, Θεζζαινλίθε, Οθηψβξηνο 62. Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Παηδηθή ςχρσζε ή παηδηθή ζρηδνθξέλεηα;» πκπφζην «Φπρψζεηο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο εθεβείαο», 3 ν Παγθχπξην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Οξγάλσζε Φπρηαηξηθή Δηαηξεία Κχπξνπ, Λεκεζφο, Ηνχληνο Λαδαξάηνπ Δ. (2008): «Ζ παηδηθή ειηθία ηεο ςπρηαηξηθήο: απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε» 3 ν Παγθχπξην πλέδξην Φπρηαηξηθήο, Λεκεζφο, Κχπξνο, Ηνχληνο 18

19 Γηεζλή ζπλέδξηα (Ξελόγισζζα) Αλαθνηλψζεηο - Posters 1. Lazaratou H. (1979): «Report of child condition in Greece» Seminar of the Swedish Medical Sηudent's International Committee, Stockholm, Sweden, August. 2. Sakellaropoulos P, Lazaratou H, Zilikis N, Stefanoudakis M. (1989): "Essai de la Classification Française des Troubles Mentaux de l 'Enfant et de l' Adolescent", Congrés National de la Societé Française de Psychiatrie de l' Enfant et l Adolescent, Paris, France, Juin. 3. Lazaratou H. (1989): "Acute "Bouffée Délirante" and Schizophrenic Evolution : Pronostic Value of D.S.M. III", VIII World Congress of Psychiatry, Athens, October. 4. Lazaratou H, Georgiadis D., Sakellaropoulos P. (1989): "Aperçu sur la situation de la pédopsychiatrie en Gréce", Congrés Europeen de Centres de Consultation pour Enfants et Adolescents en Difficultés Psychopathologiques, Paris, France, Novembre 5. Lazaratou H, Konstantarea M. (1990): "Severity of presented problem and family desintegration as they are related to treatment contact and compliance", 12th Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Kyoto, Japan, July. 6. Lazaratou H. (1991): "Deuil de la grossese et pathologie psychosomatique de l enfant", Congrés Franco - Hellenique sur l Enfant et l'adolescent, Athènes, Mars. 7. Lazaratou H., Konstantarea M. (1991): "Prematurity in termination of treatment" 9th Congress of the European Society of Child and Adolescent Psychiatry, London, England, September. 8. Vlassopoulos M., Legaki L., Lazaratou H. (1991): "An early intervention programme in a Community Mental Health Care: an interdisciplinary approach", 9th Congress of the European Society of Child and Adolescent Psychiatry, London, England, September. 9. Lazaratou H., Anagnostopoulos D., Sini A. (1991): "Some epidemiological findings concerning the provision of services to adolescents in the Child and Adolescent Psychiatry Unit of the Community Mental Health Center of Kessariani - Byron". European Symposium on Adolescence, Athens, October. 10. Lazaratou H., Vlassopoulos M., Dellatolas G. (1995): Factors correlated with the premature termination of treatment: A four years retrospective study, 10th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Utrecht, Nederland, September. 19

20 11. Lazaratou H. (1996): Name -giving as an expression of intergenerational transmission in Greek Society, 6th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Tampere, Finland, July. 12. Vlassopoulou M., Legaki L., Tsipra I., Lazaratou H. (1996): A multifactorial approach to specific developmental disorders: working with mothers in a Greek context, 6th World Congress of World Association for Infant Mental Health, Tampere, Finland, July. 13. Lazaratou H (1996): Psychopathological continuity from infancy to adolescence, Xth World Congress of Psychiatry, Madrid, August. 14. Lazaratou H. (1996): Peut-on parler du changement en psychopathologie de l enfant? Congrés de l Association Européenne de l Enfant et de l Adolescent, Venice, Italie, Octobre. 15. Lazaratou H, Anagnostopoulos D. (1997): The consequences of early childhood psychopathology on later mental development in adulthood, World Psychiatric Association, Regional Meeting in the Mediterranean Area, Rome, Italy, June 16. Lazaratou H., Anagnostopoulos D., Amvraziadou I. (1998): The use of psychotropics in child psychiatry practice in the Community Mental Health Centre, European College of Neuropsychopharmacology, 3 rd Regional Meeting, Athens, April. 17. Anagnostopoulos D., Lazaratou H. (1998): "The effectiveness of a model of brief psychodynamic psychotherapy. Results of a pilot study", 14 th Congress of International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Stockholm, Sweden, August. 18. Lazaratou H. (1998): The impact of early childhood psychopathology on personality formation. 14 th International Congress of International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, Stockholm, Sweden. August. 19. Lazaratou H (1998): «La psychothérapie psychanalytique brève dans un centre Médico-Pédagogique Communautaire». 2éme Congrès de Psychopathologie de l Adolescent, Séville, Octobre. 20. Lazaratou H., Tsalamanios M., Sini A., Anagnostopoulos D., Kakatsaki D. (1998): Agreement between demand, diagnosis and treatment compliance in adolescents psychiatric patients. 12 th Conference of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, Greece, October. 21. Kakatsaki D., Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Tsalamanios M. (1998): The possibilities and the limits of an adult psychiatric unit in the treatment of 20

21 adolescents patients. 12 th Conference of the South - East European Society for Neurology and Psychiatry, Thessaloniki, Greece, October. 22. Anagnostopoulos D., Lazaratou H. (1999): "The contribution of brief psychodynamic psychotherapy in the preventive role of child psychiatry". Preventive Psychiatry, World Psychiatric Association, Regional Congress, Athens, February. 23. Lazaratou H. (1999): The impact of psychic trauma on identity formation of adolescents refugees. 2éme Congrès International Society for Adolescent Psychiatry, Aix-en-Provence, Juillet. 24. Lazaratou H., Soldatos C., Rogakou E., Anagnostopoulos D., Tsalamanios M. (1999): "Learning Disorders among Adolescent Pychiatric Outpatients", XI World Congress of Psychiatry, Hamburg, August. 25. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Amvraziadou I. (1999): "Learning Disabilities and Self Esteem" 11 th International Congress of the European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Hamburg, September. 26. Lazaratou E., Dikeos D., Sbokou R., Dimitrakopoulos C., Anagnostopoulos D., Soldatos C. (2000): The Assessment of Sleep Difficulty in the High School Students Through the Athens Insomnia Scale 15 th Congress of the European Sleep Research Society, Istanbul, September. 27. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Amvraziadou I., Valsamatzis G. (2000): Adolescents and Suicide Attempts 10 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Praga, November 28. Lazaratou H., Dikeos D., Sbokou R., Anagnostopoulos D., Soldatos C., (2002): Sleep problems in adolescence: A study of senior high school students in Greece 16 th Congress of the European Sleep Research Society, Reykjavik, Iceland, June 29. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., (2002): Socio-economic Status and Learning Disorders XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, August 30. Anagnostopoulos D., Lazaratou H. (2002): The Learning Disabled Adolescent s Self Esteem, XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, August 31. Lazaratou H., Anagnostopoulos D. (2002): «Is Anorexia Nervosa a Psychosomatic Symptom? XII World Congress of Psychiatry, Yokohama, August 32. Anagnostopoulos D., Lazaratou H., Tsalamanios M., Sini A., Rogakou E. (2003): «Rehabilitation of adolescents with learning disorders. Possibilities and limitations», 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 21

22 33. Tsalamanios M, Lazaratou H, Anagnostopoulos D, Rogakou E (2003): «Treating adolescents in the community», 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 34. Lazaratou H, Dikeos D, Anagnostopoulos D, Sbokou O, Soldatos C (2003): Sleep problems in adolescence and their relation to academic performance, 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 35. Anagnostopoulos D, Lazaratou H, Kakatsaki D, Tsalamanios M, Christodoulou G (2003): The management of adolescents in a psychiatric emergency unit, 6 ν International Congress of International Society for Adolescent Psychiatry, June, Rome 36. Vlassopoulou M, Legaki L, Rotsika V, Tsipra I, Lazaratou H (2003): Some evidence on the natural history of specific language disorders, 12 th International Congress European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 37. Rotsika V, Vlassopoulou M, Legaki L, Rogakou E, Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2003) : La psychopathologie des enfants immigres et l utilisation des services d hygiène mentale par les familles migrantes, 12 th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 38. Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2003) : Les différents visages de la depression chez l adolescent, 12 th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 39. Vlassopoulou M, Lazaratou H, Zelios G, Tzavara H, Bethani H, Anagnostopoulos D (2003): Treatment compliance and early termination of therapy : a comparative study, 12 th International Congress, European Society for Child and Adolescent Psychiatry, Paris, September 40. Lazaratou H. (2003): Anorexia Nervosa, Adolescence and Sports, VII th Olypmpic World Congress on Sport Sciences, Athens, October 41. Lazaratou H, Anagnostopoulos D.C, Tsalamanios E, Sini A, Rogakou E, Kontaxakis B. (2004): Treating Adolescents with learning disorders in the community, 12 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Geneva, April. 42. Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2004) : «Identité et indentifications chez l adolescent déprimé» 4ème Congrès de l Association Européenne de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent, Paris, October 43. Lazaratou H, Vlassopoulou M, Zelios G, Tzavara H, Bethani H, Anagnostopoulos D (2004): Evaluating intervention in a community-based child and adolescent unit: a longitudinal study International Congress of the World Psychiatric Association, Florence, November 22

23 44. Lazaratou H, Anagnostopoulos D, Haviara F., Alevizos H. (2005) Parents opinion related to psychotropics for children XIII World Congress of Psychiatry,Cairo, September 45. Lazaratou H, Dikeos D, Anagnostopoulos D, Soldatos C (2005): «Sleep disturbances and sleep complaints in high school students» Regional Symposium of South European Biological Psychiatric Associations, Marseille, November 46. Anagnostopoulos D, Lazaratou H.,Vlassopoulos M,Tzavara Ch,Zelios G,Ploumpidis D. (2006) «Evaluating mental health services in the community» 14 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Nice, April 47. Lazaratou H, Paparrigopoulos T, Galanos G, Soldatos C. (2006) «The psychological impact of a catastrophic earthquake : A retrospective stydy 50 years following the event» 14 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Nice, April 48. Christodoulou A., Papadaki M.I., Navridi A., Lagiou-Lignou E., Lazaratou H., Anagnostopoulos D. (2006) : Management of Common Psychiatric Difficulties in Children of 1 to 3 years of age in a Community Mental Health Center in Athens World Psychiatric Association International Congress Psychiatry: Uniqueness and Universality, Instabul, Turkey, July 49. Vlassopoulos M., Legaki L., Rotsika V., Tsipra I., Lazaratou H. (2006): Early Intervention Strategies in a Community Mental Health Setting, IX World Congress of Psychosocial Rehabilitation, Athens, October 50. Vlassopoulos M., Lazaratou H, Legaki L., Rotsika V., Tsipra I. (2006): A Pre-Vocational Workshop for Young Adults with Special Needs on the Island of Ithaka: An Eight Year Follow-up IX World Congress of Psychosocial Rehabilitation, Athens, October 51. Lazaratou H, Dikeos D, Anagnostopoulos D, Soldatos C (2007): Depression and self-esteem in adolescence: a study of senior high school students in Greece, 15 th Congress of the Association of European Psychiatrists, Madrid, Spain, March 52. Lazaratou H., Vlassopoulos M, Zelios G, Magganari E, Kalogerakis Z, Anagnostopoulos D, Dellatolas G (2008) «ADHD: comorbidity with behavioral disorders and learning disability» 18 th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), Instabul, Turkey, May 53. Lazaratou H, Dikeos D, Soldatou A, Kontopoulou F, Zelios G, Papavasiliou A, Soldatos C (2009): Validation of the Children s Sleep Habit Questionnaire in a Greek Sample, 9 th World Congress of Biological Psychiatry, Paris, July 23

24 54. Manolesou S, Lazaratou H(2009): «Exploring the complexity of interaction among different possible causal paths in ADHD : a case report» International Conference of AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent), Athens, July 55. Kontopoulou F, Lazaratou H, Papavasiliou A (2009): «ADHD, Bipolar Disorder : Diagnostic dilemmas in a 10-year old patient» International Conference of AEPEA (Association Européenne de Psychopathologie de l Enfant et de l Adolescent), Athens, July 56. Vlassopoulos M, Rotsika V, Tsipra I, Legaki L, Lazaratou H Anagnostopoulos D (2009) : «The development of prevention and early intervention services for specific developmental disorders in an Athenian community» International Conference Quality of Life in Child and Adolescnt Mental Health sponsored by ESCAP, Budapest, Hungary, August 57. Lazaratou H, Vlassopoulos M, Zelios G, Magganari E, Kalogerakis Z, Anagnostopoulos D, Dellatolas G (2009): Hyperactivity, Inattention and Reading Ability in Second Grade Greek School Children, World Congress of the World Federation for Mental Health, Athens, September 58. Vlassopoulos M, Panayotakopoulou M, Tsipra I, Legaki E, Petraki E, Lazaratou H(2010): «Three families, nine sons: A study of familial factors in neurodevelopmental disorders», XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics, Athens, October 59. Vlassopoulos M, Rotsika V, Tsipra I, Legaki E, Lazaratou H, Anagnostopoulos D (2010): «The effect of familial factors in parents compliance with early intervention for children with specific developmental language disorders», XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics, Athens, October 60. Vlassopoulos M, Rotsika V, Tsipra I, Legaki L, Anagnostopoulos D, Lazaratou H (2010) Predictors of parental adherence to therapy in an early intervention programme for children with specific developmental language disorders. Fourth Dual Congress on Psychiatry and Neuroscience, International Neuropsychiatric Association, World Federation of Societies of Biological Psychiatric Thessaloniki, November 61. Dikeos D, Soldatou A, Kontopoulou F, Zelios G, Haviara F, Papavasiliou A, Lazaratou H (2010) Assesing sleep disorders in a Greek sample of children and adolescents. Fourth Dual Congress on Psychiatry and Neuroscience, International Neuropsychiatric Association, World Federation of Societies of Biological Psychiatric Thessaloniki, November 24

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α ειίδα ΠΡΟΛΟΓΟ....... 5 ΓΗΟΗΚΖΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΔΗ ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 2010...... 6 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ/ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ. 11 ΚΔΝΣΡΟ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ΚΑΗΑΡΗΑΝΖ. 25 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ-ΑΘΛΖΣΗΑΣΡΟ Ηνύλεο 2015 ΓΔΝΗΚΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ολνκαηεπώλπκν Όλνκα παηέξα Όλνκα κεηέξαο Όλνκα ζπδύγνπ : ΑΝΣΩΝΗ ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ : Νηθφιανο :

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο. νθίαο Βνύξε ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ & ΤΠΟΜΝΖΜΑ πνπδώλ θαη επηζηεκνληθήο δξαζηεξηόηεηαο νθίαο Βνύξε Καζεγήηξηαο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Ησάλληλα 2011 BIOΓPAΦIKA

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

E.A.C. NAs Representative

E.A.C. NAs Representative ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΓΗΖΜΔΡΗΓΑ 2014 ΑΒΒΑΣΟ 22/11 09.00 10.00 Δγγξαθέο / Γειψζεηο ζπκκεηνρήο ζε εξγαζηήξηα 10.00 12.00 ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ - ΔΝΑΡΞΖ ΦΑΝΖ ΞΔΝΟΤ, Κνηλ. Λεηηνπξγφο, χκβνπινο Φπρηθήο Τγείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011

ΑΠΟΛΟΓΙ ΜΟ ΔΡΑ ΕΩΝ 2010-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΕΩΝ 2010-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΕΕΛΠΝΟ ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ Σηζνθ Κουρζα - Κρεμαςτινοφ Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Αλεξάνδρα Μαρία Θεοδωρίδου Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕΕΛΠΝΟ Μινζρβα Μελπομζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

πλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην ζρνιείν Υξηζηίλα Κ. πξηνπνύινπ - Γειιή * delis@mfa.gr

πλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην ζρνιείν Υξηζηίλα Κ. πξηνπνύινπ - Γειιή * delis@mfa.gr παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 20 πλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην ζρνιείν Πεξίιεςε Υξηζηίλα Κ. πξηνπνύινπ - Γειιή * delis@mfa.gr Σα άηνκα κε δηάρπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010

ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΑ.Γ.Ν. ΑΣΣΙΚΟΝ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΣΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ... 2 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 3 3. ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ... 4 4. ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ... 11 5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΡΔΤΝΑ... 13 6. ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα

ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΤπρηθΪ γεϋα Ξαηδηνύ & ΔθΪβνπ ζηε ζύγρξνλε ΔιιΨδα ΛΩεο κνξθωο ΤπρνπαζνινγΫαο ΘεξαπεπηηθΩο ΞξνζεγγΫζεηο ΝξγΨλσζε πεξεζηώλ ΔηζεγΪζεηο από ην 6ν ΞαλειιΪλην ΠπλΩδξην ΞαηδνςπρηαηξηθΪο ΑΫγιε ΕαππεΫνπ, 15-17 Καΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε:

Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Μαλώιεο Αζαλαζηάδεο Γηεύζπλζε: Φνίβεο 24, Γιπθάδα, Αζήλα, ΤΚ: 16674 Ηκεξ. Γέλλεζεο: 31/10/1980 Τειέθσλν: 210 9657870, 6998038625 e-mail: manolis_athanasiadis@yahoo.com Αθαδεκατθή εθπαίδεπζε 2003-2004 University

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ. Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Ζ πξώηκε αλίρλεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη ζπκπεξηθνξηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ εθήβσλ ζην Διιεληθό ζρνιείν: Σν παξάδεηγκα ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Φηινζνθία, Γνκή θαη Οξγάλσζε ησλ ςπρνθνηλσληθώλ πξνγξακκάησλ απεμάξηεζεο. Οη πεξηπηώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Μηράιεο Ληλαξδάθεο Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Ρέζπκλν, 74100 Σει. 28310 77703 e-mail: mlinardakis@edc.uoc.gr michalis.linardakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα