Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3"

Transcript

1 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām (Dokuments attiecas uz EEZ) EIROPAS KOPIENU KOMISIJA, ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, (4) Obligātās ekodizaina prasības attiecas uz produktiem, kuri laisti tirgū neatkarīgi no to uzstādīšanas vai izmantošanas vietas, tāpēc šīs prasības nedrīkst būt atkarīgas no lietojuma, kuram attiecīgo produktu izmanto (piemēram, apgaismojumam mājsaimniecībā). Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes gada 6. jūlija Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar ko groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK ( 1 ), un jo īpaši tās 15. panta 1. punktu, Konsultējusies ar Ekodizaina Apspriežu forumu, (5) Ražojumi, uz kuriem attiecas šī regula, ir paredzēti galvenokārt telpu vispārējam vai vietējam apgaismojumam mājsaimniecībā, telpā aizstājot vai papildinot dabīgo gaismu ar mākslīgo apgaismojumu redzamības uzlabošanai. Tāpēc šajā regulā noteiktās ekodizaina prasības nebūtu jāpiemēro attiecībā uz īpašiem lietojumiem paredzētajām lampām (piemēram, satiksmes signāliem, terārija apgaismojumam vai mājsaimniecības ierīcēm izmantojamajām lampām), kas ir nepārprotami norādīts konkrētajam ražojumam pievienotajā produkta informācijā. tā kā: (6) Šīs regulas jomā jāiekļauj jaunie tehniskie risinājumi, kas parādās tirgū, piemēram, gaismas diodes. (1) Saskaņā ar Direktīvu 2005/32/EK Komisijai jānosaka ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem produktiem, kuriem ir ievērojams pārdošanas un tirdzniecības apjoms, ievērojama ietekme uz vidi, un kuru ietekmi uz vidi bez pārmērīgām izmaksām ir iespējams ievērojami samazināt. (7) Svarīgākie vides aspekti, kas saistīti ar ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, ir enerģijas patēriņš to lietošanas posmā, kā arī dzīvsudraba saturs un dzīvsudraba emisijas. (2) Direktīvas 2005/32/EK 16. panta 2. punkta pirmajā ievilkumā paredzēts, ka saskaņā ar 19. panta 3. punktā minēto procedūru un ņemot vērā 15. panta 2. punktā noteiktos kritērijus, pēc konsultācijām ar Apspriežu forumu Komisijai jāievieš īstenošanas pasākumi attiecībā uz mājsaimniecībās izmantojamajām apgaismes iekārtām. (8) Elektroenerģijas gada patēriņš, kas saistīts ar ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, gadā Kopienā bija 112 TWh, kas atbilst 45 Mt CO 2 emisiju. Neveicot īpašus pasākumus, sagaidāms, ka gadā tas palielināsies līdz 135 TWh. Pētījumi īstenošanas pasākumu sagatavošanai liecina, ka iespējams ievērojami samazināt elektroenerģijas patēriņu ražojumiem, uz kuru attiecas šī regula. (3) Komisija ir veikusi pētījumu īstenošanas pasākumu sagatavošanai, kurā analizēti ar mājsaimniecībās izmantojamajām apgaismes iekārtām saistītie tehniskie, vides un ekonomiskie aspekti. Šis pētījums veikts sadarbībā ar interesentiem un ieinteresētajām pusēm Kopienā un trešās valstīs, un to rezultāti ir publiski pieejami Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē EUROPA. ( 1 ) OV L 191, , 29. lpp. (9) Aprēķināts, ka dzīvsudraba kopējā emisija gadā no visām uzstādītajām lampām dažādos lampu aprites cikla posmos, tostarp elektroenerģijas ģenerācijā lietošanas posmā un ņemot vērā, ka aptuveni 80 % luminiscences kompaktlampu, kas satur dzīvsudrabu, kalpošanas laika beigās netiek pārstrādātas, ir 2,9 t. Neveicot īpašus pasākumus, dzīvsudraba kopējā emisija no visām uzstādītajām lampām gadā var palielināties līdz 3,1 t, lai gan ir uzskatāmi parādīts, ka to iespējams būtiski samazināt.

2 L 76/4 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis Tāpēc, ka dzīvsudrabs luminiscences kompaktlampās uzskatāms par būtisku vides aspektu, tā saturu ir lietderīgi reglamentēt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes gada 27. janvāra Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās( 1 ). Energoefektivitātes prasību noteikšana lampām, uz kurām attiecas šī regula, veicinās tajās esošā dzīvsudraba kopējās emisijas samazināšanos. regulas mērķi tiek sasniegti laikus, nebūtu negatīvas ietekmes, kas saistīta ar tirgū esošo ierīču ekspluatāciju, papildu izmaksām to lietotājiem un ražotājiem, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. (16) Ražojumu attiecīgo parametru vērtību noteikšanai jāizmanto atzītas mūsdienīgas mērīšanas metodes, tāpēc ražotāji var izmantot saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 10. pantu pieņemtos saskaņotos jeb harmonizētos standartus, tiklīdz tie ir pieejami un tādā nolūkā publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. (10) Pilnībā jāīsteno Eiropas Parlamenta un Padomes gada 27. janvāra Direktīvas 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem ( 2 ) 10. panta 1. punkta d) apakšpunkts, lai nodrošinātu, ka tiek līdz minimumam samazināts potenciālais risks videi un cilvēku veselībai, luminiscences kompaktlampām saplīstot vai beidzoties to kalpošanas laikam. (11) Izmantojot esošās ekonomiski izdevīgas nepatentētās tehnoloģijas, jāpanāk elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes paaugstināšana ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, tādējādi samazinot ar to iegādi un ekspluatāciju saistītās izmaksas. (12) Ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, jānosaka ekodizaina prasības, kas vērstas uz to ekoloģisko parametru uzlabošanu, dod ieguldījumu iekšējā tirgus darbības pilnveidošanā un palīdz sasniegt Kopienā izvirzīto mērķi līdz gadam samazināt enerģijas patēriņu par 20 % salīdzinājumā ar sagaidāmo elektroenerģijas patēriņu tajā pašā laikā, ja pasākumi netiks veikti. (13) Šai regulai jāpalielina tādu energoefektīvu ražojumu izplatība tirgū, uz kuriem attiecas šī regula, lai gadā panāktu 39 TWh lielu enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar patēriņa modeli tajā pašā laikā gadījumā, ja ekodizaina pasākums netiks īstenots. (14) Ekodizaina prasības nedrīkst pasliktināt attiecīgā ražojuma ekspluatācijas īpašības no lietotāja viedokļa, un tām nedrīkst būt kaitīga ietekme uz veselību, drošību un vidi. Jo īpaši, ieguvumam no elektroenerģijas patēriņa samazināšanās ekspluatācijas posmā jābūt lielākam nekā iespējamai nevēlamai papildu ietekmei uz vidi ražošanas posmā. (17) Ievērojot Direktīvas 2005/32/EK 8. panta noteikumus, ar šo regulu jānosaka piemērojamās atbilstības novērtēšanas procedūras. (18) Atbilstības pārbaužu vienkāršošanai ražotājiem jāsniedz informācija tehniskajā dokumentācijā, kas minēta Direktīvas 2005/32/EK V un VI pielikumā, tādā apjomā, kādā šī informācija ir saistīta ar šajā regulā noteiktajām prasībām. (19) Šajā regulā papildus juridiski saistošām prasībām nosakot indikatīvus kritērijus labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem par ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, tiktu atvieglota piekļuve informācijai un nodrošināta tās plaša pieejamība. Tādējādi tiek veicināta labāko tehnisko paņēmienu izmantošana konstrukcijas pilnveidošanai ražojumiem, uz kuriem attiecas šī regula, lai paaugstinātu to aprites cikla vides parametrus. (20) Pārskatot minēto pasākumu, jāņem vērā īpašiem lietojumiem paredzēto lampu tirdzniecības attīstība, lai verificētu, ka tās neizmanto vispārējam apgaismojumam, jauno tehnoloģiju, piemēram, gaismas diožu, attīstība, kā arī iespējas izvirzīt energoefektivitātes prasības Komisijas Direktīvā 98/11/EK, ar ko ievieš Padomes Direktīvu 92/75/EEK attiecībā uz mājsaimniecības spuldžu enerģijas marķēšanu ( 3 ), noteiktās A klases līmenī. (21) Atzīstot nepieciešamību izmantot esošās apgaismes iekārtas, neradīt patērētājiem nevajadzīgas papildu izmaksas un dot laiku ražotājiem pārkārtot ražošanu, pārejot uz efektīvāku tehnoloģiju izmantošanu, šajā pasākumā noteiktās prasības rada iespējas ierobežotu laiku tirgū atstāt halogēnu lampas ar G9 un R7s cokoliem. (15) Ekodizaina prasību spēkā stāšanās pakāpeniski pa posmiem ražotājiem dod laiku izdarīt konstrukcijas izmaiņas ražojumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva. Posmu termiņi jānosaka tā, lai nodrošināšanai, ka šīs ( 1 ) OV L 37, , 19. lpp. ( 2 ) OV L 37, , 24. lpp. ( 3 ) OV L 71, , 1. lpp. (22) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2005/32/EK 19. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

3 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/5 IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU. 1. pants Priekšmets un darbības joma Ar šo regulu tiek noteiktas ekodizaina prasības par mājsaimniecībā izmantojamo kliedētas gaismas lampu laišanu tirgū, tostarp arī pārdodot izmantošanai citiem lietojumiem vai iebūvētas citos ražojumos. Tajā ir noteiktas arī prasības par produkta informāciju attiecībā uz īpašiem lietojumiem paredzētām lampām. Šajā regulā noteiktās prasības neattiecas uz šādām mājsaimniecībām un īpašiem lietojumiem paredzētām lampām: a) lampām, kurām ir šādas hromatiskuma koordinātas x un y: x < 0,200 vai x > 0,600 2) lampa ir optiskā starojuma, parasti redzamās gaismas mākslīgs avots, un tā papildu komponenti, kas nepieciešami lampas palaišanai, barošanas strāvas pievadīšanai vai lampas darbības stabilizācijai, vai optiskā starojuma izkliedēšanai, filtrēšanai vai pārveidošanai gadījumos, kad šādus komponentus nevar noņemt, neradot lampas pastāvīgus bojājumus; 3) mājsaimniecības lampas ir lampas, kas paredzētas mājsaimniecības telpu apgaismojumam; tām nepieder lampas īpašiem lietojumiem; 4) īpaša lietojuma lampas ir lampas, kas nav paredzētas mājsaimniecības telpu apgaismojumam to tehnisko parametru dēļ vai tāpēc, ka attiecīgā produkta informācijā norādīts, ka tas nav piemērots mājsaimniecības telpu apgaismojumam; y< 2,3172 x 2 + 2,3653 x 0,2800 vai y> 2,3172 x 2 + 2,3653 x 0,1000; 5) virzienvērstas gaismas lampas ir tādas lampas, no kurām vismaz 80 % gaismas krīt telpiskā leņķī π sr (kas atbilst konusam ar virsotnes leņķi 120 ); b) virzienvērstas gaismas lampām; c) lampām, kuru gaismas plūsma ir mazāka par 60 lm vai lielāka par lm; 6) kliedētas gaismas lampas ir tādas lampas, kas nedod virzienvērstu gaismu; d) lampām, kurām 6 % vai vairāk no kopējā starojuma nm diapazonā ir ar viļņa garumu nm, 7) kvēldiega lampas ir lampas, kas dod gaismu, ko izstaro elektrisko strāvu vadoša materiāla pavediens, ko kvēlina, laižot tam cauri elektrisko strāvu. Lampās var būt gāzu vide, kurai ir ietekme uz kvēlināšanas procesu, vai bez tās; starojuma maksimums ir diapazonā nm (UVA) vai nm (UVB); e) luminiscences lampām bez iebūvētas droseles; 8) kvēlspuldzes ir kvēldiega lampas, kuru kvēldiegs ir ievietots kolbā, no kuras evakuēts gaiss, vai kurā ir inertas gāzes vide; f) augstas intensitātes gāzizlādes lampām; g) 1. līdz 5. posmā, kas noteikti šīs regulas 3. pantā, kvēlspuldzēm ar E14/E27/B22/B15 cokoliem, 60 V vai mazākam spriegumam, un bez iebūvēta pārveidotāja. 9) volframa halogēna lampas ir kvēldiega lampas, kuru kvēldiegs ir izgatavots no volframa un kurā gāzes vide, kas satur halogēnus vai halogēnu savienojumus. Volframa halogēna lampas var būt aprīkotas ar iebūvētu barošanas avotu, vai bez tā; 2. pants Definīcijas Šajā regulā izmanto Direktīvā 2005/32/EK noteiktās definīcijas. Papildus tām izmanto arī šādas definīcijas: 1) mājsaimniecības telpu apgaismojums ir mājsaimniecības telpu vispārējais vai vietējais apgaismojums, kas telpā aizstāj vai papildina dabīgo gaismu ar mākslīgo apgaismojumu redzamības uzlabošanai; 10) gāzizlādes lampas ir lampas, kurās elektriskam lādiņam izlādējoties gāzes, metāla tvaiku vai vairāku gāzu un tvaiku vidē tieši vai netieši rodas gaismas starojums; 11) luminiscences lampas ir dzīvsudraba tvaiku zemspiediena gāzizlādes lampas, kurās gaismas starojuma lielāko daļu emitē viens vai vairāki slāņi luminofora, kuru ierosina ultravioletie stari, kas rodas izlādē. Luminiscences lampas var būt aprīkotas ar iebūvētu droseli, vai bez tās;

4 L 76/6 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis ) drosele ir ierīce, kuras funkcija ir līdz vajadzīgajai vērtībai ierobežot strāvas stiprumu, kas plūst caur vienu vai vairākām gāzizlādes lampām, tās ieslēdzot elektriskajā tīklā. Droselē var būt iebūvēti arī līdzekļi barošanas strāvas sprieguma maiņai, lampas radītās gaismas samazināšanai, jaudas koeficenta paaugstināšanai, un tā var būt gan atsevišķas ierīces veidā, gan kopā ar starteri, kas nodrošina lampas vai lampu palaišanai vajadzīgos strāvas parametrus. Drosele var būt lampā iebūvēta vai ārēja ierīce; 13) barošanas bloks ir ierīce, kas paredzēta barošanas tīkla maiņstrāvas pārveidošanai par līdzstrāvu vai par maiņstrāvu ar citiem parametriem; 14) luminiscences kompaktlampas ir lampas, kuru komponentus nevar nomontēt, neradot lampas pastāvīgus bojājumus, un kuras sastāv no lampas cokola ar luminiscences lampu un papildu komponentiem, kas vajadzīgi lampas palaišanai un stabilai darbībai; 15) luminiscences lampas bez iebūvētas droseles ir viencokola vai divcokolu luminiscences lampas bez iebūvētas droseles; 16) augstas intensitātes gāzizlādes lampas ir gāzizlādes elektriskās lampas, kurās elektrisko loku, kas rada gaismas starojumu, stabilizē sieniņas temperatūra, un elektriskā loka slodze uz lampas sieniņu ir lielāka par 3 W/cm 2 ; 17) gaismas diode jeb LED ir pusvadītāju ierīce, kurā izmanto elektronu p-n pāreju, ko ierosina elektriskā strāva un kuras laikā rodas gaismas starojums; 18) LED lampa ir lampa, kurā iebūvēta viena vai vairākas gaismas diodes (LED). Regulas I un II līdz IV pielikumā izmanto arī I pielikumā noteiktās definīcijas. 3. pants Ekodizaina prasības 1. Mājsaimniecībā izmantojamas kliedētas gaismas lampas atbilst II pielikumā noteiktajām ekodizaina prasībām. Ekodizaina prasības piemēro šādos termiņos: 1. posms: no gada 1. septembra, 2. posms: no gada 1. septembra, 3. posms: no gada 1. septembra, Ja prasība nav atcelta, to nomainot ar citu, vai ir noteikts citādi, to turpina piemērot kopā ar citām vēlākajos posmos noteiktajām prasībām. 2. No gada 1. septembra uz īpašiem lietojumiem paredzēto lampu iepakojuma un visu veidu produkta informācijā, ko pievieno lampai, kad to laiž tirgū, skaidri un saredzami norāda šādu informāciju: a) paredzētais lietojums; un b) brīdinājums par to, ka tā nav piemērota lietošanai telpu apgaismojumam mājsaimniecībā. Tehniskajā dokumentācijā, ko sagatavo atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 8. pantu, norāda (ja ir) tos tehniskos parametrus, kas nosaka lampas piemērotību uz iepakojuma norādītajam lietojumam. 4. pants Atbilstības novērtēšana 1. Atbilstības novērtēšanai, kas minēta Direktīvas 2005/32/EK 8. pantā, izmantojamās procedūras ir Direktīvas 2005/32/EK IV pielikumā noteiktā iekšējā dizaina kontrole jeb konstrukcijas iekšējā kontrole vai Direktīvas 2005/32/EK V pielikumā noteiktā vadības sistēma atbilstības novērtēšanai. 2. Atbilstības novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 8. pantu tehniskajā dokumentācijā iekļauj produkta informāciju, kas satur šīs regulas II pielikuma 3. daļā noteiktos datus. 5. pants Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra Veicot Direktīvas 2005/32/EK 3. panta 2. punktā minētās tirgus uzraudzības pārbaudes, attiecībā uz šīs regulas II pielikumā noteiktajām prasībām dalībvalstu iestādes izmanto šīs regulas III pielikumā aprakstīto verifikācijas procedūru. 6. pants Indikatīvi kritēriji Šīs regulas pieņemšanas laikā tirgū pieejamajiem produktiem un tehnoloģijām ar labākajiem raksturlielumiem indikatīvie kritēriji norādīti IV pielikumā. 4. posms: no gada 1. septembra, 5. posms: no gada 1. septembra, 6. posms: no gada 1. septembra. 7. pants Pārskatīšana Ne vēlāk kā pēc 5 gadiem no šīs regulas spēkā stāšanās dienas Komisija to pārskata, ņemot vērā tehnikas attīstību, un pārskata rezultātus iesniedz izskatīšanai Ekodizaina Apspriežu forumā.

5 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/7 8. pants Stāšanās spēkā Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. Briselē, gada 18. martā Komisijas vārdā Komisijas loceklis Andris PIEBALGS

6 L 76/8 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis I PIELIKUMS II līdz IV pielikumā izmantotie tehniskie parametri un definīcijas 1. EKODIZAINA PRASĪBU NOTEIKŠANAI IZMANTOJAMIE TEHNISKIE PARAMETRI Atbilstības nodrošināšanai un šajā regulā noteikto prasību atbilstības verifikācijai ar ticamām, precīzām un reproducējamām mērīšanas procedūrām, kas ir mūsdienīgas un vispāratzītas, jānosaka šādi parametri: a) lampas efektivitāte (η lampa ), kas ir lampas izstarotās gaismas plūsmas (Ф) attiecība pret tās patērēto jaudu (P lampa ): η lampa = Ф /P lampa (mērvienība: lm/w). Avota patērētajā jaudā neieskaita tādu palīgierīču kā droseļu, transformatoru vai barošanas bloku patērēto jaudu; b) lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients (LLMF), kas ir lampas gaismas plūsmas attiecība tās ekspluatācijas laika dotajā punktā pret gaismas plūsmu tās ekspluatācijas sākumā (100 h); c) lampas ilgizturības koeficients (LSF), kas ir definētos apstākļos un pie noteikta ieslēgšanas biežuma dotajā laikā ekspluatācijā esošo lampu kopējā skaita attiecība pret lampu kopējo skaitu ekspluatācijas sākumā; d) lampas kalpošanas laiks, kas ir darbības laiks definētos apstākļos un pie noteikta ieslēgšanas biežuma, pēc kura tā lampu kopējā skaita daļa, kas joprojām ir ekspluatācijā, atbilst lampas ilgizturības koeficientam; e) hromatiskums, kas ir krāsas ierosinātāja īpašība, ko izsaka ar tā hromatiskuma koordinātām, vai ar tā dominējošo vai papildu viļņa garumu un tīrību; f) gaismas plūsma (Φ), kas ir lielums, ko nosaka pēc starojuma plūsmas (starojuma jaudas), starojuma novērtējumam ņemot vērā cilvēka acs spektrālo jutību, un ko mēra pēc lampas 100 stundu darbības; g) krāsas temperatūra (Tc [K]), kas ir Planka starojuma avota (absolūti melna ķermeņa) starojuma temperatūra, kura uztvertā krāsa visprecīzāk atgādina konkrētā ierosinātāja krāsu pie tā paša spožuma noteiktajos novērošanas apstākļos; h) krāsu atveidojums (Ra), kas ir gaismas avota ietekme uz objektu šķietamo krāsu, apzināti vai neapzināti salīdzinot to ar šķietamo krāsu standarta gaismas avota radītajā gaismā; i) UV starojuma īpatnējā faktiskā jauda, kas ir lampas UV starojuma faktiskās jaudas, ņemot vērā spektrālās korekcijas koeficientus, attiecība pret tās radīto gaismas plūsmu (mērvienība: mw/klm); j) lampas palaišanas laiks, laiks, kas vajadzīgs, lai lampa pēc barošanas sprieguma ieslēgšanas pilnībā iedegtos un tupinātu degt; k) lampas iesilšanas laiks, kas ir laiks, kas vajadzīgs, lai lampa pēc palaišanas izstarotu noteiktu tās stabilās gaismas plūsmas daļu; l) jaudas koeficients, kas ir aktīvās jaudas absolūtās vērtības attiecība pret reaktīvo jaudu maiņstrāvas tīklā; m) spožums, kas ir gaismas stiprums uz avota virsmas vienību, ko noteiktā telpiskā leņķī izstaro vai atstaro konkrētais virsmas apgabals (mērvienība: cd/m 2 ); n) lampas dzīvsudraba saturs ir lampā esošā dzīvsudraba daudzums, kas noteikts saskaņā ar atrodas Komisijas Lēmuma 2002/747/EK ( 1 ) pielikumu. ( 1 ) OV L 242, , 44. lpp.

7 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/9 2. DEFINĪCIJAS a) aprēķinātā vērtība ir kvantitatīva raksturlieluma vērtība, ko izmanto specifikācijai un ko nosaka pie konkrētiem ražojuma ekspluatācijas apstākļiem. Ja nav noteikts citādi, visas prasības noteiktas aprēķināto vērtību veidā; b) nominālā vērtība ir kvantitatīva raksturlieluma vērtība, ko izmanto produkta apzīmēšanai vai identifikācijai; c) lampas otrais apvalks ir lampas otrs ārējais apvalks, kas gaismas radīšanai nav vajadzīgs, piemēram, lampas ārējā kolba, lai novērstu dzīvsudraba un stikla lausku nokļūšanu vidē, lampai plīstot, aizsardzībai pret UV starojumu vai izmantošanai par gaismas difuzoru; d) caurspīdīgas lampas ir lampas (izņemot luminiscences kompaktlampas) ar spožumu lielāku par cd/m 2 lampām, kuru gaismas plūsma ir mazāka par lm, un ar spožumu lielāku par cd/m 2 lampām, kuru gaismas plūsma ir lielāka, kurām ir tikai caurspīdīgi apvalki, kuros var skaidri redzēt gaismu izstarojošo kvēldiegu, LED vai gāzizlādes cauruli; e) matētas lampas ir lampas, kas neatbilst d) apakšpunktā minētajām specifikācijām, tostarp luminiscences kompaktlampas; f) ieslēgšanas cikls ir lampas ieslēgšanas un izslēgšanas secība noteiktos laika intervālos. g) priekšlaicīga atteice ir tad, ja lampas faktiskais kalpošanas laiks ir mazāks par aprēķināto kalpošanas laiku, kas norādīts tehniskajā dokumentācijā; h) lampas cokols ir lampas sastāvdaļa tās pieslēgšanai barošanas strāvai, izmantojot lampas ietveri vai lampas savienojuma spaili, un parasti cokols kalpo arī lampas stiprinājumam patronā; i) lampas turētājs vai ietvere ir ierīce lampas nostiprināšanai darba stāvoklī, parasti ievietojot tajā lampas cokolu, tādējādi izveidojot arī lampas pieslēgumu barošanas strāvai.

8 L 76/10 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis II PIELIKUMS Ekodizaina prasības par mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām 1. LAMPU EFEKTIVITĀTES PRASĪBAS Šīs regulas 3. pantā noteiktajos posmos 1. līdz 4. posmam paredzētās efektivitātes prasības neattiecas uz kvēlspuldzēm ar S14, S15 vai S19 cokolu, bet par tām jāievēro 5. un 6. posmam noteiktās prasības par efektivitāti. Maksimālā aprēķinātā jauda (P max ) konkrētai aprēķinātai gaismas plūsmai (Φ) ir norādīta 1. tab. Minēto prasību izņēmumi ir norādīti 2. tab., bet maksimālajai aprēķinātajai jaudai piemērojamie korekcijas koeficienti noteikti 3. tab. 1. tabula Piemērošanas termiņš Maksimālā aprēķinātā jauda (P max ) konkrētai aprēķinātai gaismas plūsmai (Φ) (W) Caurspīdīgas lampas Matētas lampas 1. līdz 5. posms 0,8 * (0,88 Ф+0,049Ф) 0,24 Ф+0,0103Ф 6. posms 0,6 * (0,88 Ф+0,049Ф) 0,24 Ф+0,0103Ф 2. tabula Izņēmumi Izņēmuma joma Caurspīdīgas lampas 60 lm Φ 950 lm 1. posmā Caurspīdīgas lampas 60 lm Φ 725 lm 2. posmā Caurspīdīgas lampas 60 lm Φ 450 lm 3. posmā Caurspīdīgas lampas ar G9 vai R7s cokolu 6. posmā Maksimālā aprēķinātā jauda (W) P max = 1,1 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max = 1,1 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max = 1,1 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max = 0,8 * (0,88 Ф+0,049Ф) Korekcijas koeficienti, kas norādīti 3. tab., ir kumulatīvi un, ja vajadzīgs, tos izmanto arī ražojumiem, uz kuriem attiecas 2. tab. norādītie izņēmumi. 3. tabula Korekcijas koeficienti Korekcijas joma Maksimālā aprēķinātā jauda (W) kvēldiega lampas ar ārējo barošanas bloku P max /1,06 gāzizlādes lampas ar cokolu GX53 P max /0,75 matētas lampas ar krāsu atveidojuma koeficientu 90 un P 0,5 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max /0,85 gāzizlādes lampas ar krāsu atveidojuma koeficientu 90 un Tc K P max /0,76 matētas lampas ar otro apvalku un P 0,5 * (0,88 Ф+0,049Ф) P max /0,95 LED lampas ar ārējo barošanas bloku P max /1,1 2. LAMPU FUNKCIONALITĀTES PRASĪBAS Lampu funkcionalitātes prasības par luminiscences kompaktlampām ir noteiktas 4. tab., un 5. tab. par visām pārējām lampām, izņemot luminiscences kompaktlampas un LED lampas.

9 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/11 Ja aprēķinātais lampas kalpošanas laiks ir ilgāks par h, prasības, kas 4. un 5. tabulā norādītas par parametriem aprēķinātais lampas kalpošanas laiks, lampas ilgizturības koeficients un gaismas plūsmas stabilitātes koeficients 1. posmam, piemēro tikai sākot no 2. posma. Lai noteiktu, cik reizes lampu var ieslēgt un izslēgt līdz tās atteicei, ieslēgšanas cikls sastāv no laika periodiem, kas ir 1 min ieslēgtā stāvoklī un 3 min izslēgtā stāvoklī, bet pārējie testēšanas apstākļi definēti saskaņā ar III pielikumu. Šis standarta ieslēgšanas cikls saskaņā ar III pielikumu jāizmanto, nosakot lampas kalpošanas laiku, ilgizturības koeficientu, gaismas plūsmas stabilitātes koeficientu, un testējot priekšlaicīgu atteici. 4. tabula Prasības par luminiscences kompaktlampu funkcionalitāti Funkcionalitātes parametrs 1. posms 5. posms Lampas ilgizturības koeficients pie h 0,50 0,70 Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients Ieslēgšanas ciklu skaits līdz atteicei Pēc h: 85 % ( 80 % lampām ar lampas otro apvalku) puse no lampas kalpošanas laika stundās , ja lampas palaišanas laiks > 0,3 s Pēc h: 88 % ( 83 % lampām ar lampas otro apvalku) Pēc h: 70 % lampas kalpošanas laika stundās , ja lampas palaišanas laiks > 0,3 s Palaišanas laiks < 2,0 s < 1,5 s, ja P < 10 W < 1,0 s, ja P 10 W Lampas iesilšanas laiks līdz 60 % Φ < 60 s vai < 120 s lampām, kurās ir dzīvsudrabs amalgamas veidā <40s vai < 100 s lampām, kurās ir dzīvsudrabs amalgamas veidā Priekšlaicīgas atteices koeficients 2,0 % pēc 200 h 2,0 % pēc 400 h UVA+UVB starojums 2,0 mw/klm 2,0 mw/klm UVC starojums 0,01 mw/klm 0,01 mw/klm Lampas jaudas koeficients 0,50 if P < 25 W 0,90 if P 25 W 0,55 if P < 25 W 0,90 if P 25 W Krāsu atveidojums (Ra) tabula Funkcionalitātes prasības par lampām, izņemot luminiscences kompaktlampas un LED lampas Funkcionalitātes parametrs 1. posms 5. posms Aprēķinātais lampas kalpošanas laiks h h Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients Ieslēgšanas ciklu skaits 85 % pēc 75 % aprēķinātā vidējā kalpošanas laika četrkāršots aprēķinātais lampas kalpošanas laiks stundās 85 % pēc 75 % aprēķinātā vidējā kalpošanas laika četrkāršots aprēķinātais lampas kalpošanas laiks stundās Palaišanas laiks < 0,2 s < 0,2 s Lampas iesilšanas laiks līdz 60 % Φ 1,0 s 1,0 s Priekšlaicīgas atteices koeficients 5,0 % pēc 100 h 5,0 % pēc 200 h UVA+UVB starojums 2,0 mw/klm 2,0 mw/klm UVC starojums 0,01 mw/klm 0,01 mw/klm Lampas jaudas koeficients 0,95 0,95

10 L 76/12 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis PRODUKTA INFORMĀCIJAS PRASĪBAS PAR LAMPĀM Ja nav noteikts citādi, par mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām no 2. posma sniedz šādu informāciju Informācija, kurai pirms pārdošanas galalietotājiem jābūt redzamā veidā norādītai uz iepakojuma un jāpublicē brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs Informācijā nav obligāti precīzi izmantot turpmāk minētos formulējumus. Šim nolūkam teksta vietā var izmantot diagrammas, attēlus, skaitļus vai simbolus. Minētās informācijas prasības neattiecas uz kvēldiega lampām, kuras neatbilst prasībām par efektivitāti 4. posmam: a) ja lampas nominālā jauda ir norādīta energomarķējuma ārpusē, ievērojot Direktīvu 98/11/EK, ar vismaz divas reizes lielāka izmēra rakstzīmēm atsevišķi jānorāda arī lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients; b) lampas nominālais kalpošanas laiks stundās (ne lielāks par aprēķināto kalpošanas laiku); c) ieslēgšanas ciklu skaits pirms lampas priekšlaicīgas atteices; d) krāsas temperatūra (arī kelvinos); e) iesilšanas laiks līdz 60 % pilnas gaismas atdeves (ja mazāks par 1 s, var norādīt kā tūlītēja pilna gaisma ); f) brīdinājums, ja lampas gaismas plūsmu nevar regulēt vai var regulēt tikai uz īpašām regulēšanas ierīcēm; g) ja paredzēta optimālai izmantošanai nestandarta apstākļos (piemēram, vides temperatūrā Ta 25 C), informācija par šiem apstākļiem; h) lampas izmēri milimetros (garums un diametrs); i) ja uz iepakojuma ir norādīta ekvivalence ar kvēlspuldzi, tās ekvivalentās kvēlspuldzes jauda (noapaļojot līdz 1 W), kuras 6. tab. norādītā gaismas plūsma atbilst lampai iepakojumā. Gaismas plūsmu un ekvivalentās kvēlspuldzes jaudu (noapaļojot līdz 1 W), kas ir lielāka vai mazāka par divām tabulā norādītajām vērtībām, aprēķina ar lineāro interpolāciju attiecīgajā vērtību intervālā. 6. tabula Lampas aprēķinātā gaismas plūsma Φ [lm] Norādītās ekvivalentās kvēlspuldzes jauda Luminiscences kompaktlampas Halogēnu lampas LED un pārējās lampas [W]

11 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/13 j) norādi energoefektīva lampa vai kādu citu līdzīgu produkta popularitāti veicinošu formulējumu, kas norāda uz lampas efektivitāti, drīkst lietot tikai tad, ja lampa atbilst 1. posma prasībām par matētajām lampām saskaņā ar 1., 2. un 3. tabulu. Ja lampa satur dzīvsudrabu: k) dzīvsudraba daudzums lampā, X,X mg; l) tīmekļa vietne, kurā atrodami norādījumi par lausku savākšanu gadījumam, ja lampa saplīst Informācija, kas jāpublicē brīvpiekļuves tīmekļa vietnēs Obligāti vismaz vērtību veidā jābūt pieejamai šādai informācijai: a) informācija, kas noteikta 3.1. punktā; b) nominālā jauda (ar precizitāti līdz 0,1 W); c) aprēķinātā gaismas plūsma; d) lampas aprēķinātais kalpošanas laiks; e) lampas jaudas koeficients; f) lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients nominālā kalpošanas laika beigās; g) palaišanas laiks (formātā X.X sekundes); h) krāsu atveidojums. Ja lampa satur dzīvsudrabu: i) norādījumi par lausku savākšanu gadījumam, ja lampa nejauši saplīst; j) ieteikumi ko darīt ar lampu tās kalpošanas laika beigās.

12 L 76/14 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis III PIELIKUMS Tirgus uzraudzībai izmantojamā verifikācijas procedūra Dalībvalstu iestādēm jātestē viena modeļa tā paša ražotāja lampu paraugs, kas sastāv no vismaz divdesmit lampām, kuras paraugā iekļautas pēc gadījuma izlases principa. Uzskata, ka paraugs atbilst šīs regulas II pielikumā noteiktajām attiecīgajām prasībām, ja paraugam noteikto parametru vidējās vērtības atšķiras no pieļaujamajām vērtībām, robežvērtībām vai deklarētajām vērtībām ne vairāk par 10 %. Pretējā gadījumā konkrētais modelis uzskatāms par prasībām neatbilstošu. Lai pārbaudītu atbilstību regulā noteiktajām prasībām, dalībvalstu iestādes izmanto precīzas mūsdienīgas mērījumu metodes, ar kurām iegūst ticamus un reproducējamus rezultātus, tostarp ja iespējams, izmanto harmonizētajos standartos noteiktās metodes, kuru numuri saskaņā ar Direktīvas 2005/32/EK 9. un 10. pantu šim nolūkam publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja to nav, šādos dokumentos noteiktās metodes: Mērītais parametrs Organizācija ( 1 ) Atsauce Nosaukums Lampas dzīvsudraba saturs Eiropas Komisija Lēmums 2002/747/EK (pielikums) Komisijas gada 9. septembra Lēmums 2002/747/EK, ar ko nosaka pārskatītus ekoloģiskos kritērijus Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai spuldzēm un groza Lēmumu 1999/568/EK Lampas efektivitāte Cenelec EN 50285:1999 Mājsaimniecībā izmantojamo elektrolampu energoefektivitāte. Mērīšanas metodes Lampu cokoli Cenelec EN 60061:1993 Visi grozījumi līdz A40:2008 Spuldžu cokoli un ietveres kopā ar savstarpējas apmaināmības un drošības kontroles kalibriem. 1.daļa: Spuldžu cokoli Lampas kalpošanas laiks Cenelec EN 60064:1995 Grozījumi A2:2003 A3:2006 A4:2007 A11:2007 Mājsaimniecībā un līdzīgi izmantojamas spuldzes ar volframa kvēldiegu. Veiktspējas prasības Cenelec EN 60357:2003 Grozījums A1:2008 Volframa halogēnspuldzes (izņemot transportlīdzekļu). Veiktspējas specifikācijas Cenelec EN 60969:1993 Grozījumi A1:1993 A2:2000 Pašstabilizējošas lampas vispārīgam apgaismojumam. Veiktspējas prasības Lampas palaišanas / iesilšanas laiks Cenelec EN 60969:1993 Grozījumi A1:1993 A2:2000 Pašstabilizējošas lampas vispārīgam apgaismojumam. Veiktspējas prasības

13 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/15 Mērītais parametrs Organizācija ( 1 ) Atsauce Nosaukums Jaudas koeficients Cenelec EN :2006 Elektromagnētiskā saderība (EMS) daļa: Robežvērtības. Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva 16 A uz fāzi) UV starojuma īpatnējā jauda Cenelec EN 62471:2008 Lampu un lampu sistēmu fotobioloģiskais drošums Krāsu atveidojums Apgaismojuma starptautiskā komisija CIE 13.3:1995 Gaismas avotu mērīšanas metodes un krāsu atveidojuma īpašību precizēšana Hromatiskums Krāsas temperatūra (Tc [K]) Apgaismojuma starptautiskā komisija CIE 15:2004 Kolorimetrija Spožums Apgaismojuma starptautiskā komisija CIE 18.2:1983 Fiziskās fotometrijas pamati Gaismas plūsma Apgaismojuma starptautiskā komisija CIE 84:1989 Gaismas plūsmas mērīšana Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients (LLMF) Apgaismojuma starptautiskā komisija CIE 97:2005 Telpu elektriskā apgaismojuma sistēmu ekspluatācija Lampas ilgizturības koeficients (LSF) ( 1 ) Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteja (Cenelec): rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tālr , fakss ( Apgaismojuma starptautiskā komisija (International Commission on Illumination; CIE): Centrālais birojs Kegelgasse 27 A-1030 Vienna, AUSTRIA; tālr , fakss: (

14 L 76/16 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis IV PIELIKUMS Indikatīvie kritēriji mājsaimniecībā izmantojamām kliedētas gaismas lampām (informācijai) Laikā, kad regula tiek pieņemta, labākās tirgū pieejamās tehnoloģijas attiecīgajiem produktiem ir šādas. 1. LAMPU EFEKTIVITĀTE Augstākā zināmā efektivitāte ir 69 lm/w. 2. LAMPAS FUNKCIONALITĀTE 7. tabula Funkcionalitātes parametrs Luminiscences kompaktlampas Lampas aprēķinātais kalpošanas laiks Lampas gaismas plūsmas stabilitātes koeficients h 90 % pie aprēķinātā kalpošanas laika Ieslēgšanas ciklu skaits Palaišanas laiks Lampas iesilšanas laiks līdz 80 % Φ < 0,1 s 15 s, vai 4 s speciālajām luminiscences kompaktajām/halogēnu lampām Lampas jaudas koeficients 0,95 3. LAMPU DZĪVSUDRABA SATURS Energoefektīvās luminiscences kompaktlampās ar vismazāko dzīvsudraba saturu ir ne vairāk par 1,23 mg dzīvsudraba.

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επειδή οι υποχρεωτικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επειδή οι υποχρεωτικές απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού 24.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 76/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 244/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 2009 περί εφαρμογής της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

INSO LED " # $ # % ! :2 ( ) " # LED : $ &'(

INSO LED  # $ # % ! :2 ( )  # LED : $ &'( INSO 1487823 LED :2 LED :3 LED :3 :2 LED.1. LED 148781 1 : LED. LED. 50 230 LED. LED :3 :2 LED.2 ). (.. LED :3 :2 LED.2. (Lux). ( ).. ( ). LED :3 :2 LED (L min /L ave )..2. (L min /L max ) () ) 5. LED

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. Επαγωγικοί Λαμπτήρες (Induction Lamps) EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. Επαγωγικοί Λαμπτήρες (Induction Lamps) EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επαγωγικοί Λαμπτήρες (Induction Lamps) Η εταιρεία μας εμπορεύεται φωτιστικά με Επαγωγικούς Λαμπτήρες (Induction Lamps). Η λειτουργία τους είναι παρόμοια με αυτή των λαμπτήρων φθορισμού, με μία όμως σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς. Περίληψη. ΕΛΕΤΟ 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 2009

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς. Περίληψη. ΕΛΕΤΟ 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 22-24 Οκτωβρίου 2009 1 Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική: ο αναλογικός κανόνας, η ορολογική ισοδυναμία και τα σχετικά μεταφραστικά ζητήματα Παναγιώτης Γ. Κριμπάς

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη με απεικονιστική μικροσκοπία των φωτοδυναμικών επιδράσεων σε ερυθρά αιμοσφαίρια

Μελέτη με απεικονιστική μικροσκοπία των φωτοδυναμικών επιδράσεων σε ερυθρά αιμοσφαίρια ΑΣΚΗΣΗ 7 Μελέτη με απεικονιστική μικροσκοπία των φωτοδυναμικών επιδράσεων σε ερυθρά αιμοσφαίρια 7.1. Εισαγωγή Παρόλο που τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού ποικίλουν ως προς τη μορφή και τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats Helsinki, 2009. gada 24. aprīlis Dk.: Valde/17/2009 galīgā redakcija Eirpas Ėimikāliju aăentūras Vispārējais pārskats 2008 2009. gada 24. aprīlis (Regulas (EK) Nr. 1907/2006 78. panta a) apakšpunkts, 83.

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ενέργεια που δέχεται η Γη σε ένα έτος: 5.4 10 24 kj

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Ενέργεια που δέχεται η Γη σε ένα έτος: 5.4 10 24 kj ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ενέργεια που δέχεται η Γη σε ένα έτος: 5.4 10 4 kj Ανακλάται πίσω στο διάστημα το 30% Συνολικά απορροφούμενη ενέργεια: 3.8 10 4 kj ανά έτος (Περίπου διπλάσια της ενέργειας από όλα τα διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Panagiotis G. Krimpas ABSTRACT. ΕΛΕΤΟ 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, Οκτωβρίου 2009

Παναγιώτης Γ. Κριμπάς ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Panagiotis G. Krimpas ABSTRACT. ΕΛΕΤΟ 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, Οκτωβρίου 2009 Νομική ορολογία του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελληνική, την Λιθουανική και την Λεττονική: ο αναλογικός κανόνας, η ορολογική ισοδυναμία και τα σχετικά μεταφραστικά ζητήματα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοµετρικά µεγέθη πολική κατανοµή φωτοβολίας

Φωτοµετρικά µεγέθη πολική κατανοµή φωτοβολίας Ο8 ωτοµετρικά µεγέθη πολική κατανοµή φωτοβολίας 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι αφ ενός η κατανόηση βασικών µεγεθών και νόµων της φωτοµετρίας και αφ ετέρου η µέτρηση της πολικής κατανοµής της φωτοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΑΡ. ΜΔΛ.: 18/2012 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΤΝΣΗΡΗΔΧ Φ.Ο.Π. ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Γ. ΛΑΓΚΑΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 150.

ΜΕΛΕΣΗ ΑΡ. ΜΔΛ.: 18/2012 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΤΝΣΗΡΗΔΧ Φ.Ο.Π. ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ Γ. ΛΑΓΚΑΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟ: 150. ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Δ Η Μ Ο Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΦΟΡΕΑ :ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ: Ηλεκηρολογικού σλικού ζσνηηρήζεως Φ.Ο.Π. και εγκαηαζηάζεων ηοσ Δ. Λαγκαδά ΑΡ. ΜΔΛ.: 18/2012 ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA)

Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) Projekts nr. 3 Vietējo lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana paaugstinātas uzturvērtības pārtikas produktu izstrādei (PĀRTIKA) R.Galoburda, A.Ruža, I.Skrabule, E.Kaufmane, A.Jemeļjanovs, T.Rakčejeva

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

: B. -.

: B. -. 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670..: mp-ojs@opoce.cec.eu.int & : http://simap.eu.int :.1), (- ) :... : 30-32 :. : 104 33 : (- ) : :-. -. - B. -. : + 30210 88 19 139 + 30210 88 19 139

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. Saturs E.Gulbja Laboratorija 0. Vispārīgi jautājumi... 3 0.1. Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma noformēšana... 3 1. Asinis... 4 1.1. Venozo asins paraugu

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

LUXPRO ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4U SUPER MINI - Ε14. 220V έως 240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4U SUPER MINI - Ε27.

LUXPRO ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4U SUPER MINI - Ε14. 220V έως 240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4U SUPER MINI - Ε27. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 4U SUPER MINI - Ε14 09110014 Ε14 T2 8W 35W 2700Κ 12000 380 >80 40 85 100/10 09110013 Ε14 T2 8W 35W 4000Κ 12000 380 >80 40 85 100/10 09110017 Ε14 T2 12W 55W 2700Κ 12000 620 >80 40 100

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR 6 720 645 304-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZWB 24-1 AR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων...........

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνκαγλεηηθή δνζηκεηξία γηα ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ

Ηιεθηξνκαγλεηηθή δνζηκεηξία γηα ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ ΑΚΗΗ 6 Ηιεθηξνκαγλεηηθή δνζηκεηξία γηα ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο θηλεηώλ επηθνηλσληώλ 1. κοπόρ ηηρ άζκηζηρ ηα πιαίζηα ηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα κειεηεζνύλ ηα ζεξκηθήο θύζεσο βηνινγηθά απνηειέζκαηα ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ν. Πλαστήρα 100, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Θεοδωράκης Κων/νος Email: theodora@imbb.forth.gr τηλ. (2810)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Εκδοχή: 1.0 el ημερομηνία σύνταξης: 17.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ταυτοποίηση ουσίας κιτρικο οξύ Αριθμός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Π. Ε. Ε. Χ. Ένα άτομο Χ έχει μαζικό αριθμό 40 και στον πυρήνα του υπάρχουν 2 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια.

Π. Ε. Ε. Χ. Ένα άτομο Χ έχει μαζικό αριθμό 40 και στον πυρήνα του υπάρχουν 2 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. Όνομα: Σχολείο: Τάξη/Τμήμα Ημερομηνία: Επαρχία:... Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από δύο μέρη: Μέρος Α και Μέρος Β Το σύνολο των σελίδων είναι έντεκα (11) Μέρος Α Αποτελείται από 8 ερωτήσεις (1-8 ).

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό μέρος. Μυρτώ Θεοφιλίδη

Πρακτικό μέρος. Μυρτώ Θεοφιλίδη Πρακτικό μέρος Μυρτώ Θεοφιλίδη ΚΑΠΕ, Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς 10 Μαρτίου 2010 Περιεχόμενα Άσκηση 1: Ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών / κριτηρίων αξιολόγησης σε προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια Λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS EURO BANKNOTES UN MONĒTAS Euro banknotes un monētas ir vairāk nekā 329 miljonu euro zonā dzīvojošo cilvēku ikdienas dzīves daļa. Šajā prezentācijā aprakstītas septiņas euro banknotes un astoņas euro monētas.

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΟΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ο ΔΙΑΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ ο Επιλέξτε την ή τις σωστές απαντήσεις.. Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος: α) Αποτελεί μια έκφραση της αρχής διατήρησης της ενέργειας. β) Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ. Α. Τσαγκρασούλης Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ. Α. Τσαγκρασούλης Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Α. Τσαγκρασούλης Τμ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ορισμός αναφέρεται στην επίτευξη συνθηκών ικανών για την εκτέλεση κάποιοας εργασίας. Προφανώς

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11 LATVIJAS SORTA EDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Juris Dravieks MS EXCEL pievieojumprogramma STATISTIKA 3.11 Mācību līdzeklis - rokasgrāmata LSA studetiem, maģistratiem, doktoratiem apildiāts RĪGA - 013 Juris Dravieks,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED

Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Οδηγίες χρήσης για φωτιστικά LED Πλεονεκτήματα Δεν σπάνε Δεν βάζουν νερό 60.000 ώρες λειτουργίας Εύκολα στην εγκατάσταση Γεμισμένα με ρητίνη για απόλυτη στεγανότητα Καλύτερη απαγωγή θερμότητας άρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ,,, - 1 2 = = 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΣ ΤΥΠΟΥ LED - ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΥΟ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ Δρ. Κώστας KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 01-013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Έστω a ένας πραγματικός αριθμός. Να δώσετε τον ορισμό της απόλυτης

Διαβάστε περισσότερα

Διαφανείς λαμπτήρες αλογόνων. Διαφανείς λαμπτήρες αλογόνων. Ματ λαμπτήρες αλογόνων. Με καθρέπτη. Ειδικοί

Διαφανείς λαμπτήρες αλογόνων. Διαφανείς λαμπτήρες αλογόνων. Ματ λαμπτήρες αλογόνων. Με καθρέπτη. Ειδικοί Λαμπτήρες Αλογόνων! 1 2009., E, F G,,. Philips Eco,. Επιτρέπονται. Καταργούνται. Διαφανείς λαμπτήρες αλογόνων Διαφανείς λαμπτήρες αλογόνων Ματ λαμπτήρες αλογόνων Με καθρέπτη Ειδικοί Σεπτ. 2009 Σεπτ. 2010

Διαβάστε περισσότερα

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4,

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4, I K D I E N U 04.11.14 10.11.14 Baklažāni Saldā paprika 250 g 3.96 /kg Gaišās vīgas Italia Bumbieri Konference lielie 1,39 Kartupeļi fasēti Garie gurķi 1,39 1,19 Mandarīni 0,85 Acālija 12 1 gab. 0,20 1,29

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα