Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)"

Transcript

1 Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Ξαλεπηζηήκην (ΔΑΞ) Ξηπρηνχρνο Γηνίθεζεο Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΡΔΗ Αζελψλ Γηδαθηηθή Δκπεηξία ΝΡΔΘ-ΗΔΘ Αλαβχζζνπ, Θαζεγήηξηα ζηα ηκήκαηα Μελνδνρεηαθψλ πεξεζηψλ, Καγεηξηθήο Tέρλεο, Δηδηθφο μελνδνρεηαθψλ πεξεζηψλ θαη Ρξνθνδνζίαο & Δηδηθφο Θαιαζζνζεξαπείαο Spa.: Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ, Θεσξία πνδνρήο, Δξγαζηαθέο Πρέζεηο, Γηνίθεζε Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Κεραλνξγάλσζε πνδνρήο, εηδηθέο & ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, αξρέο ηνπξηζκνχ Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία: Best Western Esperia Palace Hotel: Ρκήκα πνδνρήο- main Courante (shift leader): ππνδνρή πειαηψλ, ηήξεζε ινγαξηαζκψλ, guest relationο, θξαηήζεηο, concierge, trainee orientation Γηαξθήο Δπηκφξθσζε Management & Organisational Behaviour. «Νη Γεκφζηεο Πρέζεηο ζηελ Μελνδνρεηαθή Δπηρείξεζε». «Βαζηθή Δθπαίδεπζε Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ». «Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ». Γεκ. Πρέζεηο & Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ Μελνδνρεηαθήο Δπηρείξεζεο». «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ». Γιψζζεο άιιεο γλψζεηο Αγγιηθή Γαιιηθή Ηζπαληθή ηηαιηθήο & πνξηνγαιηθήο γιψζζαο Άξηζηε γλψζε παθέησλ μελνδ. ινγηζκηθνχ : Smart Soft,Ermis. Κέινο ηνπ θφξνπκ γηα ζέκαηα ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ & Ρνπξηζκνχ. Κέινο ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ ΠΘΔ-ΝΡΔΘ 1

2 Αληώλεο ΠΞΙΗΛΖΠ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Ππνπδέο Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα: ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ, ΡΔΗ ΞΑΡΟΥΛ Γηνίθεζε Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ΗΔΘ Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζηνλ Μελνδνρεηαθφ Ρνκέα: 12 έηε ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΔΟΘΑ: MAITRE D HOTEL ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΓΑΠΡΟΝΛΝΚΝΗ: ΞΔΘΛΝΠ ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΞΔΟΗΒΝΙΝΠ: ΞΔΘΛΝΠ ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΑΡΙΑΛΡΗΠ : ΞΔΘΛΝΠ ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΣΑΛΓΟΖΠ: ΠΔΟΒΗΡΝΟΝΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΑΓΘΟΗΦΝΙΗΝ: ΞΔΘΛΝΠ ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑΠ Γηδαθηηθή Δκπεηξία ζηνλ Ρνπξηζκφ: 10 έηε 1 Ν θαη 2 ν ΔΘ ΞΔΗΟΑΗΑ, ΗΔΘ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ, ΘΖΦΗΠΗΑΠ, ΝΡΔΘ ΡΚΖΚΑ ΚΔΡΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ, ΘΔΘ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ, ΘΔΘ ΓΔΛΛΖΚΑΡΑ, ΘΔΘ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ, ΘΔΘ Λ.Α. ΠΑΚΝ, ΘΔΘ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ, ΘΔΘ ΦΝΠΠΑ, ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ, ΘΔΘ EUROTEAM, KEK EUROTRAINING ΘΔΘ ΘΑΛΑΙ, ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ, ΘΔΘ ΑΙΦΑ, ΘΔΘ ΓΗΑΙΝΠ, ΘΔΘ ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ ΘΔΘ ΚΑΛΥΙΑ, ΘΔΘ ΝΑΔΓ ΓΑΙΑΡΠΗΝ, ΘΔΘ ΝΑΔΓ ΚΝΠΣΑΡΝ, ΘΔΘ ΚΑΠΡΔΟ Έρεη Γηδάμεη ηα παξαθάησ αληηθείκελα: ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ, FOOD & BEVERAGE, CATERING, ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΚΗΘΟΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ, RECEPTION, ΝΟΝΦΝΘΝΚΗΑ, ΞΑΙΙΖΙΝΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ, ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΑΘΔΡΥΛ, ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΚΝΟΦΔΠ ΡΝΟΗΠΚΝ, ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ, ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ, ΑΔΟΝΞΝΟΗΘΝΗ ΛΑΙΝΗ 2

3 Ξαλαγηώηεο ΘΝΟΛΗΥΡΖΠ, Νηλνιόγνο Ν Ξαλαγηψηεο Θνξληψηεο, γελλήζεθε ην 1966, ζπνχδαζε Σεκεία θαη εμεηδηθεχηεθε ζηελ Νηλνινγία. Δπί ζεηξά εηψλ δηδαζθαιία ζε ζεκηλάξηα νηλνινγίαο θαη γεπζηγλσζίαο ηεο εηαηξίαο Ππκβνχισλ Ρερλνινγίαο θαη Κάξθεηηλγθ Νίλνπ «Νίλνο ν Αγαπεηφο». Γηα πνιιά ρξφληα ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο ΘΑΛΑΒΑ ΟΝΠΠΝΠ Α.Δ., ζε ζέκαηα νηλνινγηθήο εμέιημεο θαη ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ, νηλνινγηθή δηεχζπλζε, έξεπλα αγνξάο θαη ζέκαηα λνκνζεζίαο, πξνψζεζε, marketing, εμαγσγέο. Έλσζε Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Ιήκλνπ: Α. Ξξντζηάκελνο Νηλνπνηείνπ ( ). Απφ ην 1994, Πχκβνπινο Ρερλνινγίαο θαη Κάξθεηηλγθ Νίλνπ: Δθδφζεηο «Νίλνο ν Αγαπεηφο»: ππεχζπλνο παξαγσγήο εληχπσλ, βηβιίσλ θαη multimedia εθαξκνγψλ κε ζέκαηα νηλνινγίαο θαη γαζηξνλνκηθήο ελεκέξσζεο. 3

4 Iσάλλεο ΝΟΦΑΛΝΠ, Bartender κε 18 ρξόληα πξνϋπεξεζίαο Ηδηνθηήηεο ηεο Barequip.gr (νξγάλσζε θαη εκπνξία εμνπιηζκνχ bar) Ππνπδέο: Πρνιή ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ ( Π.Ρ.Δ ). Aristocrat Professional Bartenders Training Bar Management Training. Alex Beaumont premier hospitality training college of Australia Bar & Cocktail course. Θπξηφηεξεο Θέζεηο εξγαζίαο σο πξντζηάκελνο Bar θαη bartender: King George Palace Hotel 5* Αζήλα Anassa Hotel 5* Θχπξνο Grecotel Corfu Imperial Hotel 5* Θέξθπξα Macedonia Palace Hotel 5* Θεζζαινλίθε 4

5 Ξνύιηνπ Καξίλα, Ρερλνιόγνο Ρξνθίκσλ, ΚSc Γηαρείξηζε Ξνηόηεηαο Ππνπδέο 2005 έσο 2010: MSc in Quality Management (Γηαρείξηζε Ξνηφηεηαο), University of West of Scotland : Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ, Ρ.Δ.Η. Αζήλαο Δξγαζηαθή / Γηδαθηηθή εκπεηξία 10/2009-6/2010: Δθπαηδεχηξηα ζηα ΗΔΘ ζηελ εηδηθφηεηα «Δηδηθφο Δθαξκνγψλ Γηαηηεηηθήο» (δηδαζθφκελα καζήκαηα: Γηαηξνθή γεηψλ Αηφκσλ, Γηαηξνθή, Νξγάλσζε & Γηνίθεζε Γηαηηνινγηθψλ Σψξσλ θαη Σψξσλ Καδηθήο Δζηίαζεο) 10/2007-9/2009: Ππκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο (βειηηζηνπνίεζε πνηφηεηαο & έιεγρνο ζπλζεθψλ παξαζθεπήο πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο) 11/ /2008: πάιιεινο ζην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, ζηε Γ/λζε Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο, Ρκήκα Θξέαηνο θαη Ρκήκα πνπξντφλησλ (λνκνζεζία, θαηαγξαθή πηζηνπνηεηηθψλ ηξνθίκσλ, έιεγρνο θαη θαηαγξαθή αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ) 3/2006 9/2007: πάιιεινο ζηα ηκήκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαζθεπήο ηξνθίκσλ ζηελ εηαηξία Marinopoulos 12/2004-5/2005: πεχζπλε πνηφηεηαο ζην ηκήκα παξαγσγήο ζηε ΓΔΙΡΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΞΑΓΥΡΝ Α.Δ 9/2004 2/2005: νξγάλσζε, παξαγσγή, ηππνπνίεζε & πξνψζεζε ηξνθίκσλ θαη ζηέιερνο εθαξκνγήο & εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο HACCP. 5/2002 6/2004: Ππκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γάιαθηνο, Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ (κειέηε ησλ θπζηθνρεκηθψλ κεηαβνιψλ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζή ηνπο) 4/2003-3/2004: Βνεζφο Δξγαζηεξίνπ Ρερλνινγίαο & Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ Γάιαθηνο, ζην Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ, ζην ΡΔΗ Αζήλαο. 5

6 Θπξηαθάθε Καξία, Σεκηθόο Κεραληθόο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Αξηνπνηία Εαραξνπιαζηηθή Ππνπδέο - Δπηκόξθσζε Γηπισκαηνχρνο Σεκηθφο Κεραληθφο, Ξνιπηερληθή Πρνιή Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. Ρκήκα Σεκηθψλ Κεραληθψλ Πεκηλάξην «Δπηζεσξεηέο Ξνηφηεηαο (Ππζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο πνπ ζηεξίδνληαη ζην Ξξφηππν ISO 9001:2000».» Πεκηλάξην «Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 22000:2005» Πεκηλάξην «GMPs Ξνηφηεηαο & Αζθάιεηαο ΡΟΝΦΗΚΥΛ» Πεκηλάξην «Νξγαλνιεπηηθή Δμέηαζε Αξηνζθεπαζκάησλ» Πεκηλάξην «Κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ηξνθίκσλ» Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία : πεχζπλε Ξνηφηεηαο & Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ ζην εξγνζηάζην Δ.Η. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ Α.Δ, Βηνκεραλία Ρξνθίκσλ θαη Δηδψλ Γηαηξνθήο, κε αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο: πεχζπλε παξαθνινχζεζεο - εθαξκνγήο Ππζηήκαηνο Ξνηφηεηαο ISO 9001:2000 Κέινο νκάδαο αλάπηπμεο θαη ζχληαμεο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ ISO 22000:2005 (HACCP) Ππληνλίζηξηα Νκάδαο Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ. πεχζπλε εξγαζηεξίνπ Ξ.Δ.(NIR, Φαξηλνγξάθνο Δμηελζηνγξάθνο BRABENDDER, texture Analyzer θ.α.) πεχζπλε ειέγρνπ εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ (α πιψλ & πιηθψλ ζπζθεπαζίαο) θαζψο θαη ειέγρνπ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο. πεχζπλε νξγάλσζεο ησλ πιάλσλ νξγαλνιεπηηθνχ ειέγρνπ (panel δνθηκαζηψλ) πεχζπλε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ εξγνζηαζίνπ ζε ζέκαηα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ (GMPs & GHPs). Δξγαζία ζε πεξηβάιινλ Sap (Key User ) ζην Module QM. Δθαξκνγή SPC (Statistical process control) δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 6

7 Ιεπηέξεο ΙΑΕΑΟΝ, top Chef Γελλεκέλνο ζηνλ Ξεηξαηά ην 1952 απφ παηέξα θαξαβνκάγεηξα, δελ ζθέθηεθε πνηέ λα αθνινπζήζεη ζηε δσή ηνπ δηαθνξεηηθή πνξεία. Πε ειηθία 13 εηψλ δήηεζε απφ ηνλ παηέξα ηνπ ζηηο δηαθνπέο ηνπ ζρνιείνπ, λα πάεη καδί ηνπ. Απφ ηφηε δελ κπφξεζε πνηέ λα βγάιεη απφ ηε κλήκε ηνπ ην παλεγχξη ηεο θνπδίλαο. Θνληά ζηνλ παηέξα ηνπ έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα κέζα ζηηο θνπδίλεο ησλ θαξαβηψλ. Απφ ηα 18 ηνπ θαη κέρξη ηα 20 βξέζεθε ζηελ Ηηαιία θάλνληαο φιεο ηηο δνπιεηέο κέζα ζηε θνπδίλα. Ρν 1974 βξίζθεηαη ζηελ Ρπλεζία θαη ζην Καξφθν δνπιεχνληαο ηηο εζληθέο ηνπο θνπδίλεο. Δπηζηξέθεη έλα ρξφλν αξγφηεξα ζηελ Διιάδα θαη θεχγεη ζαλ πξψηνο κάγεηξαο ζηα θξνπαδηεξφπινηα. Ρν 1987 απνθαζίδεη λα θηηάμεη κηα θνπδίλα πνπ δελ ζα θνπλά. Έηζη γελληέηαη ην Βαξνχιθν, πνπ παξφηη δελ θνπλάεη, αθνινπζεί πηζηά ηηο ζαιαζζηλέο κλήκεο ζηελ δεκηνπξγηθή καγεηξηθή. Ν Ιεχηεξεο Ιαδάξνπ έρεη εθπξνζσπήζεη ηελ Διιεληθή θνπδίλα θαη ην Δμαηξεηηθφ Ξαξζέλν Διαηφιαδν ζηελ Ηαπσλία, ζηελ Αξγεληηλή θαη ζηελ Ακεξηθή. Ρν 2000 πξνζεθιήζε απφ ην "Αζήλα 2004" θαη εθπξνζψπεζε ηελ Διιεληθή καγεηξηθή ζηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Πίδλευ. Ρν «Βαξνχιθν», πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί πξηλ απφ 17 ρξφληα, θαηέρεη απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2002 δηάθξηζε ελφο αζηεξηνχ Michelin γηα ηελ ειιεληθή δεκηνπξγηθή ηνπ θνπδίλα ε νπνία βαζίδεηαη θπξίσο ζε πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε ζάιαζζα, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Διιάδαο. Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2002 ην Βαξνχιθν έρεη έλα αζηέξη Michelin. Ρν ΒΑΟΝΙΘΝ επί ζεηξά εηψλ θεξδίδεη ην Βξαβείν «Σξπζφο Πθνχθνο» απφ ην πεξηνδηθφ Αζελφξακα, ζηελ θαηεγνξία Διιεληθή Γεκηνπξγηθή Θνπδίλα. 7

8 Αιέμαλδξνο ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΞΝΙΝΠ, Chef Ν Αιέμαλδξνο Σαξαιακπφπνπινο είλαη απφθνηηνο ηεο Πρνιήο Ρνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ ζηηο εηδηθφηεηεο «Καγεηξηθή Ρέρλε» θαη «Μελνδνρεηαθή Δζηηαηνξηθή Ρερληθή». Έρεη Γίπισκα Καγεηξηθήο θαη Εαραξνπιαζηηθήο Ρέρλεο ηνπ Le Cordon Bleu Culinary Academie ηνπ Ινλδίλνπ. Θαηέρεη επίζεο Γίπισκα γηεηλήο Ρξνθίκσλ ηνπ The Royal Institute of Public Health ηεο Αγγιίαο. Έρεη εξγαζηεί σο chef ζε πνιιά κεγάια θαη γλσζηά εζηηαηόξηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Κεγάιε Βξεηαλία, φπσο ελδεηθηηθά: Olive Garden (Μελνδ. ΡΗΡΑΛΗΑ, Αζήλα) Club Hotel Casino (Ινπηξάθη) Sofitel St. James (London) The Muse Restaurant (London) Original Sin Prive Cuisine (Αζήλα) Golden Age Hotel (Αζήλα) Γηαζέηεη πνιπεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ΗΔΘ σο θαζεγεηήο Καγεηξηθήο Ρέρλεο Δίλαη εμεηαζηήο πηζηνπνίεζεο απνθνίησλ ΗΔΘ. Δίλαη ζχκβνπινο Δηαηξείαο Δμαγσγψλ Διιεληθψλ Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ Ππλεξγάδεηαη κε ηνλ Ρειενπηηθό Πηαζκό ΑΛΡ1, φπνπ θάλεη εβδνκαδηαίεο παξνπζηάζεηο «Κνξηαθήο Γαζηξνλνκίαο» ζηελ εθπνκπή «7 κε 11 καδί». 8

9 Λίθνο ΛΡΑΛΝΠ, Chef Ν Nίθνο Ληάλνο είλαη chef, απόθνηηνο ηεο θξαηηθήο ζρνιήο καγεηξηθήο. Γηαζέηεη πινύζηα επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ (Ηηαιία, Γαιιία). Απφ ην 1994 έρεη εξγαζηεί σο chef ζε πιεζψξα εζηηαηνξίσλ θαη κεγάινπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο (CEDEFOP) θαη έρεη αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθηέιεζε menu ζε πξεζβείεο θαη ρψξνπο εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά έρεη εξγαζηεί σο chef ζηα εζηηαηφξηα: Grand Resort (Ιαγνλήζη), Paper Moon (Αζήλα θαη Κηιάλν), White Satin (Αξάρσβα), Les Templiers (Λίθαηα, France) Δπίζεο, είλαη ζύκβνπινο κεγάινπ εθδνηηθνύ νίθνπ ζηνλ ηνκέα ησλ βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ καγεηξηθήο θαη ζύκβνπινο γλσζηήο πνιπεζληθήο εηαηξείαο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. 9

10 Γθίθαο Μελάθεο, Chef ζήκεξα: Δξγαζία σο Chef ζην βξαβεπκέλν εζηηαηφξην ALERIA (Bξαβεία Διιεληθήο Kνπδίλαο, πεξηνδηθφ Αζελφξακα) : Δξγαζία ζην restaurant café Θνπδίλα Breeze cafe σο chef (Βξαβείν Gourmet ηεο Θπξηαθάηηθεο Διεπζεξνηππίαο ζηελ θαηεγνξία Άθημε ηεο ρξνληάο θαη Βξαβείν ζηελ θαηεγνξία Brasserie- Bistrot ) Κάηνο 2012: Ππκκεηνρή σο πξνζθεθιεκέλνο Chef ζην εηήζην θεζηηβάι γαζηξνλνκίαο Sani Gourmet Festival : Δξγαζία ζην εζηηαηφξην Σπονδή βξαβεπκέλν κε 2 αζηέξηα Michelin σο Κάγεηξαο Α (Chef de partie) : Δξγαζία ζην εζηηαηφξην πνιπηειείαο Βoschetto σο Κάγεηξαο Α (Sous chef) : Ξξσηλή απαζρφιεζε ζην catering Αria Γεύζεων σο Κάγεηξαο Α : Ξξσηλή εξγαζία ζηελ ηειενπηηθή ζεηξά Extreme make over σο chef 2003: Δξγαζία ζην εζηηαηφξην πνιπηειείαο Οπίζονηερ Λςκαβηηηού σο Κάγεηξαο Γ : Δξγαζία ζην εζηηαηφξην Φιλόξενο Σπίηι σο Κάγεηξαο Γ 10

11 ΘΗΡΠΑΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ, chef ΑΞΝΦΝΗΡΝΠ ΠΣΝΙΖΠ ΚΑΓΔΗΟΥΛ ΕΑΣ/ΠΡΥΛ ΝΑΔΓ Certificate of Attendance Άξηζηε πνηνηηθή Δμππεξέηεζε-πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πειάηεο Certificate Approved IRCA Food Safety Management Systems Auditor/lead auditor Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ ΔΦΔΡ ζηηο Βαζηθέο Αξρέο ζηελ γηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Ρξνθίκσλ Ξξνυπεξεζία Executive Chef ζην Δζηηαηφξην «1055» ηνπ Θαδίλν Ξάξλεζαο SOUS-CHEF ΘΑΕΗΛΝ ΞΑΟΛΖΘΑΠ 10/07-10/12 SOUS-CHEF ΘΡΖΚΑ ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 04/05 10/07 SOUS-CHEF ΜΔΛΝΓ.ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 06/02 04/05 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Α ΜΔΛΝΓ.ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 11/99 06/02 SOUS-CHEF «FAR EAST ΓΙΦΑΓΑΠ» 02/98 11/99 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Α CATERING «ΓΗΔΘΛΔΠ» 10/97 02/98 ΞΔΘ. ΚΑΓΔΗΟΑΠ ΜΔΛΝΓ.«ΓΑΦΛΖ» ΠΑΚΝΠ 04/97-10/97 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Β «FAR EAST ΘΖΦΗΠΗΑΠ» 05/96 04/97 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Α «SHANGRI-LA» ΞΙΥΡΝ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΠΡΝ ΞΙΝΗΝ THOMAS II 03/96 05/96 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Β VARDIS ΜΔΛΝΓ.ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 04/94 03/96 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Γ ΜΔΛΝΓ. ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 05/93 04/94 MERCEDES RESTAURANT (1996) POLITIA TENNIS CLUB (1997) ΑΟΣΑΗΥΛ ΓΔΠΔΗΠ (1999) 11

12 Αζαλαζίνπ Άγγεινο, chef Απφθνηηνο Πρνιήο Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ΗΔΘ Ξξνυπεξεζία GIGI BURGER, (Γηφλπζνο Αηηηθήο) Kitchen Bar, Γηεζλήο Θνπδίλα (Άιηκνο), Pil Poul, Gourmet Γαιιηθή Θνπδίλα (Αζήλα), Bread & Butter, Δζηηαηφξην Γηεζλήο Θνπδίλα (Αζήλα) Santa Marina Daniele s, gourmet Γηεζλήο Θνπδίλα (Κχθνλνο) Paper Moon, Δζηηαηφξην Ηηαιηθή Θνπδίλα (Κηιάλν, Αζήλα) Blue Water Catering, Νξγάλσζε Γεμηψζεσλ, (Βνχια Αηηηθήο) Golden Touch, VIP Private Cooking and Catering, (Καξνχζη) Θακάξεο, Δζηηαηφξην Γηεζλήο Γεκηνπξγηθή Θνπδίλα (Κχθνλνο) Deal s, Δζηηαηφξην Γηεζλήο Θνπδίλα (Λέν Τπρηθφ) Ξαξακχζη, Γεκηνπξγηθή Διιεληθή Θνπδίλα (Τπξξή, Αζήλα) άδεο, Γαιιηθή Θνπδίλα, (Γαιάηζη) Follie, Γηεζλήο Θνπδίλα, (Πίθλνο) Puzzle, Γεκηνπξγηθή Θνπδίλα, Λέν Ζξάθιεην Nouvelle Vague, Γηεζλήο Διιεληθή Θνπδίλα, Θνισλάθη 12

13 Θνξδαιήο Ξαλαγηώηεο, chef Ξηπρηνχρνο ΗΔΘ Καγεηξηθήο Πποϋπηπεζία Δζηηαηφξην «1055» ηνπ μελνδνρείνπ Regency Mont Parnes (Θαδίλν Ξάξλεζαο) Μελνδνρείν Royal Olympic, Αζήλα Restaurant Bar Memories, Αζήλα Restaurant Bar Jonas, Αζήλα Μελνδνρείν SOFITEL, Αεξνδξφκην Αζήλαο Catering ΞΙΔΗΑΓΔΠ, Ξεξηζηέξη Catering ROYAL FLARE, Λέν Φάιεξν Catering ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ, Αζήλα Dionysos Palace, Αίζνπζα Γεμηψζεσλ Gene Kelly The Dance Club, Αίζνπζα Γεμηψζεσλ 13

14 Ξαπαγηάλλεο Ξαλαγηώηεο, chef : Απφθνηηνο Πρνιή Καγεηξηθήο ΔΝΡ (Chef) Ξξνυπεξεζία Ηνπι 2012-ζήκεξα: Yacht ΝΛΔΗΟΝ, Executive Chef, Αζήλα Ηνπλ 2010-Ηαλ2012: Yacht Tyndareo, Executive Private Chef, Αζήλα Γεθ Καξ 2010: Executive Private Chef γηα ηνλ Θσλζηαληίλν Γνπιαλδξή, Γθζηάαλη, Ινλδίλν, Ξφξην Σέιη Νθη-Γεθ 2007: Διιεληθφο Νξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ΝΞΔ), Sous Chef, Θνισλία, Γεξκαλία Πεπ-Νθη 2007 : ζηνλ εμνρφηαην Δκίξε Shaikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani. Ληφρα, Θαηάξ Απγ-Γεθ 2007: ζηνλ εμνρφηαην Θσλζηαληίλν, πξψελ βαζηιηά ηεο Διιάδαο, Executive Chef, Ξφξην Σέιη Απξ-Ηνπι 2007: Cosi Restaurant-Bar, (Consultant Executive Chef ) Athens Καξ-Απξ 2007: Διιεληθφο Νξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ΝΞΔ) (Sous Chef), Ινλδίλν Λνε-Φεβ 2007: Aristi Mountain Resort, (Consultant Executive Chef), Εαγφξηα Ζπείξνπ Απξ-Νθη 2006: Anthoussa Spa Resort Hotel (Executive Chef), Θξήηε Απξ 2003-Φεβ 2006: Aquamarina Resort (Executive Chef), Ξάξνο Γεθ 2002-Ηαλ 2003: The Old Parliament Restaurant (Chef), Αζήλα Λνε 2001-Λνε 2002: Nafplia Palace Hotel (Chef), Λαχπιην Apr 2000 Oct 2001: 1800 Gourmet Restaurant (Chef), Παληνξίλε Απξ 1999-Απξ 2000: 1800 Gourmet Restaurant (Junior Chef), Παληνξίλε Ηνπλ Λνε 1998: Rithimna Beach Hotel (Junior Chef), Θξήηε Ηαλ 1997-Ηνπλ 1998: Ιέζρε Αμησκαηηθψλ (Executive Chef) (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζηελ Ξνιεκηθή Αεξνπνξία) Απξ-Πεπ 1996: Rhodes Imperial Hilton (πξαθηηθή άζθεζε), Οφδνο Απξ-Πεπ 1995: Coral Hotel, (πξαθηηθή άζθεζε), Αζήλα 14

15 ΞΑΞΑΛΡΥΛΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ, pastry chef Απφθνηηνο Πρνιήο Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Αλαβχζζνπ, κε εηδηθφηεηα Εαραξνπιαζηηθήο Ξαξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ HACCP-& ISO Ξαξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ΡΝ ΔΜΞΛΝ ΚΑΟΘΔΡΗΓΘ ΚΔΙΝΠ ΡΝ CHEF CLUB ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Ξξνυπεξεζία ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2006-ΔΥΠ ΘΑΗ ΠΖΚΔΟΑ: N.J.V ATHENS PLAZA ASS.PASTRY CHEF ΚΑΗΝΠ 2013-ΔΥΠ ΘΑΗ ΠΖΚΔΟΑ: ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο «A bit of Greece-Marketing Services & Exports» ΥΠ ΠΚΒΝΙΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΠΔΞΡΔΚΒΟΖΠ 2004-ΦΔΟΝΑΟΗΝΠ 2006: ΠΡΝ ΗΠΞΑΛΗΘΝ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΚΑΝR ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ ΥΠ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΖΠ. ΚΑΗΝΠ 2003 ΑΓΝΠΡΝΠ 2004: ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΘΑΗ ΠΡΝ ΘΡΖΚΑ PENTELIKON ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΡΝ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ ΥΠ ΒΝΖΘΝΠ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΖ. ΗΝΛΗΝΠ 2001 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2001 : ΠΡΝ ΘΡΖΚΑ PENTELIKON ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΡΝ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ ΥΠ EXTRA. IOYNIOΠ 2001 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 2001: ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ NJV ATHENS PLAZA ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΡΝ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ. ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2001: EXTRA ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ NJV ATHENS PLAZA STO TMHMA ZAXAΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ. ΚΑΗΝΠ 2000 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 2000: ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ DIVANI APOLLON PALACE ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ. ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2001: EXTRA ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ DIVANI APOLLON PALACE ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΡΝ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΔΗΝ. ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ N.J.V ATHENS PLAZA: ΞΟΥΡΖ ΘΔΠΖ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΝ ΓΙΘΝ ΞΝ ΝΟΓΑΛΥΠΔ Ζ ΓΑΙΙΗΘΖ ΞΟΔΠΒΔΗΑ ΚΔ ΔΞΑΘΙΝ ΔΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΡΑΜΗΓΗ ΠΡΝ ΞΑΟΗΠΗ. ΑΟΡΝΕΑ 2001:ΑΠΖΚΔΛΗΝ ΚΔΡΑΙΙΗΝ ΠΡΖΛ ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΖ ΑΟΡΝΞΝΗΗΑ ΛΔΥΛ. 2 ε ΓΑΠΡΟΝΛΝΚΗΘΖ ΠΛΑΛΡΖΠΖ ΓΔΜΗΝΡΔΣΛΗΑΠ: ΑΠΖΚΔΛΗΝ ΚΔΡΑΙΙΗΝ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΔΠ ΠΛΘΔΠΔΗΠ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΗΘΖΠ. 2 ε ΓΑΠΡΟΝΛΝΚΗΘΖ ΠΛΑΛΡΖΠΖ ΓΔΜΗΝΡΔΣΛΗΑΠ:ΣΑΙΘΗΛΝ ΚΔΡΑΙΙΗΝ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΕΔΠΡΝ ΓΙΘΝ. 15

16 Ξαληνύδεο Ππύξνο, pastry chef Ξηπρηνχρνο Πρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο ΔΝΡ Ξξνυπεξεζία 2011-ζήκεξα: Ήιηνο θαη Γαία ΔΞΔ, Αζήλα, Γηεπζπληήο Ξαξαγσγήο : Master Martini Hellas ΔΞΔ, Αζήλα, Ρερληθφο Πχκβνπινο Εαραξνπιαζηηθήο : ΘΑΛΑΘΖΠ, Ρερληθφο Πχκβνπινο Εαραξνπιαζηηθήο : Δζηηαηφξην ΗΘΑΘΖ, Ιαηκφο Βνπιηαγκέλεο, pastry chef 2001: Θαθέ Δζηηαηφξην ΔΛ ΞΙΥ, Βνπιηαγκέλε, Assistant pastry maker 1998: Hyatt Regency Casino Mont Parnes, Αζήλα, πξαθηηθή άζθεζε δαραξνπιαζηηθήο 1998: Hotel Esperia Palace (Best Western Union Hotels), δαραξνπιαζηηθήο 16

17 Ξαληνύδεο Γηάλλεο, Chef - Pastry Chef Δηδηθόο Αξηνπνηίαο Ξηπρίν Πρνιήο Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Οφδνπ Evergreen, Kitchen manager Evergreen, πεχζπλνο Αξηνπνηείνπ Big Blue Yachting, Δμσηεξηθφο Ππλεξγάηεο Jokey s Club, πεχζπλνο Γεμηψζεσλ «Ληάθαο» Αξηνπνηία Εαραξνπιαζηηθή, Α Αξηνπνηφο Μελνδνρείν STRATOS VASILIKOS, Αζήλα, Α Κάγεηξαο Blue Water Catering, Αζήλα, Sous Chef Θξνπαδηεξφπινην HARMONY G, Chef Δζηηαηφξην Κεζνγεηαθήο Θνπδίλαο ΑΗΝΙΗΠ, Αζήλα, Chef Μελνδνρείν LEDRA MARIOTT, Αζήλα, Β Κάγεηξαο Δζηηαηφξην Κεζνγεηαθήο Θνπδίλαο «ΠΡΝΠ 7 ΑΛΔΚΝΠ», Αζήλα, Β Κάγεηξαο 17

18 Βαζίιεο Κπέθαο, chef Ξηπρίν Καγεηξηθήο απφ ηελ Πρνιή Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Ξνιπεηήο δηδαθηηθή εκπεηξία ζε ΗΔΘ θαη ζρνιέο καγεηξηθήο Ππκκεηνρή σο παξνπζηαζηήο εθπαηδεπηήο ζε ζεκηλάξηα καγεηξηθήο θαη ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο καγεηξηθήο Θέζεηο εξγαζίαο σο chef ζήκεξα: Ξξνεδξηθφ Κέγαξν: ζπκκεηνρή ζε γεχκαηα δεμηψζεηο πνπ παξαζέηεη ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζε επηζήκνπο άιισλ θξαηψλ Πήκεξα: Executive Chef ζην ELECTRA PALACE HOTEL (Αζήλα) : Executive Chef ζην THEOXENIA HOTEL (Θεθηζηά) Κέγαξν Καμίκνπ (ζπκκεηνρή ζηηο δεμηψζεηο πξσζππνπξγψλ) : ASTIR PALACE Βνπιηαγκέλεο ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΑΓΔΗΟΗΘΖΠ 1997, Θεζζαινλίθε: Σξπζφ Κεηάιιην 2000, Αζήλα: Σάιθηλν Κεηάιιην 2000, Αγγιία: Ξαλεπξσπατθή Γηάθξηζε 2002, Αζήλα: Σξπζφ Κεηάιιην 18

19 Θνζκάο ΚΑΟΗΛΝΠ, pastry Chef Pastry Chef ζην εζηηαηφξην MATSUHISA ATHENS (Σξπζόο Πθνύθνο 2010), ηνπ Μελνδνρείνπ Αζηέξαο Βνπιηαγκέλεο, ζηελ Αζήλα Pastry Chef ζην COSTA NAVARINO Head Pastry Chef ζην εζηηαηφξην NOBU, ζην μελνδνρείν St. Moritz Butrutts Palace (5 αζηέξσλ), ζην ρεηκεξηλφ ζέξεηξν ηνπ Παίλ Κόξηηδ ηεο Διβεηίαο Chef de partie ηνπ εζηηαηνξίνπ MATSUHISHA MYKONOS ζην μελνδνρείν Belvedere Hotel (Small Luxury Hotels) Chef de partie ζην NOBU BAUR AU LAC, ζηελ Επξίρε ηεο Διβεηίαο (5 αζηέξσλ) Chef de partie ζην εζηηαηφξην ΙΗΘΝΠ, ζηελ πεξηνρή Τπξξή, ζηελ Αζήλα. Demi-Chef de partie ζηελ gourmet Brasserie ΑΟΣΗΞΔΙΑΓΝΠ, ζην μελνδνρείν GRECOTEL MYKONOS BLUE (5 αζηέξσλ), ζηελ Κχθνλν Demi-Chef de partie ζην γθνπξκέ εζηηαηόξην ΝΗ ΞΝΗΖΡΔΠ ΡΝ ΑΗΓΑΗΝ, ζην μελνδνρείν GRECOTEL MYKONOS BLUE (5 αζηέξσλ), ζηελ παξαιία Ταξνχ, ζηελ Κχθνλν 19

20 ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΑΟΑΘΑΠ, pastry Chef 11/2012 «Titania», Μελνδνρείν, Αζήλα Pastry chef, πιήξνπο απαζρφιεζεο πνζηήξημε ζηελ παξαζθεπή εηδηθψλ εδεζκάησλ Κπνπθέ πξσηλνχ κπνπθέ (θαηαιφγνπ-αια θαξη).γάκσλ θαη δεμηψζεσλ. 05/ /2011 «Κύθνλνο Βlue», Crecotel exclusive Resort Μελνδνρείν, Κχθνλνο Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο πνζηήξημε ζηελ παξαζθεπή εηδηθψλ εδεζκάησλ Κπνπθέ πξσηλνχ κπνπθέ (θαηαιφγνπ-αια θαξη). Γάκσλ θαη δεμηψζεσλ. 10/ /2011 «Αζπκαξίηεο», Ππύξνο ΜαγνξάξεοΕαραξνπιαζηείν, Πχξνο Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο πνζηήξημε ζηελ παξαζθεπή εδεζκάησλ, ππεχζπλνοπαξαγγειηψλ, εηδηθψλ εδεζκάησλ πςειψλ απαηηήζεσλ. 04/ /2009 «Interni» Δζηηαηφξην-Bar, Καηνγηάλληα ΚπθφλνπΕαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο Ξαξαζθεπή εδεζκάησλ/αξηνπαξαζθεπαζκάησλ θαηαιφγνπ, πξνεηνηκαζία εηδηθψλ εδεζκάησλ 12/ /2009 «Paper Moon/Bread Butter» Cafè-Δζηηαηφξην, Δκπνξηθφ θέληξν Attica, Αζήλα Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο Ξαξαζθεπή δεζκάησλ/αξηνπαξαζθεπαζκάησλ θαηαιφγνπ, πξνεηνηκαζία εηδηθψλ εδεζκάησλ κπνπθέ δεμηψζεσλ 2/2006-5/2006 θαη «Νξίδνληεο», Όκηινο Θαζηειόξηδν 9/ /2008Cafè-Δζηηαηφξην, Ιπθαβεηηφο, Αζήλα Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο Ξαξαζθεπή δεζκάησλ/αξηνπαξαζθεπαζκάησλ θαηαιφγνπ, πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε εδεζκάησλ ala carte, νξγάλσζε θαηαιφγνπ αλά εμάκελν ζε ζπλεξγαζία κε chef 6/2007 8/2007 «Vive Mare» Cafè-Δζηηαηφξην, Βνχια Αηηηθήο Εαραξνπιάζηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο Ξξνεηνηκαζία εδεζκάησλ, ala carte 6/2006-8/2006 «Elounda Village» Μελνδνρεηαθή κνλάδα, Δινχληα Θξήηεο Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο Δπηκέιεηα-παξαζθεπή πξσηλνχ 20

Taste & Tourism School

Taste & Tourism School Taste & Tourism School ΚΑΓΔΗΟΗΘΖ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΗΘΖ ΑΟΡΝΞΝΗΦΑ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Ιεπηέξεο ΙΑΕΑΟΝ, top Chef Γελλεκέλνο ζηνλ Ξεηξαηά ην 1952 απφ παηέξα θαξαβνκάγεηξα, δελ ζθέθηεθε πνηέ λα αθνινπζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School. Ελβίρα ΙΓΓΛΕΣΗ, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (M.Sc.)

Taste & Tourism School. Ελβίρα ΙΓΓΛΕΣΗ, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (M.Sc.) Taste & Tourism School ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Ελβίρα ΙΓΓΛΕΣΗ, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (M.Sc.) Εκπαίδευση Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School

Taste & Tourism School Taste & Tourism School ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Λευτέρης ΛΑΖΑΡΟΥ, top Chef Γεννημένος στον Πειραιά το 1952 από πατέρα καραβομάγειρα, δεν σκέφτηκε ποτέ να ακολουθήσει

Διαβάστε περισσότερα

PRAXIS Taste & Tourism School ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

PRAXIS Taste & Tourism School ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών PRAXIS Taste & Tourism School ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Λευτέρης ΛΑΖΑΡΟΥ, top Chef Γεννημένος στον Πειραιά το 1952 από πατέρα καραβομάγειρα, δεν σκέφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School

Taste & Tourism School Taste & Tourism School ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Οι πιο ταλαντούχοι Chefs και Pastry Chefs, διδάσκουν στο πιο Ποιοτικό Εκπαιδευτήριο Αλέξανδρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Chef Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διοργανωτής.

Ο διοργανωτής. Ta καλύτερα ξενοδοχεία θα είναι και πάλι εδώ 24-25 Νοεμβρίου 2016 Ο διοργανωτής Η SWOT δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού και εξειδικεύεται στη Διαχείριση & Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο διοργανωτής.

Ο διοργανωτής. Ta καλύτερα ξενοδοχεία θα είναι και πάλι εδώ 24-25 Νοεμβρίου 2016 Ο διοργανωτής Η SWOT δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού και εξειδικεύεται στη Διαχείριση & Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διοργανωτής.

Ο διοργανωτής. Ta καλύτερα ξενοδοχεία θα είναι και πάλι εδώ 24-25 Νοεμβρίου 2016 Ο διοργανωτής Η SWOT δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού και εξειδικεύεται στη Διαχείριση & Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη

νη εγγξαθέο ζπλερίδνληαη ΞΟΝΠΥΞΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ & ΑΡΝΓΛΥΠΗΑ XC 1700 LIFE COACHING:Εήζε ηε Εσή πνπ Θέιεηο! Ρδσξηδίλα Ππέληδνπ 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4 6 170 ΛΔΝ XP 0123 ΝΟΗΑ ΘΑΗ ΝΗΘΔΗΝΡΖΡΑ ΠΡΗΠ ΓΗΑΞΟΝΠΥΞΗΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ Ονύια Ξαπαζένπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120»

ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 120» Σα νλόκαηα ησλ ηπρεξώλ πνπ πξνέθπςαλ ύζηεξα από ηελ ειεθηξνληθή θιήξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηνπ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ Λεκνλή ζηηο 16 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015

Ermis Production Τίτλος Συμμετοχής:ΙΚΕΑ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 2015 Τίτλος : Προϊόν/Υπηρεσία (Brand Name): Εταιρία/Πελάτης: Είδος Προϊόντος/Υπηρεσίας: ΓΕΤΕΙ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΙΚΕΑ HOUSE MARKET / ΟΜΙΛΟ FOURLIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ Ημερομηνία Διεξαγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Ρειέθσλν: 2310792687 FAX: 2310512122 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ : Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΝΘΔ)

ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΝΘΔ) 2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΈΟΓΝ: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΖΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΕΖΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΝ ΓΖΟΑΛΠΖΠ» ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 TREK CONSULTING ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Κερδίστε με την κάρτα σας

Κερδίστε με την κάρτα σας / 2,5% 1 210 7223784 5% 54 210 3302136 ALTAMIRA 3% 36 210 3614695 CARTONE 5% & 41 210 3450202 FURIN KAZAN 4% 2 210 3229170 LA PASTERIA 5%. 309 210 2236295 LA PASTERIA 5% 9 210 3240133 LA PASTERIA 5% 18

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα