ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Γκαντουάρου Μαρία Πετσίτης Φώτης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: κ. Ασλάνη Σοφία ΚΑΒΑΛΑ 2012

2 Δπραξηζηνχκε φινπο φζνπο βνήζεζαλ ζηελ επίηεπμε απηήο ηεο εξγαζίαο. 1 ε λ ί δ α

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 5 ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ ΔΝΝΟΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΝΝΟΗΑ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ ΠΡΑΗΝΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΚΑΗ Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΟΗ ΣΡΑΠΔΕΔ ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ: ΠΡΟΒΟΛΖ Ή ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΔΤΚΑΗΡΗΑ(?)...12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ ΠΡΟΛΟΓΟ «ΠΡΑΗΝΑ» ΓΑΝΔΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΣΡΑΠΔΕΔ 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΓΗΧΣΔ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK EMPORIKI BANK TT HELLENIC POSTBANK ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΡΑΠΔΕΑ ALPHA Α.Σ.Δ. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ MARFIN EGNATIA ATTICA.76 2 ε λ ί δ α

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΘΝΗΚΖ ALPHA Α.Σ.Δ. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ ΚΤΠΡΟΤ.87 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ..90 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ.120 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ε λ ί δ α

5 ΠΡΟΛΟΓΟ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γχξσ απφ ην ζέκα ησλ Πξάζηλσλ Γαλείσλ ζηελ ρψξα καο. Αλαιχεηαη θπξίσο ε εθαξκνγή ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαζψο επίζεο ζηνπο ηδηψηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. ηφρνο είλαη λα αλαδεηρζεί ε αμία ησλ Πξάζηλσλ Γαλείσλ σο δάλεηα κε πςειέο πξννπηηθέο ζηελ κειινληηθή επηρεηξεκαηηθή δσή ηεο Διιάδαο θαη σο πξντφληα κε ηδηαίηεξε ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ ζχγρξνλσλ θξίζεσλ πνπ εληνπίδνληαη ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. Καζψο δηαλχνπκε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ζηε ρψξα καο ηφζν ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα φζν θαη ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε, ζθνπφ έρνπκε λα εκβαζχλνπκε ζηελ θαηαλφεζε ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο θαη ζε ηδηψηεο, πνπ απνβιέπνπλ πην νηθνινγηθή αλάπηπμε γηα απηνχο. Δίλαη επθαηξία ε αλάπηπμε λα κελ ζρεηίδεηαη κε κφλν κε ηελ θεξδνθνξία αιιά λα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα νδεγεί ζε έλα πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν. Απ ηελ άιιε πιεπξά εξεπλνχκε ηηο ειθπζηηθφηεξεο πξνηάζεηο δάλεηα ηξαπεδψλ σο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ηεο, επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο. Όπσο είλαη γλσζηφ ε δπλαηφηεηα έθδνζεο δαλείσλ απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο κε ειθπζηηθφηεξνπο φξνπο έρεη κεησζεί. Ζ έξεπλά καο απνζθνπεί ζηελ επηβξάβεπζε ηνπ θχθινπ: ηξάπεδα, ηξαπεδηθφ πξντφλ, ηδηψηεο επηρεηξήζεηο ίζν κε ηελ πξάζηλε αλάπηπμε. Δπηπξνζζέησο εξεπλήζακε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ δηάζεζε ηδησηψλ επηρεηξήζεσλ λα εληαρζνχλ ζε έλα πξάζηλν ξπζκφ αλάπηπμεο. θνπφο: ε κειέηε ησλ πξάζηλσλ δαλείσλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο απφ ηδηψηεο θαη ηεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ηνπο ζηελ ζχγρξνλε ειιεληθή αγνξά. Δπίζεο ζθνπφο ηεο πηπρηαθήο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο επξείαο έλλνηαο ησλ Πξάζηλσλ Γαλείσλ θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Κιείλνληαο ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλακελφκελα αιιά νχηε θαη απξφβιεπηα ζε κηα ρψξα πνπ ςάρλεη λα βξεη ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα αιιά θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε. 4 ε λ ί δ α

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ έρεη δηακνξθψζεη έλα λέν επελδπηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, επηβάιινληαο αιιαγέο ηφζν ζηελ λννηξνπία θαη ζηελ θηινζνθία ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηφ ην λέν επελδπηηθφ πεξηβάιινλ παξνπζηάδνπλ απμεκέλα ξίζθα αιιά θαη πνιιέο λέεο δπλαηφηεηεο κέζα ζηελ ζχγρξνλε ειιεληθή αγνξά. Αλακθίβνια ην πεξηβάιινλ είλαη δεκφζην αγαζφ θαη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη πιάλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία φζν θαη ζε δηεζλή επίπεδν. Δηδηθφηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηάζε λα απνηειεί αλαπηπμηαθφ πφξν θαη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Σα κεγάια πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο απαηηνχλ θαη κεγάιεο ηνκέο. πλεπψο ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο δελ κπνξεί λα παξαθνινπζεί ακέηνρνο ηα ηεθηαηλφκελα ηδίσο φηαλ ηα απνηειέζκαηα απηά επεξεάδνπλ άκεζα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ. Ζ θάζε επηρείξεζε κπνξεί λα παίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ξφινπο πνπ επηβάιιεη ε ζεκεξηλή ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζεκαληηθφηεξα νξαηά πξνβιήκαηα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηεο ζπλνιηθήο βηνκάδαο απφ ηνλ άλζξσπν, ε αιιαγή ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ε θαηαζηξνθή ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο, ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εδαθψλ, ε εμαθάληζε κνξθψλ δσήο θαη ε θξίζε ζηε αιηεία. Ζ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί αλαπφθεπθηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ απμάλεη ηελ κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ νηθνλνκηθή ηνπ πεξηβάιινληνο εμεηάδεη φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πηπρέο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πνιίηε ή νκάδαο πνιηηψλ. Ζ πεξηβαιινληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή απφ ηελ άιιε πιεπξά εμεηάδεη ηελ ζρέζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκία θαη ην πξίζκα ησλ επηρεηξήζεσλ. 5 ε λ ί δ α

7 ήκεξα εθαηνληάδεο απφ ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θφζκνπ εθδίδνπλ πεξηβαιινληηθέο εθζέζεηο παξάιιεια κε ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θάζε ρξφλν. Οη εθζέζεηο πεξηέρνπλ πνζνηηθά ζηνηρεία φπσο γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, ηνλ φγθν ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπλ, ηελ έθιπζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. πλήζσο απηφ γίλεηαη εζεινληηθά αλ θαη ππάξρεη ε πξνζδνθία λα γίλεη ππνρξεσηηθά. Κάπνηεο εηαηξείεο ζεσξνχλ θεξδνθφξν λα κεηξάλε θαη λα παξαηεξνχλ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Απηέο θαη πνιιέο άιιεο επηρεηξήζεηο θαηαγξάθνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο κε πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο κεζφδνπο. Οη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ φηη νη θαιέο πεξηβαιινληηθέο πνιηηηθέο κεηαθξάδνληαη ζε δπλαηέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. ηνλ 21 ν αηψλα ε αλάγθε λα ζηξέςνπκε ηε καηηά καο πξνο πην πξάζηλεο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο δελ ππαγνξεχεηαη κφλν απφ εζηθνχο ή πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο αιιά έρεη θαη απηή νηθνλνκηθή δηάζηαζε. Δίλαη πιένλ πξνθαλέο φηη ην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ αθνινπζήζεθε ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα απνδείρηεθε επεξγεηηθφ γηα ηελ νηθνλνκία αιιά θαηαζηξνθηθφ γηα ην πεξηβάιινλ, ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε δελ είλαη πιένλ κηα ζεσξεηηθή ζπδήηεζε κεηαμχ επηζηεκφλσλ αιιά κηα απεηιεηηθή πξαγκαηηθφηεηα ελψ θαη ε αλάγθε εθαξκνγήο ελφο λένπ κνληέινπ πξάζηλεο αλάπηπμεο εμειίζζεηαη απφ εθήκεξε κφδα ζε ζπιινγηθή ζπλείδεζε. Ζ Διιάδα έρεη μερσξηζηέο δπλαηφηεηεο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο παγθφζκηα, αθνχ είλαη κία απφ ηηο πην πινχζηεο πεξηνρέο ζηνλ θφζκν ζε αλαλεψζηκεο πεγέο. Χο πξνο ηνλ ρξφλν απφδνζεο ρξεηάδεηαη κηα πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξψησλ ζηφρσλ ελψ ζε δεθαπέληε κε είθνζη ρξφληα κπνξεί λα αιιάμεη ην ελεξγεηαθφ κνληέιν ηεο ρψξαο. Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηα επφκελα ρξφληα είλαη λα δψζνπκε πεηζηηθέο απαληήζεηο ζην δίιιεκα βηψζηκν πεξηβάιινλ ή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σν θξίζηκν πνιηηηθφ ζηνίρεκα είλαη λα εμαζθαιίζνπκε πξαγκαηηθή επεκεξία γηα ηνπο πνιίηεο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο ηελ ζχλζεζε ησλ δχν απηψλ παξαγφλησλ. Πξηλ θιείζνπκε απηφ ην θεθάιαην, ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε θαη 2 θχξηεο έλλνηεο: δάλεην, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηεο, ηα νπνία ζα καο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα παξαθάησ. 6 ε λ ί δ α

8 1.1. ΔΝΝΟΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ 1 Γάλεην Με ηελ νλνκαζία δάλεην θέξεηαη εηδηθή δηκεξήο ζχκβαζε, εμ νπ θαη ν ηαπηφζεκνο φξνο δαλεηαθή ζχκβαζε, φπνπ θαηά ηε ζπλνκνιφγεζή ηεο κεηαβηβάδεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ε θπξηφηεηα ρξεκάησλ ή άιισλ αληηθαηαζηαηψλ πξαγκάησλ, κε ηελ ππνρξέσζε ηεο κεηέπεηηα επηζηξνθήο ηνπο. Σα δάλεηα κπνξεί λα είλαη είηε αζθαιή, φπνπ ν δαλεηζηήο πξνζηαηεχεηαη ψζηε λα ιάβεη φιν ην πνζφ πνπ έρεη δαλείζεη, ή επηζθαιή ζηα νπνία ν δαλεηδφκελνο κπνξεί θαη λα κελ εμνθιήζεη ην δάλεην. Παξάιιεια, αλάινγα κε ηελ ρξήζε θαη ηε θχζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ δαλείδεηαη, ηα δάλεηα ρσξίδνληαη ζε δάλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο θαη δάλεηα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη ηα θξαηηθά δάλεηα, πνπ πεξηιακβάλνπλ δαλεηζκνχο κεηαμχ θξαηψλ αιιά θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάκημε ηνπ θξάηνπο ΔΝΝΟΗΑ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 2 Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Οη αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) ή ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο, ή λέεο πεγέο ελέξγεηαο, ή πξάζηλε ελέξγεηα είλαη κνξθέο εθκεηαιιεχζηκεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ε θπθινθνξία ηνπ λεξνχ θαη άιιεο. Ο φξνο «ήπηεο» αλαθέξεηαη ζε δπν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Καηαξράο, γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο δελ απαηηείηαη θάπνηα ελεξγεηηθή παξέκβαζε, φπσο εμφξπμε, άληιεζε ή θαχζε, φπσο κε ηηο κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχκελεο πεγέο ελέξγεηαο, αιιά απιψο ε εθκεηάιιεπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ξνήο ελέξγεηαο ζηε θχζε. Γεχηεξνλ, πξφθεηηαη γηα «θαζαξέο» κνξθέο ελέξγεηαο, πνιχ «θηιηθέο» ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ απνδεζκεχνπλ πδξνγνλάλζξαθεο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απφβιεηα, φπσο νη ππφινηπεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Έηζη νη ΑΠΔ ζεσξνχληαη απφ πνιινχο κία αθεηεξία γηα ηελ επίιπζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε Γε. Χο «αλαλεψζηκεο πεγέο» ζεσξνχληαη γεληθά νη ελαιιαθηηθέο ησλ παξαδνζηαθψλ πεγψλ ελέξγεηαο (π.ρ. ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ άλζξαθα), φπσο ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή. Ο ραξαθηεξηζκφο «αλαλεψζηκεο» είλαη θάπσο θαηαρξεζηηθφο, κηαο θαη νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο πεγέο, φπσο ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα δελ αλαλεψλνληαη ζε θιίκαθα ρηιηεηηψλ. 1. Γξ Γεψξγηνο Υξ. Γαζθάινπ, Υξεκαηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ (Υξεκαηηζηηθή Γηαρείξηζε Δπελδχζεσλ), χγρξνλε Δθδνηηθή, Αζήλα 1999, Β' Έθδνζε ε λ ί δ α

9 ε θάζε πεξίπησζε νη ΑΠΔ έρνπλ κειεηεζεί σο ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο αλακελφκελεο εμάληιεζεο ησλ (κε αλαλεψζηκσλ) απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ. Σειεπηαία απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη απφ πνιιά κεκνλσκέλα θξάηε, πηνζεηνχληαη λέεο πνιηηηθέο γηα ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ πξνάγνπλ ηέηνηεο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη γηα ηα θξάηε κέιε. Οη ΑΠΔ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ κνληέινπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο πξάζηλεο νηθνλνκίαο θαη θεληξηθφ ζεκείν εζηίαζεο ηεο ζρνιήο ησλ νηθνινγηθψλ νηθνλνκηθψλ, ε νπνία έρεη θάπνηα επηξξνή ζην νηθνινγηθφ θίλεκα. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 1 Πιενλεθηήκαηα Δίλαη πνιχ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, έρνληαο νπζηαζηηθά κεδεληθά θαηάινηπα θαη απφβιεηα. Γελ πξφθεηηαη λα εμαληιεζνχλ πνηέ, ζε αληίζεζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα. Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα κηθξψλ θαη αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, θαζψο θαη λα απνηειέζνπλ ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηνπ πεηξειαίνπ. Δίλαη επέιηθηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηφπνπ πιεζπζκνχ, θαηαξγψληαο ηελ αλάγθε γηα ηεξάζηηεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο (θαηαξρήλ γηα ηελ χπαηζξν) αιιά θαη γηα κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Ο εμνπιηζκφο είλαη απιφο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε ζπληήξεζε θαη έρεη κεγάιν ρξφλν δσήο. Δπηδνηνχληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο. Μεηνλεθηήκαηα Έρνπλ αξθεηά κηθξφ ζπληειεζηή απφδνζεο, ηεο ηάμεο ηνπ 30% ή θαη ρακειφηεξν. πλεπψο απαηηείηαη αξθεηά κεγάιν αξρηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ζε κεγάιε επηθάλεηα γεο. Γη' απηφ ην ιφγν κέρξη ηψξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. 1.http://el.wikipedia.org/wiki/Αλαλεψζηκεο_πεγέο_ελέξγεηαο 8 ε λ ί δ α

10 Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν πξνο ην παξφλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Ζ παξνρή θαη απφδνζε ηεο αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο θαη ειηαθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο αιιά θαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εγθαζίζηαληαη. Γηα ηηο αηνιηθέο κεραλέο ππάξρεη ε άπνςε φηη δελ είλαη θνκςέο απφ αηζζεηηθή άπνςε θη φηη πξνθαινχλ ζφξπβν θαη ζαλάηνπο πνπιηψλ. Με ηελ εμέιημε φκσο ηεο ηερλνινγίαο ηνπο θαη ηελ πξνζεθηηθφηεξε επηινγή ρψξσλ εγθαηάζηαζεο (π.ρ. ζε πιαηθφξκεο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα) απηά ηα πξνβιήκαηα έρνπλ ζρεδφλ ιπζεί. Γηα ηα πδξνειεθηξηθά έξγα ιέγεηαη φηη πξνθαινχλ έθιπζε κεζαλίνπ απφ ηελ απνζχλζεζε ησλ θπηψλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απ' ην λεξφ θη έηζη ζπληεινχλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα ζέιακε λα ηνλίζνπκε γηα άιιε κία θνξά φηη ε πξνψζεζε ηεο νηθνινγηθήο θαηλνηνκίαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ θαζψο θαη άιισλ επίθαηξσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ε ξχπαλζε ηνπ αέξα θαη ησλ πδάησλ, ε παξαγσγή απνβιήησλ θαη ε αιφγηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ. Μφλν κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηάδνζε λέσλ πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ ζε φιε ηελ αλζξσπφηεηα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα νπζηαζηηθή πξφνδν. Κχξηνο ζηφρνο ηεο πηπρηαθήο είλαη λα παξνπζηάζεη ην ζχλνιν ησλ πξάζηλσλ δαλείσλ φπσο απηά πξνζθέξνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα θαη κε θξηηηθή δηάζεζε λα παξαζέζεη, κε γλψκνλα ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηηο αληινχκελεο πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν κε ηελ αληηπαξαβνιή ζηνηρείσλ απφ ηα site ησλ ηξαπεδψλ, ηα πξάζηλα δάλεηα φπσο απηά ππνζηεξίδνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 9 ε λ ί δ α

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ 2.1 Πξάζηλα ηξαπεδηθά πξντφληα Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα έρνπλ θαη απηά έλα δηαθξηηφ ξφιν θαη κπνξνχλ λα δξάζνπλ θαηαιπηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ πξάζηλσλ αγνξψλ. Πξντφληα φπσο δάλεηα γηα εμνηθνλφκεζε, πξάζηλεο πηζησηηθέο θάξηεο, δάλεηα γηα Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνηνπ είδνπο επθαηξηψλ θαη εκθαλίδνληαη ζηηο κέξεο καο κε ηελ νξνινγία Πξάζηλα Σξαπεδηθά Πξντφληα. 1 Σα πξάζηλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία απνδνηηθψλ θαη κεγάινπ εχξνπο ιχζεσλ γηα κηα αγνξά πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ζηηο θαηλνχξγηεο λνκνζεζίεο, νδεγίεο θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. Βαζηθφ βήκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξάζηλσλ πξντφλησλ ζηελ Διιάδα απνηειεί ε αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο. Γεληθά, 3 ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο δπλάκεηο ηεο ηάζεο ηεο αγνξάο ζήκεξα θαη ζηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε θαη πξνψζεζε πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη αγνξψλ. Απηά είλαη: 2 Α. Ζ γλψζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο. Β. Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ε θνηλή γλψκε. Γ. Ζ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Δίλαη γεγνλφο πσο ζηελ Δπξψπε, ππάξρεη γλψζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Ήδε απφ ην 2005, πάλσ απφ 50% ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ππνζηήξηδε πσο γλψξηδε ηα ζέκαηα απηά. ήκεξα ε ζρεηηθή εηθφλα είλαη αθφκα πην έληνλε. ηελ Διιάδα πνιχ είλαη νη πνιίηεο πνπ δειψλνπλ πσο γλσξίδνπλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηα παξαθνινπζνχλ. Όιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο κεηαηνπίδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε πξάμεηο θαη κεηαθνξέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ πξάζηλσλ πξντφλησλ είλαη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε. ηελ Δπξψπε, ε απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ε θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε αληαλαθιψληαη ζηελ αλάγθε γηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 1.Green Guide Σξάπεδα Πεηξαηψο, Μνλάδα πεξηβάιινληνο 2.Clift J. Cuthbert A.:Οηθνινγηθφ γξαθείν: Αιθαβεηηθφο νδεγφο εθαξκνγψλ θαη ηερληθψλ, Δθδφζεηο Φπράινπ, Αζήλα (2008) 10 ε λ ί δ α

12 Ζ επαηζζεηνπνίεζε απηή εθθξάδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, είηε απφ ηδηψηεο είηε απφ επηρεηξήζεηο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε, απηή ηεο επαηζζεηνπνίεζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο φηαλ κεηαηξαπεί ζε πξάμε έρεη θαη κεγαιχηεξε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. ήκεξα ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη αχμεζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ ππεπζπλφηεηα κηαο εηαηξείαο ψζηε δηακέζνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα θαηαζθεπάζεη ην πξντφλ ηεο λα κελ βιάπηεη ην πεξηβάιινλ. 2.2 Ο ξφινο ηεο πνιηηείαο θαη ε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία 1 Ζ αγνξά δελ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη δελ ιεηηνπξγεί κφλν ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πνιηηεία ε ίδηα πξνζθέξεη κέζσ νδεγηψλ θαη λνκνζεζίαο θίλεηξα πνπ πξνσζνχλ ηηο πξάζηλεο αγνξέο. Ζ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξηιακβάλεη πιένλ πάλσ απφ 300 λνκνζεηηθά θείκελα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελα ηνπο ηε ξχζκηζε ελφο πιήζνπο δξαζηεξηνηήησλ κε πηζαλέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Ζ αλάπηπμε ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νθείιεη πνιιά ζην Γίθαην Πεξηβάιινληνο ελψ ε πην ραξαθηεξηζηηθή ίζσο ξχζκηζε γηα ηηο πεξαηηέξσ πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη είλαη απηή ηνπ άξζξνπ 6 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα φπνπ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζε φιεο ηηο ηνκεαθέο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαη λα δηεπθνιχλνπλ επηρεηξεκαηίεο θαη ηδηψηεο ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 2.3 Οη ηξάπεδεο αλαγλσξίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε 2 Οη ηξάπεδεο σο θχζε αληηθεηκέλνπ, πάληνηε εμέθξαδαλ ηελ θεξδνζθνπηθή ρξνηά ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο απζηεξήο επηινγήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ νξζνινγηθψλ ηνπνζεηήζεσλ ζηηο επελδχζεηο. 1. Απνζηνιίδεο Λ. Παπαζππξφπνπινο (2002), Σν Δζεινληηθφ θίλεκα ζηελ Διιάδα θαη ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2. Εήζεο Η. Παλδνηθφ (2003), Πξάζηλν Δπηρεηξήλ, ΤΠΔΥΧΓΔ Αζήλα 11 ε λ ί δ α

13 Απηή ηνπο ε επηινγή γηλφηαλ θαη γίλεηαη πάληνηε κε γλψκνλα ην θέξδνο θαη ηελ αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ ηνπο εηζξνψλ απφ ηελ θάζε επέλδπζε. Βέβαηα ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ζε απηή ηελ έλλνηα ηεο θεξδνθφξαο επηινγήο. Απηέο νη παξαιιαγέο απνξξένπλ απφ ζχγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ ηξαπεδψλ ζηα λέα θνηλσληθά, θαηαλαισηηθά δεδνκέλα θαη ζρεηηθά κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ θνηλσλία. πλεπψο βιέπνπκε πσο νη ηξάπεδεο ελδηαθέξνληαη λα επελδχνπλ ζηελ θαιή θήκε θαη ηελ άπνςε πνπ έρεη γηα απηέο ε θνηλσλία. Πξνρσξνχλ ζε κεγάιεο ζπλεηζθνξέο ζε θνηλσληθνχο ηνκείο φπσο ν αζιεηηζκφο, γίλνληαη ρνξεγνί ζε αζιεηηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο θιπ. Σα πνζά πνπ επελδχνπλ νη ηξάπεδεο ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη πνιχ κεγάια γηα λα πηζηέςεη θαλείο φηη δελ αλακέλνπλ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηέηνηεο πξνζπάζεηεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη κνινλφηη ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα κπνξεί λα κελ ζπζρεηίδνληαη κε απφιπην θαη γξακκηθφ ηξφπν. Μεζνπξφζεζκα φκσο βειηηψλνπλ ηελ θαιή θήκε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ θνηλσλία ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ιεηηνπξγνχλ θαη απφ ηελ νπνία αλακέλνπλ πειαηεία. Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα ζρεηηθά ζπκπαγέο θαη πξνζδηνξηζκέλν ξεχκα πνπ απνηειείηαη απφ θαηαλαισηέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ, επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζε πξντφληα πνηφηεηαο κε κεζφδνπο παξαγσγήο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, πνπ δξνπλ σο δίθηπα νξγάλσζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζε ηέηνηεο πξνζπάζεηεο. πλεπψο δελ απνθιείεηαη ζην κέιινλ ε αγνξά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο λα είλαη ην λέν πεδίν αληαγσληζκνχ γηα ηηο ηξάπεδεο. Δθαηνκκχξηα θαηαλαισηέο ζηελ Διιάδα εηεζίσο ζηξέθνληαη ζηα βηνινγηθά πξντφληα κε έλα αλνδηθφ ξεχκα πνπ επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη θαιχηεξεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ζην πεξηβάιινλ δηεζλψο. 2.4 Πξάζηλα δάλεηα: πξνβνιή ή επηρεηξεκαηηθή επθαηξία (?) 1 Γεδνκέλνπ φηη νη ηξάπεδεο δελ απνθαιχπηνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο ζηφρνπο δελ κπνξνχκε λα πάξνπκε απάληεζε ζαθείο ζην εξψηεκά καο παξακφλν αλ δνχκε ηα απνηειέζκαηα. 1. Εήζεο Η. Παλδνηθφ (2003), Πξάζηλν Δπηρεηξήλ, ΤΠΔΥΧΓΔ Αζήλα 12 ε λ ί δ α

14 Όζν αθνξά ηδηψηεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ ηζρχεη δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα γηα πξάζηλεο επελδχζεηο νη νπνίεο ελψ δεκηνπξγνχλ έλα νηθνινγηθφ πξνθίι, δελ παχνπλ λα έρνπλ ρξφλν απφζβεζεο απφ ηξία έσο πέληε έηε. Σα πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ δειαδή νη ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ πεξηζζφηεξν ζην πεξηβαιινληηθφ ηνπο πξνθίι θαη ιηγφηεξν ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο. Σν κεγαιχηεξν εκπφδην πνπ θαηαλννχκε ζε απηή ηελ θάζε είλαη ε γξαθεηνθξαηία θαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο ηνπ θξάηνπο λα επηηεπρζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη. Γηα ηνπο κεηφρνπο ησλ ηξαπεδψλ πνπ αλαδεηνχλ ηελ θεξδνθνξία θάζε ρξνληά ν ζηφρνο είλαη ηα ρξήκαηά ηνπο λα επελδχνληαη θάζε ζηηγκή κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 1. Εήζεο Η. Παλδνηθφ (2003), Πξάζηλν Δπηρεηξήλ, ΤΠΔΥΧΓΔ Αζήλα 13 ε λ ί δ α

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 3.1 Πξφινγνο Ζ πεξηβαιινληηθή θξίζε είλαη ζήκεξα πην έληνλε θαη εκθαλήο απφ πνηέ. Οη επηπηψζεηο ηεο ζηηο αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο, ζηηο θαηαζηξνθέο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ζηελ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ζηηο πξννπηηθέο δηαηήξεζεο ηνπ ίδηνπ καο ηνπ πνιηηηζκνχ, ζπκβαίλνπλ φιν θαη ηαρχηεξα, φιν θαη εληνλφηεξα, φιν θαη πην θνληά καο. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πξφθιεζεο απαηηεί ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα, κέζα ζηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα δηαδξακαηίζνπλ θνκβηθφ ξφιν θαη απηφ γηαηί ρξεψλνληαη κεγάιν κέξνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, αθνχ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδεηαη ε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη αλαγθαία ζε κηα ζεηξά δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ: ηνλ επξχηεξν ρψξν θαη ηξφπν πνπ επηιέγνπλ λα επηρεηξνχλ, ην ζπγθεθξηκέλν ηξφπν νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγνπλ, ηα παξαδείγκαηα πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ πξνο ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, θαη ηελ πίεζε πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πξνο ηελ πνιηηεία. Παξ φηη φιεο νη πηζαλέο δξάζεηο είλαη εθηθηέο, θαη επηρεηξεκαηηθά ζθφπηκεο, ε πηνζέηεζή ηνπο δελ είλαη πάληα εχθνιε θαζψο ηφζν νη κηθξέο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, φζν θαη νη πηζαλέο ηερληθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο πεξηπινθέο είλαη πνιιέο. Γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη ππαξθηφο ν θίλδπλνο ηα πξνβιήκαηα απηά λα ιεηηνπξγήζνπλ αξλεηηθά θαη λα αλαραηηίζνπλ ηηο αξρηθέο θαιέο πξνζέζεηο ηνπο. Όζν θαη αλ ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε πνιηηεία θαη νη κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο νξηζκέλεο θνξέο κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζην λα μεπεξληνχληαη απηά ηα πξνβιήκαηα, ε εκπεηξία δείρλεη πσο δελ ππάξρεη αληηθαηάζηαην γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 14 ε λ ί δ α

16 3.2«Πξάζηλα» Γάλεηα απφ ηηο ηξάπεδεο 1 Σα «Πξάζηλα» Γάλεηα έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ θηεξίσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ή ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Ζκεξεζία». Ζ Δζληθή έρεη ιαλζάξεη ην «Πξάζηλν Γάλεην» θαη ην «Δλεξγεηαθή Δζλνζηέγε» κε επηηφθηα πνπ μεθηλνχλ απφ ηα επίπεδα ηνπ 4%. Ζ Eurobank έρεη ιαλζάξεη ην «πξάζηλν δάλεην θαηνηθίαο» κε επηηφθην βαζηζκέλν ζην euribor ηξηκήλνπ + πεξηζψξην. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο πξνζθέξεη ην θαηαλαισηηθφ δάλεην «Green» κε ηειηθφ επηηφθην 8,8%. Σν ίδην δάλεην πξνζθέξεηαη θαη σο επηζθεπαζηηθφ (κε ή ρσξίο εμαζθαιίζεηο), αιιά θαη γηα ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ, βαζηζκέλν ζην euribor κελφο + πεξηζψξην. εκεηψλεηαη πσο ην πεξηζψξην ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ εμαζθαιίζεηο αλέξρεηαη ζε 3%, ελψ ρσξίο εμαζθαιίζεηο αλέξρεηαη ζε 5%. Ζ Δκπνξηθή ρνξεγεί ην δάλεην home ecoινγηθφ κε επηηφθην 7%. Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην ην δάλεην εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ «ειηαθή ηαξάηζα». Αλαιπηηθά, ε Δζληθή ζηνρεχεη λα ρνξεγήζεη «πξάζηλα δάλεηα» ζε πεξηζζφηεξα απφ 100,000 λνηθνθπξηά, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλεξγεηαθή Δζλνζηέγε», κε επηηφθην 3 κνλάδεο κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην θαηαλαισηηθφ δάλεην ηεο ΔΣΔ θαη θαηά 1 κνλάδα ζε ζρέζε κε ην επηζθεπαζηηθφ, ην νπνίν μεθηλά απφ ηα επίπεδα ηνπ 4%. ην ελ ιφγσ πξφγξακκα, εμαζθαιίδεηαη θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηνπο κεραληθνχο, νη νπνίνη ζα ρξεηαζζνχλ βξαρππξφζεζκα δάλεηα, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηα ζρεηηθά έξγα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξίσλ. Ζ ηξάπεδα Eurobank αλαθνίλσζε φηη ρνξεγεί ην Πξάζηλν Καηνηθίαο Φσηνβνιηατθά, γηα εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζηηο ζηέγεο ή ηηο ηαξάηζεο ησλ ζπηηηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη πειάηεο ζα κπνξνχλ λα παξάγνπλ ελέξγεηα πνπ ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ κεηαπσινχλ ζηε ΓΔΖ, κε κηα ηδηαίηεξα ζπκθέξνπζα ηηκή, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ηνπο απνθέξεη εηήζην εηζφδεκα κέρξη θαη 7,500 επξψ. 1.http://www.econews.gr/2010/05/27/green-loans-banks/ 15 ε λ ί δ α

17 Σν ζπγθεθξηκέλν έζνδν αθνχ ππεξθαιχςεη ηελ εηήζηα απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ θαη ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο ηεο ΓΔΖ, απνθέξεη ζε θάζε λνηθνθπξηφ έλα ζεκαληηθφ αθνξνιφγεην εηήζην εηζφδεκα γηα 25 ρξφληα. Σν ελ ιφγσ δάλεην ρνξεγείηαη είηε κε πξνζεκείσζε αθηλήηνπ, είηε κε εθρψξεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθεη ν θάηνρνο ηνπ Φσηνβνιηαηθνχ πζηήκαηνο κε ηε ΓΔΖ. Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην ιάλζαξε ζηελ αγνξά έλα «πξάζηλν» πξντφλ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ κηα ηαξάηζα ή ζηέγε απφ 50 έσο 150 ηεηξαγσληθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζνπλ Φσηνβνιηατθά ζηηο ζηέγεο. Ο θαηαλαισηήο κπνξεί λα θεξδίζεηο κέρξη θαη 4,000 επξψ ην ρξφλν πνπιψληαο ην παξαγφκελν ξεχκα ζηε ΓΔΖ. Παξάιιεια, εθείλνη πνπ ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα εληζρχζνπλ ην εηζφδεκα ηνπο γηα ηα επφκελα 25 ρξφληα. Ζ κφλε πξνυπφζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν ελδηαθεξφκελνο λα δηαζέηεη κία ηαξάηζα ή ζηέγε θαη αλ θαηαζέζεη αίηεζε ζην ΣΣ, θαη εθείλν αλαιακβάλεη ηα πάληα: απφ ηε δαλεηνδφηεζε, ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο ηερληθήο ιχζεο θαη ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη αλαθνηλψζεη επελδπηηθφ πξφγξακκα χςνπο 1,5δηζ. επξψ, γηα «πξάζηλεο» επηρεηξήζεηο θαη πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο, φπσο είλαη ε δεκηνπξγία 10 πεξηβαιινληηθψλ πάξθσλ ζε λεζηά. Ζ Alpha Bank πξνσζεί ην Alpha Γάλεην Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη Λνηπψλ Δξγαζηψλ κε επηηφθην 9,75%, θαη ε Δκπνξηθή ρνξεγεί ην δάλεην home ecoινγηθφ κε επηηφθην 7%. Ζ νηθνινγηθή αλαβάζκηζε κηαο θαηνηθίαο θνζηίδεη απφ επξψ. Σν πνζφ πνπ εμαζθαιίδεη αλά έηνο ν ηδηνθηήηεο ηνπ ζπηηηνχ, είλαη ηθαλφ λα απνπιεξψζεη ηε δφζε ηνπ δαλείνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ηα πξντφληα θαιχπηνπλ ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ φπσο: ηνπνζέηεζε εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο, ρξήζε ςπρξψλ βαθψλ, ηνπνζέηεζε ζεξκνκνλσηηθψλ θνπθσκάησλ, ηνπνζέηεζε δηπιψλ ζεξκνκνλσηηθψλ παινπηλάθσλ, θαηαζθεπή πξάζηλεο ζηέγεο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ θ.α. 16 ε λ ί δ α

18 Μεηαμχ ησλ άιισλ, ρξεκαηνδνηνχληαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ παιαηνχ ζπζηήκαηνο ιέβεηα κε λέν πςειήο απφδνζεο, ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ζεξκνζηαηηθήο ξχζκηζεο, ε εγθαηάζηαζε κηθξνχ βηνινγηθνχ ζηαζκνχ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ε εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα, ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο γεσζεξκηθνχ θιηκαηηζκνχ γηα ζέξκαλζε ή ςχμε ηεο θαηνηθίαο, θιπ. 17 ε λ ί δ α

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΗΓΗΧΣΔ 1.Δζληθή Σξάπεδα Οηθνινγηθέο ιχζεηο γηα ηνλ ηδηψηε Γεληθή πεξηγξαθή 1 Ζ Δζληθή Σξάπεδα ππνδέρεηαη αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα έληαμε ζην «Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ» απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2011 έσο θαη ηελ 16ε Μαΐνπ Γηα ηδηνθηήηεο θαηνηθίαο ηεο νπνίαο ε άδεηα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ 31/12/1979, ην «Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ» παξέρεη θίλεηξα γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηαζθεπαζηηθέο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα εμνηθνλνκεζνχλ ρξήκαηα. Δπηιέμηκεο θαηνηθίεο - Δπηιέμηκεο παξεκβάζεηο 2 Γπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο παξέρεηαη γηα κνλνθαηνηθία, δηακέξηζκα ή πνιπθαηνηθία σο ζχλνιν θηηξίνπ πνπ ηθαλνπνηεί θαη αξράο ηα αθφινπζα γεληθά θξηηήξηα: 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkE xtkk1mc01rncvn19fujvdouzimjbprjk1mdjmnlqzm0jfmtbsmi9vruxzsjuzotawmdgx/?wcm_portlet=pc_ 7_ER5C9FH20OF9502L6T33BE10R2_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbggr/NBG+Site/Retail/Young%2C+Students/Green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 2.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkE xtkk1mc01rncvn19fujvdouzimjbprjk1mdjmnlqzm0jfmtbsmi9vruxzsjuzotawmdgx/?wcm_portlet=pc_ 7_ER5C9FH20OF9502L6T33BE10R2_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbggr/NBG+Site/Retail/Young%2C+Students/Green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 18 ε λ ί δ α

20 Βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο ρακειφηεξε ή ίζε ησλ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί κέρξη ηηο 31/12/2009. Υξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα ή πξψηε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία Έρεη νηθνδνκηθή άδεηα, πνπ έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ 31/12/1979 ή κεηαγελέζηεξα αιιά λνκίκσο δελ έρεη γίλεη κειέηε ζεξκνκφλσζεο ιφγσ ππαγσγήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην θηίξην έρεη θαηαζθεπαζηεί κελ έσο ηηο 31/12/1979 αιιά δελ είρε εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα ιφγσ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί αληίζηνηρν ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν φηη ην θηήξην πθίζηαηαη πιένλ λφκηκα Έρεη θαηαηαρζεί βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α.) ζε θαηεγνξία ρακειφηεξε ή ίζε ηεο Γ. Γελ έρεη θξηζεί θαηεδαθηζηέα. Οη επηιέμηκεο παξεκβάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή Κηηξίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: Σνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δψκαηνο/ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο. Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη παξνρήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. Ο κέγηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (πνπ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε γηα ην «Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ») δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα αλά ηδηνθηεζία. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην «Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ» έρνπλ κφλν θπζηθά πξφζσπα πνπ: 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkE xtkk1mc01rncvn19fujvdouzimjbprjk1mdjmnlqzm0jfmtbsmi9vruxzsjuzotawmdgx/?wcm_portlet=pc_ 7_ER5C9FH20OF9502L6T33BE10R2_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbggr/NBG+Site/Retail/Young%2C+Students/Green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 19 ε λ ί δ α

21 έρνπλ δηθαίσκα θπξηφηεηαο (πιήξνπο ή ςηιήο) ή επηθαξπίαο ζε επηιέμηκε θαηνηθία, ην νπνίν έρεη απνθηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη πιεξνχλ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ απφ 1/1/2009 έσο 31/12/2009) ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ Α, Β ή Γ. Δηζνδεκαηηθά θξηηήξηα Κίλεηξα 1 Σν «Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ» πεξηιακβάλεη ηξεηο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ, ε έληαμε ζηηο νπνίεο γίλεηαη βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ σθεινπκέλσλ. Χθεινχκελνη - Κίλεηξα Καηεγνξίαο Α: Οη σθεινχκελνη ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ δεισζέλ εηζφδεκα δελ μεπεξλά ηα ή ζε πεξίπησζε έγγακσλ, ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα δελ μεπεξλά ηα Γηα ηελ θαηεγνξία απηή, ηα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ ηελ επηδφηεζε επηηνθίνπ 100% (άηνθν δάλεην) ζε ζπλδπαζκφ κε επηρνξήγεζε χςνπο 30% επί ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηφο ζα πξνθχπηεη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Χθεινχκελνη - Κίλεηξα Καηεγνξίαο Β: Οη σθεινχκελνη ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ δεισζέλ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ θαη δελ μεπεξλά ηα ή ζε πεξίπησζε έγγακσλ, ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ θαη δελ μεπεξλά ηα Γηα ηελ θαηεγνξία απηή, ηα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ ρακειφηνθα δάλεηα ζε ζπλδπαζκφ κε επηρνξήγεζε χςνπο 15% επί ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηφο ζα πξνθχπηεη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Χθεινχκελνη - Κίλεηξα Καηεγνξίαο Γ: Οη σθεινχκελνη ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ δεισζέλ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ θαη δελ μεπεξλά ηα ή ζε πεξίπησζε εγγάκσλ, ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ θαη δελ μεπεξλά ηα http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkE xtkk1mc01rncvn19fujvdouzimjbprjk1mdjmnlqzm0jfmtbsmi9vruxzsjuzotawmdgx/?wcm_portlet=pc_ 7_ER5C9FH20OF9502L6T33BE10R2_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbggr/NBG+Site/Retail/Young%2C+Students/Green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 20 ε λ ί δ α

22 Γηα ηελ θαηεγνξία απηή, ην θίλεηξν αθνξά ζηε ρνξήγεζε ρακειφηνθνπ δαλείνπ ην νπνίν αλέξρεηαη ζην 100% ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηφο ζα πξνθχπηεη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Γηα ηελ έληαμε ζην «Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ» θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θηλήηξσλ πξναπαηηείηαη ε δηελέξγεηα δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ θαιχπηεηαη θαηά 100% απφ ην Πξφγξακκα κεηά ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Βαζηθά βήκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ 1 1. Έιεγρνο θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο θαηνηθίαο θαη εμέηαζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα. 2. Πξψηε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο - Δπηινγή παξεκβάζεσλ. 3. Τπνβνιή αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζην Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. 4. Έγθξηζε αίηεζεο ελδηαθεξφκελνπ (έληαμε ζην «Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ» απφ ΣΔΜΠΜΔ). 5. Τινπνίεζε παξεκβάζεσλ. 6. Γεχηεξε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε, έθδνζε δεχηεξνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο. 7. Πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ θαηαβνιή θηλήηξσλ. Υαξαθηεξηζηηθά δαλείνπ 2 Πνζφ δαλείνπ: Γηα ηελ Α Καηεγνξία Χθεινπκέλσλ: έσο Γηα ηελ Β Καηεγνξία Χθεινπκέλσλ: έσο Γηα ηελ Γ Καηεγνξία Χθεινπκέλσλ: έσο http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkE xtkk1mc01rncvn19fujvdouzimjbprjk1mdjmnlqzm0jfmtbsmi9vruxzsjuzotawmdgx/?wcm_portlet=pc_ 7_ER5C9FH20OF9502L6T33BE10R2_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbggr/NBG+Site/Retail/Young%2C+Students/Green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 2.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkE xtkk1mc01rncvn19fujvdouzimjbprjk1mdjmnlqzm0jfmtbsmi9vruxzsjuzotawmdgx/?wcm_portlet=pc_ 7_ER5C9FH20OF9502L6T33BE10R2_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbggr/NBG+Site/Retail/Young%2C+Students/Green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 21 ε λ ί δ α

23 Δπηηφθην: Γηα ηελ Α Καηεγνξία Χθεινπκέλσλ: ζηαζεξφ 0% Γηα ηελ Β θαη Γ Καηεγνξία Χθεινπκέλσλ: ζηαζεξφ 4,93% Τα επιηόκια πποζαςξάνονηαι με ηην ειζθοπά ηος Ν. 128/75. Γηάξθεηα δαλείνπ: 48 κήλεο. Γπλαηφηεηα επηινγήο έληνθεο πεξηφδνπ ράξηηνο ελφο (1) έηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θαηαβάιινληαη κεληαίσο κφλν ηφθνη. Γπλαηφηεηα πξνθαηαβνιήο 30% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο. Γπλαηφηεηα πξφσξεο κεξηθήο ή νιηθήο εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ ρσξίο επηβάξπλζε. Βαζηθά Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο δαλείνπ: 1 Σν Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ην Γηαβαηήξην ζαο. Σν ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο Δθνξίαο ή ηε δήισζε εηζνδήκαηφο ζαο κε ππνγξαθή παξαιαβήο. Δάλ είζηε κηζζσηφο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε πξφζθαην εθθαζαξηζηηθφ κηζζνδνζίαο ζαο (θαη βεβαίσζε εηψλ απαζρφιεζεο ζαο απφ ηνλ εξγνδφηε, αλ ηα ρξφληα ππεξεζίαο δελ εκθαλίδνληαη ζην εθθαζαξηζηηθφ). 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkE xtkk1mc01rncvn19fujvdouzimjbprjk1mdjmnlqzm0jfmtbsmi9vruxzsjuzotawmdgx/?wcm_portlet=pc_ 7_ER5C9FH20OF9502L6T33BE10R2_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbggr/NBG+Site/Retail/Young%2C+Students/Green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 22 ε λ ί δ α

24 Νένη, ζπνπδαζηέο Οηθνινγηθέο ιχζεηο γηα ηνλ ηδηψηε Γεληθή Πεξηγξαθή 1 Δάλ. Τπάξρεη ελδηαθέξνλ γηα πξντφληα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, αλήθνπλ ζηνπο «νηθνινγηθά ελεξγνχο» πνιίηεο, ζέινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ρξεηάδνληαη ξεπζηφηεηα γηα λα αιιάμνπλε ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα πνπ αθήλνπλ ζηνλ πιαλήηε. Πξνλνκηαθνί φξνη: ρακειφ θπκαηλφκελν επηηφθην, κεγάιε δηάξθεηα απνπιεξσκήο, δπλαηφηεηα πξφσξεο νιηθήο ή κεξηθήο απνπιεξσκήο, ρσξίο θακία επηπιένλ επηβάξπλζε, νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Ζ Δζληθή Σξάπεδα απφ ηε κεξηά ηεο, δηαζέηεη 20 γηα θάζε δάλεην πνπ ρνξεγείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζε ελέξγεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFEx TjcyTjBTOTY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/NBGgr/nbg+site/retail/young%2C+students/green+solutions+for+individuals/prasino+daneio 23 ε λ ί δ α

25 Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο 1 θνπφο Κάιπςε αγνξψλ πνπ αθνξνχλ: Α) Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο θαηνηθίαο: ηνπνζέηεζε πξάζηλεο ζηέγεο, εθαξκνγή ζεξκνκφλσζεο ζε ηνίρνπο θαη νξνθή, αιιαγή θνπθσκάησλ θαη παινπηλάθσλ, αληηθαηάζηαζε παιαηνχ ιέβεηα ή /θαη ζεξκνδνρείνπ λεξνχ ρξήζεο (boiler), εγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ, ηνπνζέηεζε ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ, ηνπνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ςχμεο (δξνζηζκφο δαπέδνπ, fan coils) θαη ζπζηεκάησλ ζθίαζεο, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ γεσζεξκίαο, εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αηνιηθήο ελέξγεηαο, εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, εγθαηάζηαζε βηνινγηθνχ βφζξνπ, δεκηνπξγία ζπιιεθηψλ βξφρηλνπ λεξνχ, ρξήζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο Α+. Β) Αγνξά απηνθηλήηνπ λέαο ηερλνινγίαο: αγνξά θαηλνχξγηνπ πβξηδηθνχ απηνθηλήηνπ. Πνζφ: Απφ έσο θαη Γηάξθεηα: Αλάινγα κε ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, σο εμήο: Απφ 36 έσο 48 κήλεο, γηα πνζά απφ έσο θαη Απφ 36 έσο 72 κήλεο, γηα πνζά απφ έσο θαη Απφ 36 έσο 84 κήλεο, γηα πνζά απφ έσο θαη Σξφπνο εμφθιεζεο: Με κεληαίεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο, κε απηφκαηε ρξέσζε ελφο ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεψλ ζαο. 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFEx TjcyTjBTOTY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/NBGgr/nbg+site/retail/young%2C+students/green+solutions+for+individuals/prasino+daneio# 24 ε λ ί δ α

26 Πξφγξακκα Πξνζηαζίαο Πιεξσκψλ 1 Σν «Πξφγξακκα Πξνζηαζίαο Πιεξσκψλ» δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιηζζεί έλα ζηαζεξφ κεληαίν πνζφ, γηα λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηελ πιεξσκή ησλ κεληαίσλ θαηαβνιψλ ηνπ δαλείνπ, ζε πεξίνδν πνπ δελ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ πξνζσξηλά, ζε θάζε κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: Δάλ είλαη κηζζσηφο θαη εξγάδεηαη κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην πξφγξακκα θαιχπηεη ζε πεξίπησζε αθνχζηαο αλεξγίαο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία ιφγσ αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο. Δάλ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο, πξνζσξηλά εξγαδφκελνο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, ην πξφγξακκα θαιχπηεη ζε πεξίπησζε λνζειείαο ή πξνζσξηλήο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία ιφγσ αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο. Δπηπιένλ, εμαζθαιίδεη ηελ απνπιεξσκή ηνπ άιεθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ (κέρξη έλα αλψηαην πνζφ αλάινγα κε ηε δηάξθεηά ηνπ) ζε πεξίπησζε απψιεηαο δσήο απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή κφληκεο νιηθήο αληθαλφηεηαο απφ αηχρεκα. Όιεο νη παξαπάλσ θαιχςεηο παξέρνληαη κε ηδηαίηεξν ρακειφ θφζηνο θαη ζχληνκεο δηαδηθαζίεο, ππνβάιινληαο απιά κηα αίηεζε ζην Καηάζηεκα κε ην νπνίν ζπλεξγάδνληαη! Βαζηθά δηθαηνινγεηηθά 2 Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην. Σειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο Δθνξίαο ή Γήισζε Φνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε ππνγξαθή παξαιαβήο. Γηα κηζζσηνχο, πξφζθαην εθθαζαξηζηηθφ κηζζνδνζίαο (θαη βεβαίσζε εηψλ απαζρφιεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ ηα ρξφληα ππεξεζίαο δελ εκθαλίδνληαη ζην εθθαζαξηζηηθφ). Παξαζηαηηθά, πξνηηκνιφγηα ή επίζεκε πξνζθνξά απφ έκπνξν, φπνπ λα θαίλεηαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο, ην θφζηνο θαη ην είδνο ησλ πξντφλησλ πξνο αγνξά. Δηδηθά γηα ην απηνθίλεην, άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFEx TjcyTjBTOTY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/NBGgr/nbg+site/retail/young%2C+students/green+solutions+for+individuals/prasino+daneio# 2.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFEx TjcyTjBTOTY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/NBGgr/nbg+site/retail/young%2C+students/green+solutions+for+individuals/prasino+daneio# 25 ε λ ί δ α

27 πλνιηθφ Δηήζην Πξαγκαηηθφ Πνζνζηφ Δπηβάξπλζεο 1 πλνιηθφ Δηήζην Πξαγκαηηθφ Πνζνζηφ Δπηβάξπλζεο (ΔΠΠΔ): 8,46% γηα δάλεην κε απνπιεξσκή ζε 60 αδηάθνπεο κεληαίεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο, ηζρχνλ θπκαηλφκελν επηηφθην 7,337% (πιένλ εηζθνξάο 0,6% ηνπ Ν. 128/75) θαη εθάπαμ δαπάλε 50, θαηαβιεηέα θαηά ηελ εθηακίεπζε. χκθσλα κε ην ελ ιφγσ παξάδεηγκα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο πίζησζεο αλέξρεηαη ζε ,75 θαη ε κεληαία δφζε ζε 202,46. Σν πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ ηνπ ΔΠΠΔ πξνθχπηεη κφλν εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο θαη αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ράξηλ παξαδείγκαηνο. Οηθνγέλεηα, Δξγαδφκελνη νηθνινγηθέο ιχζεηο γηα ηνλ ηδηψηε Γεληθή πεξηγξαθή 2 Σν πξντφλ "ESTIA ΠΡΑΗΝΖ" απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ ζηεγαζηηθφ δάλεην ην νπνίν πξνζθέξεη ιχζεηο ηφζν γηα αγνξά ή θαηαζθεπή ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλεο θαηνηθίαο φζν θαη γηα επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζην ζπίηη. Σν επηηφθην είλαη θπκαηλφκελν κε βάζε ην επηηφθην δηαηξαπεδηθήο Euribor 3M, κε ειάρηζην ην παξεκβαηηθφ επηηφθην ηεο Δ.Κ.Σ., πιένλ ελφο πεξηζσξίνπ ζηαζεξνχ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. Σν ειάρηζην πνζφ ηνπ δαλείνπ πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ αξρίδεη απφ θαη κπνξεί λα θαιχςεη κέρξη ην 100% ηνπ νθεηιφκελνπ ηηκήκαηνο αγνξάο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ θφζηνπο ησλ έξγσλ, κε αλψηαην ην 75% ηεο εκπνξηθήο αμίαο ηνπ ππέγγπνπ αθηλήηνπ. Ζ δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ θπκαίλεηαη απφ 5 30 έηε. Παξέρεηαη επίζεο έθπησζε 50% ζηα έμνδα εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηνο θαη έγθξηζεο δαλείνπ. 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g2 BLM6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARHB8nY!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFEx TjcyTjBTOTY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/NBGgr/nbg+site/retail/young%2C+students/green+solutions+for+individuals/prasino+daneio# 2. AAA6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKAbq8Gq4!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTj cytjbtuda!/?wcm_global_context=/wps/wcm/connect/nbggr/nbg+site/retail/family%2c+employees/green+solutions+for+individuals/estia+prasini 26 ε λ ί δ α

28 Δηδηθά Υαξαθηεξηζηηθά 1 θνπφο δαλείνπ: Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα απηά πξννξίδνληαη γηα: αγνξά, αλέγεξζε ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλεο θαηνηθίαο, ή επηζθεπή θαηνηθίαο κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζή ηεο. Έθπησζε ζην επηηφθην ηνπ δαλείνπ: Ζ έθπησζε ζην επηηφθην ηνπ δαλείνπ παξέρεηαη κε κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ επηηνθίνπ, αλάινγα κε ηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ε θαηνηθία θαηά ηελ αγνξά ή κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αλέγεξζεο ή επηζθεπήο. Ζ κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ επηηνθίνπ θπκαίλεηαη απφ 0,20 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (0,20%) θαη κπνξεί λα θηάζεη έσο 0,80 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (0,80%). Έηζη γηα παξάδεηγκα, αλ ην πεξηζψξην ηνπ επηηνθίνπ ηνπ δαλείνπ πξηλ ηελ έθπησζε είλαη 3% θαη ε παξερφκελε έθπησζε 0,20 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο (0,20%), ην πεξηζψξην ζα δηακνξθσζεί κεηά ηελ έθπησζε ζε 2,80%. Ζ έθπησζε ζην επηηφθην ηνπ δαλείνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ 1ε θηφιαο δφζε ηνπ δαλείνπ ζηελ πεξίπησζε αγνξάο αθηλήηνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ζηελ πεξίπησζε αλέγεξζεο ή επηζθεπήο θαηνηθίαο. ηηο πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο ή επηζθεπήο θαηνηθίαο απαηηείηαη επηπιένλ ην δάλεην λα είλαη ελήκεξν θαη επηπξνζζέησο γηα ηα επηζθεπαζηηθά δάλεηα, λα έρεη γίλεη αλαβάζκηζε ηνπ αθηλήηνπ θαηά κία ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθή θαηεγνξία. Δθηακίεπζε δαλείνπ: Σν δάλεην θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπ δαλείνπ ζηηο πεξηπηψζεηο αλέγεξζεο, επηζθεπήο θ.ιπ. Δμφθιεζε δαλείνπ: Σν δάλεην εμνθιείηαη κε κεληαίεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο. Ζ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ μεθηλά 1 κήλα κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ. Ζ πιεξσκή ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ γίλεηαη απηφκαηα κέζσ ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ πνπ ηεξεί ν πειάηεο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. 1. AAA6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKAbq8Gq4!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTj cytjbtuda!/?wcm_global_context=/wps/wcm/connect/nbggr/nbg+site/retail/family%2c+employees/green+solutions+for+individuals/estia+prasini# 27 ε λ ί δ α

29 Πξφσξε νιηθή ή κεξηθή εμφθιεζε: Μπνξεί λα εμνθιεζεί, κέξνο ή φιν ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, ρσξίο νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε. Παξνρή εμαζθαιίζεσλ: Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ είλαη απαξαίηεηε ε εγγξαθή πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ζε αθίλεην επαξθνχο δηαζθαιηζηηθήο αμίαο ή ελερπξίαζε θηλεηψλ αμηψλ ή θαηαζέζεσλ. Αζθάιηζε αθηλήηνπ: Γηα ηε θαιχηεξε δπλαηή πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο, απαηηείηαη ε αζθάιηζε ηνπ αθηλήηνπ έλαληη ησλ βαζηθφηεξσλ θηλδχλσλ πνπ ην απεηινχλ (θσηηά, ζεηζκφο, ζξαχζε-ξήμε ζσιελψζεσλ, δηάξξεμε θ.ά.). Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή αλαιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηνπ αθηλήηνπ, κε ηδηαίηεξα ρακειφ αζθάιηζηξν θαη κε γξήγνξεο θαη απιέο δηαδηθαζίεο. Πξφγξακκα ειάρηζησλ θαιχςεσλ αθηλήηνπ. Πξφγξακκα ειάρηζησλ θαη πξφζζεησλ θαιχςεσλ αθηλήηνπ. Πξφγξακκα θαιχςεσλ πεξηερνκέλνπ. Αζθάιηζε Εσήο Γαλεηνιήπηε / Δγγπεηή: Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ζηέγεο, ζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ καθξά πεξίνδν κέρξη ηελ εμφθιεζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, απξφβιεπηα γεγνλφηα (αζζέλεηα ή αηχρεκα) ζηεξήζνπλ ηε δσή ηνπ δαλεηνιήπηε (ή θαη ηνπ εγγπεηή) ή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα εξγαζία, ε Δζληθή Αζθαιηζηηθή εμνθιεί γηα ινγαξηαζκφ ζαο ην νθεηιφκελν ππφινηπν ηνπ δαλείνπ. Δπηπξφζζεηα, ε βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη θάζε ρξφλν, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επσθειεζείηε θαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο απαιιαγέο. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε παξέρεηαη έλαληη ηδηαίηεξα ρακεινχ αζθαιίζηξνπ. 1. AAA6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKAbq8Gq4!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTj cytjbtuda!/?wcm_global_context=/wps/wcm/connect/nbggr/nbg+site/retail/family%2c+employees/green+solutions+for+individuals/estia+prasini# 28 ε λ ί δ α

30 Πξνζηαζία Πιεξσκψλ: Σν πξφγξακκα «Πξνζηαζία Πιεξσκψλ» είλαη έλα θαηλνηφκν αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, πνπ εμαζθαιίδεη έλα ζηαζεξφ κεληαίν πνζφ ψζηε λα ζπλερίδεηαη απξφζθνπηα ε απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ, ζε πεξίπησζε απψιεηαο εηζνδήκαηνο, ιφγσ δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο νθεηιφκελεο ζε αθνχζηα αλεξγία ή πξνζσξηλή αληθαλφηεηα απφ αηχρεκα ή αζζέλεηα. Βαζηθά δηθαηνινγεηηθά 1 Γηα ππνβνιή αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ρξεηάδνληαη: αίηεζε ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ, θσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο, αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο θαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα Δθνξίαο ή άιια δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνδειψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζαο θαηάζηαζε, δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) Δπελδπηέο Οηθνινγηθέο ιχζεηο γηα ηνλ ηδηψηε- Πξφγξακκα εμ νηθνλφκεζε θαη νίθνλ Γεληθή πεξηγξαθή 2 Ζ Δζληθή Σξάπεδα απνζθνπεί ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία κε ζεηξά θηιφδνμσλ κέηξσλ. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο, ε ππνθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε θπζηθφ αέξην, ν εμνξζνινγηζκφο θαη ε κείσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ κεηαθηλήζεσλ, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ραξηηνχ θαη απνβιήησλ, ε κείσζε ηεο ρξήζεο ραξηηνχ, ε εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ ζηηο πξνκήζεηεο είλαη κεξηθά απφ ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη ε ηξάπεδα. 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g- AAA6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKAbq8Gq4!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTj cytjbtuda!/?wcm_global_context=/wps/wcm/connect/nbggr/nbg+site/retail/family%2c+employees/green+solutions+for+individuals/estia+prasini# 2. AAU6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARjK_o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTjcyTjBTUDU!/?WCM_GLOBAL_CONTEX T=/wps/wcm/connect/NBG-gr/nbg+site/retail/investors/green+solutions+for+individuals/exoikonomisi 29 ε λ ί δ α

31 Ζ Δ.Σ.Δ. εθαξκφδεη επίζεο, πηζηνδνηηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ρξεζηκνπνηεί πξφγξακκα αλάιπζεο πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ ελψ παξάιιεια εληζρχεη ηδησηηθέο επελδχζεηο, απηνρξεκαηνδνηνχκελα αλαπηπμηαθά έξγα, κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο ζηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα, ζην πιαίζην ηεο δηαρξνληθήο θαη έκπξαθηεο ππνζηήξημεο ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ππνδέρεηαη αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα έληαμε ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ». Δίλαη ηδηνθηήηεο θαηνηθίαο ηεο νπνίαο ε άδεηα έρεη εθδνζεί κέρξη θαη ηελ 31/12/1989 θαη επηζπκεί λα πξαγκαηνπνηήζεη θαηαζθεπαζηηθέο παξεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο; Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ», ράξε ζην νπνίν κπνξνχλ λα αλαβαζκίζνπλ ελεξγεηαθά ηελ θαηνηθία κε: επηδφηεζε επηηνθίνπ θαηά 100%, επηρνξήγεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έσο θαη 35%, θαζψο θαη θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ. Δπηιέγνληαο ηελ Δζληθή Σξάπεδα επσθεινχληαη ησλ θηλήηξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» ελψ παξάιιεια: απνιακβάλνπλ πςεινχ επηπέδνπ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη απνθεχγνπλ ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Ζ ππαγσγή ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» ζα γίλεηαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, κέρξη εμαληιήζεσο ησλ πφξσλ αλά Πεξηθέξεηα. Δπηιέμηκεο θαηνηθίεο - Δπηιέμηκεο παξεκβάζεηο 1 Γπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο παξέρεηαη γηα κνλνθαηνηθία, κεκνλσκέλν δηακέξηζκα ή πνιπθαηνηθία σο ζχλνιν θηηξίνπ πνπ ηθαλνπνηεί θαη αξράο ηα αθφινπζα γεληθά θξηηήξηα: Υξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα ή πξψηε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία. Βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο ρακειφηεξε ή ίζε ησλ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, φπσο απηή είρε δηακνξθσζεί κέρξη ηηο 31/12/ http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g- AAU6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARjK_o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTjcyTjBTUDU!/?WCM_GLOBAL_CONTEX T=/wps/wcm/connect/NBG-gr/nbg+site/retail/investors/green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 30 ε λ ί δ α

32 Φέξεη νηθνδνκηθή άδεηα, πνπ έρεη εθδνζεί κέρξη ηελ 31/12/1989. ηελ πεξίπησζε πνπ ην θηίξην έρεη θαηαζθεπαζηεί πξηλ ηηο 31/12/1989 αιιά ν ηδηνθηήηεο ηνπ δελ δηαζέηεη νηθνδνκηθή άδεηα, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν φηη ην θηήξην πθίζηαηαη λφκηκα. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε νηθνδνκηθή άδεηα απσιέζζε ή ηα ζρεηηθά αξρεία βάζεη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα εθδνζεί ην σο άλσ λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν δελ είλαη άκεζα δηαζέζηκα, ε ελ ιφγσ άδεηα θαη ην λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν δχλαληαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηελ Σξάπεδα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. Έρεη θαηαηαρζεί βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (Π.Δ.Α.) ζε θαηεγνξία ρακειφηεξε ή ίζε ηεο Γ. Γελ έρεη θξηζεί θαηεδαθηζηέα. Οη επηιέμηκεο παξεκβάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή Κηηξίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: Σνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δψκαηνο/ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο. Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ (πιαίζηα/ παινπίλαθεο) θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη παξνρήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. Ο κέγηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (πνπ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε γηα ην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ») δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα αλά ηδηνθηεζία. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» έρνπλ κφλν θπζηθά πξφζσπα πνπ: έρνπλ δηθαίσκα θπξηφηεηαο (πιήξνπο ή ςηιήο) ή επηθαξπίαο ζε επηιέμηκε θαηνηθία θαη πιεξνχλ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ Α ή Β. 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwN3UxdXAyOfQEM_cyM_g- AAU6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARjK_o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTjcyTjBTUDU!/?WCM_GLOBAL_CONTEX T=/wps/wcm/connect/NBG-gr/nbg+site/retail/investors/green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 31 ε λ ί δ α

33 Δηζνδεκαηηθά θξηηήξηα Κίλεηξα 1 Σν Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο θηλήηξσλ, ε έληαμε ζηηο νπνίεο γίλεηαη βάζεη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ σθεινπκέλσλ: Χθεινχκελνη - Κίλεηξα Καηεγνξίαο Α: Οη σθεινχκελνη ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ δεισζέλ εηζφδεκα δελ μεπεξλά ηα ή ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα δελ μεπεξλά ηα Γηα ηελ θαηεγνξία απηή, ηα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ ηελ επηδφηεζε επηηνθίνπ 100% (άηνθν δάλεην) ζε ζπλδπαζκφ κε επηρνξήγεζε χςνπο 35% επί ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηφο ζα πξνθχπηεη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Χθεινχκελνη - Κίλεηξα Καηεγνξίαο Β: Οη σθεινχκελνη ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ δεισζέλ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ θαη δελ μεπεξλά ηα ή ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ θαη δελ μεπεξλά ηα Γηα ηελ θαηεγνξία απηή, ηα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ ηελ επηδφηεζε επηηνθίνπ 100% (άηνθν δάλεην) ζε ζπλδπαζκφ κε επηρνξήγεζε χςνπο 15% επί ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ φπσο απηφο ζα πξνθχπηεη κεηά ηε δηελέξγεηα ηεο δεχηεξεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. Γηα ηελ έληαμε ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θηλήηξσλ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα δχν ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ θαιχπηεηαη θαηά 100% απφ ην Πξφγξακκα ππφ ηελ πξνυπφζεζε ππαγσγήο ηεο αίηεζεο θαη ηεο επίηεπμεο ηνπ ειάρηζηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ησλ σο άλσ θηλήηξσλ είλαη ε επίηεπμε ηνπ ειάρηζηνπ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ν νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηελ αλαβάζκηζε θαηά κία ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθή θαηεγνξία ή ελαιιαθηηθά ε εηήζηα εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 30% ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ αλαθνξάο. 1. AAU6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARjK_o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTjcyTjBTUDU!/?WCM_GLOBAL_CONTEX T=/wps/wcm/connect/NBG-gr/nbg+site/retail/investors/green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 32 ε λ ί δ α

34 Βαζηθά βήκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ 1 1. Έιεγρνο θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο θαηνηθίαο θαη εμέηαζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα. 2. Πξψηε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο - Δπηινγή παξεκβάζεσλ. 3. Τπνβνιή αίηεζεο ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζην Καηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο. 4. Έγθξηζε αίηεζεο ελδηαθεξφκελνπ (έληαμε ζην Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» απφ ΔΣΔΑΝ). 5. Τινπνίεζε παξεκβάζεσλ. 6. Γεχηεξε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε, έθδνζε δεχηεξνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο. 7. Πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ζηελ Σξάπεδα γηα ηελ θαηαβνιή θηλήηξσλ. Υαξαθηεξηζηηθά δαλείνπ 2 Πνζφ δαλείνπ: Γηα ηελ Α Καηεγνξία Χθεινπκέλσλ: έσο Γηα ηελ Β Καηεγνξία Χθεινπκέλσλ: έσο Δπηηφθην: ηαζεξφ 4,93%, επηδνηνχκελν θαηά 100%, πιένλ εηζθνξάο ηνπ Ν. 128/75. Γηάξθεηα δαλείνπ: 48 κήλεο. Γπλαηφηεηα επηινγήο πεξηφδνπ ράξηηνο ελφο (1) έηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θαηαβάιινληαη κεληαίσο κφλν ηφθνη. Γπλαηφηεηα πξνθαηαβνιήο 30% ηνπ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο απφθαζεο ππαγσγήο. 1. AAU6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARjK_o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTjcyTjBTUDU!/?WCM_GLOBAL_CONTEX T=/wps/wcm/connect/NBG-gr/nbg+site/retail/investors/green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 2. AAU6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARjK_o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTjcyTjBTUDU!/?WCM_GLOBAL_CONTEX T=/wps/wcm/connect/NBG-gr/nbg+site/retail/investors/green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 33 ε λ ί δ α

35 Γπλαηφηεηα πξφσξεο κεξηθήο ή νιηθήο εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ ρσξίο επηβάξπλζε. Υσξίο πξνζεκείσζε αθηλήηνπ. Βαζηθά Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο δαλείνπ 1 Σν Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή ην Γηαβαηήξην ζαο. Σν ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο Δθνξίαο ή ηε δήισζε εηζνδήκαηφο ζαο κε ππνγξαθή παξαιαβήο. Δάλ είζηε κηζζσηφο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε πξφζθαην εθθαζαξηζηηθφ κηζζνδνζίαο ζαο (θαη βεβαίσζε εηψλ απαζρφιεζεο ζαο απφ ηνλ εξγνδφηε, αλ ηα ρξφληα ππεξεζίαο δελ εκθαλίδνληαη ζην εθθαζαξηζηηθφ). 1. AAU6B8JE55A0sjArr9PPJzU_ULciPKARjK_o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRVI1QzlGSDIwRzVERTAyTFExTjcyTjBTUDU!/?WCM_GLOBAL_CONTEX T=/wps/wcm/connect/NBG-gr/nbg+site/retail/investors/green+solutions+for+individuals/exoikonomisi# 34 ε λ ί δ α

36 2.EFG EUROBANK 1 Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Τ.Π.Δ.Κ.Α.), νινθιεξψλνληαο ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ, πξνρσξάεη, κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε κία δέζκε νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξίσλ νηθηαθνχ ηνκέα, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ». Ζ Σξάπεδα, ζηεξίδνληαο ηελ ζεκαληηθή απηή πξσηνβνπιία ηεο πνιηηείαο, ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα, ρξεκαηνδνηψληαο ηηο πξνβιεπφκελεο ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο. Δπηδνηνχκελν Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ» 2 Ζ Σξάπεδα, ζηεξίδνληαο κία ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ηεο πνιηηείαο, ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ», δίλνληαο ηελ επθαηξία λα αλαβαζκίζνπλ ελεξγεηαθά ην ζπίηη ηνπο, κε παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη φθεινο ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Σν πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ» δίλεη, ππφ πξνυπνζέζεηο, νηθνλνκηθά θίλεηξα ζε ηδηνθηήηεο παιαηψλ θηηξίσλ θπζηθά πξφζσπα - λα αλαβαζκίζνπλ ελεξγεηαθά ην αθίλεηφ ηνπο, πξνβαίλνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, θαηφπηλ Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο απφ εηδηθφ πξαγκαηνγλψκνλα, ηνλ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή. 1.http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=904&mid=910&lang=gr ε λ ί δ α

37 πκκεηέρνληαο ζην πξφγξακκα δηθαηνχληαη: Έσο θαη 35% επηρνξήγεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζηψλ 100% επηδφηεζε επηηνθίνπ Κάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ Φνξναπαιιαγή έσο θαη 900 ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ Ξεθηλψληαο ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα, βξίζθνληαη παξαθάησ κεξηθέο βαζηθέο πιεξνθνξίεο : Α. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ & ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΠΗΓΟΣΖΖ/ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ Σν αηνκηθφ εηήζην δεισζέλ εηζφδεκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα ή ην νηθνγελεηαθφ εηήζην δεισζέλ ηα Ζ νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ αθηλήηνπ έρεη εθδνζεί κέρξη ηηο 31/12/1989 Σν αθίλεην βξίζθεηαη ζε πεξηνρή κε ηηκή δψλεο < 2.100/η.κ. Δίλαη δπλαηή ε ππνβνιή αηηήζεσλ γηα κεκνλσκέλα δηακεξίζκαηα πνιπθαηνηθίαο ρσξίο πξνυπνζέζεηο (π.ρ. απηνλνκία) Σν αθίλεην έρεη ρξήζε θχξηαο ή πξψηεο δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο Σν αθίλεην έρεη θαηαηαρζεί κε βάζε ην πηζηνπνηεηηθφ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε θαηεγνξία ρακειφηεξε ή ίζε ηεο Γ Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) Β. ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΩΝ Οη σθεινχκελνη απφ ην πξφγξακκα δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο κε βάζε ηα εηζνδήκαηά ηνπο θαη θαη επέθηαζε ιακβάλνπλ ηα αθφινπζα θίλεηξα: ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α : Ηδηνθηήηεο επηιέμηκσλ θαηνηθηψλ, ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ ή ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα δελ μεπεξλά ηηο ή ηηο αληίζηνηρα. Σα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ επηδφηεζε επηηνθίνπ 100% (άηνθν δάλεην) ζε ζπλδπαζκφ κε επηρνξήγεζε χςνπο 35%. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β : Ηδηνθηήηεο επηιέμηκσλ θαηνηθηψλ, ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ ή ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα βξίζθεηαη κεηαμχ θαη ή θαη αληίζηνηρα. Σα θίλεηξα πεξηιακβάλνπλ επηδφηεζε επηηνθίνπ 100% (άηνθν δάλεην) ζε ζπλδπαζκφ κε επηρνξήγεζε χςνπο 15%. 36 ε λ ί δ α

38 Γ. ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ Γηπιά ηδάκηα (ζπκπεξηιακβάλνληαη παληδνχξηα, ξνιά θιπ.) θαη θνπθψκαηα. Μφλσζε ηαξάηζαο ή/θαη ηνπνζέηεζε θειχθνπο. Θέξκαλζε: Δγθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα / ιέβεηα κε λέν πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ ή ζπζηήκαηνο κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Λνηπέο παξεκβάζεηο (ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο ζέξκαλζεο, κφλσζε ζσιελψζεσλ, ζθίαζηξα, ειηαθνί ζπιιέθηεο, θιπ.) Πξάζηλν Γάλεην Καηνηθίαο Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο 1 Σν Πξάζηλν Γάλεην Καηνηθίαο Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο Eurobank πξνζθέξεη νπζηαζηηθέο ιχζεηο πνπ ζα δψζνπλ ζηνλ θαζέλα ηε δπλαηφηεηα λα αλαβαζκίζεη ελεξγεηαθά ην ζπίηη ηνπ θαη λα απνθνκίζεη πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Ση ζεκαίλεη απηφ ζηελ πξάμε. Αλαβαζκίδνληαο ελεξγεηαθά ηελ θαηνηθία ηνπο έρνπλ ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ση ζεκαίλεη απηφ: Δλδεηθηηθά Πνζνζηά Παξέκβαζε Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο* Γηπιά ηδάκηα (ζπκπεξηιακβάλνληαη παληδνχξηα, ξνιά θιπ.) Μέρξη θαη 20% θαη θνπθψκαηα Δλίζρπζε ζεξκνκφλσζεο ηνίρσλ, κφλσζε ηαξάηζαο ή/θαη Μέρξη θαη 40% ηνπνζέηεζε θειχθνπο. Θέξκαλζε : Δγθαηάζηαζε ή αληηθαηάζηαζε θαπζηήξα / ιέβεηα κε λέν πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ ή ζπζηήκαηνο Μέρξη θαη 18% κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. * Τα αναθεπόμενα ζηο παπόν αποηελούν εκηιμήζειρ βάζει δεδομένων επεςνών. Οι εκηιμήζειρ αςηέρ καθώρ και οι ππαγμαηικέρ αποδόζειρ ηων παπεμβάζεων ενδέσεηαι να διαθέποςν εξαιηίαρ ηηρ μεηαβολήρ διαθόπων επιμέποςρ παπαγόνηων. 1.http://www.eurobank.gr/online/home/viewServices.aspx?id= ε λ ί δ α

39 Σν «Πξάζηλν Γάλεην Καηνηθίαο - Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο», καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε ζην ζπίηη καο, πξνζθέξνληαο έλα πιήξεο παθέην ππεξεζηψλ. Πξνλνκηαθή ρξεκαηνδφηεζε κε έλα πιήξεο πξφγξακκα γηα θάιπςε ηνπ 100% ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ κε δπλαηφηεηα επηινγήο κε ή ρσξίο πξνζεκείσζε αθηλήηνπ κε πξνλνκηαθφ θπκαηλφκελν επηηφθην ζε επξψ κε δηάξθεηα έσο θαη 35 έηε επειημία ζηε δηάξθεηα απνπιεξσκήο 100% ππνζηήξημε ζε φιε ηε δηαδηθαζία ρσξίο θφπν πξνηάζεηο πξνζθνξψλ απφ ηηο πην εμεηδηθεπκέλεο θαη αμηφπηζηεο εηαηξίεο πιηθψλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηεο αγνξάο ηερληθή ππνζηήξημε απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο θεθηείηε ινγηθά, δξάζηε νηθνινγηθά 1 Έλα νηθνινγηθφ ζπίηη θνζηίδεη πεξίπνπ 25% πεξηζζφηεξν απφ έλα ζπκβαηηθφ αιιά αξθνχλ 3 κε 5 ρξφληα γηα λα γίλεη απφζβεζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο απφ ηελ ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκείηαη. Δάλ επηζπκνχκε λα ρηίζνπκε έλα ζπίηη πξνβιέπνπκε απφ ηα ζρέδηα ηνλ νηθνινγηθφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκφ: o Πξνβιέπνπκε ηνπο ρψξνπο γηα εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο, πδξαπιηθά ζπζηήκαηα ζπιινγήο φκβξησλ πδάησλ, θιπ. o Διέγρνπκε κε ηνλ αξρηηέθηνλά ην ζσζηφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζπηηηνχ ε λ ί δ α

40 o o o o o o o Υξεζηκνπνηνχκε πιηθά νηθνδφκεζεο θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ φπσο ην θνλίακα, νη νηθνινγηθέο κπνγηέο, ηα νηθνινγηθά κνλσηηθά πιηθά ρσξίο ρεκηθέο νπζίεο, θιπ. Σνπνζεηνχκε δηπιά ηδάκηα γηα θαιχηεξε ζεξκηθή (θαη ερεηηθή) κφλσζε. Σνπνζεηνχκε ζθίαζηξα ζηα κπαιθφληα πνπ εκπνδίδνπλ ηνλ ήιην λα «ρηππάεη» ην θηήξην θαη λα ζπζζσξεχεη ζεξκφηεηα. Δπηπιένλ, εάλ ην ζπίηη δηαζέηεη ηαξάηζα δεκηνπξγνχκε έλα κηθξφ θήπν γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο κεγάιε πνζφηεηα ζεξκφηεηαο εηζέξρεηαη ζην ζπίηη απφ ηελ ηαξάηζα. Πξνηηκάκε ηνπο αλεκηζηήξεο νξνθήο αληί γηα ην air-condition πνπ είλαη ελεξγνβφξν, επηβαξχλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, θαη κπνξεί λα αλεβάζεη ην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ έσο θαη 50%. Έλαο αλεκηζηήξαο νξνθήο έρεη ρακειφ αξρηθφ θφζηνο (20 έσο 100 επξψ), ελψ κφιηο πνπ θαηαλαιψλεη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλαο θνηλφο ιακπηήξαο. Δάλ δελ κπνξνχκε ρσξίο air-condition, επηιέγνπκε ηνπιάρηζηνλ θιηκαηηζηηθά λεφηεξεο γεληάο πνπ έρνπλ κεησκέλε θαηαλάισζε ξεχκαηνο θαη ζπζηήκαηα πνπ επηβαξχλνπλ ιηγφηεξν ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα κέζα ζην ζπίηη. Δπηιέγνπκε λα βάινπκε πδξαπιηθά ζπζηήκαηα γηα κεησκέλε θαηαλάισζε λεξνχ φπσο βξχζεο κε πεξηνξηζκφ ξνήο ζην κπάλην θαη ηελ θνπδίλα. Δπίζεο, επηιέγνπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ζην κπάλην θαδαλάθηα ειεγρφκελεο ή δηπιήο ξνήο. Αληηθαζηζηνχκε ηηο ιάκπεο ππξαθηψζεσο κε ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο. Φπηεχνπκε θπιινβφια δέλδξα ζε βεξάληεο, θήπνπο, πεδνδξφκηα γηα λα πξνζηαηεχζεηε πιεπξέο ηνπ ζπηηηνχ πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Με ηνλ ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία απφ 15 έσο θαη 50% ε λ ί δ α

41 Ζγεηηθή ζέζε ηεο Eurobank ζηα Πξάζηλα Γάλεηα Καηνηθίαο 1 Σελ πξψηε ζέζε ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ έρεη θαηαθηήζεη ε Σξάπεδα Eurobank EFG, δαλεηνδνηψληαο ην 50% πεξίπνπ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ ηα νπνία κέζσ ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο εγθαηέζηεζαλ νηθηαθά Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Μφλν γηα ηελ εγθαηάζηαζε νηθηαθψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ε Eurobank έρεη εληζρχζεη ηελ αγνξά κε πεξηζζφηεξα απφ 50 εθ. επξψ. πγθεθξηκέλα, ε Σξάπεδα αληαπνθξηλφκελε άκεζα ζηα πξνγξάκκαηα ηεο πνιηηείαο παξνπζίαζε πξψηε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ην Πξάζηλν Γάλεην Καηνηθίαο - Φσηνβνιηατθά, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ θάζε πνιίηε πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, λα αμηνπνηήζεη ηα θίλεηξα ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ θαη λα εγθαηαζηήζεη έλα Φ/ ζηελ ηαξάηζα ή ηε ζηέγε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ κε 100% ρξεκαηνδφηεζε. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ε Σξάπεδα παξείρε ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κε εθρψξεζε ηεο ζχκβαζεο ηεο ΓΔΖ. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία (Αππίλιορ 2011) ηεο ΓΔΖ, πεξίπνπ θαηνηθίεο είραλ εγθαηαζηήζεη νηθηαθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δηαζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, εθ ησλ νπνίσλ πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% έρεη θάλεη ρξήζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Απφ ην ζχλνιν ησλ θαηνηθηψλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, ην 50% έρεη ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Eurobank EFG, θέξλνληαο έηζη ηελ ηξάπεδα ζηελ πξψηε ζέζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δαλείσλ. Παξάιιεια, ε Σξάπεδα ζπκκεηέρεη επίζεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ επηδνηνχκελνπ Πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη νίθνλ», παξέρνληαο κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, ηελ θαηάιιειε ελεκέξσζε θαη ππνζηήξημε πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, έρεη εγθξίλεη γηα δαλεηνδφηεζε ην 68% ησλ αηηήζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Σξάπεδα, πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ αηηήζεηο ππαγσγήο, θαζηζηψληαο ηε βαζηθφ αξσγφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε λ ί δ α

42 Με ηελ επξεία γθάκα ησλ Πξάζηλσλ Γαλείσλ Καηνηθίαο, ν Όκηινο ηεο Eurobank EFG κε ηνλ ηζρπξφ νηθνινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο αθελφο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ θαη παξάιιεια ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θφζηνπο θαη αθεηέξνπ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 41 ε λ ί δ α

43 3.EMPORIKI BANK 1 Emporiki SolarΔcoινγηθφ Γάλεηα γηα αγνξά θαη εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη 10ΚW ζε θαηνηθίεο. Ζ Δκπνξηθή Σξάπεδα, ζηεξίδνληαο ηηο ελέξγεηέο πνπ απνζθνπνχλ ηφζν ζε πεξηβαιινληηθά φζν θαη ζε νηθνλνκηθά νθέιε, πξνζθέξεη ηε λέα ζεηξά πξντφλησλ Emporiki SolarEcoινγηθφ. Σα λέα πξντφληα απεπζχλνληαη ζε φινπο φζνπο ζέινπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα θίλεηξα πνπ παξέρεη ε Πνιηηεία, εγθαζηζηψληαο Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα κέρξη 10 kwp ζην ζπίηη. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιινπκε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εμαζθαιίδνπκε παξάιιεια έλα ζεκαληηθφ πξφζζεην εηζφδεκα γηα ηα επφκελα 25 έηε. Με ην Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ (ΦΔΚ 1079/Β/ & ΦΔΚ 1557/Β/ ) παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ηζρχνο κέρξη 10ΚW ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθία, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Όιε ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα δηνρεηεχεηαη ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ έλαληη 0,55/kWh*, κε ηελ ηηκή απηή λα είλαη εγγπεκέλε γηα 25 ρξφληα! (*Ζ ζηαζεξή ηηκή ησλ 0,55/kWh ηζρχεη γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζα ππνγξαθνχλ κε ηε ΓΔΖ έσο ην ηέινο ηνπ 2011) Ζ ηηκή κεηψλεηαη θαηά 5% εηεζίσο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζπλάπηνληαη ην δηάζηεκα κέρξη θαη Ζ λέα ζεηξά πξντφλησλ Emporiki SolarΔcoινγηθφ ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο, ρξεκαηνδνηεί κέρξη θαη ην 100% ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ζχλδεζεο κε ηε ΓΔΖ) θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζνπκε άκεζα ηελ επέλδπζε κε ηδηαίηεξα ρακειφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο. 1.http://www.emporiki.gr/cbg/gr/customers/customer_story.jsp?docid=B57ED240F55985BAC2256D3A003CC2DE&topic =Customers_PrivateCustomers&cabinet=Customers_Services&lang=gr#sec2_2 42 ε λ ί δ α

44 Δπηπιένλ, ην έζνδν πνπ ζα απνδίδεη ε επέλδπζή ζαο ζα επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο δφζεηο ηνπ δαλείνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζνπκε επηπιένλ ρξήκαηα γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ. Σα λέα πξντφληα πξνζθέξνληαη, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο καο, κε ή ρσξίο πξνζεκείσζε αθηλήηνπ, απαξαίηεηα φκσο κε εθρψξεζε ηεο ζχκβαζεο ζπκςεθηζκνχ πνπ ππνγξάθεηε κε ηε ΓΔΖ. πγθεθξηκέλα: Emporiki Solar Δcoινγηθφ κε πξνζεκείσζε αθηλήηνπ θαη εθρψξεζε ζχκβαζεο ζπκςεθηζκνχ κε ΓΔΖ Πνζφ δαλείνπ: Γηάξθεηα δαλείνπ : Έσο 25 έηε Δπηηφθην: Κπκαηλφκελν Euribνr ηξηκήλνπ + πεξηζψξην απφ 3,00% έσο 3,50%* ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά : Γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνέγθξηζε ηνπ δαλείνπ : Σα ζπλήζε δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ζηεγαζηηθφ δάλεην θαη επηπιένλ: Αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο / πξνηηκνιφγην ηεο εηαηξίαο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο πξνο ηε ΓΔΖ γηα ζχλδεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο (αλ είλαη δηαζέζηκν ζηελ παξνχζα θάζε. Customers_PrivateCustomers&cabinet=Customers_Services&lang=gr#sec2_2 43 ε λ ί δ α

45 4. ΣΣ Hellenic Postbank (Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην) 1 Γάλεηα γηα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηε ζηέγε ηνπ ζπηηηνχ κε ην Πξφγξακκα «Ζιηαθή Σαξάηζα». Δθφζνλ πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ρνξεγνχλε δάλεην γηα ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο, ην νπνίν απνπιεξψλεηαη κφλν ηνπ κε ηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο πψιεζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ΓΔΖ. Πξφγξακκα Ζιηαθή Σαξάηζα Σν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπγαηξηθή ηνπ εηαηξεία Postbank Green Institute (PBGI) δηαζέηεη έλα πιήξεο παθέην ππεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηερλννηθνλνκηθή κειέηε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ζηέγε ή ηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ. Παξάιιεια πξνζθέξεηαη ε αζθάιηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ γηα 20 ρξφληα ελψ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεκεηξίαο δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηφο ε λ ί δ α

46 Πξφγξακκα "Ζιηαθή Σαξάηζα" 1 Σν πξφγξακκα Ζιηαθή Σαξάηζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε πνιίηε πνπ δηαζέηεη δηθή ηνπ ηαξάηζα ή ζηέγε λα απνθηήζεη έλα επηπιένλ εηζφδεκα γηα ηα επφκελα 25 ρξφληα, παξάγνληαο θαη πνπιψληαο ηε δηθή ηνπ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ ήιηνπ. Πξφθεηηαη γηα έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα γηα αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ πνπ επηηξέπεη ζε φινπο καο ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο δσξεάλ, αλεμάληιεηεο θαη απνιχησο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ, ειηαθήο ελέξγεηαο. Όρη μνδεχνληαο αιιά πξνζζέηνληαο ρξήκαηα ζην εηζφδεκά καο. Υσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ππνζήθεπζε θαη πξνζεκείσζε επί ηνπ αθηλήηνπ, ρσξίο θακία δηαδηθαζία θαη ηαιαηπσξία, κέζα ζε ιίγνπο κήλεο κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο έλα ζεκαληηθφ πνζφ, πνπ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 7.500* επξψ ην ρξφλν γηα ηα επφκελα 25 ρξφληα. Καζαξά, αθνξνιφγεηα θαη ρσξίο θφπν. Σν πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη, ψζηε λα απηνρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πψιεζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζηε ΓΔΖ, λα απνπιεξψλεη ην δάλεην ρσξίο άιιε ζπλδξνκή απφ ηνλ πειάηε, αιιά θαη λα δεκηνπξγεί έλα ζεκαληηθφ εηήζην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν ε λ ί δ α

47 Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο γηα ην Πξφγξακκα Ζιηαθή Σαξάηζα, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζπγαηξηθή ηνπ εηαηξεία Post Bank Green Institute, αλαιακβάλεη ηα πάληα: ηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε, ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο, ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ. Βήκα 1ν Τπνβνιή ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο ζην πξφγξακκα & ηεο Αίηεζεο Γαλείνπ ε θαηαζηήκαηα ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, αξθεί ε πεξηνρή λα αλήθεη ζην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ηεο ΓΔΖ ή ζηελ Κξήηε. Βήκα 2ν Δπίζθεςε απφ Δηδηθφ πλεξγάηε Αθνχ πξνεγθξηζεί ην δάλεηφ, Δηδηθφο πλεξγάηεο ζα επηζθεθηεί ηνλ ρψξν φπνπ επηζπκνχκε λα εγθαηαζηήζνπκε ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα θαη ζα εθπνλήζεη ηε ζρεηηθή κειέηε πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηε βέιηηζηε ζρέζε κεηαμχ θφζηνπο θαη απφδνζεο γηα ην ζχζηεκα πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. Βήκα 3ν Πξνζθνξά πλεξγαζίαο Λακβάλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαη θξνληίδνληαο πάληα γηα ην ζπκθέξνλ, θάλνπλ κηα πξνζθνξά ζπλεξγαζίαο ηελ νπνία εκείο έρνπκε δηθαίσκα λα απνδερηνχκε ή λα απνξξίςνπκε. Βήκα 4ν Δγθαηάζηαζε ηνπ Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο Αθνινπζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ Φσηνβνιηαηθνχ πζηήκαηνο ζηε ζηέγε. Έκπεηξνη ζπλεξγάηεο εγθαζηζηνχλ ηνλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επέλδπζήο θαη ηα πςειά θξηηήξηα πνηφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο πνπ έρνπλ ζέζεη ζην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην. Βήκα 5ν χλδεζε κε ην Γίθηπν ηεο ΓΔΖ Σν ηειεπηαίν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ Φσηνβνιηαηθνχ πζηήκαηνο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ νπφηε θαη αξρίδεη ε πψιεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεη ε ζηέγε. 46 ε λ ί δ α

48 Σψξα κπνξνχκε πιένλ λα απνιαχζνπκε ην επηπιένλ εηζφδεκά καο μέξνληαο πσο παξάιιεια πξνζηαηεχνπκε ην πεξηβάιινλ. *Ζ ηηκή έρεη ππνινγηζηεί γηα θσηνβνιηατθφ 10KWp κε απφδνζε θηινβαηψξεο κεζνζηαζκηθά αλά εγθαηεζηεκέλν θηινβάη αλά έηνο. Ζ ηηκή αγνξάο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ηε ΓΔΖ είλαη 0,495 /KWh ζχκθσλα κε ην λφκν 1079/2009, φπσο απηφο εθάζηνηε ηζρχεη. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 1 Σα Φπζηθά Πξφζσπα λα έρνπλ ζηελ θπξηφηεηα/ηδηνθηεζία ηνπο λφκηκα θηίζκαηα σο εμήο: 1. Μνλνθαηνηθία 2. Αθίλεην εληαίαο ηδηνθηεζίαο ελφο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ζπγγελψλ πξψηνπ βαζκνχ 3. Έδξα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ (πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα Δπξψ). Να πιεξνχληαη ηα θάησζη Κξηηήξηα: 1. Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην πξέπεη λα αλήθεη ζην δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν ηεο ΓΔΖ ή λα είλαη ε Κξήηε. 2. Πιήξεο θπξηφηεηα, ή ςηιή θπξηφηεηα ή επηθαξπία ή ζπληδηνθηεζία ηνπ θηηξίνπ ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο κε πιήξνπο θπξηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ, ηα απαηηνχκελα έγγξαθα δαλεηνδφηεζεο ζπλππνγξάθνληαη απφ φινπο φζνπο έρνπλ δηθαηψκαηα επί ηνπ θηηξίνπ, ελψ ε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ζηε ΓΔΖ γίλεηαη απφ πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο, κε εμνπζηνδφηεζε ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη απφ δεκφζηα ππεξεζία ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο. 3. Σν θηίξην ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ην θσηνβνιηατθφ χζηεκα πξέπεη λα έρεη απνπεξαησζεί. 4. Ύπαξμε Μεηξεηή ηεο ΓΔΖ (νηθηαθήο ρξήζεο) ζην φλνκα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζην αθίλεην ή δέζκεπζε ηνπ πειάηε λα ην αιιάμεη θαη λα ην κεηαθέξεη ζην φλνκά ηνπ. 5. Ύπαξμε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα ή πξφζεζε ηνπ πειάηε γηα εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα παξάιιεια κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ε λ ί δ α

49 6α. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο επίπεδεο ζηέγεο (ηαξάηζαο) πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 90 ηκ. 6β. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο θεθιηκέλεο ζηέγεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 50 ηκ. κε πξνζαλαηνιηζκφ λφηην, λνηηαλαηνιηθφ ή λνηηνδπηηθφ. Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά 1 1. Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ Πξνέγθξηζε ηνπ Γαλείνπ ΑΓΣ αληίγξαθν επθξηλέο, επηθπξσκέλν απφ ην Καηάζηεκα. Δ9 πξνζθάηνπ έηνπο ή Δ.Σ.Α.Κ 2008 ή 2009, επηθπξσκέλν απφ ην Καηάζηεκα Έληππν εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα αζθάιηζε θαηαλαισηηθνχ δαλείνπ. Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ. Αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ αθηλήηνπ (ηίηινο θηήζεο), κε Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ κεηεγγξαθήο. Αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο εγθαηάζηαζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ επηιέμεη. ΜΗΘΩΣΟΗ & ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟΗ Μηζζνδνζία ηξέρνληνο κελφο, θσηνηππία, επηθπξσκέλε απφ ην Καηάζηεκα. Φχιιν ζχληαμεο πξφζθαην, θσηνηππία, επηθπξσκέλε απφ Καηάζηεκα. Πξάμε απνλνκήο ζχληαμεο, θσηνηππία, επηθπξσκέλε απφ Καηάζηεκα. Δθθαζαξηζηηθφ ηξέρνληνο έηνπο, θσηνηππία, επηθπξσκέλε απφ Καηάζηεκα. ΔΛΔΤΘΔΡΟΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΜΔΛΖ ΟΔ- ΔΠΔ- ΑΔ Δ3 δχν(2) ηειεπηαίσλ εηψλ, θσηνηππίεο, επηθπξσκέλεο απφ ην Καηάζηεκα. Γπν(2) ηειεπηαία εθθαζαξηζηηθά, θσηνηππίεο, επηθπξσκέλεο απφ ην Καηάζηεκα. Δ5 δχν(2) ηειεπηαίσλ εηψλ, θσηνηππίεο, επηθπξσκέλεο απφ Καηάζηεκα (ζε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ αηηνπκέλνπ ζε ΟΔ, ΔΠΔ) ε λ ί δ α

50 2. Γηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ Έγθξηζε ηνπ Γαλείνπ χκβαζε Καηαζθεπήο ηεο εηαηξείαο εγθαηάζηαζεο. χκβαζε πκςεθηζκνχ κε ηε ΓΔΖ. 49 ε λ ί δ α

51 5.Σξάπεδα Πεηξαηψο 1 Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο, πξσηνπφξνο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, ζπλερίδεη αθφκε θαη ζήκεξα παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, λα πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο ιχζεηο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ. Green Λχζεηο: Πξάζηλα ζηεγαζηηθά δάλεηα 1. Φσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα 2. Πξάζηλε θαηνηθία 3. Πξάζηλεο επηζθεπέο Πξάζηλα θαηαλαισηηθά δάλεηα 1. Φσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα 2. Πξάζηλεο επηζθεπέο 3. Πξάζηλεο αγνξέο Οηθνζθεπή 4. Βηνινγηθά πξντφληα αγξνηψλ Πξάζηλα ζηεγαζηηθά δάλεηα - Φσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα: 2 ηεγαζηηθφ Πξφγξακκα Ηδησηψλ Αγνξάο & Δγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη 10KW Μπνξνχλ λα αγνξάζνπλ θαη εγθαηαζηήζνπλ ην δηθφ ηνπο Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα κε έλα δάλεην πξνζαξκνζκέλν ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο: Υσξίο εμαζθάιηζε αθηλήηνπ 1. Πνζφ δαλείνπ απφ Κπκαηλφκελν επηηφθην ζπλδεδεκέλν κε κεληαίν Euribor + πεξηζψξην 6,00% 1.http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=264009&nt=99&lang=1 2.http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=298256&lang=1&nt=96%20&sid= 50 ε λ ί δ α

52 3. Έμνδα δαλείνπ Γηάξθεηα δαλείνπ 2-12 έηε 5. Γπλαηφηεηα πεξηφδνπ ράξηηνο 4 κελψλ κε θαηαβνιή κφλν ηφθσλ 6. Δηδηθφ πξνλνκηαθφ πξφγξακκα αζθάιηζεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ Με εμαζθάιηζε αθηλήηνπ 1. Πνζφ δαλείνπ απφ επξψ 2. Κπκαηλφκελν επηηφθην ζπλδεδεκέλν κε κεληαίν Euribor + πεξηζψξην 3,75 3. έμνδα δαλείνπ 200 επξψ, κε δσξεάλ ηα έμνδα εθηίκεζεο, λνκηθνχ ειέγρνπ, Παξάζηαζεο ζην Πξσηνδηθείν θαη Πηζηνπνηήζεσο εξγαζηψλ 4. δηάξθεηα δαλείνπ 2-25 έηε 5. δπλαηφηεηα πεξηφδνπ ράξηηνο 4 κελψλ κε θαηαβνιή κφλν ηφθσλ 6. εηδηθφ πξνλνκηαθφ πξφγξακκα αζθάιηζεο θσηνβνιηατθψλ Πξάζηλα ζηεγαζηηθά δάλεηα Πξάζηλε θαηνηθία 1 ηεγαζηηθφ Γάλεην GREEN γηα Αγνξά & Καηαζθεπή θαηνηθίαο Μπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ή θαηαζθεπάζνπλ ηε δηθή ηνπο πξάζηλε θαηνηθία, φζν πην "πξάζηλε" ηφζν πην πξνλνκηαθή ζηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ: πνζφ δαλείνπ απφ κεησκέλν επηηφθην αλάινγα κε ηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία ηνπ αθηλήηνπ (ε πξνλνκηαθή ηηκνιφγεζε ηζρχεη γηα ηηο πξψηεο 3 θαηεγνξίεο: Α+, Α θαη Β+) δσξεάλ έμνδα δαλείνπ (δαπάλε εμέηαζεο αηηήκαηνο, ηερληθφο έιεγρνο, λνκηθφο έιεγρνο, έμνδα παξάζηαζεο ζην Πξσηνδηθείν θαη έμνδα πηζηνπνηήζεσλ εξγαζηψλ αθηλήηνπ) δπλαηφηεηα επηινγήο νπνηνπδήπνηε πξνζθεξφκελνπ δαλεηαθνχ πξνγξάκκαηνο κε θπκαηλφκελν ή ζηαζεξφ επηηφθην δηάξθεηα δαλείνπ έσο θαη 30 έηε. 1.http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=298262&lang=1&nt=96%20&sid= 51 ε λ ί δ α

53 Πξάζηλα ζηεγαζηηθά δάλεηα Πξάζηλεο Δπηζθεπέο 1 ηεγαζηηθά Πξνγξάκκαηα Ηδησηψλ γηα Πξάζηλεο Δπηζθεπέο - Βειηηψζεηο Καηνηθίαο ρσξίο πξνζεκείσζε αθηλήηνπ 1. πνζφ δαλείνπ απφ επξψ 2. θπκαηλφκελν επηηφθην ζπλδεδεκέλν κε Δuribor + πεξηζψξην 7,00 % 3. έμνδα δαλείνπ 200 επξψ 4. δηάξθεηα δαλείνπ έσο θαη 10 έηε κε πξνζεκείσζε δαλείνπ 1. πνζφ δαλείνπ απφ επξψ 2. θπκαηλφκελν επηηφθην ζπλδεδεκέλν κε κεληαίν Euribor + πεξηζψξην 3,75% 3. έμνδα δαλείνπ 200 επξψ, κε δσξεάλ ηα έμνδα εθηίκεζεο, λνκηθνχ ειέγρνπ, Παξάζηαζεο ζην Πξσηνδηθείν θαη Πηζηνπνηήζεσο αθηλήηνπ 4. δηάξθεηα δαλείνπ εψο θαη 25 έηε Πξάζηλα θαηαλαισηηθά δάλεηα Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 2 Καηαλαισηηθφ Πξφγξακκα Ηδησηψλ Αγνξάο & Δγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη 10KW πνζφ δαλείνπ κέρξη θαη θπκαηλφκελν επηηφθην, ζήκεξα 8,75% βαζηζκέλν ζην Βαζηθφ επηηφθην Καηαλαισηηθήο Πίζηεο (ΒΔΚ) έμνδα δαλείνπ 100 δηάξθεηα δαλείνπ απφ 1-10 έηε εηδηθφ πξνλνκηαθφ πξφγξακκα αζθάιηζεο Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ε λ ί δ α

54 Πξάζηλα θαηαλαισηηθά δάλεηα Πξάζηλεο επηζθεπέο 1 Καηαλαισηηθφ Πξφγξακκα Ηδησηψλ γηα Πξάζηλεο Δπηζθεπέο - Βειηηψζεηο Καηνηθίαο πνζφ δαλείνπ κέρξη θαη θπκαηλφκελν επηηφθην, ζήκεξα 8,75% βαζηζκέλν ζην Βαζηθφ επηηφθην Καηαλαισηηθήο Πίζηεο (ΒΔΚ) έμνδα δαλείνπ 100 δηάξθεηα δαλείνπ έσο θαη 10 έηε. Πξάζηλα θαηαλαισηηθά δάλεηα Πξάζηλεο αγνξέο νηθνζθεπή 2 Καηαλαισηηθφ Γάλεην GREEN γηα πξάζηλεο αγνξέο & κεηαθηλήζεηο Πξαγκαηνπνηήζηε ζήκεξα ηηο "πξάζηλεο" αγνξέο ζαο κε: πνζφ δαλείνπ κέρξη θαη θπκαηλφκελν επηηφθην, ζήκεξα 8,75% βαζηζκέλν ζην Βαζηθφ επηηφθην Καηαλαισηηθήο Πίζηεο (ΒΔΚ) έμνδα δαλείνπ 100 δηάξθεηα δαλείνπ έσο θαη 10 έηε. Πξάζηλα θαηαλαισηηθά δάλεηα Βηνινγηθά πξντφληα αγξνηψλ 3 Γάλεην πξνείζπξαμεο βηνινγηθψλ εληζρχζεσλ πνζφ δαλείνπ απφ επηηφθην θπκαηλφκελν γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ (βαζηζκέλν ζην ΒΔΑ): ζήκεξα 7,10% έμνδα δαλείνπ 125 δηάξθεηα δαλείνπ απφ 12 έσο 48 κήλεο κε πξνζεκείσζε αθηλήηνπ ζε πνζνζηφ 120% επί ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ. 1http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=298246&lang=1&nt=96%20&sid= 2http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=298243&lang=1&nt=96%20&sid= 3http://www.piraeusbank.gr/ecportal.asp?id=298253&lang=1&nt=96%20&sid= 53 ε λ ί δ α

55 6.ALPHA BANK Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο 1 Ζ αλάγθε γηα κία θαηνηθία ελεξγεηαθά απνδνηηθή γίλεηαη νινέλα θαη πην έληνλε, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε απψιεηα ελέξγεηαο ζηνλ θηεξηαθφ ηνκέα είλαη απμεκέλε κε ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ηδηνθηήηε. Αληίζηνηρα, ν ηνκέαο ηεο νηθνινγηθήο κεηαθηλήζεσο παξνπζηάδεη επίζεο ζεκαληηθά πεξηζψξηα εμνηθνλνκήζεσο ελέξγεηαο θαη κεηψζεσο ηεο εθπνκπήο ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα, ηφζν ζηελ απηνθίλεζε, φζν θαη ζηελ ελαιιαθηηθή νηθνινγηθή κεηαθίλεζε, ιφγσ ηεο ζπλερνχο εμειηζζφκελεο ηερλνινγίαο. Οη Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο πξνζθέξνπλ ηα εμήο πξνγξάκκαηα ηδησηψλ: Δμνηθνλφκεζε Καη Οίθνλ 2 Δπηδνηνχκελν Πξφγξακκα ην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη κε ζεβαζκφ πξνο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ γηα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ αιιά θαη ελέξγεηαο, ε Alpha Bank, αξσγφο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, παξέρεη ην πξφγξακκα Δμνηθνλφκεζε θαη Οίθνλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπγρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα βειηηψζεσο ηεο ελεξγεηαθήο απνδφζεσο ησλ θηεξίσλ ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ζε ηδηνθηήηεο, ησλ νπνίσλ ηα ζπίηηα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί πξηλ ηελ 31/12/1989 θαη είλαη ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο. Σν Πξφγξακκα παξέρεη θίλεηξα ζηνπο σθεινχκελνπο γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο παξεκβάζεηο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ελεξγεηαθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο, εμαζθαιίδνληαο κε ηελ νινθιήξσζή ηνπ, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο έσο 1 δηζ. θηινβαηψξεο (kwh) εηεζίσο ε λ ί δ α

56 ΔΠΗΛΔΞΗΜΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ Γπλαηφηεηα ρξεκαηνδνηήζεσο παξέρεηαη γηα κνλνθαηνηθία, πνιπθαηνηθία σο ζχλνιν θηεξίνπ θαη γηα κεκνλσκέλν δηακέξηζκα πνπ ηθαλνπνηεί ηα αθφινπζα θξηηήξηα: o Υξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα ή πξψηε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία. o Βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο ρακειφηεξε ή ίζε ησλ Δπξψ /η.κ. o Έρεη νηθνδνκηθή άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ ή κεηαγελέζηεξα αιιά λνκίκσο δελ έρεη γίλεη κειέηε ζεξκνκνλψζεσο ιφγσ ππαγσγήο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ζηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκνλψζεσο. ΔΡΓΑΗΔ ΒΔΛΣΗΩΔΩ Οη επηιέμηκεο πξνζβάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ Δλεξγεηαθνχ Δπηζεσξεηή Κηεξίνπ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ελεξγεηαθήο επηζεσξήζεσο θαη αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 1. Σνπνζέηεζε ζεξκνκνλψζεσο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ δψκαηνο / ζηέγεο θαη ηεο πηινηήο. 2. Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθηάζεσο. 3. Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξκάλζεσο θαη παξνρήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεσο. Ο κέγηζηνο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξεκβάζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (πνπ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε γηα ην Πξφγξακκα) δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα Δπξψ αλά ηδηνθηεζία. 7 Βήκαηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα 1. Έιεγρνο θξηηεξίσλ επηιεμηκφηεηαο θαηνηθίαο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη εμέηαζε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηξάπεδα πνπ ζπκκεηέρεη ζην Πξφγξακκα. 2. Πξψηε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε γηα ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απνδφζεσο (Π.Δ.Α.) Δπηινγή παξεκβάζεσλ. 3. Τπνβνιή αηηήζεσο θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζην ππνθαηάζηεκα ηεο ηξάπεδεο. 55 ε λ ί δ α

57 4. Έγθξηζε αηηήζεσο ελδηαθεξφκελνπ. 5. Τινπνίεζε παξεκβάζεσλ. 6. Γεχηεξε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε, έθδνζε 2νπ Π.Δ.Α. 7. Πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ θαηαβνιή θηλήηξσλ (έληππν νινθιεξψζεσο παξεκβάζεσλ, παξαζηαηηθά επί πηζηψζεη γηα ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο). Δλεξγεηαθφ πίηη 1 Μία ελεξγεηαθά απνδνηηθή θαηνηθία απνθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ηελ άζθνπε ζπαηάιε ελέξγεηαο. Με ην λέν πξφγξακκα Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο Δλεξγεηαθφ πίηη κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ επηζθεπή ή ηελ αλαθαίληζε ηεο θαηνηθίαο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηεο απφδνζε (φπσο π.ρ. εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, αιιαγή θνπθσκάησλ, ζεξκνκνλσηηθέο εξγαζίεο, θ.ιπ.) κε ζηεγαζηηθά ή θαηαλαισηηθά δάλεηα κε πξνζεκείσζε αθηλήηνπ ή ρσξίο. Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο - Eλεξγεηαθφ πίηη κε πξνζεκείσζε 2 Σν λέν ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα ηεο ζεηξάο ''Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο Δλεξγεηαθφ πίηη'' δεκηνπξγήζεθε γηα απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο, απνιακβάλνληαο παξάιιεια πξνλνκηαθνχο φξνπο ρξεκαηνδνηήζεσο. Γαπάλεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ''Δλεξγεηαθφ πίηη'' Σν ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα ''Δλεξγεηαθφ πίηη'' είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο επηζθεπήο ή θαη αλαθαηλίζεσο ηεο θαηνηθίαο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηεο απνδφζεσο, φπσο: Σνπνζέηεζε ζεξκνκνλσηηθψλ θνπθσκάησλ / παινπηλάθσλ. Aληηθαηάζηαζε παιαηνχ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα/ιέβεηα. Δγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ ε λ ί δ α

58 Λνηπέο ζεξκνκνλσηηθέο εξγαζίεο Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ Σα επηηφθηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ''Δλεξγεηαθφ πίηη'' Σν ''Δλεξγεηαθφ πίηη'' δίδεη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ γηα 3, 5, 7, 10 ή 15 έηε ή θπκαηλνκέλνπ βάζεη ηνπ επηηνθίνπ Euribor ηξηψλ κελψλ πιένλ ζηαζεξνχ πεξηζσξίνπ 3,10% (*). (*) πιένλ εηζθνξάο Ν128/75 Σν χςνο θαη ε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ''Δλεξγεηαθφ πίηη'' Μπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ απφ Δπξψ έσο Δπξψ , επηιέγνληαο δηάξθεηα απφ 5 έσο θαη 20 έηε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα θαιχςεη έσο ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εξγαζηψλ θαη κέρξη ην 75% ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ. Πξάζηλε Δπειημία! Με ην ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα ''Δλεξγεηαθφ πίηη'' πξνζηαηεχνπλ θαη ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ κεληαίν πξνυπνινγηζκφ, απνιακβάλνληαο: Πξνλνκηαθή ηηκνιφγεζε ζηα έμνδα δαλείνπ. Όια ηα πξνλφκηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ''Πξνζαξκφδσ ηε Γφζε κνπ''. Πεξίνδν ράξηηνο έσο 1 έηνο κε δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ηφθσλ αλά ηξίκελν. Γπλαηφηεηα αιιαγήο επηηνθίνπ / δηάξθεηαο δαλείνπ ζην ίδην πξντφλ. Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο - Eλεξγεηαθφ πίηη ρσξίο πξνζεκείσζε 1 Με ηελ δεκηνπξγία ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο έρνπλ ηηο ιχζεηο πνπ ζα επηιέμνπλ, γηα πεξηζζφηεξε νηθνλνκία θαη πξαγκαηηθή εμνηθνλφκεζε ελεξγείαο θαη θπζηθψλ πφξσλ. Σα λέα πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε ηδηψηεο-θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ νηθνινγηθά, γηα ηελ θάιπςε πνιιαπιψλ αλαγθψλ ηνπο, κέζσ απιψλ δηαδηθαζηψλ, πξνλνκηαθψλ φξσλ θαη ρσξίο δεζκεχζεηο φπσο εγγξαθή πξνζεκεηψζεσο ή/θαη άιιεο ελερπξηάζεηο ε λ ί δ α

59 Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο Δλεξγεηαθφ πίηη Φσηνβνιηατθα 1 Γηα απηνχο πνπ επηζπκνχλ ηελ εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε νηθηαθφ ηνκέα (θαηνηθία) ρσξίο δηαδηθαζίεο πξνζεκεηψζεσο ή άιιεο ελερπξηάζεηο, επσθεινχληαη ηψξα θαη θεξδίδνληαο: o Σελ ζχληνκε απνπιεξσκή ηεο επελδχζεψο ζαο. o Δηήζην αθνξνιφγεην εηζφδεκα έσο θαη Δπξψ o Σνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ. o Δπηπιένλ αθνξνιφγεην θαζαξφ έζνδν. 'Yςνο Γαλείνπ: Απφ Δπξψ έσο Δπξψ Δπηηφθην: Κπκαηλφκελν, ζήκεξα 9,00% (πιένλ εηζθνξάο Ν.128/75, 0,60%). Γηάξθεηα Γαλείνπ: Απφ 6 έσο 84 κήλεο. Έμνδα Δπεμεξγαζίαο Αηηήκαηνο: Δπξψ 120 Τπνβνιή αηηήζεσο: Μπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην θνληηλφηεξν Καηάζηεκα Alpha Bank ή ηειεθσληθψο ζην , έρνληαο καδί ηνπο: o Σν Αζηπλνκηθφ Γειηίν Σαπηφηεηνο ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ. o Σν εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο γηα ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή ρξήζε. o Πξνζθνξά γηα ην θφζηνο εξγαζηψλ. Σξφπνο Δμππεξεηήζεσο: Με πιεξσκή ηεο ειάρηζηεο δφζεσο ζηα ηακεία ηεο Σξαπέδεο, κέζσ πάγηαο εληνιήο κε ζχλδεζε ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ, κε ρξήζε θαξηψλ εθδφζεσο Alpha Bank κέζσ ΑΣΜ, κέζσ Alpha Web Banking θαη κε κεηξεηά ζηα Κέληξα Απηφκαησλ πλαιιαγψλ (ΚΑ). πλνιηθφ Δηήζην Πξαγκαηηθφ Πνζνζηφ Δπηβαξχλζεσο: Κπκαηλφκελν επηηφθην (ΔΠΠΔ) 11,77% γηα δάλεην Δπξψ 3.000, δηάξθεηαο 48 κελψλ, (ζπκπ. εηζθνξάο Ν.128/75, 0,6%) θαη έμνδα επεμεξγαζίαο αηηήκαηνο Δπξψ ε λ ί δ α

60 Αζθάιηζε Γαλείνπ: Πξναηξεηηθφ πξφγξακκα αζθαιίζεσο δαλείνπ κε επλντθή ηηκνιφγεζε, ην νπνίν εμαζθαιίδεη απφ ηπραία θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ. Σν αζθαιηζηηθφ απηφ πξφγξακκα πξνζαξκφδεηαη αθξηβψο ζην χςνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη εμαζθαιίδεη ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα, αλαιακβάλνληαο ηελ απνπιεξσκή (νινζρεξή εμφθιεζε) ηνπ ππνινίπνπ αλεμφθιεηνπ δαλείνπ θαζψο θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ. Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο Δλεξγεηαθφ πίηη - Καηαλαισηηθφ Γάλεην 1 Γηα απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε νηθνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κνλαδηθφ πξνκεζεπηή θαη ρσξίο δηαδηθαζίεο πξνζεκεηψζεσο ή άιιεο ελερπξηάζεηο, κπνξνχλ ηψξα εχθνια θαη γξήγνξα λα πξνβνχλ ζε εξγαζίεο φπσο: o Αιιαγή θνπθσκάησλ. o Δθαξκνγή ζεξκνκνλσηηθψλ εξγαζηψλ. o Αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ιέβεηα. o Αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα. o Δγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ θ.ιπ. 'Yςνο Γαλείνπ: Απφ Δπξψ έσο Δπξψ Δπηηφθην: Κπκαηλφκελν, ζήκεξα 9,00% (πιένλ εηζθνξάο Ν.128/75, 0,60%). Γηάξθεηα Γαλείνπ: Απφ 6 έσο 84 κήλεο Έμνδα Δπεμεξγαζίαο Αηηήκαηνο: Δπξψ http://www.alpha.gr/page/default.asp?id=7898 Τπνβνιή αηηήζεσο: 59 ε λ ί δ α

61 Μπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην θνληηλφηεξν Καηάζηεκα Alpha Bank ή ηειεθσληθψο ζην , έρνληαο καδί ηνπο: o Σν Αζηπλνκηθφ Γειηίν Σαπηφηεηνο ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ. o Σν εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο γηα ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή ρξήζε. o Πξνζθνξά γηα ην θφζηνο εξγαζηψλ. (Δάλ νη εξγαζίεο αθνξνχλ ζχλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, ηφηε απαηηείηαη επηπξφζζεηα αληίγξαθν ηεο ζπκβάζεσο ζπλδέζεσο) πλνιηθφ Δηήζηo Πξαγκαηηθφ Πνζνζηφ Δπηβαξχλζεσο: Κπκαηλφκελν επηηφθην (ΔΠΠΔ) 11,77% γηα δάλεην Δπξψ 3.000, δηάξθεηαο 48 κελψλ, (ζπκπ. εηζθνξάο Ν.128/75, 0,6%) θαη έμνδα επεμεξγαζίαο αηηήκαηνο Δπξψ 120. Αζθάιηζε Γαλείνπ: Πξναηξεηηθφ πξφγξακκα αζθαιίζεσο δαλείνπ κε επλντθή ηηκνιφγεζε, ην νπνίν εμαζθαιίδεη απφ ηπραία θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ. Σν αζθαιηζηηθφ απηφ πξφγξακκα πξνζαξκφδεηαη αθξηβψο ζην χςνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη εμαζθαιίδεη ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα, αλαιακβάλνληαο ηελ απνπιεξσκή (νινζρεξή εμφθιεζε) ηνπ ππνινίπνπ αλεμφθιεηνπ δαλείνπ θαζψο θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ. Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο Δλεξγεηαθφ πίηη - Καηαλαισηηθφ Γάλεην PLUS 1 Γηα απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε νηθνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο θαηνηθίαο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπινχο πξνκεζεπηέο θαη ρσξίο δηαδηθαζίεο πξνζεκεηψζεσο ή άιιεο ελερπξηάζεηο, κπνξνχλ ηψξα εχθνια θαη γξήγνξα λα πξνβνχλ ζε εξγαζίεο φπσο: o Αιιαγή θνπθσκάησλ. o Δθαξκνγή ζεξκνκνλσηηθψλ εξγαζηψλ. o Αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ιέβεηα. o Αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα. o Δγθαηάζηαζε θπζηθνχ αεξίνπ θ.ιπ. 1. 'Yςνο Γαλείνπ: 60 ε λ ί δ α

62 Απφ Δπξψ έσο Δπξψ Δπηηφθην: Κπκαηλφκελν, ζήκεξα 10,00% (πιένλ εηζθνξάο Ν.128/75, 0,60%). Γηάξθεηα Γαλείνπ: Ζ δηάξθεηα δαλείνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ επηιεγφκελε ζηαζεξή δφζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2% ηνπ άιεθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ. Ζ ζηαζεξή δφζε θαζνξίδεηαη κεηά ηελ ηειεπηαία εθηακίεπζε θαη κέρξη ηφηε κπνξεί λα επηιεγεί ειάρηζηε θαηαβνιή ίζε κε 1,5%, 2,5% ή 3,5% επί ηνπ άιεθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ. Έμνδα Δπεμεξγαζίαο Αηηήκαηνο: Δπξψ 0 Τπνβνιή αηηήζεσο: Μπνξείηε λα ππνβάιεηε αίηεζή ζαο ζην θνληηλφηεξν Καηάζηεκα Alpha Bank ή ηειεθσληθψο ηψξα ζην , έρνληαο καδί ζαο: o Σν Αζηπλνκηθφ Γειηίν Σαπηφηεηνο ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ. o Σν εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο γηα ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή ρξήζε o Πξνζθνξά γηα ην θφζηνο εξγαζηψλ. (Δάλ νη εξγαζίεο αθνξνχλ ζχλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ, ηφηε απαηηείηαη επηπξφζζεηα αληίγξαθν ηεο ζπκβάζεσο ζπλδέζεσο) Γηα ηελ πεξίπησζε φπνπ νη εξγαζίεο αθνξνχλ πνιπθαηνηθία, πέξαλ ησλ αλσηέξσ απαηηνχληαη: - Σν πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο γηα ηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηψλ. - Σν πξαθηηθφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο γηα ηε ιήςε ρξεκαηνδνηήζεσο. πλνιηθφ Δηήζηo Πξαγκαηηθφ Πνζνζηφ Δπηβαξχλζεσο: Κπκαηλφκελν επηηφθην (ΔΠΠΔ) 10,60% γηα δάλεην Δπξψ 3.000, δηάξθεηαο 12 κελψλ, (ζπκπ. εηζθνξάο Ν.128/75, 0,6%). Αζθάιηζε Γαλείνπ: Πξναηξεηηθφ πξφγξακκα αζθαιίζεσο δαλείνπ κε επλντθή ηηκνιφγεζε, ην νπνίν ζαο εμαζθαιίδεη απφ ηπραία θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ ζαο. Σν αζθαιηζηηθφ απηφ πξφγξακκα πξνζαξκφδεηαη αθξηβψο ζην πςνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ζαο θαη εμαζθαιίδεη εζάο θαη ηνπο δηθνχο ζαο αλζξψπνπο, κε ην 61 ε λ ί δ α

63 ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα, αλαιακβάλνληαο ηελ απνπιεξσκή (νινζρεξή εμφθιεζε) ηνπ ππνινίπνπ αλεμφθιεηνπ δαλείνπ θαζψο θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ. Πξάζηλε Μεηαθίλεζε 1 Γηα απηνχο πνπ επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε νηθνινγηθνχ νρήκαηνο γηα ηελ κεηαθίλεζή ηνπο επσθεινχληαη απφ ην πξάζηλν Καηαλαισηηθφ Γάλεην Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο - Πξάζηλε Μεηαθίλεζε, ην νπνίν πξνζθέξεηαη ρσξίο παξαθξάηεζε θπξηφηεηoο θαη κε ρξεκαηνδφηεζε έσο θαη 100% ηεο αμίαο ηνπ νρήκαηνο. Yςνο Γαλείνπ: Απφ Δπξψ έσο Δπξψ Δπηηφθην : Κπκαηλφκελν, ζήκεξα 8,75% (πιένλ εηζθνξάο Ν.128/75, 0,60%). Γηάξθεηα Γαλείνπ: Απφ 6 έσο 84 κήλεο Έμνδα Δπεμεξγαζίαο Αηηήκαηνο: Δπξψ 120 Τπνβνιή αηηήζεσο: Μπνξείηε λα ππνβάιεηε ηελ αίηεζή ζαο ζην θνληηλφηεξν Καηαζηήκαηα Alpha Bank ή ηειεθσληθψο ζην , έρνληαο καδί ζαο: o Σν Αζηπλνκηθφ Γειηίν Σαπηφηεηνο ή άιιν πηζηνπνηεηηθφ. o Σν εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο γηα ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή ρξήζε. o Σν Πξνηηκνιφγην Αγνξάο ηνπ νρήκαηνο. o Μεηά ηελ εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ: Σν Σηκνιφγην Αγνξάο ή ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. πλνιηθφ Δηήζηo Πξαγκαηηθφ Πνζνζηφ Δπηβαξχλζεσο: Κπκαηλφκελν επηηφθην (ΔΠΠΔ) 11,51% γηα δάλεην Δπξψ 3.000, δηάξθεηαο 48 κελψλ, (ζπκπ. εηζθνξάο Ν.128/75, 0,6%) θαη έμνδα επεμεξγαζίαο αηηήκαηνο Δπξψ http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=8006 Αζθάιηζε Γαλείνπ: 62 ε λ ί δ α

64 Πξναηξεηηθφ πξφγξακκα αζθαιίζεσο δαλείνπ κε επλντθή ηηκνιφγεζε, ην νπνίν εμαζθαιίδεη απφ ηπραία θαη απξφβιεπηα γεγνλφηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηελ νκαιή απνπιεξσκή ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ. Σν αζθαιηζηηθφ απηφ πξφγξακκα πξνζαξκφδεηαη αθξηβψο ζην χςνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη εμαζθαιίδεη ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπνπο, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, απφ απξφβιεπηα γεγνλφηα, αλαιακβάλνληαο ηελ απνπιεξσκή (νινζρεξή εμφθιεζε) ηνπ ππνινίπνπ αλεμφθιεηνπ δαλείνπ θαζψο θαη ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ. 7 Α.Σ.Δ. (Αγξνηηθή Σξάπεδα Διιάδνο) 63 ε λ ί δ α

65 Γάλεην Παξαγσγήο Δλέξγεηαο 1 Γηα φινπο φζνπο ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ε ΑΣΔbank ζρεδίαζε θαη ζαο πξνζθέξεη ην λέν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Γάλεην Παξαγσγήο Δλέξγεηαο». Πνηεο αλάγθεο θαιχπηεη Σν λέν πξφγξακκα αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεκαηνδνηεί ηε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθνχ ή ειηνζεξκηθνχ ζηαζκνχ, αηνιηθνχ πάξθνπ, πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη επελδχζεηο αμηνπνίεζεο γεσζεξκίαο θαη βηνκάδαο (γηα ζέξκαλζε ςχμε εγθαηαζηάζεσλ ή παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο). Πξάζηλε Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Καηνηθίαο 2 Ζ ΑΣΔbank ζρεδίαζε θαη πξνζθέξεη ζε φινπο απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελδηαθέξνληαη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα γηα ελεξγεηαθά επθπείο θαηνηθίεο, ην λέν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Πξάζηλε Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Καηνηθίαο» Πνηεο αλάγθεο θαιχπηεη Σν λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεί ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο θαηνηθίεο (ζηέγαζηξα βεξαληψλ, πξνζφςεηο, ζθίαζηξα θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο (απνζήθεο θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο), ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία, κε πξνυπφζεζε ηελ εθρψξεζε ηεο ζχκβαζεο ζπκςεθηζκνχ πνπ ππνγξάθεηε κε ηε ΓΔΖ (γηα ηελ ηηκή πψιεζεο ηεο ελέξγεηαο) Σν πξφγξακκα αθνξά φιε ηελ Δπηθξάηεηα θαη ε κέγηζηε ηζρχο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ αλά εγθαηάζηαζε γηα ηελ επεηξσηηθή ρψξα, ηα Γηαζπλδεδεκέλα κε ην 64 ε λ ί δ α

66 ζχζηεκα Νεζηά θαη ηελ Κξήηε είλαη 10KW, ελψ γηα ηα ινηπά Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά 5 KW. Πξνζθέξεηαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην θαη δπλαηφηεηα εγγξαθήο ή κε ππνζήθεο. ε πνηνπο απεπζχλεηαη ε φινπο απηνχο ηνπο ηδηψηεο πνπ έρνπλ ηελ πιήξε θπξηφηεηα θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο θαηνηθίαο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. Σν πξφγξακκα δελ αθνξά ζε θαηφρνπο εμ αδηαηξέηνπ θαηνηθίαο, αθφκε θαη αλ ζπλππνγξάθνπλ σο ζπλνθεηιέηεο ή εγγπεηέο, κε εμαίξεζε ηα αθίλεηα πνπ νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζηελή ζπγγεληθή ζρέζε (αδέιθηα, ζχδπγνη, γνλείο παηδηά θιπ.). Δπηηφθην Γηα δάλεηα κε εκπξάγκαηε δηαζθάιηζε: ΚΤΜΑΗΝΟΜΔΝΟ 6,40% Γηα δάλεηα ρσξίο εκπξάγκαηε δηαζθάιηζε: ΚΤΜΑΗΝΟΜΔΝΟ 8,60% Σα παξαπάλσ επηηφθηα επηβαξχλνληαη κε 0,12% πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ηνπ Ν.128/75. Ύςνο δαλείνπ Γηα δάλεηα κε εκπξάγκαηε δηαζθάιηζε ην πνζφ ρνξήγεζεο κπνξεί λα θζάζεη έσο θαη ην 100% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ. Δηδηθά, γηα ηα δάλεηα πνπ δηαζθαιίδνληαη κε εγγξαθή ππνζήθεο α ζε αζηηθφ αθίλεην, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εθηακίεπζεο ηνπ 50% ηνπ πνζνχ ηνπ δαλείνπ σο πξνθαηαβνιή θαη ην ππφινηπν 50% κε ηελ πξνζθφκηζε εμνθιεκέλνπ ηηκνινγίνπ. Γηα δάλεηα ρσξίο εκπξάγκαηε δηαζθάιηζε ην πνζφ ρνξήγεζεο εμαξηάηαη απφ ην αηνκηθφ ή ην νηθνγελεηαθφ ζαο εηζφδεκα θαη ηελ πηζηνιεπηηθή ζαο ηθαλφηεηα θαη δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηηο Γηάξθεηα θαη Πεξίνδνο Υάξηηνο 65 ε λ ί δ α

67 Έσο 20 έηε, αλάινγα κε ηελ ειηθία ζαο, γηα δάλεηα κε εκπξάγκαηε δηαζθάιηζε. Έσο 8 έηε, γηα δάλεηα ρσξίο εκπξάγκαηε δηαζθάιηζε. Γπλαηφηεηα πεξηφδνπ ράξηηνο 3 κελψλ κε θαηαβνιή απιψλ ηφθσλ, εθφζνλ αθνξά δάλεην κε εκπξάγκαηε δηαζθάιηζε. Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο δαλείνπ ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ππνγξαθή ζχκβαζεο εθρψξεζεο απαίηεζεο ιφγσ ελερχξνπ ηεο ζχκβαζεο ζπκςεθηζκνχ γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα πνπ ππνγξάθεηε κε ηε ΓΔΖ Α.Δ. Αζθάιηζε Δίλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε δαλεηνιήπηε θαη ε αζθάιηζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ ΑΣΔ Αζθαιηζηηθή, εθφζνλ απηά δελ αζθαιίδνληαη απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία. Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά Γηα ηελ πξνέγθξηζε ηνπ δαλείνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Αίηεζε ρνξήγεζεο δαλείνπ Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην ζε ηζρχ Δθθαζαξηζηηθφ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηξέρνληνο έηνπο (αλ δελ ππάξρεη, ηφηε έληππν θνξνινγηθήο δήισζεο Δ1 ή εθθαζαξηζηηθφ θφξνπ εηζνδήκαηνο πξνεγνχκελνπ έηνπο) Γήισζε ζηνηρείσλ αθηλήηνπ - Έληππν Δ9 ηεο ηειεπηαίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο Μηζζνδνζία ηειεπηαίνπ κελφο ή βεβαίσζε απνδνρψλ (γηα ηνπο κηζζσηνχο) θαη απφθνκκα ζχληαμεο (γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο) To πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο - Πξνζθνξά εγθαηάζηαζεο Τπεχζπλε δήισζε Ν.1599/86 γηα ηελ χπαξμε ή κε νθεηιψλ χκβαζε χλδεζεο κε ηε ΓΔΖ χκβαζε πκςεθηζκνχ πνπ έρεηε ππνγξάςεη κε ηνλ πξνκεζεπηή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Πξάζηλεο Παξεκβάζεηο Καηνηθίαο 1 66 ε λ ί δ α

68 Ζ ΑΣΔbank ζρεδίαζε θαη πξνζθέξεη ην λέν εηδηθφ επηζθεπαζηηθφ πξφγξακκα «Πξάζηλεο Παξεκβάζεηο Καηνηθίαο» πνπ βνεζά λα θηηάμνπλ ην δηθφ ηνπο «πξάζηλν ζπίηη» θαη λα εμνηθνλνκήζνπλ ελέξγεηα θαη ρξήκαηα! Πνηεο αλάγθεο θαιχπηεη Σν λέν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηεί κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ ζε θαηνηθίεο γηα βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο θαη εηδηθφηεξα: ηελ ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ζην ζχλνιν ηνπ θειχθνπο ηνπ ζπηηηνχ (δψκα/ ζηέγε) ηελ ηνπνζέηεζε δηπιψλ ζεξκνκνλσηηθψλ παινπηλάθσλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ πιαηζίσλ/θνπθσκάησλ ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηνχ ζπζηήκαηνο θαπζηήξα/ιέβεηα κε λέν πςειήο απφδνζεο ή κε ζχζηεκα θπζηθνχ αεξίνπ ή κε ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ γηα παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ηελ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ςχμεο θαη ζπζηεκάησλ ζθίαζεο ηελ ηνπνζέηεζε πξάζηλεο ζηέγεο, κηθξψλ αλεκνγελλεηξηψλ. ε πνηνπο απεπζχλεηαη ε φινπο ηνπο ηδηψηεο πνπ έρνπλ ηελ πιήξε θπξηφηεηα θαη απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο θαηνηθίαο ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί φιεο ή θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ παξεκβάζεηο. Σν πξφγξακκα δελ αθνξά ζε θαηφρνπο εμ αδηαηξέηνπ θαηνηθίαο, αθφκε θαη αλ ζπλππνγξάθνπλ σο ζπλνθεηιέηεο ή εγγπεηέο, κε εμαίξεζε ηα αθίλεηα πνπ νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζηελή ζπγγεληθή ζρέζε (αδέιθηα, ζχδπγνη, γνλείο παηδηά θ.ι.π.). Δπηηφθην ΚΤΜΑΗΝΟΜΔΝΟ 6,40% Σν παξαπάλσ επηηφθην επηβαξχλεηαη κε 0,12% πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ηνπ Ν.128/75. Ύςνο δαλείνπ Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ θαη κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 100% ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ δαπαλψλ. 1. Γηάξθεηα θαη Πεξίνδνο Υάξηηνο 67 ε λ ί δ α

69 Ζ κέγηζηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ αλέξρεηαη ζηα 20 έηε (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην άζξνηζκα ηεο ειηθίαο ηνπ δαλεηνιήπηε ή εγγπεηή θαη ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ ζε έηε δελ ζα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ 75). Δπηπιένλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζνπλ πεξίνδν ράξηηνο έσο 3 κήλεο κε θαηαβνιή απιψλ ηφθσλ. Αζθάιηζε Δίλαη ππνρξεσηηθή (φπσο ζε φια ηα ελππφζεθα δάλεηα) ε αζθάιηζε ηνπ αθηλήηνπ, ζην νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε παξέκβαζε, γηα θηλδχλνπο θσηηάο ζεηζκνχ. ΑΓΡΟΣΔ 1 Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα «Βηνινγηθή Γεσξγία» Ζ ΑΣΔbank ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αιιαγή ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη ζηεξίδεη ηνπο Έιιελεο αγξφηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη ή πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο, ην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη ηε ρξήζε κεζφδσλ παξαγσγήο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Σν λέν νινθιεξσκέλν Υξεκαηνδνηηθφ Πξφγξακκα «Βηνινγηθή Γεσξγία» ηεο ΑΣΔbank πεξηιακβάλεη: «Bio Αλνηθηφ Γάλεην Αγξνηψλ - Bio ΑΓΑ», κε πςειφ πηζηνδνηηθφ φξην, γηα λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ζε θεθάιαηα θίλεζεο «Bio Γάλεην γηα Δμνπιηζκφ θαη Δγθαηαζηάζεηο», κε ηδηαίηεξα πξνλφκηα, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ «Bio Γάλεην γηα ηελ αγνξά γεο» Με αλαθνξά ηνπ Έζλνπο ζηηο 9/5/2011 κε επηθεθαιίδα Δπλντθά δάλεηα απφ ηελ ΑΣΔ ζηνπο αγξφηεο αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηα δάλεηα πνπ πξνζθέξεη ε Α.Σ.Δ. γηα ηνπο αγξφηεο: 1. Δπλντθά δάλεηα απφ ηελ ΑΣΔ ζηνπο αγξφηεο 1 68 ε λ ί δ α

70 Γάλεηα γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο, δάλεηα ζε λένπο αγξφηεο, φπσο θαη δάλεηα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο πξνζθέξεη ε Αγξνηηθή Σξάπεδα. Ζ θαηεμνρήλ ηξάπεδα ηνπ Έιιελα αγξφηε ζπκκεηέρεη ζηελ αιιαγή ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη ζηεξίδεη φινπο εθείλνπο ηνπο αγξφηεο πνπ έρνπλ επηιέμεη ή πξφθεηηαη λα επηιέμνπλ γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο ηνπο ηνλ βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο θαη ηε ρξήζε κεζφδσλ παξαγσγήο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. ηελ θαηεχζπλζε απηή δεκηνχξγεζε ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Βηνινγηθή Γεσξγία». πγθεθξηκέλα, ην λέν πξφγξακκα ηεο ΑΣΔbank πεξηιακβάλεη: Σν «Bio Αλνηθηφ Γάλεην Αγξνηψλ» κε πςειφ πηζηνδνηηθφ φξην, γηα λα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο βηνινγηθήο παξαγσγήο ζε θεθάιαηα θίλεζεο. Σν «Bio Γάλεην γηα Δμνπιηζκφ θαη Δγθαηαζηάζεηο», κε ηδηαίηεξα πξνλφκηα, γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ βηνινγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Καη ην «Bio Γάλεην γηα ηελ αγνξά γεο». Γάλεην γηα λένπο αγξφηεο Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο κηαο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο. ηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο λέσλ εθκεηαιιεχζεσλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο. Αθνξά επελδχζεηο ζρεηηθέο κε ηε λέα γεσξγηθή εθκεηάιιεπζε, φπσο αγνξά γεο, εμνπιηζκνχ θαη δσηθνχ θεθαιαίνπ. Σν δάλεην απεπζχλεηαη ζε λένπο, θαηά θχξην επάγγεικα αγξφηεο, ειηθίαο απφ 18 έσο θαη 40 εηψλ, νη νπνίνη έρνπλ εληαρζεί ζην Μέηξν 112 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ Αγξνηψλ» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΤΠΑΑΣ. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα εμήο: Καιχπηεη κέρξη ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο (25% ηδία ζπκκεηνρή). Έρεη θπκαηλφκελν επηηφθην. Παξέρεη πεξίνδν ράξηηνο έσο ηξία ρξφληα, κε θαηαβνιή απιψλ ηφθσλ θαη ειεχζεξε θαηαβνιή θεθαιαίνπ. 1http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23354&subid=2&pubid= ε λ ί δ α

71 ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε χπαξμε θαηαζεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ ΑΣΔbank ζηνλ νπνίν θαηαβάιινληαη νη αγξνηηθέο επηδνηήζεηο θαη ην πξηκ πξψηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ έληαμε ζην Μέηξν 112 «Δγθαηάζηαζε Νέσλ Αγξνηψλ». Ζ δηάξθεηα απνπιεξσκήο θηάλεη ηα 20 ρξφληα γηα δάλεην πνπ αθνξά αγνξά αγξνηηθήο γεο, ηα 15 ρξφληα γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα 8 ρξφληα γηα αγνξά γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνχ, εθνδίσλ θ.ιπ. θαη κέρξη 6 ρξφληα γηα δσηθφ θεθάιαην. Γάλεην Παξαγσγήο Δλέξγεηαο Γηα φινπο φζνη ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ε ΑΣΔbank ζρεδίαζε θαη πξνζθέξεη ην λέν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Γάλεην Παξαγσγήο Δλέξγεηαο». Σν λέν πξφγξακκα αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). Δηδηθφηεξα ρξεκαηνδνηεί ηε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθνχ ή ειηνζεξκηθνχ ζηαζκνχ, αηνιηθνχ πάξθνπ, πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη επελδχζεηο αμηνπνίεζεο γεσζεξκίαο θαη βηνκάδαο (γηα ζέξκαλζε - ςχμε εγθαηαζηάζεσλ ή παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεκαηνδνηεί ηε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθνχ ή ειηνζεξκηθνχ ζηαζκνχ, αηνιηθνχ πάξθνπ, πδξνειεθηξηθήο κνλάδαο, θαζψο θαη επελδχζεηο αμηνπνίεζεο γεσζεξκίαο θαη βηνκάδαο (γηα ζέξκαλζε - ςχμε εγθαηαζηάζεσλ ή παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο). Σν πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα έσο 15 έηε, κε πεξίνδν ράξηηνο έσο 6 κήλεο θαη δπλαηφηεηα θεθαιαηνπνίεζεο ησλ ηφθσλ ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο. Πξνυπνζέζεηο: Οη πξνβιεπφκελεο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην απαηηνχκελεο άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ. χκβαζε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν/ζχζηεκα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. χκβαζε αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Αζθάιηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, θαηά παληφο θηλδχλνπ. πκθσλεηηθφ ζπληήξεζεο ηεο επέλδπζεο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη θαηαζθεπαζηή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ δαλείνπ. 70 ε λ ί δ α

72 8. Σξάπεδα Κχπξνπ Eco Loan Φσηνβνιηατθά 1 Ζ Σξάπεδα Κχπξνπ θξνληίδεη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζηεξίδεη ηηο επελδχζεηο ζε πξάζηλε ελέξγεηα. Έηζη, δεκηνχξγεζε ηε λέα ζεηξά δαλεηαθψλ πξντφλησλ «Eco Loans». Σα λέα δαλεηαθά πξντφληα «Eco Loans» αθνινπζνχλ ηε θηινζνθία ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ λα παξέρεη ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, δίλνληαο παξάιιεια ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα πξντφληα απηά απεπζχλνληαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαιχπηνληαο ηηο ηδηαίηεξεο επελδπηηθέο αλάγθεο θαη πξνζθέξνληαο κνλαδηθά πξνλφκηα: αληαγσληζηηθά επηηφθηα άκεζεο δηαδηθαζίεο επειημία δηαθάλεηα Δηδηθφηεξα, ε Σξάπεδα Κχπξνπ έρεη δεκηνπξγήζεη δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δαλεηαθψλ πξντφλησλ γηα επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα: 1. Φσηνβνιηατθά γηα Ηδηψηεο ζε ζηέγεο έσο 10kw. 2. Φσηνβνιηατθά γηα Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο & κηθξέο Δπηρεηξήζεηο ζε ζηέγεο έσο 10kw. 3. Φσηνβνιηατθά γηα Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο & Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο ζε θσηνβνιηατθά πάξθα άλσ ησλ 20kw θαη γηα πνζά έσο ε λ ί δ α

73 Φσηνβνιηατθά γηα Ηδηψηεο ζε ζηέγεο έσο 10kw 1 Μπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα κέρξη 10kw ζην ζπίηη ηνπο, εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα θαη εμαζθαιίδνληαο έλα ζηαζεξφ επηπξφζζεην εηήζην εηζφδεκα απφ ηε ΓΔΖ. Ζ Σξάπεδα Κχπξνπ ζηεξίδεη ηηο πξάζηλεο επελδχζεηο θαη πξνζθέξεη κία ζεηξά απφ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΗ Φπζηθά πξφζσπα γηα εγθαηάζηαζε έσο 10 KW Α. ΜΔ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ ΤΦΟ Δψο ην 100% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Έσο 20 έηε (3 κήλεο πεξίνδν ράξηηνο κε θαηαβνιή κφλν ηφθσλ) ΔΠΗΣΟΚΗΟ Κπκαηλφκελν Βαζηθφ επηηφθην ηεγαζηηθψλ (ΒΔ) πιένλ ζρεηηθήο πξνζαχμεζεο επηηνθίνπ Β. ΥΧΡΗ ΔΜΠΡΑΓΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ ΤΦΟ Έσο ην 100% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Έσο 10 έηε (3 κήλεο πεξίνδν ράξηηνο κε θαηαβνιή κφλν ηφθσλ) ΔΠΗΣΟΚΗΟ Κπκαηλφκελν Βαζηθφ επηηφθην ηεγαζηηθψλ (ΒΔ) πιένλ ζρεηηθήο πξνζαχμεζεο επηηνθίνπ Γηα φια ηα επηηφθηα ηζρχεη επηπιένλ εηζθνξά ηνπ Ν. 128/ ε λ ί δ α

74 9. MARFIN EGNATIA Υξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα Marfin Green 1 ηε Marfin Egnatia Bank κε αίζζεκα επζχλεο θαη ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε θάζε πξσηνβνπιία πνπ πξνάγεη ηελ «πξάζηλε» αλάπηπμε, δεκηνπξγψληαο ηε λέα ζεηξά πξνγξακκάησλ «Marfin Green». Με απηφ ηνλ ηξφπν ζηεξίδνπλ έκπξαθηα απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα: πκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Δμαζθαιίζνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο Δθκεηαιιεπηνχλ ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο Ζ ζεηξά πξνγξακκάησλ «Marfin Green» ζαο πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ιχζεηο ρξεκαηνδφηεζεο γηα: Αγνξά ή αλέγεξζε θαηνηθίαο ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο Αλαβάζκηζε θαηνηθίαο κε «πξάζηλεο» επηζθεπέο Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ Αγνξά νηθνζθεπψλ πςειήο ελεξγεηαθήο θιάζεο Αγνξά πβξηδηθνχ ή ειεθηξηθνχ απηνθηλήηνπ Υξεκαηνδφηεζε Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ 2 Μπνξνχλ λα παξάγνπλ ηε δηθή ηνπο ελέξγεηα, ζην δηθφ ηνπο ζπίηη θαη λα έρνπλ έλα ζίγνπξν έζνδν πνπ θηάλεη κέρξη θαη ηα εηεζίσο. Με ηε λέα ζεηξά πξνγξακκάησλ δαλεηνδφηεζεο «Marfin sun ζην ζπίηη ζνπ», ηνπνζεηνχλ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έσο 10KW ζηε ζηέγε ή ηελ ηαξάηζα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο θαη εμαζθαιίδνπλ: έλα ζίγνπξν εηζφδεκα γηα ηα επφκελα 25 ρξφληα απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ κε ηα έζνδα ηεο επέλδπζεο απαιιαγή απφ ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ηεο ΓΔΖ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 1.https://www.marfinbank.gr/GR/Individuals/Loans/MarfinGreen/Pages/Home.aspx 2.https://www.marfinbank.gr/GR/Individuals/Loans/MarfinGreen/Pages/Photovoltaics.aspx 73 ε λ ί δ α

75 ηε Marfin Egnatia Bank πξνζθέξνπλ 3 νινθιεξσκέλεο ιχζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ απηή πνπ αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο: Καηαλαισηηθφ δάλεην ρσξίο εμαζθαιίζεηο Γάλεην βειηίσζεο κε εθρψξεζε ζχκβαζεο ζπκςεθηζκνχ κε ηε ΓΔΖ Γάλεην βειηίσζεο θαη κε πξνζεκείσζε αθηλήηνπ Δπηπιένλ, επσθεινχληαη απφ: Δπειημία ζηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ Υξεκαηνδφηεζε έσο ην 100% ηνπ θφζηνπο αγνξάο & εγθαηάζηαζεο Γηάξθεηα ρξεκαηνδφηεζεο έσο θαη 25 έηε Διθπζηηθά επηηφθηα Απιέο θαη γξήγνξεο δηαδηθαζίεο 1 Οη ηδηψηεο πνπ εγθαζηζηνχλ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηζρχνο έσο 10kW ζηε ζηέγε ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα [ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα Αλάπηπμεο ΦΒ πζηεκάησλ (ΦΔΚ Β1079/ ) ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο] λα πσινχλ ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ζηε ΓΔΖ πξνο 0,55 αλά θηινβαηψξα (Kwh). Γηα έλα Φ/Β ζχζηεκα ηζρχνο 10kW κε παξαγφκελε ελέξγεηα ίζε κε Kwh ην ρξφλν, πξνθχπηεη εηήζην έζνδν απφ ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο ζηε ΓΔΖ (0,55 x kwh). Γάλεην επηζθεπψλ γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθίαο 1 Μπνξνχλ αλ αλαβαζκίζνπλ ην ζπίηη ηνπο πξαγκαηνπνηψληαο «πξάζηλεο» επηζθεπέο φπσο: Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κε λέν θαπζηήξα / ιέβεηα πεηξειαίνπ ή κε θπζηθφ αέξην Σνπνζέηεζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ παξνρή δεζηνχ λεξνχ Θεξκνκνλσηηθέο εξγαζίεο Υξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε Marfin Egnatia Bank κε ηδηαίηεξα πξνλνκηαθνχο φξνπο: Πνζφ δαλείνπ έσο Γηάξθεηα δαλείνπ έσο 25 έηε Διθπζηηθφ θπκαηλφκελν επηηφθην Euribor 3M + πεξηζψξην απφ 4,00% Με ή ρσξίο εμαζθάιηζε αθηλήηνπ 1.https://www.marfinbank.gr/GR/Individuals/Loans/MarfinGreen/Pages/PropertyEfficiencyUpgrade.aspx 74 ε λ ί δ α

76 ηεγαζηηθφ δάλεην γηα αγνξά ή αλέγεξζε θαηνηθίαο 1 Υξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ ζηεγαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Marfin πίηη γηα Όινπο» κε επηηφθην πνπ κεηψλεηαη* αλάινγα κε ηελ ελεξγεηαθή θαηεγνξία ηνπ αθηλήηνπ ζαο θαη επσθεινχληαη απφ: Tε κεγάιε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ έσο 35 έηε Tε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπ επηηνθίνπ απφ θπκαηλφκελν ζε ζηαζεξφ θαη αληίζηξνθα Tν ρακειφ θπκαηλφκελν επηηφθην Euribor 3M + πεξηζψξην απφ 3,10% Tε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ Tε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο επηπιένλ πνζνχ δαλείνπ, ίζν κε ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεηε απνπιεξψζεη, ρσξίο επηπιένλ έμνδα θαη δηαδηθαζίεο *κεησκέλν πεξηζψξην θπκαηλνκέλνπ επηηνθίνπ απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ δαλείσλ ηεο θαηεγνξίαο. Ζ κείσζε ηζρχεη γηα αθίλεηα θαηεγνξίαο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ηεο Γ, βάζεη ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Καηαλαισηηθφ δάλεην γηα αγνξά απηνθηλήηνπ 2 Δάλ επηζπκνχλ λα αγνξάζνπλ πβξηδηθφ ή ειεθηξηθφ απηνθίλεην ή απηνθίλεην κε εθπνκπέο ξχπσλ ιηγφηεξεο απφ 130mg γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο, πξνζθέξνπλ ην λέν θαηαλαισηηθφ δάλεην κε πξνλνκηαθνχο φξνπο: Μεγάιε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ έσο θαη 84 κήλεο Πξνλνκηαθφ θπκαηλφκελν επηηφθην Πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο έσο Καηαλαισηηθφ δάλεην γηα αγνξά νηθνζθεπψλ 3 Δμνπιίζηε ην ζπίηη ζαο κε ζπζθεπέο πςειήο ελεξγεηαθήο θιάζεο («Α» θαη άλσ) θαη επσθειεζείηε απφ ηελ θαηαλάισζε ιηγφηεξεο ελέξγεηαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο. Υξεκαηνδνηεζείηε απφ ηε Marfin Egnatia Bank θαη επσθειεζείηε απφ: Σε κεγάιε δηάξθεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ έσο 84 κήλεο Σν πξνλνκηαθφ θπκαηλφκελν επηηφθην Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο (έσο ) 1. https://www.marfinbank.gr/gr/individuals/loans/marfingreen/pages/marfinhouseforall.aspx 1. https://www.marfinbank.gr/gr/individuals/loans/marfingreen/pages/carpurchase.aspx 2. https://www.marfinbank.gr/gr/individuals/loans/marfingreen/pages/householdappliances.aspx 75 ε λ ί δ α

77 10. ATTICA BANK 1 Ζ Attica Bank έρνληαο σο πάγηα επηδίσμε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο, αλέπηπμε θαη πξνζθέξεη ην δάλεην Attica Οηθνελέξγεηα. Σν δάλεην απηφ, φρη κφλν δηαζέηεη έλα απφ ηα ειθπζηηθφηεξα επηηφθηα ηεο αγνξάο, αιιά θαιχπηεη έσο θαη ην 100% ησλ εμφδσλ αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ρσξίο λα απαηηείηαη εκπξάγκαηε εμαζθάιηζε παξά κφλν εθρψξεζε ηεο ζχκβαζεο ζπκςεθηζκνχ πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηελ ΓΔΖ. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε δφζε ηνπ δαλείνπ είλαη δπλαηφλ λα θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην έζνδν πνπ απνθέξεη ε πψιεζε ηνπ ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ ρσξίο ν δαλεηνιήπηεο λα έρεη δαπαλήζεη πξνζσπηθά ρξήκαηα κέρξη θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Δπηπιένλ, ν δαλεηνιήπηεο έρεη ην πιενλέθηεκα 6κελεο πεξηφδνπ ράξηηνο θαη ρακεινχ αζθαιίζηξνπ ηνπ εμνπιηζκνχ. Ζ δηάζεζε ηνπ Attica Οηθνελέξγεηα παξέρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: Υνξήγεζε ζηνλ ελδηαθεξφκελν πειάηε ησλ απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β πζηήκαηνο ζε θαηνηθίεο, κέζσ ηεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο πνπ δίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γπλαηφηεηα ζχλαςεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Attica Bank πξνθεηκέλνπ νη πηζηνπνηεκέλνη κειεηεηέο εγθαηαζηάηεο θαη εηαηξίεο λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πειάηεο. 1http://www.attica-oikoenergeia.gr/ 76 ε λ ί δ α

78 Ηζρχνλ πιαίζην 1 Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ηεο Πξάζηλεο Αλάπηπμεο πξνψζεζε ην πξφγξακκα «Αλάπηπμε Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε δψκαηα θαη ζηέγεο θηηξίσλ». Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ νξίδνληαη θπξίσο ζηελ ΚΤΑ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 12323/ΓΓ 175/ θαη ζε ελ ζπλερεία ηξνπνπνηεηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο επηγξακκαηηθά ζπλνςίδνληαη σο εμήο: Παξνρή δπλαηφηεηαο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηέγεο θαηνηθηψλ ρσξίο ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο έγθξηζεο εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο απφ ηελ πνιενδνκία παξά κφλν κε ηελ θαηάζεζε εγγξάθνπ ζηελ πνιενδνκία φπνπ γλσζηνπνηείηαη ε δηελέξγεηα εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ. Ζ παξαγφκελε ελέξγεηα ζα πσιείηαη ζηελ ΓΔΖ κέζσ ζχκβαζεο ζπκςεθηζκνχ ηεο αμίαο ηεο πσινχκελεο ελέξγεηαο (ηηκή πψιεζεο αλά KWh 0,55) θαη ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψζεθε ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (απφ 0,10 κέρξη,012 αλά KWh ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη θξαηήζεηο, εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ θαη ηέιε). Ζ ηηκή ηεο πσινχκελεο ελέξγεηαο νξίδεηαη ζηαζεξή γηα ηα επφκελα 25 ρξφληα κε πξφβιεςε εηήζηαο αλαπξνζαξκνγήο θαηά ην 25% ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Γηα ζπκβάζεηο πνπ ζα ππνγξαθνχλ κεηά ηελ θαη κέρξη ηελ ζα ππάξρεη εηήζηα κείσζε ηεο ηηκήο θαηά 5%. Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη αθνξνιφγεην. Πξνυπνζέζεηο 2 Γηθαίσκα έληαμεο ζην πξφγξακκα θσηνβνιηατθψλ, έρνπλ θπζηθά πξφζσπα κε επηηεδεπκαηίεο θαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα επηηεδεπκαηίεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο, ηα νπνία έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ην ρψξν ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έληαμε ζην Πξφγξακκα είλαη ε χπαξμε ζχλδεζεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην αθίλεην ζην νπνίν ην ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη. 1.http://www.attica-oikoenergeia.gr/sub_pages/1 2.http://www.attica-oikoenergeia.gr/sub_pages/5 77 ε λ ί δ α

79 Όηαλ ην αθίλεην ζην νπνίν εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί κέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηνπ αθηλήηνπ γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο λα θαιχπηεηαη κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (πρ. ειηνζεξκηθά, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο). Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ (ζέξκαλζε - ςχμε θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο) είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη ζα πξέπεη ν θαζέλαο λα ην ζπλππνινγίζεη ζην πιαίζην θαη ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα επεξεάζεη ηελ αμία ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα ηνπ ζεξκνζίθσλα γηα κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ρξήζηκε ζεξκφηεηα απνηειεί απαξαίηεηε ζπληζηψζα ζην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ θαη γηα απηφ ε χπαξμή ηνπ ζα απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ έληαμε ηεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο ζην Πξφγξακκα. Attica Οηθνελέξγεηα 1 Attica Bank, κε ην πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο «Attica Οηθνελέξγεηα», ζαο πξνζθέξεη κηα ζπνπδαία δπλαηφηεηα: Να εμαζθαιίζεηε έλα ζηαζεξφ εγγπεκέλν εηζφδεκα, ηνπνζεηψληαο έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ ηαξάηζα ή ζηελ ζηέγε ηνπ ζπηηηνχ ζαο θαη αμηνπνηψληαο ηελ ειηαθή ελέξγεηα. Σν λέν δάλεην, «Αttica Οηθνελέξγεηα», θαιχπηεη 100% ην θφζηνο αγνξάο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη παξέρεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: Υακειφ θπκαηλφκελν επηηφθην ίζν κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ επηηφθην ΔΚΣ, πιένλ πεξηζσξίνπ 6% (πιένλ εηζθνξψλ 0,12%, Ν128/75) Πνζφ δαλείνπ, απφ κέρξη Γηάξθεηα απνπιεξσκήο κέρξη 12 έηε Πεξίνδν ράξηηνο έσο 6 κήλεο Παξάιιεια, γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ είλαη ππνρξεσηηθή ε αζθάιηζε ηνπ εμνπιηζκνχ. ε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία Generalli, πξνζθέξεη ρακειφ εηήζην αζθάιηζηξν 0,50% αλά επέλδπζεο θαη πιήξε θάιπςε γηα πιηθέο δεκηέο πνπ ζα ππνζηνχλ νη θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο απφ πνιιαπινχο θηλδχλνπο θαζψο θαη απψιεηα θεξδψλ ε λ ί δ α

80 Γηθαηνινγεηηθά 1 Δθθαζαξηζηηθφο ινγαξηαζκφο ΓΔΖ (γηα ηνλ κεηξεηή ζηνλ νπνίν ζα δηελεξγείηαη ν νηθνλνκηθφο ζπκςεθηζκφο) Αληίγξαθν ηεο κειέηεο ηεο εηαηξίαο εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζπζηήκαηνο Αληίγξαθν ζχκβαζεο ζχλδεζεο κε ηε ΓΔΖ χκβαζε ζπκςεθηζκνχ κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ (φηαλ ππνγξαθεί) Αληίγξαθν ηνπ κε εμνθιεκέλνπ ηηκνινγίνπ Πίλαθαο Τπνινγηζκφο εζφδσλ απφ Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα (panel ησλ 200 W) πλνιηθή Δηήζηα Δηήζην Κφζηνο Δπηθάλεηα Δπηθάλεηα Αξηζκφο ηζρχο Φ/Β παξαγσγή εηζφδεκα εγθαηάζηαζεο ζθεπήο (m2) ηαξάηζαο (m2) panel (kw) ελέξγεηαο(kwh) ( ) ( ) ε λ ί δ α

81 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 1.ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο Δπαγγεικαηίεο Δπελδχζεηο ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 1 Γεληθή πεξηγξαθή Γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα επσθεινχληαη απφ ηα θίλεηξα ησλ Ν.3468/2006, Ν.3734/2009, Ν.3851/2010 & Ν.3889/2010 θαη λα πινπνηνχλ επελδχζεηο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, ε Δζληθή Σξάπεδα πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο ρξεκαηνδνηηθέο ιχζεηο. Πξντφληα - Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο Ζ Δζληθή Σξάπεδα πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ επελδχζεηο ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο, ηα πξντφληα ηεο: Δπηρεηξεκαηηθφ ηνθνρξενιπηηθφ Πνιπδάλεην ή Υξενιπηηθφ δάλεην παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη Κεθάιαην Κίλεζεο Έλαληη Γεκφζηαο Δπηρνξήγεζεο. A. Δπηρεηξεκαηηθφ ηνθνρξενιπηηθφ Πνιπδάλεην ή Υξενιπηηθφ δάλεην παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ θνπφο: Αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εηδηθφηεξα θάιπςε ησλ δαπαλψλ αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο (κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ) ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ηφμα, θαζψο θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επέλδπζε. 1.http://www.nbg.gr/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jXIFNnSzcPIwMDDx8zAyMfswAjZz83I28X I6B8JJK8u6mLK1A- 0NDP3MjPwMDSiIBuP4_83FT9SP0ocyQz_H1cgKpcLVx9nXwMDQIN9SNzUtMTkyv1C3IjyvMdFRUBW_ygUA!!/dl2/d1/L 0lJSklna21BL0lKakFBRXlBQkVSQ0pBISEvWUZOQTFOSTUwLTVGd0EhIS83X0VSNUM5RkgyMEdPTEQwMkxFOEVN QkwxMFExL2pMVXowMjExNjAwMjg!/?WCM_PORTLET=PC_7_ER5C9FH20GOLD02LE8EMBL10Q1_WCM&WCM_G LOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbg-gr/NBG+Site/Business/Small+and+Medium+Enterprises/Financing/274- Xrimatodotiseis+gia+ependyseis+stin+paragogi+energeias+meso+fotoboltaikon+systimaton# 80 ε λ ί δ α

82 Πνζφ Γαλείνπ: Μέρξη ην 75% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο επέλδπζεο εθφζνλ απηή δελ εληάζζεηαη ζε εληζρπφκελν πξφγξακκα ή κέρξη ηνπ χςνπο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ έρεη εληαρζεί ή επίθεηηαη ε έληαμή ηνπ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/2004 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα). Γηάξθεηα: Μέρξη 13 έηε, κε δπλαηφηεηα παξνρήο πεξηφδνπ ράξηηνο. Δμφθιεζε: Απφ ην πξντφλ ηεο πσινχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο ή φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε κε ηε ΓΔΖ/ΓΔΜΖΔ. Β. Κεθάιαην Κίλεζεο έλαληη Γεκφζηαο Δπηρνξήγεζεο θνπφο: Υξεκαηνδφηεζε θεθαιαίνπ θίλεζεο έλαληη ηεο δεκφζηαο επηρνξήγεζεο. Πνζφ δαλείνπ: Μέρξη ην 100% ηεο επηρνξήγεζεο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε ππαγσγήο ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ πνπ έρεη εληαρζεί ή επίθεηηαη ε έληαμή ηνπ ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν 3299/2004 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα). Απνπιεξσκή: Καλνληθή πιεξσκή κφλν ησλ θαηαινγηδφκελσλ ηφθσλ (30/6 θαη 31/12) θαη εμφθιεζε ηνπ θεθαιαίνπ, εθ ηνπ πξντφληνο ηεο επηρνξήγεζεο, εληφο δψδεθα (12), ην αξγφηεξν, κελψλ, απφ ηελ εθηακίεπζε. Σηκνιφγεζε: α) Δθάπαμ έμνδα αμηνιφγεζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αλά επέλδπζε: γηα θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ζπλνιηθήο ηζρχνο κέρξη 100 KW. 10 αλά KW παξαγφκελεο ηζρχνο γηα θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο ζπλνιηθήο ηζρχνο άλσ ησλ 100 KW. β) Δηήζηα έμνδα δηαρείξηζεο ελερχξνπ πσινχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 600 αλά θ/β ζηαζκφ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ. B8JJK8u6mLK1A- 0NDP3MjPwMDSiIBuP4_83FT9SP0ocyQz_H1cgKpcLVx9nXwMDQIN9SNzUtMTkyv1C3IjyvMdFRUBW_ygUA!!/dl2/d1/L 0lJSklna21BL0lKakFBRXlBQkVSQ0pBISEvWUZOQTFOSTUwLTVGd0EhIS83X0VSNUM5RkgyMEdPTEQwMkxFOEVN QkwxMFExL2pMVXowMjExNjAwMjg!/?WCM_PORTLET=PC_7_ER5C9FH20GOLD02LE8EMBL10Q1_WCM&WCM_G LOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbg-gr/NBG+Site/Business/Small+and+Medium+Enterprises/Financing/274- Xrimatodotiseis+gia+ependyseis+stin+paragogi+energeias+meso+fotoboltaikon+systimaton# 81 ε λ ί δ α

83 Βαζηθά δηθαηνινγεηηθά 1. Αίηεζε. 2. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο. 3. Γηα βηβιία Β' θαηεγνξίαο: - Δ1 θαη Δ3 ηξηεηίαο, Δ9 έηνπο 2005 κε ηηο ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ, - πεξηνδηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α. πξνεγνχκελνπ θαη ηξέρνληνο έηνπο (φπνπ πξνβιέπεηαη). Γηα βηβιία Γ' θαηεγνξίαο: Δπηπιένλ: - Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 3 ηειεπηαίσλ εηψλ, - πξφζθαην ηζνδχγην θαη ηζνδχγην ηνπ αληίζηνηρνπ πεξζηλνχ κήλα. 4. Σίηινη ηδηνθηεζίαο ή λφκηκεο θαηνρήο (ρξήζεο) ηνπ γεπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν ζηαζκφο παξαγσγήο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε λφκηκε θαηνρή ζα εθηείλεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 20 εηψλ θαη ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα (ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κίζζσζεο θαη κεηαγξαθή ηεο ζην αληίζηνηρν Τπνζεθνθπιαθείν /Κηεκαηνιφγην θ.ιπ.). 5. Γηθαηνινγεηηθά πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο (θαηαζέζεηο, επελδπηηθά πξντφληα θ.α.) 6. Πξνζθνξέο, πξνηηκνιφγηα, πξνυπνινγηζκφο επέλδπζεο, ζρέδηα εγθαηάζηαζεο, ζρεδηάγξακκα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ, ηνπνγξαθηθφ ζρέδην, πνιενδνκηθή άδεηα, ηερληθά θπιιάδηα πξνκεζεπηψλ νίθσλ θ.ιπ.. Σα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα θαη απφ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001/2000 ηνπ πξνκεζεπηή νίθνπ ηνπ θχξηνπ εμνπιηζκνχ. B8JJK8u6mLK1A- 0NDP3MjPwMDSiIBuP4_83FT9SP0ocyQz_H1cgKpcLVx9nXwMDQIN9SNzUtMTkyv1C3IjyvMdFRUBW_ygUA!!/dl2/d1/L 0lJSklna21BL0lKakFBRXlBQkVSQ0pBISEvWUZOQTFOSTUwLTVGd0EhIS83X0VSNUM5RkgyMEdPTEQwMkxFOEVN QkwxMFExL2pMVXowMjExNjAwMjg!/?WCM_PORTLET=PC_7_ER5C9FH20GOLD02LE8EMBL10Q1_WCM&WCM_G LOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbg-gr/NBG+Site/Business/Small+and+Medium+Enterprises/Financing/274- Xrimatodotiseis+gia+ependyseis+stin+paragogi+energeias+meso+fotoboltaikon+systimaton# 82 ε λ ί δ α

84 7. Βεβαίσζε απαιιαγήο απφ Δ.Π.Ο. γηα κνλάδεο ζπλνιηθήο ηζρχνο κέρξη 500KW ή Απφθαζε Δμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο γηα επελδχζεηο βάζεη ηνπ Ν.3468/2006. Δπηηφθηα Α. Δπηρεηξεκαηηθφ ηνθνρξενιπηηθφ Πνιπδάλεην ή Υξενιπηηθφ δάλεην παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ Γπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ: βαζηθνχ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ γηα ρξεκαηνδνηήζεηο παγίσλ, ζηαζεξνχ επηηνθίνπ γηα 3 ή 5 ή 7 ρξφληα, θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ Euribor ελφο (1), ηξηψλ (3) ή έμη (6) κελψλ, επηηνθίνπ δηαηξαπεδηθήο αγνξάο (αθνξά κφλν ζην Υξενιπηηθφ δάλεην παγίσλ εγθαηαζηάζεσλ). Β. Κεθάιαην Κίλεζεο έλαληη ηεο Γεκφζηαο Δπηρνξήγεζεο Γπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ: βαζηθνχ θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ γηα ρξεκαηνδνηήζεηο θεθαιαίνπ θίλεζεο, θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ Euribor ελφο (1), ηξηψλ (3) ή έμη (6) κελψλ, επηηνθίνπ δηαηξαπεδηθήο αγνξάο. Σα παξαπάλσ επηηφθηα πξνζαπμάλνληαη κε πεξηζψξην επηηνθίνπ θαη εηζθνξά Ν. 128/75. B8JJK8u6mLK1A- 0NDP3MjPwMDSiIBuP4_83FT9SP0ocyQz_H1cgKpcLVx9nXwMDQIN9SNzUtMTkyv1C3IjyvMdFRUBW_ygUA!!/dl2/d1/L 0lJSklna21BL0lKakFBRXlBQkVSQ0pBISEvWUZOQTFOSTUwLTVGd0EhIS83X0VSNUM5RkgyMEdPTEQwMkxFOEVN QkwxMFExL2pMVXowMjExNjAwMjg!/?WCM_PORTLET=PC_7_ER5C9FH20GOLD02LE8EMBL10Q1_WCM&WCM_G LOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/nbg-gr/NBG+Site/Business/Small+and+Medium+Enterprises/Financing/274- Xrimatodotiseis+gia+ependyseis+stin+paragogi+energeias+meso+fotoboltaikon+systimaton# 83 ε λ ί δ α

85 2.ALPHA TΡΑΠΔΕΑ Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο 1 ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο ελεξγήο πεξηβαιινληηθήο ηεο πνιηηηθήο, ε Alpha Bank έρεη μεθηλήζεη ηελ δηάζεζε ηεο λέαο ζεηξάο πξντφλησλ «Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο» ε νπνία απνζθνπεί ζηελ παξνρή ζπλνιηθψλ ηξαπεδηθψλ ιχζεσλ γηα παξεκβάζεηο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ αλάγθε γηα κηα επαγγεικαηηθή ζηέγε ελεξγεηαθά απνδνηηθή γίλεηαη νινέλα θαη πην έληνλε, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ε απψιεηα ελέξγεηαο ζηνλ θηεξηαθφ ηνκέα είλαη απμεκέλε κε ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ ηδηνθηήηε. Σν πξντφλ «Alpha Πξάζηλεο Λχζεηο- Οηθνινγηθή Δπηρείξεζε» απεπζχλεηαη ζε Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαη Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ηνπο κε θηεξηαθέο βειηηψζεηο (θέιπθνο θηεξίνπ, αιιαγή θνπθσκάησλ, ζεξκνκνλσηηθέο εξγαζίεο, αληηθαηάζηαζε ιέβεηα, ζχλδεζε θπζηθνχ αεξίνπ θιπ.) αιιά θαη γηα ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θηιηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ. ALPHA Πξάζηλεο Λχζεηο - Οηθνινγηθή επηρείξεζε 2 Σν δάλεην ALPHA Πξάζηλεο Λχζεηο - Οηθνινγηθή επηρείξεζε ζρεδηάζηεθε εηδηθά γηα ηηο Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηνπο Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο πνπ επηζπκνχλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ηνπο κε θηεξηαθέο βειηηψζεηο (θέιπθνο θηεξίνπ, αιιαγή θνπθσκάησλ, ζεξκνκνλσηηθέο εξγαζίεο, αληηθαηάζηαζε ιέβεηα, ζχλδεζε θπζηθνχ αεξίνπ θιπ.) αιιά θαη γηα ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θηιηθνχ πξνο ην πεξηβάιινλ. Με ην πξντφλ ALPHA Πξάζηλεο Λχζεηο - Οηθνινγηθή επηρείξεζε παξέρεηε ε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ησλ δαπαλψλ: ε λ ί δ α

86 o Αγνξάο θαη εγθαηαζηάζεσο εμνπιηζκνχ ελεξγεηαθήο αλαβαζκίζεσο o Οηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ελεξγεηαθήο αλαβαζκίζεσο o ρεηηθψλ νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ θαζψο θαη o Δγθαηαζηάζεσο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ έσο 10KW ζηε ζηέγε ηεο επηρεηξήζεσο. Πνζνζηφ Υξεκαηνδνηήζεσο: Έσο ην 90% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ επελδχζεσλ (εγθαηαζηάζεηο, εμνπιηζκφο, κειέηεο) βάζεη πξνυπνινγηζκνχ έξγνπ ή πξνηηκνινγίσλ. Δπηηφθην: Σν Διάρηζην Γαλεηζηηθφ Δπηηφθην* (Δ.Γ.Δ.) ζήκεξα 8,65% πιένλ πεξηζσξίνπ έσο 4,00% * πιένλ εηζθνξάο ηνπ Ν.128/75 ήηνη 0,60% Γηάξθεηα Γαλείνπ: o Γηα πνζά δαλείνπ έσο Δπξψ κέγηζηε δηάξθεηα 10 έηε o Γηα πνζά δαλείνπ άλσ ησλ Δπξψ κέγηζηε δηάξθεηα 20 έηε Πεξίνδνο Υάξηηνο: Έσο 6 κήλεο κε θαηαβνιή ησλ ηφθσλ Σξφπνο Δμππεξεηήζεσο Με κεληαίεο ή ηξηκεληαίεο ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο. Πξφσξε Δμφθιεζε: Δπηηξέπεηαη κεξηθή ή νιηθή πξφσξε εμφθιεζε, ρσξίο επηβάξπλζε. 85 ε λ ί δ α

87 3.ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Υξεκαηνδφηεζε Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ 1 ε Πνηνπο Απεπζχλεηαη ε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη λα επελδχζνπλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Ση πξνζθέξεη Υξεκαηνδφηεζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη κεζνπξφζεζκν δάλεην θαη πξνεμφθιεζε ηεο επηρνξήγεζεο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηελ έληαμε ηεο επέλδπζεο ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν. Ύςνο Γαλείνπ Παξέρεηαη κεζνπξφζεζκν δάλεην αλάινγν κε ην ζπλνιηθφ χςνο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο απφθαζεο ππαγσγήο, θαζψο θαη ην 100% ηεο εγθεθξηκέλεο επηρνξήγεζεο, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε ππαγσγήο ηεο επέλδπζεο ζηνλ Αλαπηπμηαθφ Νφκν. Δπηηφθην Ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά επηηφθην, κε βάζε ην βαζηθφ θπκαηλφκελν επηηφθην ησλ επελδπηηθψλ δαλείσλ ηεο ηξάπεδαο. Γηάξθεηα Γηάξθεηα κεζνπξφζεζκνπ δαλείνπ έσο 15 έηε, κε δπλαηφηεηα πεξηφδνπ ράξηηνο γηα ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πεξηφδνπ. Απνπιεξσκή Με ηξηκεληαίεο ή εμακεληαίεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο. Γπλαηφηεηα πξνεμφθιεζεο κεξηθήο ή νιηθήο ρσξίο πξφζζεηεο επηβαξχλζεηο ε λ ί δ α

88 4.ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ Φσηνβνιηατθά γηα Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο & κηθξέο Δπηρεηξήζεηο ζε ζηέγεο έσο 10kw 1 Ζ Σξάπεδα Κχπξνπ θξνληίδεη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζηεξίδεη ηηο επελδχζεηο ζε πξάζηλε ελέξγεηα. Έηζη, δεκηνχξγεζε ηε λέα ζεηξά δαλεηαθψλ πξντφλησλ «Eco Loans». Σα λέα δαλεηαθά πξντφληα «Eco Loans» αθνινπζνχλ ηε θηινζνθία ηεο Σξάπεδαο Κχπξνπ λα παξέρεη ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, εληζρχνληαο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, δίλνληαο παξάιιεια ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηά ηα πξντφληα απεπζχλνληαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαιχπηνληαο ηηο ηδηαίηεξεο επελδπηηθέο αλάγθεο θαη πξνζθέξνληαο κνλαδηθά πξνλφκηα: αληαγσληζηηθά επηηφθηα άκεζεο δηαδηθαζίεο επειημία δηαθάλεηα Δηδηθφηεξα, ε Σξάπεδα Κχπξνπ έρεη δεκηνπξγήζεη δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο δαλεηαθψλ πξντφλησλ γηα επελδχζεηο ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα: 1. Φσηνβνιηατθά γηα Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο & κηθξέο Δπηρεηξήζεηο ζε ζηέγεο έσο 10kw 2. Φσηνβνιηατθά γηα Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο & Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο ζε θσηνβνιηατθά πάξθα άλσ ησλ 20kw θαη γηα πνζά έσο ε λ ί δ α

89 Φσηνβνιηατθά γηα Διεχζεξνπο Δπαγγεικαηίεο & κηθξέο Δπηρεηξήζεηο ζε ζηέγεο έσο 10kw 1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο ηξάπεδαο Κχπξνπ γηα επελδχζεηο ζε Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έσο 10kw απφ ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο. Γηθαηνχρνη Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΓΑΝΔΗΟ (ΣΑΚΣΖ ΛΖΞΖ) ΚΟΠΟ Αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πάλει, θαη εγθαηάζηαζε ζχλδεζεο κε δίθηπν δηαλνκήο ΤΦΟ Έσο ην 100% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Έσο 10 έηε (3 κήλεο πεξίνδν ράξηηνο κε θαηαβνιή κφλν ηφθσλ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΣΟΚΗΑ Κπκαηλφκελν EURIBOR 3M (πιένλ ζρεηηθήο πξνζαχμεζεο επηηνθίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ) Κπκαηλφκελν Βαζηθφ Δπηηφθην Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεο (ΒΔΔΠ) Γηα φια ηα επηηφθηα ηζρχεη επηπιένλ εηζθνξά ηνπ Ν. 128/1975, ζήκεξα 0,60% kw γηα Δι. Δπαγγ. 88 ε λ ί δ α

90 Φσηνβνιηατθά άλσ ησλ 20kw γηα κηθξέο Δπηρεηξήζεηο 1 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηεο ηξάπεδαο Κχπξνπ γηα επελδχζεηο ζε Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα άλσ ησλ 20kw πνζνχ έσο γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο. Γηθαηνχρνη Δπηρεηξήζεηο Α. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΓΑΝΔΗΟ (ΣΑΚΣΖ ΛΖΞΖ) ΚΟΠΟ Αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πάλει θαη εγθαηάζηαζε ζχλδεζεο κε δίθηπν δηαλνκήο ΤΦΟ Έσο ην 75% ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Έσο 10 έηε (6 κήλεο πεξίνδν ράξηηνο κε θαηαβνιή κφλν ηφθσλ) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΣΟΚΗΟ Κπκαηλφκελν EURIBOR 3M (πιένλ ζρεηηθήο πξνζαχμεζεο επηηνθίνπ ζηηο πεξηπηψζεηο εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ) Κπκαηλφκελν Βαζηθφ Δπηηφθην Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεο (ΒΔΔΠ) Β. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΚΗΝΖΖ (Α.Α.Λ.) ΚΟΠΟ Υξεκαηνδφηεζε έλαληη πξνεμφθιεζεο Γεκφζηαο Δπηρνξήγεζεο ΤΦΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Έσο ην 100% ηεο επηρνξήγεζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ππαγσγήο ΓΗΑΡΚΔΗΑ Μέρξη ηελ θαηαβνιή ηεο επηρνξήγεζεο ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΠΗΣΟΚΗΟ Βαζηθφ Δπηηφθην Δπαγγεικαηηθήο Πίζηεο (ΒΔΔΠ) Γηα φια ηα επηηφθηα ηζρχεη επηπιένλ εηζθνξά ηνπ Ν. 128/1975, ζήκεξα 0,60% kw γηα Δι. Δπαγγ. 89 ε λ ί δ α

91 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαγξάςεη φιεο ηηο απφςεηο θαη ηηο γλψζεηο ελφο κηθξνχ δείγκαηνο ησλ θαηνίθσλ ηεο Λάξηζαο, φπνπ θαη έιαβε κέξνο ε έξεπλα, φζν αθνξά ηα Πξάζηλα Γάλεηα. Οη εξσηήζεηο πνπ ηέζεθαλ είραλ σο ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ απφ ηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ γλψζεο πεξί ησλ πξάζηλσλ δαλείσλ, αιιά θαη γηα ην αλ έρνπλ πάξεη ή είλαη πξφζπκνη λα πάξνπλ ζην κέιινλ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε εμήο : Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 28 εξσηήζεηο. Μνηξάζηεθε ζε 100 ηδηψηεο, θάηνηθνη Λάξηζαο θαη ζε 50 επηρεηξήζεηο πνπ εδξεχνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξηζαο. πκπιεξψζεθε αλψλπκα ελψ ην δείγκα επηιέρζεθε κε ηελ κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα θαιχςεη φιεο ηηο θιίκαθεο ειηθηψλ, κνξθσηηθψλ επηπέδσλ φζσλ αθνξά ηνπο ηδηψηεο, θαη φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη θαηεγνξίαο ηήξεζεο βηβιίσλ φζσλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο. Ο κέζνο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ ιεπηά. Έπεηηα απφ ηελ ζπκπιήξσζε θαη ησλ 150 εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ε επεμεξγαζία απηψλ ελψ αθνινχζεζε ν έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ηνπο, ε θσδηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ε εηζαγσγή απηψλ ζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS Statistics. 6.2 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Με ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS Statistics βξήθακε ηα πνζνζηά. Σν Excel καο έδσζε ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηα δηαγξάκκαηα ησλ πνζνζηψλ ησλ εθάζηνηε απαληήζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο έρνπλ σο εμήο : 1. ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΓΖΜΟΗΟΓΑΡΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΔΡΧΣΖΘΔΝΣΧΝ 2. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΔΡΧΣΖΔΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΑ ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ 90 ε λ ί δ α

92 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ΓΗΑ ΣΟΤ ΗΓΗΩΣΔ ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζηνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ΓΡΑΦΖΜΑ 1: Φχιν Απφ ηα 100 άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έρνπκε: Σν 54% (54 άηνκα) είλαη άλδξεο θαη Σν 46% (46 άηνκα) είλαη γπλαίθεο. ΓΡΑΦΖΜΑ 2: Ζιηθία Ζ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο δηακνξθψζεθε σο εμήο: Σν 35% (35 άηνκα) είλαη ειηθίαο απφ 20 έσο 29 εηψλ, Σν 17% (17 άηνκα) είλαη ειηθίαο απφ 30 έσο 39 εηψλ, Σν 22% (22 άηνκα) είλαη απφ 40 έσο 49 εηψλ, Σν 18% (18 άηνκα) έρνπλ ειηθία απφ 50 έσο 59 εηψλ θαη Σν 8% (8 άηνκα) έρνπλ ειηθία απφ 60 εηψλ θαη άλσ 91 ε λ ί δ α

93 ΓΡΑΦΖΜΑ 3: Μνξθσηηθφ επίπεδν Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ πνζνζηά: Σν 11% (11 άηνκα) είλαη απφθνηηνη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Σν 28% (28 άηνκα) είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Σν 45% (45 άηνκα) είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη Σν 16% (16 άηνκα) είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ. ΓΡΑΦΖΜΑ 4:Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα Όζνλ αθνξά ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ εξσηψκελσλ δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Σν 40% (40 άηνκα) έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θάησ απφ 15,000 επξψ, Σν 41% (41 άηνκα) δειψλνπλ πσο έρνπλ εηζφδεκα απφ 15,000 έσο 30,000 επξψ, Σν 17% (17 άηνκα) έρνπλ εηζφδεκα απφ 30,000 έσο 45,000 επξψ θαη Σν 2% (2 άηνκα) ην εηζφδεκα ηνπο μεπεξλά ηα 45,000 επξψ. 92 ε λ ί δ α

94 ΓΡΑΦΖΜΑ 5:Απαζρφιεζε Όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ εξσηψκελσλ έρνπκε: To 10% (10 άηνκα) είλαη άλεξγνη, Σν 14% (11 άηνκα) απαζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά, Σν 19% (19 άηνκα) είλαη θνηηεηέο, Σν 25% (25 άηνκα) είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, Σν 19% (19 άηνκα) είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη Σν16% (16 άηνκα) είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. 93 ε λ ί δ α

95 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα «ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ» ΓΡΑΦΖΜΑ 6: Καηά πφζν ελεκεξσκέλνη είζηε γηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο; ηελ εξψηεζε θαηά πφζν ελεκεξσκέλνη είζηε γηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο : To 26% (26 άηνκα) είλαη ζεκαληηθά, Σν 41% (41 άηνκα) είλαη ελ κέξεη ελεκεξσκέλνη, Σν 29% (29 άηνκα) είλαη ειάρηζηα ελεκεξσκέλνη θαη Σν 4% (κφιηο 4 άηνκα) δελ έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά γηα ηα ζέκαηα απηά. ΓΡΑΦΖΜΑ 7: Αλ λαη απφ πνχ πξνέξρεηαη ε ελεκέξσζε ζαο γηα ηα ζέκαηα απηά; Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πνπ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη 96 άηνκα. Απφ απηά : Σν 31,25% (30 άηνκα) έρνπλ ελεκεξσζεί κέζσ ηεο ηειεφξαζεο ή ηνπ ξαδηνθψλνπ, 94 ε λ ί δ α

96 Σν 26,04% (25 άηνκα) κέζσ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, Σν 14,58% (14 άηνκα) απφ εθδειψζεηο, Σν 16,67% (16 άηνκα) απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη, Σν 11,46% (11 άηνκα) έρνπλ ελεκεξσζεί απφ άιιεο πεγέο φπσο δηαδίθηπν, καζήκαηα ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θ. α. ΓΡΑΦΖΜΑ 8: Πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα παξαρζεί ελέξγεηα κέζσ ειίνπ; ην εξψηεκα «Πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα παξαρζεί ελέξγεηα κέζσ ειίνπ;» ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη ζπληξηπηηθφ (100% ) θαζψο φινη νη εξσηψκελνη θαη ηα 100 άηνκα απάληεζαλ ΝΑΗ. ΓΡΑΦΖΜΑ 9: Αλ γλσξίδαηε πσο κε ηε πξάζηλε αλάπηπμε ην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε ζα ήηαλ θαιχηεξν, ζα θάλαηε νηηδήπνηε γηα λα βνεζήζεηε; ηελ εξψηεζε «Αλ γλσξίδαηε πσο κε ηε πξάζηλε αλάπηπμε ην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε ζα ήηαλ θαιχηεξν, ζα θάλαηε νηηδήπνηε γηα λα βνεζήζεηε;» πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: Σν κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 89% (89 άηνκα) δειψλνπλ πσο ζα θάλαλε νηηδήπνηε γηα λα βνεζήζνπλ ελψ Σν 11%(11 άηνκα) δειψλνπλ πσο δελ είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ. 95 ε λ ί δ α

97 ΓΡΑΦΖΜΑ 10: Έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηα πξάζηλα δάλεηα ηα νπνία εθδίδνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο; ηελ εξψηεζε «: Έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηα πξάζηλα δάλεηα ηα νπνία εθδίδνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο;» έρνπκε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα: Σν 62% (62 άηνκα) έρεη ελεκεξσζεί γηα ηα Πξάζηλα Γάλεηα ηα νπνία εθδίδνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ελψ Σν 38% (38 άηνκα) δελ έρεη θάπνηα ζρεηηθή ελεκέξσζε γηα ηα δάλεηα απηά. ΓΡΑΦΖΜΑ 11: Γλσξίδεηε πνηα εκπνξηθή ηξάπεδα δηαζέηεη πην ειθπζηηθφ παθέην; ηελ εξψηεζε «Γλσξίδεηε πνηα εκπνξηθή ηξάπεδα δηαζέηεη πην ειθπζηηθφ παθέην;» νη εξσηψκελνη έδσζαλ ηηο εμήο απαληήζεηο: To 22%(22 άηνκα) απάληεζαλ πσο δελ γλσξίδνπλ πνηα εκπνξηθή ηξάπεδα δηαζέηεη ην πην ειθπζηηθφ παθέην θαη Σν 78% (78 άηνκα) γλσξίδνπλ γηα ην πην ειθπζηηθφ παθέην. 96 ε λ ί δ α

98 ΓΡΑΦΖΜΑ 12: Πηζηεχεηε πσο ε δηαθήκηζε γηα ηα «ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ» ήηαλ αξθεηή ψζηε λα παξαθηλήζεη ην θνηλφ; ην δηάγξακκα απηφ βιέπνπκε φηη : Σν 20% (20 άηνκα) πηζηεχεη φηη ε κέρξη ηψξα δηαθήκηζε γηα ηα Πξάζηλα Γάλεηα ήηαλ αξθεηή ψζηε λα παξαθηλήζεη ην θνηλφ ελψ Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ην 80% (80 άηνκα) ζεσξεί πσο ε δηαθήκηζε δελ ήηαλ αξθεηή. ΓΡΑΦΖΜΑ 13: Δίζηε ππέξ ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ ΠΡΑΗΝΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ; ηελ εξψηεζε αλ είλαη ππέξ ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ πξάζηλσλ δαλείσλ έρνπκε ηηο εμήο απαληήζεηο απφ ηνπο εξσηψκελνπο : To 16% (16 άηνκα) έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ησλ πξάζηλσλ δαλείσλ, Σν 29% (29 άηνκα) ζεσξνχλ ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ηνπο κεηξίαο ζεκαζίαο ελψ Σν 55% (55 άηνκα) είλαη ππέξ ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ πξάζηλσλ δαλείσλ. 97 ε λ ί δ α

99 ΓΡΑΦΖΜΑ 14: Ση εκπφδηα πηζηεχεηε ππάξρνπλ γηα ηελ εθαξκνγή πξάζηλσλ δαλείσλ; ηελ εξψηεζε «Ση εκπφδηα πηζηεχεηε ππάξρνπλ γηα ηελ εθαξκνγή πξάζηλσλ δαλείσλ;» έρνπκε ηηο εμήο απαληήζεηο: Σν 31% (31 άηνκα) πηζηεχεη φηη ε άγλνηα ηνπ θνηλνχ εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξάζηλσλ δαλείσλ, Σν 17% (17 άηνκα) ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα πηζηεχεη φηη ε αδηαθνξία ηνπ θνηλνχ είλαη ην βαζηθφηεξν εκπφδην, Σν 13% (13 άηνκα) ε κε απνδνρή ηνπ θνηλνχ ιεηηνπξγεί σο εκπφδην, Σν 18% (18 άηνκα) πηζηεχεη φηη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην θαη Σν 21% (21 άηνκα) πηζηεχεη ηα ζεζκηθά δηαδηθαζηηθά ζέκαηα είλαη απηά πνπ ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ επξχηεξε εθαξκνγή ησλ πξάζηλσλ δαλείσλ. ηελ εξψηεζε απηή νη εξσηψκελνη έπξεπε λα επηιέμνπλ κηα απφ ηηο επηινγέο, έλα απφ απηά ηα εκπφδηα, απηφ πνπ πίζηεπαλ εθείλνη φηη είλαη ην πην ζεκαληηθφ. 98 ε λ ί δ α

100 ΓΡΑΦΖΜΑ 15: Ση δξάζεηο απαηηνχληαη γηα ησλ πεξηνξηζκφ ησλ εκπνδίσλ; ηελ εξψηεζε «Ση δξάζεηο απαηηνχληαη γηα ησλ πεξηνξηζκφ ησλ εκπνδίσλ;» Σν 43% (43 άηνκα) ζεσξνχλ φηη ε ελεκέξσζε απφ ηα Μ.Μ.Δ. είλαη ε δξάζε πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εκπνδίσλ, Σν 10% (10 άηνκα) ζεσξνχλ φηη ε ελεκέξσζε απφ ηνλ γξαπηφ ηχπν είλαη ε δξάζε πνπ απαηηείηαη, Σν 28% (28 άηνκα) απάληεζε ε εμεηδίθεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ΣΟ 19% (19 άηνκα) πηζηεχεη ζε θάηη άιιν φηη κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηα εκπφδηα. ΓΡΑΦΖΜΑ 16: Γλσξίδεηε ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ψζηε λα κπνξέζεηε λα πάξεηε δάλεην γηα λα ηα απνθηήζεηε; ηελ εξψηεζε αλ γλσξίδνπλε ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ψζηε λα κπνξέζνπλε λα πάξνπλ δάλεην γηα λα ηα απνθηήζνπλ έρνπκε ηηο παξαθάησ απαληήζεηο: To 43% (43άηνκα) απαληάεη πσο γλσξίδεη γηα ηα πξντφληα θαη Σν 57% (57 άηνκα) απαληάεη πσο δελ γλσξίδεη γηα ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ψζηε λα πάξεη θάπνην δάλεην γηα λα ηα απνθηήζεη. 99 ε λ ί δ α

101 ΓΡΑΦΖΜΑ 17: Σν πην δηαδεδνκέλν πξντφλ πξάζηλνπ δαλείνπ είλαη ην θσηνβνιηατθά. Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ; ηελ εξψηεζε «Σν πην δηαδεδνκέλν πξντφλ πξάζηλνπ δαλείνπ είλαη ην θσηνβνιηατθά. Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ;» : To 66% (66 άηνκα) απαληάεη πσο δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ θσηνβνιηατθά ελψ Σν 34% (34 άηνκα) φηη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη. ΓΡΑΦΖΜΑ 18: εκεηψζηε πνηα λνκίδεηε πσο είλαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ; ηελ εξψηεζε πνηα ζεσξνχλ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ έρνπκε ηηο εμήο απαληήζεηο: Σν 20% (20 άηνκα) ζεσξεί ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ θσηνβνιηατθψλ ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εχθνια, 100 ε λ ί δ α

102 Σν 59% (59 άηνκα) πηζηεχεη σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ην φηη κε ηελ ρξήζε ηνπο κεηψλεηαη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, Σν 34% (34 άηνκα) ζεσξεί σο ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ φηη είλαη νηθνλνκηθά θαη Σν 11% (11 άηνκα) απαληάεη πσο δελ γλσξίδεη θάηη ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ. ηελ εξψηεζε απηή ηα άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ παξαπάλσ απφ κηα απάληεζε. ΓΡΑΦΖΜΑ 19: Ζ επηδφηεζε ηεο Δ.Δ. γηα ηελ εθαξκνγή θσηνβνιηατθψλ; ηελ εξψηεζε θαηά πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε επηδφηεζε απφ ηελ Δ.Δ ε νπνία είλαη πεξίπνπ ζην 30% : Σν 18% (18 άηνκα) ζεσξεί φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θσηνβνιηατθψλ, Σν 21% (21 άηνκα) ζα ήζειε θάηη παξαπάλσ απφ 30% θαη Σν 61% (61 άηνκα) δειψλεη πσο δελ γλσξίδεη θάηη γηα απηφ ην ζέκα. 101 ε λ ί δ α

103 ΓΡΑΦΖΜΑ 20: Δίζηε ππέξ ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ θσηνβνιηατθψλ; ηελ εξψηεζε «Δίζηε ππέξ ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ θσηνβνιηατθψλ;» νη εξσηψκελνη δίλνπλ ηεο εμήο απαληήζεηο: Σν 7% (7 άηνκα) έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θσηνβνιηατθψλ, Σν 20% (20 άηνκα) ζεσξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ θσηνβνιηατθψλ κεηξίαο ζεκαζίαο ελψ Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 73% (73 άηνκα) είλαη ππέξ ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. ΓΡΑΦΖΜΑ 21: Θα θάλαηε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηελ ζηέγε ζαο; ηελ εξψηεζε αλ ζα θάλαλε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο ηνπο: Ζ πιεηνςεθία, ην 82% (82 άηνκα) είλαη ζεηηθφ ζηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ελψ Σν 32% ( 32 άηνκα)θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζε απηφ ην ζέκα. 102 ε λ ί δ α

104 ΓΡΑΦΖΜΑ 22: Αλ λαη γηα πην ιφγν; Απφ ηα 82 άηνκα πνπ απάληεζαλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο ηνπο: Σν 10,98% (9 άηνκα) ζπκθσλεί γηα ην ιφγν φηη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε ήδε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, Σν 54,88% (45 άηνκα) γηα ην ιφγν φηη είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, Σν 9,76% (9 άηνκα)ιφγσ ηεο αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, Σν 36,58% (30 άηνκα) ιφγσ ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο Σν 18,29% (15 άηνκα) γηα ην ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο. ηελ εξψηεζε απηή νη εξσηψκελνη κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ παξαπάλσ απφ κηα απάληεζε. ΓΡΑΦΖΜΑ 23: Αλ φρη γηα πην ιφγν; Απφ ηα 100 άηνκα πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ηα 18 δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο ηνπο. Απφ απηά ηα 18 άηνκα: Σν 22,2% (4 άηνκα) δήισζε φηη δελ ζπκθσλεί γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο, Σν 55,5% (10 άηνκα) γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη Σν 55,5% (10 άηνκα) δελ ζπκθσλεί ιφγσ έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο. 103 ε λ ί δ α

105 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ΓΗΑ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: Γεκνζηνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά ΓΡΑΦΖΜΑ1: Φχιν ησλ εξσηεζέλησλ Απφ ηα 50 άηνκα απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα καο έρνπκε : Σν 52% (26 άηνκα) είλαη άλδξεο θαη Σν 48% (24 άηνκα) είλαη γπλαίθεο ΓΡΑΦΖΜΑ 2: Ζιηθία Ζ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο δηακνξθψζεθε σο εμήο: To 28% (14 άηνκα) είλαη ειηθίαο απφ 20 έσο 29 εηψλ, Σν 16%(8 άηνκα) είλαη ειηθίαο απφ 30 έσο 39 εηψλ, Σν 20% (10 άηνκα) είλαη ειηθίαο απφ 40 έσο 49 εηψλ, Σν 24% (12 άηνκα) είλαη ειηθίαο απφ 50 έσο 59 εηψλ θαη Σν 12% (6 άηνκα) είλαη ειηθίαο απφ 60 θαη άλσ. 104 ε λ ί δ α

106 ΓΡΑΦΖΜΑ 3:Μνξθή εηαηξείαο Απφ ηηο 50 εηαηξείεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έρνπκε : To 24% (12 εηαηξείεο) είλαη Α.Δ, Σν 22%(11 εηαηξείεο) είλαη Ο.Δ., Σν 20%(10 εηαηξείεο) είλαη Δ.Π.Δ. θαη Σν 34%(17 εηαηξείεο) είλαη άιινπ είδνπο επηρείξεζε. ΓΡΑΦΖΜΑ 4:Καηεγνξία βηβιίσλ πνπ ηεξνχλ νη επηρεηξήζεηο ην δηάγξακκα απηφ βιέπνπκε φηη : To 68%(34 επηρεηξήζεηο) ηεξνχλ βηβιία Β θαηεγνξίαο ελψ Σν 32%(16 επηρεηξήζεηο) ηεξνχλ βηβιία Γ θαηεγνξίαο. 105 ε λ ί δ α

107 ΓΡΑΦΖΜΑ 5:Κχθινο εξγαζηψλ ην δηάγξακκα απηφ παξαηεξνχκε φηη: Oη 9 απφ ηηο 50 επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ 18% έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ απφ επξψ, Οη 13 απφ ηηο 50 επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ 26% έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ 15,000-30,000 επξψ, Οη 13 απφ ηηο 50 επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ 26% έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ 30,000-75,000 επξψ θαη Οη 15 απφ ηηο 50 επηρεηξήζεηο κε πνζνζηφ 30% έρνπλ θχθιν εξγαζηψλ πάλσ απφ 75,000. ΓΡΑΦΖΜΑ 6: Άηνκα πνπ απαζρνιεί ην δηάγξακκα απηφ βιέπνπκε ηηο επηρεηξήζεηο κε βάζε ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχλ. Έρνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα: To 8% (4 επηρεηξήζεηο) δελ απαζρνινχλ θαλέλα άηνκν, Σν 38% (19 επηρεηξήζεηο) απαζρνινχλ απφ 1 έσο 10 άηνκα, Σν 22% (11 επηρεηξήζεηο) απαζρνινχλ απφ 10 έσο 50 άηνκα, 106 ε λ ί δ α

108 Σν 18% (9 επηρεηξήζεηο) απαζρνινχλ απφ 50 έσο 100 άηνκα θαη Σν 14% (7 επηρεηξήζεηο) απαζρνινχλ απφ 10 άηνκα θαη άλσ. ΓΡΑΦΖΜΑ7: Δξγαζίεο ζην εμσηεξηθφ ην δηάγξακκα απηφ παξαηεξνχκε φηη : To 66% δειαδή νη 33 απφ ηηο 50 επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα δελ πξαγκαηνπνηνχλ εξγαζίεο ζην εμσηεξηθφ ελψ Σν 34% δειαδή νη 17 απφ ηηο 50 επηρεηξήζεηο ηεο έξεπλαο καο πξαγκαηνπνηνχλ ΓΡΑΦΖΜΑ 8: Μνξθσηηθφ επίπεδν Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξσηεζέλησλ δηακνξθψζεθε σο εμήο : Σν 0% δειαδή θαλέλαο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ είλαη απφθνηηνο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Σν 30% δειαδή νη 15 απφ ηνπο εξσηεζέληεο είλαη απφθνηηνη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 107 ε λ ί δ α

109 Σν 44% δειαδή νη 22 απφ ηνπο εξσηεζέληεο είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ΣΟ 26% δειαδή νη 13 απφ ηνπο εξσηεζέληεο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ. ΓΡΑΦΖΜΑ 9 : Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα Όζνλ αθνξά ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έρνπκε ηηο εμήο απαληήζεηο : Σν 22% (11 άηνκα) έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ 15,000 επξψ, Σν 38% (19 άηνκα) έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ 15,000 έσο 30,000 επξψ, Σν 20% (10 άηνκα) έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα απφ 30,000 έσο 45,000 επξψ θαη Σέινο ην ππφινηπν 20% (10 άηνκα) έρνπλ εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κεγαιχηεξν απφ 45,000 επξψ. 108 ε λ ί δ α

110 ΓΡΑΦΖΜΑ 10: Απαζρφιεζε Όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή απαζρφιεζε ησλ εξσηψκελσλ έρνπκε: Οη 36 εμ απηψλ κε πνζνζηφ 72% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη θαη Οη 14 εμ απηψλ κε πνζνζηφ 28% είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο. ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Δξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα «ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ» ΓΡΑΦΖΜΑ 11: Βαζκφο ελεκέξσζεο γηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. ηελ εξψηεζε θαηά πφζν είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ): Σν 12% (6 επηρεηξήζεηο) δελ έρνπλ θάπνηα ελεκέξσζε γηα απηά ηα ζέκαηα, Σν 22% (11 επηρεηξήζεηο) είλαη ειάρηζηα ελεκεξσκέλνη, Σν 26% (13 επηρεηξήζεηο) ελ κέξεη ελήκεξνη θαη Σν 40% (20 επηρεηξήζεηο) ζεσξνχλ φηη είλαη ζεκαληηθά ελεκεξσκέλνη γηα ηα ζέκαηα απηά. 109 ε λ ί δ α

111 ΓΡΑΦΖΜΑ 12:Αλ λαη, απφ πνχ πξνέξρεηαη ε ελεκέξσζε ζαο γηα ηα ζέκαηα απηά; Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πνπ είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη 44 απφ ηα 50. Απφ απηά : Σν 12% (6 επηρεηξήζεηο) έρνπλ ελεκεξσζεί κέζσ ηεο ηειεφξαζεο ή ηνπ ξαδηνθψλνπ Σν 26% (13 επηρεηξήζεηο) απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν Σν 24% (12 επηρεηξήζεηο) απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν Σν 20% (10 επηρεηξήζεηο) ε ελεκέξσζε ηνπο πξνέξρεηαη απφ εθδειψζεηο θαη Σν 18% (9 επηρεηξήζεηο) απφ άιιεο πεγέο φπσο είλαη ην δηαδίθηπν θ.α. ΓΡΑΦΖΜΑ 13: Πηζηεχεηε φηη ζα κπνξνχζε λα παξαρζεί ελέξγεηα κέζσ ειίνπ; ηελ εξψηεζε «Μπνξεί λα παξαρζεί ελέξγεηα κέζσ ηνπ ειίνπ» ην πνζνζηφ ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ είλαη ζπληξηπηηθφ 100% θαζψο φινη νη εξσηψκελνη απάληεζαλ ΝΑΗ. 110 ε λ ί δ α

112 ΓΡΑΦΖΜΑ14: Αλ γλσξίδαηε πσο κε ηελ πξάζηλε αλάπηπμε ην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε ζα ήηαλ θαιχηεξν, ζα θάλαηε νηηδήπνηε λα βνεζήζεηε; ηελ εξψηεζε αλ γλψξηδαλ πσο κε ηελ πξάζηλε αλάπηπμε ην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε ζα ήηαλ θαιχηεξν, ζα θάλαλε νηηδήπνηε λα βνεζήζνπλε έρνπκε: To 90% (45 επηρεηξήζεηο) είλαη πξφζπκνη λα θάλνπλ νηηδήπνηε γηα λα βνεζήζνπλ θαη Σν 10% (5 επηρεηξήζεηο) δελ είλαη πξφζπκνη λα βνεζήζνπλ. ΓΡΑΦΖΜΑ 15: Έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηα «ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ» ηα νπνία εθδίδνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο; ηελ εξψηεζε «Έρεηε ελεκεξσζεί γηα ηα «ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ» ηα νπνία εθδίδνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο» παξαηεξνχκε φηη ην 66% δειαδή νη 33 απφ ηνπο 50 εξσηεζέληεο έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηα «ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ» ελψ ην 34% δειαδή νη ππφινηπνη 17 δελ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή ελεκέξσζε φζνλ αθνξά απηφ ην ζέκα. 111 ε λ ί δ α

113 ΓΡΑΦΖΜΑ 16: Γλσξίδεηαη πνηα εκπνξηθή ηξάπεδα δηαζέηεη ην πην ειθπζηηθφ παθέην; Απφ ηελ εξψηεζε θαηά πφζν γλσξίδνπλ πνηα εκπνξηθή ηξάπεδα δηαζέηεη ην πην ειθπζηηθφ παθέην πξνθχπηεη φπσο βιέπνπκε θαη απφ ην δηάγξακκα φηη : Σν 40% (20 επηρεηξήζεηο)γλσξίδνπλ πνία ηξάπεδα δηαζέηεη ην πην ειθπζηηθφ παθέην ελψ Σν 60% (30 επηρεηξήζεηο) δελ έρνπλ θάπνηα γλψζε γηα ην ζέκα απηφ. ΓΡΑΦΖΜΑ 17: Πηζηεχεηε πσο ε δηαθήκηζε γηα ηα ''ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ'' ήηαλ αξθεηή ψζηε λα παξαθηλήζεη ην θνηλφ; ην γξάθεκα απηφ πνπ αθνξά ηελ εξψηεζε αλ πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο πσο ε δηαθήκηζε γηα ηα «ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ» είλαη αξθεηή ψζηε λα παξαθηλήζεη ην θνηλφ έρνπκε ηα εμήο απνηειέζκαηα : Σν 28% (14 επηρεηξήζεηο) πηζηεχνπλ πσο είλαη αξθεηή ελψ Σν 72% (36 επηρεηξήζεηο), έλα κεγάιν πνζνζηφ δειαδή δελ ζεσξεί αξθεηή ηελ δηαθήκηζε πνπ έρεη γίλεη γηα ηα «ΠΡΑΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ» έηζη ψζηε λα παξαθηλεζεί ην θνηλφ. 112 ε λ ί δ α

114 ΓΡΑΦΖΜΑ 18: Δίζηε ππέξ ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ ΠΡΑΗΝΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ; ηελ εξψηεζε γηα ην αλ είλαη ππέξ ηεο επξχηεξεο εθαξκνγήο ησλ «ΠΡΑΗΝΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ» έρνπκε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα : Σν 50% (25 επηρεηξήζεηο) είλαη ππέξ ηεο επξείαο εθαξκνγήο ησλ ΠΡΑΗΝΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ Σν 26% (13 επηρεηξήζεηο) ζεσξνχλ ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ηνπο κεηξίαο αλαγθαηφηεηαο ελψ Σν 24% (12 επηρεηξήζεηο) έρνπλ αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ επξχηεξε εθαξκνγή ησλ ΠΡΑΗΝΧΝ ΓΑΝΔΗΧΝ. ΓΡΑΦΖΜΑ 19: Ση εκπφδηα πηζηεχεηε ππάξρνπλ γηα ηελ εθαξκνγή πξάζηλσλ δαλείσλ; ηελ εξψηεζε ηη εκπφδηα πηζηεχεηε ππάξρνπλ γηα ηελ εθαξκνγή πξάζηλσλ δαλείσλ έρνπκε ηηο εμήο απαληήζεηο : 113 ε λ ί δ α

115 To 36% (18 επηρεηξήζεηο) πηζηεχεη φηη ε άγλνηα ηνπ θνηλνχ εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ πξάζηλσλ δαλείσλ, Σν 18% (9 επηρεηξήζεηο) ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα πηζηεχεη φηη ε αδηαθνξία ηνπ θνηλνχ είλαη ζεκαληηθφ εκπφδην, Σν 16% (8 επηρεηξήζεηο) ζεσξεί φηη ε κε απνδνρή ηνπ θνηλνχ είλαη εκπφδην, Σν 14% (7 επηρεηξήζεηο) πηζηεχεη φηη ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ είλαη θαη απηφ έλα ζεκαληηθφ εκπφδην θαη Σν ππφινηπν 16% (8 επηρεηξήζεηο) ζεσξεί ηα ζεζκηθά δηαδηθαζηηθά ζέκαηα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην. ηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε ν θάζε εξσηνχκελνο έπξεπε λα ζεκεηψζεη κφλν κηα απάληεζε, απηφ πνπ ζεσξεί εθείλνο ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην. ΓΡΑΦΖΜΑ 20: Ση δξάζεηο απαηηνχληαη γηα ησλ πεξηνξηζκφ ησλ εκπνδίσλ; ηελ εξψηεζε «Ση δξάζεηο απαηηνχληαη γηα ησλ πεξηνξηζκφ ησλ εκπνδίσλ;» έρνπκε ηηο εμήο απαληήζεηο : Σν 34% (17 επηρεηξήζεηο) επηιέγεη ηελ ελεκέξσζε απφ ηα ΜΜΔ σο ηξφπν δξάζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εκπνδίσλ, Σν 30%(15 επηρεηξήζεηο) επηιέγεη ηελ ελεκέξσζε απφ ηνλ γξαπηφ ηχπν, 114 ε λ ί δ α

116 Σν 14% (7 επηρεηξήζεηο) ζεσξνχλ σο θαιχηεξν ηξφπν δξάζεο ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ θαη Σν 22% (11 επηρεηξήζεηο) πηζηεχνπλ ζε άιινπο ηξφπνπο δξάζεο. ηελ εξψηεζε απηή νη εξσηεζέληεο κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ κηα απάληεζε κφλν. ΓΡΑΦΖΜΑ 21: Γλσξίδεηε ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ψζηε λα κπνξέζεηε λα πάξεηε δάλεην γηα λα ηα απνθηήζεηε; Απφ ην δηάγξακκα απηφ παξαηεξνχκε φηη : Σν 64% (32 επηρεηξήζεηο) γλσξίδεη γηα ηα πξντφληα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ψζηε λα πάξεη δάλεην γηα λα ηα απνθηήζεη ελψ Σν 36% (18 επηρεηξήζεηο) δελ γλσξίδεη γηα ηα πξντφληα απηά. ΓΡΑΦΖΜΑ 22: Σν πην δηαδεδνκέλν πξντφλ πξάζηλνπ δαλείνπ είλαη ην θσηνβνιηατθά. Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ ; 115 ε λ ί δ α

117 ηελ εξψηεζε αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ θσηνβνιηατθά πνπ είλαη ην πην δηαδεδνκέλν πξντφλ πξάζηλνπ δαλείνπ έρνπκε ηηο εμήο εξσηήζεηο : Σν 32% (16 επηρεηξήζεηο) κφλν είλαη απηνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θσηνβνιηατθά θαη Σν 68% (34 επηρεηξήζεηο) δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θσηνβνιηατθά. ΓΡΑΦΖΜΑ 23: εκεηψζηε πηα λνκίδεηε πσο είλαη ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ ηελ εξψηεζε πνηα ζεσξνχλ ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ βιέπνπκε φηη : Σν 20% (10 επηρεηξήζεηο) επηιέγνπλ σο ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εχθνια, 116 ε λ ί δ α

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ»

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη αξρηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ Γενικών Εδρών τησ Πολυτεχνειοφπολησ Ζωγράφου ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Χρονοποφλου Αθαναςία

Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ Γενικών Εδρών τησ Πολυτεχνειοφπολησ Ζωγράφου ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Χρονοποφλου Αθαναςία ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Ενεργειακή Επιθεώρηςη ςτα Kτήρια «Ε» και «Β» του Συγκροτήματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ. Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ Εγθαηάζηαζε θφηοβοιηαχθώλ ζηολ οηθηαθό-θηηρηαθό ηοκέα ΕΝΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ Απφ 1 ε Ινπιίνπ 2009 ηζρχεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνλ νηθηαθφ-θηηξηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «Home Exchange: Μία θαηλνηόκα, ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνύ» Κνθθίλεο Μηραήι Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ε ι ί δ α 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΛΤΦΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΣΙΡΙΩΝ ΕΞΤΠΝΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΝΕΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ε ι ί δ α 2

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ. Σκήκα Μεραλνινγίαο. Πηπρηαθή εξγαζία Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Πηπρηαθή εξγαζία Οηθνλνκνηερληθή κειέηε Φσηνβνιηαΐθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 80KWp Υξηζηόδνπινο Αζπξνκάιιεο (AM: 4593) Ηξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΒΗΟΜΑΕΑ ΠΟΤΓΑΣΖ ΚΟΤΦΗΓΖ ΑΠΟΣΟΛΟ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΟΣΟΛΗΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα

πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Μ.Π. ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ - ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ Γ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Δ Ρ Γ Α Ι Α πζηήκαηα & ηερλνινγίεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)...

Η νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζηε δηεπξπκέλε Δπξσπατθή Έλσζε... 52 Τινπνίεζε ηεο πξσηνβνπιίαο «Καηλνηνκία 2010» (i2i)... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ... 1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ... 3 ABSTRACT... 3 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΣΜΗΔΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΧΝ... 4 ΔΙΑΓΧΓΗ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο... 7 Γεληθά ζηνηρεηά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο... 7 1.1 Θεζκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο

ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ. Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο ΓΡΑΔΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΗΘΤΑ ΣΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗ Δηζεγεηήο: Αζαλάζηνο Μπακπαιίδεο, Γηνηθεηήο Γ.Ν. Ξάλζεο Δίλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη ηα λνζνθνκεία είλαη απφ ηα πην ελεξγνβφξα θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα, ιφγσ κεγέζνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο

1. Η ΒΙΩΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ. 1.1 Έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ΔΙΑΓΩΓΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηεινχλ νη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη εηδηθφηεξα ε αηνιηθή ηα αηνιηθά πάξθα. Μειεηψληαη νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα