Η ζεκαζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ζεκαζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο"

Transcript

1 Η ζεκαζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο Σηέθανορ Αζυνίηηρ Τμήμα Απσειονομίαρ Βιβλιοθηκονομίαρ, Ιόνιο Πανεπιζηήμιο, Πέηπορ Κυζηαγιψλαρ Λέκηοπαρ, Τμήμα Απσειονομίαρ-Βιβλιοθηκονομίαρ Ιόνιο Πανεπιζηήμιο, ηηλ Πεπίλητη Θευπηηικψ Υπψβαθπο: Η λέα νηθνλνκία επεξεάδεη ην παξφλ θαη δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο αλάπηπμεο γηα ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο θαη Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο δηεζλψο αιιά θαη ζηελ ρψξα καο. Τν κε απηφ ησλ βαζηθψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ λέα νηθνλνκία θαη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο, θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζπληεινχλ ζηελ ζηαδηαθή αλαδηάηαμε ηεο δνκήο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο. Σηελ δηακνξθνχκελε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαπξνζαξκφδνληαη σο πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ζηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νξγαληζκψλ, εληαγκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηνίθεζεο. Εηηοωμενο και ζηψσορ: Τν δεηνχκελν ηνπ άξζξνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ηίζεληαη δχν ζηφρνη: α. Ο νξηζκφο, ε ηαμηλφκεζε θαη ε αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ άυισλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πνηφηεηα ζε κηα Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε. β. Η αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εηδηθά γηα ηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΜΟΠΑΒ. Μεθοδολογία: Αξρηθά, δηεμάγεηαη πνηνηηθή αλάιπζε βάζεη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, δηεμάγεηαη

2 δεπηεξνγελήο αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηηο εθζέζεηο ηεο ΜΟΠΑΒ. Αποηελέζμαηα: Η δηακφξθσζε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είηε αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, είηε ζρεηίδνληαη κε δνκηθφ ηξφπν ζηελ Αθαδεκατθή βηβιηνζήθε, είηε αθνξνχλ ζηηο ζπλεξγαζίεο θαη ζπκπξάμεηο εληφο ησλ νπνίσλ απηή πθίζηαηαη, γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζε δείθηεο πνηφηεηαο. Σςμπεπάζμαηα: Η ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελδπλακψλνπλ ηνλ ξφιν ησλ Αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο Λέξειρ Κλειδιά: ακαδημαϊκέρ βιβλιοθήκερ, άϋλα πεπιοςζιακά ζηοισεία, ποιόηηηα, ΜΟΠΑΒ Abstract Background knowledge: The new economy plays a significant role and affects the future development of academic libraries and information services internationally and in Greece. The non tangible essence of the investments in the new economy as well as the rapid introduction of novel information technologies portrays new rules for the management of quality in academic libraries. Nowadays, more than ever the intangible assets represent a significant percentage of the total investments. Aim: The aim of the paper is two-folded a. definition and taxonomy of intangible assets for academic libraries and information services, b. analysis of specific indicative intangible assets based employing data from the annual reports of MOPAB for the academic libraries in Greece. Method: Qualitative analysis based on the relevant literature for the definition and categorization of intangible assets in academic libraries and information services and thereafter secondary analysis of data. Results/ conclusion: The present study led the researchers to infer five suggestions. The first three concern LIS directors seeking to understand the value of the distinct type of intangibles (i.e. human capital structural capital relational capital) in academic libraries. The fourth suggestion regards the interrelation of library investments to both specific intangible assets and certain quality / efficiency indicators. The last suggestion calls MOPAB for the augmentation of the

3 groups of indicators with new performance indicators based on intangibles and the new economy. Keywords: academic libraries, intangible assets, efficiency indicators, MOPAB. 1. Διζαγυγή ζηην έννοια ηυν άχλυν πεπιοςζιακϊν ζηοισείυν Ο φξνο «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» (intangible asset), εξκελεχεηαη ιεμηινγηθά σο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν δελ έρεη απηή, δειαδή πιηθή, ππφζηαζε. Σηε βηβιηνγξαθία ησλ νηθνλνκηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη ηζνδχλακα ν φξνο «πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γλψζεο» (knowledge asset), ελψ ζηε δηνίθεζε θαη ηα λνκηθά ζπλαληάηαη επίζεο ν φξνο «δηαλνεηηθφ θεθάιαην» (intellectual capital) (Lev, 2001). Οη βηβιηνζήθεο θαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο δηεζλψο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο (White, 2007). Παξά ην γεγνλφο φηη ν φξνο library goodness έρεη εμεηαζηεί ζην παξειζφλ θαη πξνζπαζνχζε λα εθθξάζεη ηελ ίδηα έλλνηα, ε νπζηαζηηθή έξεπλα δηεζλψο έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (White, 2007). Σηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη κνλαδηθφο, απζηεξά θαζνξηζκέλνο νξηζκφο, πνπ λα απνδίδεη ηελ έλλνηα «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» (ΑΠΣ). Οη Kaufmann & Schneider (2004) δηαπηζηψλνπλ, βηβιηνγξαθηθά φηη απαληψληαη φρη κφλν δηαθνξεηηθνί φξνη γηα ηελ έλλνηα ηνπ «άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ», αιιά θαη πνιινί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα θαζέλαλ απφ ηνπο φξνπο απηνχο. Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί γηα ηνλ φξν «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν», κπνξεί λα είλαη α) ελλνηνινγηθνί, β) κηα απιή θαηαγξαθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα άυια, είηε γ) ζπλδπαζκφο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε θαηαγξαθή ησλ ΑΠΣ δξα επεμεγεκαηηθά επί ηνπ νξηζκνχ (Stolowy & Jeny-Cazavan, 2001). Έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ν εμήο: «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, είλαη κηα απαίηεζε ζε κειινληηθφ φθεινο, πνπ δελ έρεη θπζηθή ή νηθνλνκηθή ππφζηαζε». (Lev, 2001, in Kaufmann & Schneider, 2004, p.8), φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα (Μαιηλδξέηνπ, 1998): ε θήκε θαη ην φλνκα (brand), ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο (patents), ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (copyrights), ηα εκπνξηθά ζήκαηα (trade marks) ην θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D), θαζψο θαη (Reilly & Schweihs, 1998): ην ινγηζκηθφ Η/Υ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, νη ιίζηεο πειαηψλ, νη ηερληθέο αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ηα δηθαηψκαηα franchise, νη ζπκθσλίεο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, θ.ι.π. Σπκπιεξψλνληαο ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ν φξνο «άϋλοι πόποι» (Sánchez, et al., 2001) αθνξά ζην απφζεκα άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο βηβιηνζήθεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη άυινη πφξνη είλαη απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηβιηνζήθε θαη αξθεηέο θνξέο εθθξάδνληαη κε νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Αθφκε, ν φξνο «άϋλερ επενδύζειρ» (intangible investments) ή «άϋλερ δπάζειρ» (intangible activities), νξίδεηαη απφ ηνπο Sánchez et al. (2001) σο νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη κηα εηαηξεία γηα λα απνθηήζεη εμσηεξηθά, κέζσ ηεο αγνξάο, είηε λα αλαπηχμεη εζσηεξηθά λένπο άυινπο πφξνπο, λα δηαηεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηνπο πθηζηάκελνπο άυινπο πφξνπο ηεο, θαζψο θαη γηα λα ηνπο κεηξήζεη θαη λα ηνπο δηαρεηξηζηεί (π.ρ. δξάζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πινπνίεζε πξνγξακκάησλ

4 έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ δνκηθνχ θεθαιαίνπ, δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, εθπφλεζε κηαο έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ζρεζηαθνχ θεθαιαίνπ, θ. ι. π.). Οη δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ηα ΑΠΣ. Γελ ππάξρεη κία κνλαδηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Grasenick & Low, 2004, p.268) θαη ε πξνζέγγηζε ησλ ΑΠΣ σο δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ (intellectual capital), νδεγεί ζηελ πξνζέγγηζε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Grasenick θαη Low (2004, ζ.270) θαη White (2007, ζ.79), πνπ βαζίδεηαη ζηνπο Edvinsson θαη Malone (1997), Roos et al. (1997) θαη Sveiby (1997): Σρεζηαθφ Κεθάιαην (Relational Capital), Αλζξψπηλν Κεθάιαην (Human Capital) θαη ην Γνκηθφ Κεθάιαην (Structural Capital). Η πξναλαθεξζείζα θαηεγνξηνπνίεζε απνηειεί ηελ ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε θαηεγνξηνπνίεζε (Mayo, 2000). Τν Ανθπώπινο Κεθάλαιο νξίδεηαη σο ε γλψζε, νη εκπεηξίεο, νη ηθαλφηεηεο, νη δπλαηφηεηεο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαζελφο απφ ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζε κηα βηβιηνζήθε (Edvinsson & Malone, 1997). O Stewart (1997, in White, 2007, p.79) πξνζδηνξίδεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην σο: «ε γλψζε πνπ νη εξγαδφκελνη θέξνπλ θαη παίξλνπλ καδί ηνπο φηαλ εληάζζνληαη ή εγθαηαιείπνπλ αληίζηνηρα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ». ΑΠΣ πνπ εληάζζνληαη ζην Αλζξψπηλν Κεθάιαην απνηεινχλ νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, ε εκπεηξία θαη γεληθφηεξα νη ηθαλφηεηεο, ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ, θ.α. Τν Γομικό Κεθάλαιο, απνηειεί (Stewart, 1997 in White, 2007, p.79): «ηε δεμακελή ηεο γλψζεο πνπ παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε, κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, αθνχ έρνπλ θχγεη νη εξγαδφκελνη». Σην Γνκηθφ Κεθάιαην (White 2007, pp.79-80) πεξηιακβάλεηαη ε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο θαη ηε γεληθφηεξε θνπιηνχξα ηεο βηβιηνζήθεο, ηα δίθηπα θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε βηβιηνζήθε. Παξαδείγκαηα ΑΠΣ πνπ εληάζζνληαη ζην Γνκηθφ Κεθάιαην είλαη (White 2007, pp.79-80) νη παηέληεο θαη ηα βηνκεραληθά ζρέδηα, ην ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ, ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, θαζψο επίζεο (Grasenick & Low 2005) νη εθαξκνδφκελεο ηερληθέο πψιεζεο - πξνψζεζεο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, θ.α. Ωο Σσεζιακό Κεθάλαιο, νξίδεηαη ε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κηα βηβιηνζήθε (Grasenick & Low 2004, p.270). Παξαδείγκαηα ΑΠΣ ζρεζηαθνχ θεθαιαίνπ είλαη (White, 2007, p.79): νη πειάηεο, νη δπλεηηθνί πειάηεο, νη πσιεηέο, νη ζπλεξγάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο, νη επελδπηέο θαη νη πηζησηέο, θαζψο επίζεο θαη ε γεληθφηεξε αληίιεςε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε-νξγαληζκφ, φπσο εθθξάδεηαη απφ ηελ θήκε θαη ην φλνκα (brand), θ.α. 2. Γιασείπιζη ηυν άχλυν πεπιοςζιακϊν ζηοισείυν ζηιρ Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ Η ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ απμάλεηαη ζπλερψο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη ε δήηεζε θαη ν αληαγσληζκφο ζηα ζχγρξνλα επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα ησλ βηβιηνζεθψλ. Γεληθά φζν ε βηβιηνζήθε επηθεληξψλεηαη ζηε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηφζν αλαπηχζζεηαη θαη ε αλάγθε γηα ζαθείο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ, δειαδή πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη αλάπηπμε ησλ ζεκαληηθψλ ΑΠΣ, ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο, ζηα απνζέκαηα, ζηηο επηδξάζεηο επελδχζεσλ θ.ά. Μία

5 πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ησλ βηβιηνζεθψλ (library statistics) θαη ζηε ζπλέρεηα δηακφξθσζεο δεηθηψλ γηα ηα ΑΠΣ. Ο White (2007), αλαθέξεη φηη ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ελδνγελψο ζε κηα βηβιηνζήθε, πξνζθέξνπλ ζηε δηνίθεζε ηεο βηβιηνζήθεο ηξία ζεκαληηθά νθέιε: α) βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αληίιεςεο ηεο έλλνηαο «απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness) ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο», αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηεο έλλνηαο απηήο, ζηνπο εηαίξνπο ηεο βηβιηνζήθεο (stakeholders), β) ζπκκφξθσζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ (resources) ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εηαίξσλ ηεο βηβιηνζήθεο (strategic responses), φπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη γ) βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πφξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε (strategic response) ησλ πιηθψλ (απηψλ) θαη άυισλ ζηφρσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Η απνπζία ελφο θνηλψο απνδεθηνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Peña, 2002, p.16), νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο MERITUM 1 (MEasuRing Intangibles to Understand and improve innovation Management) κε ζηφρν ηελ κειέηε ηεο έλλνηαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαζηέξσζε δεηθηψλ γηα ηελ κέηξεζή θαη ηελ παξάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά (Peña, 2002, p.16 θαη Gallego & Rodríguez, 2005). Τν κνληέιν ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MERITUM, πηνζεηεί σο κέζνδν κέηξεζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ κέηξεζε δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα άυια, αιιά θαη κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηειεί ινηπφλ κία κέζνδν ζηνρνζεζίαο (score-card method). Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην πξφγξακκα MERITUM γηα επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο πνπ δελ έρνπλ μεθηλήζεη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα κεηξνχλ ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο, είηε βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ: 1. αξρηθά λα πξνβεί ζε αλαγλψξηζε (identification) ησλ άυισλ πφξσλ ηνπ (intangible resources) θαη ησλ άυισλ επελδχζεψλ ηνπ (intangible investments), 2. λα πξαγκαηνπνηήζεη κέηξεζε (measurement) απηψλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ 3. λα παξαθνινπζεί (monitoring) ηελ επίδξαζε ησλ άυισλ επελδχζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ησλ άυισλ πφξσλ θαη λα αλαιάβεη δξάζε (action), γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ άυισλ πφξσλ (intangible resources) κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία αμίαο. Η δξάζε κπνξεί ζηε ζπλέρεηα, λα δεκηνπξγεί λέα ή λα θαηαξγεί παιαηά άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη επαλάιεςε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο (Σρήκα 1). 1 Τν πξφγξακκα MERITUM ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα TSER (Targeted Socio-Economic Research) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σην πξφγξακκα απηφ, ζπκκεηείραλ παλεπηζηήκηα θαη νξγαληζκνί απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο [Ιζπαλία (ρψξα ζπληνληζηήο), Γαιιία, Φηλιαλδία, Σνπεδία, Γαλία θαη Ννξβεγία] (Cañibano, et al., 1999). Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, μεθίλεζαλ ην Ννέκβξην ηνπ 1998 θαη νινθιεξψζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 (Sánchez, et al, 2001).

6 Μέηξεζε Αλαγλψξηζε Γξάζε Σσήμα 1 Σηάδηα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Πεγή: Sánchez, P., et al. (2001). MERITUM Project Final Report) Σηελ Διιάδα νη εηήζηεο εθζέζεηο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Διιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ηεο Μνλάδαο Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΜΟΠΑΒ) θαη εηδηθφηεξα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2006, κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα ηέηνηα βάζε δηαρείξηζεο. Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΜΟΠΑΒ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ε κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο MERITUM γηα ηελ κέηξεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γειαδή, (Sánchez, et al., 2001): α) είλαη ζαθή (clear) ή αιιηψο θαιψο νξηζκέλα, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη αζάθεηα, β) είλαη πξνζβάζηκα (feasible), δειαδή ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη πξνζηηέο πιεξνθνξίεο, κέζα ζηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ, γηα απηά θαη γ) είλαη ρξήζηκα (useful), δειαδή έρνπλ θάπνην λφεκα γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ. Καζέλα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κπνξεί λα έρεη νηθνλνκηθή ή κε νηθνλνκηθή θχζε. 3. Πλαίζιο διασείπιζηρ ηυν ΑΠΣ με βάζη ηα ζηαηιζηικά ζηοισεία ηηρ ΜΟΠΑΒ Σηελ Διιάδα νη εηήζηεο εθζέζεηο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Διιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ηεο Μνλάδαο Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΜΟΠΑΒ) θαη εηδηθφηεξα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2006, κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα ηέηνηα βάζε δηαρείξηζεο. Σηφρν ινηπφλ απνηειεί ε επηινγή θαη νξγάλσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ΜΟΠΑΒ (2006), ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ (identify) θαη κεηξνχλ (measure), ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Σρήκαηνο 1. Ωο εθ ηνχηνπ θάζε ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν ηαμηλνκείηαη αξρηθά σο λα εθθξάδεη άυιν (intangible) ή απηφ (tangible) πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζηε ζπλέρεηα εληάζζεηαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ (Intellectual Capital): αλζξψπηλν θεθάιαην (Human Capital HC), δνκηθφ θεθάιαην (Structural Capital SC) θαη ζρεζηαθφ θεθάιαην (Relational Capital RC). Αθφκα, πξνζδηνξίδεηαη θαη ε νηθνλνκηθή (Financial Indicator, FI) ή φρη (Non Financial Indicator, ) θχζε ηνπ. Ο Πίλαθαο 1, απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο φισλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ (2006) γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζή ηνπο ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ ΑΠΣ. Σηε πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ΑΠΣ κε ζρεηηθέο επεμεγήζεηο, ζηε δεχηεξε ζηήιε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηα εθάζηνηε ΑΠΣ ηεο πξψηεο ζηήιεο, ζηε ηξίηε ζηήιε ε νηθνλνκηθή ή κε θχζε ηνπο θαη ζηελ ηειεπηαία ε θαηεγνξία ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νπνία εληάζζνληαη. Η ζπζρέηηζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξψηεο ζηήιεο, κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηέηαξηεο ζηήιεο, βαζίζηεθε ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ησλ Gallego & Rondriguez (2005), ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε ησλ βηβιηνζεθψλ (Αζσλίηεο, 2008). Απφ ηα 13 ζπλνιηθά ΑΠΣ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξψηε ζηήιε, εληνπίζηεθαλ 8 ΑΠΣ ηα νπνία εθθξάδνληαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ (2006): ηα 3 πξψηα αλήθνπλ ζην Σρεζηαθφ Κεθάιαην (Σ1 κέρξη Σ3), ηα

7 επφκελα 4 ζην Γνκηθφ Κεθάιαην ηεο βηβιηνζήθεο (Γ1 κέρξη Γ4) θαη έλα ΑΠΣ πνπ αλήθεη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην (Α1). Σηηο επφκελεο ζηήιεο πξνηείλνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία εθθξάδνπλ ηα ΑΠΣ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ (2006). Γηα παξάδεηγκα, ην ΑΠΣ Σ1 «Σρέζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο», ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε θαηεγνξία ηνπ Σρεζηαθνχ Κεθαιαίνπ, εθθξάδεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά D2.1 «Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο», D2.2 «Σπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγψλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ-μειψλ ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο ηεο Βηβιηνζήθεο» θαη D31 «Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθέο ελεκεξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο». Τν ΑΠΣ Γ1 «Φξήζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαδηθηχνπ», ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Γνκηθνχ Κεθαιαίνπ, εθθξάδεηαη απφ ην ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν D11 «Δηθνληθέο επηζθέςεηο (visit-sessions) ηνπ Web site ηεο Βηβιηνζήθεο απφ απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο», ελψ ην ΑΠΣ Α1 «Δπίπεδν εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ», ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «Αλζξψπηλν Κεθάιαην», εθθξάδεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά D25 «Αξηζκφο Βηβιηνζεθνλφκσλ» θαη D27 «Δθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο» 2. ΑΠΣ Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν (Intangible Resources for Academic Libraries) Σ1: Σσέζειρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ με ηοςρ σπήζηερ. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο εθθξάδνπλ ηελ δηάρπζε ηεο αμίαο (Stewart, 1997 in White, 2007) ηεο Βηβιηνζήθεο, ζε εθείλν ην ηκήκα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 3 Σ2: Σσέζειρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ με ηοςρ Ππομηθεςηέρ Ωο πξνκεζεπηέο λννχληαη νη εθδφηεο πάξνρνη ηίηισλ πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ην δηδαθηηθφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, νη θνηηεηέο, θ.ι.π., πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε κε κνλνγξαθίεο Σ3: Σσέζειρ με άλλοςρ οπγανιζμοωρ. Οη αηηήζεηο, αιιά θαη ε επηηπρία ησλ αηηήζεσλ δηαδαλεηζκνχ, απνηειεί κέηξν ηεο αμίαο ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Βηβιηνζήθε, κε ηηο άιιεο Βηβιηνζήθεο, κέιε ηνπ δηθηχνπ δηαδαλεηζκψλ. Σηαηιζηικά Σηοισεία ΜΟΠΑΒ Τωπορ Σηοισείος (*) D2.1 Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. D2.2 Σπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγψλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ-μειψλ ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο ηεο Βηβιηνζήθεο. D31: Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθέο ελεκεξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. D7 Αξηζκφο ηξερνπζψλ έληππσλ Σπλδξνκψλ ζε ηίηινπο πεξηνδηθψλ. D8 Αξηζκφο ηξερνπζψλ ζπλδξνκψλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ D9 Μνλνγξαθίεο πνπ εηζήιζαλ ζε έλα έηνο. D14 D15 D16 D17 Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ απφ άιιεο Βηβιηνζήθεο Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ ρξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ επηηπρψο απφ ην Τκήκα δηαδαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο. Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ απφ άιιεο Βηβιηνζήθεο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ επηηπρψο απφ ην Τκήκα δηαδαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο. Σ4: Αναγνυπιζιμψηηηα και θήμη Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ. Καηηγοπία Γιανοηηικοω Κεθαλαίος Σσεζιακψ Κεθάλαιο (Relational Capital) 2 Τν ζηαηηζηηθφ D27 «εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο», ζρεηίδεηαη κε ην ΑΠΣ Γ1 «επίπεδν εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ», εθφζνλ νη ψξεο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ δξάζεηο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ηελ αληίζηνηρε ζέζε εξγαζίαο, ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 3 Γελ αλαθέξνπκε ην ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν D1.2 «Σςνολικόρ πληθςζμόρ Δπιζηημονικών Σςνεπγαηών και λοιπού επεςνηηικού πποζωπικού Ιδπύμαηορ/ Σσολήρ/ Τμήμαηορ πος εξςπηπεηεί η βιβλιοθήκη», αλ θαη ζρεηίδεηαη κε ην ΑΠΣ Σ1 «Σρέζεηο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο», δηφηη ην ζηνηρείν απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2006.

8 Γ1: Φπήζη Τεσνολογιϊν Πληποθοπικήρ και Γιαδικηωος. Γ2: Βάζειρ Γεδομένυν και ςπηπεζία ηεκμηπίυζηρ. Aθνξνχλ ηελ ππεξεζία ηεθκεξίσζεο (π.ρ. θαηαινγνγξάθεζε). Γ3: Πληποθοπιακή Αξία Σςλλογήρ. Η πιεξνθνξηαθή αμία ηεο ζπιινγήο κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, είλαη νπζηαζηηθφο αξσγφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηνπ αληίζηνηρνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο. D11 D30 Δηθνληθέο επηζθέςεηο (visit-sessions) ηνπ Web site ηεο Βηβιηνζήθεο απφ απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο. Πιεξνθνξηαθέο εξσηήζεηο ρξεζηψλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ ειεθηξνληθά. D4 Μέγεζνο δαλεηζηηθήο ζπιινγήο. D5 Μέγεζνο ζπιινγήο. D32 Κφζηνο πξφζθηεζεο κνλνγξαθηψλ. FI D33 Κφζηνο πξφζθηεζεο έληππσλ πεξηνδηθψλ FI εθδφζεσλ. D34 Σπλνιηθφ θφζηνο πξφζθηεζεο Ηιεθηξνληθψλ FI Πεγψλ Πιεξνθφξεζεο. D35 Σπλνιηθφ θφζηνο πξφζθηεζεο έληππσλ πεγψλ FI πιεξνθφξεζεο. Γ4: Λειηοςπγίερ Γιαδικαζίερ και D20 Σχλνιν σξψλ εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηεο Σςζηήμαηα Γιοίκηζηρ Βηβιηνζήθεο. Γ5: Ικανψηηηα για καινοηομία Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ. Γομικψ Κεθάλαιο (Structural Capital) Α1: Δπίπεδο εκπαίδεςζηρ πποζυπικοω D25 Αξηζκφο Βηβιηνζεθνλφκσλ. Ανθπϊπινο D27 Δθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο. Κεθάλαιο Α2: Δμπειπία Πποζυπικοω Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ (Human Α3: Ικανψηηηα ζςμμεηοσήρ ζε ομάδερ Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ Α4: Γημιοςπγικψηηηα πποζυπικοω Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ Capital) : FI: Non Financial Indicator (δείθηεο κε νηθνλνκηθήο θχζεο) Financial Indicator (δείθηεο νηθνλνκηθήο θχζεο) Πίνακαρ 1 Σηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ ζρεηηδφκελα κε ηνπο Άυινπο Πφξνπο Η αλαγλψξηζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο εληφο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Πίλαθα 1 δελ είλαη απφ κφλε ηεο ηθαλή λα δηακνξθψζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ΑΠΣ. Γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ απαηηείηαη ε ζχλδεζε ησλ ΑΠΣ κε ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ δεηθηψλ α. επελδχζεσλ/ δξάζεσλ, β. δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη γ. απνδφζεσλ σο πξνο ηελ κεηαβνιή ηεο απνδνηηθφηεηαο (φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 2). Γπάζειρ Γιοίκηζηρ & Δπενδωζειρ Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Υιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αποθεμαηικά ζε ΑΠΣ Σρεζηαθφ Κεθάιαην Γνκηθφ Κεθάιαην Αλζξψπηλν Κεθάιαην Γείκηερ Αποδοηικψηηηαρ Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν Σσήμα 2 Πιαίζην δηαρείξηζεο ΑΠΣ γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο Μηα αληίζηνηρε πξνζπάζεηα, δηεμήρζε απφ ηνπο Andreou et al (2007) γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ΑΠΣ (framework of Intangibles Valuation Assets) ζην πιαίζην ησλ νθηψ νδεγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (value drivers) ησλ Green & Ryan (2005) πειάηεο, αληαγσληζηέο, εξγαδφκελνη, πιεξνθφξεζε,

9 ζπλεξγάηεο, δηεξγαζίεο, πξντφλ/ ππεξεζίεο, θαη ηερλνινγία. Οη πξναλαθεξζέληεο νδεγνί ζπλδέζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα κε ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλνπο δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο (θαηλνηνκία, νξγάλσζε, θνηλσληθνπνίεζε θαη θνπιηνχξα) γηα ηελ θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε (management) ησλ ΑΠΣ. Η θαηαγξαθή ησλ ΑΠΣ βαζίδνληαλ ζε δχν παξακέηξνπο α. ηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγεί έθαζην ΑΠΣ θαη β. ηνπο θξίζηκνπο δείθηεο επηηπρίαο/ απνδνηηθφηεηαο (Critical Success Factors, CSF) πνπ ζπλδένληαη κε ην θχθιν δσήο έθαζηνπ ΑΠΣ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη αλακελφκελν φηη επελδχζεηο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (δεκφζηνο, ηδησηηθφο θαη θνηλσληθφο ηνκέαο), αιιά θαη νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, ελέρνπλ δηαθνξεηηθνχο φξνπο δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ. Δηδηθφηεξα, ζηελ αλάιπζε ησλ Grasenick & Low (2004) θαη Gallego & Rondriguez (2005), παξαηεξνχκε φηη δελ έρεη γίλεη κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. Θα κπνξνχζακε εληνχηνηο, λα εθθξάζνπκε κία εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, ζε ζρέζε κε ηηο πιηθέο θαη άυιεο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζε απηήλ, κε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν κέηξεζεο ηεο κνξθήο: Value f I, ITA, φπνπ I: ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ζε πιηθά πεξηνπζηαθά library INT effect ζηνηρεία, ITA: ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ζε άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη INT effect ζπληειεζηήο επίδξαζεο ησλ άυισλ επελδχζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο αμίαο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Δπηπιένλ ε αμίαο κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, ζα κπνξνχζε λα εθθξαζηεί κε κηα ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο: : ν Value library a F I; t b G ITA; t c H I ITA ; t e( t) φπνπ ηα a, b είλαη κε αξλεηηθνί παξάκεηξνη. Τν c είλαη ε παξάκεηξνο ηνπ ζπληειεζηή επίδξαζεο, γηα ηελ νπνία αλ c>0, c <0, ή c=0, εθθξάδεη ζεηηθή, αξλεηηθή ή κεδεληθή επίδξαζε ησλ πιηθψλ θαη άυισλ επελδχζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, αληίζηνηρα. Τν e, εθθξάδεη ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα εθηίκεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. Ο ρξφλνο t, είλαη ε παξάκεηξνο πνπ εθθξάδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. έηε, έηνο, εμάκελν, ηξίκελν, θ.ι.π.) ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επελδχζεηο ζε πιηθά (I), θαη άυια ( ITA ) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ην ΑΠΣ «Δπίπεδν εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βηβιηνζήθεο», κπνξεί λα δηακνξθσζνχλ άυιεο επελδχζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ή νπδέηεξν απνηέιεζκα ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθά ζα επηδξάζνπλ επελδχζεηο αχμεζεο ηνπ απνζεηηθνχ ΑΠΣ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην ζε κηα ζχγρξνλε πβξηδηθή βηβιηνζήθε θαη δηαθνξεηηθά ζε κηα ζπκβαηηθή βηβιηνζήθε. Τν ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν D27 γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε πξνζσπηθνχ, γηα παξάδεηγκα, εάλ δελ ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα (π.ρ. ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ΑΠΣ) δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα έρεη ηελ ίδηα επίδξαζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Η αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ησλ ΑΠΣ ζε έλαλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη ε αλάιεςε δξάζεο απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ δεκηνπξγία αμίαο, πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ κηα ζπλεπή δηαδηθαζία απνθάιπςεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΑΠΣ ζηνλ νξγαληζκφ, κέζσ θαηάιιεισλ

10 αλαθνξψλ, ηφζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο φζν θαη γηα ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο πξνο ηνπ θνηλσληθνχο εηαίξνπο (Roos, et al., 2005). Η αλαθνξά απνηχπσζεο ηνπ Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ ηνπ νξγαληζκνχ Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS) 4, είλαη έλα κνληέιν απνηχπσζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΑΠΣ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην πξνηεηλφκελν πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, δηφηη: α. ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, δνκηθφ θεθάιαην θαη ζρεζηαθφ θεθάιαην, φπσο ηελ αλαπηχμακε παξαπάλσ, β. βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ γηα ηα ΑΠΣ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη δείθηεο ηεο ΜΟΠΑΒ θαη γ. έρεη αλαπηπρζεί γηα έλαλ νξγαληζκφ ηνπ νπνίνπ νη εθξνέο (κειέηεο έξεπλεο) είλαη άυιεο ζηε θχζε, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εθξνέο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Σηνλ Πίλαθα 2, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απιή κνξθή ηεο αλαθνξάο απνηχπσζεο ηνπ Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS) γηα ην έηνο 2000, δεκηνπξγήζακε έλα ππφδεηγκα απνηχπσζεο ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΑΠΣ. Τν ππφδεηγκα βαζίζηεθε ζηα ζηαηηζηηθά, πνπ αθνξνχλ ηκήκα ηνπ ζρεζηαθνχ θεθαιαίνπ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ησλ εθζέζεσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ηα έηε 2005 θαη 2006, κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη ζηφρνη γηα ην 2006 θαη ην 2007, έρνπλ ζπκπιεξσζεί ππνζεηηθά, ράξηλ ηεο παξνπζίαζεο ηεο δνκήο ηεο αλαθνξάο. Καηηγοπία Γιανοηηικοω Κεθαλαίος Άχλοι Πψποι (Intangible Resources) Σηαηιζηικά Σηοισεία και Γείκηερ ΜΟΠΑΒ Τιμή Γείκηη 2005 (*) Σηψσορ για ηο 2006 (**) Τιμή Γείκηη 2006 (*) Σςμπέπαζμα Σηψσορ για ηο 2007 (**) Σ1: Σρέζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο D2.1: Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο Σρεζηαθφ Κεθάιαην (Relational Capital) Σ2: Σρέζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηνπο Πξνκεζεπηέο D7: Αξηζκφο ηξερνπζψλ έληππσλ Σπλδξνκψλ ζε ηίηινπο πεξηνδηθψλ. D8: Αξηζκφο ηξερνπζψλ ζπλδξνκψλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ (*) ζηνηρεία ΜΟΠΑΒ (**) ππνζεηηθνί ζηφρνη ράξηλ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα Πίνακαρ 2 Φξνληθή εμέιημε ΑΠΣ θαη δηαρείξηζε επηδξάζεσλ Παξαηεξνχκε, φηη ην κνληέιν απνηχπσζεο, εληάζζεη θαζέλα απφ ηα ΑΠΣ ζηελ αληίζηνηρε Καηεγνξία Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ (π.ρ. ην ΑΠΣ Σ1 «Σρέζεηο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο» εληάζζεηαη ζην Σρεζηαθφ Κεθάιαην) θαη επηπιένλ ζε θάζε ΑΠΣ, αληηζηνηρεί δείθηεο πνπ ήδε έρνπλ αλαγλσξηζζεί φηη ζρεηίδνληαη κε απηφ (ελδεηθηηθά ζην ΑΠΣ Σ1 «ζρέζεηο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο» αληηζηνηρίδεηαη ν δείθηεο D2.1 «Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο»). Σηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη ε ηηκή θάζε δείθηε, φπσο είρε δηακνξθσζεί ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ αλαθνξάο (π.ρ. έηνο). Σεκεηψλεηαη ν ζηφρνο πνπ είρε 4 O νξγαληζκφο Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS), είλαη (Roos, et al., 2005) ν κεγαιχηεξνο εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο ηεο Απζηξίαο. Έρεη αλαπηχμεη δηθή ηνπ κέζνδν απνηχπσζεο ηνπ Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ, δεκνζηεχνληαο αληίζηνηρεο αλαθνξέο απφ ην 1999.

11 ζέζεη ε δηνίθεζε γηα ηελ αχμεζε, κείσζε ή δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε, κε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ,, αληίζηνηρα θαη ζηελ επφκελε ζηήιε ηνπ πίλαθα, ζεκεηψλεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε πνπ επηηεχρζεθε ηειηθά θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν απνηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο. Σηε ζηήιε «Σπκπεξάζκαηα», θαηαγξάθεηαη ε ηθαλνπνίεζε, ε νπδέηεξε ζηάζε είηε ε κε-ηθαλνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζηα απνηειέζκαηα κε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ,,, αληίζηνηρα. Τέινο ζεκεηψλεηαη θαη πάιη ν ζηφρνο γηα αχμεζε, κείσζε ή δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν. 4. Σςμπεπάζμαηα Σπλνςίδνληαο δηαπηζηψλνπκε φηη ζηε δηακνξθνχκελε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ζπλδπαζηηθά κε ηα απηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηε δηνίθεζε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Ιδηαίηεξα, ν ηαρέσο αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο (γεληθέο ή εηδηθέο βηβιηνζήθεο, αξρεία θαη κνπζεία, δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ, ζπκπξάμεηο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ή ζπγρσλεχζεηο θαη ζπλέξγηεο κε εηαηξείεο άιισλ νξγαληζκψλ πιεξνθφξεζεο θ.ά.) ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ΑΠΣ. Όζν λσξίηεξα γίλεη αληηιεπηή απηή ε δπλακηθή, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ λέα νηθνλνκία, ηφζν ζα επηδξάζνπκε ζηνπο φξνπο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Σην άξζξν έγηλε κηα πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ θαη αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ, εηδηθά γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Θεσξείηαη κάιινλ βέβαην φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε χπαξμε ή ε δεκηνπξγία ΑΠΣ πξνζαπμάλεη ηελ αμία ζηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Γεδνκέλεο απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε ζχγρξνλε θνπιηνχξα δηνίθεζεο πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ σο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Γεληθά, φζν κεγαιψλνπλ ηα απνζεκαηηθά ζε ΑΠΣ ζε κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ηφζν δηαθνξνπνηείηαη ην παξαγφκελν πξντφλ κε απνηέιεζκα ηελ ζσξάθηζε ηεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Σεκεηψλεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ δηα κέζνπ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ζηήξημεο ΑΠΣ, δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία κε ζπλέπεηα αθελφο ε απφδνζε ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο (θνηηεηέο, δηδάζθνληεο, εξεπλεηέο, θ.ά.) λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο (equilibrium return), θαη αθεηέξνπ λα πξνζαπμάλεηαη ην «θνηλσληθφ φθεινο» απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο καο νδεγνχλ ζηελ άπνςε φηη ε δεκηνπξγία θαη ε ζηήξημε ΑΠΣ ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο δηνίθεζεο. Η παξνχζα εξγαζία σο πξνο ηα ΑΠΣ απνηειεί κφλν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αλαιχζεηο γηα ηελ απνηίκεζε, ηεο έξεπλαο γηα ηνλ θχθιν δσήο ησλ ΑΠΣ, ηε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ΑΠΣ ζηε δηνίθεζε ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θ.ά. Ήδε θαηεπζπλφκαζηε ζηα επφκελα εξεπλεηηθά βήκαηα θαη αληηκεησπίδνληαη νη πξψηεο δπζθνιίεο.

12 Βιβλιογπαθία Αζσλίηεο, Σ. (2008). Γιεπεύνηζη ηηρ ζημαζίαρ ηων άϋλων πεπιοςζιακών ζηοισείων ζηιρ Γημόζιερ Κενηπικέρ Βιβλιοθήκερ ηηρ Δλλάδαρ. Μια ιεπαπσική πποζέγγιζη. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Ιφλην Παλεπηζηήκην. Μαιηλδξέηνπ, Β. (1998). Δπενδύζειρ. Αζήλα: Παπαδήζε ΜΟΠΑΒ. (2001). Σηαηηζηηθά Σηνηρεία θαη Καζηεξσκέλνη Γείθηεο Αμηνιφγεζεο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΜΟΠΑΒ. (2005). Σηαηηζηηθά Σηνηρεία Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΜΟΠΑΒ. (2006). Σηαηηζηηθά Σηνηρεία Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Andreou, A.N., Green, A. and Stankosky, M. (2007), A framework of intangible valuation areas and antecedents, Journal of Intellectual Capital, 8(1): Edvinsson, L. and Malone, M.S. (1997). Intellectual Capital. New York: HarperCollins Publishers, Inc. Gallego, I. and Rodríguez, L. (2005). Situation of intangible assets in Spanish firms: an empirical analysis. Journal of Intellectual Capital. 6 (1), pp Grasenick, K. and Low, J. (2004). Shaken, not stirred: Defining and connecting indicators for the measurement and valuation of intangibles. Journal of Intellectual Capital. 5 (2), pp Green, A. and Ryan, J. (2005). A framework of intangible valuation areas. Journal of Intellectual Capital. 6(1), pp Kaufmann, L. and Schneider, Y. (2004). Intangibles A synthesis of current research. Journal of Intellectual Capital. 5 (3), pp Lev, B. (2001). Intangibles: Measurement, Management and Reporting. Washington D.C.: Brookings Institution Press. Mayo, A. (2000). The role of employee development in the growth of intellectual capital. Personnel Review. 29 (4), pp Peña, I. (2002). Intellectual Capital and Business start-up success. Journal of Intellectual Capital. 3 (2), pp Reilly, R.F. and Schweihs, R.P. (1998). Valuing Intangible assets. New York: McGraw- Hill. Roos, G, Pike, S. and Fernström, L. (2005). Managing Intellectual Capital in Practice. Oxford: Butterworth-Heinemann, Elsevier. Roos, J., Roos, G., Edvinsson, L. and Dragonetti, N.C. (1997). Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape. London: Macmillan. Sánchez, P., et al. (2001). Measuring Intangibles to Understand and Improve Innovation Management (MERITUM). Final Report. Stewart, T. A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday Stolowy, H. and Jeny-Cazavan, A. (2001). International accounting disharmony: the case of intangibles. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 14 (4), pp

13 Sveiby, K.E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets. San Francisco: Berret Koehler White, L.N. (2007). Unseen measures: the need to account for intangibles. The Bottom Line: Library Finances. 20 (2), pp

Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Στέφανος Ασωνίτης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, asostef@gmail.com Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation]

«Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] «Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη ε Μεηαηξνπή ηεο ζε Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα κέζα ζηελ Επηρείξεζε» [Management of Corporate Innovation] Πέκπηε 7 Φεβξνπαξίνπ 2013 Κηίξην «Κσζηήο Παιακάο» Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο.

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα