Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu"

Transcript

1 Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta O ogamax plus GB GB GB GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt (12/2010) V

2 2 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

3 Satura rādītājs Satura rādītājs 1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi Simbolu skaidrojums Drošības norādījumi Montāžas izmēri (mm) Horizontāls dūmgāzu caurules pieslēgums Vertikālā dūmgāzu novadīšana ietošana Vispārējie dati Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta Kombinēšana ar dūmgāzu piederumiem Dūmgāzu novadīšanas sistēmu veidu klasifikācija saska ā ar CEN Norādījumi par montāžu Vispārīgā da a Vertikāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ar pamatpiederumiem DO, DO-S Kombinēšana ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar izvadu caur jumtu Uzstādīšanas vieta un gaisa pievadīšanas/ dūmgāzu novadīšanas sistēma Kontrolatveru izvietojums Minimālie attālumi virs jumta Horizontāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ar pamatpiederumiem WH, WS Kombinēšana ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma C 13x caur ārsienu Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma C 33x caur jumtu Kontrolatveru izvietojums Dalītu cauru u pieslēgums ar pamatpiederumiem GA-K Vairāku iekārtu pieslēgšana dūmvadam Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu caurule gar fasādi, pamatpiederums GAF-K Dūmgāzu caurule šahtā Kontrolatveres Prasības attiecībā uz dūmgāzu novadīšanas sistēmu Šahtas izmēru pārbaude Esošu šahtu un dūme u tīrīšana Prasības šahtas konstrukcijai Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Vispārīgā da a Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumu noteikšana Iebūvēšanas situācijas analīze Raksturlielumu noteikšana Horizontālo dūmgāzu cauru u garumu pārbaude (ne visās dūmgāzu novadīšanas sistēmās!) Dūmgāzu novadīšanas veidi Dūmgāzu caurules garuma aprē ina piemērs GB ar GA-K ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 3

4 1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi 1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi 1.1 Simbolu skaidrojums Brīdinājumi Brīdinājumi tekstā ir apzīmēti ar pelēku brīdinājuma trijstūri un ierāmēti. Ja pastāv strāvas radītas briesmas, izsaukuma zīme trijstūrī tiek nomainīta pret zibens simbolu. Signālvārdi brīdinājuma sākumā apzīmē seku veidu un nopietnību gadījumā, ja nav veikti pasākumi briesmu novēršanai. NORĀDĪJUMS norāda, ka var rasties materiālie zaudējumi. UZMANĪBU norāda, ka personas var gūt vieglas vai vidēji smagas traumas. BRĪDINĀJUMS norāda, ka personas var gūt smagas traumas. BĪSTAMI norāda, ka personas var gūt dzīvībai bīstamas traumas. 1.2 Drošības norādījumi Nevainojama iekārtas darbība tiek garantēta tikai tad, ja ievēroti šajā montāžas instrukcijā minētie norādījumi. Saistībā ar uzlabojumiem paturētas tiesības veikt tehniskas izmai as. Iekārtas uzstādīšana jāveic autorizētam montierim. Iekārtas montāžā jāievēro attiecīgā montāžas instrukcija. Sajūtot dūmgāzu smaku B Izslēgt iekārtu. B Atvērt logus un durvis. B Zi ot montāžas firmai. Uzstādīšana, pārbūve B Iekārtas uzstādīšanu vai pārveidošanu drīkst veikt tikai oficiāli atzīts specializēts uz ēmums. B Dūmgāzu novadkanālu modificēšana nav at auta. Svarīga informācija Citi simboli Svarīga informācija, kas nenorāda uz cilvēkiem vai materiālām vērtībām pastāvošām briesmām, tiek apzīmēta ar blakus redzamo simbolu. Šī informācija no pārējā teksta ir atdalīta ar līniju virs un zem tās. Simbols Nozīme B Rīcība Norāde uz citām vietām dokumentā vai uz citiem dokumentiem Uzskaitījums/ieraksts sarakstā Uzskaitījums/ieraksts sarakstā (2. līmenis) Tab. 1 4 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

5 ietošana 2 2 ietošana 2.1 Vispārējie dati Pirms apkures iekārtas uzstādīšanas un dūmgāzu novadīšanas sistēmas veidošanas sa emiet at auju atbildīgajās būvinstitūcijās un no iecirk a dūmvadu tīrītāja. Dūmgāzu piederums ir CE sertifikācijas sastāvda a. Šī iemesla dē at auts izmantot tikai ori inālos dūmgāzu piederumus. Degšanai nepieciešamā gaisa caurules virsmas temperatūra nepārsniedz 85 C. Saska ā ar Tehniskajiem noteikumiem par gāzes vadiem TRGI 2008 vai, attiecīgi, Tehniskajiem noteikumiem darbā ar saš idrināto gāzi TRF 1996 nav nepieciešams ievērot minimālos attālumus no degošiem būvmateriāliem. Atseviš u valstu noteikumi (BO, FeuVo) var būt atš irīgi un izvirzīt par obligātu prasību ievērot minimālos attālumus no degošiem būvmateriāliem. Pie aujamais maksimālais degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas cauru u garums ir atkarīgs no izmantotās kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas un degšanai nepieciešamā gaisa/dūmgāzu cauru u līkumu skaita. Aprē inu skat 5. noda ā, sākot no 18. lpp. 2.2 Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta GB GB GB GB072-24K Tab. 2 Prod. ID-Nr. CE-0085 BU0450 CE-0085 BU0450 CE-0085 BU0450 Minētās apkures iekārtas ir pārbaudītas un at autas izmantošanai saska ā ar EK gāzes iekārtu direktīvām (90/396/EEK, 92/42/EEK, 2006/95/EEK, 2004/108/ EEK) un EN Kombinēšana ar dūmgāzu piederumiem Dūmgāzu novadīšanai no kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtām var izmantot sekojošus dūmgāzu novadīšanas piederumus: Dūmgāzu novadīšanas piederums - koncentriskā caurule, Ø 60/100 mm Dūmgāzu novadīšanas piederums - koncentriskā caurule, Ø 80/125 mm Dūmgāzu novadīšanas piederums - vienkārša caurule Ø 80 mm Ori inālo dūmgāzu novadīšanas piederumu apzīmējumus, kā arī pasūtījuma numurus var atrast aktuālajā cenrādī. ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 5

6 2 ietošana 2.4 Dūmgāzu novadīšanas sistēmu veidu klasifikācija saska ā ar CEN Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar koncentrisko cauruli (x mar ējums) Dalīta (divu cauru u) dūmgāzu novadīšanas sistēma C 13 C 13x WH/WS (ierobežoti uzstādīšanas nosacījumi) C 33 C 33x DO WH/WS DO-S C 43 C 43x AS-K C 53 C 53x Tab. 3 GA-K GAF-K 6 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

7 ietošana 2 Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar koncentrisko cauruli (x mar ējums) Dalīta (divu cauru u) dūmgāzu novadīšanas sistēma C 83 C 93 C 93x GA-K B 23 B 23p GA GN B 33 Tab. 3 GA-X ar GA-K GA-X ar AS-K ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 7

8 3 Norādījumi par montāžu 3 Norādījumi par montāžu 3.1 Vispārīgā da a B Ievērot dūmgāzu piederumu montāžas instrukcijas. B Horizontālos dūmgāzu novadīšanas kanālus izveidot ar 3 (= 5,2 %, 5,2 cm uz metru) kāpumu dūmgāzu plūsmas virzienā. B Mitrās telpās degšanai nepieciešamā gaisa caurulei jāveido izolācija. B Kontrolatveres jāiebūvē tā, lai tām būtu pēc iespējas vieglāk piek ūt. B Izmantojot karstā ūdens tvertnes, emt vērā to izmērus, veicot dūmgāzu novadīšanas piederumu uzstādīšanu. B Pirms dūmgāzu piederumu montāžas: blīvējumus pie uzmavām viegli ieziest ar š īdinātājus nesaturošu smērvielu (piem., "Centrocerin"). B Montējot dūmgāzu/degšanai nepieciešamā gaisa cauru u dūmgāzu piederumus, caurules vienmēr jāiebīda uzmavās līdz galam. 3.2 Vertikāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ar pamatpiederumiem DO, DO-S Kombinēšana ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Dūmgāzu novadīšanas piederumu Vertikālā gaisa pievadīšana/dūmgāzu novadīšana starp apkures iekārtu un izvadu caur jumtu jebkurā vietā var kombinēt ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Koncentriskā caurule, Koncentriskās caurules līkums (15-87 ) vai Koncentriskā caurule ar kontrolatveri Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar izvadu caur jumtu Saska ā ar TRGI 2008 (Tehniskie noteikumi par gāzes vadiem) 0,4 m attālums no dūmgāzu novadīšanas piederumu atveres līdz jumta virsmai ir pietiekams, jo minēto Buderus kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu nominālā siltuma jauda nepārsniedz 50 kw Uzstādīšanas vieta un gaisa pievadīšanas/ dūmgāzu novadīšanas sistēma Saska ā ar TRGI 2008 spēkā ir šādi noteikumi: Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu uzstādīšana telpā, kurā virs griestiem atrodas tikai jumta konstrukcija: Ja attiecībā uz griestiem tiek izvirzītas ugunsizturības laika prasības, degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas un dūmgāzu novadīšanas caurulēm starp griestu augšējo malu un jumta segumu jābūt izolētām ar nedegošu materiālu, kam piemīt nepieciešamais ugunsizturības laiks. Ja attiecībā uz griestiem netiek izvirzītas ugunsizturības laika prasības, degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdes nodrošināšanas un dūmgāzu novadīšanas caurulēm starp griestu augšējo malu un jumta segumu jābūt ievietotām nedegoša materiāla šahtā, kas ir noturīga pret deformāciju, vai metāla aizsargcaurulē (mehāniskā aizsardzība). Ja degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas un dūmgāzu novadīšanas caurules ēkā iet cauri stāviem, visas caurules ārpus uzstādīšanas telpas jāliek šahtā, kuras ugunsizturības laiks ir vismaz 90 minūtes, un neliela augstuma ēkās vismaz 30 minūtes. Ēkās atbilstoši 1. un 2. ugunsdrošības klasei tikai ar vienu apdzīvojamo vienību šahta var neatbilst nevienai ugunsdrošības klasei Kontrolatveru izvietojums Dūmgāzu novadīšanas sistēmām, kas pārbaudītas kopā ar gāzes iekārtu un nepārsniedz 4 m garumu, pietiek ar vienu kontrolatveri. Modelim ogamax plus GB072 pietiek ar mērīšanas atverēm uz iekārtas. Dūmgāzu caurules vertikālā posma zemākā kontrolatvere var tikt veidota sekojoši: dūmgāzu sistēmas vertikālajā da ā, tieši virs savienojuma elementa ievada vai no sāniem savienojuma elementā, ne tālāk par 0,3 m no līkuma dūmgāzu sistēmas vertikālajā da ā vai taisna savienojuma elementa priekšpusē maksimāli 1 m attālumā no līkuma uz dūmgāzu novadsistēmas vertikālo da u. Dūmgāzu novadīšanas sistēmās, kuras nav iespējams iztīrīt pie izejas atveres, augšā ir jāparedz papildus pārbaudes lūka, ne zemāk par 5 m zem izejas atveres. Dūmgāzu cauru u vertikālajiem posmiem, kuru slīpums starp asi un vertikāli ir lielāks par 30, kontrolatveres nepieciešams iebūvēt maksimāli 0,3 m attālumā no līkumiem. Vertikāliem posmiem augšējo kontrolatveri var arī neveidot, ja: dūmgāzu novadsistēmas vertikālā da a tiek novietota maksimāli 30 slīpumā un apakšējā kontrolatvere atrodas maksimāli 15 m attālumā no dūmvada izejas atveres. Kontrolatveres jāiebūvē tā, lai tām būtu pēc iespējas vieglāk piek ūt. 8 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

9 Norādījumi par montāžu Minimālie attālumi virs jumta Slīps jumts ai ievērotu minimālos attālumus virs jumta, modelim Buderus pieejama dūmvada izejas atveres uzga a versija ar 1 m attālumu no jumta. Šajā sakarā ievērojiet nacionālos normatīvos aktus. Horizontāls jumts degoši būvmateriāli nedegoši būvmateriāli X 1500 mm 500 mm Tab. 4 X Att. 2 A B 400 mm, re ionos ar lielu sniega daudzumu 500 mm 667 mm (atkarībā no piederumiem) O α 45, re ionos ar lielu sniega daudzumu 30 Tab. 5 Att. 1 Gaisa/dūmgāzu caurules izvads caur slīpu jumtu ir piemērots tikai jumtiem ar slīpumu no 15 līdz 55 atkarībā no varianta. 1 * 1 < 1,5 > 1,5 < 1, O Att. 3 Minimālais attālums līdz logiem, izmantojot komplektāciju DO (piemēri saska ā ar MuFeuVO); (izmēri doti m) * nav nepieciešams ievērot noteiktu attālumu ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 9

10 3 Norādījumi par montāžu 3.3 Horizontāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ar pamatpiederumiem WH, WS Kombinēšana ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Dūmgāzu novadīšanas piederumu WH/WS starp apkures iekārtu un izvadu caur sienu jebkurā vietā var kombinēt ar dūmgāzu novadīšanas piederumiem Koncentriskā caurule, Koncentriskais līkums (15-87 ) vai Koncentriskā caurule ar kontrolatveri Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma C 13x caur ārsienu Ievērot atš irīgos noteikumus par maks. pie aujamo apkures jaudu (piem., Tehniskos noteikumus par gāzesvadiem TRGI 2008, Tehniskos noteikumus darbā ar saš idrināto gāzi TRF 1996, federālo zemju būvnoteikumus BO, Noteikumus par sadedzināšanas iekārtām FeuVO). Ievērot minimālos attālumus līdz logiem, durvīm, mūra sienu izvirzījumiem vai pārkarēm un netālu novietotu dūmvadu izejas atverēm. Koncentriskās caurules izejas atveri saska ā ar Tehniskajiem noteikumiem par gāzes vadiem TRGI un federālo zemju būvnoteikumiem BO nedrīkst montēt šahtā zem zemes Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma C 33x caur jumtu Pasūtītājam, veidojot jumta segumu, jāievēro minimālie attālumi saska ā ar Tehniskajiem noteikumiem par gāzes vadiem TRGI. 0,4 m attālums no dūmgāzu novadīšanas piederuma atveres līdz jumta virsmai ir pietiekams, jo minēto Buderus kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtu nominālā siltuma jauda nepārsniedz 50 kw. Dūmgāzu novadīšanas piederumu izejas atverēm jābūt novietotām vismaz 1 m augstāk un vismaz 1,5 m atstatus no būvkonstrukcijām, kas atrodas uz jumta, atverēm, kas ved uz telpām, un neaizsargātām būvkonstrukcijām, kas veidotas no degošiem būvmateriāliem, iz emot jumta segumu Kontrolatveru izvietojums Dūmgāzu novadīšanas sistēmām, kas pārbaudītas kopā ar gāzes iekārtu un nepārsniedz 4 m garumu, pietiek ar vienu kontrolatveri. Modelim ogamax plus GB072 pietiek ar mērīšanas atverēm uz iekārtas. Horizontālos dūmgāzu cauru u/savienojuma elementu posmos jāparedz vismaz viena kontrolatvere. Maksimālais attālums starp kontrolatverēm ir 4 m. Kontrolatveres ir jāizvieto līkumos, kuru le is pārsniedz 45. Horizontāliem posmiem/savienojuma elementiem pietiek ar vienu kontrolatveri, ja horizontālais posms pirms kontrolatveres nav garāks par 2 m un kontrolatvere horizontālajā posmā atrodas maksimāli 0,3 m attālumā no vertikālā posma, un horizontālajā posmā pirms kontrolatveres nav vairāk par diviem līkumiem. Gadījumā, ja nav pie aujama tīrīšanas laikā nesavākto sodrēju iek ūšana degkamerā, jāparedz papildus kontrolatvere degkameras tuvumā. 3.4 Dalītu cauru u pieslēgums ar pamatpiederumiem GA-K Dalītu cauru u pieslēgums minētajām iekārtām ir iespējams ar dūmgāzu piederumu GA-K. Degšanai nepieciešamā gaisa vads sastāv no atseviš as Ø 125 mm caurules. Montāžas piemērs dots 20. attēlā 23. lpp. 3.5 Vairāku iekārtu pieslēgšana dūmvadam Ja dūmvadam tiek pieslēgtas vairākas iekārtas, at auts izmantot kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas GB072-14, GB GB un GB072-24K. Pārbūve nav nepieciešama. Montāžas piemērs dots 24. attēlā 26. lpp. 3.6 Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšanas/dūmgāzu caurule gar fasādi, pamatpiederums GAF-K Dūmgāzu piederumu GAF-K starp degšanai nepieciešamā gaisa iesūkšanu un cauru u savienojuma uzmavu resp. atveres uzgali jebkurā vietā var kombinēt ar dūmgāzu piederumiem Koncentriskā caurule, Koncentriskais līkums (15-87 ) ja tā degšanai nepieciešamā gaisa caurule paliek nenosegta. Iespējams izmantot arī dūmgāzu piederumu Pārbaudes atvere. Montāžas piemērs dots 21. attēlā 24. lpp. 10 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

11 Norādījumi par montāžu Dūmgāzu caurule šahtā Kontrolatveres Saska ā ar DIN un DIN dūmgāzu novadīšanas sistēmām ekspluatācijai atkarībā no telpas gaisa ir jābūt viegli un droši pārbaudāmām un vajadzības gadījumā arī iztīrāmām. Šim nolūkam ir jāparedz kontrolatveres ( 4. att. un 5. att.). Izvietojot kontrolatveres (tīrīšanas atveres), bez DIN prasībām ir jāievēro arī attiecīgie nacionālie būvnormatīvi. Šajā jautājumā mēs iesakām konsultēties ar attiecīgo rajona galveno skurste slau i. Kontrolatveres komplektācijā DO un AS-K Ja ir pietiekami daudz brīvas vietas montāžai, ir jāparedz kontrolatvere. Ja nav pietiekami daudz brīvas vietas montāžai, konstrukcijās ar garumu, kas mazāks par 4 m, pēc konsultēšanās ar rajona galveno skurste slau i, no kontrolatverēm var atteikties. Šādā gadījumā pietiek ar mērīšanas atverēm katla pieslēguma vietā. Dūmgāzu novadīšanas sistēmas gatavība lietošanai ir apliecināma, veicot mērījumus. Katla pieslēguma vietas mērīšanas atverēs var izmantot arī endoskopu vizuālās pārbaudes veikšanai. Ja nav kontrolatveres, nepieciešamas tīrīšanas gadījumā ar lielākām pūlēm ir jāveic dūmgāzu novadīšanas sistēmas demontāža. Apakšējās kontrolatveres novietojums Pieslēdzot kondensācijas tipa gāzes apkures katlu GB072 dūmgāzu caurulei, kontrolatvere ir jāizveido dūmgāzu caurules vertikālajā posmā tieši virs dūmgāzu caurules līkuma, dūmgāzu caurules taisnā, horizontālā posma priekšpusē maksimāli 1 m attālumā no vertikālā posma līkuma, ja vien starp šiem punktiem neatrodas cits līkums ( 4. att.) vai dūmgāzu caurules horizontālā posma sānos maksimāli 30 cm attālumā no vertikālā posma līkuma ( 5. att.). Pieslēdzot kondensācijas tipa gāzes apkures katlu mitrumizturīgai dūmgāzu novadīšanas sistēmai (AS vairāku iekārtu pieslēgšana), apakšējā tīrīšanas atvere ir jāizveido zem zemākā pieslēguma mitrumizturīgas dūmgāzu novadīšanas sistēmas (AS) vertikālā posma pamatnē. Apakšējās kontrolatveres priekšā ir jāparedz vismaz 1 m 1 m atbalsta virsma atbilstoši DIN Augšējās kontrolatveres novietojums No augšējās kontrolatveres var atteikties, ja apakšējā kontrolatvere atrodas maksimāli 15 m attālumā no dūmvada izejas atveres, dūmgāzu caurules vertikālais posms ir izvietots (izvilkts) slīpi ne vairāk kā vienreiz un maksimāli par 30, apakšējā kontrolatvere ir izveidota atbilstoši DIN un ( 4. att. un 5. att.). Pirms un pēc katra līkuma, kurš pārsniedz 30, ir nepieciešama papildu apkopes lūka ar atvērumu līkumā. Augšējās kontrolatveres priekšā ir jāparedz vismaz 0,5 m 0,5 m atbalsta virsma atbilstoši DIN Att. 4 Att. 5 Kontrolatveres novietojuma piemērs horizontālā dūmgāzu caurulē bez līkuma uzstādīšanas telpā (izmēri doti m) PR PR 30 1 > 1 Kontrolatveru novietojuma piemērs dūmgāzu caurulē ar līkumu uzstādīšanas telpā - skats no augšas (izmēri doti m) 4. att. un 5. att. apzīmējumi: PR Kontrolatvere 0,3 < O O ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 11

12 3 Norādījumi par montāžu Prasības attiecībā uz dūmgāzu novadīšanas sistēmu Ja dūmgāzu caurule tiek likta iepriekš izbūvētā šahtā, esošās pieslēgumu atveres cieši jānoblīvē atbilstoši izmantotajiem būvmateriāliem. Šahtai jābūt veidotai no nedegošiem, pret deformāciju noturīgiem būvmateriāliem, ar ugunsizturības laiku vismaz 90 minūtes. Neliela augstuma (vienstāva) ēkām ir pietiekama 30 minūšu ilga ugunsizturība. Ēkās atbilstoši 1. un 2. ugunsdrošības klasei tikai ar vienu apdzīvojamo vienību šahta var neatbilst nevienai ugunsdrošības klasei Šahtas izmēru pārbaude Pirms dūmgāzu caurules uzstādīšanas B Pārbaudīt, vai šahta atbilst konkrētajā gadījumā nepieciešamajiem izmēriem. Ja izmēri a min vai D min ir mazāki par nepieciešamajiem, uzstādīšana nav at auta. Šahtas maksimālie izmēri nedrīkst būt lielāki par nepieciešamajiem, jo pretējā gadījumā dūmgāzu piederumus šahtā vairs nav iespējams nofiksēt Esošu šahtu un dūme u tīrīšana Dūmgāzu novadīšanas sistēma vēdināmā šahtā Ja dūmgāzes tiek novadītas vēdināmā šahtā ( 12. att., 13. att., 14. att., 15. att., 20. att.), tīrīšana nav nepieciešama. Gaisa pievadīšanas/dūmgāzu novadīšanas sistēma pretplūsmā Ja degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdes nodrošināšana notiek caur šahtu pretplūsmā ( 22. att., 23. att.), šahta jātīra sekojoši: Iepriekšējais šahtas/dūme a izmantojums Ventilācijas šahta Dūmgāzu novadīšana kurinot ar gāzi Nepieciešamā tīrīšana Pamatīga mehāniska tīrīšana Pamatīga mehāniska tīrīšana Š idrā vai cietā kurināmā apkures iekārtas dūmgāzu novadīšanas sistēma Pamatīga mehāniska tīrīšana; virsmas pārklāšana ar izolējošu līdzekli, lai novērstu mūrējumam pie epušo izmešu (piem., sēra) iek ūšanu degšanai nepieciešamajā gaisā Att. 6 Taisnstūra š ērsgriezums Tab. 8 Dūmgāzu novadīšanas sistēma a min a max Ø 80 mm 120 mm 350 mm Ø 80/125 mm 160 mm 400 mm Tab. 6 ai izvairītos no nepieciešamības pārklāt šahtas virsmu ar izolējošu līdzekli: izvēlēties no telpas gaisa atkarīgu ekspluatāciju vai iesūkt degšanai nepieciešamo gaisu caur koncentrisko cauruli šahtā vai dalītu cauruli no ārpuses. Att. 7 Apa ais š ērsgriezums Dūmgāzu novadīšanas sistēma D min D max Ø 80 mm 120 1) /140 mm 400 mm Ø 80/125 mm 160 mm 450 mm Tab. 7 1) Raupjums < 1,5 mm 12 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

13 Norādījumi par montāžu Prasības šahtas konstrukcijai Dūmgāzu caurule uz šahtu kā atseviš a caurule pamata komplektācijā GN, GA (B 23, B 23p ) ( 12. att., 13. att.) Uzstādīšanas telpā jābūt vienai ventilācijas atverei uz āru ar 150 cm 2 š ērsgriezumā vai divām ventilācijas atverēm ar š ērsgriezumu 75 cm 2 katrai. Vēdināšanas gaisa plūsma vēdināmā šahtā jānodrošina visā dūmgāzu caurules garumā. Šahtas ventilācijas atverei (vismaz 75 cm 2 ) jāatrodas apkures iekārtas uzstādīšanas telpā un jābūt nosegtai ar ventilācijas rež i. Dūmgāzu novadīšana šahtā ar koncentrisku cauruli pamata komplektācijā GA-X (B 33 ) ( 14. att., 15. att.) Uzstādīšanas telpā nav nepieciešama ventilācijas atvere uz āru, ja saska ā ar Tehniskajiem noteikumiem par gāzes vadiem TRGI 2008 ir nodrošināta pietiekama telpas kubatūra (4 m 3 telpas tilpuma uz katru nominālās siltuma jaudas kw). Pretējā gadījumā uzstādīšanas telpā jābūt vienai ventilācijas atverei uz āru ar 150 cm 2 š ērsgriezumā vai divām ventilācijas atverēm ar š ērsgriezumu 75 cm 2 katrai. Vēdināšanas gaisa plūsma vēdināmā šahtā jānodrošina visā dūmgāzu caurules garumā. Šahtas ventilācijas atverei (vismaz 75 cm 2 ) jāatrodas apkures iekārtas uzstādīšanas telpā un jābūt nosegtai ar ventilācijas rež i. Dūmgāzu novadīšana šahtā ar koncentrisko cauruli pamata komplektācijā ar GA-K un GA-K (C 53 ) ( 20. att.) Uzstādīšanas telpā ventilācijas atvere uz āru nav nepieciešama. Vēdināšanas gaisa plūsma vēdināmā šahtā jānodrošina visā dūmgāzu caurules garumā. Šahtas ventilācijas atverei (vismaz 75 cm 2 ) jāatrodas apkures iekārtas uzstādīšanas telpā un jābūt nosegtai ar ventilācijas rež i. Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšana caur šahtu pēc pretplūsmas principa pamata komplektācijā ar GA-K (C 93x ) ( 22. att., 23. att.) Degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdes nodrošināšana notiek kā pretplūsma ap dūmgāzu cauruli šahtā. Šahta neietilpst piegādes komplektā. Ventilācijas atvere uz āru nav nepieciešama. Nav at auts veidot šahtas ventilācijas atveri. Ventilācijas rež is nav nepieciešams. Degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšana caur koncentrisko cauruli šahtā pamata komplektācijā DO, DO-S (C 33x ) ( 19. att.) Degšanai nepieciešamā gaisa pieplūde tiek nodrošināta caur koncentriskās caurules gredzenspraugu šahtā. Šahta neietilpst piegādes komplektā. Ventilācijas atvere uz āru nav nepieciešama. Nav at auts veidot šahtas ventilācijas atveri. Ventilācijas rež is nav nepieciešams. ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 13

14 4 Montāžas izmēri (mm) 4 Montāžas izmēri (mm) 4.1 Horizontāls dūmgāzu caurules pieslēgums Kondensāta aizplūšanai: B Horizontālos dūmgāzu novadīšanas kanālus izveidot ar 3 (=5,2%, 5,2cm uz metru) kāpumu dūmgāzu plūsmas virzienā. Vertikālais dūmgāzu caurules pieslēgums tiek izmantots: dūmgāzu novadīšanai šahtā atbilstoši B 23, B 23p, B 33, C 33x, C 53x, C 93x horizontālai dūmgāzu novadīšanai atbilstoši C 13x, C 33x Vairāku iekārtu pieslēgšana skurstenim ,2 % K S O Att. 8 Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 80/125 mm vai Ø 80 mm 1 Apkopes lūka ar atveri līkumā 87 Ø 80/125 mm 2 Dūmgāzu adapters (apkures iekārtas piegādes komplektā) S Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 80 mm K Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 80/125 mm cm 110 mm 155 mm cm 115 mm 160 mm cm 120 mm 165 mm cm 125 mm 170 mm Tab ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

15 Montāžas izmēri (mm) ,2 % 50 1 S 840 K O Att. 9 Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 60/100 mm 1 Savienojuma līkums 87 Ø 60/100 mm S K Dūmgāzu novadīšanas sistēma Ø 60/100 mm cm 130 mm cm 135 mm cm 140 mm cm 145 mm Tab. 10 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 15

16 4 Montāžas izmēri (mm) 4.2 Vertikālā dūmgāzu novadīšana Att. 10 Horizontāls jumts 1 Vertikāla degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšana/dūmgāzu novadīšana, Ø 80/125 mm vai Ø 60/100 mm 2 Pārbaudes lūka, Ø 80/125 mm vai Ø 60/100 mm 3 Adapteris, Ø 80/125 mm uz Ø 60/100 mm 4 Dūmgāzu adapteris Ø 80/125 mm (apkures iekārtas piegādes komplektā) O 16 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

17 Montāžas izmēri (mm) Att. 11 Slīps jumts 1 Vertikāla degšanai nepieciešamā gaisa pievadīšana/dūmgāzu novadīšana, Ø 80/125 mm vai Ø 60/100 mm 2 Pārbaudes lūka, Ø 80/125 mm vai Ø 60/100 mm 3 Adapteris, Ø 80/125 mm uz Ø 60/100 mm 4 Dūmgāzu adapteris Ø 80/125 mm (apkures iekārtas piegādes komplektā) O ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 17

18 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5.1 Vispārīgā da a Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas ir aprīkotas ar ventilatoru, kas dūmgāzes novada dūmgāzu caurulē. Plūsmas pretestība dūmgāzu caurulē samazina dūmgāzu plūsmas ātrumu. Tādē dūmgāzu caurule nedrīkst pārsniegt noteiktu garumu, lai būtu nodrošināta droša dūmgāzu izplūšana apkārtējā vidē. Šis garums ir maksimālais ekvivalentais caurules garums ä,max. Tas ir atkarīgs no apkures iekārtas, dūmgāzu novadīšanas kanālu un dūmgāzu caurules izpildījuma veida.īkumos plūsmas pretestība ir lielāka nekā taisnā caurulē. Tādē tiem atbilstošais ekvivalentais garums ir lielāks nekā fiziskais garums. Horizontālo un vertikālo cauru u garumu, kā arī izmantoto līkumu ekvivalento garumu summa veido ekvivalento dūmgāzu novadīšanas kanālu garumu ä. Šim kopējam garumam jābūt mazākam par maksimālo ekvivalento cauru u garumu ä,max. Turklāt dažās dūmgāzu novadīšanas situācijās dūmgāzu novadīšanas kanālu horizontālo da u garums 1 nedrīkst pārsniegt noteiktu vērtību 1,max. 5.2 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumu noteikšana Iebūvēšanas situācijas analīze B emot vērā konkrēto iebūvēšanas situāciju, jānosaka šādi parametri: Dūmgāzu cauru u novietojuma veids Dūmgāzu novadīšana saska ā ar CEN Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Horizontālais dūmgāzu caurules garums, 1 Vertikālais dūmgāzu caurules garums, s Papildus 87 līkumu skaits dūmgāzu caurulē 15, 30 un 45 līkumu skaits dūmgāzu caurulē Raksturlielumu noteikšana Ir iespējami šādi dūmgāzu cauru u novietojuma veidi: Dūmgāzu novadīšana šahtā ( 11, 12, 14, 15, 17 tab.) Horizontāla/vertikāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ( 13. tab.) Dūmgāzu novadīšana gar fasādi ( 16. tabula) Dūmgāzu novadīšanas sistēma, ja dūmvadam pieslēgtas vairākas iekārtas ( tab.) B Pēc attiecīgās tabulas atkarībā no dūmgāzu novadīšanas saska ā ar CEN, kondensācijas tipa gāzes apkures katla un dūmgāzu caurules diametra noteikt šādas vērtības: maksimālais ekvivalentais caurules garums ä,max līkumu ekvivalentie cauru u garumi nepieciešamības gadījumā, maksimālais horizontālās caurules garums 1,max Horizontālo dūmgāzu cauru u garumu pārbaude (ne visās dūmgāzu novadīšanas sistēmās!) Horizontālo dūmgāzu cauru u garumam w jābūt mazākam nekā maksimālais horizontālais dūmgāzu cauru u garums 1,max : 1 1,max 18 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

19 Ø 80 Ø 80 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu novadīšanas veidi Dūmgāzu novadīšana šahtā atbilstoši B 23, B 23p Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] ,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 11 Cauru u garumi versijai B 23 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums A Ø 80 Ø Att O Montāžas variants ar montāžas komplektu GA Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums Att. 13 Montāžas variants ar montāžas komplektu GA + UB-flex O Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 19

20 Ø 80/125 Ø 80/125 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu novadīšana šahtā atbilstoši B 33 Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] ,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 12 Cauru u garumi versijai B 33 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums A Ø 80 Ø Att O Montāžas variants ar montāžas komplektu GA-X + GA-K Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums Att O Montāžas variants ar montāžas komplektu GA-X + GA-K + ÜB-Flex Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums 20 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

21 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5 Dūmgāzu novadīšana Ø 80/125 mm pēc C 13x un C 33x vertikāli horizontāli Papildu līkumu ekvivalentie garumi max max Iekārta [m] [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Dūmgāzu novadīšana Ø 60/100 mm pēc C 13x un C 33x GB GB GB GB072-24K Tab. 13 Cauru u garumi versijai C 13x un C 33x max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums O Att. 16 Montāžas varianti ar montāžas komplektu WH/WS (C 13x ) Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Att O Montāžas varianti ar montāžas komplektu DO (C 13x ) Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums O Att. 18 Montāžas varianti ar montāžas komplektu WH/WS (C 13x ) Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 21

22 Ø 80/125 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu novadīšanas sistēma ar koncentrisko cauruli šahtā pēc C 33x Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] ,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 14 Cauru u garumi versijai C 33x 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums Ø 80/ O Att. 19 Montāžas varianti ar montāžas komplektu DO-S 1 Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums 22 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

23 Ø 80/125 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5 Dalītu cauru u novadīšanas sistēma šahtā pēc C 53x Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] 1,max [m] 3,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 15 Cauru u garumi versijai C 53x 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max 3,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums Maksimālais pievada horizontālais garums Ø 80 Ø O Att. 20 Montāžas varianti ar montāžas komplektu GA-K + GA-K 1 3 Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums pievada horizontālais garums ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 23

24 Ø 80/125 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu novadīšana gar fasādi pēc C 53x Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta max [m] ,max [m] [m] [m] GB GB GB GB072-24K Tab. 16 Cauru u garumi versijai C 53x 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums Ø 80/ A O Att A Montāžas varianti ar montāžas komplektu GAF-K Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums Dūmgāzu caurules horizontālais garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums alternatīvajai gaisa iesūkšanai 24 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

25 Ø 80/125 Ø 80/125 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 5 Dūmgāzu novadīšana šahtā atbilstoši C 93x Papildus līkumu ekvivalentie garumi 1) Iekārta Šahtas š ērsgriezuma izmērs ( sānu garums resp. diametrs) [mm] max [m] ,max [m] [m] [m] GB visi š ērsgriezumi x 140, GB GB GB072-24K 130 x x ) Tab. 17 Cauru u garumi versijai C 93x 1) 87 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos 2) Raupjums 1,5 mm max 1,max Dūmgāzu caurules maksimālais kopējais montāžas garums Maksimālais dūmgāzu caurules horizontālais garums Ø 80 Ø O Att. 22 Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums 1 Dūmgāzu caurules horizontālais garums O Att. 23 Dūmgāzu caurules kopējais montāžas garums 1 Dūmgāzu caurules horizontālais garums ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 25

26 5 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Vairāku iekārtu pieslēgšana skurstenim Att. 24 Vienam dūmenim vairākas iekārtas ir iespējams pieslēgt tikai tad, ja to apkures un karstā ūdens sagatavošanas jauda nepārsniedz 30 kw (skatīt 20. tab.). BĪSTAMI: Saindēšanās draudi! Ja dūmgāzu novadīšanas sistēmai tiek pieslēgtas vairākas iekārtas, tad nepiemērotu apkures iekārtu gadījumā dīkstāves laikā var izplūst dūmgāzes. B Kopējai dūmgāzu novadīšanas sistēmai pieslēgt tikai tādas apkures iekārtas, kuras paredzētas vairāku iekārtu pieslēgšanai. īkumu skaits dūmgāzu novadīšanas sistēmas horizontālajā da ā maksimālais horizontālo dūmgāzu novadīšanas cauru u garums ,0 m Ø 80/ ,4 m Tab. 18 horizontālo dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi 1 1 Ø 113 Ø 80/125 2,5 m O Šahtas forma kantaina Minimālais izmērs mm apa a Ø 190 mm Tab. 19 Grupa HG1 HG2 Apkures iekārta ar maksimālo jaudu līdz 16 kw ar maksimālo jaudu no 16 līdz 28 kw ar maksimālo jaudu HG3 no 28 līdz 30 kw Tab. 20 Apkures iekārtu grupēšana Apkures iekārtu skaits ) saska ā ar tabulu 20 Apkures iekārtu veids 1) Maksimālais dūmgāzu novadīšanas cauru u garums šahtā 2 HG1 21 m 1 HG1 1 HG2 15 m 2 HG2 21 m 2 HG3 15 m 3 HG1 21 m 2 HG1 1 HG2 15 m 1 HG1 2 HG2 15 m 3 HG2 12,5 m 3 HG3 7 m 4 HG1 21 m 3 HG1 1 HG2 13 m 2 HG1 2 HG2 13 m 1 HG1 3 HG2 10,5 m 5 5 HG1 21 m Tab. 21 vertikālo dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Uz katru 15, 30 vai 45 līkumu šahtā maksimālais dūmgāzu novadīšanas cauru u garums šahtā samazinās par 1,5 m. 26 ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem.

27 Dūmgāzu novadīšanas cauru u garumi Dūmgāzu caurules garuma aprē ina piemērs GB ar GA-K Ø = 1 m 45 = 1 m Ø = 2 m 87 = 2 m Ø 80/125 1) 1 = 2 m = 12 m O Att. 25 1) 90 līkums tūlīt aiz iekārtas un caurules līkums ar balstu šahtā jau ir ierē ināti maksimālajos garumos faktiski = = 12 m + (2 1m)+(2 2m) = 18 m fakstiski ir par 18 m mazāks nekā maksimālais dūmgāzu cauru u kopējais montāžas garums max, kas ir 24 m ( 17. tabula). ogamax plus GB072 - Rezervētas tiesības veikt izmai as saistībā ar tehniskiem uzlabojumiem. 27

28 Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstrasse D Wetzlar

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR

6 720 645 304-00.1O. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων 6 720 812 517 (2014/08) GR 6 720 645 304-00.1O Λέβητας συμπύκνωσης αερίου ZWB 24-1 AR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων GR 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας και επεξήγηση συμβόλων...........

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Υποδείξεις για την απαγωγή Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-24 GB072-24K Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam!

BAXI INTERNATIONAL. Laipni lūdzam! BAXI INTERNATIONAL Laipni lūdzam! SOLĀRĀS SISTĒMAS m2 -uzstādīto kolektoru laukums ITĀLIJAS TIRGUS 180.000 m2 uzstādīts 2006 gadā 360.000 m2 uzstādīts 2007 gadā Saules starojuma līmenis EIROPĀ Starojums

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S

... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR EN3450COW EN3450COX LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S EN3450COW EN3450COX...... EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV LEDUSSKAPIS AR LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 17 SALDĒTAVU SK CHLADNIČKA S NÁVOD NA POUŽÍVANIE 30 MRAZNIČKOU SL HLADILNIK Z NAVODILA ZA UPORABO

Διαβάστε περισσότερα

Gaz 7000 W ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA M ZSC 35-3 MFA M

Gaz 7000 W ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA ZWC 35-3 MFA M ZSC 35-3 MFA M 6 720 640 936-0.O επίτοιχο λέβητα αερίου Gaz 7000 W ZWC 24-3 MFA ZWC 28-3 MFA Παράρτημα για τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων για GR 2 Πίνακας περιεχομένων GR Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

Produktu katalogs 14 Atjaunots

Produktu katalogs 14 Atjaunots Produktu katalogs 14 Atjaunots 08.2015 Saturs 1. Krāsas 5 1.1. Krāsas un pārklājumi āra darbiem KS G Balta silikāta grunts minerālām virsmām 6 KS P Silikāta grunts 7 KS Ūdens dispersijas silikāta krāsa

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για 2061 2194 03/2005 GR Για τον ειδικό Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο Logamax U0K B/I 6 720 611 807-00.1O Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Logamax plus

Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Logamax plus Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 615 740-00.1O 6 720 812 514 (2015/06) GR Υποδείξεις για την απαγωγή καυσαερίων Logamax plus GB012-25K V2 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση.

Διαβάστε περισσότερα

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI FOTO TEHNIKAS JAUNUMI PAVASARIS / VASARA 2016 α6300 Jauna E-bajonetes kamera ar pasaulē ātrāko autofokusu Jaunā bezspoguļa kamera ir aprīkota ar pasaulē ātrāko AF ar lielāko AF fokusa punktu skaitu, kā

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Lietošanas instrukcijas

Lietošanas instrukcijas Lietošanas instrukcijas Skārienjutīgs LCD displejs Profesionālai lietošanai Modeļa Nr. TH-75BQE1W 75 collu modelis Saturs Svarīgs drošības paziņojums 2 Piesardzības pasākumi 3 Piesardzība lietošanā 6 Ievads

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων

Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων 2061 2631 10/2010 GR Για τον ειδικό Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052 24/28 K 6 720 612 263-00.1O Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Industriālie sekciju vārti. Ar inovatīvām iebūvētajām durvīm bez augstā sliekšņa

Industriālie sekciju vārti. Ar inovatīvām iebūvētajām durvīm bez augstā sliekšņa Industriālie sekciju vārti Ar inovatīvām iebūvētajām durvīm bez augstā sliekšņa 2 Hörmann zīmola kvalitāte 4 Ilgtspējīga ražošana 6 Labi iemesli, lai izvēlētos Hörmann Tikai pie Hörmann 8 Vārtu aprīkojums

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts:

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: dabasgåze måjås Ûurnåls a/s «Latvijas Gåze» klientiem 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: «Gåzes cenas pieaugums Latvijå nebüs tik liels kå Rietumos» Rîcîbas plåns tiem, kuri nolémußi gazificét

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα