ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Δ.Σ. 381/1999) ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο και στόχοι του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων του Δήμου και των πολιτών με στόχους: Την τήρηση της καθαριότητος της πόλης και την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Την ενημέρωση των πολιτών(κατοίκων ή διερχομένων από την περιοχή ευθύνης του Ο.Τ.Α.), πάνω στις γενικές και ειδικές δημοτικές διατάξεις σχετικές με την διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων τις οποίες οφείλουν να σέβονται και με τις οποίες οφείλουν να συμμορφωθούν. Την επίτευξη συνεργασίας μεταξύ του πολίτη και του Ο.Τ.Α. για την σωστή διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων. Την κατανόηση και εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 2 Νομοθεσία Η νομοθεσία για τα θέματα της καθαριότητας περιλαμβάνεται στις παρακάτω διατάξεις: Ποινικός Κώδιξ (Ν.1492/1950) - Άρθρο Παραβάσεις διατάξεων για τους δρόμους. - Άρθρο Παράβαση διατάξεων για τους αιγιαλούς. - Άρθρο Παράβαση διατάξεων για την καθαριότητα. - Άρθρο 428 Ρύπανση Υ.Δ.Ε1Β/301/1964(ΦΕΚ 63/1964 τεύχος Β') Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων. Ν.Δ.805/1970 (ΦΕΚ1/1971 τεύχος Α') Περί πταισματικών παραβάσεων βεβαιουμένων παρά των αστυνομικών οργάνων. Υ.Δ.Α5/696/1983 (ΦΕΚ 243/1983 τεύχος Β') Για την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων νομάδων. Ν.1491/1984 (ΦΕΚ 173/1984 τεύχος Α') Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις. ΚΥΑ 49541/1424/1986 (ΦΕΚ 444/1986 τεύχος Β') Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442 του Συμβουλίου. Οδηγία του Συμβουλίου 91/ για την τροποποίηση της Οδηγίας 75/442 περί στερεών αποβλήτων. Απόφαση 94/3/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1993 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 5/15/7-1-94) "για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1α της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των στερεών αποβλήτων" ΚΥΑ 69728/824/96 (ΦΕΚ 358Β/ ) "μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων" Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/1986 τεύχος Α') Για την προστασία του περιβάλλοντος. Υ.Α.3046/304 (ΦΕΚ 59/1989 τεύχος Β') Κτιριοδομικός Κανονισμός (άρθρα 23,24,33,34,35). Π.Δ.410/1995 (ΦΕΚ 231/1995 τεύχος Α') Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και οι μετέπειτα τροποποιήσεις και συμπληρώσεις. Οδηγία του Συμβουλίου 91/689 περί επικίνδυνων αποβλήτων. Εξ' άλλου σε ότι αφορά τα ανταποδοτικά τέλη, ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: Β.Δ.24-9/1958 (ΦΕΚ 171/1958 τεύχος Α') Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

2 Ν.Δ.703/1970 (ΦΕΚ 219/1970 τεύχος Α') Περί τροποποιήσεως διατάξεων αφορωσών εις τα έσοδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Ν.25/1975 (ΦΕΚ 74/1975 τεύχος Α') Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητος και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. Ν.429/1976 (ΦΕΚ 235/1976 τεύχος Α') Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν.25/1975. Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/1980 τεύχος Α') Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων. Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/1989 τεύχος Α') Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 3 Πεδίο εφαρμογής Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τα απόβλητα του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. ΑΡΘΡΟ 4_ Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού νοείται ως: απόβλητα: κάθε ουσία ή αντικείμενο που εμπίπτει στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ και το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται να απορρίψει. Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα, μη επικίνδυνα και αδρανή. επικίνδυνα απόβλητα: τα απόβλητα που καλύπτονται από την οδηγία 91/689 του Συμβουλίου. αστικά απόβλητα ή απορρίμματα: τα οικιακά απόβλητα και όσα άλλα μπορούν να εξομοιωθούν με αυτά λόγω της φύσεως ή της συνθέσεώς τους. βιομηχανικά απόβλητα: τα απόβλητα που προέρχονται από μεταποιητικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ή παραγωγικές διαδικασίες. αδρανή απόβλητα: τα απόβλητα στα οποία, αφού αποτεθούν σε χώρο ταφής, δεν υφίστανται καμία φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή τους. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται, δεν αντιδρούν φυσικά ή χημικά, δεν βιοδιασπώνται ούτε επηρεάζουν δυσμενώς τις άλλες ύλες με τις οποίες έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να δημιουργήσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία. ογκώδη απορρίμματα: αποτελεί γενικό όρο που περιγράφει εξοπλισμό και μεγάλες συσκευές που απορρίπτονται (π.χ. στρώματα, κρεβάτια, ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια κ.λ.π.). μικρά επικίνδυνα απορρίμματα: απορρίμματα που υπάρχουν σε μικρές ποσότητες μέσα στα δημοτικά απόβλητα και είναι επικίνδυνα (π.χ. μπαταρίες, περιέκτες από σπρέι, ορυκτέλαια, μπογιές κλπ). ειδικά απόβλητα: τα προερχόμενα από μεταποίηση, νοσοκομεία, ιατρικά εργαστήρια, νεκροταφεία, συνεργεία, οικοδομές ή εκείνα που δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους. παραγωγός: κάθε πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παρήγαγε απόβλητα (αρχικός παραγωγός) ή και κάθε πρόσωπο που έχει πραγματοποιήσει εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών. κάτοχος: ο παραγωγός των αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του τα απόβλητα. διαχείριση: η προσωρινή αποθήκευση, η συλλογή, η μεταφορά και η επεξεργασία / διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης. προσωρινή αποθήκευση στερεών αποβλήτων: νοείται η τοποθέτηση των στερεών αποβλήτων σε ορισμένο χώρο και με την κατάλληλη συσκευασία για εύλογο χρονικό διάστημα μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η συλλογή τους. συλλογή: η περισυλλογή με διαλογή ή και ανάμειξη των αποβλήτων για την μεταφορά τους. μεταφορά: το σύνολο των εργασιών φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφοράς των αποβλήτων. διάθεση: κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΑ της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ. ανακύκλωση: η ανάκτηση των υλικών των αποβλήτων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς.

3 Οδοκαθαρισμός: η καθαριότητα των οδών - δημοσίων χώρων, το άδειασμα και ο καθαρισμός των απορριμματοδοχείων καθώς και των τάφρων, ρεμάτων. Στην καθαριότητα συμπεριλαμβάνονται: Το πλύσιμο και η σάρωση των οδών και προδιαγραφέντων περιοχών στο πρόγραμμα του Ο.Τ.Α. Η απομάκρυνση των μικροαπορριμμάτων, πτωμάτων ζώων (σύμφωνα με την Υ.Δ.Ειβ/301/64), αποβλήτων που προέκυψαν από ατυχήματα (ανατροπές) οχημάτων, λάδια κ.λ.π. Το πλύσιμο και ο καθαρισμός των πεζοδρομίων Ο έλεγχος και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης. μικροαπορρίμματα: απορρίμματα μικρού μεγέθους (όπως μικρά τεμάχια χαρτιού, συσκευασίες ζαχαρωδών προϊόντων, πακέτα τσιγάρα, αποτσίγαρα, κυτία κονσερβών) τα οποία δημιουργούνται από απροσεξία των παραγωγών τους. Κατοικίες: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου κατοικούν άτομα οικογένειες μόνιμα ή πρόσκαιρα, όπως μονοκατοικίες ή όροφοι ή διαμερίσματα σε πολυκατοικίες ή άλλου τύπου ακίνητα. καταστήματα: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, μόνιμα ή πρόσκαιρα. Στην έννοια των "καταστημάτων" υπάγονται και τα κάθε είδους εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια, στεγασμένες ή υπαίθριες αποθήκες, θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών, κέντρα ψυχαγωγίας, ξενοδοχεία, χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής ή εκθέσεως ζώων, περιβόλια όπου γίνονται κάθε φύσεως καλλιέργειες και γενικά χώροι που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κατοικίες ή γραφεία. Επίσης καταστήματα θεωρούνται και τα ιδιωτικά σχολεία, τα νοσοκομεία και οι ιδιωτικοί βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί. γραφεία: θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου ασκούνται οποιαδήποτε επιτηδεύματα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των καταστημάτων. Στην έννοια των "γραφείων" υπάγονται και τα ακίνητα ή χώροι όπου λειτουργούν δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες οργανισμών κοινής ωφέλειας και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. οικόπεδα: θεωρούνται ακάλυπτοι χώροι εντός ή εκτός του σχεδίου πόλης ΑΡΘΡΟ 5_ Ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους δημότες. Επιπρόσθετα όμως υπογραμμίζεται ότι ιδιαίτερη ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού έχουν: 1. Για τις μονό- ή διπλό-κατοικίες, τα ενήλικα άτομα που διαβιούν σε αυτές. Για τις ακατοίκητες κατοικίες υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες τους. Για τους κοινόχρηστους χώρους ο διαχειριστής τους. Για τις πολυκατοικίες ο διαχειριστής τους. 2. Για τα καταστήματα και τα γραφεία, το φυσικό πρόσωπο ή τα πρόσωπα στο όνομα των οποίων ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα. Για τις επιχειρήσεις υπεύθυνος θεωρείται ο διευθυντής ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος σύμφωνα με το καταστατικό τους. 3. Για τα οικόπεδα ο ιδιοκτήτης ή νομέας τους. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης οικοπέδου που βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός του τόπου ιδιοκτησίας του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει με εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Οι διαχειριστές πολυκατοικιών και οι υπεύθυνοι καταστημάτων ή γραφείων μπορούν να ορίζουν με εξουσιοδότησή τους συγκεκριμένο πρόσωπο που θα αναλάβει την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Αντίγραφο του εγγράφου αυτού θα παραδίδεται υποχρεωτικά στην υπηρεσία καθαριότητος. 4. Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λ.π. υπεύθυνος είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ή ο υπεύθυνος της εταιρίας στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια. 5. Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος είναι το πρόσωπο στο όνομα του οποίου ή ο υπεύθυνος της εταιρίας στο όνομα της οποίας έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του αντίστοιχου οχήματος. Προκειμένου για οχήματα του Δημοσίου, υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος του γραφείου κίνησης, ή μη υπάρχοντος, ο προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.

4 ΑΡΘΡΟ 6_ Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1. Η προσωρινή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις ή τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού καθώς και με τους όρους και περιορισμούς που θέτει ο παρών Κανονισμός. 2. Η συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων γίνεται με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ ο οποίος όμως μπορεί να μην δέχεται: Την συλλογή και διάθεση στερεών αποβλήτων ειδικής φύσης, που λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποσότητας, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για το έδαφος, τον αέρα, το νερό ή είναι εκρηκτικά ή εύφλεκτα και γενικά επικίνδυνα για την δημόσια υγεία. Στερεά απόβλητα παραγόμενα σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους ή σε ποσότητες τέτοιες ώστε να μην μπορεί ο ΟΤΑ με τις υπάρχουσες δυνατότητες τους να ανταποκριθεί. Στις περιπτώσεις αυτές η συλλογή ή η μεταφορά ή και διάθεσή τους, γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ' όπου προέρχονται τα απόβλητα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, τις σχετικές διατάξεις του Γ.Ο.Κ. καθώς και με όρους ή περιορισμούς που θέτει ο παρών κανονισμός. 3. Σε περίπτωση που ο οικείος ΟΤΑ δεν έχει την δυνατότητα διαχείρισης μπορεί να την αναλάβει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από τις δραστηριότητες του οποίου προέρχονται τα στερεά απόβλητα μετά από άδεια που χορηγείται από τον Δήμο. 4. Εάν διαπιστωθεί ότι από τις δραστηριότητες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων νομικού ή φυσικού προσώπου προκαλείται ρύπανση στο περιβάλλον, ο παραγωγός ή ο υπεύθυνος φορέας υποχρεούται στη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων που ρυπαίνουν ή και στην καταβολή αποζημίωσης στον οικείο Δήμο που καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 7_ Υποχρεώσεις του Δήμου 7.1.Ποιότητα υπηρεσιών Προκειμένου να διατηρείται η πόλη καθαρή, ο ΟΤΑ υποχρεούται να προμηθεύεται, εγκαθιστά, επισκευάζει, πλένει και συντηρεί καλαίσθητους και ανθεκτικούς κάδους προσωρινής αποθήκευσης σε περίπτωση που οι κάδοι του ανήκουν ή να ενημερώνει τους δημότες για την ανάγκη συντήρησης των κάδων σε περίπτωση που οι κάδοι ανήκουν σε αυτούς. Επίσης αποτελεί υποχρέωση του ΟΤΑ η τοποθέτηση και το άδειασμα των μικρών απορριμματοδοχείων. Ο ΟΤΑ οφείλει να ενημερώνει τους δημότες για τον προγραμματισμό καθαριότητος (ώρες - ημέρες διέλευσης απορριμματοφόρων, τυχόν τροποποιήσεις, τα δρομολόγια των μηχανικών σαρώθρων καθώς και τις ώρες και ημέρες πλυσίματος των δημοσίων χώρων). Ο ΟΤΑ οφείλει να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα ανακύκλωσης καθώς και ενημερωτικές εκστρατείες για την μείωση των δημοτικών αποβλήτων. Κάθε εργασία η οποία δεν θα εκτελείται σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές καθαριότητος και εφόσον δεν έχει εκτελεσθεί κατ' αυτόν τον τρόπο θα επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος της εργασίμου ημέρας κατόπιν εντολής του προϊσταμένου καθαριότητος. Εάν δημιουργηθούν παράπονα από τους πολίτες ότι η περιοχή / οδός έχει ρυπανθεί, η υπηρεσία καθαριότητος οφείλει να το διαπιστώσει το ταχύτερο δυνατόν και εφ' όσον έχει πράγματι ρυπανθεί, τότε σε εύλογο χρονικό διάστημα να προβεί σε καθαρισμό και καταλογισμό των σχετικών δαπανών σε αυτόν που ευθύνεται για την ρύπανση. 7.2.Μικροαπορρίμματα - Απορριμματοδοχεία

5 Τα απορριμματοδοχεία θα αδειάζονται σε τακτά διαστήματα και πάντως όχι λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα και το περιεχόμενο τους θα διατίθεται σε χώρους που είναι αδειοδοτημένοι αρμοδίως. Ο Δήμος διατηρεί καθαρά τα απορριμματοδοχεία πλένοντάς τα και απολυμαίνοντάς τα το συχνότερο δυνατόν. 7.3.Πτώματα ζώων Τα πτώματα ζώων που πιθανόν βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, όπως οδούς, πλατείες, άλση κ.λ.π. θα μεταφέρονται αμέσως προς ταφή ή άλλη κατάλληλη διάθεση από τον οικείο Δήμο, καταλογιζομένων των σχετικών δαπανών σε βάρος του ιδιοκτήτη ή νομέα του ζώου, εφόσον μετέπειτα ευρεθεί αυτός. 7.4.Επείγουσες επεμβάσεις Θα υπάρχει παροχή υπηρεσιών καθαριότητος σε έκτακτες ανάγκες ατυχημάτων στους δρόμους (π.χ. ανατροπές φορτηγών με ταυτόχρονη εκκένωση του φορτίου τους). Η επέμβαση σε τέτοιες επείγουσες περιπτώσεις πρέπει να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατόν μετά την ειδοποίηση για το ατύχημα. 7.5.Καθαρισμός αγορών-λαϊκών αγορών Ο Δήμος οφείλει εντός 3 ωρών από το πέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς να φροντίζει για την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των χώρων από τη δραστηριότητα αυτή. 7.6.Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Ο Δήμος οφείλει να προβαίνει σε προληπτική συντήρηση όλου του εξοπλισμού που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση ετήσιο πρόγραμμα που θα έχει συντάξει στοχεύοντας στην εξοικονόμηση πόρων και την ελάχιστη όχληση για τους δημότες και το περιβάλλον. 7.7.Φροντίδα για την προστασία της υγείας Ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της δημόσιας υγείας σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης απορριμμάτων. Επιπλέον μεριμνά για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην αντίστοιχη υπηρεσία λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά και τεχνικά μέτρα όπως για παράδειγμα με την παροχή ειδικών στολών χειροκτίων (γάντια), εμβολιασμών και ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης. ΑΡΘΡΟ 8_ Υποχρεώσεις των δημοτών 8.1.Συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας Οι δημότες οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών καθαριότητος του Δήμου, να υπακούουν στις σχετικές εντολές και υποδείξεις και να ενημερώνουν την υπηρεσία εγκαίρως για οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή τους. Επίσης στην περίπτωση που ο Δήμος προωθεί προγράμματα μείωσης ποσοτήτων ή αξιοποίησης των απορριμμάτων, ο δημότης έχει την υποχρέωση να συμμετέχει και να υποβοηθά την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. 8.2 Συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης 1. Η συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης μπορεί να είναι προαιρετική ή υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ο Δήμος υλοποιεί προγράμματα ανακύκλωσης επαναχρησιμοποίησης ή ανάκτησης υλικών από τα απορρίμματα, ο πολίτης που θέλει να συμμετάσχει ή έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει πρέπει να:

6 - μην αναμιγνύει με τα συνήθη απορρίμματα τα ανακυκλώσιμα αλλά να τα διαχωρίζει και να τα παραδίδει στο Δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα περισυλλογής που έχει καθορισθεί. - φροντίζει τους κάδους ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό που αφορούν τους κάδους της προσωρινής αποθήκευσης - τοποθετεί στους κάδους ανακυκλώσιμων υλικών μόνο τα υλικά τα οποία αναγράφονται σε κάθε κάδο. 2. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. υπεραγορές, αναψυκτήρια κ.λ.π.) το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ορίσει ειδικούς όρους και υποχρεώσεις για συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης. 8.3.Υποχρεώσεις σχετικές με την προσωρινή αποθήκευση και τη συλλογή των απορριμμάτων 1. Οι δημότες και ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι που περιγράφονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους. Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους εγκαίρως, πριν από την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που ο Δήμος έχει τοποθετήσει. Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν μελέτης της αντίστοιχης υπηρεσίας του Δήμου. Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι ο μόνος αρμόδιος για την μετακίνηση ή αλλαγή θέσεως (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων. Μετακίνηση κάδου από τρίτους έστω και κατ' ελάχιστον επιφέρει πρόστιμο δραχμών και σε περίπτωση ζημιάς του πρόστιμο έως δραχμών, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς που πιστοποιεί η αρμόδια υπηρεσία. 2. Στην περίπτωση που στον Δήμο (ή την συνοικία) δεν εφαρμόζεται σύστημα μηχανικής αποκομιδής, οι υπεύθυνοι οφείλουν σε κατοικίες όπου διαμένουν περισσότερα των τριών ατόμων ή περισσότερες από μία οικογένειες, εντός δύο μηνών από την ψήφιση του παρόντος κανονισμού να έχουν εγκαταστήσει ειδικούς ιδιόκτητους κάδους υποδοχής σάκων. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι πακτωμένοι επί του πεζοδρομίου, σε επαφή με τον μαντρότοιχο για να μην εμποδίζουν την κυκλοφορία, σε μέρος που να διευκολύνει την αποκομιδή από τα συνεργεία του Δήμου και η χωρητικότητά τους να είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για τις ανάγκες των οικογενειών που θα εξυπηρετεί. Η διατήρηση των κάδων σε κατάσταση καθαρή και χωρίς κατάλοιπα απορριμμάτων είναι υποχρέωση των υπευθύνων του άρθρου 5. Για την μη τοποθέτηση ιδιόκτητων κάδων μετά το πέρας της δίμηνης προθεσμίας και την μη συμμόρφωση στις σχετικές διατάξεις μετά από γραπτή προειδοποίηση, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο δρχ. και νέα διορία ενός μηνός για τη συμμόρφωση. Σε όσους και μετά την πάροδο του ενός μηνός δεν έχουν προχωρήσει στην προμήθεια ιδιόκτητου κάδου επιβάλλεται πρόστιμο δρχ. και συγχρόνως ο Δήμος προβαίνει στην προμήθεια και τοποθέτηση του συγκεκριμένου κάδου, τη δαπάνη για την αγορά και τοποθέτηση του οποίου βεβαιώνει σε βάρος των μη συμμορφωθέντων κατά τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ (όπως π.χ. στα κρασπεδόρειθρα). 3. Για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική και την δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους καθορισμένους κάδους (ιδιόκτητους ή μηχανικής αποκομιδής). Σε όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους δρχ. και παράλληλα υπάρχει δικαίωμα υποβολής έγκλησης από τον Δήμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ. 4. Εξαίρεση από την υποχρέωση τοποθέτησης ιδιόκτητου κάδου μπορεί να υπάρξει μόνο για λόγους πολεοδομικούς ή κυκλοφοριακούς (π.χ. έλλειψη πεζοδρομίου και πρασιάς, στενοί πεζόδρομοι ή δρόμοι κ.λ.π.). Για την εξαίρεση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου (ή αρμόδιου Αντιδημάρχου) μετά από τεχνική έκθεση που συντάσσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η διαδικασία δύναται να κινηθεί είτε με αίτηση του ενδιαφερόμενου είτε από τις υπηρεσίες του Δήμου.

7 Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κάδος απορριμμάτων (ούτε ιδιόκτητος ούτε μηχανικής αποκομιδής), ο πλαστικός σάκος με τα απορρίμματα, καλά κλεισμένος έτσι ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου του επί της οδού, τοποθετείται μπροστά από την ιδιοκτησία κάθε κατοίκου το πολύ μία ώρα πριν την διέλευση του απορριμματοφόρου και στην περίπτωση που η αποκομιδή γίνεται νύχτα όχι πριν τις 10μ.μ.Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του σάκου έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά του στα δέντρα, τις κολώνες ή οπουδήποτε αλλού. Για τους παραβάτες των διατάξεων αυτών ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. 5. Οι δημότες θα πρέπει να αναφέρουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τυχόν απώλεια, ζημία ή κλοπή του κάδου που χρησιμοποιούν. Επίσης οι δημότες πρέπει με κάθε τρόπο να διευκολύνουν ή να μην παρεμποδίζουν την πρόσβαση των οχημάτων συλλογής στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης την ημέρα της αποκομιδής. Σε περίπτωση στάθμευσης οχήματος έτσι που να εμποδίζει τη μετακίνηση του κάδου για το άδειασμά του επιφέρει πρόστιμο δραχμών. Απαγορεύεται η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, μπαζών και γενικώς επικίνδυνων υλικών στα απορριμματοδοχεία για αποφυγή ζημιών. Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο δρχ. 8.4.Υποχρεώσεις εμπόρων - μικροπωλητών Οι έμποροι και μικροπωλητές που ασκούν το εμπόριο σε αγορές, λαϊκές αγορές ή κυλικεία, υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντά τους χώρο καθαρό αποθηκεύοντας τα απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους στα όρια μίσθωσης ή της άσκησης δραστηριότητάς τους. Μετά το πέρας των εργασιών τους οφείλουν να απομακρύνουν τα σύνεργά τους και να μεταφέρουν τους σάκους στους κάδους προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου. Οι στάσιμοι μικροπωλητές υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους εγκατάστασής τους καθαρούς καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας. Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο δρχ. και εάν συμβεί κατ' επανάληψη ο Δήμος μπορεί να προβεί σε ανάκληση της αδείας για κάποιο χρονικό διάστημα ή οριστικά. 8.5.Υποχρεώσεις ιδιοκτητών κατοικίδιων ζώων Τα πτώματα ζώων θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται για ταφή ή άλλη κατάλληλη διάθεση το ταχύτερο δυνατό και πριν από την παρέλευση 24 ωρών από τον θάνατο τους με ευθύνη και δαπάνες του ιδιοκτήτη ή νομέα αυτών. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανεξάρτητα από τυχόν άλλες επιβληθησόμενες κυρώσεις οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα καταλογιζομένων των σχετικών δαπανών σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη ή νομέα του ζώου. Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο δρχ. 8.6.Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού Οι υπεύθυνοι για κάθε πολυκατοικία, κατάστημα κ.λ.π. πρέπει να εφοδιάζονται με τα απαραίτητα σύνεργα καθαριότητας και με πλαστικούς σάκους για τα απορρίμματα των κοινοχρήστων χώρων. Τα απορρίμματα από τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων κάθε πολυκατοικίας, από τον καθαρισμό των καταστημάτων και από το σκούπισμα των πεζοδρομίων πρέπει να συλλέγονται μέσα σε γερούς ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και να τοποθετούνται στους κάδους μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Δεν επιτρέπεται τα απορρίμματα αυτά να διασκορπίζονται στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο, ή να συγκεντρώνονται σε σωρούς στο πεζοδρόμιο, το ρείθρο του πεζοδρομίου ή το κατάστρωμα του δρόμου. Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο δραχμών ΑΡΘΡΟ 9_ Υποχρεώσεις παραγωγών και υπευθύνων για τα ογκώδη απορρίμματα 1. Τα απορρίμματα αυτά θα πρέπει να παραλαμβάνονται από τον Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των παραγωγών ή των υπευθύνων με την υπηρεσία καθαριότητας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:

8 - Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής 1000 δρχ. ανά ογκώδες αντικείμενο (ή δρχ./μ3 στην περίπτωση πολλών ογκωδών αντικειμένων) όπως καθορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. - Να μην βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο από πριν αλλά μόνον το πρωινό της ημέρας που τους ανακοινώθηκε ότι θα περάσει το ειδικό απορριμματοφόρο και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. - Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα εφαρμόζεται η καταβολή σχετικού τέλους. Επιπλέον θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δρχ. 2. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λ.π.) να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π. Στους μη συμμορφωνόμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους δρχ. / τεμάχιο 3. Ειδικά για τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών: - φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γρασίδι κ.λ.π. πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα. - υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαριά κ.λ.π. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα, για την εύκολη φόρτωσή τους. Εάν τα υπόλοιπα είναι πάνω από δύο δεμάτια, εφαρμόζονται οι διατάξεις του α' εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. - υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Σε περίπτωση απορρίψεως επί του πεζοδρομίου ασυσκεύαστων (χύμα) καταλοίπων κηπευτικών εργασιών επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο δρχ. ΑΡΘΡΟ 10_ Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών αποβλήτων 10.1.Συλλογή από τον Δήμο 1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει την δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν υποχρέωση: - να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής δρχ./ τόνο (ή δρχ./μ3) όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. - να τηρούν με σχολαστικότητα τις ειδικές υποδείξεις του Δήμου και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 παρ.1 του Κανονισμού. 2. Σε κάθε περίπτωση πάντως είτε τα ειδικά απόβλητα μεταφέρονται από το Δήμο είτε όχι, ο Δήμος έχει το δικαίωμα μία φορά το χρόνο να ζητά από τους υπευθύνους ποσοτικές και ποιοτικές εκτιμήσεις για τα ειδικά απόβλητα που παράγονται με βάση σχετικά ερωτηματολόγια που συντάσσει ο Δήμος και υποβάλλονται από τους υπευθύνους εντός ενός μηνός από την παραλαβή τους συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση Αδυναμία διαχείρισης από τον Δήμο Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει την δυνατότητα αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των ειδικών απορριμμάτων οφείλει, προκειμένου περί ολικής αδυναμίας να ενημερώνει εγγράφως τους υπεύθυνους εντός του τρίτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου εκάστου έτους, προκειμένου δε περί μερικής αδυναμίας με χρονικό περιθώριο τουλάχιστον τριών εργασίμων ημερών. Μετά την έγγραφη αυτή ειδοποίηση, οι υπεύθυνοι για τα ειδικά απόβλητα υποχρεούνται να τα μεταφέρουν και διαθέσουν με δικά τους μέσα. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο δρχ Απόβλητα από νοσοκομεία

9 Ειδικά για τα απόβλητα νοσοκομείων και ιατρικών εργαστηρίων γενικώς, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι: - να διαχωρίζουν τα απόβλητα τα εξομοιούμενα με τα οικιακά τα οποία μπορούν να παραδίδονται στα συνεργεία του Δήμου προς αποκομιδή - να φροντίζουν για την ασφαλή συσκευασία και προσωρινή αποθήκευση σε ειδικούς κάδους ή αυτοπιεζόμενες κλειστές πρέσες για τα λοιπά στερεά απόβλητα τα οποία θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως "απόβλητα νοσοκομειακά", εμφανώς, με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα, πάνω στους κάδους, στους σάκους και τις αυτοπιεζόμενες πρέσες. Τα απόβλητα αυτά θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση όχι στις εγκαταστάσεις διάθεσης των απορριμμάτων. Παράβαση της διάταξης αυτής επιφέρει πρόστιμο δρχ Απόβλητα από εκσκαφές και οικοδομές 1. Ειδικά για τα απόβλητα που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π., ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος εργασιών είναι υποχρεωμένος να προβλέψει την προσωρινή τους αποθήκευση σε ειδικούς μεταλλικούς κάδους τους οποίους επί τούτου οφείλει να προμηθευτεί και κατόπιν θα πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλή τους μεταφορά σε ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή σε αδειοδοτημένες χωματερές που δέχονται τέτοιου είδους απόβλητα. Η μεταφορά αυτή θα πρέπει να λάβει χώρα έγκαιρα (μόλις γεμίσει ο ειδικός κάδος ή μόλις λήξουν οι σχετικές εργασίες) και με δαπάνες του υπευθύνου. 2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται τα απόβλητα αυτά να παραμείνουν διάσπαρτα (χύμα) επί του πεζοδρομίου για διάστημα μεγαλύτερο ενός εικοσιτετραώρου. Εάν υπάρξει υπέρβαση του χρονικού αυτού ορίου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή ειδικού τέλους αποκομιδής σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ογκώδη απορρίμματα προκειμένου να τα απομακρύνει ο Δήμος, καθώς επίσης και σχετικού προστίμου ύψους δρχ. 3. Απαγορεύεται ρητώς η απόρριψη των αποβλήτων αυτών σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν.1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο που κυμαίνεται από δρχ. ανάλογα με τον όγκο των απορριπτόμενων αδρανών και την υποχρέωση της αποκατάστασης της ζημιάς που προεκλίθη. ΑΡΘΡΟ 11_ Υποχρεώσεις υπευθύνων ειδικών αποβλήτων που δεν μεταφέρονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των αποβλήτων αυτών γίνεται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος Κανονισμού ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένους φορείς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία και επιπλέον από το άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ 12_ Υποχρεώσεις πεζών και εποχουμένων Η απόρριψη από πεζούς, θαμώνες ή εποχούμενους (οδηγούς και επιβάτες) κάθε είδους απορριμμάτων όπως άχρηστα χαρτιά, πακέτα ή άλλα είδη συσκευασίας, μικροαντικείμενα και ειδών ατομικής χρήσης σε οδούς, κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) ή οικόπεδα δεν επιτρέπεται.

10 Τα αντικείμενα αυτά θα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο δρχ. ΑΡΘΡΟ 13_ Καθαριότητα δημοτικών χώρων χρησιμοποιουμένων από επιχειρήσεις Οι υπεύθυνοι για επιχειρήσεις όπως καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς χώρους οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και να τοποθετούν καλαίσθητα δοχεία ανεξάρτητα από τον χρόνο καθαρισμού από συνεργεία του Δήμου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο δρχ. ΑΡΘΡΟ 14_ Υπαίθρια αποθήκευση υλικών Προκειμένου να εναποθέσει ή αποθηκεύσει υλικά και εμπορεύματα, κάποια επιχείρηση ή ιδιώτης απαιτείται να λάβει από τον Δήμο άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου ή του κοινοχρήστου χώρου στην οποία πρέπει υποχρεωτικά να καταγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κλπ.) που πρέπει να λάβει ο αιτών ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των παραπάνω προστατευτικών μέτρων προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων ο Δήμος πέραν των προβλεπομένων άλλων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο από έως δρχ. ανάλογα με την σοβαρότητα της ρύπανσης που προεκλίθη. ΑΡΘΡΟ 15_ Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων 1. Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, εστεγασμένοι ή μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με την φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. 2. Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση). Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι για τα παραπάνω δεν συμμορφώνονται μετά τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο ή τους κοινόχρηστους χώρους και λαμβάνοντας τα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπεύθυνους και επιβάλλοντας πρόστιμο δρχ. ΑΡΘΡΟ 16_ Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με τρόπο ώστε να αποφεύγεται η διασπορά. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δρχ. Τα απορρίμματα οιασδήποτε μορφής παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση υλικών και εμπορευμάτων πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Στην περίπτωση αμέλειας, τις εργασίες καθαριότητας μπορούν να εκτελέσουν οι υπηρεσίες του Δήμου καταλογίζοντας τα έξοδα στον υπεύθυνο και επιβάλλοντας πρόστιμο ύψους δρχ. ΑΡΘΡΟ 17_ Εγκαταλελειμμένα οχήματα Όλα τα οχήματα όπως αυτοκίνητα, σκάφη, μηχανήματα, δίτροχα κλπ. Και γενικά μέσα μεταφοράς, μηχανήματα ή τμήματά τους, τα οποία δεν είναι πλέον χρήσιμα στους ιδιοκτήτες ή χρήστες θα πρέπει να

11 μεταφέρονται από αυτούς στους ειδικούς χώρους για διάλυση, ή σε ιδιωτικούς χώρους προς αποθήκευση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευσή τους (μακροχρόνια ή μη) θεωρείται κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, τα οχήματα, τμήματα κλπ. χαρακτηρίζονται εγκαταλελειμμένα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της απόφασης Α 69728/824/96/ΦΕΚ 358Β/ Επί πλέον στον υπεύθυνο του αυτοκινήτου όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο δραχμών. ΑΡΘΡΟ 18 Εξειδίκευση διατάξεων του Κανονισμού Για λόγους προάσπισης της καθαριότητας και προστασίας της δημόσιας υγείας και ασφάλειας ο Δήμος μπορεί να λαμβάνει επί μέρους αποφάσεις σε θέματα που εξειδικεύουν τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό ή έχουν παραληφθεί κατά την σύνταξή του. Ομοίως ο Δήμος μπορεί να καταρτίσει ιδιαίτερο κανονισμό για κάποια θέματα όπως για παράδειγμα τέλεσης οικοδομικών εργασιών με τον οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται όλοι οι υπεύθυνοι τέλεσης οικοδομικών εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου. Επίσης να καταρτίσει μητρώο ρυπαντών (ατόμων ή / και επιχειρήσεων), όπου θα εγγράφονται οι υπεύθυνοι κατ επανάληψη ρύπανσης, το οποίο θα μπορεί να δημοσιοποιεί στα τοπικά Μ.Μ.Ε. ΑΡΘΡΟ 19_ Αναπροσαρμογή τελών και προστίμων Εάν δεν υπάρξει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και τα πρόστιμα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό αναπροσαρμόζονται κατά ποσοστό 10% από την πρώτη Ιανουαρίου εκάστου έτους. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων των πολιτών και αποτελεί προτεραιότητα στη δράση της δημοτικής αρχής. Η καθαριότητα της πόλης είναι βασική προϋπόθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το περιβάλλον, η καθαριότητα και η καθημερινή λειτουργία των μεγάλων πόλεων, επιβαρύνονται από την κατασπατάληση πλουτοπαραγωγικών πηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται με τη συνεχή συνεργασία πολιτών -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 1 Αγαπητοί Συνδημότες Συμπολίτες, Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος που έχετε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά που επιτυγχάνονται µε την συνεχή συνεργασία των πολιτών κατοίκων

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ.

Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του Περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας. ( Αρ. Απόφασης Δ. ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ. Καραμανλή και Αμμοχώστου 1, τ.κ.19800 Σαλαμίνα, Τηλ. 213 20 27 392 Τοπική Κανονιστική Απόφαση Για την Καθαριότητα και προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Νίσυρος 21-11- 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ Κεφάλαιο Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο Κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ.

Γενικές αρχές και στόχοι... σελ.1. Γενικές διατάξεις και έννοιες...σελ.3. Υποχρεώσεις του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας...σελ.5. Υποχρεώσεις πολιτών...σελ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο Α Κεφάλαιο Β Κεφάλαιο Γ Κεφάλαιο Δ Κεφάλαιο Ε Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1-

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2015-1- Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 4 2. ΑΡΧΕΣ...σελ. 4-5 Β.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού...σελ. 6 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα 2011 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείμενο του κανονισμού Αρμοδιότητες εφαρμογής Προσδιορισμοί και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού & εποπτείας ΚΕΡΚΥΡΑ 2013 ΑΡΧΕΣ Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό και χρήζει συνεχούς φροντίδας Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα 11 ο «Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ΑΡ.ΑΠΟΦ. 262/2011 Δελφών ως προς το σκέλος των επιβαλλόμενων προστίμων» Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Ταγκαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανώλης Πολυκρέτης ΝΑΞΟΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών κανονισμός εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 79 του Δημοτικού και Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Α. Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού είναι: 1) Η τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 115/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Γενικές Διατάξεις και Έννοιες Άρθρο 1 Αντικείμενο και στόχος του προϊόντος κανονισμού Αντικείμενο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».

Θέμα: «Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου». Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Ρ Α Σ Π Ο Λ Ε Ω Σ Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 15 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΠΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Περιεχόμενο κανονισμού Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού Γενικές διατάξεις και έννοιες Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και στόχοι Γενικές διατάξεις και έννοιες (Άρθρα 1 έως 3) Υποχρεώσεις του Δήμου (Άρθρα 4 έως 6) Υποχρεώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- -ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου

Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ Κανονισμός Καθαριότητας & Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Δοξάτου 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού είναι υπευθυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισμού... 5 Νομικό Πλαίσιο... 6 ΜΕΡΟΣ Β :

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)»

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. ΘΕΜΑ : «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Διεύθυνση : Πληροφορίες : Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ. Fax : : Μητροπόλεως 55 Κακαφίκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 35163/5-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι το γραφείο προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του κανονισμού ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητες εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες καθαρισμού παραλίας και ευρύτερου χώρου παραλιακής ζώνης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου στο διάστημα Μαΐου- Σεπτεμβρίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου 50, Πολύγυρος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Τροποποίηση - συμπλήρωση κανονισμού καθαριότητας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 10/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 30 η του

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΑΔΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ζ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού: Η καθαριότητα των χωριών του ήµου Βόλβης και η προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 2/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Β44ΕΩ9Ω-ΕΝΙ Αριθ. Αποφάσεως 105/2012 Π ε ρ ί λ η ψ η Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λευκάδα 2013 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 33 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 544/2009 ΘΕΜΑ Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Σήμερα στις 21 Δεκεμβρίου ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ: 1291/3-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/ 24-1-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γ ε ν ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ ε ι ς κ α ι Έ ν ν ο ι ε ς ( Ά ρ θ ρ α 1 έ ω ς 4 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς τ ο υ Δ ή μ ο υ ( Ά ρ θ ρ α 5 έ ω ς 7 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Υ π ο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Περιεχόµενα 2009 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Αντικείµενο του κανονισµού Αρµοδιότητες εφαρµογής Προσδιορισµοί και ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54853/10-11-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 310/2011 ΘΕΜΑ Έγκριση του Κανονισμού Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 162/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού καθαριότητας Σήμερα στις 6 Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ «Η Καθαριότητα µιας πόλης, στις σηµερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι µια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 31 από 5 Σεπτεμβρίου 2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262 /2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 2 3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 2 4. ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ.

Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Βόλος, /12/2011 Αρ. Πρωτ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Διαφάνειας Τοπάλη 12 382 21 Βόλος Τηλ. 2421027144 Fax 24210-33678 email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ρέθυμνο 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Άρθρο 1: Έννοιες-Αρχές-Στόχοι..

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 05/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Απριλίου 2012. Αριθμός Απόφασης 124/2012 Θέμα 08 : Επιβολή προστίμων καθαριότητας. Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ

Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος. Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Γιάννης Μίχας Υποψήφιος Δήμαρχος Άμεση Δράση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ Η καθαρή αλήθεια Μαζί, θα καθαρίσουμε! Είμαστε μια υποψήφια Δημοτική Αρχή που δεν έχει μόνο καλές προθέσεις αλλά και καλές εμπειρίες και πρακτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 9.920 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.920 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων σε

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΦΑΙΣΤΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/ της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 23/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 6/17-06-2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι 14/12/2015 και ώρα: 13:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής)

Αριθμός Απόφασης 183/12 Περίληψη Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας (εξ αναβολής) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17435/25-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος

Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος Κανονισμός Καθαριότητας Του Δήμου Ελευσίνος 0 παρών κανονισμός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 93/2009 απόφασή του, εγκρίθηκε με την 3061/8-4-09 πράξη της Περιφέρειας και εκδίδεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15/02.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Ημέρα Πέμπτη 29-09-2016 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 307828/05-10-16 της πράξης με αριθμό 1793 που αφορά έγκριση για τη συμπλήρωση, τροποποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.552,00 με Φ.Π.Α 24% Κ.Α. 20/6635.0003 & 35/6635.0005 Αρ. Μελέτης 14/2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα