Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu"

Transcript

1 Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta O ogamax plus GB GB GB GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt (12/2010) V

2 2 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

3 Satura rādītājs Satura rādītājs 1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi Simbolu skaidrojums Drošības norādījumi Montāžas izmēri (mm) Horizontāls dūmgāzu caurules pieslēgums Vertikālā dūmgāzu novadīšana ietošana Vispārējie dati Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta Kombinēšana ar dūmgāzu piederumiem Dūmgāzu novadīšanas sistēmu veidu klasifikācija saska ā ar CEN Norādījumi par montāžu Vispārīgā da a Vertikāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ar pamatpiederumiem DO, DO-S Kombinēšana ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar izvadu caur jumtu Uzstādīšanas vieta un gaisa pievadīšanas/ dūmgāzu novadīšanas sistēma Kontrolatveru izvietojums Minimālie attālumi virs jumta Horizontāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ar pamatpiederumiem WH, WS Kombinēšana ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma C 13x caur ārsienu Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma C 33x caur jumtu Kontrolatveru izvietojums Dalītu cauru u pieslēgums ar pamatpiederumiem GA-K Vairāku iekārtu pieslēgšana dūmvadam Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu caurule gar fasādi, pamatpiederums GAF-K Dūmgāzu caurule šahtā Kontrolatveres Prasības attiecībā uz dūmgāzu novadīšanas sistēmu Šahtas izmēru pārbaude Esošu šahtu un dūme u tīrīšana Prasības šahtas konstrukcijai Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Vispārīgā da a Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumu noteikšana Iebūvēšanas situācijas analīze Raksturlielumu noteikšana Horizontālo dūmgāzu cauru u garumu pārbaude (ne visās dūmgāzu novadīšanas sistēmās!) Dūmgāzu novadīšanas veidi Dūmgāzu caurules garuma aprē ina piemērs GB ar GA-K ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 3

4 1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi 1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi 1.1 Simbolu skaidrojums Brīdinājumi Brīdinājumi tekstā ir apzīmēti ar pelēku brīdinājuma trijstūri un ierāmēti. Ja pastāv strāvas radītas briesmas, izsaukuma zīme trijstūrī tiek nomainīta pret zibens simbolu. Signālvārdi brīdinājuma sākumā apzīmē seku veidu un nopietnību gadījumā, ja nav veikti pasākumi briesmu novēršanai. NORĀDĪJUMS norāda, ka var rasties materiālie zaudējumi. UZMANĪBU norāda, ka personas var gūt vieglas vai vidēji smagas traumas. BRĪDINĀJUMS norāda, ka personas var gūt smagas traumas. BĪSTAMI norāda, ka personas var gūt dzīvībai bīstamas traumas. 1.2 Drošības norādījumi Nevainojama iekārtas darbība tiek garantēta tikai tad, ja ievēroti šajā montāžas instrukcijā minētie norādījumi. Saistībā ar uzlabojumiem paturētas tiesības veikt tehniskas izmai as. Iekārtas uzstādīšana jāveic autorizētam montierim. Iekārtas montāžā jāievēro attiecīgā montāžas instrukcija. Sajūtot dūmgāzu smaku B Izslēgt iekārtu. B Atvērt logus un durvis. B Zi ot montāžas firmai. Uzstādīšana, pārbūve B Iekārtas uzstādīšanu vai pārveidošanu drīkst veikt tikai oficiāli atzīts specializēts uz ēmums. B Dūmgāzu novadkanālu modificēšana nav at auta. Svarīga informācija Citi simboli Svarīga informācija, kas nenorāda uz cilvēkiem vai materiālām vērtībām pastāvošām briesmām, tiek apzīmēta ar blakus redzamo simbolu. Šī informācija no pārējā teksta ir atdalīta ar līniju virs un zem tās. Simbols Nozīme B Rīcība Norāde uz citām vietām dokumentā vai uz citiem dokumentiem Uzskaitījums/ieraksts sarakstā Uzskaitījums/ieraksts sarakstā (2. līmenis) Tab. 1 4 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

5 ietošana 2 2 ietošana 2.1 Vispārējie dati Pirms apkures iekārtas uzstādīšanas un dūmgāzu novadīšanas sistēmas veidošanas sa emiet at auju atbildīgajās būvinstitūcijās un no iecirk a dūmvadu tīrītāja. Dūmgāzu piederums ir CE sertifikācijas sastāvda a. Šī iemesla dē at auts izmantot tikai ori inālos dūmgāzu piederumus. Degšanai nepieciešamā gaisa caurules virsmas temperatūra nepārsniedz 85 C. Saska ā ar Tehniskajiem noteikumiem par gāzes vadiem TRGI 2008 vai, attiecīgi, Tehniskajiem noteikumiem darbā ar saš idrināto gāzi TRF 1996 nav nepieciešams ievērot minimālos attālumus no degošiem būvmateriāliem. Atseviš u valstu noteikumi (BO, FeuVo) var būt atš irīgi un izvirzīt par obligātu prasību ievērot minimālos attālumus no degošiem būvmateriāliem. Pie aujamais maksimālais degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas cauru u garums ir atkarīgs no izmantotās kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas un degšanai nepieciešamā gaisa/dūmgāzu cauru u līkumu skaita. Aprē inu skat 5. noda ā, sākot no 18. lpp. 2.2 Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta GB GB GB GB072-24K Tab. 2 Prod. ID-Nr. CE-0085 BU0450 CE-0085 BU0450 CE-0085 BU0450 Minētās apkures iekārtas ir pārbaudītas un at autas izmantošanai saska ā ar EK gāzes iekārtu direktīvām (90/396/EEK, 92/42/EEK, 2006/95/EEK, 2004/108/ EEK) un EN Kombinēšana ar dūmgāzu piederumiem Dūmgāzu novadīšanai no kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtām var izmantot sekojošus dūmgāzu novadīšanas piederumus: Dūmgāzu novadīšanas piederums - koncentriskā caurule, Ø 60/100 mm Dūmgāzu novadīšanas piederums - koncentriskā caurule, Ø 80/125 mm Dūmgāzu novadīšanas piederums - vienkārša caurule Ø 80 mm Ori inālo dūmgāzu novadīšanas piederumu apzīmējumus, kā arī pasūtījuma numurus var atrast aktuālajā cenrādī. ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 5

6 2 ietošana 2.4 Dūmgāzu novadīšanas sistēmu veidu klasifikācija saska ā ar CEN Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar koncentrisko cauruli (x mar ējums) Dalīta (divu cauru u) dūmgāzu novadīšanas sistēma C 13 C 13x WH/WS (ierobežoti uzstādīšanas nosacījumi) C 33 C 33x DO WH/WS DO-S C 43 C 43x AS-K C 53 C 53x Tab. 3 GA-K GAF-K 6 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

7 ietošana 2 Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar koncentrisko cauruli (x mar ējums) Dalīta (divu cauru u) dūmgāzu novadīšanas sistēma C 83 C 93 C 93x GA-K B 23 B 23p GA GN B 33 Tab. 3 GA-X ar GA-K GA-X ar AS-K ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 7

8 3 Norādījumi par montāžu 3 Norādījumi par montāžu 3.1 Vispārīgā da a B Ievērot dūmgāzu piederumu montāžas instrukcijas. B Horizontālos dūmgāzu novadīšanas kanālus izveidot ar 3 (= 5,2 %, 5,2 cm uz metru) kāpumu dūmgāzu plūsmas virzienā. B Mitrās telpās degšanai nepieciešamā gaisa caurulei jāveido izolācija. B Kontrolatveres jāiebūvē tā, lai tām būtu pēc iespējas vieglāk piek ūt. B Izmantojot karstā ūdens tvertnes, emt vērā to izmērus, veicot dūmgāzu novadīšanas piederumu uzstādīšanu. B Pirms dūmgāzu piederumu montāžas: blīvējumus pie uzmavām viegli ieziest ar š īdinātājus nesaturošu smērvielu (piem., "Centrocerin"). B Montējot dūmgāzu/degšanai nepieciešamā gaisa cauru u dūmgāzu piederumus, caurules vienmēr jāiebīda uzmavās līdz galam. 3.2 Vertikāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ar pamatpiederumiem DO, DO-S Kombinēšana ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Dūmgāzu novadīšanas piederumu Vertikālā gaisa pievadīšana/dūmgāzu novadīšana starp apkures iekārtu un izvadu caur jumtu jebkurā vietā var kombinēt ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Koncentriskā caurule, Koncentriskās caurules līkums (15-87 ) vai Koncentriskā caurule ar kontrolatveri Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar izvadu caur jumtu Saska ā ar TRGI 2008 (Tehniskie noteikumi par gāzes vadiem) 0,4 m attālums no dūmgāzu novadīšanas piederumu atveres līdz jumta virsmai ir pietiekams, jo minēto Buderus kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu nominālā siltuma jauda nepārsniedz 50 kw Uzstādīšanas vieta un gaisa pievadīšanas/ dūmgāzu novadīšanas sistēma Saska ā ar TRGI 2008 spēkā ir šādi noteikumi: Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu uzstādīšana telpā, kurā virs griestiem atrodas tikai jumta konstrukcija: Ja attiecībā uz griestiem tiek izvirzītas ugunsizturības laika prasības, degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas un dūmgāzu novadīšanas caurulēm starp griestu augšējo malu un jumta segumu jābūt izolētām ar nedegošu materiālu, kam piemīt nepieciešamais ugunsizturības laiks. Ja attiecībā uz griestiem netiek izvirzītas ugunsizturības laika prasības, degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdes nodrošināšanas un dūmgāzu novadīšanas caurulēm starp griestu augšējo malu un jumta segumu jābūt ievietotām nedegoša materiāla šahtā, kas ir noturīga pret deformāciju, vai metāla aizsargcaurulē (mehāniskā aizsardzība). Ja degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas un dūmgāzu novadīšanas caurules ēkā iet cauri stāviem, visas caurules ārpus uzstādīšanas telpas jāliek šahtā, kuras ugunsizturības laiks ir vismaz 90 minūtes, un neliela augstuma ēkās vismaz 30 minūtes. Ēkās atbilstoši 1. un 2. ugunsdrošības klasei tikai ar vienu apdzīvojamo vienību šahta var neatbilst nevienai ugunsdrošības klasei Kontrolatveru izvietojums Dūmgāzu novadīšanas sistēmām, kas pārbaudītas kopā ar gāzes iekārtu un nepārsniedz 4 m garumu, pietiek ar vienu kontrolatveri. Modelim ogamax plus GB072 pietiek ar mērīšanas atverēm uz iekārtas. Dūmgāzu caurules vertikālā posma zemākā kontrolatvere var tikt veidota sekojoši: dūmgāzu sistēmas vertikālajā da ā, tieši virs savienojuma elementa ievada vai no sāniem savienojuma elementā, ne tālāk par 0,3 m no līkuma dūmgāzu sistēmas vertikālajā da ā vai taisna savienojuma elementa priekšpusē maksimāli 1 m attālumā no līkuma uz dūmgāzu novadsistēmas vertikālo da u. Dūmgāzu novadīšanas sistēmās, kuras nav iespējams iztīrīt pie izejas atveres, augšā ir jāparedz papildus pārbaudes lūka, ne zemāk par 5 m zem izejas atveres. Dūmgāzu cauru u vertikālajiem posmiem, kuru slīpums starp asi un vertikāli ir lielāks par 30, kontrolatveres nepieciešams iebūvēt maksimāli 0,3 m attālumā no līkumiem. Vertikāliem posmiem augšējo kontrolatveri var arī neveidot, ja: dūmgāzu novadsistēmas vertikālā da a tiek novietota maksimāli 30 slīpumā un apakšējā kontrolatvere atrodas maksimāli 15 m attālumā no dūmvada izejas atveres. Kontrolatveres jāiebūvē tā, lai tām būtu pēc iespējas vieglāk piek ūt. 8 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

9 Norādījumi par montāžu Minimālie attālumi virs jumta Slīps jumts ai ievērotu minimālos attālumus virs jumta, modelim Buderus pieejama dūmvada izejas atveres uzga a versija ar 1 m attālumu no jumta. Šajā sakarā ievērojiet nacionālos normatīvos aktus. Horizontāls jumts degoši būvmateriāli nedegoši būvmateriāli X 1500 mm 500 mm Tab. 4 X Att. 2 A B 400 mm, re ionos ar lielu sniega daudzumu 500 mm 667 mm (atkarībā no piederumiem) O α 45, re ionos ar lielu sniega daudzumu 30 Tab. 5 Att. 1 Gaisa/dūmgāzu caurules izvads caur slīpu jumtu ir piemērots tikai jumtiem ar slīpumu no 15 līdz 55 atkarībā no varianta. 1 * 1 < 1,5 > 1,5 < 1, O Att. 3 Minimālais attālums līdz logiem, izmantojot komplektāciju DO (piemēri saska ā ar MuFeuVO); (izmēri doti m) * nav nepieciešams ievērot noteiktu attālumu ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 9

10 3 Norādījumi par montāžu 3.3 Horizontāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ar pamatpiederumiem WH, WS Kombinēšana ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Dūmgāzu novadīšanas piederumu WH/WS starp apkures iekārtu un izvadu caur sienu jebkurā vietā var kombinēt ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Koncentriskā caurule, Koncentriskais līkums (15-87 ) vai Koncentriskā caurule ar kontrolatveri Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma C 13x caur ārsienu Ievērot atš irīgos noteikumus par maks. pie aujamo apkures jaudu (piem., Tehniskos noteikumus par gāzesvadiem TRGI 2008, Tehniskos noteikumus darbā ar saš idrināto gāzi TRF 1996, federālo zemju būvnoteikumus BO, Noteikumus par sadedzināšanas iekārtām FeuVO). Ievērot minimālos attālumus līdz logiem, durvīm, mūra sienu izvirzījumiem vai pārkarēm un netālu novietotu dūmvadu izejas atverēm. Koncentriskās caurules izejas atveri saska ā ar Tehniskajiem noteikumiem par gāzes vadiem TRGI un federālo zemju būvnoteikumiem BO nedrīkst montēt šahtā zem zemes Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma C 33x caur jumtu Pasūtītājam, veidojot jumta segumu, jāievēro minimālie attālumi saska ā ar Tehniskajiem noteikumiem par gāzes vadiem TRGI. 0,4 m attālums no dūmgāzu novadīšanas piederuma atveres līdz jumta virsmai ir pietiekams, jo minēto Buderus kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu nominālā siltuma jauda nepārsniedz 50 kw. Dūmgāzu novadīšanas piederumu izejas atverēm jābūt novietotām vismaz 1 m augstāk un vismaz 1,5 m atstatus no būvkonstrukcijām, kas atrodas uz jumta, atverēm, kas ved uz telpām, un neaizsargātām būvkonstrukcijām, kas veidotas no degošiem būvmateriāliem, iz emot jumta segumu Kontrolatveru izvietojums Dūmgāzu novadīšanas sistēmām, kas pārbaudītas kopā ar gāzes iekārtu un nepārsniedz 4 m garumu, pietiek ar vienu kontrolatveri. Modelim ogamax plus GB072 pietiek ar mērīšanas atverēm uz iekārtas. Horizontālos dūmgāzu cauru u/savienojuma elementu posmos jāparedz vismaz viena kontrolatvere. Maksimālais attālums starp kontrolatverēm ir 4 m. Kontrolatveres ir jāizvieto līkumos, kuru le is pārsniedz 45. Horizontāliem posmiem/savienojuma elementiem pietiek ar vienu kontrolatveri, ja horizontālais posms pirms kontrolatveres nav garāks par 2 m un kontrolatvere horizontālajā posmā atrodas maksimāli 0,3 m attālumā no vertikālā posma, un horizontālajā posmā pirms kontrolatveres nav vairāk par diviem līkumiem. Gadījumā, ja nav pie aujama tīrīšanas laikā nesavākto sodrēju iek ūšana degkamerā, jāparedz papildus kontrolatvere degkameras tuvumā. 3.4 Dalītu cauru u pieslēgums ar pamatpiederumiem GA-K Dalītu cauru u pieslēgums minētajām iekārtām ir iespējams ar dūmgāzu piederumu GA-K. Degšanai nepieciešamā gaisa vads sastāv no atseviš as Ø 125 mm caurules. Montāžas piemērs dots 20. attēlā 23. lpp. 3.5 Vairāku iekārtu pieslēgšana dūmvadam Ja dūmvadam tiek pieslēgtas vairākas iekārtas, at auts izmantot kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas GB072-14, GB GB un GB072-24K. Pārbūve nav nepieciešama. Montāžas piemērs dots 24. attēlā 26. lpp. 3.6 Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu caurule gar fasādi, pamatpiederums GAF-K Dūmgāzu piederumu GAF-K starp degšanai nepieciešamā gaisa iesūkšanu un cauru u savienojuma uzmavu resp. atveres uzgali jebkurā vietā var kombinēt ar dūmgāzu piederumiem Koncentriskā caurule, Koncentriskais līkums (15-87 ) ja tā degšanai nepieciešamā gaisa caurule paliek nenosegta. Iespējams izmantot arī dūmgāzu piederumu Pārbaudes atvere. Montāžas piemērs dots 21. attēlā 24. lpp. 10 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

11 Norādījumi par montāžu Dūmgāzu caurule šahtā Kontrolatveres Saska ā ar DIN un DIN dūmgāzu novadīšanas sistēmām ekspluatācijai atkarībā no telpas gaisa ir jābūt viegli un droši pārbaudāmām un vajadzības gadījumā arī iztīrāmām. Šim nolūkam ir jāparedz kontrolatveres ( 4. att. un 5. att.). Izvietojot kontrolatveres (tīrīšanas atveres), bez DIN prasībām ir jāievēro arī attiecīgie nacionālie būvnormatīvi. Šajā jautājumā mēs iesakām konsultēties ar attiecīgo rajona galveno skurste slau i. Kontrolatveres komplektācijā DO un AS-K Ja ir pietiekami daudz brīvas vietas montāžai, ir jāparedz kontrolatvere. Ja nav pietiekami daudz brīvas vietas montāžai, konstrukcijās ar garumu, kas mazāks par 4 m, pēc konsultēšanās ar rajona galveno skurste slau i, no kontrolatverēm var atteikties. Šādā gadījumā pietiek ar mērīšanas atverēm katla pieslēguma vietā. Dūmgāzu novadīšanas sistēmas gatavība lietošanai ir apliecināma, veicot mērījumus. Katla pieslēguma vietas mērīšanas atverēs var izmantot arī endoskopu vizuālās pārbaudes veikšanai. Ja nav kontrolatveres, nepieciešamas tīrīšanas gadījumā ar lielākām pūlēm ir jāveic dūmgāzu novadīšanas sistēmas demontāža. Apakšējās kontrolatveres novietojums Pieslēdzot kondensācijas tipa gāzes apkures katlu GB072 dūmgāzu caurulei, kontrolatvere ir jāizveido dūmgāzu caurules vertikālajā posmā tieši virs dūmgāzu caurules līkuma, dūmgāzu caurules taisnā, horizontālā posma priekšpusē maksimāli 1 m attālumā no vertikālā posma līkuma, ja vien starp šiem punktiem neatrodas cits līkums ( 4. att.) vai dūmgāzu caurules horizontālā posma sānos maksimāli 30 cm attālumā no vertikālā posma līkuma ( 5. att.). Pieslēdzot kondensācijas tipa gāzes apkures katlu mitrumizturīgai dūmgāzu novadīšanas sistēmai (AS vairāku iekārtu pieslēgšana), apakšējā tīrīšanas atvere ir jāizveido zem zemākā pieslēguma mitrumizturīgas dūmgāzu novadīšanas sistēmas (AS) vertikālā posma pamatnē. Apakšējās kontrolatveres priekšā ir jāparedz vismaz 1 m 1 m atbalsta virsma atbilstoši DIN Augšējās kontrolatveres novietojums No augšējās kontrolatveres var atteikties, ja apakšējā kontrolatvere atrodas maksimāli 15 m attālumā no dūmvada izejas atveres, dūmgāzu caurules vertikālais posms ir izvietots (izvilkts) slīpi ne vairāk kā vienreiz un maksimāli par 30, apakšējā kontrolatvere ir izveidota atbilstoši DIN un ( 4. att. un 5. att.). Pirms un pēc katra līkuma, kurš pārsniedz 30, ir nepieciešama papildu apkopes lūka ar atvērumu līkumā. Augšējās kontrolatveres priekšā ir jāparedz vismaz 0,5 m 0,5 m atbalsta virsma atbilstoši DIN Att. 4 Att. 5 Kontrolatveres novietojuma piemērs horizontālā dūmgāzu caurulē bez līkuma uzstādīšanas telpā (izmēri doti m) PR PR 30 1 > 1 Kontrolatveru novietojuma piemērs dūmgāzu caurulē ar līkumu uzstādīšanas telpā - skats no augšas (izmēri doti m) 4. att. un 5. att. apzīmējumi: PR Kontrolatvere 0,3 < O O ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 11

12 3 Norādījumi par montāžu Prasības attiecībā uz dūmgāzu novadīšanas sistēmu Ja dūmgāzu caurule tiek likta iepriekš izbūvētā šahtā, esošās pieslēgumu atveres cieši jānoblīvē atbilstoši izmantotajiem būvmateriāliem. Šahtai jābūt veidotai no nedegošiem, pret deformāciju noturīgiem būvmateriāliem, ar ugunsizturības laiku vismaz 90 minūtes. Neliela augstuma (vienstāva) ēkām ir pietiekama 30 minūšu ilga ugunsizturība. Ēkās atbilstoši 1. un 2. ugunsdrošības klasei tikai ar vienu apdzīvojamo vienību šahta var neatbilst nevienai ugunsdrošības klasei Šahtas izmēru pārbaude Pirms dūmgāzu caurules uzstādīšanas B Pārbaudīt, vai šahta atbilst konkrētajā gadījumā nepieciešamajiem izmēriem. Ja izmēri a min vai D min ir mazāki par nepieciešamajiem, uzstādīšana nav at auta. Šahtas maksimālie izmēri nedrīkst būt lielāki par nepieciešamajiem, jo pretējā gadījumā dūmgāzu piederumus šahtā vairs nav iespējams nofiksēt Esošu šahtu un dūme u tīrīšana Dūmgāzu novadīšanas sistēma vēdināmā šahtā Ja dūmgāzes tiek novadītas vēdināmā šahtā ( 12. att., 13. att., 14. att., 15. att., 20. att.), tīrīšana nav nepieciešama. Gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma pretplūsmā Ja degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdes nodrošināšana notiek caur šahtu pretplūsmā ( 22. att., 23. att.), šahta jātīra sekojoši: Iepriekšējais šahtas/dūme a izmantojums Ventilācijas šahta Dūmgāzu novadīšana kurinot ar gāzi Nepieciešamā tīrīšana Pamatīga mehāniska tīrīšana Pamatīga mehāniska tīrīšana Š idrā vai cietā kurināmā apkures iekārtas dūmgāzu novadīšanas sistēma Pamatīga mehāniska tīrīšana; virsmas pārklāšana ar izolējošu līdzekli, lai novērstu mūrējumam pie epušo izmešu (piem., sēra) iek ūšanu degšanai nepieciešamajā gaisā Att. 6 Taisnstūra š ērsgriezums Tab. 8 Dūmgāzu novadīšanas sistēma a min a max Ø 80 mm 120 mm 350 mm Ø 80/125 mm 160 mm 400 mm Tab. 6 ai izvairītos no nepieciešamības pārklāt šahtas virsmu ar izolējošu līdzekli: izvēlēties no telpas gaisa atkarīgu ekspluatāciju vai iesūkt degšanai nepieciešamo gaisu caur koncentrisko cauruli šahtā vai dalītu cauruli no ārpuses. Att. 7 Apa ais š ērsgriezums Dūmgāzu novadīšanas sistēma D min D max Ø 80 mm 120 1) /140 mm 400 mm Ø 80/125 mm 160 mm 450 mm Tab. 7 1) Raupjums < 1,5 mm 12 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

13 Norādījumi par montāžu Prasības šahtas konstrukcijai Dūmgāzu caurule uz šahtu kā atseviš a caurule pamata komplektācijā GN, GA (B 23, B 23p ) ( 12. att., 13. att.) Uzstādīšanas telpā jābūt vienai ventilācijas atverei uz āru ar 150 cm 2 š ērsgriezumā vai divām ventilācijas atverēm ar š ērsgriezumu 75 cm 2 katrai. Vēdināšanas gaisa plūsma vēdināmā šahtā jānodrošina visā dūmgāzu caurules garumā. Šahtas ventilācijas atverei (vismaz 75 cm 2 ) jāatrodas apkures iekārtas uzstādīšanas telpā un jābūt nosegtai ar ventilācijas rež i. Dūmgāzu novadīšana šahtā ar koncentrisku cauruli pamata komplektācijā GA-X (B 33 ) ( 14. att., 15. att.) Uzstādīšanas telpā nav nepieciešama ventilācijas atvere uz āru, ja saska ā ar Tehniskajiem noteikumiem par gāzes vadiem TRGI 2008 ir nodrošināta pietiekama telpas kubatūra (4 m 3 telpas tilpuma uz katru nominālās siltuma jaudas kw). Pretējā gadījumā uzstādīšanas telpā jābūt vienai ventilācijas atverei uz āru ar 150 cm 2 š ērsgriezumā vai divām ventilācijas atverēm ar š ērsgriezumu 75 cm 2 katrai. Vēdināšanas gaisa plūsma vēdināmā šahtā jānodrošina visā dūmgāzu caurules garumā. Šahtas ventilācijas atverei (vismaz 75 cm 2 ) jāatrodas apkures iekārtas uzstādīšanas telpā un jābūt nosegtai ar ventilācijas rež i. Dūmgāzu novadīšana šahtā ar koncentrisko cauruli pamata komplektācijā ar GA-K un GA-K (C 53 ) ( 20. att.) Uzstādīšanas telpā ventilācijas atvere uz āru nav nepieciešama. Vēdināšanas gaisa plūsma vēdināmā šahtā jānodrošina visā dūmgāzu caurules garumā. Šahtas ventilācijas atverei (vismaz 75 cm 2 ) jāatrodas apkures iekārtas uzstādīšanas telpā un jābūt nosegtai ar ventilācijas rež i. Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšana caur šahtu pēc pretplūsmas principa pamata komplektācijā ar GA-K (C 93x ) ( 22. att., 23. att.) Degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdes nodrošināšana notiek kā pretplūsma ap dūmgāzu cauruli šahtā. Šahta neietilpst piegādes komplektā. Ventilācijas atvere uz āru nav nepieciešama. Nav at auts veidot šahtas ventilācijas atveri. Ventilācijas rež is nav nepieciešams. Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšana caur koncentrisko cauruli šahtā pamata komplektācijā DO, DO-S (C 33x ) ( 19. att.) Degšanai nepieciešamā gaisa pieplūde tiek nodrošināta caur koncentriskās caurules gredzenspraugu šahtā. Šahta neietilpst piegādes komplektā. Ventilācijas atvere uz āru nav nepieciešama. Nav at auts veidot šahtas ventilācijas atveri. Ventilācijas rež is nav nepieciešams. ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 13

14 4 Montāžas izmēri (mm) 4 Montāžas izmēri (mm) 4.1 Horizontāls dūmgāzu caurules pieslēgums Kondensāta aizplūšanai: B Horizontālos dūmgāzu novadīšanas kanālus izveidot ar 3 (=5,2%, 5,2cm uz metru) kāpumu dūmgāzu plūsmas virzienā. Vertikālais dūmgāzu caurules pieslēgums tiek izmantots: dūmgāzu novadīšanai šahtā atbilstoši B 23, B 23p, B 33, C 33x, C 53x, C 93x horizontālai dūmgāzu novadīšanai atbilstoši C 13x, C 33x Vairāku iekārtu pieslēgšana skurstenim ,2 % K S O Att. 8 Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 80/125 mm vai Ø 80 mm 1 Apkopes lūka ar atveri līkumā 87 Ø 80/125 mm 2 Dūmgāzu adapters (apkures iekārtas piegādes komplektā) S Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 80 mm K Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 80/125 mm cm 110 mm 155 mm cm 115 mm 160 mm cm 120 mm 165 mm cm 125 mm 170 mm Tab ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

15 Montāžas izmēri (mm) ,2 % 50 1 S 840 K O Att. 9 Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 60/100 mm 1 Savienojuma līkums 87 Ø 60/100 mm S K Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 60/100 mm cm 130 mm cm 135 mm cm 140 mm cm 145 mm Tab. 10 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 15

16 4 Montāžas izmēri (mm) 4.2 Vertikālā dūmgāzu novadīšana Att. 10 Horizontāls jumts 1 Vertikāla degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšana/dūmgāzu novadīšana, Ø 80/125 mm vai Ø 60/100 mm 2 Pārbaudes lūka, Ø 80/125 mm vai Ø 60/100 mm 3 Adapteris, Ø 80/125 mm uz Ø 60/100 mm 4 Dūmgāzu adapteris Ø 80/125 mm (apkures iekārtas piegādes komplektā) O 16 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

17 Montāžas izmēri (mm) Att. 11 Slīps jumts 1 Vertikāla degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšana/dūmgāzu novadīšana, Ø 80/125 mm vai Ø 60/100 mm 2 Pārbaudes lūka, Ø 80/125 mm vai Ø 60/100 mm 3 Adapteris, Ø 80/125 mm uz Ø 60/100 mm 4 Dūmgāzu adapteris Ø 80/125 mm (apkures iekārtas piegādes komplektā) O ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 17

18 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5.1 Vispārīgā da a Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas ir aprīkotas ar ventilatoru, kas dūmgāzes novada dūmgāzu caurulē. Plūsmas pretestība dūmgāzu caurulē samazina dūmgāzu plūsmas ātrumu. Tādē dūmgāzu caurule nedrīkst pārsniegt noteiktu garumu, lai būtu nodrošināta droša dūmgāzu izplūšana apkārtējā vidē. Šis garums ir maksimālais ekvivalentais caurules garums ä,max. Tas ir atkarīgs no apkures iekārtas, dūmgāzu novadīšanas kanālu un dūmgāzu caurules izpildījuma veida.īkumos plūsmas pretestība ir lielāka nekā taisnā caurulē. Tādē tiem atbilstošais ekvivalentais garums ir lielāks nekā fiziskais garums. Horizontālo un vertikālo cauru u garumu, kā arī izmantoto līkumu ekvivalento garumu summa veido ekvivalento dūmgāzu novadīšanas kanālu garumu ä. Šim kopējam garumam jābūt mazākam par maksimālo ekvivalento cauru u garumu ä,max. Turklāt dažās dūmgāzu novadīšanas situācijās dūmgāzu novadīšanas kanālu horizontālo da u garums 1 nedrīkst pārsniegt noteiktu vērtību 1,max. 5.2 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumu noteikšana Iebūvēšanas situācijas analīze B emot vērā konkrēto iebūvēšanas situāciju, jānosaka šādi parametri: Dūmgāzu cauru u novietojuma veids Dūmgāzu novadīšana saska ā ar CEN Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Horizontālais dūmgāzu caurules garums, 1 Vertikālais dūmgāzu caurules garums, s Papildus 87 līkumu skaits dūmgāzu caurulē 15, 30 un 45 līkumu skaits dūmgāzu caurulē Raksturlielumu noteikšana Ir iespējami šādi dūmgāzu cauru u novietojuma veidi: Dūmgāzu novadīšana šahtā ( 11, 12, 14, 15, 17 tab.) Horizontāla/vertikāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ( 13. tab.) Dūmgāzu novadīšana gar fasādi ( 16. tabula) Dūmgāzu novadīšanas sistēma, ja dūmvadam pieslēgtas vairākas iekārtas ( tab.) B Pēc attiecīgās tabulas atkarībā no dūmgāzu novadīšanas saska ā ar CEN, kondensācijas tipa gāzes apkures katla un dūmgāzu caurules diametra noteikt šādas vērtības: maksimālais ekvivalentais caurules garums ä,max līkumu ekvivalentie cauru u garumi nepieciešamības gadījumā, maksimālais horizontālās caurules garums 1,max Horizontālo dūmgāzu cauru u garumu pārbaude (ne visās dūmgāzu novadīšanas sistēmās!) Horizontālo dūmgāzu cauru u garumam w jābūt mazākam nekā maksimālais horizontālais dūmgāzu cauru u garums 1,max : 1 1,max 18 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

19 Ø 80 Ø 80 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu novadīšanas veidi Dūmgāzu novadīšana šahtā atbilstoši B 23, B 23p Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] ,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 11 Cauru u garumi versijai B 23 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums A Ø 80 Ø Att O Montāžas variants ar montāžas komplektu GA Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums Att. 13 Montāžas variants ar montāžas komplektu GA + UB-flex O Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 19

20 Ø 80/125 Ø 80/125 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu novadīšana šahtā atbilstoši B 33 Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] ,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 12 Cauru u garumi versijai B 33 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums A Ø 80 Ø Att O Montāžas variants ar montāžas komplektu GA-X + GA-K Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums Att O Montāžas variants ar montāžas komplektu GA-X + GA-K + ÜB-Flex Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums 20 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

21 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5 Dūmgāzu novadīšana Ø 80/125 mm pēc C 13x un C 33x vertikāli horizontāli Papildu līkumu ekvivalentie garumi max max Iekārta [m] [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Dūmgāzu novadīšana Ø 60/100 mm pēc C 13x un C 33x GB GB GB GB072-24K Tab. 13 Cauru u garumi versijai C 13x un C 33x max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums O Att. 16 Montāžas varianti ar montāžas komplektu WH/WS (C 13x ) Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Att O Montāžas varianti ar montāžas komplektu DO (C 13x ) Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums O Att. 18 Montāžas varianti ar montāžas komplektu WH/WS (C 13x ) Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 21

22 Ø 80/125 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar koncentrisko cauruli šahtā pēc C 33x Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] ,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 14 Cauru u garumi versijai C 33x 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums Ø 80/ O Att. 19 Montāžas varianti ar montāžas komplektu DO-S 1 Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums 22 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

23 Ø 80/125 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5 Dalītu cauru u novadīšanas sistēma šahtā pēc C 53x Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] 1,max [m] 3,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 15 Cauru u garumi versijai C 53x 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max 3,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums Maksimālais pievada horizontālais garums Ø 80 Ø O Att. 20 Montāžas varianti ar montāžas komplektu GA-K + GA-K 1 3 Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums pievada horizontālais garums ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 23

24 Ø 80/125 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu novadīšana gar fasādi pēc C 53x Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] ,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 16 Cauru u garumi versijai C 53x 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums Ø 80/ A O Att A Montāžas varianti ar montāžas komplektu GAF-K Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums alternatīvajai gaisa iesūkšanai 24 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

25 Ø 80/125 Ø 80/125 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5 Dūmgāzu novadīšana šahtā atbilstoši C 93x Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta Šahtas š ērsgriezuma izmērs ( sānu garums resp. diametrs) [mm] max [m] ,max [m] [m] [m] GB visi š ērsgriezumi x 140, GB GB GB072-24K 130 x x ) Tab. 17 Cauru u garumi versijai C 93x 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos 2) Raupjums 1,5 mm max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums Ø 80 Ø O Att. 22 Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums 1 Dūmgāzu caurules horizontālais garums O Att. 23 Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums 1 Dūmgāzu caurules horizontālais garums ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 25

26 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Vairāku iekārtu pieslēgšana skurstenim Att. 24 Vienam dūmenim vairākas iekārtas ir iespējams pieslēgt tikai tad, ja to apkures un karstā ūdens sagatavošanas jauda nepārsniedz 30 kw (skatīt 20. tab.). BĪSTAMI: Saindēšanās draudi! Ja dūmgāzu novadīšanas sistēmai tiek pieslēgtas vairākas iekārtas, tad nepiemērotu apkures iekārtu gadījumā dīkstāves laikā var izplūst dūmgāzes. B Kopējai dūmgāzu novadīšanas sistēmai pieslēgt tikai tādas apkures iekārtas, kuras paredzētas vairāku iekārtu pieslēgšanai. īkumu skaits dūmgāzu novadīšanas sistēmas horizontālajā da ā maksimālais horizontālo dūmgāzu novadīšanas cauru u garums ,0 m Ø 80/ ,4 m Tab. 18 horizontālo dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 1 1 Ø 113 Ø 80/125 2,5 m O Šahtas forma kantaina Minimālais izmērs mm apa a Ø 190 mm Tab. 19 Grupa HG1 HG2 Apkures iekārta ar maksimālo jaudu līdz 16 kw ar maksimālo jaudu no 16 līdz 28 kw ar maksimālo jaudu HG3 no 28 līdz 30 kw Tab. 20 Apkures iekārtu grupēšana Apkures iekārtu skaits ) saska ā ar tabulu 20 Apkures iekārtu veids 1) Maksimālais dūmgāzu novadīšanas cauru u garums šahtā 2 HG1 21 m 1 HG1 1 HG2 15 m 2 HG2 21 m 2 HG3 15 m 3 HG1 21 m 2 HG1 1 HG2 15 m 1 HG1 2 HG2 15 m 3 HG2 12,5 m 3 HG3 7 m 4 HG1 21 m 3 HG1 1 HG2 13 m 2 HG1 2 HG2 13 m 1 HG1 3 HG2 10,5 m 5 5 HG1 21 m Tab. 21 vertikālo dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Uz katru 15, 30 vai 45 līkumu šahtā maksimālais dūmgāzu novadīšanas cauru u garums šahtā samazinās par 1,5 m. 26 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

27 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu caurules garuma aprē ina piemērs GB ar GA-K Ø = 1 m 45 = 1 m Ø = 2 m 87 = 2 m Ø 80/125 1) 1 = 2 m = 12 m O Att. 25 1) 90 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos faktiski = = 12 m + (2 1m)+(2 2m) = 18 m fakstiski ir par 18 m mazāks nekā maksimālais dūmgāzu cauru u kopējais montāžas garums max, kas ir 24 m ( 17. tabula). ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 27

28 Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstrasse D Wetzlar

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A A B C D E F G 47 17 21 18 19 19 18 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A A B C D E F G 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst ES regulu 811/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija kondensācijas tipa gāzes apkures katlam Logano plus GB402 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 646 426 (10/2010) LV Satura rādītājs

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Sērijas apraksts: Wilo-Stratos PICO-Z

Sērijas apraksts: Wilo-Stratos PICO-Z Sērijas apraksts:, /-, /- Modelis Slapjā rotora cirkulācijas sūknis ar skrūsaienojumu, bloķējošās strāas pārbaudes EC motors un integrēta elektroniskā jaudas regulēšana. Modeļa koda atšifrējums Piemērs:

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants),4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 6 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 6 5 v 1 2 3 4 5 6 7 Rp ½,5 1, p-c 1,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Atļautie

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa sienas gāzes katls Logamax plus GB62-80/00 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam rūpīgi izlasīt pirms montāžas un apkopes 7 746 800 4 (02/2008) LV Iekārtas

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI

FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI Mikroklimats FIZIKĀLO FAKTORU KOPUMS, KAS VEIDO ORGANISMA SILTUMAREAKCIJU AR APKĀRTĒJO VIDI UN NOSAKA ORGANISMA SILTUMSTĀVOKLI P 1 GALVENIE MIKROKLIMATA RĀDĪTĀJI gaisa temperatūra gaisa g relatīvais mitrums

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA saskaņā ar Regulas (ES) 305/2011 (par būvizstrādājumiem) III pielikumu Hilti ugunsdrošās putas CFS-F FX Nr. Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Unikālais izstrādājuma tipa

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6

Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6 Datu lapa: Wilo-Stratos PICO 15/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants) 5 4 3 2 1 v 1 2 3 4 5 6,5 1, p-c 1,5 2, Rp 1 m/s 1 2 3 4,2,4,6,8 1, 1,2,4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Stratos PICO 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināms gāzes apkures katls CERACLASSEXCELLENCE

Pie sienas stiprināms gāzes apkures katls CERACLASSEXCELLENCE Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināms gāzes apkures katls CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Latvija. Innovens Pro. Gāzes kondensācijas sienas katli MCA Uzstādīšanas un servisa instrukcija

Latvija. Innovens Pro. Gāzes kondensācijas sienas katli MCA Uzstādīšanas un servisa instrukcija Innovens Pro Latvija LV Gāzes kondensācijas sienas katli MCA 45-65 - 90-5 Uzstādīšanas un servisa instrukcija 76533-00-04 Saturs Drošība...8. Vispārīgi drošības noteikumi...8. Rekomendācijas...9.3 Atbildība...9.3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR 6 720 645 304-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZWB 24-1 AR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων...........

Διαβάστε περισσότερα

Modificējami balansēšanas vārsti USV

Modificējami balansēšanas vārsti USV Modificējami balansēšanas vārsti USV Izmantošana/apraksts USV-I USV vārsti ir paredzēti manuālai plūsmas balansēšanai apkures un dzesēšanas sistēmās. Vārsts USV-I (ar sarkano pogu) kopā ar vārstu USV-M

Διαβάστε περισσότερα

Uponor PE-Xa. Ātrs, elastīgs, uzticams

Uponor PE-Xa. Ātrs, elastīgs, uzticams Uponor PE-Xa Ātrs, elastīgs, uzticams Pasaulē pirmās, vislabākās un visbiežāk izmantotās PEX sistēmas Plastmasas risinājumu pionieru kompetence, vairāk nekā četru dekāžu pieredzes rezultāts Sistēma izstrādāta

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER

INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER APRAKSTS: INSTRUKCIJA ERNEST BLUETOOTH IMMOBILIZER BLUETOOTH IMOBILAIZERS ir transporta līdzekļa papildus drošibas sistēma. IERĪCES DARBĪBA 1. Ja iekārta netiek aktivizēta 1 minūtes laikā, dzinējs izslēdzas.

Διαβάστε περισσότερα

Deviflex Āra apkures iekārtas DTCE DTIK DSM3 DTIV

Deviflex Āra apkures iekārtas DTCE DTIK DSM3 DTIV Intelligent Heating Instalācijas norādes DTCE DTIK DSM3 DTIV www.devi.com 0 Indekss 1 Ievads................................................... 1 1.1 Drošības instrukcijas.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Instalācijas norādes. DEVIflex Āra apkures iekārtas DTCE DTIK DSM3 DTIV.

Instalācijas norādes. DEVIflex Āra apkures iekārtas DTCE DTIK DSM3 DTIV. Instalācijas norādes DTCE DTIK DSM3 DTIV www.devi.com Indekss 1 Ievads................................................. 3 1.1 Drošības instrukcijas..................................... 3 1.2 Instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Aidosti kotimainen. KABEĻU TREPE KS20

Aidosti kotimainen. KABEĻU TREPE KS20 Aidosti kotimainen. KABEĻU TREPE Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

INDRĀNU IELA 1 KOKNESE

INDRĀNU IELA 1 KOKNESE Pielikums Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumiem Nr. 160 Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu vērtībām INDRĀNU IELA 1 KOKNESE 2 I. Vispārīgie jautājumi 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 33. OLIMPIĀDE. 4. klase

LATVIJAS RAJONU 33. OLIMPIĀDE. 4. klase Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5.-5.).kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 33. OLIMPIĀDE 4. klase 33.. Ievietot

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Godātais klient, Kas ir Pipelife?

Godātais klient, Kas ir Pipelife? Godātais klient, Piedāvājam Jums ielūkoties šajā brošūrā, kurā tiek aplūkoti notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadi. Šajā izdevumā apskatīsim tikai ārpus ēkas izmantojamus pašteces kanalizācijas cauruļvadus.

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI LOGU UN DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJA PĒC LVS EN

CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI LOGU UN DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJA PĒC LVS EN LOGU DIZAINS CEĻVEDIS LOGU UN DURVJU IZVĒLEI www.rehau.lv Būvniecība Autobūve Industrija PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas procesā nepieciešami skaidrojumi normatīviem un prasībām. Eiropas

Διαβάστε περισσότερα

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/ ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 009/0196/1DP/1...1.5/09/IPIA/VIAA/001 ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

PAR ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTI. 1. Ievads

PAR ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTI. 1. Ievads 1 PAR ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTI. 1. Ievads 2012.gada 6. decembrī Saeima pieņēma jaunu Ēku energoefektivitātes likumu. Likuma mērķis ir veicināt energoresursu racionālu izmantošanu, uzlabojot ēku energoefektivitāti,

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem

RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem RA-N radiatora vārsti ar integrētiem priekšiestatījumiem Sertificēts atbilstoši EN 215 Taisnais variants Stūra variants Horizontāls stūra variants Variants uzstādīšanai kreisajā stūrī Pielietojums Visus

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS REPUBLIKAS 38. OLIMPIĀDE

LATVIJAS REPUBLIKAS 38. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas: Adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas Republikas 6.-5. matemātikas olimpiādes" LATVIJAS REPUBLIKAS 8. OLIMPIĀDE UZDEVUMI 8. klase 8.. Vai eksistē tāda kvadrātfukcija

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

InfoPost. HUPshrink. hermētiski noslēgt, izolēt, aizsargāt

InfoPost. HUPshrink. hermētiski noslēgt, izolēt, aizsargāt InfoPost LV HUPshrink hermētiski noslēgt, izolēt, aizsargāt elektriskā izolācija mitruma aizsardzība mehāniskā aizsardzība detaļu remonts aizsardzība pret koroziju HUPshrink Siltumā saraujošās caurules

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

LEK 043 Pirmais izdevums 2002 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Tikai lasīšanai 043 LEK 2002

LEK 043 Pirmais izdevums 2002 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Tikai lasīšanai 043 LEK 2002 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 043 Pirmais izdevums 2002 SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Latvijas Elektrotehniskā komisija LEK 043 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 043 Pirmais izdevums 2002 SPĒKA KABEĻLĪNIJU

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS PĀRSPRIEGUMU AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS

ENERGOSTANDARTS PĀRSPRIEGUMU AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 042-1 Pirmais izdevums 2005 PĀRSPRIEGUMU AIZSARDZĪBA VIDSPRIEGUMA ELEKTROTĪKLOS Energostandartā aprakstīti vispārīgie principi pārspriegumu aizsardzības ierīkošanai 6 20 kv

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā.

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā. 2 Satura rādītājs 1. Drošības pasākumi... 4 2. Vispārēja informācija... 5 3. Sagatavošana darbam... 6 4. Darbs ar iekārtu... 8 5. Specifikācija... 9 6. Tehniskā apkope un tīrīšana... 10 7. Garantijas saistības.

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

1.6. Terase Mājām, kurām pēc projekta ir paredzēta terase, standarta piedāvājumā ir apstrādāti (impregnēti) terases dēļi, biezums 28mm-30mm.

1.6. Terase Mājām, kurām pēc projekta ir paredzēta terase, standarta piedāvājumā ir apstrādāti (impregnēti) terases dēļi, biezums 28mm-30mm. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA KOKA VASARNĪCĀM. Koka vasarnīcu būvkomplekta raksturojums.. Sienas Māju sienām izmantotais kokmateriāls tiek rūpnieciski apstrādāts, izžāvēts (mitruma koeficients -%), ēvelēts ar Wiening

Διαβάστε περισσότερα

ISOVER ULTIMATE. ugunsdrošās izolācijas vate

ISOVER ULTIMATE. ugunsdrošās izolācijas vate ISOVER ULTIMATE ugunsdrošās izolācijas vate Vairāk nekā 1 miljons droši izolētu kvadrātmetru! Nekas mūsu dzīvībai nav svarīgāks par gaisu, ko elpojam. Baltijas klimatiskie apstākļi mums spiež lielāko dzīves

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα

ūvfizika ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Andris Vulāns, Msc. Ing

ūvfizika ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Andris Vulāns, Msc. Ing ENERGOEFEKTĪVAS ĒKAS PROJEKTĒŠANA LIKUMDOŠANA, NOSACĪJUMI, PIEREDZE P - 1 Būvniecības likums 2.pants. Likuma mērķis Likuma mērķis ir kvalitagvas dzīves vides radīšana, nosakot efekgvu būvniecības procesa

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Rekurentās virknes. Aritmētiskā progresija. Pieņemsim, ka q ir fiksēts skaitlis, turklāt q 0. Virkni (b n ) n 1, kas visiem n 1 apmierina vienādību

Rekurentās virknes. Aritmētiskā progresija. Pieņemsim, ka q ir fiksēts skaitlis, turklāt q 0. Virkni (b n ) n 1, kas visiem n 1 apmierina vienādību Rekurentās virknes Rekursija ir metode, kā kaut ko definēt visbiežāk virkni), izmantojot jau definētas vērtības. Vienkāršākais šādu sakarību piemērs ir aritmētiskā un ǧeometriskā progresija, kuras mēdz

Διαβάστε περισσότερα

PANEĻU RADIATORI TEHNISKAIS KATALOGS 11/2015 AUGSTĀKA EFEKTIVITĀTE

PANEĻU RADIATORI TEHNISKAIS KATALOGS 11/2015 AUGSTĀKA EFEKTIVITĀTE PANEĻU RADIATORI TEHNISKAIS KATALOGS 11/2015 AUGSTĀKA EFEKTIVITĀTE 2 SATURA RĀDĪTĀJS Tehniskā informācija 3 Satura rādītājs LAPA INFORMĀCIJA ECO Kvalitāte T6 - priekšrocības Modernizācija Tipu apskats

Διαβάστε περισσότερα

UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA

UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA UZSTĀDĪŠANAS ROKASGRĀMATA R410A Split Series Modeļi FTXL25J2V1B FTXL35J2V1B ATXL25J2V1B ATXL35J2V1B CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA CE - VYHLÁSENIE-ZHODY CE - UYGUNLUK-BEYANI CE

Διαβάστε περισσότερα

MARING d.o.o. HEATING TEHNOLOGY HEIZUNGSTECHNIK APKURES TEHNIKA

MARING d.o.o. HEATING TEHNOLOGY HEIZUNGSTECHNIK APKURES TEHNIKA MRING d.o.o. HETING TEHNOLOGY HEIZUNGSTECHNIK PKURES TEHNIK 2017 HYDRULIC SEPRTORS HYDRULISCHE WEICHEN HIDRULISKIE TDLĪTĀJI HETING MNIFOLDS HEIZUNGSVERTEILER PKURES KOLEKTORI HETING CIRCUIT MODULES HEIZKREISSETS

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA

ENERGOSTANDARTS SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 043 Pirmais izdevums 2002 SPĒKA KABEĻLĪNIJU PĀRBAUDES METODIKA Šajā standartā tiek apskatītas spēka kabeļu izolācijas pārbaudes normas, apjomi un metodika pēc to ieguldīšanas

Διαβάστε περισσότερα

Īsi atrisinājumi Jā, piemēram, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4. Piezīme. Uzdevumam ir arī vairāki citi atrisinājumi Skat., piemēram, 1. zīm.

Īsi atrisinājumi Jā, piemēram, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4. Piezīme. Uzdevumam ir arī vairāki citi atrisinājumi Skat., piemēram, 1. zīm. Īsi atrisinājumi 5.. Jā, piemēram,,,,,, 3, 4. Piezīme. Uzdevumam ir arī vairāki citi atrisinājumi. 5.. Skat., piemēram,. zīm. 6 55 3 5 35. zīm. 4. zīm. 33 5.3. tbilde: piemēram, 4835. Ievērosim, ka 4 dalās

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Wilo-Rexa UNI. Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Ed.01/

Pioneering for You. Wilo-Rexa UNI. Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija Ed.01/ Pioneering for You Wilo-Rexa UNI Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija 6082109 Ed.01/2017-03 Satura rādītājs 1 Vispārīga informācija... 5 1.1 Par šo instrukciju... 5 1.2 Autortiesības... 5 1.3 Tiesības

Διαβάστε περισσότερα

10. klase 1. uzdevuma risinājums A. Dēļa garums l 4,5 m. sin = h/l = 2,25/4,5 = 0,5 = (2 punkti) W k. s = 2,25 m.

10. klase 1. uzdevuma risinājums A. Dēļa garums l 4,5 m. sin = h/l = 2,25/4,5 = 0,5 = (2 punkti) W k. s = 2,25 m. 0. klase. uzdevuma risinājums A. Dēļa garums l 4,5 m. sin = h/l =,5/4,5 = 0,5 = 0 0. ( punkti) B. v o = 0 m/s. Tādēļ s = at / un a = s/t Ja izvēlas t = s, veiktais ceļš s = 4m. a = 4/ = m/s. ( punkti)

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskais apraksts. 72 Mini sadales IP Modulārās aizsardzības ierīces. 107 Modulārās vadības ierīces

Tehniskais apraksts. 72 Mini sadales IP Modulārās aizsardzības ierīces. 107 Modulārās vadības ierīces Tehniskais apraksts 7 Mini sadales IP0 8 Modulārās aizsardzības ierīces 07 Modulārās vadības ierīces 7 Ēku elektroiekārtu vadības sistēma tebis TS Mini sadales IP 0 GD0/GD0/GD06/GD08/GD0 Kopējais apraksts:

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Υποδείξεις για την απαγωγή Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-24 GB072-24K Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa. 8. klases uzdevumu atrisinājumi

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa. 8. klases uzdevumu atrisinājumi Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa 8. klases uzdevumu atrisinājumi 1. ΔBPC ir vienādmalu trijstūris, tādēļ visi tā leņķi ir 60. ABC = 90 (ABCDkvadrāts), tādēļ ABP = 90 - PBC = 30. Pēc dotā BP = BC un, tā kā

Διαβάστε περισσότερα

Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadoša pašizlīdzinoša epoksīdu pārklājuma sistēma

Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadoša pašizlīdzinoša epoksīdu pārklājuma sistēma Materiāla apraksts Rediģēts 29.07.2009. Versijas Nr. 0001 Sikafloor -262 AS N Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadoša pašizlīdzinoša epoksīdu pārklājuma sistēma Construction Produkta apraksts ir divkomponentu

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode Publicēts: Latvijas Vēstnesis > 03.02.2009 18 (4004) > Dokumenti > Ministru kabineta noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr.39 Rīgā 2009.gada 13.janvārī (prot. Nr.3 17. ) Ēkas energoefektivitātes aprēķina

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

Fasāžu siltināšana izmantojot sertificētas sistēmas. ETAG 004

Fasāžu siltināšana izmantojot sertificētas sistēmas. ETAG 004 Fasāžu siltināšana izmantojot sertificētas sistēmas. ETAG 004 Šis materiāls tapis sadarbībā ar: Paroc Knauf Valmieras stikla šķiedra Sakret Tenax Kas reglamentē siltināšanas sistēmas projektēšanu: Jāizvēlas

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Naftas produktu atdalītāju sistēmas Labko

Naftas produktu atdalītāju sistēmas Labko Aprīlis 2011 Naftas produktu atdalītāju sistēmas Labko Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas no noliktavu un rūpnieciskām teritorijām, garāžām, autostāvvietām, DUS, lidostām, u.c. Droši risinājumi Tvertnes

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

Altira & OptiLine Ātrā ( klik ) stiprinājumu sistēma

Altira & OptiLine Ātrā ( klik ) stiprinājumu sistēma Risinājumi komerciālām ēkām Altira & OptiLine Ātrā ( klik ) stiprinājumu sistēma Katalogs 2008 P0708 P0934 P94925 P0980 P8957 P9439 P094 P0964 P0975 P80527 P092 P094 Ātrā ( klik ) stiprinājumu sistēma

Διαβάστε περισσότερα

BŪVDARBU APJOMI 1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI

BŪVDARBU APJOMI 1. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS DARBI BŪVDARBU APJOMI Būve: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana Objekta adrese: Pīlādžu iela 5, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadošs epoksīdu pārklājums

Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadošs epoksīdu pārklājums Construction Materiāla apraksts Rediģēts 02.09.2014. Versijas Nr. 0002 Sikafloor -220W Conductive Divkomponentu elektrostatisko strāvu vadošs epoksīdu pārklājums Produkta apraksts ir divkomponentu epoksīdu

Διαβάστε περισσότερα

Vadības modulis 2 apkures lokiem

Vadības modulis 2 apkures lokiem LV Vadības modulis 2 apkures lokiem AD290 C-Mix Uzstādīšanas un apkopes instrukcija Saturs 1. Ievads...3 1.1. Izmantotie simboli...3 1.2. Abreviatūras...3 2. Drošības instrukcijas un ieteikumi...3 3. Tehniskais

Διαβάστε περισσότερα

Klasificēšanas kritēriji, ņemot vērā fizikāli ķīmiskās īpašības

Klasificēšanas kritēriji, ņemot vērā fizikāli ķīmiskās īpašības , ņemot vērā fizikāli ķīmiskās īpašības Mg.sc.ing. Līga Rubene VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Informācijas analīzes daļa Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa 20.04.2017.

Διαβάστε περισσότερα

tips telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes paklājs WORVERK FORMA jāprecizē

tips telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes paklājs WORVERK FORMA jāprecizē RTU Elektronikas un telekomunikāciju ēkas RED B 2013.07.10 tips 8 tips 9 grīdas - papildinātas apstrādes prasības grīdas - papildinātas apstrādes prasības grīdlīstes un papildus detaļas - mainīts materiāls

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

1. uzdevums. 2. uzdevums

1. uzdevums. 2. uzdevums 1. uzdevums Reaktīvā pasažieru lidmašīna 650 km lielu attālumu bez nosēšanās veica 55 minūtēs. Aprēķini lidmašīnas kustības vidējo ātrumu, izteiktu kilometros stundā (km/h)! 1. solis Vispirms pieraksta

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

EISEMANN ugunsdzēsības, militāro un glābšanas dienestu aprīkojums. DIN produkti

EISEMANN ugunsdzēsības, militāro un glābšanas dienestu aprīkojums. DIN produkti EISEMANN ugunsdzēsības, militāro un glābšanas dienestu aprīkojums DIN produkti ε DIN aprīkojums DIN aprīkojuma klāstā speciālajiem dienestiem ir šāds ekipējums: Apgaismojuma aprīkojums Kabeļu spoles Tripodi

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika Tiesību akts: spēkā esošs Ministru kabineta noteikumi Nr.339 Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 64. ) Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" Izdoti

Διαβάστε περισσότερα

Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi

Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi Projekts (vienošanās ) Jauna tehnoloģija magnētiskā lauka un tā gradienta mērīšanai izmantojot nanostrukturētu atomārās gāzes vidi Izveidotā jaunā magnētiskā lauka gradienta mērīšanas moduļa apraksts Aktivitāte

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

SKRŪVPĀĻI Speciālais kurss

SKRŪVPĀĻI Speciālais kurss RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvniecības fakultāte Būvkonstrukciju katedra Andīna SPRINCE, Leonīds PAKRASTIŅŠ SKRŪVPĀĻI Speciālais kurss Rīga 2010 UDK 624.154-428(075.8) Sp 920 s Sprince A., Pakrastiņš

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi LEEA Rīga 2008 Saturs 1. Tehnisko noteikumu mērķis... 3 2. Tehnisko noteikumu mērķauditorija... 3 3. Terminoloģija un simboli... 3 4. Iesniedzamā dokumentācija...

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 245/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Διαβάστε περισσότερα