Έγκριζη: Απόθαζη ηος ΤΤ&ΚΑ, με ΑΠ ΓΤ8/Β/οικ.70071,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγκριζη: Απόθαζη ηος ΤΤ&ΚΑ, με ΑΠ ΓΤ8/Β/οικ.70071, 30-06-04."

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΞΔΝΧΝΔ & ΟΙΚΟΣΡΟΦΔΙΑ) ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΤΥΑΡΓΧ» ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ: ηέιηνο Γιπλόο, Αξρηηέθηνλαο ζηε ΓΦΤ Όιγα Φάθιαξε, Αξρηηεθηόληζζα ζηε ΓΣΤ Έγκριζη: Απόθαζη ηος ΤΤ&ΚΑ, με ΑΠ ΓΤ8/Β/οικ.70071, Αζήλα, Ινύληνο OIKOTROFEIO-XENONAS.doc Print 29/10/2012 Σελ: 1 / 7

2 ΔΙΑΓΧΓΗ ύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ N. 2716/1999, «Οη Μνλάδεο Φπρνθνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο, θαζώο θαη ηα πξνγξάκκαηα Πξνζηαηεπκέλσλ Γηακεξηζκάησλ θαη Φηινμελνπζώλ Οηθνγελεηώλ έρνπλ ζθνπό ηελ ηνπνζέηεζε θαη ςπρηαηξηθή παξαθνινύζεζε, ζε ρώξνπο δηαβίσζεο, ζεξαπείαο θαη ππνζηήξημεο, γηα καθξόρξνλε ή βξαρεία παξακνλή ησλ αηόκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, όηαλ δελ έρνπλ ζηέγε ή θαηάιιειν νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, κεηά από αίηεζή ηνπο, κε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ζεξάπνληνο ςπρηάηξνπ ή ηεο ζεξαπεπηηθήο ςπρηαηξηθήο νκάδαο». Τπ απηή ηελ έλλνηα νη Μνλάδεο απηέο απνζθνπνύλ αθ ελόο ζηελ παξνρή ζηέγεο γηα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο αθ εηέξνπ ζηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ζεξαπεπηηθώλ θαη απνθαηαζηαζηαθώλ ππεξεζηώλ ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ θάζε πνιίηε λα δηαβηώλεη ζηελ θνηλόηεηα. Οη ρώξνη ησλ Μνλάδσλ πξέπεη λα δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο θαηνηθίαο. Απηό απνηειεί θαη ηελ θύξηα θαηεύζπλζε / θξηηήξην γηα ηελ επηινγή / πηζηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ ζηα νπνία απηέο ζα ζηεγαζηνύλ. Δλδερόκελεο απνθιίζεηο από ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο θξηηήξηα απνθιεηζκνύ, εθόζνλ κπνξνύλ λα δηνξζσζνύλ. 1. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ & ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ ε όια ηα πξνο επηινγή θηίξηα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε λνκηκόηεηα ησλ πθηζηακέλσλ θαηαζθεπώλ, ε εθπιήξσζε ησλ όξσλ θαη ησλ πξνϋπνζέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο ζρεηηθνύο θαλνληζκνύο, θαζώο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ Ννκηκόηεηα θηηξίνπ: α. Έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ Καλνληζκνύ (ΓΟΚ), Ν. 1577/85, ΦΔΚ 210/Α/85. β. Σα θηίξηα ηα νπνία ζα επηιέγνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Μνλάδσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ αλεγεξζεί κε Οηθνδνκηθή Άδεηα ή λα είλαη Ννκίκσο Τθηζηάκελα, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ην άξζξν 23, παξ.1 ηνπ Ν.1577/85. γ. Νέα Οηθνδνκηθή Άδεηα απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε πξόζζεησλ νηθνδνκηθώλ εξγαζηώλ δηαξξπζκίζεσλ / επηζθεπώλ ή θαη ζηελ πεξίπησζε Αιιαγήο Υξήζεο ηνπ θηηξίνπ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηνλ ΓΟΚ Ππξαζθάιεηα: α. Έιεγρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηηο θαηνηθίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηζρύνληα «Καλνληζκό Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ». β. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη, κε επζύλε ηνπ Φνξέα, λα εθπνλεζεί ζρεηηθή Μειέηε Ππξαζθάιεηαο θαη λα ειέγρεηαη ε εθαξκνγή ηεο. OIKOTROFEIO-XENONAS Print: 29/10/2012 Σελ: 2 / 7

3 1.3. ΑΜΔΑ θαη Πξνζβαζηκόηεηα: α. Αλ θαη νη Μνλάδεο απηέο δελ πξννξίδνληαη γηα ηελ ζηέγαζε αηόκσλ κε πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο ή αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο, ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα θαιύπηνπλ θαη απηή ηε αλάγθε (άηνκα θαη κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, γεξηαηξηθά πεξηζηαηηθά θιπ). Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζα πξέπεη λα αλαδεηνύληαη θαη λα εθαξκόδνληαη πξόζθνξεο ιύζεηο, όπσο ε ζηέγαζε ΑΜΔΑ ζην ηζόγεην θαη ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζε θάζε πεξίπησζε θαηαζθεπώλ. β. Γηα ηηο θαηαζθεπέο εμππεξέηεζεο ΑΜΔΑ, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ ηα νξηδόκελα ζηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ζρεηηθή Ννκνζεζία. Γηα δηεπθόιπλζε ησλ Φνξέσλ, αλαθέξνπκε: 1. Σν Ν. 2831/2000, ΦΔΚ 140/ΑΓ/2000, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα. 2. Σελ Απόθαζε κε ΑΠ νηθ / , ΦΔΚ 18/Β/02 «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ ζε πθηζηάκελα θηίξηα» Υώξνη θύξηαο ρξήζεο, θπζηθόο θσηηζκόο & αεξηζκόο: Όινη νη ρώξνη πξέπεη λα έρνπλ ηηο θαηά ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (γηα θαηνηθίεο) πξνδηαγξαθέο. Η ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ απνδεηθλύεηαη από ηελ εθαξκνγή ηεο Οηθνδνκηθήο Άδεηαο Θέξκαλζε - θιηκαηηζκόο: ε πεξίπησζε απνπζίαο ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαθηηθά άιινο ηξόπνο ζέξκαλζεο ησλ ρώξσλ ηεο Μνλάδνο (π.ρ. ζεξκνζπζζσξεπηέο). ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξρεη ζύζηεκα ζέξκαλζεο. Η ύπαξμε θιηκαηηζκνύ είλαη επηζπκεηή όρη απαξαίηεηε Αζθάιεηα πιηθώλ, θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ: α. Γάπεδα: Θα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε νιηζζεξόηεηα θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο. Να απνθεύγνληαη αληζνζηαζκίεο δαπέδσλ θαη ε ύπαξμε θαησθιίσλ ή βπζηζκάησλ ύςνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 2 εθ. Αληζνζηαζκίεο ηνπ ελόο ή δύν ζθαινπαηηώλ δελ είλαη απνδεθηέο εθηόο αλ θαιύπηνληαη κε ξάκπεο θαηάιιειεο θιίζεο (βι. ζρεηηθέο νδεγίεο ΤΠΔΥΧΓΔ). β. ηεζαία εμσζηώλ: OIKOTROFEIO-XENONAS Print: 29/10/2012 Σελ: 3 / 7

4 Σα ζηεζαία ησλ εμσζηώλ ή ησλ εκηϋπαηζξίσλ ρώξσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην ύςνο ηέηνην ώζηε λα κε δεκηνπξγείηαη θίλδπλνο γηα ηνπο ελνίθνπο. Γεληθά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 15 ηνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ. γ. Πόξηεο: Κάζε πόξηα ρώξνπ πγηεηλήο ή ππλνδσκαηίνπ πξέπεη λα κπνξεί λα αλνίγεη από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Οη πόξηεο ησλ ρώξσλ πγηεηλήο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά από ην πξνζσπηθό ή ηνπο επηζθέπηεο, πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. δ. Αζθάιεηα εγθαηαζηάζεσλ: Κάζε ειεθηξηθόο πίλαθαο πξέπεη λα δηαζέηεη απηόκαην δηαθόπηε δηαξξνήο, επαηζζεζίαο 30mA, ν νπνίνο ζα πξνζηαηεύεη όιεο ηηο γξακκέο ηνπ. Η εγθαηάζηαζε παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο πξέπεη λα δηαζέηεη δηάηαμε πεξηνξηζκνύ ηεο ζεξκνθξαζίαο, θαηάιιεια ξπζκηζκέλε, έηζη ώζηε λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 40 ν C. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπζθεπέο παξαζθεπήο θαγεηνύ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε αέξην (πγξαέξην ή θπζηθό αέξην), ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απηόκαηε βαιβίδα δηαθνπήο ηεο παξνρήο αεξίνπ ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο θιόγαο. 2. ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ: α. Υσξνζέηεζε: Η εγθαηάζηαζε ηεο Μνλάδαο γίλεηαη ζε θηίξηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο, θαηά πξνηίκεζε κέζα ζηε πόιε. Η γεηηνληά, κε ηελ πνηθηιία ησλ εξεζηζκάησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ επηθνηλσλίαο πνπ πξνζθέξεη, βνεζά ζηελ επηηπρία ησλ ζηόρσλ ηεο ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο. ηελ εηδηθή πεξίπησζε Μνλάδσλ πνπ θηινμελνύλ ελνίθνπο κε λνεηηθή πζηέξεζε ή ςπρνγεξηαηξηθά πεξηζηαηηθά, απηέο κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ θαη ζηηο παξπθέο ηεο πόιεο. Η ύπαξμε θήπνπ ή απιήο είλαη γεληθά επηζπκεηή, αξθεί λα έρεη θαηάιιειε δηακόξθσζε (θύηεπζε, θαζηζηηθά, ξάκπεο θιπ.), αζθαιή ζηε ρξήζε από ηνπο ελνίθνπο. Η Μνλάδα ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη από Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ θάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηό ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαθηηθό κέζν κεηαθνξάο. Γνκέο πνπ ζηεγάδνληαη ζε δηάζπαξηα θηίξηα, όπσο θνηλέο ιεηηνπξγίεο ζε έλα θηίξην θαη δσκάηηα ύπλνπ ζε άιιν, δελ είλαη απνδεθηέο. β. ΑΠΑΙΣΗΔΙ Δ ΥΧΡΟΤ ρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηηο απαηηήζεηο ζε ρώξνπο θαη εμνπιηζκό, νη Φνξείο ζα πξέπεη λα θξνληίδνπλ ώζηε νη Μνλάδεο λα ελαξκνλίδνληαη κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ Απόθαζε Α3α/νηθ. 876, ΦΔΚ 661/Β/ Οη πεξηγξαθέο πνπ αθνινπζνύλ, είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο Απόθαζεο Α3α/νηθ. 876 θαη αλαθέξνληαη ζην ηππηθό ζρήκα ηνπ Ξελώλα ή ηνπ Οηθνηξνθείνπ. Οη δπλαηόηεηεο πνπ ην θηίξην πξνζθέξεη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ιύζεηο πνπ θαιύπηνπλ ή θαη ππεξβαίλνπλ ην ηππηθό απηό ζρήκα. OIKOTROFEIO-XENONAS Print: 29/10/2012 Σελ: 4 / 7

5 β.1. Καζηζηηθό θαη Σξαπεδαξία: Οη ρώξνη απηνί, αλ είλαη δπλαηόλ, λα βξίζθνληαη ζε ζπλέρεηα θαη λα έρνπλ δπλαηόηεηα ελνπνίεζεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη γηα κηθξέο εθδειώζεηο, γηνξηέο θιπ. β.2. Κνπδίλα: Θα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό ώζηε λα κπνξνύλ νη έλνηθνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξσηλνύ θαη ηνπ θαγεηνύ. Διάρηζην απαηηνύκελν εκβαδόλ: 12,00 κ2. ηελ πεξίπησζε αλάπηπμεο ζε νξόθνπο, ν θάζε όξνθνο κπνξεί λα εμππεξεηείηαη από κηθξόηεξν ησλ 12,00κ2 ρώξν θνπδίλαο. β.3. Τπλνδσκάηηα θαη ρώξνη πγηεηλήο: Σα ππλνδσκάηηα ζα είλαη θπξίσο δίθιηλα κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό κνλόθιηλσλ. Σα ηξίθιηλα ππλνδσκάηηα ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη. ην θάζε ππλνδσκάηην ζα ππάξρεη, εθηόο από ην θξεβάηη, ληνπιάπα γηα ηνλ πξνζσπηθό ηκαηηζκό θαη θνκνδίλν. Γηα θάζε 5 άηνκα, απαηηείηαη έλαο ρώξνο πγηεηλήο (WC / Λνπηξό). Αλ ην Πξόγξακκα δελ πξνδηαγξάθεη πξόζζεηεο εηδηθέο απαηηήζεηο, ην έλα από ηα ππλνδσκάηηα θαη ν έλαο από ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ. Οη πόξηεο ησλ ρώξσλ πγηεηλήο ησλ αζζελώλ ζα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ. Αλ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, ζα είλαη ζπξόκελεο. β.4. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ α/α ΥΩΡΟ ΔΛΑΥΙΣΟ ΚΑΘΑΡΟ ΔΜΒΑΓΟ (μ2) π= Δλάσιζηο πλάηορ 1 Τπλνδσκάηηα (*) 1.1 Μνλόθιηλν 10,00 π=3,00κ 1.2 Μνλόθιηλν ΑΜΔΑ 10,50 π=3,20κ 1.3 Γίθιηλν 12,00 π=3,00κ 1.4 Γίθιηλν ΑΜΔΑ 16,00 π=3,20κ 2 Υώξνη πγηεηλήο 2.1 WC ΑΜΔΑ 4,50 (*) Σα μεγέθη (εμβαδά και διαζηάζειρ) είναι καθαπά και δεν πεπιλαμβάνοςν ηα ενηοισιζμένα επμάπια. ηην πεπίπηυζη πος δεν ςπάπσοςν ενηοισιζμένα επμάπια, ο σώπορ θα ππέπει να αςξάνεηαι ανάλογα ώζηε να ζςμπεπιληθθούν. Σα ςπνοδυμάηια θα ππέπει να διαθέηοςν επμάπια απιθμού ανηίζηοισος ηυν αηόμυν πος θιλοξενούνηαι ζε αςηά. β.5. Υώξνη γηα εηδηθέο δξαζηεξηόηεηεο: Απαηηνύληαη έλαο ή δύν ρώξνη γξαθείσλ. β.6. Δίλαη επηζπκεηή ε ύπαξμε: OIKOTROFEIO-XENONAS Print: 29/10/2012 Σελ: 5 / 7

6 - Υώξσλ πγηεηλήο γηα ην πξνζσπηθό. - Υώξσλ γηα ηε θύιαμε εηδώλ θαζαξηόηεηαο. - Απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ. γ. πλνςίδνληαο, ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ θηηξίνπ: 1 Η λνκηκόηεηα 2 Η ζέζε ζηνλ νηθηζκό 3 Η ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ ρώξσλ Δλδεηθηηθά, ην απαηηνύκελν κηθηό Δκβαδόλ ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη από ηε ζρέζε: Δ=~ (Αξηζκόο ελνίθσλ) Υ 30κ2 4 Η πξνζπειαζηκόηεηα θαη γεληθά ε δπλαηόηεηα εμππεξέηεζεο ΑΜΔΑ 5 Η θαηάζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ δηθηύσλ 6 Η ύπαξμε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 7 Η γεληθή θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ 3. ΣΟΙΥΔΙΑ & ΥΔΓΙΑ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ ΤΤ & ΚΑ. [ Όλα, εκηόρ ηηρ Αίηηζηρ, εις διπλούν ] Α/Α ΘΕΜΑ ΠΑΡ/ΕΙ Α. ΣΟΙΥΔΙΑ 1 Αίηεζε ηνπ Φνξέα πξνο ηε Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο 2 Λεηηνπξγηθή Πεξηγξαθή ηνπ θηεξίνπ 3 Σερληθή Πεξηγξαθή Οηθνδνκηθώλ Δξγαζηώλ 4 Πξνϋπνινγηζκόο Οηθνδνκηθώλ Δξγαζηώλ Για ηην καηάθεζη ηος θακέλος, και ηην λήτη Απιθμού Ππυηοκόλλος. 5 Οηθνδνκηθή Άδεηα ηνπ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ. Β. ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΥΔΓΙΑ 1 Κάηνςε γηα θάζε όξνθν 2 ρέδην δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο ρώξνπ 3 Δλδεηθηηθή Σνκή ηνπ θηεξίνπ. OIKOTROFEIO-XENONAS Print: 29/10/2012 Σελ: 6 / 7

7 ΗΜΔΙΧΔΙ: Σα ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ ΥΔΓΙΑ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πεξί Αξρηηεθηνληθώλ Μειεηώλ, ζε θαηάιιειε Κιίκαθα. ε απηά ζα ζεκεηώλνληαη: α) Όια ηα Αξρηηεθηνληθά & Γνκηθά ζηνηρεία, β) Οη νλνκαζίεο / ρξήζεηο ησλ ρώξσλ γ) Όιεο νη απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο θαη ηα Δκβαδά ησλ ρώξσλ. δ) Σα ζηνηρεία ησλ εηδηθώλ θαηαζθεπώλ, όπσο ηα ζρεηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ. ε) Ο ζηαζεξόο θαη ν θηλεηόο εμνπιηζκόο ζε θάζε ρώξν. OIKOTROFEIO-XENONAS Print: 29/10/2012 Σελ: 7 / 7

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ --------------------------------------------------- Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΟ ΗΜΔΡΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ Έγκπιζη: Απόθαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΟ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΝΗΛΙΚΧΝ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δπεμεξγαζία:. Γιπλφο, Αξρηηέθηνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ»

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2011 Ρύζκηζε ασζαηρέηφλ Σηηο 21-09-2011 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4014/2011 ν νπνίνο αθνξά ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξόληα ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΑΞΗ & ΘΔΩΡΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΜΟΤΡΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΠΤΡΑΓΟ Π..

ΤΝΣΑΞΗ & ΘΔΩΡΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΜΟΤΡΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΠΤΡΑΓΟ Π.. ΤΝΣΑΞΗ & ΘΔΩΡΗΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ ΜΟΤΡΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΠΙΠΤΡΑΓΟ Π.. Η κειέηε ππξνπξνζηαζίαο πποβλέπεηαι από όιεο ηηο Ππξνζβεζηηθέο Γηαηάμεηο, ην Π.Γ. 71/88, ΚΤΑ, ινηπά Π.Γ. θαη ηζρύνληα

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-12-2010 ριθ.πρωτ.1518 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής πόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΚ) Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα