Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*"

Transcript

1 Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς κ α ὶ Ρ ώ μ η ς Εντὸς τῶν πλαισίων τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης ἔλαβον χώραν πᾶσαι αἱ συναντήσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ πάπα Ρώμης Παύλου ΣΤʹ. Υπὸ τοῦ παγκοσμίου τύπου ἐχαρακτηρίσθησαν ἱστορικὰ γεγονότα μεγάλης σημασίας αἱ συναντήσεις τῶν Ιεροσολύμων ( ), Κωνσταντινουπόλεως ( ) καὶ Ρώμης ( ). Χάριν τῆς ἱστορίας, ἀναφέρομεν, ὅτι ἡ συνάντησις τῶν δύο προκαθημένων εἰς Ιεροσόλυμα, ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Εκκλησίας, ἀπεφασίσθη, τῇ ἐπιμόνῳ αἰτήσει τοῦ ἐκλιπόντος οὐνίτου πατριάρχου Μαξίμου Δʹ. Ιδικόν του ἐπίτευγμα θεωρεῖ ὁ Μάξιμος τὴν ἀλλαγὴν τακτικῆς τοῦ Βατικανοῦ ἔναντι τῶν ἄλλων Εκκλησιῶν: «Οσον ἀφορᾷ, γράφει, τὸ νέο ὕφος, ποὺ ζητήσαμε γιὰ τὶς σχέσεις μεταξὺ Ρώμης καὶ ἄλλων Εκκλησιῶν ἔχομε νὰ ποῦμε, ὅτι οἱ ἐλπίδες μας ξεπεράστηκαν: Ταξίδι τοῦ

2 Πάπα στὰ Ιεροσόλυμα, ἀνταλλαγὴ ἐπισήμων ἀντιπροσωπειῶν μεταξὺ Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως καὶ Καντερβουρίας, ἀνάκλησις ἀναθεμάτων τοῦ 1054, παρουσία παρατηρητῶν στὴ Σύνοδο, ἀρχὴ ἀπ εὐθείας διαπραγματεύσεων κτλ. Ποιός θἆχε σκεφθῆ, πρὶν μονάχα δέκα χρόνια, ὅτι ἦταν δυνατὸν νὰ γίνουν τέτοια πράγματα;» 11. Τὸ Βατικανόν, χάριν τῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν σκοπῶν τῆς Οὐνίας ἐν τῇ Ορθοδόξῳ Ἀνατολῇ, δὲν ἐδίστασε νὰ πραγματοποιήσῃ τὰς τρεῖς μεγάλας συναντήσεις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ πάπα Ρώμης. Κατ ἀρχήν, οὐδεὶς ἀρνεῖται, ὅτι αἱ συναντήσεις τῶν δύο ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν θὰ ἠδύναντο νὰ σημειώσουν τὴν ἀπαρχὴν ἑνὸς εἰλικρινοῦς ὄντως διαλόγου ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς προσεγγίσεως τῶν διϊσταμένων Χριστιανικῶν κόσμων Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Ποῖος ὅμως εἰλικρινὴς διάλογος ἀγάπης θὰ ἠδύνατο νὰ ἐγκαινιασθῇ εἰς Ιεροσόλυμα καὶ νὰ συνεχισθῇ εἰς Κων)πολιν καὶ Ρώμην, ὅταν ἡ πρώτη συνάντησις κατηυθύνετο ὑπὸ τοῦ πατριάρχου τῶν οὐνιτῶν τῆς Ἀνατολῆς; Εἶναι ἄξιον προσοχῆς, ὅτι ὁ πάπας Παῦλος εἰς Ιεροσόλυμα ἐδέχθη ὁλόκληρον τὴν οὐνιτικὴν Ιεραρχίαν πρὶν ἢ συναντηθῇ μετὰ τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Ο Π. Γρηγορίου, ἀναφερόμενος εἰς τὴν συνάντησιν πάπα καὶ οὐνιτῶν, γράφει: «... Ο Αγιος Πατὴρ μετέβη εἰς τὴν περίλαμπρον βασιλικὴν τῆς Ἁγίας Αννης τῶν Λευκῶν Πατέρων, ἔνθα ἐδέχθη τοὺς Καθολικοὺς πατριάρχας καὶ ἀρχιερεῖς τῶν κατ Ἀνατολὰς Εκκλησιῶν, πρὸς τοὺς ὁποίους ἐξεφώνησε βαρυσήμαντον λόγον, καλέσας αὐτοὺς νὰ παραμείνουν πιστοὶ εἰς τὰς παλαιφάτους παραδόσεις των καὶ τὰ λειτουργικὰ τυπικά των, δι ὧν λαμπρύνεται ἡ καθ ὅλου τοῦ Χριστοῦ Εκκλησία» 12. Ο πάπας Παῦλος ΣΤʹ ἔκρινε καλὸν νὰ συναντήσῃ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ἐν μέσῳ τῆς προκλητικῆς παρουσίας τῶν πολεμίων τῆς Ορθοδοξίας οὐνιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται νὰ ἐκλατινίσουν τὰς Ορθοδόξους Εκκλησίας τῆς Ἀνατολῆς. Υπὸ τοιαύτας συνθήκας ἐνεκαινίασε τὸν διάλογον τῆς ἀγάπης τὸ Βατικανὸν εἰς τὰ Ιεροσόλυμα. Ἀποροῦμεν, πῶς ὁ Ἀθηναγόρας ἠνέχθη τοιαύτην ἔναρξιν τοῦ διαλόγου! Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, ἐπιδεικνύων πᾶσαν σπουδὴν πρὸς μίαν βεβιασμένην ἕνωσιν τῶν Εκκλησιῶν, 8

3 «ἐ π ρ ό τ ε ι ν ε τ α ὐ τ ο χ ρ ό ν ω ς, ἵ ν α κ α ὶ ο ἱ Π α τ ρ ι ά ρ χ α ι κ α ὶ Π ρ ό ε δ ρ ο ι τ ῶ ν ἑ - κ α σ τ α χ ο ῦ Α ὐ τ ο κ ε φ ά λ ω ν Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ῶ ν π ο ρ ε υ θ ῶ σ ι ν ὅ λ ο ι ὁ μ ο ῦ ε ἰ ς Ι ε ρ ο σ ό λ υ μ α, σ υ ν α ν τ η θ ῶ σ ι μ ε τ ὰ τ ο ῦ Π ά π α κ α ὶ δ ι ε ξ α γ ά γ ω σ ι μ ε τ ὰ τ ο ύ - τ ο υ σ υ ζ ή τ η σ ι ν π ε ρ ὶ τ ῆ ς ἑ ν ώ σ ε ω ς τ ῶ ν Ε κ κ λ η σ ι ῶ ν. Αἱ ἄνω ἀπόψεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, γνωσθεῖσαι εἰς τὸν κόσμον διὰ τοῦ διεθνοῦς Τύπου, ἐδημιούργησαν παρὰ τοῖς Ορθοδόξοις ἀλγεινὴν ἐντύπωσιν. Καί, ὡς εἰκός, ἀπεκρούσθησαν ἐπισήμως καὶ ἀνεπισήμως μετὰ πατάγου» 13. Τὴν εἰς Ιεροσόλυμα συνάντησιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καὶ τοῦ πάπα ἀπέκρουσε καὶ ὁ πατριάρχης Ιεροσολύμων Βενέδικτος, ὁ ὁποῖος «ἐκινήθη δραστηρίως, ἀποστείλας καὶ ἀπεσταλμένους αὐτοῦ εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἵνα ἀποτρέψῃ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ἐκ τοῦ ὡς ἄνω διαβήματος. Πλὴν οὐδὲν ἐπέτυχεν, ὑποχρεωθεὶς νὰ ἀνεχθῇ τὴν ἄνω συνάντησιν... Η δὲ ἀνοχὴ αὐτοῦ ἐστηρίχθη ἐπὶ τῆς δηλώσεως, ὅτι δέχεται τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὡς ἁπλοῦ προσκυνητοῦ τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων» 14. Ο Μητροπολίτης Ἀργολίδος Χρυσόστομος (νῦν Πειραιῶς) ἐνεργήσας, ὅπως προλάβῃ τὴν συνάντησιν τῶν Ιεροσολύμων, ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων πρὸς τὸν πατριάρχην Ἀθηναγόραν τῇ 13 Δεκεμβρίου 1963: «... Εχετε παροξυσμὸν ἐνδιαφέροντος διὰ τὴν ἕνωσιν ἢ ἑνότητα τῶν Εκκλησιῶν, καὶ μέσα εἰς τὸν παροξυσμόν Σας αὐτὸν ἐμφανίζεσθε ἀδιαφοροῦντες διὰ τὰ μέσα, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιεῖτε διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ θεοφιλοῦς μὲν τούτου ἰδανικοῦ, ἀκατορθώτου ὅμως σήμερον καὶ διὰ πολλοὺς εἰσέτι αἰῶνας, ἐνῷ δὲ δὲν θὰ ἐπιτύχητε οὐδὲν εἰς τὸ θέμα τῆς ἑνώσεως τῶν Εκκλησιῶν, θὰ ἐπιτύχητε ἀντιθέτως νὰ διασπάσητε τὴν ἑνότητα τῆς Ορθοδοξίας καὶ τῶν ποιμένων Της... Πρὶν ἢ εἶναι ἀπελπιστικῶς ἀργά, Παναγιώτατε, ματαιώσατε τὸ συντριπτικὸν διὰ τὴν Εκκλησίαν μας, διὰ τὸ πανίερον ἀξίωμά Σας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν προσωπικήν Σας ἀξιοπρέπειαν, αὐτὸ ταξίδιον» 15. Τὴν συνάντησιν τῶν Ιεροσολύμων κρίνει ὡς ἀντιβαίνουσαν πρὸς τοὺς Ιεροὺς Κανόνας ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Βʹ: 9

4 «Ολόκληρον τὸ γρανιτῶδες κανονικὸν καθεστὼς τοῦτο, πρὸ τοῦ ὁποίου οὐδεὶς Επίσκοπος Ορθόδοξος δύναται νὰ ἀντιπαρέλθῃ ἄνευ κινδύνου νὰ ὑποστῇ ἀμέσους τὰς ὑπὸ τῶν Ιερῶν Κανόνων ἀπειλουμένας κυρώσεις, ἐν τούτοις, ὑπερεφαλάγγισεν, ἀτυχῶς, ἀτυχέστατα, καὶ διὰ πελωρίων βημάτων, ὁδεύσας εἰς τὴν Αγίαν Πόλιν τῆς Ιερουσαλὴμ τὴν 5ην Ιανουαρίου 1964, συνηντήθη μετὰ τοῦ Επισκόπου Ρώμης ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ἠσπάσθησαν μετ αὐτοῦ ἀμοιβαίως καὶ ἀπὸ κοινοῦ μετ αὐτοῦ μυστικῶς συμπροσηυχήθησαν, μὴ παρόντος ἄλλου τινός, συνδιασκεφθεὶς εἶτα μετ αὐτοῦ περὶ πολλῶν, φέροντος μάλιστα καὶ ὠμοφόριον! Γνωστὴ ἡ σημασία τῆς λεπτομερείας ταύτης!» 16. Πάντως, ἡ ὀρθόδοξος συνείδησις δὲν ἠνέχθη τὴν τοιαύτην ἀπαρχὴν τοῦ διαλόγου τῆς ἀγάπης. Αν μάλιστα ληφθῇ ὑπ ὄψιν, ὅτι ὁ πάπας Παῦλος ΣΤʹ, εὐθὺς μετὰ τὴν συνάντησιν τῶν Ιεροσολύμων, δὲν ἐτήρησεν οὐδὲ τὰ προσχήματα τῆς εὐγενείας ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀλλ ἔσπευσε δύο μόλις ἡμέρας ἀργότερον, ὁμιλῶν εἰς τὸν Ναὸν τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν Βηθλεέμ, νὰ καλέσῃ τοὺς «κεχωρισμένους ἀδελφούς», τοὺς Ορθοδόξους, νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὴν Ρωμαιοκαθολικὴν ποίμνην, τότε δὴ τότε ἀντιλαμβάνεται πᾶσα ὀρθόδοξος ψυχὴ περὶ ποίου διαλόγου τῆς ἀγάπης πρόκειται! Ακόμη καὶ δημοσιογράφος, τρέφων φιλοπαπικὰ αἰσθήματα, ἠναγκάσθη νὰ γράψῃ: «Υπῆρξεν ἐν τούτοις καὶ ἕνα νέφος εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς συναντήσεως: Μεταξὺ τῶν δύο ἐπαφῶν, ὁμιλῶν ὁ Πάπας εἰς τὸν Ναὸν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Βηθλεέμ, ἀνεφέρθη πάλιν εἰς τὴν ἐπιστροφὴν τῶν κεχωρισμένων ἀδελφῶν εἰς τὴν Καθολικὴν Εκκλησίαν. Τοῦτο ἐθορύβησε τοὺς Ορθοδόξους καὶ τὸν Πατριάρχην» 17. Ο αὐτὸς δημοσιογράφος εἰς ἄλλο σχόλιόν του, ἀναφερόμενον εἰς τὴν συνάντησιν τῶν Ιεροσολύμων, παρατηρεῖ: «Η συνάντησις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν δύο παλαιοτέρων Εκκλησιῶν εἰς τὸν τόπον, ὅπου ἐγεννήθη ἡ Θρησκεία τοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ βεβαίως, κεφαλαιώδη σταθμὸν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς χριστιανοσύνης, ἐφ ὅσον μετὰ περίοδον ἐννέα αἰώνων διαιρέσεως, ἐπέρχεται ἀπ εὐθείας ἐπαφὴ μεταξύ των... Ἀσφαλῶς ὅμως δὲν ἐδημιουργήθησαν αἱ προϋποθέσεις διὰ τὴν βαθμιαίαν ἄρσιν τοῦ σχίσματος. Περὶ τούτου 10

5 δὲν ἀφήνει καμμίαν ἀμφιβολίαν ἡ ἔκκλησις, ποὺ ἀπηύθυνεν ὁ Παῦλος ὁ ΣΤʹ, χθὲς ἀπὸ τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως εἰς τὴν Βηθλεὲμ πρὸς τοὺς κεχωρισμένους ἀδελφούς, ὅπως ἐπανέλθουν εἰς τὴν ποίμνην, προσθέσας, ὅτι ἡ ἕνωσις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθῇ εἰς βάρος τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως καὶ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀπομακρυνθῶμεν ἐκ τῆς κληρονομίας τοῦ Χριστοῦ, διότι αὕτη δὲν εἶναι ἰδική μας, ἀλλ ἰδική του. Ο πάπας, ἐμφανιζόμενος οὕτως ὡς κάτοχος καὶ ἑρμηνευτὴς τῆς κληρονομίας τοῦ Χριστοῦ, κατὰ τὴν ἰδίαν του ἔκφρασιν, προβάλλει ὑπεράνω τῆς ἑνώσεως τὸ πρωτεῖόν του καὶ ὑπενθυμίζει τὸ ἀλάθητόν του. Η Ορθοδοξία ὅμως δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν ἕνωσιν ὡς ὑποταγήν. Καὶ τοῦτο πρέπει νὰ ἐννοηθῇ ἀπὸ τὸ Βατικανόν, ἐὰν δὲν θέλῃ νὰ αὐταπατᾶται» 18. Ας σημειωθῇ δέ, ὅτι τὸ σχόλιον ἐγράφη ὑπὸ συντάκτου τοῦ «Εθνους», ὑμνοῦντος ἐκ συστήματος τὴν φιλοπαπικὴν πολιτικὴν τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Εἰς τὰ Ιεροσόλυμα προσῆλθεν ὁ μὲν Ἀθηναγόρας, προσκομίζων τὸ νόμισμα τῆς ἀγάπης, ὁ δὲ Παῦλος ΣΤʹ ἐπιδεικνύων τὸ νόμισμα τῆς πεπλανημένης λατινικῆς πίστεως περὶ τοῦ παπικοῦ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἠνάγκασε τὸ περιοδικὸν «Σωτὴρ» νὰ γράψῃ: «Η συνάντησις τῶν προκαθημένων τῆς Καθολικῆς καὶ τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἔγινεν. Οἱ ἀσπασμοὶ καὶ τὰ δῶρα ἀντηλλάγησαν. Ο διάλογος ἤρχισε. Δι αὐτὰ ὅμως ὅλα, ὁ κ ί ν δ υ ν ο ς κ α θ ί σ τ α τ α ι μ ε γ α λ ύ - τ ε ρ ο ς. Ο κ ί ν δ υ ν ο ς ν ὰ ἀ π α μ β λ υ ν θ ῇ ε ἰ ς τ ὴ ν ψ υ χ ή ν μ α ς ἡ σ υ ν ε ί δ η σ ι ς, ὅ τ ι ο ἱ Κ α θ ο λ ι κ ο ὶ ε ἶ ν α ι α ἱ ρ ε τ ι κ ο ί. Οταν ὀνομάζουν τὴν Εκκλησίαν πλοῖον τοῦ Πέτρου, ὅταν ἀναγορεύουν ἕνα ἄνθρωπον ἀλάθητον, ὅταν παρεισάγουν εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως ἐπινοίας ἀνθρώπων, ὅταν δημιουργοῦν νέα δόγματα ἄγνωστα εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν καὶ Ἀποστολικὴν Εκκλησίαν τῶν πρώτων ἐννέα αἰώνων, ὅταν στεροῦν τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου, ὁ Οποῖος καλεῖ τοὺς πάντας νὰ τὸ πίουν, ὅταν τόσα ἄλλα παρόμοια διδάσκουν καὶ πράττουν, δὲν εἶναι αἱρετικοί; Εἶναι αἱρετικοὶ οἱ Καθολικοὶ καὶ ἐμμένουν εἰς τὰς αἱρετικὰς 11

6 καινοτομίας των καὶ τολμοῦν μάλιστα νὰ τὰς θεωροῦν, συμφώνως πρὸς τὸ ἐκ τῆς Βηθλεὲμ μήνυμα τοῦ Πάπα, ὡς κληρονομίαν Χριστοῦ. Εἶναι αἱρετικοὶ καὶ δι αὐτὸ ὡς αἱρετικοὺς βλέπουν ἡμᾶς τοὺς Ορθοδόξους καὶ ζητοῦν νὰ ἐγκαταλείψωμεν τὴν Ορθοδοξίαν μας, ζητοῦν μὲ τὴν ὑπόσχεσιν νὰ μᾶς μεταχειρισθοῦν μετ εὐσπλαγχνίας! Τ ὰ π ά ν τ α, λ ο ι π ό ν, δ ι α λ α λ ο ῦ ν τ ὸ ν κ ί ν δ υ ν ο ν, π ο ὺ δ ι α τ ρ έ χ ο μ ε ν σ υ ν δ ι α - λ ε γ ό μ ε ν ο ι μ ὲ ἐ π ι μ ό ν ο υ ς α ἱ ρ ε τ ι κ ο ὺ ς καὶ τὰ πάντα ἐπιβάλλουν εἰς ὅλους μας ἐπαγρύπνησιν» 19. Πάντως, τὸ Βατικανόν, ἐξ ὑστέρου τοὐλάχιστον, δὲν ἱκανοποιήθη ἐκ τῆς συναντήσεως τῶν Ιεροσολύμων, ἴσως, διότι ἀνέμενε μεγαλύτερα προσηλυτιστικὰ κέρδη. Ας σημειωθῇ ὅτι μετὰ τὴν συνάντησιν συνεζητήθη εἰς τὴν Βʹ Βατικανὴν σύνοδον τὸ «Διάταγμα περὶ τῶν Ἀνατολικῶν Καθολικῶν Εκκλησιῶν», διὰ τοῦ ὁποίου ὠργανώθη ἔτι μᾶλλον τὸ δόλιον σύστημα τῆς Οὐνίας. Τὸ Διάταγμα, ὡς εἶναι συντεταγμένον, ἀγνοεῖ τὸν διάλογον τῆς ἀγάπης τὸν ἐγκαινιασθέντα εἰς Ιεροσόλυμα. Ο οὐνίτης πατριάρχης Μάξιμος Δʹ παρετήρησε, κατὰ τὴν συζήτησιν τοῦ Διατάγματος ( ), ὅτι «ἡ συνάντησις μεταξὺ Παύλου ΣΤʹ καὶ Ἀθηναγόρου φαίνεται ἐν αὐτῷ (τῷ σχεδίῳ «σχήματι») ὡς νὰ μὴ σημαίνῃ τίποτε» 20. Μόνον οἱ ἐκ τῶν Ορθοδόξων ἐνθουσιῶντες φιλοπαπικοὶ οἰκουμενισταὶ ἐξακολουθοῦν καὶ σήμερον ἀκόμη νὰ θεωροῦν κοσμοϊστορικὸν γεγονὸς τὸ πυροτέχνημα τῶν Ιεροσολύμων, τὸ ὁποῖον ἀπέβλεπεν εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῶν σχεδίων τῆς παπικῆς Οὐνίας. Ο ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Βʹ, ἀναφερόμενος εἰς τὴν συνάντησιν τῶν Ιεροσολύμων γράφει: «Κρίνοντες τὰς γενομένας πράξεις ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Παλαιστίνῃ, πρὸς τόσον ἐπίσημον, καὶ δὴ ἐξ ὀνόματος τῆς ὅλης Ορθοδόξου Εκκλησίας, τὸν Πάπαν Ρώμης, λέγομεν, ὅτι τὰ ἀνὰ τὸν κόσμον, ὡς σωτήρια δῆθεν τῆς Χριστιανοσύνης διατυμπανισθέντα γεγονότα, ε ἶ ν α ι κ α ν ο ν ι κ ῶ ς κ ο λ ά σ ι μ α, ὡς γενόμενα ἐπὶ καταφρονήσει τῶν ἁγίων καὶ Ιερῶν Κανόνων καὶ ἐπὶ ἀνατροπῇ τῆς ἐν Ορθοδόξῳ Εκκλησίᾳ αἰωνοβίου τάξεως, καὶ πρὸς σοβαρὸν σκανδαλισμὸν τῶν Ορθοδόξων, δὸς δ εἰπεῖν, καὶ 12

7 διαιρέσεως αὐτῶν, καὶ πρὸς προφανῆ ἐξευτελισμὸν τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλ αἱ τοιαῦται αὐτόβουλοι καὶ ἀμελέτητοι ἀποφάσεις, ὡς μάλιστα μετὰ τόσης ἀσυγγνώστου σπουδῆς ληφθεῖσαι καὶ ἐκτελεσθεῖσαι, κυοφοροῦσι καὶ ἐπικινδύνους ἐπιπτώσεις. Τὰ περὶ τούτου λαβόντα χώραν γεγονότα, ἄκρως δυσάρεστα καὶ διασύροντα αὐτὸ τοῦτο τὸ κῦρος τῆς Ορθοδοξίας, δὲν πρόκειται νὰ ἐκθέσωμεν ὧδε. Θὰ ὁμιλήσῃ ἐπὶ τούτων ἡ Ιστορία μίαν ἡμέραν» 21. Ο Μητροπολίτης Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονύσιος, ἐξ ἀφορμῆς τῆς συναντήσεως τῶν Ιεροσολύμων, ἔγραψε μεταξὺ ἄλλων πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην τῇ 2 Φεβρουαρίου 1964: «Προσοχὴ καὶ περίσκεψις ἐπιβάλλεται ὡσαύτως, φρονῶ, καὶ διὰ τὴν σύνθεσιν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας κατὰ πᾶσαν γενικωτέρου ἐκκλησιαστικοῦ ἐνδιαφέροντος συνάντησιν. Η παρουσία ἐν αὐτῇ προσώπων ἀμφιβόλων ὀρθοδόξων φρονημάτων καὶ διαφόρων Κροίσων καὶ μεγαλοεπιχειρηματιῶν οὐδόλως συμβιβάζεται μὲ τὸ ὀρθόδοξον αἰσθητήριον. Τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα ἀξιοῖ, ὅπως ὁ πνευματικὸς αὐτοῦ Ἀρχηγὸς περιστοιχίζεται πάντοτε, ἰδιαιτέρως δὲ κατὰ τὰς ἐπισήμους αὐτοῦ ἐμφανίσεις, ὑπὸ προσώπων αὐστηρῶς ἐπιλελεγμένων» 22. * * * Περισσότερον ἐντυπωσιακὴ ἐνεφανίσθη ἡ συνάντησις τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου καὶ τοῦ πάπα Παύλου ΣΤʹ, ἡ γενομένη τῇ 25ῃ Ιουλίου 1967 εἰς τὴν Νέαν Ρώμην. Τινὲς εἶδον ἔμμεσον τρόπον παραιτήσεως ἐκ τοῦ πρωτείου ἐξουσίας εἰς τὸ γεγονός, ὅτι πρῶτος ὁ πάπας Παῦλος ΣΤʹ ἐπεσκέφθη τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην εἰς τὴν ἐν τῷ Φαναρίῳ ἕδραν του. Ο René Laurentin, εὐθὺς μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ πάπα εἰς Κων)πολιν, ἔσπευσε νὰ γράψῃ εἰς ἄρθρον του ἐν εἴδει συμπεράσματος: «Η χειρονομία αὕτη (τοῦ πάπα) εἰσήγαγεν εἰς τὴν Ἀνατολὴν μίαν νέαν ἀντίληψιν περὶ τοῦ πρωτείου. Αἱ συνέπειαι ἐκ τούτου θὰ εἶναι σὺν τῷ χρόνῳ ἀνυπολόγιστοι. Τὸ πρωτεῖον χάνει τὴν ἀκαμψίαν, ἢτις προσεγίνετο εἰς αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἐθνικὴν Ρώμην. Ἀναλαμβάνει τὸ πρόσωπον τοῦ Εὐαγγελίου. Ποία χαρά, ποία ἀνακούφισις, ποία εὐεργεσία διὰ τὴν Δύσιν, καθὼς καὶ διὰ τὴν Ἀνατολήν!»

8 Τὰ παραπλανητικὰ αὐτὰ συνθήματα, ἀτυχῶς, ἐγένοντο πιστευτὰ ὑπὸ ἀφελῶν τινων ὀρθοδόξων, ἀγνοούντων τὴν ἀκαμψίαν τοῦ Βατικανοῦ ὡς πρὸς τὸ παπικὸν πρωτεῖον ἐξουσίας. Τὸ Βατικανὸν ἀλλάσσει μόνον μεθόδους, χάριν τῆς ἐπιτυχίας τῶν γνωστῶν σκοπῶν του. Ορθῶς παρατηρεῖ ἐν προκειμένῳ ὁ Παναγιώτης Τρεμπέλας: «... Η ἐπίσκεψις τοῦ Προκαθημένου τῆς Ρώμης, ἡ προλαβοῦσα καὶ προτιμήσασα τὸν ἑπόμενον ἐν τοῖς πρωτείοις ἀδελφὸν αὐτοῦ τῆς Νέας Ρώμης, δὲν ἐγένετο ἐπὶ ἀθετήσει τινὶ τοῦ ἀξιουμένου ὑπὸ τοῦ διαδόχου τοῦ ἀποστόλου Πέτρου πρωτείου, ἀλλὰ δέον νὰ ἑρμηνευθῇ ὡς ἄσκησις τούτου κατὰ πνεῦμα συγκεχρονισμένον (aggiornamento) καὶ ἧττον ἀντιτιθέμενον πρὸς τὸ εὐαγγελικόν, ἐμφανίζον δὲ τὴν Ρώμην π ρ ο κ α θ η μ έ - ν η ν τ ῆ ς ἀ γ ά π η ς. Διὰ τούτων βεβαίως δὲν ἀποσκοποῦμεν νὰ ἀρνηθῶμεν τὸ θαρραλέον τῆς παπικῆς πρωτοβουλίας, οὐδὲ τὸ ρηξικέλευθον τῆς θαυμαστῆς ἀποφασιστικότητος τοῦ ρωμαίου ποντίφηκος. Διότι καὶ πολλῷ πρότερον, πρὸ αἰώνων πολλῶν μεταξὺ τῶν τίτλων, τοὺς ὁποίους εἷς ἕκαστος τῶν παπῶν ἐγκαλλωπιζόμενος προέβαλλεν, ἦτο καὶ ὁ τίτλος servus servorum Dei (=δοῦλος τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ). Εν τῇ πράξει ὅμως ὁ οὑτωσεὶ τιτλοφορούμενος δοῦλος προέβαλλεν εἰς προσκύνησιν τὸν πόδα, πᾶν ἄλλο ἢ δοῦλος τῶν πιστῶν ὑπάρχων. Υπάρχει τεραστία ἀπόστασις μεταξὺ τῆς θεωρίας καὶ τῆς πράξεως, μεταξὺ τῶν λόγων καὶ τῶν ἔργων» 24. Πάντως ὁ πάπας Παῦλος ΣΤʹ οὐδέποτε οὐδαμοῦ ἔκαμε καὶ ἁπλοῦν τινα ὑπαινιγμὸν περὶ παραιτήσεώς του ἐκ τοῦ πρωτείου ἐξουσίας. Ἀντιθέτως, ἠχοῦν ἐντόνως ἀκόμη εἰς τὰ ὦτα ἡμῶν τῶν ὀρθοδόξων αἱ ἀπαράδεκτοι θέσεις τοῦ Παύλου ΣΤʹ περὶ πρωτείου ἐξουσίας, αἱ προβληθεῖσαι ὑπὸ τοὺ ἰδίου εἰς τὴν Βʹ Βατικανὴν σύνοδον καὶ εἰς τὴν ἐγκύκλιόν του «Ecclesiam Suam», ἔνθα ὀνομάζει ἑαυτὸν «διάδοχον τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου, ὑπέρτατον κλειδοῦχον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ ἀντιπρόσωπον τοῦ Χριστοῦ... πρῶτον ποιμένα τῆς παγκοσμίου ποίμνης αὐτοῦ» 25. Ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ «πιστεύω τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ» ὁ πάπας Παῦλος ΣΤʹ ἐπανέρχεται ἐσχάτως εἰς τὸ παπικὸν πρωτεῖον 26. Δὲν ἔχομεν ὑπ ὄψιν νεωτέραν παπικὴν ἐγκύκλιον, διὰ τῆς ὁποίας ὁ Παῦλος ΣΤʹ παραιτεῖται τοῦ πρωτείου ἐξουσίας, περιορίζων ἑαυτὸν εἰς τὸ πρωτεῖον τιμῆς καὶ ἀγάπης! 14

9 Επειτα, αἱ ὑπὸ τοῦ πνεύματος τῆς φιλοφρονήσεως ὑπαγορευόμεναι ἐπισκέψεις τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου πρὸς ἄλλους, θεωρουμένους μικροτέρους των, πραγματοποιοῦνται συχνὰ σήμερον ἐκ μέρους τῶν ἡγετῶν καὶ αὐτῶν ἔτι τῶν ἰσχυροτέρων ὁλοκληρωτικῶν κρατῶν τοῦ κόσμου. Καὶ αὐτὰ μὲν ὡς πρὸς τὸ γεγονός, ὅτι πρῶτος ὁ πάπας Ρώμης ἐπεσκέφθη τὸν Πατριάρχην Κων)πόλεως. Ως πρὸς τὴν στάσιν ὅμως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἔναντι τοῦ Παύλου ΣΤʹ, κατὰ τὴν συνάντησιν τῆς Κων)πόλεως, ἔχομεν νὰ παρατηρήσωμεν, ὅτι διὰ τῶν ἀλλεπαλλήλων πρὸ τῆς συναντήσεως μηνυμάτων του ὁ Ἀθηναγόρας ἔδωσε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι ἡ ἕνωσις τῶν Εκκλησιῶν δύναται νὰ γίνῃ, παρὰ τὰς ὑφισταμένας διαφοράς. Τὸ περιοδικὸν «Irénicon», ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῆς ἐν Chevetogne τοῦ Βελγίου Μονῆς τῶν Βενεδικτίνων, ἐδημοσίευσε πασχάλιον πατριαρχικὸν μήνυμα τοῦ 1967, εἰς τὸ ὁποῖον ὁ Ἀθηναγόρας διεκήρυττεν: «Ημεῖς, οἱ ἀρχηγοὶ τῶν διαφόρων Εκκλησιῶν, ἀναλογιζόμενοι σοβαρῶς τὸ καθῆκόν μας καὶ τὴν εὐθύνην μας, ἂς κατέλθωμεν ἀπὸ τῶν θρόνων μας καὶ ἐν ἀδελφικῇ ποιμαντικῇ συνεργασίᾳ ἂς ἀνοίξωμεν τὴν τρίτην περίοδον τῆς Εκκλησίας, τὴν περίοδον τῆς ἀγάπης καὶ συνδιαλλαγῆς, τῆς ἑνότητος καὶ τῆς συνυπάρξεως ἐν τῇ ἰσότητι, ἕως οὗ ὁ Κύριος εὐδοκήσῃ νὰ μᾶς ἑνώσῃ πάλιν ἐν τῷ ἁγίῳ ποτηρίῳ τοῦ σώματός Του καὶ τοῦ ἀχράντου καὶ ἁγίου αἵματός Του, ὡς συνέβαινε πρὸ τοῦ 1054, παρὰ τὰς ὑφισταμένας καὶ τότε διαφοράς» 27. Ωμιλήσαμεν ἤδη ἀλλαχοῦ διὰ μακρῶν περὶ τῆς ἀστηρίκτου γνώμης, ὅτι πρὸ τοῦ 1054 ἡ Εκκλησία ἦτο ἡνωμένη, «παρὰ τὰς ὑφισταμένας καὶ τότε διαφοράς». Η ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία κατηγορηματικῶς ἀποφαίνεται, ὅτι αἱ διαφοραί, αἱ προκαλέσασαι τὸ Σχίσμα τῶν Εκκλησιῶν, πρὸ τοῦ 1054 δὲν εἶχον υἱοθετηθῆ ὡς ἐπίσημος διδασκαλία ὑπὸ τῆς Λατινικῆς Εκκλησίας, ἀλλ ἁπλῶς ἐδιδάσκοντο εἴς τινα μέρη τῆς Δύσεως, ἐνῷ ἡ Ρώμη εἶχε ταχθῆ ἐναντίον τῶν πρὸ τοῦ 1054 καινοτομιῶν. Επειτα, ὁ πατριάρχης Αθηναγόρας ὁμιλεῖ περὶ «ἀδελφικῆς ποιμαντικῆς συνεργασίας», ἐνῷ εἶναι γνωστόν, ὅτι οὐδεμία «ποιμαντικὴ συνεργασία» δύναται νὰ γίνῃ μετὰ τῶν ρωμαιοκαθολικῶν, ἐὰν δὲν προηγηθῇ ἡ δογματικὴ μετ αὐτῶν ἕνωσις ἐν τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει. Ποιμαντικὴ συνεργασία μετὰ τῶν ἑτεροδόξων προϋποθέτει ἐκθεμελίωσιν τῶν Ιερῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν ρητῶς καὶ 15

10 αὐτὴν ἔτι τὴν ἁπλῆν συμπροσευχὴν μετὰ τῶν σχισματικῶν καὶ αἱρετικῶν. Τὸ πασχάλιον πατριαρχικὸν μήνυμα τοῦ 1967 ἔδωσε τὸ δικαίωμα εἰς τὸν C. J. Dumont, διευθυντὴν τοῦ κέντρου τῶν οἰκουμενικῶν σπουδῶν Istina, νὰ γράψῃ εὐθὺς μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ πάπα Ρώμης εἰς τὴν Κων)πολιν: «Ο πατριάρχης Αθηναγόρας», γράφει ὁ Dumont, «θεωρεῖ ἐκθύμως, ὅτι ὁ ποιμαντικός του ρόλος συνίσταται πρωτίστως καὶ οὐσιωδῶς εἰς τὸ νὰ προωθήσῃ τὰς χειρονομίας ταύτας, τὰς ὄντως ἀποτελεσματικὰς ἐν τῇ ὑποθέσει προσεγγίσεως καὶ τῆς ἑνώσεως, ἐπαφίνων εἰς τοὺς θεολόγους τὴν φροντίδα νὰ συζητήσουν μεταξύ των ζητήματα θεολογικὰ ἢ κανονικὰ διαμφισβητούμενα. Δι αὐτὸν (τὸν πατριάρχην Ἀθηναγόραν) ὅ,τι μᾶς χωρίζει σήμερον ἐπὶ τοῦ πεδίου τούτου, ὑφίστατο ἤδη, καίτοι κατὰ τρόπον ἧττον σαφῆ, πρὸ τοῦ χωρισμοῦ τοῦ Εὰν δέ, κατὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνην, αἱ διαφοραὶ αὗται ἐθεωροῦντο ὡς δευτερεύουσαι καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει ὡς ἀνεπαρκεῖς, ἵνα προκαλέσουν ρῆγμα ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῆς μυστηριακῆς ζωῆς, διατί δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν νὰ ἀναγνωρισθοῦν ὡς τοιαῦται ἀκόμη καὶ σήμερον; Ἀπὸ τοῦ νῦν ἡ πλήρης κοινωνία τῆς πίστεως καὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς θὰ ἦτο δυνατὸν ἐπὶ ταύτης τῆς βάσεως νὰ ἀποκατασταθοῦν» 28. Εἶναι ὄντως λυπηρόν, ὅτι εἰς τοιαῦτα ἀπαράδεκτα θεολογικῶς συμπεράσματα ἐξωθεῖ τὸν κάλαμον ἑνὸς ρωμαιοκαθολικοῦ ἡ ἀστήρικτος θεωρία τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου περὶ μυστηριακῆς ἑνώσεως τῶν Εκκλησιῶν, «παρὰ τὰς ὑφισταμένας διαφοράς». Καὶ ὁ ἀναλφάβητος ὀρθόδοξος πιστὸς ἀντιδρᾷ αὐτομάτως εἰς τοιαύτην καινοφανῆ θεωρίαν. Καὶ ὁ πρωτοετὴς φοιτητὴς τῆς θεολογικῆς Σχολῆς γνωρίζει, ὅτι προηγεῖται ἡ ἑνότης τῆς πίστεως τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας. Ως πρὸς τὴν ὑποτίμησιν τῶν δογματικῶν διαφορῶν παραπέμπομεν τὸν ἀναγνώστην εἰς τὸ ἐκτενὲς κεφάλαιον περὶ τῶν πλανῶν τοῦ παπισμοῦ. Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ἀναφερόμενος εἰς τὴν ὑποτίμησιν τῶν δογματικῶν διαφορῶν ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου, γράφει: «Αἱ ἱστορικῶς ἀσύστατοι αὗται διακηρύξεις γίνονται τόσον ἐπισήμως καὶ αὐθεντικῶς, καθ ὃν χρόνον αἱ τῶν 16

11 ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν προσηλυτιστικαὶ ὀργανώσεις ὑφίστανται καὶ ἐξακολουθοῦν μετὰ πολλῆς τῆς πανουργίας καὶ τῆς κεκτημένης μακροχρονίου πείρας των νὰ κινοῦνται. Τί δ ἐπακολουθεῖ καὶ τί δύναται περισσότερον νὰ ἐπακολουθήσῃ; Οἱ ἀστήρικτοι καὶ μὴ ἐπαρκῶς πεφωτισμένοι ἐκ τῶν ὀρθοδόξων εὐκολώτατα, συνωθουσῶν εἰς τοῦτο καὶ τῶν πατριαρχικῶν βεβαιώσεων, παρασύρονται εἰς τὴν μυστηριακὴν ἐπικοινωνίαν, βαθμηδὸν δὲ καὶ εἰς τὴν ἀφομοίωσιν μετὰ τῶν Χριστιανῶν τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν. Εἶναι ἑπόμενον ἐκ τῶν τοιούτων παραχωρήσεων νὰ προκαλῆται ὄχι μόνον σύγχυσις μεταξὺ τῶν ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ φανατισμὸς καὶ ἀγανάκτησις, ψυχραίνουσα τὴν ἀγάπην καὶ ἀποδεικνύουσα κενὸν ρῆμα τὸν Διάλογον αὐτῆς καὶ ἀντὶ τῆς ἀναμενομένης ἐξ αὐτοῦ προσεγγίσεως, μᾶλλον νὰ ὀξύνωνται καὶ νὰ ἀπομακρύνωνται ἀλλήλων τὰ διεστῶτα. Ἀφίνομεν δὲ καὶ τὸν τραυματισμόν, τὸν ὁποῖον ἐντεῦθεν θὰ ὑφίσταται τὸ πατριαρχικὸν κῦρος, οὐ μόνον ἐκ τῆς ἐκ τῶν ὡς ἄνω ἐπακολουθούσης μειώσεως αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν παλινῳδιῶν εἰς ἃς θὰ ἐξαναγκάζεται πρὸς τακτοποίησιν τῶν προκαλουμένων συγχύσεων» 29. * * * Περισσότερον θεαματικὴ ὑπῆρξεν ἡ ὑποδοχή, τῆς ὁποίας ἔτυχεν ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τὸν Οκτώβριον τοῦ 1967 κατὰ τὴν συνάντησίν του μετὰ τοῦ πάπα Παύλου ΣΤʹ εἰς Ρώμην. Πολλοὶ ἐκ τῶν ὀρθοδόξων κατεπλάγησαν, διότι ὁ ῥωμαῖος ποντίφηξ, φιλοφρόνως φερόμενος, παρεχώρησε τὸν θρόνον του ἐπί τινα λεπτὰ τῆς ὥρας εἰς τὸν πατριάρχην Ἀθηναγόραν. Διὰ τοὺς μὴ γνωρίζοντας τὴν διπλωματίαν τοῦ Βατικανοῦ ἡ χειρονομία τοῦ πάπα ἐξελήφθη ὡς πρᾶξις ἀποφασιστική, ἱκανὴ νὰ προωθήσῃ τὸ θέμα τῆς ἑνώσεως τῶν Εκκλησιῶν, μὲ βάσιν τὴν ἀδελφικὴν ἰσοτιμίαν. Ο πάπας ὅμως, ἐχόμενος μετὰ πάθους τῆς θεωρίας περὶ τοῦ πρωτείου ἐξουσίας, ἐπιδιώκει τὸν αὐτὸν πάντοτε σκοπὸν καὶ ὅταν εἰς τὴν Φλωρεντίαν τῷ 1439 προτείνῃ μετ ἐπιμονῆς τὸν πόδα εἰς προσκύνησιν πρὸς τὸν πατριάρχην Κων)πόλεως Ιωσὴφ καὶ ὅταν τῷ 1967 προσφέρῃ τὸν θρόνον του εἰς τὸν πατριάρχην Ἀθηναγόραν. Η «Καθολική» ὁμιλεῖ περὶ τῶν δύο ἰσοϋψῶν θρόνων ἐντὸς τοῦ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Πέτρου, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἐκάθησαν οἱ προκαθήμενοι 17

12 τῶν δύο Εκκλησιῶν: «Εντὸς ὀλίγου, ἀναφέρει, ἐκάθηντο ἀμφότεροι ἐντὸς τοῦ Ναοῦ ἐπὶ θρόνων ἰσοϋψῶν καὶ ἀπαραλλάκτων, ὥστε οἱ παριστάμενοι ρωμαῖοι καθολικοὶ ἠφνιδιάσθησαν πρὸ τοιαύτης δικεφαλίας εἰς τὴν ὁποίαν δὲν εἶναι ποσῶς συνηθισμένοι». Κατὰ τὴν «Καθολικήν», «πολλοὶ ἐξ αὐτῶν διηρωτῶντο, μήπως ἐπῆλθεν ἤδη ἡ τελεία ἕνωσις τῶν Εκκλησιῶν» 30. Καὶ ἡ μὲν ἕνωσις ἀκόμη πόρρω ἀπέχει καὶ μετὰ τὴν ἐντυπωσιακὴν συνάντησιν τῆς Ρώμης, ὁ δὲ Παῦλος ΣΤʹ ὑπεδέχθη τὸν Ἀθηναγόραν εἰς τὴν Ρώμην μετ ἀσυνήθων τιμῶν, χωρὶς ὅμως νὰ αἰσθανθῇ τὴν ἀνάγκην νὰ ἀνακαλέσῃ τὰ ὅσα εἶπε τὸν Ιανουάριον τοῦ 1964 ἀπὸ τοῦ Ναοῦ τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος εἰς τὴν Βηθλεὲμ περὶ ἐπιστροφῆς τῶν ὀρθοδόξων εἰς τὴν μάνδραν τοῦ Βατικανοῦ. Οὐδεὶς ἀνέμενεν, ὅτι κατὰ τὴν συνάντησιν τῆς Ρώμης ὁ πάπας θὰ παρῃτεῖτο τοῦ πρωτείου ἐξουσίας καὶ θὰ ἐχώρει ἀποφασιστικῶς εἰς τὴν ὁδὸν τὴν ἄγουσαν εἰς τὴν ἀληθῆ ἕνωσιν τῶν Εκκλησιῶν. Καὶ ἐὰν ἀκόμη λάβουν χώραν χίλιαι παρόμοιαι συναντήσεις καὶ ἀνάλογοι ἐναγκαλισμοὶ τῶν προκαθημένων τῶν δύο Εκκλησιῶν, τὸ θέμα τῆς ἑνώσεως θὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ αὐτὸ σημεῖον, ἐφ ὅσον τὸ Βατικανὸν δὲν παραιτεῖται τοῦ παπικοῦ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου καὶ δὲν ἀποκηρύσσει γενικώτερον τὸν ὁρμαθὸν τῶν πλανῶν τοῦ παπισμοῦ. Περὶ αὐτοῦ πείθει καὶ ἁπλῆ ἀνάγνωσις τοῦ λόγου, τὸν ὁποῖον ἐξεφώνησεν ὁ ῥωμαῖος ποντίφηξ κατὰ τὴν συνάντησιν τῆς Ρώμης. Ωμίλησε περὶ πολλῶν, ἀπέφυγεν ὅμως ἐπιμελῶς νὰ θίξῃ τὸ πρωτεῖον, τὸ ἀλάθητον καὶ τὰς πλάνας του 31. Η «Καθολική», ἐξ ἀφορμῆς τῆς συναντήσεως τῆς Ρώμης, θέτουσα τὸ θέμα τῆς μυστηριακῆς κοινωνίας τῶν δύο Εκκλησιῶν, γράφει: «Εφ ὅσον τοιαύτη κοινωνία ἐπετράπη, ἕπεται, ὅτι οὐδὲν ἀληθῶς κώλυμα τὴν ἐμποδίζει καὶ ὅτι ἤδη ὑπερεπηδήθησαν τὰ δογματικὰ ἐμπόδια. Αρά γε ὁ Παῦλος ΣΤʹ καὶ ὁ Ἀθηναγόρας Αʹ θὰ πράξουν ποτὲ τὸ αὐτό, καθὼς πράττουν ἤδη πολλοὶ ἐκ τῶν ὑπ αὐτοὺς πιστῶν, ὅπερ εὔχονται ἀμφότεροι ἐξ ὅλης των τῆς καρδίας; Μήπως κατὰ τὴν προσεχῆ των συνάντησιν; Θὰ μᾶς ἀπαντήσῃ τὸ μέλλον» 32. Η «Καθολική», ὄργανον τῆς ἐν Ελλάδι Οὐνίας, πλανᾶται πλάνην δεινήν, ὅταν ἰσχυρίζεται, ὅτι «ὑπερεπηδήθησαν τὰ δογματικὰ ἐμπόδια» ὡς πρὸς τὴν ἐλευθέραν μυστηριακὴν κοινωνίαν ὀρθοδόξων καὶ καθολικῶν, ἐπειδὴ ὁ πάπας διὰ τῆς Βʹ Βατικανῆς συνόδου ἐπέτρεψε τοιαύτην κοινωνίαν, χάριν τῶν προσηλυτιστικῶν σκοπῶν τῆς Οὐνίας. Τὰ δογματικὰ ἐμπόδια ὑφίστανται εἰς τὸ ἀκέραιον, κωλύοντα πᾶσαν μυστηριακὴν κοινωνίαν, ὅσοι δὲ ἐκ τῶν ὀρθοδόξων κοινωνοῦν εἰς 18

13 ναοὺς ρωμαιοκαθολικῶν πίπτουν τραγικὰ θύματα τοῦ διαβρωτικοῦ ἔργου τῆς παπικῆς Οὐνίας. Πάντως, εἶναι λυπηρόν, ὅτι καὶ μετὰ τὴν συνάντησιν τῆς Ρώμης τοιαῦτα παραπλανητικὰ συνθήματα ἐξεπέμφθησαν ἐκ μέρους τῶν πρακτόρων τοῦ Βατικανοῦ. Ο διάλογος, λοιπόν, τῆς ἀγάπης μοναδικὸν σκοπὸν ἔχει τὴν παραπλάνησιν τῶν ὀρθοδόξων, ἀφοῦ, κατὰ τὴν ὁμολογίαν τῆς «Καθολικῆς», ἤδη πολλοὶ ἐκ τῆς ποίμνης τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρου κοινωνοῦν εἰς ρωμαιοκαθολικοὺς Ναούς 33. Ο θεολόγος Ιωάννης Καλτέκης, αὐτόπτης τῆς συναντήσεως τῶν δύο προκαθημένων εἰς Ιεροσόλυμα, παρατηρεῖ: «Προσωπικῶς δὲν συμμεριζόμεθα τὸν ἄκρατον καὶ ἀσυγκράτητον ἐνθουσιασμόν, ὁ ὁποῖος ἐπεκράτησεν εἰς ἐξωθεολογικοὺς κύκλους ἀνειδημόνων, εἰς τοὺς ὁποίους ἠκούοντο, μετὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς συναντήσεως Ρώμης καὶ Κων)πόλεως, ἄλλοτε μὲν ξεκαρδιστικαί, ἄλλοτε δὲ βάναυσοι σκέψεις διὰ τὸ θέμα τῆς ἑνώσεως τῶν δύο Εκκλησιῶν, ὡ ς ν ὰ ἐ π ρ ό κ ε ι τ ο π ε ρ ὶ π ο δ ο - σ φ α ι ρ ι κ ο ῦ ἀ γ ῶ ν ο ς... Ε ἰ ς τ ὴ ν Σ ύ ν ο δ ο ν, ε ἰ ς τ ὴ ν θ ε ο λ ο γ ι κ ὴ ν σ υ ζ ή τ η σ ι ν, θ ὰ γ ί ν ῃ ἡ π ρ α γ μ α τ ι κ ὴ σ υ ν ά ν τ η σ ι ς τ ῶ ν δ ύ ο Ε κ κ λ η σ ι ῶ ν κ α ὶ ο ὐ χ ὶ ε ἰ ς μ ί α ν δ ι α χ υ τ ι κ ὴ ν ὑ π ο δ ο χ ὴ ν τ ο ῦ ἑ ν ὸ ς ἢ τ ο ῦ ἄ λ λ ο υ Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ῦ Ἀ ρ χ η γ ο ῦ... Εφ ὅσον θὰ ἀντιμετωπισθῇ ἡ ἕνωσις τῶν δύο Εκκλησιῶν εἰς ἕτερον ἐπίπεδον, ἐκτὸς τοῦ Θεολογικοῦ, εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτευχθῇ μία προσωρινὴ καὶ ἐφήμερος συγκόλλησις, οὐδέποτε ὅμως μία πραγματικὴ ἕνωσις καὶ κοινωνία τῶν δύο Εκκλησιῶν» 34. (*) Ἀρχιμανδρίτου Σπυρίδωνος Σπ. Μπιλάλη, Ορθοδοξία καὶ Παπισμός, τ. Βʹ, σελ , ἐκδ. «Ορθόδοξος Τύπος», Ἀθῆναι Εφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 1566/ , σελ Π. Γρηγορίου, Χρονικὸν συναντήσεως..., ἔνθ ἀνωτ., σελ. 14. Ιδὲ καὶ ἐφημερ. «L Osservatore Romano», ( ) Χρυσοστόμου Βʹ, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, Τὰ Πεπραγμένα, ἀπὸ μέχρι , σελ. 39, Ἀθῆναι, ( ) Χρυσοστόμου Βʹ, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, ἔνθ ἄνωτ., σελ Παρὰ ( ) Χρυσοστόμῳ Βʹ, Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 45 καὶ

14 16. Παρὰ ( ) Χρυσοστόμῳ Βʹ, Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν, Τὰ Πεπραγμένα, ἀπὸ μέχρι , σελ. 105, Ἀθῆναι, Εφημερ. «Εθνος», Εφημερ. «Εθνος», Περιοδ. «Σωτήρ», Παρὰ Ιω. Καλογήρου, Η Βʹ ἐν Βατικανῷ Γενικὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Σύνοδος καὶ ἡ Οἰκουμενικὴ προσπάθεια αὐτῆς κατ ὀρθόδοξον θεώρησιν, σελ. 5, ὑποσημ. 3, Θεσ/ νίκη, ( ) Χρυσοστόμου Βʹ, Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, Τὰ Πεπραγμένα, ἀπὸ μέχρι , σελ. 40 καὶ 41, Ἀθῆναι, Παρὰ ( ) Χρυσοστόμῳ Βʹ, Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν, ἔνθ ἀνωτ., σελ Παρὰ Π. Ν. Τρεμπέλᾳ, Αἱ μετὰ τὸ ἔργον τῆς Βατικανείου Συνόδου ὑποχρεώσεις μας, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 71. Ιδὲ καὶ «Informations Catholiques Internationales», p. 4, Αὔγουστος, Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ μετὰ τὸ ἔργον τῆς Βατικανείου Συνόδου ὑποχρεώσεις μας, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 71 καὶ Πάπα Παύλου ΣΤʹ, Εγκύκλιος ἐπιστολὴ «Ecclesiam Suam», 6 Αὐγούστου 1964, ἔκδ. «Καλοῦ Τύπου», σελ. 6, Ἀθῆναι. 26.Παρὰ Ἀθηναγόρᾳ, Μητροπολίτῃ Θυατείρων, Ἀξιολόγησις τοῦ παπικοῦ πιστεύω καὶ τῶν σχέσεων Ορθοδοξίας καὶ Καθολικισμοῦ, ἔκδοσις πολυγραφημένη, σελ. 2, 3 καὶ 4, Birmingham, Περιοδ. «Irénicon», No 2/1967, p Παρὰ Π. Ν. Τρεμπέλᾳ, Αἱ μετὰ τὸ ἔργον τῆς Βατικανείου Συνόδου ὑποχρεώσεις μας, ἔνθ ἀνωτ., σελ Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ μετὰ τὸ ἔργον τῆς Βατικανείου Συνόδου ὑποχρεώσεις μας, ἔνθ ἀνωτ., σελ. 89 καὶ Εφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 1557/ , σελ Περιοδ. «Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς», ἀριθ ιαʹ-ιβʹ, σελ , Νοέμβριος- Δεκέμβριος, Εφημερ. «Καθολική», άριθ. 1557/ , σελ Εφημερ. «Καθολική», ἀριθ. 1557/ , σελ Περιοδ. «Ἀνάπλασις», Περίοδος Γʹ, ἀριθ. 122/Φεβρουάριος 1964, σελ

1965 Βατικανὸ Φανάρι Η «Αρσις τῶν Αναθεμάτων» τοῦ 1054

1965 Βατικανὸ Φανάρι Η «Αρσις τῶν Αναθεμάτων» τοῦ 1054 1965 Βατικανὸ Φανάρι Η «Αρσις τῶν Αναθεμάτων» τοῦ 1054 Κείμενον Δʹ «Η Θεολογία τῆς Ἀγάπης εἶναι ἰσχυροτέρα τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ ἱκανὴ νὰ σβήνῃ καὶ τὴν ἱστορίαν αὐτήν»; * Τὴν 2.4.1971, ἡ Διαρκὴς

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν

ΟΚύριός μας καὶ Θεός μας Ιησοῦς Χριστός, τὸ Φῶς τὸ Αληθινόν, Σήμερα, τὴν πρώτη Κυριακὴ τοῦ Νοεμβρίου μηνός, ἐπιτελοῦμε τὴν ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Λόγος Πανηγυρικὸς ἐπὶ τῇ ἱερᾷ Συνάξει τῶν Αγίων Τριῶν Νέων Ιεραρχῶν Ο Μέγας Φώτιος καὶ ἡ Η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος Πατερικὴ Συνοδικότης καὶ Παπισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Μνήμη Οδύνης» 1924-2004 : Η ὀγδοηκοστὴ ἐπέτειος τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας. Ο οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935)*

«Μνήμη Οδύνης» 1924-2004 : Η ὀγδοηκοστὴ ἐπέτειος τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας. Ο οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935)* «Μνήμη Οδύνης» 1924-2004 : Η ὀγδοηκοστὴ ἐπέτειος τῆς Ημερολογιακῆς Καινοτομίας Ο οἰκουμενικὸς πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935)* α) ὁ Μασῶνος, β) ὁ Νεωτεριστής, γ) ὁ Οἰκουμενιστὴς «ἤνοιξε τὰς πύλας

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος

ΜΙΑ ἀπὸ τὰς βασικὰς Εἰσηγήσεις τοῦ συνελθόντος Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς»

Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ Ματθαιϊκὸς Ἐπίσκοπος Κήρυκος Κοντογιάννης Εἶναι «Παλαιοημερολογίτης Οἰκουμενιστὴς» Ὁ κ. Κοντογιάννης, ὁ πρώτος ἀπατεῶνας που ἐματέωσεν τὴν ἕνωσιν τῶν Γ.Ο.Χ. τὸ 1971 με τὸν πόλεμον που ἀνήγειρε ἔναντι

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη Ὁ ἐπ. Κήρυκος λέγει στοὺς ὀπαδούς του ὅτι ὄσοι τὸν ἀντιδροῦν στὸ θέμα τῆς Θείας Μεταλήψεως διδάσκουν δήθεν ὅτι οἱ πιστοὶ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Δὲν ὑπάρχει «ἀπάνθρωπο σχῖσμα», ἀλλὰ ἔνστασις κατὰ τῆς ἀπανθρώπου αἱρέσεως Ημερολογιακὸ Ζήτημα ἤ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ϛ Κριτικὴ ἀναφορὰ σὲ τρία ἄρθρα τοῦ γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου «Εἰ δέ που

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ακολουθεί το μήνυμα των Προκαθημένων: Εἰς τό Ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, πρός τούς ἁπανταχοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Συγγραφῶν 1

Κατάλογος Συγγραφῶν 1 Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Κείμενον Γʹ Κατάλογος Συγγραφῶν 1 τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας

Ορθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς Παποκεντρικὴ Παγκοσμιότης καὶ «Ἀόρατος Ενότης» τῆς Εκκλησίας Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Γ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 3. ΘΕΜΑΤΑ ^*^*^*^ ε) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ^*^*^*^ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr 2 ΧΡΗΣΤΟY Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα

Oἱ ἀρτοποιοὶ γνωρίζουν πώς, ὅταν θέλουν νὰ ἑτοιμάσουν μεγάλη ποσότητα ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΣΟΥ (1867-1934 μ.χ.) Ἐπιμελείᾳ τῶν πατέρων τῆς Ἱ. Μ. Παναγίας Χρυσοποδαριτίσσης - Νεζερῶν (Πατρῶν). σειρά: ΑΝΘΗ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, τ. 8 Ἐκδόσεις «ΤΗΝΟΣ», Ἀθῆναι

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία σελ. 1 σελ. 1 4 = λέυκή Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία * * * Αριθ. 1 Ιανουάριος 2000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Μῦθος ἢ πραγματικότης;

Μῦθος ἢ πραγματικότης; Επισκόπου Ωρεῶν Κυπριανοῦ Αναπληρωτοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Τὸ «Σιγγίλιον» τοῦ 1583 κατὰ «τοῦ καινοτομηθέντος καλενταρίου παρὰ Λατίνων» Μῦθος ἢ πραγματικότης; Α. Η τριπλῆ συνοδικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ι) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ Ἐπιστολαὶ 16 ης καὶ 17 ης Σεπτεμβρίου 2004 πρὸς τὰς ἐφημερίδας, ἀντιστοίχως, «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ;

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ κατάντημα νὰ ζητοῦμεν καὶ δεύτερον γάμον τῶν κληρικῶν! Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Αἱ προειδοποιήσεις τοῦ ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς ὅτι, ἐὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 1-2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 1-2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 1-2 2 Θ Ε Μ Α Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ Β Α Ρ Ν Α Β Α Σ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου

Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Μεγάλων Γερόντων (6η Φεβρουαρίου) Βίβλος Ψυχωφελεστάτη Βαρσανουφίου καὶ Ιωάννου Εἰσαγωγὴ* Ο μοναχισμὸς στὴν Παλαιστίνη κατὰ τοὺς χρόνους ποὺ ἔζησαν οἱ ὅσιοι Πατέρες μας Βαρσανούφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ἡ Κύπρος μας. ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩ ΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΝΑΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr 2 ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 1 2 3 4 ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΣΑΤΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (συντονισμὸς προβληματισμῶν ὑπὸ Ι.Κ.Α) ΠΡΩΤΟΝ ΠΡΟΣ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΛΟΓΟΥΝΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Κοινοποίηση: Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Σεβαστοί Πατέρες, Τήν 12η τοῦ μηνός Μαΐου τρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας 8/ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ*

Κυριακὴ τῆς Ορθοδοξίας 8/ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

De natura composita. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων.

De natura composita. Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων. De natura composita Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ αμασκηνοῦ περὶ συνθέτου φύσεως κατὰ ἀκεφάλων. 1 Μία φύσις σύνθετος ἐκ διαφόρων φύσεων γίνεται, ὅταν ἑνουμένων φύσεων ἕτερόν τι παρὰ τὰς ἑνωθείσας φύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ομολογητὴς Ιεράρχης αὐτοβιογραφούμενος*

Ο Ομολογητὴς Ιεράρχης αὐτοβιογραφούμενος* Επὶ τῇ 50ῇ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Ο Ομολογητὴς Ιεράρχης αὐτοβιογραφούμενος* Ἀναίρεσις τῆς κατηγορίας, ὅτι «ταπεινὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΑΦΗ Ή ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΑΦΗ Ή ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΤΑΦΗ Ή ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ Κατ ἀρχὴν τὸ ὑπὸ συζήτησιν εἶναι θέμα εἰς τὸ ὁποῖον δικαιοῦται νὰ ἔχη λόγον ἡ Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἀφορᾶ ἄμεσα τὴν ζωὴν καὶ Θεολογία Της καὶ τὸ Ποίμνιὸ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παρ ὅλας τάς οὐσιώδεις διαφοράς καί τήν διακοπήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας µετά τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου καί τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ,

Παρ ὅλας τάς οὐσιώδεις διαφοράς καί τήν διακοπήν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας µετά τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόµου καί τοῦ Κυκλάδων Γερµανοῦ, Σεπτέμβριος - Ὀκτώβριος ἀρ. τεύχ. 35, 08 KHPY EKK H IA OP O O øn - 143- Δ) ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Τ ΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠ ΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1948 Παρ ὅλας τάς οὐσιώδεις διαφοράς καί τήν διακοπήν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται written by Seumas Macdonald Τὸ δεύτερον κεφαλαῖον πόλεις καὶ χώραι Λονδόνιον ἐστι πόλις. καὶ Ῥώμη καὶ Ἀθῆναί εἰσι

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ὁµολογιακή» διγλωσσία, ἀσάφεια καί σύγχυση

«Ὁµολογιακή» διγλωσσία, ἀσάφεια καί σύγχυση «Ὁµολογιακή» διγλωσσία, ἀσάφεια καί σύγχυση Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Τόν τελευταῖο καιρό δηµοσιεύθηκαν διάφορα κείµενα ἀπό καθηγητές, θεολόγους, Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἔθεσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα