Η ζεκαζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ζεκαζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο"

Transcript

1 Η ζεκαζία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο Σηέθανορ Αζυνίηηρ Τμήμα Απσειονομίαρ Βιβλιοθηκονομίαρ, Ιόνιο Πανεπιζηήμιο, Πέηπορ Κυζηαγιψλαρ Λέκηοπαρ, Τμήμα Απσειονομίαρ-Βιβλιοθηκονομίαρ Ιόνιο Πανεπιζηήμιο, ηηλ Πεπίλητη Θευπηηικψ Υπψβαθπο: Η λέα νηθνλνκία επεξεάδεη ην παξφλ θαη δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο αλάπηπμεο γηα ηηο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο θαη Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο δηεζλψο αιιά θαη ζηελ ρψξα καο. Τν κε απηφ ησλ βαζηθψλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηελ λέα νηθνλνκία θαη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο, θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζπληεινχλ ζηελ ζηαδηαθή αλαδηάηαμε ηεο δνκήο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο. Σηελ δηακνξθνχκελε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαπξνζαξκφδνληαη σο πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ζηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νξγαληζκψλ, εληαγκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηνίθεζεο. Εηηοωμενο και ζηψσορ: Τν δεηνχκελν ηνπ άξζξνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ηίζεληαη δχν ζηφρνη: α. Ο νξηζκφο, ε ηαμηλφκεζε θαη ε αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ άυισλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πνηφηεηα ζε κηα Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε. β. Η αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εηδηθά γηα ηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο ΜΟΠΑΒ. Μεθοδολογία: Αξρηθά, δηεμάγεηαη πνηνηηθή αλάιπζε βάζεη ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, δηεμάγεηαη

2 δεπηεξνγελήο αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηηο εθζέζεηο ηεο ΜΟΠΑΒ. Αποηελέζμαηα: Η δηακφξθσζε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είηε αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, είηε ζρεηίδνληαη κε δνκηθφ ηξφπν ζηελ Αθαδεκατθή βηβιηνζήθε, είηε αθνξνχλ ζηηο ζπλεξγαζίεο θαη ζπκπξάμεηο εληφο ησλ νπνίσλ απηή πθίζηαηαη, γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζε δείθηεο πνηφηεηαο. Σςμπεπάζμαηα: Η ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελδπλακψλνπλ ηνλ ξφιν ησλ Αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο Λέξειρ Κλειδιά: ακαδημαϊκέρ βιβλιοθήκερ, άϋλα πεπιοςζιακά ζηοισεία, ποιόηηηα, ΜΟΠΑΒ Abstract Background knowledge: The new economy plays a significant role and affects the future development of academic libraries and information services internationally and in Greece. The non tangible essence of the investments in the new economy as well as the rapid introduction of novel information technologies portrays new rules for the management of quality in academic libraries. Nowadays, more than ever the intangible assets represent a significant percentage of the total investments. Aim: The aim of the paper is two-folded a. definition and taxonomy of intangible assets for academic libraries and information services, b. analysis of specific indicative intangible assets based employing data from the annual reports of MOPAB for the academic libraries in Greece. Method: Qualitative analysis based on the relevant literature for the definition and categorization of intangible assets in academic libraries and information services and thereafter secondary analysis of data. Results/ conclusion: The present study led the researchers to infer five suggestions. The first three concern LIS directors seeking to understand the value of the distinct type of intangibles (i.e. human capital structural capital relational capital) in academic libraries. The fourth suggestion regards the interrelation of library investments to both specific intangible assets and certain quality / efficiency indicators. The last suggestion calls MOPAB for the augmentation of the

3 groups of indicators with new performance indicators based on intangibles and the new economy. Keywords: academic libraries, intangible assets, efficiency indicators, MOPAB. 1. Διζαγυγή ζηην έννοια ηυν άχλυν πεπιοςζιακϊν ζηοισείυν Ο φξνο «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» (intangible asset), εξκελεχεηαη ιεμηινγηθά σο έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν δελ έρεη απηή, δειαδή πιηθή, ππφζηαζε. Σηε βηβιηνγξαθία ησλ νηθνλνκηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη ηζνδχλακα ν φξνο «πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν γλψζεο» (knowledge asset), ελψ ζηε δηνίθεζε θαη ηα λνκηθά ζπλαληάηαη επίζεο ν φξνο «δηαλνεηηθφ θεθάιαην» (intellectual capital) (Lev, 2001). Οη βηβιηνζήθεο θαη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο δηεζλψο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπο (White, 2007). Παξά ην γεγνλφο φηη ν φξνο library goodness έρεη εμεηαζηεί ζην παξειζφλ θαη πξνζπαζνχζε λα εθθξάζεη ηελ ίδηα έλλνηα, ε νπζηαζηηθή έξεπλα δηεζλψο έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (White, 2007). Σηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη κνλαδηθφο, απζηεξά θαζνξηζκέλνο νξηζκφο, πνπ λα απνδίδεη ηελ έλλνηα «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» (ΑΠΣ). Οη Kaufmann & Schneider (2004) δηαπηζηψλνπλ, βηβιηνγξαθηθά φηη απαληψληαη φρη κφλν δηαθνξεηηθνί φξνη γηα ηελ έλλνηα ηνπ «άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ», αιιά θαη πνιινί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα θαζέλαλ απφ ηνπο φξνπο απηνχο. Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί γηα ηνλ φξν «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν», κπνξεί λα είλαη α) ελλνηνινγηθνί, β) κηα απιή θαηαγξαθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα άυια, είηε γ) ζπλδπαζκφο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε θαηαγξαθή ησλ ΑΠΣ δξα επεμεγεκαηηθά επί ηνπ νξηζκνχ (Stolowy & Jeny-Cazavan, 2001). Έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ν εμήο: «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, είλαη κηα απαίηεζε ζε κειινληηθφ φθεινο, πνπ δελ έρεη θπζηθή ή νηθνλνκηθή ππφζηαζε». (Lev, 2001, in Kaufmann & Schneider, 2004, p.8), φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα (Μαιηλδξέηνπ, 1998): ε θήκε θαη ην φλνκα (brand), ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο (patents), ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (copyrights), ηα εκπνξηθά ζήκαηα (trade marks) ην θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D), θαζψο θαη (Reilly & Schweihs, 1998): ην ινγηζκηθφ Η/Υ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, νη ιίζηεο πειαηψλ, νη ηερληθέο αλάπηπμεο ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ηα δηθαηψκαηα franchise, νη ζπκθσλίεο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, θ.ι.π. Σπκπιεξψλνληαο ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ν φξνο «άϋλοι πόποι» (Sánchez, et al., 2001) αθνξά ζην απφζεκα άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο βηβιηνζήθεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη άυινη πφξνη είλαη απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηβιηνζήθε θαη αξθεηέο θνξέο εθθξάδνληαη κε νηθνλνκηθέο κνλάδεο. Αθφκε, ν φξνο «άϋλερ επενδύζειρ» (intangible investments) ή «άϋλερ δπάζειρ» (intangible activities), νξίδεηαη απφ ηνπο Sánchez et al. (2001) σο νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη κηα εηαηξεία γηα λα απνθηήζεη εμσηεξηθά, κέζσ ηεο αγνξάο, είηε λα αλαπηχμεη εζσηεξηθά λένπο άυινπο πφξνπο, λα δηαηεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηνπο πθηζηάκελνπο άυινπο πφξνπο ηεο, θαζψο θαη γηα λα ηνπο κεηξήζεη θαη λα ηνπο δηαρεηξηζηεί (π.ρ. δξάζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πινπνίεζε πξνγξακκάησλ

4 έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ δνκηθνχ θεθαιαίνπ, δξάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, εθπφλεζε κηαο έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ζρεζηαθνχ θεθαιαίνπ, θ. ι. π.). Οη δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ηα ΑΠΣ. Γελ ππάξρεη κία κνλαδηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Grasenick & Low, 2004, p.268) θαη ε πξνζέγγηζε ησλ ΑΠΣ σο δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ (intellectual capital), νδεγεί ζηελ πξνζέγγηζε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Grasenick θαη Low (2004, ζ.270) θαη White (2007, ζ.79), πνπ βαζίδεηαη ζηνπο Edvinsson θαη Malone (1997), Roos et al. (1997) θαη Sveiby (1997): Σρεζηαθφ Κεθάιαην (Relational Capital), Αλζξψπηλν Κεθάιαην (Human Capital) θαη ην Γνκηθφ Κεθάιαην (Structural Capital). Η πξναλαθεξζείζα θαηεγνξηνπνίεζε απνηειεί ηελ ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε θαηεγνξηνπνίεζε (Mayo, 2000). Τν Ανθπώπινο Κεθάλαιο νξίδεηαη σο ε γλψζε, νη εκπεηξίεο, νη ηθαλφηεηεο, νη δπλαηφηεηεο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαζελφο απφ ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζε κηα βηβιηνζήθε (Edvinsson & Malone, 1997). O Stewart (1997, in White, 2007, p.79) πξνζδηνξίδεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην σο: «ε γλψζε πνπ νη εξγαδφκελνη θέξνπλ θαη παίξλνπλ καδί ηνπο φηαλ εληάζζνληαη ή εγθαηαιείπνπλ αληίζηνηρα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ». ΑΠΣ πνπ εληάζζνληαη ζην Αλζξψπηλν Κεθάιαην απνηεινχλ νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, ε εκπεηξία θαη γεληθφηεξα νη ηθαλφηεηεο, ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ, θ.α. Τν Γομικό Κεθάλαιο, απνηειεί (Stewart, 1997 in White, 2007, p.79): «ηε δεμακελή ηεο γλψζεο πνπ παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε, κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, αθνχ έρνπλ θχγεη νη εξγαδφκελνη». Σην Γνκηθφ Κεθάιαην (White 2007, pp.79-80) πεξηιακβάλεηαη ε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο θαη ηε γεληθφηεξε θνπιηνχξα ηεο βηβιηνζήθεο, ηα δίθηπα θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε βηβιηνζήθε. Παξαδείγκαηα ΑΠΣ πνπ εληάζζνληαη ζην Γνκηθφ Κεθάιαην είλαη (White 2007, pp.79-80) νη παηέληεο θαη ηα βηνκεραληθά ζρέδηα, ην ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ, ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, θαζψο επίζεο (Grasenick & Low 2005) νη εθαξκνδφκελεο ηερληθέο πψιεζεο - πξνψζεζεο, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, θ.α. Ωο Σσεζιακό Κεθάλαιο, νξίδεηαη ε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κηα βηβιηνζήθε (Grasenick & Low 2004, p.270). Παξαδείγκαηα ΑΠΣ ζρεζηαθνχ θεθαιαίνπ είλαη (White, 2007, p.79): νη πειάηεο, νη δπλεηηθνί πειάηεο, νη πσιεηέο, νη ζπλεξγάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο, νη επελδπηέο θαη νη πηζησηέο, θαζψο επίζεο θαη ε γεληθφηεξε αληίιεςε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε-νξγαληζκφ, φπσο εθθξάδεηαη απφ ηελ θήκε θαη ην φλνκα (brand), θ.α. 2. Γιασείπιζη ηυν άχλυν πεπιοςζιακϊν ζηοισείυν ζηιρ Ακαδημαφκέρ Βιβλιοθήκερ Η ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ απμάλεηαη ζπλερψο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη ε δήηεζε θαη ν αληαγσληζκφο ζηα ζχγρξνλα επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα ησλ βηβιηνζεθψλ. Γεληθά φζν ε βηβιηνζήθε επηθεληξψλεηαη ζηε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηφζν αλαπηχζζεηαη θαη ε αλάγθε γηα ζαθείο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ, δειαδή πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη αλάπηπμε ησλ ζεκαληηθψλ ΑΠΣ, ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο, ζηα απνζέκαηα, ζηηο επηδξάζεηο επελδχζεσλ θ.ά. Μία

5 πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ησλ βηβιηνζεθψλ (library statistics) θαη ζηε ζπλέρεηα δηακφξθσζεο δεηθηψλ γηα ηα ΑΠΣ. Ο White (2007), αλαθέξεη φηη ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ελδνγελψο ζε κηα βηβιηνζήθε, πξνζθέξνπλ ζηε δηνίθεζε ηεο βηβιηνζήθεο ηξία ζεκαληηθά νθέιε: α) βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αληίιεςεο ηεο έλλνηαο «απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness) ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο», αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηεο έλλνηαο απηήο, ζηνπο εηαίξνπο ηεο βηβιηνζήθεο (stakeholders), β) ζπκκφξθσζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ (resources) ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εηαίξσλ ηεο βηβιηνζήθεο (strategic responses), φπσο απηέο έρνπλ πξνζδηνξηζζεί απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη γ) βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξήζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πφξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε (strategic response) ησλ πιηθψλ (απηψλ) θαη άυισλ ζηφρσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Η απνπζία ελφο θνηλψο απνδεθηνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Peña, 2002, p.16), νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο MERITUM 1 (MEasuRing Intangibles to Understand and improve innovation Management) κε ζηφρν ηελ κειέηε ηεο έλλνηαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαζηέξσζε δεηθηψλ γηα ηελ κέηξεζή θαη ηελ παξάζεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά (Peña, 2002, p.16 θαη Gallego & Rodríguez, 2005). Τν κνληέιν ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MERITUM, πηνζεηεί σο κέζνδν κέηξεζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ κέηξεζε δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα άυια, αιιά θαη κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηειεί ινηπφλ κία κέζνδν ζηνρνζεζίαο (score-card method). Η κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην πξφγξακκα MERITUM γηα επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο πνπ δελ έρνπλ μεθηλήζεη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα κεηξνχλ ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο, είηε βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ: 1. αξρηθά λα πξνβεί ζε αλαγλψξηζε (identification) ησλ άυισλ πφξσλ ηνπ (intangible resources) θαη ησλ άυισλ επελδχζεψλ ηνπ (intangible investments), 2. λα πξαγκαηνπνηήζεη κέηξεζε (measurement) απηψλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ 3. λα παξαθνινπζεί (monitoring) ηελ επίδξαζε ησλ άυισλ επελδχζεσλ ζηελ θαηάζηαζε ησλ άυισλ πφξσλ θαη λα αλαιάβεη δξάζε (action), γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ άυισλ πφξσλ (intangible resources) κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία αμίαο. Η δξάζε κπνξεί ζηε ζπλέρεηα, λα δεκηνπξγεί λέα ή λα θαηαξγεί παιαηά άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη επαλάιεςε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο (Σρήκα 1). 1 Τν πξφγξακκα MERITUM ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα TSER (Targeted Socio-Economic Research) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σην πξφγξακκα απηφ, ζπκκεηείραλ παλεπηζηήκηα θαη νξγαληζκνί απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο [Ιζπαλία (ρψξα ζπληνληζηήο), Γαιιία, Φηλιαλδία, Σνπεδία, Γαλία θαη Ννξβεγία] (Cañibano, et al., 1999). Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, μεθίλεζαλ ην Ννέκβξην ηνπ 1998 θαη νινθιεξψζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 (Sánchez, et al, 2001).

6 Μέηξεζε Αλαγλψξηζε Γξάζε Σσήμα 1 Σηάδηα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Πεγή: Sánchez, P., et al. (2001). MERITUM Project Final Report) Σηελ Διιάδα νη εηήζηεο εθζέζεηο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Διιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ηεο Μνλάδαο Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΜΟΠΑΒ) θαη εηδηθφηεξα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2006, κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα ηέηνηα βάζε δηαρείξηζεο. Τα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΜΟΠΑΒ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ε κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο MERITUM γηα ηελ κέηξεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γειαδή, (Sánchez, et al., 2001): α) είλαη ζαθή (clear) ή αιιηψο θαιψο νξηζκέλα, ψζηε λα κελ πξνθχπηεη αζάθεηα, β) είλαη πξνζβάζηκα (feasible), δειαδή ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη πξνζηηέο πιεξνθνξίεο, κέζα ζηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ, γηα απηά θαη γ) είλαη ρξήζηκα (useful), δειαδή έρνπλ θάπνην λφεκα γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ. Καζέλα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κπνξεί λα έρεη νηθνλνκηθή ή κε νηθνλνκηθή θχζε. 3. Πλαίζιο διασείπιζηρ ηυν ΑΠΣ με βάζη ηα ζηαηιζηικά ζηοισεία ηηρ ΜΟΠΑΒ Σηελ Διιάδα νη εηήζηεο εθζέζεηο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Διιεληθψλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ηεο Μνλάδαο Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΜΟΠΑΒ) θαη εηδηθφηεξα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2006, κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα ηέηνηα βάζε δηαρείξηζεο. Σηφρν ινηπφλ απνηειεί ε επηινγή θαη νξγάλσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ΜΟΠΑΒ (2006), ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ (identify) θαη κεηξνχλ (measure), ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Σρήκαηνο 1. Ωο εθ ηνχηνπ θάζε ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν ηαμηλνκείηαη αξρηθά σο λα εθθξάδεη άυιν (intangible) ή απηφ (tangible) πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζηε ζπλέρεηα εληάζζεηαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ (Intellectual Capital): αλζξψπηλν θεθάιαην (Human Capital HC), δνκηθφ θεθάιαην (Structural Capital SC) θαη ζρεζηαθφ θεθάιαην (Relational Capital RC). Αθφκα, πξνζδηνξίδεηαη θαη ε νηθνλνκηθή (Financial Indicator, FI) ή φρη (Non Financial Indicator, ) θχζε ηνπ. Ο Πίλαθαο 1, απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο φισλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ (2006) γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζή ηνπο ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ ΑΠΣ. Σηε πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ΑΠΣ κε ζρεηηθέο επεμεγήζεηο, ζηε δεχηεξε ζηήιε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηα εθάζηνηε ΑΠΣ ηεο πξψηεο ζηήιεο, ζηε ηξίηε ζηήιε ε νηθνλνκηθή ή κε θχζε ηνπο θαη ζηελ ηειεπηαία ε θαηεγνξία ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νπνία εληάζζνληαη. Η ζπζρέηηζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξψηεο ζηήιεο, κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ηέηαξηεο ζηήιεο, βαζίζηεθε ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ησλ Gallego & Rondriguez (2005), ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε ησλ βηβιηνζεθψλ (Αζσλίηεο, 2008). Απφ ηα 13 ζπλνιηθά ΑΠΣ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξψηε ζηήιε, εληνπίζηεθαλ 8 ΑΠΣ ηα νπνία εθθξάδνληαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ (2006): ηα 3 πξψηα αλήθνπλ ζην Σρεζηαθφ Κεθάιαην (Σ1 κέρξη Σ3), ηα

7 επφκελα 4 ζην Γνκηθφ Κεθάιαην ηεο βηβιηνζήθεο (Γ1 κέρξη Γ4) θαη έλα ΑΠΣ πνπ αλήθεη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην (Α1). Σηηο επφκελεο ζηήιεο πξνηείλνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία εθθξάδνπλ ηα ΑΠΣ ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ (2006). Γηα παξάδεηγκα, ην ΑΠΣ Σ1 «Σρέζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο», ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε θαηεγνξία ηνπ Σρεζηαθνχ Κεθαιαίνπ, εθθξάδεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά D2.1 «Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο», D2.2 «Σπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγψλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ-μειψλ ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο ηεο Βηβιηνζήθεο» θαη D31 «Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθέο ελεκεξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο». Τν ΑΠΣ Γ1 «Φξήζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαδηθηχνπ», ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Γνκηθνχ Κεθαιαίνπ, εθθξάδεηαη απφ ην ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν D11 «Δηθνληθέο επηζθέςεηο (visit-sessions) ηνπ Web site ηεο Βηβιηνζήθεο απφ απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο», ελψ ην ΑΠΣ Α1 «Δπίπεδν εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ», ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «Αλζξψπηλν Κεθάιαην», εθθξάδεηαη απφ ηα ζηαηηζηηθά D25 «Αξηζκφο Βηβιηνζεθνλφκσλ» θαη D27 «Δθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο» 2. ΑΠΣ Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν (Intangible Resources for Academic Libraries) Σ1: Σσέζειρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ με ηοςρ σπήζηερ. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο εθθξάδνπλ ηελ δηάρπζε ηεο αμίαο (Stewart, 1997 in White, 2007) ηεο Βηβιηνζήθεο, ζε εθείλν ην ηκήκα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 3 Σ2: Σσέζειρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ με ηοςρ Ππομηθεςηέρ Ωο πξνκεζεπηέο λννχληαη νη εθδφηεο πάξνρνη ηίηισλ πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ην δηδαθηηθφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, νη θνηηεηέο, θ.ι.π., πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε κε κνλνγξαθίεο Σ3: Σσέζειρ με άλλοςρ οπγανιζμοωρ. Οη αηηήζεηο, αιιά θαη ε επηηπρία ησλ αηηήζεσλ δηαδαλεηζκνχ, απνηειεί κέηξν ηεο αμίαο ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ε Βηβιηνζήθε, κε ηηο άιιεο Βηβιηνζήθεο, κέιε ηνπ δηθηχνπ δηαδαλεηζκψλ. Σηαηιζηικά Σηοισεία ΜΟΠΑΒ Τωπορ Σηοισείος (*) D2.1 Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. D2.2 Σπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγψλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ-μειψλ ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο ηεο Βηβιηνζήθεο. D31: Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ εθπαηδεπηηθέο ελεκεξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. D7 Αξηζκφο ηξερνπζψλ έληππσλ Σπλδξνκψλ ζε ηίηινπο πεξηνδηθψλ. D8 Αξηζκφο ηξερνπζψλ ζπλδξνκψλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ D9 Μνλνγξαθίεο πνπ εηζήιζαλ ζε έλα έηνο. D14 D15 D16 D17 Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο. Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ απφ άιιεο Βηβιηνζήθεο Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ ρξεζηψλ ηεο Βηβιηνζήθεο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ επηηπρψο απφ ην Τκήκα δηαδαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο. Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ απφ άιιεο Βηβιηνζήθεο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ επηηπρψο απφ ην Τκήκα δηαδαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο. Σ4: Αναγνυπιζιμψηηηα και θήμη Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ. Καηηγοπία Γιανοηηικοω Κεθαλαίος Σσεζιακψ Κεθάλαιο (Relational Capital) 2 Τν ζηαηηζηηθφ D27 «εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο», ζρεηίδεηαη κε ην ΑΠΣ Γ1 «επίπεδν εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ», εθφζνλ νη ψξεο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ δξάζεηο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ηελ αληίζηνηρε ζέζε εξγαζίαο, ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 3 Γελ αλαθέξνπκε ην ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν D1.2 «Σςνολικόρ πληθςζμόρ Δπιζηημονικών Σςνεπγαηών και λοιπού επεςνηηικού πποζωπικού Ιδπύμαηορ/ Σσολήρ/ Τμήμαηορ πος εξςπηπεηεί η βιβλιοθήκη», αλ θαη ζρεηίδεηαη κε ην ΑΠΣ Σ1 «Σρέζεηο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο», δηφηη ην ζηνηρείν απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2006.

8 Γ1: Φπήζη Τεσνολογιϊν Πληποθοπικήρ και Γιαδικηωος. Γ2: Βάζειρ Γεδομένυν και ςπηπεζία ηεκμηπίυζηρ. Aθνξνχλ ηελ ππεξεζία ηεθκεξίσζεο (π.ρ. θαηαινγνγξάθεζε). Γ3: Πληποθοπιακή Αξία Σςλλογήρ. Η πιεξνθνξηαθή αμία ηεο ζπιινγήο κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, είλαη νπζηαζηηθφο αξσγφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηνπ αληίζηνηρνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο. D11 D30 Δηθνληθέο επηζθέςεηο (visit-sessions) ηνπ Web site ηεο Βηβιηνζήθεο απφ απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο. Πιεξνθνξηαθέο εξσηήζεηο ρξεζηψλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ ειεθηξνληθά. D4 Μέγεζνο δαλεηζηηθήο ζπιινγήο. D5 Μέγεζνο ζπιινγήο. D32 Κφζηνο πξφζθηεζεο κνλνγξαθηψλ. FI D33 Κφζηνο πξφζθηεζεο έληππσλ πεξηνδηθψλ FI εθδφζεσλ. D34 Σπλνιηθφ θφζηνο πξφζθηεζεο Ηιεθηξνληθψλ FI Πεγψλ Πιεξνθφξεζεο. D35 Σπλνιηθφ θφζηνο πξφζθηεζεο έληππσλ πεγψλ FI πιεξνθφξεζεο. Γ4: Λειηοςπγίερ Γιαδικαζίερ και D20 Σχλνιν σξψλ εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηεο Σςζηήμαηα Γιοίκηζηρ Βηβιηνζήθεο. Γ5: Ικανψηηηα για καινοηομία Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ. Γομικψ Κεθάλαιο (Structural Capital) Α1: Δπίπεδο εκπαίδεςζηρ πποζυπικοω D25 Αξηζκφο Βηβιηνζεθνλφκσλ. Ανθπϊπινο D27 Δθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο. Κεθάλαιο Α2: Δμπειπία Πποζυπικοω Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ (Human Α3: Ικανψηηηα ζςμμεηοσήρ ζε ομάδερ Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ Α4: Γημιοςπγικψηηηα πποζυπικοω Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ Capital) : FI: Non Financial Indicator (δείθηεο κε νηθνλνκηθήο θχζεο) Financial Indicator (δείθηεο νηθνλνκηθήο θχζεο) Πίνακαρ 1 Σηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ ζρεηηδφκελα κε ηνπο Άυινπο Πφξνπο Η αλαγλψξηζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο εληφο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Πίλαθα 1 δελ είλαη απφ κφλε ηεο ηθαλή λα δηακνξθψζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ΑΠΣ. Γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ απαηηείηαη ε ζχλδεζε ησλ ΑΠΣ κε ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ δεηθηψλ α. επελδχζεσλ/ δξάζεσλ, β. δηαρείξηζεο απνζεκάησλ θαη γ. απνδφζεσλ σο πξνο ηελ κεηαβνιή ηεο απνδνηηθφηεηαο (φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 2). Γπάζειρ Γιοίκηζηρ & Δπενδωζειρ Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Υιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αποθεμαηικά ζε ΑΠΣ Σρεζηαθφ Κεθάιαην Γνκηθφ Κεθάιαην Αλζξψπηλν Κεθάιαην Γείκηερ Αποδοηικψηηηαρ Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν Σσήμα 2 Πιαίζην δηαρείξηζεο ΑΠΣ γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο Μηα αληίζηνηρε πξνζπάζεηα, δηεμήρζε απφ ηνπο Andreou et al (2007) γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ΑΠΣ (framework of Intangibles Valuation Assets) ζην πιαίζην ησλ νθηψ νδεγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (value drivers) ησλ Green & Ryan (2005) πειάηεο, αληαγσληζηέο, εξγαδφκελνη, πιεξνθφξεζε,

9 ζπλεξγάηεο, δηεξγαζίεο, πξντφλ/ ππεξεζίεο, θαη ηερλνινγία. Οη πξναλαθεξζέληεο νδεγνί ζπλδέζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα κε ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλνπο δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο (θαηλνηνκία, νξγάλσζε, θνηλσληθνπνίεζε θαη θνπιηνχξα) γηα ηελ θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε (management) ησλ ΑΠΣ. Η θαηαγξαθή ησλ ΑΠΣ βαζίδνληαλ ζε δχν παξακέηξνπο α. ηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγεί έθαζην ΑΠΣ θαη β. ηνπο θξίζηκνπο δείθηεο επηηπρίαο/ απνδνηηθφηεηαο (Critical Success Factors, CSF) πνπ ζπλδένληαη κε ην θχθιν δσήο έθαζηνπ ΑΠΣ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη αλακελφκελν φηη επελδχζεηο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο (δεκφζηνο, ηδησηηθφο θαη θνηλσληθφο ηνκέαο), αιιά θαη νηθνλνκηθνχο θιάδνπο, ελέρνπλ δηαθνξεηηθνχο φξνπο δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ. Δηδηθφηεξα, ζηελ αλάιπζε ησλ Grasenick & Low (2004) θαη Gallego & Rondriguez (2005), παξαηεξνχκε φηη δελ έρεη γίλεη κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. Θα κπνξνχζακε εληνχηνηο, λα εθθξάζνπκε κία εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, ζε ζρέζε κε ηηο πιηθέο θαη άυιεο επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζε απηήλ, κε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν κέηξεζεο ηεο κνξθήο: Value f I, ITA, φπνπ I: ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ζε πιηθά πεξηνπζηαθά library INT effect ζηνηρεία, ITA: ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ζε άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη INT effect ζπληειεζηήο επίδξαζεο ησλ άυισλ επελδχζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο αμίαο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Δπηπιένλ ε αμίαο κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, ζα κπνξνχζε λα εθθξαζηεί κε κηα ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο: : ν Value library a F I; t b G ITA; t c H I ITA ; t e( t) φπνπ ηα a, b είλαη κε αξλεηηθνί παξάκεηξνη. Τν c είλαη ε παξάκεηξνο ηνπ ζπληειεζηή επίδξαζεο, γηα ηελ νπνία αλ c>0, c <0, ή c=0, εθθξάδεη ζεηηθή, αξλεηηθή ή κεδεληθή επίδξαζε ησλ πιηθψλ θαη άυισλ επελδχζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, αληίζηνηρα. Τν e, εθθξάδεη ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα εθηίκεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. Ο ρξφλνο t, είλαη ε παξάκεηξνο πνπ εθθξάδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. έηε, έηνο, εμάκελν, ηξίκελν, θ.ι.π.) ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επελδχζεηο ζε πιηθά (I), θαη άυια ( ITA ) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ην ΑΠΣ «Δπίπεδν εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ βηβιηνζήθεο», κπνξεί λα δηακνξθσζνχλ άυιεο επελδχζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ή νπδέηεξν απνηέιεζκα ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθά ζα επηδξάζνπλ επελδχζεηο αχμεζεο ηνπ απνζεηηθνχ ΑΠΣ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην ζε κηα ζχγρξνλε πβξηδηθή βηβιηνζήθε θαη δηαθνξεηηθά ζε κηα ζπκβαηηθή βηβιηνζήθε. Τν ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν D27 γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε πξνζσπηθνχ, γηα παξάδεηγκα, εάλ δελ ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα (π.ρ. ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ΑΠΣ) δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα έρεη ηελ ίδηα επίδξαζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Η αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ησλ ΑΠΣ ζε έλαλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη ε αλάιεςε δξάζεο απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ δεκηνπξγία αμίαο, πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ κηα ζπλεπή δηαδηθαζία απνθάιπςεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΑΠΣ ζηνλ νξγαληζκφ, κέζσ θαηάιιεισλ

10 αλαθνξψλ, ηφζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο φζν θαη γηα ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο πξνο ηνπ θνηλσληθνχο εηαίξνπο (Roos, et al., 2005). Η αλαθνξά απνηχπσζεο ηνπ Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ ηνπ νξγαληζκνχ Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS) 4, είλαη έλα κνληέιν απνηχπσζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΑΠΣ, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην πξνηεηλφκελν πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, δηφηη: α. ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, δνκηθφ θεθάιαην θαη ζρεζηαθφ θεθάιαην, φπσο ηελ αλαπηχμακε παξαπάλσ, β. βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ γηα ηα ΑΠΣ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη δείθηεο ηεο ΜΟΠΑΒ θαη γ. έρεη αλαπηπρζεί γηα έλαλ νξγαληζκφ ηνπ νπνίνπ νη εθξνέο (κειέηεο έξεπλεο) είλαη άυιεο ζηε θχζε, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εθξνέο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Σηνλ Πίλαθα 2, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απιή κνξθή ηεο αλαθνξάο απνηχπσζεο ηνπ Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS) γηα ην έηνο 2000, δεκηνπξγήζακε έλα ππφδεηγκα απνηχπσζεο ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΑΠΣ. Τν ππφδεηγκα βαζίζηεθε ζηα ζηαηηζηηθά, πνπ αθνξνχλ ηκήκα ηνπ ζρεζηαθνχ θεθαιαίνπ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ησλ εθζέζεσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ηα έηε 2005 θαη 2006, κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη ζηφρνη γηα ην 2006 θαη ην 2007, έρνπλ ζπκπιεξσζεί ππνζεηηθά, ράξηλ ηεο παξνπζίαζεο ηεο δνκήο ηεο αλαθνξάο. Καηηγοπία Γιανοηηικοω Κεθαλαίος Άχλοι Πψποι (Intangible Resources) Σηαηιζηικά Σηοισεία και Γείκηερ ΜΟΠΑΒ Τιμή Γείκηη 2005 (*) Σηψσορ για ηο 2006 (**) Τιμή Γείκηη 2006 (*) Σςμπέπαζμα Σηψσορ για ηο 2007 (**) Σ1: Σρέζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο D2.1: Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο Σρεζηαθφ Κεθάιαην (Relational Capital) Σ2: Σρέζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηνπο Πξνκεζεπηέο D7: Αξηζκφο ηξερνπζψλ έληππσλ Σπλδξνκψλ ζε ηίηινπο πεξηνδηθψλ. D8: Αξηζκφο ηξερνπζψλ ζπλδξνκψλ ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ (*) ζηνηρεία ΜΟΠΑΒ (**) ππνζεηηθνί ζηφρνη ράξηλ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα Πίνακαρ 2 Φξνληθή εμέιημε ΑΠΣ θαη δηαρείξηζε επηδξάζεσλ Παξαηεξνχκε, φηη ην κνληέιν απνηχπσζεο, εληάζζεη θαζέλα απφ ηα ΑΠΣ ζηελ αληίζηνηρε Καηεγνξία Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ (π.ρ. ην ΑΠΣ Σ1 «Σρέζεηο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο» εληάζζεηαη ζην Σρεζηαθφ Κεθάιαην) θαη επηπιένλ ζε θάζε ΑΠΣ, αληηζηνηρεί δείθηεο πνπ ήδε έρνπλ αλαγλσξηζζεί φηη ζρεηίδνληαη κε απηφ (ελδεηθηηθά ζην ΑΠΣ Σ1 «ζρέζεηο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο» αληηζηνηρίδεηαη ν δείθηεο D2.1 «Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο»). Σηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη ε ηηκή θάζε δείθηε, φπσο είρε δηακνξθσζεί ζην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ αλαθνξάο (π.ρ. έηνο). Σεκεηψλεηαη ν ζηφρνο πνπ είρε 4 O νξγαληζκφο Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS), είλαη (Roos, et al., 2005) ν κεγαιχηεξνο εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο ηεο Απζηξίαο. Έρεη αλαπηχμεη δηθή ηνπ κέζνδν απνηχπσζεο ηνπ Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ, δεκνζηεχνληαο αληίζηνηρεο αλαθνξέο απφ ην 1999.

11 ζέζεη ε δηνίθεζε γηα ηελ αχμεζε, κείσζε ή δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε, κε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ,, αληίζηνηρα θαη ζηελ επφκελε ζηήιε ηνπ πίλαθα, ζεκεηψλεηαη ε ηηκή ηνπ δείθηε πνπ επηηεχρζεθε ηειηθά θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν απνηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο. Σηε ζηήιε «Σπκπεξάζκαηα», θαηαγξάθεηαη ε ηθαλνπνίεζε, ε νπδέηεξε ζηάζε είηε ε κε-ηθαλνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζηα απνηειέζκαηα κε ρξήζε ησλ ζπκβφισλ,,, αληίζηνηρα. Τέινο ζεκεηψλεηαη θαη πάιη ν ζηφρνο γηα αχμεζε, κείσζε ή δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν. 4. Σςμπεπάζμαηα Σπλνςίδνληαο δηαπηζηψλνπκε φηη ζηε δηακνξθνχκελε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ζπλδπαζηηθά κε ηα απηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηε δηνίθεζε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Ιδηαίηεξα, ν ηαρέσο αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο (γεληθέο ή εηδηθέο βηβιηνζήθεο, αξρεία θαη κνπζεία, δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ, ζπκπξάμεηο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ή ζπγρσλεχζεηο θαη ζπλέξγηεο κε εηαηξείεο άιισλ νξγαληζκψλ πιεξνθφξεζεο θ.ά.) ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ΑΠΣ. Όζν λσξίηεξα γίλεη αληηιεπηή απηή ε δπλακηθή, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ λέα νηθνλνκία, ηφζν ζα επηδξάζνπκε ζηνπο φξνπο αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Σην άξζξν έγηλε κηα πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ θαη αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ, εηδηθά γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Θεσξείηαη κάιινλ βέβαην φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε χπαξμε ή ε δεκηνπξγία ΑΠΣ πξνζαπμάλεη ηελ αμία ζηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Γεδνκέλεο απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε ζχγρξνλε θνπιηνχξα δηνίθεζεο πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ σο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα. Γεληθά, φζν κεγαιψλνπλ ηα απνζεκαηηθά ζε ΑΠΣ ζε κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε ηφζν δηαθνξνπνηείηαη ην παξαγφκελν πξντφλ κε απνηέιεζκα ηελ ζσξάθηζε ηεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Σεκεηψλεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ δηα κέζνπ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ζηήξημεο ΑΠΣ, δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία κε ζπλέπεηα αθελφο ε απφδνζε ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο (θνηηεηέο, δηδάζθνληεο, εξεπλεηέο, θ.ά.) λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο (equilibrium return), θαη αθεηέξνπ λα πξνζαπμάλεηαη ην «θνηλσληθφ φθεινο» απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο καο νδεγνχλ ζηελ άπνςε φηη ε δεκηνπξγία θαη ε ζηήξημε ΑΠΣ ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο δηνίθεζεο. Η παξνχζα εξγαζία σο πξνο ηα ΑΠΣ απνηειεί κφλν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αλαιχζεηο γηα ηελ απνηίκεζε, ηεο έξεπλαο γηα ηνλ θχθιν δσήο ησλ ΑΠΣ, ηε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ ΑΠΣ ζηε δηνίθεζε ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θ.ά. Ήδε θαηεπζπλφκαζηε ζηα επφκελα εξεπλεηηθά βήκαηα θαη αληηκεησπίδνληαη νη πξψηεο δπζθνιίεο.

12 Βιβλιογπαθία Αζσλίηεο, Σ. (2008). Γιεπεύνηζη ηηρ ζημαζίαρ ηων άϋλων πεπιοςζιακών ζηοισείων ζηιρ Γημόζιερ Κενηπικέρ Βιβλιοθήκερ ηηρ Δλλάδαρ. Μια ιεπαπσική πποζέγγιζη. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Ιφλην Παλεπηζηήκην. Μαιηλδξέηνπ, Β. (1998). Δπενδύζειρ. Αζήλα: Παπαδήζε ΜΟΠΑΒ. (2001). Σηαηηζηηθά Σηνηρεία θαη Καζηεξσκέλνη Γείθηεο Αμηνιφγεζεο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΜΟΠΑΒ. (2005). Σηαηηζηηθά Σηνηρεία Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. ΜΟΠΑΒ. (2006). Σηαηηζηηθά Σηνηρεία Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ. Andreou, A.N., Green, A. and Stankosky, M. (2007), A framework of intangible valuation areas and antecedents, Journal of Intellectual Capital, 8(1): Edvinsson, L. and Malone, M.S. (1997). Intellectual Capital. New York: HarperCollins Publishers, Inc. Gallego, I. and Rodríguez, L. (2005). Situation of intangible assets in Spanish firms: an empirical analysis. Journal of Intellectual Capital. 6 (1), pp Grasenick, K. and Low, J. (2004). Shaken, not stirred: Defining and connecting indicators for the measurement and valuation of intangibles. Journal of Intellectual Capital. 5 (2), pp Green, A. and Ryan, J. (2005). A framework of intangible valuation areas. Journal of Intellectual Capital. 6(1), pp Kaufmann, L. and Schneider, Y. (2004). Intangibles A synthesis of current research. Journal of Intellectual Capital. 5 (3), pp Lev, B. (2001). Intangibles: Measurement, Management and Reporting. Washington D.C.: Brookings Institution Press. Mayo, A. (2000). The role of employee development in the growth of intellectual capital. Personnel Review. 29 (4), pp Peña, I. (2002). Intellectual Capital and Business start-up success. Journal of Intellectual Capital. 3 (2), pp Reilly, R.F. and Schweihs, R.P. (1998). Valuing Intangible assets. New York: McGraw- Hill. Roos, G, Pike, S. and Fernström, L. (2005). Managing Intellectual Capital in Practice. Oxford: Butterworth-Heinemann, Elsevier. Roos, J., Roos, G., Edvinsson, L. and Dragonetti, N.C. (1997). Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape. London: Macmillan. Sánchez, P., et al. (2001). Measuring Intangibles to Understand and Improve Innovation Management (MERITUM). Final Report. Stewart, T. A. (1997). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday Stolowy, H. and Jeny-Cazavan, A. (2001). International accounting disharmony: the case of intangibles. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 14 (4), pp

13 Sveiby, K.E. (1997). The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge Based Assets. San Francisco: Berret Koehler White, L.N. (2007). Unseen measures: the need to account for intangibles. The Bottom Line: Library Finances. 20 (2), pp

Η ζημαζία ηων άϋλων περιοσζιακών ζηοιτείων για ηη βεληίωζη ηης ποιόηηηας ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Η ζημαζία ηων άϋλων περιοσζιακών ζηοιτείων για ηη βεληίωζη ηης ποιόηηηας ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Η ζημαζία ηων άϋλων περιοσζιακών ζηοιτείων για ηη βεληίωζη ηης ποιόηηηας ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Σηέθανορ Αζωνίηηρ & Πέηπορ Κωζηαγιόλαρ Τμήμα Απσειονομίαρ & Βιβλιοθηκονομίαρ, Ιόνιο Πανεπιζηήμιο Ιωάννος

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Η σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη βελτίωση της ποιότητας στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Στέφανος Ασωνίτης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, asostef@gmail.com Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε

ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε ΗΥ-150 Πξνγξακκατησκόο Ταμηλόκεσε θαη Αλαδήτεσε To πξόβιεκα ηεο Αλαδήηεζεο Γνζέληνο δεδνκέλσλ, ι.ρ. ζε Πίλαθα (P) Χάρλσ λα βξσ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν (key) Αλ ν πίλαθαο δελ είλαη ηαμηλνκεκέλνο Γξακκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα