ΙΟΥΛΙΟΣ Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Οξύ άλγοσ αριςτερού λαγόνιου βόθρου ςε γυναίκα 40 ετών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΥΛΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Οξύ άλγοσ αριςτερού λαγόνιου βόθρου ςε γυναίκα 40 ετών"

Transcript

1 Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Οξύ άλγοσ αριςτερού λαγόνιου βόθρου ςε γυναίκα 40 ετών Παρουςιάζεται από: Χαρςούλα Α, Ζιούρα Π, Αρβανίτη Μ Ακτινολογικό Εργαςτήριο Γ. Ν. «Γ. Γεννηματάσ» Θεςςαλονίκησ

2 Ιςτορικό Παχύςαρκη γυναίκα 40 ετών προςήλθε ςτα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία του Νοςοκομείου με άλγοσ αριςτερού λαγονίου βόθρου από 24ώρου. Η αςθενήσ ήταν απύρετη χωρίσ ναυτία, εμέτουσ ή διάρροιεσ. Εργαςτηριακά δεν παρουςίαζε λευκοκυττάρωςη. Για τον αποκλειςμό παθολογίασ από τα έςω γεννητικά όργανα διενεργήθηκε υπερηχογραφικόσ έλεγχοσ κάτω κοιλίασ, ο οποίοσ ήταν αρνητικόσ. Λόγω επιμονήσ των ςυμπτωμάτων η αςθενήσ υποβλήθηκε ςε αξονική τομογραφία κοιλίασ, με χορήγηςη δια του ςτόματοσ γαςτρογραφίνησ και ενδοφλεβίου μη ιονικού ςκιαςτικού. Σα ευρήματα από την αξονική τομογραφία ήταν τα εξήσ: Eικ.1 Eικ.2 Eικ.3 1. Εικόνεσ 1-3 : Ευρήματα ςυμβατά με: Α) ςυμπαγή μάζα αριςτερήσ ωοθήκησ Β) λιπώδησ μάζα παρακολικά αριςτερά Γ) διάταςη αριςτερού ουρητήρα 2

3 Eικ.4 Eικ.5 Eικ.6 Eικ.7 2. Εικόνεσ 4-7: Σο πιο «θορυβώδεσ» επιπρόςθετο εύρημα ςτο κατιόν είναι: Α) Πάχυνςη του τοιχώματοσ Β) Ενδοαυλική μάζα Γ) Ρύπανςη παρακολικού λίπουσ 3

4 Eικ.8 Eικ.9 3. Εικόνεσ 8-9: CT ευρήματα περιςςότερο ςυμβατά με : Α) Εκκολπωματίτιδα Β) Επιπλοΰκή αποφυςίτιδα Γ) Επιπλοΰκό έμφρακτο Δ) Μεςεντέριοσ λιποδυςτροφία 4

5 Επιπλοΰκή αποφυςίτιδα (appendagitis) Οι επιπλοΰκέσ αποφύςεισ είναι μικρέσ προςεκβολέσ του ορογόνου χιτώνα ςτο αντιμεςεντερικό χείλοσ του παχέοσ εντέρου κατά μήκοσ τησ ελεύθερησ και τησ επιπλοΰκήσ κολικήσ ταινίασ. Ο ςυνολικόσ αριθμόσ τουσ είναι , αλλά η κατανομή τουσ ςτο παχύ έντερο δεν είναι ςυμμετρική: 57% εντοπίζονται ςε ςιγμοειδέσ, 26% ςε τυφλό, 9% ςε ανιόν, 6% ςε εγκάρςιο, 2% ςε κατιόν κόλον και καθόλου ςτο ορθό. Έχουν μήκοσ ςυνήθωσ 0,5 5 cm, πάχοσ 1-2 cm και είναι μεγαλύτερεσ ςε μέγεθοσ ςτο αριςτερό κόλον. Αποτελούνται από λίποσ και φέρουν αγγειακό μίςχο. Πιςτεύεται ότι προςτατεύουν το παχύ έντερο δρώντασ ςαν μικροςκοπικό επίπλουν. Φυςιολογικά ςτην αξονική τομογραφία κοιλίασ λόγω τησ λιπώδουσ υφήσ τουσ δεν ξεχωρίζουν από το ενδοπεριτοναΰκό λίποσ. Απεικονίζονται μόνο αν περιβάλλονται από υγρό ή όταν φλεγμαίνουν. Η επιπλοΰκή αποφυςίτιδα είναι ςπάνια. Η πρωτοπαθήσ φλεγμονή αποδίδεται ςε δύο μηχανιςμούσ που αμφότεροι οδηγούν ςε ιςχαιμία τησ απόφυςησ: α) ςυςτροφή αυτήσ με το φλεβικό ςτοιχείο να επηρεάζεται πρώτο (επειδή κάθε απόφυςη αιματώνεται από ένα ζεύγοσ αρτηριών αλλά παροχετεύεται από μία φλέβα) και ςπανιότερα β) αυτόματη θρόμβωςη τησ κεντρικήσ αποχετευτικήσ φλέβασ τησ απόφυςησ. Η δευτεροπαθήσ επιπλοΰκή αποφυςίτιδα οφείλεται ςε προώπάρχουςα φλεγμονή ςε παρακείμενεσ δομέσ όπωσ εκκολπωματίτιδα, ςκωληκοειδίτιδα, παγκρεατίτιδα, χολοκυςτίτιδα. Είναι πιο ςυχνή ςτη 4 η - 5 η δεκαετία. χετίζεται με παχυςαρκία, κήλεσ κοιλιακού τοιχώματοσ και έντονη άςκηςη. Πιο ςυχνά απαντά ςτο ςιγμοειδέσ. Κλινικά, οι αςθενείσ παρουςιάζουν αιφνίδιο, οξύ, μη κολικοειδέσ, κοιλιακό άλγοσ ςτο υπογάςτριο. Δεν αναφέρουν ςυνήθωσ πυρετό, ναυτία, έμετο ή αλλαγέσ ςτισ κενώςεισ. τη φυςική εξέταςη υπάρχει τοπικά ευαιςθηςία, χωρίσ μυΰκή αντίςταςη ή ςύςπαςη. Εργαςτηριακά, ςυνήθωσ τόςο τα λευκά αιμοςφαίρια, όςο και οι δείκτεσ φλεγμονήσ είναι ςε φυςιολογικά επίπεδα. Η επιπλοΰκή αποφυςίτιδα παρουςιάζει παθογνωμονικά ευρήματα ςτην αξονική τομογραφία. Χαρακτηριςτικά τα απεικονιςτικά ευρήματα φλεγμονήσ είναι εντονότερα ςτισ παρακολικέσ δομέσ, παρά ςτο τοίχωμα του παχέοσ, που ςυνήθωσ απεικονίζεται φυςιολογικό. Η φλεγμαίνουςα επιπλοΰκή απόφυςη απεικονίζεται ωσ είναι μικρή (1 4 cm), ωοειδήσ, ςαφών ορίων, λιπώδησ βλάβη παρακολικά, αντίςτοιχα με την πρόςθια επιφάνεια του παχέοσ. το κέντρο τησ βλάβησ μπορεί να διακρίνεται υπέρπυκνη γραμμή ή εςτία ( central dot sign ), που αποδίδεται ςε ςυμφορημένα ή θρομβωμένα αγγεία τησ επιπλοΰκήσ απόφυςησ. Περιβάλλεται από υπέρπυκνο δακτύλιο ( hyper-attenuating ring sign ) 2-3 mm, που εμπλουτίζεται μετά την ενδοφλέβια έγχυςη ςκιαςτικού και αντιπροςωπεύει το πεπαχυμένο, φλεγμαίνον περιςπλάγχνιο περιτοναΰκό πέταλο τησ επιπλοΰκήσ απόφυςησ. Επιπλέον μπορεί να απεικονίζεται εκςήμανςη - πάχυνςη του τοιχωματικού περιτοναίου. Η ρύπανςη του παρακολικού λίπουσ είναι δυςανάλογα έντονη ςυγκριτικά με τα ευρήματα από 5

6 το τοίχωμα του παχέοσ (καθόλου ή ελάχιςτη αντιδραςτική πάχυνςη του παρακείμενου τοιχώματοσ του παχέοσ). πάνια, η απόφυςη επαςβεςτούται με μορφή δίκην «κελύφουσ αυγού», αποςπάται από το τοίχωμα του παχέοσ και να εμφανίζεται ςαν ελεύθερο ξένο ςώμα ςτην περιτοναΰκή κοιλότητα. Η φλεγμονή είναι ςυνήθωσ αυτοπεριοριζόμενη και με ςυντηρητική θεραπεία (δια του ςτόματοσ αντιφλεγμονώδη αγωγή) τα ςυμπτώματα υποχωρούν ςε 7-10 ημέρεσ, χωρίσ ανάγκη ειςαγωγήσ ςε νοςοκομείο ή πολύ περιςςότερο χειρουργικήσ αντιμετώπιςησ. πανιότατα μόνο, αναφέρονται επιπλοκέσ όπωσ ανάπτυξη ςυμφύςεων, απόςτημα, εγκολεαςμόσ, εντερική απόφραξη, ενδοπεριτοναΰκά ξένα ςώματα και περιτονίτιδα. Η επιπλοΰκή αποφυςίτιδα μιμείται κλινικά ςυχνέσ ενδοκοιλιακέσ φλεγμονέσ όπωσ εκκολπωματίτιδα και ςκωληκοειδίτιδα και πιο ςπάνιεσ όπωσ επιπλοΰκό έμφρακτο και μεςεντέριο λιποδυςτροφία. Εικ. 10 Εικ. 11 τεφανιαία και οβελιαία MPR αναςύνθεςη: Επιπλοΰκή αποφυςίτιδα ςτο πρόςθιο εντερικό τοίχωμα ςε επαφή με το τοιχωματικό περιτόναιο (κεφαλέσ βελών). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1) Singh AK, Gervais DA, Hahn PF, Sagar P, Mueller PR, Novelline RA. Acute epiploic appendagitis and its mimics. Radiographics Nov-Dec;25(6): ) Singh AK, Gervais DA, Hahn PF, Rhea J, Mueller PR. CT appearance of acute appendagitis. AJR Am J Roentgenol Nov;183(5): ) UsluTutar N, Ozgül E, Oğuz D, Cakir B, Tarhan NC, Coşkun M. An uncommon cause of acute abdomen epiploic appendagitis: CT findings. Turk J Gastroenterol Jun;18(2): ) Pereira JM, Sirlin CB, Pinto PS, Jeffrey RB, Stella DL, Casola G. Disproportionate fat stranding: a helpful CT sign in patients with acute abdominal pain. Radiographics May-Jun;24(3): ) Pereira JM, Sirlin CB, Pinto PS, Casola G. CT and MR imaging of extrahepatic fatty masses of the abdomen and pelvis: techniques, diagnosis, differential diagnosis, and pitfalls. Radiographics Jan-Feb;25(1): ΩΣΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ: 1Α, 2Γ, 3Β 6

Η συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας

Η συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας 74 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Τόμος 44, (2):74-84, 2013 Η συμβολή της υπολογιστικής τομογραφίας στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας Π. Γαλάνη, Κ. Παπαγιάννης, Σ. Λαφογιάννη ΠΕΡΙΛΗΨ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος**

Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος** Medtime - Οξεία Σκωληκοειδίτιδα 1 of 11 30/3/2010 3:47 μμ Written by Παπασταματίου Μ., Νικολόπουλος Δ. Κυριακή, 04 Ιανουάριος 2009 Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος** *Αναπληρωτής ιευθυντής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΜΑΪΟΣ 2013 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ασθενής με οξύ κοιλιακό άλγος Παρουσιάζεται από: Ραφαηλίδη Β 1, Καραδήμου Β 1, Χανδόλια Μ 2, Γαβριηλίδου A 1 1 Ακτινολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ας δούμε την πλέον συνηθισμένη κλινική εικόνα μιας αρχόμενης οξείας εκκολπωματίτιδος

Ας δούμε την πλέον συνηθισμένη κλινική εικόνα μιας αρχόμενης οξείας εκκολπωματίτιδος 1 Χειρουργική Κλινική 3 ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας Δ/ντής: Δρ Γ.Θ.Λακιώτης ΟΞΕΙΑ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΙΤΙΣ Ας δούμε την πλέον συνηθισμένη κλινική εικόνα μιας αρχόμενης οξείας εκκολπωματίτιδος Ασθενής ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

«Καρκίνος του παχέος εντέρου» Κλινική συμπτωματολογία Διάγνωση (Επιστημονικό θέμα)

«Καρκίνος του παχέος εντέρου» Κλινική συμπτωματολογία Διάγνωση (Επιστημονικό θέμα) 1 «Καρκίνος του παχέος εντέρου» Κλινική συμπτωματολογία Διάγνωση (Επιστημονικό θέμα) Εισαγωγή - Βασικά επιδημιολογικά στοιχεία Βασικός Προληπτικός έλεγχος Το αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου έχει κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία «ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ε. Παπαγιαννοπούλου Σπουδάστρια: Ειρήνη Μπάρη Ιωάννινα 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Οξεία χειρουργική κοιλία ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ισχαιμική κολίτιδα. Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2

Ισχαιμική κολίτιδα. Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση. ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2 50 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 2 Ενδιαφέρον περιστατικό και ανασκόπηση Ισχαιμική κολίτιδα Θεοδώρα Σαμοΐλη 1, Νικόλαος Τσιγαρίδας 1, Ευστράτιος Τρογκάνης 1, Ελευθέριος Πέλεχας

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πάτρα, 28 30 Ιουνίου 2013 Ξενοδοχείο Porto Rio 16 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ thkapla. [Pick the date] [Type text] Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 Αίθουσα Ακρόπολη Ι

Διαβάστε περισσότερα

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

MAΪΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα MAΪΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Περίπτωση ανδρός με άλγος στην οσφύ Παρουσιάζεται από: Δ. Ραφαηλίδη, Αικ. Σδρόλια, Δ. Κατσίμπα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΣΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΚΥΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Αφιερώνεται Σε όλους τους ογκολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣ Γαστρεντερολόγος

ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣ Γαστρεντερολόγος ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Γ. ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΗΣ Γαστρεντερολόγος Γενικά στοιχεία περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1963 (Boley και συν.) αποτελεί τη συχνότερη μορφή εντερικής ισχαιμίας (75% των περιπτώσεων) επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εντερική απόφραξη σε σπιγγέλειο κήλη με συνοδό εκκόλπωμα νήστιδας

Εντερική απόφραξη σε σπιγγέλειο κήλη με συνοδό εκκόλπωμα νήστιδας CASE REPORT ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(2):221-225 Εντερική απόφραξη σε σπιγγέλειο κήλη με συνοδό εκκόλπωμα νήστιδας Η σπιγγέλειος κήλη (ΣΚ) είναι σπάνια μορφή κήλης, συνήθως μικρής διαμέτρου, η

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας.παράρτηµα Σητείας

Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας.παράρτηµα Σητείας Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα ιατροφής ιαιτολογίας Παράρτηµα Σητείας 1 ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Mακρή Αναστασία: Φοιτήτρια Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Σουλτάνα Λώτη - Κλειστές κακώσεις κοιλίας Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Λώτη Σουλτάνα, Επιμελητής Β Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καβάλας Περίληψη: Oι κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος**, Β. Κατσίκη***

Μ. Παπασταματίου*,. Νικολόπουλος**, Β. Κατσίκη*** edtime - Λέμφωμα (Malt) λεπτού εντέρου of 5 30/3/2010 3:48 μμ Written by Παπασταματίου Μιλτιάδης, Νικολόπουλος Δημήτρης, Κατσίκη Βασιλική Κυριακή, 06 Απρίλιος 2008 There are no translations available Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ

ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΑΜΕΣΗ / ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ 1,5% επισκέψεων εξωτερικών ιατρείων (>) 5% επισκέψεων ΤΕΠ 10% Επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Γυναίκα με χρόνιες ρινικές εκκρίσεις και αίσθημα πίεσης στο γναθιαίο κόλπο Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Γεώργιος Κουρούνης (επιβλέπων) Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπονίκος Διονύσιος Ομ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Νεοκλής Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Άνδρας με ικτερική συνδρομή και απώλεια βάρους. Παρουσιάζεται από: Αποστόλου Δ., Σδρόλια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Ψυχιατρική αςθενήσ με κοιλιακή διάταςη και μετεωριςμό από 5ώρου

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα. Ψυχιατρική αςθενήσ με κοιλιακή διάταςη και μετεωριςμό από 5ώρου Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Ψυχιατρική αςθενήσ με κοιλιακή διάταςη και μετεωριςμό από 5ώρου Παρουςιάζεται από: Χαρςούλα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος

Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Μιχάλης Οικονόμου Γαστρεντερολόγος Με τον όρο «οξύ κοιλιακό άλγος» θεωρούμε κάθε πόνο που εντοπίζεται στην κοιλιά και αναγκάζει τον πάσχοντα να ζητήσει επείγουσα ιατρική βοήθεια. Οι όροι «οξύς κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Περίπτωση ελκώδους κολίτιδας (πανκολίτιδας) και malrotation του λεπτού και του παχέος εντέρου σε κορίτσι 10 ετών

Περίπτωση ελκώδους κολίτιδας (πανκολίτιδας) και malrotation του λεπτού και του παχέος εντέρου σε κορίτσι 10 ετών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 4 Περίπτωση ελκώδους κολίτιδας (πανκολίτιδας) και malrotation του λεπτού και του παχέος εντέρου σε κορίτσι 10 ετών Γιαλαμά Ευδοξία Καρύδα Σταυρούλα Εισαγωγή Η ελκώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ Μαρία Ραϊσάκη, Ελένη Αποστολάκη, Απόστολος Χ. Καραντάνας 14 1. Εισαγωγή Οι αθλητικές κακώσεις απαντώνται με ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα σε νεαρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΗΛΗ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: κ. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΓΟΝΑΤΟ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ιωάννης Τσιφουντούδης, Ιωάννης Καλαϊτζόγλου 10 1. Εισαγωγή Οι κακώσεις των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος είναι συχνές, ιδιαίτερα στους αθλητές, και οδήγησαν τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 1 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 2 Κεφάλαιο 1 ΥΣΦΑΓΙΑ Θέµα 1 (σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις) Στον καρκίνο του οισοφάγου τα κλινικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα