ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη"

Transcript

1 ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ τῶν Σωτηριολογικῶν Αἱρέσεων τοῦ ἐπ. Κηρύκου Κοντογιάννη Ὁ ἐπ. Κήρυκος λέγει στοὺς ὀπαδούς του ὅτι ὄσοι τὸν ἀντιδροῦν στὸ θέμα τῆς Θείας Μεταλήψεως διδάσκουν δήθεν ὅτι οἱ πιστοὶ πρέπει νὰ τρώγουν κρέατα καὶ γαλακτερά καὶ νὰ κοινωνοῦν. Ἀλλὰ ἡ συκοφαντία ταύτη εἶναι ψευδέστατη. Λέγει τὴν συκοφαντίαν ταύτην ὁ κ. Κήρυκος διά να καλύψῃ τὰς δύο αἱρετικάς του ἐπιστολὰς πρός τὸν π. Πέτρο. Αἱ ἐν λόγῳ ἐπιστολαὶ ἐστάλθηκαν ἐν καιρῷ τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς που ὄχι μόνο δέν ὑπάρχει θέμα κρεατοφαγίας ἀλλά οὖτε λάδι δέν τρώγεται ἐκτὸς τῶν Σαββάτων καὶ Κυριακῶν. Τότε ἀφοῦ τὸ σκάνδαλον ἄρχησε εἰς τὴν Κύριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ ἐπροχώρησε τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, καὶ ὁ π. Πέτρος ἀπεκήρυξε τὸν ἐπ. Κήρυκο προτοῦ ξεκινήσῃ ἡ Μεγάλη Εὐδομάδα, πῶς συκοφαντεῖ περί κρεατοφαγίας; Στὴν πραγματικότητα ὁ ἴδιος ὁ ἐπ. Κήρυκος εἶναι αὐτὸς που βλασφημεῖ καὶ κηρύττει αἱρέσεις χωρὶς τὸ παραμικρὸ σημείον μετανοίας. Αἵρεσις εἶναι ἡ θεωρία τοῦ ἐπ. Κηρύκου ὄτι οἱ Χριστιανοί δέν πρέπει νὰ κοινωνοῦν ποτέ τὴν Κυριακὴν ἀλλά μόνο τὸ Σάββατον. Καταστρέφει τὴν Χριστιανικὴν Σωτηριολογικὴν ἔννοια τῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας τῆς σωτηρίας καὶ αἱωνίου ζωῆς καὶ τὴν ἀντικαθηστεῖ μὲ τὸ Σάββατον τῶν Ἑβραίων! (Αἵρεσις Κηρύκου = Σαββατιανισμός). Αἵρεσις εἶναι ἡ θεωρία του ἐπ. Κηρύκου ὄτι ἡ νηστεία χωρίς λάδι κάνει τὸν Χριστιανό «ἄξιο» τῆς κοινωνίας χωρίς ὅμως νὰ κάμῃ καμμίαν ἀναφορὰν περί τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας ὄτι μόνο ὁ Θεὸς ἀξιώνει τὸν ἄνθρωπο, διότι χωρὶς τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ «οὐδεὶς ἄξιος». (Αἵρεσις Κηρύκου = Πελαγιανισμός). Αἵρεσις εἶναι ἡ θεωρία τοῦ ἐπ. Κηρύκου ὄτι ἡ συνεχοῦς κοινωνία ἐπιτρέπετο στοὺς πρῶτους χριστιανοὺς τάχα διότι ἦσαν ἄπαντες ἀσκηταὶ καὶ νηστευταὶ καὶ ὄτι ἡ νηστεία ταύτη τοὺς ἔκανε «ἄξιους τῆς κοινωνίας» παρόλο που στὴν πραγματικότητα οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ ζοῦσαν ἀνάμεσα τοῦ κόσμου καὶ μέχρι καὶ οἱ ἐπίσκοποι ἤσαν παντρεμμένοι, καὶ ἐγνώριζαν μόνο τὴν νηστείαν τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καὶ τῆς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, ἐνῷ οἱ σημερινοὶ Ὄρθόδοξοι Χριστιανοὶ νηστεύουν καὶ περισσότερες σαρακοστές. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι στοὺς ἱεροὺς κανόνας μᾶς ἀπαγορεύουν τὴν νηστείαν τοῦ Σαββάτου. Ἡ Σύνοδος τῆς Γάγγρας ἀναθεματίζει ὄσους ὀνομάζουν τὸ κρέας ἤ τὸν γάμον ἀκάθαρτα ἤ ὡς λόγους ἀναξιότητος τῆς κοινωνίας καθὸς γράφει ὁ 1 ος καὶ ὁ 2 ος κανὼν τῆς Συνόδου. (Αἵρεσις Κηρύκου = Μανιχαϊσμός).

2 Αἵρεσις εἶναι ἡ θεωρία τοῦ ἐπ. Κηρύκου ὄτι ἄν «κατ οἰκονομίαν» ἐπιτρέψει κάποιον «τυχερόν» νὰ κοινωνήσῃ κατὰ τὴν Κυριακὴν ἐντὸς τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς θὰ πρέπει νὰ νηστέψῃ τὸ Σάββατον χωρίς λάδι, ἐνῶ ὁ 64 ος Ἀποστολικὸς Κανὼν ἀπαγορεύει τοῦτον καὶ ὁ 55ος κανὼν τῆς Πενδέκτης Συνόδου καταγκέλλει τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης νὰ παύσει τὴν κακοδοξίαν καὶ κακοπραξίαν ταύτην. Ἐπίσης ὁ Μέγας Φώτιος εἰς τὴν ἐγκύκλιόν του πρός τοῦς Ἀνατολικοὺς Πατριάρχας ὁνομάζει τὴν αὐστηρὰν νηστείαν τῶν Σαββάτων ἐντός τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς ὡς «πρώτην αἵρεσιν τῶν Δυτικῶν». (Αἵρεσις Κηρύκου = Λατινοφραγκισμός). Αἵρεσις εἶναι ἡ θεωρία τοῦ ἐπ. Κηρύκου ὄτι οἱ λαϊκοὶ εἶναι ἀνάξιοι λόγῳ τῆς λαϊκῆς των τάξεως καὶ ἐκτὸς τῶν περιόδων τῶν νηστειῶν πρέπει νὰ προετοιμάζονται διὰ τὴν κοινωνίαν νηστεύοντες 7 ἡμέρες χωρίς κρέας, 5 ἡμέρες χωρίς γαλακτερά, 3 ἡμέρες χωρὶς οἱνέλαιον, 1 ἡμέρα χωρίς ἐλιές καὶ χαλβά. Ἀπαιτεῖ τὴν νηστείαν ταύτην εὶς ὅλους τοὺς λαϊκοὺς, ἔστω παντρεμμένοι, ἔστω παρθένοι, ἔστω γέροντες ἔστω νεανίσκοι, καὶ χωρὶς νὰ ἔχει τὸ δικαίομα ὁ πνευματικός πατήρ νὰ κρίνῃ τὸν ἐξομολογούμενο μὲ αὐστηρότατην ἤ χαλαρότατην νηστείαν ἀνάλογα με τὰς ἀμαρτίας τοῦ καθʹ ἐνὸς. Δηλαδή ἡ ἀμαρτία τους εἶναι τὸ ὄτι εἴναι λαϊκοί. Παραδόξως, ὁ κ. Κήρυκος ὁ ἴδιος τρώγει αὐγά, τηριά, γάλατα, κλπ, μέχρη καὶ 11:30μμ καὶ κάποτε καὶ μεσάνυχτα τὴν νύχτα τοῦ Σαββάτου καὶ λειτουργεῖ καὶ μεταλαμβάνει τὴν Κυριακὴ χωρὶς νὰ νοιώθῃ «ἀνάξιος»,. Δικαιολογεῖ τὴν ὑποκρισίαν του λέγοντας ὅτι «Δικαιοῦμαι νὰ τρώγω χωρὶς νὰ νηστεύω διότι εἶμαι ἐπίσκοπος»!!! Φεῦ!!! Δηλαδὴ πιστεύει ὅτι ἡ ἐπισκοπική του τάξις τὸν κάμνει «ἄξιον» τῆς κοινωνίας χωρὶς νὰ ἔχει ἀνάγκει τῆς νηστείας οῦτε μιᾶς ἡμέρας ἐνῶ οἱ λαϊκοὶ πρέπει νὰ νηστεύουν μία εὐδομάδα ἀπλὰ διότι εἶναι λαϊκοὶ. Τὸ σύστημα τοῦτο εἴχαν οἱ Φαρισαίοι καὶ ἔλαβαν τὸν ἔλεγχον τοῦ Κυρίου, διότι ἐφόρτοναν στοὺς ὥμους τῶν ἀνθρώπων βαρύ φορτεῖα ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν ἐσύκωναν τὸ βάρως οὖτε ἐνὸς δακτύλου. (Αἵρεσις Κηρύκου = Φαρισαϊσμός). Αἵρεσις εἵναι ἡ θεωρία τοῦ ἐπ. Κηρύκου ὄτι οἱ Ἱεροὶ Κανόνες δὲν ἡσχύουν εἰς τοὺς ἰδικοὺς μας καιροὺς άλλὰ μόνο εἰς τὴν Ἀποστολικὴν ἐποχὴν. Διδάσκει ὅτι τότε ἡ Ἐκκλησία ἤτο «ἄξια» νὰ κοινωνῇ ἀλλὰ ὅτι τώρα ἤμεθα πάντες πεπτωκότες καὶ διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἐρμηνεύονται ἀλλοιῶς οἱ ἱεροὶ κανόνες καὶ ὄχι μὲ τὸν ἴδιον τρόπο που ἐρμήνευαν τοὺς ἱεροὺς κανόνες οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Δηλαδή ὁ ἐπ. Κήρυκος διδάσκει ὄτι ἄλλη ἤτο ἡ Ἀποστολικὴ Ἑκκλησία καὶ ἄλλοι εἴμεθα ἐμεὶς, καὶ ὄτι «πρέπει νὰ ἐπανέλθομεν», ξεχνόντας τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Κυρίου ὅτι «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν» τῆς Ἐκκλησίας, καὶ βλασφημόντας τὸ ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως εἰς τὸ ὁποῖον ὁμολογοῦμε ὅτι καὶ ἐμεῖς σἠμερον, ἑλέῳ Θεοῦ, ἀνήκομεν εἰς τὴν «Μίαν, Ἅγίαν, Καθολικὴν καὶ

3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ Ἐκκλησίαν» καὶ ὄτι δέν ὑπάρχη ἄλλην Ἐκκλησίαν τῶν ἀποστολικῶν ἐποχῶν καὶ διαφορετικὴν ἐκκλησίαν σήμερον, ἀλλὰ ὑπάρχει ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, τότε καὶ τώρα, με τὴν ἰδίαν ὑποχρέωσιν νὰ τηρῇ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας καὶ νὰ τοὺς ἐρμηνεύῃ ἀκριβῶς ὅπως τοὺς ἐρμήνευαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Οἱ μόνοι που πιστεύουν εἰς πρώτην «ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν» καὶ μεταγενεστέραν πτώσιν, καὶ ὅτι «πρέπει νὰ ἐπανέλθομεν» εὶναι οἱ Χιλιασταὶ καὶ Οἰκουμενισταὶ, οἱ ἴδιοι οὔτοι αἱρετικοὶ που δήθεν «πολεμεῖ» ὁ κ. Κήρυκος, ἐνῷ διδάσκει τὰς ἰδίας κακοδοξίας των. (Αἱρέσεις Κυρήκου = Χιλιασμὸς καὶ Οἰκουμενισμὸς). Ὁ ἐπ. Κήρυκος προσπαθεῖ νὰ δικαιολογήσῃ τὰς αἱρέσεις του μὲ τὴν ἐντελλῶς ἀνύπαρκτον καὶ ἀπαράδεκτον θεωρίαν ὅτι «εἶναι παράδοσις τοῦ Ἁγίου Πατέρα». Ἀλλὰ αἱ ψευδοδιδασκαλίαι τοῦ κ. Κηρύκου δέν ὑπάρχουν πουθενά στὰ γραφόμενα τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου. Μάλλων ὁ Ἅγιος Πατὴρ γράφει τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα. Τὸ κείμενο που ἔγραψε ὁ Ἅγιος Ματθαῖος τὸ 1933 «Περί Θείας Μεταλήψεως» καὶ ἐπίσης τὸ ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου «Περί Συνεχοῦς Μεταλήψεως» που βρίσκεται στὸ βιβλιαράκι τοῦ π. Εὐγενίου Τόμπρου που ἐτύπωσε τὸ 1966, ἀποδείχνουν ὅτι καθόλου δὲν ἐσυμφωνούσαν οἱ Πατέρες Ματθαῖος καὶ Εὐγένιος μὲ τὰς θέσεις τοῦ σημερινοῦ ἐπ. Κηρύκου. Τὸ ἀπόσπασμα στὸ βιβλιαράκι τοῦ π. Εὐγενίου ἔχει τὸν τίτλον «Ἀπόσπασμα Ἀπό τὸ Βιβλίον Περί Συνεχοῦς Μεταλήψεως». Tὸ βιβλίον τὸ ἔγραψε ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Νοταρᾶς, ἕνας ἀπὸ τοὺς Κολλυβάδες Πατέρες, καὶ περιέχει τὴν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν περί κοινωνίας τῶν Χριστιανῶν καθεκάστην Κυριακὴν καὶ ὄχι κάθε 40 ἡμέρες ἤ 4 φορές τὸν χρόνο. Πρέπει νὰ γνωρίζεται ὄτι ὁ Ἅγιος Πατέρας Ματθαῖος εἴχε τὸν Ἅγιον Νεκτάριον τὸν ἐν Αἰγίνης ὡς πνευματικόν πατέρα. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος ἐδίδασκε περί συνεχοῦς μεταλήψεως τῶν λαϊκῶν. Ὁ πνευματικός πατέρας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἤτο ὁ Ἅγιος Παχώμιος τῆς Χίου ὁ ὁποῖος ἤτο ἕνας ἀπὸ τοὺς Κολλυβάδες Πατέρες καὶ ἐπέμενε πως οἱ Χριστιανοὶ που δέν ἔχουν κανόνα ἤ κόλλυμα πρέπει νὰ κοινωνοῦν κάθε Κυριακή. Ἕνας ἄλλος πνευματικός ὑιός τοῦ Ἁγίου Παχωμίου ἤτο ὁ Γέρων Μωϋσῆς τῶν Ἀθικίων (+1940), Ματθαιϊκός Ἡγοῦμενος καὶ πνευματικός πατέρας τοῦ Κορινθίας Καλλίστου (+1986) καὶ τοῦ Ἀργολίδος Παχωμίου. Ὁ τελευταίος ὀνομάσθη «Παχώμιος» πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγ. Παχωμίου, τοῦ πνευματικοῦ πατρός του Γέροντος Μωϋσῆ. Οἱ Κολλυβάδες Πατέρες Παρθένιος καὶ Εὐμένιος τῆς Μονῆς Κουδουμᾶ τῆς Κρήτης ἤσαν ἐπίσης οὶ πνευματικοὶ πατέρες τοῦ Ματθαιϊκοῦ Ἐπισκόπου Κρήτης Εὐμενίου (+1981) καὶ τοῦ Ματθαιϊκοῦ Ἀσκητοῦ π. Γενναδίου τῶν Ἀκουμίων τῆς Κρήτης (+1983). Ἀφοῦ τόσοι πολλοὶ πατέρες τῆς Ματθαιϊκῆς παρατάξεως ἔχουν ρίζες στοὺς Ἁγίους Κολλυβάδες Πατέρες καὶ στὴν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περί τῆς συνεχοῦς Μεταλήψεως, πῶς ἔγειναν

4 ἀργότερα οἱ «Ματθαιϊκοὶ» τόσο ἀντίθετοι τῆς Κολλυβαδικῆς παραδόσεως; Μάλλων ἡ πλάνη ἐμφανίζεται διά πρώτην φοράν είς τὸ «συνέδριο» τοῦ 1979 εἰς τὴν Μονή Μεταμορφώσεως, ὄπου οἱ λαϊκοί θεολόγοι Ἐλευθέριος Γκουτζίδης, Μηνᾶς Κοντογιάννης, Ἀντώνιος Μάρκου καὶ ἄλλοι εἰσήγαγαν εἰς τοὺς κόλπους τῶν Ματθαιϊκῶν τὴν κακόδοξον θεωρίαν των. Κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1970 καὶ πλέον οἱ λαϊκοὶ θεολόγοι Γκουτζίδης καὶ Κοντογιάννης, σύμβουλοι τότε τοῦ Μακαριοτάτου Ἀνδρέου (+2005), ἔφεραν εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τὴν κακόδοξον θεωρίαν περί διαφορᾶς μεταξύ κληρικῶν καὶ εὐσεβῶν λαϊκῶν στὴν πρό τῆς κοινωνίας νηστείαν καὶ στὴν συχνότητα τῆς Θείας Μεταλήψεως. Ἀποκλύεται νὰ ἤτο διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Πατρός Ματθαίου ἤ τοῦ π. Εὐγενίου Τόμπρου ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἡ πλάνη στὰ γραφόμενά τους, καὶ ἀφοῦ ἤσαν καὶ τοῦτοι πνευματικοὶ ἀπογόνοι τῶν Κολλυβάδων Πατέρων δέν γίνεται νὰ παραχάραζαν τὴν διδασκαλίαν τῶν πνευματικῶν των πατέρων. Ἄλλοι ἐπέβαλαν τὴν κακόδοξον θεωρίαν καὶ φαρισαϊκὴν πράξιν εις τὴν Ἐκκλησίαν, ἵσως οἱ «λαϊκοὶ θεολόγοι». Ἀλλά οἱ «λαϊκοὶ θεολόγοι» δέν εἰσήγαγαν μόνο αὐτὴν τὴν πλάνην. Τὸ 1977 ἐμφανίζεται καὶ στὸν Κ.Γ.Ο. διὰ πρώτην φορὰν ἡ συκοφαντία περί «εἰκονομαχίας» καὶ περί αὐτῶν ποῦ «πολεμοῦν τὴν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος». Τὸ κείμενο τοῦτο τὸ ἔγραψε ὁ κ. Ἐλευθέριος Γκουτζίδης. Ἐπίσης στὴν «καθαίρεσιν» τοῦ ἐπ. Καλλίστου ἐμφανίζεται ἡ πρῶτη κατηγορία ὡς ἐξῆς: «ἐπί καταστροφή τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγίας Τριάδος»!!! Ὄπωσδήποτε ὁ κ. Γκουτζίδης καὶ ὁ κ. Κοντογιάννης συνέγραψαν τὸ πρακτικὸν τῆς καθαιρέσεως καὶ τὸ ἐδημοσίευσαν εἰς τὸν Κ.Γ.Ο. ὄπου διευθυντῆς ἤτο ὁ κ. Γκουτζίδης. Ὁ κ. Κήρυκος Κοντογιάννης ἐπίσης ἔγραψε καὶ τὰς συνοδικὰς ἐγκυκλίους τοῦ 1983, 1987, 1990 καὶ 1992 περί τοῦ θέματος τῶν εἰκόνων. Τώρα βεβαίως ἀρνιέται πως τὰ ἔγραψε, ἀλλὰ τὰ κείμενα τοῦ ἀρχείου τῆς «Μονῆς» Κορωπίου βεβαιοῦν τὴν πραγματικὴν ἀλήθειαν. Δηλαδή οὖτοι οἱ δύο ἀθεολόγιτοι «θεολόγοι» ἔφεραν τὴν πλάνην περί δῆθεν «εἰκονομαχίας» στὴν Ἐκκλησίαν σχεδῶν 20 ἔτη πρῖν γίνει τὸ σχῖσμα τοῦ Καὶ τώρα ὁ κ. Κήρυκος καὶ ὁ κ. Γκουτζίδης θέλουν νὰ δογματίσουν καὶ τὴν πλάνη των ἔναντι τῆς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας περί συνεχοῦς μεταλήψεως, παρόλο που οἱ ἱεροὶ κανόνες, ἡ Πατρολογία ἄπασα καὶ οἱ Κολλυβάδες Πατέρες βρίσκονται εἰς ἀκριβῶς ἀντίθεσιν εἰς αὐτὰ που γράφει ὁ Κήρυκος στὰς δύο αἱρετικάς του ἐπιστολὰς πρὸς τὸν π. Πέτρον. Εἶναι ἄξιον ἀπορίας πῶς ὁ ἐπ. Κήρυκος αὐτοθεωρεῖται «Γνήσιος Ὀρθόδοξος» καὶ πῶς ἀπεκήρυξε ὁλόκληρη τὴν Ἱερὰν Σύνοδο κατὰ τὸ 2005 καὶ τὰς εὐλογημένας χείρας τοῦ Μακαριοτάτου Ἀνδρέου που τὸν ἐχειροτόνησαν εἰς ὅλους τοὺς βαθμοὺς τῆς ἱερωσύνης, ἐνῷ ὁ ἴδιος ὁ κ. Κήρυκος μετὰ σατανικοῦ ἐγωϊσμοῦ καὶ φανατισμοῦ προσπαθεῖ νὰ δογματίσει ἀρχαίες αἱρέσεις που ἐκαταδίκασεν ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ

5 πρῖν ἀπὸ πολλοὺς αἰῶνες, δηλαδή, αἱ αἱρέσεις τοῦ Σαββατιανισμοῦ, Πελαγιανισμοῦ, Μανιχαϊσμοῦ, Λατινοφραγκισμοῦ, Φαρισαϊσμοῦ καὶ Χιλιασμοῦ. Κηρύττει ἐπίσης καὶ θεωρία που βασίζεται είς τὸν Οἰκουμενισμὸν, ὄτι τάχα ἡ σημερινὴ Ἐκκλησία εἶναι εἰς κατάστασιν πτώσεως καὶ πρέπει «νὰ ἐπανέλθομεν εἰς τὴν Ἀποστολικὴν Ἐποχὴν» σὰν καὶ νὰ μὴν ἀνήκομεν ἤδη εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ Ἑκκλησίαν! Καὶ πῶς πολεμεῖ τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐὰν κηρύττει τὸ ἴδιον σατανικὸν πνεῦμα τῆς παναιρέσεως; Ἀπορούμε πῶς εἶναι δυνατόν να ἐκατάντησε ὁ ἐπ. Κήρυκος εἰς τὰς χειροτέρας πλάνας τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας; Ἀφοῦ εἶναι «γνήσιος» καὶ «αὐστηρός». Ἀλλὰ δυστυχῶς γνήσιος εἶναι μόνο στὰ λόγια, οὐχὶ ὅμως στὰ ἔργα. Καὶ αὐστηρός εἶναι μόνο στοὺς ἄλλους ἀλλά ποτέ στὸν ἐαυτό του. Αὐτό σημαίνει ὄτι δὲν εἴναι Χριστιανὸς ἀλλὰ μᾶλλον σκέτος Φαρισαίος. Δέν εἶναι ἄσχημο νὰ εἶναι κάποιος «γνήσιος» καὶ «αὐστηρός». Ἀλλά πρέπει πρῶτα νὰ εἶναι Ὀρθόδοξος καὶ Χριστιανός. Δυστυχῶς καμμίαν Ὀρθοδοξίαν ἤ Χριστιανωσύνην δέν λάμπει εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Κηρύκου καὶ εἰς τὰς δύο αἱρετικάς του ἐπιστολάς πρός τον π. Πέτρον. Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἐλεήσῃ καὶ νὰ τὸν ὁδυγήσῃ εἰς τὴν μετάνοιαν. Ἀλλὰ πολύ δύσκολον θὰ εἴναι νὰ μετανοήσει διὰ τὰ σχίσματα τοῦ 1976, 1977, 1995 καὶ 2005 διὰ τὰ ὁποῖα ἔχει μεγάλην εὐθύνην. Ἀλλὰ ἐὰν δὲν μετανοήσει ἀλλίμονόν του, διότι σύμφωνα μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, οὔτε τὸ αἵμα μαρτυρίου δὲν δύναται νὰ άφαιρέσῃ τὴν ἀμαρτίαν ἑνός σχίσαμτος. Σκέψου τί χειρότερα εἶναι ἡ κατάστασις τοῦ κ. Κηρύκου που ἔχει εἰς βάρος του τέσσερα σχίσματα καὶ τώρα πάει διὰ πέμπτον; Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἐλεήσῃ.

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον).

Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Μέρος Γ (τελευταῖον). Αντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Η Αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη οἰκουμενιστικὴ προσέγγισι Ορθοδόξων καὶ Παπικῶν * Ιερομονάχου Κλήμεντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης*

Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* Ἀντι-πατερικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὴν Θρονικὴ Εορτὴ τῆς Παπικῆς Ρώμης Ο Διάλογος τῆς ἀγάπης* 7 Βʹ. Α ἱ Σ υ ν α ν τ ή σ ε ι ς Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν, Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου*

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Πρεσβυτέρου Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια Ο Αγιος Νήφων ὁ Διονυσιάτης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ Αρχιεπίσκοπος Δακίας καὶ Βλαχίας (~1418-1508) Η Νηπτικὴ καὶ Αποστολική του Κληρονομιὰ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ἐφέτος συμπληρώνονται πεντακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στὸν Απόστολο Μακράκη (*)

Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στὸν Απόστολο Μακράκη (*) Ἀφιέρωμα στὸν Ἀλέξανδρον Παπαδιαμάντην (ϛ ) Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπέναντι στὸν Απόστολο Μακράκη (*) 1 τοῦ κ. Μάριου Μπέγζου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Εφέτος (2001) συμπληρώνονται 150 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως

ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ. Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Γραμματεία Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ Η Ιερὰ Εἰκὼν τῆς Ἀναστάσεως Βασικαὶ Θέσεις πρὸς ὑπέρβασιν μιᾶς ἀκάρπου ἔριδος Αʹ. Η Εἰκονογραφικὴ Γλῶσσα ὡς Εἰκαστικὴ Θεολογία. Βʹ. Ιστορικὴ Εξέλιξις.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 215 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ὁρισµός. Ὁ ὅρος Λειτουργικὴ σχηµατίσθηκε ἀπὸ τὴν λέξη λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα