ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α"

Transcript

1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΑΗ ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΛΑΞΖΓΗΘΖΠ ΘΙΥΠΡΝΧΦΑΛΡΝΟΓΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΒΗΝΠΠΡΖΚΑΡΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ 2. Νη απφθνηηνη ηνπ Ζιεθηξνινγηθνύ ηνκέα ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΑΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΖΣΝ ΘΑΗ ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ 3.Νη απφθνηηνη ηνπ Ζιεθηξνληθνύ ηνκέα εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 1

2 ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΖΣΝ ΘΑΗ ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 4.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Γνκηθώλ Έξγωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ( Α.Π.ΞΑΗ.ΡΔ ) ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΞΝΓΝΚΖΠ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΥΛ 5.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλωλ Ρερλώλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΜΙΝ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΔΛΓΚΑΡΥΛ ΙΑΦΘΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΘΡΗΟΗΥΛ ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ, ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΟΑΦΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΥΛ ΡΔΣΛΖΠ ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 2

3 ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛIΑΠ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΑΠ, ΚΝΠΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΘΘΔΠΔΥΛ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ 6.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Ξιεξνθνξηθήο ησλ ΔΞΑΙ εηζψγoληαη ζηα ηκϊκαηα: ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΚΔΠΥΛ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΓΗΘΡΥΛ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Α.Δ.Λ ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 7. Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Νηθνλνκηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ-ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΙΔΓΘΡΗΘΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΟΓΥΛ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ 3

4 ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΠ ΓΖΚΝΠΗΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ ΠΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΘΑΗ ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΑΠ, ΚΝΠΔΗΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΔΘΘΔΠΔΥΛ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 8.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα γείαο θαη Ξξόλνηαο ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΒΟΔΦΝΛΖΞΗΝΘΝΚΗΑΠ ΝΓΝΛΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΔΞΗΠΘΔΞΡΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΠΘΔΞΡΟΗΥΛ ΓΔΗΑΠ ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ ΝΞΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΞΡΝΚΔΡΟΗΑΠ ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΘΝΠΚΖΡΝΙΝΓΗΑΠ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 9. Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκέα Γεωπνλίαο,Ρξνθίκωλ θαη Ξεξηβάιινληνο ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ-ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΔΥΛ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΒΗΝΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 4

5 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΗΛΥΛ ΞΝΟΥΛ ΕΥΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ ΡΝΞΗΝ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ ΡΝΞΗΝ ΓΑΠΝΞΝΛΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΗΣΘΝΘΝΚΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΙΗΔΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΘΔΟΚΝΘΖΞΗΑΘΥΛ ΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ ΘΑΗ ΑΛΘΝΘΝΚΗΑΠ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΑΘΗΛΖΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΔΥΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΘΑΗ ΓΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 10.Νη απφθνηηνη ηνπ ηνκωα Λαπηηθνύ Ξινηάξρωλ θαη ηνπ ηνκωα Λαπηηθνύ Κεραληθώλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΛΑΞΖΓΗΘΖΠ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΞΙΝΗΑΟΣΥΛ Α.Δ.Λ. ΠΣΝΙΖ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ Νη απφθνηηνη εκεξεζϋσλ ΔΞΑΙ φισλ ησλ ηνκωσλ (πιελ ηνπ ηνκωα ΔθαξκνζκΩλσλ Ρερλψλ πνπ δειψλνπλ κφλν ηε ζρνιϊ ΑΠΡΦΙΑΘΥΛ) εηζψγνληαη θαη ζηηο παξαθψησ ζρνιωο: ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΠΡΟΑΡΝ (ΠΚ)-ΝΞΙΑ ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΠΡΟΑΡΝ (ΠΚ)-ΠΥΚΑΡΑ ΚΝΛΗΚΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΛΑΡΗΘΝ(Π.Κ..Λ) ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΑΜΗΥΚΑΡΗΘΥΛ ΑΔΟΝΞΝΟΗΑΠ(Π.Ρ..Α) ΑΠΡΦΙΑΘΥΛ 5

6 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΡΝΚΔΑΠ ΝΣΖΚΑΡΥΛ Ρκήκα Κεραλνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ηερλνιφγσλ κεραληθψλ νη νπνϋνη λα κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηα πνξϋζκαηα ηεο επηζηεκνληθϊο Ωξεπλαο, ζε κειωηεο εγθαηψζηαζεο, επϋβιεςεο θαη θαζαξηζκνχ κεραλεκψησλ κηαο παξαγσγηθϊο κνλψδαο (εξγνζηψζην, ζηαζκφο παξαγσγϊο ειεθηξηζκνχ θ.α.). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΞΨηξαο, ΙΨξηζαο, ΖξαθιεΫνπ ΘξΪηεο, ΘαβΨιαο, ΘνδΨλεο, ΣαιθΫδαο θαη Πεξξψλ. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ηερληθωο ππεξεζϋεο. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηερληθωο εηαηξεϋεο, ζην ηκϊκα κειεηψλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηψζεσλ, ζε βηνηερλϋεο Ϊ βηνκεραλϋεο. Υο θαζεγεηωο ζε ΡερληθΩο ΠρνιΩο θαη ΡερληθΨ Ιχθεηα, αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. ΑλαιακβΨλνπλ δεκφζηα Ωξγα, 5 ρξφληα κεηψ ηελ ιϊςε ηνπ πηπρϋνπ ηνπο. Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Κεραλνινγίαο (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ) Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα θαηαξηϋζεη εθπαηδεπηηθνχο ηθαλνχο λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο γχξσ απφ ηε κεραλνινγϋα, ζηνπο καζεηωο ηεο ΡερληθΪο ΔπαγγεικαηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηελ ΑζΪλα. Πην δεκφζην ηνκωα. Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο (εξγνζηψζηα, βηνηερλϋεο). Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. 6

7 Ρκήκα Ρερλνινγίαο Αεξνζθαθώλ: Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε απφθηεζε γλψζεο ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγϋαο γηα ηελ θαηαζθεπϊ θαη ζπληϊξεζε ησλ αεξνζθαθψλ. Πην ΡΔΗ ΣαιθΫδαο. Νη απφθνηηνη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε ππεξεζϋεο θαηαζθεπϊο Ϊ ζπληϊξεζεο αεξνζθαθψλ. Ρκήκα Νρεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαζθεπϊ Ϊ επηζθεπϊ ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νρεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΘεζζαινλΫθεο. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθψ πνπξγεϋα (Ππγθνηλσληψλ). Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο (εξγνζηψζηα απηνθηλϊησλ). Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο (ζπλεξγεϋα). Ρκήκα Λαππεγηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηωο ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηε ζρεδϋαζε θαη ηελ θαηαζθεπϊ πινϋσλ νξηζκωλνπ κϊθνπο, θαζψο θαη κε ηελ επηζθεπϊ θαη ζπληϊξεζε νπνηνπδϊπνηε ζθψθνπο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, απφ ηα νπνϋα ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΑζΪλαο. Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋν ΔκπνξηθΪο ΛαπηηιΫαο, ΔκπνξΫνπ, ιηκεληθωο εγθαηαζηψζεηο). Πε ηξψπεδεο, ηδησηηθψ λαπηηιηαθψ γξαθεϋα, λαππεγεϋα. Υο θαζεγεηωο ζηε ΡερληθΪ - ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. 7

8 Ρκήκα Δλεξγεηαθήο Ρερλνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηε δηαδηθαζϋα ηεο παξαγσγϊο θαη δηαλνκϊο ηεο ειεθηξηθϊο ελωξγεηαο (ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπϊ, επνπηεϋα, ζπληϊξεζε, ηφζν ηνπ κεραλνινγηθνχ, φζν θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνχ κωξνπο). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΑζΪλαο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηνκεϋο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο ειεθηξηθψλ δηθηχσλ (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο). Υο θαζεγεηωο αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ξεηξειαίνπ & Φπζηθνύ Αεξίνπ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηωο ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηελ Ωξεπλα ηελ επεμεξγαζϋα θαη ηελ εθκεηψιιεπζε ησλ θπηηθψλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ (πεηξωιαην, πδξνγνλψλζξαθεο). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΘαβΨιαο. Υο δεκφζηνη ππψιιεινη ζηηο ζρεηηθωο ππεξεζϋεο ελωξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, ζηε Γεκφζηα ΔπηρεΫξεζε ΞεηξειαΫνπ (ΓΔΞ), ζηα ΓηπιηζηΪξηα. Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο θαηεξγαζϋαο πξντφλησλ ηεο ΣεκηθΪο ΒηνκεραλΫαο. Ρκήκα Θιωζηνϋθαληνπξγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα θαηαξηϋζεη εηδηθνχο γηα ηελ εθαξκνγϊ πξνγξακκψησλ ζε κνλψδεο επεμεξγαζϋαο λεκψησλ, πθαζκψησλ, πιεθηψλ ηλψλ. Δθπαηδεχνληαη επϋζεο ζηελ αλψιπζε θαη ηνλ πνηνηηθφ Ωιεγρν ησλ πξντφλησλ θισζηνυθαληνπξγϋαο. Ρν ηκϊκα πεξηιακβψλεη ηωζζεξηο θαηεπζχλζεηο: α) ΘισζηηθΪο, β) ΞιεθηηθΪο, γ) θαληηθϊο θαη δ) ΒαθηθΪο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ. 8

9 Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθωο ππεξεζϋεο ησλ πνπξγεϋσλ ΔκπνξΫνπ θαη ΒηνκεραλΫαο. Πε λνζνθνκεϋα, ζηα ηκϊκαηα ηκαηηζκνχ ησλ ζηξαηησηηθψλ κνλψδσλ θαη ησλ ΠσκΨησλ ΑζθαιεΫαο. Πε νξγαληζκνχο θνηλϊο σθειεϋαο, ζηελ ΡνπηθΪ ΑπηνδηνΫθεζε. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο (Ωκπνξνη). Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε βηνκεραλϋεο θισζηνυθαληνπξγϋαο, ηαπεηνπξγεϋα, βαθεϋα θ.ι.π Ρκήκα Γεωηερλνινγίαο & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθωο κεζφδνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνϋεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, Ωρνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘνδΨλεο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα, ζε ηκϊκαηα Ϊ ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηελ εηδηθφηεηψ ηνπο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Ρκήκα Ρερλνινγηώλ Αληηξξύπαλζεο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζρεηηθψ κε ηελ ηερλνινγϋα κωηξεζεο θαη ειωγρνπ ηεο ξχπαλζεο, θαζψο θαη ηεο επϋδξαζεο ησλ ξππνγφλσλ παξαγφλησλ ζην πεξηβψιινλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ Γπη. ΚαθεδνλΫαο (ΘνδΨλε). Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα, ζε ζωζεηο κε αληηθεϋκελν ηνλ ζρεδηαζκφ κεγψισλ Ωξγσλ, δϋλνληαο πξνζνρϊ ζηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο. Πε κνλψδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, εθαξκφδνληαο αληηξξππαληηθϊ ηερλνινγϋα. Πε βηνκεραλϋεο θαηαζθεπϊο νξγψλσλ κωηξεζεο ηεο ξχπαλζεο. 9

10 Ρκήκα Φπζηθώλ Ξόξωλ & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζρεηηθψ κε ηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο θαη πιεξνθνξηθϊο γχξσ απφ ζωκαηα αμηνπνϋεζεο ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΣαληΨ, σο παξψξηεκα ηνπ ΡΔΗ ΖξαθιεΫνπ. Υο κειεηεηωο αιιψ θαη θαηαζθεπαζηωο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκψησλ γηα ηε δηαρεϋξηζε θπζηθψλ πφξσλ. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ξεξηβάιινληνο & Νηθνινγίαο. Πην ΡΔΗ ΗνλΫσλ ΛΪζσλ (ΕΨθπλζνο). Ρκήκα Βηνκεραληθνύ Πρεδηαζκνύ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ, ηελ αλψιπζε ηεο αγνξψο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ηερλνγλσζϋαο - ηερλνινγϋαο ζηελ παξαγσγϊ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΘνδΨλεο. Πε βηνκεραλϋεο Ϊ βηνηερλϋεο. 10

11 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ Ρκήκα Ζιεθηξνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηε κειωηε, ηελ επϋβιεςε θαη ηε ζπληϊξεζε ειεθηξνινγηθψλ Ωξγσλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΞΨηξαο, ΙΨξηζαο, ΖξαθιεΫνπ, ΘαβΨιαο, ΘνδΨλεο, ΣαιθΫδαο θαη ΙακΫαο. Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο, ΡνπηθΪ ΑπηνδηνΫθεζε). Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηερληθωο εηαηξεϋεο θαη βηνκεραλϋεο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔθπαΫδεπζε, αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνινγίαο (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ) Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα εϋλαη ηθαλνϋ λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο ειεθηξνινγϋαο, ζηνπο καζεηωο ηεο ΡερληθΪο θαη ΔπαγγεικαηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηελ ΑζΪλα. Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο). Πε ηδησηηθωο εηαηξεϋεο, βηνκεραλϋεο, βηνηερλϋεο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο κε δηθαϋσκα κειωηεο & επϋβιεςεο Ωξγσλ νξηζκωλεο ηζρχνο. Ρκήκα Απηνκαηηζκνύ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αλψιπζε, ηε ζχλζεζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγϊ ζπζηεκψησλ απηνκψηνπ ειωγρνπ, θαζψο επϋζεο θαη ζηελ εγθαηψζηαζε θαη ζπληϊξεζε ειεθηξηθψλ κεραληζκψλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). 11

12 Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΘεζζαινλΫθεο, ΣαιθΫδαο θαη Κεζνιφγγη. Πην δεκφζην ηνκωα. Υο θαζεγεηωο ζηε ΓεπηεξνβΨζκηα ΔθπαΫδεπζε. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηνκεϋο ζπζηεκψησλ απηνκψηνπ ειωγρνπ. Πηηο ΡειεπηθνηλσλΫεο, παξαγσγϊ θαη δηνρωηεπζε πξψησλ πιψλ (δηπιηζηϊξηα, εξγνζηψζηα κεηαιινπξγϋαο), δηαλνκϊ ειεθηξηθϊο ελωξγεηαο, θαζψο θαη ζηελ ΗαηξηθΪ. Ρκήκα Δλεξγεηαθήο Ρερλνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηε δηαδηθαζϋα ηεο παξαγσγϊο θαη δηαλνκϊο ηεο ειεθηξηθϊο ελωξγεηαο (ζρεδηαζκφο, θαηαζθεπϊ, επνπηεϋα, ζπληϊξεζε, ηφζν ηνπ κεραλνινγηθνχ, φζν θαη ηνπ ειεθηξνινγηθνχ κωξνπο). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΑζΪλαο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηνκεϋο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο ειεθηξηθψλ δηθηχσλ (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο). Υο θαζεγεηωο αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. Ρκήκα Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, γηα λα κπνξνχλ λα εγθαζηζηνχλ θαη λα ζπληεξνχλ ζπζηϊκαηα πιεξνθνξηθϊο ζε βηνκεραληθωο κνλψδεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘαβΨιαο. Πε βηνκεραληθωο κνλψδεο κε αληηθεϋκελν ην ζρεδηαζκφ Ϊ ηελ αλψιπζε ησλ δεδνκωλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγϋα ηεο παξαγσγϊο. Υο ζχκβνπινη ζε γξαθεϋα κειεηψλ, ηα νπνϋα αλαιακβψλνπλ ηελ εγθαηψζηαζε ζπζηεκψησλ πιεξνθνξηθϊο. Υο θαζεγεηωο ΓεπηεξνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο. 12

13 Ρκήκα Φπζηθώλ Ξόξωλ & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζρεηηθψ κε ηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο θαη πιεξνθνξηθϊο γχξσ απφ ζωκαηα αμηνπνϋεζεο ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΣαληΨ, σο παξψξηεκα ηνπ ΡΔΗ ΖξαθιεΫνπ. Υο κειεηεηωο αιιψ θαη θαηαζθεπαζηωο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκψησλ γηα ηε δηαρεϋξηζε θπζηθψλ πφξσλ. Ρκήκα Νρεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαζθεπϊ Ϊ επηζθεπϊ ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νρεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΘεζζαινλΫθεο. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθψ πνπξγεϋα (Ππγθνηλσληψλ). Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο (εξγνζηψζηα απηνθηλϊησλ). Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο (ζπλεξγεϋα). Ρκήκα Γεωηερλνινγίαο & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθωο κεζφδνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνϋεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, Ωρνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘνδΨλεο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα, ζε ηκϊκαηα Ϊ ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηελ εηδηθφηεηψ ηνπο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. 13

14 Ρκήκα Κνπζηθήο Ρερλνινγίαο & Αθνπζηηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο ηερλνινγϋαο, ζηε ζχλζεζε θαη παξαγσγϊ ηνπ κνπζηθνχ Ϊρνπ. Πην γλσζηηθφ ηνπο πεδϋν ζπκπεξηιακβψλεηαη ε ηερλνινγϋα κνπζηθψλ νξγψλσλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ παξαγσγϊο ηεο κνπζηθϊο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ Οεζχκλνπ. Πε ρψξνπο παξαγσγϊο κνπζηθϊο, ζηα Κ.Κ.Δ., ζωαηξν, ηειεφξαζε. Πηνλ ηνκωα ηερλνινγϋαο κνπζηθψλ νξγψλσλ. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ήρνπ & Κνπζηθώλ Νξγάλωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε ηερλνινγηθϊ θαη κνπζηθϊ θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζρεηηθψ κε ηηο ηερληθωο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο ησλ κνπζηθψλ νξγψλσλ κε ηε βνϊζεηα ηεο ηερλνινγϋαο. Ζ γλψζε ησλ ηερληθψλ ερνιεςϋαο θαη ειεθηξνληθϊο δηαρεϋξηζεο ηνπ Ϊρνπ ζπκπεξηιακβψλνληαη ζηελ εθπαϋδεπζϊ ηνπο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΡΔΗ ΗνλΫσλ ΛΪζσλ ( Ιεμνχξη - ΘεθαινληΨ). Υο εθπαηδεπηηθνϋ (ζε κνπζηθψ γπκλψζηα, ιχθεηα, ηδησηηθωο ζρνιωο). Πε εηαηξεϋεο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο κνπζηθψλ νξγψλσλ. Πε ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ζηνχληην ερνγξψθεζεο, ζεαηξηθωο θαη θηλεκαηνγξαθηθωο παξαγσγωο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. 14

15 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ Ρκήκα Ζιεθηξνληθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ζωκαηα ηεο ειεθηξνληθϊο ηερλνινγϋαο (κειωηε, εθαξκνγωο). Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν εϋλαη ε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΑζΪλαο, ΘεζζαινλΫθεο, ΞεηξαηΨ, ΙακΫαο θαη ΘξΪηεο (ΣαληΨ). Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋα, ΛνζνθνκεΫα θ.α.). Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα (βηνκεραλϋεο ειεθηξηθψλ θαη ειεθηξνληθψλ εηδψλ). Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε, αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ζιεθηξνληθήο (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ) Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο ζρεηηθψ κε ηελ ειεθηξνληθϊ ζε καζεηωο ηεο ΡερληθΪο θαη ΔπαγγεικαηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηελ ΑζΪλα. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθψ πνπξγεϋα, ΚεραλνγξαθηθΨ ΘΩληξα. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε επηρεηξϊζεηο θαη βηνκεραλϋεο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Ρκήκα Ζιεθηξνληθώλ πνινγηζηηθώλ Ππζηεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε επηζηεκφλσλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, ηελ θαηαζθεπϊ θαη ηε ζπληϊξεζε Ζ/ θαη γεληθφηεξα ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν εϋλαη ε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ. 15

16 Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθωο ππεξεζϋεο (ΝΡΔ), ζηηο Ωλνπιεο δπλψκεηο. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε βηνκεραλϋεο πξνεγκωλεο ηερλνινγϋαο. Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε επηζηεκφλσλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ εθαξκνγϊ ζπζηεκψησλ πιεξνθνξηθϊο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν εϋλαη ε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ΡΔΗ ΑζΪλαο θαη ΘεζζαινλΫθεο. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ΘΩληξα ΞιεξνθνξηθΪο. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα (εηαηξεϋεο παξαγσγϊο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αληηπξνζσπεϋεο). Ρκήκα Απηνκαηηζκνύ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ αλψιπζε, ηε ζχλζεζε, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγϊ ζπζηεκψησλ απηνκψηνπ ειωγρνπ, θαζψο επϋζεο θαη ζηελ εγθαηψζηαζε θαη ζπληϊξεζε ειεθηξηθψλ κεραληζκψλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). Πηηο ΠρνιΩο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΘεζζαινλΫθεο, ΣαιθΫδαο θαη Κεζνιφγγη. Πην δεκφζην ηνκωα. Υο θαζεγεηωο ζηε ΓεπηεξνβΨζκηα ΔθπαΫδεπζε. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηνκεϋο ζπζηεκψησλ απηνκψηνπ ειωγρνπ. Πηηο ΡειεπηθνηλσλΫεο, παξαγσγϊ θαη δηνρωηεπζε πξψησλ πιψλ (δηπιηζηϊξηα, εξγνζηψζηα κεηαιινπξγϋαο), δηαλνκϊ ειεθηξηθϊο ελωξγεηαο, θαζψο θαη ζηελ ΗαηξηθΪ. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ηαηξηθώλ Νξγάλωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ θαηαζθεπϊ θαη ζπληϊξεζε ηαηξηθψλ κεραλεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 7 εμψκελα θαη 1 εμψκελν πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΑζΪλαο. 16

17 Νη απφθνηηνη ηεο ζρνιϊο κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ: Πε δεκφζηα λνζνθνκεϋα, ΘΩληξα γεϋαο Ϊ ηδησηηθψ ζεξαπεπηϊξηα, ζηελ εγθαηψζηαζε ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκψησλ θαη ηε ζπληϊξεζϊ ηνπο. ΔπΫζεο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν ηεο Ωξεπλαο (επεμεξγαζϋα βηνταηξηθνχ ζπζηϊκαηνο Ϊρνπ θαη εηθφλαο, βηνρεκηθψ θαη κηθξνβηνινγηθψ φξγαλα). Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο & Δπηθνηλωληώλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζρεδηψζνπλ, λα εγθαηαζηϊζνπλ θαη λα ζπληεξϊζνπλ δϋθηπα πιεξνθνξηθϊο θαη ηειεπηθνηλσλϋαο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ Πεξξψλ. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε αλψινγα ηκϊκαηα θαη ππεξεζϋεο. Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ξιεξνθνξηθήο & Ρειεπηθνηλωληώλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη λα εθπαηδεχζεη ηνπο ζπνπδαζηωο ψζηε λα θψλνπλ ρξϊζε ηεο ηερλνινγϋαο ζηηο ηειεπηθνηλσλϋεο θαη ηελ πιεξνθνξηθϊ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΙΨξηζαο ζην ΡΔΗ ΘαιακΨηαο (ΠπΨξηε) θαη ζην ΡΔΗ ΗνλΫσλ ΛΪζσλ (ΙεπθΨδα). Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζηα αλψινγα ηκϊκαηα Ϊ ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηηο ηειεπηθνηλσλϋεο θαη ηελ πιεξνθνξηθϊ. Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο & Ρερλνινγίαο πνινγηζηώλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζηνπο ζπνπδαζηωο ψζηε λα ζρεδηψδνπλ θαη λα πξνγξακκαηϋδνπλ ππνινγηζηωο. Ζ θαηαρψξεζε θαη δηαλνκϊ πιεξνθνξηψλ ζπκπεξηιακβψλεηαη ζην αληηθεϋκελν ζπνπδψλ ηνπο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΙακΫαο, ΓπηηθΪο ΚαθεδνλΫαο (ΘαζηνξηΨ). Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα κε αληηθεϋκελν ηα πιεξνθνξηθψ ζπζηϊκαηα. 17

18 Ρκήκα Βηνκεραληθήο Ξιεξνθνξηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ, γηα λα κπνξνχλ λα εγθαζηζηνχλ θαη λα ζπληεξνχλ ζπζηϊκαηα πιεξνθνξηθϊο ζε βηνκεραληθωο κνλψδεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘαβΨιαο. Πε βηνκεραληθωο κνλψδεο κε αληηθεϋκελν ην ζρεδηαζκφ Ϊ ηελ αλψιπζε ησλ δεδνκωλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγϋα ηεο παξαγσγϊο. Υο ζχκβνπινη ζε γξαθεϋα κειεηψλ, ηα νπνϋα αλαιακβψλνπλ ηελ εγθαηψζηαζε ζπζηεκψησλ πιεξνθνξηθϊο. Υο θαζεγεηωο ΓεπηεξνβΨζκηαο ΔθπαΫδεπζεο. Ρκήκα Δθαξκνζκέλεο Ξιεξνθνξηθήο & Ξνιπκέζωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηα ζχγρξνλα ζπζηϊκαηα πιεξνθνξηθϊο θαη επηθνηλσλϋαο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, εθ ησλ νπνϋσλ ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πην ΡΔΗ ΘξΪηεο (ΖξΨθιεην). Πε βηνκεραλϋεο ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπϊο ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκψησλ, θαζψο επϋζεο θαη ζηελ αλψπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαη πνιπκωζσλ. Ρκήκα Φπζηθώλ Ξόξωλ & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο ζρεηηθψ κε ηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο θαη πιεξνθνξηθϊο γχξσ απφ ζωκαηα αμηνπνϋεζεο ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΣαληΨ, σο παξψξηεκα ηνπ ΡΔΗ ΖξαθιεΫνπ. Υο κειεηεηωο αιιψ θαη θαηαζθεπαζηωο ηερλνινγηθψλ ζπζηεκψησλ γηα ηε δηαρεϋξηζε θπζηθψλ πφξσλ. 18

19 Ρκήκα Ρερλνινγίαο Ήρνπ & Κνπζηθώλ Νξγάλωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε ηερλνινγηθϊ θαη κνπζηθϊ θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζρεηηθψ κε ηηο ηερληθωο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο ησλ κνπζηθψλ νξγψλσλ κε ηε βνϊζεηα ηεο ηερλνινγϋαο. Ζ γλψζε ησλ ηερληθψλ ερνιεςϋαο θαη ειεθηξνληθϊο δηαρεϋξηζεο ηνπ Ϊρνπ ζπκπεξηιακβψλνληαη ζηελ εθπαϋδεπζϊ ηνπο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΡΔΗ ΗνλΫσλ ΛΪζσλ ( Ιεμνχξη - ΘεθαινληΨ). Υο εθπαηδεπηηθνϋ (ζε κνπζηθψ γπκλψζηα, ιχθεηα, ηδησηηθωο ζρνιωο). Πε εηαηξεϋεο θαηαζθεπϊο θαη ζπληϊξεζεο κνπζηθψλ νξγψλσλ. Πε ηειενπηηθνχο θαη ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, ζηνχληην ερνγξψθεζεο, ζεαηξηθωο θαη θηλεκαηνγξαθηθωο παξαγσγωο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Ρκήκα Ρειεπηθνηλωληαθώλ Ππζηεκάηωλ & Γηθηύωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε απφθηεζε γλψζεο ζε ζωκαηα ηερλνινγϋαο θαη πιεξνθνξηθϊο θαη ε εθαξκνγϊ ηεο ζηηο ηειεπηθνηλσλϋεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πηα ΡΔΗ ΚεζνινγγΫνπ (Λαχπαθηνο). Νη απφθνηηνη ηνπ ΡκΪκαηνο κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε εηαηξϋεο παξαγσγϊο ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, ζηα Κ.Κ.Δ ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Ρκήκα Νρεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαηαζθεπϊ Ϊ επηζθεπϊ ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ νρεκψησλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα, ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ ΡΔΗ ΘεζζαινλΫθεο. Πην δεκφζην ηνκωα ζε ζρεηηθψ πνπξγεϋα (Ππγθνηλσληψλ). Πε ηδησηηθωο επηρεηξϊζεηο (εξγνζηψζηα απηνθηλϊησλ). Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο (ζπλεξγεϋα). 19

20 Ρκήκα Οαδηνινγίαο & Αθηηλνινγίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ηερλνιφγσλ ηθαλψλ λα γϋλνπλ ζπλεξγψηεο ζε εξγαζηϊξηα ππνινγηζηηθϊο ηνκνγξαθϋαο, ππξεληθϊο ηαηξηθϊο, αθηηλνζεξαπεϋαο, ππεξερνγξαθϋαο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 7 εμψκελα. ΑθνινπζεΫ εμψκελε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ ΔπαγγεικΨησλ γεϋαο θαη Ξξφλνηαο ηνπ ΡΔΗ ΑζΪλαο. Πην δεκφζην (λνζνθνκεϋα, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο). Πε ηδησηηθψ εξγαζηϊξηα αθηηλνιφγσλ, θιηληθωο. Ρκήκα Δπηρεηξεκαηηθνύ Πρεδηαζκνύ & Ξιεξνθνξηαθώλ Ππζηεκάηωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηνπο ηνκεϋο ηεο δηνϋθεζεο (ρξεκαηννηθνλνκηθϊ) επηρεηξϊζεσλ, ηεο ινγηζηηθϊο, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκψησλ πιεξνθνξηθϊο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΞΨηξαο θαη ΘξΪηε (Άγηνο Ληθφιανο) Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ζωζεηο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ρκήκα Κνπζηθήο Ρερλνινγίαο & Αθνπζηηθήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηελ εθαξκνγϊ ηεο ειεθηξνληθϊο ηερλνινγϋαο, ζηε ζχλζεζε θαη παξαγσγϊ ηνπ κνπζηθνχ Ϊρνπ. Πην γλσζηηθφ ηνπο πεδϋν ζπκπεξηιακβψλεηαη ε ηερλνινγϋα κνπζηθψλ νξγψλσλ, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ παξαγσγϊο ηεο κνπζηθϊο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ Οεζχκλνπ. Πε ρψξνπο παξαγσγϊο κνπζηθϊο, ζηα Κ.Κ.Δ., ζωαηξν, ηειεφξαζε. Πηνλ ηνκωα ηερλνινγϋαο κνπζηθψλ νξγψλσλ. 20

21 Ρκήκα Γεωηερλνινγίαο & Ξεξηβάιινληνο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθωο κεζφδνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνϋεζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ, Ωρνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ πξνζηαζϋα ηνπ πεξηβψιινληνο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘνδΨλεο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα, ζε ηκϊκαηα Ϊ ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηελ εηδηθφηεηψ ηνπο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Ρκήκα Γηαρείξηζεο Ξιεξνθνξηώλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε θαηψξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ ψζηε λα αμηνπνηνχλ ηα πξντφληα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε επηρεηξεζηαθωο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΘαβΨιαο. Πε ζωζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθξφηεζε πιεξνθνξηψλ ιακβψλνληαο ππ φςηλ νηθνλνκηθωο θαη ηερλνινγηθωο παξακωηξνπο. 21

22 ΡΝΚΔΑΠ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε επηζηεκφλσλ νη νπνϋνη ζα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ, ηε κειωηε, ηε ιεηηνπξγϋα & ηε ζπληϊξεζε δνκηθψλ Ωξγσλ νξηζκωλεο δαπψλεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα (ην ηειεπηαϋν εϋλαη πξαθηηθϊ εμψζθεζε). Πηηο ζρνιωο Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ησλ ΡΔΗ ΞεηξαηΨ, ΖξαθιεΫνπ, Πεξξψλ θαη ΡΔΗ ΙΨξηζαο (ΡξΫθαια). Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηερληθωο ππεξεζϋεο Ϊ εηαηξεϋεο αληϋζηνηρα. Υο εξγνιψβνη δεκνζϋσλ Ωξγσλ, 5 ρξφληα κεηψ ηελ ιϊςε ηνπ πηπρϋνπ ηνπο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ θαη ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Ρκήκα Ξνιηηηθώλ Έξγωλ πνδνκήο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ζπνπδαζηψλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπϊ, επϋβιεςε, ιεηηνπξγϋα θαη ζπληϊξεζε πδξαπιηθψλ (χδξεπζε, απνρωηεπζε, Ψξδεπζε θ.α.), ζπγθνηλσληαθψλ (ηερληθϊ ησλ κεηαθνξψλ) θαη εγγεηνβειηησηηθψλ Ωξγσλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ΡΔΗ ΑζΪλαο, ΘεζζαινλΫθεο, ΞΨηξαο θαη ΙΨξηζαο. Πην δεκφζην ηνκωα ζηηο ηερληθωο ππεξεζϋεο. Πηνλ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ηερληθωο εηαηξεϋεο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο, εξγνιψβνη δεκνζϋσλ Ωξγσλ, 5 ρξφληα κεηψ ην πηπρϋν ηνπο. Υο θαζεγεηωο ζηε ΡερληθΪ θαη ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε, αθνχ πξψηα θνηηϊζνπλ ζην αληϋζηνηρν ηκϊκα Ξαηδαγσγηθψλ Ππνπδψλ. 22

23 Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ξνι. Έξγωλ πνδνκήο Ρκήκα Δθπαηδεπηηθώλ Ξνι. Γνκηθώλ Έξγωλ (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ) Πθνπφο ησλ ηκεκψησλ εϋλαη ε θαηψξηηζε εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα κεηαδψζνπλ γλψζεηο ζηνπο καζεηωο ηεο ΡερληθΪο θαη ΔπαγγεικαηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο, ζε ζωκαηα ηερλνινγϋαο γηα ηελ εθηωιεζε Ωξγσλ αξκνδηφηεηαο Ξνιηηηθνχ Κεραληθνχ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ιεηηνπξγνύλ: Πηελ ΑζΪλα. Νη απφθνηηνη ησλ ηκεκψησλ κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ: Πηνλ δεκφζην ηνκωα ζηηο ηερληθωο ππεξεζϋεο. Πε ηδησηηθωο ηερληθωο εηαηξεϋεο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο( νξηζκωλνπ χςνπο δνκηθψλ Ωξγσλ). Υο εξγνιψβνη δεκνζϋσλ Ωξγσλ, 5 ρξφληα κεηψ ηελ ιϊςε ηνπ πηπρϋνπ ηνπο. Υο θαζεγεηωο ζηελ ΡερληθΪ θαη ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Ρκήκα Ρνπνγξαθίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ηε κειωηε θαη ηελ εθηωιεζε ηνπνγξαθηθψλ Ωξγσλ νξηζκωλεο Ωθηαζεο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Ρν ηειεπηαϋν αθνξψ ηελ πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πηε ΠρνιΪ Ρερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ ΡΔΗ ηεο ΑζΪλαο. Πην δεκφζην ηνκωα (πνπξγεϋα, Νξγαληζκνχο) θαη ζηνλ ηδησηηθφ ζε ηερληθωο εηαηξεϋεο. Υο ειεχζεξνη επαγγεικαηϋεο. Υο θαζεγεηωο ζηε ΡερληθΪ θαη ΔπαγγεικαηηθΪ ΔθπαΫδεπζε. Ρκήκα Αλαθαίληζεο & Απνθαηάζηαζεο Θηηξίωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε ηεο γλψζεο γηα ηε ζπληϊξεζε Ϊ αλψπιαζε θηηξϋσλ, ηα νπνϋα ζεσξνχληαη Ωξγα ηωρλεο σο πξνο ηελ αξρηηεθηνληθϊ ηνπο, θαζψο θαη Ωξγα ηζηνξηθϊο ζεκαζϋαο. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΞΨηξαο & ΡΔΗ ΙΨξηζαο (ΡξΫθαια). 23

24 Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα ζε ππεξεζϋεο κε αληηθεϋκελν ηε ζπληϊξεζε θαη αλαθαϋληζε κλεκεηαθψλ Ωξγσλ. Ρκήκα Γεωπιεξνθνξηθήο & Ρνπνγξαθίαο Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε κεηψδνζε γλψζεο, ψζηε κε ηε ρξϊζε θαηψιιεισλ κεζφδσλ θαη νξγψλσζε, θαζψο θαη κε ηε γλψζε ηεο πιεξνθνξηθϊο, λα κπνξνχλ λα δηαρεηξϋδνληαη θαη λα αμηνπνηνχλ ην ρψξν γηα ηελ θαηαζθεπϊ κεγψισλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ Ωξγσλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 7 εμψκελα θαη 1 εμψκελν ε πξαθηηθϊ εμψζθεζε. Πην ΡΔΗ Πεξξψλ. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα κε αληηθεϋκελν ηε ζχληαμε ξπκνηνκηθψλ, ραξηνγξαθηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ. Υο ζχκβνπινη ζε ζωκαηα ραξηνγξαθηθϊο ππνδνκϊο, ζηε δεκφζηα αιιψ θαη ζηελ ηδησηηθϊ εθπαϋδεπζε. Ρκήκα Γηνίθεζεο & Γηαρείξηζεο Έξγωλ Πθνπφο ηνπ ηκϊκαηνο εϋλαη ε εθπαϋδεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ζωκαηα ΓηνΫθεζεο Έξγσλ εθαξκφδνληαο επηζηεκνληθωο κεζφδνπο γηα ηε δηαρεϋξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ αμηνπνϋεζε θπζηθψλ πφξσλ. Ζ θνϋηεζε δηαξθεϋ 8 εμψκελα. Πην ΡΔΗ ΙΨξηζαο. Πην δεκφζην Ϊ ηδησηηθφ ηνκωα σο ππεχζπλνη γηα ηελ επϋηεπμε ζηφρσλ. 24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Από ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηξία (3) λέα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δεθαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ 21 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ Α.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΝΘΔ)

ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΝΘΔ) 2012 ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΘΑΗ ΈΟΓΝ: «ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΗΑΓΟΑΠΡΗΘΖΠ ΞΙΑΡΦΝΟΚΑΠ ΞΟΝΙΖΞΡΗΘΖΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΕΖΡΖΚΑΡΝΠ ΡΖΠ ΔΛΔΟΓΝ ΓΖΟΑΛΠΖΠ» ΑΘΗΝΑ, 20/11/2012 TREK CONSULTING ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΓΔΩΟΓΗΑΠ & ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΚΔΡΟΝ 123A: ΑΜΖΠΖ ΡΖΠ ΑΜΗΑΠ ΡΩΛ ΓΔΩΟΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058

ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 2007-2013» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 2011 CCI: 2007CB163PO058 ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΓΑΦΗΘΖ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ «ΔΙΙΑΓΑ ΘΞΟΝΠ 27-213» ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ 211 CCI: 27CB163PO58 ΗΝΛΗΝΠ 212 1 ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ 1. ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ ΓΗΑΠΛΝΟΗΑΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ

H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Κάζεκα: Πρεδηαζκφο & Ξξνγξακκαηηζκφο Ξαξαγσγήο Θαζεγεηήο: Ιπκπεξφπνπινο Γεψξγηνο Φνηηεηέο: Θνζκαξάο Αζηέξηνο Ρηάθαο Γεψξγηνο Ξαππήο Iσάλλεο H ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Tι είναι Βιομησανία; Βηνκεραλία: Ζ θαηαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014

ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 ΓΖΚΝΠ ΓΗΝΛΠΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΖΚΝ ΓΗΝΛΠΝ 2012-2014 Νοέμβριος 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 4 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. Ζ ΤΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ ΓΗΟΛΤΟΤ & Ο ΡΟΙΟ ΣΧΛ ΟΣΑ... 4 1.2. ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΘΑ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ημερομηνία:20/09/2011 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμ. Πρωτ:1695 /20.09.2011 ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ ΦΘΙΧΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ «ΦΔΦΤ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ Π.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΑΔΙ. ** Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΑΔΗ Θεζζαινλίθε *** Ζιεθηξνιόγωλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/ * Λαππεγώλ Κερ/γωλ Κερ/θώλ ΔΚΞ

4 ο ΑΔΙ. ** Ξνιηηηθώλ Κεραληθώλ ΑΔΗ Θεζζαινλίθε *** Ζιεθηξνιόγωλ Κεραληθώλ & Κεραληθώλ Ζ/ * Λαππεγώλ Κερ/γωλ Κερ/θώλ ΔΚΞ ΒΑΔΙ 2009 ΗΜΔΡΗΙΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ ΛΤΚΔΙΩΝ (90%) Δ ΦΘΙΝΟΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΡΑ ΠΡ. ΔΡΓ. ΔΠΙ. ΠΔΓΙΟ ΣΜΗΜΑ/ΧΟΛΗ ΙΓΡ. ΠΟΛΗ Δ.Μ. Βάση 2009 Αξρηηεθηόλωλ Κεραληθώλ ΔΚΞ 4 ο ΑΔΙ ΜΔ ΔΙΓΙΚΟ Βάση 2008 Γιαυ. 09/08 Δπιτ. Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΗ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ. Ξηπρηαθή εξγαζία. Ππγθξηηηθή Θεώξεζε Διιεληθώλ Ρξαπεδηθώλ πεξεζηώλ

ΡΔΗ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ. Ξηπρηαθή εξγαζία. Ππγθξηηηθή Θεώξεζε Διιεληθώλ Ρξαπεδηθώλ πεξεζηώλ ΡΔΗ ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ: ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ Ξηπρηαθή εξγαζία Ππγθξηηηθή Θεώξεζε Διιεληθώλ Ρξαπεδηθώλ πεξεζηώλ Πηνπιηά Ησάλλα Δπηβιέπσλ Θαζεγεηήο: Θαδαλίδεο Ησάλλεο Θαβάια 2007 1 Πει.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΡΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΡΝ ΘΟΖΠΘΔΡΗΘΝ ΡΝΟΗΠΚΝ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Ξξνϋπνινγηζκόο: ΞιΩνλ Γηθαηώκαηα ΞξναΫξεζεο: ΓηΨξθεηα: ΓηαδηθαζΫα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΘΕΚΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ A.Σομέας Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργ. Οικονομίας 1.Θέζεηο Δπηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ κε γλσζηηθό αληηθείκελν Αγξνκεηεσξνινγία Αγξνκεηεσξνινγία 2 ώξεο /εβδνκάδα Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΧΕΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ» (Μ.Β.Α ) ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ Καραγεώργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΩΝ ΔΘΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ Οκάδα Δξγαζίαο ΔΝ.ΑΠ. Αληηγφλε Γηαλλνπξάθνπ Γεσξγία Θαλάθε Θσλζηαληίλα Λίθα Δπζηάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα