Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)"

Transcript

1 Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Ξαλεπηζηήκην (ΔΑΞ) Ξηπρηνχρνο Γηνίθεζεο Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ΡΔΗ Αζελψλ Γηδαθηηθή Δκπεηξία ΝΡΔΘ-ΗΔΘ Αλαβχζζνπ, Θαζεγήηξηα ζηα ηκήκαηα Μελνδνρεηαθψλ πεξεζηψλ, Καγεηξηθήο Tέρλεο, Δηδηθφο μελνδνρεηαθψλ πεξεζηψλ θαη Ρξνθνδνζίαο & Δηδηθφο Θαιαζζνζεξαπείαο Spa.: Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ, Θεσξία πνδνρήο, Δξγαζηαθέο Πρέζεηο, Γηνίθεζε Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Κεραλνξγάλσζε πνδνρήο, εηδηθέο & ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, αξρέο ηνπξηζκνχ Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία: Best Western Esperia Palace Hotel: Ρκήκα πνδνρήο- main Courante (shift leader): ππνδνρή πειαηψλ, ηήξεζε ινγαξηαζκψλ, guest relationο, θξαηήζεηο, concierge, trainee orientation Γηαξθήο Δπηκφξθσζε Management & Organisational Behaviour. «Νη Γεκφζηεο Πρέζεηο ζηελ Μελνδνρεηαθή Δπηρείξεζε». «Βαζηθή Δθπαίδεπζε Δμππεξέηεζεο Ξειαηψλ». «Ρνπξηζηηθφ Κάξθεηηλγθ». Γεκ. Πρέζεηο & Δμππεξέηεζε Ξειαηψλ Μελνδνρεηαθήο Δπηρείξεζεο». «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ». Γιψζζεο άιιεο γλψζεηο Αγγιηθή Γαιιηθή Ηζπαληθή ηηαιηθήο & πνξηνγαιηθήο γιψζζαο Άξηζηε γλψζε παθέησλ μελνδ. ινγηζκηθνχ : Smart Soft,Ermis. Κέινο ηνπ θφξνπκ γηα ζέκαηα ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ & Ρνπξηζκνχ. Κέινο ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ ΠΘΔ-ΝΡΔΘ 1

2 Αληώλεο ΠΞΙΗΛΖΠ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Ππνπδέο Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα: ΡΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ, Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ, ΡΔΗ ΞΑΡΟΥΛ Γηνίθεζε Μελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ΗΔΘ Δξγαζηαθή Δκπεηξία ζηνλ Μελνδνρεηαθφ Ρνκέα: 12 έηε ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΔΟΘΑ: MAITRE D HOTEL ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΓΑΠΡΟΝΛΝΚΝΗ: ΞΔΘΛΝΠ ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΞΔΟΗΒΝΙΝΠ: ΞΔΘΛΝΠ ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΑΡΙΑΛΡΗΠ : ΞΔΘΛΝΠ ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑΠ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΣΑΛΓΟΖΠ: ΠΔΟΒΗΡΝΟΝΠ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΑΓΘΟΗΦΝΙΗΝ: ΞΔΘΛΝΠ ΡΟΑΞΔΕΑΟΗΑΠ Γηδαθηηθή Δκπεηξία ζηνλ Ρνπξηζκφ: 10 έηε 1 Ν θαη 2 ν ΔΘ ΞΔΗΟΑΗΑ, ΗΔΘ ΣΑΙΑΛΓΟΗΝ, ΘΖΦΗΠΗΑΠ, ΝΡΔΘ ΡΚΖΚΑ ΚΔΡΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΔΟΔΛΑΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ, ΘΔΘ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ, ΘΔΘ ΓΔΛΛΖΚΑΡΑ, ΘΔΘ ΔΟΥΞΑΗΘΖ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑ, ΘΔΘ Λ.Α. ΠΑΚΝ, ΘΔΘ ΡΔΣΛΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ, ΘΔΘ ΦΝΠΠΑ, ΘΔΘ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ, ΘΔΘ EUROTEAM, KEK EUROTRAINING ΘΔΘ ΘΑΛΑΙ, ΘΔΘ ΔΞΗΘΔΛΡΟΝΛ, ΘΔΘ ΑΙΦΑ, ΘΔΘ ΓΗΑΙΝΠ, ΘΔΘ ΓΗΝΛ ΔΞΔΘΑ ΘΔΘ ΚΑΛΥΙΑ, ΘΔΘ ΝΑΔΓ ΓΑΙΑΡΠΗΝ, ΘΔΘ ΝΑΔΓ ΚΝΠΣΑΡΝ, ΘΔΘ ΚΑΠΡΔΟ Έρεη Γηδάμεη ηα παξαθάησ αληηθείκελα: ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΘΖ ΡΔΣΛΗΘΖ, FOOD & BEVERAGE, CATERING, ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖ ΞΔΙΑΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΚΗΘΟΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ, RECEPTION, ΝΟΝΦΝΘΝΚΗΑ, ΞΑΙΙΖΙΝΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ, ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΓΟΑΦΔΗΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΞΑΘΔΡΥΛ, ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΚΝΟΦΔΠ ΡΝΟΗΠΚΝ, ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ, ΓΖΚΝΠΗΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ, ΑΔΟΝΞΝΟΗΘΝΗ ΛΑΙΝΗ 2

3 Ξαλαγηώηεο ΘΝΟΛΗΥΡΖΠ, Νηλνιόγνο Ν Ξαλαγηψηεο Θνξληψηεο, γελλήζεθε ην 1966, ζπνχδαζε Σεκεία θαη εμεηδηθεχηεθε ζηελ Νηλνινγία. Δπί ζεηξά εηψλ δηδαζθαιία ζε ζεκηλάξηα νηλνινγίαο θαη γεπζηγλσζίαο ηεο εηαηξίαο Ππκβνχισλ Ρερλνινγίαο θαη Κάξθεηηλγθ Νίλνπ «Νίλνο ν Αγαπεηφο». Γηα πνιιά ρξφληα ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο ΘΑΛΑΒΑ ΟΝΠΠΝΠ Α.Δ., ζε ζέκαηα νηλνινγηθήο εμέιημεο θαη ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ, νηλνινγηθή δηεχζπλζε, έξεπλα αγνξάο θαη ζέκαηα λνκνζεζίαο, πξνψζεζε, marketing, εμαγσγέο. Έλσζε Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Ιήκλνπ: Α. Ξξντζηάκελνο Νηλνπνηείνπ ( ). Απφ ην 1994, Πχκβνπινο Ρερλνινγίαο θαη Κάξθεηηλγθ Νίλνπ: Δθδφζεηο «Νίλνο ν Αγαπεηφο»: ππεχζπλνο παξαγσγήο εληχπσλ, βηβιίσλ θαη multimedia εθαξκνγψλ κε ζέκαηα νηλνινγίαο θαη γαζηξνλνκηθήο ελεκέξσζεο. 3

4 Iσάλλεο ΝΟΦΑΛΝΠ, Bartender κε 18 ρξόληα πξνϋπεξεζίαο Ηδηνθηήηεο ηεο Barequip.gr (νξγάλσζε θαη εκπνξία εμνπιηζκνχ bar) Ππνπδέο: Πρνιή ηνπξηζηηθψλ επαγγεικάησλ ( Π.Ρ.Δ ). Aristocrat Professional Bartenders Training Bar Management Training. Alex Beaumont premier hospitality training college of Australia Bar & Cocktail course. Θπξηφηεξεο Θέζεηο εξγαζίαο σο πξντζηάκελνο Bar θαη bartender: King George Palace Hotel 5* Αζήλα Anassa Hotel 5* Θχπξνο Grecotel Corfu Imperial Hotel 5* Θέξθπξα Macedonia Palace Hotel 5* Θεζζαινλίθε 4

5 Ξνύιηνπ Καξίλα, Ρερλνιόγνο Ρξνθίκσλ, ΚSc Γηαρείξηζε Ξνηόηεηαο Ππνπδέο 2005 έσο 2010: MSc in Quality Management (Γηαρείξηζε Ξνηφηεηαο), University of West of Scotland : Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ, Ρ.Δ.Η. Αζήλαο Δξγαζηαθή / Γηδαθηηθή εκπεηξία 10/2009-6/2010: Δθπαηδεχηξηα ζηα ΗΔΘ ζηελ εηδηθφηεηα «Δηδηθφο Δθαξκνγψλ Γηαηηεηηθήο» (δηδαζθφκελα καζήκαηα: Γηαηξνθή γεηψλ Αηφκσλ, Γηαηξνθή, Νξγάλσζε & Γηνίθεζε Γηαηηνινγηθψλ Σψξσλ θαη Σψξσλ Καδηθήο Δζηίαζεο) 10/2007-9/2009: Ππκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο (βειηηζηνπνίεζε πνηφηεηαο & έιεγρνο ζπλζεθψλ παξαζθεπήο πξντφλησλ δαραξνπιαζηηθήο) 11/ /2008: πάιιεινο ζην πνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, ζηε Γ/λζε Θηεληαηξηθήο Γεκφζηαο γείαο, Ρκήκα Θξέαηνο θαη Ρκήκα πνπξντφλησλ (λνκνζεζία, θαηαγξαθή πηζηνπνηεηηθψλ ηξνθίκσλ, έιεγρνο θαη θαηαγξαθή αθαηάιιεισλ ηξνθίκσλ) 3/2006 9/2007: πάιιεινο ζηα ηκήκαηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη παξαζθεπήο ηξνθίκσλ ζηελ εηαηξία Marinopoulos 12/2004-5/2005: πεχζπλε πνηφηεηαο ζην ηκήκα παξαγσγήο ζηε ΓΔΙΡΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΞΑΓΥΡΝ Α.Δ 9/2004 2/2005: νξγάλσζε, παξαγσγή, ηππνπνίεζε & πξνψζεζε ηξνθίκσλ θαη ζηέιερνο εθαξκνγήο & εζσηεξηθήο επηζεψξεζεο HACCP. 5/2002 6/2004: Ππκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γάιαθηνο, Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ (κειέηε ησλ θπζηθνρεκηθψλ κεηαβνιψλ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαηά ηελ απνζήθεπζε θαη δηαθίλεζή ηνπο) 4/2003-3/2004: Βνεζφο Δξγαζηεξίνπ Ρερλνινγίαο & Ξνηνηηθνχ Διέγρνπ Γάιαθηνο, ζην Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ρξνθίκσλ, ζην ΡΔΗ Αζήλαο. 5

6 Θπξηαθάθε Καξία, Σεκηθόο Κεραληθόο κε εμεηδίθεπζε ζηελ Αξηνπνηία Εαραξνπιαζηηθή Ππνπδέο - Δπηκόξθσζε Γηπισκαηνχρνο Σεκηθφο Κεραληθφο, Ξνιπηερληθή Πρνιή Ξαλεπηζηεκίνπ Ξαηξψλ. Ρκήκα Σεκηθψλ Κεραληθψλ Πεκηλάξην «Δπηζεσξεηέο Ξνηφηεηαο (Ππζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Ξνηφηεηαο πνπ ζηεξίδνληαη ζην Ξξφηππν ISO 9001:2000».» Πεκηλάξην «Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 22000:2005» Πεκηλάξην «GMPs Ξνηφηεηαο & Αζθάιεηαο ΡΟΝΦΗΚΥΛ» Πεκηλάξην «Νξγαλνιεπηηθή Δμέηαζε Αξηνζθεπαζκάησλ» Πεκηλάξην «Κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα ηξνθίκσλ» Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία : πεχζπλε Ξνηφηεηαο & Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ ζην εξγνζηάζην Δ.Η. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ Α.Δ, Βηνκεραλία Ρξνθίκσλ θαη Δηδψλ Γηαηξνθήο, κε αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο: πεχζπλε παξαθνινχζεζεο - εθαξκνγήο Ππζηήκαηνο Ξνηφηεηαο ISO 9001:2000 Κέινο νκάδαο αλάπηπμεο θαη ζχληαμεο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ ISO 22000:2005 (HACCP) Ππληνλίζηξηα Νκάδαο Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ. πεχζπλε εξγαζηεξίνπ Ξ.Δ.(NIR, Φαξηλνγξάθνο Δμηελζηνγξάθνο BRABENDDER, texture Analyzer θ.α.) πεχζπλε ειέγρνπ εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ (α πιψλ & πιηθψλ ζπζθεπαζίαο) θαζψο θαη ειέγρνπ δηεξγαζηψλ παξαγσγήο. πεχζπλε νξγάλσζεο ησλ πιάλσλ νξγαλνιεπηηθνχ ειέγρνπ (panel δνθηκαζηψλ) πεχζπλε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ εξγνζηαζίνπ ζε ζέκαηα γηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ρξνθίκσλ (GMPs & GHPs). Δξγαζία ζε πεξηβάιινλ Sap (Key User ) ζην Module QM. Δθαξκνγή SPC (Statistical process control) δηεξγαζηψλ παξαγσγήο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 6

7 Ιεπηέξεο ΙΑΕΑΟΝ, top Chef Γελλεκέλνο ζηνλ Ξεηξαηά ην 1952 απφ παηέξα θαξαβνκάγεηξα, δελ ζθέθηεθε πνηέ λα αθνινπζήζεη ζηε δσή ηνπ δηαθνξεηηθή πνξεία. Πε ειηθία 13 εηψλ δήηεζε απφ ηνλ παηέξα ηνπ ζηηο δηαθνπέο ηνπ ζρνιείνπ, λα πάεη καδί ηνπ. Απφ ηφηε δελ κπφξεζε πνηέ λα βγάιεη απφ ηε κλήκε ηνπ ην παλεγχξη ηεο θνπδίλαο. Θνληά ζηνλ παηέξα ηνπ έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα κέζα ζηηο θνπδίλεο ησλ θαξαβηψλ. Απφ ηα 18 ηνπ θαη κέρξη ηα 20 βξέζεθε ζηελ Ηηαιία θάλνληαο φιεο ηηο δνπιεηέο κέζα ζηε θνπδίλα. Ρν 1974 βξίζθεηαη ζηελ Ρπλεζία θαη ζην Καξφθν δνπιεχνληαο ηηο εζληθέο ηνπο θνπδίλεο. Δπηζηξέθεη έλα ρξφλν αξγφηεξα ζηελ Διιάδα θαη θεχγεη ζαλ πξψηνο κάγεηξαο ζηα θξνπαδηεξφπινηα. Ρν 1987 απνθαζίδεη λα θηηάμεη κηα θνπδίλα πνπ δελ ζα θνπλά. Έηζη γελληέηαη ην Βαξνχιθν, πνπ παξφηη δελ θνπλάεη, αθνινπζεί πηζηά ηηο ζαιαζζηλέο κλήκεο ζηελ δεκηνπξγηθή καγεηξηθή. Ν Ιεχηεξεο Ιαδάξνπ έρεη εθπξνζσπήζεη ηελ Διιεληθή θνπδίλα θαη ην Δμαηξεηηθφ Ξαξζέλν Διαηφιαδν ζηελ Ηαπσλία, ζηελ Αξγεληηλή θαη ζηελ Ακεξηθή. Ρν 2000 πξνζεθιήζε απφ ην "Αζήλα 2004" θαη εθπξνζψπεζε ηελ Διιεληθή καγεηξηθή ζηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ Πίδλευ. Ρν «Βαξνχιθν», πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί πξηλ απφ 17 ρξφληα, θαηέρεη απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2002 δηάθξηζε ελφο αζηεξηνχ Michelin γηα ηελ ειιεληθή δεκηνπξγηθή ηνπ θνπδίλα ε νπνία βαζίδεηαη θπξίσο ζε πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ε ζάιαζζα, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Διιάδαο. Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2002 ην Βαξνχιθν έρεη έλα αζηέξη Michelin. Ρν ΒΑΟΝΙΘΝ επί ζεηξά εηψλ θεξδίδεη ην Βξαβείν «Σξπζφο Πθνχθνο» απφ ην πεξηνδηθφ Αζελφξακα, ζηελ θαηεγνξία Διιεληθή Γεκηνπξγηθή Θνπδίλα. 7

8 Αιέμαλδξνο ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΞΝΙΝΠ, Chef Ν Αιέμαλδξνο Σαξαιακπφπνπινο είλαη απφθνηηνο ηεο Πρνιήο Ρνπξηζηηθώλ Δπαγγεικάησλ ζηηο εηδηθφηεηεο «Καγεηξηθή Ρέρλε» θαη «Μελνδνρεηαθή Δζηηαηνξηθή Ρερληθή». Έρεη Γίπισκα Καγεηξηθήο θαη Εαραξνπιαζηηθήο Ρέρλεο ηνπ Le Cordon Bleu Culinary Academie ηνπ Ινλδίλνπ. Θαηέρεη επίζεο Γίπισκα γηεηλήο Ρξνθίκσλ ηνπ The Royal Institute of Public Health ηεο Αγγιίαο. Έρεη εξγαζηεί σο chef ζε πνιιά κεγάια θαη γλσζηά εζηηαηόξηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Κεγάιε Βξεηαλία, φπσο ελδεηθηηθά: Olive Garden (Μελνδ. ΡΗΡΑΛΗΑ, Αζήλα) Club Hotel Casino (Ινπηξάθη) Sofitel St. James (London) The Muse Restaurant (London) Original Sin Prive Cuisine (Αζήλα) Golden Age Hotel (Αζήλα) Γηαζέηεη πνιπεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ΗΔΘ σο θαζεγεηήο Καγεηξηθήο Ρέρλεο Δίλαη εμεηαζηήο πηζηνπνίεζεο απνθνίησλ ΗΔΘ. Δίλαη ζχκβνπινο Δηαηξείαο Δμαγσγψλ Διιεληθψλ Βηνινγηθψλ Ξξντφλησλ Ππλεξγάδεηαη κε ηνλ Ρειενπηηθό Πηαζκό ΑΛΡ1, φπνπ θάλεη εβδνκαδηαίεο παξνπζηάζεηο «Κνξηαθήο Γαζηξνλνκίαο» ζηελ εθπνκπή «7 κε 11 καδί». 8

9 Λίθνο ΛΡΑΛΝΠ, Chef Ν Nίθνο Ληάλνο είλαη chef, απόθνηηνο ηεο θξαηηθήο ζρνιήο καγεηξηθήο. Γηαζέηεη πινύζηα επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ (Ηηαιία, Γαιιία). Απφ ην 1994 έρεη εξγαζηεί σο chef ζε πιεζψξα εζηηαηνξίσλ θαη κεγάινπο επξσπατθνχο νξγαληζκνχο (CEDEFOP) θαη έρεη αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθηέιεζε menu ζε πξεζβείεο θαη ρψξνπο εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά έρεη εξγαζηεί σο chef ζηα εζηηαηφξηα: Grand Resort (Ιαγνλήζη), Paper Moon (Αζήλα θαη Κηιάλν), White Satin (Αξάρσβα), Les Templiers (Λίθαηα, France) Δπίζεο, είλαη ζύκβνπινο κεγάινπ εθδνηηθνύ νίθνπ ζηνλ ηνκέα ησλ βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ καγεηξηθήο θαη ζύκβνπινο γλσζηήο πνιπεζληθήο εηαηξείαο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. 9

10 Γθίθαο Μελάθεο, Chef ζήκεξα: Δξγαζία σο Chef ζην βξαβεπκέλν εζηηαηφξην ALERIA (Bξαβεία Διιεληθήο Kνπδίλαο, πεξηνδηθφ Αζελφξακα) : Δξγαζία ζην restaurant café Θνπδίλα Breeze cafe σο chef (Βξαβείν Gourmet ηεο Θπξηαθάηηθεο Διεπζεξνηππίαο ζηελ θαηεγνξία Άθημε ηεο ρξνληάο θαη Βξαβείν ζηελ θαηεγνξία Brasserie- Bistrot ) Κάηνο 2012: Ππκκεηνρή σο πξνζθεθιεκέλνο Chef ζην εηήζην θεζηηβάι γαζηξνλνκίαο Sani Gourmet Festival : Δξγαζία ζην εζηηαηφξην Σπονδή βξαβεπκέλν κε 2 αζηέξηα Michelin σο Κάγεηξαο Α (Chef de partie) : Δξγαζία ζην εζηηαηφξην πνιπηειείαο Βoschetto σο Κάγεηξαο Α (Sous chef) : Ξξσηλή απαζρφιεζε ζην catering Αria Γεύζεων σο Κάγεηξαο Α : Ξξσηλή εξγαζία ζηελ ηειενπηηθή ζεηξά Extreme make over σο chef 2003: Δξγαζία ζην εζηηαηφξην πνιπηειείαο Οπίζονηερ Λςκαβηηηού σο Κάγεηξαο Γ : Δξγαζία ζην εζηηαηφξην Φιλόξενο Σπίηι σο Κάγεηξαο Γ 10

11 ΘΗΡΠΑΙΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ, chef ΑΞΝΦΝΗΡΝΠ ΠΣΝΙΖΠ ΚΑΓΔΗΟΥΛ ΕΑΣ/ΠΡΥΛ ΝΑΔΓ Certificate of Attendance Άξηζηε πνηνηηθή Δμππεξέηεζε-πξνηεξαηφηεηα ζηνπο πειάηεο Certificate Approved IRCA Food Safety Management Systems Auditor/lead auditor Ξηζηνπνηεηηθφ απφ ηνλ ΔΦΔΡ ζηηο Βαζηθέο Αξρέο ζηελ γηεηλή θαη Αζθάιεηα ησλ Ρξνθίκσλ Ξξνυπεξεζία Executive Chef ζην Δζηηαηφξην «1055» ηνπ Θαδίλν Ξάξλεζαο SOUS-CHEF ΘΑΕΗΛΝ ΞΑΟΛΖΘΑΠ 10/07-10/12 SOUS-CHEF ΘΡΖΚΑ ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 04/05 10/07 SOUS-CHEF ΜΔΛΝΓ.ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 06/02 04/05 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Α ΜΔΛΝΓ.ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 11/99 06/02 SOUS-CHEF «FAR EAST ΓΙΦΑΓΑΠ» 02/98 11/99 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Α CATERING «ΓΗΔΘΛΔΠ» 10/97 02/98 ΞΔΘ. ΚΑΓΔΗΟΑΠ ΜΔΛΝΓ.«ΓΑΦΛΖ» ΠΑΚΝΠ 04/97-10/97 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Β «FAR EAST ΘΖΦΗΠΗΑΠ» 05/96 04/97 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Α «SHANGRI-LA» ΞΙΥΡΝ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΠΡΝ ΞΙΝΗΝ THOMAS II 03/96 05/96 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Β VARDIS ΜΔΛΝΓ.ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 04/94 03/96 ΚΑΓΔΗΟΑΠ Γ ΜΔΛΝΓ. ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ 05/93 04/94 MERCEDES RESTAURANT (1996) POLITIA TENNIS CLUB (1997) ΑΟΣΑΗΥΛ ΓΔΠΔΗΠ (1999) 11

12 Αζαλαζίνπ Άγγεινο, chef Απφθνηηνο Πρνιήο Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ΗΔΘ Ξξνυπεξεζία GIGI BURGER, (Γηφλπζνο Αηηηθήο) Kitchen Bar, Γηεζλήο Θνπδίλα (Άιηκνο), Pil Poul, Gourmet Γαιιηθή Θνπδίλα (Αζήλα), Bread & Butter, Δζηηαηφξην Γηεζλήο Θνπδίλα (Αζήλα) Santa Marina Daniele s, gourmet Γηεζλήο Θνπδίλα (Κχθνλνο) Paper Moon, Δζηηαηφξην Ηηαιηθή Θνπδίλα (Κηιάλν, Αζήλα) Blue Water Catering, Νξγάλσζε Γεμηψζεσλ, (Βνχια Αηηηθήο) Golden Touch, VIP Private Cooking and Catering, (Καξνχζη) Θακάξεο, Δζηηαηφξην Γηεζλήο Γεκηνπξγηθή Θνπδίλα (Κχθνλνο) Deal s, Δζηηαηφξην Γηεζλήο Θνπδίλα (Λέν Τπρηθφ) Ξαξακχζη, Γεκηνπξγηθή Διιεληθή Θνπδίλα (Τπξξή, Αζήλα) άδεο, Γαιιηθή Θνπδίλα, (Γαιάηζη) Follie, Γηεζλήο Θνπδίλα, (Πίθλνο) Puzzle, Γεκηνπξγηθή Θνπδίλα, Λέν Ζξάθιεην Nouvelle Vague, Γηεζλήο Διιεληθή Θνπδίλα, Θνισλάθη 12

13 Θνξδαιήο Ξαλαγηώηεο, chef Ξηπρηνχρνο ΗΔΘ Καγεηξηθήο Πποϋπηπεζία Δζηηαηφξην «1055» ηνπ μελνδνρείνπ Regency Mont Parnes (Θαδίλν Ξάξλεζαο) Μελνδνρείν Royal Olympic, Αζήλα Restaurant Bar Memories, Αζήλα Restaurant Bar Jonas, Αζήλα Μελνδνρείν SOFITEL, Αεξνδξφκην Αζήλαο Catering ΞΙΔΗΑΓΔΠ, Ξεξηζηέξη Catering ROYAL FLARE, Λέν Φάιεξν Catering ΞΔΛΡΔΙΗΘΝΛ, Αζήλα Dionysos Palace, Αίζνπζα Γεμηψζεσλ Gene Kelly The Dance Club, Αίζνπζα Γεμηψζεσλ 13

14 Ξαπαγηάλλεο Ξαλαγηώηεο, chef : Απφθνηηνο Πρνιή Καγεηξηθήο ΔΝΡ (Chef) Ξξνυπεξεζία Ηνπι 2012-ζήκεξα: Yacht ΝΛΔΗΟΝ, Executive Chef, Αζήλα Ηνπλ 2010-Ηαλ2012: Yacht Tyndareo, Executive Private Chef, Αζήλα Γεθ Καξ 2010: Executive Private Chef γηα ηνλ Θσλζηαληίλν Γνπιαλδξή, Γθζηάαλη, Ινλδίλν, Ξφξην Σέιη Νθη-Γεθ 2007: Διιεληθφο Νξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ΝΞΔ), Sous Chef, Θνισλία, Γεξκαλία Πεπ-Νθη 2007 : ζηνλ εμνρφηαην Δκίξε Shaikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani. Ληφρα, Θαηάξ Απγ-Γεθ 2007: ζηνλ εμνρφηαην Θσλζηαληίλν, πξψελ βαζηιηά ηεο Διιάδαο, Executive Chef, Ξφξην Σέιη Απξ-Ηνπι 2007: Cosi Restaurant-Bar, (Consultant Executive Chef ) Athens Καξ-Απξ 2007: Διιεληθφο Νξγαληζκφο Δμσηεξηθνχ Δκπνξίνπ (ΝΞΔ) (Sous Chef), Ινλδίλν Λνε-Φεβ 2007: Aristi Mountain Resort, (Consultant Executive Chef), Εαγφξηα Ζπείξνπ Απξ-Νθη 2006: Anthoussa Spa Resort Hotel (Executive Chef), Θξήηε Απξ 2003-Φεβ 2006: Aquamarina Resort (Executive Chef), Ξάξνο Γεθ 2002-Ηαλ 2003: The Old Parliament Restaurant (Chef), Αζήλα Λνε 2001-Λνε 2002: Nafplia Palace Hotel (Chef), Λαχπιην Apr 2000 Oct 2001: 1800 Gourmet Restaurant (Chef), Παληνξίλε Απξ 1999-Απξ 2000: 1800 Gourmet Restaurant (Junior Chef), Παληνξίλε Ηνπλ Λνε 1998: Rithimna Beach Hotel (Junior Chef), Θξήηε Ηαλ 1997-Ηνπλ 1998: Ιέζρε Αμησκαηηθψλ (Executive Chef) (θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ζεηείαο ζηελ Ξνιεκηθή Αεξνπνξία) Απξ-Πεπ 1996: Rhodes Imperial Hilton (πξαθηηθή άζθεζε), Οφδνο Απξ-Πεπ 1995: Coral Hotel, (πξαθηηθή άζθεζε), Αζήλα 14

15 ΞΑΞΑΛΡΥΛΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ, pastry chef Απφθνηηνο Πρνιήο Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Αλαβχζζνπ, κε εηδηθφηεηα Εαραξνπιαζηηθήο Ξαξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ HACCP-& ISO Ξαξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ΡΝ ΔΜΞΛΝ ΚΑΟΘΔΡΗΓΘ ΚΔΙΝΠ ΡΝ CHEF CLUB ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ Ξξνυπεξεζία ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ 2006-ΔΥΠ ΘΑΗ ΠΖΚΔΟΑ: N.J.V ATHENS PLAZA ASS.PASTRY CHEF ΚΑΗΝΠ 2013-ΔΥΠ ΘΑΗ ΠΖΚΔΟΑ: ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο «A bit of Greece-Marketing Services & Exports» ΥΠ ΠΚΒΝΙΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΠΡΗΑΠΖΠ ΠΔΞΡΔΚΒΟΖΠ 2004-ΦΔΟΝΑΟΗΝΠ 2006: ΠΡΝ ΗΠΞΑΛΗΘΝ ΔΠΡΗΑΡΝΟΗΝ ΚΑΝR ΠΡΖΛ ΘΖΦΗΠΗΑ ΥΠ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΖΠ. ΚΑΗΝΠ 2003 ΑΓΝΠΡΝΠ 2004: ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ ΘΑΗ ΠΡΝ ΘΡΖΚΑ PENTELIKON ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΡΝ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ ΥΠ ΒΝΖΘΝΠ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΖ. ΗΝΛΗΝΠ 2001 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2001 : ΠΡΝ ΘΡΖΚΑ PENTELIKON ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΡΝ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ ΥΠ EXTRA. IOYNIOΠ 2001 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 2001: ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ NJV ATHENS PLAZA ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΡΝ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ. ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2001: EXTRA ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ NJV ATHENS PLAZA STO TMHMA ZAXAΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ. ΚΑΗΝΠ 2000 ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ 2000: ΞΟΑΘΡΗΘΖ ΑΠΘΖΠΖ ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ DIVANI APOLLON PALACE ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ. ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2001: EXTRA ΠΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ DIVANI APOLLON PALACE ΠΡΝ ΡΚΖΚΑ ΡΝ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΔΗΝ. ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ N.J.V ATHENS PLAZA: ΞΟΥΡΖ ΘΔΠΖ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΝ ΓΙΘΝ ΞΝ ΝΟΓΑΛΥΠΔ Ζ ΓΑΙΙΗΘΖ ΞΟΔΠΒΔΗΑ ΚΔ ΔΞΑΘΙΝ ΔΛΑ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΡΑΜΗΓΗ ΠΡΝ ΞΑΟΗΠΗ. ΑΟΡΝΕΑ 2001:ΑΠΖΚΔΛΗΝ ΚΔΡΑΙΙΗΝ ΠΡΖΛ ΘΑΙΙΗΡΔΣΛΗΘΖ ΑΟΡΝΞΝΗΗΑ ΛΔΥΛ. 2 ε ΓΑΠΡΟΝΛΝΚΗΘΖ ΠΛΑΛΡΖΠΖ ΓΔΜΗΝΡΔΣΛΗΑΠ: ΑΠΖΚΔΛΗΝ ΚΔΡΑΙΙΗΝ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΖΚΗΝΟΓΗΘΔΠ ΠΛΘΔΠΔΗΠ ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΗΘΖΠ. 2 ε ΓΑΠΡΟΝΛΝΚΗΘΖ ΠΛΑΛΡΖΠΖ ΓΔΜΗΝΡΔΣΛΗΑΠ:ΣΑΙΘΗΛΝ ΚΔΡΑΙΙΗΝ ΠΡΖΛ ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΕΔΠΡΝ ΓΙΘΝ. 15

16 Ξαληνύδεο Ππύξνο, pastry chef Ξηπρηνχρνο Πρνιήο Εαραξνπιαζηηθήο ΔΝΡ Ξξνυπεξεζία 2011-ζήκεξα: Ήιηνο θαη Γαία ΔΞΔ, Αζήλα, Γηεπζπληήο Ξαξαγσγήο : Master Martini Hellas ΔΞΔ, Αζήλα, Ρερληθφο Πχκβνπινο Εαραξνπιαζηηθήο : ΘΑΛΑΘΖΠ, Ρερληθφο Πχκβνπινο Εαραξνπιαζηηθήο : Δζηηαηφξην ΗΘΑΘΖ, Ιαηκφο Βνπιηαγκέλεο, pastry chef 2001: Θαθέ Δζηηαηφξην ΔΛ ΞΙΥ, Βνπιηαγκέλε, Assistant pastry maker 1998: Hyatt Regency Casino Mont Parnes, Αζήλα, πξαθηηθή άζθεζε δαραξνπιαζηηθήο 1998: Hotel Esperia Palace (Best Western Union Hotels), δαραξνπιαζηηθήο 16

17 Ξαληνύδεο Γηάλλεο, Chef - Pastry Chef Δηδηθόο Αξηνπνηίαο Ξηπρίν Πρνιήο Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Οφδνπ Evergreen, Kitchen manager Evergreen, πεχζπλνο Αξηνπνηείνπ Big Blue Yachting, Δμσηεξηθφο Ππλεξγάηεο Jokey s Club, πεχζπλνο Γεμηψζεσλ «Ληάθαο» Αξηνπνηία Εαραξνπιαζηηθή, Α Αξηνπνηφο Μελνδνρείν STRATOS VASILIKOS, Αζήλα, Α Κάγεηξαο Blue Water Catering, Αζήλα, Sous Chef Θξνπαδηεξφπινην HARMONY G, Chef Δζηηαηφξην Κεζνγεηαθήο Θνπδίλαο ΑΗΝΙΗΠ, Αζήλα, Chef Μελνδνρείν LEDRA MARIOTT, Αζήλα, Β Κάγεηξαο Δζηηαηφξην Κεζνγεηαθήο Θνπδίλαο «ΠΡΝΠ 7 ΑΛΔΚΝΠ», Αζήλα, Β Κάγεηξαο 17

18 Βαζίιεο Κπέθαο, chef Ξηπρίν Καγεηξηθήο απφ ηελ Πρνιή Ρνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Ξνιπεηήο δηδαθηηθή εκπεηξία ζε ΗΔΘ θαη ζρνιέο καγεηξηθήο Ππκκεηνρή σο παξνπζηαζηήο εθπαηδεπηήο ζε ζεκηλάξηα καγεηξηθήο θαη ζε ηειενπηηθέο εθπνκπέο καγεηξηθήο Θέζεηο εξγαζίαο σο chef ζήκεξα: Ξξνεδξηθφ Κέγαξν: ζπκκεηνρή ζε γεχκαηα δεμηψζεηο πνπ παξαζέηεη ν Ξξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ζε επηζήκνπο άιισλ θξαηψλ Πήκεξα: Executive Chef ζην ELECTRA PALACE HOTEL (Αζήλα) : Executive Chef ζην THEOXENIA HOTEL (Θεθηζηά) Κέγαξν Καμίκνπ (ζπκκεηνρή ζηηο δεμηψζεηο πξσζππνπξγψλ) : ASTIR PALACE Βνπιηαγκέλεο ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ ΠΔ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΚΑΓΔΗΟΗΘΖΠ 1997, Θεζζαινλίθε: Σξπζφ Κεηάιιην 2000, Αζήλα: Σάιθηλν Κεηάιιην 2000, Αγγιία: Ξαλεπξσπατθή Γηάθξηζε 2002, Αζήλα: Σξπζφ Κεηάιιην 18

19 Θνζκάο ΚΑΟΗΛΝΠ, pastry Chef Pastry Chef ζην εζηηαηφξην MATSUHISA ATHENS (Σξπζόο Πθνύθνο 2010), ηνπ Μελνδνρείνπ Αζηέξαο Βνπιηαγκέλεο, ζηελ Αζήλα Pastry Chef ζην COSTA NAVARINO Head Pastry Chef ζην εζηηαηφξην NOBU, ζην μελνδνρείν St. Moritz Butrutts Palace (5 αζηέξσλ), ζην ρεηκεξηλφ ζέξεηξν ηνπ Παίλ Κόξηηδ ηεο Διβεηίαο Chef de partie ηνπ εζηηαηνξίνπ MATSUHISHA MYKONOS ζην μελνδνρείν Belvedere Hotel (Small Luxury Hotels) Chef de partie ζην NOBU BAUR AU LAC, ζηελ Επξίρε ηεο Διβεηίαο (5 αζηέξσλ) Chef de partie ζην εζηηαηφξην ΙΗΘΝΠ, ζηελ πεξηνρή Τπξξή, ζηελ Αζήλα. Demi-Chef de partie ζηελ gourmet Brasserie ΑΟΣΗΞΔΙΑΓΝΠ, ζην μελνδνρείν GRECOTEL MYKONOS BLUE (5 αζηέξσλ), ζηελ Κχθνλν Demi-Chef de partie ζην γθνπξκέ εζηηαηόξην ΝΗ ΞΝΗΖΡΔΠ ΡΝ ΑΗΓΑΗΝ, ζην μελνδνρείν GRECOTEL MYKONOS BLUE (5 αζηέξσλ), ζηελ παξαιία Ταξνχ, ζηελ Κχθνλν 19

20 ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΑΟΑΘΑΠ, pastry Chef 11/2012 «Titania», Μελνδνρείν, Αζήλα Pastry chef, πιήξνπο απαζρφιεζεο πνζηήξημε ζηελ παξαζθεπή εηδηθψλ εδεζκάησλ Κπνπθέ πξσηλνχ κπνπθέ (θαηαιφγνπ-αια θαξη).γάκσλ θαη δεμηψζεσλ. 05/ /2011 «Κύθνλνο Βlue», Crecotel exclusive Resort Μελνδνρείν, Κχθνλνο Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο πνζηήξημε ζηελ παξαζθεπή εηδηθψλ εδεζκάησλ Κπνπθέ πξσηλνχ κπνπθέ (θαηαιφγνπ-αια θαξη). Γάκσλ θαη δεμηψζεσλ. 10/ /2011 «Αζπκαξίηεο», Ππύξνο ΜαγνξάξεοΕαραξνπιαζηείν, Πχξνο Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο πνζηήξημε ζηελ παξαζθεπή εδεζκάησλ, ππεχζπλνοπαξαγγειηψλ, εηδηθψλ εδεζκάησλ πςειψλ απαηηήζεσλ. 04/ /2009 «Interni» Δζηηαηφξην-Bar, Καηνγηάλληα ΚπθφλνπΕαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο Ξαξαζθεπή εδεζκάησλ/αξηνπαξαζθεπαζκάησλ θαηαιφγνπ, πξνεηνηκαζία εηδηθψλ εδεζκάησλ 12/ /2009 «Paper Moon/Bread Butter» Cafè-Δζηηαηφξην, Δκπνξηθφ θέληξν Attica, Αζήλα Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο Ξαξαζθεπή δεζκάησλ/αξηνπαξαζθεπαζκάησλ θαηαιφγνπ, πξνεηνηκαζία εηδηθψλ εδεζκάησλ κπνπθέ δεμηψζεσλ 2/2006-5/2006 θαη «Νξίδνληεο», Όκηινο Θαζηειόξηδν 9/ /2008Cafè-Δζηηαηφξην, Ιπθαβεηηφο, Αζήλα Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο Ξαξαζθεπή δεζκάησλ/αξηνπαξαζθεπαζκάησλ θαηαιφγνπ, πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε εδεζκάησλ ala carte, νξγάλσζε θαηαιφγνπ αλά εμάκελν ζε ζπλεξγαζία κε chef 6/2007 8/2007 «Vive Mare» Cafè-Δζηηαηφξην, Βνχια Αηηηθήο Εαραξνπιάζηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο Ξξνεηνηκαζία εδεζκάησλ, ala carte 6/2006-8/2006 «Elounda Village» Μελνδνρεηαθή κνλάδα, Δινχληα Θξήηεο Εαραξνπιάζηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο Δπηκέιεηα-παξαζθεπή πξσηλνχ 20

Taste & Tourism School

Taste & Tourism School Taste & Tourism School ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Οι πιο ταλαντούχοι Chefs και Pastry Chefs, διδάσκουν στο πιο Ποιοτικό Εκπαιδευτήριο Αλέξανδρος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Chef Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

PRAXIS Taste & Tourism School ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

PRAXIS Taste & Tourism School ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών PRAXIS Taste & Tourism School ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Λευτέρης ΛΑΖΑΡΟΥ, top Chef Γεννημένος στον Πειραιά το 1952 από πατέρα καραβομάγειρα, δεν σκέφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ

Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Η δηατείρηζε ηες ζήρας ζηελ Διιάδα παρειζόλ, παρόλ θαη κέιιολ Πεξηθιήο Κ. Μπίξηζαο - Γξ Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Υξήζηνο ψθνο Γαζνιφγνο Θεξακαηνιφγνο Γηψξγνο Γέιιηνο - Πξφεδξνο ΚΟΜΑΘ, Δπ. Καζεγεηήο Ννκηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ

Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ www.ecorec.gr Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ ΠΟΠ ζε έλα Γήκν ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2011 Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ: Γηα ηελ Δθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ ΠΟΠ ζε Έλα Γήκν -1- Οδεγφο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ)

ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Δ/ΝΗ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑΦΕ) Κωδικός Αριθμός Επιθεώρηζης : ΚΑΦΔ-Γ14-2010 Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΓΚΔΔ) ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ Επιβλέπων: Κούλας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηνίθεζε Ληκέλσλ θαη ε ζπκβνιή ησλ ιηκαληώλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνύο εκπνξίνπ Οη Ληκέλεο ηεο Διιάδαο θαη ε πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα