Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014)"

Transcript

1 > Φυσική Β Λυκείου >> Αρχική σελίδα ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό ρρεεύύμμαα (σελ. ) ΗΗλλεεκκττρρι ικκήή ππηηγγήή -- ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό κκύύκκλλωμμαα (σελ. 3) ΈΈνντταασσηη ηηλλεεκκττρρι ικκοούύ ρρεεύύμμααττοοςς (σελ. 4) ΗΗλλεεκκττρρεεγγεερρττι ικκήή δδύύ ννααμμηη -- ΗΗλλεεκκττρρι ικκήή ττάάσσηη (σελ. 5) ΗΗλλεεκκττρρι ικκήή ααννττί ίσστταασσηη (σελ. 6) ΝΝόόμμοοςς ττοούύ ΟΟμμ γγι ιαα ααννττι ισσττάάττηη (σελ. 7) ΣΣυυννδδεεσσμμοολλοογγί ίαα ααννττι ισσττααττώνν (σελ. 8) ΗΗλλεεκκττρρι ικκήή εε ννέέρργγεει ιαα κκααι ι ισσχχύύςς ι (σελ. 9) ΑΑπποοττεελλέέσσμμαατταα ρρεεύύμμααττοοςς -- Φααι ιννόόμμεεννοο ΤΤζζάάοουυλλ (σελ. 0) Διααττήήρρηησσηη ττήήςς εεννέέρργγεει ι ααςς σσεε κκύύκκλλωμμαα μμεε ααννττι ισσττάάττεεςς (σελ. ) EEρρωττήήσσεει ιςς αασσκκήήσσεει ιςς (σελ. 3) ΑΒΑΣΕ ΑΥΤΟ ΠΡΝ ΞΕΚΝΗΣΕΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σε γαλάζιο φόντο ΔΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΚΗΣ ΠΑΔΕΑΣ (04 05) Μαύρα γράμματα θεωρία Μπλε πλάγια γράμματα παραδείγματα κι αποτελέσματα πειραμάτων Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (04 04) Υπενθύμιση γνώσεων Φυσικής ή Μαθηματικών Παρατηρήσεις αποδείξεις, που μπορεί να συμπληρώσουν τη διδασκαλία ή τη μελέτη Εξισώσεις, που προκύπτουν συνδυαστικά και δεν αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο, αλλά χρειάζονται στη λύση ασκήσεων Όπου υπάρχει αυτό το εικονίδιο κάνε κλικ για να δεις σχετικό σχετική βιντεο-προσομοίωση ενός φαινομένου.

2 Ηλεκτρικοί αγωγοί/μονωτές Όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, κατά τις διαδιακασίες τής ηλέκτρισης των σωμάτων: Με μετακίνηση ελεύθερων ηλεκτρονίων μπορεί να μεταφέρεται ηλεκτρικό φορτίο, είτε από σώμα σε σώμα είτε μέσα στο ίδιο σώμα. Όμως, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια παρουσιάζουν διαφορετική ευκινησία σε κάθε υλικό. Αυτή την ιδιότητα τη λέμε ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών. Υπάρχουν υλικά με μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα, στα οποία το φορτίο μετακινείται δύσκολα. Έτσι, όταν ηλεκτρίζονται, το φορτίο που αποκτούν παραμένει απομονωμένο στην περιοχή όπου εμφανίζεται. Τέτοια υλικά χαρακτηρίζονται ηλεκτρικοί μονωτές (ή διηλεκτρικά). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υλικά: γυαλί, διαμάντι, πορσελάνη, κεραμικά, πλαστικά, καουτσούκ, νάιλον, ξηρό ξύλο, ξηρός αέρας κ.ά. Υπάρχουν υλικά με μεγάλη ηλεκτρική αγωγιμότητα, στα οποία το φορτίο μετακινείται εύκολα. Όταν ηλεκτρίζονται, το φορτίο που αποκτούν εξαπλώνεται σε όλη την έκτασή τους. Τέτοια υλικά χαρακτηρίζονται ηλεκτρικοί αγωγοί. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα υλικά: μέταλλα, ιστοί ζωντανών οργανισμών, χώμα τής Γης, διαλύματα ηλεκτρολυτών, υγρός αέρας και ιονισμένα αέρια. Σε μια πλαστική σακούλα λοιπόν που ηλεκτρίζεται, το φορτίο παραμένει συγκεντρωμένο στο σημείο τής τριβής και είδαμε ότι μπορεί να έλξει ή να απωθήσει άλλα ηλεκτρισμένα σώματα. Αν προσπαθήσουμε όμως να ηλεκτρίσουμε τρίβοντας ένα μεταλλικό σώμα που κρατάμε με το χέρι μας, θα καταλάβουμε ότι είναι μάταιο. Η ηλέκτριση δε διαπιστώνεται (ενώ συμβαίνει), διότι το φορτίο που εμφανίζεται, μετακινείται μέσα στο αγώγιμο μεταλλικό σώμα και κατόπιν, μέσω του αγώγιμου σώματός μας, διαχέεται στην αγώγιμη Γη. Ηλεκτρικό ρεύμα Υπάρχει όμως μια ακόμα διαφορά στη δομή ηλεκτρικών αγωγών/μονωτών, που φαίνεται σε μια άλλη εκδήλωση τής αγωγιμότητας ( της ευκινησίας των ηλεκτρικών φορτίων): στο γνωστό μας ηλεκτρικό ρεύμα. Οι μεταλλικοί αγωγοί περιέχουν τεράστιο πλήθος από ελεύθερα ηλεκτρόνια (που φτάνουν τα 0 3 /cm 3 ), τα οποία ξέφυγαν από την έλξη τού πυρήνα και κινούνται άτακτα χωρίς προτίμηση σε κάποια κατεύθυνση με ταχύτητες πολύ μεγάλες (της τάξης των km/s). Όταν το σώμα που τα περιέχει εισάγεται σε ηλεκτρικό πεδίο, τα σωματίδια αυτά εξαναγκάζονται να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση. Την προσανατολισμένη κίνηση φορτισμένων σωματιδίων τη λέμε ηλεκτρικό ρεύμα. Στο εσωτερικό τού αγωγού υπάρχουν και ισάριθμα θετικά ιόντα, που προέκυψαν από τα άτομα τού μετάλλου στα οποία λιγόστεψαν τα ηλεκτρόνιά τους. Όταν βλέπουμε ένα μέταλλο να βρίσκεται στη στερεά κατάσταση, τα θετικά ιόντα συγκρατούνται με ισχυρές δυνάμεις όμοιες με εκείνες ενός ελατηρίου και ταλαντώνονται προς όλες τις κατευθύνσεις γύρω από σταθερές θέσεις, τόσο πιο έντονα, όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία. Τη σταθερή και δύσκαμπτη διάταξη που αποτελεί το σύνολο των θετικών ιόντων τη λέμε (κρυσταλλικό) πλέγμα. Εκτός από τους μεταλλικούς (στερεούς) αγωγούς, υπάρχουν υγροί και αέριοι ηλεκτρικοί αγωγοί όπως τα διαλύματα των ηλεκτρολυτών, ο υγρός αέρας και το ιονισμένα αέρια. Σε αυτούς τους αγωγούς τα ευκίνητα σωματίδια που μεταφέρουν ηλεκτρικό φορτίο είναι άλλοτε ηλεκτρόνια και άλλοτε θετικά ή αρνητικά ιόντα. Αντίθετα με τους ηλεκτρικούς αγωγούς, στους μονωτές η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρονίων είναι δεσμευμένα από τα άτομα πράγμα που σημαίνει ότι το πλήθος των ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι ασήμαντο (της τάξης του / cm 3 ). Όταν σώμα από μονωτικό υλικό εισάγεται σε ηλεκτρικό πεδίο, δεν ανιχνεύεται ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ευκίνητων φορτισμένων σωματιδίων για να το δημιουργήσει. Η αγωγιμότητα ενός μετάλλου είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από εκείνη ενός μονωτή. Γι αυτό, στα καλώδια τής ΔΕΗ το ηλεκτρικό φορτίο μετακινείται πολύ πιο εύκολα μέσα από χιλιόμετρα μεταλλικού σύρματος, όχι όμως και μέσα από τα λίγα εκατοστά τού μονωτή, ο οποίος χωρίζει το σύρμα από τον πύργο που το στηρίζει.

3 Έχουμε μάθει ότι, όποιο σώμα βρεθεί σε βαρυτικό πεδίο, κατέχει βαρυτική (δυναμική) ενέργεια, εξαιτίας της αλληλεπίδρασής του με το σώμα (ή τα σώματα) που δημιουργούν το πεδίο. Αν το σώμα αφεθεί να επιταχυνθεί από τη βαρυτική δύναμη (δηλαδή να πέσει ελεύθερα), η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια. Αντίστοιχα γεγονότα ισχύουν και για το ηλεκτρικό πεδίο. Κάθε φορτισμένο σωματίδιο, αν βρεθεί σε ηλεκτρικό πεδίο, κατέχει ηλεκτρική (δυναμική) ενέργεια, εξαιτίας της αλληλεπίδρασής του με το φορτισμένο σώμα (ή τα σώματα) που δημιουργούν το πεδίο. Αν το σώμα αφεθεί να επιταχυνθεί από την ηλεκτρική δύναμη, η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια. Ηλεκτρικές ές Ηλεκτρική ή λέμε μια συσκευή, που έχει διπλό ρόλο: Διαθέτει δύο φορτισμένους πόλους, οι οποίοι δημιουργούν ηλεκτρικό πεδίο στο χώρο. Αν συνδέσουμε τους πόλους τής ής με ένα μεταλλικό αγωγό, το μεγάλο πλήθος των ελεύθερων ηλεκτρονίων του εισάγονται στο πεδίο αυτό. Αποτέλεσμα είναι ότι > εφοδιάζονται με ηλεκτρική ενέργεια και > ωθούνται προς το θετικό πόλο τής ής. Έτσι δημιουργείται ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στον αγωγό. Με το ρεύμα η ηλεκτρική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. Μόλις τα ηλεκτρόνια φτάνουν στην ή, ανατροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι μπορούν να επαναλάβουν την κίνησή τους και συντηρείται το ηλεκτρικό ρεύμα. Την ενέργεια που η ή προσφέρει στα ηλεκτρόνια την εξασφαλίζει από τη μετατροπή μιας αρχικής μορφής ενέργειας, που έχει αποθηκευμένη από την κατασκευή της. Π.χ., στις ές μπαταρίες είναι χημική ενέργεια, στις ές φωτοστοιχεία είναι φωτεινή ενέργεια και στις ές γεννήτριες είναι μηχανική ενέργεια. Μια ηλεκτρική ή δεν τροφοδοτεί με ηλεκτρόνια έναν αγωγό, αλλά δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο για να κινηθούν τα ήδη υπάρχοντα ελεύθερα ηλεκτρόνια και τους παρέχει την ενέργεια ώστε να συντηρείται αυτή η κίνηση. Ηλεκτρικό κύκλωμα Ηλεκτρικό κύκλωμα λέμε ένα σύνολο στοιχείων, που συνδέονται μεταξύ τους και μπορούν να διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα. Τα απαραίτητα στοιχεία ενός τέτοιου κυκλώματος είναι: ηλεκτρικοί αγωγοί, που συνδέουν τα υπόλοιπα στοιχεία τού κυκλώματος ηλεκτρικές ές, που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τα ελεύθερα ηλεκτρόνια των αγωγών ηλεκτρικές συσκευές, που λειτουργούν χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια. Όταν τα παραπάνω στοιχεία συνδέονται ώστε να σχηματίζεται κλειστή αγώγιμη διαδρομή, τότε το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα (κλειστό κύκλωμα). Αν υπάρχει διακοπή σε κάποιο σημείο τού κυκλώματος, η ροή των ηλεκτρονίων σταματά. Με τη χρήση διακοπτών πετυχαίνουμε τη διακοπή τού ρεύματος όποτε το επιθυμούμε. Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα: οι ηλεκτρικές συσκευές και οι αγωγοί σύνδεσής τους χαρακτηρίζονται καταναλωτές, επειδή χρησιμοποιούν (καταναλώνουν) ηλεκτρική ενέργεια και τη μετατρέπουν σε άλλες μορφές. οι καταναλωτές και οι ηλεκτρικές ές διαθέτουν δύο άκρα (πόλους), με τα οποία συνδέονται στο κύκλωμα γι αυτό χαρακτηρίζονται ηλεκτρικά δίπολα. Φορά ηλεκτρικού ρεύματος συμβατική πραγματική φορά φορά + ή λάμπα διακόπτης Η ηλεκτρική ή συνδέεται, διαμέσου των αγωγών σύνδεσης, με έναν καταναλωτή. Κλείνοντας το διακόπτη σχηματίζεται κλειστό κύκλωμα. Η ή δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα στο κύκλωμα και η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων από τον αρνητικό προς το θετικό πόλο αποτελεί την πραγματική φορά τού ρεύματος. Για ιστορικούς λόγους έχει επικρατήσει να σχεδιάζουμε τη συμβατική φορά τού ρεύματος, που είναι από το θετικό προς τον αρνητικό πόλο τής ής. Αυτή η ανακρίβεια στο σχεδιασμό διατηρείται από τότε που πιστευόταν ότι στους αγωγούς ηλεκτρικό ρεύμα συνιστά η προσανατολισμένη κίνηση θετικών φορτίων (που θα ήταν αντίθετη των ηλεκτρονίων). Όμως, στη μελέτη των περισσότερων ηλεκτρικών φαινομένων η φορά τού ρεύματος σχεδιάζεται για να δείξουμε απλά και μόνο ότι "υπάρχει ρεύμα".

4 3 τομή αγωγού Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει αγωγό Για να εκφράσουμε πόσο ρεύμα περνά από κάποια τομή αγωγού, χρησιμοποιούμε το μονόμετρο μέγεθος ένταση ρεύματος. Όσο περισσότερα κουλόμπ (C) φορτίου περνούν από την τομή σε ένα δευτερόλεπτο (s), τόσο μεγαλύτερη λέμε ότι είναι η έντασή του εκεί. Αν, μάλιστα, από την τομή περνούν ίδια C φορτίου σε οποιαδήποτε ίσα διαστήματα διαλέξουμε, τότε θεωρούμε σταθερή την ένταση τού ρεύματος. Για να υπολογίσουμε την ένταση ρεύματος σε μια τομή αγωγού, αν γνωρίζουμε ότι είναι σταθερή, διαιρούμε μια ποσότητα φορτίου q που περνά από κει δια τον αντίστοιχο χρόνο t. Έτσι βρίσκουμε πόσα C φορτίου περνούν ανά s από την τομή τού αγωγού. ένταση ρεύματος σε τομή αγωγού φορτίο που περνά από την τομή αντίστοιχος χρόνος ή, συμβολικά, q t Αν η ένταση δεν είναι σταθερή, το παραπάνω πηλίκο δίνει τη μέση ένταση (την ένταση κατά μέσο όρο δηλαδή). Στο S.I. μονάδα μέτρησης τής έντασης ρεύματος είναι το κουλόμπ ανά δευτερόλεπτο ( C s λέμε και αμπέρ (συμβολικά, Α). ), που τη διακόπτης αμπερόμετρο Α λάμπα Μπορούμε να μετρήσουμε (εκτός από το να υπολογίσουμε) την ένταση ρεύματος σε μια τομή αγωγού, αν τον διακόψουμε εκεί και παρεμβάλλουμε κατάλληλο όργανο, το αμπερόμετρο. Πειραματικά βρίσκουμε ότι: Η ένταση τού ρεύματος σε όλες τις τομές κατά μήκος ενός αγωγού είναι ίδια. Γι αυτό δε διευκρινίζουμε σε ποια τομή αναφερόμαστε και λέμε γενικά «η ένταση τού ρεύματος στον αγωγό». ος κανόνας τού Κίρχοφ 5 Α 5 Α 3 Α Α Β Α Σε σημείο διακλάδωσης (κόμβο) κλειστού κυκλώματος μετράμε και βρίσκουμε πάντα: συνολική ένταση ρευμάτων που φτάνουν συνολική ένταση ρευμάτων που απομακρύνονται Αυτό εξηγείται διότι, ανά δευτερόλεπτο, όσο φορτίο φτάνει συνολικά στον κόμβο, τόσο απομακρύνεται. Το παραπάνω γεγονός είναι γνωστό ως ος κανόνας τού Κίρχοφ (Kirchhoff). + Όσο ρεύμα φτάνει στον κόμβο Α, τόσο συνολικά φεύγει προς τους καταναλωτές και. σόποσο ρεύμα φτάνει συνολικά και στον κόμβο Β κι απομακρύνεται από αυτόν.

5 4 Ηλεκτρεγερτική δύναμη ής Κάθε κουλόμπ φορτίου (ελεύθερων ηλεκτρονίων) τού κυκλώματος περνά από την ή και παίρνει ηλεκτρική ενέργεια, την οποία "ξοδεύει" στους καταναλωτές τού κυκλώματος Θεωρούμε ένα κλειστό κύκλωμα. Σε χρόνο t ένα πλήθος ηλεκτρονίων, με συνολικό φορτίο q, περνά από την ή κι ανεφοδιάζεται με ένα συνολικό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας U. Αν διαιρέσουμε την ενέργεια U με το φορτίο q, το πηλίκο σημαίνει πόσα J (τζάουλ) ενέργειας προσφέρει η ή σε ηλεκτρόνια με συνολικό φορτίο C (κουλόμπ). Το πηλίκο αυτό το λέμε ηλεκτρεγερτική δύναμη τής ής και είναι κατασκευαστικό χαρακτηριστικό της. ηλεκτρεγερτική δύναμη ής U ή, συμβολικά, q ενέργεια που η ή προσφέρει σε ένα πλήθος ηλεκτρονίων συνολικό φορτίο των ηλεκτρονίων αυτών C J C 5J 4J C C J 3J C C Στο S.I. μονάδα μέτρησης τής ηλεκτρεγερτικής δύναμης είναι το τζάουλ ανά κουλόμπ J ( ), που το C λέμε και βολτ (συμβολικά, ). Για παράδειγμα: «Η ηλεκτρεγερτική μιας μπαταρίας είναι 5» σημαίνει ότι, κάθε φορά που περνούν από αυτήν ηλεκτρόνια με συνολικό φορτίο C, ανεφοδιάζονται με ηλεκτρική ενέργεια 5 J. [Ο όρος "ηλεκτρεγερτική δύναμη" έχει επικρατήσει, αλλά είναι ανεπιτυχής, μιας και δεν πρόκειται για δύναμη.] Ηλεκτρική τάση καταναλωτή βολτόμετρο Η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει η ή μεταφέρεται από τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και προσφέρεται στους καταναλωτές, για να μετασχηματιστεί σε άλλες μορφές. Μέσα σε χρόνο t ένα πλήθος ηλεκτρονίων, με συνολικό φορτίο q κατ, περνάει από κάποιον καταναλωτή και προσφέρει σ αυτόν ένα συνολικό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας U κατ. Αν διαιρέσουμε την ενέργεια U κατ με το φορτίο q κατ, το πηλίκο σημαίνει πόσα J ενέργειας προσφέρουν στον καταναλωτή ηλεκτρόνια με συνολικό φορτίο C. Το πηλίκο αυτό το λέμε ηλεκτρική τάση καταναλωτή. ηλεκτρική τάση καταναλωτή ή, συμβολικά, κατ U q ενέργεια που ένα πλήθος ηλεκτρονίων προσφέρει σε καταναλωτή συνολικό φορτίο των ηλεκτρονίων αυτών Στο S.I. μονάδα μέτρησης (και) της ηλεκτρικής τάσης είναι το βολτ (). κατ κατ Για παράδειγμα: «Η ηλεκτρική τάση μιας λάμπας είναι» σημαίνει ότι, κάθε φορά που περνούν από αυτήν ηλεκτρόνια με συνολικό φορτίο C, η λάμπα καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια J. βολτόμετρο Μπορούμε να μετρήσουμε (εκτός από το να υπολογίσουμε) την ηλεκτρεγερτική δύναμη ής και την ηλεκτρική τάση καταναλωτή, χρησιμοποιώντας κατάλληλο όργανο, που το λέμε βολτόμετρο και το συνδέουμε στα άκρα τους. διακόπτης λάμπα 4 ος κανόνας τού Κίρχοφ Σε τμήμα κλειστού κυκλώματος χωρίς διακλαδώσεις 6 Β Α Γ ΑΓ 0 ΑΓ + Στα άκρα Α,Γ του τμήματος τού κυκλώματος μετράμε τάση όση και το άθροισμα των τάσεων των καταναλωτών που περιλαμβάνει. μετράμε και βρίσκουμε πάντα: τάση τμήματος άθροισμα τάσεων καταναλωτών που περιλαμβάνει Η τάση αυτή εκφράζει πόση "ηλεκτρική ενέργεια προσφέρεται συνολικά στους καταναλωτές για κάθε κουλόμπ φορτίου που περνάει από αυτούς". Το παραπάνω γεγονός είναι ειδική περίπτωση ενός άλλου κανόνα που ισχύει στα ηλεκτρικά κυκλώματα, γνωστού ως ου κανόνα τού Κίρχοφ (Kirchhoff). Δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί εδώ ο κανόνας αυτός, διότι χρειάζεται η αναφορά στα δυναμικά σημείων τού κυκλώματος, που είναι εκτός ύλης κι, επιπλέον ο κανόνας μπορεί να παραληφθεί χωρίς πρόβλημα στην κατανόηση της υπόλοιπης ύλης.

6 5 Αν στα άκρα διαφορετικών αγωγών προσφερθεί ίδια ηλεκτρική τάση αγ (συνδέοντάς τους π.χ. με μια ίδια μπαταρία), τότε γενικά διαρρέονται από ρεύμα διαφορετικής έντασης αγ. Επειδή η τάση είναι κοινή για όλους τους αγωγούς, όσο πιο μικρή είναι η ένταση τού ρεύματος που διαρρέει έναν από αυτούς, σημαίνει ότι ο αγωγός αυτός "αντιστέκεται" περισσότερο στη διέλευση τού ρεύματος και συγχρόνως το πηλίκο αγ / αγ είναι μεγαλύτερο για τον αγωγό αυτό. Δηλαδή, το πηλίκο αγ / αγ μεγαλώνει όσο περισσότερο ο αγωγός αντιστέκεται στο ρεύμα, γι αυτό το λέμε ηλεκτρική αντίσταση τού αγωγού. ηλεκτρική αντίσταση αγωγού ή, συμβολικά, R αγ αγ ηλεκτρική τάση αγωγού ένταση τού ρεύματος που τον διαρρέει αγ Στο S.I. μονάδα μέτρησης τής ηλεκτρικής αντίστασης είναι το βολτ ανά αμπέρ ( ), που το λέμε και A ομ (συμβολικά Ω). Η αιτία που οι μεταλλικοί αγωγοί παρουσιάζουν αντίσταση στη διέλευση τού ρεύματος είναι οι συγκρούσεις των ελεύθερων ηλεκτρονίων με τα ιόντα τού μεταλλικού πλέγματος. Η διαφορετική τιμή αντίστασης σε κάθε αγωγό οφείλεται στη θερμοκρασία του αλλά και σε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του, όπως το μήκος, το εμβαδόν μιας τομής και το υλικό κατασκευής του. Εκτός από τους αγωγούς, ηλεκτρική αντίσταση παρουσιάζουν όλα τα δίπολα (και οι ηλεκτρικές ές). Όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα, αποτέλεσμα τής ηλεκτρικής αντίστασης των διπόλων όταν διαρρέονται από ρεύμα είναι η θέρμανσή τους.

7 6 Στη συνέχεια, θα περιοριστούμε στους μεταλλικούς αγωγούς, που είναι και οι συνηθέστεροι. Π.χ. οι αγωγοί στις οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και στα κυκλώματα πολλών ηλεκτρικών συσκευών είναι χάλκινοι. ένταση ρεύματος 0 Νόμος τού Ομ (διάγραμμα) τάση αντιστάτη Χαρακτηριστική καμπύλη αντιστάτη Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μεταβάλλουμε την τάση σε έναν αγωγό (π.χ. αλλάζοντας την ηλεκτρική ή στην οποία τον συνδέουμε). Μεταβάλλοντας την τάση στον αγωγό, μεταβάλλεται και η ένταση τού ρεύματος που τον διαρρέει. Αν διατηρήσουμε σταθερή τη θερμοκρασία μεταλλικού αγωγού (π.χ. ψύχοντάς τον με κάποιο σύστημα ψύξης), διαπιστώνουμε ότι το πηλίκο / της τάσης στον αγωγό προς την ένταση τού ρεύματος που τον διαρρέει (δηλαδή η αντίσταση τού αγωγού) διατηρεί μια σταθερή τιμή, χαρακτηριστική για τον αγωγό αυτό στη συγκεκριμένη θερμοκρασία. Δηλαδή τότε, η ένταση τού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό είναι ανάλογη με την τάση που του προσφέρεται. Το πειραματικό αυτό συμπέρασμα είναι γνωστό ως νόμος τού Ωμ (Ohm) και συμβολικά γράφεται R (σταθερό) ή, συνηθέστερα, R (με R: σταθερό) Τη γραφική παράσταση τής έντασης τού ρεύματος που διαρρέει έναν αγωγό ως συνάρτησης τής τάσης που του προσφέρεται τη λέμε χαρακτηριστική καμπύλη τού αγωγού και είναι ευθεία που περνά διαγώνια από το μηδέν. Τονίζουμε ότι ο νόμος τού Ωμ δεν ισχύει γενικά για τους αγωγούς, αλλά μόνο για τους μεταλλικούς και μόνο εφόσον διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία τους, καθώς διαρρέονται από ρεύμα. συμβολισμός αντιστάτη Όσους μεταλλικούς αγωγούς πειθαρχούν στο νόμο τού Ωμ τους λέμε αντιστάτες. Ας προσέξουμε τη διάκριση ανάμεσα στον όρο "αντιστάτης", που σημαίνει μεταλλικός αγωγός (ο οποίος υπακούει στο νόμο τού Ωμ) και στον όρο "αντίσταση", που σημαίνει το μέγεθος που βαθμολογεί τη δυσκολία τού ρεύματος να διέλθει από τον αγωγό. Στη συνέχεια, όμως, για συντομία, μπορεί να λέμε «μια αντίσταση 5 Ω» και θα εννοούμε «έναν αντιστάτη, που έχει αντίσταση 5 Ω».

8 ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΡΕΥΜΑ 7 Αν διαθέτουμε αντιστάτες με κάποιες αντιστάσεις, μπορούμε να τους συνδέσουμε με διάφορους τρόπους και να πετύχουμε μια μεγαλύτερη ή μικρότερη ηλεκτρική αντίσταση, σε σχέση με τις διαθέσιμες αντιστάσεις. Όταν ένα σύστημα συνδεμένων αντιστατών το συνδέουμε με ηλεκτρική ή, παρέχεται σ αυτό τάση και το κύκλωμα διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Ίδια τάση και ρεύμα θα μπορούσε να δημιουργήσει η ή σε ένα μόνο, ισοδύναμο αντιστάτη. Την αντίστασή του τη λέμε ισοδύναμη αντίσταση τού συστήματος των συνδεμένων αντιστατών. Ειδικότερα: Χαρακτηριστικά σύνδεσης αντιστατών σε σειρά R ίδια Rισ R Αν R 0 Ω, R 30 Ω Rισ 0 Ω + 30 Ω 50 Ω Όταν συνδέουμε αντιστάτες διαδοχικά (ώστε να έχουν ένα κοινό άκρο και χωρίς διακλαδώσεις), λέμε ότι τους συνδέουμε σε σειρά. Προσφέρουμε τάση στο σύστημα των αντιστατών. Τόση τάση θα δημιουργούσε η ή και στον ισοδύναμο αντιστάτη, που αν είχαμε θα βάζαμε στη θέση τους. Η τάση κατανέμεται στους δύο αντιστάτες. Ο ένας αποκτά τάση και ο άλλος και ισχύει +. Στο ένα άκρο τού συστήματος φτάνει ρεύμα, έντασης, που διαρρέει και τους δύο αντιστάτες. Δηλαδή, οι δύο αντιστάτες έχουν ίδια ένταση ρεύματος. Τόση είναι και η ένταση τού ρεύματος που θα διέρρεε τον ισοδύναμο αντιστάτη. Σύμφωνα με το νόμο τού Ομ, η τάση που προσφέρεται σε κάθε αντιστάτη είναι ανάλογη με την ένταση τού ρεύματος που τον διαρρέει, οπότε R και R, ενώ για τον ισοδύναμο αντιστάτη θα ίσχυε R ισ δηλαδή θα έπρεπε να έχει αντίσταση R ισ R + R. Ομοίως αποδεικνύεται και για περισσότερους από δύο αντιστάτες, οπότε: Για την ισοδύναμη αντίσταση αντιστατών συνδεμένων σε σειρά ισχύει R ισ R + R +... Ο σκοπός που συνδέουμε αντιστάτες σε σειρά είναι για να πάρουμε μια ισοδύναμη αντίσταση μεγαλύτερη από τις αντιστάσεις που διαθέτουμε. Α Α Χαρακτηριστικά σύνδεσης αντιστατών παράλληλα R R ίδια Rισ Αν R 0 Ω, R 30 Ω + + Rισ R R ή Rισ Ω Β Β Όταν συνδέουμε αντιστάτες στα άκρα τους (ώστε να έχουν και τα δύο άκρα τους κοινά), λέμε ότι τους συνδέουμε παράλληλα. Συνδέουμε το σύστημα των αντιστατών με ή. Τότε: Προσφέρουμε τάση στο σύστημα των αντιστατών. Επειδή οι αντιστάτες έχουν κοινά άκρα (Α, Β), αποδεικνύεται ότι: Η προσφερόμενη τάση παρέχεται και στους δύο αντιστάτες. Τόση τάση θα δημιουργούσε η ή και στον ισοδύναμο αντιστάτη, που αν είχαμε θα βάζαμε στη θέση τους. Στο ένα άκρο τού συστήματος φτάνει ρεύμα, έντασης. Τόσο ρεύμα θα διέρρεε και τον ισοδύναμο αντιστάτη. Η ένταση κατανέμεται στους δύο αντιστάτες. Ο ένας αποκτά ρεύμα έντασης και ο άλλος και ισχύει ισ +. Σύμφωνα με το νόμο τού Ομ, η τάση που προσφέρεται σε κάθε αντιστάτη είναι ανάλογη με την ένταση τού ρεύματος που τον διαρρέει, οπότε R και R, ενώ για τον ισοδύναμο αντιστάτη θα ίσχυε R ισ δηλαδή θα έπρεπε να έχει αντίσταση R ισ ή + R R R ισ R R R R R R Ομοίως αποδεικνύεται και για περισσότερους από δύο αντιστάτες, οπότε: Για την ισοδύναμη αντίσταση αντιστατών συνδεμένων παράλληλα ισχύει R R R + ισ Ο σκοπός που συνδέουμε αντιστάτες παράλληλα είναι για να πάρουμε μια ισοδύναμη αντίσταση μικρότερη από τις αντιστάσεις που διαθέτουμε. Όλες οι συσκευές μιας οικιακής εγκατάστασης συνδέονται μεταξύ τους παράλληλα, για να λειτουργούν με την ίδια τάση (π.χ. 0 στο δίκτυο τής ΔΕΗ) κι ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Μπορούμε, έτσι, να ανοιγοκλείνουμε το διακόπτη κάθε συσκευής, θέτοντας την σε λειτουργία, χωρίς απαραίτητα να λειτουργούν και οι άλλες. Επίσης, αν συμβεί βλάβη ή καταστροφή μιας συσκευής, απλά διακόπτεται σ αυτήν το ρεύμα και οι άλλες συσκευές μένουν ανεπηρέαστες.

9 8 Ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει ηλεκτρική ή ή χρησιμοποιεί καταναλωτής Με βολτόμετρο, αμπερόμετρο, χρονόμετρο και την εξίσωση Uκατ κατ κατ t μπορούμε να λογαριάσουμε την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί η λάμπα κατ t βολτόμετρο λάμπα αμπερόμετρο Α Έχουμε πει πως, όταν συνδέουμε καταναλωτές σε κύκλωμα, η ή δημιουργεί ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό τους, τα ελεύθερα ηλεκτρόνιά τους εξαναγκάζονται σε προσανατολισμένη κίνηση και οι καταναλωτές διαρρέονται από ρεύμα. Αν θυμηθούμε πώς είπαμε ότι υπολογίζουμε την ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας ής και την τάση ενός καταναλωτή... Η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η ή είναι: Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί κάθε καταναλωτής είναι: Ειδικά οι καταναλωτές-αντιστάτες πειθαρχούν στο νόμο τού Ωμ ( /R). Έτσι... Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί κάθε αντιστάτης είναι: U q t U κατ κατ q κατ κατ κατ t U αντ αντ q αντ αντ αντ t κι επειδή R: U αντ R t ή επειδή /R: U αντ αντ αντ R t κατ Ηλεκτρική ισχύς που παρέχει ηλεκτρική ή ή χρησιμοποιεί καταναλωτής Όπως έχουμε μάθει, «ισχύ» λέμε το μονόμετρο φυσικό μέγεθος, με το οποίο εκφράζουμε πόσο γρήγορα μεταβιβάζεται ή μετατρέπεται ενέργεια. Έτσι... Ηλεκτρική ισχύ ής λέμε το ρυθμό με τον οποίο παρέχει ενέργεια στο κύκλωμα. Ηλεκτρική ισχύ καταναλωτή λέμε το ρυθμό με τον οποίο το ρεύμα μεταφέρει ενέργεια σ αυτόν. Όταν μεταφέρονται ισόποσα τζάουλ (J) ενέργειας σε κάθε δευτερόλεπτο (s), θεωρούμε ότι η ισχύς είναι σταθερή. Αν γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι η ισχύς είναι σταθερή και θέλουμε να την υπολογίσουμε, διαιρούμε μια οποιαδήποτε ποσότητα ενέργειας που μεταφέρεται με τον αντίστοιχο χρόνο. Βρίσκουμε, τότε, πόσα τζάουλ (J) ενέργειας μεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο (s). ηλεκτρική ισχύς ής ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η ή αντίστοιχος χρόνος ή, συμβολικά, Ρ κι επειδή U t, είναι U t Ρ ηλεκτρική ισχύς καταναλωτή ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής αντίστοιχος χρόνος ή, συμβολικά, Ρ κατ κι επειδή U κατ κατ κατ t, είναι U κατ t Ρ κατ κατ κατ Ειδικά οι καταναλωτές-αντιστάτες πειθαρχούν στο νόμο τού Ωμ ( /R). Έτσι... Η ηλεκτρική ισχύς που χρησιμοποιεί κάθε αντιστάτης είναι: U Ρ αντ αντ αντ αντ t κι επειδή R, Ρ αντ ή επειδή /R, είναι Ρ αντ αντ αντ R Στο S.I. μονάδα μέτρησης τής ηλεκτρικής ισχύος είναι το J s R, που τη και λέμε βατ (συμβολικά W). Λογαριασμός ρεύματος Ας δούμε πώς λογαριάζει το κόστος λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών η Δ.Ε.Η. Κάθε συσκευή αναγράφει πάνω της την ισχύ λειτουργίας της (το ρυθμό με τον οποίο καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια). H ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή είναι U σ P σ t (ανάλογη τής διάρκειας λειτουργίας). Στις οικιακές και βιομηχανικές χρήσεις των συσκευών βολεύει να μετράμε τη διάρκεια λειτουργίας σε ώρες (h). Μια συσκευή με ισχύ W που λειτουργεί για h, καταναλώνει ενέργεια U σ W h Wh. Το γινόμενο W h είναι μια βολική μονάδα ενέργειας, που τη λέμε βατώρα (Wh). Wh W h W 3600 s W s και επειδή W s J, τελικά Wh J. Η κατανάλωση ενέργειας των ηλεκτρικών συσκευών στους λογαριασμούς τής Δ.Ε.Η. μετριέται σε κιλοβατώρες: kwh.000 Wh J Η Δ.Ε.Η., κάθε 4 μήνες, καταγράφει πόσες kwh ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνουν συνολικά οι ηλεκτρικές συσκευές μας. Πολλαπλασιάζοντας με το κόστος κάθε kwh, προκύπτει η χρέωση για την ηλεκτρική ενέργεια που πρέπει να πληρώσουμε.

10 ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΡΕΥΜΑ Η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει μια ηλεκτρική ή σε ένα κύκλωμα υφίσταται μετατροπές στους καταναλωτές, προκαλώντας μια σειρά από αποτελέσματα, όπως: Θερμικά αποτελέσματα. Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί τη θέρμανση των σωμάτων που διαρρέει. Πολλές ηλεκτρικές συσκευές αξιοποιούν αυτό το αποτέλεσμα και παράγουν θερμότητα από ηλεκτρική ενέργεια (π.χ. η ηλεκτρική κουζίνα). Ηλεκτρομαγνητικά αποτελέσματα. Oι ρευματοφόροι αγωγοί συμπεριφέρονται ως μαγνήτες. Έτσι, ασκούν μαγνητικές δυνάμεις, είτε μεταξύ τους είτε προς άλλους μαγνήτες είτε προς σιδερένια σώματα. (π.χ. ηλεκτρομαγνητικοί γερανοί). Φωτεινά αποτελέσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διαρρέει την ύλη, προκαλεί την εκπομπή φωτός (π.χ. λαμπτήρας φθορισμού). Χημικά αποτελέσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διαρρέει την ύλη, προκαλεί χημικές μεταβολές δηλαδή το σχηματισμό νέων χημικών ουσιών. Αυτό το εκμεταλλευόμαστε στην παραγωγή χημικών στοιχείων (π.χ. υδρογόνου). Φαινόμενο Τζάουλ Αναλυτικότερα, εδώ θα ασχοληθούμε με τα θερμικά αποτελέσματα τού ρεύματος, που έχουν πολλές εφαρμογές. Οι ηλεκτρικές ές, οι αγωγοί και οι συσκευές θερμαίνονται όταν διαρρέονται από ρεύμα. Γιατί όμως; Θυμίζουμε: Όταν μια ηλεκτρική ή συνδέεται σε μεταλλικό αγωγό, δημιουργεί στο εσωτερικό του ηλεκτρικό πεδίο και προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια στα ελεύθερα ηλεκτρόνιά του. Η δύναμη τού ηλεκτρικού πεδίου ωθεί τα ηλεκτρόνια προς μια ορισμένη κατεύθυνση (ηλεκτρικό ρεύμα) και έτσι η ηλεκτρική ενέργεια τής ής μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια, όμως, δεν κινούνται ανεμπόδιστα μέσα στον αγωγό, αλλά συγκρούονται με τα ιόντα τού μεταλλικού πλέγματος, μεταβιβάζοντάς τους ένα μέρος από την κινητική τους ενέργεια. (Αυτή είναι και η αιτία που οι μεταλλικοί αγωγοί εμφανίζουν ηλεκτρική αντίσταση, όπως είδαμε.) Σε ένα μεταλλικό αγωγό, λοιπόν, η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει μια ηλεκτρική ή χρησιμοποιείται για την αύξηση των κινητικών ενεργειών των ηλεκτρονίων και των ιόντων τού μετάλλου, που αθροιστικά αποτελούν τη θερμική ενέργεια τού αγωγού. Η αύξηση τής θερμικής ενέργειας τού αγωγού γίνεται σε μας αντιληπτή από την αύξηση τής θερμοκρασίας του, γεγονός που το λέμε φαινόμενο Τζάουλ (Joule). Μόλις δημιουργείται διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ αγωγού και περιβάλλοντος, η επιπλέον θερμική ενέργεια που απέκτησε ο αγωγός διαρρέει στο περιβάλλον κι αποκαθίσταται θερμική (θερμοκρασιακή) ισορροπία. Την ποσότητα θερμικής ενέργειας που ο αγωγός αποβάλλει στο περιβάλλον λόγω διαφοράς θερμοκρασίας με αυτό τη λέμε θερμότητα (συμβολικά Q). Σε έναν αντιστάτη όλη η ηλεκτρική ενέργεια που παίρνει από το ρεύμα γίνεται θερμότητα (θερμική ενέργεια που διαφεύγει στο περιβάλλον δηλαδή). Ξέροντας ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει είναι Uαντ αντ R t κι εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης τής ενέργειας μπορούμε να πούμε ότι: H θερμότητα που ελευθερώνει στο περιβάλλον ένας αντιστάτης είναι Q αντ R t. Η εξίσωση αυτή είναι γνωστή ως νόμος τού Τζάουλ (Joule). Εφαρμογές τού φαινομένου Τζάουλ Βραχυκύκλωμα σε ένα κύκλωμα λέμε ότι συμβαίνει όταν δύο σημεία του συνδεθούν με αγωγό πολύ μικρής αντίστασης ή φθαρεί η μόνωση κι ακουμπήσουν μεταξύ τους. Τότε, στο τμήμα τού κυκλώματος που βρίσκεται μεταξύ της ής και των σημείων που βραχυκυκλώνονται το ρεύμα αυξάνεται πολύ και, από την υπερθέρμανση, το τμήμα κινδυνεύει να πάθει ζημιά ή να ξεσπάσει πυρκαγιά. 0,5 A λάμπα βρ 0 A Α λάμπα Το φαινόμενο Τζάουλ έχει: θετικές εφαρμογές, όπως οι ηλεκτρικές συσκευές παραγωγής θερμότητας (π.χ. κουζίνα μαγειρέματος, βραστήρας, θερμάστρα, θερμοσίφωνας, σίδερο σιδερώματος κλπ.) αλλά και αρνητικές συνέπειες, όπως η υπερθέρμανση αγωγών και συσκευών, που μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή τους. Β R Ας δούμε, για παράδειγμα, το κύκλωμα δίπλα, που περιλαμβάνει μια λάμπα αντίστασης RΛ 440 Ω και μια ή, που το τροφοδοτεί με τάση 0. Η ή δημιουργεί ρεύμα έντασης 0 Α 0,5 Α. Rισ 440 Βραχυκυκλώνουμε τα άκρα Α, Β της λάμπας, συνδέοντάς τα με αγωγό αντίστασης R Ω. Η αντίσταση R είναι πολύ μικρότερη από την αντίσταση τού λαμπτήρα, γι αυτό το ρεύμα που δημιουργεί η ή «επιλέγει» να περάσει κυρίως από αυτήν. Για την ισοδύναμη αντίσταση τού κυκλώματος έχουμε τώρα δηλ. Rισ , Rισ RΛ R Ω, οπότε τώρα η ή δημιουργεί ρεύμα βραχυκύκλωσης, έντασης Rισ 0 Α 0 Α, πολύ μεγάλης κι επικίνδυνης για το (κόκκινο) τμήμα τού κυκλώματος μεταξύ τής ής και των σημείων Α, Β. 9

11 0 Αυτόματη και τηκόμενη ασφάλεια Ηλεκτρική ασφάλεια λέμε έναν ηλεκτρικό διακόπτη, που τον παρεμβάλλουμε (σε σειρά) σε ηλεκτρικό κύκλωμα, για να το προστατέψει από ζημιές που μπορεί να προκληθούν από βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτωσή του. Κάθε ασφάλεια χαρακτηρίζεται από μια (μέγιστη) ένταση ρεύματος που μπορεί να τη διαρρέει (π.χ. ασφάλεια Α). Μόλις ξεπεραστεί αυτή η τιμή, η ασφάλεια προκαλεί διακοπή στο ρεύμα. Ένας τύπος ασφάλειας είναι η τηκόμενη, που αποτελείται από εύτηκτο μέταλλο. Μόλις το ρεύμα ξεπεράσει την καθορισμένη τιμή έντασης, το μέταλλο λιώνει και το ρεύμα σταματά. Ένας άλλος τύπος ασφάλειας είναι η αυτόματη, που αποτελείται από ένα διμεταλλικό έλασμα. Μόλις το ρεύμα υπερβεί την καθορισμένη τιμή, το έλασμα λυγίζει (η ασφάλεια «πέφτει») και το ρεύμα σταματά. Για να προστατέψουμε μια συσκευή με ασφάλεια, χρειάζεται να υπολογίζουμε την ένταση κ του ρεύματος κανονικής λειτουργίας τής συσκευής. Επειδή στο εμπόριο κυκλοφορούν ασφάλειες με ορισμένες μόνο τιμές έντασης, επιλέγουμε την ασφάλεια με την αμέσως μεγαλύτερη τιμή από τη κ. Ας δούμε πώς γίνεται ο υπολογισμός τής κ. Για να λειτουργεί μια συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές που κατασκευάστηκε, πάνω της αναγράφονται δύο χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας της: η τάση κ κανονικής λειτουργίας Αν η συσκευή τροφοδοτηθεί με τάση > κ, κινδυνεύει να καταστραφεί. [Υπάρχει πάντα ένα μικρό περιθώριο ανοχής.] Αν < κ, η συσκευή υπολειτουργεί ή δε λειτουργεί καθόλου. η ισχύς Ρ κ κανονικής λειτουργίας Όταν λειτουργεί κανονικά, η ισχύς που καταναλώνει η συσκευή είναι Ρκ κ κ. Έτσι υπολογίζουμε την ένταση κ του ρεύματος κανονικής λειτουργίας της: κ Ρ κ κ

12 r Όπως έχουμε πει, η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας ηλεκτρικής ής σημαίνει "πόσα τζάουλ ενέργειας προσφέρει η ή σε ηλεκτρόνια με συνολικό φορτίο ένα κουλόμπ" και τη μετράμε με βολτόμετρο, που το συνδέουμε στους πόλους της. Επίσης είπαμε ότι και οι ηλεκτρικές ές παρουσιάζουν μια "εσωτερική" αντίσταση r στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι, σε ένα κλειστό κύκλωμα, η ενέργεια ανά κουλόμπ φορτίου που δίνει η ή (η ηλεκτρεγερτική της δύναμη δηλαδή) δε φτάνει όλη στο εξωτερικό κύκλωμα, γιατί ένα μέρος της αυξάνει τη θερμική ενέργεια τής ίδιας τής ής, εξαιτίας τής εσωτερικής της αντίστασης. Μπορούμε λοιπόν να πούμε: R Πολική τάση ηλεκτρικής ής (ηλεκτρεγερτική δύναμη ής) (τάση που δίνει στο εξωτερικό κύκλωμα) + (τάση που δίνει στο εσωτερικό της) Η τάση που δίνει η ή στο εξωτερικό κύκλωμα είναι αυτή που θα μετρούσαμε στους πόλους της, γι αυτό τη λέμε πολική τάση τής ής,. Aν το εξωτερικό κύκλωμα είναι μόνος ένας αντιστάτης, με αντίσταση R, όλη η πολική τάση δίνεται σ αυτόν: R Τότε, σε χρόνο t η ή προσφέρει συνολικά στο κύκλωμα ηλεκτρική ενέργεια U t, που ένα κλάσμα της καταναλώνεται στο εσωτερικό της: U r r t και το υπόλοιπο στο συνδεμένο αντιστάτη: U αντ R t Από την αρχή διατήρησης τής ενέργειας U U αντ + U r ή t R t + r t ή ή R + r + r Με την τελευταία εξίσωση υπολογίζουμε την πολική τάση που θα μετρούσαμε σε μια ή. Βλέπουμε ότι ταυτίζεται με την ηλεκτρεγερτική δύναμη τής ής ( ), μόνο αν η εσωτερική αντίσταση τής ής είναι ασήμαντη (r 0) ή το κύκλωμα είναι ανοιχτό ( 0) Νόμος τού Ομ για κλειστό κύκλωμα μόνο με αντιστάτες Επίσης η προηγούμενη εξίσωση R + r γράφεται (R + r) ή R ολ Η τελευταία εξίσωση είναι γνωστή ως νόμος τού Ομ για κλειστό κύκλωμα μόνο με αντιστάτες. Με αυτήν υπολογίζουμε την ένταση τού ρεύματος που διαρρέει την ή, σε ένα τέτοιο κύκλωμα. ή R ολ Την αποδείξαμε για έναν αντιστάτη, αλλά αποδεικνύεται ότι ισχύει κι όταν το R αντιπροσωπεύει την ισοδύναμη αντίσταση περισσότερων αντιστατών (ή συσκευών καταναλωτών που αποτελούνται μόνο από αντιστάτες, π.χ. ηλεκτρική σόμπα). ένταση ρεύματος βρ αντισ τάτη Ρεύμα βραχυκύκλωσης ηλεκτρικής ής 0 πολική τάση αντιστάτη Χαρακτηριστική καμπύλη ής αντιστάτη Λέμε ότι βραχυκυκλώνουμε μια ηλεκτρική ή, όταν συνδέουμε τους πόλους της με αγωγό αμελητέας αντίστασης (R 0). Έτσι, από το νόμο τού Ομ για κλειστό κύκλωμα R ολ R + r Το ρεύμα βραχυκύκλωσης μιας ηλεκτρικής ής είναι και είναι το μέγιστο που μπορεί να τη διαρρέει. βρ προκύπτει ότι: Τη γραφική παράσταση τής έντασης τού ρεύματος που διαρρέει μια ηλεκτρική ή σε συνάρτηση με την πολική της τάση τη λέμε χαρακτηριστική καμπύλη τής ής και είναι η ευθεία στο διπλανό σχήμα. r

13 Με βάση τη διδακτέα ύλη Φυσικής Β Λυκείου (04 05), προτείνω να λυθούν (ανά ενότητα και με την αναφερόμενη σειρά) οι παρακάτω ερωτήσεις / προβλήματα από το σχολικό βιβλίο ΦΥΣΚΗ ΓΕΝΚΗΣ ΠΑΔΕΑΣ (σελ. 9 34) Ηλεκτρικό ρεύμα Ερ. 30 Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Ερ. 3, 33 Ηλεκτρεγερτική δύναμη - Ηλεκτρική τάση Ηλεκτρική αντίσταση Ερ. 8, 34, Νόμος τού Ομ για αντιστάτη Ερ. 3 Πρ. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Συνδεσμολογία αντιστατών Ερ. 7, 8, 35, 9, 6 Λυμένο Πρ., σελ. 3 Πρ. 0,,, 3, 4, Ηλεκτρική ενέργεια και ισχύς Ερ. 37,, 4, 5, 4 Παρ.8, σελ. 90 Πρ. 4, 5, 9 Αποτελέσματα ρεύματος - Φαινόμενο Τζάουλ Ερ. 5, 3, 4 Παρ.0, σελ. 95, 96 Πρ. 6, 8, 30, 3, 33, 34, 35 Διατήρηση τής ενέργειας σε κύκλωμα με αντιστάτες Ερ., 3, 9 Πρ. 36, 37, 40 Επανάληψη Ερ. 3, 6, 7, 9, 5, 0,, 6, 38 Πρ. 39

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα -. Ηλεκτρική πηγή Ηλεκτρικό ρεύμα Ο ρόλος της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ξέρουμε ότι είναι η προσανατολισμένη κίνηση φορτίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Βασικά στοιχεία κυκλωμάτων Ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα αποτελείται από: Πηγή ενέργειας (τάσης ή ρεύματος) Αγωγούς Μονωτές

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Τα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το παρόν φυλλάιο θα αυτοκαταστραφεί αν προσπαθήσεις να το ιαβάσεις χωρίς να έχεις ιαβάσει ούτε μια φορά το βιβλίο, σε 3...2... Ένα καλώιο έχει από μέσα σύρμα, ηλαή αγωγό και από έξω πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά)

2. Ηλεκτρικό ρεύµα (ορισµό και φορά) 1. Ηλεκτρικέ πηγέ Η ηλεκτρική πηγή είναι συσκευή η οποία δηµιουργεί στα άκρα της τάση και προσφέρει σε εξωτερικό κύκλωµα την ενέργειά της. Τα άκρα της ονοµάζονται πόλοι της πηγής. Ο πόλος που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) ΘΕΜΑ Β2 (14731) Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Β. Από τον ορισμό της έντασης: = = = 10 5 = 50 Β. Η σύνδεση που προτείνεται στο α δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Β Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Β _005 Β.1 Διαθέτουμε μια ηλεκτρική πηγή με ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1 ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 4 ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης I = 0,3 Α. Να υπολογίσετε: α. το φορτίο που διέρχεται µέσα από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η ηλεκτρική ενέργεια: a. Δε μεταφέρεται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις. b. Μεταφέρεται μέσω ανοιχτών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. c. Μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας με τη

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Aν ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ενός σώματος είναι σταθερός, τότε το σώμα: (i) Ηρεμεί. (ii) Κινείται με σταθερή ταχύτητα. (iii) Κινείται με μεταβαλλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ. Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο. 1.1 Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη. 1. Σώματα, όπως ο πλαστικός χάρακας ή το ήλεκτρο, που αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 1 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 ΝΟΤΗΤΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Κύκλωμα - Όργανα ΑΣΚΗΣΗ 0 Κύκλωμα Όργανα ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: Ένα τροφοδοτικό GP 4303D, δύο πολύμετρα FLUKE 179 ένα λαμπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτή και καλώδια. ΣΚΟΠΟΣ: α) Να μάθουμε να φτιάχνουμε ένα κύκλωμα στον πάγκο β)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος. Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-121: Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Γιώργος Δημητρακόπουλος Άνοιξη 2008 Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ηλεκτρικό ρεύμα Το ρεύμα είναι αποτέλεσμα της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 8. Δυναμικός ηλεκτρισμός

ΔΙΑΛΕΞΗ 8. Δυναμικός ηλεκτρισμός ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Δυναμικός ηλεκτρισμός ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Σα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ 00 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΟΔΗΓΙΑ: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 014-015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1-1-014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α ΟΔΗΓΙΑ: Να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 1 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας ο Κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ. Η προέλευση της ονομασίας ηλεκτρισμός Τον 6 ο αιώνα π.χ. οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η αντίσταση ενός µεταλλικού αγωγού που

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΣΚΗΣΗ: ΜEΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (Πρόταση ΕΚΦΕ) Τάξη.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΣΚΗΣΗ: ΜEΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (Πρόταση ΕΚΦΕ) Τάξη. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΜEΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (Πρόταση ΕΚΦΕ) Όνοµα:. Ηµεροµηνία: Τάξη. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Να γνωρίσεις τα όργανα µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΣΙΟΥ 1. ΟΠΤΙΚΗ νάκλαση Διάθλαση μονοχρωματικής ακτίνας Κυρτοί και κοίλοι καθρέπτες Συγκλίνοντες αποκλίνοντες φακοί Διάθλαση ολική ανάκλαση σε πρίσμα παιτούμενα υλικά: Φακός ακτίνων λέιζερ, επίπεδος

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις)

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ΘΕΜΑ 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 επιλέξτε τη σωστή πρόταση 1. Ένα σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Πειραματική διάταξη μελέτης, της χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου Επισημάνσεις από τη θεωρία. 1 Ηλεκτρικό δίπολο ονομάζουμε κάθε ηλεκτρική συσκευή που έχει δύο πόλους (άκρα) και όταν συνδεθεί σε ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 2012 - \ ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις - Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΤΙΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:.

Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Ε Δημοτικού 13 Μαΐου 2012 Ονοματεπώνυμο: Δημοτικό Σχολείο:. Συντομογραφίες: β.μαθ.ε βιβλίο Μαθητή Ε τάξης τ.εργ.ε τετράδιο Εργασιών Ε τάξης Παρατήρησε τα παρακάτω σκίτσα στα οποία εικονίζονται «επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ Μοντέλο ατόμου m p m n =1,7x10-27 Kg m e =9,1x10-31 Kg Πυρήνας: πρωτόνια (p + ) και νετρόνια (n) Γύρω από τον πυρήνα νέφος ηλεκτρονίων (e -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους

ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 περιόδους 11/10/2011 08:28 καθ. Τεχνολογίας Τι είναι Ηλεκτρισμός Ηλεκτρισμός είναι η κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα σ ένα σώμα το οποίο χαρακτηρίζεται σαν αγωγός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής

Γ Γυμνασίου 22/6/2015. Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Οι δείκτες Επιτυχίας και δείκτες Επάρκειας Γ Γυμνασίου για το μάθημα της Φυσικής Γ Γυμνασίου /6/05 Δείκτες Επιτυχίας (Γνώσεις και υπό έμφαση ικανότητες) Παρεμφερείς Ικανότητες (προϋπάρχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ. Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση ΕΚΦΕ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Παλλήνη) υπ. Κ. Παπαμιχάλης ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Έννοιες και φυσικά μεγέθη Ηλεκτρική τάση - Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος Αντιστάτης Αντίσταση Ισοδύναμη ή ολική αντίσταση Στόχοι.

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ 1 ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Αττικής Σχ έτος 2011-2012 Εργαστήριο Φυσικής Υπεύθυνος : χ τζόκας 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΩΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΠΥΡΑΚΤΩΣΗΣ Η γραφική παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη λύση του παραδείγµατος 1 του σχολικού βιβλίου να διαβάσετε τα παραδείγµατα 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2 ο

Μετά τη λύση του παραδείγµατος 1 του σχολικού βιβλίου να διαβάσετε τα παραδείγµατα 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2 ο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Οι ασκήσεις που αναφέρονται στο νόµο του Τζάουλ είναι απλή εφαρµογή στον τύπο. Για τη λύση των ασκήσεων θα ακολουθούµε τα εξής βήµατα: i) ιαβάζουµε προσεκτικά την εκφώνηση της άσκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΕΙΙΣΑΓΩΓΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 4) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Υ πάρχει µεγάλη διαφορά σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση εναλλασσόµενου (AC) ρεύµατος µεταξύ των αντιστάσεων στο συνεχές ρεύµα (DC) των διαφόρων κυκλωµάτων ηλεκτρικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης

Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της γης Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Μέτρηση οριζόντιας συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου της Α. Το Μαγνητικό πεδίο σαν διάνυσμα Σο μαγνητικό πεδίο περιγράφεται με το μέγεθος που αποκαλούμε ένταση μαγνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012. κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο σχήµα, µε περίοδο T = π s. Το νήµα έχει µήκος l = 5 m. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 0, Νίκαια (104903576) ΤΑΞΗ...Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ... ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01 ΘΕΜΑ 1 Ο Η σφαίρα µάζας m= 1kg κινείται σε κυκλική τροχιά, όπως στο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο Στοιχεία ομάδας: Ονοματεπώνυμο Α.Μ. Ημερομηνία: Τμήμα: Απαραίτητες Θεωρητικές Γνώσεις: Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη που μετατρέπει τη φωτεινή ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΕΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΕΩΝ 004 ΦΥΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù

ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù ημήτρης Μαμούρας Γ' γυµνασίου ðìïðïéèíûîè õåöòýá ùíûîá ðáòáäåýçíáôá òöôüóåé õåöòýá Íìùôå áóëüóåé ðáîôüóåé åòöôüóåöî óøïìéëïà âéâìýïù www.ziti.gr Πρόλογος Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός 1 ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανική επανάσταση ατμομηχανές καύσιμα μηχανές απόδοση μιας μηχανής φως θερμότητα ηλεκτρισμός κ.τ.λ Οι δυνάμεις δεν επαρκούν πάντα στη μελέτη των αλληλεπιδράσεων Ανεπαρκείς

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β Τάξης ΓΕΛ 4 ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Δυναμική ενέργεια δυο φορτίων Δυναμική ενέργεια τριών ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013

11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 11 η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2013 ΤΟΠΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Σάββατο 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΚΦΕ ΑΧΑΪΑΣ (ΑΙΓΙΟΥ) (Διάρκεια εξέτασης 60 min) Μαθητές: Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

S l 1 2 V E. γ δ Λ Σ. «Απαντήσεις Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου» ΘΕΜΑ 1 Ο. 1) β 2) δ 3) α 4) γ 5) γ

S l 1 2 V E. γ δ Λ Σ. «Απαντήσεις Φυσικής Γενικής Παιδείας Β Λυκείου» ΘΕΜΑ 1 Ο. 1) β 2) δ 3) α 4) γ 5) γ «Απαντήσεις Φυσικής ενικής Παιδείας Β υκείου» ΘΕΜΑ 1 Ο 1) β ) δ ) α 4) γ 5) γ 6) α. β. γ. δ. ε. ΘΕΜΑ Ο Α. Με το πάτηµα του διακόπτη δηµιουργείται ακαριαία ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό των αγωγών το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια»

Ηλεκτρισμός. TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» Ηλεκτρισμός TINA ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 «Ηλεκτρικές αλληλεπιδράσεις -Ηλεκτρικό φορτίο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Ηλεκτρική ενέργεια» 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σάκκουλα Βάλια Κεφάλαιο 1 ο 1.1. Ηλεκτρική δύναμη Τα σώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε άλλα ελαφρά αντικείμενα, όταν τα τρίψουμε με κάποιο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ / ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή Απριλίου 01 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. 1 ΘΕΜΑ Β1.Ακίνητο θετικό σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q δημιουργεί γύρω του ηλεκτρικό πεδίο. Σε σημείο Α του πεδίου τοποθετούμε θετικό ηλεκτρικό φορτίο q. ΘΕΜΑ Β3. Στα άκρα δύο χάλκινων συρμάτων Σ1 και Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Δεύτερη Φάση) Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: Το δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες και έξι (6) θέματα. Να απαντήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο)

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Άσκηση Η15 Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο) Το γήινο μαγνητικό πεδίο αποτελείται, ως προς την προέλευσή του, από δύο συνιστώσες, το μόνιμο μαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 B' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΦΥΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ 004 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ ο Για τις ερωτήσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα