ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ Σει. : FAX: Αζήλα, 20 επ Έρνληεο ππφςε: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/ ) πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ. 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο ( ΦΔΚ 247 Α ),φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 118/07 (ΦΔΚ 150/ ) " Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ". 4. Σελ Τ.Α /739/ ( ΦΔΚ 1291/ ) «Αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ.1 ηνπ Ν.2362/95 γηα ηελ ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». 5. To N. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε Νφκσλ θαη Πξάμεσλ Κπβεξλεηηθψλ, Γηνηθεηηθψλ θαη Απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ. 6) Σελ απφ 27/6/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ. 7) Σελ απφ 25/7/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ο Τ Μ Δ 1. Πξφρεηξν δηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, για ηην αγορά ηων αναγραθομένων ειδών και ποζοηήηων ασηών, όπως αναλσηικά αναυέρονται στο Παράρτημα «Α», ηων ηετνικών προδιαγραθών (ποζόηηηες και προϋπολογιζμός καηά προζέγγιζη, με ΦΠΑ, για ένα έηος) θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. 2. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί δεκφζηα ζηηο εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα π.κ., ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ, ζην επί ηεο νδνχ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, θηίξην ηνπ Ηδξχκαηνο. Καηά ηελ άλσ εκεξνκελία έλαξμεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγηζζνχλ ν θπξίσο θάθεινο, ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Όζνη ζα θξηζνχλ θαηάιιεινη, ζα εηδνπνηεζνχλ ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα θαζνξηζηεί, πξνθεηκέλνπ λα πξνζέιζνπλ γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ

2 -/- -2- αληίζηνηρσλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. Μπνξνχλ λα παξίζηαληαη νη ελδηαθεξφκελνη ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο κε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε. Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηηο εκέξα Σξίηε θαη ώξα π.κ ζηα γξαθεία ηνπ Ηδξχκαηνο Μνλήο Πεηξάθε Ζ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ αλάδεημεο κεηνδφηε. ηε ζπλέρεηα ζα θιεζεί ν αλαδεηρζείο σο κεηνδφηεο λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα απνζθξαγηζηεί ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. ηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ κε πξφηαζε θαηαθχξσζεο, ην νπνίν ηίζεηαη ππφςε ηεο Γηνηθήζεσο γηα ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ, δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ απνθάζεσλ ηεο Γηνηθήζεσο, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, αθνχ ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Ίδξπκα. 3. Όζνη δηθαηνχληαη θαη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηηο ινηπέο νδεγίεο ηεο δηαθήξπμεο. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, ηα Γηθαηνινγεηηθά, θαζψο θαη ε Σερληθή Πξνζθνξά πξέπεη λα θαηαηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, ήηνη: α. ηνλ θπξίσο θάθειν λα αλαγξάθνληαη : (1) εμσηεξηθά θαη επθξηλψο ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». (2) Σν είδνο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ. (3) Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ην ηειέθσλν & ην Fax. Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, πιελ ηεο νηθνλνκηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ (PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Σα θαηαηηζέκελα Prospectus, ζα πξέπεη λα είλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ πξνζθέξνληνο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ή κέξνο ηωλ εηδώλ β. Σα Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε θαη γηα παξάδνζε ηνπ εκπνξεχκαηνο κέρξη θαη εληφο ησλ Μαγεηξείσλ ηνπ ΝΗΜΣ. Θα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.

3 -/- -3- Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ παξαξηήκαηα Α έσο Γ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 4. Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: α. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο, πνζνχ ίζνπ κε ην 5% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο πίζησζεο αλά είδνο κε ΦΠΑ. β. Πηζηνπνηήζεηο θαηά ISO θαη CE (εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, πξντφληνο, εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο), κε αλαγξαθφκελα ηνλ θνξέα πηζηνπνίεζεο, ηελ εκεξνκελία θαη ηπρφλ ιήμεσο απηήο (πξσηφηππα ε επίζεκα κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα). γ. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ. 1599/1986, πνπ ζα αλαθέξεη: ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ κε θαηαδίθε ηεο εηαηξίαο, ηελ θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ηεο ελεκεξφηεηα θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. δ. Βεβαίσζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο γηα πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ φηαλ απηά δεηεζνχλ. ε. Γεκφζην έγγξαθν πνπ λα πηζηνπνηεί ηελ αδεηνδφηεζε ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξείαο γηα ην αληηθείκελν ηεο αλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ππνβαιιφκελεο ζην δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα έμη ( 6 ) κήλεο πξνζκεηξνχκελνη απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ αλαθέξνπλ εκεξνκελία ιήμεο κηθξόηεξε ηεο παξαπάλω νξηδόκελεο, ζα απνξξίπηνληαη ωο απαξάδεθηεο. 5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλω εκεξνκελία θαη ώξα δε ζα ιεθζνύλ ππόψε θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο πξνζθέξνληεο. Αληηπξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπηωζε ππνβνιήο ηνπο ζα απνξξίπηνληαη ωο απαξάδεθηεο. 6. Γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Π.Γ 118/07 αθφκα θαη αλ δελ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 7. Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε : α. Σηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. β. Σνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε(παραρσζμασα Α έσο θαη Γ ) σο αθνινχζσο: (1) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : Καηάζηαζε Απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ εμνπιηζκνχ. (2) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ απαηηνχκελνπ (3) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο.

4 -/ Ζ δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζην πξφγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ». Αληίηππα ηεο δηαθήξπμεο απηήο θαζψο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα δεηνχλ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηεπθξηλήζεηο θαη πιεξνθνξίεο απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ θαη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΝΗΜΣ (ηει ). Ακριβές ανηίγραθο Υπηγος (ΥΙ) Τέγος Κων / νος Γενικός Δνηής Φοσνηοσκίδης Θεόδωρος Λγός (Ο)

5 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α Αλήθεη ζηελ δηαθήξπμε: αξηζκ. 6/2011 Α/Α ΔΗΓΟ ΣΔΜ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΦΟΤΡΝΟ ΜΑΓΔΗΡΔΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΣΖΓΑΝΗ ΘΔΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔΓΗΣΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ εκέξεο εκέξεο εκέξεο εκέξεο 5 ΜΗΞΔΡ ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΟ εκέξεο 6 ΠΟΛΣΟΠΟΗΖΣΖ ΛΑΥΑΝΗΩΝ εκέξεο 7 ΝΔΡΟΥΤΣΖ εκέξεο 8 ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΡΑΦΗ εκέξεο 9 ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ εκέξεο 10 ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ εκέξεο 11 ΡΑΦΗΔΡΑ εκέξεο 12 ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΡΑΦΗΔΡΑ εκέξεο 13 ΔΡΜΑΡΗΟ ΓΑΠΔΓΟΤ εκέξεο ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ εκέξεο εκέξεο ΤΝΟΛΟ Ακριβές ανηίγραθο Υπηγος (ΥΙ) Τέγος Κων / νος Γενικός Δνηής Φοσνηοσκίδης Θεόδωρος Λγός (Ο)

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β Αλήθεη ζηελ δηαθήξπμε: αξηζκ. 6/2011 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 1. ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΚΟΤΕΗΝΑ Ζ ζπζθεπή ζα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 80 x 90x 90 εθ, (Π x B x Y) θαη ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαηάιιειε γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. ην επάλσ κέξνο ζα θέξεη 3 εζηίεο απφ ρπηνζίδεξν βαξέσο ηχπνπ. Οη 2 εζηίεο ζα είλαη ηεηξάγσλνπ ζρήκαηνο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 30 x 30 εθ. θαη ηζρχνο πεξίπνπ 4 KW εθάζηε, ε δε 3ε ζα είλαη νξζνγψληνπ παξαιιεινγξάκκνπ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 30 x 60 εθ, ηζρχνο πεξίπνπ 8 KW, νη νπνίεο ζα είλαη ζηαζεξά θαη ζηεγαλά ηνπνζεηεκέλεο ζηελ αλνμείδσηε επηθάλεηα ηεο θνπδίλαο. Οη εζηίεο ζα ξπζκίδνληαη θάζε κία ρσξηζηά κέζσ δηθνχ ηεο δηαθφπηε 4-6 ζέζεσλ θαη ζα θέξνπλ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο, ν νπνίνο ζα ηηο πξνζηαηεχεη απφ ππεξζέξκαλζε. Σν θάησ κέξνο ζα είλαη δηακνξθσκέλν ζε αλνηθηφ εξκάξην. Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο ζπζθεπήο ζα είλαη πεξίπνπ 16 KW. Σν άλσ εκπξφο κέξνο ηεο ζπζθεπήο ζα ζρεκαηίδεη εηδηθή εζνρή εληφο ηεο νπνίαο ζα βξίζθνληαη νη δηαθφπηεο θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα πγξά θαη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί. Σν άλσ πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο ζα είλαη ππεξπςσκέλν, ψζηε λα ζπγθξαηεί ηα πγξά θαη ηα ιίπε, γηα ιφγνπο θαζαξηφηεηαο. Θα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304 θαη ζα θέξεηαη ζε ηέζζεξα πνδαξάθηα ξπζκηδφκελα θαζ' χςνο. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. 2. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΦΟΤΡΝΟ Ο θνχξλνο ζα είλαη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304. Θα πξέπεη λα θέξεηαη επί ηεζζάξσλ πνδαξηθψλ ξπζκηδφκελνπ χςνπο έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηέιεηα ζηαζεξφηεηα θαη ηζνξξνπία (αιθάδηαζκα). Ζ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θνχξλνπ ζα είλαη ρσξίο εκθαλείο θνιιήζεηο. Δζσηεξηθά ν θνχξλνο ζα έρεη γσλίεο θακπχινπ ζρήκαηνο γηα εχθνιν θαζαξηζκφ. Ο θνχξλνο ζα θέξεη εηδηθέο ιπρλίεο θσηηζκνχ ζηεγαλνχ ηχπνπ νη νπνίεο ζα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ζηα ρηππήκαηα. Οη ιπρλίεο ζα βξίζθνληαη ζην πιατλφ κέξνο ηνπ θνχξλνπ ψζηε λα θσηίδνληαη ζσζηά φια ηα ζεκεία ηνπ θνχξλνπ θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ρηππήκαηα. -/-

7 Β-2 Ο θνχξλνο ζα έρεη ηξεηο νξφθνπο. Οη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο θάζε νξφθνπ ζα είλαη πεξίπνπ 1200 x 70 x 30 εθ, (Π x B x Y) έηζη ψζηε λα ρσξάεη δχν ηαςηά δηαζηάζεσλ 60 x 50 εθ. Σν ρεξνχιη ηεο πφξηαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δπζζεξκαγσγφ πιηθφ. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κα ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. 3. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΣΖΓΑΝΗ Ζ ζπζθεπή ζα έρεη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 80 x 90 x 90 εθ, (Π x B x Y) θαη ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαηάιιειε γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. Ζ ζπζθεπή ζα θέξεη ιεθάλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ρσξεηηθφηεηαο ιίηξσλ. Ζ ιεθάλε ζα θέξεη θάιπκκα κε εηδηθή πξνεμέρνπζα ρεηξνιαβή. Σν ζχζηεκα αλαηξνπήο ηεο ιεθάλεο ζα είλαη ειεθηξηθφ ή ρεηξνθίλεην κε γξήγνξε επαλαθνξά ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε. Σν ζχζηεκα αλαηξνπήο ζα ελεξγνπνηείηαη κε αζθαιέο ηξφπν ψζηε λα είλαη αδχλαηε ε χπαξμε αηπρήκαηνο. Σν άλσ εκπξφο κέξνο ηεο ζπζθεπήο ζα ζρεκαηίδεη εηδηθή εζνρή εληφο ηεο νπνίαο ζα βξίζθνληαη νη δηαθφπηεο θαη νη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα πγξά θαη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί. Σν άλσ πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο ζα είλαη ππεξπςσκέλν, ψζηε λα ζπγθξαηεί ηα πγξά θαη ηα ιίπε, γηα ιφγνπο θαζαξηφηεηαο. Θα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304 θαη ζα θέξεηαη ζε ηέζζεξα πνδαξάθηα ξπζκηδφκελα θαζ' χςνο. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. 4. ΘΔΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ Ο ζεξκνζάιακνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304, εμσηεξηθνχ χςνπο ην πνιχ 1,70 κ. Δζσηεξηθά ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ 12 ζράξεο ξπζκηδφκελνπ χςνπο, ζε φιν ην κήθνο ηνπ. Ζ ρσξεηηθφηεηά ηνπ ζα είλαη ηαςηψλ δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,60 x 0,10 κ. Ζ θακπίλα θαη ε πφξηα ζα είλαη δηπιφζσκε θαη ζην θελφ ζα ππάξρεη ζεξκνκφλσζε. Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ζεξκνζηάηε. Θα ππάξρεη θαη δηάηαμε χγξαλζεο ησλ θαγεηψλ. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. -/-

8 Β-3 5. ΜΗΞΔΡ ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΟ Σν κίμεξ ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ιχηξσλ κε επηινγή ηαρπηήησλ, θαηάιιειν γηα δαραξνπιαζηηθή θαη πξνεηνηκαζία θνπδίλαο, ζα έρεη είηε επηινγή πνιιψλ ηαρπηήησλ είηε αιιαγή ζηξνθψλ κε inverter ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε κεγάιεο πνηθηιίαο ζπληαγψλ. Ο επηινγέαο ηαρπηήησλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ κνηέξ απφ ππεξθφξησζε. Σν κίμεξ ζα ζπλνδεχεηαη απφ δχν κπνι ρσξεηηθφηεηαο ιχηξσλ θαη πεξίπνπ 35 ιίηξσλ αληίζηνηρα θαηαζθεπαζκέλα εμ νινθιήξνπ απφ αλνμείδσην αηζάιη. Δπίζεο ζπεηξνεηδέο άγθηζηξν γηα ζθιεξέο δχκεο θαη ζχξκα γηα θξέκεο. Γηα ηελ άλνδν θαη θάζνδν ηνπ θάδνπ ζα θέξεη εηδηθφ κεραληθφ ζχζηεκα θαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ θάδσλ ζα ππάξρεη εηδηθφ θαξφηζη. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρεηξηζηή ζα ππάξρεη ζχζηεκα αζθαιείαο κε βάζεη ηηο νδεγίεο CE. Ζ θαηαζθεπή ηνπ κίμεξ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο πγηεηλήο, θαη φιεο νη επηθάλεηεο ηνπ ζα είλαη εχθνιεο ζηνλ θαζαξηζκφ. Σν κίμεξ ζα δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ κε δηαθφπηε ON/OFF, δηαθφπηε αθηλεηνπνίεζεο ηεο ζπζθεπήο θαη ρξνλνδηαθφπηε. Ο θηλεηήξαο ζα θέξεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ππεξζέξκαλζε. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. 6. ΠΟΛΣΟΠΟΗΖΣΖ ΛΑΥΑΝΗΚΩΝ Ο πνιηνπνηεηήο ζα είλαη ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 5 ιίηξσλ κε επηινγή ηαρπηήησλ, θαηάιιεινο γηα ηελ πνιηνπνίεζε ιαραληθψλ, Ο επηινγέαο ηαρπηήησλ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ κνηέξ απφ ππεξθφξησζε. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πνιηνπνηεηή ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλνληζκνχο πγηεηλήο, θαη φιεο νη επηθάλεηεο ηνπ ζα είλαη εχθνιεο ζηνλ θαζαξηζκφ. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. 7. ΝΔΡΟΥΤΣΖ Ο λεξνρχηεο ζα είλαη βαξέσο ηχπνπ θαηάιιεινο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ζπλερνχο -/-

9 Β-4 ιεηηνπξγίαο, κε κνλή γνχξλα εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 90 x 45 x 30 εθ. Θα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10 (ηχπνο 304) ζα θέξεηαη ζε ηέζζεξα πνδαξάθηα αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. 8. ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΡΑΦΗ Ο πάγθνο εξγαζίαο ζα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304 πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 ρηι. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 3,70 x 0,75 x 0,85 κ. (Μ x Π x Τ) Θα θέξεη ξάθη απφ ράιπβα γηα βνεζεηηθή ρξήζε. Οη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη ζε αδξαλή αηκφζθαηξα (ARGON) θαη κε εηδηθά κειεηεκέλν ηξφπν, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αξκνί γηα ιφγνπο πγηεηλήο. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο θαη νη αθκέο ζα ιεηαλζνχλ θαηά AISI No 3 ψζηε λα είλαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ηηο επίπεδεο επηθάλεηεο. 9. ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΔ Ο πάγθνο εξγαζίαο ζα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304 πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 ρηι. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 2,00 x 0,70 x 0,85 κ. Οη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη ζε αδξαλή αηκφζθαηξα (ARGON) θαη κε εηδηθά κειεηεκέλν ηξφπν, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αξκνί γηα ιφγνπο πγηεηλήο. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο θαη νη αθκέο ζα ιεηαλζνχλ θαηά AISI Νν 3 ψζηε λα είλαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ηηο επίπεδεο επηθάλεηεο. 10. ΠΑΓΚΟ ΔΡΓΑΗΑ Ο πάγθνο εξγαζίαο ζα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304 πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 ρηι. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 0,50 x 0,90 x 0,90 κ. Σν χςνο ζα πξέπεη λα είλαη ην ίδην κε ην χςνο ηηο θνπδίλαο θαη ηνπ αλαηξεπφκελνπ ηεγαληνχ. Οη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη ζε αδξαλή αηκφζθαηξα (ARGON) θαη κε εηδηθά κειεηεκέλν ηξφπν, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αξκνί γηα ιφγνπο πγηεηλήο. Σηο νη ζπγθνιιήζεηο θαη νη αθκέο ζα ιεηαλζνχλ θαηά AISI Νν 3 ψζηε λα είλαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ηηο επίπεδεο επηθάλεηεο. -/-

10 Β ΡΑΦΗΔΡΑ Ζ ξαθηέξα ζα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 ρηι. Θα απνηειείηαη απφ νξζνζηάηεο κε δηάηξεζε ζηηο δχν πιεπξέο, θαηά ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ξαθηψλ ζην επηζπκεηφ χςνο. Θα ππάξρνπλ εληζρπηηθέο γσλίεο νη νπνίεο ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα ζεκεία ζηήξημεο ησλ ξαθηψλ κε ηνπο νξζνζηάηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα εληζρχεηαη θαηά απφιπην ηξφπν ην ξάθη θαη ε ζηήξημε ηνπ κε ηνλ νξζνζηάηε, θαζψο θαη ε αθακςία ηεο ξαθηέξαο ζην ζχλνιφ ηεο. Σα ξάθηα ζα έρνπλ δηάηξεζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπο θαη θαζ' φιν ην κήθνο ηνπο. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζα είλαη πεξίπνπ 1,70 x 0,70 x 1,70 κ. (Μ x Β x Y) Σν κήθνο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ξαθηέξα ζπλνιηθνχ κήθνπο 5,20 κ. Οη ξαθηέξεο ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 4 ξάθηα. 12. ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ΡΑΦΗΔΡΑ Ζ ξαθηέξα ζα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 ρηι. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζα είλαη πεξίπνπ 1,70 x 0,70 x 1,0 κ. (Μ x B x Y) Θα θέξεη ηέζζεξηο αλζεθηηθνχο πεξηζηξεθφκελνπο ηξνρνχο γηα ηελ εχθνιε κεηαθίλεζε. Οη δχν ζα είλαη κε ηξνρνπέδε. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. 13. ΔΡΜΑΡΗΟ ΓΑΠΔΓΟΤ Σν εξκάξην ζα είλαη εμ νινθιήξνπ θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα 18/10, ηχπνο 304, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1 ρηι. Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη πεξίπνπ 1,50 x 0,35 x 0,85 κ. (M x Π x Y).ην εκπξφζζην ηκήκα ζα θέξεη ζπξφκελεο δηπιφζσκεο αλνμείδσηεο πφξηεο. Θα θέξεη θαη ξάθη απφ ράιπβα γηα βνεζεηηθή ρξήζε κα ξπζκηδφκελν χςνο.οη ζπγθνιιήζεηο ζα γίλνληαη ζε αδξαλή αηκφζθαηξα (ARGON) θαη κε εηδηθά κειεηεκέλν ηξφπν, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ αξκνί γηα ιφγνπο πγηεηλήο. Όιεο νη ζπγθνιιήζεηο θαη νη αθκέο ζα ιεηαλζνχλ θαηά AISI Νν 3 ψζηε λα είλαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ηηο επίπεδεο επηθάλεηεο. -/-

11 Β ΚΑΓΟ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΩΝ Ο θάδνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθαιείαο δηαζέηνληαο πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO Θα είλαη ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 50 ιίηξσλ θαη ζα θέξεη πεληάι γηα ην άλνηγκα ηνπ κε ην πφδη. 15.ΦΟΡΖΣΟ ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ Ο αλεκηζηήξαο ζα ζηεξίδεηαη ζε πφδη θαη ζα είλαη επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ. Θα θέξεη πξνζηαηεπηηθά ζηα πηεξχγηα θαη δηαθφπηε ηαρπηήησλ. Ο αλεκηζηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο επξσπατθνχο θαλφλεο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά CE θαη ISO. Ακριβές ανηίγραθο Υπηγος (ΥΙ) Τέγος Κων / νος Γενικός Δνηής Φοσνηοσκίδης Θεόδωρος Λγός (Ο)

12 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ Αλήθεη ζηελ δηαθήξπμε: αξηζκ. 6/2011 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΚΓΟΣΖ Ζκεξνκελία έθδνζεο. Πξνο : Ν.Η.Μ.Σ. Μνλήο Πεηξάθε Αζήλα Δγγχεζε καο ππ' αξηζκ..eypq. Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξεηψλ ή ε Κνηλνπξαμία. νδφο.. αξ...ζαλ πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ζαλ αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα.,ζπλνιηθήο αμίαο..θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξεία ή ε Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα. Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα..παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο εηαηξίαο ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο ππέξ ησλ Δηαηξεηψλ 1) θαη 2).....αηνκηθά γηα θάζε κία απ' απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππνρξέσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο. παξαηηνχκελε ηεο ελζηάζεσο ηεο δηδήζεσο λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. Ζ παξνχζα ηζρχεη ανξίζησο (Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηε ιήςε έγγξαθεο δήισζήο ζαο φηη έπαςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν εθδφζεθε). (ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΖ: ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΗ ΜΗΑ ΑΠΟ ΣΗ ΓΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΑΔΗ ΚΑΣΔΠΗΛΟΓΖ Α). Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηελ Σξάπεδά καο. (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) ΓΔΝ. ΓΝΣΖ Ακριβές ανηίγραθο Υπηγος (ΥΙ) Τέγος Κων / νος Γενικός Δνηής Φοσνηοσκίδης Θεόδωρος Λγός (Ο)

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 1115/2012 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά 9-2-2012 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ βαζηιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ Ζξάθιεην 12-2-2013 Ξιεξνθνξίεο : Σνπδεηζαλάθε Ιίηζα ΡΖΙ. : 2810/ 368479 FAX : 2810-214481 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωθ. Κνωζζού, Σ.Θ. 44, Ζπάκλειο Κπήηηρ ΑΦΜ 999161766, Α ΓΟΤ Ζπακλείος Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα