Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015"

Transcript

1 Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/ Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/113/774739/.2923/183 Ηνπι 2015/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε κεηνδφηε εξγνιάβνπ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ δαπέδνπ ζηελ λέα πηέξπγα ησλ ρεηξνπξγείσλ - ΜΔΘ ηνπ 401 ΓΝΑ», ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84, Ν.2362/95, Ν. 3263/04, Ν.3669/08 θαη Π.Γ. 118/2007 πξνυπνινγηζκνχ ,50 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ 14,1996% ππέξ ηξίησλ. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 04 Αυγ 2015 ημέπα Σπίηη και ώπα 10:00 π.μ. ζην 401 ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Γηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, παξαξηήκαηα, Σερληθή Πεξηγξαθή), κε θφζηνο 10,00, θάζε εκέξα απφ 08:30 13:00 εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγηψλ απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. 5. Ζκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ κέρξη 03 Αυγ 2015 ημέπα Γευηέπα και ώπα 13:00 π.μ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 6. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π. Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ Παπάγνπ, Αζήλα. Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Κσλζηαληίλνο Φηιηππάθεο Γ η ε π ζ π λ η ή ο Αιρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Γξ. Πξνκεζεηψλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «Α» Γεληθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ «Β» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ «Γ» Πίλαθαο Γηθαηνινγεηηθψλ Γηαγσληζκνχ «Γ» Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Γηαγσληζκνχ

2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΗΑΚ:87/ ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 28 Ηνπι 2015 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΝΔΟΤ ΤΠΟΣΡΩΜΑΣΟ (ΦΑΗ Α) Οη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δαπέδνπ ζηνπο παξαπάλσ ρψξνπο είλαη νη εμήο: α. Απνμήισζε ηνπ ππάξρνληνο δαπέδνπ θαη θαζαίξεζε ηνπ γεκίζκαηνο ησλ δαπέδσλ κέρξη ηελ πιάθα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο κεηά πξνζνρήο ησλ αρξήζησλ πιηθψλ απφ ηηο θαζαηξέζεηο, εληφο θάδσλ ζθεπαζκέλσλ θαη κεηαθνξάο ησλ εθηφο Ννζνθνκείνπ ζε θαζνξηζκέλεο ρσκαηεξέο. Καηά ηελ θαζαίξεζε λα ιεθζεί κέξηκλα, κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ παξαπεηάζκαηνο, γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ ζθφλεο ζηνπο αγσγνχο ηνπ θιηκαηηζκνχ, ζηελ ςεπδνξνθή θαη ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ ρεηξνπξγείνπ. β. Σνπνζέηεζε ερνκνλσηηθνχ θχιινπ ETHAFOAM πάρνπο 0,50cm, πισηφ. γ. Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ βαξένπο ηχπνπ κεηά ηεο απαηηνχκελεο ππφβαζεο απφ ζθπξφδεκα C20/25 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ131 ζε πάρνο απφ 6 έσο 7,00 cm εκπινπηηζκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ θαη απνζηάηεο. Σεο θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ πξνεγείηαη ε πξνεηνηκαζία ησλ αξκψλ θαη ε ηνπνζέηεζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ πςνκεηξηθψλ δεηθηψλ θαηά πξνηίκεζε ζηηο θνξπθέο ηνπ θαλλάβνπ ησλ αξκψλ ζπζηνιήο. Ζ δηάζηξσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά: (1) Πξνζαγσγή-δηαζθνξπηζκφο κε ρξήζε πξέζαο δηθηχνπ ή κε θαηάιιειν δίθηπν ιάζηηρσλ ζπλδεφκελσλ κεηαμχ ηνπο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ κεγάινπ κεγέζνπο αδξαλψλ ζηνλ ππζκέλα θαη ησλ ιεπηφθνθθσλ ζηελ επηθάλεηα. Ζ πξνζαγσγή γίλεηαη κε ρνάλεο θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ. Ο δηαζθνξπηζκφο γίλεηαη κε θνληά θηπάξηα νξζνγσληθνχ ρείινπο ή πιαηχρεηιεο ζθαπάλεο θαη φρη κε ηζνπγθξάλεο ή κπζηξηά νχηε κε ρξήζε ησλ δνλεηψλ κάδαο. Ζ ξεγκάησζε απφ ζπζηνιή μήξαλζεο πεξηνξίδεηαη φηαλ ε δηάζηξσζε γίλεηαη ζε παξάιιειεο ισξίδεο ελαιιάμ, κεηαμχ αξκψλ ζπζηνιήο. Γηάζηξσζε ζε κνξθή ζθαθηέξαο, θαίηνη επλντθφηεξε, απνθεχγεηαη γηα ιφγνπο θπθινθνξίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή. (2) πκπχθλσζε Ζ ζπκπχθλσζε γίλεηαη κε δνλεηέο κάδαο κεγάιεο ζπρλφηεηαο κηθξνχ εχξνπο, ή κε δνλεηέο επηθάλεηαο κηθξήο ζπρλφηεηαο (50 έσο 100ΖΕ) πξνζαξκνζκέλνπο ζηνπο πήρεηο νξηδνληίσζεο. (3) Οξηδνληίσζε Ζ νξηδνληίσζε γίλεηαη κε επζχγξακκνπο πήρεηο, κήθνπο πεξίπνπ 3,00 Μ, κε εληζρπκέλε αθκή απφ καγλεζηνχρν ράιπβα. Οξηδνληηψλνληαη αξρηθά παξάιιειεο ηαηλίεο κεηαμχ πςνκεηξηθψλ δεηθηψλ θαη θαηφπηλ ε κεηαμχ ηνπο επηθάλεα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη πςνκεηξηθνί δείθηεο είηε αθαηξνχληαη, είηε βπζίδνληαη κε θξνχζε ζηελ ππφβαζε.

3 Οη αλνρέο ζηελ νξηδνληίσζε είλαη 3-5mm ζη. 3,00Μ. (4) Απνκάθξπλζε πιενλάδνληνο λεξνχ Σν πιενλάδνλ λεξφ αλάκημεο πνπ αλαβιχδεη ζηελ επηθάλεηα κεηά ηελ ζπκπχθλσζε φηαλ παξακέλεη κεηαηξέπεη ζε εχζξηπηε ηελ άλσ επηθάλεηα θαη πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη. Ζ απνκάθξπλζε γίλεηαη κε ειαζηηθνθφξνπο πήρεηο ή κε ζπφγγνπο ζε κηθξέο επηθάλεηεο. Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ θελνχ επηηαρχλεη παξάιιεια ηελ ζθιήξπλζε. (5) Αλακνλή Μηα ειαθξά ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη αλαγθαία γηα ηελ παξαπέξα επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ε νπνία δηαπηζηψλεηαη φηαλ ε πίεζε πνδηνχ πξνθαιεί βχζηζε 5mm. (6) Γηάλνημε αξκψλ ζπζηνιήο Ο ρξφλνο θνπήο ησλ αξκψλ εμαξηάηαη απφ ηελ έλαξμε ηεο ζθιήξπλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηχπνο ηζηκέληνπ, πιαζηηθνπνηεηέο θ.ι.π.). Ζ θνπή ησλ αξκψλ πξέπεη λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα κεηά ηε δηάζηξσζε ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ξσγκψλ ιφγσ ζπζηνιήο μεξάλζεσο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, αιιά φρη πνιχ λσξίο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ηξαπκαηηζκφο ησλ αδξαλψλ θαη ησλ ηλψλ. Καηά θαλφλα ε θνπή ησλ αξκψλ κπνξεί λα γίλεηαη ην αξγφηεξν ζε κηα (1) εκέξα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζθπξνδέηεζεο. (7) Δπηπεδνπνίεζε Ζ επεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο αξρίδεη κε ηελ επηπεδνπνίεζε ε νπνία απνβιέπεη ζηελ έκπεμε ρνλδξφθνθθσλ αδξαλψλ, πνπ πξνεμέρνπλ ζηελ απαινηθή πξνεμνρψλ θαη θελψλ θαη ζηε ζπκπχθλσζε ηνπ θνληάκαηνο ζηελ επηθάλεηα. Ζ επηπεδνπνίεζε γίλεηαη κε ρξήζε ειαθξψλ ειηθνπηέξσλ κε θεθιηκέλεο ιεπίδεο ή κε πεξηζηξεθφκελνπο δίζθνπο ζπγρξφλσο κε ηελ επίπαζε κε κίγκα απνηεινχκελν ζε πνζνζηφ 60% πεξίπνπ ραιαδηαθή άκκν θαη 40% απφ ηζηκέλην. (8) Οκαινπνίεζε Γίλεηαη ακέζσο κεηά ηελ επηπεδνπνίεζε θαη απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία νκαιήο θαη ζθιεξήο επηθάλεηαο. Γίλεηαη κε επηθνξηηδφκελα ειηθφπηεξα πνπ έρνπλ πεξίπνπ νξηδφληηεο ιεπίδεο. Δθηειείηαη ζε δηαδνρηθέο θάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζθιήξπλζεο ψζηε λα εμαιείθνληαη νη εκθαληδφκελεο αρηβάδεο. ηε θάζε απηή δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε λεξνχ ή ζθφλεο ηζηκέληνπ δηφηη πξνθαινχλ θνληνπνίεζε ηεο επηθάλεηαο. (9) πληήξεζε Ζ ζπληήξεζε αξρίδεη φηαλ ε πξφνδνο ζθιήξπλζεο επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ κέζσλ ρσξίο αιινίσζε ηεο νκαινπνίεζεο ηεο επηθαλείαο θαη δηαξθεί 7 πεξίπνπ εκέξεο γηα θνηλφ ηζηκέλην θαη 4 εκέξεο γηα ηζηκέλην ηαρείαο αλαπηχμεσο αληνρήο. Σα ζπλήζε κέζα ζπληήξεζεο είλαη: (α) πλερψο πγξαηλφκελεο ιηλάηζεο ζηελ επηθάλεηα. (β) ε νξηδφληηα δάπεδα ζηξψζε λεξνχ 25 mm πεξίπνπ ζε πεξηκεηξηθφ θξάγκα απφ ρψκα ή άκκν. (γ) Αλη απηψλ πξνβιέπεηαη θαη επηβάιιεηαη ε ρξήζε ρεκηθήο κεκβξάλεο (Curing compound) ηχπνπ Mackure ή αλαιφγνπ γηα εμαζθάιηζε άξηζηεο ζπληήξεζεο θαη αληνρήο ζε επηθαλεηαθή ξεγκάησζε θαη θνληνξηνπνίεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. Ζ κφξθσζε βηνκεραληθνχ δαπέδνπ γίλεηαη ζηε θάζε ηεο νκαινπνίεζεο επί ηεο λσπήο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ειηθφπηεξν κε επίπαζε πξναλακεκηγκέλεο θνλίαο πνπ πεξηέρεη εηδηθά κεηαιιηθά αδξαλή θαη πξνζκίμεηο ηχπνπ MASTERTOP 200 ή αλαιφγνπ γηα αληνρή ζε κεγάιε θξνχζε θαη ηξηβή.

4 (10) Θα θαηπαζθεπαζζνχλ αξκνί δηαζηνιήο θαη ζπζηνιήο. (α) Αξκνί ζπζηνιήο Γίλνληαη κε δηζθνπξίνλν ηελ επφκελε ηεο ζθπξνδέηεζεο ζε θάλλαβν 5 έσο 6m, κε πιάηνο αξκνχ 3-4 mm θαη βάζνο ην ¼ ηνπ πάρνπο ηνπ δαπέδνπ πνπ ζθξαγίδνληαη κε ζεηφθνιια. (β) Αξκνί δηαζηνιήο Θα θαηαζθεπαζζνχλ αξκνί δηαζηνιήο πεξηκεηξηθά ησλ ρψξσλ πάρνπο 20 mm φπσο δείρλνπλ ηα ζρέδηα κε ηνπνζέηεζε δχν πιαθψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ FLEXCELL ησλ 10mm. Ο αξκφο δηαζηνιήο ζην επάλσ κέξνο ζα ζθξαγηζζεί κε πνιπζνπιθηδηθήο βάζεο ζεηφθνιια ηχπνπ ΘΔΗΟΕΖΛ ή άιιε ηδίσλ ή θαιχηεξσλ πξνδηαγξαθψλ. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαηαξαρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνθχςεη, έζησ θαη εάλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή γηα ηελ έληερλε επηζθεπή ησλ δαπέδσλ θαζψο θαη φηη κέηξν ρξεηαζζεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κεραλεκάησλ ησλ ρεηξνπξγείσλ πνπ ζα παξακείλνπλ θαζψο θαη ηελ απνκφλσζε ησλ γεηηνληθψλ ρψξσλ απφ ηελ ζθφλε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Ζ απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηνπ ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ ρεηξνπξγείσλ ζα γίλεη κε κέξηκλα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ κεηά απφ ηηο κεηξήζεηο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ δαπέδνπ ησλ ρεηξνπξγείσλ. (11) Ο εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε εθηέιεζε ηέηνησλ έξγσλ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, γηα ην άξηην απνηέιεζκα. (12) Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη άλεπ πξφζζεηνπ θφζηνπο λα αλαπηχμεη εληφο ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ δίθηπν απνρέηεπζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πδάησλ πιχζεο ηνπ ρψξνπ. Σν δίθηπν απφ PVC ζα έρεη αξρή αλνμείδσην παηνζίθνλν απνξξνήο θαη ζα θαηαιήγεη ζε ππάξρνληα ζσιήλα απνρέηεπζεο κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε θιίζε. Σν παηνζίθνλν ζα θιείλεη αεξνζηεγψο κε θαπάθη θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζε θαζνξηζκέλν ζεκείν ζην δάπεδν κε ηηο θαηάιιειεο θιίζεηο ψζηε ηα λεξά ζην δάπεδν λα ζπγθεληξψλνληαη ζην ζηθφλη ελψ ζην δίθηπν PVC ζα ππάξρεη θαη θιαπέην αληεπίζηξνθν. Ο ρψξνο εξγαζηψλ ζα ζθξαγηζηεί εξκεηηθά κε επζχλε ηνπ αλάδνρνπ γηα ερνκφλσζε θαη πξνζηαζία απφ ηελ ζθφλε ησλ ππνινίπσλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Σα πιηθά θαζαηξέζεσλ ζα απνκαθξχλνληαη ακέζσο απφ ην ρψξν εξγαζίαο θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θάδν ελψ απαγνξεχεηαη ξεηά ε ελαπφζεζή ηνπο έζησ θαη πξνζσξηλά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. Μερξη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θάδνπ απηφο ζα θαιχπηεηαη κε λάπινλ γηα απνθπγή δηάρπζεο ηεο ζθφλεο απφ ηνλ αέξα. Β. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχληαη λα ιάβεη φια πξνβιεπφκελα απφ ηελ ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ (αζθάιεηα έξγνπ).

5 2. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο, φπνησλ δεκηψλ θαη θζνξψλ πξνθιήζνπλ ιφγσ ησλ εξγαζηψλ κε δηθά ηνπ κέζα θαη πξνζσπηθφ θαη κε δηθή ηνπ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 3. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθξηβέο ρξνλνδηάγξακα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ζα μεθηλάεη, απφ ηελ επφκελε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν, ζα είλαη δεζκεπηηθφ θαη ζα πξέπεη λα ηεξεζεί απζηεξά, απφ ηνλ Αλάδνρν. Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα, ζηελ πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλάδνρνπ, λα επηβάιεη ζηνλ αλάδνρν, πνηληθή ξήηξα (ζα θαζνξίδεηαη ζηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ), γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο, πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ αλαδφρνπ. 4. Όπνηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ θαη κε ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ, δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή, θαιχπηνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα ζρεηηθή ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη απφ ηηο ειιεληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο πξνδηαγξαθέο θαη ηππνπνηήζεηο. 5. Γηα δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή κε ηηο εξγαζίεοπνπ ζα εθηειεζηνχλ ή γηα παξάδξνκεο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα δεηήζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ππνρξενχληαη λα απνδερηεί ηηο δηεπθξηλήζεηο/πιεξνθνξίεο πνπ ζα δνζνχλ, εθ ησλ πζηέξσλ, απφ ηελ Τπεξεζία. 6. ε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο, κεηαμχ ηνπ Αλάδνρνπ θαη ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ, ππεξηζρχεη ε άπνςε ηεο Τπεξεζίαο. 7. Με ηελ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λνείηαη φηη, ν αλάδνρνο, έιαβε γλψζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ, θαζψο θαη ησλ γεληθσλ & Δηδηθψλ Όξσλ θαη Απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πεξηγξαθήο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. 8. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο θαη ζεσξείηαη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, νη απαηηνχκελεο κεηξήζεηο, ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ αγψγηκνπ Γαπέδνπ, απφ πηζηνπνηεκέλν Φνξέα (κε ηελ ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ νξγάλσλ). ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΓΑΠΔΓΟΤ (ΤΛΙΚΟΤ) ΑΓΩΓΙΜΟ ΓΑΠΔΓΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΩΝ ΑΙΘΟΤΩΝ Σν πξνο πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αγψγηκν Γαπέδνπ, ζα είλαη απφ νκνηνγελέο PVC (απνηέιεζκα ζπκπίεζεο κε πδξαπιηθή πξέζα γηα πνιχ κεγάιε ππθλφηεηα θαη αληνρή).

6 Θα είλαη ξνιφ πιάηνπο 2κ θαη πάρνπο 2mm., άθιεθηνπ, θαηάιιεινπ γηα λνζνθνκεηαθνχο ρψξνπο, γλσζηήο θαη επψλπκεο εηαηξείαο, Α δηαινγήο θαη κε ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 1. Βάξνο 3000g/m 2 2. Αγσγηκφηεηα: 5x10 4 Ω RA 10 6 Ω, ζχκθσλα κε ην DIN θαη ηελ Οδεγία. 3. Αλαθπθιψζηκν πιηθφ. 4. Μεγάιε αληνρή ζηα ρεκηθά (βάζεη ηνπ EN 423 / DIN 51958). 5. Αληνρή ηνπ πιηθνχ ζηελ ηξηβή κε βάζεη ην DIN / EN ηαζεξφηεηα δηαζηάζεσλ βάζεη ηνπ EN 434, κε απφθιηζε 0,07% θαηά κήθνο θαη θαηά πιάηνο. 7. Αληνρή ζηελ ζθιεξή θαηαπφλεζε φπσο απφ ηξνρήιαηα κε ξφδεο (βάζεη ηνπ EN 425). 8. ηαζεξφηεηα ρξσκαηηζκνχ ζην ειηαθφ θσο 7 εψο 8 (βάζεη ηνπ DIN 53389/ISO105 B 02 Method 3). 9. Υακειή επθιεθηφηεηα B1 Q1, βάζεη ηνπ DIN 4102, κε δπζθνιία λα αλαθιέγεηαη θαη φηαλ απηφ πξνθχςεη λα παξάγεη ρακειή πνζφηεηα θαπλνχ 5, Με πνξψδεο επηθάλεηα θαη ζε πεξίπησζε θζνξάο, κε ηε δπλαηφηεηα λα είλαη πιήξσο επηζθεπάζηκν, ρσξίο λα απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ θζαξκέλνπ πιαθηδίνπ θαη ρσξίο ηελ εκθαλή δηάθξηζε ηεο επηζθεπήο. 11. Οη ρξσκαηηθέο απνρξψζεηο, πνπ δχλαληαη λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία, θαη ην ζρέδην ηνπνζέηεζεο ζα είλαη επηινγή ηεο Τπεξεζίαο. ΓΑΠΔΓΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΔΙΩΝ 1. Γάπεδν απφ νκνηνγελέο PVC πάρνπο 2mm ζε ξνιιφ. 2. Σν δάπεδν ζα είλαη άθιεθην αληηβαθηεξηδηαθφ, κεγάιεο αληνρήο ζε ρεκηθά νμέα θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε Ννζνθνκεία γλσζηήο θαη επψλπκεο εηαηξείαο Α δηαινγήο. 3. Οη απνρξψζεηο θαη ην ζρέδην ηνπνζέηεζεο ζα είλαη επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 4. Σαμηλφκεζε (ΔΝ 685): εκπνξηθή ρξήζε 34, βηνκεραληθή ρξήζε πλνιηθφ πάρνο: 2mm 6. ηαηηθή αθκή (ΔΝ 433) 0,03mm 7. ηαζεξφηεηα δηαζηάζεσλ (ΔΝ 434): <0,40% 8. Αληίδξαζε ζε ππξθαγηά (ISO ): B fl - s1 ζε ππφζηξσκα ηζηκέληνπ 9. Καηεγνξία αλζεθηηθφηεηαο ζηηο εθδνξέο: Σα 10. Αληίζηαζε ζηελ νιίζζεζε (DIN 51130): R9 11. Αληνρή ρξσκαηηζκνχ ζην ειηαθφ θσο (ISO 105-B02): >=6 12. Με πνξψδεο επηθάλεηα θαη ζε πεξίπησζε θζνξάο, κε ηε δπλαηφηεηα λα είλαη πιήξσο επηζθεπάζηκν, ρσξίο λα απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ θζαξκέλνπ πιαθηδίνπ θαη ρσξίο ηελ εκθαλή δηάθξηζε ηεο επηζθεπήο. Γ. ΔΡΓΑΙΔ Γ1. Σελική Δπιθάνεια Αγώγιμου Γαπέδου Υειπουπγικών Αιθουζών 1. Θα ηνπνζεηεζεί θάλαβνο ραιθνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ Γαπέδνπ (πιέγκα απφ ράιθηλεο ηαηλίεο δηαηνκήο 10x0,08 έσο 10x0,10mm πεξίπνπ), ν νπνίνο ζα θνιιεζεί κε θφιια αθξπιηθή αγψγηκε (πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί, ψζηε νη ράιθηλεο ηαηλίεο θαη λα κελ ιεξσζνχλ πξηλ ην ζηξψζηκν).

7 2. Σνπνζέηεζε ηνπ αγψγηκνπ Γαπέδνπ, κε θφιια αθξπιηθή αγψγηκε θαη ζηξσηήξα. 3. Πεξηκεηξηθή ηνπνζέηεζε ζνβαηεπί απφ ην ίδην πιηθφ, χςνπο 10εθ., κε ζηξσηήξα θνπξκπαξηζηφ θαη φια ηα απαξαίηεηα κηξθνυιηθά ζηα ηειεηψκαηα (θνξδφλη, θαπάθηα, θιπ.). 4. ηνπο αξκνχο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί θνξδφλη κε ζεξκνζπγθφιιεζε, θαηάιιειν γηα αγψγηκα δάπεδα, πξνθεηκέλνπ λα ζθξαγίζνπλ θαιά ηα θελά ησλ αξκψλ θαη λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο θζνξέο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα ζεκεία έλσζεο ηνπ πιηθνχ ψζηε λα ππάξρεη ζπλέρεηα ηεο αγσγηκφηεηαο. 5. ηηο δχν ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο κεηά ηελ απνμήισζε ηνπ δαπέδνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηθψληα δαπέδνπ αλνμείδσηα κε θαπάθη πνπ ζα ζπλδεζνχλ ζηελ πιεζηέζηεξε θαηαθφξπθε ζηήιε απνρεχηεπζεο. Γ2. Σελική Δπιθάνεια Γαπέδου Βοηθηηικών Υώπων 1. Σνπνζέηεζε δαπέδνπ PVC ζε ξνιιφ 2. Σα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα αζηάξηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ δαπέδνπ. Σν πιηθφ ζπγθφιιεζεο ζα είλαη θφιια ηαρείαο δξάζεσο κε βάζε αθξπιηθά πνιπκεξή δηαιπκέλα ζην λεξφ κε αλαθιέμηκν θαη αδηάβξνρν θαη δελ ζα πεξηέρεη ηνμηθέο νπζίεο ζχκθσλα κε ην DIN ή ηζνδχλακν πξφηππν. Θα απισζεί κε ραιχβδηλε νδνλησηή ζπάηνπια κε δηαζηαπξνχκελν ζπαηνπιάξηζκα γηα λα εμαζθαιηζζεί νκνηφκνξθν πάρνο θφιιαο γηα ην δάπεδν. ηνπο αξκνχο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί θνξδφλη κε ζεξκνζπγθφιιεζε, αληίζηνηρν κε ην δάπεδν. 3. Απνμήισζε ηνπ ππάξρνληνο ζνβαπεηηνχ θαη ηνπνζέηεζε πεξηκεηξηθά θνίινπ ζνβαηεπί απφ ην ίδην πιηθφ χςνπο 10 εθ. κε ζηξσηήξα θνπξκπαξηζηφ θαη κε φια ηα απαξαίηεηα κηθξνπιηθά ζηα ηειεηψκαηα (θνξδφλη, θαπάθηα θιπ). 4. Σν ηειεησκέλν δάπεδν ζα είλαη νκαιφ ρσξίο εμνγθψκαηα ξσγκέο, ζπαζίκαηα θαη πξνεμέρνπζεο αθκέο θαη ζα πξνζαξκφδεηαη νκαιά ζε ζσιελψζεηο ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο. Ζ θφιια πνπ ζα πεξηζζεχεη ζα αθαηξείηαη. Σν δάπεδν ζα παξαδνζεί γπαιηζκέλν. Γ.3 Ζ επίηεπμε ηεο εληαίαο επηπεδφηεηαο ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ γαξκπηινκσζατθνχ ζε πεξηνρέο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο δαπέδνπ ζα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε απηνεπηπεδνχκελνπ δαπέδνπ πνπ ζα είλαη ην ελδεδεηγκέλν θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη παξάιιεια απνδεθηφ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή δαπέδνπ. Δ. ΓΟΚΙΜΔ-ΔΛΔΓΥΟ 1. Με ην πέξαο ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ αγψγηκνπ Γαπέδνπ, ζε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο ησλ ρεηξνπξγείσλ, λα γίλεη ν πξνβιεπφκελνο απφ Β.8 έιεγρνο αγσγηκφηεηαο ησλ Γαπέδσλ. Οη ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηα απνδεθηά φξηα αγσγηκφηεηαο (5Υ 10 4 Ω RA 10 6 Ω), θαη λα ηθαλνπνηνχληαη ηα φξηα αληηζηάζεσλ σο πξνο γε θαη επηθαλεηαθήο αληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηελ ΓΤ8/ΓΠ/νηθ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 2. Οη κεηξήζεηο ζα γίλνπλ απφ πηζηνπνηεκέλν θνξέα.

8 3. Οη κεηξήζεηο ζα θαηαηεζνχλ ζηελ Τπεξεζία. Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Αιρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Γξ. Πξνκεζεηψλ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/05. Σν 0 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.8//800/.56/5 Ματ. 05/ΑΓΤ/ΓΤΓ/ ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/154/800044/.3925/10Οθη14/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν, ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Αξ. Πξση.: νηθ: 6772/Β9β ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜ. ΓΖΜ. ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building)

Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX. Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3. FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) E Business forum Οκάδα Δξγαζίαο Ιδ3 Σερληθφ Παξάξηεκα Αλάπηπμεο Γηθηχσλ FTTX Ομάδα Δπγαζίαρ Ιδ3 FTTX (Fiber to the Home Fiber to the Building) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή δηθηύωλ νπηηθώλ ηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Π Ρ Ο Υ Ε Ι Ρ Ο Τ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Αξρή Δηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε (Α.ΔΙ.Π.) ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:. Τιηθφ επίπισζεο ηεο ΑΓΙΠ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Αζήλα, 20 Μαξ 2015 ΣΜΗΜΑ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. πξ. 1967 Σαρ.Γ/λζε : ΜΟΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 10-12 ρ. 427 Σ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : 210-7288490

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα