Π ΣΠΔ θαη δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ ρσξώλ Αγγιία, Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π3.1.1. ΣΠΔ θαη δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ ρσξώλ Αγγιία, Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία"

Transcript

1 Π3.1.1 Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη. ΣΠΔ θαη δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ ρσξώλ Αγγιία, Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία πκπεξάζκαηα από ηηο κειέηεο ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΛΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Θεσσαλονίκη 2011

2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν) θαη εζληθνύο πόξνπο. Ζ αλσηέξσ πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η.Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π3.1.1 Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ Τπεύζπλνο - πληνληζηήο Οκάδαο Κιαζηθώλ Γισζζώλ: Λάκπξνο Πόιθαο Οκάδα εξγαζίαο θιαζηθώλ γισζζώλ: Δπδνμία Μεηξνύζε Μαξία Ξαλζνύ Λάκπξνο Πόιθαο Παλαγηώηεο εξάλεο ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Καπαμαούνα 1 Πλατεία Σκπα Τ.Κ Καλαμαπιά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , ειίδα 2 από 9

3 Οη κειέηεο πνπ εθπνλήζεθαλ κε ζέκα «ΣΠΔ θαη δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ ρσξώλ Αγγιία, Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ηηαιία» εξεπλνύλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αμηνπνηνύληαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ (ησλ Λαηηληθώλ θαη ησλ Αξραίσλ ειιεληθώλ) νη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεζζάξσλ ρσξώλ ηεο Δπξώπεο: ηεο Αγγιίαο, ηε Γαιιίαο, ηε Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Δηδηθόηεξα, θαη ζηηο ηέζζεξηο κειέηεο: ζπζηήλεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαζεκηάο ρώξαο, επηζθνπείηαη ε ηζηνξία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ ζην θαζέλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, πεξηγξάθεηαη ε ζέζε ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ζρνιηάδνληαη νη αλαθνξέο ζηα πξνγξάκκαηα, κε βάζε ηα νπνία πξνβιέπεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αλαδεηθλύνληαη, άκεζα ή έκκεζα, νη αληηιήςεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ, αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα θαιώλ πξαθηηθώλ, απνηηκάηαη ζπκπεξαζκαηηθά ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηνπο. Παξά ηηο επηκέξνπο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ηεζζάξσλ ρσξώλ, εκθαλίδνπλ θαη αξθεηά θνηλά ζεκεία, ζέηνληαο δεηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην πόζν, ην πώο θαη ην γηαηί αμηνπνηνύληαη νη ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ Λαηηληθώλ θαη ησλ Αξραίσλ ειιεληθώλ. Όπσο πξνθύπηεη θαη από ηηο ζρεηηθέο ηζηνξηθέο επηζθνπήζεηο, ηα θιαζηθά καζήκαηα έρνπλ καθξά θαη ηζρπξή δηδαθηηθή παξάδνζε ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ησλ ηεζζάξσλ ρσξώλ. Γηα ηζηνξηθνύο, πνιηηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο ιόγνπο ηα Λαηηληθά είραλ θαη εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ κεγαιύηεξε ζεκαζία (πνζνηηθή ηνπιάρηζηνλ) ζην ζρνιηθό πξόγξακκα ζε ζρέζε κε ηα Αξραία ειιεληθά. Ίζρπζε, δειαδή, θαη ηζρύεη ην αληίζηξνθν θαζεζηώο ζπγθξηηηθά πξνο ηελ Διιάδα, ειίδα 3 από 9

4 όπνπ ηα Αξραία ειιεληθά είλαη κάζεκα κε κεγαιύηεξν θύξνο ζε ζρέζε ηα Λαηηληθά. Δμάιινπ, ηα Λαηηληθά ζηα ζπδεηνύκελα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηεζζάξσλ επξσπατθώλ ρσξώλ εθηηκήζεθαλ δηαρξνληθά σο ε πξώηε θαη πξόηππε γιώζζα πνπ έπξεπε λα γλσξίδνπλ νη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα εληζρύζνπλ ηε γλώζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιώζζαο. Ζ ιεηηνπξγία απηή ηεο ιαηηληθήο γιώζζαο σο πξνηύπνπ γηα ηελ εθκάζεζε ησλ λεόηεξσλ γισζζώλ ππνθίλεζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζηα ζπδεηνύκελα ζρνιηθά ζπζηήκαηα γισζζνθεληξηθέο πξαθηηθέο, όπνπ ε έκθαζε ζηε δηδαζθαιία δηλόηαλ ζηελ εθκάζεζε ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ ζπληαθηηθνύ. ήκεξα, γηα ζπγθεθξηκέλνπο θνηλσληθν-νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, νη νπνίνη επέβαιαλ εηδηθόηεξεο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο, ηα θιαζηθά καζήκαηα ράλνπλ πξννδεπηηθά ην παξαδνζηαθό ηνπο θύξνο ζηα επξσπατθά ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. 1 Παξαθνινπζώληαο ηελ ππό εμέιημε «θξίζε» πνπ δηέξρνληαη νη «θαζαξέο» αξραηνγλσζηηθέο επηζηήκεο ζηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε 2 ηα «εθαξκνζκέλα» Λαηηληθά θαη ηα Αξραία ειιεληθά θαίλεηαη όηη, νινέλα θαη ιηγόηεξν, ιεηηνπξγνύλ σο κνξθσηηθό, πνιηηηζηηθό θαη ηδενινγηθό έξεηζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πνζνηηθή ηνπιάρηζηνλ κείσζε ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ηνπο ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, πξνθαιώληαο δηακαξηπξηθέο αληηδξάζεηο θαη δηακάρεο κέζα θαη έμσ από ηνλ ρώξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο. Ζ απώιεηα ηνπ παξαδνζηαθνύ θύξνπο ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ ζην ζρνιηθό πξόγξακκα δηαθέξεη από ρώξα ζε ρώξα: είλαη κηθξή ζηελ Ηηαιία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία, όπνπ ηα θιαζηθά καζήκαηα παξακέλνπλ ηνπιάρηζηνλ παξόληα, είηε σο ππνρξεσηηθά δηδαθηηθά αληηθείκελα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο δεπηεξνβάζκησλ ζρνιείσλ (Ηηαιία) είηε σο καζήκαηα επηινγήο (Γαιιία, Γεξκαλία) αιιά πνιύ κεγαιύηεξε γηα ηελ Αγγιία, όπνπ, από ην 1988, ην θιαζηθό κάζεκα (είηε σο γιώζζα 1 Bulwer, J. (2006). Introduction. ην J. Bulwer (ed.), Classics Teaching in Europe, ζ. 1 [1-18]. London: Duckworth. 2 Chaniotis, A., Kuhn, A., & Kuhn, Ch. (eds.). (2009). Applied Classics. Comparisons, Constructs, Controversies. Stuttgart: Franz Steiner. ειίδα 4 από 9

5 είηε σο πνιηηηζκόο) έρεη εμνβειηζηεί από ην, θνηλό θαη ππνρξεσηηθό γηα όινπο ηνπο άγγινπο καζεηέο, Δζληθό Πξόγξακκα. Σν status ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηα εθάζηνηε εθπαηδεπηηθά κέηξα θαη ηνλ ζπγθεληξσηηθό ή απνθεληξσηηθό ραξαθηήξα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ, επεξεάδεη θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνζθέξεηαη θαη πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία. Οη άκεζεο αλαθνξέο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ νδεγηώλ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ, όπνπ ππάξρνπλ (Γεξκαλία θαη Γαιιία), είλαη γεληθέο θαη απνζπαζκαηηθέο. Αλ θαη ηνλίδεηαη ε αλαγθαηόηεηα θαη ε σθειηκόηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ, θπξίσο ηνπ δηαδηθηύνπ, σο κέζσλ άληιεζεο πιεξνθνξηώλ θαη κύεζεο ησλ καζεηώλ ζηηο λέεο πξαθηηθέο γξακκαηηζκνύ, ηα «νινθιεξσκέλα» θιαζηθά καζήκαηα κε ηα ζρεηηθά παξαδείγκαηα δηδαζθαιίαο ηνπο ζπαλίδνπλ. Καη απηό δελ είλαη πξόβιεκα κόλν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο ζε δηεζλέο επίπεδν. 3 Φαίλεηαη, γεληθόηεξα, όηη ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ γηα ηα θιαζηθά καζήκαηα, αλ θαη είλαη ππαξθηόο, βξίζθεηαη αθόκε ζε πξώηκν θαη κεηαβαηηθό ζηάδην. Ζ θάπσο ειιεηκκαηηθή απηή θαηάζηαζε είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε πξνο ηηο πξσηνβνπιίεο, ζπλεξγαηηθέο ή κεκνλσκέλεο, αθαδεκατθώλ δαζθάισλ, παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ νξγαλώζεώλ ηνπο. Έηζη, πιήζνο ζρεδίσλ καζεκάησλ, ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θαη ςεθηαθώλ πόξσλ ππνδεηθλύνληαη γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ θαη ζηηο ηέζζεξηο ρώξεο. Γελ ππάξρνπλ βέβαηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία αλ θαη πώο αθξηβώο δάζθαινη θαη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ, ελώ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη δηαδηθηπαθέο πεγέο είηε είλαη πιεξνθνξηαθέο, είηε ιεηηνπξγνύλ σο ππνθαηάζηαηα ησλ βηβιίσλ είηε επλννύλ απηνκαηνπνηεκέλεο θαη πξαγκαηνινγηθέο όςεηο κάζεζεο. 3 Vlachopoulos, D. (2009). Introducing Online Teaching in Humanities: A Case Study About the Acceptance of Online Activities by the Academic Staff of Classical Languages. DIGITHUM, 11. ειίδα 5 από 9

6 Οη πξνγξακκαηηθέο ππνδείμεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ ζπλδένληαη θαη κε ηνπο ζπρλά θηιόδνμνπο ζθνπνύο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Λαηηληθώλ (πεξηζζόηεξν) θαη ησλ Αξραίσλ ειιεληθώλ (ιηγόηεξν): νη καζεηέο γλσξίδνπλ θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ ηηο ξίδεο (γισζζηθέο θαη πνιηηηζηηθέο) ηόζν ηεο ρώξαο ηνπο όζν θαη απηέο ηνπ επξσπατθνύ θόζκνπ, δηακνξθώλνληαη σο νινθιεξσκέλνη θαη ππεύζπλνη πνιίηεο, εληζρύνληαη κε δεμηόηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνύλ λα εθαξκόζνπλ θαη ζηα «ζεηηθά» ηνπο καζήκαηα (ι.ρ. ηα καζεκαηηθά) θαη γίλνληαη απαηηεηηθνί θαη επαξθέζηεξνη ρεηξηζηέο ηεο ζύγρξνλεο γιώζζαο ηνπο. ηε ξεηνξηθή γηα ηελ επηθνηλσληαθή εκβέιεηα ησλ θιαζηθώλ γισζζώλ ππόθεηληαη ζπρλά «ζηαηηθέο» ζεσξήζεηο, νη νπνίεο θνηηάδνπλ πίζσ, ζε έλα ακεηαθίλεην παξαδεηγκαηηθό παξειζόλ, ην νπνίν αλαθαιείηαη πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεί ην παξόλ θαη λα θαζνδεγεί ην κέιινλ. 4 Σν εξώηεκα πνπ κπνξεί λα ηεζεί είλαη αλ θαη πσο νη ΣΠΔ (ν ξόινο ησλ νπνίσλ ζηε κάζεζε ζεσξείηαη «ξηδνζπαζηηθόο») κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ δηδαθηηθά αληηθείκελα, ησλ νπνίσλ ε θύξηα απνζηνιή παξακέλεη ζηα πξνγξάκκαηα ε ζπληήξεζε κάιινλ ηεο ππάξρνπζαο ηάμεο πξαγκάησλ παξά ε θξηηηθή ζεώξεζε θαη ε ππέξβάζή ηεο. Ζ κέρξη ζήκεξα πάλησο δηεζλήο εκπεηξία θαη πξαθηηθή δείρλνπλ όηη νη ΣΠΔ κπνξνύλ θάιιηζηα λα ππνζηεξίδνπλ σο απιό εμάξηεκα παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε. Καη ελδέρεηαη ε ξεηνξηθή επθνξία πνπ ζπλνδεύεη ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία θαη ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ λα παξαιιάζζεη ηε θηιόδνμε απνζηνιή ηνπο ζε εηθνληθή. Έλα θξίζηκν επίζεο δήηεκα πνπ ρξεηάδεηαη πξνβιεκαηηζκό είλαη αλ ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ζα κπνξνύζε, κε δεδνκέλε θαη ηελ θξίζε πνπ δηέξρνληαη νη θιαζηθέο ζπνπδέο ζήκεξα, λα αλαδσνγνλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηηθνύ θνηλνύ γηα ηα θιαζηθά καζήκαηα. ηνλ βαζκό πάλησο πνπ ιείπνπλ νη ζπζηεκαηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο έξεπλεο νη νπνίεο λα πηζηνπνηνύλ όηη νη ΣΠΔ 4 Ball, R. J., & Ellsworth, J. T. (1996). The Emperor s New Clothes: Hyperreality and the Study of Latin. The Modern Language Journal, 80.1: ζ. 78 [77-84]. ειίδα 6 από 9

7 βειηηώλνπλ πνηνηηθά ηελ αξραηνγλσζία ή ηελ αξραηνγισζζία ησλ καζεηώλ νξηζηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζην δήηεκα απηό δπλεηηθά κόλν κπνξεί λα δηαηππσζνύλ. Δμάιινπ, ζηηο πξνγξακκαηηθέο αξρέο νη ππνδεηθλπόκελεο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ κε ηηο ΣΠΔ αληινύλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, έκκεζα ηνπιάρηζηνλ, από ζεσξήζεηο ηνπ λένπ γξακκαηηζκνύ ν νπνίνο όκσο ζπρλά παξνπζηάδεηαη κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα ζεσξείηαη εμ νξηζκνύ ζεηηθό ν,ηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε απηόλ, δίρσο κάιηζηα λα ππνινγίδεηαη ην γεληθόηεξν εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη αξρέο ηνπ πηνζεηνύληαη. 5 Ζ θαηαρξεζηηθή απηή επίθιεζε ησλ γξακκαηηζκώλ ιεηηνπξγεί ζηελ εθπαίδεπζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ζπρλά σο νκπξέια, πνπ ηείλεη λα θαιύςεη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ κεζνδνινγηθώλ ζεσξήζεσλ θαη ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ ζηα αλζξσπηζηηθά καζήκαηα. Γίλεηαη ζπρλά κάιηζηα ε εληύπσζε όηη ν δάζθαινο δελ ρξεηάδεηαη ηόζν λα γλσξίδεη ην επηζηεκνληθό ηνπ αληηθείκελν απηό ζεσξείηαη δεδνκέλν, πνπ όκσο δελ είλαη όζν ην λα είλαη κπεκέλνο ζηηο παηδαγσγηθέο δεμηόηεηεο θαη λα κπνξεί λα ηηο κεηαδίδεη ζηνπο καζεηέο ηνπ. Έηζη θαη ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ κε ηηο ΣΠΔ θαίλεηαη από ηηο κειέηεο όηη έρεη θαζηεξσζεί ζηηο πξνγξακκαηηθέο αξρέο έλα είδνο παηδαγσγηθνύ λόγος γεληθνύ, θαηά θαλόλα δάλεηνπ (από ηνλ γξακκαηηζκό θπξίσο ησλ ζύγρξνλσλ γισζζώλ), πνπ όρη κόλν δελ θηιηξάξεηαη, ώζηε λα γεησζεί ζηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ησλ θιαζηθώλ θεηκέλσλ, ηεο γξακκαηείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο, αιιά θαη δελ αλνίγεηαη ζηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηώλνληαη ζηνλ αλαδπόκελν αθαδεκατθό θιάδν ησλ ςεθηαθώλ θιαζηθώλ ζπνπδώλ. 6 Δξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηη αθξηβώο θάλεη ν θιαζηθόο θηιόινγνο εθπαηδεπηηθόο όηαλ ρξεζηκνπνηεί ηηο ΣΠΔ ζην κάζεκά ηνπ, ή αλ ρξεηάδεηαη λα καζεηεύζεη θάπνπ (θαη πνύ) γηα λα κπνξεί λα εληάμεη κε επάξθεηα ηηο ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία δελ έρνπλ πξνο ην παξόλ ζπδεηεζεί κε απνηέιεζκα ην 5 Κνπηζνγηάλλεο, Γ. (2004). Ο κύζνο ηνπ λένπ γξακκαηηζκνύ. ην Γ. Κνπδέιεο, Μ. Πνπξλάξε, Β. Σζειθέο (επηκ.), Γνώζη σπήζηρ και νέερ ηεσνολογίερ, ζ. 167 [ ]. Αζήλα: εθδ. λήζνο [ηοπικά ι ]. 6 Terras, M. (2010). The Digital Classicist. Disciplinary Focus and Interdisciplinary Vision. ην G. Bodard, & S. Mahony (eds.), Digital Research in the Study of Classical Antiquity, ζ Farnham & Burlington: Ashgate. ειίδα 7 από 9

8 παξαδνζηαθό ράζκα αλάκεζα ζηνλ «πξαθηηθό» θιαζηθό θηιόινγν, πνπ πξνζαξηά εκπεηξηθά ηηο ΣΠΔ ζην κάζεκά ηνπ, θαη ηνλ ζεσξεηηθό πνπ ηηο δηεξεπλά αλεμάξηεηα από ηηο ρξήζεηο ηνπο λα δηαησλίδεηαη. Σν πξνεγνύκελν ζθεληθό ζπκπιεξώλεηαη κε κία αθόκε πξνβιεκαηηθή πηπρή. Πξνθύπηεη, άκεζα (ι.ρ. από ηε Γεξκαλία) ή έκκεζα από ηηο ππόινηπεο ζρεηηθέο κειέηεο, όηη ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ επηθεληξώλεηαη ζε ηερλνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηζηηθέο όςεηο ηνπ γξακκαηηζκνύ. Πνπ ζεκαίλεη όηη ε κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία επηθαζνξίδνληαη κεραληζηηθά, είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά, από ην γεγνλόο θαη κόλν όηη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία ν ππνινγηζηήο, ν δηαδξαζηηθόο πίλαθαο ή νη ςεθηαθνί πόξνη ηνπ δηαδηθηύνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα επξύηεξα δηαδεδνκέλν ζύλδξνκν, ην νπνίν, ππνθηλνύκελν ζπρλά από ηελ αλάγθε ηεο πξσηνβάζκηαο εμνηθείσζεο ησλ θηινιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηηο ΣΠΔ, εκθαλίδεηαη θαη ζε εγρεηξίδηα επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ όπσο ην Circe. 7 ηελ πεξίπησζε απηή νη απνθαζηζηηθνί ξόινη ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή ζηε δηακόξθσζε ηνπ νπζηαζηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο ππνβαζκίδνληαη γηα λα ππνθαηαζηαζνύλ από ηα εξγαιεία, ηα νπνία ζπζηήλνληαη σο ππνθείκελα ή αίηηα ησλ πξαγκαηηθνηήησλ κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη. Ζ ηερλνινγηθή απηή πιάλε 8 απνδίδεη ζηα κεραλήκαηα πξαγκαηνινγηθέο εμειίμεηο (ι.ρ. «νη ΣΠΔ εληζρύνπλ ηα καζεζηαθά θίλεηξα ησλ καζεηώλ») ή ελλνηνινγηθέο κεηαηνπίζεηο (ηνπ ηύπνπ «ν δάζθαινο κεηαηξέπεηαη ζε ζπλδηακνξθσηή-εκςπρσηή»), πνπ θάζε άιιν παξά ζρεηίδνληαη κε απηέο. ηελ Αγγιία ε δηάςεπζε ησλ επαγγειηώλ, δηαηππσκέλσλ ζην πιαίζην ηνπ National Grid of Learning (1998), όηη απιά θαη κόλν ε on-line ζύλδεζε ησλ ζρνιείσλ ζα κεηακόξθσλε ην ηνπίν ηεο αγγιηθήο εθπαίδεπζεο είλαη έλα ελδεηθηηθό αξλεηηθό παξάδεηγκα ηεο «απνκνλσκέλεο» πξνζέγγηζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. 7 Circe (2006). The Circe Handbook for Classic Teachers: 8 Crusin, R What is an Electronic Author? Theory and the Technological Fallacy. ην R. Markley (ed.), Virtual Realities and their Discontents, ζ Baltimore-London: The John Hopkins University Press. ειίδα 8 από 9

9 Γεληθόηεξα: παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη, από ηηο κειέηεο πξνθύπηεη όηη ζηηο ππό ζπδήηεζε ηέζζεξηο επξσπατθέο ρώξεο, όπσο εμάιινπ θαη ζηελ Διιάδα, κέρξη ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ, ε αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ δελ έρεη πξνθαιέζεη θαζνξηζηηθέο επηδξάζεηο ζηηο κεζόδνπο κάζεζεο θαη ζηηο δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ θιαζηθώλ καζεκάησλ. Δμάιινπ, ν πξνβιεκαηηζκόο πξνο ηελ θαηεύζπλζε επαλαζρεδηαζκνύ ησλ πξνγξακκάησλ, πνπ λα επλννύλ ηελ νινθιεξσκέλε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ ζρνιηθή, αξραηνγλσζηηθή θαη αξραηνγισζζηθή, παηδεία κόιηο έρεη αξρίζεη. ΛΑΜΠΡΟ ΠΟΛΚΑ Τπεύζπλνο - πληνληζηήο Οκάδαο Κιαζηθώλ Γισζζώλ ειίδα 9 από 9

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Π.3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ TΧΝ ΚΛΑΙΚΧΝ ΓΛΧΧΝ: ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ

Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΑ ΟΙΚΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ

Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 991 Εκπαίδεςζη Ενηλίκυν και Μησανική Μεηάθπαζη ζηη διδαζκαλία ηηρ ξένηρ γλώζζαρ Κ. Χαηζηθεοδώπος Δθπαηδεπηήο Δλειίθσλ, c09chatz@ionio.gr Πεπίλητη Ζ ηερληθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr

kolokotr@sch.gr Γηδάζθνπζα (407/80) ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ tsakarak@sch.gr ttheo@env.aegean.gr tnalmpan@sch.gr Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ηωλ επηδόζεωλ θαη ηωλ θπξηόηεξωλ ιαζώλ ηωλ καζεηώλ ζην κάζεκα «Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» - Γεληθέο εμεηάζεηο 2009 Δ. Κνινθνηξώλεο 1, Τ. Καξάθηδα

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά του 8 ου Συνέδριου Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΕΕΤΕΠ-ΔΤΠΕ, με θέμα «Το ψηφιακό σχολείο», Πειραιάς 23 Οκτ. 2011

Πρακτικά του 8 ου Συνέδριου Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΕΕΤΕΠ-ΔΤΠΕ, με θέμα «Το ψηφιακό σχολείο», Πειραιάς 23 Οκτ. 2011 Πρακτικά του 8 ου Συνέδριου Ένωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ΕΕΤΕΠ-ΔΤΠΕ, με θέμα «Το ψηφιακό σχολείο», Πειραιάς 23 Οκτ. 2011 Η άηππε εθπαίδεπζε ζε πνιππνιηηηζκηθό πιαίζην από ηελ επξσπατθή ηζηνξηνγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα