Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ"

Transcript

1 Σεο αξηζ. 5/2011 Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 60/2011 Α Π Ο Π Α Μ Α ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ΘΔΜΑ : Σπγρώλεπζε Ννκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζήκεξα 27 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 11:00 π.κ. ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, ύζηεξα από ηελ αξηζ. 1212/ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ δεκνζηεύηεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό ζηνπο Γεκνηηθνύο Σπκβνύινπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010, θαζώο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θη ζηνπο Δθπξόζσπνπο Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ. Σηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ν Γήκαξρνο Καγηάνγινπ Νηθόιανο θαη ν αλαπιεξσηήο εηδηθόο γξακκαηέαο Τζεληίδεο Κσλζηαληίλνο. Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 21 κέιε. ΠΑΡΟΝΣΑ : 1) Κσλζηαληηλίδεο Μηραήι (Πξόεδξνο), 2) Σηπιηαλίδεο Αλαζηάζηνο, 3) Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο, 4) Σαρηλίδεο Σηαύξνο, 5) Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο, 6) Βαζηιεηάδεο Γξεγόξηνο, 7) Πνπξζαλίδεο Νεθηάξηνο, 8) Λαδαξίδεο Νηθόιανο, 9) Παπαληθνιάνπ Παπάγνο, 10) Φαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο, 11) Μαηδαξίδεο Νηθόιανο, 12) Παξιόγινπ Μηραήι, 13) Καηηθαξίδνπ Διέλε, 14) Σσηεξηάδνπ Αιεμάλδξα-Μαξίλα, 15) Γίγθαο Ισάλλεο, 16) Οξθαλίδεο Σηπιηαλόο, 17) Δθξαηκίδεο Γεώξγηνο, 18) Κνπηεθίδνπ Μεηακόξθε, 19) Καινζίδεο Φίιηππνο, 20) Φαηδεπαλαγηώηνπ Δπξηπίδεο θαη 21) Γαβξίεινγινπ Γαβξηήι ΑΠΟΝΣΔ : Καλέλαο Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο θαη νη Πξόεδξνη Σπκβνπιίσλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαζώο θαη νη Δθπξόζσπνη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ. O Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6 ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε όηη : Σύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010: «1. Κάζε δήκνο κπνξεί λα ζπληζηά ή λα έρεη: α) Έσο δύν (2) λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ

2 δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγύεο θαη παηδείαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνύ, αζιεηηζκνύ θαη πεξηβάιινληνο, όπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ λ. 3463/2006, όπσο ηζρύεη. Δάλ ν δήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηόηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1) λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Σηνπο δήκνπο κε πιεζπζκό άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ ( ) θαηνίθσλ, κπνξεί λα ιεηηνπξγνύλ έσο δύν (2) λνκηθά πξόζσπα γηα θαζέλαλ από ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν εδάθην, β) Έλα λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε δώλεο ιηκέλα, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.» Σην πξώην εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.3852/2010 νξίδεηαη όηη ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί από δήκν ή θνηλόηεηα πνπ ζπλελώλεηαη, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζην λέν δήκν από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σύκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010 : 1. Κάζε δήκνο κπνξεί λα ζπληζηά ή λα έρεη : Έσο δύν (2) λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, έλα γηα ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη έλα γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνύ, αζιεηηζκνύ θαη πεξηβάιινληνο, όπσο απηνί πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 75 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηζρύεη. Δάλ ν Γήκνο δηαζέηεη θνηλσθειή επηρείξεζε ηόηε κπνξεί λα έρεη έσο έλα (1) λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Ο Γήκνο Παξαλεζηίνπ πξνέξρεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3852/2010 από ηε ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ Παξαλεζηίνπ θαη Νηθεθόξνπ. εμήο : Ωο εθ ηνύηνπ, ηα πθηζηάκελα ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ είλαη ηα Φηιαρκοληθή Αδρηαλής Γήκοσ Νηθεθόροσ ο οποίος ζσζηάζεθε κε ηελ σπ αρηζκ. 42/1962 απόθαζε ηοσ θοηλοηηθού ζσκβοσιίοσ θοηλόηεηας Αδρηαλής Γράκας θαη ηοσ οποίοσ ο ζθοπός, ε περηοσζία, οη πόροη θ.α. ορίδοληαη ζηο σπ αρηζκό 560 Β. Γηάηαγκα ηο οποίο δεκοζηεύηεθε ζηο αρηζ. 137 ΦΔΚ η. Α / Βηβιηοζήθε Αδρηαλής Γήκοσ Νηθεθόροσ ηο οποίο ζσζηάζεθε κε ηελ σπ αρηζκ. 9/1979 απόθαζε ηοσ θοηλοηηθού ζσκβοσιίοσ Αδρηαλής Γράκας, θαη ηοσ οποίοσ ο ζθοπός, ε περηοσζία, οη πόροη θ.α. ορίδοληαη ζηο σπ αρηζκό 843 Π.Γ. ηο οποίο δεκοζηεύηεθε ζηο αρηζ. 243 ΦΔΚ η. Α Γεκοηηθός Παηδηθός Σηαζκός Αδρηαλής Γήκοσ Νηθεθόροσ ο οποίος ζσζηάζεθε κε ηελ σπ αρηζκ. 28/2001 απόθαζε ηοσ Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ

3 Γήκοσ Νηθεθόροσ θαη ηοσ οποίοσ ο ζθοπός, ε περηοσζία, οη πόροη θ.α. ορίδοληαη ζηελ απόθαζε 2148/2001 ηοσ ΓΓ ηες Περηθέρεηας ηο οποίο δεκοζηεύηεθε ζηο αρηζ. 528/2001 ΦΔΚ η.β θαη ηροποποηήζεθε κε ηελ σπ αρηζκό 108/2009 απόθαζε ηοσ δεκοηηθού ζσκβοσιίοσ δήκοσ Νηθεθόροσ θαη δεκοζηεύηεθε ζηο αρηζ. 91/2010 ΦΔΚ η.β θαη κε ηελ σπ αρηζκό 27/2010 απόθαζε ηοσ δεκοηηθού ζσκβοσιίοσ δήκοσ Νηθεθόροσ θαη δεκοζηεύηεθε ζηο αρηζ. 767/2010 ΦΔΚ η.β Γεκοηηθός Παηδηθός Σηαζκός Παραλεζηίοσ Γήκοσ Παραλεζηίοσ ο οποίος ζσζηάζεθε κε ηελ σπ αρηζκ. 20/2001 απόθαζε ηοσ Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ Γήκοσ Παραλεζηίοσ, θαη ηοσ οποίοσ ο ζθοπός, ε περηοσζία, οη πόροη θ.α. ορίδοληαη ζηελ απόθαζε 2644/2001 ηοσ ΓΓ ηες Περηθέρεηας ηο οποίο δεκοζηεύηεθε ζηο αρηζ 591/2001 ΦΔΚ η.β ΚΑΠΗ δήκοσ Νηθεθόροσ ηο οποίο ζσζηάζεθε κε ηελ σπ αρηζκ. 32/2003 απόθαζε ηοσ Γεκοηηθού Σσκβοσιίοσ Γήκοσ Νηθεθόροσ θαη ηοσ οποίοσ ο ζθοπός, ε περηοσζία, οη πόροη θ.α. ορίδοληαη ζηελ απόθαζε 2308/2003 ηοσ ΓΓ ηες Περηθέρεηας ηο οποίο δεκοζηεύηεθε ζηο αρηζ426/2003 ΦΔΚ η. Β Τα παξαπάλσ ΝΠΓΓ πξνηείλεηαη λα ζπγρσλεπηνύλ θαη λα ζπζηαζεί έλα λέν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ κε έδξα ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα Νηθεθόξνπ. 1. Η επωλπκία ηνπ λένπ ΝΠΓΓ πξνηείλεηαη λα είλαη «Νομικό Πρόζωπο κοινωνικής αλληλεγγύης, προζτολικής αγωγής και παιδείας Δήμοσ Παρανεζηίοσ». 2. θνπόο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη ππεξεζηώλ κε γλώκνλα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ : Σνκέαο Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηδίσο (άξζξν 75 παξ.1 πεξηπη.δ ) : Η ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα βξεθηθήο παηδηθήο ειηθίαο ηξίηεο ειηθίαο Η δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία : - θέληξνπ πξόιεςεο από εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο - δεκνηηθνύ ηαηξείνπ - πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ πνπ έρνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά Ο ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ,

4 παιηλνζηνύλησλ νκνγελώλ, κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο Η πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθώλ δηθηύσλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, εζεινληηθώλ νξγαλώζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληώλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλόηεηαο Η πιεξνθόξεζε ησλ δεκνηώλ γηα ζέκαηα δεκόζηαο πγείαο Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο : - παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ - βξεθνθνκείσλ - νξθαλνηξνθείσλ - θέληξσλ αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο - ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ - γεξνθνκείσλ - Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο - Κέληξσλ Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο - Κέληξσλ γηα ΑΜΔΑ - Διιεληθήο γιώζζαο ζηνπο κεηαλάζηεο - Αλαςπρήο αηόκσλ κε αλαπεξία - Η ιεηηνπξγία Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ηιηθησκέλσλ (ΚΑΠΗ) Η κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδύλαησλ δεκνηώλ, κε ηελ παξαρώξεζε δεκνηηθώλ νηθνπέδσλ ζε απηνύο ή κε ηελ παξνρή ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ, εηδώλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο Σνκέαο παηδείαο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηδίσο (άξζξν 75 παξ.1 πεξηπη.ζη ) : - ε ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο - ε ιεηηνπξγία θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ - ε ιεηηνπξγία πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο

5 - ε ιεηηνπξγία ζρνιήο ρνξνύ, δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο - ε ιεηηνπξγία σδείνπ (ηκήκαηα θηιαξκνληθήο, ρνξσδίαο) 3. Γηνίθεζε ηνπ λένπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ : Τν λέν Ννκηθό Πξόζσπν πξνηείλεηαη λα δηνηθείηαη από επηακειέο Σπκβνύιην ην νπνίν ζα απνηειείηαη από : - Τξία (3) κέιε αηξεηνύο, εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο - Έλα (1) κέινο πνπ πξνηείλεηαη από ην ζπκβνύιην ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Νηθεθόξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ - Έλα (1) κέινο πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ - Γύν (2) κέιε ηα νπνία θαηέρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ην ζθνπό ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Σε πεξίπησζε πνπ ην Ν.Π.Γ.Γ. απαζρνιεί πεξηζζόηεξα από 10 άηνκα πξνζσπηθό, ην έλα από ηα αλσηέξσ κέιε ηνπ Γ.Σ. ζα αληηθαζίζηαηαη από έλαλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ Η ζεηεία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ αθνινπζεί ηελ ζεηεία ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ιήγεη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ Γηνηηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 4. Πόξνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη : - Η εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ παηδηθώλ βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ - Τα εηήζηα έζνδα από ην θιεξνδόηεκα ηνπ Σηπιηαλνύ Σακαξά - Δηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έσο ην πνζό ησλ ,00 - Κάζε είδνπο ζπλδξνκέο, εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο - Η είζπξαμε από ην αληίηηκν ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα παξέρνληαη από ην λνκηθό πξόζσπν - πξόζνδνη από ηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, θαζώο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο - θάζε άιιε λόκηκε πξόζνδνο 5. Πεξηνπζία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ λνκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζώο θαη

6 άιιε θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ηπρόλ απνθηεζεί ή αθηεξσζεί ζηα λνκηθά πξόζσπα. Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Τν ιόγν πήξε ε θα. Σσηεξηάδνπ Αιεμάλδξα Μαξίλα θαη είπε όηη : έρεηε ήδε πεξάζεη ζην ζέκα ηεο ζύζηαζεο Γ.Σ. ρσξίο λα έρεηε αλαθεξζεί ζηε ζπγρώλεπζε θαζαπηή θαη γηα ηελ νπνία δελ ππάξρεη θαλέλα έγγξαθν θαη ζηνηρείν γηα ην πώο ζα πξνρσξήζνπκε ζε απηή. Η ζπγρώλεπζε ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πξνβιέπεη ηη έρεη θάζε όξγαλν από απηά. Σύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 3852/2010 ζπγρσλεύνληαη θαη νη πεξηνπζίεο ησλ Ν.Π.Γ.Γ.. Από όζα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ή κάιινλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε γηαηί δελ καο δώζαηε θαλέλα ζηνηρείν δελ αλαθέξεηαη ηίπνηα γηα απηό. Δκείο ζα πξνρσξήζνπκε ζε ζπγρώλεπζε πξνζώπσλ ρσξίο λα γλσξίδνπκε ηη ζπγρσλεύεηαη. όηαλ ζπγρσλεύνληαη θάπνηα λνκηθά πξόζσπα, πξέπεη λα μέξνπκε ηελ πεξηνπζία θαη ηη νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρεη θάζε πξόζσπν. Η ζπγρώλεπζε δελ είλαη λα πάξνπκε δύν Γ.Σ. θαη λα ηα θάλνπκε έλα. Ο θάθειόο ζαο δελ έρεη θαλέλα ζηνηρείν. Τνπιάρηζηνλ πείηε καο, ηη ζπγρσλεύνπκε εδώ, ηη ηακείν έρεηε γηα θάζε Ν.Π.Γ.Γ. γηα λα γξαθηεί ζηελ απόθαζε. Η απιή αλαθνξά όηη νη πόξνη ζα πξνέξρνληαη από ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ δελ αξθεί γηαηί θάζε Ν.Π.Γ.Γ.έρεη ρξήκαηα. Πνπ είλαη απηά ηα ζηνηρεία γηα λα απνθαζίζνπκε ; Καη λα ζπκίζσ απηό πνπ είπα θαη ζε πξνεγνύκελα ζπκβνύιηα ην όηη ράλνπκε ηηο εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καιιηθξάηε καο θέξλεη ζε απηό ην αδηέμνδν απηήλ ηελ ζηηγκή, δηόηη ζήκεξα κάρεζηε θαη θαιά θάλεηε γηα λα γίλεη ε ζπλέλσζε κέρξη ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ όπσο πξνβιέπεηε από ηνλ Νόκν ηνπ Καιιηθξάηε θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν έπξεπε λα κάρεζηε γηα λα θιείζεηε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζώπσλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό εκείο ζα θαηαςεθίζνπκε ηελ πξόηαζε ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηε ζπγρώλεπζε. Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο απάληεζε όηη ε ζρεηηθή εγθύθιηνο εθδόζεθε ηελ Παξαζθεπή 25 Φεβξνπαξίνπ θαη δελ είλαη πξνζρεκαηηθή ε ζπγρώλεπζε ζηελ νπνία πξνρσξάκε ζήκεξα. Η θα.σσηεξηάδνπ απαληώληαο ζηνλ Πξόεδξν είπε όηη όκσο, ν Νόκνο ηνπ Καιιηθξάηε εθδόζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 θαη γηα απηό έπξεπε λα ην γλσξίδεηε απηό. Ο Πξόεδξνο ζπκπιήξσζε όηη ζηελ εγθ.11/νηθ.4569/

7 ΥΠ.ΔΣ.Α.&Η.Γ. επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: «Γελ πξνβιέπεηαη σο ππνρξεσηηθή ζην αλσηέξσ άξζξν (άξζξν 109 Ν.3852/2010) ε εθηίκεζε ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ηεο πεξηνπζίαο ησλ ζπγρσλεπόκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη ε εθπόλεζε ζρεηηθήο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο» Η θα.σσηεξηάδνπ απάληεζε όηη ην όηη δελ δεηείηαη νθνλνκνηερληθή κειέηε θαη ελεξγεηηθό είλαη δηαθνξεηηθό πξάγκα από απηό πνπ αλαθέξσ. Σσζηά δελ ρξεηάδνληαη γηα ηηο ζπλελώζεηο. Αιιά ηη ηακείν έρεηο ην μέξεηο θαη δελ ρξεηάδεηαη κειέηε. Ο Πξόεδξνο πξόζζεζε όηη όζνλ αθνξά ηελ πεξηνπζία, δελ απαηηείηαη θαη δελ ηίζεηαη ζέκα σο όξνο λα γίλεη απνγξαθή όπσο ζηνπο Γήκνπο θαη επίζεο νη δαπάλεο ησλ επηηξνπώλ ηξέρνπλ ζπλερώο θαη ζε απηό ην δηάζηεκα. Σηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξε ν θ.καινζίδεο θαη είπε όηη κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010 νξίδνληαη ηα εμήο: «Με απόθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κέζα ζε δύν (2) κήλεο από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ δεκνηηθώλ αξρώλ νξίδνληαη ην όλνκα, ν ζθνπόο, ε δηνίθεζε, ε πεξηνπζία θαη νη πόξνη ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ πξνθύπηεη από ηε ζπγρώλεπζε». Δκείο εδώ ζα ζπδεηήζνπκε κόλν γηα ηε ζπγρώλεπζε θαη όρη γηα θαζέλα από απηά ηα πέληε νπζηώδε ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε. Δλδέρεηαη ε απόθαζε λα κελ εγθξηζεί θαηά ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο θαη λα θιεζνύκε λα μαλαπνθαζίζνπκε. Απηό είλαη ην δεηνύκελν. Σηε ζπλέρεηα ε θα.σσηεξηάδνπ πξόζζεζε όηη ζεσξεί όηη δελ ππάξρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην αξ.103 παξ.4 θαη γηα απηό δελ είλαη ζσζηό λα πξνβνύκε ζηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο κε ειιηπή ζηνηρεία θαη πξόηεηλε ηελ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο. Υπέξ ηεο πξόηαζεο αλαβνιήο ςεθίδνπλ νη Γ.Σ. Δθξαηκίδεο Γεώξγηνο, Γίγθαο Ισάλλεο, Κνπηεηθίδνπ Μεηακόξθε θαη Οξθαλίδεο Σηπιηαλόο. Καηά ηεο πξόηαζεο αλαβνιήο θαη ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο ςεθίδνπλ Σηπιηαλίδεο Αλαζηάζηνο, Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο, Σαρηλίδεο Σηαύξνο, Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο, Βαζηιεηάδεο Γξεγόξηνο, Πνπξζαλίδεο Νεθηάξηνο, Λαδαξίδεο Νηθόιανο, Παπαληθνιάνπ Παπάγνο, Φαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο, Μαηδαξίδεο Νηθόιανο, Παξιόγινπ Μηραήι, Καηηθαξίδνπ Διέλε, Καινζίδεο Φίιηππνο, Φαηδεπαλαγηώηνπ Δπξηπίδεο θαη Γαβξίεινγινπ Γαβξηήι.

8 Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Οη Γ.Σ. Σηπιηαλίδεο Αλαζηάζηνο, Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο, Σαρηλίδεο Σηαύξνο, Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο, Βαζηιεηάδεο Γξεγόξηνο, Πνπξζαλίδεο Νεθηάξηνο, Λαδαξίδεο Νηθόιανο, Παπαληθνιάνπ Παπάγνο, Φαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο, Μαηδαξίδεο Νηθόιανο, Παξιόγινπ Μηραήι θαη Καηηθαξίδνπ Διέλε ςεθίδνπλ ππέξ ηεο πξόηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη Γ.Σ. Σσηεξηάδνπ Αιεμάλδξα-Μαξίλα, Γίγθαο Ισάλλεο, Οξθαλίδεο Σηπιηαλόο, Δθξαηκίδεο Γεώξγηνο, Κνπηεθίδνπ Μεηακόξθε, Καινζίδεο Φίιηππνο, Φαηδεπαλαγηώηνπ Δπξηπίδεο θαη Γαβξίεινγινπ Γαβξηήι ςεθίδνπλ θαηά ηεο πξόηαζεο ηνπ Πξόεδξνπ όζνλ αθνξά ηε ζπγρώλεπζε. Τν Γ.Σ. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ, ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 102 θαη ηηο παξ.1, 4 & 3 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/10 ηηο εγθύθιηνπο 9/2011 θαη 11/2011 ηνπ ΥΠΔΣΑΗΓ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 240 ηνπ Ν.3463/2006, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ηα Ν.Π.Γ.Γ. πνπ πθίζηαληαη ζην λέν Γήκν Παξαλεζηίνπ Α π ν θ α ζ ί δ ε η θ α η ά π ι ε η ν ψ ε θ ί α Α.1. Τε ζπγρώλεπζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν.3852/2010 ησλ Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία : 1) Φηιαξκνληθή Αδξηαλήο Γήκνπ Νηθεθόξνπ, 2) Βηβιηνζήθε Αδξηαλήο Γήκνπ Νηθεθόξνπ, 3) Γεκνηηθόο Παηδηθόο Σηαζκόο Αδξηαλήο Γήκνπ Νηθεθόξνπ, 4) Γεκνηηθόο Παηδηθόο Σηαζκόο Παξαλεζηίνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ, 5) ΚΑΠΗ Γήκνπ Νηθεθόξνπ θαη ηε ζύζηαζε εληαίνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία : «Νομικό Πρόζωπο κοινωνικής αλληλεγγύης, προζτολικής αγωγής και παιδείας Δήμοσ Παρανεζηίοσ» 2. Η έδπα για ηο λέν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ νξίδεηαη ε ηνπηθή θνηλόηεηα Νηθεθόξνπ. 3. θνπόο ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη ππεξεζηώλ κε γλώκνλα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ θαηνίθσλ : Σνκέαο Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηδίσο (άξζξν 75 παξ.1 πεξηπη.δ ) : Η ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα βξεθηθήο παδηθήο

9 ειηθίαο ηξίηεο ειηθίαο Η δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία : - θέληξνπ πξόιεςεο από εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο - δεκνηηθνύ ηαηξείνπ - πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ πνπ έρνπλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά Ο ζρεδηαζκόο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλνζηνύλησλ νκνγελώλ, κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο Η πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνύ θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγύεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθώλ δηθηύσλ θνηλσληθήο αιιειεγγύεο, εζεινλβηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληώλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνύληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγύεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνηλόηεηαο Η πιεξνθόξεζε ησλ δεκνηώλ γηα ζέκαηα δεκόζηαο πγείαο Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο : - παηδηθώλ θαη βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ - βξεθνθνκείσλ - νξθαλνηξνθείσλ - θέληξσλ αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο - ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ - γεξνθνκείσλ - Μνλάδσλ Κνηλσληθήο Μέξηκλαο - Κέληξσλ Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο - Κέληξσλ γηα ΑΜΔΑ - Διιεληθήο γιώζζαο ζηνπο κεηαλάζηεο - Αλαςπρήο αηόκσλ κε αλαπεξία - Η ιεηηνπξγία Κέληξσλ Αλνηθηήο Πξνζηαζίαο Ηιηθησκέλσλ (ΚΑΠΗ) Η κέξηκλα γηα ηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδύλαησλ δεκνηώλ, κε ηελ παξαρώξεζε δεκνηηθώλ νηθνπέδσλ ζε απηνύο ή

10 κε ηελ παξνρή ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ, εηδώλ δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε θαηνίθνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα δηαβίσζεο Σνκέαο παηδείαο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηδίσο (άξζξν 75 παξ.1 πεξηπη.ζη ) : - ε ιεηηνπξγία βηβιηνζήθεο - ε ιεηηνπξγία θέληξνπ δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ - ε ιεηηνπξγία πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο - ε ιεηηνπξγία ζρνιήο ρνξνύ, δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο - ε ιεηηνπξγία σδείνπ (ηκήκαηα θηιαξκνληθήο, ρνξσδίαο) 4. Γηνίθεζε ηνπ λένπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ : Τν λέν Ννκηθό Πξόζσπν πξνηείλεηαη λα δηνηθείηαη από επηακειέο (7) δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ην νπνίν ζα απνηειείηαη από : - Τξία (3) κέιε αηξεηνύο, εθπξνζώπνπο ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο - Έλα (1) κέινο πνπ πξνηείλεηαη από ην ζπκβνύιην ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Νηθεθόξνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ - Έλα (1) κέινο δεκόηε, πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ - Γύν (2) κέιε δεκόηεο, ηα νπνία θαηέρνπλ αλάινγε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ην ζθνπό ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Σε πεξίπησζε πνπ ην Ν.Π.Γ.Γ. απαζρνιεί πεξηζζόηεξα από 10 άηνκα πξνζσπηθό, ην έλα από ηα αλσηέξσ κέιε ηνπ Γ.Σ. ζα αληηθαζίζηαηαη από έλαλ εθπξόζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ 5. Πόξνη ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. είλαη : - Η εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ παηδηθώλ βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ - Τα εηήζηα έζνδα από ην θιεξνδόηεκα ηνπ Σηπιηαλνύ Σακαξά - Δηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έσο ην πνζό ησλ ,00 - Κάζε είδνπο ζπλδξνκέο, εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο

11 - Η είζπξαμε από ην αληίηηκν ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα παξέρνληαη από ην λνκηθό πξόζσπν - πξόζνδνη από ηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, θαζώο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδόηεζεο - θάζε άιιε λόκηκε πξόζνδνο 5. Πεξηνπζία ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ είλαη ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ησλ λνκηθώλ Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζώο θαη άιιε θηλεηή ή αθίλεηε πεξηνπζία πνπ ηπρόλ απνθηεζεί ή αθηεξσζεί ζηα λνκηθά πξόζσπα. Β)Οξίδεη ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηνπ λένπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ ωο εμήο: 1) Τν Γεκνηηθό Σύκβνπιν Σαρηλίδε Σηαύξν πνπ νξίδεηαη σο Πξόεδξνο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ επίζεο Γεκνηηθό Σύκβνπιν Κνπθαξηώηε Παλαγηώηε 2) Τν Γεκνηηθό Σύκβνπιν Παξιόγινπ Μηραήι πνπ νξίδεηαη σο Αληηπξόεδξνο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ επίζεο Γεκνηηθό Σύκβνπιν Μαηδαξίδε Νηθόιαν 3) Τε Γεκνηηθό Σύκβνπιν Κνπηεθίδνπ Μεηακόξθε, ε νπνία πξνέξρεηαη από ηελ κεηνςεθία κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ Καινζίδε Φίιηππν 4) Τνλ εθπξόζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο Νηθεθόξνπ Φαξαιακπίδε Φάξε, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηελ κεηνςεθία, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ Βξαδέιε Ισάλλε Πξόεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Νηθεθόξνπ, 5) Τνλ δεκόηε Σθαθηαλάθε Δπζηξάηην δεκόηεο, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ επίζεο δεκόηε Πεηξίδε Γεώξγην 6) Τελ δεκόηηζζα Παπαδόγινπ Παξαζθεπή, κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ επίζεο δεκόηε Βαζηιείνπ Δπζηξάηην 7) Τνλ δεκόηε Παξνπζίλα Θεκηζηνθιή, κε αλαπιεξώηξηά ηνπ ηελ δεκόηηζζα Σντιεκεηδίδνπ Γέζπνηλα

12 Μειοψεθούνηων ηων Δ.Σ. Σωηεπιάδου Αλεξάνδπα Μαπίνα, Δίγκα Ιωάννε, Εθπαιμίδε Γεώπγιου, Οπθανίδε Σηυλιανού, Κουηεκίδου Μεηαμόπθε, Καλοζίδε Φίλλιπου, Γαβπιήλογλου Γαβπιήλ και Χαηδεπαναγιώηου Ευπιπίδε καηά ηο ζκεπηικό αναθεπόμενα. Η απόθαζε απηή πήξε α/α 60/2011 Με ηελ ζύληαμε θαη αλάγλσζε ηνπ πξαθηηθνύ απηνύ, αθνινύζεζε ε ππνγξαθή ηνπ σο εμήο: Ο Πξόεδξνο Ο Αλαπι. Δηδηθόο Γξακκαηέαο Τα Μέιε 1. Σηπιηαλίδεο Αλαζηάζηνο 2. Βνγηαηδόγινπ Αλαζηάζηνο 3. Σαρηλίδεο Σηαύξνο 4. Κνπθαξηώηεο Παλαγηώηεο 5. Βαζηιεηάδεο Γξεγόξηνο 6. Πνπξζαλίδεο Νεθηάξηνο 7. Λαδαξίδεο Νηθόιανο 8. Παπαληθνιάνπ Παπάγνο 9. Φαηδεπάληνπ Παλαγηώηεο 10. Μαηδαξίδεο Νηθόιανο 11. Παξιόγινπ Μηραήι 12. Καηηθαξίδνπ Διέλε 13. Σσηεξηάδνπ Αιεμάλδξα Μαξίλα 14. Γίγθαο Ισάλλεο 15. Koπηεθίδνπ Μεηακόξθε 16. Οξθαλίδεο Σηπιηαλόο 17. Δθξαηκίδεο Γεώξγηνο 18. Καινζίδεο Φίιηππνο 19. Φαηδεπαλαγηώηνπ Δπξηπίδεο 20. Γαβξηήινγινπ Γαβξηήι

13 -

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία «EMMA DELTA Ltd», πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΑΠΟΓΗΜΧΝ ΛΟΦΟΤ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 1. Ιδξύεηαη ύλδεζκνο κε ηελ επσλπκία «ύλδεζκνο Απνδήκσλ Λόθνπ». ΔΓΡΑ 2. Έδξα ηνπ πλδέζκνπ νξίδεηαη ε Κνηλόηεηα Ύςσλα Λόθνπ. 3. Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη: ΚΟΠΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓ1Ω6Υ-9ΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αγία Παξαζθεπή 20/12/2013 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Αξηζκ. πξση.:49372 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΝΓΔΜΟΤ ΓΔΩΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΛΛΔΙΟΛΟΓΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ ΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 1. Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθόο ύλδεζκνο, σο ζπιινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη,

θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, θ. Γήκαξρε αμηόηηκνη ζύλεδξνη θπξίεο θαη θύξηνη, ραηξόκαζηε ηδηαίηεξα πνπ βξηζθόκαζηε σο εθπξόζσπνη ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο ζην όκνξθν λεζί ηεο Θύπξνπ θαη ηελ αδειθνπνηεκέλε πόιε ηεο Ιεκεζνύ. Παο κεηαθέξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 11/2013 από 6/8/2013.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Πξαθηηθνύ από ηε Γεκόζηα ΣΑΚΣΗΚΖ πλεδξίαζε κε Αξηζκό 11/2013 από 6/8/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ Αριθ.Απόθαζης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα