ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ζίτσας Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3 α, σήμερα στις 05 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 6559/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως. Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών. Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Λιάκος Παναγιώτης 2. Σταλίκας Γεώργιος 3. Βότσικας Αλκιβιάδης 4. Σφήκας Νικόλαος 5. Γεωργούλη Γιαννούλα 6. Ράρρας Φώτιος 7. Καρατασίτσας Ανέστης 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης 9. Γρίβας Περικλής 10. Μάστακας Θωμάς 11. Μιχάλης Στέφανος 12. Μπότσιου Δήμητρα 13. Λάμπρου Δημήτριος 14.Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα 15.Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 16.Γκουγιάννος Ευάγγελος 17.Γαρδίκος Βασίλειος 18.Γκαραλέας Δημήτριος 19.Τσακανίκας Δημήτριος 20. Λεοντίου Κων/νος 21. Xανδόλιας Απόστολος 22. Καλογήρου Ιωάννα 23. Βούζας Χρυσόστομος 24. Καλόγηρος Δημήτριος 25. Στέφος Θεόδωρος 26. Μανούσης Σωτήριος 27. Ματσάγκας Εμμανουήλ ΑΠΟΝΤΕΣ - Στη συνεδρίαση παρέστησαν: Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2 ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 3 ου εκτός

2 2 ημερήσιας διάταξης θέματος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Στέφανος κατά την συζήτηση του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Επί του 16 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης: Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βότσικα Αλκιβιάδη, ο οποίος εισηγήθηκε την λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με την έγκριση νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Ζίτσας, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 15/2015 ομόφωνη Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, έχει δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 : Σκοπός Αντικείμενο Άρθρο 2 : Ισχύς και Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού Άρθρο 3 : Έννοιες ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 4 : Υποχρεώσεις του Δήμου Άρθρο 5 : Υποχρεώσεις των εργαζομένων Άρθρο 6 : Ο Δήμος δεν υποχρεούται να συλλέγει όλων των ειδών τα απορρίμματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο 7 : Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα αστικά μη ογκώδη απορρίμματα εσωτερικών χώρων. Άρθρο 8 : Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απορρίμματα. Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών Άρθρο 10 : Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα βιομηχανικά απορρίμματα Άρθρο 11 : Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα Απορρίμματα Νοσοκομείων Θεραπευτηρίων Νεκροταφειακών χώρων Άρθρο 12 : Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ειδικά απορρίμματα του άρθρου 3 παρ. Α2γ, Α2δ. Άρθρο 13 : Τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα Άρθρο 14 : Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την Ανακύκλωση Άρθρο 15 : Ειδικές διατάξεις εντός των ορίων του Δήμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : «ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Άρθρο 16 : Υποχρεώσεις του πεζού Άρθρο 17 : Υποχρεώσεις υπευθύνων καταστημάτων Άρθρο 18 : Υποχρεώσεις πωλητών και εμπόρων Άρθρο 19 : Η υπαίθρια αποθήκευση υλικών δεν επιτρέπεται να είναι πλημμελής Άρθρο 20 : Καθαριότητα των ιδιωτικών χώρων Άρθρο 21 : Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων Άρθρο 22 : Οικοδομικές εργασίες Άρθρο 23 : Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π. Άρθρο 24 : Μεταφορά και φύλαξη ειδών και μέσων παράνομης άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Άρθρο 25 : Κάδοι προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων. Άρθρο 26 : Ρύπανση

3 Άρθρο 27 : Πινακίδες - αφίσες - σήματα ενδεικτικά διαφημιστικά Άρθρο 28 : Διάφορες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΚΥΡΩΣΕΙΣ Άρθρο 29 : Κυρώσεις Άρθρο : Άρθρο : 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ο Σκοπός αντικείμενο Η καθαριότητα του Δήμου Ζίτσας και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία των πολιτώνκατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο: 1. - Την τήρηση της Καθαριότητας του Δήμου και τη με την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισής του, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στην καθαριότητα Τη σωστή διαχείριση των στερεών απορριμμάτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση, ακόμη και ανακύκλωση), 3. - Τη γνωστοποίηση και τη συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις. Ο παρών κανονισμός έχει επίσης σαν στόχο: 1. - Την αποτροπή της ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος 2. - Την προστασία της φύσης και της ατμόσφαιρας και 3. - Γενικά τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων γι αυτούς τους σκοπούς Η τήρηση της καθαριότητας και η συνεργασία πολιτών κατοίκων είναι αναγκαίο να διέπονται από κανόνες - διατάξεις απ' όπου θα προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Άρθρο 2 ο Ισχύς και Αρμόδιοι για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού, υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις. Η αρμοδιότητα εφαρμογής ανήκει: στη Δημοτική Αρχή στην υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου στις Τεχνικές και Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου στην Αστυνομική Δ/νση Ιωαννίνων σε άλλα αρμόδια όργανα της πολιτείας (Δασαρχείο, Τ.Σ, κλπ) στους κατοίκους των Τοπικών Διαμερισμάτων Άρθρο 3 ο Έννοιες ορισμοί Α. Απορρίμματα: προέλευση και ταξινόμηση με σκοπό τη σωστότερη διαχείρισή τους.

4 4 Ως απορρίμματα-στερεά απόβλητα νοούνται αντικείμενα και όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά, σύμφωνα με την νομοθεσία και τις κοινοτικές διατάξεις ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ ΒΛΑΒΕΡΑ. 1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν α. Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη, στερεά ή άλλης μορφής που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους, όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες. β. Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ. γ. Απορρίμματα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κλπ). δ. Επικίνδυνα απορρίμματα όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες, κλπ. 2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν: α. Τα υπόλοιπα που προέρχονται από την δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων, υπεραγορών τροφίμων, κέντρων διασκέδασης συνεργείων και άλλων μονάδων παραγωγής (μέταλλα, ξύλο, πλαστικά, χαρτί κλπ) ή παροχής υπηρεσιών και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά, λόγω όγκου, ποσότητας, ποιότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας. β. Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού νεκροταφειακών χώρων. γ. Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά από οικοδομικές εργασίες. δ. Απορρίμματα μη δυνάμενα να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και τα συνήθη οχήματα. ε. Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και γενικώς μηχανήματα, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις. στ. Προϊόντα βιολογικών καθαρισμών. 3. Τα Τοξικά Επικίνδυνα περιλαμβάνουν: Όλα όσα περιέχουν ουσίες, που εγκυμονούν κινδύνους, για το περιβάλλον και την υγεία (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά κλπ), των οποίων η συλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη. Β. Προσδιορισμός και φύση διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων Σαν διαχείριση των στερεών απορριμμάτων νοείται η συλλογή, η μεταφορά, η διαλογή, η αποθήκευση, η διάθεση, καθώς και οι αναγκαίες εργασίες επεξεργασίας τους για την επαναχρησιμοποίηση - ανάκτηση ή ανακύκλωση πρώτων υλών και συγκεκριμένα νοούνται ως: α. ``Συλλογή``: O τρόπος συσκευασίας και προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων, μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η παραλαβή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου. β. ``Διαλογή στη πηγή``: Όλοι οι τρόποι και μέθοδοι αρχικής συλλογής υλικών με σκοπό την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτησή τους. γ. ``Αποκομιδή-μεταφορά``: Όλες οι εργασίες που αφορούν την

5 5 παραλαβή και φόρτωση των απορριμμάτων από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης στα μέσα μεταφοράς και ακολούθως στους χώρους διάθεσης. δ. ``Διάθεση``: όλες οι εργασίες που γίνονται στο χώρο τελικής αποκομιδής και εναπόθεσης, που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας του περιβάλλοντος, καθώς και οι εργασίες ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανάκλησης και παραγωγής ενέργειας. ε. ``Καθαριότητα εξωτερικών χώρων``: όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης στερεών απορριμμάτων που κείνται σε οδούς, πλατείες και γενικά κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα και εκτάσεις κλπ. στ. ``Ανακύκλωση``: η ανάκτηση των υλικών των αποβλήτων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς. ζ. ``Οδοκαθαρισμός``: Καθαριότητα των οδών-δημοσίων χώρων, το άδειασμα και ο καθαρισμός των απορριμματοδοχείων καθώς και των τάφρων, ρεμάτων, φρεατίων αποχέτευσης και ακτών. η. ``Κατοικίες`` θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα ή οικογένειες και υπεύθυνοι, για μεν τις οικογένειες (με ή χωρίς τέκνα) οι δύο σύζυγοι, για δε τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ο διαχειριστής. θ. ``Καταστήματα`` θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επιχείρηση ή ο διευθυντής των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται σαν καταστήματα. ι. ``Γραφεία`` θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επαγγέλματα μόνιμα ή πρόσκαιρα. Υπεύθυνοι είναι: Για τα γραφεία, το πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται το επάγγελμα Για τις προσωπικές επιχειρήσεις και ΕΠΕ o διαχειριστής. Για τις ανώνυμες εταιρείες ο εκπρόσωπος κατά το καταστατικό. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ο προϊστάμενος διοικητικού. κ. ``Βιομηχανίες``: Υπεύθυνος για την κάθε βιομηχανία θα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο οριζόμενο εκάστοτε από τη διεύθυνση και γνωστοποιούμενο στο Δήμο. λ. ``Οικόπεδα``: Θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι περιφραγμένοι ή μη εντός ή εκτός σχεδίου και υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή ο νομέας αυτού. μ. ``Εργοτάξια``: Θεωρούνται οι χώροι εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εν γένει τεχνικών εργασιών για εκτέλεση τεχνικών έργων. Ως υπεύθυνοι προσδιορίζονται οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς των ακινήτων και στις περιπτώσεις έργων δημοσίων οργανισμών οι αντίστοιχοι εργολάβοι του έργου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Άρθρο 4 ο Υποχρεώσεις του Δήμου 1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών στερεών απορριμμάτων γίνεται κατά Δημοτικό Διαμέρισμα σε ημέρες και ώρες που προγραμματίζονται από το Δήμο. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα του Δήμου ή μισθωμένα από ιδιώτες στο χώρο υγειονομικής ταφής ή εκεί όπου ο Δήμος έχει ορίσει ή συμβληθεί. 2. Η αποκομιδή και διάθεση μεμονωμένων ογκωδών αστικών απορριμμάτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα, κλπ.) που δεν προέρχονται από γενικές ανακαινίσεις χώρων διαβίωσης εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας, γίνεται την ημέρα που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό αυτοκίνητο, έπειτα από ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου.

6 6 Η αποκομιδή και η διάθεση προϊόντων κηπουρικών εργασιών (κλαριά θάμνοι κλπ) γίνεται επίσης έπειτα από την ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου την ημέρα που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό αυτοκίνητο, διαφορετικά η μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα των ιδίων. 3. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων. Όλες οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων που κείνται σε οδούς και κοινόχρηστους χώρους γενικά. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαριότητας ορίζονται από το Δήμο δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων. 4. Η τοποθέτηση ανά πυκνά διαστήματα δοχείων απορριμμάτων ή άλλων ειδικών κάδων για την υποδοχή υλοποίησης κατανάλωσης ή μικροαντικειμένων κλπ. από τους διακινούμενους πολίτες στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων. 5. Εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα, κ.λ.π. 6. Ο Δήμος οφείλει σε ειδικά φυλλάδια, με διαφημιστικά μηνύματα και κάθε πρόσφορο μέσο να ενημερώνει τους πολίτες - κατοίκους για το πρόγραμμα καθαριότητας. 7. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού στους κατοίκους όπως προβλέπει το άρθρο 44 του Ν. 2218/94 και εν γένει η κείμενη Νομοθεσία. 8. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα των Δημοτικών Διαμερισμάτων, όταν αυτό απαιτείται λόγω των καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων. 9. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση για την προμήθεια στολών εργασίας (φόρμαμπλούζα-μπουφάν) για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. 10. Να εφαρμόσει όλες τις διατάξεις του σχετικού νόμου για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Άρθρο 5 ο Υποχρεώσεις των εργαζομένων 1. Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. 2. Να εφαρμόζουν τις εντολές του αγροτικού ιατρού. 3. Να χρησιμοποιούν τα ατομικά μέσα προστασίας Να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 5. Να έχουν κάνει τα απαραίτητα εμβόλια Να έχουν πιστοποιητικό υγείας και καταλληλότητας για την εργασία αυτή. Άρθρο 6 ο Ο Δήμος δεν υποχρεούται να συλλέγει όλων των ειδών τα απορρίμματα. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων του άρθρου 3 παρ. Α1δ, Α2δ, Α2ε, Α2στ, Α3. Και όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικάεπικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα Εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες Απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων Απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων Γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από περιττώματα ζώων ή μετά από χρήση γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λ.π. Υγρά απόβλητα σε δίκτυα αποχετεύσεων Υγρά καταλυτών αυτοκινήτων

7 7 Πτώματα μεγάλων ζώων, πτηνών και απόβλητα πτηνοτροφείων και λοιπών κτηνοτροφικών μονάδων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Άρθρο 7 ο Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα αστικά μη ογκώδη απορρίμματα εσωτερικών χώρων. 1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά που παράγονται στους χώρους του άρθρου 3 παρ. β.η,θ,ι του παρόντος κανονισμού υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα και να συσκευάζουν τα απορρίμματα σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους πρέπει να τοποθετούν μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που o Δήμος έχει τοποθετήσει στους δρόμους - στους κοινόχρηστους χώρους. 2. Για τους λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους καθορισμένους κάδους ή έξω από ξένη ιδιοκτησία ή οπουδήποτε αλλού. Είναι φανερό ότι η διάταξη αυτή ισχύει ιδιαίτερα για τις ημέρες που δεν εργάζεται η Υπηρεσία Καθαριότητας (Σάββατο, Κυριακή και αργίες). 3. Σε περίπτωση συνοικιών ή μεμονωμένων κατοικιών που για διάφορους λόγους ο Δήμος δεν μπορεί να τοποθετήσει κάδους μηχανικής αποκομιδής οι πλαστικοί σάκοι με τα απορρίμματα πρέπει να είναι καλά κλεισμένοι έτσι ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου τους επί της οδού, να τους τοποθετούν μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου μια ώρα το πολύ πριν την αποκομιδή. 4. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τους έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμα του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Άρθρο 8 ο Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απορρίμματα. 1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο μετά από επικοινωνία των υπευθύνων με την υπηρεσία καθαριότητας. 2. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να βγάζουν τα ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο ή έξω από τον ιδιόκτητο χώρο τους την ημέρα που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό αυτοκίνητο και να τα τοποθετούν σε σημείο που να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο. 3. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων, γραφείων κλπ. υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας, που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει, τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π.. Τα υλικά αυτά συσκευασίας να τοποθετούνται εντός ειδικών δοχείων ή εφόσον τέτοια δεν υπάρχουν εκτός των κάδων συλλογής των απορριμμάτων. Άρθρο 9 ο Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών 1. Τα φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να συσκευάζουν σε αυθεντικούς πλαστικούς σάκους, όπως τα οικιακά απορρίμματα εκτός αν διαφορετικά αποφασιστεί από το Δήμο. 2. Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κλπ. δεν εγκαταλείπονται

8 8 οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο μετά από επικοινωνία των υπευθύνων με την υπηρεσία καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τα συσκευάζουν σε ελαφριά δέματα δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα και να τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο ή έξω από τον ιδιόκτητο χώρο τους την ημέρα που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό αυτοκίνητο και να τα τοποθετούν σε σημείο που να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων ή πεζών. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο. 3. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Άρθρο 10 ο Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα βιομηχανικά απορρίμματα Τα απορρίμματα αυτά απομακρύνονται από τους υπεύθυνους των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων κλπ. με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεών τους και όχι στο πεζοδρόμιο. Άρθρο 11 ο Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα Απορρίμματα Νοσοκομείων Θεραπευτηρίων Νεκροταφειακών χώρων 1. Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και ιατρικών εργαστηρίων γενικώς, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι: Για το διαχωρισμό τους σε παθογόνα και μη παθογόνα. Τα μη παθογόνα μπορούν να διατίθενται με τα λοιπά οικιακά απορρίμματα Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες, Για το χαρακτηρισμό τους ως «απορρίμματα νοσοκομειακά, μη επικίνδυνα, μη τοξικά» εμφανώς με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες. 2. Ειδικά για τα απορρίμματα νεκροταφειακών χώρων: Τα προερχόμενα από εργασίες καθαρισμού των διαφόρων χώρων, του κυλικείου κ.λ.π., προσομοιάζουν με τα εσωτερικά αστικά απορρίμματα και συλλέγονται και μεταφέρονται κατά το συνήθη τρόπο. Τα προερχόμενα από εκταφές που θεωρούνται επικίνδυνα συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο. Άρθρο 12 ο Υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα ειδικά απορρίμματα του άρθρου 3 παρ. Α2γ, Α2δ. 1. Τα απορρίμματα του άρθρου 3 παρ.α2γ (μπάζα, άχρηστα αδρανή υλικά κ.α.) που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών. 2. Τα παραπάνω απορρίμματα στην περίπτωση που παραμένουν επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ημερών θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους. 3. Στην περίπτωση που τα απορρίμματα αυτά επιρρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, προκαλούν εστία ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Τέτοιες ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά, στους δε παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλονται ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1829/90,εφόσον αυτές είναι μεγαλύτερες του παρόντος κανονισμού.

9 9 Άρθρο 13 ο Τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα 1. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν μητρώο τοξικών ή επικίνδυνων απορριμμάτων και να γνωστοποιούν στο Δήμο την ημέρα μεταφοράς, τον τρόπο και την κατάληξή τους. 2. Η συλλογή γίνεται αποκλειστικά από τους υπευθύνους και κατά την ημέρα αποκομιδής υποχρεούνται να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και απαγορεύεται να τα βγάλουν στο πεζοδρόμιο. Άρθρο 14 ο Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικά με την Ανακύκλωση 1. Η συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης μπορεί να είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ο Δήμος υλοποιεί προγράμματα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης, ή ανάκτησης υλικών από τα απορρίμματα, ο πολίτης που θέλει να συμμετάσχει ή έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει πρέπει να: Μην αναμειγνύει με τα συνήθη απορρίμματα τα ανακυκλώσιμα αλλά να τα διαχωρίζει και να τα παραδίδει στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που έχει καθορισθεί. Φροντίζει τους κάδους ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό που αφορούν τους κάδους της προσωρινής αποθήκευσης. Τοποθετεί στους κάδους ανακυκλώσιμων υλικών μόνο τα υλικά τα οποία αναγράφονται σε κάθε κάδο. Φροντίζει ώστε οι περιέκτες (κουτιά, μπουκάλες) τροφίμων, ποτών και λοιπά δοχεία είναι άδεια όταν τοποθετούνται στους κάδους ανακύκλωσης ώστε να μην ρυπαίνουν τον κάδο. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών ( π. χ. υπεραγορές, αναψυκτήρια κλπ.), το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ορίσει ειδικούς όρους και υποχρεώσεις για συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης. 2. Ποσοστό του τέλους παρεπιδημούντων υποχρεωτικά να αποδίδεται για προγράμματα ανακύκλωσης. (Ενημέρωση προμήθεια κάδων) Άρθρο 15 ο Ειδικές διατάξεις εντός των ορίων του Δήμου 1. Εντός των ορίων του Δήμου απαγορεύεται: Α. Η ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων εναπόθεσης, έκθεσης, διάλυσης και αγοραπωλησίας άχρηστων και εγκαταλειμμένων οχημάτων, μηχανημάτων, μεταλλικών ή μη αντικειμένων, συσκευών οικιακής χρήσης (θερμοσίφωνες, ψυγεία, θερμάστρες κ.λ.π.), ακόμα και σε ιδιόκτητους χώρους, Β. Η εγκατάσταση και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων, βιοτεχνιών που εκπέμπουν, παράγουν ή καταλείπουν προϊόντα και απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως τοξικά και επικίνδυνα από ελληνικές και κοινοτικές διατάξεις και απαγορεύονται από την σήμερα κείμενη νομοθεσία εντός των ορίων του Δήμου, καθώς και όσων δεν προβλέπονται από το Γ.Π.Σ. Γ. Η διαμόρφωση χώρων ως χωματερή οποιασδήποτε μορφής και σύστασης σε ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους ή και σε ιδιωτικούς χώρους. Δ.. Ρίψη και εναπόθεση οποιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού προϊόντος Βιολογικού καθαρισμού, ή από βυτιοφόρο όχημα, που δεν πληρεί τις κατά Νόμο προϋποθέσεις βαθμού καταλληλότητας σε κοινόχρηστους χώρους, σε τάφρους, σε ρέματα, σε ρυάκια, στους συλλέκτες όμβριων υδάτων κλπ. Ε. Οι εργασίες κάθε φύσεως που εκτελούνται από δημόσιους οργανισμούς ή εργολάβους όπου υπάρχουν δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού, χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου. 2. Ο Δήμος μπορεί να προβεί στη λήψη μέτρων και μεθόδων αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, διαφορετικών των συνήθων, λόγω αναγκών και ειδικών συνθηκών και εφ όσον διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η προστασία του

10 περιβάλλοντος. 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' «ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Άρθρο 16 ο Υποχρεώσεις του πεζού Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ οδόν αχρήστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται. Το ίδιο και στους κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) από περιπατητές, θαμώνες κ.λ.π. Αυτά πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Άρθρο 17 ο Υποχρεώσεις υπευθύνων καταστημάτων. α. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων που παράγουν απορρίμματα από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, περίπτερα κλπ) οφείλουν να τοποθετούν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον έμπροσθεν χώρο και περίγυρο από το κατάστημα. β. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων, όταν αυτά χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς κοινόχρηστους χώρους, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με ίδια μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου. Άρθρο 18 ο Υποχρεώσεις πωλητών και εμπόρων Οι πωλητές και έμποροι στις αγορές που λειτουργούν στον Δήμο (στεγασμένες ή μη λαϊκές κ. λ. π.) καθώς επίσης πλανόδιοι μικροπωλητές, καντίνες (μόνιμες ή αυτοκινούμενες) οφείλουν να διατηρούν τον γύρω από αυτούς χώρο πάντοτε καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους και να τους μεταφέρουν σε ειδικούς υποδοχείς που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος ή σε ειδική θέση που από τον Δήμο τους έχει υποδειχτεί. Σε περίπτωση αδιαφορίας, παρά τις συστάσεις ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους. Σχετικά με την εμποροπανήγυρη την ευθύνη καθαριότητας του εσωτερικού χώρου λειτουργίας θα έχουν οι έμποροι ή τα σωματεία που θα εκπροσωπούν τους συμμετέχοντες εμπόρους. Τα απορρίμματα θα συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία που ο Δήμος μας θα έχει φροντίσει να τοποθετηθούν κάδοι για να είναι δυνατή η πρόσβαση των απορριμματοφόρων του Δήμου μας για την αποκομιδή των απορριμμάτων, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των εμπόρων ή των σωματείων στις υποδείξεις του Δήμου θα επιβάλλεται το αναλογούν,σύμφωνα με το άρθρο 29, πρόστιμο. Άρθρο 19 ο Η υπαίθρια αποθήκευση υλικών δεν επιτρέπεται να είναι πλημμελής Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στοίβαξη υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από τον διασκορπισμό των υλικών αυτών. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή στοίβαξη των παραπάνω υλικών θα υπενθυμίζεται στον υπόχρεο ιδιώτη ή ευθύνη για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων και μέσων που πρέπει να λάβει ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους.

11 Άρθρο 20 ο Καθαριότητα των ιδιωτικών χώρων α. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Κατά τον καθαρισμό των πεζοδρομίων επιβάλλεται η περισυλλογή των απορριμμάτων και η φύλαξη τους και όχι η εναπόθεσή τους στα κρασπεδόρειθρα ή στις σχάρες των όμβριων. β. Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να περιφράξουν αυτά, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο πρέπει να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση τους. Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά από σχετική υπόδειξη Αστυνομικών ή άλλων Αρχών ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, και καταλογίζοντας έξοδα και πρόστιμο στους υπευθύνους. Άρθρο 21 ο Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων. Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή όπως με άλλον τρόπο προβλέπεται ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση από απόρριψη υλικών κατά την διέλευση από το οδικό δίκτυο του Δήμου. Τα απορρίμματα οποιαδήποτε μορφής που παράγονται από τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να συλλέγονται αμέσως, μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας η καθαριότητα θα διεξάγεται από υπηρεσίες Δήμου και τα έξοδα θα καταλογίζονται στον υπεύθυνο. Άρθρο 22 ο Οικοδομικές εργασίες Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο ή γενικά τους χώρους καθαρούς και να αποκαθιστούν την καθαριότητα κάθε φορά. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο. Άρθρο 23 ο Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, μηχανήματα κ.λ.π. Για αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη, τροχόσπιτα και μηχανήματα γενικά, όπως και μέρη τους, τα οποία βρίσκονται σταθμευμένα για περισσότερο από ένα (1) μήνα στο ίδιο σημείο, ειδοποιείται σχετικά ο ιδιοκτήτης του και αν εξακολουθεί η στάθμευση, θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ισχύουν oι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους. Πρόσθετα και μετά παρέλευση τριμήνου, καταλογίζονται σε βάρος του και έξοδα μεταφοράς και φύλαξης στις αποθήκες του Δήμου, με βάση τη σχετική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας. Τα ανωτέρω μηχανήματα αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν εντός μηνός το οικείο τέλος μετά του αναλογούντος προστίμου, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω μηχανήματα κατάσχονται και εκπλειστηριάζονται κατά τις οικείες περί αναγκαστικής εκτέλεσης διατάξεις. Άρθρο 24 ο Μεταφορά και φύλαξη ειδών και μέσων παράνομης άσκησης υπαίθριου εμπορίου. Μετά τη βεβαίωση από τα αστυνομικά όργανα ή τα αρμόδια όργανα του Δήμου, παραβάσεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί υπαίθριου εμπορίου και των αποφάσεων που ρυθμίζουν αυτό, oι παραβάτες οφείλουν να απομακρύνουν τα είδη 11 του

12 12 που διαθέτουν προς πώληση και τα μέσα που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που oι παραβάτες αρνούνται να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, τα αρμόδια όργανα μεριμνούν για τη μεταφορά των παραπάνω ειδών και μέσων για φύλαξη στις αποθήκες του Δήμου. Τα είδη αυτά και μέσα αποδίδονται στους δικαιούχους, εφ όσόν καταβληθούν εντός δέκα (10) ημερών oι δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τα εν λόγω είδη και τα μέσα κατάσχονται και εκπλειστηριάζονται κατά τις οικείες περί αναγκαστικής εκτέλεσης διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Άρθρο 25 ο Κάδοι προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων. α. Ο Δήμος έχει εφαρμόσει στα Τοπικά Διαμερίσματα σύστημα μηχανικής αποκομιδής σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μη χειρωνακτικής αποκομιδής για τη διασφάλιση της υγιεινής και έχει την ευθύνη της προμήθειας και τοποθέτησης, καθώς και την υποχρέωση καθαρισμού των κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων. β. Οι κάδοι τοποθετούνται στους οικισμούς σε πυκνότητα που καθορίζεται με βάση την ποσότητα απορριμμάτων κάθε περιοχής, τις ιδιαιτερότητές της, λαμβάνοντας υπ όψη τα εξής: Την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Δεν τοποθετούνται κάδοι σε γωνίες οδών, μπροστά από πυροσβεστικούς κρουνούς, μπροστά από φωτεινούς σηματοδότες και σήματα ρύθμισης κυκλοφορίας, δίπλα σε φρεάτια όμβριων, σε παιδικούς σταθμούς, σχολεία, εκκλησίες κ.λ.π. εφόσον κριθεί ότι δημιουργούν πρόβλημα.. Η τοποθέτηση των κάδων πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας καθαριότητας. γ. Στην περίπτωση που η Επιτροπή της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν έχει την ευχέρεια να τοποθετήσει τον κάδο σε σημείο που να μην ενοχλείται κανείς, δύναται εναλλακτικά να τον τοποθετήσει: Στις μονοκατοικίες στην μεσοτοιχία. Στις πολυκατοικίες εντός των ορίων της ιδιοκτησίας και σε σημείο που θα υποδείξει εγγράφως η συνέλευση της πολυκατοικίας. Στα συγκροτήματα κατοικιών τοποθετείται ένας ή περισσότεροι κάδοι, ανάλογα με τον αριθμό των κτισμάτων σε χώρο, κατά μήκος της ιδιοκτησίας, που θα υποδείξει εγγράφως η συνέλευση των ιδιοκτητών. Στις υπό ανέγερση οικοδομές, με την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, ο υπεύθυνος της οικοδομής, οφείλει να προκαθορίσει εγγράφως μετά από συνεργασία με την Υπηρεσία Καθαριότητας, την θέση των κάδων που θα εξυπηρετήσουν όταν κατοικηθούν ή τεθούν σε λειτουργία. Προκειμένου περί καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λ.π.), με ήδη εγκεκριμένη άδεια, αυτά οφείλουν να δέχονται να τοποθετηθεί κάδος σε χώρο που τους ανήκει, είτε εντός, είτε εκτός του καταστήματος. Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η οποία θα συγκροτείται με Απόφαση Δημάρχου, θα είναι πενταμελής και θα απαρτίζεται από τους: 1) Αντιδήμαρχο επί θεμάτων Υγείας, 2) Αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου, 3) Αντιδήμαρχο επί θεμάτων περιβάλλοντος του Δήμου και 4) Δύο (2) μέλη που προτείνονται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τα οποία θα προέρχονται από τη μειοψηφία. Από την επιτροπή Ποιότητας Ζωής επίσης θα προτείνεται ένα ακόμη μέλος της ανωτέρω επιτροπής, το οποίο θα προέρχεται από την πλειοψηφία, όταν οι ανωτέρω αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων συμπίπτουν και κατανέμονται στο πρόσωπο δύο και όχι τριών Αντιδημάρχων. Η επιτροπή θα συνεδριάζει και θα λαμβάνει αποφάσεις μετά από εισήγηση του τομέα καθαριότητας.

13 13 δ. Η Δημοτική Αρχή, μπορεί για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας, να αλλοιώσει την απόσταση μεταξύ των κάδων ή να διορθώσει τη θέση τους. ε. Επί αμφισβητήσεως της θέσης του κάδου, αυτή μπορεί να αλλάξει με σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων έγγραφα, εφ όσον αυτή δεν ενοχλεί τρίτον, δεν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία του συστήματος μηχανικής αποκομιδής και δεν έρχεται σε αντίθεση με τις απαγορεύσεις τοποθέτησης κάδων που προαναφέρονται. στ. Η μετακίνηση κάδων ή απομάκρυνσή τους χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας καθαριότητας δεν επιτρέπεται. Τυχόν αυθαίρετη μετατόπισή τους επισύρει το ανάλογο πρόστιμο του παραρτήματος του άρθρου 29 του παρόντος κανονισμού. ζ. Δεν επιτρέπεται η παρακώλυση με οποιονδήποτε τρόπο της πρόσβασης του απορριμματοφόρου ή των εργατών στους κάδους (π.χ. παρκαρισμένα οχήματα έμπροσθεν κάδων ή σε γωνίες οδών κλπ). Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομίας προκειμένου να απομακρυνθούν τα συγκεκριμένα εμπόδια και επιβάλει πρόστιμο. η. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις εσοχές, ή τα πλαίσια για τους κάδους. θ. Σε περίπτωση καταστροφής των κάδων ή των θέσεων τοποθέτησης ισχύει για τους παραβάτες η σχετική νομοθεσία, ενώ ο Δήμος επιβάλλει σχετικό πρόστιμο, προσαυξημένο ανάλογα με το κόστος καταστροφής. ι. Ενστάσεις κατοίκων για τη θέση των κάδων που τους αφορούν άμεσα, κατατίθενται στην επιτροπή της υπηρεσίας καθαριότητας, έγγραφα εντός δέκα ημερών από την ημέρα τοποθέτησης τους. Άρθρο 26 ο Ρύπανση Απαγορεύεται η ρύπανση με οποιοδήποτε τρόπο, Δημοσίων και Δημοτικών κτιρίων, Εκκλησιών, Σχολείων, κοινόχρηστων και ανοικτών, δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων, κτιρίων οικοπέδων, περιπτέρων, στάσεων λεωφορείων, μνημείων, ιστορικών χώρων, πεζοδρομίων και Δημοτικών και Εθνικών δρόμων, πλατειών, αλσών, κάδων απορριμμάτων, καλαθιών απορριμμάτων και γενικά κάθε σχέση, πράξη ή παράληψη από την οποία μπορεί να επηρεαστεί η Δημόσια καθαριότητα. Η απαγόρευση ισχύει και: Α. Για κάθε είδους ακαθαρσίες και απορρίμματα, οικιακά υλικά οικοδομών, σάκοι σκουπιδιών, κενά συσκευασίας, διαφημιστικά έντυπα και αφίσες, παλαιά άχρηστα αντικείμενα, κλαδέματα, υλικά κήπων κ.α.. Β. Για εγκατάλειψη, απόθεση βιομηχανικών και εμπορικών καταλοίπων (λάστιχα, μπαταρίες κ.λ.π.) ή μακροχρόνια στάθμευση παντός οχήματος, ρυμουλκούμενων και λοιπών αντικειμένων. Άρθρο 27 ο Πινακίδες - αφίσες - σήματα ενδεικτικά - διαφημιστικά Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους πινακίδων, αφισών ή σημάτων (διαφημιστικών, ενδεικτικών κλπ) σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους (δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια, περιφράξεις, προσόψεις και τοίχους οικοδομών εντός κήπων ή οικοπέδων, κάδων απορριμμάτων κλπ). Ειδικά απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε είδους πινακίδας επί των δένδρων. Επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους και με προδιαγραφές που ορίζει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή και μόνο κατόπιν άδειάς της. Άρθρο 28 ο Διάφορες διατάξεις α. Οι συνοδοί σκύλων είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μην λερώνουν σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους. β. Για τα αδέσποτα ζώα λαμβάνεται ειδική πρόνοια σε συνεργασία με τις

14 14 αρμόδιες υπηρεσίες υγιεινής της πολιτείας και φορέων και φιλοζωικών οργανώσεων. γ. Απαγορεύεται αυστηρά το γέμισμα του κρασπεδόρειθρου με οποιοδήποτε υλικό για τη δημιουργία μικρής ράμπας για την άνοδο οχημάτων. Είναι όμως δυνατή η κοπή του κρασπέδου και η δημιουργία μικρής εσωτερικής ράμπας, μόνο κατόπιν αδείας του Δήμου. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην αφαίρεση της υπάρχουσας ράμπας εντός μηνός από την ειδοποίησή τους. δ. Η διενέργεια εμπορικών διαφημίσεων υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στους μη συμμορφούμενους επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν. 1828/1989 πρόστιμο κατά περίπτωση και του παρόντος κανονισμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' «ΚΥΡΩΣΕΙΣ» Άρθρο 29 ο Κυρώσεις Οι παραβάτες των άρθρων αυτού του κανονισμού τιμωρούνται με πρόστιμο που επιβάλλεται από το Δήμο Ζίτσας. Το ύψος του προστίμου ανά παράβαση καθορίζεται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποτελέσει συμπληρωματικό του κανονισμού (παράρτημα). Το πρόστιμο θα επιβάλλεται αυτόματα κατά τη διαπίστωση της παράβασης από τα αρμόδια όργανα και εφ' όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι με την συνδρομή εξειδικευμένων οργάνων αιτιολογημένα ανάλογα με το βαθμό παράβασης του παρόντος. Τα πρόστιμα που προβλέπονται, αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο παραβάτης μπορεί αν επιθυμεί, να εμφανιστεί εντός δέκα ημερών από την ημέρα βεβαίωσης της παράβασης κατά τις ώρες γραφείου στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να εκθέσει έγγραφα τις αντιρρήσεις του. Οι αντιρρήσεις του κρίνονται από το Δημοτικό Συμβουλίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Παραβάσεις και Πρόστιμα του Κανονισμού Καθαριότητας ΥΨΟΣ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Α/Α ( ) 1 Τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής 100 αποκομιδής. 2 Τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από ιδιοκτησία στο μη καθορισμένο από τον κανονισμό χρόνο ή ξένη ιδιοκτησία ή 100 κρέμασμά τους στα δένδρα, τις κολόνες ή οπουδήποτε αλλού 3 Κατάληψη δημοτικού χώρου με ογκώδη απορρίμματα χωρίς 200 τηλεφωνική επικοινωνία με υπηρεσία καθαριότητας. 4 Μετατόπιση κάδων σε χώρους εκτός των καθορισμένων Μη ελαχιστοποίηση του όγκου με πίεση, περίδεση κ.λ.π., των κάθε μορφής συσκευασίας απορριμμάτων, από τους 100 υπευθύνους καταστημάτων, γραφείων κ.λ.π. 6 Απόρριψη επί πεζοδρομίου ή δρόμου και γενικά κοινόχρηστου χώρου, συσκευασμάτων (χώμα) προϊόντων κηπευτικών 200 εργασιών. 7 Τοποθέτηση ειδικών απορριμμάτων και τοξικών (άρθ. 3/2,3) 1.000

15 15 στο πεζοδρόμιο, άνω των 4 ωρών πριν από τον καθορισμένο χρόνο διέλευσης του απορριμματοφόρου 8 Τοποθέτηση προϊόντων και υλικών προερχομένων από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες (μπάζα και άλλα αδρανή υλικά) επί πεζοδρομίου ή δρόμου και γενικά 20 / μ3 κοινόχρηστου χώρου (ανάλογα με τον όγκο). 9 Απόρριψη προϊόντων και υλικών εκσκαφής, κατεδάφισης και γενικά οικοδομικών εργασιών σε δημοτικούς ακάλυπτους 20 /μ3 χώρους, άνευ αδείας. 10 Απόρριψη από πεζούς μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης καθ οδόν ή σε ελεύθερους και κοινόχρηστους χώρους Μη τήρηση καθαριότητας δημοτικών χώρων χρησιμοποιούμενων από επιχειρήσεις Μη τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων και μη διατήρηση καθαριότητας περιβάλλοντος χώρου από καταστήματα παραγωγής απορριμμάτων, από κατανάλωση προσφερόμενων 100 ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) 13 Μη τήρηση καθαριότητας από πωλητές και εμπόρους στις αγορές του Δήμου (στεγασμένες ή μη λαϊκές κ.λ.π.) Πρόκληση ρύπανσης κοινόχρηστων χώρων από πλημμελή εφαρμογή προστατευτικών μέτρων εναπόθεσης, αποθήκευσης και στοίβαξης υλικών, εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών 200 κ.λ.π. 15 Ρύπανση από μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων Ρύπανση από μεταφορά και φορτοεκφόρτωση υγρού φορτίου (μπετόν κ.λ.π.) κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων Διαφημιστικά αυτοκόλλητα, επικόλληση αφισών, αεροπανώ και διαφημιστικών εντύπων στους κάδους απορριμμάτων και γενικά στους χώρους όπου απαγορεύεται η αφισοκόλληση ή 200 χώρους που διατίθενται από το δήμο για διαφήμιση έναντι αμοιβής-ενοικίου. 18 Γιγαντοαφίσες διαφημιστικές σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν το περιβάλλον Αυθαίρετη ρίψη φέιγ βολάν και διαφημιστικών εντύπων Μεταφορά και εναπόθεση νεκρών ζώων και πτηνών σε ακάλυπτους χώρους, κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς Μεταφορά και εναπόθεση νεκρών ζώων και πτηνών στους κάδους απορριμμάτων Διαφημιστικά αυτοκόλλητα επί των καταστρωμάτων των πεζοδρομίων, πλατειών και επί του οδοστρώματος Διαφημιστικές πινακίδες, αναρτώμενες σε στύλους και υποσταθμούς κοινής ωφέλειας και σε σηματοδότες Μεταφορά και φύλαξη εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων κ.λ.π. 100 /μήνα 25 Εσκεμμένη φθορά κάδων Ρίψη και εναπόθεση οποιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού σε κοινόχρηστους χώρους, σε ρέματα, σε ρυάκια, στους συλλέκτες όμβριων υδάτων. 27 Ρίψη και εναπόθεση οποιουδήποτε απορρίμματος στερεού ή ρευστού προϊόντος Βιολογικού καθαρισμού, ή από βυτιοφόρο όχημα, που δεν πληρεί τις κατά Νόμο προϋποθέσεις βαθμού

16 καταλληλότητας σε κοινόχρηστους χώρους, σε τάφρους, σε ρέματα, σε ρυάκια, στους συλλέκτες όμβριων υδάτων κλπ. 28 Ρύπανση με οποιοδήποτε τρόπο, Δημοσίων και Δημοτικών κτηρίων, Εκκλησιών, Σχολείων, κοινόχρηστων και ανοικτών, δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων, κτιρίων οικοπέδων, περιπτέρων, στάσεων λεωφορείων, μνημείων, ιστορικών χώρων, πεζοδρομίων και Δημοτικών και Εθνικών δρόμων, πλατειών, αλσών, κάδων απορριμμάτων, καλαθιών απορριμμάτων. 29 Τοποθέτηση από καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες περιπτέρων στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους, οποιωνδήποτε αντικειμένων ή υλικών ακόμη και σχετικών με την εμπορική τους δραστηριότητα χωρίς σχετική άδεια από τη δημοτική αρχή. 30 Μη τήρηση των ορισθέντων από το Δήμο κανόνων καθαριότητας και υγιεινής από τους συμμετέχοντες εμπόρους και σωματεία στην εμποροπανήγυρη του Δήμου. 31 Για κάθε παράβαση του κανονισμού που δεν προβλέπεται άλλη ποινή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ» Η νομοθεσία για τα θέματα καθαριότητος περιλαμβάνεται στις παρακάτω διατάξεις: Ποινικό Κώδικα (Ν /1950), όπως εκάστοτε ισχύει. Άρθρο Παραβάσεις διατάξεων για τους δρόμους. Άρθρο Παράβαση διατάξεων για τους αιγιαλούς Άρθρο Παράβαση διατάξεων για την καθαριότητα, Άρθρο Ρύπανση Υ.Δ. Ε1Β/301/1964 (ΦΕΚ 63/1964 τεύχος Β'). «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων». Κ.Υ.Α. 9541/1424/86 στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ. Υ.Δ. 51/8371/ (ΦΕΚ 1208/ τεύχος Β ). Υ.Δ. Γ1Γ/6800/1966 (ΦΕΚ 456/1966, τεύχος Β') Περί θερινών κατασκηνώσεων Ν. 392 /1976 (ΦΕΚ 199/1976 τεύχος Α') Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως και άλλων τινών διατάξεων. Π.Δ. 434/1982 (ΦΕΚ 78/1982 τεύχος Α') «Συγκρότηση και αρμοδιότητες ειδικής υπηρεσίας των ΟΤΑ» Υ.Δ. Α5/696/1983 (ΦΕΚ 243/1983 τεύχος Β') «Για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων νομάδων» Ν. 2323/95 για το υπαίθριο εμπόριο Ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173 /1984 τεύχος Α') «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» Κ.Υ.Α /1424/ (ΦΕΚ 444 /1986 τεύχος Β') «Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την Οδηγία 75/442 του Συμβουλίου», εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τα απόβλητα του άρθρου 3 της πιο πάνω Κ.Υ.Α.. Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου /1991 για την τροποποίηση της Οδηγίας 75/442 ``περί στερεών αποβλήτων``

17 17 Η Υ.Α /725 (ΦΕΚ 383/Β/ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ (για τα επικίνδυνα απόβλητα)». Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 «για κάλυψη πεζοδρομίων» με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του. Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων». Ν. 1144/81 Περί επικολλήσεως εντύπων, διενέργειας ετέρων συναφών πράξεων, ως και ρυθμίσεως θεμάτων τινών αφορώντων εις τους Ο.Τ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ν.1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» Οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 91/689 «περί επικίνδυνων αποβλήτων» Οδηγία 89/654/ΕΟΚ (ΦΕΚ 10Α/96), «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας». Οδηγία 89/391/ΕΟΚ «σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία» Οδηγία 91/383/ΕΟΚ (ΦΕΚ 11Α/96) «μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/εοκ και 91/383/ΕΟΚ». Ν. 1080/80 άρθρο 19 «Κυρώσεις» Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Άρθρο 1 ο Ο Κανονισμός αυτός αφορά κάθε είδους εργασίες οικοδομής (νέες οικοδομές, πρόσθετες επισκευές) που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία οργανισμού κοινής ωφέλειας. Άρθρο 2 ο Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει: 1. Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας. 2. Πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόμο με τον αριθμό της άδειας και της ημερομηνία εκδόσεως της 3. Άδεια καταλήψεως πεζοδρομίου-οδοστρώματος χορηγούμενη από το Δήμο. Άρθρο 3 ο Σε περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση ως προς τα όρια του οικοπέδου κατά την πρόσοψη και ζητηθούν από την Υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια της εκδοθείσας άδειας θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ιδιοκτήτη-κατασκευαστή για να γίνει έλεγχος αυτών. Άρθρο 4 ο Η μη τήρηση των άρθρων 2 και 3 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων την κίνηση από το δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών. Άρθρο 5 ο Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει: Α. Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα. Β. Να εφοδιάζονται από τον Δήμο άδεια καταλήψεως πεζοδρομίουοδοστρώματος καταβάλλοντας αντίστοιχο τέλος. Γ. Να προσκομίζουν στον Δήμο εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 30,00 ανά μήκους προσόψεως η

18 18 οποία θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφόσον δεν προηγήθηκαν ζημιές στους Δημοτικούς χώρους, από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο οδόστρωμα, ζημιές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ.λ.π.) Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή από άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Άρθρο 6 ο Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντας εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς του είτε από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεως ή εκσκαφών. Μπάζα επί κοινοχρήστων χώρων που παραμένουν πλέον του τετραημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται σχετικό τέλος. Άρθρο 7 ο Τα στερεά κινητά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές αναπλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος, η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή. Άρθρο 8 ο Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.Α.Π. κ.λ.π.) για συντήρηση, επισκευή δικτύου ή νέων παροχών επιβάλλεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων (σημάνσεις κ.λ.π.). Οι παραπάνω οργανισμοί υποχρεούνται όπως άμεσα μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και όχι πέραν της μιας ημέρας να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερα τους κατάσταση. Στην αντίθετη περίπτωση ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παράγ. Β του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού. Οι ίδιοι οργανισμοί υποχρεώνονται στο κατάβρεγμα των αδρανών υλικών και προϊόντων εκσκαφών εφαρμοζόμενων ανάλογα των αναφερόμενων στο άρθρο6 του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 9 ο Σε κάθε περίπτωση παραβάσεως των αναφερόμενων περιπτώσεων στα άρθρα 2 έως 8 του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 9 του Ν. 1828/89 20, ,00 εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (εγγυητική επιστολή). Άρθρο 10 ο Τα πρόστιμα που αναφέρονται στον Κανονισμό Καθαριότητας και στον Κανονισμό επί εκτελούμενων οικοδομικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών

19 19 οργανισμών αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο 4 % ή διαφορετικά με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου». Ακολούθησαν διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων που ζήτησαν και πήραν το λόγο, καθώς και απαντήσεις από τον αρμόδιο εισηγητή και στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει το νέο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Ζίτσας, όπως αυτός έχει εγγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας κανονιστικής Απόφασης. Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2015. Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Τ.Υ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Τ.Υ. Ακριβές Απόσπασμα Μ.Ε.Δ ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υπηρεσιακός Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 82/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 4/14-03-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 192/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. αποφ.:151/2004 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 11/2004 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17-05-2004 Σήμερα την 17 η του μηνός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Απόφαση-εισήγηση Ίδρυσης Λαικής

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 E_mail: kathariotita@kifissia.gr Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Η καθαριότητα στο Δήμο και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015.

Πρακτικού από την 16 η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης, της 2ας Ιουλίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 483/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία: 2 Ιουλίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18, Βούλα, 166 73 Τηλ.: 213-20.20.110-213-20.20.111

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 66.200,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 6 ης /2012 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 2 ο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 11 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 62 Στο Αίγιο και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός καθαριότητας

Κανονισμός καθαριότητας ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Κανονισμός καθαριότητας Δήμου Φαιστού Η εξασφάλιση ενός καθαρού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συνεργασία Δήμου και πολιτών στα πλαίσια των όρων τους οποίους θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού - Αρµοδιότητα για την εφαρµογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης)

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ( Γ.Π.οικ. 104720/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης) 1. Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά σύμφωνα με το ν. 3868/2010. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Διεύθυνση, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 113010/2772 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΟΡ0Χ-Ζ2Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 924/22.2.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ για την Πράξη «ΥΠΟΔΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.ΚΑ ΓΕΝIΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔIΟIΚΗΣΕΩΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ Αθήvα, 14-2- 2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 370 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 370 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα