ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης ποσδαστής: Κηποσρός Νικόλαος ΑΘΗΝΑ

2 Πεξίιεςε Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ κίαο νπνηαδήπνηε δεκφζηαο ππεξεζίαο. Πεξηιακβάλεηαη ν θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο θαη νη πιήξεηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο καδί κε ην εθηειέζηκν ζην ζπλνδεπηηθφ cd. Γηα ηελ αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξγαιεία Oracle, ε παξνπζία ησλ νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζην ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. Η εθαξκνγή επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππαιιήισλ κε κηα ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πξνζφληα ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ ππνινγηζκνχ κνξίσλ ζχκθσλα κε ην λέν Υπαιιειηθφ Κψδηθα. Πεξηιακβάλεη αθφκα ζηνηρεία ηνπ θνξέα θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ησλ σξψλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ελψ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθηελή παξακεηξνπνίεζε. Λέμεηο Κιεηδηά: Oracle, Βάζε Γεδνκέλσλ, Δθαξκνγή, Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ, Υπαιιειηθφο Κψδηθαο, Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα, Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ Abstract This assessment consists of a database application that can be used for the Personnel Management of any Public Organisation. The source code and user s manual are included along with the executable in the accompanying cd. Oracle tools were used for the development of the application. Their presence is particularly strong in the IT departments of the Greek public sector. The application can be used to store and present data pertaining to the employees. It focuses on the qualifications of the personnel since such information is vital for calculating points in accordance with the new version of the Code of the Civil Servants. It also includes data on the Organisation itself as well as a system to help monitor the working hours of individual employees. Extra effort has been made to parameterise the application as much as possible for flexibility purposes. Key Words: Oracle, Database, Application, Software Development, Code of Civil Servants, Information Systems, Personnel Management 2

3 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 5 Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ Σπζηήκαηνο θαη Απαηηήζεηο... 6 Τν ζρήκα ηεο Βάζεο... 7 Πίλαθεο... 7 Απνηύπσζε Πιεξνθνξηώλ Λνηπά ζηνηρεία Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Δγθαηάζηαζε ΣΓΒΓ Δγθαηάζηαζε Δθαξκνγήο Οδεγίεο Φξήζεο Οζόλε Σύλδεζεο Φόξκα Υπαιιήισλ Γλώζε Ξέλσλ Γισζζώλ Τίηινη Σπνπδώλ Μεηαπηπρηαθά θαη Γηδαθηνξηθά Σρνιέο ηνπ Γεκνζίνπ Δπηκόξθσζε Υπεξεζηαθέο Αμηνινγήζεηο Γηνηθεηηθή Δκπεηξία Δηδηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Γνκή ηνπ Φνξέα Ιζηνξηθό Γηνίθεζεο Λίζηα Υπνςεθίσλ Αλαιπηηθά Μόξηα αλά Υπνςήθην Καηάζηαζε Αζξνηζκάησλ Πξνζέιεπζε Υπαιιήισλ Παξάκεηξνη Μνξηνδόηεζεο Γιώζζεο Δπηκόξθσζε Λίζηα Πξνζόλησλ Λνηπά Σηνηρεία Βηβιηνγξαθία Παξαξηήκαηα

4 Script Γεκηνπξγίαο Καηαιόγνπ Scripts Μαδηθήο Δθηέιεζεο Scripts Σπλώλπκσλ Γεκηνπξγία Πηλάθσλ Γεκηνπξγία Triggers Γηαδηθαζίεο θαη Σπλαξηήζεηο Όςεηο Πηλάθσλ Όςεηο Πηλάθσλ γηα ρξήζε Δθηππσηηθώλ

5 Δηζαγσγή Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ, απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ ελφο Γεκνζίνπ Οξγαληζκνχ. Αλ θαη ε εξγαζία είρε εθπαηδεπηηθφ ραξαθηήξα θαη απνζθνπνχζε ζηελ απφθηεζε εκπεηξίαο θαη εμάζθεζε κε εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ αξρηηεθηνληθήο client-server, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη παξαγσγηθά. Τν ζχζηεκα απνηππψλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαηήξεζε ελφο βηνγξαθηθνχ ησλ εξγαδνκέλσλ Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ ηνπ Οξγαληζκνχ, θαζψο θαη ηελ απνηχπσζε ηεο Γνκήο ηνπ Οξγαληζκνχ. Η απνηχπσζε πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη θαη απνζήθεπζε εκεξψλ θαη σξψλ παξνπζίαο ζηελ ππεξεζία. Δπίζεο, επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ κνξίσλ γηα πξναγσγέο ππαιιήισλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 85 ηνπ λένπ Υπαιιειηθνχ Κψδηθα Γηα ιφγνπο θηιηθφηεηαο, θαηαβιήζεθε ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε ηεο αλάγθεο πιεθηξνιφγεζεο ζηνηρείσλ. Με εμαίξεζε ηελ πιεθηξνιφγεζε νλνκάησλ θαη ηίηισλ θαηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ, φιεο νη ελέξγεηεο γίλνληαη κε ηελ επηινγή απφ κελνχ ηχπνπ ιίζηαο ε θαηαξξάθηε (combo-box), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ιαζψλ. Τν Client Tier ηεο εθαξκνγήο αλαπηχρζεθε ζε Oracle Developer 6.0 Release 2.0 πνπ πεξηιακβάλεη ην Oracle Forms θαη ην Oracle Reports. Τν ΣΓΒΓ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε Oracle 10g Enterprise θαη ην πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ ην Oracle SQL-Developer γηα ην Server Tier. Η εθαξκνγή έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε απφ πνιινχο ινγαξηαζκνχο ρξεζηψλ, έλαο εθ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεη ην ζρήκα θαη ηα δεδνκέλα θαη έρεη ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή. Οη ππφινηπνη έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα θαη πξννξίδνληαη γηα θαζεκεξηλή ρξήζε. 5

6 Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ Σπζηήκαηνο θαη Απαηηήζεηο Η εθαξκνγή αθνινπζεί ην κνληέιν αξρηηεθηνληθήο client-server. Δλζσκαηψλεη ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε, δειαδή ηηο θφξκεο θαη ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ αιιά ε απνζήθεπζε θαη άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη απφ εμσηεξηθφ ππνζχζηεκα, έλα Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (ΣΓΒΓ), κε ην νπνίν ε εθαξκνγή αιιειεπηδξά σο πειάηεο. Τν επίπεδν ηεο Βάζεο (Database Server Tier) κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ΣΓΒΓ ηεο Oracle απφ 8i ή κεηαγελέζηεξν εθηφο απφ ηελ Application Express Edition. Η δεκηνπξγία ηνπ ζρήκαηνο θαη αξρηθψλ δεδνκέλσλ γίλεηαη απηνκαηνπνηεκέλα κέζσ scripts πνπ παξέρνληαη καδί κε ηελ εθαξκνγή. Απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο ρξήζηε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην ζρήκα θαη ηα δεδνκέλα. Απηφ απαηηεί δηθαηψκαηα δηαρεηξηζηή ζην ΣΓΒΓ. Αλ ην ΣΓΒΓ είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλν θαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία, απηέο νη ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ ππάξρνληα δηαρεηξηζηή ηνπ ΣΓΒΓ. Η εθαξκνγή εθηειείηαη απφ ην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ θάζε ρξήζηε μερσξηζηά θαη, φπσο φιεο νη εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζε Oracle Forms θαη Oracle Reports, εθηειείηαη κέζα απφ πεξηβάιινλ Forms Server θαη Reports Server ηα νπνία πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο Τφζν ζε επίπεδν server αιιά θαη ζηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε θσδηθνδειίδαο (codepage) cp1253 γηα ηε ζσζηή απεηθφληζε ησλ ειιεληθψλ. Σε ειιεληθέο εθδφζεηο ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ζίγνπξν φηη πεξηιακβάλεηαη. Η αλάπηπμε θαη δνθηκή ηεο εθαξκνγήο έγηλε ζε Λεηηνπξγηθφ Σχζηεκα Windows XP Professional. Ωζηφζν, νπνηνδήπνηε, ε θαη ηα δχν Tiers ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε άιιν Λεηηνπξγηθφ Σχζηεκα. Όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θφξκεο, ην εθηειέζηκν αξρείν (.fmx) είλαη γηα Windows αιιά ν θψδηθαο (.fmb) κπνξεί λα κεηαγισηηηζζεί γηα ιεηηνπξγία ζε Linux, MacOS, Solaris ή νπνηνδήπνηε άιιν 6

7 ιεηηνπξγηθφ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ Oracle θαη ζην νπνίν έρεη θπθινθνξήζεη ην Oracle Developer. Απαηηείηαη δηθηχσζε κεηαμχ ηνπ κεραλήκαηνο πνπ θηινμελεί ην ΣΓΒΓ θαη ηνλ θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο πνπ εθηειεί ηελ εθαξκνγή. Φπζηθά είλαη δπλαηφλ θαη ηα δχν επίπεδα λα θηινμελνχληαη απφ ην ίδην κεράλεκα, νπφηε θαη δελ ππάξρεη απαίηεζε δηθηχσζεο. Τν ζρήκα ηεο Βάζεο Πίνακερ Παξαθάησ αλαγξάθνληαη νη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βάζε, θαη ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη: - ηα πεδία θάζε πίλαθα θαη ν ηχπνο ηνπ θάζε πεδίνπ - ηα θιεηδηά ζε θάζε πίλαθα (πξσηεχνλ θιεηδί, μέλν θιεηδί ή ζχλζεην πξσηεχνλ θιεηδί) - ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πεδίσλ ελφο πίλαθα κε πεδία άιισλ πηλάθσλ (ζρέζε «έλα πξνο πνιιά» ή «πνιιά πξνο έλα»). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηχπνο δεδνκέλνπ varchar2 ππνζηεξίδεη ειιεληθνχο ραξαθηήξεο αιιά απηνί θαηαιακβάλνπλ ην δηπιάζην ρψξν απφ ηνπο ιαηηληθνχο. Σπλεπψο έλα πεδίν varchar2 (50) κπνξεί λα απνζεθεχζεη πεξίπνπ 25 ειιεληθνχο ραξαθηήξεο. 7

8 EMPLOYEES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ SURNAME VARCHAR2(100) ΟΦΙ FIRSTNAME VARCHAR2(100) ΟΦΙ FATHERNAME VARCHAR2(100) ΟΦΙ BIRTHDAY DATE ΟΦΙ HIREDATE DATE ΟΦΙ ADDRESS VARCHAR2(200) ΝΑΙ ZIPCODE NUMBER ΝΑΙ PHONE NUMBER ΝΑΙ MPHONE NUMBER ΝΑΙ CATEGORY NUMBER Ξέλν θιεηδί ΟΦΙ CATEGORIES.ID EMP_GRADE NUMBER Ξέλν θιεηδί ΟΦΙ EMP_GRADES.ID DEPARTMENT NUMBER Ξέλν θιεηδί ΝΑΙ DEPARTMENTS.ID Ο πίλαθαο employees απνηππψλεη ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε ππαιιήινπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο, εθηφο απφ νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, δηεχζπλζε θαη εκεξνκελία γέλλεζεο, ηελ εκεξνκελία πξφζιεςεο, θηλεηφ θαη ζηαζεξφ ηειέθσλν, θαηεγνξία (ΠΔ, ΤΔ ή ΓΔ), βαζκφ (Α, Β θηι) θαζψο θαη ηκήκα ηνπ νξγαληζκνχ ζην νπνίν ππάγεηαη. Πεξηνξηζκνί ζηα πεδία πεξηιακβάλνπλ ηελ απαγφξεπζε εκεξνκελίαο πξφζιεςεο κηθξφηεξε απφ ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο + 17 έηε, κε πεληαςήθηνπο ηαρπδξνκηθνχο θψδηθεο θαη κε δεθαςήθηνπο ηειεθσληθνχο αξηζκνχο, εκεξνκελίεο πξνγελέζηεξεο ηεο 01/01/1900 θαη κεηαγελέζηεξεο ηεο ζεκεξηλήο. Γηα ην πεδίν ID έρεη πξνβιεθζεί απηφκαηε αξίζκεζε. 8

9 CATEGORIES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(10) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ (Α, Β, Γ, Γ θαη Δ). Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θαηλνχξησλ αιιά φρη ε δηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ. EMP_GRADES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(10) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηνπο βαζκνχο ππαιιήισλ (ΠΔ, ΤΔ θαη ΓΔ). Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θαηλνχξησλ αιιά φρη ε δηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ. CHARACTERISATIONS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(10) ΟΦΙ 9

10 Πεξηιακβάλεη ηνπο ραξαθηεξηζκνχο γηα πξνζφληα φπσο νη μέλεο γιψζζεο (θαιψο, ιίαλ θαιψο θιπ). Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θαηλνχξησλ αιιά φρη ε δηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ. POSITION_TYPES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(10) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηνπο ηχπνπο ζέζεσλ πξντζηακέλσλ, φπσο Γεληθφο Γηεπζπληήο, Γηεπζπληήο θαη Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο. Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή θαηλνχξησλ αιιά φρη ε δηαγξαθή ησλ ππαξρφλησλ. Σηνπο ηέζζεξηο παξαπάλσ πίλαθεο, ην πεδίν ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ (ID) θαηαρσξίδεηαη απηφκαηα ζε θαζ λέα εγγξαθή, φρη απφ απηφκαηε αξίζκεζε αιιά ππνινγίδνληαο απηφκαηα ην ππάξρνλ κέγηζην θαη επαπμάλνληαο θαηά έλα. GENERAL_DIR ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηηο Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Φνξέα. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε. 10

11 DIRECTORATES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ GENERAL_DIR NUMBER Ξέλν Κιεηδί GENERAL_DIR.ID Πεξηιακβάλεη ηηο Γηεπζχλζεηο ηνπ Φνξέα. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε. Η θάζε δηεχζπλζε ζρεηίδεηαη κε κία Γεληθή Γηεχζπλζε. DEPARTMENTS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ DIRECTORATE NUMBER Ξέλν Κιεηδί DIRECTORATES.ID POSITION_TYPE NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ POSITION_TYPES.ID Πεξηιακβάλεη ηα Τκήκαηα ηνπ Φνξέα. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε. Τν θάζε ηκήκα αλήθεη ζε κία Γηεχζπλζε, νπφηε θαη ζε κία Γεληθή Γηεχζπλζε. Κάπνηα απφ ηα ηκήκαηα αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα Γηεπζχλζεηο θαη Γεληθέο Γηεπζχλζεηο κε ην ίδην φλνκα. Απηφ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη επεηδή θάπνηνη ππάιιεινη αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηελ Γηεχζπλζε ή Γεληθή Γηεχζπλζε θαη φρη ζε θάπνην απφ ηα ηκήκαηά ηεο. Τν ηειεπηαίν πεδίν αληηπξνζσπεχεη ην επίπεδν πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο (ή Γηεχζπλζεο, ή Γεληθήο Γηεχζπλζεο). Απηή ε πξνζέγγηζε απινπζηεχεη ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πινπνηήζεθαλ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο κνξίσλ αιιά θαη ηελ 11

12 θαηαρψξεζε θαη αλαδήηεζε ππαιιήισλ κε βάζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο ή Τκήκαηα, κε αλαθνξά ζε έλαλ πίλαθα αληί γηα ηξεηο. POINTS_PARAMETERS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί POSITION_TYPE NUMBER Σχλζεην OXI POSITION_TYPES.ID Πξσηεχνλ Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Σχλζεην OXI QUALIFICATION_CODES.ID Πξσηεχνλ Κιεηδί A NUMBER B NUMBER C NUMBER D NUMBER A_COMMENT VARCHAR2(1000) B_COMMENT VARCHAR2(1000) C_COMMENT VARCHAR2(1000) D_COMMENT VARCHAR2(1000) Πεξηιακβάλεη ηηο παξακέηξνπο κνξηνδφηεζεο. Έρνπλ πξνβιεθζεί κέρξη ηέζζεξηο παξάκεηξνη κε ηηο αληίζηνηρεο επεμεγήζεηο ηνπο. Ο θσδηθφο ιεθηηθνχ γηα ην θάζε πξνζφλ θαη ν ηχπνο ζέζεο γηα ηνλ νπνίν αληηζηνηρεί αλαγλσξίδνπλ κνλαδηθά ηελ θάζε εγγξαθή, νπφηε δελ ππάξρεη αλάγθε γηα μερσξηζηφ πεδίν αξίζκεζεο. Πξνζζήθε εγγξαθψλ ζε απηφλ ηνλ πίλαθα ζα ήηαλ πεξηηηή ρσξίο ηελ αιιαγή θαη πξνζζήθε φςεσλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη επνκέλσο αιιαγή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ κνξίσλ. Γηαγξαθή ησλ εγγξαθψλ επηηξέπεηαη κφλν απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο, κε ηελ αλακελφκελε επίπησζε ζηνπο ππνινγηζκνχο ησλ κνξίσλ 12

13 QUALIFICATION_CODES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ Πεξηιακβάλεη ηνπο θσδηθνχο θαη πεξηγξαθέο γηα ηα πξνζφληα ησλ ππαιιήισλ. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή ππαξρφλησλ εγγξαθψλ νχηε ε αιιαγή ηνπο θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν θαζψο απηφ ζα επεξέαδε άκεζα ηνπο ππνινγηζκνχο κνξίσλ. Δπηηξέπεηαη ε πξνζζήθε θαη δηαγξαθή λέσλ εγγξαθψλ, αλ θαη νη λέεο εγγξαθέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνπο ππνινγηζκνχο κνξίσλ ρσξίο αιιαγέο ζηηο φςεηο θαη απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο. INSTITUTES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ ABBREVIATION VARCHAR2(20) Πεξηιακβάλεη θνξείο επηκφξθσζεο ηνπ Γεκνζίνπ φπσο ην ΙΝ.ΔΠ. Η επηκφξθσζε ηνπ θάζε ππαιιήινπ απνηππψλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ πίλαθα κε αλαθνξά ζε απηφλ γηα ην θνξέα επηκφξθσζεο. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε, ελψ ην ηειεπηαίν πεδίν επηηξέπεη πξναηξεηηθά ηελ απνζήθεπζε ζπληνκνγξαθίαο ηνπ θνξέα γηα εκθάληζε ζε εθηππσηηθά θαη αλαθνξέο. 13

14 LANGUAGES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ NAME VARCHAR2(200) ΟΦΙ QUAL_CODE NUMBER Ξέλν Κιεηδί OXI QUALIFICATION_CODES.ID Πεξηιακβάλεη μέλεο γιψζζεο εληφο θαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αλάινγα κε ηνλ θσδηθφ ζην ηειεπηαίν πεδίν). Τν πνηεο μέλεο γιψζζεο γλσξίδεη ν θάζε ππάιιεινο απνηππψλεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα πνπ έρεη σο μέλν θιεηδί εγγξαθέο απφ απηφλ ηνλ πίλαθα. Τν πεδίν ID θαηαρσξίδεηαη κε απηφκαηε αξίζκεζε. LANGUAGE SKILLS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί LANGUAGE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ LANGUAGES.ID Κιεηδί CHARACTERISATION NUMBER Ξέλν Κιεηδί OXI CHARACTERISATIONS.ID Κάζε εγγξαθή ζπλδέεη έλαλ ππάιιειν κε κία μέλε γιψζζα. Τα δχν απηά ζηνηρεία αλαγλσξίδνπλ κνλαδηθά θάζε εγγξαθή, νπφηε δελ ππάξρεη αλάγθε μερσξηζηνχ πεδίνπ γηα αξίζκεζε. 14

15 DEGREES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην YEAR NUMBER Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί TITLE VARCHAR2(200) Ξέλν Κιεηδί OXI DEGREE_GRADE NUMBER OXI Σε απηφλ ηνλ πίλαθα γίλεηαη ε θαηαρψξεζε ησλ Παλεπηζηεκηαθψλ πξνπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Πεξηιακβάλεηαη ν βαζκφο (απφ 5 έσο 10) θαη ην έηνο απφθηεζεο. Μειινληηθά ή πνιχ παιηά έηε (π.ρ. 1900) δελ επηηξέπνληαη. Απηφο ν έιεγρνο γίλεηαη ζε νπνηαλδήπνηε πίλαθα πεξηιακβάλεη πεδίν έηνπο. Τν έηνο απνηειεί θνκκάηη ηνπ πξσηεχνληνο θιεηδηνχ, νπφηε ζεσξψ φηη δελ κπνξεί θάπνηνο λα έρεη απνθηήζεη δχν ηίηινπο ην ίδην έηνο. POSTGRAD ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην YEAR NUMBER Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Ξέλν Κιεηδί OXI QUALIFICATION_CODES.ID TITLE VARCHAR2(200) Ξέλν Κιεηδί OXI 15

16 Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη κεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ θαη ηα δηδαθηνξηθά. Δίλαη παλνκνηφηππνο κε ηνλ πξνεγνχκελν αιιά αληί γηα βαζκφ πεξηιακβάλεηαη ην ιεθηηθφ πνπ ην ραξαθηεξίδεη σο ζπλαθέο ε κε κε ην αληηθείκελν ππεξεζίαο, κία ιεπηνκέξεηα πνπ έρεη ζεκαζία ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ SCHOOLS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην YEAR NUMBER Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Ξέλν Κιεηδί OXI QUALIFICATION_CODES.ID Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδεηαη ην πνηνο ππάιιεινο έρεη απνθνηηήζεη απφ ζρνιέο δεκνζίνπ, φπσο ε Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ή Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σρνιή Δζληθήο Άκπλαο ή Αζθαιείαο. Ο ηίηινο ηεο θάζε ζρνιήο πεξηιακβάλεηαη ζην ιεθηηθφ, νπφηε δελ ππάξρεη αληίζηνηρν πεδίν. Καηά ηα άιια είλαη φκνηνο κε ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα. 16

17 VOCATIONAL_TRAINING ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ QUAL_CODE NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ QUALIFICATION_CODES.ID EMPLOYEE NUMBER ΟΦΙ INSTITUTE NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ INSTITUTES.ID START_DATE DATE ΟΦΙ DAYS NUMBER ΟΦΙ Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη επηκνξθψζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, γηα ηηο αλάγθεο ππνινγηζκνχ ησλ κνξίσλ. Η αλαθνξά ζηνλ πίλαθα QUALIFICATION_CODES γίλεηαη γηαηί εθεί ππάξρεη ιεθηηθφ πνπ αλαγλσξίδεη ην πξνζφλ σο επηκφξθσζε. Καηαγξάθεηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο θαη ε δηάξθεηα ηνπ θάζε επηκνξθσηηθνχ ζεκηλαξίνπ ζε εκέξεο. Γίλνληαη νη έιεγρνη γηα θαηαρψξεζε εκεξνκεληψλ θαη εκεξψλ ζε ινγηθά πιαίζηα, θαη ππάξρεη απηφκαηε αξίζκεζε γηα ην πεδίν ID. ACTIVITIES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ OXI QUALIFICATION_CODES.ID Κιεηδί COMMENTS VARCHAR2(4000) 17

18 Δδψ θαηαρσξίδνληαη νη εηδηθέο (φπσο ηηο ραξαθηεξίδεη ν Υπαιιειηθφο Κψδηθαο) δξαζηεξηφηεηεο ησλ Υπαιιήισλ. Πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζπγγξαθηθή εξγαζία, εθπξνζψπεζε ζε ζπκβνχιηα, θαηνρή ζέζεο ζε Γ.Σ. θιπ. Ο θσδηθφο ιεθηηθνχ πεξηιακβάλεη ηνλ ηχπν ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππάξρεη θαη έλα πεδίν γηα πξναηξεηηθά ζρφιηα ή ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ δξαζηεξηφηεηα. EVALUATIONS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην YEAR NUMBER Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί QUAL_CODE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ OXI QUALIFICATION_CODES.ID Κιεηδί FIELD1 NUMBER FIELD2 NUMBER FIELD3 NUMBER FIELD4 NUMBER FIELD5 NUMBER Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη αμηνινγήζεηο ππαιιήισλ. Μηα αμηνιφγεζε αλά έηνο κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε θάζε ππάιιειν. Οη πέληε ηνκείο αμηνιφγεζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Υπαιιειηθφ Κψδηθα είλαη νη εμήο: Γλψζε Αληηθεηκέλνπ Υπεξεζίαο 18

19 Δλδηαθέξνλ θαη Γεκηνπξγηθφηεηα Γηνηθεηηθέο Ιθαλφηεηεο Υπεξεζηαθέο ζρέζεηο θαη Σπκπεξηθνξά Απνηειεζκαηηθφηεηα Οη ηηκέο ησλ αμηνινγήζεσλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 0 θαη 10 ελψ επηηξέπεηαη ζε κία αμηνιφγεζε θάπνηα πεδία λα είλαη θελά. ADMIN_POSITIONS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ ID NUMBER Πξσηεχνλ θιεηδί ΟΦΙ DEPARTMENT NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ DEPARTMENTS.ID EMPLOYEE NUMBER Ξέλν Κιεηδί ΟΦΙ EMPLOYEES.ID START_DATE DATE ΟΦΙ END_DATE DATE Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδεηαη ε δηνηθεηηθή εκπεηξία ησλ ππαιιήισλ. Τν πεδίν ηνπ ηκήκαηνο αληηπξνζσπεχεη ην ηκήκα ή δηεχζπλζε πνπ δηεηέιεζαλ πξντζηάκελνη. Απηφ θπζηθά κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ην ηκήκα ζην νπνίν αλήθνπλ ηψξα. Η εκεξνκελία έλαξμεο είλαη ππνρξεσηηθή αιιά δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο πξφζιεςεο ηνπ ππαιιήινπ (νπφηε βεβαίσο νχηε κειινληηθή). Η εκεξνκελία ιήμεο δελ κπνξεί λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο έλαξμεο αιιά κπνξεί λα είλαη θελή γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο θαηέρεη αθφκα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 19

20 CANDIDATES ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Ξέλν Κιεηδί DEPARTMENT NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ OXI DEPARTMENTS.ID Κιεηδί ACTIVITIES_SCORE NUMBER OXI INTERVIEW_SCORE NUMBER OXI Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη ππνςεθηφηεηεο γηα ζέζεηο πξντζηακέλσλ. Έλαο ππάιιεινο κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα νπνηαδήπνηε ζέζε θαη γηα πάλσ απφ κία ηαπηφρξνλα, ρσξίο φκσο λα επηηξέπεηαη θαηαρψξεζε ππνςεθηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ ίδηα ζέζε 2 θνξέο. Υπνςεθηφηεηεο πνπ δελ ηζρχνπλ πηα, ή αλαθέξνληαλ ζε θξίζεηο νη νπνίεο παξήιζαλ πξέπεη λα δηαγξάθνληαη. Σηα δχν ηειεπηαία πεδία θαηαρσξίδνληαη νη ηηκέο γηα ηα κφξηα εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλέληεπμεο. Ο Υπαιιειηθφο θψδηθαο δίλεη φξηα γηα απηέο ηηο ηηκέο αλάινγα θάζε θνξά κε ην επίπεδν ηεο ζέζεο, ρσξίο φκσο λα ζέηεη ξεηέο νδεγίεο γηα ην πφζα κφξηα αληηζηνηρνχλ γηα θάζε ζηνηρείν. Οπφηε απηέο νη ηηκέο πξέπεη λα εηζαρζνχλ θαηά πεξίπησζε. Γίλεηαη έιεγρνο εηζαγσγήο ηηκψλ εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο, θαζψο θαη έλδεημε ησλ νξίσλ ζην ρξήζηε. Ο ππνινγηζκφο κνξίσλ γίλεηαη κφλν γηα ηνπο ππνςεθίνπο θαη φρη γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο. 20

21 WORK_HOURS ΠΔΓΙΟ ΣΤΠΟ ΚΛΔΙΓΙ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΚΔΝΟ ΤΥΔΣΙΕΟΜΔΝΟ ΠΙΝΑΚΑ / ΠΔΓΙΟ Ξέλν Κιεηδί EMPLOYEE NUMBER Σχλζεην Πξσηεχνλ ΟΦΙ EMPLOYEES.ID Κιεηδί Σχλζεην ARRIVAL DATE Πξσηεχνλ ΟΦΙ Κιεηδί Σχλζεην DEPARTURE DATE Πξσηεχνλ OXI Κιεηδί Σε απηφλ ηνλ πίλαθα θαηαρσξίδνληαη νη ψξεο άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ απφ ηελ ππεξεζία. Οη ψξεο θαηαρσξίδνληαη κε αθξίβεηα ιεπηνχ. Δπηηξέπεηαη ε θαηαρψξεζε ηνπ ίδηνπ ππαιιήινπ δχν ε πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ ίδηα εκέξα αιιά φρη ηελ ίδηα ψξα, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε αθξίβεηα ιεπηνχ. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πιεξνθνξίεο ηεο ψξαο είλαη ελζσκαησκέλεο ζηνλ ηχπν δεδνκέλσλ DATE. Αλ θαη ν ηχπνο δεδνκέλσλ επηηξέπεη αθξίβεηα ζε επίπεδν ρηιηνζηψλ δεπηεξνιέπηνπ, θάηη ηέηνην ζα ήηαλ πεξηηηφ ζηελ πεξίπησζή καο. Η εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζα ήηαλ πνιχ δχζθνιν έσο αδχλαηνλ λα γίλεη απφ άλζξσπν. Έρεη πξνβιεθζεί ε απηνκαηνπνηεκέλε εηζαγσγή δεδνκέλσλ κε εηδηθή δηαδηθαζία. Τα δεδνκέλα ησλ εγγξαθψλ ππνζέηνπκε φηη ππνινγίδνληαη θαη ζπιιέγνληαη απφ θάπνην εμεηδηθεπκέλν κεραληζκφ ηεο ππεξεζίαο θαη απνζεθεχνληαη ζε κνξθή θεηκέλνπ. Η κνξθή πνπ επηιέρηεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αθφινπζε (παξάδεηγκα): 21;03/09/07;07:22;14:55 17;03/09/07;07:26;14:29 22;03/09/07;07:26;15:44 7;03/09/07;07:34;14:39 21

22 Τν ζχκβνιν ηνπ εξσηεκαηηθνχ μερσξίδεη ηα δεδνκέλα ηεο εγγξαθήο. Κάζε εγγξαθή θαηαιακβάλεη κία ζεηξά. Τν πξψην ζηνηρείν είλαη ν θσδηθφο Υπαιιήινπ, ην δεχηεξν ε εκεξνκελία θαη ηα δχν ηειεπηαία νη ψξεο άθημεο θαη αλαρψξεζεο αληίζηνηρα. Μηα απνζεθεπκέλε δηαδηθαζία ζηε βάζε κπνξεί λα εξκελεχζεη δεδνκέλα ζε απηή ηε κνξθή θαη λα παξάγεη εγγξαθέο ζηνλ πίλαθα. Απηή ε δηαδηθαζία είλαη πξνζβάζηκε κφλν ζηνλ ινγαξηαζκφ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο. Οη ινγαξηαζκνί ρξεζηψλ έρνπλ δηθαίσκα κφλν πξνβνιήο ησλ ππαξρφλησλ εγγξαθψλ. Παξάγσγα δεδνκέλα απφ φςεηο πνπ πξνβάιινληαη ζε εθηππψζηκα θαη ζηηο νζφλεο ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ ππνινγηζκνχο σξψλ παξνπζίαο ηνπ θάζε ππαιιήινπ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζχλνια σξψλ κεηαμχ εχξνπο εκεξνκεληψλ. Αποηύπυζη Πληποθοπιών Δδώ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε απνηύπσζε πιεξνθνξηώλ πνπ πξνέθπςε από ηελ αλάιπζε ησλ πηλάθσλ. Ολνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν θαη δηεχζπλζε θαζψο θαη ηειέθσλα γηα ηνλ θάζε ππάιιειν. Τκήκα πνπ αλήθεη, θαηεγνξία θαη βαζκφο ηνπ ππαιιήινπ, εκεξνκελία πξφζιεςεο θαη γέλλεζεο ηνπ θάζε ππαιιήινπ. Ξέλεο γιψζζεο, ηίηινη ζπνπδψλ, κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ησλ ππαιιήισλ θαη απνθνίηεζε απφ ζρνιέο δεκνζίνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ην έηνο θαη βαζκφ ή ραξαθηεξηζκφ φπνπ είλαη απαξαίηεην. Δπηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ, ππεξεζηαθέο αμηνινγήζεηο θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία, θαζψο θαη ινηπέο, ελδερνκέλσο κε-ππεξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο εκεξνκελίεο φπνπ είλαη απαξαίηεην. Η νξγάλσζε ηνπ θνξέα ζε Γεληθέο Γηεπζχλζεηο, Γηεπζχλζεηο θαη Τκήκαηα. Η ππνςεθηφηεηα ππαιιήισλ γηα δηνηθεηηθέο ζέζεηο Η παξαθνινχζεζε σξψλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Οη παξάκεηξνη κνξηνδφηεζεο αλάινγα κε ην θάζε πξνζφλ θαη ηε ζέζε. 22

23 Λοιπά ζηοισεία Τν ζρήκα ηεο βάζεο πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ φςεσλ πάλσ ζηνπο πίλαθεο πνπ αλαθέξζεθαλ. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ θαη γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απεηθφληζεο πιεξνθνξηψλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο εμεηδηθεπκέλεο ζπλαξηήζεηο, δηαδηθαζίεο θαη triggers γηα ηηο αλάγθεο ππνινγηζκψλ αιιά θαη επαιήζεπζεο πεδίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ. Η ζπδήηεζε ηεο θάζε φςεο ή ζπλάξηεζεο ζε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ πεξηηηή, φρη κφλν ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη νπφηε ηεο εθηεηακέλεο αλάιπζεο πνπ ζα ρξεηαδφηαλ αιιά ιφγσ ηνπ φηη είλαη κεδακηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο. Σην παξάξηεκα πεξηιακβάλεηαη ν πιήξεο πεγαίνο θψδηθαο ζε SQL θαη PL/SQL γηα φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα ηα εμεηάζεη. 23

24 Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Δγκαηάζηαζη ΓΒΓ Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή, απαηηείηαη ε ζσζηή εγθαηάζηαζε ηφζν ηνπ πεξηβάιινληνο ην νπνίν θηινμελεί ην εθηειέζηκν (Forms & Reports Server) θαη βξίζθεηαη ζην ζηαζκφ εξγαζίαο ηνπ θάζε ρξήζηε, φζν θαη ην Σχζηεκα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε ην νπνίν ε εθαξκνγή ζπλεξγάδεηαη, ην νπνίν ηππηθά, αιιά φρη απαξαίηεηα βξίζθεηαη ζε μερσξηζηφ κεράλεκα ξπζκηζκέλν εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ. Η βάζε δεδνκέλσλ απαηηείηαη λα είλαη Oracle, νπνηαδήπνηε έθδνζε εθηφο ηεο Application Express ε νπνία δελ ζπλεξγάδεηαη κε ην Forms θαη Reports Server. Η εγθαηάζηαζή ηεο έγηλε κε φιεο ηηο πξνεπηιεγκέλεο επηινγέο. Η δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά παξαθάησ: Καηαξρήλ επηιέγνπκε κέζνδν εγθαηάζηαζεο. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο επηιέγνπκε ηε βαζηθή εγθαηάζηαζε κε ηε ιηγφηεξε αιιειεπίδξαζε θαηά ηε δηάξθεηα εγθαηάζηαζεο. Δθφζνλ ζέινπκε απιψο λα ιεηηνπξγήζεη ε εθαξκνγή γηα ράξηλ παξαδείγκαηνο θαη δελ ελδηαθεξφκαζηε γηα απνδνηηθφηεηα θαη 24

25 εμεδεηεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ην ΣΓΒΓ, ζε φιε ηε δηαδηθαζία αθνινπζνχκε ηηο πην απιέο δπλαηέο κεζφδνπο Σηελ επφκελε νζφλε καο πιεξνθνξεί γηα ηα παθέηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηππηθή κέζνδν εγθαηάζηαζεο. Δπηιέγνπκε install. Μεηά ηελ αληηγξαθή ησλ αξρείσλ, ην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο καο θαιεί λα ξπζκίζνπκε θσδηθνχο θαη ελεξγνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ δηαρείξηζεο ηνπ ΣΓΒΓ. 25

26 Δπηιέγνπκε θσδηθνχο γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Δδψ νινθιεξψλεηαη ε βαζηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ΣΓΒΓ. Τν επφκελν βήκα είλαη ε δεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Αλνίγνπκε έλαλ internet browser θαη πιεθηξνινγνχκε ηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Αλ δηαρεηξηδφκαζηε ην ΣΓΒΓ απφ άιιν ππνινγηζηή ζην ίδην δίθηπν (δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην internet παξφιν πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 26

27 browser) αληηθαζηζηνχκε ηε ιέμε localhost κε ην IP Address ηνπ ππνινγηζηή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ΣΓΒΓ. Τν ΣΓΒΓ έρεη απηφκαηα ξπζκηζηεί λα μεθηλάεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ζε θάζε επαλεθθίλεζε. Σηα πεδία πιεθηξνινγνχκε γηα ρξήζηε ηνλ SYSTEM κε φπνην θσδηθφ έρνπκε επηιέμεη. Σηελ επφκελε νζφλε, επηιέγνπκε administration θαη απφ εθεί users. Θέινπκε έλαλ λέν ρξήζηε γηα ηελ εθαξκνγή, νπφηε επηιέγνπκε create Ολνκάδνπκε ην ρξήζηε ESDD. Ο ρξήζηεο κε απηφ ην φλνκα αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή σο ινγαξηαζκφο κε πιήξε δηθαηψκαηα. Απηφ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρξήζηε σο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΣΓΒΓ. Ωζηφζν, γηα ιφγνπο απιφηεηαο είλαη επηζπκεηφ λα ηνλ θάλνπκε δηαρεηξηζηή θαη ζην ΣΓΒΓ φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε νζφλε. Σε έλα ηππηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο, ν πξαγκαηηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ ΣΓΒΓ ζα έδηλε ην ειάρηζην ησλ απαξαηηήησλ δπλαηνηήησλ ζην ινγαξηαζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο, αιιά θάηη 27

28 ηέηνην απαηηεί πεξηζζφηεξεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ελφο ΣΓΒΓ θαη δελ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή πνπ εμεηάδνπκε. Δπηιέγνπκε απφ ηε ιίζηα ησλ ξφισλ ηελ επηινγή DBA θαη εθηεινχκε ηελ εληνιή Modify. Μπνξνχκε κε ηνλ ίδην ηξφπν λα θηηάμνπκε θαη άιινπο ρξήζηεο νη νπνίνη ζα έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα ζηελ εθαξκνγή. Πάιη γηα ιφγνπο απιφηεηαο πξνηείλεηαη λα έρνπλ ην ξφιν DBA ζε επίπεδν ΣΓΒΓ. Τέινο, πξέπεη λα θνξηψζνπκε ην ζρήκα ηεο βάζεο ζην ρξήζηε ESDD. Αλνίγνπκε πάιη έλαλ browser θαη πιεθηξνινγνχκε ηε δηεχζπλζε: Δπηιέγνπκε ην ρξήζηε ESDD κε ηνλ αλάινγν θσδηθφ θαη orcl σο connect identifier. 28

29 Σηελ επφκελε νζφλε εθηεινχκε ηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία (script) πνπ δεκηνπξγεί ηνπο πίλαθεο, ηα δεδνκέλα θαη φια ηα απαξαίηεηα αληηθείκελα ζην ινγαξηαζκφ απηφ. Όια ηα αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζην θάθειν schema πξέπεη λα αληηγξαθνχλ ζην δίζθν ζε κία γλσζηή ηνπνζεζία ή κπνξεί λα εθηειεζηεί θαη απεπζείαο απφ ην cd. Σην παξάδεηγκα, ζεσξψ φηη ε ηνπνζεζία είλαη ην c:\temp Αλ έρνπκε θαη άιινπο ρξήζηεο, ηφηε γηα ηνλ θαζέλαλ απφ απηνχο πξέπεη λα θάλνπκε login κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη λα εθηειέζνπκε ηελ Απηφ επηηξέπεη ζηνπο άιινπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα θαη πίλαθεο ηνπ ρξήζηε ESDD ηα νπνία κφιηο δεκηνπξγήζακε κε ηελ πξνεγνχκελε εληνιή. Αληίζηνηρα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ηα scripts _drop_all.sql θαη _drop_synonyms.sql αλ ππάξμεη πνηέ ε αλάγθε λα δηαγξαθνχλ ηα δεδνκέλα. φια ηα άιια αξρεία ζηνλ ίδην θαηάινγν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο θαη πξέπεη λα βξίζθνληαη καδί θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπο. Σε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ην αξρείν data.csv πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν c:\temp γηα λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ηελ εθαξκνγή θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δίλαη ην κφλν αξρείν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη φρη πξηλ. Δλαιιαθηηθά ζα έπξεπε θάπνηνο λα αλνίμεη ην script create_directory.sql θαη λα νξίζεη ηνλ επηζπκεηφ θαηάινγν. 29

30 Δγκαηάζηαζη Δθαπμογήρ Τν εθηειέζηκν ηεο εθαξκνγήο (ESDD1.fmx) θαζώο θαη ηα βνεζεηηθά αξρεία γηα ηα εθηππσηηθά (.rdf) δελ ρξεηάδνληαη εγθαηάζηαζε. Μπνξνύλ λα εθηειεζηνύλ από νπνηνδήπνηε θαηάινγν ζην δίζθν κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη βξίζθνληαη καδί θαη ν θαηάινγνο έρεη δεισζεί ζην κεηξών ησλ windows ζην θιεηδί ηεο Oracle. Όκσο ην πεξηβάιινλ πνπ θηινμελεί ηηο εθαξκνγέο ρξεηάδεηαη εγθαηάζηαζε. Δθηειώληαο ην setup από ην cd εγθαηάζηαζεο ηνπ oracle developer 6i καο παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο: Αλ δελ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηνλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο αιιά κφλν λα ηελ εθηειέζνπκε, δηαιέγνπκε Forms Server. Δπηιέγνπκε typical installation 30

31 Η παξαπάλσ επηινγή αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο κέζα απφ web πεξηβάιινλ. Η εθαξκνγή πξννξίδεηαη γηα ηνπηθή εθηέιεζε απφ θάζε ζηαζκφ εξγαζίαο νπφηε επηιέγνπκε ην client/server deployment. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο μαλαηξέρνπκε ην αξρηθφ setup θαη επηιέγνπκε reports server. Η εγθαηάζηαζε είλαη παξφκνηα, κε ηελ πξνζζήθε ησλ παξαθάησ νζνλψλ: Η πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ άκεζε εθθίλεζε ηεο ππεξεζίαο ζηα windows θαη ε δεχηεξε αθνξά ζηε δεκηνπξγία αλαγλσξηζηηθνχ γηα ην reports server ψζηε λα κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ην forms server. Τα πεδία ζπκπιεξψλνληαη απηφκαηα θαη ρξεηάδεηαη απιψο λα ηα εγθξίλνπκε. Τέινο πξέπεη λα δειψζνπκε ηνλ θαηάινγν εχξεζεο ηεο εθαξκνγήο ζην κεηξψν ησλ windows. Δπηιέγνπκε ζηα windows: Start run (έλαξμε εθηέιεζε) θαη πιεθηξνινγνχκε regedit 31

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0

Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηαρείξηζε Βάζεσλ Γεδνκέλσλ ζηα ERP ζπζηήκαηα: Τν παξάδεηγκα ηνπ MS Navision 4.0 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γεκνζράθεο Παζράιεο Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο Δπηβιέπσλ: Τζφπνγινπ Σηαχξνο (Καζεγεηήο) Δμεηαζηέο: Δπαγγειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια)

MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) MySQL Εργαστήριο #5 Ενεργοποιητές (συνέχεια) Νίθνο Γηαηξάθνο Εξγαζηήξην Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, Τκήκα Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Πεηξαηά (http://infolab.cs.unipi.gr) Μελέτη Περίπτωσης 1 Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γεκηνπξγία κεραλνγξαθεκέλεο εθαξκνγήο, ε νπνία ζα απνηειεί ην εξγαιείν γηα ηνπο Γ/ληεο Σκεκαηάξρεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (Πάτρα) Τίτλος Εργασίας «Ευαρμογές Διατείρισης Πελατειακών Στέσεων Η Περίπτωση τοσ vtiger CRM)» Πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα