ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α"

Transcript

1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΛΑΞΖΓΗΘΖΠ ΘΙΥΠΡΝΧΦΑΛΡΝΟΓΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΒΗΝΠΠΡΖΚΑΡΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ 2. Νη απφθνηηνη ηνπ Ζιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΖΣΝ ΘΑΗ ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ 3.Νη απφθνηηνη ηνπ Ζιεθηξνληθνύ ηνκέα εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 1

2 ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΖΣΝ ΘΑΗ ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 4.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Γνκηθώλ Έξγωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΥΛ 5.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλωλ Ρερλώλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΜΙΝ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΔΛΓΚΑΡΥΛ ΙΑΦΘΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ, ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΟΑΦΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 2

3 ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛIΑΠ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΑΠ, ΚΝΠΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΘΘΔΠΔΥΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ 6.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Ξιεξνθνξηθήο ησλ ΔΞΑΙ εηζψγoληαη ζηα ηκϊκαηα: ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 7. Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Νηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ-ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΥΛ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ 3

4 ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΑΠ, ΚΝΠΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΘΘΔΠΔΥΛ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 8.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα γείαο θαη Ξξόλνηαο ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΝΘΝΚΗΑΠ ΝΓΝΛΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΔΞΗΠΘΔΞΡΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΞΡΟΗΥΛ ΓΔΗΑΠ ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ ΝΞΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΞΡΝΚΔΡΟΗΑΠ ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΘΝΠΚΖΡΝΙΝΓΗΑΠ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 9. Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Γεωπνλίαο,Ρξνθίκωλ θαη Ξεξηβάιινληνο ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ-ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΒΗΝΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 4

5 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ ΡΝΞΗΝ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ ΡΝΞΗΝ ΓΑΠΝΞΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΗΣΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΙΗΔΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΑΘΥΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΓΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 10.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκωα Λαπηηθνύ Ξινηάξρωλ θαη ηνπ ηνκωα Λαπηηθνύ Κεραληθώλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΛΑΞΖΓΗΘΖΠ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ Νη απφθνηηνη εκεξεζϋσλ ΔΞΑΙ φισλ ησλ ηνκωσλ (πιελ ηνπ ηνκωα ΔθαξκνζκΩλσλ Ρερλψλ πνπ δειψλνπλ κφλν ηε ζρνιϊ ΑΠΡΦΙΑΘΥΛ) εηζψγνληαη θαη ζηηο παξαθψησ ζρνιωο: ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΠΡΟΑΡΝ (ΠΚ)-ΝΞΙΑ ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΠΡΟΑΡΝ (ΠΚ)-ΠΥΚΑΡΑ ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΛΑΡΗΘΝ(Π.Κ..Λ) ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ(Π.Ρ..Α) ΑΠΡΦΙΑΘΥΛ 5

6 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΡΝΚΔΑΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ Ρκήκα Κεραλνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ηερλνιφγσλ κεραληθψλ νη νπνϋνη λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηα πνξϋζκαηα ηεο επηζηεκνληθϊο Ωξεπλαο, ζε κειωηεο εγθαηψζηαζεο, επϋβιεςεο θαη θαζαξηζκνχ κεραλεκψησλ κηαο παξαγσγηθϊο κνλψδαο (εξγνζηψζην, ζηαζκφο παξαγσγϊο ειεθηξηζκνχ θ.α.). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΞΨηξαο, ΙΨξηζαο, ΖξαθιεΫνπ ΘξΪηεο, ΘαβΨιαο, ΘνδΨλεο, ΣαιθΫδαο θαη Πεξξψλ. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ηερληθωο ππεξεζϋεο. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηερληθωο εηαηξεϋεο, ζην ηκϊκα κειεηψλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηψζεσλ, ζε βηνηερλϋεο Ϊ βηνκεραλϋεο. Υο θαζεγεηωο ζε ΡερληθΩο ΠρνιΩο θαη ΡερληθΨ Ιχθεηα, αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. ΑλαιακβΨλνπλ δεκφζηα Ωξγα, 5 ρξφληα κεηψ ηελ ιϊςε ηνπ πηπρϋνπ ηνπο. Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Κεραλνινγίαο (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ) Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα θαηαξηϋζεη εθπαηδεπηηθνχο ηθαλνχο λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο γχξσ απφ ηε κεραλνινγϋα, ζηνπο καζεηωο ηεο ΡερληθΪο ΔπαγγεικαηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηελ ΑζΪλα. Πην δεκφζην ηνκωα. Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο (εξγνζηψζηα, βηνηερλϋεο). Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. 6

7 Ρκήκα Ρερλνινγίαο Αεξνζθαθώλ: Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε απφθηεζε γλψζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγϋαο γηα ηελ θαηαζθεπϊ θαη ζπληϊξεζε ησλ αεξνζθαθψλ. Πην ΡΔΗ ΣαιθΫδαο. Νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε ππεξεζϋεο θαηαζθεπϊο Ϊ ζπληϊξεζεο αεξνζθαθψλ. Ρκήκα Νρεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαζθεπϊ Ϊ επηζθεπϊ ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νρεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΘεζζαινλΫθεο. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθψ πνπξγεϋα (Ππγθνηλσληψλ). Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο (εξγνζηψζηα απηνθηλϊησλ). Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο (ζπλεξγεϋα). Ρκήκα Λαππεγηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηωο ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηε ζρεδϋαζε θαη ηελ θαηαζθεπϊ πινϋσλ νξηζκωλνπ κϊθνπο, θαζψο θαη κε ηελ επηζθεπϊ θαη ζπληϊξεζε νπνηνπδϊπνηε ζθψθνπο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, απφ ηα νπνϋα ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΑζΪλαο. Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋν ΔκπνξηθΪο ΛαπηηιΫαο, ΔκπνξΫνπ, ιηκεληθωο εγθαηαζηψζεηο). Πε ηξψπεδεο, ηδησηηθψ λαπηηιηαθψ γξαθεϋα, λαππεγεϋα. Υο θαζεγεηωο ζηε ΡερληθΪ - ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. 7

8 Ρκήκα Δλεξγεηαθήο Ρερλνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηε δηαδηθαζϋα ηεο παξαγσγϊο θαη δηαλνκϊο ηεο ειεθηξηθϊο ελωξγεηαο (ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπϊ, επνπηεϋα, ζπληϊξεζε, ηφζν ηνπ κεραλνινγηθνχ, φζν θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνχ κωξνπο). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΑζΪλαο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηνκεϋο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο ειεθηξηθψλ δηθηχσλ (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο). Υο θαζεγεηωο αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ξεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηωο ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηελ Ωξεπλα ηελ επεμεξγαζϋα θαη ηελ εθκεηψιιεπζε ησλ θπηηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ (πεηξωιαην, πδξνγνλψλζξαθεο). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΘαβΨιαο. Υο δεκφζηνη ππψιιεινη ζηηο ζρεηηθωο ππεξεζϋεο ελωξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, ζηε Γεκφζηα ΔπηρεΫξεζε ΞεηξειαΫνπ (ΓΔΞ), ζηα ΓηπιηζηΪξηα. Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο θαηεξγαζϋαο πξντφλησλ ηεο ΣεκηθΪο ΒηνκεραλΫαο. Ρκήκα Θιωζηνϋθαληνπξγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα θαηαξηϋζεη εηδηθνχο γηα ηελ εθαξκνγϊ πξνγξακκψησλ ζε κνλψδεο επεμεξγαζϋαο λεκψησλ, πθαζκψησλ, πιεθηψλ ηλψλ. Δθπαηδεχνληαη επϋζεο ζηελ αλψιπζε θαη ηνλ πνηνηηθφ Ωιεγρν ησλ πξντφλησλ θισζηνυθαληνπξγϋαο. Ρν ηκϊκα πεξηιακβψλεη ηωζζεξηο θαηεπζχλζεηο: α) ΘισζηηθΪο, β) ΞιεθηηθΪο, γ) θαληηθϊο θαη δ) ΒαθηθΪο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ. 8

9 Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθωο ππεξεζϋεο ησλ πνπξγεϋσλ ΔκπνξΫνπ θαη ΒηνκεραλΫαο. Πε λνζνθνκεϋα, ζηα ηκϊκαηα ηκαηηζκνχ ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλψδσλ θαη ησλ ΠσκΨησλ ΑζθαιεΫαο. Πε νξγαληζκνχο θνηλϊο σθειεϋαο, ζηελ ΡνπηθΪ ΑπηνδηνΫθεζε. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο (Ωκπνξνη). Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε βηνκεραλϋεο θισζηνυθαληνπξγϋαο, ηαπεηνπξγεϋα, βαθεϋα θ.ι.π Ρκήκα Γεωηερλνινγίαο & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθωο κεζφδνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνϋεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, Ωρνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘνδΨλεο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα, ζε ηκϊκαηα Ϊ ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηελ εηδηθφηεηψ ηνπο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Ρκήκα Ρερλνινγηώλ Αληηξξύπαλζεο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζρεηηθψ κε ηελ ηερλνινγϋα κωηξεζεο θαη ειωγρνπ ηεο ξχπαλζεο, θαζψο θαη ηεο επϋδξαζεο ησλ ξππνγφλσλ παξαγφλησλ ζην πεξηβψιινλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ Γπη. ΚαθεδνλΫαο (ΘνδΨλε). Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα, ζε ζωζεηο κε αληηθεϋκελν ηνλ ζρεδηαζκφ κεγψισλ Ωξγσλ, δϋλνληαο πξνζνρϊ ζηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο. Πε κνλψδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, εθαξκφδνληαο αληηξξππαληηθϊ ηερλνινγϋα. Πε βηνκεραλϋεο θαηαζθεπϊο νξγψλσλ κωηξεζεο ηεο ξχπαλζεο. 9

10 Ρκήκα Φπζηθώλ Ξόξωλ & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζρεηηθψ κε ηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο θαη πιεξνθνξηθϊο γχξσ απφ ζωκαηα αμηνπνϋεζεο ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΣαληΨ, σο παξψξηεκα ηνπ ΡΔΗ ΖξαθιεΫνπ. Υο κειεηεηωο αιιψ θαη θαηαζθεπαζηωο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκψησλ γηα ηε δηαρεϋξηζε θπζηθψλ πφξσλ. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ξεξηβάιινληνο & Νηθνινγίαο. Πην ΡΔΗ ΗνλΫσλ ΛΪζσλ (ΕΨθπλζνο). Ρκήκα Βηνκεραληθνύ Πρεδηαζκνύ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ, ηελ αλψιπζε ηεο αγνξψο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ηερλνγλσζϋαο - ηερλνινγϋαο ζηελ παξαγσγϊ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΘνδΨλεο. Πε βηνκεραλϋεο Ϊ βηνηερλϋεο. 10

11 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ Ρκήκα Ζιεθηξνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηε κειωηε, ηελ επϋβιεςε θαη ηε ζπληϊξεζε ειεθηξνινγηθψλ Ωξγσλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΞΨηξαο, ΙΨξηζαο, ΖξαθιεΫνπ, ΘαβΨιαο, ΘνδΨλεο, ΣαιθΫδαο θαη ΙακΫαο. Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο, ΡνπηθΪ ΑπηνδηνΫθεζε). Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηερληθωο εηαηξεϋεο θαη βηνκεραλϋεο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔθπαΫδεπζε, αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνινγίαο (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ) Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα εϋλαη ηθαλνϋ λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο ειεθηξνινγϋαο, ζηνπο καζεηωο ηεο ΡερληθΪο θαη ΔπαγγεικαηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηελ ΑζΪλα. Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο). Πε ηδησηηθωο εηαηξεϋεο, βηνκεραλϋεο, βηνηερλϋεο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο κε δηθαϋσκα κειωηεο & επϋβιεςεο Ωξγσλ νξηζκωλεο ηζρχνο. Ρκήκα Απηνκαηηζκνύ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αλψιπζε, ηε ζχλζεζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγϊ ζπζηεκψησλ απηνκψηνπ ειωγρνπ, θαζψο επϋζεο θαη ζηελ εγθαηψζηαζε θαη ζπληϊξεζε ειεθηξηθψλ κεραληζκψλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). 11

12 Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΘεζζαινλΫθεο, ΣαιθΫδαο θαη Κεζνιφγγη. Πην δεκφζην ηνκωα. Υο θαζεγεηωο ζηε ΓεπηεξνβΨζκηα ΔθπαΫδεπζε. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηνκεϋο ζπζηεκψησλ απηνκψηνπ ειωγρνπ. Πηηο ΡειεπηθνηλσλΫεο, παξαγσγϊ θαη δηνρωηεπζε πξψησλ πιψλ (δηπιηζηϊξηα, εξγνζηψζηα κεηαιινπξγϋαο), δηαλνκϊ ειεθηξηθϊο ελωξγεηαο, θαζψο θαη ζηελ ΗαηξηθΪ. Ρκήκα Δλεξγεηαθήο Ρερλνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηε δηαδηθαζϋα ηεο παξαγσγϊο θαη δηαλνκϊο ηεο ειεθηξηθϊο ελωξγεηαο (ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπϊ, επνπηεϋα, ζπληϊξεζε, ηφζν ηνπ κεραλνινγηθνχ, φζν θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνχ κωξνπο). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΑζΪλαο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηνκεϋο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο ειεθηξηθψλ δηθηχσλ (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο). Υο θαζεγεηωο αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. Ρκήκα Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, γηα λα κπνξνχλ λα εγθαζηζηνχλ θαη λα ζπληεξνχλ ζπζηϊκαηα πιεξνθνξηθϊο ζε βηνκεραληθωο κνλψδεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘαβΨιαο. Πε βηνκεραληθωο κνλψδεο κε αληηθεϋκελν ην ζρεδηαζκφ Ϊ ηελ αλψιπζε ησλ δεδνκωλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγϋα ηεο παξαγσγϊο. Υο ζχκβνπινη ζε γξαθεϋα κειεηψλ, ηα νπνϋα αλαιακβψλνπλ ηελ εγθαηψζηαζε ζπζηεκψησλ πιεξνθνξηθϊο. Υο θαζεγεηωο ΓεπηεξνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο. 12

13 Ρκήκα Φπζηθώλ Ξόξωλ & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζρεηηθψ κε ηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο θαη πιεξνθνξηθϊο γχξσ απφ ζωκαηα αμηνπνϋεζεο ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΣαληΨ, σο παξψξηεκα ηνπ ΡΔΗ ΖξαθιεΫνπ. Υο κειεηεηωο αιιψ θαη θαηαζθεπαζηωο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκψησλ γηα ηε δηαρεϋξηζε θπζηθψλ πφξσλ. Ρκήκα Νρεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαζθεπϊ Ϊ επηζθεπϊ ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νρεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΘεζζαινλΫθεο. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθψ πνπξγεϋα (Ππγθνηλσληψλ). Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο (εξγνζηψζηα απηνθηλϊησλ). Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο (ζπλεξγεϋα). Ρκήκα Γεωηερλνινγίαο & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθωο κεζφδνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνϋεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, Ωρνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘνδΨλεο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα, ζε ηκϊκαηα Ϊ ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηελ εηδηθφηεηψ ηνπο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. 13

14 Ρκήκα Κνπζηθήο Ρερλνινγίαο & Αθνπζηηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο ηερλνινγϋαο, ζηε ζχλζεζε θαη παξαγσγϊ ηνπ κνπζηθνχ Ϊρνπ. Πην γλσζηηθφ ηνπο πεδϋν ζπκπεξηιακβψλεηαη ε ηερλνινγϋα κνπζηθψλ νξγψλσλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ παξαγσγϊο ηεο κνπζηθϊο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ Οεζχκλνπ. Πε ρψξνπο παξαγσγϊο κνπζηθϊο, ζηα Κ.Κ.Δ., ζωαηξν, ηειεφξαζε. Πηνλ ηνκωα ηερλνινγϋαο κνπζηθψλ νξγψλσλ. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ήρνπ & Κνπζηθώλ Νξγάλωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε ηερλνινγηθϊ θαη κνπζηθϊ θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζρεηηθψ κε ηηο ηερληθωο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο ησλ κνπζηθψλ νξγψλσλ κε ηε βνϊζεηα ηεο ηερλνινγϋαο. Ζ γλψζε ησλ ηερληθψλ ερνιεςϋαο θαη ειεθηξνληθϊο δηαρεϋξηζεο ηνπ Ϊρνπ ζπκπεξηιακβψλνληαη ζηελ εθπαϋδεπζϊ ηνπο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΡΔΗ ΗνλΫσλ ΛΪζσλ ( Ιεμνχξη - ΘεθαινληΨ). Υο εθπαηδεπηηθνϋ (ζε κνπζηθψ γπκλψζηα, ιχθεηα, ηδησηηθωο ζρνιωο). Πε εηαηξεϋεο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο κνπζηθψλ νξγψλσλ. Πε ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ζηνχληην ερνγξψθεζεο, ζεαηξηθωο θαη θηλεκαηνγξαθηθωο παξαγσγωο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. 14

15 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ Ρκήκα Ζιεθηξνληθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ζωκαηα ηεο ειεθηξνληθϊο ηερλνινγϋαο (κειωηε, εθαξκνγωο). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν εϋλαη ε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΑζΪλαο, ΘεζζαινλΫθεο, ΞεηξαηΨ, ΙακΫαο θαη ΘξΪηεο (ΣαληΨ). Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋα, ΛνζνθνκεΫα θ.α.). Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα (βηνκεραλϋεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ). Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε, αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθήο (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ) Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο ζρεηηθψ κε ηελ ειεθηξνληθϊ ζε καζεηωο ηεο ΡερληθΪο θαη ΔπαγγεικαηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηελ ΑζΪλα. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθψ πνπξγεϋα, ΚεραλνγξαθηθΨ ΘΩληξα. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε επηρεηξϊζεηο θαη βηνκεραλϋεο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Ρκήκα Ζιεθηξνληθώλ πνινγηζηηθώλ Ππζηεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε επηζηεκφλσλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, ηελ θαηαζθεπϊ θαη ηε ζπληϊξεζε Ζ/ θαη γεληθφηεξα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν εϋλαη ε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ. 15

16 Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθωο ππεξεζϋεο (ΝΡΔ), ζηηο Ωλνπιεο δπλψκεηο. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε βηνκεραλϋεο πξνεγκωλεο ηερλνινγϋαο. Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε επηζηεκφλσλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθαξκνγϊ ζπζηεκψησλ πιεξνθνξηθϊο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν εϋλαη ε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ΡΔΗ ΑζΪλαο θαη ΘεζζαινλΫθεο. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ΘΩληξα ΞιεξνθνξηθΪο. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα (εηαηξεϋεο παξαγσγϊο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αληηπξνζσπεϋεο). Ρκήκα Απηνκαηηζκνύ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αλψιπζε, ηε ζχλζεζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγϊ ζπζηεκψησλ απηνκψηνπ ειωγρνπ, θαζψο επϋζεο θαη ζηελ εγθαηψζηαζε θαη ζπληϊξεζε ειεθηξηθψλ κεραληζκψλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΘεζζαινλΫθεο, ΣαιθΫδαο θαη Κεζνιφγγη. Πην δεκφζην ηνκωα. Υο θαζεγεηωο ζηε ΓεπηεξνβΨζκηα ΔθπαΫδεπζε. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηνκεϋο ζπζηεκψησλ απηνκψηνπ ειωγρνπ. Πηηο ΡειεπηθνηλσλΫεο, παξαγσγϊ θαη δηνρωηεπζε πξψησλ πιψλ (δηπιηζηϊξηα, εξγνζηψζηα κεηαιινπξγϋαο), δηαλνκϊ ειεθηξηθϊο ελωξγεηαο, θαζψο θαη ζηελ ΗαηξηθΪ. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ηαηξηθώλ Νξγάλωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ θαηαζθεπϊ θαη ζπληϊξεζε ηαηξηθψλ κεραλεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 7 εμψκελα θαη 1 εμψκελν πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΑζΪλαο. 16

17 Νη απφθνηηνη ηεο ζρνιϊο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: Πε δεκφζηα λνζνθνκεϋα, ΘΩληξα γεϋαο Ϊ ηδησηηθψ ζεξαπεπηϊξηα, ζηελ εγθαηψζηαζε ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκψησλ θαη ηε ζπληϊξεζϊ ηνπο. ΔπΫζεο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ηεο Ωξεπλαο (επεμεξγαζϋα βηνταηξηθνχ ζπζηϊκαηνο Ϊρνπ θαη εηθφλαο, βηνρεκηθψ θαη κηθξνβηνινγηθψ φξγαλα). Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλωληώλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζρεδηψζνπλ, λα εγθαηαζηϊζνπλ θαη λα ζπληεξϊζνπλ δϋθηπα πιεξνθνξηθϊο θαη ηειεπηθνηλσλϋαο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ Πεξξψλ. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε αλψινγα ηκϊκαηα θαη ππεξεζϋεο. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο & Ρειεπηθνηλωληώλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηωο ψζηε λα θψλνπλ ρξϊζε ηεο ηερλνινγϋαο ζηηο ηειεπηθνηλσλϋεο θαη ηελ πιεξνθνξηθϊ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΙΨξηζαο ζην ΡΔΗ ΘαιακΨηαο (ΠπΨξηε) θαη ζην ΡΔΗ ΗνλΫσλ ΛΪζσλ (ΙεπθΨδα). Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζηα αλψινγα ηκϊκαηα Ϊ ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηηο ηειεπηθνηλσλϋεο θαη ηελ πιεξνθνξηθϊ. Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο & Ρερλνινγίαο πνινγηζηώλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζηνπο ζπνπδαζηωο ψζηε λα ζρεδηψδνπλ θαη λα πξνγξακκαηϋδνπλ ππνινγηζηωο. Ζ θαηαρψξεζε θαη δηαλνκϊ πιεξνθνξηψλ ζπκπεξηιακβψλεηαη ζην αληηθεϋκελν ζπνπδψλ ηνπο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΙακΫαο, ΓπηηθΪο ΚαθεδνλΫαο (ΘαζηνξηΨ). Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα κε αληηθεϋκελν ηα πιεξνθνξηθψ ζπζηϊκαηα. 17

18 Ρκήκα Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, γηα λα κπνξνχλ λα εγθαζηζηνχλ θαη λα ζπληεξνχλ ζπζηϊκαηα πιεξνθνξηθϊο ζε βηνκεραληθωο κνλψδεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘαβΨιαο. Πε βηνκεραληθωο κνλψδεο κε αληηθεϋκελν ην ζρεδηαζκφ Ϊ ηελ αλψιπζε ησλ δεδνκωλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγϋα ηεο παξαγσγϊο. Υο ζχκβνπινη ζε γξαθεϋα κειεηψλ, ηα νπνϋα αλαιακβψλνπλ ηελ εγθαηψζηαζε ζπζηεκψησλ πιεξνθνξηθϊο. Υο θαζεγεηωο ΓεπηεξνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο. Ρκήκα Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο & Ξνιπκέζωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα ζχγρξνλα ζπζηϊκαηα πιεξνθνξηθϊο θαη επηθνηλσλϋαο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, εθ ησλ νπνϋσλ ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πην ΡΔΗ ΘξΪηεο (ΖξΨθιεην). Πε βηνκεραλϋεο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπϊο ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκψησλ, θαζψο επϋζεο θαη ζηελ αλψπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη πνιπκωζσλ. Ρκήκα Φπζηθώλ Ξόξωλ & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζρεηηθψ κε ηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο θαη πιεξνθνξηθϊο γχξσ απφ ζωκαηα αμηνπνϋεζεο ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΣαληΨ, σο παξψξηεκα ηνπ ΡΔΗ ΖξαθιεΫνπ. Υο κειεηεηωο αιιψ θαη θαηαζθεπαζηωο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκψησλ γηα ηε δηαρεϋξηζε θπζηθψλ πφξσλ. 18

19 Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ήρνπ & Κνπζηθώλ Νξγάλωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε ηερλνινγηθϊ θαη κνπζηθϊ θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζρεηηθψ κε ηηο ηερληθωο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο ησλ κνπζηθψλ νξγψλσλ κε ηε βνϊζεηα ηεο ηερλνινγϋαο. Ζ γλψζε ησλ ηερληθψλ ερνιεςϋαο θαη ειεθηξνληθϊο δηαρεϋξηζεο ηνπ Ϊρνπ ζπκπεξηιακβψλνληαη ζηελ εθπαϋδεπζϊ ηνπο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΡΔΗ ΗνλΫσλ ΛΪζσλ ( Ιεμνχξη - ΘεθαινληΨ). Υο εθπαηδεπηηθνϋ (ζε κνπζηθψ γπκλψζηα, ιχθεηα, ηδησηηθωο ζρνιωο). Πε εηαηξεϋεο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο κνπζηθψλ νξγψλσλ. Πε ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ζηνχληην ερνγξψθεζεο, ζεαηξηθωο θαη θηλεκαηνγξαθηθωο παξαγσγωο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Ρκήκα Ρειεπηθνηλωληαθώλ Ππζηεκάηωλ & Γηθηύωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε απφθηεζε γλψζεο ζε ζωκαηα ηερλνινγϋαο θαη πιεξνθνξηθϊο θαη ε εθαξκνγϊ ηεο ζηηο ηειεπηθνηλσλϋεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΡΔΗ ΚεζνινγγΫνπ (Λαχπαθηνο). Νη απφθνηηνη ηνπ ΡκΪκαηνο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε εηαηξϋεο παξαγσγϊο ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, ζηα Κ.Κ.Δ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ρκήκα Νρεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαζθεπϊ Ϊ επηζθεπϊ ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νρεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΘεζζαινλΫθεο. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθψ πνπξγεϋα (Ππγθνηλσληψλ). Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο (εξγνζηψζηα απηνθηλϊησλ). Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο (ζπλεξγεϋα). 19

20 Ρκήκα Οαδηνινγίαο & Αθηηλνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ηερλνιφγσλ ηθαλψλ λα γϋλνπλ ζπλεξγψηεο ζε εξγαζηϊξηα ππνινγηζηηθϊο ηνκνγξαθϋαο, ππξεληθϊο ηαηξηθϊο, αθηηλνζεξαπεϋαο, ππεξερνγξαθϋαο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 7 εμψκελα. ΑθνινπζεΫ εμψκελε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ ΔπαγγεικΨησλ γεϋαο θαη Ξξφλνηαο ηνπ ΡΔΗ ΑζΪλαο. Πην δεκφζην (λνζνθνκεϋα, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο). Πε ηδησηηθψ εξγαζηϊξηα αθηηλνιφγσλ, θιηληθωο. Ρκήκα Δπηρεηξεκαηηθνύ Πρεδηαζκνύ & Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηνπο ηνκεϋο ηεο δηνϋθεζεο (ρξεκαηννηθνλνκηθϊ) επηρεηξϊζεσλ, ηεο ινγηζηηθϊο, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκψησλ πιεξνθνξηθϊο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΞΨηξαο θαη ΘξΪηε (Άγηνο Ληθφιανο) Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ζωζεηο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ρκήκα Κνπζηθήο Ρερλνινγίαο & Αθνπζηηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο ηερλνινγϋαο, ζηε ζχλζεζε θαη παξαγσγϊ ηνπ κνπζηθνχ Ϊρνπ. Πην γλσζηηθφ ηνπο πεδϋν ζπκπεξηιακβψλεηαη ε ηερλνινγϋα κνπζηθψλ νξγψλσλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ παξαγσγϊο ηεο κνπζηθϊο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ Οεζχκλνπ. Πε ρψξνπο παξαγσγϊο κνπζηθϊο, ζηα Κ.Κ.Δ., ζωαηξν, ηειεφξαζε. Πηνλ ηνκωα ηερλνινγϋαο κνπζηθψλ νξγψλσλ. 20

21 Ρκήκα Γεωηερλνινγίαο & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθωο κεζφδνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνϋεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, Ωρνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘνδΨλεο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα, ζε ηκϊκαηα Ϊ ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηελ εηδηθφηεηψ ηνπο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ψζηε λα αμηνπνηνχλ ηα πξντφληα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε επηρεηξεζηαθωο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘαβΨιαο. Πε ζωζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε πιεξνθνξηψλ ιακβψλνληαο ππ φςηλ νηθνλνκηθωο θαη ηερλνινγηθωο παξακωηξνπο. 21

22 ΡΝΚΔΑΠ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε επηζηεκφλσλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ, ηε κειωηε, ηε ιεηηνπξγϋα & ηε ζπληϊξεζε δνκηθψλ Ωξγσλ νξηζκωλεο δαπψλεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). Πηηο ζρνιωο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΖξαθιεΫνπ, Πεξξψλ θαη ΡΔΗ ΙΨξηζαο (ΡξΫθαια). Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηερληθωο ππεξεζϋεο Ϊ εηαηξεϋεο αληϋζηνηρα. Υο εξγνιψβνη δεκνζϋσλ Ωξγσλ, 5 ρξφληα κεηψ ηελ ιϊςε ηνπ πηπρϋνπ ηνπο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ θαη ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Έξγωλ πνδνκήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ζπνπδαζηψλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπϊ, επϋβιεςε, ιεηηνπξγϋα θαη ζπληϊξεζε πδξαπιηθψλ (χδξεπζε, απνρωηεπζε, Ψξδεπζε θ.α.), ζπγθνηλσληαθψλ (ηερληθϊ ησλ κεηαθνξψλ) θαη εγγεηνβειηησηηθψλ Ωξγσλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ΡΔΗ ΑζΪλαο, ΘεζζαινλΫθεο, ΞΨηξαο θαη ΙΨξηζαο. Πην δεκφζην ηνκωα ζηηο ηερληθωο ππεξεζϋεο. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηερληθωο εηαηξεϋεο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο, εξγνιψβνη δεκνζϋσλ Ωξγσλ, 5 ρξφληα κεηψ ην πηπρϋν ηνπο. Υο θαζεγεηωο ζηε ΡερληθΪ θαη ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε, αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. 22

23 Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ξνι. Έξγωλ πνδνκήο Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ξνι. Γνκηθώλ Έξγωλ (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ) Πθνπφο ησλ ηκεκψησλ εϋλαη ε θαηψξηηζε εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο ζηνπο καζεηωο ηεο ΡερληθΪο θαη ΔπαγγεικαηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο, ζε ζωκαηα ηερλνινγϋαο γηα ηελ εθηωιεζε Ωξγσλ αξκνδηφηεηαο Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ιεηηνπξγνύλ: Πηελ ΑζΪλα. Νη απφθνηηνη ησλ ηκεκψησλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: Πηνλ δεκφζην ηνκωα ζηηο ηερληθωο ππεξεζϋεο. Πε ηδησηηθωο ηερληθωο εηαηξεϋεο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο( νξηζκωλνπ χςνπο δνκηθψλ Ωξγσλ). Υο εξγνιψβνη δεκνζϋσλ Ωξγσλ, 5 ρξφληα κεηψ ηελ ιϊςε ηνπ πηπρϋνπ ηνπο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ θαη ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Ρκήκα Ρνπνγξαθίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηε κειωηε θαη ηελ εθηωιεζε ηνπνγξαθηθψλ Ωξγσλ νξηζκωλεο Ωθηαζεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ΡΔΗ ηεο ΑζΪλαο. Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο) θαη ζηνλ ηδησηηθφ ζε ηερληθωο εηαηξεϋεο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Υο θαζεγεηωο ζηε ΡερληθΪ θαη ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Ρκήκα Αλαθαίληζεο & Απνθαηάζηαζεο Θηηξίωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε ηεο γλψζεο γηα ηε ζπληϊξεζε Ϊ αλψπιαζε θηηξϋσλ, ηα νπνϋα ζεσξνχληαη Ωξγα ηωρλεο σο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθϊ ηνπο, θαζψο θαη Ωξγα ηζηνξηθϊο ζεκαζϋαο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΞΨηξαο & ΡΔΗ ΙΨξηζαο (ΡξΫθαια). 23

24 Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηε ζπληϊξεζε θαη αλαθαϋληζε κλεκεηαθψλ Ωξγσλ. Ρκήκα Γεωπιεξνθνξηθήο & Ρνπνγξαθίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο, ψζηε κε ηε ρξϊζε θαηψιιεισλ κεζφδσλ θαη νξγψλσζε, θαζψο θαη κε ηε γλψζε ηεο πιεξνθνξηθϊο, λα κπνξνχλ λα δηαρεηξϋδνληαη θαη λα αμηνπνηνχλ ην ρψξν γηα ηελ θαηαζθεπϊ κεγψισλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ Ωξγσλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 7 εμψκελα θαη 1 εμψκελν ε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πην ΡΔΗ Πεξξψλ. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα κε αληηθεϋκελν ηε ζχληαμε ξπκνηνκηθψλ, ραξηνγξαθηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ. Υο ζχκβνπινη ζε ζωκαηα ραξηνγξαθηθϊο ππνδνκϊο, ζηε δεκφζηα αιιψ θαη ζηελ ηδησηηθϊ εθπαϋδεπζε. Ρκήκα Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Έξγωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ζωκαηα ΓηνΫθεζεο Έξγσλ εθαξκφδνληαο επηζηεκνληθωο κεζφδνπο γηα ηε δηαρεϋξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ αμηνπνϋεζε θπζηθψλ πφξσλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΙΨξηζαο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα σο ππεχζπλνη γηα ηελ επϋηεπμε ζηφρσλ. 24

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ.

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. ΘΥΓΗΘΑΠ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΛΑΙΠΖ ΘΑΗ ΔΟΚΖΛΔΗΑ Παΐηεο Δπζχκηνο ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΑΟΘΟΝ 1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΒΗΒΙΗΥΛ ΘΑΗ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ. 1 1. ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΡΥΛ ΔΞΗΡΖΓΔΚΑΡΗΥΛ. 1.1.0. ΑληηθεΫκελν Θψδηθα

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.)

Taste & Tourism School. Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Taste & Tourism School ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑ ΡΝΟΗΠΚΝΠ Πχληνκα Βηνγξαθηθά Δθπαηδεπηψλ Διβίξα ΗΓΓΙΔΠΖ, Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (M.Sc.) Εκπαίδεςζη Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα «Γηνίθεζε Ρνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα