ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης ποσδαστής: Κηποσρός Νικόλαος ΑΘΗΝΑ

2 Πεξίιεςε Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ κίαο νπνηαδήπνηε δεκφζηαο ππεξεζίαο. Πεξηιακβάλεηαη ν θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο θαη νη πιήξεηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο καδί κε ην εθηειέζηκν ζην ζπλνδεπηηθφ cd. Γηα ηελ αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία Oracle, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. Η εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππαιιήισλ κε κηα ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ ππνινγηζκνχ κνξίσλ ζχκθσλα κε ην λέν Υπαιιειηθφ Κψδηθα. Πεξηιακβάλεη αθφκα ζηνηρεία ηνπ θνξέα θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ελψ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθηελή παξακεηξνπνίεζε. Λέμεηο Κιεηδηά: Oracle, Βάζε Γεδνκέλσλ, Δθαξκνγή, Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ, Υπαιιειηθφο Κψδηθαο, Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα, Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ Abstract This assessment consists of a database application that can be used for the Personnel Management of any Public Organisation. The source code and user s manual are included along with the executable in the accompanying cd. Oracle tools were used for the development of the application. Their presence is particularly strong in the IT departments of the Greek public sector. The application can be used to store and present data pertaining to the employees. It focuses on the qualifications of the personnel since such information is vital for calculating points in accordance with the new version of the Code of the Civil Servants. It also includes data on the Organisation itself as well as a system to help monitor the working hours of individual employees. Extra effort has been made to parameterise the application as much as possible for flexibility purposes. Key Words: Oracle, Database, Application, Software Development, Code of Civil Servants, Information Systems, Personnel Management 2

3 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 5 Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ Σπζηήκαηνο θαη Απαηηήζεηο... 6 Τν ζρήκα ηεο Βάζεο... 7 Πίλαθεο... 7 Απνηύπσζε Πιεξνθνξηώλ Λνηπά ζηνηρεία Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Δγθαηάζηαζε ΣΓΒΓ Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Οδεγίεο Φξήζεο Οζόλε Σύλδεζεο Φόξκα Υπαιιήισλ Γλώζε Ξέλσλ Γισζζώλ Τίηινη Σπνπδώλ Μεηαπηπρηαθά θαη Γηδαθηνξηθά Σρνιέο ηνπ Γεκνζίνπ Δπηκόξθσζε Υπεξεζηαθέο Αμηνινγήζεηο Γηνηθεηηθή Δκπεηξία Δηδηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Γνκή ηνπ Φνξέα Ιζηνξηθό Γηνίθεζεο Λίζηα Υπνςεθίσλ Αλαιπηηθά Μόξηα αλά Υπνςήθην Καηάζηαζε Αζξνηζκάησλ Πξνζέιεπζε Υπαιιήισλ Παξάκεηξνη Μνξηνδόηεζεο Γιώζζεο Δπηκόξθσζε Λίζηα Πξνζόλησλ Λνηπά Σηνηρεία Βηβιηνγξαθία Παξαξηήκαηα

4 Script Γεκηνπξγίαο Καηαιόγνπ Scripts Μαδηθήο Δθηέιεζεο Scripts Σπλώλπκσλ Γεκηνπξγία Πηλάθσλ Γεκηνπξγία Triggers Γηαδηθαζίεο θαη Σπλαξηήζεηο Όςεηο Πηλάθσλ Όςεηο Πηλάθσλ γηα ρξήζε Δθηππσηηθώλ

5 Δηζαγσγή Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ, απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ελφο Γεκνζίνπ Οξγαληζκνχ. Αλ θαη ε εξγαζία είρε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη απνζθνπνχζε ζηελ απφθηεζε εκπεηξίαο θαη εμάζθεζε κε εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ αξρηηεθηνληθήο client-server, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη παξαγσγηθά. Τν ζχζηεκα απνηππψλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαηήξεζε ελφο βηνγξαθηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηελ απνηχπσζε ηεο Γνκήο ηνπ Οξγαληζκνχ. Η απνηχπσζε πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη θαη απνζήθεπζε εκεξψλ θαη σξψλ παξνπζίαο ζηελ ππεξεζία. Δπίζεο, επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ κνξίσλ γηα πξναγσγέο ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 ηνπ λένπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα Γηα ιφγνπο θηιηθφηεηαο, θαηαβιήζεθε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε ηεο αλάγθεο πιεθηξνιφγεζεο ζηνηρείσλ. Με εμαίξεζε ηελ πιεθηξνιφγεζε νλνκάησλ θαη ηίηισλ θαηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ, φιεο νη ελέξγεηεο γίλνληαη κε ηελ επηινγή απφ κελνχ ηχπνπ ιίζηαο ε θαηαξξάθηε (combo-box), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ιαζψλ. Τν Client Tier ηεο εθαξκνγήο αλαπηχρζεθε ζε Oracle Developer 6.0 Release 2.0 πνπ πεξηιακβάλεη ην Oracle Forms θαη ην Oracle Reports. Τν ΣΓΒΓ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Oracle 10g Enterprise θαη ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ην Oracle SQL-Developer γηα ην Server Tier. Η εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε απφ πνιινχο ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην ζρήκα θαη ηα δεδνκέλα θαη έρεη ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή. Οη ππφινηπνη έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα θαη πξννξίδνληαη γηα θαζεκεξηλή ρξήζε. 5

6 Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ Σπζηήκαηνο θαη Απαηηήζεηο Η εθαξκνγή αθνινπζεί ην κνληέιν αξρηηεθηνληθήο client-server. Δλζσκαηψλεη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε, δειαδή ηηο θφξκεο θαη ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ αιιά ε απνζήθεπζε θαη άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη απφ εμσηεξηθφ ππνζχζηεκα, έλα Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (ΣΓΒΓ), κε ην νπνίν ε εθαξκνγή αιιειεπηδξά σο πειάηεο. Τν επίπεδν ηεο Βάζεο (Database Server Tier) κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ΣΓΒΓ ηεο Oracle απφ 8i ή κεηαγελέζηεξν εθηφο απφ ηελ Application Express Edition. Η δεκηνπξγία ηνπ ζρήκαηνο θαη αξρηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ scripts πνπ παξέρνληαη καδί κε ηελ εθαξκνγή. Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξήζηε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζρήκα θαη ηα δεδνκέλα. Απηφ απαηηεί δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζην ΣΓΒΓ. Αλ ην ΣΓΒΓ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν θαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, απηέο νη ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ ππάξρνληα δηαρεηξηζηή ηνπ ΣΓΒΓ. Η εθαξκνγή εθηειείηαη απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ θάζε ρξήζηε μερσξηζηά θαη, φπσο φιεο νη εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζε Oracle Forms θαη Oracle Reports, εθηειείηαη κέζα απφ πεξηβάιινλ Forms Server θαη Reports Server ηα νπνία πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο Τφζν ζε επίπεδν server αιιά θαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θσδηθνδειίδαο (codepage) cp1253 γηα ηε ζσζηή απεηθφληζε ησλ ειιεληθψλ. Σε ειιεληθέο εθδφζεηο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ζίγνπξν φηη πεξηιακβάλεηαη. Η αλάπηπμε θαη δνθηκή ηεο εθαξκνγήο έγηλε ζε Λεηηνπξγηθφ Σχζηεκα Windows XP Professional. Ωζηφζν, νπνηνδήπνηε, ε θαη ηα δχν Tiers ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε άιιν Λεηηνπξγηθφ Σχζηεκα. Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θφξκεο, ην εθηειέζηκν αξρείν (.fmx) είλαη γηα Windows αιιά ν θψδηθαο (.fmb) κπνξεί λα κεηαγισηηηζζεί γηα ιεηηνπξγία ζε Linux, MacOS, Solaris ή νπνηνδήπνηε άιιν 6

7 ιεηηνπξγηθφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Oracle θαη ζην νπνίν έρεη θπθινθνξήζεη ην Oracle Developer. Απαηηείηαη δηθηχσζε κεηαμχ ηνπ κεραλήκαηνο πνπ θηινμελεί ην ΣΓΒΓ θαη ηνλ θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ εθηειεί ηελ εθαξκνγή. Φπζηθά είλαη δπλαηφλ θαη ηα δχν επίπεδα λα θηινμελνχληαη απφ ην ίδην κεράλεκα, νπφηε θαη δελ ππάξρεη απαίηεζε δηθηχσζεο. Τν ζρήκα ηεο Βάζεο Πίνακερ Παξαθάησ αλαγξάθνληαη νη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βάζε, θαη ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη: - ηα πεδία θάζε πίλαθα θαη ν ηχπνο ηνπ θάζε πεδίνπ - ηα θιεηδηά ζε θάζε πίλαθα (πξσηεχνλ θιεηδί, μέλν θιεηδί ή ζχλζεην πξσηεχνλ θιεηδί) - ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πεδίσλ ελφο πίλαθα κε πεδία άιισλ πηλάθσλ (ζρέζε «έλα πξνο πνιιά» ή «πνιιά πξνο έλα»). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηχπνο δεδνκέλνπ varchar2 ππνζηεξίδεη ειιεληθνχο ραξαθηήξεο αιιά απηνί θαηαιακβάλνπλ ην δηπιάζην ρψξν απφ ηνπο ιαηηληθνχο. Σπλεπψο έλα πεδίν varchar2 (50) κπνξεί λα απνζεθεχζεη πεξίπνπ 25 ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. 7

8 EMPLOYEES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ SURNAME VARCHAR2(100) ΟΦΙ FIRSTNAME VARCHAR2(100) ΟΦΙ FATHERNAME VARCHAR2(100) ΟΦΙ BIRTHDAY DATE ΟΦΙ HIREDATE DATE ΟΦΙ ADDRESS VARCHAR2(200) ΝΑΙ ZIPCODE NUMBER ΝΑΙ PHONE NUMBER ΝΑΙ MPHONE NUMBER ΝΑΙ CATEGORY NUMBER Ξέλν θιεηδί ΟΦΙ CATEGORIES.ID EMP_GRADE NUMBER Ξέλν θιεηδί ΟΦΙ EMP_GRADES.ID DEPARTMENT NUMBER Ξέλν θιεηδί ΝΑΙ DEPARTMENTS.ID Ο πίλαθαο employees απνηππψλεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε ππαιιήινπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο, εθηφο απφ νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, δηεχζπλζε θαη εκεξνκελία γέλλεζεο, ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, θηλεηφ θαη ζηαζεξφ ηειέθσλν, θαηεγνξία (ΠΔ, ΤΔ ή ΓΔ), βαζκφ (Α, Β θηι) θαζψο θαη ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ ζην νπνίν ππάγεηαη. Πεξηνξηζκνί ζηα πεδία πεξηιακβάλνπλ ηελ απαγφξεπζε εκεξνκελίαο πξφζιεςεο κηθξφηεξε απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο + 17 έηε, κε πεληαςήθηνπο ηαρπδξνκηθνχο θψδηθεο θαη κε δεθαςήθηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο, εκεξνκελίεο πξνγελέζηεξεο ηεο 01/01/1900 θαη κεηαγελέζηεξεο ηεο ζεκεξηλήο. Γηα ην πεδίν ID έρεη πξνβιεθζεί απηφκαηε αξίζκεζε. 8

9 CATEGORIES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(10) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ (Α, Β, Γ, Γ θαη Δ). Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θαηλνχξησλ αιιά φρη ε δηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ. EMP_GRADES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(10) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηνπο βαζκνχο ππαιιήισλ (ΠΔ, ΤΔ θαη ΓΔ). Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θαηλνχξησλ αιιά φρη ε δηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ. CHARACTERISATIONS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(10) ΟΦΙ 9

10 Πεξηιακβάλεη ηνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα πξνζφληα φπσο νη μέλεο γιψζζεο (θαιψο, ιίαλ θαιψο θιπ). Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θαηλνχξησλ αιιά φρη ε δηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ. POSITION_TYPES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(10) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηνπο ηχπνπο ζέζεσλ πξντζηακέλσλ, φπσο Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζπληήο θαη Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο. Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θαηλνχξησλ αιιά φρη ε δηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ. Σηνπο ηέζζεξηο παξαπάλσ πίλαθεο, ην πεδίν ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ (ID) θαηαρσξίδεηαη απηφκαηα ζε θαζ λέα εγγξαθή, φρη απφ απηφκαηε αξίζκεζε αιιά ππνινγίδνληαο απηφκαηα ην ππάξρνλ κέγηζην θαη επαπμάλνληαο θαηά έλα. GENERAL_DIR ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Φνξέα. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε. 10

11 DIRECTORATES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ GENERAL_DIR NUMBER Ξέλν Κιεηδί GENERAL_DIR.ID Πεξηιακβάλεη ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Φνξέα. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε. Η θάζε δηεχζπλζε ζρεηίδεηαη κε κία Γεληθή Γηεχζπλζε. DEPARTMENTS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ DIRECTORATE NUMBER Ξέλν Κιεηδί DIRECTORATES.ID POSITION_TYPE NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ POSITION_TYPES.ID Πεξηιακβάλεη ηα Τκήκαηα ηνπ Φνξέα. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε. Τν θάζε ηκήκα αλήθεη ζε κία Γηεχζπλζε, νπφηε θαη ζε κία Γεληθή Γηεχζπλζε. Κάπνηα απφ ηα ηκήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα Γηεπζχλζεηο θαη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο κε ην ίδην φλνκα. Απηφ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη επεηδή θάπνηνη ππάιιεινη αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηελ Γηεχζπλζε ή Γεληθή Γηεχζπλζε θαη φρη ζε θάπνην απφ ηα ηκήκαηά ηεο. Τν ηειεπηαίν πεδίν αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο (ή Γηεχζπλζεο, ή Γεληθήο Γηεχζπλζεο). Απηή ε πξνζέγγηζε απινπζηεχεη ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο κνξίσλ αιιά θαη ηελ 11

12 θαηαρψξεζε θαη αλαδήηεζε ππαιιήισλ κε βάζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο ή Τκήκαηα, κε αλαθνξά ζε έλαλ πίλαθα αληί γηα ηξεηο. POINTS_PARAMETERS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί POSITION_TYPE NUMBER Σχλζεην OXI POSITION_TYPES.ID Πξσηεχνλ Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Σχλζεην OXI QUALIFICATION_CODES.ID Πξσηεχνλ Κιεηδί A NUMBER B NUMBER C NUMBER D NUMBER A_COMMENT VARCHAR2(1000) B_COMMENT VARCHAR2(1000) C_COMMENT VARCHAR2(1000) D_COMMENT VARCHAR2(1000) Πεξηιακβάλεη ηηο παξακέηξνπο κνξηνδφηεζεο. Έρνπλ πξνβιεθζεί κέρξη ηέζζεξηο παξάκεηξνη κε ηηο αληίζηνηρεο επεμεγήζεηο ηνπο. Ο θσδηθφο ιεθηηθνχ γηα ην θάζε πξνζφλ θαη ν ηχπνο ζέζεο γηα ηνλ νπνίν αληηζηνηρεί αλαγλσξίδνπλ κνλαδηθά ηελ θάζε εγγξαθή, νπφηε δελ ππάξρεη αλάγθε γηα μερσξηζηφ πεδίν αξίζκεζεο. Πξνζζήθε εγγξαθψλ ζε απηφλ ηνλ πίλαθα ζα ήηαλ πεξηηηή ρσξίο ηελ αιιαγή θαη πξνζζήθε φςεσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη επνκέλσο αιιαγή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ κνξίσλ. Γηαγξαθή ησλ εγγξαθψλ επηηξέπεηαη κφλν απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο, κε ηελ αλακελφκελε επίπησζε ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ κνξίσλ 12

13 QUALIFICATION_CODES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηνπο θσδηθνχο θαη πεξηγξαθέο γηα ηα πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή ππαξρφλησλ εγγξαθψλ νχηε ε αιιαγή ηνπο θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν θαζψο απηφ ζα επεξέαδε άκεζα ηνπο ππνινγηζκνχο κνξίσλ. Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή λέσλ εγγξαθψλ, αλ θαη νη λέεο εγγξαθέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο κνξίσλ ρσξίο αιιαγέο ζηηο φςεηο θαη απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο. INSTITUTES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ ABBREVIATION VARCHAR2(20) Πεξηιακβάλεη θνξείο επηκφξθσζεο ηνπ Γεκνζίνπ φπσο ην ΙΝ.ΔΠ. Η επηκφξθσζε ηνπ θάζε ππαιιήινπ απνηππψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ πίλαθα κε αλαθνξά ζε απηφλ γηα ην θνξέα επηκφξθσζεο. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε, ελψ ην ηειεπηαίν πεδίν επηηξέπεη πξναηξεηηθά ηελ απνζήθεπζε ζπληνκνγξαθίαο ηνπ θνξέα γηα εκθάληζε ζε εθηππσηηθά θαη αλαθνξέο. 13

14 LANGUAGES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ QUAL_CODE NUMBER Ξέλν Κιεηδί OXI QUALIFICATION_CODES.ID Πεξηιακβάλεη μέλεο γιψζζεο εληφο θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αλάινγα κε ηνλ θσδηθφ ζην ηειεπηαίν πεδίν). Τν πνηεο μέλεο γιψζζεο γλσξίδεη ν θάζε ππάιιεινο απνηππψλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα πνπ έρεη σο μέλν θιεηδί εγγξαθέο απφ απηφλ ηνλ πίλαθα. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε. LANGUAGE SKILLS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί LANGUAGE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ LANGUAGES.ID Κιεηδί CHARACTERISATION NUMBER Ξέλν Κιεηδί OXI CHARACTERISATIONS.ID Κάζε εγγξαθή ζπλδέεη έλαλ ππάιιειν κε κία μέλε γιψζζα. Τα δχν απηά ζηνηρεία αλαγλσξίδνπλ κνλαδηθά θάζε εγγξαθή, νπφηε δελ ππάξρεη αλάγθε μερσξηζηνχ πεδίνπ γηα αξίζκεζε. 14

15 DEGREES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην YEAR NUMBER Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί TITLE VARCHAR2(200) Ξέλν Κιεηδί OXI DEGREE_GRADE NUMBER OXI Σε απηφλ ηνλ πίλαθα γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ πξνπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Πεξηιακβάλεηαη ν βαζκφο (απφ 5 έσο 10) θαη ην έηνο απφθηεζεο. Μειινληηθά ή πνιχ παιηά έηε (π.ρ. 1900) δελ επηηξέπνληαη. Απηφο ν έιεγρνο γίλεηαη ζε νπνηαλδήπνηε πίλαθα πεξηιακβάλεη πεδίν έηνπο. Τν έηνο απνηειεί θνκκάηη ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ, νπφηε ζεσξψ φηη δελ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη απνθηήζεη δχν ηίηινπο ην ίδην έηνο. POSTGRAD ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην YEAR NUMBER Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Ξέλν Κιεηδί OXI QUALIFICATION_CODES.ID TITLE VARCHAR2(200) Ξέλν Κιεηδί OXI 15

16 Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ θαη ηα δηδαθηνξηθά. Δίλαη παλνκνηφηππνο κε ηνλ πξνεγνχκελν αιιά αληί γηα βαζκφ πεξηιακβάλεηαη ην ιεθηηθφ πνπ ην ραξαθηεξίδεη σο ζπλαθέο ε κε κε ην αληηθείκελν ππεξεζίαο, κία ιεπηνκέξεηα πνπ έρεη ζεκαζία ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ SCHOOLS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην YEAR NUMBER Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Ξέλν Κιεηδί OXI QUALIFICATION_CODES.ID Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδεηαη ην πνηνο ππάιιεινο έρεη απνθνηηήζεη απφ ζρνιέο δεκνζίνπ, φπσο ε Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ή Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σρνιή Δζληθήο Άκπλαο ή Αζθαιείαο. Ο ηίηινο ηεο θάζε ζρνιήο πεξηιακβάλεηαη ζην ιεθηηθφ, νπφηε δελ ππάξρεη αληίζηνηρν πεδίν. Καηά ηα άιια είλαη φκνηνο κε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα. 16

17 VOCATIONAL_TRAINING ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ QUAL_CODE NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ QUALIFICATION_CODES.ID EMPLOYEE NUMBER ΟΦΙ INSTITUTE NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ INSTITUTES.ID START_DATE DATE ΟΦΙ DAYS NUMBER ΟΦΙ Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη επηκνξθψζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, γηα ηηο αλάγθεο ππνινγηζκνχ ησλ κνξίσλ. Η αλαθνξά ζηνλ πίλαθα QUALIFICATION_CODES γίλεηαη γηαηί εθεί ππάξρεη ιεθηηθφ πνπ αλαγλσξίδεη ην πξνζφλ σο επηκφξθσζε. Καηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ε δηάξθεηα ηνπ θάζε επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ ζε εκέξεο. Γίλνληαη νη έιεγρνη γηα θαηαρψξεζε εκεξνκεληψλ θαη εκεξψλ ζε ινγηθά πιαίζηα, θαη ππάξρεη απηφκαηε αξίζκεζε γηα ην πεδίν ID. ACTIVITIES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ OXI QUALIFICATION_CODES.ID Κιεηδί COMMENTS VARCHAR2(4000) 17

18 Δδψ θαηαρσξίδνληαη νη εηδηθέο (φπσο ηηο ραξαθηεξίδεη ν Υπαιιειηθφο Κψδηθαο) δξαζηεξηφηεηεο ησλ Υπαιιήισλ. Πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζπγγξαθηθή εξγαζία, εθπξνζψπεζε ζε ζπκβνχιηα, θαηνρή ζέζεο ζε Γ.Σ. θιπ. Ο θσδηθφο ιεθηηθνχ πεξηιακβάλεη ηνλ ηχπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππάξρεη θαη έλα πεδίν γηα πξναηξεηηθά ζρφιηα ή ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηφηεηα. EVALUATIONS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην YEAR NUMBER Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ OXI QUALIFICATION_CODES.ID Κιεηδί FIELD1 NUMBER FIELD2 NUMBER FIELD3 NUMBER FIELD4 NUMBER FIELD5 NUMBER Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη αμηνινγήζεηο ππαιιήισλ. Μηα αμηνιφγεζε αλά έηνο κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε θάζε ππάιιειν. Οη πέληε ηνκείο αμηνιφγεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Υπαιιειηθφ Κψδηθα είλαη νη εμήο: Γλψζε Αληηθεηκέλνπ Υπεξεζίαο 18

19 Δλδηαθέξνλ θαη Γεκηνπξγηθφηεηα Γηνηθεηηθέο Ιθαλφηεηεο Υπεξεζηαθέο ζρέζεηο θαη Σπκπεξηθνξά Απνηειεζκαηηθφηεηα Οη ηηκέο ησλ αμηνινγήζεσλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 0 θαη 10 ελψ επηηξέπεηαη ζε κία αμηνιφγεζε θάπνηα πεδία λα είλαη θελά. ADMIN_POSITIONS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ DEPARTMENT NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ DEPARTMENTS.ID EMPLOYEE NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ EMPLOYEES.ID START_DATE DATE ΟΦΙ END_DATE DATE Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδεηαη ε δηνηθεηηθή εκπεηξία ησλ ππαιιήισλ. Τν πεδίν ηνπ ηκήκαηνο αληηπξνζσπεχεη ην ηκήκα ή δηεχζπλζε πνπ δηεηέιεζαλ πξντζηάκελνη. Απηφ θπζηθά κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθνπλ ηψξα. Η εκεξνκελία έλαξμεο είλαη ππνρξεσηηθή αιιά δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο πξφζιεςεο ηνπ ππαιιήινπ (νπφηε βεβαίσο νχηε κειινληηθή). Η εκεξνκελία ιήμεο δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο έλαξμεο αιιά κπνξεί λα είλαη θελή γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο θαηέρεη αθφκα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 19

20 CANDIDATES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί DEPARTMENT NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ OXI DEPARTMENTS.ID Κιεηδί ACTIVITIES_SCORE NUMBER OXI INTERVIEW_SCORE NUMBER OXI Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη ππνςεθηφηεηεο γηα ζέζεηο πξντζηακέλσλ. Έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα νπνηαδήπνηε ζέζε θαη γηα πάλσ απφ κία ηαπηφρξνλα, ρσξίο φκσο λα επηηξέπεηαη θαηαρψξεζε ππνςεθηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ ίδηα ζέζε 2 θνξέο. Υπνςεθηφηεηεο πνπ δελ ηζρχνπλ πηα, ή αλαθέξνληαλ ζε θξίζεηο νη νπνίεο παξήιζαλ πξέπεη λα δηαγξάθνληαη. Σηα δχν ηειεπηαία πεδία θαηαρσξίδνληαη νη ηηκέο γηα ηα κφξηα εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλέληεπμεο. Ο Υπαιιειηθφο θψδηθαο δίλεη φξηα γηα απηέο ηηο ηηκέο αλάινγα θάζε θνξά κε ην επίπεδν ηεο ζέζεο, ρσξίο φκσο λα ζέηεη ξεηέο νδεγίεο γηα ην πφζα κφξηα αληηζηνηρνχλ γηα θάζε ζηνηρείν. Οπφηε απηέο νη ηηκέο πξέπεη λα εηζαρζνχλ θαηά πεξίπησζε. Γίλεηαη έιεγρνο εηζαγσγήο ηηκψλ εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη έλδεημε ησλ νξίσλ ζην ρξήζηε. Ο ππνινγηζκφο κνξίσλ γίλεηαη κφλν γηα ηνπο ππνςεθίνπο θαη φρη γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο. 20

21 WORK_HOURS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην ARRIVAL DATE Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί Σχλζεην DEPARTURE DATE Πξσηεχνλ OXI Κιεηδί Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη ψξεο άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ απφ ηελ ππεξεζία. Οη ψξεο θαηαρσξίδνληαη κε αθξίβεηα ιεπηνχ. Δπηηξέπεηαη ε θαηαρψξεζε ηνπ ίδηνπ ππαιιήινπ δχν ε πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ ίδηα εκέξα αιιά φρη ηελ ίδηα ψξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε αθξίβεηα ιεπηνχ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πιεξνθνξίεο ηεο ψξαο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηνλ ηχπν δεδνκέλσλ DATE. Αλ θαη ν ηχπνο δεδνκέλσλ επηηξέπεη αθξίβεηα ζε επίπεδν ρηιηνζηψλ δεπηεξνιέπηνπ, θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πεξηηηφ ζηελ πεξίπησζή καο. Η εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν έσο αδχλαηνλ λα γίλεη απφ άλζξσπν. Έρεη πξνβιεθζεί ε απηνκαηνπνηεκέλε εηζαγσγή δεδνκέλσλ κε εηδηθή δηαδηθαζία. Τα δεδνκέλα ησλ εγγξαθψλ ππνζέηνπκε φηη ππνινγίδνληαη θαη ζπιιέγνληαη απφ θάπνην εμεηδηθεπκέλν κεραληζκφ ηεο ππεξεζίαο θαη απνζεθεχνληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ. Η κνξθή πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αθφινπζε (παξάδεηγκα): 21;03/09/07;07:22;14:55 17;03/09/07;07:26;14:29 22;03/09/07;07:26;15:44 7;03/09/07;07:34;14:39 21

22 Τν ζχκβνιν ηνπ εξσηεκαηηθνχ μερσξίδεη ηα δεδνκέλα ηεο εγγξαθήο. Κάζε εγγξαθή θαηαιακβάλεη κία ζεηξά. Τν πξψην ζηνηρείν είλαη ν θσδηθφο Υπαιιήινπ, ην δεχηεξν ε εκεξνκελία θαη ηα δχν ηειεπηαία νη ψξεο άθημεο θαη αλαρψξεζεο αληίζηνηρα. Μηα απνζεθεπκέλε δηαδηθαζία ζηε βάζε κπνξεί λα εξκελεχζεη δεδνκέλα ζε απηή ηε κνξθή θαη λα παξάγεη εγγξαθέο ζηνλ πίλαθα. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη πξνζβάζηκε κφλν ζηνλ ινγαξηαζκφ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο. Οη ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ έρνπλ δηθαίσκα κφλν πξνβνιήο ησλ ππαξρφλησλ εγγξαθψλ. Παξάγσγα δεδνκέλα απφ φςεηο πνπ πξνβάιινληαη ζε εθηππψζηκα θαη ζηηο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζκνχο σξψλ παξνπζίαο ηνπ θάζε ππαιιήινπ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζχλνια σξψλ κεηαμχ εχξνπο εκεξνκεληψλ. Αποηύπυζη Πληποθοπιών Δδώ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε απνηύπσζε πιεξνθνξηώλ πνπ πξνέθπςε από ηελ αλάιπζε ησλ πηλάθσλ. Ολνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν θαη δηεχζπλζε θαζψο θαη ηειέθσλα γηα ηνλ θάζε ππάιιειν. Τκήκα πνπ αλήθεη, θαηεγνξία θαη βαζκφο ηνπ ππαιιήινπ, εκεξνκελία πξφζιεςεο θαη γέλλεζεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ. Ξέλεο γιψζζεο, ηίηινη ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ησλ ππαιιήισλ θαη απνθνίηεζε απφ ζρνιέο δεκνζίνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην έηνο θαη βαζκφ ή ραξαθηεξηζκφ φπνπ είλαη απαξαίηεην. Δπηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ, ππεξεζηαθέο αμηνινγήζεηο θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, θαζψο θαη ινηπέο, ελδερνκέλσο κε-ππεξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο εκεξνκελίεο φπνπ είλαη απαξαίηεην. Η νξγάλσζε ηνπ θνξέα ζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο θαη Τκήκαηα. Η ππνςεθηφηεηα ππαιιήισλ γηα δηνηθεηηθέο ζέζεηο Η παξαθνινχζεζε σξψλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη παξάκεηξνη κνξηνδφηεζεο αλάινγα κε ην θάζε πξνζφλ θαη ηε ζέζε. 22

23 Λοιπά ζηοισεία Τν ζρήκα ηεο βάζεο πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ φςεσλ πάλσ ζηνπο πίλαθεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απεηθφληζεο πιεξνθνξηψλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο εμεηδηθεπκέλεο ζπλαξηήζεηο, δηαδηθαζίεο θαη triggers γηα ηηο αλάγθεο ππνινγηζκψλ αιιά θαη επαιήζεπζεο πεδίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. Η ζπδήηεζε ηεο θάζε φςεο ή ζπλάξηεζεο ζε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ πεξηηηή, φρη κφλν ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη νπφηε ηεο εθηεηακέλεο αλάιπζεο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ αιιά ιφγσ ηνπ φηη είλαη κεδακηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Σην παξάξηεκα πεξηιακβάλεηαη ν πιήξεο πεγαίνο θψδηθαο ζε SQL θαη PL/SQL γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα ηα εμεηάζεη. 23

24 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Δγκαηάζηαζη ΓΒΓ Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή, απαηηείηαη ε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηφζν ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν θηινμελεί ην εθηειέζηκν (Forms & Reports Server) θαη βξίζθεηαη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ θάζε ρξήζηε, φζν θαη ην Σχζηεκα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ην νπνίν ε εθαξκνγή ζπλεξγάδεηαη, ην νπνίν ηππηθά, αιιά φρη απαξαίηεηα βξίζθεηαη ζε μερσξηζηφ κεράλεκα ξπζκηζκέλν εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ. Η βάζε δεδνκέλσλ απαηηείηαη λα είλαη Oracle, νπνηαδήπνηε έθδνζε εθηφο ηεο Application Express ε νπνία δελ ζπλεξγάδεηαη κε ην Forms θαη Reports Server. Η εγθαηάζηαζή ηεο έγηλε κε φιεο ηηο πξνεπηιεγκέλεο επηινγέο. Η δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: Καηαξρήλ επηιέγνπκε κέζνδν εγθαηάζηαζεο. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο επηιέγνπκε ηε βαζηθή εγθαηάζηαζε κε ηε ιηγφηεξε αιιειεπίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο. Δθφζνλ ζέινπκε απιψο λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή γηα ράξηλ παξαδείγκαηνο θαη δελ ελδηαθεξφκαζηε γηα απνδνηηθφηεηα θαη 24

25 εμεδεηεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ην ΣΓΒΓ, ζε φιε ηε δηαδηθαζία αθνινπζνχκε ηηο πην απιέο δπλαηέο κεζφδνπο Σηελ επφκελε νζφλε καο πιεξνθνξεί γηα ηα παθέηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηππηθή κέζνδν εγθαηάζηαζεο. Δπηιέγνπκε install. Μεηά ηελ αληηγξαθή ησλ αξρείσλ, ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο καο θαιεί λα ξπζκίζνπκε θσδηθνχο θαη ελεξγνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ δηαρείξηζεο ηνπ ΣΓΒΓ. 25

26 Δπηιέγνπκε θσδηθνχο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Δδψ νινθιεξψλεηαη ε βαζηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΓΒΓ. Τν επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Αλνίγνπκε έλαλ internet browser θαη πιεθηξνινγνχκε ηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Αλ δηαρεηξηδφκαζηε ην ΣΓΒΓ απφ άιιν ππνινγηζηή ζην ίδην δίθηπν (δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην internet παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 26

27 browser) αληηθαζηζηνχκε ηε ιέμε localhost κε ην IP Address ηνπ ππνινγηζηή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ΣΓΒΓ. Τν ΣΓΒΓ έρεη απηφκαηα ξπζκηζηεί λα μεθηλάεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ζε θάζε επαλεθθίλεζε. Σηα πεδία πιεθηξνινγνχκε γηα ρξήζηε ηνλ SYSTEM κε φπνην θσδηθφ έρνπκε επηιέμεη. Σηελ επφκελε νζφλε, επηιέγνπκε administration θαη απφ εθεί users. Θέινπκε έλαλ λέν ρξήζηε γηα ηελ εθαξκνγή, νπφηε επηιέγνπκε create Ολνκάδνπκε ην ρξήζηε ESDD. Ο ρξήζηεο κε απηφ ην φλνκα αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή σο ινγαξηαζκφο κε πιήξε δηθαηψκαηα. Απηφ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρξήζηε σο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΣΓΒΓ. Ωζηφζν, γηα ιφγνπο απιφηεηαο είλαη επηζπκεηφ λα ηνλ θάλνπκε δηαρεηξηζηή θαη ζην ΣΓΒΓ φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε νζφλε. Σε έλα ηππηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, ν πξαγκαηηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΣΓΒΓ ζα έδηλε ην ειάρηζην ησλ απαξαηηήησλ δπλαηνηήησλ ζην ινγαξηαζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, αιιά θάηη 27

28 ηέηνην απαηηεί πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ελφο ΣΓΒΓ θαη δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή πνπ εμεηάδνπκε. Δπηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα ησλ ξφισλ ηελ επηινγή DBA θαη εθηεινχκε ηελ εληνιή Modify. Μπνξνχκε κε ηνλ ίδην ηξφπν λα θηηάμνπκε θαη άιινπο ρξήζηεο νη νπνίνη ζα έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα ζηελ εθαξκνγή. Πάιη γηα ιφγνπο απιφηεηαο πξνηείλεηαη λα έρνπλ ην ξφιν DBA ζε επίπεδν ΣΓΒΓ. Τέινο, πξέπεη λα θνξηψζνπκε ην ζρήκα ηεο βάζεο ζην ρξήζηε ESDD. Αλνίγνπκε πάιη έλαλ browser θαη πιεθηξνινγνχκε ηε δηεχζπλζε: Δπηιέγνπκε ην ρξήζηε ESDD κε ηνλ αλάινγν θσδηθφ θαη orcl σο connect identifier. 28

29 Σηελ επφκελε νζφλε εθηεινχκε ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία (script) πνπ δεκηνπξγεί ηνπο πίλαθεο, ηα δεδνκέλα θαη φια ηα απαξαίηεηα αληηθείκελα ζην ινγαξηαζκφ απηφ. Όια ηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζην θάθειν schema πξέπεη λα αληηγξαθνχλ ζην δίζθν ζε κία γλσζηή ηνπνζεζία ή κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη απεπζείαο απφ ην cd. Σην παξάδεηγκα, ζεσξψ φηη ε ηνπνζεζία είλαη ην c:\temp Αλ έρνπκε θαη άιινπο ρξήζηεο, ηφηε γηα ηνλ θαζέλαλ απφ απηνχο πξέπεη λα θάλνπκε login κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη λα εθηειέζνπκε ηελ Απηφ επηηξέπεη ζηνπο άιινπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη πίλαθεο ηνπ ρξήζηε ESDD ηα νπνία κφιηο δεκηνπξγήζακε κε ηελ πξνεγνχκελε εληνιή. Αληίζηνηρα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα scripts _drop_all.sql θαη _drop_synonyms.sql αλ ππάξμεη πνηέ ε αλάγθε λα δηαγξαθνχλ ηα δεδνκέλα. φια ηα άιια αξρεία ζηνλ ίδην θαηάινγν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη πξέπεη λα βξίζθνληαη καδί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπο. Σε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ην αξρείν data.csv πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν c:\temp γηα λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ηελ εθαξκνγή θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δίλαη ην κφλν αξρείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη φρη πξηλ. Δλαιιαθηηθά ζα έπξεπε θάπνηνο λα αλνίμεη ην script create_directory.sql θαη λα νξίζεη ηνλ επηζπκεηφ θαηάινγν. 29

30 Δγκαηάζηαζη Δθαπμογήρ Τν εθηειέζηκν ηεο εθαξκνγήο (ESDD1.fmx) θαζώο θαη ηα βνεζεηηθά αξρεία γηα ηα εθηππσηηθά (.rdf) δελ ρξεηάδνληαη εγθαηάζηαζε. Μπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ από νπνηνδήπνηε θαηάινγν ζην δίζθν κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη βξίζθνληαη καδί θαη ν θαηάινγνο έρεη δεισζεί ζην κεηξών ησλ windows ζην θιεηδί ηεο Oracle. Όκσο ην πεξηβάιινλ πνπ θηινμελεί ηηο εθαξκνγέο ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε. Δθηειώληαο ην setup από ην cd εγθαηάζηαζεο ηνπ oracle developer 6i καο παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο: Αλ δελ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο αιιά κφλν λα ηελ εθηειέζνπκε, δηαιέγνπκε Forms Server. Δπηιέγνπκε typical installation 30

31 Η παξαπάλσ επηινγή αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο κέζα απφ web πεξηβάιινλ. Η εθαξκνγή πξννξίδεηαη γηα ηνπηθή εθηέιεζε απφ θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο νπφηε επηιέγνπκε ην client/server deployment. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο μαλαηξέρνπκε ην αξρηθφ setup θαη επηιέγνπκε reports server. Η εγθαηάζηαζε είλαη παξφκνηα, κε ηελ πξνζζήθε ησλ παξαθάησ νζνλψλ: Η πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ άκεζε εθθίλεζε ηεο ππεξεζίαο ζηα windows θαη ε δεχηεξε αθνξά ζηε δεκηνπξγία αλαγλσξηζηηθνχ γηα ην reports server ψζηε λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ην forms server. Τα πεδία ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα θαη ρξεηάδεηαη απιψο λα ηα εγθξίλνπκε. Τέινο πξέπεη λα δειψζνπκε ηνλ θαηάινγν εχξεζεο ηεο εθαξκνγήο ζην κεηξψν ησλ windows. Δπηιέγνπκε ζηα windows: Start run (έλαξμε εθηέιεζε) θαη πιεθηξνινγνχκε regedit 31