ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2013. (Άρθο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς. Αθήνα 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2013. (Άρθο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς. Αθήνα 2013"

Transcript

1 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2013 (Άρθο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Υποθέσεις επιβολής προστίμων σε πολίτες και επιχειρήσεις Σχετικές διατάξεις: άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ' του Ν.3852/2010, άρθρο 171 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, άρθρα 6 παρ. 1 εδ. γ και 21 του Ν.2690/1999, άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, άρθρο 20 του Ν.2539/1997, άρθρο 13 του β.δ/τος της 24.9/ , Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων (ΦΕΚ Α' 171), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ Α' 246), απόφαση 2702/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου. Προτάσεις: Αξιοποίηση της Οικονομικής Επιτροπής ως μηχανισμού σύναψης εξωδικαστικών συμβιβασμών, με την προετοιμασία σχετικού εντύπου υποβολής αιτημάτων από ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της κατά το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν.3852/ Διαγραφή της πράξης επιβολής προστίμου που βασίστηκε στην υπ αρ έκθεση βεβαίωσης παράβασης οχήματος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας - Διαγραφή της πράξης επιβολής προστίμου που βασίστηκε στην υπ αρ έκθεση βεβαίωσης παράβασης οχήματος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας - Κατάργηση υποχρέωσης καταβολής ειδικού ποσοστιαίου τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων σε καταστήματα που εμπορεύονται ενθύμια και δώρα - Διαγραφή της εγγραφής με Α.Χ.Κ. 598/2006/ Διαγραφή της εγγραφής με Α.Χ.Κ Αθήνα 2013

2 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα 2 Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Οι υποθέσεις που αφορούν την Διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας Α. Ανταπόδειξη με φωτογραφικό υλικό Β. Ανταπόδειξη με υπεύθυνη δήλωση μάρτυρα ΙΙΙ. Οι υποθέσεις που αφορούν την Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων Α. Ειδικό τέλος σε καταστήματα ενθυμίων και δώρων Β. Επιβολή τέλους και προστίμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ιδιωτικό χώρο IV. Οι ειδικές προτάσεις

3 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα 3 Ι. Εισαγωγή 1.1. O Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του περί διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει (άρθρο 77 παράγραφος 5 εδάφιο γ' Ν.3852/2010), διατυπώνει την παρούσα Ειδική Πρόταση που υποβάλλεται, κατά τον νόμο, στον Δήμαρχο και κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων Η Ειδική Πρόταση αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις με τις οποίες ασχολήθηκε ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, έχουσες αντικείμενο αιτήματα πολιτών κι επιχειρήσεων για διαγραφή πράξεων επιβολής προστίμων / τέλων, τα οποία ισχυρίζονται ότι τους έχουν επιβληθεί εσφαλμένως. Πιο συγκεκριμένα, η Ειδική Πρόταση αφορά την υποχρέωση ακύρωσης δυσμενών διοικητικών πράξεων, σε περιπτώσεις που οι πολίτες προσκομίζουν κι επικαλούνται αποδεικτικά μέσα που ανατρέπουν γεγονότα στα οποία βασίστηκαν οι κυρώσεις, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες υφίσταται αντίθετη νομολογία δικαστηρίων ή αντίθετες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων σε αντίστοιχες υποθέσεις Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα υποβάλλεται στον Δήμαρχο Αθηναίων και κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων, καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρόταση εισηγείται την παραπομπή των σχετικών αιτημάτων των πολιτών κι επιχειρήσεων που έχουν οικονομικό αντικείμενο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, σε κάθε τέτοια περίπτωση, προκειμένου να ασκηθεί η αρμοδιότητά της για λήψη απόφασης στο πλαίσιο εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. (ιδ) του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένβης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ). Η πρόταση για την πλήρη ενεργοποίηση της Οικονομικής Επιτροπής ως μηχανισμού για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, έως του ποσού των ευρώ, έχει ήδη διατυπωθεί στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το έτος 2012, ενώ με την παρούσα προτείνεται η πρακτική εφαρμογή της σε συγκεκριμένες υποθέσεις 1. Μολονότι, ενόψει του περιεχομένου των αιτημάτων, οι υποθέσεις θα μπορούσαν να έχουν παραπεμφθεί απ' ευθείας από τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στην Οικονομική Επιτροπή, ωστόσο, λόγω της αρνητικής εισήγησης των υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, προκρίνεται η υποβολή της παρούσας Ειδικής Πρότασης με την διαδικασία του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν.3852/2010, ώστε τα αρμόδια όργανα διοίκησης του Δήμου Αθηναίων να αναλάβουν την σχετική απόφαση Παράλληλα, με την παρούσα συμπληρώνεται η Ειδική Πρόταση 1/2012, με την οποία εκτέθηκε το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο για την επιβολή ή μη προστίμων σε περιπτώσεις χρήσης κοινόχρηστου χώρου και διατυπώθηκαν γενικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις για την επάρκεια ή μη της νομικής βάσης ως προς την επιβολή κυρώσεων. Πέρα από την γενική θεώρηση, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης προτείνει και γι' αυτές τις περιπτώσεις την αξιοποίηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο να αποφασίζει εξώδικο συμβιβασμό για διαφορές που έχουν αντικείμενο έως του ποσού των ευρώ και να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο εξωδικαστικό συμβιβασμό σχετικά με διαφορές που έχουν υψηλότερο οικονομικό αντικείμενο. Οι ατομικές περιπτώσεις των προστίμων, στα οποία μόνο γενικά αναφέρεται η Ειδική Πρόταση 1/2012, θα μπορούσαν να εισαχθούν με σχετικά αιτήματα εξωδικαστικού συμβιβασμού προς την Οικονομική Επιτροπή, με την κατάλληλη υποβοήθησή της και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου και την ανάδειξή της σε έναν διαφανή 1 Ετήσια Έκθεση 2012, σελ Η πρόταση έχει εφαρμοστεί για τις εξωδικαστικές αποζημιώσεις στον Δήμο Νέου Ηρακλείου, ύστερα από σχετική ειδική πρόταση της κατά τόπον αρμόδιας Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, η οποία ακολούθησε παλαιότερη πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη.

4 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα 4 και διοικητικά υπεύθυνο μηχανισμό εξωδικαστικής επίλυσης οικονομικών διαφορών, όπως έχει συμβεί και σε άλλους Δήμους, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του Προγράμματος Καλλικράτης. ΙΙ. Οι υποθέσεις που αφορούν την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 2.1. Από την αρχή της λειτουργίας του, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες που αφορούν υποθέσεις σχετικές με την στάθμευση οχημάτων στην Αθήνα. Οι υποθέσεις διαχωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: αφενός μεν υποβάλλονται καταγγελίες που αναφέρονται σε ανεπαρκείς ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας σε συγκεκριμένες περιοχές, αφετέρου δε υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρονται σε εσφαλμένη επιβολή προστίμων παράνομης στάθμευσης. Με την παρούσα εκτίθενται οι υποθέσεις που αφορούν την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, για τις οποίες, ενώ ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης έχει προτείνει την διαγραφή προστίμων, η υπηρεσία απέρριψε την σχετική πρόταση Το σημαντικό πρόβλημα κακοδιοίκησης που εντοπίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η σθεναρή άρνηση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας να δεχθεί, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης, τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι και από τα οποία προκύπτει ότι δεν έπρεπε να είχε επιβληθεί πρόστιμο για παράνομη στάθμευση. Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας επικαλείται την απόλυτη αποδεικτική δύναμη των εκθέσεων βεβαίωσης της παράβασης, σε δικονομικό επίπεδο, απορρίπτοντας εκ προοιμίου κάθε αντίθετο αποδεικτικό μέσο που προσκομίζεται από τους πολίτες Παρακάτω εκτίθενται τα ειδικότερα στοιχεία αυτών των υποθέσεων και προτείνεται τρόπος για την επίλυση του προβλήματος. Α. Ανταπόδειξη με φωτογραφικό υλικό 2.4. Πολίτης υπέβαλε καταγγελία στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης λόγω του ότι του επιβλήθηκε πρόστιμο για παράνομη στάθμευση. Ο πολίτης ανέφερε κατά την υποβολή της καταγγελίας ότι έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές το πρόβλημα της επιβολής κυρώσεων από την Δημοτική Αστυνομία, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε τελέσει την εκάστοτε αποδιδόμενη παράβαση και και για τον λόγο αυτόν αποφάσισε, κάθε φορά που σταθμεύει το όχημά του, να λαμβάνει φωτογραφίες αυτού με το κινητό του τηλέφωνο, ώστε να είναι σε θέση να αποδείξει την νομιμότητα της στάθμευσης. Το πρόστιμο αφορούσε το ποσό των οργδόντα (80) ευρώ, ενώ ο πολίτης διευκρίνισε ότι επιδιώκει την ακύρωση του προστίμου, κυρίως λόγω του αισθήματος αδικίας (κι όχι λόγω του ποσού του προστίμου), καθώς είχε λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα προκειμένου όχι μόνο να σταθμεύσει νόμιμα, αλλά και να μπορεί να το αποδείξει. Προσκόμισε τρεις φωτογραφίες του σταθμευμένου οχήματός του, το οποίο ήταν όπισθεν ετέρου οχήματος σταθμευμένου επί γαλάζιας διαγράμμισης στο οδόστρωμα. Από τα ηλεκτρονικά αρχεία των φωτογραφιών προκύπτει ο χρόνος λήψης, καταγεγραμμένος με αυτόματο τρόπο από το κινητό τηλέφωνο, με το οποίο έγινε η λήψη Με την Διαμεσολάβηση 5/2013 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης κάλεσε την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας να επανεξετάσει την διοικητική πράξη της επιβολής του προστίμου, γνωρίζοντας από προηγούμενη συνάντηση με στελέχη διοίκησης της Διεύθυνσης ότι το φωτογραφικό υλικό που προσκομίζουν οι πολίτες δεν λαμβάνεται υπόψη από την συγκεκριμένη Διεύθυνση, καθώς από μόνη την ύπαρξή του δεν προκύπτει ο χρόνος της λήψης. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, καθώς οι φωτογραφίες ελήφθησαν από κινητό τηλέφωνο, υπήρξε αυτοματοποιημένη καταγραφή του χρόνου λήψης, η οποία αφορούσε χρονικό διάστημα πριν την επιβολή της κύρωσης. Συνεπώς, ο πολίτης είχε επικαλεστεί πρόσφορο τρόπο απόδειξης του ισχυρισμού του και γι' αυτό θα έπρεπε να ακυρωθεί η πράξη της επιβολής του προστίμου.

5 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα Με το έγγραφο υπ' αρ. πρωτ / του Προϊσταμένου Υπ/δνσης Ελεγχόμενης Στάθμευσης, εδόθη αρνητική απάντηση στην ανωτέρω απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Η απάντηση της υπηρεσίας βασίζεται σε δύο κύρια επιχειρήματα: α) (...) οι φωτογραφίες δεν αποτελούν έγκυρο αποδεικτικό στοιχείο του χρόνου και του τόπου στάθμευσης, γεγονός που ισχύει σε κάθε περίπτωση παράβασης παράνομης στάθμευσης και όχι αποκλειστικά και μόνον στην περίπτωση που εξετάζεται εν προκειμένω, καθώς η στάθμευση ενός οχήματος στο εν λόγω σημείο και κατ' επέκταση η λήψη φωτογραφιών που το απεικονίζουν δύναται να πραγματοποιηθεί οιαδήποτε χρονική στιγμή (έτος, ημέρα, ώρα). Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι αυτή η ανωτέρω διατυπωθείσα άποψή μας για τις φωτογραφίες ισχύει ακόμη κι όταν αυτές φέρουν στοιχεία περί της ημερομηνίας και ώρας λήψης τους, καθότι το συγκεκριμένο πεδίο δύναται να αποτελεί προϊόν αλλοίωσης στο ηλεκτρονικό αρχείο που τις περιλαμβάνει. β) κατά το άρθρο 171 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προβλέπεται ότι τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο όργανο κατά τους νόμιμους τύπους αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνονται σε αυτά, είτε ότι ενέργησε ο συντάκτης τους είτε ότι έγιναν ενώπιόν του, ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξκη μόνον εφόσον αυτά προσβληθούν ως πλαστά Επί των ανωτέρω επιχειρημάτων, θα πρέπει πρώτα να υπογραμμιστεί ότι ο πολίτης προσκόμισε το αποδεικτικό υλικό στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς κι όχι στο πλαίσιο δίκης ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου. Επομένως, η εν λόγω αποδεικτική διαδικασία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου, ιδίως στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) κι όχι στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς που εισάγεται με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 δεν εφαρμόζονται οι αυστηροί δικονομικοί κανόνες που αφορούν την απόδειξη ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, αλλά οι γενικές αρχές και οι διατάξεις του συνταγματικού και του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Επομένως, στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης από την διοίκηση, δεν ισχύουν κατ' αρχήν οι αποδεικτικοί αποκλεισμοί που διέπουν την δικαιοδοτική διαδικασία, η οποία πρέπει να παραμένει το τελευταίο καταφύγιο του πολίτη για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του. Οι πολιτες δεν πρέπει να κατευθύνονται απευθείας στη Δικαιοσύνη για υποθέσεις που μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο μιας καλόπιστης εκατέρωθεν επανεξέτασης της υπόθεσής τους. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να κατευθύνονται στη Δικαιοσύνη για πρόστιμα ύψους 80 ευρώ, καθώς οι σχετικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν νόμιμα, με διαφάνεια και με ίση μεταχείριση, στο πλαίσιο των εξωδικαστικών διαδικασιών που ήδη προβλέπονται από τον νόμο, ως αρμοδιότητα διαμεσολάβησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, αλλά και ως αρμοδιότητα λήψης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για εξώδικο συμβιβασμό. Επομένως, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς δεν τυγχάνει άμεσης εφαρμογής ο απόλυτος αποδεικτικός αποκλεισμός του άρθρου 171 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μολονότι προφανώς εξακολουθεί να αναγνωρίζεται η ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα των δημοσίων εγγράφων Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ του Ν.2690/1999, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Το δικαίωμα αυτό όμως, το οποίο γνωρίζει συνταγματική έδραση στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, εκμηδενίζεται όταν αντιπροβάλλεται σε μια απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς ο δικονομικός αποκλεισμός της απόλυτης αποδεικτικής ισχύος των δημοσίων εγγράφων που, όπως προεκτέθηκε ισχύει στο πλαίσιο διοικητικής δίκης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2690/1999 προβλέπεται η δυνατότητα ανάκλησης νόμιμης ή παράνομης ατομικής διοικητικής πράξης ύστερα από εκτίμηση πραγματικών περιστατικών. Ως εκ τούτου, οι κανόνες της διοικητικής

6 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα 6 διαδικασίας δεν περιλαμβάνουν τους αποδεικτικούς αποκλεισμούς των κανόνων της διοικητικής δικονομίας. Επομένως, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσκομίσει στοιχεία για την απόδειξη των ισχυρισμών του, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τους δίδεται η ανάλογη με την αποδεικτική τους αξία βαρύτητα, ανεξάρτητα από το δικονομικό κύρος των δημοσίων εγγράφων ως προς τα πραγματικά περιστατικά που βεβαιώνονται σε αυτά Ειδικότερα, ως προς την χρήση των φωτογραφιών ως αποδεικτικών μέσων είναι μεν εύλογη η γενική παραδοχή για την αδυναμία προσδιορισμού του ακριβούς χρόνους λήψης τους, αλλά όταν ο χρόνος λήψης έχει αποτυπωθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο στο εκάστοτε αρχείο, η Διοίκηση είναι εκείνη που φέρει το βάρος της ανταπόδειξης για την ισχυριζόμενη αλλοίωσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή εκ προοιμίου κάθε προσκομιζόμενη φωτογραφία με ψηφιακά εγγεγραμμένο χρόνο λήψης θεωρείται κατά τεκμήριο ως αλλοιωθείσα, παραβιάζεται το τεκμήριο της αθωότητας του ενδιαφερόμενου, καθώς αποδίδεται σε αυτόν η άδικη πράξη της πλαστογραφίας (άρθρο 216 Π.Κ.). Ως εκ τούτου, η εκ προοιμίου απόρριψη αποδεικτικού μέσου ως κατά τεκμήριο αναξιόπιστου εκμηδενίζει το δικαίωμα ανταπόδειξης του ενδιαφερομένου και τον επιβαρύνει με την υπόνοια τέλεσης άδικης πράξης. Επομένως, η κρίση για την αξιοπιστία ή μη και την αποδεικτική βαρύτητα προσκομιζόμενου φωτογραφικού υλικού πρέπει να συνοδεύεται από ειδική κάθε φορά αιτιολογία και δεν θα πρέπει ο συγκεκριμένος τύπος απόδειξης να απορρίπτεται εκ προοιμίου. Μια χρηστή διοίκηση είναι αδιανόητο να θεωρεί εκ προοιμιου ως πλαστογράφο κάθε πολίτη που διεκδικεί καλόπιστα την δίκαιη μεταχείριση του Στην προκειμένη περίπτωση, από τα ηλεκτρονικά αρχεία των τριών φωτογραφιών προκύπτει ότι αυτές ελήφθησαν σε χρόνο προγενέστερο από την διαπίστωση της παράβασης. Συγκεκριμένα, οι φωτογραφίες ελήφθησαν στις π.μ., ενώ η παράβαση βεβαιώθηκε στις μ.μ. Το αποδεικτικό μέσο θα ήταν αναξιόπιστο εάν προέκυπτε ότι ο χρόνος λήψης ήταν μεταγενέστερος του χρόνου της βεβαίωσης της παράβασης, όχι όμως και το αντίθετο όπως συνέβη εν προκειμένω. Περαιτέρω, η υπηρεσία δεν ισχυρίστηκε, ούτε ανταπέδειξε ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες έφεραν πράγματι τροποποιημένη εγγραφή χρόνου λήψης. Ο ισχυρισμός της Υποδιεύθυνσης ότι οι ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε η λήψη των φωτογραφιών δεν ταυτίζονται με την ώρα κατά την οποία βεβαίωθηκε η υπό αμφισβήτηση παράβαση υπολαμβάνει ότι μόνο αξιόπιστο φωτογραφικό υλικό θα ήταν αυτό κατά το οποίο θα αποτυπωνόνταν η ίδια στιγμή κατά την οποία ο υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας βεβαίωσε την παράβαση. Έτσι όμως, ο ενδιαφερόμενος θα υποχρεωνόταν σε μόνιμη φωτογραφική παρακολούθηση του οχήματός του, απαίτηση εντελώς παράλογη ενόψει της αξίωσης για δίκαιη και καλόπιστη μεταχείρισή του Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος εξάντλησε στο μέτρο του εφικτού την αποδεικτική δυνατότητά του και την επιμέλεια που μπορεί να επιδείξει ο συνετός πολίτης για την κατοχύρωση του δικαιώματός του προς ανταπόδειξη. Για τον λόγο αυτό, η αιτιολογία της διοικητικής πράξης με την οποία η αρμόδια Διεύθυνση εμμένει στην επιβολή της κύρωσης είναι πλημμελής και η επίμαχη πράξη επιβολής κύρωσης πρέπει να ανακληθεί. Το φωτογραφικό υλικό από το οποίο προκύπτει η με αυτοματοποιημένο τρόπο καταγραφή του χρόνου λήψης θα πρέπει να γίνεται δεκτό ως αποδεικτικό μέσο στο πλαίσιο της εξωδικαστικής επιδίωξης για επίλυση της διαφοράς, εκτός εάν η Διοίκηση είναι σε θέση να ανταποδείξει με συγκεκριμένο τρόπο την πλαστότητά του, οπότε όμως και οφείλει να γνωστοποιήσει στον αρμόδιο εισαγγελέα όλα τα τυχόν σχετικά στοιχεία που προκύπτουν για το αδίκημα της πλαστογραφίας (άρθρο 37 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) Ενόψει των ανωτέρω, προτείνουμε την διαγραφή της πράξης επιβολής προστίμου που βασίστηκε στην υπ αρ έκθεσης παράβασης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.

7 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα 7 Β. Ανταπόδειξη με υπεύθυνη δήλωση μάρτυρα Με την παραπάνω υπόθεση δεν υπονοοείται ότι οι οδηγοί στην Αθήνα είναι υποχρεωμένοι να κυκλοφορούν με φωτογραφικές μηχανές, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν θα τους επιβληθεί πρόστιμο για παράνομη στάθμευση. Επισημαίνεται όμως εμφατικά ότι τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζουν οι πολίτες πρέπει να λαμβάνονται επί της ουσίας υπόψη και να οδηγούν και σε έμπρακτα αποτελέσματα. Σε προγενέστερο χρόνο, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχθηκε καταγγελία πολίτη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σταθμεύσει το όχημά του στο σημείο για το οποίο του επιβλήθηκε κύρωση για παράνομη στάθμευση, αλλά σε έτερο σημείο, το οποίο μάλιστα είχε κατ' επανάληψη υποδειχθεί από δημοτικούς αστυνομικούς ως χώρος νόμιμης στάθμευσης. Στην υπόθεση αυτή, ο πολίτης δεν είχε φωτογραφία ου οχήματός του, αλλά επικαλέσθηκε την μαρτυρία συναδέλφου του, τον οποίο εξυπηρετεί με το αυτοκίνητό του και ο οποίος ανέφερε ότι ήταν μαζί του κατά την στιγμή που διαπιστώθηκε ότι είχε επιβληθεί η κύρωση. Ο πολίτης εμφανίσθηκε το μαζί με τον συνάδελφό του, προσκομίζοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του τελευταίου, σύμφωνα με την οποία η στάθμευση του οχήματος είχε γίνει σε διαφορετική οδό κι όχι σε αυτήν στην οποία βεβαιώθηκε η φερόμενη παράβαση. Σημειωτέον ότι ο πολίτης αρχικά είχε αποδώσει σε δόλο των δημοτικών αστυνομικών την επιβολή της κύρωσης, δήλωση που ανακάλεσε σε μεταγενέστερο στάδιο και η ανάκληση αυτή έγινε δεκτή και από την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Με την Διαμεσολάβηση 34/2012 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ζήτησε να ληφθεί υπόψη η μαρτυρία του συναδέλφου του καταγγέλλοντος, απόσπασμα της οποίας περιλαμβανόταν στο εν λόγω διαμεσολαβητικό έγγραφο, αναφέροντας ότι, ενώ είναι δεδομένη η τυπική αποδεικτική ισχύς των δημοσίων εγγράφων, δεν θεσπίζεται με αυτά αμάχητο τεκμήριο. Με το σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλη στην Διεύθυνση και συνημμένο ψηφιακό αντίγραφο της επίμαχης υπεύθυνης δήλωσης του μάρτυρα. Με έγγραφο της η Διεύθυνση απάντησε ότι εμμένει στην επιβολή του προστίμου, ενώ είχε ήδη απαντήσει αντίστοιχα και σε ένσταση που είχε υποβάλλει ο πολίτης. Στην απάντηση ήταν σαφές ότι δεν είχε ληφθεί υπόψη η υπεύθυνη δήλωση, λόγος για τον οποίο ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απέστειλε στην Διεύθυνση την Διαμεσολάβηση 34/2012/Β, επισημαίνοντας ότι η απάντηση ήταν ελλειπής αφού δεν είχε ληφθεί υπόψη η υπεύθυνη δήλωση και καλώντας τα μέρη σε σύσκεψη διαμεσολάβησης στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Στην σύσκεψη διαμεσολάβησης που πραγματοποιήθηκε, παρέστη ο καταγγέλλων μαζί με τον συνάδελφο και μάρτυρά του και, από την πλευρά της Διεύθυνσης ο κ. Υποδιεθυντής Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Ο κ. Υποδιευθυντής ανέφερε ότι δεν είχε ληφθεί η υπεύθυνη δήλωση από την υπηρεσία, ενώ επισήμανε ότι οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας διενεργούν τους ελέγχους ανά δυάδες, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η μαρτυρία και του έτερου δημοτικού αστυνομικού. Η θέση της Διεύθυνσης είναι ότι δεν είναι δυνατόν υπεύθυνες δηλώσεις μαρτύρων να ανατρέπουν το περιεχόμενο των εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης, οι οποίες αποτελούν δημόσια έγγραφα με απόλυτη αποδεικτική δύναμη ως προς τα πραγματικά περιστατικά που βεβαιώνουν. Από την άλλη πλευρά, κατά την σύσκεψη διαμεσολάβησης, ο συνάδελφος του καταγγέλλοντος ανέφερε και πάλι ότι ο το όχημα δεν είχε σταθμεύσει στο σημείο στο οποίο αναφερόταν η έκθεση παράβασης. Η Διεύθυνση ανέφερε την χρονική αλληλουχία της σύνταξης των εκθέσεων κατά την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τους αρμόδιους υπαλλήλους στον ίδιο δρόμο, προκειμένου να αποδείξει ότι η επιβολή της επίμαχης κύρωσης ήταν πλήρως ενταγμένη στην διαδρομή που ακολούθησαν οι υπάλληλοι. Ωστόσο, η Διεύθυνση επικαλέσθηκε μόνο τη δυνατότητα συμπληρωματικής μαρτυρίας υπέρ της επιβληθείσας κύρωσης, ενώ ο καταγγέλλων δεν αρκέστηκε στην επίκληση της δυνατότητας, αλλά κάλεσε και τον ίδιο τον μάρτυρα στο πλαίσιο της σύσκεψης διαμεσολάβησης.

8 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα Η εξ ορισμού απόρριψη της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της Διεύθυνσης, αντίστοιχα όπως και στην προηγούμενη υπόθεση, ισοδυναμεί τελικά με αμφισβήτηση της αξιοπιστίας όσων δηλώνει υπεύθυνα ο πολίτης. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης όμως δεν αποτελεί μια πράξη χωρίς συνέπειες, καθώς η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά ποινικό αδίκημα. Η εκ των προτέρων αμφισβήτηση της υπεύθυνης δήλωσης ως παραδεκτού αποδεικτικού μέσου στο πλαίσιο μιας απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς υποβαθμίζει το τεκμήριο αθωότητας του προσώπου που υπέβαλε την υπεύθυνη δήλωση, ενώ παρορά το κύρος αλλά και τις έννομες συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Εξάλλου, στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, η υπεύθυνη δήλωση δεν υποβάλλεται από τον ίδιο τον καταγγέλλοντα που είναι ο φερόμενος ως παραβάτης, αλλά από τρίτο πρόσωπο, το οποίο έχει αναλάβει και την σχετική ευθύνη, ως αυτόπτης μάρτυρας σχετικά με την στάθμευση του οχήματος. Μια καλόπιστη και χρηστή διοίκηση οφείλει να δεχθεί ότι ο πολίτης δεν είναι εκ προοιμίου ύποπτος όταν επιχειρεί να ασκήσει το δικαίωμά του στην ανταπόδειξη. Η παραδοχή αυτής της υποχρέωσης όμως δεν αρκεί να περιορίζεται σε θεωρητικές συμφωνίες, αλλά πρέπει να αποτυπώνεται σε αποφάσεις που θα έχουν απτό αποτέλεσμα ως προς τον σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη. Εάν ο πολίτης δεν μπορεί να δικαιωθεί μέσα από τις θεσμικές οδούς που εγγυώνται την τήρηση των δικαιωμάτων του, υπάρχει πάντοτε ο κίδυνος εκτροπών Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο καταγγέλλων εξάντλησε και σε αυτή την περίπτωση, στο μέτρο του εφικτού, την αποδεικτική δυνατότητα και την επιμέλεια που μπορεί να επιδείξει ο συνετός πολίτης για την κατοχύρωση του δικαιώματός του προς ανταπόδειξη. Για τον λόγο αυτό, η αιτιολογία της διοικητικής πράξης με την οποία η αρμόδια Διεύθυνση εμμένει στην επιβολή της κύρωσης είναι πλημμελής και η επίμαχη πράξη επιβολής κύρωσης πρέπει να ανακληθεί. Η μαρτυρική κατάθεση που προσκομίζεται υπό τον τύπο της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να γίνεται δεκτή ως αποδεικτικό μέσο στο πλαίσιο της απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, εκτός εάν η Διοίκηση είναι σε θέση να ανταποδείξει με συγκεκριμένο τρόπο την ανακρίβειά της, οπότε όμως και οφείλει να γνωστοποιήσει στον αρμόδιο εισαγγελέα όλα τα τυχόν σχετικά στοιχεία που προκύπτουν για το αδίκημα της ψευδούς δηλώσεως (άρθρο 37 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) Ενόψει των ανωτέρω, προτείνουμε την διαγραφή της πράξης επιβολής προστίμου που βασίστηκε στην υπ αρ έκθεσης βεβαίωσης παράβασης οχήματος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. ΙΙΙ. Οι υποθέσεις που αφορούν την Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων Α. Eιδικό τέλος σε καταστήματα ενθυμίων και δώρων 3.1. Το πρόβλημα της επιβολής ειδικού τέλους, ποσοστιαία υπολογιζόμενου επί των εσόδων, σε καταστήματα ειδών ενθυμίων και δώρων έχει τεθεί στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς και από επιχείρηση που προσέφυγε με καταγγελία, ζητώντας την διαγραφή του σχετικού προστίμου και τέλους που της επιβλήθηκε. Στην Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για το 2012 προβλέπεται σχετική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση απόφασης με την οποία να επιλύεται το πρόβλημα 2. Στην παρούσα Ειδική Πρόταση, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να ανακληθεί η 2 Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/1997, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλεται ειδικό τέλος με συγκεκριμένο ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων σε περιπτώσεις καταστημάτων α. Τουριστικών ειδών, β. Ειδών λαϊκής τέχνης, γ. Ενθυμίων και δώρων κλπ. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με απόφασή του το 2011 αποφάσισε να εξαιρέσει από την υποχρέωση καταβολής του συγκεκριμένου τέλους τα καταστήματα που εμπορεύονται τουριστικά είδη και είδη λαϊκής τέχνης, ενώ διατήρησε στους υπόχρεους καταβολής τα καταστήματα Ενθυμίων και Δώρων. Στην πράξη, όμως, έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για τον

9 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα 9 κανονιστική διάταξη με πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, εστιάζουμε και στην ατομική περίπτωση της επιχείρησης που κατήγγειλε το πρόβλημα κακοδιοίκησης Η επιχείρηση ισχυρίστηκε ότι δεν αποτελεί κατάστημα ενθυμίων και δώρων, τόσο ως προς το αντικείμενο που εμπορευόταν, όσο και ως προς το ότι δεν ήταν εφοδιασμένη με το σήμα του Ε.Ο.Τ. και ζήτησε να ανακληθεί η πράξη επιβολής προστίμου και καταβολής τέλους (ΑΧΚ 598/2006/2011). Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης απέστειλε την Διαμεσολάβηση 14/2012 στην Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, ζητώντας αρχικά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια με τα οποία οι αρμόδιοι κατηγοριοποιούν μια επιχείρηση ως εμπίπτουσα στην περίπτωση των ειδών δώρων κι ενθυμίων. Η Διεύθυνση με την υπ' αρ. πρωτ / απάντησή της αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε ο έλεγχος στην επιχείρηση αυτή δεν υπήρχε κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με τον χαρακτηρισμό είδη δώρων, καταλήγοντας έτσι στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε περίπτωση εμπορίας (λιανικό εμπόριο) ειδών, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη κατηγορία των ενθυμίων και των δώρων, εμπίπτει και στην αντίστοιχη υποχρέωση. Συνεπώς, η Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων με το έγγραφό της αυτό, αναγνώρισε την ευρύτητα και την αοριστία των κριτηρίων που επικρατούσαν για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στην αντίστοιχη υποχρέωση Με την Διαμεσολάβηση 14/2012/Α ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επανήλθε στο θέμα αυτό, υπογραμμίζοντας ιδίως το γεγονός ότι η επίμαχη απόφαση 2702/2000 του Δημοτικού Συμβουλίου όριζε ότι η επιβολή του συγκεκριμένου τέλους πρέπει να βαρύνει τα καταστήματα στα οποία έχει χορηγηθεί το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ. Το εν λόγω σήμα χορηγείται σε γραφεία εκμίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, σε καταστήματα εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και σε όλα τα καταστήματα που βρίσκονται επί των οδών Αδριανού, Πανδρόσου και Ηφαίστου στην Πλάκα, εφόσον διαθέτουν την ειδική έγκριση λειτουργίας του -τότε- ΥΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ / απάντηση του κ. Διευθυντή, ως προς την παραπάνω διάταξη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι προφανές ότι αφορά εκείνες τις κατηγορίες από τις περιλαμβανόμενες στην εν λόγω απόφαση (αλλά και στον Ν.2539/97) επιχειρήσεων, στις οποίες χορηγείται το ειδικό σήμα ΕΟΤ και όχι στο σύνολο των επιχειρήσεων για τις περισσότερες από τις οποίες ως γνωστό δεν προβλέπεται η χορήγηση των σημάτων του ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη, όμως, προσέγγιση της υπηρεσίας περιορίζει ερμηνευτικά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επεκτείνοντας την επιβολή του τέλους και στην κατηγορία των επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν το σήμα Ε.Ο.Τ., ενώ, εάν το Δημοτικό Συμβούλιο επιθυμούσε έναν τέτοιο περιορισμό, θα το είχε προσδιορίσει ρητώς στο κανονιστικό κείμενο. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών και κυρώσεων, κατά πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, δεν επιδέχονται διασταλτικής ερμηνείας, καθώς μια τέτοια προσέγγιση θα αντέβαινε στην ίδια την αρχή της νομιμότητας που επιβάλλει την σαφή οριοθέτηση των δυσμενών επεμβάσεων στην οικονομική δραστηριότητα του ατόμου και την αποφυγή της διεύρυνσής τους από τα όργανα που καλούνται να εφαρμόσουν τις διατάξεις. Στη συγκεκριμένη υπό κρίση περίπτωση, η καταγγέλλουσα επιχείρηση διατηρούσε κατάστημα επί της οδού Αγ. Μάρκου και ισχυρίζεται ότι δεν διέθετε το ειδικό σήμα Ε.Ο.Τ., ενώ δεν θα ηδύνατο και να το διαθέτει λόγω της τοποθεσίας του καταστήματος. Εξάλλου, ούτε από τα έγγραφα της υπηρεσίας προκύπτει ότι το κατάστημα διέθετε το σήμα Ε.Ο.Τ. Ως εκ τούτου, η εν λόγω επιχείρηση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω κανονιστικής εξειδίκευσης της επιβολής του ειδικού δημοτικού τέλους. Για τους λόγους αυτούς, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ζήτησε εκ νέου την ανάκληση της πράξης επιβολής τέλους και προστίμου στην καταγγέλλουσα επιχείρηση. προσδιορισμό αυτών των συγκεκριμένων καταστημάτων και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν κριτήρια τα οποία αναζητούν σε φορολογικές εγγραφές, ενώ από σχετική αλληλογραφία με κρατικές υπηρεσίες έχει προκύψει ως στοιχείο της κατηγοριοποίησης και η χρήση του σήματος του Ε.Ο.Τ.

10 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα Με την υπ' αρ. πρωτ / απάντησή της, η Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων εμμένει στην πράξη επιβολής με την επιφύλαξη της απόδειξης ότι η επιχείρηση δεν εμπορευόταν είδη δώρων και ενθυμίων. Ωστόσο, σε όμοια υπόθεση, με την απόφαση 291/ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η έγκριση της διαγραφής των εγγράφων με συγκεκριμένους Α.Χ.Κ. που αφορούσε επιβολή σε δύο επιχειρηματίες τέλους 2% και πρόστιμα επειδή δεν τους έχει χορηγηθεί το σήμα ΕΟΤ. Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο που θέσπισε το σχετικό κριτήριο στην αρχική κανονιστική απόφασή του, εμμένει στην χρήση του εν λόγω κριτηρίου (χορήγηση σήματος ΕΟΤ) ως προς την νόμιμη ή μη επιβολή του αντίστοιχου τέλους και προστίμου. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιβάλλει λοιπόν την ανάκληση της πράξης επιβολής προστίμων και τέλους για κάθε επιχείρηση στην οποία δεν έχει χορηγηθεί το σήμα του ΕΟΤ, όπως εν προκειμένω στην επιχείρηση που υπέβαλε την καταγγελία στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται η διαγραφή της εγγραφής με Α.Χ.Κ. 598/2006/2011, λόγω του ότι στην επιχείρηση δεν είχε χορηγηθεί το σχετικό σήμα Ε.Ο.Τ. Β. Επιβολή τέλους και προστίμου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ιδιωτικό χώρο 4.1. Το ζήτημα της επιβολής κυρώσεων για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου διέπεται από το άρθρο 13 του β.δ/τος της 24.9/ , Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των δήμων και κοινοτήτων (ΦΕΚ Α' 171), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ Α' 246), με το οποίο κατά πλάσμα δικαίου ως κοινόχρηστος χώρος για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων νοείται και το δάπεδο χώρων μεταξύ της θέσης των προσόψεων και των ισογείων οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοές και το υπέδαφός τους καθώς και οι αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήν χρήσην. Στην παρ. 8 του ίδιου άρθρου ιδρύεται κυρωτική αρμοδιότητα του Δήμου σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης και καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του Δημάρχου εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό ποσό διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της κοινής χρήσης. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως χώρων, οι οποίοι έχουν καθορισθή ως κοινόχρηστοι και έχουν πράγματι τεθεί σε κοινή χρήση (ΣτΕ, ΣΤ' Τμήμα, 2085/1992, 4417/1998), καθώς δεν αρκεί ο χαρακτηρισμός του χρησιμοποιούμενου χώρου ως κοινοχρήστου, αλλά απαιτείται αυτός να έχει τεθεί πράγματι σε κοινή χρήση. (ΣτΕ, ΣΤ' Τμήμα, 2721/1999). Κατ' άλλη διατύπωση, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, όταν χρησιμοποιείται ο υπέρ το δάπεδο της στοάς χώρος, το πιο πάνω τέλος επιβάλλεται εφόσον διαπιστώνεται ότι με τη χρησιμοποίηση αυτή του εν λόγω χώρου παρακωλύεται η κοινή χρήση του δαπέδου της στοάς (ΣτΕ, 1002/1991). Σημειωτέον ότι με αυτές τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από τον Δήμο Αθηναίων σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Κατά την πιο πρόσφατη απόφαση υπ' αρ. 2206/2010 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων επιβάλλεται, εφόσον διαπιστώνεται ότι, κατ αυτόν τον τρόπο, αναιρείται ή παρακωλύεται η κοινή χρήση του, τούτο δε πρέπει να προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, άλλως η πράξη με την οποία επιβάλλεται το ως άνω τέλος είναι νομικώς πλημμελής (πρβλ. ΣτΕ 4158/2009, 1639/1990), θεώρηση που είχε εισαχθεί στην νομολογία με την απόφαση 4158/2009 του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β' Τμήματος). Στην τελευταία αυτή απόφαση, με την οποία ακυρώθηκε πρόστιμο του Δήμου Αθηναίων για τοποθέτηση σκαλωσιάς, αναφέρεται ότι το Διοικητικό Εφετείο, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση, αφού έλαβε υπόψη του ότι στις ανωτέρω εκθέσεις ελέγχου βεβαιώνεται μεν η ύπαρξη σκαλωσιάς, όχι όμως και το γεγονός ότι η ύπαρξη αυτή αναιρεί ή παρακωλύει την κοινή χρήση του πεζοδρομίου,

11 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα 11 στοιχείο απαραίτητο για την νόμιμη επιβολή του ένδικου τέλους, έκρινε ότι μη νομίμως επεβλήθη το ανωτέρω τέλος, όπως ορθώς έκρινε και το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο Επιχείρηση που διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπέβαλε καταγγελία στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για την διενέργεια δύο ελέγχων υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας. καθώς και για την επιβολή κυρώσεων για την χρήση ιδιωτικής πρασιάς με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Στις εκθέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας δεν είχε βεβαιωθεί και το κρίσιμο γεγονός περί του εάν η ύπαρξη των τραπεζοκαθισμάτων αναιρούσε την κοινή χρήση, ενώ η επιχείρηση προσκόμισε και έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι ο χώρος είναι ιδιωτικός και ότι ουδέποτε παραχωρήθηκε στην κοινή χρήση. Με την Διαμεσολάβηση 3/2013 προς την Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επισήμανε ότι ο χώρος δεν έχει αφεθεί στην κοινή χρήση και ότι, σε κάθε περίπτωση, στις εκθέσεις ελέγχου των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας δεν υπήρχε αναφορά ότι τα τραπεζοκαθίσματα παρεμπόδιζαν ή αναιρούσαν την κοινή χρήση. Ζητήθηκε η εισήγηση περί ανάκλησης της υπ' αρ. πρωτ. 33/4079 απόφασης της (ΑΚΧ ) καθώς και η μη υποβολή εισήγησης για την επιβολή τέλους και προστίμου επί τη βάσει της υπ' αρ / έκθεσης ελέγχου κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, για τους ίδιους νομικούς λόγους, διαγράφοντας τυχόν σχετική εγγραφή Η Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων απέστειλε ερώτημα προς την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας για το κατά πόσον ο επίμαχος χώρος έχει αφεθεί στην κοινή χρήση ή είναι ιδιωτική. Με το υπ' αρ. πρωτ. 4954/ έγγραφο η Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων ενημερώνει τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ότι η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας απάντησε ότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Αθηναίων, στο επίμαχο σημείο προβλέπεται παρόδια στοά, η οποία μετά από αυτοψία διαπίστώθηκε ότι είναι υλοποιημένη. Ωστόσο, η εν λόγω απάντηση δεν παρακολουθεί την προπαρατεθείσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο στις αποφάσεις του αναγνωρίζει ως καθοριστικό στοιχείο το πραγματικό περιστατικό του εάν έχει αφεθεί ο ιδιωτικός χώρος στην κοινή χρήση αλλά και την καταγραφή αυτού στην έκθεση ελέγχου. Η επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις που υφίσταται αντίθετη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και μάλιστα εις βάρος προηγούμενων αποφάσεων του Δήμου Αθηναίων σε όμοιες περιπτώσεις συνιστά σοβαρό πρόβλημα κακοδιοίκησης που διαταράσσει έντονα την σχέση του Δήμου με το κοινό, ιδρύοντας, μεταξύ άλλων και την σχετική αρμοδιότητα για την υποβολή της παρούσας Ειδικής Πρότασης (άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/2010) Επιπρόσθετα, η επιχείρηση προσκόμισε δύο υπεύθυνες δηλώσεις, μία της ιδιοκτήτριας του μεγάρου και μία ενοικιαστή του μεγάρου και καταστηματάρχη στην ίδια οικοδομή από το Και στις δύο υπεύθυνες δηλώσεις βεβαιώνεται ότι ουδέποτε ο χώρος αφιερώθηκε στην κοινή χρήση και ότι πάντοτε χρησιμοποιείτο για την εξυπηρέτηση του καταστήματος, χωρίς να υπάρξει ποτέ κάποια διαμαρτυρία από ενοίκους ή ιδιοκτήτες, οι οποίοι πάντοτε θεωρούσαν τα επίμαχα 4,5 τ.μ. αναγκαίο χώρο πρόσβασης στο κατάστημα. Ενόψει όλων των ανωτέρω, η σχετική απόφαση πρέπει να ανακληθεί και να διαγραφούν οι αντίστοιχες χρηματικές οφειλές Ενόψει των ανωτέρω, προτείνεται η διαγραφή της εγγραφής με Α.Χ.Κ ΙV. Οι ειδικές προτάσεις Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης προτείνει προς τον κ. Δήμαρχο Αθηναίων να εισαχθεί η παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να δρομολογηθεί αρμοδίως η λήψη των παρακάτω αποφάσεων:

12 Ειδική Πρόταση 1/2013 Σελίδα Αξιοποίηση της Οικονομικής Επιτροπής ως μηχανισμού σύναψης εξωδικαστικών συμβιβασμών, με την προετοιμασία σχετικού εντύπου υποβολής αιτημάτων από ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της κατά το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιδ του Ν.3852/ Διαγραφή της πράξης επιβολής προστίμου που βασίστηκε στην υπ αρ έκθεση βεβαίωσης παράβασης οχήματος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. 3. Διαγραφή της πράξης επιβολής προστίμου που βασίστηκε στην υπ αρ έκθεση βεβαίωσης παράβασης οχήματος της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. 4. Κατάργηση υποχρέωσης καταβολής ειδικού ποσοστιαίου τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων σε καταστήματα που εμπορεύονται ενθύμια και δώρα. 5. Διαγραφή της εγγραφής με Α.Χ.Κ. 598/2006/ Διαγραφή της εγγραφής με Α.Χ.Κ ΑΘΗΝΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασίλης Σωτηρόπουλος Κοινοποίηση: 1. κ. Θ.Λιβάνιο, Γενικό Γραμματέα Δ.Α. 2. κ. Φ. Προβατά, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Α. 3. Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου, Διεύθυνσης Διοίκησης και Αποκέντρωσης 4. Δημοτικούς Συμβούλους Δ.Α.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 165/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.co

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων koin.xwroi@cityofathens.gr Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 62/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) [Πίνακας καταγγελλόντων] Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 111/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 111/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 111/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 111/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) Kύριο *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 134/2013 Σελίδα 1 Ι. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 134/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας mp.protocol@cityofathens.gr 2) Διεύθυνση Εμπορίου & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 48/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 48/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Κύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 203/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 203/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 203/2013 Σελίδα 1 Ι. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 203/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** *** 2. Δικηγορική Εταιρεία *** *** *** 3. Διεύθυνση Οικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Κυρία *** Κοινοποίηση:

Προς: 1. Κυρία *** Κοινοποίηση: Διαµεσολάβηση 4/2012 Αθήνα, 24.9.2012 Προς: 1. Κυρία *** 2. Kυρία Ιωάννα Γλάρου, Δ/νση Κ.Ε.Π. Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης kromos@cityofathens.gr Κοινοποίηση: 1. Aντιδήµαρχο κ. Ε. Λαµπρακάκη ad.endodapokedrwsis@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 197/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 197/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015

Ειδικό Βιβλίο Αδειών, Παλαιολόγος Λιάζος Θεσσαλονίκη 12/01/2015 Ειδικό βιβλίο αδειών Παλαιολόγος Λιάζος, Φοροτεχνικός, Ειδικός σε θέματα ΦΠΑ, ΚΒΣ, Τιμολόγησης, Μισθοδοσίας και Εργασιακών Σχέσεων 1. Γενικά Το βιβλίο αδειών προβλέπεται από της θεσμοθετήσεως της αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.3870/2010 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων που συγκροτήθηκε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 84/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κ. *** *** 2) Κυρία Π.Τσιάντη, Τμηματάρχη Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Κυρία Ε.Χαλβατζά,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 180/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 180/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 180/2013/Β Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 180/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κ. *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα

24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου. ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα 24 Ιανουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: 161564/3036/2013 Πληροφορίες: κα Ευγενία Παπαδοπούλου ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Γραφείο ηµάρχου Κύπρου 10, Τ.Θ.1195 65403 - Καβάλα Θέµα: Αδυναµία άσκησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

και αναφορά της μόνιμης Διεύθυνσής της : «Ελ. Βενιζέλου.., Χολαργό».

και αναφορά της μόνιμης Διεύθυνσής της : «Ελ. Βενιζέλου.., Χολαργό». Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος Ανδρούτσου Οδ. 130 Τηλ.- Fax. 210-4171011 18532 - Πειραιάς e-mail: d.mariolis@dspeir.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 07/12/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ.Πρωτ. : 15321 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σχετ.: 15186 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008

ΣΧΕΤ : Η υπ αριθμό 290/2008 απόφαση της Δ.Ε. με αριθμό Πρωτ. 10450/30.06.2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 16-04 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 4976 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της έφεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου

Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων & Πρασίνου Δ/ΝΣΗ:Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 Τ.Κ.18900 ΤΗΛ:2104640271 FAX:2104644020 Αρ.Πρ.40 Αθήνα 25/02/2010 ΠΡΟΣ: -ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»)

Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη. ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 6 Ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις») Θέμα: Μη έγκαιρη και εμπεριστατωμένη απάντηση σε αίτημα διαγωνιζόμενου για την παραβίαση των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ. 3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 115/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 115/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Tμημα Γάμων Θανάτων gamoi.thanatoi@cityofathens.gr 2) Kύριο *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων,

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή του. Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 4 του ν. 4205/2013 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κοινοποιούμε τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα