NBGAM ETF GREECE &TURKEY 30 - Μετοχικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NBGAM ETF GREECE &TURKEY 30 - Μετοχικό"

Transcript

1 NBGAM ETF GREECE &TURKEY 30 - Μετοχικό Διαπραγματεφςιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΣΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΤΝ ΕΓΓΤΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΑΠΟΔΟΕΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΑΛΙΖΟΤΝ ΣΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΕ Νοζμβριοσ 2010

2 NBG Asset Management Τι είναι τα Διαπραγματεφςιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ); (Exchange Traded Funds ETFs) Τα ETFs αποτελοφν αμοιβαίαa κεφάλαια τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμεσ Εταιρίεσ Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) και τα μερίδια τουσ ειςάγονται προσ διαπραγμάτευςθ ςτο χρθματιςτιριο. Τα ETFs ζχουν ωσ κφριο επενδυτικό ςτόχο τθν αναπαραγωγι τθσ απόδοςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου δείκτθ. Η ζκδοςθ νζων μεριδίων από τον εκδότθ πραγματοποιείτε ςε προκακοριςμζνο αρικμό το λεγόμενο (Creation Unit) και ςυνικωσ περιλαμβάνει ι μερίδια. Τα μερίδια αγοράηονται και πωλοφνται κατά τθ διάρκεια των ωρών διαπραγμάτευςθσ του χρθματιςτθρίου, μζςω των χρθματιςτθριακών εταιριών, όπωσ ακριβώσ και οι μετοχζσ

3 Πωσ λειτουργοφν τα ETFs Γεπηεξνγελήο Αγνξά Μετρθτά /Μετοχζσ - Μερίδια Ζεφγθ Σιμϊν Δπελδπηήο Α (ΑΧΕ) Μετρθτά - Μερίδια Υ.Α. Δηδηθόο Γηαπξαγκαηεπηήο (ΑΧΕ) Μετρθτά - Μερίδια Δπελδπηήο Β Πξωηνγελήο Αγνξά Μονάδα Δθμιουργίασ/Διαγραφισ μερίδια Δθδόηεο ETF - 3 -

4 H πορεία τησ αγοράσ των ETFs παγκοςμίωσ Περίπου ETFs ςε όλο τον κόςμο Σε 48 χρηματιςτήρια Συνολικό ενεργητικό 1.2 τρισ $ Αυγ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Ε ΔΙ ($) ΑΡΙΘΜΟ ETFs Πθγι : BlackRock - 4 -

5 H αγορά των ETFs ςτην Ελλάδα Αυτή τη ςτιγμή διαπραγματεφονται ςτην Ελληνική Αγορά δφο ETFs τα οποία παρακολουθοφν την Ελληνική Αγορά Διαχειρίςτρια Εταιρία ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Υποκείμενοι Δείκτεσ Υπό Διαχείριςη Κεφάλαια ςτισ 29/10/2010 (εκ ) Μεταβολή ETF από την αρχή του έτουσ Μεταβολή Δείκτη από την αρχή του έτουσ FTSE/Χ.Α ,44-31,62% -33,5% Γενικόσ Δείκτθσ Χ.Α. 4,49-27,66% -29,5% Τετάρτθ 3 Νοεμβρίου Ζναρξθ Διαπραγμάτευςθσ του NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό - 5 -

6 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Σχεδιαςμόσ & Λειτουργία - 6 -

7 Προκλήςεισ Γηαπξαγκάηεπζε ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ζε δύν αγνξέο & ζε δηαθνξεηηθό λόκηζκα (Euro / TL) Δπίζεκεο Αξγίεο Διιάδαο Σνπξθίαο ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο Γηάιεηκκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλεδξίαζεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Θωλζηαληηλνύπνιεο ( ) Γηαθνξεηηθόο θύθινο εθθαζάξηζεο ζηηο δύν αγνξέο (Σ+2 Σνπξθία vs. Σ+3 Διιάδα) - 7 -

8 Δφο ETFs Ελλάδα - Τουρκία ΔΙΙΑΓΑ Ολνκαζία GT-30 ΓΑΚ Γείθηεο Αλαθνξάο GT-30 Γείθηεο Ζκεξνκελία έλαξμεο Ννέκβξηνο 2010 ΣΟΤΡΘΗΑ Αξηζκόο κεηνρώλ Γείθηε 30 Ακνηβή Γηαρείξηζεο 0.95% Κνλάδα Γεκηνπξγίαο κεξίδηα κεξίδηα Σξόπνο δηαπξαγκάηεπζεο Πιεξνθόξεζε ηηκήο Γηαπξαγκάηεπζε όπσο κηα εηζεγκέλε κεηνρή πλερήο δεκνζηνπνίεζε ηεο ελδνζπλεδξηαθήο ελδεηθηηθήο ηηκήο ηνπ ΓΑΚ Αξρηθή ηηκή 1/100 ηηκήο ηνπ δείθηε 10 ηνπξθηθέο ιίξεο Γηαπξαγκάηεπζε Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ Υξεκαηηζηήξην Κσλζηαληηλνύπνιεο Ώξεο ζπλαιιαγώλ Όκνηεο ησλ Διιεληθώλ κεηνρώλ (Αξγίεο Σνπξθίαο Γηάιεηκκα Υ.Κ.) Όκνηεο ησλ Σνπξθηθώλ κεηνρώλ (Αξγίεο Διιάδαο) Λόκηζκα Δπξώ Σνπξθηθή ιίξα Θνηλό Website Με αληαιιάμηκα κεξίδηα (Νon fungible) - 8 -

9 Τι προςφζρει ςτον Επενδυτή το NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Πξόζβαζε ζηηο 30 πην δπλακηθέο κεηνρέο ηωλ ρξεκαηηζηεξίωλ Αζήλαο θαη Θωλζηαληηλνύπνιεο, ζπλδπάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα Κεηνρώλ Ρεπζηόηεηα Intraday πλαιιαγέο Real Time Σηκέο Γαλεηζκόο - Αλνηθηέο Πσιήζεηο Ακνηβαίωλ Θεθαιαίωλ Γηαθάλεηα Υακειά θόζηε Γηαζπνξά θηλδύλνπ Απηόκαηε αλαπξνζαξκνγή Υ/Φ Έλα κεξίδην = ραξηνθπιάθην 30 κεηνρώλ = πξόζβαζε ζε δπν αγνξέο - 9 -

10 ETF ςτον πυρήνα τησ επζνδυςησ (core portfolio) Ευρφσ Δείκτησ αναφοράσ: Διαφοροποιθμζνο καλάκι μετοχϊν Δείκτθσ Χϊρασ/αγοράσ METOXH 1 ΦΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ETF METOXH 2 METOXH N

11 Εξιςορροπητική κερδοςκοπία (Arbitrage) ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΗΚΖ ETF > inav ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΗΚΖ ETF < inav Αγνξά ππνθείκελωλ ηίηιωλ από ηελ αγνξά Γεκηνπξγία κεξηδίωλ ETF Πώιεζε κεξηδίωλ ETF ζηελ αγνξά Αγνξά κεξηδίωλ ETF από ηελ αγνξά Δμαγνξά κεξηδίωλ ETF Πώιεζε ππνθείκελωλ ηίηιωλ ζηελ αγνξά Ζ ηηκή ηνπ ETF πξνζεγγίδεη ηελ θαζαξή αμία ηωλ ππνθείκελωλ ηίηιωλ

12 Ο Δείκτησ τιμών Greece Turkey 30 (GT 30 INDEX) Πάροχοσ Stoxx Ltd. 15 κεγαιύηεξεο Δηαηξείεο από Υ.Α. θαη Υ.Κ. Max 4 Σξάπεδεο αλά αγνξά. Max ζπκκεηνρή θάζε Δηαηξείαο 10% Αλαδηάξζξσζε θάζε 6 κήλεο Απνηίκεζε ζε Euro (Διιάδα) & ζε TL (Σνπξθία)

13 Ο Δείκτησ τιμών Greece Turkey 30 (GT 30 INDEX) Πάροχοσ Stoxx Ltd. 15 μετοχέσ ειςηγμένεσ ςτο Χρηματιςτήριο Αθηνών ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 4,93% COCA COLA ΣΡΗΑ ΔΦΗΙΟΛ 4,23% ΟΠΑΠ 2,46% ΓΔΖ 1,85% ΟΣΔ 1,80% ALPHAΒΑΛΘ 1,73% EUROBANK EFG 1,62% ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΑ 1,13% ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΡΑΠΔΕΑ 0,85% ΣΗΣΑΛ 0,76% ΚΟΣΟΡ ΟΨΙ 0,55% ΒΗΟΥΑΙΘΟ 0,50% JUMBO 0,45% MARFIN INVESTMENT GROUP 0,41% FOLLI FOLLIE 0,36% & 15 μετοχέσ ειςηγμένεσ ςτο Χρηματιςτήριο Κωνςταντινοφπολησ AKBANK 10,37% GARANTI BANKASI 10,08% IS BANKASI 10,01% TURKCELL 7,66% T. HALK BANKASI 6,29% KOC HOLDING 5,44% SABANCI HOLDING 5,26% ENKA INSAAT 4,50% ANADOLU EFES 3,35% TUPRAS 3,07% EREGLI DEMIR CELIK 2,89% BIM MAGAZALAR 2,34% TURK HAVA YOLLARI 1,89% ARCELIK 1,78% COCA COLA ICECEK 1,47%

14 Ο Δείκτησ τιμών Greece Turkey 30 (GT 30 INDEX) Πάροχοσ Stoxx Ltd. Θιαδηθή Δθπξνζώπηζε GT-30 Price Index 3,81% 22,26% Σράπεηεσ Εξειδ. Χρθμ/μικζσ Τπθρεςίεσ Κινθτι Σθλεφωνία Αναψυκτικά 5,99% 8,05% 48,22% Διυλιςτιρια Λοιποί κλάδοι 11,67% Στοιχεία Χ.Α. 18/10/

15 Ο Δείκτησ τιμών Greece Turkey 30 (GT 30 INDEX) Πάροχοσ Stoxx Ltd ,13% 10,23% 2,70% -43,60% GT30 Index ATHEX Composite Index DJ Eurostoxx 50 Index ISE 30 Index

16 Στοιχεία τησ πορείασ τησ Τουρκικήσ οικονομίασ και του Τουρκικοφ Χρηματιςτηρίου Πιεζπζκόο 78,6 εθ. Κέζε εηήζηα αύμεζε Α.Δ.Π. ηεο Σνπξθηθήο νηθνλνκίαο ( ) ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζην 7,5% Estimated (*) GDP (US$bn) 648,8 742,1 617,6 742,2 819,1 908,3 GDP Growth 4,7% 0,7% -4,7% 7,5% 4,0% 4,5% CPI (year-end) 8,4% 10,1% 6,5% 7,4% 6,6% 6,0% TL/ Year End 1,7102 2,1408 2, Overnight 15,75% 15,00% 6,50% 7,0% 8,5% 9,0% Κέζε εηήζηα αύμεζε ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ INSTANBUL STOCK EXCHANGE γηα ην 2009 αλήιζε ζην +96,64% θαη γηα ην 2010 ήδε αλέξρεηαη ζην +30,17%. Θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ISE (2009) 347,28 ΓΗ TL ΣΡΤbn ISE 100 MARKET CAP 181,39 199,43 290,46 154,94 301,73 ISE ALL MARKET CAP 216,24 227,88 333,56 180,88 347,28 (*) Πεγή: Finans Portofoy

17 Σν Ακνηβαίν Κεθάιαην NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μεηνρηθό, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηνλ Γείθηε GT-30, ππό θακία έλλνηα ή ηξόπν δελ επηρνξεγείηαη, ππνζηεξίδεηαη, πσιείηαη ή πξνσζείηαη νύηε από ηελ εηαηξεία STOXX Limited, ε νπνία εδξεύεη ζηε Επξίρε, Διβεηία ( STOXX ), νύηε από ηα Υξεκαηηζηήξηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηεο Αζήλαο. Σόζν ε STOXX θαη ε αδεηνδνηνύζα εηαηξεία Dow Jones & Company, Inc., πνπ εδξεύεη ζην Delaware, Νέα Τόξθε, ΖΠΑ, όζν θαη ηα Υξεκαηηζηήξηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηεο Αζήλαο, δελ έρνπλ θακηά λνκηθή ππνρξέσζε έλαληη ησλ κεξηδηνύρσλ ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - Μεηνρηθό θαη δελ επζύλνληαη γηα νηαδήπνηε δεκία κπνξεί λα πξνθύςεη ιόγσ ηεο επέλδπζεο ζην Ακνηβαίν Κεθάιαην NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30- Μεηνρηθό Οη κεξηδηνύρνη ηνπ Ακνηβαίνπ Κεθαιαίνπ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30- Μεηνρηθό γλσξίδνπλ θαη απνδέρνληαη όηη ν ππνινγηζκόο ηνπ δείθηε βαζίδεηαη ζε κεγάιν όγθν δεδνκέλσλ, ηα νπνία παξέρνληαη ζηελ STOXX από ηξίηεο πεγέο θαη ηα νπνία πξέπεη λα ηύρνπλ επεμεξγαζίαο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Σα ζηνηρεία ηνπ ππνινγηζκνύ δηαρένληαη κέζσ ππνδνκώλ ηξίησλ κεξώλ. Ωο εθ ηνύηνπ, ην ελδερόκελν ιαζώλ θαη θαζπζηεξήζεσλ ζηε δηακόξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε GT-30 δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί πιήξσο, γεγνλόο ην νπνίν δύλαηαη λα έρεη επίπησζε ζην Ακνηβαίν Κεθαιαίν NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30- Μεηνρηθό

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου Βελτίωση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 9,8% το Δ τρίμηνο και 48,8% το. Αύξηση του δείκτη κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 270 μονάδες βάσης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum *

Greek Finance Forum * 24/06/11 Global Technical Analysis Institute - Greek Finance Forum Global Technical Analysis Institute Καζεκεξηλφ Report Σερληθήο Αλάιπζεο Greek Finance Forum * Τα όςα αναγράφονται ςε καμία περίπτωςθ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Πποοπτικέρ για τιρ Ελληνικέρ Εξαγωγέρ Μαπμάπος Παροσζίαζη: Εσάγγελος Χαϊδάς, αρτιηέκηων, ηέως πρόεδρος ηης ΟΣΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 *

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2013 * 1 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου * Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7% το Γ τρίμηνο, κυρίως λόγω της σταδιακής βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης. Ενίσχυση των συνολικών εσόδων κατά 19% την ίδια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ETFs. exchange traded funds. οδηγόςεπενδυτή. μια νέα επενδυτική πρόταση από το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ETFs. exchange traded funds. οδηγόςεπενδυτή. μια νέα επενδυτική πρόταση από το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Å ETs exchange traded funds οδηγόςεπενδυτή μια νέα επενδυτική πρόταση από το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ T Å T Τι είναι τα ETs; Å Τα ETs είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από ΑνώνυμεςΕταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα