BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas"

Transcript

1 BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas, TS/ELT/BK/DT/TN Darbu organizēšanas projekts, DOP Ekonomiskā daļa: Būvdarbu apjomi, BA Ekonomiskā daļa: Būvdarbu izmaksu aprēķins, T Būvprojekts 2

2 SATURS BŪVPROJEKTA SASTĀVS... 2 SATURS... 3 IEVADS VISPĀRĒJĀS DEFINĪCIJAS UN SKAIDROJUMI VISPĀRĒJĀ NODAĻA DARBA IZMAKSA BŪVLAUKUMS UN AR BŪVDARBIEM SAISTĪTĀS ZEMES SATIKSMES ORGANIZĒŠANA DARBA DROŠĪBA BŪVDARBU ŽURNĀLS KVALITĀTES KONTROLE UN DARBU DAUDZUMU NOTEIKŠANA DARBA IZPILDES ĀTRUMS DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS DIGITĀLĀ INŽENIERKOMUNIKĀCIJU UZMĒRĪŠANA VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DAŽĀDI DARBI UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA VAI DEMONTĀŽA ASFALTA SEGUMA FRĒZĒŠANA KOKU, KRŪMU UN ZARU ZĀĢĒŠANA ZEMES KLĀTNE GRĀVJU RAKŠANA UN TĪRĪŠANA LIEKĀS GRUNTS AIZVEŠANA UN IZLĪDZINĀŠANA CAURTEKU UZSTĀDĪŠANA ZEMES KLĀTNES BŪVNIECĪBA APZAĻUMOŠANA UN NOGĀŽU NOSTIPRINĀŠANA AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU PAMATA NESOŠĀS KĀRTAS VAI SEGUMA BŪVNIECĪBA AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS GRUNTĒŠANA ASFALTBETONA KĀRTAS BŪVNIECĪBA RKTS BŪVNIECĪBA APRĪKOJUMS Būvprojekts 3

3 7.1 BETONA APMALES UZSTĀDĪŠANA VAI NOMAIŅA DROŠĪBAS BARJERAS UZSTĀDĪŠANA SKATĪTĀJU ŽOGA UZSTĀDĪŠANA DROŠĪBAS ŽOGA UZSTĀDĪŠANA CEĻA HORIZONTĀLIE APZĪMĒJUMI LABIEKĀRTOJUMS BETONA KĀPŅU IZBŪVE ZEMES VAĻŅA IZBŪVE SEGUMU REMONTS UN UZTURĒŠANA BEDRĪŠU REMONTS PLAISU AIZPILDĪŠANA INŽENIERTĪKLU IZBŪVE LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS CAURUĻU IZBŪVE TRANŠEJĀ LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS CAURUĻU IZBŪVE AR BEZTRANŠEJAS METODI DRENU IZBŪVE AKU IZBŪVE REDEĻTEKNES IZBŪVE TV INSPEKCIJAS VEIKŠANA DRENĀŽAS UN LIETUS ŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU IZBŪVE DRENĀŽAS UN LIETUS ŪDEŅU SŪKŅU STACIJAS IZBŪVE ELEKTROAPGĀDES TĪKLU IZBŪVE SARAKSTI ZEMES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS CEĻA SEGAS IZBŪVES SARAKSTS METĀLA DROŠĪBAS BARJERU UZSTĀDĪŠANAS SARAKSTS SACENSĪBU DROŠĪBAS ŽOGA UZSTĀDĪŠANAS SARAKSTS Būvprojekts 4

4 IEVADS Specifikācijas ietver prasības trases būvniecībai. Šīs specifikācijas ir daļa no šī Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. Būvdarbus veikt atbilstoši šim Būvprojektam, šīm specifikācijām un Ceļu specifikācijām 2015 (CS2015). Kā primārās jālieto šīs specifikācijas. Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām. Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams. Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta detalizācijas pakāpe un jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvdarbu veicējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie dateļu darba zīmējumi, ja viņš vai Būvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams. Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvprojektā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. Specifikācijas veido deviņas nodaļas. Pirmajā nodaļā 1. Definīcijas un skaidrojumi dotas specifikācijās lietoto svarīgāko terminu definīcijas vai skaidrojumi. Konkrēta darba specifikācijai svarīgāko terminu definīcijas un skaidrojumi var būt doti arī šī konkrētā darba pirmajā sadaļā Definīcijas. Otrajā nodaļā 2. Vispārējā nodaļa aprakstītas vispārējas prasības, kuras jāizpilda un jāievēro būvdarbu veicējam, veicot darbus (Darba izmaksa, Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes, Satiksmes organizācija, Darba drošība, Būvdarbu žurnāls, Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana, Darba izpildes ātrums, Darba programma). Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi būvdarbu veicējam nav paredzēta. Septiņās nodaļās 3. Dažādi darbi, 4. Zemes klātne, 5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas, 6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas, 7. Aprīkojums, 8. Segumu remonts un uzturēšana, 9. Inženiertīklu izbūve ir sakārtotas konkrētu darbu specifikācijas, kurās ir noteiktas prasības konkrētiem darbiem un produktiem. Katra konkrētā darba specifikāciju veido septiņas sadaļas: Definīcijas - Dotas konkrētā darba specifikācijai svarīgāko terminu definīcijas un skaidrojumi. Darba apraksts - Dots darbu apraksts par, kuru izpildi ir paredzēts samaksāt būvdarbu veicējam par konkrētā darba izpildi. Papildus konkrētā darba izpildes izmaksām būvdarbu veicējam tajās ir jāiekļauj arī izmaksas par Vispārējā nodaļā noteikto prasību izpildi, kā arī tiesību aktos noteiktie nodokļi un nodevas. Materiāli - Noteiktas prasības konkrētā darba izpildē lietot paredzētajiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem. Šīs prasības ir jāizpilda pirms attiecīgo būvmateriālu vai būvizstrādājumu iebūves vai uzstādīšanas, kas būvdarbu izpildītājam attiecīgi jādeklarē Darba programmā. Iekārtas - Noteiktas īpašas prasības lietojamajai tehnikai, iekārtām, aprīkojumam vai ražotnēm, kuras ir jāizpilda, lai tās varētu izmantot darba veikšanai. Norādītā tehnika, iekārtas, aprīkojums vai ražotnes jālieto obligāti. Var lietot papildu iekārtas un mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darbu izpildi. Darba izpilde - Noteiktas īpašas prasības darba izpildes procesam (paņēmieniem, secībai, klimatiskajiem apstākļiem u.tml.). Var būt noteiktas prasības būvmateriālu vai būvizstrādājumu kvalitātes vērtējumam vai paraugu ņemšanas specifiskām procedūrām darba izpildes laikā. Būvprojekts 5

5 Kvalitātes novērtējums - Noteikti pabeigta darba novērtējamie parametri, kā arī prasības pabeigta darba kvalitātei. Darba daudzuma uzmērīšana - Noteikts pabeigta darba daudzuma uzmērīšanas veids, saskaņā ar kuru uzmērot, pasūtītājs paredz samaksāt būvdarbu veicējam par pabeigtu konkrētā darba daudzuma vienību. Būvdarbu veicējam jāpiemēro šajās Specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības. Ja Specifikācijās nav norādīts konkrēts standarts, tad jāpiemēro Latvijas standarti. Ja būvdarbu veicējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstoša kvalitātes kontrole. Būvprojekts 6

6 1 VISPĀRĒJĀS DEFINĪCIJAS UN SKAIDROJUMI PIEZĪMES: attēls. Ceļa konstruktīvās kārtas Šo specifikāciju ietvaros termins ceļš attiecas uz trases izbūvi. Ceļa sega sastāv no divām daļām seguma un pamata. 0 attēlā šīs daļas atdalītas ar nepārtrauktu līniju. Segumu var paredzēt vienā, divās vai trijās kārtās. Pirmajā gadījumā segums sastāv no dilumkārtas, otrajā gadījumā no dilumkārtas un seguma apakškārtas, trešajā gadījumā no dilumkārtas, saistes kārtas un seguma apakškārtas. 0 attēlā šīs kārtas atdalītas ar pārtrauktu līniju. Pamats sastāv no divām kārtām nesošās kārtas un salizturīgās kārtas. 0 attēlā šīs kārtas atdalītas ar nepārtrauktu līniju. Nesošo kārtu var paredzēt vienā, divās vai vairākās kārtās. Pirmajā gadījumā nesošā kārta sastāv no vienas kārtas, otrajā gadījumā no nesošās virskārtas un nesošās apakškārtas, trešajā gadījumā no nesošās virskārtas, nesošās apakškārtas un iespējamām nesošām starpkārtām. 0 attēlā šīs kārtas atdalītas ar pārtrauktu līniju. Uzbēruma vai dabīgas grunts augšējā daļā var paredzēt uzlabotas grunts kārtu. 0 attēlā šī kārta atdalīta ar pārtrauktu līniju attēls. Ceļa konstrukcija Būvprojekts 7

7 īpašas prasības neizvirza. Ar saistvielām nesaistīta kārta vai slānis zemes klātnes vai segas konstrukcija, kuras būvniecībai lietotie materiāli nav apstrādāti ar saistvielām un saistvielas nav izmantotas būvniecības procesā. Atbilstības deklarācija ražotāja izsniegts būvizstrādājuma vai būvmateriāla atbilstību neharmonizētu standartu vai tehnisko specifikāciju prasībām apliecinošs dokuments, kas tiek sastādīts, pamatojoties uz izgatavojamā produkta ražošanas procesa kontroles nodrošināšanai nepieciešamās testēšanas rezultātiem. Būvdarbu vadītājs būvdarbu veicēja pilnvarota persona, kas būvdarbu veicēja vārdā vada būvdarbu vai uzturēšanas darbu izpildi. Būvinženieris un būvuzraugs pasūtītāja nolīgtas personas, kas, pamatojoties uz līgumu, pasūtītāja interesēs uzrauga būvdarbus vai uzturēšanas darbus. Būvdarbu veicējs persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic būvdarbus vai uzturēšanas darbus. CE marķējums ražotāja apliecinājums, ka prece, kurai piemērojamie standarti ir harmonizēti, atbilst visām attiecināmajām normatīvo aktu prasībām. Ceļa klātne šķērsprofila sastāvdaļa starp ceļa šķautnēm. Tajā ietilpst brauktuve, malas josla, teknes lietus ūdens novades nodrošināšanai, nomales un sadalošās joslas (divbrauktuvju ceļiem). Ceļa sega ceļa konstrukcijas daļa virs zemes klātnes. Darba formula (projektētais sastāvs) analīzēs noteiktais maisījuma sastāvs ar sastāvdaļu materiāliem, to vidējo granulometrisko sastāvu un šķīstošās saistvielas saturu. Dilumkārta seguma augšējā kārta vai vienkārtas segums, tās galvenais uzdevums ir uzņemt satiksmes slodzes, pretoties nodilumam un aizsargāt pārējo segas konstrukciju. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ražotāja izsniegts būvizstrādājuma vai būvmateriāla atbilstību harmonizēto standartu vai Eiropas tehnisko specifikāciju prasībām apliecinošs dokuments, kas tiek sastādīts, pamatojoties uz izgatavojamā produkta vai tā ražošanas procesa kontroles nodrošināšanai nepieciešamās testēšanas rezultātiem. Grants dabīgi irdeni rupji nogulumieži, kuru izmērs D ir mazāks vai vienāds ar 63 mm, bet izmērs d ir lielāks par 2 mm. Granulometriskais sastāvs daļiņu izmēra procentuālais sadalījums pēc masas, kas iziet caur noteikta numura sietiem. Jaukts minerālmateriāls minerālmateriāls, kas sastāv no rupja un smalka minerālmateriālu maisījuma, kuram D ir lielāks par 4 mm un d ir vienāds ar 0. Kalnu ieži dabiskas izcelsmes ģeoloģiski ķermeņi ar vairāk vai mazāk noteiktu sastāvu un struktūru. Galvenais būvmateriālu ieguves avots. Kārta ceļa konstrukcijas daļa, kas veidota no viena materiāla. Kārtu var ieklāt vienā vai vairākos slāņos. Kategorija īpašības raksturlielums, kas izteikts kā vērtību intervāls vai kā robežvērtība. Kvalitāte produktos, sistēmās vai procesos iemiesoto raksturlielumu spēja apmierināt klientu un citu ieinteresēto pušu prasības. Maisījuma recepte atsevišķa maisījuma sastāvs, kas izteikts kā plānotais projektētais sastāvs. PIEZĪME. Plānoto projektēto sastāvu var izteikt divējādi, kā priekšprojektu un kā darba formulu. Minerālais aizpildītājs minerālmateriāls, kura lielākā daļa iziet caur 0,063 mm sietu un kuru var pielikt būvmateriāliem noteiktu īpašību piešķiršanai. Būvprojekts 8

8 Minerālmateriāla izmērs minerālmateriāla izmērs, izteikts kā apakšējā (d) un augšējā (D) sieta izmērs, atdalīts ar daļsvītru /. Minerālmateriāls būvniecībā izmantojams graudains materiāls. Minerālmateriāls var būt dabisks, mākslīgs vai atgūts (reciklēts). Paredzēts, atbilstoši paredzētajam u.tml. termini nosaka pasūtītāja prasīto vai būvdarbu veicēja piedāvāto atkarībā no konkrētā gadījuma. Pasūtītājs nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai tā pilnvarota persona, kuras uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, veic būvniecību. Piedevas sastāvdaļas materiāls, kuru var pievienot mazos daudzumos maisījumam, piemēram, neorganiskas vai organiskas šķiedras vai polimērus, lai uzlabotu maisījuma mehāniskās īpašības, apstrādājamību vai krāsu. Pievienots aizpildītājs īpaši ražots minerālas izcelsmes minerālais aizpildītājs. Priekšprojekts sākotnējais plānotais sastāvs. Maisījuma sastāvs ar sastāvdaļu materiālu granulometriskā sastāva līkni un bitumena procentuālo daudzumu, kas pievienots maisījumam. PIEZĪME. Tas parasti būs laboratorijas maisījuma projektēšanas un tā apstiprināšanas rezultāts. Recepte projektētais sastāvdaļu (atsevišķo materiālu) procentuālais daudzums maisījumā. Rupjš minerālmateriāls: bituminētiem maisījumiem lielgraudu minerālmateriāla apzīmējums, kuram izmērs D ir mazāks vai vienāds ar 45 mm, bet izmērs d ir lielāks vai vienāds ar 2 mm; nesaistītiem un hidrauliski saistītiem maisījumiem lielgraudu minerālmateriāla apzīmējums, kuram izmērs d ir lielāks vai vienāds ar 1 mm un D ir lielāks par 4 mm. Saistes kārta seguma kārta, kas atrodas starp dilumkārtu un seguma apakškārtu. Salizturīgā kārta no salizturīga materiāla uzbūvēta ceļa segas pamata apakšējā kārta, kas nodrošina ceļa konstrukcijas salizturību, kā arī paredzēto nestspēju. Samaisīts aizpildītājs minerālas izcelsmes aizpildītājs, kas ir samaisīts ar kalcija hidroksīdu. Segas pamats segas daļa zem seguma. Segregācija cieto daļiņu tendence sadalīties (noslāņoties) pārvietojot maisījumus (pārkraujot, pārberot, šķirojot u.tml.), kad uz daļiņām iedarbojas inerces spēki atkarībā no to izmēra, blīvuma, formas u.c. īpašību atšķirībām. Segtie darbi būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas. Seguma apakškārta vairākkārtu seguma apakšējā kārta, kas atrodas virs segas pamata nesošās virskārtas, kuras galvenais uzdevums ir uzņemt satiksmes izraisītās šķērsslodzes. Segums konstrukcija no vienas vai vairākām kārtām, lai sekmētu satiksmi teritorijā. Slānis vienā reizē ieklāta kārtas daļa; gadījumos, ja kārtu veido no viena slāņa, tad var lietot arī terminu kārta. Smalkā frakcija (smalkne) minerālmateriāla daļiņu frakcija, kas iziet caur 0,063 mm sietu. Smalks minerālmateriāls: bituminētiem maisījumiem smalkgraudu minerālmateriāla apzīmējums, kuram izmērs D ir mazāks vai vienāds ar 2 mm un kas satur daļiņas, kuru lielākā daļa paliek uz 0,063 mm sieta; nesaistītiem un hidrauliski saistītiem maisījumiem smalkgraudu minerālmateriāla apzīmējums, kuram d ir vienāds ar 0 un D ir mazāks vai vienāds ar 4 mm. Būvprojekts 9

9 Smilts dabīgi irdeni vai drupināti kalnu ieži, kuru izmērs D ir mazāks vai vienāds ar 2 mm, bet izmērs d ir lielāks par 0,063 mm. Testēšana tehniska darbība produkta, procesa vai pakalpojuma nepieciešamo raksturlielumu noteikšanai saskaņā ar attiecīgu metodiku. Testēšanas pārskats dokuments, kurā norādīti testēšanas rezultāti un cita ar testēšanu saistīta informācija. Testēšanas protokols dokuments, kas ietver visus oriģināla novērojumus, aprēķinus, iegūtos rezultātus, kā arī informāciju par personām, kas atlasījušas paraugus, sagatavojušas testēšanu un testējušas. Testēšanas protokolam jāietver pilna informācija, kas nodrošina izsekojamību. Uzlabotas grunts kārta apstrādāta vai neapstrādāta graudaina materiāla kārta, lai paaugstinātu zemes klātnes nestspēju. Virsizmērs minerālmateriāla daļa, kas paliek uz rupjākā no robežsietiem (D), kuru lieto minerālmateriāla lieluma raksturošanai. Zemes klātne uzbērums vai ierakums ceļa konstrukcijas robežās. Zemizmērs minerālmateriāla daļa, kas iziet caur smalkāko no robežsietiem (d), kuru lieto minerālmateriāla lieluma raksturošanai. Būvprojekts 10

10 2 VISPĀRĒJĀ NODAĻA Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāizpilda un jāievēro būvdarbu veicējam, veicot darbus. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi būvdarbu veicējam nav paredzēta. 2.1 DARBA IZMAKSA Būvdarbu veicējam katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā: mobilizācijai un demobilizācijai; palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai; saskaņojumu un atļauju iegūšanai; sanitāro un drošības normu ievērošanai; satiksmes organizēšanai; nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.); kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei; iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem; darbaspēkam; vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; organizācijai un administrēšanai; tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; plānotā peļņa. Ja Specifikācijās minētie darbi Uzmērīšana un nospraušana, Gruntēšana, Asfalta seguma savienojumu frēzēšana, kas ir nepieciešami kā sagatavošanas darbi līgumā minētu darbu izpildei, līgumā nav minēti kā atsevišķi darbi, tad būvdarbu veicējam šo darbu izpilde ir jāparedz, bet ar to izpildi saistītie izdevumi jāiekļauj līgumā minēto darbu cenās. 2.2 BŪVLAUKUMS UN AR BŪVDARBIEM SAISTĪTĀS ZEMES Pirms darbu uzsākšanas trases īpašnieks nodod būvdarbu veicējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Būvlaukuma robežas ir ceļa īpašnieka īpašumā esošo zemes gabalu robežas, un tās ir norādītas būvprojekta plāna rasējumos. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvdarbu veicēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. Būvprojekts 11

11 2.3 SATIKSMES ORGANIZĒŠANA Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā, ciktāl tas attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvdarbu veicējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 2.4 DARBA DROŠĪBA Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un būvdarbiem. Būvdarbu veicējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā. 2.5 BŪVDARBU ŽURNĀLS Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai iegādājas būvdarbu veicējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā. Būvdarbu veicēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams to darīt vienmēr. Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē segto darbu akts. 2.6 KVALITĀTES KONTROLE UN DARBU DAUDZUMU NOTEIKŠANA Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darba izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. Darba kvalitātei jāatbilst līguma, projekta un specifikāciju prasībām. Ja ir apstākļi, kas neļauj sasniegt izvirzītās kvalitātes prasības, būvdarbu veicējam par to ir jābrīdina pasūtītājs pirms darba uzsākšanas. Ja darbs nav izpildīts atbilstoši prasībām, to nedrīkst nodot/pieņemt, kamēr nav sasniegtas vismaz noteiktās kvalitātes prasības, vai arī veikti adekvāti pasākumi, kas nodrošina paredzēto satiksmes drošību, kā arī veikts neatbilstošā kvalitātē izpildīta darba novērtējums, ievērtējot ilgtermiņā ceļa kalpotspēju pazeminošos faktorus un ar to saistošos nepieciešamos papildus ieguldījumus, pasūtītājam, kurus jākompensē būvdarbu veicējam par pazeminātā kvalitātē izpildītu darbu Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmas Būvdarbu veicēja lietoto būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai jābalstās uz būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas sistēmām, ko nosaka attiecīgo būvizstrādājumu normatīvo dokumentu prasības (standarti), pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (Regula Nr. 305/2011 V pielikums). No 2013.gada 1.jūlija pilnībā stājas spēkā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK. Būvprojekts 12

12 1. PIEZĪME. Stājoties spēkā jaunajai EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI (ES) Nr. 305/2011 pakāpeniski tiks precizēti būvmateriālu un būvizstrādājumu Standartu ZA Pielikumu saturi. 2. PIEZĪME. Ražotāji Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (Ražotāja deklarācija par būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām) var sagatavot pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas dokumentiem (sertifikātiem un/vai atbilstības deklarācijām), kas pirms gada 01. jūlija izdoti saskaņā ar Direktīvu 89/106/EEK (2001.gada 30.aprīļa MK noteikumiem Nr. 181). CE marķējums ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst visām attiecināmajām normatīvo aktu prasībām. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 nosaka CE zīmes uzlikšanas noteikumus un nosacījumus. 3. PIEZĪME. CE marķējums un Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (ražotāja deklarācija par būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām) obligāti ir jāsastāda visiem produktiem un izstrādājumiem, kuru piemērojamie standarti ir harmonizēti 1. 0 tabulā ir apkopoti ceļu būvmateriāli un tiem pielietojamās novērtēšanas sistēmas un atbilstību apliecinošo dokumentu minimums. Visos gadījumos, neatkarīgi no atbilstības novērtēšanas sistēmas, ražotāja pienākums ir nodrošināt ražošanas procesa kontroli un produkta vai tā sastāvdaļu testēšanu paredzētajā kārtībā, kā arī vismaz šajās specifikācijās noteiktajā apjomā. Testēšanas pārskati, kas ir pamats deklarāciju sastādīšanai un izdoto sertifikātu spēkā uzturēšanai, ir jāsaglabā un to kopijas pasūtītājs drīkst pieprasīt jebkurā brīdī, lai pārliecinātos par deklarēto raksturlielumu atbilstību tabula. Atbilstības novērtēšanas sistēmas Nr. p.k. Būvizstrādājums Paredzētā izmantošana Atsauce uz standartu Atbilstības novērtēšanas sistēma (1) 1. Bitumens un ar to saistītie produkti 1.1 Ceļu bitumeni Ceļu būvniecībai un virsmas apstrādei 1.2 Ar polimēriem modificēti bitumeni Ceļu būvniecībai un virsmas apstrādei 1.3 Grupa: bitumens Apakšgrupa: katjonu bitumena emulsijas Ceļu būvniecībai un virsmas apstrādei LVS EN LVS EN LVS EN ZA tabula Bituminētie maisījumi. Asfaltbetons Ceļiem un citām satiksmes platībām LVS EN ZA. 2. tabula Bituminētie maisījumi. Reciklētais asfalts Asfalta maisījuma sastāvdaļa LVS EN Virsmas apstrāde Ceļu virsmu apstrāde LVS EN ZA. 2. tabula 2. Minerālie materiāli 2.1 Dažāda veida gruntis un augu zeme (smilšainas, putekļainas, mālainas, jauktas, ar organiku, sabērtas utml. SU, ST, UL, UM, TL, TM, TA, OU, OT, OH, OK, HN, HZ, F, [], A saskaņā ar LVS B pielikumu) 2.2 Minerālmateriāli nesaistītiem un hidrauliski saistītiem maisījumiem Ceļu zemes klātnei, ceļa segas salizturīgajai kārtai, zemes klātnes nogāžu virsmām u.c. Ceļiem un citiem inženierceltniecības darbiem Nav noteikta Nav noteikta LVS EN ZA. 2. tabula 2+ 1 Harmonizēto standartu saraksts Būvprojekts 13

13 Nr. p.k. Būvizstrādājums Paredzētā izmantošana Atsauce uz standartu Atbilstības novērtēšanas sistēma (1) 2.3 Minerālmateriāli un aizpildītāji bituminētiem maisījumiem un virsmas apstrādei Ceļiem un citiem inženierceltniecības darbiem LVS EN ZA. 2.a tabula 2.4 Nesaistītie maisījumi Ceļu, lidlauku un citu LVS EN satiksmes laukumu būvei un uzturēšanai 2.5 Minerālmateriāli un aizpildītāji Ēkās, autoceļos un citās LVS EN betonam inženiertehniskās būvēs ZA. 2.a. tabula 2.6 Vieglie minerālmateriāli un aizpildītāji betonam, būvjavai un injekcijas javai 3. Hidrauliskās saistvielas, betons un to izstrādājumi Ēkās, autoceļos un citās inženiertehniskās būvēs LVS EN ZA. 2.a. tabula 2+ Nav noteikta 3.1 Cements Cementam LVS EN Betons Betonam un radniecīgajiem izstrādājumiem 3.3 Hidrauliskas ceļu saistvielas Ceļu zemes klātnes un ceļa konstruktīvo kārtu LVS EN LVS EN (2) LVS EN stabilizēšanai. 3.4 Ar cementu saistīti maisījumi ceļa Ceļu, lidlauku un citu LVS EN nesošajām virskārtām un satiksmes laukumu būvei apakškārtām un uzturēšanai 3.5 Ar hidraulisko ceļa saistvielu saistīti Ceļu, lidlauku un citu LVS EN maisījumi satiksmes laukumu būvei un uzturēšanai 3.6 Art cementu apstrādāta grunts Ceļu, lidlauku un citu LVS EN satiksmes laukumu būvei un uzturēšanai 3.7 Ar kaļķi apstrādāta grunts Ceļu, lidlauku un citu LVS EN satiksmes laukumu būvei un uzturēšanai 3.8 Ar hidraulisko ceļa saistvielu Ceļu, lidlauku un citu LVS EN apstrādāta grunts satiksmes laukumu būvei un uzturēšanai 3.9 Saliekamie betona seguma bloki Ārējai lietošanai un ceļa LVS EN 1338 ārējām gājēju un ZA. 2. tabula transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām 3.10 Saliekamās betona seguma plātnes Ārējai lietošanai, ceļa LVS EN 1339 segumiem gājēju un ZA. 2. tabula transportlīdzekļu izmantošanai paredzētās vietās Nav noteikta Nav noteikta Nav noteikta Nav noteikta Nav noteikta Saliekamās betona apmales Ārējai lietošanai un ceļa ārējām gājēju un transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām 4. Metāls un tā izstrādājumi LVS EN 1340 ZA. 2. tabula 4 Būvprojekts 14

14 Nr. p.k. Būvizstrādājums Paredzētā izmantošana Atsauce uz standartu Atbilstības novērtēšanas sistēma (1) 4.1 Transportlīdzekļus norobežojošā sistēma: Drošības barjeras, triecienslāpētāji, enkurposmi, pārejas posmi, atvairbarjeras Satiksmes zonās LVS EN ZA. 2. tabula 4.2 Ceļu apgaismes stabi Satiksmes zonās LVS EN 40-1;-2;- 3;-4;-5 ZA. 2. tabula 4.3 Ūdens noteku pārsedzes un lūku pārsedzes 5. Polimērmateriālu izstrādājumi 5.1 Ģeosintētikas (tekstili), ģeotekstilijas, ģeokompozīti, ģeorežģi un ģeotikli, ko lieto: filtrēšanai armēšanai atdalīšanai Transportlīdzekļu un gājēju zonās Ceļiem un citām satiksmes platībām 5.2 Polimēra caurteku posmi Paredzētas caurtekām, lietus ūdens, ārējās kanalizācijas un drenāžu sistēmām 6. Satiksmes organizācijas aprīkojums 6.1 Ceļa apzīmējumu materiāli: pastāvīgas apzīmējumu lentes un iepriekšsagatavotie ceļa apzīmējumi; krāsas, termoplastiski materiāli, aukstplastiski materiāli (ar vai bez pretslīdes minerālmateriāliem), t.sk. iepriekšpiejauktas stikla lodītes; krāsas, termoplastiski materiāli, aukstplastiski materiāli (ceļa apzīmējumiem), kuri tiek tirgoti ar norādēm par piedevu stikla lodīšu un/vai pretslīdes minerālmateriālu tipiem un attiecībām; atstarojošās ceļa kniedes 7. Citi materiāli LVS EN (2) LVS EN ZA. 2. tabula; LVS EN LVS CEN/TS Satiksmes zonās LVS EN ZA. 2. tabula 7.1 Drenāžas teknes Ūdens savākšanai un LVS EN 1433 novadīšanai no gājēju un ZA. 2. tabula transportlīdzekļu izmantošanai paredzētām platībām (2) 1 3 PIEZĪME. (1) Atbilstības novērtēšanas sistēmas ir noteiktas saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr. 305/2011 (Regulas Nr. 305/2011 V pielikums): Atbilstības novērtēšanas sistēmai 1 un 1+ materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ražotāja deklarāciju par būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām, kas pamatota ar paziņotās institūcijas izdotu izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības sertifikātu, kā arī jālieto CE marķējums. Būvprojekts 15

15 Atbilstības novērtēšanas sistēmai 2+ materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ražotāja deklarāciju par būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām, kas pamatota ar paziņotās institūcijas ražošanas procesa kontroles sistēmas atbilstības sertifikātu, kā arī jālieto CE marķējums. Atbilstības novērtēšanas sistēmai 3 materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ražotāja deklarāciju par būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām, pamatojoties uz paziņotās testēšanas institūcijas (laboratorijas) izstrādājuma tipa testēšanas rezultātiem, kā arī jālieto CE marķējums. Atbilstības novērtēšanas sistēmai 4 materiāla atbilstību apliecina ar ražotāja izsniegtu Ražotāja deklarāciju par būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām, kā arī jālieto CE marķējums. PIEZĪME. (2) CE marķējums ir jāsastāda visiem produktiem un izstrādājumiem, kuru piemērojamie standarti ir harmonizēti 2. Ja standarts nav iekļauts harmonizēto standartu sarakstā ražotājam CE marķējums nav jālieto un Ekspluatāciju īpašību deklarācijas (Ražotāja deklarācijas par būvizstrādājuma būtisko raksturlielumu ekspluatācijas īpašībām) vietā ražotājam ir jāsastāda Atbilstības deklarācija. Nosacījums izpildās neatkarīgi no noteiktās atbilstības novērtēšanas sistēmas Paraugu ņemšana Paraugus ņem būvdarbu veicējs saskaņā ar Darba programmā apstiprināto plānu. Būvdarbu veicējam laikus jāinformē būvuzraugs par plānoto paraugu ņemšanu, kā arī jānodrošina nepieciešamais aprīkojums paraugu ņemšanai un iesaiņošanai. Noņemtais paraugs sadalāms trijās daļās (izņemot no gatava asfalta seguma izurbtos paraugus): A, B, C, katru iesaiņojot atsevišķi. Parauga apjomam jābūt pietiekamam paredzētajai testēšanai. A paraugu saņem būvdarbu veicējs, B un C paraugu saņem un uzglabā būvuzraugs. Paraugu noņemšana un sadalīšana jāizpilda saskaņā ar 0 tabulā norādītajiem standartiem. Paraugus no gatava asfalta seguma noņem atbilstoši CS punktam tabula. Paraugu ņemšana Materiāla vai produkta nosaukums Standarts Minerālmateriāli Nesaistītie maisījumi Ar saistvielām nesaistītas kārtas Bitumena saistvielas LVS EN 58 Bituminēti maisījumi un kārtas LVS EN LVS EN LVS EN Ja nav paredzēts citādi, tad no uzbūvētajām nesaistītu pamatu kārtām paraugi noņemami tikai izņēmuma gadījumos, ja nav ticamu datu par lietoto izejmateriālu kvalitāti. Vienam paraugam apvienojami vismaz trīs daļējie paraugi, kas noņemami pilnā uzbūvētās kārtas vai slāņa biezumā. Novērtējot testēšanas rezultātus ir jāņem vērā, ka šādi iegūtu paraugu testēšanas rezultāti var būt pasliktinājušies attiecībā pret testēšanas rezultātiem, kas būtu iegūti, testējot paraugus, kas noņemti atbilstoši iepriekš norādīto standartu prasībām LVS EN Testēšana Testēšanas biežums Testēšanas biežums būvizstrādājumu ražotājam (izplatītājam) jānosaka atbilstoši 0 tabulā norādītajiem standartiem. Būvizstrādājumu ražotāja (izplatītāja) pienākums ir nodrošināt ražoto (pārdoto, piegādāto) būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam. 2 Harmonizēto standartu saraksts Būvprojekts 16

16 Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par šo atbilstības apliecinājumu, kas pierāda attiecīgo būvizstrādājumu atbilstību prasībām, iesniegšanu pasūtītājam. Būvdarbu veicējs arī ir atbildīgs, lai būvē neiebūvētu būvizstrādājumus, kuriem nav normatīvajos dokumentos noteiktajam atbilstošu atbilstības apliecinājumu. Nepieciešamības gadījumā būvdarbu veicējs ir atbildīgs par papildu testēšanu vai mērījumiem un to rezultātu iesniegšanu pasūtītājam, lai apliecinātu attiecīgo būvizstrādājumu atbilstību prasībām tabula. Testēšanas biežums Materiāla vai produkta nosaukums Standarts Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem LVS EN Nesaistītie maisījumi LVS EN Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un virsmas apstrādei LVS EN Bituminētie maisījumi un materiāli LVS EN Pasūtītājs un būvuzraugs pēc saviem ieskatiem var ņemt papildu paraugus testēšanai būvobjektos, būvmateriālu ieguves vietās, ražotnēs un krautnēs, pieaicinot būvdarbu veicēja pārstāvi. Paraugu no iesaiņojuma A testē būvdarbu veicējs, paraugu no iesaiņojuma B, ja nepieciešams, testē pasūtītājs, bet paraugu iesaiņojumā C uzglabā būvuzraugs, līdz apstiprina aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (vai paveikto darbu pieņemšanas aktu). Ja nepieciešams, paraugu C izmanto papildu testēšanai. Būvdarbu veicējam nav obligāti jātestē pasūtītāja vai būvuzrauga papildus ņemtie paraugi no iesaiņojuma A, ja šādi ņemto paraugu apjoms pārsniedz 0 tabulā minētajos standartos noteikto testēšanas biežumu un, ja nav objektīva iemesla noteikt lielāku testēšanas biežumu. Bituminēto kārtu biezumu mērījumi jāveic saskaņā ar LVS EN , piedaloties būvdarbu veicējam un būvuzraugam, tūlīt pēc paraugu izurbšanas objektā vai, savstarpēji vienojoties, citā vietā. Mērījumi un testēšana būvdarbu veicējam jāveic laikus, iesniedzot rezultātus būvuzraugam tūlīt pēc mērījumu vai testēšanas izpildes pirms nosedzošo darbu izpildes. Testēšanas un mērījumu protokolos un pārskatos jānorāda veikto testu un mērījumu nenoteiktība, ja testēšanas laboratorijai konkrētajām metodēm šī nenoteiktība ir aprēķināta. Pasūtītājs izsniedz būvdarbu veicējam vai būvuzraugam pasūtītāja veikto mērījumu vai testēšanas rezultātus tūlīt pēc mērījumu vai testēšanas izpildes. Pēc darba vai darba daļas pabeigšanas vai pēc būvuzrauga rīkojuma būvdarbu veicējam jāapkopo visu mērījumu un testēšanas rezultāti kopsavilkumos, uzrādot visus gan būvdarbu veicēja, gan pasūtītāja, gan būvuzrauga iegūtos rezultātus, un tie jāiesniedz būvuzraugam. Operatīvai kvalitātes kontrolei būvdarbu veicējam ieteicams lietot ātrdarbīgas iekārtas, kas nodrošina ražotā vai būvētā produkta īpašību vai sastāva operatīvu noteikšanu darba gaitā. Ja būvdarbu veicējs demonstrē ar ātrdarbīgām iekārtām iegūtu rezultātu salīdzināmību ar šajās specifikācijās noteiktajām testēšanas metodēm un apliecina to ar salīdzinošās testēšanas pārskatiem vai kalibrācijas protokoliem, tad šajās specifikācijās noteikto testēšanas vai mērījumu apjomu drīkst samazināt līdz ātrdarbīgo iekārtu kalibrācijai nepieciešamajam testēšanas vai mērījumu apjomam Izpildītā darba vērtējums Izpildīto darbu vērtē pēc A parauga testu un mērījumu rezultātiem. Ja pasūtītājs ir veicis B parauga testus un mērījumus, izpildīto darbu vērtējumam izmanto arī B parauga rezultātus. C paraugu pārbauda tikai strīdus gadījumos. C parauga testu un mērījumu veikšanai izvēlas pasūtītājam un būvdarbu veicējam abpusēji pieņemamu laboratoriju. Ja ir veikti C parauga testi, izpildīto darbu vērtē pēc C parauga rezultātiem. Būvprojekts 17

17 Izpildīto darbu ieteicams vērtēt saskaņā ar CS punktā aprakstīto metodiku Darba daudzuma uzmērīšana Izpildītā darba daudzums jāuzmēra paredzētajās mērvienībās. Apmaksai var apstiprināt darba daudzumu, kas nepārsniedz iepriekš paredzēto Ja paredzēts uzmērīt konstruktīvās kārtas laukumu (L B) vai platumu (B), tad jāmēra konstruktīvās kārtas virsmas laukums vai platums atbilstoši paraugam 0 attēlā attēls Ja paredzēts uzmērīt vairāku citu virs citas esošu konstruktīvo kārtu platumu (B) un pasūtītājs nav noteicis, ka visu kārtu platumus pieņem vienādus ar virsējās kārtas jeb efektīvo platumu, tad katras nākamās apakšējās kārtas platumu nosaka, pieskaitot virsējās kārtas platumam tās nogāzes ar paredzētā (vai tehnoloģiskā, ja nav paredzēts) slīpuma horizontālo projekciju Ja paredzēts uzmērīt konstruktīvās kārtas vai rakšanas darbu tilpumu, to aprēķina, salīdzinot plāna un augstuma atzīmes pirms un pēc darba veikšanas. Darba daudzums kubikmetros (m 3 ) jāuzmēra kā konstrukcijas apjoms blīvā veidā Ja paredzēts uzmērīt materiāla tilpumu kravā: Ar beramām kravām piekrauj kontrolkravu, kurai nosaka tilpumu, ņemot vērā transportējamā materiāla tilpumsvaru vai pārmērot kravas izmērus. Pārējās kravas jāpiekrauj līdzīgi, uzskaitot līdzīgu tilpumu Neberamām kravām tilpumu nosaka pēc bunkura vai cisternas mērierīču rādījumiem. Materiāla tilpums kravā jākontrolē, salīdzinot ar materiāla patēriņu konstrukcijā Ja paredzēts uzmērīt konstrukciju vai materiālu svaru, to nosaka, sverot vai aprēķinot no tilpuma mērījumiem un/vai maisījumu receptes. 2.7 DARBA IZPILDES ĀTRUMS Darbs jāplāno veikt ātri un bez nepamatotiem pārtraukumiem. 2.8 DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS Darbu veikšanas projekts jāizstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.655 un šai specifikācijai. Darbu veikšanas projektā jāapraksta darba organizācija, tehnoloģijas, materiāli un kvalitātes kontroles metodes būvobjektam. Darbu veikšanas projektu var sagatavot pilnā apjomā vai pa atsevišķiem darbu veidiem un kārtām. Atbilstoši izpildāmo darbu specifikai un sastāvam darbu veikšanas projektā ietvertās informācijas apjoms var atšķirties no šajā punktā norādītā. Darbu veikšanas projekts sagatavo divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie būvuzrauga, otrs pie atbildīgā būvdarbu vadītāja. Būvprojekts 18

18 Darbu veikšanas projektā, papildus MK noteikumiem Nr.655 ietveramā informācija (atbilstoši darbam): Vispārēji dati: o o o o o Grafiki: o vadošais personāls; būvatļaujas kopija; būvlaukuma nodošanas pieņemšanas dokumenta kopija; apdrošināšanas polišu kopijas; Satiksmes organizēšanas projekts. naudas plūsmas grafiks. Apraksti, plāni un apliecinājumi: o o o o darba organizācijas apraksts, darba metožu un procesu apraksti; pārbaužu, testēšanas un mērījumu apraksts un plāns; būvmateriālu atbilstības apliecinājumi; ar saistvielām saistītu vai nesaistītu maisījumu projekti (izejmateriālu testēšanas rezultāti, priekšprojekts un darba formula). Mērījumi, aprēķini un projekti (ja nav datu būvprojektā): o būvdarbu veicējam jāizvērtē būvprojekta (vai, piemēram, būvdarbu līguma darba uzdevuma) detalizācijas pakāpe. Ja nav datu būvprojektā vai tie nav pietiekami, lai izpildītu darbu, jāveic papildu uzmērījumi, aprēķini un projektēšana. Ir jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodrošina paredzēto būvdarbu izpildi un produkta kvalitāti atbilstoši prasībām. 2.9 DIGITĀLĀ INŽENIERKOMUNIKĀCIJU UZMĒRĪŠANA Būvdarbu veicējs nodrošina augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāktopogrāfiskā informācija) iegūšanu par būvi un/vai inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, un tās attēlošanu izpilduzmērījuma plānā, atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.281 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi noteiktajam topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskajam pamatojumam, topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes metodikai, izpilduzmērījuma plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas vispārīgajām prasībām, kā arī mērniecības darbu veicēja atbildībai topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā. Izstrādājot valsts autoceļa, izpilduzmērījuma plānu, papildus Ministru kabineta noteikumos Nr.281 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi noteiktajam, tajā tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, nogāzes un nobrauktuves un iekļauta MK noteikumu Nr.633 Autoceļu un ielu būvnoteikumi 48.punktā norādītā informācija. (par autoceļa laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas laukumu) atbilstoši autoceļa seguma materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa autoceļa ass līniju.) Izpilduzmērījuma plānā tiek parādītas zemes vienību robežas ar to kadastra apzīmējumiem, zemes vienību daļu robežas un to kadastra apzīmējumi atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem. Ja inženierkomunikācijas tiek ieguldītas, izmantojot atvērtu tranšejas metodi, būvnieks nodrošina izpilduzmērījuma veikšanu pie atvērtas tranšejas. Ja jaunizbūvētai būvei ir novirze attiecībā pret projektēto, izpilduzmērījuma plānā tiek attēlotā tās faktiskā novirze. Būvprojekts 19

19 Mērniecības darbu veicējs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un/vai inženierkomunikāciju un tās attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes komunikāciju plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām. Topogrāfiskās informācijas iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie saistošie noteikumi. Izpilduzmērījumam jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū, ko parakstot apliecina būvdarbu veicējs un būvuzraugs. Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba pārbaudi un reģistrāciju sedz būvdarbu veicējs. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja: uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi 1.pielikumā noteiktajām prasībām; topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir saņemts apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem saskaņojumiem. Darba nodevums: izgatavots būves un/vai inženierkomunikācijas, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais izpilduzmērījuma plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros un topogrāfiskās uzmērīšanas lietas apliecināta kopija; izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. Pasūtītājs izlases veidā var papildus pārbaudīt digitālo uzmērījumu atbilstību VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS Būvniecības laikā būvdarbu veicējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. Kā arī jāievēro vides aizsardzības pasākumi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu: -Atkritumu apsaimniekošanas likums 4.pants, 5.pants, 14.pants, 16.pants; -Likums Par piesārņojumu 4.pants, 12.panta otrā daļa, 22.panta otrā daļa, 34.panta piektā daļa; -Likums Par zemes dzīlēm 10.pants; -Vides aizsardzības likums 3.panta pirmās daļas 3.punkts; -MK noteikumi Nr.16 Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība 2.pielikums. Būvprojekts 20

20 3 DAŽĀDI DARBI 3.1 UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA Definīcijas Atbalsta sistēma nostiprinātu ģeodēzisko punktu kopa, kuras punktiem noteikts plaknes jeb divdimensiju vai telpas jeb trīsdimensiju stāvoklis izvēlētajā koordinātu sistēmā. Ģeodēziskais punkts mērīšanas vajadzībām apvidū nostiprināta zīme, kurai ir noteiktas koordinātas darbu veikšanai piemērotā koordinātu sistēmā. Uzmērīšana un nospraušana uzbūvēt paredzēto būves elementu uzmērīšanas un nospraušanas darbi tādā apmērā, lai pēc dabā nospraustajām pazīmēm būtu iespējams šos elementus uzbūvēt Darba apraksts Uzmērīšana un nospraušana jāveic, sagatavojot būves vietu ceļa segas konstruktīvās kārtas vai citu būves elementu būvdarbiem un izpildot tos. Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta ģeometrisko lielumu, pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN Ģeodēziskie darbi būvniecībā, ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi Materiāli Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā Iekārtas Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie instrumenti un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to pārbaudes, verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un būvniecības kontroles institūcijām Darba izpilde Atbalsta sistēma jāizveido no piketu punktiem un citiem atbilstoša veida un izkārtojuma ģeodēziskiem punktiem, ievērojot darbu raksturu un vietējos reljefa un citus apstākļus. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta cita, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN Ģeodēziskie darbi būvniecībā. Klasi var sasniegt ar parastajiem mērīšanas paņēmieniem atbilstoši norādēm 0 tabulā tabula. Mērījumu precizitātes raksturojums Nosaukums Standartnovirze σ Precizitātes raksturojums Plāna stāvokļa precizitātes klase P3 5 mm < σ L 15 mm Vidēja Augstuma precizitātes klase H3 2 mm < σ H 5 mm Vidēja Būvprojekts 21

21 3.1.6 Kvalitātes novērtējums Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti Darba daudzuma uzmērīšana Uzmērīšanas un nospraušanas darbu daudzums mērāms darba daudzuma sarakstā paredzētajās vienībās. Būvprojekts 22

22 3.2.1 Definīcijas Darba apraksts 3.2 KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA VAI DEMONTĀŽA Konstrukciju nojaukšanas vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, lai nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni vai noliktavu, vai pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai izpildītu darbu Materiāli Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs. Darba izpildei izmantojamās iekārtas nedrīkst bojāt ceļa segumu vai nostiprinājumus Darba izpilde Nojauktās vai demontētās konstrukcijas, atkārtoti lietojamie materiāli, būvgruži u.c. jānogādā paredzētajā atbērtnē vai noliktavā. Paredzēts demontēt: Betona drošības barjeras, Betona apmali Kerb (novietojami Pasūtītāja norādītā vietā BKSB teritorijā), Asfaltbetona segumu, Skatītāju žogu, Metāla barjeras joslu ar stiprinājumiem. Ja nojauktās vai demontētās konstrukcijas paredzēts nodot Pasūtītājam, par to nodošanas un pieņemšanas faktu jāsastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstrukciju nodošanas-pieņemšanas akts Kvalitātes novērtējums Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas gaitā skartā vide jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Skartajai teritorijai jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes robežām Darba daudzuma uzmērīšana Konstrukciju nojaukšanas darba daudzums uzmērāms darba daudzumu sarakstā norādītajās vienībās, ievērojot specifikāciju punkta prasības. Būvprojekts 23

23 3.3 ASFALTA SEGUMA FRĒZĒŠANA Asfalta segumu paredzēts frēzēt, lai izveidotu esošā asfalta segumam nepieciešamo augstumu, līdzenumu un šķērskritumu, novāktu vecās asfalta kārtas vai sagatavotu esošās un no jauna ieklājamās asfalta kārtas salaidumu vietas Definīcijas Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana asfalta seguma frēzēšana iepriekš noteiktos laukumos pirms jaunas asfalta kārtas būvniecības līdzenuma uzlabošanai. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana asfalta seguma frēzēšana salaidumu vietās ar jaunuzbūvējamo asfalta kārtu plūdenu savienojumu izveidošanai. Asfalta seguma nofrēzēšana esošās asfalta kārtas nofrēzēšana Darba apraksts Asfalta seguma frēzēšana ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai veiktu asfalta seguma izlīdzinošo vai savienojumu frēzēšanu, vai nofrēzēšanu visā paredzētajā platībā, kā arī nofrēzētā materiāla aizvākšanu Materiāli Iekārtas Ceļa frēze izlīdzinošajai frēzēšanai, ar darba platumu vismaz 2 m un aprīkota ar automātisku šķērsslīpuma vadību. Prasība ir spēkā arī gadījumā, ja daļēji jānofrēzē esošais asfalta segums, izveidojot noteiktu šķērskritumu Darba izpilde Izlīdzinošā frēzēšana izpildāma apjomā, kas nepieciešams nākamās konstruktīvās kārtas prasītā šķērsprofila un līdzenuma iegūšanai. Asfalta seguma nofrēzēšana izpildāma paredzētajā biezumā. Ja iecerēts nofrēzēt tikai daļu no esošā asfalta seguma, tad jānodrošina arī paredzētais šķērsprofils un līdzenums. Savienojumi jāfrēzē tieši pirms asfalta maisījuma ieklāšanas darbu sākuma. Savienojuma frēzējums joslas šķērsvirzienā jāizpilda vismaz 3m platumā, bet garenvirzienā vismaz 1m platumā. Savienojuma frēzējuma dziļumam sajūgumā ar esošo segumu jābūt ne seklākam par uzbūvēt paredzētās asfalta kārtas biezumu. Darba dienas beigās nedrīkst palikt ceļa asij perpendikulāri izfrēzētas atklātas savienojuma vietas. Ja šādu perpendikulāri izfrēzētu savienojumu vietās, darba dienai beidzoties, tomēr nav uzbūvēta asfalta kārta, tad savienojuma vieta jāaizpilda ar asfalta maisījumu, nodrošinot pakāpenisku pāreju, vismaz 3 m garā posmā. Nofrēzētais materiāls jāaizved uz atbērtni. Jākontrolē nofrēzētā asfalta daudzums būvobjektā katrā automašīnā, ja darba daudzumu paredzēts noteikt tonnās Kvalitātes novērtējums Asfalta seguma izlīdzinošās vai savienojumu frēzēšanas kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām. Būvprojekts 24

24 Līdzenums tabula. Frēzēšanas kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Attālums no kārtas LVS EN (frēzētās) virsmas līdz Katrā vietā ar ķīli veicot 5 mērmalas plaknei mērījumus ik pēc 0,5 m, sākot nedrīkst pārsniegt 10mm mērīt 0,5 m no mērlatas gala. Mērlatu var uzlikt gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā, bet tā jāuzliek tā, lai mērķīlis tiktu novietots šķērsām vai leņķī pret frēzējuma gropēm Testējot šaubu gadījumos par neatbilstību Šķērsprofils ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi Visā būvobjektā ik pēc 20m Līdzenuma neatbilstības gadījumā papildus jāfrēzē vai jālabo, iestrādājot asfalta maisījumu Darba daudzuma uzmērīšana Asfalta seguma frēzēšanai jāuzmēra nofrēzētais laukums kvadrātmetros m². Būvprojekts 25

25 3.4.1 Definīcijas 3.4 KOKU, KRŪMU UN ZARU ZĀĢĒŠANA Teritorijas attīrīšana no krūmiem krūmu nozāģēšana definētajā teritorijā. Meža zāģēšana koku un krūmu nozāģēšana definētajā teritorijā. Celmu laušana nozāģēto krūmu vai nozāģēta meža celmu laušana Darba apraksts Meža, koku zāģēšana, teritorijas attīrīšana no pameža un krūmiem, kā arī celmu laušana ietver visus nepieciešamos veicamos darbus, kā arī materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un jāizlieto, lai pilnībā atbrīvotu teritoriju, aizvācot prom mežu, kokus, celmus, krūmus un zarus Materiāli Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs Darba izpilde Jānozāģē visi koki un krūmi būvprojektā paredzētajās vietās. Koku un krūmu celmi jāizlauž. Krūmi, pamežs, zari, izlauztie celmi un saknes jānovieto atbērtnē, bet izmantojamā koksne jāaizved uz krautni. Pelni vai šķelda jāaizvāc. Vietās, kur nav paredzēts grunti tālāk izstrādāt, izlauzto celmu vietas jāaizber. Koka nozāģēšanu sarežģītos apstākļos veic pa daļām sākot no augšas, izmantojot pacēlāju. Ja krītošā koka daļas var apdraudēt tuvumā esošas ēkas vai virszemes inženierkomunikācijas, tad katru zāģējamo koka daļu noceļ atsevišķi ar autoceltni Kvalitātes novērtējums Kokiem un krūmiem jābūt aizvestiem uz Pasūtītāja paredzēto krautni, koksnes atkritumiem un zariem aizvestiem. Izlauzto celmu vietām jābūt aizbērtām. Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstības gadījumā veicot pasākumus prasību nodrošināšanai Darba daudzuma uzmērīšana Darba daudzuma uzmērīšanu veic pirms darba uzsākšanas. Zāģējot krūmus vai mežu un laužot celmus, paveikto darbu uzmēra, mērot laukumu pēc zaru vainaga kvadrātmetros m². Būvprojekts 26

26 4.1.1 Definīcijas Grāvju rakšana jaunu grāvju izrakšana. 4 ZEMES KLĀTNE 4.1 GRĀVJU RAKŠANA UN TĪRĪŠANA Grāvju nogāžu nostiprināšana grāvju nogāžu nostiprināšana atbilstoši paredzētajam konstruktīvajam risinājumam Darba apraksts Grāvju rakšana un paredzētie nostiprināšanas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai izraktu grāvjus un uzbūvētu paredzētos nostiprinājumus Materiāli Grāvju nogāžu un gultnes nostiprināšanai augsne, frakcionētas šķembas Iekārtas Grāvju rakšanā lietojamai iekārtai jābūt aprīkotai ar planējamo kausu, kura darba platums ir vismaz 1 m un kurš aprīkots ar taisno lemesi. Var izmantot arī atbilstošu profilkausu vai frēzi. Ja grāvja rakšanas vai tīrīšanas iekārta darba procesā pārvietojas pa brauktuves asfalta segumu, tad tai jābūt aprīkotai ar pneimoriepām, turklāt mehāniskos papildu atbalstus nedrīkst balstīt uz asfalta seguma. Grunts savākšanai, aizvešanai vai izlīdzināšanai izmantojamās iekārtas nedrīkst bojāt ceļa konstrukcijas elementus Darba izpilde Ja būvobjektā paredzēts uzbūvēt jaunu, bituminētu seguma virskārtu, grāvji jārok pirms tās būvniecības. No grāvja izraktā grunts jāizmanto uzbēruma būvniecībai, liekā grunts jāaizved uz atbērtni. Grāvja pamatnes platumam jābūt 0,4m, bet dziļumam saskaņā ar vertikālo plānojumu. Grāvju un augstāk atrodošās, piemēram, zemes klātnes un ierakuma nogāzes jānostiprina atbilstoši paredzētajam. Grāvja nogāzes bez speciāla nostiprinājuma nedrīkst būt stāvākas kā 1:1,5. Pēc darbu izpildes jāsavāc akmeņi lielāki par 10 cm diametrā, krūmu saknes un citi svešķermeņi un jāaizved uz atbērtni Kvalitātes novērtējums Grāvju nogāžu virsmām un darba joslai jābūt noplanētām. Izrakto grāvju kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Grāvju kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Ūdens novadīšana (1) Pilnībā nodrošināta Vizuāli Visā būvobjektā Ģeometriskie izmēri ± 20 % no paredzētā Uzmērot ar mērlenti vai veicot ģeodēziskos uzmērījumus Garenkritums (2) Teknes augstuma atzīmes ± 1,0 % no paredzētā, bet 0,3 % Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi vai uzmērot augstuma atzīmes ± 5 cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Ik pēc 10m būvobjektā Ik pēc 50m būvobjektā Ik pēc 10m būvobjektā Būvprojekts 27

27 Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Nogāžu vai gultnes nostiprinājums Jāatbilst prasībām Atkarībā no nostiprinājuma veida Ik pēc 50m būvobjektā PIEZĪME (1) Ūdens novadīšanai jābūt nodrošinātai, nepieļaujot ūdens uzkrāšanos uz ceļa virsmas, grāvjos, pie caurtekām un drenāžas caurulēs, kā arī piegulošajās teritorijās. PIEZĪME (2) Grāvja garenkritumam jābūt paredzētajā ūdens tecēšanas virzienā Darba daudzuma uzmērīšana Grāvju rakšanas darbu daudzums jāmēra saskaņā ar Specifikāciju 02 punktu kubikmetros m³. Grāvju nogāžu vai gultnes nostiprināšanas darbiem uzmērāms nostiprinātās teritorijas laukums kvadrātmetros m². Būvprojekts 28

28 4.2.1 Definīcijas 4.2 LIEKĀS GRUNTS AIZVEŠANA UN IZLĪDZINĀŠANA Liekā grunts grunts, kas laika gaitā ir uzkrājusies, traucē ceļa konstrukcijām normāli funkcionēt un nav izmantojama konkrētajā būvobjektā. Liekās grunts aizvešana liekās grunts savākšana un aizvešana uz atbērtni. Liekās grunts izlīdzināšana liekās grunts pārvietošana būvobjekta robežās un izlīdzināšana Darba apraksts Liekās grunts aizvešana vai izlīdzināšana veicama visā paredzētajā apjomā, un tā ietver visus nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai savāktu, aizvestu un izlīdzinātu visu paredzēto grunti Materiāli Iekārtas Grunts savākšanai, aizvešanai vai izlīdzināšanai izmantojamās iekārtas nedrīkst bojāt ceļa segumu vai nostiprinājumus Darba izpilde Liekā grunts ir jānovāc pirms citu darbu uzsākšanas un, ja paredzēts, jāaizved uz atbērtni. Nedrīkst sabojāt ceļa konstruktīvos elementus. Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. Jākontrolē aizvestās grunts daudzums būvobjektā katrā automašīnā vai saskaņā ar ģeodēziskiem mērījumiem Kvalitātes novērtējums Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai Darba daudzuma uzmērīšana Liekās grunts aizvešanas vai izlīdzināšanas daudzums jāmēra saskaņā ar Specifikāciju 02 punktu vai novērtējot kravas tilpumu atbilstoši Specifikāciju 0 punkta prasībām kubikmetros m³. Būvprojekts 29

29 4.3.1 Definīcijas un skaidrojumi 4.3 CAURTEKU UZSTĀDĪŠANA Caurteku uzstādīšana visi nepieciešamie sagatavošanas darbi, pamata būvniecība, caurtekas montāža, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu būvniecība caurtekas ietecē un iztecē Darba apraksts Caurteku uzstādīšana ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai caurtekas uzstādītu, tai skaitā ceļa zemes klātnes un ceļa segas konstruktīvo kārtu demontāžu, kā arī ceļa zemes klātnes un ar saistvielām nesaistītu ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūvi, bet neietverot ar saistvielām saistītu ceļa seguma kārtu atjaunošanu vai būvniecību Materiāli Caurtekas paredzētā diametra apaļas, ražotas lietošanai autoceļos: polimēru rievotas polivinilhlorīda (PVC); polietilēna (PE) vai polipropilēna (PP), atbilstošas LVS EN 13476, kuru stiprības klase ir SN8. Visām metāla savienojumu detaļām jābūt karsti cinkotām; Caurtekas būvbedres aizbēršanai lietojami ceļa klātnes būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā paredzētajā ceļa konstrukcijā Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs Darba izpilde Caurtekas jāuzstāda projektā norādītājās vietās un augstumā, iepriekš veicot nepieciešamās piesaistes. Uzbūvēto caurtekas posmu pamata kvalitāte (biezums, dislokācija, sablīvējums) jāpārbauda pirms caurtekas posmu montāžas. Uzbūvēto pamatnes un pamatu kvalitātei jāatbilst Specifikāciju 4. un 5. nodaļas prasībām. Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīmes, dislokācija, asu nobīdes, montāžas kvalitāte) un darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas aizbēršanas. Caurtekas jāaizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām pusēm. Aizbēršanai caurtekas tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96% no Proktora blīvuma (LVS EN ). Slāņu biezums jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablīvēšanai tieši pie caurtekas. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurteka ir jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu. Grāvja tekne un nogāze caurtekas iztecē un ietecē 4m garumā jānostiprina ar šķembām, grāvja nogāzē un teknē vispirms sagatavojot 10cm biezu smilts-grants pamatu vai ģeotekstila klājumu. Uz sagatavotā pamata uzber 15cm biezu kārtu ar frakcionētām šķembām, ieteicamā frakcija 16/45mm. Grāvis jāsāk nostiprināt virzienā no zemākās vietas uz augstāko vietu. Grāvju nogāzes jānostiprina 0.5m augstumā no nostiprinātās grāvja gultnes Kvalitātes novērtējums Jābūt nodrošinātai brīvai ūdens caurtecei un novadīšanai no caurtekas. Izpildīto caurtekas uzstādīšanas darbu kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Uzstādītu caurteku kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Būvprojekts 30

30 Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Teknes augstuma atzīmes ± 20 mm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Vismaz trīs vietās ietecē, iztecē un caurtekas vidū Caurtekas garums ± 20 cm Ar mērlenti Izmērot visu caurtekas garumu Caurtekas forma Deformācija (% no caurtekas diametra): polimēru 5 %. Ar mērlenti Testējot šaubu gadījumā par atbilstību Novietojums plānā ± 10 cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Nogāzes nostiprinājums Ieteces un izteces nostiprinājums Sablīvējums pamatnei vai katrai kārtai (1) Jāatbilst paredzētajam Jāatbilst paredzētajam 96 % no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni E υ2 /E υ1 3,5 Atbilstoši uzmērāmajam parametram Atbilstoši uzmērāmajam parametram LVS EN LVS EN AASHTO T205 ASTM D ASTM D BS DIN Visā būvobjektā raksturīgos punktos Šaubu gadījumā par atbilstību Šaubu gadījumā par atbilstību Sekojoši darbu izpildei pirms nosedzošās kārtas būvniecības šaubu gadījumā par atbilstību Proktora blīvumu. PIEZĪME (1) Jānosaka pamatnes vai uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kas jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Caurtekas posmu uzstādīšanas precizitāte (teknes atzīmes, dislokācija, asu nobīdes, montāžas kvalitāte) un darbu kvalitāte jāpārbauda pirms caurtekas aizbēršanas. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie labojumi prasību nodrošināšanai Darba daudzuma uzmērīšana m. Caurteku uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms, mērot tikai uzstādīto posmu garumu metros Caurteku nogāžu nostiprināšana caurtekas galos, un ieteces un izteces nostiprināšana uzmērāma gabalos gab, skaitot katru caurtekas galu atsevišķi. Būvprojekts 31

31 4.4 ZEMES KLĀTNES BŪVNIECĪBA Kopējam deformācijas modulim E V2 uz zemes klātnes virsmas jābūt vismaz 45MPa, bet deformācijas modulim uz uzbūvētajām zemes klātnes zemākajām kārtām vismaz 25MPa Definīcijas Vājas nestspējas grunts grunts, kuras kopējais deformācijas modulis E V2 ir mazāks par 25MPa (kūdra un kūdrainas gruntis, māls, pārmitrinātas mālainas vai putekļainas gruntis). Zemes klātnes uzbēruma būvniecība grunts vai cita materiāla pārvietošana, pievešana, pārvietošana un iestrāde, lai nodrošinātu paredzētās ceļa konstrukcijas uzbūvēšanu. Zemes klātnes ierakuma būvniecība grunts vai cita materiāla pārvietošana, rakšana un aizvešana, lai nodrošinātu paredzētās ceļa konstrukcijas uzbūvēšanu Darba apraksts Zemes klātnes būvniecība ierakumā un uzbērumā ietver rakšanas, pārvietošanas un iestrādes darbus, kā arī pamatnes vai virsmu sagatavošanu (profilēšana, planēšana), pakāpju veidošanu. Pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi Materiāli Zemes klātnes uzbēruma būvniecībai un grunts apmaiņai salizturīgs minerālas izcelsmes materiāls, piemēram, grunts, akmeņi u.tml. Materiālā nedrīkst būt tādas ārējas izcelsmes vielas kā koks, stikls un plastmasa, kas var radīt bīstamību, lietojot izstrādājumu. Uzbēruma būvniecībai nav pieļaujams izmantot vājas nestspējas gruntis, putekļainas un mālainas gruntis. Zemes klātnes būvniecībai bez stabilizēšanas vai citu papildus pasākumu veikšanas kā piemērotas var tikt atzītas gruntis, kuru CBR 20%. Grunšu būvtehnisko klasifikāciju grunšu raksturošanai veikt saskaņā ar LVS B pielikumu. Organisko savienojumu daudzums gruntī līdz 1 m dziļumā no zemes klātnes virsmas nedrīkst pārsniegt 2 masas %. Organisko savienojumu daudzumu gruntī nosaka atbilstoši CS punktam Iekārtas Veltņi. Grunts vibroveltņi ar gludiem vai dūru valčiem, pneimoveltņi. Sablīvējamās kārtas biezumu, veltņu tipu, statisko lineāro slodzi, vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku ieteicams izvēlēties saskaņā ar 0 tabulu. Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu. Darba izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs Darba izpilde Augsnes slānis un grunts ar vairāk nekā 6 masas % organisko savienojumu jānovāc pilnā apjomā līdz minerālai gruntij, nesajaucot ar citiem materiāliem, pirms zemes klātnes būvniecības sākšanas. Augsnes un grunts slāņa noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju. Nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. Teritorijas apzaļumošanai un nostiprināšanai derīgo augsni jānovieto krautnēs pēc iespējas tuvāk izmantošanas vietai pēc zemes klātnes būvdarbu pabeigšanas. Būvprojektā norādītajās vietās jāveic grunts apmaiņa, norokot kūdras slāni pilnā apjomā līdz minerālai gruntij un aizvietojot to ar ierakuma grunti. Grunts apmaiņas vietas un biezumu precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju. Būvprojekts 32

32 Zemes klātnes ierakuma izstrādei temperatūras vai citu klimata ierobežojumu nav, bet, ja ierakums izstrādāts sasalušās gruntīs vai ziemas periodā, tad segu drīkst būvēt tikai pēc tam, kad ierakuma pamatne pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās kvalitāte. Norakto ierakuma grunti, kas atbilst Specifikāciju punktā izvirzītajām prasībām, paredzēts iestrādāt uzbērumā. Zemes klātnes uzbērumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0 C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 0 C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā jāsablīvē iespējami ātri, to pabeidzot pirms materiāla sasalšanas. Ieteicams lietot smagākus veltņus par 0 tabulā norādītajiem. Jāizvairās lietot gruntis ar lielu mitrumu. Pirms segas būvniecības jānosaka uzbēruma slogošanas laiks (tehnoloģiskais pārtraukums) līdz zemes klātnes pilnīgai atkušanai. Tālākās kārtas drīkst būvēt tikai pēc tam, kad ir pārbaudīta un ir atbilstoša uzbūvētās zemes klātnes kvalitāte. Zemes klātnes uzbēruma būvniecībai nedrīkst lietot sasalušu materiālu. Uzbēruma izbūvei paredzētajā gruntī akmeņu (vai citu ķermeņu) lielākais izmērs nedrīkst pārsniegt 2/3 no 0 tabulā norādītā būvējamās kārtas biezuma. Uzbērums būvējams horizontālās kārtās. Vienā kārtā nav pieļaujams izmantot dažāda tipa gruntis, gruntis ar augstāku nestspēju izmantojamas virsējā kārtā. Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālo grunts mitrumu un pieļaujamās novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. Pirms darba izpildes jānosaka katra izmantojamās grunts tipa Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu, kad ir optimāls ūdens saturs, kā arī norādot ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā. Putekļainu vai mālainu grunti, ja paredzams lietus, jāblīvē ar gludo valču veltni. Lietus laikā darbs jāpārtrauc. Ja paredzams sals, jāsablīvē nekavējoties pēc materiāla izlīdzināšanas, ieteicams izvēlēties efektīvākas blīvēšanas iekārtas un lietot materiālu, kura optimālais ūdens saturs ir iespējami zemāks. Būvniecības gaitā jāveic efektīvi pasākumi, kas pēc iespējas samazina grunts samirkšanu. Būvējot zemes klātni, laikus jāplanē un jāsablīvē darba virsmas, izveidojot šķērskritumu, kas nodrošina ūdens novadīšanu ārpus ceļa konstrukcijas. Ieplakas un citi lokālie iesēdumi, kuros var uzkrāties ūdens, pieberami ar nedrenējošu grunti un sablīvējami. Katras kārtas sablīvēšana jāpabeidz pirms nākamās kārtas vai konstruktīvā slāņa būvniecības. Uzbērums jāblīvē ar vismaz 6 veltņa pārbraucieniem pa vienu vietu. Sablīvējamās kārtas biezumu ieteicams noteikt atbilstoši norādēm 0 tabulā tabula. Maksimāli pieļaujamais sablīvēta slāņa biezums (m) dažādiem materiāliem un blīvēšanas iekārtām (informatīvi blīvēšanas iekārtu tipa un blīvēšanas režīma noteikšanai) Grunts Blīvēšanas iekārta Vibroveltnis ar vienu valci (1), statiskā lineārā slodze: min. 15kN/m² (apmēram 2t svars) min. 30kN/m² (apmēram 6t svars) min. 45kN/m² (apmēram 10t svars) min. 65kN/m² (apmēram 15t svars) Vibrācijas divvalču veltnis (2), statiskā lineārā slodze: min. 5kN/m² (apmēram 1t svars) min. 10kN/m² (apmēram 2t svars) min. 20kN/m² (apmēram 6t svars) min. 30kN/m² (apmēram 10t svars) Akmeņi, grants 1,00 2,00 3,00 Smilts 0,30 0,60 0,80 1,20 0,15 0,25 0,40 0,60 Putekļaina vai mālaina smilts vai grants un mālaina grunts 0,25 0,50 0,60 0,80 0,10 0,20 0,35 0,50 Dažāda izmēra daļiņu grunts ar lielu putekļu daļiņu saturu 0,20 0,30 0,40 0,60 0,15 0,20 0,30 Būvprojekts 33

33 Blīvēšanas iekārta Akmeņi, grants Smilts Grunts Putekļaina vai mālaina smilts vai grants un mālaina grunts Dažāda izmēra daļiņu grunts ar lielu putekļu daļiņu saturu Statisks trīsvalču veltnis, lineārā slodze: min. 50kN/m² (apmēram 10t svars) 0,25 0,20 0,20 Statisks dūrvalču veltnis: min. 45kN/m² (apmēram 20t svars) 0,25 0,25 0,25 Pneimoveltnis, slodze/ritenis: min. 15kN/m² min. 25kN/m² reizes. 0,20 0,25 0,20 0,25 PIEZĪME (1) Attiecas uz piekabināmo veltni ar vienu valci. Pašgājēju veltņiem slodze attiecas uz valci. 0,20 0,25 PIEZĪME (2) Ja blīvē ar aktīvām vibrācijas iekārtām abos valčos, tad noteikto pārbraucienu skaitu var samazināt divas Uzbērums jābūvē visā platumā un vienlaikus ar nogāzēm, turklāt ar tādu aprēķinu, lai vēlāk pēc iespējas nevajadzētu papildus piebērt nogāzes. Ja nepieciešams nogāzes papildus piebērt, tas veicams, esošajā zemes klātnē izveidojot 1 3m platus un 0,3 0,6m augstus pakāpienus Kvalitātes novērtējums Uzbūvētajam zemes klātnes ierakumam vai uzbērumam jābūt līdzenam, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības tabula. Zemes klātnes kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Virsmas augstuma atzīmes ±5cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā (uz ceļa ass un malās) ik pēc 20m Nogāžu slīpums Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem Testējot aizdomu gadījumos par neatbilstību Šķērsprofils Platums ±1,5% no paredzētā ±10cm no paredzētā uz Ar 3m mērlatu un līmeņrādi Ar mērlenti Visā būvobjektā ik pēc 20m pirms nosedzošās kārtas būvniecības katru pusi no ceļa ass Novietojums plānā ±10cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Visā būvobjektā raksturīgos punktos Grunts sablīvējums pamatnei (1) 98% no Proktora blīvuma vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni E V2 /E V1 3,5 LVS EN LVS EN AASHTO T205 ASTM D ASTM D BS DIN Visā būvobjektā ik pēc 50m pirms nosedzošās kārtas būvniecības Būvprojekts 34

34 Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Deformācijas modulis, ar saistvielām nesaistītām kārtām Kopējais deformācijas modulis E V2 nedrīkst būt zemāks par 45MPa, papildus jānosaka grunts mitrums mērījuma izpildes vietā, kā arī, ja iepriekš nav noteikts, tad jānosaka DIN (2) LVS EN LVS EN Visā būvobjektā ik pēc 50m grunts Proktora blīvums un optimālais mitrums PIEZĪME (1) Proktora blīvumu. Jānosaka no grunts uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kas jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga PIEZĪME (2) Deformācijas modulis jāuzmēra gruntij tās optimālajā mitrumā, vai ne vairāk kā +/- 2% no optimālā mitruma. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai Darba daudzuma uzmērīšana Uzbūvētās zemes klātnes darbu daudzums jāuzmēra, kā norādīts Specifikāciju 0 punktā, aprēķinot piebērto vai norakto grunts apjomu blīvā veidā kubikmetros m³. Būvprojekts 35

35 4.5.1 Definīcijas 4.5 APZAĻUMOŠANA UN NOGĀŽU NOSTIPRINĀŠANA Apzaļumošana teritorijas vai nogāžu virsmu nosegšana ar augsnes slāni vai augsnes un minerālmateriāla maisījumu, un zāliena izveidošana, ja paredzēts, veicot arī citus labiekārtošanas vai nostiprināšanas pasākumus. Nogāžu (teritoriju) nostiprināšana ar zālienu nogāžu vai citu virsmu nostiprināšana, tās nosedzot ar augsnes slāni un iesējot zālienu. Nogāžu (teritoriju) nostiprināšana ar frakcionētām šķembām nogāžu vai citu virsmu nostiprināšana, tās nosedzot ar frakcionētām šķembām. Teritoriju nostiprināšana ar stiprinātu zālienu teritorijas virsmas nostiprināšana, tās nosedzot ar augsnes un minerālmateriāla maisījumu un iesējot zālienu Darba apraksts Apzaļumošana, kā arī nogāžu vai teritoriju nostiprināšana, ietver nepieciešamo pamata vai virsmu sagatavošanu (līdzināšana, planēšana), kā arī vajadzīgo izejmateriālu sagatavošanu vai ražošanu, piegādi un iestrādi. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba daudzuma aprēķini Materiāli Augsne, zālāju sēklas un mēslojums: lietojamās augsnes organisko vielu un pelnu saturam jābūt 5%, testējot pēc LVS EN 13039, kā arī augsnei ir jābūt ar pietiekamu humusa saturu; jālieto zāliena sēklas, kas paredzētas intensīvai slodzei un ātri atjaunojas, paredzot noteiktai vietai piemērotu dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai sēklu maisījumu, kas paredzēts zālienam ēnainās vietās, bet saulainai vietai sēklu maisījumu, kas paredzēts zālienam saulainās vietās, u.tml. Zāliena sēklu tīrībai ir jābūt 95% un dīdzībai 85%; lietojams zālienam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt lēna iedarbība, lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zāliena iesakņošanos un augšanu. Būvdarbu veicējam jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs. Stiprināta zāliena izveidošanai, grāvju nogāžu un teknes nostiprināšanai ar šķembām jāizmanto minerālas izcelsmes materiālus frakcionētas šķembas. Materiālā nedrīkst būt tādas ārējas izcelsmes vielas kā koks, stikls un plastmasa, kas var radīt bīstamību, lietojot izstrādājumu Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs Darba izpilde Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo un jānostiprina piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos. Pirms apzaļumošanas vai nostiprināšanas darbu sākšanas teritorija vai nogāzes jānolīdzina, kā arī, ja nepieciešams, jāpieblīvē. Pieslēgumi esošām teritorijām vai konstrukcijām jāizveido lēzeni. Augsne jāizlīdzina vienmērīgā biezumā ar tādu aprēķinu, lai pēc zāliena sēklu iesēšanas iegūtu paredzēto augsnes kārtas biezumu. Jāiestrādā pamatmēslojums 25 30g/m 2. Augsnes un šķembu maisījums viendabīgi sajaucams proporcijā 8:1. Augsnes un šķembu maisījums jāizlīdzina vienmērīgi un jāpieblīvē ar tādu aprēķinu, lai pēc zāliena sēklu iesēšanas iegūtu paredzēto augsnes kārtas biezumu. Būvprojekts 36

36 Zāliena sēklas jāsēj vai jāiestrādā mitrā augsnē tā, lai iesētais zālājs iesakņotos veģetācijas periodā pirms ziemas iestāšanās, ieteicams ne vēlāk kā līdz 15.septembrim (ja tas nav iespējams, tad zāliena sēšana jāparedz pēc ziemas sezonas nākamā gada pavasarī, iestājoties piemērotiem klimatiskajiem apstākļiem). Apzaļumojot un nostiprinot ar augsni, augsnes kārtas biezumam, jābūt 10cm, un zāliena sēklu izlietojumam jābūt vismaz 30-40g/m 2. Zāliena sēklas sēšanas laikā ir jāiestrādā augsnē līdz 1cm dziļumā, un augsnes kārta nekavējoties ir jāpieblīvē. Ja sēj sausā laikā un zeme ir sausa, tad tā ir jālaista. Nostiprinot ar šķembām, grāvja nogāzē vai teknē vispirms sagatavo 10cm biezu smilts-grants pamatu vai ģeotekstila klājumu. Uz sagatavotā pamata uzber 15cm biezu kārtu ar frakcionētām šķembām, ieteicamā frakcija 16/45 mm. Grāvis jāsāk nostiprināt virzienā no zemākās vietas uz augstāko vietu. Grāvju nogāzes jānostiprina 0.5m augstumā no nostiprinātās grāvja gultnes. Darbu beidzot, jāaizvāc akmeņi lielāki par 10cm diametrā, krūmu saknes, kā arī citi svešķermeņi Kvalitātes novērtējums Apzaļumotajām un nostiprinātajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, ar nodrošinātu ūdens noteci. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Nostiprināto nogāžu (virsmu) kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Nostiprinājuma veids Jāatbilst paredzētajam Vizuāli Pastāvīgi Ūdens novade Jābūt nodrošinātai Vizuāli Pastāvīgi Līdzenums Virsmām jābūt noplanētām Vizuāli Pastāvīgi Slīpums, ja paredzēts Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem Jebkurā vietā šaubu gadījumā par atbilstību Biezums vai izlietojuma daudzums Ne mazāks par paredzēto Ar piemērotiem mērinstrumentiem Vismaz trīs vietās būvobjektā Zāliena kvalitāte Zāliens uzdīdzis un iesakņojies visā platībā Darba daudzuma uzmērīšana Vizuāli Visā būvobjektā Jāuzmēra apzaļumotās teritorijas un nostiprinātās nogāzes platība kvadrātmetros m². Būvprojekts 37

37 5 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS Definīcijas 5.1 SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA Salizturīgā kārta- ceļa segas konstrukcijas pamata apakškārta, kas veidota no salizturīgas grunts. Salizturīgās kārtas nestspējai (kopējam deformācijas modulim E V2 ) uz salizturīgās kārtas virsmas jābūt vismaz 60MPa Darba apraksts Salizturīgo kārtu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana), nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi. Ja lieto dažāda veida materiālus, tad apakšējos slāņos jāparedz materiāli ar zemāku nestspēju, bet augšējos slāņos materiāli ar augstāku nestspēju. Jāizpilda būvprojektā noteiktās prasības kopējam kārtas biezumam. Ja nepieciešams, tad jāveic arī ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba daudzuma aprēķini Materiāli Salizturīgās kārtas būvniecībai lietojama smilšaina grunts, dabīgi vai drupināti smalki vai jaukti minerālmateriāli, reciklēti materiāli (iepriekš būvniecībā izmantoti, pārstrādāti materiāli), kā arī domnas un tēraudkausēšanas sārņi, kuriem jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Prasības materiāliem salizturīgajai kārtai ar paredzēto nestspēju 60 MPa Īpašība, mērvienība Testēšanas Atsauce uz LVS metode EN Kategorija Prasība Minerālmateriāla daļiņu, kas mazākas par 90 mm, saturs, masas % LVS EN Minerālmateriāla daļiņu, kas mazākas par 0,125 mm, saturs, svara % LVS EN Minerālmateriāla (jaukta) procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu, svara % LVS EN p-ts f 5 5 Smalkās frakcijas kvalitāte (1) metilēnzilā vērtība (kategorija), metilēnzilā lielums g/kg LVS EN p-ts MB FDeklarēts 10 PIEZĪME (1) Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 3 masas %, un ir dokumentēti pierādījumi par apmierinošu lietošanu, tālāka testēšana var nebūt nepieciešama. Ja smilšainas grunts daļiņu, kas mazākas par 0,125mm vai 0,063mm, saturs pārsniedz 0 tabulā norādītās vērtības, ir jānosaka filtrācijas koeficients, kurš šādā gadījumā nedrīkst būt mazāks par 1m/dienn., testējot atbilstoši CS punktam. Ja smilšainas grunts daļiņu, kas mazākas par 0,125mm vai 0,063mm, saturs atbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām, tad filtrācijas koeficients nav jānosaka, un, ja tas ir noteikts, tad iegūtie filtrācijas koeficienta rezultāti nav izmantojami smilšainas grunts atbilstības vērtēšanai. Bet jebkurā gadījumā materiāla daļiņu, kas mazākas par 0,063mm, saturs nedrīkst pārsniegt 12 masas % Iekārtas Veltņi. Grunts vibroveltņi ar gludiem valčiem, pneimoveltņi. Veltņu tipu, statisko lineāro slodzi, vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā materiāla kārtas biezuma. Būvprojekts 38

38 Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu Darba izpilde Salizturīgo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0 C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 0 C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas vai slāņus būvējot, kad uzbūvētais slānis un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās kvalitāte. Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā. Pirms darba izpildes jātestē 0 tabulā norādītās vai citas paredzētās materiāla īpašības. Paraugi jāņem pirms materiāla iestrādes. Paraugu testēšanas biežums norādīts 0 tabulā (specifikāciju punktā). Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu un pieļaujamās novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. Sablīvējamo kārtu biezumus un sablīvēšanas režīmus ieteicams noteikt atbilstoši Specifikāciju punkta un 0 tabulas vai Specifikāciju punkta nosacījumiem atkarībā no kārtas būvniecībā lietoto materiālu veida Kvalitātes novērtējums Uzbūvētai salizturīgajai kārtai jābūt viendabīgai un līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētās kārtas kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms nākamās konstruktīvās kārtas būvniecības tabula. Prasības salizturīgās kārtas kvalitātei un testēšanas nosacījumi Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Virsmas augstuma atzīmes ±5cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Šķērsprofils ±1,5% no paredzētā Ar 3m mērlatu un līmeņrādi Platums ±10cm no paredzētā uz Ar mērlenti katru pusi no ceļa ass Novietojums plānā ±10cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Kārtas biezums ±5cm no paredzētā Šurfējot (atrokot) un uzmērot ar lineālu. Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0m no salizturīgā slāņa malas Sablīvējums (1) 100% no Proktora LVS EN blīvuma vai LVS EN veicot dubulto slogošanu AASHTO T205 ar statisko plātni ASTM D E V2 /E V1 2,5 ASTM D BS Deformācijas modulis Kopējais deformācijas modulis E V2 nedrīkst būt zemāks par: - 60MPa DIN DIN Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā (piem., uz ceļa ass un malās) ik pēc 20m Visā būvobjektā ik pēc 20m Visā būvobjektā raksturīgos punktos Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā (piem., uz ceļa ass un malās) ik pēc 50m Visā būvobjektā ik pēc 50m pirms nosedzošās konstruktīvās kārtas būvniecības Visā būvobjektā ik pēc 50m Būvprojekts 39

39 blīvumu. PIEZĪME (1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, attiecinot to pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma Darba daudzuma uzmērīšana Salizturīgās kārtas būvniecības darbu daudzumu nosaka, aprēķinot uzbūvētās kārtas tilpumu blīvā veidā atbilstoši Specifikāciju 0 punkta prasībām kubikmetros m³. Būvprojekts 40

40 5.2 NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU PAMATA NESOŠĀS KĀRTAS VAI SEGUMA Definīcijas BŪVNIECĪBA Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta ar saistvielām nesaistīta autoceļa segas konstrukcijas nesošā kārta. Virsējā nesošā kārta nesošā virskārta. Apakšējā nesošā kārta nesošā apakškārta. Nesaistītu minerālmateriālu segums ar saistvielām nesaistīta ceļa segas konstrukcijas seguma virskārta dilumkārta Darba apraksts Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini Materiāli Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecībai lietojami minerālmateriālu maisījumi. Var lietot minerālmateriālus no kalnu iežiem. Nesaistītu minerālmateriālu segumu dilumkārtu būvniecībai ieteicams pielietot minerālmateriālu maisījumus no drupinātas grants. Pasūtītājs var noteikt lietojamā materiāla izcelsmi. Šajā nodaļā izvirzītajām prasībām jāatbilst katram atsevišķajam nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma maisījumā izmantotajam izejmateriālam. Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Maisījumu gatavošanai ir atļauts izmantot arī divu vai vairāku blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai minerālmateriālu maisījumus. Šajā gadījumā tiem ir jābūt vienmērīgi samaisītiem, bez segregācijas. Maisījumi jāsagatavo no Specifikāciju prasībām atbilstošiem rupjiem, jauktiem un/vai smalkiem izejmateriāliem tā, lai gatavā maisījuma īpašības atbilstu šo specifikāciju prasībām. Prasības maisījumu izejmateriāliem noteiktas pēc LVS EN 13242; prasības maisījumiem pēc LVS EN Prasības maisījumu izejmateriāliem (LVS EN p-ts) Visi minerālmateriāli jāapraksta ar minerālmateriālu izmēru izteiksmi, izmantojot apzīmējumu d/d. Minerālmateriālu izmēri ir jānosaka, izmantojot 0 tabulā dotos sietu izmērus tabula. Sietu izmēri minerālmateriāla izmēru noteikšanai Pamatkomplekts plus 5,6 11, komplekts (mm) (5) (11) 16 22,4 (22) 31,5 (32) PIEZĪME. Iekavās dotos noapaļotos izmērus var lietot vienkāršotai minerālmateriālu izmēru raksturošanai. (LVS EN p-ts) Granulometriskais sastāvs Ir atļautas divu vai vairāk blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai jaukti minerālmateriāli. Minerālmateriālam, kas piegādāts kā dažādu izmēru vai tipu maisījums, ir jābūt vienmērīgi samaisītam. Samaisot minerālmateriālus ar ievērojami atšķirīgu blīvumu, jāuzmanās, lai izvairītos no segregācijas. Minerālmateriālu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām vispārējām prasībām. Būvprojekts 41

41 5.2-2 tabula. Vispārējās prasības granulometriskajam sastāvam Minerālmateriāls (mm) 2D (1) 1,4D D (2) d Izmērs Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa d/2 Rupjš Smalks Jaukts d 1 un D > 4 d = 0 un D 4 d = 0 un D > 4 Kategorija līdz līdz 99 0 līdz 20 0 līdz 5 G C 80/ līdz līdz G F līdz līdz G A 80 PIEZĪME (1) Materiālu izmēram, kuram D ir lielāks par 63mm (arī 80mm un 90mm) virsfrakcijas prasības jānosaka tikai sietam 1,4D, jo ISO 565/R20 nav sietu virs 125mm. PIEZĪME (2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir<1%, piegādātājam jādokumentē un jādeklarē raksturīgais granulometriskais sastāvs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1.komplekta sieti, kas atrodas starp d un D. (LVS EN A un 4.5. p-ts) Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte. Smalkās frakcijas saturam un kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte Īpašība, mērvienība Procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu rupjam minerālmateriālam Procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu smalkam minerālmateriālam Procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu jauktam minerālmateriālam Testēšanas metode LVS EN Atsauce uz LVS EN p-ts Kategorija Prasība Būvprojekts 42 f NR f NR f NR Nav prasību Nav prasību Nav prasību Smilts ekvivalents LVS EN p-ts SE10 NR / SE4 NR Metilēnzilā vērtība (1), g/kg LVS EN p-ts MB FDeklarēts 10 Nav prasību PIEZĪME (1) Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 3 masas %, un ir dokumentēti pierādījumi par apmierinošu lietošanu, tālāka testēšana var nebūt nepieciešama. (LVS EN un 5.5. p-ts) Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija. Daļiņu blīvums jānosaka saskaņā ar LVS EN , un rezultāti jādeklarē. Ūdens absorbcija jānosaka saskaņā ar LVS EN , un rezultāti jādeklarē. (LVS EN p-ts) Petrogrāfiskais raksturojums. Ja paredzēts, jānosaka petrogrāfiskais raksturojums un jāapraksta atbilstoši LVS EN 932-3, un rezultāti jādeklarē. (LVS EN p-ts) Skābē šķīstošu sulfātu saturs. Ja paredzēts, tad jānosaka skābē šķīstošo sulfātu saturs saskaņā ar LVS EN , un rezultāti jādeklarē (AS Declared ). (LVS EN p-ts) Kopējais sēra daudzums. Ja paredzēts, tad jānosaka kopējais sēra daudzums saskaņā ar LVS EN , un rezultāti jādeklarē (S Declared ). (LVS EN p-ts) Ūdenī šķīstošu sulfātu saturs.

42 Ūdenī šķīstošo sulfātu saturs saskaņā ar LVS EN nav jānosaka (SS NR ). Rupjajiem minerālmateriāliem jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Prasības rupjajiem minerālmateriāliem Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Rupjo minerālmateriālu stiprības klase N-III N-I Kategorija/prasība Plākšņainības indekss (1) LVS EN p-ts FI 50 / 50 FI 35 / 35 Formas indekss (1) LVS EN p-ts SI 55 / 55 SI 40 / 40 (2) Drupinātu vai lauztu daļiņu procentuālais daudzums pēc masas, % Pilnīgi noapaļotu daļiņu procentuālais daudzums pēc masas, % LVS EN p-ts Losandželosas koeficients LVS EN (6) 5.2. p-ts Triecienizturība, % LVS EN , 6.p p-ts Mikro Devala koeficients LVS EN p-ts Ūdens uzsūcamība (3), procentuālais daudzums pēc masas, kā pārbaudes tests salumkusumizturībai Salumkusumizturība (4), procentuālais masas zudums: -Sasaldēšana un atkausēšana LVS EN p. vai B piel. LVS EN p-ts C NR/50 N p-ts F 4 / 4 C 50/ LA 40 / 40 LA 30 / 30 SZ NR / nav prasību M DE NR / nav prasību WA 24 1/ 1(LVS EN p-ts) WA 24 0,5/ 0,5(LVS EN B pielikums) F 2 / 2 -Magnija sulfāta vērtība Sonnenbrand bazaltam (5) : -kategorija -masas zudums pēc vārīšanas, masas % -Losandželosas koeficienta palielināšanās pēc vārīšanas LVS EN LVS EN LVS EN p-ts MS 35 / 35 SB LA 1 8 MS 25 / 25 PIEZĪME (1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. PIEZĪME (2) Testē tikai šķembām, kuras sagatavo no grants. PIEZĪME (3) Testu var veikt, lai novērtētu salumkusumizturību. Tests nav izmantojams domnas un tēraudkausēšanas sārņiem. Ja minerālmateriāla ūdens uzsūcamības vērtība atbilst dotajām kategorijām: WA 241 vai WA cm0,5, tad materiāls jāpieņem par salumkusumizturīgu. Ja ūdensusūcamības vērtības neatbilst dotajām kategorijām, tad jānovērtē pēc salumkusumizturības. PIEZĪME (4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, ieteicams testēt sasaldēšanu un atkausēšanu. Tests nav jāveic, ja ūdens uzsūcamības vērtība atbilst dotajām kategorijām. PIEZĪME (5) Testē šaubu gadījumā, ja ir konstatētas Sonnenbrand (saules apdegums) pazīmes. PIEZĪME (6) Ja nav iespējams testēšanai iegūt LVS EN paredzēto frakciju, tad Losandželosas koeficientu var noteikt frakcijai 35,3 45 mm atbilstoši CS punktam. Būvprojekts 43

43 Kritēriji maisījumu projektēšanai Šajā punktā apkopotas prasības nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu un segumu būvniecībā lietojamo maisījumu projektēšanai, klasificējot lietojamos maisījumu tipus, prasības tiem, kā arī norādot maisījumos lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klases atkarībā no AADT j,pievestā vai AADT j,smagie. Prasības izejmateriāliem ir noteiktas iepriekšējos punktos. Izejmateriāliem ir jāatbilst šo specifikāciju prasībām. Prasības nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu un segumu maisījumiem ir noteiktas pēc LVS EN Tipa lapās ir norādītas prasības gataviem maisījumiem. Ja maisījuma izejmateriālu testēšanas rezultāti nav pieejami vai izsekojami, kā izejmateriālu var uzskatīt arī sagatavoto maisījumu. Jebkurā gadījumā gatavā maisījuma materiālu īpašībām ir jāatbilst prasībām, kādas ir izvirzītas izejmateriāliem šajās specifikācijās Maisījuma sastāvs jāprojektē normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību tabula. (LVS EN 13285) Maisījuma apzīmējums. Maisījumus apzīmē šādi 0/8 0/11,2 (11) 0/16 0/45 0/56 0/63 Projektētā nesaistītā maisījuma īpašībām jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Prasības nesaistīto maisījumu īpašībām Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % LVS EN Virsizmērs, masas % Raksturīgais granulometriskais sastāvs (1) Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasība Atbilstoši konkrētajam nesaistītā maisījuma tipam Specifikāciju punktā Proktora blīvums un optimālais mitrums LVS EN Deklarē Ūdenī šķīstošā sulfāta saturs (2) LVS EN Deklarē PIEZĪME (1) Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. PIEZĪME (2) maisījumiem, kas novietoti tuvu betonam). Ūdenī šķīstošo sulfātu saturs jādeklarē tad, ja tas ir prasīts būvprojektā (var ierobežot sulfātu saturu Posmam ar nesaistītu segumu pamata nesošajai apakškārtai paredzēts maisījums 0/63pn; piebraucamā ceļa segumam paredzēts maisījums: 0/16. Posmam ar saistītu segumu pamata nesošajai kārtai paredzēts maisījums 0/56. Būvprojekts 44

44 Tipa lapa. Maisījums 0/63pn Maisījums 0/63pn paredzēts lietošanai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajā apakškārtā trases posmā ar nesaistītu segumu un izskrēju zonā. Rupjo minerālmateriālu stiprības klase N-I tabula. Prasības maisījuma 0/63pn īpašībām Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasība UF Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % LF 4 4 Virsizmērs masas % LVS EN daļiņu daudzums < 63 mm OC daļiņu daudzums < 125 mm tabula. Prasības maisījuma 0/63pn granulometriskajam sastāvam Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija G U Sieti, mm 0, , Augstākais maks. % Normāls maks. % Normāls min. % Zemākais min. % Būvprojekts 45

45 Tipa lapa. Maisījums 0/56 Maisījums 0/56 paredzēts lietošanai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajā kārtā trases posmā ar saistītu segumu. Rupjo minerālmateriālu stiprības klase N-I tabula. Prasības 0/56 maisījuma īpašībām Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasība UF 7 7 Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % LF N Nav prasību Virsizmērs masas % LVS EN daļiņu daudzums < 56 mm OC daļiņu daudzums < 90 mm tabula. Prasības 0/56 maisījuma granulometriskajam sastāvam Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija G C Sieti, mm 0, , Augstākais maks. % Normāls maks. % Normāls min. % Zemākais min. % Būvprojekts 46

46 Tipa lapa. Maisījums 0/45 Maisījums 0/45 paredzēts lietošanai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajā virskārtā izskrēju zonā un pamata nesošajā virskārtā trases posmā ar saistītu segumu. Rupjo minerālmateriālu stiprības klase N-I, N-III (tikai izskrēju zonā) tabula. Prasības 0/45 maisījuma īpašībām Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasība UF 7 7 Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % LF N Nav prasību Virsizmērs masas % LVS EN daļiņu daudzums < 45 mm OC daļiņu daudzums < 63 mm tabula. Prasības 0/45 maisījuma granulometriskajam sastāvam Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija G C Sieti, mm 0,063 0, ,6 11,2 22, Augstākais maks. % Normāls maks. % Normāls min. % Zemākais min. % Būvprojekts 47

47 Tipa lapa. Maisījums 0/16 Maisījums 0/16 paredzēts lietošanai, būvējot ceļus ar nesaistītu segumu. Rupjo minerālmateriālu stiprības klase N-III tabula. Prasības 0/16 maisījuma īpašībām Īpašība, mērvienība Smalkās frakcijas maksimālais saturs, masas % Smalkās frakcijas minimālais saturs, masas % Virsizmērs masas % - daļiņu daudzums < 16 mm - daļiņu daudzums < 22,4 mm Testēšanas metode LVS EN Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasība UF N LF OC tabula. Prasības 0/16 maisījuma granulometriskajam sastāvam Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija G B Sieti, mm 0,063 0, ,4 Augstākais maks. % Normāls maks. % Normāls min. % Zemākais min. % Būvprojekts 48

48 Maisījumu sagatavošana Jāatlasa Specifikācijām atbilstoši materiāli, kas piemēroti paredzētajam maisījumam un lietojumam. Maisījumu sagatavo, ievērojot izvirzītās prasības. Vispirms izvēlas un testē izejmateriālus, tad aprēķina katra materiāla procentuālo daudzumu, lai galarezultātā iegūtu maisījumu ar paredzēto struktūru. Nepieciešamie izejmateriāli jāsajauc ar šķirošanas drupināšanas līniju palīdzību dozatoros, ar iekrāvēju (ja var nodrošināt izejmateriālu dozāciju) vai ar citiem piemērotiem paņēmieniem, kas nodrošina atbilstoša maisījuma sagatavošanu. Jāpārliecinās par gatavā maisījuma atbilstību Specifikāciju prasībām. Materiāla saskaņošanai jāiesniedz gatavā maisījuma un tā izejmateriālu (ja ir izsekojami) atbilstību apliecinoši dokumenti. Apliecināt var arī tikai gatavā maisījuma īpašību atbilstību izejmateriāliem izvirzītajām prasībām Iekārtas Veltņi. Kombinētie vai valču vibroveltņi. Veltņu tipu, statisko lineāro slodzi, vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā materiāla kārtas biezuma. Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu Darba izpilde Nesaistītu minerālmateriālu pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0 C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 0 C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta tās kvalitāte. Nesaistītu minerālmateriālu segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 0 C un pamatne nav sasalusi. Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar prasībām atbilstošu struktūru granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā granulometriskais sastāvs, testēšanas apjomu precizējot atbilstoši Specifikāciju punktā noteiktajam. Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu no iebūvēta maisījuma. Šādā gadījumā paraugi jāņem un testēšanas rezultāti jānovērtē ievērojot 0 tabulā dotās norādes. Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās novirzes no optimālā. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, jānosaka minerālmateriālu ūdens saturs pēc LVS EN Būvprojekts 49

49 Ja virs uzbūvētās nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar saistvielām nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst būt tik blīva, ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Sasaiste ar nākamo kārtu būs nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 5 cm biezumā pirms nākamās kārtas būvniecības Kvalitātes novērtējums Uzbūvētajai nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata nesošās kārtas vai seguma kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu būvē vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves tabula. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Virsmas augstuma atzīmes, ja paredzēts uzmērīt ± 3 cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Šķērsprofils ± 1,0 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi Platums -5/+10 cm no paredzētā uz Ar mērlenti katru pusi no ceļa ass Novietojums plānā ± 7 cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Kārtas biezums Pamatu nesošajām kārtām: Šurfējot (atrokot) un -2/+5 cm no paredzētā. uzmērot ar lineālu. Segumu kārtām: Šurfēt nedrīkst tuvāk par -1/+2 cm no paredzētā. 1,0 m no kārtas malas Sablīvējums katram slānim, ja lietoti maisījumi (nenosaka segumam) 102 % no Proktora blīvuma (1) vai veicot dubulto slogošanu ar statisko plātni E V2 /E V1 2,3 Sablīvējums segumam Kārta nedrīkst būt irdena, kārtas virsmai jābūt viendabīgai, blīvai, bez pārmērīga nepiesaistīta Deformācijas modulis materiāla daudzuma uz tās ( 100 % no Proktora blīvuma) Kopējais deformācijas modulis E V2 nedrīkst būt zemāks par: - 150MPa LVS EN LVS EN AASHTO T205 ASTM D ASTM D BS DIN Vizuāli vai ar operatīvām (ātrdarbīgām) iekārtām (LVS EN LVS EN AASHTO T205 ASTM D ASTM D BS ) DIN Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā ik pēc 20 m. Piemēram, uz ceļa ass un malās Visā būvobjektā ik pēc 20 m Visā būvobjektā raksturīgos punktos Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā ik pēc 50 m. Piemēram, uz ceļa ass un malās Visā būvobjektā ik pēc 50 m pirms nosedzošās kārtas būvniecības Visā būvobjektā Visā būvobjektā ik pēc 50m blīvumu. PIEZĪME (1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma Būvprojekts 50

50 5.2.7 Darba daudzuma uzmērīšana Paveikto darba daudzumu nosaka, uzmērot laukumu atbilstoši Specifikāciju 0 punkta prasībām kvadrātmetros m², vai aprēķinot konstruktīvās kārtas tilpumu atbilstoši Specifikāciju 0 punkta prasībām kubikmetros m³. Būvprojekts 51

51 6 AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS Definīcijas 6.1 GRUNTĒŠANA Ar saistvielām saistītu (bituminētu) kārtu gruntēšana (Tack coat) saistvielas izsmidzināšana uz bituminētās kārtas, lai nodrošinātu bituminēto kārtu sasaisti. Lietojama tieši pirms (tajā pašā dienā) nosedzošās kārtas būvniecības. Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana (Seal coat) saistvielas iemaisīšana virsējā kārtā vai saistvielas izsmidzināšana un sīkšķembu iestrāde. Stabilizē virsējo kārtu (ja saistvielu iemaisa), aizsargā no virsūdens iesūkšanās, ierobežo mitruma iztvaikošanu, īslaicīgi aizsargā no transporta slodžu iedarbības. Ieteicama tūlīt pēc pamata nesošās virskārtas uzbūvēšanas Darba apraksts Bituminētu kārtu gruntēšana ietver gruntējamās virsmas attīrīšanu no putekļiem, nesaistītām daļiņām un svešķermeņiem, nepieciešamības gadījumā virsmu mitrinot vai žāvējot, kā arī saistvielas izsmidzināšanu. Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšana ietver virsmas profilēšanu, saistvielas iemaisīšanu 2 4 cm biezumā un blīvēšanu, vai arī virsmas profilēšanu, blīvēšanu, saistvielas izsmidzināšanu un sīkšķembu iestrādi Materiāli Kā saistviela lietojama katjona bitumena emulsija, kas atbilst LVS EN prasībām. Ar saistvielām saistītu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu 48%. Saistvielai jābūt ar pietiekošu adhēzijas spēju, lai nodrošinātu 0 tabulā minētās prasības. Emulsijai jābūt pilnīgi sadalījušai pirms asfaltbetona kārtas ieklāšanas. Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamatu kārtu gruntēšanai lietojama bitumena emulsija ar saistvielas saturu 38%. Bitumena emulsijai jāsadalās iemaisīšanas procesā vai pēc sīkšķembu iestrādes. Sīkšķembas, kuru īpašības atbilst 0 tabulas prasībām tabula. Prasības sīkšķembām gruntēšanai Īpašība, mērvienība Testēšanas Atsauce uz LVS metode EN Kategorija Prasība Materiāla mazākās (d) un lielākās (D) d p-ts --- daļiņas, mm D 6; D = 8 (1) Granulometriskais sastāvs, masas %: - cauri 2D sietam izsijātā materiāla daudzums cauri 1,4D sietam izsijātā materiāla daudzums 98 līdz cauri D sietam izsijātā materiāla LVS EN p-ts G C daudzums 85 līdz 99 - cauri d sietam izsijātā materiāla daudzums 0 līdz 15 - cauri d/2 sietam izsijātā materiāla daudzums 0 līdz 5 Procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu rupjam LVS EN p-ts f 4 4 minerālmateriālam Losandželosas koeficients LVS EN p-ts LA Būvprojekts 52

52 PIEZĪME (1) Ja pa apstrādāto virsmu paredzēts organizēt satiksmes kustību Iekārtas Saistvielas izsmidzinātājs, kas aprīkots ar izsmidzināšanas siju, kuras attālumam starp sprauslām un novietojuma augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu dubultu izsmidzināmā materiāla pārsegumu, un regulējamu saistvielas padevi, nodrošinot vienmērīgu izsmidzināšanu vajadzīgajā apjomā. Papildus jābūt pieejamai rokas izsmidzināšanas iekārtai. Laistīšanas-mazgāšanas vai slaucīšanas-savākšanas mašīna (bituminētu kārtu gruntēšanai). Autogreiders, kura svars ir vismaz 14 t, aprīkots ar rotējošiem zobu nažiem un grants vaļņa līdzinātāju (ar saistvielām nesaistītu blīvu segas pamata kārtu gruntēšanai). Šķembu izkliedētājs ar regulējamu šķembu padevi (ar saistvielām nesaistītu blīvu vai raupju segas pamata kārtu gruntēšanai) Darba izpilde Pirms gruntēšanas jābūt izpildītiem visiem paredzētajiem sagatavošanas darbiem, piemēram, bedrīšu remontam un plaisu aizpildīšanai, kā arī jābūt pilnībā pabeigtai apakšējās kārtas būvniecībai. Pirms bituminētu kārtu gruntēšanas seguma virsma jānotīra. Sagatavotajai virsmai jābūt līdzenai, blīvai, brīvai no putekļiem un netīrumiem, tā var būt mitra. Gruntēšana izpildāma tieši pirms asfalta maisījuma ieklāšanas, gruntējamais laukums jāslēdz satiksmei, kā arī tas nedrīkst būt lielāks par to, kādu tūlīt paredzēts noasfaltēt. Saistvielas izlietojums jāparedz atkarībā no gruntējamās virsmas tekstūras. Gruntēšanas procesam jānodrošina vienmērīga nepieciešamā apjoma saistvielas izsmidzināšana. Ar saistvielām nesaistītas blīvas segas pamata kārtas gruntē, vispirms profilējot kārtas virsmu, izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad iemaisot saistvielu 2 4 cm biezumā un sablīvējot. Bitumena emulsijas izlietojums aptuveni 1,5±0,5 l/m 2. Var arī gruntēt, vispirms profilējot kārtas virsmu, izveidojot paredzēto šķērsprofilu un līdzenumu, tad sablīvējot, pēc tam izsmidzinot bitumena emulsiju aptuveni 1,5±0,5 l/m 2 un nekavējoties iestrādājot sīkšķembas aptuveni 9 12 kg/m 2, noslēgumā pieblīvējot. Satiksmi pa nogruntēto virsmu ar sīkšķembu izkliedēšanu ieteicams atļaut ne ātrāk kā pēc 24 stundām. Asfalta kārtas uzklāšanas brīdī gruntējumā nedrīkst būt nesadalījusies bitumena emulsija Kvalitātes novērtējums Vizuāli jāpārbauda visa nogruntētā virsma. Ja saistvielu izlej, gruntējamai virsmai jābūt pilnībā nosegtai ar vienmērīga biezuma saistvielas kārtu, neveidojot notecējumus un pārmērīgu saistvielas uzkrāšanos atsevišķos laukumos. Ja saistvielu iemaisa vai arī iestrādā sīkšķembas, virsmai jābūt ar vienmērīgu tekstūru, paredzēto līdzenumu un šķērsprofilu. Adhēzijai starp uzbūvētajām asfalta kārtām, testējot pēc asfalta kārtu ieklāšanas, jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Adhēzijas starp asfalta kārtām kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Adhēzija starp asfalta kārtām Deklarē ALP A-StB, T.4 Čerās vietās būvobjektā (1) PIEZĪME (1) Testējamā urbuma diametrs (150 ± 2) mm. Vietas saskaņot ar Pasūtītāju. Būvprojekts 53

53 6.1.7 Darba daudzuma uzmērīšana Jāuzmēra atbilstoši projektam nogruntētais laukums kvadrātmetros m². Būvprojekts 54

54 6.2.1 Definīcijas 6.2 ASFALTBETONA KĀRTAS BŪVNIECĪBA Asfaltbetons asfalts, kurā minerālmateriālu daļiņas, lai veidotu savstarpēji noslēgtu konstrukciju, ir nepārtraukti gradētas vai pārtraukti gradētas. Asfalts ieklāts un sablīvēts organiskās saistvielas un minerālmateriālu maisījums. Karstā asfalta dilumkārta seguma augšējais slānis, kas tieši uzņem transporta slodzes, aizsargā zemāk esošās kārtas pret transporta un atmosfēras iedarbību, kā arī nodrošina transporta līdzekļu drošu un ērtu kustību. Jāuzbūvē paredzētajā biezumā, lietojot paredzētā tipa asfaltu. Karstā asfalta apakškārta paredzētajā biezumā uzbūvēta seguma konstruktīvā kārta, kas atrodas zem dilumkārtas Darba apraksts Asfaltbetona kārtas būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un piegādi, asfalta maisījuma projektēšanu un ražošanu, kā arī pamatnes sagatavošanu (tīrīšana, gruntēšana) un asfalta kārtas būvniecību. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, šķērsprofila un garenprofila projektēšana un darba daudzuma aprēķini Materiāli Asfaltbetona maisījumos lietojami minerālmateriāli no kalnu iežiem, kā saistviela bitumens (bitumena klases ar penetrāciju no 20 0,1 mm līdz 330 0,1 mm). Prasībām jāatbilst katram atsevišķajam asfalta maisījuma sastāvā izmantotajam izejmateriālam. Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus un citas organiskas vielas vai nepieņemamus piemaisījumus. Asfaltbetona maisījumos dilumkārtai jālieto visi minerālmateriāli no magmatiskajiem vai/un metamorfajiem iežiem - granīts, diabāzs, porfīrs, bazalts u.tml. Ja paredzēts, jālieto speciālas piedevas. Dilumkārtu asfaltbetona maisījumos lietotajiem izejmateriāliem jānodrošina uzbūvētās asfaltbetona dilumkārtas virsmas krāsa vienā tonī visā būvobjektā. Prasības minerālmateriāliem noteiktas pēc LVS EN 13043, prasības saistvielai noteiktas pēc LVS EN un LVS EN Prasības rupjiem un smalkiem minerālmateriāliem (LVS EN p-ts) Visi minerālmateriāli jāapraksta ar minerālmateriālu izmēru izteiksmi, izmantojot apzīmējumu d/d. Minerālmateriālu izmēri ir jānosaka, izmantojot tabulā dotos sietu izmērus tabula. Sietu izmēri minerālmateriāla izmēru noteikšanai Pamatkomplekts plus 5, komplekts (mm) (5) Būvprojekts 55 11,2 (11) 16 22,4 (22) 31,5 (32) PIEZĪME. Iekavās dotos noapaļotos izmērus var lietot vienkāršotai minerālmateriālu izmēru raksturošanai. (LVS EN p-ts) Granulometriskais sastāvs Ir atļautas divu vai vairāk blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai jaukti minerālmateriāli. Minerālmateriālam, kas piegādāts kā dažādu izmēru vai tipu maisījums, ir jābūt vienmērīgi samaisītam. Samaisot minerālmateriālus ar ievērojami atšķirīgu blīvumu, jāuzmanās, lai izvairītos no segregācijas. Minerālmateriālu granulometriskajam sastāvam ir jāatbilst tabulā izvirzītajām vispārējām prasībām tabula. Vispārējās prasības granulometriskajam sastāvam

55 Minerālmateriāls Izmērs (mm) Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa 2D 1,4D (1) D (2) d d/2 (1) Kategorija Rupjš D > līdz līdz 99 0 līdz 20 0 līdz 5 G C 85/20 Smalks D līdz G F 85 Jaukts D 45 un d = līdz līdz G A 85 PIEZĪME (1) Ja sieti, kas ir aprēķināti kā 1,4D un d/2 sieti, precīzi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sērijas sietu numuriem, tad jālieto nākamais tuvākais sieta izmērs. PIEZĪME (2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir < 1%, piegādātājam jādokumentē un jādeklarē raksturīgais granulometriskais sastāvs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti, kas atrodas starp d un D. Ja gradētam rupjajam minerālmateriālam D 2d, tad jālieto 0 tabulā izvirzītās papildu prasības caur vidējo sietu izgājušajai procentuālajai daļai tabula. Kopīgās robežas un pielaides rupja minerālmateriāla granulometriskajam sastāvam uz vidēja izmēra sieta Kopīgās robežas un pielaides granulometriskajam sastāvam uz vidējā izmēra sieta. Masas procentuālā daļa, kas iziet caur sietu D/d Vidēja izmēra siets (mm) Kopīgās robežas Pielaides ražotāju deklarētajam raksturīgajam granulometriskajam sastāvam Kategorija < 4 D/1,4 20 līdz 70 ± 15 G 20/15 4 D/2 20 līdz 70 ± 17,5 G 20/17,5 Lai kontrolētu smalka un jaukta minerālmateriāla mainīgumu ar izmēru 0/D pie D 8 mm, jālieto 0 tabulā izvirzītās prasības tabula. Pielaides smalka un jaukta minerālmateriāla ar izmēru 0/D pie D 8mm ražotāja deklarētajam raksturīgajam granulometriskajam sastāvam Sieta izmērs (mm) D D/2 0,063 Kategorija Pielaides procentuālais daudzums, kas iziet caur sietu, pēc masas ± 5 (1) ± 20 ± 3 (2) G TC 20 PIEZĪME (1) Izņemot kategoriju G A85, ± 5 pielaides tālāk ierobežo ar prasībām, kas attiecas uz izmēru D caur sietu izgājušo procentuālo daudzumu 45. tabulā (G A85). PIEZĪME (2) Izņemot kategoriju f 3 (smalkās frakcijas saturs 3%). (LVS EN un 4.1.5p-ts) Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte. Smalkās frakcijas saturam un kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Smalkās frakcijas saturs un kvalitāte Testēšanas Īpašība, mērvienība metode Procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu rupjam minerālmateriālam Procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu smalkam minerālmateriālam Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasība LVS EN p-ts f 4 4 LVS EN p-ts f Metilēnzilā vērtība (1), g/kg LVS EN p-ts MB F Būvprojekts 56

56 PIEZĪME (1) Jānosaka, ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā ir starp 3% un 10% pēc masas. Ja smalkās frakcijas saturs smalkajā minerālmateriālā vai jauktajā minerālmateriālā ar izmēru 0/D pie D 8 mm nav lielāks par 3 %, tad tālāk testēt nevajag. Ja smalkās frakcijas saturs ir lielāks par 10 % pēc masas, tad frakcijai ir jāatbilst šajās specifikācijās noteiktajām atbilstošajām prasībām minerālajam aizpildītājam. (LVS EN p-ts) Smalko minerālmateriālu šķautņainība. Smalko minerālmateriālu šķautņainībai jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Smalko minerālmateriālu šķautņainība Testēšanas Īpašība, mērvienība metode Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasība Plūšanas koeficients LVS EN p-ts E CS (LVS EN p-ts) Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija. Daļiņu blīvums jānosaka saskaņā ar LVS EN , 8. vai 9. punktu atkarībā no minerālmateriāla izmēra, un rezultāti jādeklarē. Ūdens absorbcija jānosaka saskaņā ar LVS EN , 8. vai 9. punktu atkarībā no minerālmateriāla izmēra, un rezultāti jādeklarē. (LVS EN p-ts) Tilpumblīvums. Saskaņā ar standartu LVS EN jānosaka tilpumblīvums, un rezultāti jādeklarē. (LVS EN p-ts) Ķīmiskais sastāvs. Ja prasīts, ir jānosaka un jāapraksta minerālmateriāla ķīmiskais sastāvs saskaņā ar EN 932-3, un rezultāti jādeklarē. Rupjajiem minerālmateriāliem jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Prasības rupjajiem minerālmateriāliem Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija/prasība Plākšņainības indekss (1) LVS EN p-ts FI 20 / 20 Formas indekss (1) LVS EN p-ts SI 25 / 25 Drupinātās vai lauztās un apaļās virsmas, procentuālais daudzums pēc masas (2) : C 50/10 -kategorija LVS EN p-ts -pilnīgi drupinātās vai N lauztās virsmas -pilnīgi un daļēji drupinātās vai lauztās virsmas -pilnīgi apaļās virsmas 0-10 Losandželosas koeficients LVS EN p-ts LA 20 / 20 Triecienizturība, % Iežu pulējamības vērtība Minerālmateriālu abrazīvā vērtība LVS EN , 6.p p-ts LVS EN p-ts LVS EN p-ts A pielikums SZ NR / nav prasību PSV NR / nav prasību AAV NR / nav prasību Būvprojekts 57

57 Īpašība, mērvienība Mikro Devala koeficients Nordiskā abrazīvā vērtība (tikai dilumkārtām paredzētajiem minerālmateriāliem, ja netiek paredzēta virsmas apstrāde) Ūdens uzsūkšana (3), procentuālais daudzums pēc masas, kā pārbaudes tests salumkusumizturībai Sasaldēšana un atkausēšana (4), procentuālais masas zudums Magnija sulfāta vērtība (4), procentuālais masas zudums Termiskā triecienizturība Sonnenbrand bazaltam (5) : -kategorija -masas zudums pēc vārīšanas, masas % -Losandželosas koef. palieināšanās pēc vārīšanas Rupju minerālmateriālu salipšanas spēja ar bitumena saistvielām Rupjo organisko vielu procentuālais daudzums pēc masas Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN LVS EN p-ts LVS EN p-ts LVS EN p. vai p-ts B pielikums LVS EN p-ts LVS EN p-ts LVS EN p-ts LVS EN LVS EN p-ts LVS EN p-ts 11 LVS EN p p. Kategorija/prasība M DE NR / nav prasību A N 10 / 10 WA 24 1 / 1 (LVS EN p-ts) W cm 0,5 / 0,5 (LVS EN B pielikums) F 1 / 1 MS / nav prasību SB LA 1 8 Deklarē m LPC NR / nav prasību PIEZĪME (1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. PIEZĪME (2) Testē tikai šķembām, kuras sagatavo no grants. PIEZĪME (3) Tests nav izmantojams domnas un tēraudkausēšanas sārņiem. Ja minerālmateriāla ūdens uzsūkšanas vērtība atbilst dotajām kategorijām: WA 241 vai W cm0,5, tad materiālu drīkst uzskatīt par sala izturīgu un var nenoteikt Salumkusumizturības vērtību vai Magnija sulfāta vērtību. PIEZĪME (4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, ieteicams novērtēt salumkusumizturību. PIEZĪME (5) Testē šaubu gadījumā, ja ir konstatētas Sonnenbrand (saules apdegums) pazīmes. Jānodrošina laba savietojamība (salipšana) starp lietojamajiem minerālmateriāliem (saistes kārtām, seguma apakškārtām, dilumkārtām) un bitumenu. Šo savietojamību nosaka rupjajiem minerālmateriāliem atbilstoši CS punktam. Asfaltbetona maisījuma ražošanai lietojamam bitumenam jānodrošina vismaz 85 % bitumena pārklājums (ar bitumenu pārklātu šķembas jāvāra 30 minūtes). Ja šis pārklājums ir < 85 %, jālieto adhēziju veicinošas piedevas. Būvprojekts 58

58 Saistviela Kā saistviela lietojams LVS EN atbilstošs ceļu bitumens vai LVS EN atbilstošs ar polimēriem modificēts bitumens. Lietotā bitumena vai ar polimēriem modificēta bitumena klase un īpašības ir jādeklarē. Konkrētajā asfalta maisījumā jāparedz vienas klases bitumens vai ar polimēriem modificēts bitumens. Drīkst modificēt ceļu bitumenu (pēc LVS EN 12591) arī asfaltbetona maisījuma ražošanas procesā, pievienojot attiecīgas modificējošas piedevas, nodrošinot saistvielas īpašības analogas, kā lietojot ar polimēriem modificētu bitumenu. Jādeklarē šādu piedevu tips un daudzums, pievienošanas veids, kā arī citi saistoši nosacījumi. Jāiesniedz modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu ražotāja ieteikumi saistvielas atgūšanai. No gatavā asfalta atgūtās saistvielas īpašībām ir jāatbilst deklarētajām, ievērtējot bitumena novecošanos atbilstoši saistošo standartu prasībām, kā arī 0 tabulā noteiktajām prasībām. Ja saistvielas atgūšana tās īpašību testēšanai no asfaltbetona nav iespējama, vai nav iesniegti modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu ražotāja ieteikumi tās atgūšanai, tad šādu saistvielu vai/un piedevas lietot nedrīkst tabula. Prasības saistvielai, kas atgūta no asfaltbetona Īpašība Mērvienība Testēšanas metode Prasība Fraasa trausluma temperatūra Piedevas 0 C LVS EN Lai paaugstinātu asfalta kvalitāti, ieteicams minerālmateriālus fizikāli un ķīmiski aktivēt un lietot virsmas aktīvās vielas vai polimērus. Visām piedevām jābūt paredzētām lietojumam asfalta maisījumos, un to īpašībām jāatbilst ražotāja deklarētajam. Ir jāievēro piedevu ražotāja ieteikumi konkrēto piedevu lietošanai, kā arī to iespējamajai ietekmei uz asfalta maisījuma sastāvu, ražošanas un ieklāšanas procesu. Šāda ietekme, ja ir, iepriekš jādeklarē, kā arī jādokumentē Adhēzijas piedevas Adhēzijas piedevas lieto, lai uzlabotu minerālmateriāla un saistvielas salipšanu (arī mitrumā). Adhēzijas reaģenti var būt aktīvie vai pasīvie. Aktīvie adhēzijas reaģenti ir amīni. Amīni nesatur ūdeni, un tie jāuzglabā sausi. Pasīvie adhēzijas reaģenti ir cements un dzēstais kaļķis. Var lietot, piemēram, portlandcementu. Cementam jāatbilst LVS EN Piemēram, AC base/bin tipa asfalta maisījuma sastāvam var pievienot 1 masas % cementa. Aktīvo adhēzijas piedevu ieteicamais apjoms ir 0,2 0,7 % no bitumena svara Citas piedevas Kā citas piedevas var lietot gumijas vai plastmasas pulveri, dažādus pigmentus vai citas ķīmiskas vielas. Gumijas pulveri var lietot, lai uzlabotu asfalta īpašības zemās temperatūrās. Jebkuras citas piedevas drīkst lietot tikai tad, ja iegūti prasībām atbilstoši asfalta maisījuma un izmēģinājuma posma testēšanas rezultāti Kritēriji asfalta projektēšanai Šajā punktā apkopotas prasības asfalta projektēšanai, klasificējot lietojamos asfalta maisījumu tipus, prasības tiem, kā arī norādot galvenās prasības konkrēto asfalta maisījumu tipu materiāliem. Sīkāk prasības materiāliem izklāstītas arī iepriekšējos punktos. Asfaltbetona kārtu biezums ir noteikts Būvprojektā. Asfaltbetonu paredzēts lietot dilumkārtai un seguma apakškārtai. Būvprojekts 59

59 Ja paredzēts ilgstošs tehnoloģisks pārtraukums, kura laikā asfalta segas apakšējā kārta vai saistes kārta būs pakļauta transporta slodzei, tad asfalta AC base/bin maisījumi jāprojektē ar minimālajai robežai tuvu poru saturu Identifikācija Piegādes pavadzīmei jāietver vismaz šāda informācija: ražotājs vai maisīšanas rūpnīca; maisījuma identifikācijas kods; maisījuma apzīmējums AC D surf/base binder kur AC D surf base asfaltbetons; maksimālais minerālmateriāla izmērs; dilumkārta; seguma apakškārta; binder lietotās saistvielas apzīmējums. PIEMĒRS. AC 16 surf 70/100 (asfaltbetons ar maksimālo minerālmateriāla izmēru 16mm dilumkārtai ar bitumenu, kura penetrācija ir 70/100). norāde kā iegūt visu informāciju atbilstoši LVS EN ; informācija par jebkurām piedevām (LVS EN punkts). Asfaltbetona maisījums sastāv no minerālmateriāla un bitumena saistvielas. Minerālmateriāls ir ar nepārtrauktu granulometrisko sastāvu. Asfaltbetona segums ir viendabīgs ar vidēji raupju virsmu. Apakškārtās izmantojamiem maisījumiem ir mazāks smalkās frakcijas, aizpildītāja un bitumena saturs. Prasības asfaltbetonam ir noteiktas pēc LVS EN (vispārējās prasības plus fundamentālās prasības). Izstrādātā asfaltbetona maisījuma priekšprojektā maisījuma un asfaltbetona īpašībām, kā arī paraugu sagatavošanas nosacījumiem jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Prasības asfaltbetona projektēšanai Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija/prasība Paraugu sagatavošana LVS EN p-ts LVS EN (ja samaisa laboratorijā) 2 x 50 triecieni (LVS EN C.1. tabula 2. rinda, atsauce C.1.2) Granulometriskais LVS EN p-ts sastāvs Poru saturs %: maksimālais minimālais LVS EN , D p-ts p-ts Minimālais saistvielas LVS EN p-ts saturs, % pēc masas (1) Pārklājums un viendabīgums p-ts Atbilstoši konkrētajam asfalta tipam Specifikāciju punktā (2) Materiālam pēc izņemšanas no maisītāja jābūt viendabīgam un minerālmateriālam jābūt pilnīgi pārklātam ar saistvielu, un tas nedrīkst saturēt kamolos savēlušos smalko minerālmateriālu Būvprojekts 60

60 Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija/prasība Minimālā netiešās stiepes stiprības vērtība (ūdensjutība) % (saistkārtām un segas apakškārtām) Minimālā netiešās stiepes stiprības vērtība (ūdensjutība) % (dilumkārtām) Maksimālā nodiluma vērtība, ml LVS EN , D.3 LVS EN , D.3 LVS EN , D p-ts ITSR 90 / p-ts ITSR 90 / p-ts Abr ANR /nav prasību Izturība pret paliekošām deformācijām Izturība pret paliekošām deformācijām Liela izmēra iekārta (P). Maza izmēra iekārta (PRD). Maksimālais proporcionālais sliedes dziļums % Izturība pret paliekošām deformācijām. Maza izmēra iekārta. Maksimālais riteņa sliedes slīpums mm uz 10 3 slodzes ciklu LVS EN , D.6 LVS EN , D.6 LVS EN , D.6 (D.1.6) p-ts P NR, PRD AIR NR /nav prasību punkts P NR /nav prasību PRD AIR NR /nav prasību p-ts WTS AIR 0,1 /0,10 Ugunsizturība LVS EN p-ts ---/nav prasību Maisījuma sagatavošanas mērķa temperatūra (izņemot, ja lieto modificētu bitumenu, modificējošas vai citas piedevas, vai asfaltbetona ražošanas LVS tehnoloģiju, tādā gadījumā maisījuma sagatavošanas mērķa temperatūru nosaka modificētā bitumena, modificējošo vai citu piedevu, vai asfaltbetona ražotājs) LVS EN , 1.tabula Ilgizturība p-ts Saistvielas klase Temperatūra o C 20/ / /50, 40/60 165/155 50/70, 70/ / /150, 160/ / /330, 330/ /125 Asfaltbetonu, kas izgatavots atbilstoši Eiropas standarta prasībām, var pieņemt par ilgizturīgu saprātīgā kalpotspējas laikā. Saprātīgs kalpotspējas laiks ir laika periods, kurā būves īpašības uzturēs līmenī, kas savietojams ar īpašību deklarēto izpildījumu Būvprojekts 61

61 Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija/prasība Piedevas p-ts nav prasību Minimālais stingums, LVS EN MPa p-ts SminD/Deklarē Maksimālais stingums, LVS EN MPa p-ts SminD/Deklarē Izturība pret paliekošām LVS EN , deformācijām triaksiālās D.2 spiedes testā, šļūdes p-ts fcmaxnr / nav prasību vērtība fc, μm/m/n Nogurumizturība, LVS EN ε 6-D/Deklarē p-ts mikrostrain PIEZĪME (1) Saistvielas saturs ietver arī nofrēzētā vai dabīgā asfalta, kā arī citu sastāvdaļu, ja tiek lietotas, saistvielu. Saistvielas saturam norādīta minimālā robeža, kuru var mainīt ar koeficientu α: α = 2650 ρ, kur ρ - minerālmateriālu vidējais daļiņu blīvums, megagramos uz kubikmetru (Mg/m 3 ), noteikts atbilstoši LVS EN PIEZĪME (2) Granulometriskais sastāvs ir izteikts masas procentos no kopējās minerālmateriālu masas, saistvielas un piedevu saturs ir izteikts masas procentos no kopējās asfalta maisījuma masas. Piezīme. Atbilstoši LVS EN ražotājam ir jādeklarē asfaltbetona AC receptes veidošanas princips. Ir iespējami divi receptes veidošanas principi: empīriskas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās prasības + empīriskās prasības) un fundamentālas specifikācijas asfaltbetons (vispārīgās prasības + fundamentālās prasības). Būvprojekts 62

62 Tipa lapa. Karstais asfalts AC 8 surf Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase S-I Ieteicamais kārtas biezums no 20 mm līdz 32 mm tabula. Prasības karstā asfalta AC 8 surf īpašībām Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasība 4,5 Poru saturs %: maksimālais LVS EN p-ts V max4,5 minimālais , D.2 V min2,5 2,5 Minimālais saistvielas saturs % pēc masas LVS EN p-ts B min5,6 5, tabula. Prasības karstā asfalta AC 8 surf granulometriskajam sastāvam Sieti, mm 0,063 0, ,6 8 11,2 Maks. % Min. % Būvprojekts 63

63 Tipa lapa. Karstais asfalts AC 11 surf Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase S-I Ieteicamais kārtas biezums no 25mm līdz 44mm tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 surf īpašībām Īpašība, mērvienība Poru saturs %: maksimālais minimālais Minimālais saistvielas saturs % pēc masas Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija Prasība 4,0 LVS EN , D p-ts V max4 V min1,5 1,5 LVS EN p-ts B min5,4 5, tabula. Prasības karstā asfalta AC 11 surf granulometriskajam sastāvam Sieti, mm 0,063 0, ,6 8 11,2 16 Maks. % Min. % Būvprojekts 64

64 Tipa lapa. Karstais asfalts AC 22 base/bin Lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klase S-II Ieteicamais kārtas biezums no 50 mm līdz 88 mm tabula. Prasības karstā asfalta AC 22 base/bin īpašībām Īpašība, mērvienība Poru saturs %: maksimālais minimālais Minimālais saistvielas saturs % pēc masas Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija LVS EN , D p-ts V max9 V min3,0 Prasība 9,0 3,0 LVS EN p-ts B min3,8 3, tabula. Prasības karstā asfalta AC 22 base/bin granulometriskajam sastāvam Sieti, mm 0,063 0, ,6 8 11, ,4 31,5 Maks. % Min. % Būvprojekts 65

65 Asfalta maisījuma projektēšana Asfalta maisījumu projektē, ievērojot noteiktās prasības. Vispirms testē un atlasa materiālus, tad sastāda recepti, tad projektē laboratorijā (priekšprojekts), pēc tam asfalta maisījumu pielāgo ražošanai asfalta rūpnīcā un saražo izmēģinājuma partiju, galarezultātā iegūstot darba formulu Materiālu atlase Jāatlasa šo specifikāciju prasībām atbilstoši materiāli, kas piemēroti paredzētajam asfalta maisījumam un lietojumam. Prasībām jāatbilst katram atsevišķajam asfalta maisījuma sastāvā izmantotajam materiālam Asfalta maisījuma priekšprojekts (ieteikumi) Asfalta maisījuma priekšprojektu ieteicams izstrādāt atlasīto materiālu vienam granulometriskajam sastāvam, sagatavojot vismaz piecus asfalta maisījuma testēšanas paraugus ar atšķirīgu bitumena saturu. Izmantojot iegūtos testēšanas rezultātus, jāatrod īpašību kritiskās robežas (piemēram, grafiski, atzīmējot prasību robežas un pēc tam fiksējot šīs kritiskās vērtības), ārpus kurām asfalta īpašības neatbilst Specifikāciju punkta kritērijiem. Jābūt pietiekamai rezervei, lai, ņemot vērā ražošanas procesā iespējamās dozācijas svārstības un citas ietekmes, būtu nodrošināta asfalta maisījuma sagatavošana Specifikācijās noteikto pieļaujamo noviržu robežās Asfalta maisījuma darba formula Saskaņā ar asfalta maisījuma priekšprojekta rezultātiem jānoregulē asfalta rūpnīca, lai varētu ražot projektēto asfalta maisījumu. Tad jāsaražo asfalta maisījuma izmēģinājuma partija, jānoņem paraugi un jāveic nepieciešamā testēšana. Ieteicams, lai asfalta rūpnīcā saražotā asfalta maisījuma izmēģinājuma partijas paraugu testēšanas rezultātu vērtības neatšķirtos no iegūtajām asfalta maisījuma priekšprojekta rezultātu vērtībām vairāk nekā norādīts 0 tabulā, turklāt tām, kā arī citām definētajām īpašībām jāiekļaujas Specifikāciju punktā noteiktajos kritērijos tabula. Izmēģinājuma partijas paraugu testējamās īpašības un ieteicamās pieļaujamās atšķirības no priekšprojekta Parametrs Cauri izsijātā materiāla daudzums, masas %: - D/2 un lielākiem - sietam 2 mm - sietam 0,063 mm Ieteicamā pieļaujamā atšķirība no priekšprojekta +/- 5,0 +/- 4,0 +/- 2,0 Poru saturs, % +/- 1,0 Saistvielas saturs, % pēc masas +/- 0,3 Pārklājums un viendabīgums Jāatbilst prasībām Pēc tam, kad testēta asfalta maisījuma izmēģinājuma partija un iegūtie rezultāti atbilst prasībām, jāsagatavo darba formula. Tā jānoformē, izmantojot Specifikāciju punktā doto veidlapas paraugu, un jāiesniedz apstiprināšanai, pievienojot arī visu materiālu atbilstību apliecinošu dokumentāciju. Darba formulā jānorāda šāda informācija: līguma numurs; būvobjekta identifikācija; pasūtītāja un izpildītāja līgumā nosaukums un adrese; asfalta maisījuma ražotājs, tā nosaukums un adrese; Būvprojekts 66

66 atsauce uz testēšanas laboratoriju vai citiem apakšuzņēmēju līgumiem, ja ir saistoši; asfalta rūpnīcas nosaukums un adrese; maisījuma tipa un kategorijas, kam deklarēta atbilstība, apzīmējums; paziņojums par asfalta maisījuma derīguma pārbaudē lietotajām metodēm; atsauce uz konstruktīvo kārtu, kurā paredzēta konkrētā asfalta maisījuma izmantošana; visas asfalta maisījuma sastāva sastāvdaļas: o o o o o o katrs minerālmateriāls, tā izmērs, izcelsmes vieta un tips; saistviela, tās izcelsmes vieta, tips un klase; aizpildītājs, tā izcelsmes vieta un tips; rūpnīcas ražošanas procesā atgūtais aizpildītājs; piedevas, to izcelsmes vieta un tips; visu sastāvdaļu testēšanas rezultāti un atbilstības deklarācijas; maisījuma recepte, kas izteikta kā plānotais sastāvs, kas jādeklarē izmantojot produkcijas derīguma pārbaudi (ir jādeklarē jebkādas korekcijas starp sākotnējo plānoto sastāvu - priekšprojektu, un plānoto sastāvu - darba formulu); maksimālā un minimālā asfalta maisījuma ražošanas un iestrādes temperatūra ar modificētām vai viskozām saistvielām vai piedevām; paredzamais vai limitētais ieklājamā slāņa biezums; asfalta maisījuma testēšanas rezultāti un deklarētās vērtības atbilstoši konkrētajam asfalta maisījuma tipam; modificētā bitumena vai asfaltbetonu modificējošo vai citu piedevu, ja tiek lietotas, ražotāja ieteikumi saistvielas atgūšanai; citi būtiski dati, kas var ietekmēt galaprodukta kalpotspēju, vai ir svarīgi rīkojoties ar izstrādājumu. Būvprojekts 67

67 Darba formula. Veidlapa. Paraugs Darba formula Līgums Būvobjekts Pasūtītājs Būvdarbu veicējs Asfalta rūpnīca Recepte Datums Laboratorija Asfalta tips Standarts Konstruktīvā kārta Materiāla nosaukums, tips, ražotājs vai piegādātājs Daudzums, masas % Asfalta maisījums un asfalta īpašības Sieti, mm Cauri izsijātā materiāla daudzums, % pēc masas Deklarētā vērtība Īpašība, mērvienība Testēšanas metode Rezultāts Deklarētā vērtība 45 Asfalts: 31,5 - minerālmateriālu daļiņu blīvums, 3 LVS EN g/cm - 22,4 - asfalta tilpumblīvums, g/cm 3 LVS EN , B pielikums asfalta maksimālais blīvums, LVS EN , A g/cm 3 metode - 11,2 - poru saturs, % LVS EN ar bitumenu piepildīto poru 5,6 daudzums, % LVS EN (tikai SMA) 4 - saistvielas notece, % LVS EN (tikai SMA un PA) 2 - netiešās stiepes stiprības vērtība LVS EN (ūdensjutība), % 0,5 - Minimālais stingums, MPa LVS EN , 0,063 Piezīmes: - Maksimālais stingums, MPa - Nogurumizturība, mikrostrain (tikai AC) D.8 LVS EN , D.2 - izturība pret paliekošām deformācijām (WTS), tikai AC un SMA, maksimālais riteņa sliedes slīpums mm uz 10 3 slodzes ciklu LVS EN , pie 60 0 C, cikli - porasfalta daļiņu zudums, % LVS EN (tikai PA) Informācija par paraugu sagatavošanu un testēšanu: - paraugu sagatavošana atsauces blīvumam LVS EN , LVS EN C.1.tabula, C.1.2 Būvprojekts 68

68 - blīvēšanas temperatūra, 0 C Maršala triecienu skaits (no katras puses) saistvielas atgūšanas nosacījumi Ražošana: - maisījuma sagatavošanas temperatūra - - Ieklāšana: - minimālais kārtas biezums, mm maksimālais kārtas biezums, mm - - Būvdarbu veicēja pārstāvis: (vārds, uzvārds, amats, paraksts) PIEZĪME. Veidlapu drīkst pārveidot un tā ir jāpārveido un jānoformē atbilstoši tam kādu informāciju ir prasīts vai nepieciešams norādīt konkrētajā gadījumā. Būvprojekts 69

69 6.2.4 Iekārtas Asfalta rūpnīca. Asfalta maisījums jāsagatavo rūpnīcā ar pārtrauktas vai nepārtrauktas darbības maisītāju. Asfalta rūpnīcas drošības kritērijiem jāatbilst EN 536. Asfalta maisījuma sagatavošanai jālieto rūpnīca, kuras tehnoloģisko procesu vadība ir datorizēta, nodrošinot, ka speciāli izstrādāta datorprogramma neatbilstību gadījumos signalizē, fiksējot uz monitora varbūtējo neatbilstību, un reizē bloķē rūpnīcas darbību līdz neatbilstības novēršanai. Asfaltbetona rūpnīcai ir jābūt aprīkotai tā, lai būtu iespējama bitumena un minerālpulvera gan pievestā, gan atgūtā, paraugu noņemšana. Bitumena paraugu noņemšanai tā padeves caurule jāaprīko ar krānu atbilstošu LVS EN 58 prasībām. Minerālpulvera silosiem jābūt aptīkotiem ar noslēdzamām atverēm, ar iekšējo diametru ne mazāku par 10 cm. Visām paraugu ņemšanas vietām ir jābūt brīvi pieejamām, nodrošinot visus darba aizsardzības noteikumus. Ja asfalta rūpnīcas vadība ir datorizēta, tad no operatora kabīnes jābūt iespējai kontrolēt un vadīt: minerālmateriālu padevi un uzkarsēšanas temperatūru; bitumena padevi un temperatūru; izejmateriālu dozāciju; samaisīšanu. Datorprogrammai ir jānodrošina saražotā maisījuma, kā arī izlietoto izejamateriālu uzskaite gan katram maisījumam, gan kopumā visā maiņā, šie dati datorā vai izdruku veidā jāsaglabā līdz būves pieņemšanas akta apstiprināšanai. Transportēšanas iekārtas. Jālieto transportēšanas iekārtas ar stingrām, līdzenām un tīrām kravas tilpnēm, kuras nepieļauj pārvedamā materiāla zudumus un ierobežo tā segregāciju (lietot kravas tilpnes ar noapaļotiem stūriem, kā arī kravas tilpnes aizmugurējās daļas konstruktīvajam risinājumam jābūt tādam, kas nodrošinātu pakāpenisku asfalta maisījuma izkraušanu asfalta ieklājējā vai jāizmanto pārkraušanas/antisegregācijas iekārta). Jābūt kravas telpu nosedzošiem pārsegiem (ieteikums pārsegam jābūt tādam, lai starp maisījumu un pārsegu paliktu brīva gaisa telpa). Ieklājējs. Asfalta kārta jāieklāj ar pašgājējieklājēju, kuram ir iespējams mainīt ieklāšanas platumu līdz platākās ieklājamās brauktuves joslas platumam būvobjektā. Ieklājējam jābūt aprīkotam ar elektroniski vadāmu un apsildāmu izlīdzinošo vibroplātni, vibrobrusu, malas piespiedējiem ārmalai un iekšmalai (karstajai šuvei malas piespiedējs nav nepieciešams), automātisku gliemežtransportiera piepildījuma nodrošināšanas un kontroles iekārtu, kā arī automātiskām nivelēšanas ierīcēm, kas nodrošina vajadzīgo šķērsprofilu un garenprofilu. Ieklājējam jābūt aprīkotam arī ar pietiekamas ietilpības asfalta maisījuma pieņemšanas tvertni, lai nodrošinātu vienmērīgu asfalta maisījuma ieklāšanu. Šuvju nivelēšanas iekārtām jānodrošina līdzenu un salāgotu garenvirziena šuvju izveidošanu starp ieklātām joslām. Veltņi. Jālieto tikai pašgājējveltņi. Var lietot tērauda valču veltņus ar vibrāciju un oscilāciju, tērauda valču statiskas slodzes veltņus, kombinētos veltņus, pneimatisko riteņu veltņus vai tandēmveltņus (ar diviem tērauda valčiem, abiem dzenošajiem). Ja veltņus aprīko ar malu piespiedējiem, tad malu piespiedēju lietošana asfalta ieklājējam nav obligāta. IETEIKUMI. Lietojamo veltņu tehniskie rādītāji apkopojami grafikos vai tabulās, pneimatisko riteņu veltnim jāņem vērā kontaktlaukumi un kontaktspiedieni visiem riepu piesūknēšanas spiedienu un slogojumu diapazoniem, visa veida un izmēra veltņa riepām, kādas izmantos, vibroveltņu svarīgie parametri ir veltņa darba ātrums, vibrāciju amplitūda un vibrāciju frekvence, kā arī svarīgi ir pamatot šo parametru izvēles kritērijus. Ieteicams novērtēt un aprēķināt veltņa slodzes faktoru: W = P LxD 2, kur P svars uz valci (kn); L valča garums (m); D valča diametrs (m). Sīkšķembu kliedētājs (ja paredzēts dilumkārtām) nodrošina mehanizētu un vienmērīgu sīkšķembu izkaisīšanu pēc pirmā veltņa gājiena. Ieteicams lietot - Operatīvās sablīvējuma noteikšanas iekārtas. Būvprojekts 70

70 6.2.5 Darba izpilde Virsmas sagatavošana Nesaistītu pamata nesošo kārtu sagatavošana Pirms asfalta kārtas būvniecības jāuzmēra iepriekš uzbūvētās kārtas virsmas augstuma atzīmes vismaz trīs vietās šķērsprofilā ik pēc 20 m. Augstuma atzīmes nedrīkst atšķirties vairāk nekā paredzēts konkrētajai kārtai. Uz pamatnes virsmas nedrīkst atrasties brīvas un nesaistītas materiālu daļiņas, svešķermeņi, dubļi un citas nepiederošas vielas. Pirms asfalta maisījuma ieklāšanas izpildāma gruntēšana saskaņā ar Specifikāciju 6.1 punktu Bituminētu kārtu sagatavošana Bedrītēm jābūt saremontētām, plaisām aizlietām. Uz pamatnes virsmas nedrīkst atrasties brīvas un nesaistītas materiālu daļiņas, svešķermeņi, dubļi un citas nepiederošas vielas. Tieši pirms asfalta maisījuma ieklāšanas (tajā pašā dienā) izpildāma gruntēšana saskaņā ar Specifikāciju 6.1 punktu Laika apstākļi, temperatūra un sezonas ierobežojumi Karstā asfalta dilumkārtas ieteicams būvēt laika posmā no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim. Asfalta maisījumu nav ieteicams ieklāt, ja paredzams lietus, ja zemes klātne sasalusi. Asfalta maisījumu nedrīkst ieklāt, ja virsma, uz kuras jāklāj asfalta maisījums, ir slapja (ūdens plēvītes biezums pārsniedz 1 mm), dubļaina vai klāta ar ledu, vai arī nav atbilstoši sagatavota, kā norādīts iepriekš. Apkārtējās vides un pamatnes temperatūrai asfalta maisījuma ieklāšanas laikā jāatbilst 0 tabulas prasībām tabula. Prasības apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūrai Konstruktīvās kārtas nosaukums Seguma apakškārtas Visas kārtas Kārtas biezums, mm Minimālā gaisa temperatūra, 0 C Maksimālais vēja ātrums, kad ir minimālā gaisa temperatūra, m/s Minimālā pamatnes temperatūra, 0 C > < PIEZĪME. Var noteikt zemākas temperatūras par 0 tabulā minētajām, ja lieto bitumena piedevas vai asfaltbetona ražošanas tehnoloģiju, kas ļauj nodrošināt atbilstošu asfalta kārtas uzbūvēšanu. Šādā gadījumā tas iepriekš jāpierāda. Ja ieklāšanu veic tuvu minimālajām temperatūrām, gatavā asfalta maisījuma temperatūra ieteicama tuvāk maksimālajām temperatūrām Asfalta maisījuma ražošana, ieklāšana un blīvēšana Asfalta maisījuma ražošana, ieklāšana un blīvēšana jāparedz kā vienots, nepārtraukts process. Pirms darbu sākuma jādeklarē asfalta maisījuma transportēšanas maršruts, kā arī asfalta maisījuma ikdienas piegāžu apjomi un iestrādes plūsmas grafiks Ražošana Asfalta maisījums jāražo saskaņā ar asfalta rūpnīcas kvalitātes nodrošināšanas plānu. Sagatavotie asfalta maisījumi jānovieto uzglabāšanas bunkurā vai arī jāiekrauj transporta līdzekļos nogādei būvobjektā. Jābūt nodrošinātai sagatavoto maisījumu iestrādei būvobjektā tās maiņas laikā, kurā tie ir saražoti. Asfalta maisījuma ražošanas temperatūrai jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām, izņemot, ja tiek lietots modificēts bitumens vai asfaltbetonu modificējošas piedevas, tādā gadījumā maisījuma sagatavošanas mērķa temperatūru nosaka modificētā bitumena vai modificējošo piedevu ražotājs. Būvprojekts 71

71 tabula. Asfalta maisījuma temperatūra Saistvielas klase AC tipa maisījumi Temperatūra 0 C 20/ / /50, 40/ /70, 70/ /150, 160/ /330, 330/ PIEZĪME. Var noteikt zemākas temperatūras par 0 tabulā minētajām, ja lieto bitumena piedevas vai asfaltbetona ražošanas tehnoloģiju, kas ļauj nodrošināt atbilstošu asfalta kārtas uzbūvēšanu. Šādā gadījumā tas iepriekš jāpierāda. Ražošanas procesā jākontrolē 019 tabulā norādītie parametri. Saražotajam asfalta maisījumam ir jāatbilst apstiprinātajai darba formulai. Novirzes no tās nedrīkst pārsniegt 0 tabulā noteiktās (LVS EN , A.1 tabula) tabula. Testējamie parametri un pieļaujamās novirzes(1) no darba formulas Asfalta maisījuma lielāko daļiņu izmērs, mm Īpašība, mērvienība Cauri izsijātā materiāla daudzums, masas %: D < 16 mm D 16 mm Atšķirības no darba formulas absolūtajos ± % 1,4 D D mm ± 7 ± 9 2 mm ± 6 ± 7 0,5 mm ± 4 ± 5 0,063 mm ± 2 ± 3 Saistvielas saturs % pēc masas ± 0,5 ± 0,6 (2) Poru saturs % pēc masas ± 1,5 ± 2,0 (2) Pārklājums un viendabīgums Jāatbilst prasībām (2) Minimālā netiešās stiepes stiprības vērtība Jāatbilst prasībām (ūdensjutība) (2) Izturība pret paliekošām deformācijām Jāatbilst prasībām (2) Minimālais stingums, Maksimālais stingums, Nogurumizturība Jāatbilst prasībām PIEZĪME (1) Pieļaujamās novirzes ietver paraugu noņemšanas un testēšanas precizitāti. PIEZĪME (2) Īpašības testēšana darba izpildes laikā nav obligāta, bet, ja to dara, tad īpašībai ir jāatbilst prasībām, un tās atbilstība ir jānovērtē Transportēšana Lai atvieglotu asfalta maisījuma izkraušanu no kravas kastes, var lietot dažādus palīglīdzekļus, kas neietekmē maisījuma kvalitāti, piemēram, ziepju vai mazgājamā pulvera šķīdumu, minerālo pulveri, tos izsmidzinot vai izbārstot kravas kastē. Aizliegts lietot dīzeļdegvielu. Tūlīt pēc asfalta maisījuma iekraušanas jāuzklāj kravas telpu nosedzošs pārsegs, un to drīkst noņemt tikai īsi pirms asfalta maisījuma izkraušanas ieklājējā. Būvprojekts 72

72 Ieklāšana un blīvēšana Dilumkārta ieklājama bez garenšuvēm. Asfalta maisījuma temperatūra nedrīkst pārsniegt 0 tabulā pieļautās robežas. Ja ieklājēja darba pārtraukuma dēļ maisījuma temperatūra pazeminās zem attiecīgajam maisījumam noteiktās minimālās sablīvēšanas temperatūras, tad jāveido darba šuve. Atsākot vai uzsākot asfalta ieklāšanu, darba šuve jāsagatavo frēzējot vai nozāģējot kārtas malu grādu leņķī, tad gruntējot vai iestrādājot bitumena mastikas lenti. Visām asfalta kārtām ir jāapstrādā garenšuves un darba šuves. Ja paredzēts jāapstrādā arī pieslēgumi citām ceļa konstrukcijām. Apstrādei jālieto ceļu bitumenu vai modificētu bitumenu, vai asfalta šuvju mastiku. Garenšuves apstrādi un iepriekš minēto garenšuves sagatavošanu nav jāveic, ja asfalta kārtas ieklāšanu veic veidojot karsto šuvi. Asfalta kārtas jābūvē ar diviem vai vairākiem ieklājējiem vienlaikus visā brauktuves platumā, veidojot karsto šuvi, t.i. nodrošinot, ka ieklātais asfalts ieklātās joslas garenšuvē neatdziest zemāk par C līdz asfalta ieklāšanai pieslēdzošajā blakus joslā. Ir ieteicams veidot karsto šuvi, arī būvējot asfalta apakšējās kārtas. Ja asfalta ieklāšana tiek veikta nemehanizēti, tad asfalta maisījums jāizlīdzina perpendikulāri veltņošanas virzienam. Būvdarbu veicējam jālieto speciālas asfaltbetona maisījuma pārkraušanas/antisegregācijas iekārtas, kā starpposms starp automašīnu un ieklājēja bunkuru, kā arī jālieto ieklātās asfalta kārtas operatīvās sablīvējuma noteikšanas iekārtas. Ieklātā asfalta maisījuma blīvēšanas metodei jābūt piemērotai konkrētajam asfalta maisījumam, ieklāšanas metodei, kārtas biezumam, apkārtējā gaisa un pamatnes temperatūrai, vēja virzienam un ātrumam, kā arī citiem apstākļiem, lai iegūtu prasīto sablīvējumu. Nelielas platības, kur paredzēta neliela satiksme, un vietās, kuru platums nav pietiekams mehāniskai ieklāšanai, var ieklāt ar roku darbaspēku. Satiksmi nedrīkst atjaunot pirms ieklātās kārtas atdzišanas vai atdzesēšanas līdz temperatūrai, kas pasargā no risu iespiešanas transporta slodžu iedarbībā Kvalitātes novērtējums Uzbūvētajai asfalta kārtai jābūt viendabīgai un ar vienmērīgu virsmas tekstūru un dilumkārtas virsmas krāsai visā būvobjektā jābūt vienā tonī, bez izsvīdumiem, bez segregācijas, plaisām vai citiem vizuāli konstatējamiem defektiem. No transporta slodzēm nedrīkst veidoties paliekošas deformācijas. Jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei no kārtas virsmas. Uzbūvētās asfalta kārtas kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām tabula. Asfalta kārtu kvalitātes parametri, prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Virsmas augstuma atzīmes (ja paredzēts) ±2,5 cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Šķērsprofils ±0,5% no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi Platums ±5cm no paredzētā uz Ar mērlenti katru pusi no ceļa ass Novietojums plānā ±5cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Visā būvobjektā vismaz trīs vietās šķērsprofilā ik pēc 20m, piemēram, uz ceļa ass un malās Visā būvobjektā ik pēc 20m Visā būvobjektā raksturīgos punktos Būvprojekts 73

73 Kārtas biezums (1) Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Garenlīdzenums un šķērslīdzenums dilumkārtai (ja neuzmēra ar lāzera profilogrāfu) (2) (6) Kārtas sablīvējums (noteikta biezuma kārtām) M Maršala paliekošā porainība B Izurbtā parauga paliekošā porainība Kārtas paliekošā porainība (2) (noteikta biezuma kārtām, ja nav datu par Maršala paliekošo porainību) Izurbtu paraugu izturība pret paliekošām deformācijām. Maza izmēra iekārta. Maksimālais riteņa sliedes slīpums mm uz 10 3 slodzes ciklu (izņemot PA, un ja netiek paredzēta smagā transporta kustība) Minimālais stingums Maksimālais stingums Nogurumizturība Saķeres koeficients (dilumkārtām) Dilumkārtām: ±0,5 cm no paredzētā (4). Apakškārtām: -0,5/+1,5 cm no paredzētā (4) Attālums no kārtas virsmas līdz mērmalas plaknei nedrīkst pārsniegt 6 mm AC surf AC base/bin < 32mm M-1,5 B M+2,5 M-1,5 B M+3,5 LVS EN Četrās vietās būvobjektā izurbjot katrā vietā 4 paraugus 10 cm diametrā (divus būvdarbu veicējs, sekojoši darbu izpildei, divus pasūtītājs) atbilstoši CS punktam LVS EN Visā būvobjektā ik pēc 50m Katrā vietā ar ķīli veicot 5 mērījumus ik pēc 0,5m, sākot mērīt 0,5m no latas gala. Mērlata garenvirzienā un šķērsvirzienā liekama ne tuvāk kā 0,25m no joslas malas LVS EN Izurbtajiem paraugiem nosakot paliekošo porainību (B) un novērtējot to pret konkrētās dienas produkcijas vidējo Maršala paliekošo porainību (M) AC surf 6 % LVS EN AC 10 % LVS EN base/bin LVS EN WTS AIR 0,1 / 0,10 LVS EN , D.6 (D.1.6) Prasības atbilstoši šo specifikāciju prasībām 0 tabulā Vidējā vērtība 100m posmos: 0,48 (jābūt nodrošinātam 4 nedēļas pēc asfalta kārtas uzbūvēšanas) LVS EN , D.8 LVS EN , D.2 LVS EN Saķeres koeficienta mērījums veicams vienā no joslas risu vietām. Četrās vietās būvobjektā (3). Ieteikums paraugus noņemt ne ātrāk kā 3 dienas un ne vēlāk kā 14 dienas pēc asfalta kārtas uzbūvēšanas Vismaz viens tests būvobjektā katrai kārtai (3) Paraugu ņemšanu un testēšanu nodrošina pasūtītājs, ja uzskata to par nepieciešamu, par saviem līdzekļiem (3); (5) Visā būvobjektā PIEZĪME (1) Urbtos paraugus nedrīkst ņemt tuvāk kā 0,5 m no asfalta malas un 0,2 m no komunikāciju pieslēgumiem. Urbumu vietas saskaņot ar Pasūtītāju. Būvprojekts 74

74 PIEZĪME (2) Kārtas sablīvējums jāvērtē noteikta biezuma kārtām, bet nav jāvērtē mainīga biezuma kārtām. Urbtie paraugi katrā vietā jāņem paralēli kustības virzienam joslā. Jāņem 4 paraugi (sērija): A 1; B 1; A 2; B 2, tā, lai attālums starp urbumu asīm būtu ap 30 cm. Paraugus nedrīkst ņemt tuvāk kā 0,5 m no asfalta malas un 0,2 m no garenšuves, darba šuves vai komunikāciju pieslēgumiem. Katra urbuma diametram jābūt ne mazākam par 10 cm. Paraugu ņemšanas vietas jāizvēlas tā, lai raksturotu vidējo joslā ieklātās asfalta kārtas kvalitāti. Novērtējumam jāaprēķina vidējais rezultāts no diviem paraugiem (1. un 2.). A paraugus noņem būvdarbu veicējs sekojoši darbu izpildei, B paraugus noņem pasūtītājs. A un B paraugu ņemšanas vietas dislokācija, ja paraugu ņemšana netiek veikta vienā laikā, var būt atšķirīga. Izurbto paraugu ņemšanas vietas jāatjauno nekavējoši pēc paraugu izurbšanas ar karsto vai auksto asfaltu (jānodrošina pienācīga urbuma vietas iztīrīšana un sagatavošana, kā arī atbilstoša asfalta iestrādes temperatūra), iestrādājot to urbumā visā dziļumā, sablīvējot pa kārtām ( 5cm), ar pneimatisku vai elektrisku vibroiekārtu, kura aprīkota ar apaļu blieti, kuras diametrs ir nedaudz mazāks par urbuma diametru. PIEZĪME (3) Mērījumus ar lāzera profilogrāfu, saķeres koeficienta mērījumus un pasūtītāja B paraugu urbšanu veic pasūtītājs par saviem līdzekļiem. Pie paraugu noņemšanas drīkst piedalīties būvdarbu veicēja pārstāvis. Šādu pasūtītāja paraugu noņemšanas vai testēšanas vietas un apstākļu vēlāka apstrīdēšana vai neatzīšana nav atļauta. A paraugu urbšanu veic būvdarbu veicējs sekojoši darbu izpildei. A un B paraugu noņemšanas vietas dislokācija, ja paraugu noņemšana netiek veikta vienā laikā, var būt atšķirīga. PIEZĪME (4) Vairāku slāņu seguma apakškārtas vai saistes kārtas nepietiekamu biezumu var kompensēt, attiecīgi palielinot nosedzošo kārtu biezumu, tomēr sabiezinātās kārtas biezums nedrīkst pārsniegt attiecīgā asfalta maisījuma tipa lapā noteikto maksimālo biezumu. Visu objektā urbto paraugu (atbilstoši CS punktam) vidējais kārtas biezums nedrīkst būt plānāks par paredzēto. PIEZĪME (5) Ceļu posmus, kuros mērīšanas laikā uz dilumkārtas mērāmās virsmas atrodas svešķermeņi (piem., dubļi, kritušas lapas u.c.) izpildītā darba kvalitātes vērtēšanā neiekļauj. PIEZĪME (6) Izurbtā parauga paliekošā porainība dilumkārtām jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt 6 %. Lai novērtētu uzbūvētā asfaltbetona seguma vai seguma kārtas novecošanos ražošanas, uzglabāšanas, transportēšanas un iestrādes laikā, pasūtītājs pēc saviem ieskatiem var veikt saistvielas atgūšanu no ceļa seguma izurbtajiem asfaltbetona paraugiem. Atgūtās saistvielas fizikāli mehāniskajiem rādītājiem jāatbilst ražotāja deklarētajiem atbilstoši LVS EN vai attiecīgi LVS EN 14023, Fraasa trausluma temperatūrai jāatbilst šo specifikāciju prasībām Darba daudzuma uzmērīšana Paveikto darba apjomu nosaka, uzmērot laukumu atbilstoši Specifikāciju 0 punkta prasībām kvadrātmetros m². Būvprojekts 75

75 6.3 RKTS BŪVNIECĪBA Šajā specifikācijā noteiktas prasības rallijkrosa trases seguma materiāla (RKTS) sagatavošanai un iestrādei. Seguma mērķis nodrošināt noturīgu segumu motosporta sacensībām. Vispārīgi RKTS var raksturot kā stabilizētu, smalku minerālmateriālu maisījumu. Specifikācijā ir definētas vispārējās prasības, kuras darba izpildes gaitā var tikt precizētas. Specifikācija ir izstrādāta ar mērķi panākt noteiktajam kalpošanas mērķim piemērotu segumu. Tā kā vēl nav uzkrāta pietiekoša pieredze šāda seguma projektēšanā un būvniecībā, tad projekta īstenošanas gaitā ir pieļaujamas atkāpes no šīm specifikācijām, ja atkāpes dod praktisku uzlabojumu un tam piekrīt darbu pasūtītājs. Būvdarbu izpildītājs var lietot alternatīvu specifikāciju, ja tas tiek tehniski pamatots un tam piekrīt pasūtītājs Definīcijas RKTS rallijkrosa trases segums- stabilizēts, smalks minerālmateriālu maisījums Darba apraksts RKTS būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un piegādi, maisījuma projektēšanu un ražošanu, kā arī pamatnes sagatavošanu un seguma kārtas būvniecību. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, šķērsprofila un garenprofila projektēšana un darba daudzuma aprēķini Materiāli RKTS izejmateriāli RKTS ražošanai lieto rupjos minerālmateriālus, smalkos minerālmateriālus, aizpildītāju, cementu un ūdeni. Pieļaujams lietot arī dažādus minerālmateriāla maisījumus, kas satur, piemēram, gan smalkos minerālmateriālus, gan aizpildītāju. Visiem minerālmateriāliem jābūt dabiskas izcelsmes, tie nevar būt mākslīgi vai reciklēti. Cementam jāatbilst LVS EN Cements. 1. daļa: Parastā cementa sastāvs, specifikācija un atbilstības kritēriji prasībām, klases: 32,5N; 42,5N vai 52,5N. Ūdens nedrīkst saturēt piemaisījumus, kas varētu ietekmēt maisījuma cietēšanu. Minerālmateriāliem vispārīgi ir jāatbilst LVS EN Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām prasībām. Šajās specifikācijās ir precizēti parametri un to lielumi, kādiem ir jāatbilst minerālmateriāliem, kurus lieto RKTS ražošanā. Rupjā minerālmateriāla izcelsme var būt gan, grants, gan dolomīts, gan izvirdumieži. Smalkais minerālmateriāls jāiegūst no dabīgas smilts vai smilts - grants. Nav pieļaujams lietot dolomīta, kaļķakmens, grants vai tml. sadrupināšanas rezultātā iegūtu smalko materiālu (izsijas). Aizpildītāja izcelsme var būt mālaina grunts, māls, dolomīta milti vai cits līdzīgs smalks gan dabīgs, gan mākslīgs minerālmateriāls. Izejmateriālu frakciju izmērus nosaka saskaņā ar LVS EN 13242, un tiem jāatbilst tabulas prasībām tabula. Prasības granulometriskajam sastāvam Minerālmateriāls (mm) 2D 1,4D (1) D (2) d d/2 Izmērs Caur sietiem izgājusī masas procentuālā daļa (1) Kategorija Rupjš d 1 un D=(4-8) līdz līdz 99 0 līdz 15 0 līdz 5 G C 85/15 Smalks D 5,6 un d= līdz līdz G F 80 Aizpildītājs D 1 d= līdz līdz līdz PIEZĪME (1) Ja sieti, kas ir aprēķināti kā 1,4D un d/2 sieti, precīzi neatbilst standarta ISO 565:1990 R20 sērijas sietu numuriem, tad jālieto nākamais tuvākais sieta izmērs. Būvprojekts 76

76 PIEZĪME (2) Ja uz D izmēra sieta palikušais masas procentuālais daudzums ir < 1%, piegādātājam jādokumentē un jādeklarē raksturīgais granulometriskais sastāvs, ieskaitot D, d, d/2 sietus, kā arī pamatkomplekta plus 1. komplekta sieti, kas atrodas starp d un D. Pieļaujams lietot arī minerālmateriālu maisījumus, piemēram, smalkā minerālmateriāla un aizpildītāja maisījumu, ja ir atbilstoša to izcelsme un īpašības atbilst noteiktajām prasībām. Maisījumu lietošanas gadījumā, katrai maisījuma komponentei jāatbilst šīs specifikācijas prasībām. Papildus prasība rupjam minerālmateriālam noteiktas tabulā tabula Prasības rupjam minerālmateriālam Īpašība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Kategorija / prasība Plākšņainības indekss (1) LVS EN p-ts FI 30 / 30 Formas indekss (1) LVS EN p-ts SI 30 / 30 Losandželosas koeficients LVS EN p-ts LA 35 / 35 Sasaldēšana un atkausēšana (4), procentuālais masas zudums Magnija sulfāta vērtība (4), procentuālais masas zudums LVS EN p-ts F4 / 4 LVS EN p-ts MS Drupināto un lauzto virsmu proporcijas LVS EN p-ts C 50/30 PIEZĪME (1) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem. PIEZĪME (2) Prasību piemēro tikai augšējai kārtai paredzētajiem minerālmateriāliem, ja RKTS tiek būvēts no diviem slāņiem un, ja netiek pārklāta ar bituminēto kārtu. PIEZĪME (3) Ja ūdensuzsūce atbilst prasībām, salizturības pārbaude uzskatāma par atbilstošu un tālāku testēšanu var neveikt. Ja ūdens uzsūce ir lielāka, tad jānovērtē salizturība. PIEZĪME( 4) Novērtē pēc viena no šiem kritērijiem, bet, ja lieto šķembas no grants, dolomīta šķembas vai līdzīgas, ieteicams novērtēt salumkusumizturību Prasības RKTS maisījumam Prasības RKTS maisījumam var iedalīt trīs etapos: Sastāva projektēšana un izmēģinājuma posma būvniecība Prasības ražošanas procesā iegūtam maisījumam; Prasības gatavam segumam, Sastāva projektēšana Šajā etapā laboratoriski tiek noteikts RKTS maisījuma sastāvs un veikta tā testēšana. Ar testēšanas rezultātiem tiek apliecināts, ka projektētais sastāvs nodrošina visas izvirzītās prasības (6.3-3.tabula) tabula Prasības RKTS maisījumam Īpašība Testēšanas metode Atsauce uz LVS EN Prasība/klase Granulometriskais sastāvs LVS EN p-ts. Skatīt tabulu Paraugu sagatavošana LVS EN p-ts. Deklarē Proktora blīvums un ūdens saturs LVS EN p-ts. Jādeklarē Minimālā spiedes stiprība pēc 7 dienu LVS EN cietēšanas un sekojošiem 5 salizturības cikliem (1) LVS CEN/TS p-ts. >0,5MPa/C 0,5 PIEZĪME (1) Nosaka laboratorijā gatavotam maisījuma paraugam, kas cietināts 7 dienas un pēc cietināšanas pakļauts cikliskai sasaldēšanai un atkausēšanai. Būvprojekts 77

77 RKTS sastāvu projektē, lai iegūtie parametri atbilstu tabulas prasībām, kā arī jāievēro nosacījumi attiecībā uz granulometrisko sastāvu un minimālo cementa daudzumu. Pielietojamais cementa daudzums masas%. Granulometriskajam sastāvam jāatbilst RKTS 0/11 vai RKTS 0/8 granulometriskajam sastāvam (tabula un attēli, attiecīgi, un 6.3-2) tabula Prasības RKTS granulometriskajam sastāvam RKTS 0/11 RKTS 0/8 Sieta izmērs Caursijāto daļiņu daudzums (masas%) mm min max min max attēls RKTS 0/11 granulometriskā sastāva grafiskais attēlojums Būvprojekts 78

78 6.3-2 attēls RKTS 0/8 granulometriskā sastāva grafiskais attēlojums Ieteicama ir sekojoša RKTS sastāva projektēšanas metode: Atlasa atbilstošus izejmateriālus, un nosaka minerālo pildvielu proporcijas tā, lai iegūtu nepieciešamo granulometrisko līkni. Sagatavo vismaz trīs dažādus maisījumus ar vienādu granulometrisko sastāvu, bet atšķirīgu saistvielas saturu. Mazākais aprēķina cementa daudzums ir 3.0 masas%, maksimālais 8.0 masas %. Katram maisījumam nosaka Proktora blīvumu un optimālo ūdens saturu saskaņā ar LVS EN Nesaistītie un hidrauliski saistītie maisījumi. 2. daļa: Laboratorijas atsauces blīvuma un ūdens satura testēšanas metodes. Proktora sablīvēšana Testē maisījuma īpašības saskaņā ar p Atkarībā no testēšanas rezultātiem, izvēlas to maisījumu, kuram ir zemāks cementa saturs, bet visas īpašības liecina par stabilu atbilstību Prasības svaigi maisītam RKTS maisījumam un cilindriskiem paraugiem Svaigi maisītam RKTS maisījumam, nosaka un deklarē Proktora blīvumu un optimālo mitrumu saskaņā tabulas prasībām. Cilindriskiem paraugiem nosaka spiedes stiprību un salizturību. Rezultātiem jāatbilst tabulas prasībām. Paraugi jāsagatavo un jācietina saskaņā ar LVS EN punktu Iekārtas Rūpnīca. Betona rūpnīca, vairāku rūpnīcu kopums vai stabilizētu maisījumu ražošanai piemērota iekārta ar pietiekamu jaudu, lai nodrošinātu nepārtrauktu ieklāšanas procesu. Vēlams lietot nepārtrauktas maisīšanas tipa rūpnīcu. Rūpnīcai jābūt aprīkotai vismaz ar sekojošo: Vismaz divi minerālo pildvielu padeves bunkuri; Aizpildītāja dozēšanas un padeves iekārta (siloss, bunkurs vai tml.); Automatizēts izejmateriālu svēršanas un padeves mehānisms, ar pietiekošu precizitāti. Ieklājējs. RKTS ieklāšanai jālieto asfalta ieklājējs, kurš aprīkots ar blīvēšanas siju un, vēlams, tamperi, kas spēj sablīvēt ieklāto slāni vismaz līdz 85% (ieklājot 20cm biezumā), un 90% (ieklājot <20cm biezumā) no projektētā Proktora blīvuma visā ieklājamās joslas platumā un vienmērīgi visa slāņa biezumā. Ieklājējam jābūt aprīkotam ar automātiskām garenprofila un šķērsprofila nivelēšanas ierīcēm, un malas piespiedējiem (apmaļu kurpēm) visam ieklājamās kārtas biezumam. Apmaļu kurpes izmēram jābūt pielāgotam ieklājamās kārtas biezumam, izņemot gadījumos, kad abās pusēs klājēja blietei atrodas kāds elements, pret kuru klāt RKTS, piemēram, kad RKTS klāj laukumā, kura malās ir ielu apmales. Būvprojekts 79

79 Ieklājējam jābūt ar divām materiāla padošanas konveijera lentām, lai nodrošinātu vienmērīgu un pietiekamu materiāla plūsmu ieklājēja nepārtrauktai kustībai. Transportēšanas iekārtas. Jālieto kravas automobiļi, kuru gabarīti piemēroti RKTS iekraušanai rūpnīcā un izkraušanai ieklājējā. Kravas kastēm jābūt aprīkotām ar pārsegu, lai novērstu materiāla izšūšana līdz ieklāšanai. Veltņi. Vismaz divi 8-10t veltņi viens gludu tērauda valču vibroveltnis, otrs pneimoriteņu veltnis. Var tikt lietoti divi kombinētie vibroveltņi. Nepieciešamības gadījumā jālieto arī vieglāks 5-6t vibroveltnis. Ieteicams gludvalču veltni aprīkot ar sānu piespiedēju šķīvīti, joslas sānu šķautnes piespiešanai. Ūdens izsmidzināšanas iekārta. Iekārtām jāspēj operatīvi un vienmērīgi izsmidzināt nepieciešamo ūdens daudzumu, lai seguma virsmu uzturētu mitru Darba izpilde Vispārīgi RKTS tehnoloģijas sekmīgai izpildei ir ļoti būtiski veikt darbus secīgi, nepieļaujot pārtraukumus starp darbu posmiem. Ražošanas vietai ir jābūt netālu no būvobjekta, ražošanai un transportēšanai jānodrošina vienmērīga materiāla piegāde būvniecības vietā. Kopējais laiks no RKTS samaisīšanas līdz veltņošanas beigām nedrīkst pārsniegt vienu stundu. Darbi jāveic, kad gaisa temperatūra ir virs +5 0 C, vai arī ir +2 0 C un tā paaugstinās. Nav pieļaujama arī ieklāšana, ja tuvāko 2 dienu laikā paredzams, ka temperatūra samazināsies zem 0 0 C. Nav pieļaujama ieklāšana uz sasalušas virsmas. Nedrīkst uzsākt darbus, ja tuvāko 24 stundu laikā paredzams spēcīgs lietus (>5mm/h) Izmēģinājuma posms Tehnoloģijas atbilstības pārbaudei būvobjektā jāveic izmēģinājuma posma būvniecība. Izmēģinājuma posma būvniecības gaitā jāpārbauda sekojošu tehnoloģisko posmu un to parametru atbilstība: Maisījuma proporciju atbilstība (sevišķi mitruma daudzums); Ieklāšanas vienmērīgums, segregācijas novēršana, slāņa biezuma, šķērsslīpuma un līdzenuma nodrošināšana; Ieklājēja spēja sablīvēt līdz noteiktam līmenim, kā arī spēja ieklāt nepieciešamo daudzumu. Ieklāšanas gaitā jānosaka optimālais ieklāšanas ātrums, vibroiekārtu darbība (amplitūda un frekvence); Veltņošanas efektivitāte (vibrāciju lietošana, pārbraucienu skaits, pārbraucienu secība); Šuvju izveidošanas tehnoloģija; RKTS paraugu sagatavošanas procedūra; Pabeigta seguma virsmas tekstūra, viendabīgums, defektu esamība, līdzenums. Izmēģinājuma posmam jābūt vismaz 50m garam vienas joslas platumā un tā būvniecībā jālieto tās pašas iekārtas un materiāli, kas tiks lietoti galvenajā būvniecībā. Izmēģinājuma posms jāuzbūvē pirms galvenās būvniecības uzsākšanas. Uzņēmējam jāveic pārbaudes, lai apliecinātu atbilstību. Atbilstības pārbaudei tiek pakļauts visvairāk atbilstošā 10m gara sekcija no visa izmēģinājuma posma. Jāpārbauda materiāla sablīvējums uzreiz aiz ieklājēja un pēc veltņošanas pabeigšanas. Sablīvējumu var noteikt ar statiskās slogošanas plātni saskaņā ar DIN Tests jāuzsāk ne vēlāk kā 30 minūtes pēc veltņošanas pabeigšanas. Ev 2 /Ev 1 jābūt<2,5. Izmēģinājuma posma būvniecības laikā jānokalibrē pielietojamās operatīvās sablīvējuma mērīšanas iekārtas, piemēram, elektronisku blīvuma mērītāju TransTech SDG200 Kalibrēšanai var lietot arī citas standartizētas sablīvējuma noteikšanas metodes, piemēram, smilts aizvietošanas metodi. Jāsasniedz vismaz 85% sablīvējums aiz ieklājēja un vismaz 98% sablīvējums pēc veltņošanas. Novērtējot izmēģinājuma kārtas sablīvējumu, jāprecizē sablīvējuma kontroles metode. Atbilstošs izmēģinājuma posms apstiprina arī RKTS recepti jeb darba formulu. Izmēģinājuma posma atbilstību apstiprina pasūtītājs. Būvprojekts 80

80 RKTS ražošana RKTS ražošanā vispārīgi jāievēro LVS EN Hidrauliski saistītie maisījumi. Specifikācijas. 1.daļa: Ar cementu saistītie graudainie maisījumi prasības. Ražošanas procesa kontroles nodrošināšanai jāievēro B. Pielikums. RKTS jāražo saskaņā ar iepriekš projektētu, pārbaudītu un ar pasūtītāju saskaņotu recepti (darba formulu). RKTS seguma izbūves dienā, būvobjektā nepieciešams pārbaudīt saražotā RKTS faktisko mitrumu un veikt Proktora testu, lai pārliecinātos, ka tiek iegūts projektētais blīvums. Faktiskā mitruma novirze no projektētā nedrīkst pārsniegt +/-0,5%. Mitruma kontroli veic RKTS ražotājs ražošanas vietā. Mitrumu nosaka paraugu žāvējot paaugstinātā temperatūrā. Pildvielu faktisko mitrumu nosaka katru dienu pirms ražošanas uzsākšanas. Atkarībā no faktiskā mitruma tiek aprēķināts pievienojamais ūdens daudzums, lai iegūtu receptē nepieciešamo. Tāpat nosaka RKTS faktisko mitrumu pirmajai saražotajai maisījuma kravai. Papildus notiek vizuāla mitruma kontrole būvobjektā pēc noveltņošanas vai izmantojot Proktora testu, sablīvējot paraugu un novērtējot mitruma pietiekamību Transportēšana RKTS transportēšanai jālieto kravas automobiļi. Kravas kastēm jābūt tīrām. Krava jāpiekrauj vismaz trīs piegājienos, lai būtu pēc iespējas mazāka segregācija. Katrā piegājienā jāiekrauj apmēram 1/3 no paredzētās kravas. Pie tam katra kravas daļa jāiekrauj pēc automobiļa pārbraukšanas apmēram 1-2m. Pēc iekraušanas kravas kaste jāpārsedz ar pārklāju, lai novērstu mitruma izmaiņas. RKTS ir jāizkrauj klājējā 45 minūšu laikā no tā samaisīšanas rūpnīcā. Pēc katras kravas izkraušanas, kravas kaste ir jāiztīra un jānoņem piekaltušais materiāls, ja tāds ir izveidojies pie kravas kastes sienām. Izņēmuma gadījumā var lietot mazgāšanu ar ūdeni, taču pēc tam ūdens no kravas kastes ir pilnībā jāizlej Ieklāšana Pirms ieklāšanas virsmai jābūt līdzenai un pienācīgi sagatavotai. Uz tās nedrīkst atrasties organiski piemaisījumi, māla gabali vai citi materiāli, kas varētu ietekmēt seguma kvalitāti. Virsmai jābūt nedaudz mitrai, taču uz tās nedrīkst atrasties brīvs ūdens. Ceļa pamatam jānodrošina ūdens novade no virsmas. Pamatam zem RKTS jābūt vismaz 0,3m platākam uz katru pusi. Izņēmums ir pieļaujams, ja RKTS tiek ieklāts pret betona apmali vai citu blakus esošu joslu. Ieklāšanas uzsākšanu veic no darba šuves vai svaigi sabērta un izlīdzināta materiāla, līdzīgi, kā asfaltbetona ieklāšanas uzsākšanai. Darba šuvi veido pilnā dziļumā, vertikāli nozāģējot vai nocērtot ieklātās joslas beigas perpendikulāri ieklāšanas virzienam. Zāģēšanas vietu labi var noteikt 3m latu uzliekot uz ieklātās joslas, un fiksējot vietu, kur segums ar veltņiem ir nospiests uz leju. Darba šuve ir jānotīra un jāsamitrina. Ieklāšanu veikt divās kārtās, otro kārtu ieklājot uzreiz pēc pirmās kārtas noveltņošanas, t.i. apakšējā noveltņotā kārtā jāpārklāj 45 minūšu laikā. Ieklājot divās kārtās, lietot divus ieklājējus, viens apakšējai kārtai, otrs augšējai kārtai. Ieteicams lietot arī palielinātu veltņu skaitu. Iestrāde 25cm biezumā jāveic divās kārtās. Apakšējo kārtu var iestrādāt ar autogreideri. Augšējās kārtas ieklāšana jāveic ar asfalta ieklājēju. Lai mazinātu segregācijas risku - ieklāšanas laikā bunkuru nav ieteicams iztukšot, gliemežpārvadiem visu laiku jābūt pārklātiem ar materiālu, attālums starp gliemežpārvadu un ieklāšanas sijas sānu nedrīkst pārsniegt 30cm, izņēmums ir vietās, kur brauktuvei ir mainīgs platums. Ieklājot pirmo joslu, klājējam abās malās jābūt apmaļu kurpēm. Ieklājot blakus esošo joslu, apmaļu kurpe jālieto tikai ārējā malā. RKTS jāieklāj tā, lai pēc veltņošanas tiktu nodrošināts nepieciešamais biezums, garenlīdzenums, šķērslīdzenums, augstumu atzīmes, virsmas tekstūras vienmērīgums. Ieklāšanas laikā jāizmanto pietiekošas precizitātes automātiskās līmeņošanas ierīces. Ieklāšanas ātrumam jābūt tādam, lai izvairītos no apstāšanās. Darbus jāorganizē tā, lai ieklājējs saglabātu kustību vismaz 1m/min arī iztukšotam kravas automobilim aizbraucot un jaunam piebraucot un iekraujot kravu klājēja bunkurā. Pēc ieklājēja RKTS blīvumam ir jābūt vismaz 85% no paredzētā, t.i. Proktora blīvuma, ko nosaka saskaņā ar LVS EN vai ar elektronisku blīvuma mērītāju, piemēram, TransTech SDG200. Jāņem vērā, ka RKTS pēc Būvprojekts 81

81 veltņošana sablīvēsies vidēji 10-15% no biezuma, tāpēc nepieciešams ieklāt attiecīgi nedaudz biezāku RKTS kārtu pirms veltņošanas. Garenšuves veidošanas tehnoloģija iepriekš ir jāplāno. Izšķir divu veidu šuves svaigā un aukstā. Garākus trases posmus ieklāt ar diviem vai vairāk ieklājējiem, veidojot svaigo šuvi. Attālumam starp ieklājējiem jābūt pēc iespējas mazākam. Svaigā šuve nedrīkst būt apžuvusi, nepieciešamības gadījumā tā jāmitrina. Maksimālais laiks, starp pirmās un otrās joslas ieklāšanu ir 1 stunda. Veidojot svaigo šuvi, pirmajai joslai atstāj 30-45cm platu nenoblīvētu malu, šuves pusē. Šo malu noblīvē kopā ar otro joslu. Tikai ārkārtas neparedzētu apstākļu gadījumā, ja nav iespējams veidot svaigo garenšuvi, tad ir jāsagatavo aukstā šuve. Ieklātās un noblīvētās joslas mala šuves pusē ir vertikāli jāiezāģē vismaz 2/3 no kopējā biezuma un jāaizvāc. Nozāģējamās malas platums aptuveni ir 15-30cm, lai viss atzāģētais RKTS segums būtu ar vismaz 98% Proktora blīvumu. Šuves zāģēšanu var veikt tad, kad tās izveidošana nebojā paliekošā seguma daļu. Šuves izveidei var lietot arī citus piemērotus mehānismus. Šuve ir jānotīra no putekļiem lietojot slotas vai saspiestu gaisu. Pirms jaunās joslas ieklāšanas, šuve ir jāmitrina Veltņošana Jāblīvē ar 8-10t gludu tērauda valču vibroveltni, pārbraucot vismaz 4 reizes vai arī cik nepieciešams, lai iegūtu vismaz 95% sablīvējumu. Pēc tam veic vismaz divus pārbraucienus ar pneimoveltni vai arī cik nepieciešams, lai sasniegtu vismaz 98% sablīvējumu. Ieteicams organizēt darbus tā, lai gludvalču veltnis blīvē 50m garos posmos aiz klājēja un pneimoveltnis veic sablīvēšanu iespējami garākos gājienos, līdz iegūts nepieciešamais sablīvējums un līdzena, viendabīgi noslēgta virsmas tekstūra. Ja veltņošanas laikā ir palikuši veltņa iespiedumi vai objekta specifikas dēļ atsevišķus posmus nav pilnībā izdevies noblīvēt, tos var izlīdzināt lietojot 5-6t smagu veltni. Veltņošanu ieteicams veikt uzreiz pēc ieklāšanas, bet, ja materiāls pēc vizuāla novērtējuma ir pārlieku mitrs, ne vēlāk kā 30min pēc ieklāšanas. Ja RKTS ir nedaudz mitrāks kā nepieciešams, tad pārbraucot ar valču veltni uz virsmas izspiedīsies pārlieku liels mitruma daudzums. Veltņošanas laikā virsmai jābūt mitrai. Ja veltņošanas laikā virsma sāk žūt, var pielietot ūdens padevi uz veltņa valčiem, lai mitrinātu veltņojamo virsmu, taču vēlams organizēt darbus tā, lai no tā izvairītos. Ieteicams dzelzs valču veltņiem lietot sānu piespiedēju šķīvīti, veicot sablīvēšanu pie joslas sāniem. Nedrīkst pārveltņot segumu, jo tas var sadrupināt un/vai mazināt pildvielu savstarpēju saķeri Kopšana Ieklāšanas un blīvēšanas laikā RKTS seguma virsma nedrīkst izžūt. Nepieciešamības gadījumā segums ir jāmitrina ar izsmidzināmu ūdens strūklu vai ar veltņa valču mitrināšanas iekārtu, taču no tā ir ieteicams izvairīties optimāli organizējot ieklāšanas un veltņošanas darbus. Mitrināšanas nepieciešamība ieklāšanas un veltņošanas laikā ir atkarīga no iestrādes ilguma un klimatiskiem apstākļiem. Lai nodrošinātu vienmērīgu ieklātā RKTS cietēšanas procesu, pēc noveltņošanas ir jānovērš priekšlaicīga mitruma iztvaikošana no RKTS. Virsma jāuztur mitra vismaz 1 diennakti pēc iestrādes Kvalitātes novērtējums Svaigi maisītam un sacietējušam RKTS ir jāatbilst tabulā noteiktajām prasībām. Darba laikā jādokumentē katras RKTS maisījuma kravas saražošanas un veltņošanas beigu laiks. Svaigi maisīta RKTS atbilstība jāpārbauda vienam paraugam no katriem 300m 3. Pabeigtam segumam ir jāatbilst tabulas prasībām: Būvprojekts 82

82 tabula Prasības pabeigtam RKTS segumam Parametrs Prasība Metode Seguma virsma Virsmas augstuma atzīmes Vizuāli konstatējami defekti (plaisiņas, izdrupumi, sīki nelīdzenumi u.tml) <1%, novērtējot jebkurus 10m 2 seguma Vizuāli un (ja nepieciešams) veicot defektu uzmērīšanu ± 2,5 cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Izpildes laiks vai apjoms Visā platībā Visā būvobjektā ik pēc 20m uz ceļa ass un malās Šķērsslīpums ± 0,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi Visā būvobjektā katrā ik Platums -5/+10 cm no paredzētā uz katru pusi no ceļa ass Ar mērlenti pēc 20m Līdzenums 5mm visā ceļa posmā, Ar 3m latu un ķīli Visā būvobjektā ik pēc izņemot atsevišķus 100m, un jebkurā vietā, elementus darba šuves, kur iespējama pieslēgumi u.tml. Šādās neatbilstība. vietās pieļaujams 10mm Kārtas biezums -20/+40 mm no paredzētā Izurbjot ar urbi Visā būvobjektā ik pēc 50m. Novietojums plānā ± 10 cm no paredzētā LBN Veicot ģeodēziskos uzmērījumus Visā būvobjektā raksturīgos punktos Sablīvējums pabeigtam segumam (1) 100 % no Proktora blīvuma LVS EN LVS EN Visā būvobjektā ik pēc 50m Minimālā spiedes stiprība pēc 7 dienu cietēšanas pēc 5 >0,5MPa LVS EN Nosaka pasūtītājs salizturības cikliem (2) PIEZĪME (1) Nosaka urbumiem, salīdzinot faktisko blīvumu ar Proktora blīvumu, kas noteikts ieklāšanas brīdī svaigam maisījumam. Pārbaudi veic pasūtītājs PIEZĪME (2) Nosaka urbumiem vismaz pēc 28 dienu cietēšanas no ieklāšanas brīža. Pārbaudi veic pasūtītājs gadījumos, ja ir aizdomas par neatbilstību Darba daudzuma uzmērīšana Paveiktā darba apjomu nosaka kvadrātmetros, uzmērot uzbūvēta seguma virsmas laukumu. Ja seguma platums atbilst projektētajam noteikto pielaižu robežās, tad projektētais platums tiek pieņemts kā aprēķina platums brauktuvei. Pievienojamā cementa daudzumu apmaksā papildus, nosakot faktiski pievienoto cementa daudzumu. Projekta darbu daudzumu sarakstā pievienojamais cementa daudzums tiek noteikts 4% no maisījuma masas. Pieņemot, ka gatava maisījuma Proktorblīvums (sausā veidā) būs 2,2t/m 3, tika noteikta patēriņa norma 88kg/m 3, jeb 22kg/m 2, ja kārtas biezums ir 25cm. Faktiski pielietojamo cementa daudzumu nosaka no maisījuma darba formulas un faktiskā Proktorblīvuma. Piemēram, faktiski nepieciešams 5% cementa, projektētais Proktorblīvums ir 2,15t/m 3, tad faktiskais cementa patēriņš =2,15 t/m 3 x 0,05 x1000 = 107,5kg/m 3. 25cm biezai kārtai nepieciešams 107,5kg/m 3 x 0,25m = kg/m 2. Būvprojekts 83

83 7.1.1 Definīcijas Darba apraksts 7 APRĪKOJUMS 7.1 BETONA APMALES UZSTĀDĪŠANA VAI NOMAIŅA Betona apmales uzstādīšana ietver teritorijas sagatavošanu, pamata uzbūvēšanu un betona apmales uzstādīšanu Materiāli Apmales pamatam: -Minerālmateriālu maisījums 0/45 20cm biezumā, nestspējas prasība- 150MPa, -betons, kura minimālā stiprības klase ir C 30/37, atbilstoši LVS EN Apmalei rūpnieciski izgatavoti betona apmales akmeņi, kas atbilst FIA noteikumiem 80x80x25. Šuvju aizpildīšanai- polimērcementa java Iekārtas Vibrobliete. Spectehnika apmales novietošanai paredzētajā vietā Darba izpilde Betona apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona apmale jāuzstāda uz šķembu pamata un ārējā mala jānostiprina tā, lai betons aptvertu apmali 10 cm augstumā un biezumā. Starp uzstādīto betona apmaļu galiem jānodrošina sprauga līdz 3mm platumā, betona apmaļu uzstādīšanas laikā lietojot piemērotas, piemēram, finiera, plastikāta vai kartona, starplikas, kuras pēc betona apmaļu uzstādīšanas jānovāc. Spraugas pēc tam jāaizpilda ar polimērcementa javu. tipam. Betona apmales noklājamas ar baltu un sarkanu krāsu, kā tas paredzēts atbilstošam apmales Kvalitātes novērtējums Uzstādītās vai nomainītās betona apmales izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamas novirzes novietojumam: plānā ±5 cm; profilā ±2 cm. Nav pieļaujamas blakus esošo betona apmales akmeņu salaidumu nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuves starp betona apmaļu akmeņiem nedrīkst būt lielākas par 3 mm un mazākas par 1mm. Šuvēm jābūt aizpildītām ar polimērcementa javu. Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams vizuāli, šaubu gadījumā par atbilstību veicot nepieciešamos mērījumus. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai Darba daudzuma uzmērīšana Betona apmales uzstādīšanas vai nomaiņas darbu daudzums uzmērāms metros m, mērot uzstādītās apmales garumu. Būvprojekts 84

84 7.2.1 Definīcijas 7.2 DROŠĪBAS BARJERAS UZSTĀDĪŠANA Drošības barjera autotransportu norobežojoša sistēma, kas uzstādīta trases malā vai starp trases joslām. Vienpusēja drošības barjera drošības barjera, kas projektēta triecieniem tikai no vienas puses. Divpusēja drošības barjera drošības barjera, kas projektēta triecieniem no abām pusēm Darba apraksts Metāla drošības barjeras uzstādīšana ietver darba zonas sagatavošanu, ja nepieciešams esošo barjeru un stiprinājumu aizvākšanu, barjeru un to elementu dislokācijas vietu precizēšanu, vertikālo kolonnu uzstādīšanu, primāro uzstādīšanu, papildelementu (sākuma posmi, nobeiguma posmi) uzstādīšanu, barjeru ģeometrijas koriģēšanu visās dimensijās, galīgo nostiprināšanu. Betona drošības barjeras uzstādīšana ietver darba zonas sagatavošanu, ja nepieciešams esošo barjeru un stiprinājumu aizvākšanu, barjeru un to elementu dislokācijas vietu precizēšanu, pamatnes sagatavošanu, pamata izbūvi, bloku primāro uzstādīšanu, barjeru ģeometrijas koriģēšanu visās dimensijās, galīgo nostiprināšanu. Betona barjeras pārcelšana ietver darba zonas sagatavošanu, barjeru un to elementu dislokācijas vietu precizēšanu, pamatnes sagatavošanu, ja paredzēts- pamata izbūvi, bloku primāro uzstādīšanu, barjeru ģeometrijas koriģēšanu visās dimensijās, galīgo nostiprināšanu Materiāli Visiem barjeru izbūves materiāliem un risinājumiem ir jāatbilst FIA prasībām. Metāla drošības barjera: 1. Barjeras, stabiņi un stiprinājumi - karsti cinkoti. 2. Minimālais cinka pārklājums - 305gr/m Barjeras minimālais augstums virs seguma 1.0m. 4. Barjeras profils: 4.1. Atļauts pielietot standarta barjeras profilus, kas atbilst šādām prasībām: stiepes spriegums: 42kg/mm 2 ; biezums: 2.7mm; inerces moments: X-X cm 4, Y-Y 96.1cm Attālums starp diviem barjeras profiliem - līdz 4cm; 4.3. Attālums starp barjeras profilu un segumu - līdz 4cm. 5. Barjeras stabiņš: 5.1. Profils UNP120 (U-profils ar pastiprinātiem leņķiem, 120mm plats) Stabiņš iebūvējams gruntī, minimālais dziļums 1200mm Stabiņa virszemes daļa ~950mm (atkarīgs no barjeras profila augstuma) Barjeras stabiņa augšai jābūt 50mm zemāk par barjeras profilu "U" profila atvērums izbūvējams trases braukšanas virzienā Attālums starp barjeru stabiņiem: Grants seguma posms (meža zona) - ~1.33m; Asfalta seguma posms - ~2.0m; Barjeru posmi ar rādiusu - mainīgs. 6. Stiprinājumi: 6.1. Skūves minimālais diametrs 16mm Stiprinājums barjeras staba galā (montāžas elements) uzstādāms uz katra stabiņa Montāžas elements izgatavojams ar rasējumā uzrādītiem parametriem, minimālais biezums 5mm Montāžas elements uzstādāms gan trīs līmeņu barjerai, gan viena līmeņa barjerai. 7. Gala elements: 7.1. Barjeru galos uzstādāmi gala elementi. Būvprojekts 85

85 8. Viena līmeņa barjerai izgatavojams individuāls stiprinājums pie betona barjeras. Būvuzņēmējam izstrādāt detalizētu risinājumu. 9. Enkurdetaļas parametri: minimālais biezums 7mm, platums 150mm. Stabiņš piemetināms pie enkurdetaļas. Solis - 2m. 10. Enkurdetaļu pie betona bloka stiprināts ar skūvēm vai enkuriem, min. diametrs 12mm, paredzēti stiprināšanai betonā. Galvaniskajam pārklājumam jāatbilst LVS EN ISO 1461 prasībām. Betona drošības barjera: Vienpusējai barjerai (h=1m)- betona bloki (GEOBRUGG "Nordbeton" barjera vai analoga) 4.0x0.6x1.0m, svars-3.7t vai līdzvērtīgi, kas nodrošina FIA prasības, viena barjeras mala, kas vērsta pret trasi- taisna. Barjeras elementi savienojumi kā norādīts FIA aprakstā vai līdzvērtīgi. Divpusējai barjerai (h=1m)- betona bloki 4.0x0.6x1.0m, minimālais svars-1000kg/m vai līdzvērtīgi, abas barjeras malas, kas vērsta pret trasi- taisnas. Divpusējai barjerai (h=0.8m)- betona bloki 4.0x0.6x0.8m, minimālais svars-1000kg/m vai līdzvērtīgi, abas barjeras malas, kas vērsta pret trasi- taisnas. 1. Visas betona asās šķautnes veidot ar nošļaupumiem 10x10mm. 2. Betona aizsargkārta stiegrojumam min. 40mm. Stiegras sasienamas ar sienamo stiepli katrā to krustošanās vietā. Stiegru metināšana to krustojuma vietās ir aizliegta. 3. Optimālā betona stiprība = 50MPa (izmantojot pašblīvējošo betonu). 4. Minimālā betona stiprība = 32MPa pēc 28 dienām. 5. Minimālā betona stiprība izņemšanai no formas = 20MPa. 6. Visām sānu virsmā un augšpusei jābūt gludām. Raupja pieļaujama tikai bloka apakša. 7. Betona barjeras savā starpā satiprināmas ar metāla cauruli, minimālais diam. 50mm, garums 1100mm. 8. Barjeras nav tranportējamas ātrāk kā pēc 14 dienām no izgatavošanas brīža. 9. PAREDZOT INDIVIDUĀLI IZGATAVOTU BETONA BARJERU, BŪVUZŅĒMĒJAM IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS. Betons - C40/50 XC4, XF1, saskaņā ar LVS EN 206:2014 LVS EN, 13670:2012L LVS EN, A1:2009L. Stiegrojums - Metināms periodiskā profila stiegrojuma tērauds B500B saskaņā ar LVS EN : Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa. Betona tilti. projektēšanas un detalizācijas noteikumi, LVS EN 10080: Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi. Citu stiegrojumu atļauts lietot tikai ar būvprojekta autora rakstisku piekrišanu. Visas betona konstrukcijas izgatavojamas ražotnē. Prasības ražotnei: Ražotnē jābūt betona sastāva kvalitātes pārbaudes laboratorijai; Ražošanai jānotiek apsildāmā un betona konstrukciju ražošanai atbilstošās telpās. Minimalā ražotnes platība 250m 2 ; Ražotnei jābūt aprīkotai ar betona masas sablīvēšanas vibrogaldu, atbilstoši izgatavojamo konstrukcijas svaram; Izgatavoto konstrukciju pārvietošana ražotnē jānodrošina ar telfera tipa pacēlāju, minimālā celtspēja 10 tonnas; Izgatavotāja rīcībā jābūt izgatavoto konstrukciju novietnei ar minimālo platību 400m 2 ; Izgatavotājam jānodrošina ražotnes apskate ražošanas laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs Lai nodrošinātu klientu un sabiedrības pārliecību par pastāvīgu kvalitātes un vides aizsardzības līmeņa ievērošanu ražošanas procesā, izgatavotājs ražošanu veic saskaņā ar ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 standarta prasībām, ko apliecina ar klātpievienotajiem ISO sertifikātiem. Stiprinājumu elementiem jābūt metāla, karsti cinkotiem. Cinka pārklājuma biezumam aizsargnorobežojumiem jāatbilst LVS EN ISO tabulas prasībām. Galvaniskajam pārklājumam jāatbilst LVS EN ISO 1461 prasībām. Būvprojekts 86

86 Esošo barjeru pārvietošana: Projektā paredzēts pārvietot esošos betona barjeras blokus, kas novietoti gar starta-finiša taisni apmēram 4m tuvāk trasei. Kā arī paredzēts pārvietot trasē esošās betona barjeras. Pamatam- minerālmateriālu maisījums 0/45, h=20cm Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvdarbu veicējs Darba izpilde Pirms drošības barjeras uzstādīšanas, ja nepieciešams jāaizvāc esošās barjeras un stiprinājumi, zona, kur paredzēts uzstādīt barjeru jāsagatavo atbilstoši paredzētajam, ievērojot Specifikāciju 5.2 un 3.2 punktā izvirzītās prasības. Drošības barjeras jāuzstāda saskaņā ar būvprojektu. Uzstādot metāla drošības barjeras joslu uz esošā betona bloka, jāveic savienojuma elementu uzstādīšana un barjeras joslas nostiprināšana. Betona barjeras pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Pamats izbūvējams no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 20cm biezumā un 1m platumā. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona barjera visā tās garumā jānostiprina uz šķembu pamata ass līnijas Kvalitātes novērtējums Uzstādīto drošības barjeru veidam, ģeometrijai, papildaprīkojumam, novietojumam plānā u.c. jāatbilst paredzētajam un FIA prasībām auto trases aprīkojumam un drošībai. Uzstādītās barjeras izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamas novirzes novietojumam: plānā ±2 cm; profilā ±1 cm. Nav pieļaujamas blakus esošo betona apmales akmeņu salaidumu nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Konstrukciju izgatavošanas laikā jāpaņem paraugi no katras betona partijas. Betona stiprības pārbaude jāveic saskaņā ar LVS EN 206-1: Darba daudzuma uzmērīšana Drošības barjeras uzstādīšanas vai pārvietošanas darbu daudzums jāuzmēra metros m. Drošības barjeras sākuma un gala elementi jāuzmēra gabalos gab. Būvprojekts 87

87 7.3 SKATĪTĀJU ŽOGA UZSTĀDĪŠANA Definīcijas Darba apraksts Skatītāju žoga uzstādīšana ietver žoga uzstādīšanas vietas sagatavošanu, pamatu izbūvi, balstu un žoga uzstādīšanu Materiāli Esošais demontētais skatītāju žogs, h=3m, metāla stabi. Pamatu izbūve- betons, stiprības klase C35/45, ārējās iedarbības klases- XF4, XD3, XC Iekārtas Darba izpilde Jāizbūvē betona pamati, kuros jānostiprina žoga balsti. Drošības žoga balstu uzstādīšanas solis esošais Kvalitātes novērtējums Uzstādītā žoga izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Drošības žogam jābūt uzstādītam taisnā plūdenā līnijā. Žogam ir jābūt noturīgam pret sniega tīrīšanas darbu radītajām slodzēm. Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai Darba daudzuma uzmērīšana Jāuzmēra uzstādītā žoga garumu metros m. Būvprojekts 88

88 7.4 DROŠĪBAS ŽOGA UZSTĀDĪŠANA Definīcijas Darba apraksts Drošības žoga uzstādīšana ietver žoga uzstādīšanas vietas sagatavošanu, pamatu izbūvi, balstu un žoga uzstādīšanu Materiāli 1. Visiem barjeru izbūves materiāliem un risinājumiem jāatbils FIA normatīvu prasībām. 2. Projektā paredzēts uzstādīt sacensību drošības žogu - pastiprināts stiepļu žogs: 2.1. Sacensību drošības žogs, h=2.83m, stiprināšana gruntī; 2.2. Sacensību drošības žogs, h=3.83m, stiprināšana gruntī; 2.3. Sacensību drošības žogs, h=2.53m, stiprināšana betona barjerā (GEOBRUGG "Nordbeton" vai analogs); 2.4. Sacensību drošības žogs ar atvērumiem ("Pil line" žogs), h=2.53m, stiprināšana betona barjerā (GEOBRUGG "Nordbeton" vai analogs). 3. Žoga siets: 3.1. Sieta minimālais diametrs - 4mm; 3.2. Sieta acs izmērs ~90x90mm, 3.3. Sieta stiprība N/mm Žoga balsti: 4.1. Gala stabs - dubult T profils HEB 120, cinkots; 4.2. Atgāznis - dubult T profils HEA 120, cinkots; 4.3. Starpbalsti - U profils UPE 120, cinkots; 4.4. Vienas žoga sekcijas maksimālais garums - 40m 4.5. Maksimālais attālums starp balstiem = 4m. 5. Pamati: 5.1. Pamati izbūvējami no betona C30/37, ārējās iedarbības klases- XF4, XD3, XC4. Pamati izbūvējami vietās, kur drošības žogs nestiprinās pie betona barjeras Iekārtas Darba izpilde Drošības žogs jāuzstāda paredzētajās vietās. Uz betona barjerām drošības žogs jāuzstāda un jānostiprina atbilstoši FIA prasībām. Brīvi stāvošajam žogam jāizbūvē betona pamati, kuros jānostiprina žoga balsti. Jāveic žoga uzstādīšana Kvalitātes novērtējums Uzstādītā drošības žoga izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Drošības žogam jābūt uzstādītam taisnā plūdenā līnijā. Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai Darba daudzuma uzmērīšana Jāuzmēra uzstādītā drošības žoga garumu metros m. Būvprojekts 89

89 7.5 CEĻA HORIZONTĀLIE APZĪMĒJUMI Definīcijas Ceļa horizontālie apzīmējumi uz ceļa seguma virsmas uzklāti garenapzīmējumi, šķērsapzīmējumi. Ceļa horizontālie apzīmējumi uzklājami ar roku darbu dažāda veida un konfigurācijas lokāli apzīmējumi jāuzklāj ar rokām, izmantojot nepieciešamo palīgaprīkojumu. Trases malu apzīmējums- līnija 10cm platumā iespēju uzklājama mehanizēti Darba apraksts Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ietver ceļa virsmas sagatavošanu (noslaucīšanu un atsevišķu svešķermeņu novākšanu), materiālu sagatavošanu, apzīmējumu uzklāšanu Materiāli Ceļa apzīmējumus veido ar krāsu, iepriekšsagatavotiem kontūrelementiem un simboliem vai citiem materiāliem. Horizontālo apzīmējumu materiāliem ir jāatbilst LVS EN 1871 Ceļa apzīmējumu materiāli. Fizikālās īpašības Iekārtas Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto mehāniskas pašgājējiekārtas, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir piemērotas lietojamo materiālu iestrādei. Tām jābūt aprīkotām ar vadības iekārtām, kas nodrošina iestrādājamo materiālu izlietojuma daudzuma regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa forizontālo apzīmējumu materiāla izsmidzināšanas sprauslu ieslēgšanos, un mēriekārtu izpildītā darba apjoma automātiskai uzmērīšanai. Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsas uzklāšanai ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (ota, rullītis) Darba izpilde Darba izpilde jāveic saskaņā ar apzīmējumu dislokācijas plānos paredzēto, projektu vai citām pasūtītāja prasībām. Tas jāuzklāj paredzētajā vietā, ievērojot paredzētos ģeometriskos parametrus formu un izmēru. Darbu izpildē jāievēro materiāla izgatavotāja noteiktā ieklāšanas tehnoloģija. Ceļa horizontālo apzīmējumu, izņemot pagaidu, drīkst uzklāt beznokrišņu periodā pie apkārtējā gaisa temperatūras C. Ceļa seguma virsmai pirms apzīmējumu uzklāšanas ir jābūt tīrai un sausai, ceļa virsmas temperatūrai un citiem laika apstākļiem ir jāatbilst marķējuma ražotāja norādījumiem. Ceļa horizontālais apzīmējums jāuzklāj paredzētajā vietā, ievērojot paredzētos ģeometriskos parametrus formu un izmēru. Ceļa horizontālā apzīmējuma forma un izmērs jāpārbauda darba izpildes laikā, ne retāk kā vienu reizi maiņā, bet veicot vismaz divus mērījumus būvobjektā. Novirzes no paredzētā nedrīkst pārsniegt 0 tabulā noteiktās. Tā kā ceļa horizontālos apzīmējumus noņemt ir daudz grūtāk nekā uzklāt, tad ieteicams rūpēties par to, lai ceļa horizontālos apzīmējumus uzreiz uzklātu paredzētajā vietā, ievērojot paredzēto formu un izmēru Kvalitātes novērtējums Prasības kvalitātes novērtējumam ir noteiktas LVS EN 1436+A1 Ceļa apzīmējumu funkcionālā efektivitāte un LVS 85 Ceļa apzīmējumi. Katra ceļa horizontālā apzīmējuma kvalitātei jāatbilst 0 tabulā izvirzītajām prasībām. Būvprojekts 90

90 7.5-1 tabula. Ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms Dislokācija 1) Novietojuma novirze nedrīkst pārsniegt vairāk nekā 5 cm uz 15 m garenvirziena ceļa horizontālajiem 1) Ar lineālu un mērlenti; 2) vizuāli apzīmējumiem vai nedrīkst atšķirties vairāk nekā 10 cm no paredzētā pārējiem ceļa horizontālajiem apzīmējumiem; 2) nedrīkst būt redzami iepriekšējie ceļa horizontālie apzīmējumi vai apzīmējumi neparedzētos apgabalos Forma un izmērs Nedrīkst atšķirties vairāk Ar lineālu, mērlenti un nekā 5 % no paredzētā mērtaustu Ceļa horizontālo apzīmējumu funkcionālās efektivitātes mērījumi Ceļa apzīmējuma spožuma koeficients (Qd) sausiem ceļa apzīmējumiem (1) Ceļa apzīmējuma atstarotā spožuma koeficients( R L ) sausos apstākļos (1) Apzīmējuma virsmas slīdes pretestība asfaltam Krāsa Balts apzīmējums: Klase Q2 Qd 100 mcd/m 2 lx Balts apzīmējums: Klase R2 R L 100 mcd/m 2 lx Klase S1 SRT 45 SRT vienības X,Y krāsu kordinātes sausiem ceļu apzīmējumiem (LVS EN p.) LVS EN 1436, A pielikums LVS EN 1436, B pielikums LVS EN 1436, D pielikums LVS EN 1436, C pielikums 1) Uzmēra katru ceļa horizontālā apzīmējuma veidu šaubu gadījumos par neatbilstību; 2) visā posmā Uzmēra katru horizontālā apzīmējuma veidu PIEZĪME (1) Segumos ar virsmas apstrādi vai profilētu ceļa apzīmējumu mērījumus jāveic ar mēraparātu, kas paredzēts veikt mērījumu pozīcijā H, kur H ir profila lielākais augstums. Pasūtītājs jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var veikt ceļa horizontālo apzīmējumu kvalitātes testēšanu un mērījumus, nosūtot rezultātus būvdarbu veicējam. Ja konstatēta ceļa horizontālo apzīmējumu neatbilstība prasībām, būvdarbu veicējam iespējami īsā termiņā jāatjauno ceļa horizontālie apzīmējumi prasībām atbilstošā kvalitātē Darba daudzuma uzmērīšana Darba daudzumu nosaka, aprēķinot blīvi noklāto seguma virsmas laukumu kvadrātmetros m². Būvprojekts 91

91 7.6 LABIEKĀRTOJUMS Definīcijas Darba apraksts Darbs ietver visu nepieciešamo solu un atkrituma tvertņu uzstādīšanai- iekārtas, konstrukcijas, materiālus un darbaspēku. Visi labiekārtošanas darbi un materiāli saskaņojami ar Pasūtītāju un projekta autoru Materiāli Sols: Atkritumu urna: Soliņa pamatne izgatavota no \"U\" formā veidotas betona detaļas. Soliņa atbalstošā aizmugurējā kontstrukcija izgatavota no cinka detaļas. Sēdvirsma izgatavota pārstrādātas izturīgas plastmasas, kas ir noturīga pret mehāniskiem bojājumiem un laika apstākļiem. Soliņa svars kg. Garums 1500 mm Augstums 400 mm Platums 800 mm vai līdzvērtīgs. Krāsa, materiāls un sola veids jāsaskaņo ar Pasūtītāju un projekta autoru. Betona atkritumu urna, ar skārda ieliktni 70L. Izmēri 98x51cm. Vāks krāsots. (http://m-craft.lv/ vai ekvivalents). Krāsa, materiāls un veids jāsaskaņo ar Pasūtītāju un projekta autoru Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs Darba izpilde Labiekārtojuma elementu uzstādīšana veicama saskaņā ar ražotāja izstrādāto instrukciju un kvalitātes standartu. Labiekārtojuma elementu (solu, atkrituma tvertņu) metāla un koku daļu krāsām jābūt savstarpēji saskaņotām. Pirms pasūtījuma izdarīšanas toņus precizēt pie autora. Darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņā, iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai. Būvprojekts 92

92 7.6.6 Kvalitātes novērtējums Darbs tā izpildes laikā un pēc izpildes vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Soliem un atkritumu urnām jābūt stingri nostiprinātiem, tie nedrīkst kustēties Darba daudzuma uzmērīšana Solu un atkrituma tvertņu izbūves mērvienība ir gabals. Būvprojekts 93

93 7.7 BETONA KĀPŅU IZBŪVE Definīcijas Darba apraksts Darbs ietver teritorijas sagatavošanu, pamatu būvniecību pakāpieniem un pakāpienu uzstādīšanu Materiāli Pakāpienam rūpnieciski ražoti betona pakāpieni ar neslidenu virsmu, salizturību F100, nodilumizturība 0.8g/m 2. Pakāpiena augstums- 15cm, pakāpiena dziļums- 30cm Pakāpienu nostiprināšana betons, kura minimālā stiprības klase ir C16/20, atbilstoši LVS EN Pamatu izbūve- betons, stiprības klase C30/37, ārējās iedarbības klases- XF4, XD3, XC4. Stiegrojums- metināms periodiskā profila stiegrojuma tērauds B500B Iekārtas Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas būvuzņēmējs Darba izpilde Betona pakāpienu pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Jāizbūvē dzelzsbetona pamats. Betona pakāpiens visā tā garumā jānostiprina betona pamatā tā, lai betons zem pakāpiena būtu ne mazāk kā 15 cm biezumā. Katrs pakāpiens jāmontē atsevišķi ar koka ķīļiem, uzstādot tos pareizā augstumā, vietā un slīpumā. Pēc šuvju aizpildīšanas ķīļi jāizņem. Apakšējā pakāpiena fiksēšanai savā vietā, balstošajā konstrukcijā jāiestrādā atbalsta detaļas. Būvprojekts 94

94 7.7.6 Kvalitātes novērtējums Uzstādīto pakāpienu izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamas novirzes novietojumam: plānā ±2 cm; profilā ±1 cm. Nav pieļaujamas blakus esošo pakāpienu salaidumu nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuves starp betona pakāpieniem nedrīkst būt lielākas par 3mm un mazākas par 1 mm. Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams vizuāli, šaubu gadījumā par atbilstību veicot nepieciešamos mērījumus. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai Darba daudzuma uzmērīšana Betona pakāpienu uzstādīšanas darbu daudzums uzmērāms metros, mērot uzstādīto pakāpienu garumu. Būvprojekts 95

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. Saturs E.Gulbja Laboratorija 0. Vispārīgi jautājumi... 3 0.1. Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma noformēšana... 3 1. Asinis... 4 1.1. Venozo asins paraugu

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija ņemšana, izpildes termiņš. (Skaidrojumus skatīt tabulas beigās) nodošanai brīv, svētku un naktīs HEMATOLOĢIJA un ANĒMIJU DIAGNOSTIKA ER Eritrocīti V HB Hemoglobīns V HEMATO Hematokrīts V Vidējais eritrocītu

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats Helsinki, 2009. gada 24. aprīlis Dk.: Valde/17/2009 galīgā redakcija Eirpas Ėimikāliju aăentūras Vispārējais pārskats 2008 2009. gada 24. aprīlis (Regulas (EK) Nr. 1907/2006 78. panta a) apakšpunkts, 83.

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4 3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) Projekts nr. 3 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) R.Galoburda, A.Ruža, I.Skrabule, E.Kaufmane, A.Jemeļjanovs, T.Rakčejeva

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11 LATVIJAS SORTA EDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Juris Dravieks MS EXCEL pievieojumprogramma STATISTIKA 3.11 Mācību līdzeklis - rokasgrāmata LSA studetiem, maģistratiem, doktoratiem apildiāts RĪGA - 013 Juris Dravieks,

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS EURO BANKNOTES UN MONĒTAS Euro banknotes un monētas ir vairāk nekā 329 miljonu euro zonā dzīvojošo cilvēku ikdienas dzīves daļa. Šajā prezentācijā aprakstītas septiņas euro banknotes un astoņas euro monētas.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

K K 1 2 1 K M N M(2 N 1) K K K K K f f(x 1, x 2,..., x K ) = K f xk (x k ), x 1, x 2,..., x K K K K f Yk (y k x 1, x 2,..., x k ) k=1 M i, i = 1, 2 Xi n n Yi n Xn 1 Xn 2 ˆM i P (n) e = {( ˆM 1, ˆM2 )

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 03 Εκσκαφές και Επανεπιχώσεις Ορυγµάτων Υπογείων ικτύων 02 Επανεπίχωση

Διαβάστε περισσότερα

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L09 cloj=klk=tsvjmosopa jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 16 27 38 49 60 71 82 93 P Éå Ñê ÇÉ áí dbq=ql=hklt=vlro=^mmif^k`b mo pbkq^qflk=ab=slqob=^mm^obfi ibokbk=pfb=feo=dboûq=hbkkbk

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς. Περίληψη. ΕΛΕΤΟ 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 2009

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς. Περίληψη. ΕΛΕΤΟ 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 2009 1 Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική: ο αναλογικός κανόνας, η ορολογική ισοδυναμία και τα σχετικά μεταφραστικά ζητήματα Παναγιώτης Γ. Κριμπάς

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2014 (v1) Κωδικός: 10.01.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000144 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών θιξοτροπικό εποξειδικό συγκολλητικό Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836.

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.01.080 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010915205000000014 Sikalastic -612 ETAG 005 12 0836 Sikalastic -612 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική,

Διαβάστε περισσότερα

Meren virsi Eino Leino

Meren virsi Eino Leino œ_ œ _ q = 72 Meren virsi Eino Leino Toivo Kuua o. 11/2 (1909) c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne rien nät, vie ri vä vir ta? Kun ne c c F c Kun ne F iu L? c œ J J J J œ_ œ_ nœ_ Min ne

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος EU Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη του Delta - Η καρδιά του φωτοβολταϊκού σας συστήματος Version: EU, Language: el Περιεχόμενα Η εταιρεία μας 1 SOLIVIA - Ηλιακών μετατροπέων για την Ευρώπη 2 Μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

23.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑNAΠAPAΓΩΓH TΩN KOINOTIKΩN ΣYMBOΛΩN KAI ENΔEIΞEΩN 1. KOINOTIKA ΣYMBOΛA, EΓXPΩMA -Ή AΣΠPOMAYPA Έγχρωμα χρησιμοποιούνται σε χρώματα Pantone

Διαβάστε περισσότερα

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses Pakauða ârçjais paugurs Pakauða augstâkâ lînija Pakauða ârçjâ ðíautne Pakauða augðçjâ lînija Locîtavpaugura bedrîte Jûga izaugums Jûga ierobs Rîkles pauguriòð Pakauða lielâ atvere No ârpuses Pamatdaïa

Διαβάστε περισσότερα

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4,

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4, I K D I E N U 04.11.14 10.11.14 Baklažāni Saldā paprika 250 g 3.96 /kg Gaišās vīgas Italia Bumbieri Konference lielie 1,39 Kartupeļi fasēti Garie gurķi 1,39 1,19 Mandarīni 0,85 Acālija 12 1 gab. 0,20 1,29

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει μέσω του Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s)

Τεχνική Προδιαγραφή Απαγωγών Υπερτάσεων (SPD s) (SPD s) Περιεχόμενα 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2 (μονοπολικοί)... 2 2. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1... 4 3. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T1+2... 6 1/7 1. Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων T2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 10.06.2003 Σφραγίδα: ΖU ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ, Ονοµαστική επιχείρηση Hudcova 56b, 621 00 Brno ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Αρ. 39 2056 Σελίδα 1 η (3 σελίδες) Προïόν: Συσκευή πυρόσβεσης BONPET Σήµα µοντέλου:

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

(G) = 4 1 (G) = 3 (G) = 6 6 W G G C = {K 2,i i = 1, 2,...} (C[, 2]) (C[, 2]) {u 1, u 2, u 3 } {u 2, u 3, u 4 } {u 3, u 4, u 5 } {u 3, u 4, u 6 } G u v G (G) = 2 O 1 O 2, O 3, O 4, O 5, O 6, O 7 O 8, O

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2 AD4/AD5* DATA IN UPDATE CE RESET SER/PAR AD4/AD5 D D D2 D3 D4 256 OUTPUT G = +, G = +2 A A A2 A3 DATA OUT AD4/AD5 AD4/AD5 t t 3 t 2 t 4 DATA IN OUT7 (D4) OUT7 (D3) OUT (D) t 5 t 6 = UPDATE = t 7 DATA OUT

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Ένα σύστημα αντικλεπτικού συναγερμού είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που σκοπό έχει να προστατέψει έναν συγκεκριμένο χώρο από παραβίαση.

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα