-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ"

Transcript

1 -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ

2 -2- ΠΡΟ : ΓΔ/ΓΔΚΠ/3α ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΡΓΑΝΧΔΧ/3β Σειέθ.(Δζση.) 3529 ΚΟΙΝ : ΓΔ/ΓΤΓ - ΓΜΠ Φ.071.4/ 65/94483 ΓΔ/ΓΟΡ/3β. 701 Αζήλα, 17 Ννε 2006 πλ : 1 ΚΟΛ Β/Φ ηαζκψλ ΘΔΜΑ :Κ 5-79/2006 «Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Β/Φ ηαζκψλ» ΥΔΣ : α. Κ 40-5/ΓΔ/ΓΔΚΠ/3γ β. Φ.071.4/63/94479/. 698/ 16 Ννε 2006/ΓΔ/ΓΟΡ/3β 1. αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα, ζε Φ/Α, ηνλ «Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Β/Φ ηαζκψλ» Κ 5-79/2006, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην (β) ζρεηηθφ. 2. Παξαθαινχκε, γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο εθηχπσζεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Κ, ζχκθσλα κε ην (α) ζρεηηθφ θαη κε ηα παξαθάησ απαηηνχκελα ζηνηρεία: α. Αξηζκφο : Κ β. Βαζκφο Αζθαιείαο : «ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ». γ. Σίηινο «Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Β/Φ ηαζκψλ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ». δ. Γηαζηάζεηο : 15Υ22 εθαηνζηά. ε. Υξψκα Δμσθχιινπ : Κίηξηλν. ζη. Αληίηππα : 200. δ. Πξνηεξαηφηεηα : «Α» θαη εμαίξεζε. 3. Ζ δηαλνκή λα γίλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Απνδεθηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Παλαγηψηεο Σζνιαθίδεο Γ η ε π ζ π λ η ή ο Αλρεο (ΣΘ) Λακπξηλφο Γεσξγνχιηαο Σκεκαηάξρεο ΓΟΡ/3β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» Πίλαθαο Γηαλνκήο Κ 5-79/2006.

3 -3- ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΔΧ/3β ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 Ννε 2006 Φ.071.4/65/ Π Ι Ν Α Κ Α ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ Κ 5-79 Α/Α ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΣΙΣΤΠΩΝ (α) (β) (γ) (δ) 1 ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ 1 2 ΓΔ/1 ν ΔΓ 3 Α ΓΔ/ΓΤΓ 3 Α ΓΔ/ΓΟΡ-ΓΔΚΠ-ΓΜΠ Αλά 3 Α0322-Α0323- Α ρεκαηηζκνί 3 ν ΔΓ Αλά 5 Α0411,Α0414, Α0415,Α0416, Α ΓΑΓΤΔΚ (Απφζεκα) Τπφινηπν Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο (ΠΕ) Θεφδσξνο Εάραξεο Τ π ο δ ι ε ς θ ς ν η ή ρ Αλρεο (ΣΘ) Λακπξηλφο Γεσξγνχιηαο Σκεκαηάξρεο ΓΟΡ/3β

4 -4- ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ α/α Σποποπ Απιθμόρ και ημεπομηνία Γιαηαγήρ Ημεπομηνία Καηασωπίζεωρ Σποποποίηζηρ Αςηόρ πος καηασώπιζε ηην ηποποποίηζη Βαθμόρ Ονομαηεπώνςμο Μονογπαθή ΟΓΖΓΗΔ 1. Κάλεηε κεηαβνιέο ζηνλ θαλνληζκφ απηφ θαηφπηλ Γγήο ηνπ ΓΔ/ΓΟΡ/3β. 2. ηε ζέζε θάζε κεηαβνιήο θαη ζηε ζηήιε α/α αλαγξάςηε ην θεθαιαίν «Σ» θαη ηνλ α/α ηεο ηξνπνπνηήζεσο (π.ρ.σ1, Σ2 θνθ). 3. Καηαρσξίζηε ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα θάζε δηαηαγή πνπ επηθέξεη κεηαβνιή ζηνλ θαλνληζκφ απηφ, ζε επηβεβαίσζε φηη έγηλε ε δηφξζσζε.

5 -5- ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν ειίδα 1. θνπφο Απνζηνιή Τπαγσγή - Έδξα Οξγάλσζε. 1 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΠΡΟΧΠΗΚΟ 5. Πξνζφληα Πξνζσπηθνχ. 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 6. Γηεπζπληήο Σκεκαηάξρεο Σκήκαηνο ηαζκνχ Νεπηαγσγφο Βξεθνθφκνο Βνεζφο Νεπηαγσγνχ Βξεθνθφκνπ Ηαηξφο Γηαρεηξηζηήο Δθνδίσλ Μάγεηξαο /Μαγείξηζζα Καζαξηζηήο Καζαξίζηξηα. 7 ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 14. Λεηηνπξγία ηαζκνχ Ζκεξήζην Πξφγξακκα Απαζρφιεζε. 8 Παηδηψλ

6 Άξζξν ειίδα 16. Δηδηθνί Καλφλεο γηα ην Πξνζσπηθφ Αξηζκφο Δμππεξεηνπκέλσλ Βξεθψλ - 10 Νεπίσλ θαη Παηδηψλ αλά Σάμε 18. Γηθαίσκα πκκεηνρήο Υξφλνο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ - Κξηηήξηα 11 Δπηινγήο Αλαινγία ζηξαηησηηθνχ θαη Πνιηηηθνχ Πξνζσπηθνχ 20. Δγγξαθέο Γηαθνπή Φηινμελίαο Παηδηψλ Μεηαθνξά Παηδηψλ 12 ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 23. Πφξνη Πεξηνπζία Γηαρεηξηζηηθά Λνγηζηηθά Θέκαηα Γηαηξνθή Παηδηψλ - Γηαηηνιφγην Κνηλσληθέο, Παηδαγσγηθέο θαη 14 Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο 27. Κάιπςε Καλνληζκνχ Λνηπψλ Θεκάησλ 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 28. Έλαξμε Ηζρχνο ηνπ Οξγαληζκνχ 15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» Σεξνχκελα Βηβιία «Β» Οξηζκνί «Γ» Οξγαλφγξακκα Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ηξαηνχ Ξεξάο «Γ» Κιίκαθα Σξνθίκσλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Ξ «Δ» Σξνθνδνζία Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ θαη Ρχζκηζε Γηαρεηξηζηηθψλ Θεκάησλ

7 -7- Π Η Ν Α Κ Α ΤΝΣΜΖΔΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Ξ Α/Α ΤΝΣΜΖΖ ΠΛΖΡΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 1 ΑΔΗ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 2 ΒΤ Β Τπαξρεγφο 3 ΓΔ Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ 4 ΓΟΗ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 5 ΓΤΓ Γηεχζπλζε Τγηεηλνκηθνχ 6 ΔΓ Έλνπιεο Γπλάκεηο 7 ΔΛΓΑΠ Διεγθηήξην Γαπαλψλ 8 ΚΟΛ Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 9 ΠΔ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο 10 ΠΟΤ Πίλαθαο Οξγάλσζεο θαη Τιηθνχ 11 ΑΝ ρνιή Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο 12 Ξ ηξαηφο Ξεξάο 13 ΣΔ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 14 ΣΔΗ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα

8 -8- ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΔΧ/3β Φ.071.4/ 63/ ΑΠΟΦΑΖ «Κχξσζε Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο(ΚΟΛ) Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ» Έρνληαο ππφςε : Ο ΑΡΥΖΓΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17, παξάγξαθνο 1η ηνπ Ν.2292/1995 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ΤΠΔΘΑ, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ ΔΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο». β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 181/2002 «Πεξί ηδξχζεσο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ζην Ξ» (ΦΔΚ Α 170). γ. Σελ ππ αξηζ. Φ.010/163897/.1258/12 Μαξ 2002/ Απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ, «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ζηνπο Α/ΓΔ ησλ ΔΓ ΓΔΔΘΑ, ΓΔ, ΓΔΝ, ΓΔΑ». δ. Σελ ππ αξηζ. 273 Απφθαζε ηεο 22 εο πλεδξίαζεο/23 Οθη 2006 ηνπ Αλσηάηνπ ηξαηησηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άξζξν Μφλν Κπξψλεηαη ν ΚΟΛ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ππ αξηζ (Κ 5-79), ηνπ νπνίνπ ην θείκελν έρεη φπσο παξαθάησ :

9 -9- ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ Ξ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπφο θνπφο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ, είλαη ε παξνρή ησλ απαξαηηήησλ νδεγηψλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηα αληηθείκελα, πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ηελ απνζηνιή, ην πξνζσπηθφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ινηπά ζέκαηα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. Άξζξν 2 Απνζηνιή Απνζηνιή ησλ ηαζκψλ, είλαη ε παξνρή εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη δηαηξνθήο, ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, ε θχιαμε θαη ε ςπραγσγία πγηψλ παηδηψλ, λεπίσλ θαη βξεθψλ θαη ε αλάινγε γηα ηελ ειηθία ηνπο δηαπαηδαγψγεζε, θαζψο θαη ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμή ηνπο, ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ιφγσ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ξ γνλέσλ ηνπο. Άξζξν 3 Τπαγσγή Έδξα Ζ ππαγσγή θαη ε έδξα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, θαζνξίδνληαη ζηνλ νηθείν ΠΟΤ. Άξζξν 4 Οξγάλσζε 1. Ζ νξγάλσζε ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, είλαη φπσο παξαθάησ : α. Γληήο. β. Βξεθηθφ Σκήκα, ειηθίαο απφ 6 κελψλ κέρξη 1 ½ εηψλ, νξγαλσκέλν ζε ηάμεηο. γ. Βξεθηθφ Σκήκα, ειηθίαο απφ 1 ½ εηψλ κέρξη 2 ½ εηψλ, νξγαλσκέλν ζε ηάμεηο. δ. Νεπηαθφ Σκήκα, ειηθίαο απφ 2 ½ εηψλ κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ πξψηε ηάμε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νξγαλσκέλν ζε ηάμεηο. ε. Ηαηξείν. 2. Κάζε Σκήκα δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηάμεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνπκέλσλ παηδηψλ (λεπίσλ θαη βξεθψλ), θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο.

10 -10- ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΩΠΙΚΟ Άξζξν 5 Πξνζφληα Πξνζσπηθνχ Σν ηξαηησηηθφ θαη Πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, θαζνξίδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ νηθείν ΠΟΤ, ε δε αλαινγία θαη ηα πξνζφληα, είλαη φπσο παξαθάησ : α. Γηα ηα βπεθικά ημήμαηα θαη γηα θάζε ηάμε απηψλ, απαηηνχληαη : (1) Έλαο βξεθνθφκνο αλά 8 βξέθε κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν, Πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ, ηκεκάησλ Βξεθνλεπηνθνκίαο ή ηζφηηκν Αλσηέξσλ ρνιψλ Νεπηνβξεθνθφκσλ ηεο εκεδαπήο ή άιισλ ηζφηηκσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (2) Έλαο Βνεζφο Βξεθνθφκνπ : (α) ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν, ή ζπλαθέο Πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηκήκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ θιάδνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ ηνπ ηνκέα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Σκήκαηνο Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ Παηδνθφκσλ ή δίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθφηεηαο βξεθνλεπηνθνκίαο δηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (β) Ο βνεζφο Βξεθνθφκνπ πξνζιακβάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ βξεθψλ ππεξβαίλεη κέρξη 4 βξέθε ηελ αλαινγία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν α(1), ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Μία ππάιιεινο θαζαξηφηεηαο βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ γηα θάζε βξεθηθφ ηκήκα 15 βξεθψλ, κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή Απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ζρνιήο ΝΓ. 580/70. (4) Μία καγείξηζζα (κάγεηξαο) κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ρνιηθήο Μνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο

11 -11- παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ζρνιήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ νχηε απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξναλαθεξφκελα πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε εκπεηξία. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ). β. Γηα ην νηπιακό ημήμα θαη γηα θάζε ηάμε απηνχ απαηηνχληαη : (1) Έλαο Νεπηαγσγφο αλά 25 λήπηα κε ηα πην θάησ πξνζφληα: ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο θαηεχζπλζεο Νεπηαγσγψλ ή ηζφηηκσλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ηκεκάησλ βξεθνλεπηνθνκίαο ή ηζφηηκν Αλσηέξσλ ρνιψλ Νεπηνβξεθνθφκσλ ηεο εκεδαπήο ή άιισλ ηζνηίκσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (2) Έλαο Βνεζφο Νεπηαγσγνχ σο αθνινχζσο : (α) ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν, ή ζπλαθέο Πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηκήκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνκέα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηνκέα Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, Σκήκαηνο Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ Παηδνθφκσλ ή δίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθφηεηαο βξεθνλεπηνθνκίαο δηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (β) Ο Βνεζφο Νεπηαγσγνχ πξνζιακβάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ ππεξβαίλεη κέρξη 10 λήπηα ηελ αλαινγία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν β(1) (α), ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Μία ππάιιεινο θαζαξηφηεηαο βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ γηα θάζε λεπηαθφ ηκήκα 25 λεπίσλ, κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή Απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ζρνιήο Ν.Γ. 580/70 (4) Μία καγείξηζζα (κάγεηξαο) κε ηα πην θάησ πξνζφληα: ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ρνιηθήο Μνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ζρνιήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ νχηε απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξναλαθεξφκελα πξνζφληα,

12 -12- επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε εκπεηξία. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ). (5) Έλαο ζηξαηησηηθφο γηαηξφο, θαηά πξνηίκεζε Παηδίαηξνο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο Παζνιφγνο νξηδφκελνο απφ ην ΓΔ/ΓΤΓ, γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Άξζξν 6 Γηεπζπληήο 1. Ο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο δηεπζχλεηαη απφ αμθφ ηεο ΑΝ. 2. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : α. πληνλίδεη, επνπηεχεη θαη ειέγρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ. ηαζκνχ. β. Έρεη ηελ επζχλε ηεο θαιήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γ. Δγθξίλεη ην εβδνκαδηαίν/κεληαίν πξφγξακκα δηαηξνθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Σκεκαηάξρεο ησλ Σκεκάησλ ηνπ ηαζκνχ, ηνλ παηδίαηξν θαη εθφζνλ ππεξεηεί ζηε Φξνπξά, δηαηηνιφγν. Διέγρεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαιή παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ. δ. Οξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ εθδειψζεηο παηδαγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο. ε. Γηεμάγεη θαη ππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηαζκνχ θαη ηεξεί ην βηβιίν πξσηνθφιινπ, ην Αξρείν, ην κεηξψν ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ, θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο θαξηέιεο Τγείαο ηνπο. ζη. Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ. δ. Δπί απνπζία ηεο/ηνπ, αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ/ηνλ αξραηφηεξν/ε Σκεκαηάξρε ησλ Σκεκάησλ ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 7 Σκεκαηάξρεο Σκήκαηνο ηαζκνχ 1. ε θάζε ηκήκα πξνΐζηαηαη σο Σκεκαηάξρεο Αμθφο Ννζειεπηηθήο, πνπ θαιχπηεη αλάινγα κε ην Σκήκα πνπ πξνΐζηαηαη, ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ θείκελε λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο ή ππάιιεινο ησλ Κιάδσλ ΠΔ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Νεπηαγσγψλ) ή ΣΔ Τγείαο Πξφλνηαο (Βξεθνλεπηνθφκσλ), ηνπνζεηεκέλνο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

13 Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : α. Μεξηκλά γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ λεπίσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γληνχ/ληξηαο ηνπ ηαζκνχ. λεπίσλ. β. Δπηβιέπεη γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ θαιή δηαηξνθή ησλ γ. Δπνπηεχεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ, ζχκθσλα κε ην δηαηηνιφγην θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ. δ. Οξγαλψλεη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηνπο ελεκεξψλεη - ζπκβνπιεχεη γηα ηα ζέκαηα αγσγήο ησλ λεπίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ. ε. Δπζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ζη. Αληηθαζίζηαηαη φηαλ απνπζηάδεη απφ άιιε ππάιιειν απφ ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ, κε πξφηαζε ηνπ/ηεο Γληνχ-ηξηαο ηνπ ηαζκνχ. ηαζκνχ. δ. Ο αξραηφηεξνο αληηθαζηζηά, φηαλ απνπζηάδεη, ην Γληή/ληξηα ηνπ 3. Χο Τπεχζπλνο Σάμεο ή βνεζφο απηνχ νξίδεηαη ηξαηησηηθφ Πξνζσπηθφ αλάινγσλ πξνζφλησλ, πνπ θαιχπηεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο, αλάινγα κε ην Σκήκα ζην νπνίν ππάγεηαη ε Σάμε. Ο Σκεκαηάξρεο δχλαηαη λα νξίδεηαη θαη σο Τπεχζπλνο Σάμεο. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : Άξζξν 8 Νεπηαγσγφο Βξεθνθφκνο α. Έρεη ηελ γεληθή επζχλε ησλ βξεθψλ λεπίσλ, γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλε. β. Φξνληίδεη γηα ζέκαηα πγείαο ησλ βξεθψλ, λεπίσλ βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ ηαηξνχ. γ. Δπζχλεηαη γηα ηελ απαζρφιεζε βξεθψλ λεπίσλ, ζχκθσλα κε ην παηδαγσγηθφ πξφγξακκα ηνπ ηαζκνχ. δ. Φξνληίδεη γηα ηελ επηκειεκέλε εκθάληζε θαη ηε ζσκαηηθή θαζαξηφηεηα ησλ παηδηψλ. ε. Δπηβιέπεη ηηο ππαιιήινπο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηηο αίζνπζεο απαζρφιεζεο θαη ινηπνχο ρψξνπο. ζη. Δπηκειείηαη ηεο παξαζθεπήο θαη ρνξήγεζεο ηνπ γάιαθηνο γηα ην πξσηλφ ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ.

14 -14- δ. Υνξεγεί ηελ ηξνθή ζηα βξέθε θαη λήπηα. ε. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε θχιαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ζ. Δλεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηαζκνχ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Άξζξν 9 Βνεζφο Νεπηαγσγνχ - Βξεθνθφκνπ Βνεζά ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο Νεπηαγσγνχο Βξεθνθφκνπο. Άξζξν 10 Ηαηξφο 1. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο, νξίδεηαη θαηά πξνηίκεζε παηδίαηξνο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παζνιφγνο, νξηδφκελνο απφ ην ΓΔ/ΓΤΓ, γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ. 2. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη ε: α. Παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ σο θαη ε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηαζκνχ. β. Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ αηνκηθψλ θαξηειψλ πγείαο βξεθψλ θαη λεπίσλ. γ. Δηζήγεζε ηνπ δηαηηνινγίνπ ζε ζπλεξγαζία κε δηαηηνιφγν, εθφζνλ ππεξεηεί ζηε Φξνπξά. δ. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγηεηλήο ησλ παηδηψλ. 3. Ζ πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ, απνηειεί επίζεο ππνρξέσζε θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηαζκνχ, ην νπνίν εθαξκφδεη πηζηά φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο θαη επζχλεηαη γηα θάζε ακέιεηα ή παξάιεηςε, πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Σν πξνζσπηθφ ησλ ηαζκψλ ππνβάιιεηαη ηαθηηθά ζε πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν, εθνδηάδεηαη δε κε εηδηθφ αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο, πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία. Άξζξν 11 Γηαρεηξηζηήο Δθνδίσλ 1. Χο Γηαρεηξηζηήο Δθνδίσλ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, νξίδεηαη κε ηελ Ζκεξήζηα Γγή ηνπ ηαζκνχ Τπμθφο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ηζρχνληα ΠΟΤ. 2. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη: α. Ο έγθαηξνο εθνδηαζκφο ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ κε ηα απαηηνχκελα ηξφθηκα.

15 -15- β. Ζ δηάζεζε ζην κάγεηξα ησλ απαηηνπκέλσλ ηξνθίκσλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ εκεξήζηνπ γεχκαηνο. γ. Ζ ζπληήξεζε θαη εμαζθάιηζε ησλ ηξνθίκσλ. δ. Ζ ρξέσζε, ζχληαμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε απφδνζε ινγαξηαζκνχ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ. 3. Δθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ σο άκεζνο δεκφζηνο ππφινγνο θαη ππέρεη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο επζχλεο γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, εθ φζνλ απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ, πξνέιζεη δεκηά ζην Γεκφζην. Τπέρεη επζχλε απνθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο νηθνλνκηθήο δεκηάο ζην Γεκφζην, κε βάζεη ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : Άξζξν 12 Μάγεηξαο /Μαγείξηζζα α. Παξαιακβάλεη απφ ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ ηα απαηηνχκελα ηξφθηκα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ εκεξεζίσλ γεπκάησλ. β. Γίλεη ηνλ θαηάινγν ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη ζηηο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ. γ. Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. δ. Υνξεγεί ηελ πνζφηεηα γεχκαηνο ζηηο Βξεθνθφκνπο Νεπηαγσγνχο θαη θξνληίδεη απφ θνηλνχ γηα ηε δηαλνκή ηνπ. ε. Δπηκειείηαη γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ ζθεπψλ ηνπ καγεηξείνπ θαη είλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζην Γληή/ληξηα ηνπ ηαζκνχ. ηνπ. ζη. πλεξγάδεηαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ θαη βνεζείηαη ζην έξγν δ. Τπφθεηηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν ζηξαηησηηθφ θαλνληζκφ γηα ην πξνζσπηθφ καγεηξείσλ. Σα θαζήθνληά ηνπ/ηεο είλαη λα : Άξζξν 13 Καζαξηζηήο - Καζαξίζηξηα α. Φξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ ηαζκνχ. β. Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ηνπ/ηεο αλαηεζεί απφ ηνλ/ηελ Γληή/ληξηα ηνπ ηαζκνχ.

16 -16- ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Άξζξν 14 Λεηηνπξγία ηαζκνχ 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Παηδηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Ηνπιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Ο ηαζκφο ιεηηνπξγεί πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 2. Ο ηαζκφο δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 3. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ, θαζνξίδεηαη απφ ην Γθηή ηνπ ρεκαηηζκνχ, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γληή/ληξηαο ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 15 Ζκεξήζην Πξφγξακκα Απαζρφιεζε Παηδηψλ 1. ηνπο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, εθαξκφδεηαη εκεξήζην πξφγξακκα απαζρφιεζεο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ηα παηδηά πξνζεγγίδνληαη κε κέζν ηε ζηνξγή, ην δηάινγν, ηελ επεμήγεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε. Ρεηά απαγνξεχεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ ε θαηαλαγθαζηηθή επηβνιή απφςεσλ ή ε επηβνιή ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, παξαβίαζε δε ηεο απαγφξεπζεο απηήο απνηειεί ζνβαξφηαην πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Βάζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο, είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη νκαιή ζπλαλαζηξνθή ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, ε ελίζρπζε ηεο εμειηθηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο ειεπζεξίαο θαη αζθαιείαο. 2. Σν εκεξήζην πξφγξακκα είλαη επέιηθην, ηεξνχληαη φκσο νξηζκέλα βαζηθά ρξνληθά ζεκεία απηνχ φπσο πξνζέιεπζε, αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ, ψξεο θαγεηνχ, δηαιείκκαηνο, αλάπαπζεο. Δλδεηθηηθά ην πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ είλαη: α. Για ηα βπέθη : 06:45-09:00 ή : Πξνζέιεπζε βξεθψλ. Ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ αλαγθψλ, πξφγεπκα, αλάπαπζε ή ειεχζεξε απαζρφιεζε. 09:00-12:00 : Αηνκηθά πξνγξάκκαηα γηα εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη θηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ππνβνήζεζε απφθηεζεο απηνλνκίαο. 12:00-13:00 : Πξνεηνηκαζία - θαγεηφ. 13:00-14:30 : Αλάπαπζε.

17 -17-14:30-15:15 : Διεχζεξε απαζρφιεζε ησλ βξεθψλ κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζηφρνπο. 15:00-15:30 : Πξνεηνηκαζία Απνρψξεζε. β. Για ηα νήπια : 06:45-08:30 ή 07:00: Πξνζέιεπζε λεπίσλ, πξνεηνηκαζία, ηαθηνπνίεζε αηνκηθψλ εηδψλ, θαζαξηφηεηα. Διεχζεξε απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ζην ρψξν. 08:30: Πξνζεπρή (ζε γιψζζα θαηαλνεηή απφ παηδηά θαη ζε κνξθή ελφο κηθξνχ πνηήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο). Πξνεηνηκαζία πξνγεχκαηνο κε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ (ζηξψζηκν ηξαπεδηνχ, δηαλνκή, ζπγθέληξσζε ζθεπψλ, ηαθηνπνίεζε ρψξνπ). 09:00 : Πξφγεπκα. 09:30-10:30: πδήηεζε - επεμεξγαζία θάπνηνπ ζέκαηνο, επθαηξηαθνχ ή πξνγξακκαηηζκέλνπ, κε ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Λεθηηθή έθθξαζε, αηζζεηεξηαθφο εκπινπηηζκφο, πξνκαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 10:30-11:00 : Γηάιεηκκα. αίζνπζα. 11:00-11:30 : Φπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ απιή θαη ζηελ 11:30-12:30 : Διεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ (δσγξαθηθήο, πιαζηηθήο, νηθνδνκηθνχ πιηθνχ, θαηαζθεπψλ, γσληψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ, παδι, ληφκηλν, ηφκπνια, ιφηην - καγαδάθη, γσληά δξακαηνπνίεζεο, θνπθινζέαηξν, γσλία βηβιηνζήθεο, άκκνπ, λεξνχ θιπ. γσληά κε θπζηθφ πιηθφ θαη πιηθφ γηα πεηξακαηηζκνχο). 12: : Πξνεηνηκαζία γηα θαγεηφ θαη ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ ησλ παηδηψλ. Γεχκα. 13:15-13:45 : Γηάιεηκκα - Πξνεηνηκαζία γηα κεζεκβξηλή αλάπαπζε. 13:45-14:45: Μεζεκβξηλή αλάπαπζε. Σα παηδηά πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ αλαπαχνληαη, απαζρνινχληαη κε δηάθνξα επηηξαπέδηα παηδαγσγηθφ παηρλίδηα ή ζηηο δηάθνξεο παηδαγσγηθέο γσληέο. 14:45-15:30 : Πξνεηνηκαζία - Απνρψξεζε. Άξζξν 16 Δηδηθνί Καλφλεο γηα ην πξνζσπηθφ 1. Οη ψξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο δηαηαγέο ηνπ ρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη.

18 Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην ηαζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξνί πξνζσπηθνί ή ππεξεζηαθνί ιφγνη, επηηξέπεηαη ε νιηγφσξε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κεηά απφ γξαπηή άδεηα ηνπ Γληνχ ηνπ ηαζκνχ. 3. Οη άδεηεο (ΚΑ, ΑΜΓ θ.α.) ηνπ πξνζσπηθνχ, εγθξίλνληαη απφ ηνλ/ηελ Γληή/ληξηα ηνπ ηαζκνχ, ελψ ηνπ/ηεο Γληή/ληξηαο απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπ, θαη ρνξεγνχληαη γηα ην δηάζηεκα πνπ δε ιεηηνπξγεί ν ζηαζκφο. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ θαη ζε άιιν ρξφλν, εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηνπ ρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ηαζκφο. Άξζξν 17 Αξηζκφο εμππεξεηνπκέλσλ βξεθψλ λεπίσλ θαη παηδηψλ αλά ηάμε 1. Σάμε Σκήκαηνο δελ δχλαηαη λα ζπζηαζεί ή λα ιεηηνπξγήζεη εμππεξεηνχζα κεγαιχηεξν αξηζκφ ηέθλσλ απ απηφλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη παξαθάησ: α. Σάμε βξεθψλ, κέρξη 12 βξέθε, εθ' φζνλ εθηφο ηνπ ππεπζχλνπ ηάμεσο, έρεη νξηζζεί θαη βνεζφο ζηα θαζήθνληα ηνπ, άιισο κέρξη 8 βξέθε. β. Σάμε λεπίσλ, κέρξη 35 λήπηα, εθ' φζνλ εθηφο ηνπ ππεπζχλνπ ηάμεσο, έρεη νξηζζεί θαη βνεζφο ζηα θαζήθνληά ηνπ, άιισο κέρξη 25 λήπηα. 2. ε θάζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη παηδηά θαη πέξα απφ ηε δπλακηθφηεηά ηνπ, κέρξη πνζνζηφ 10% επ απηήο. Άξζξν 18 Γηθαίσκα πκκεηνρήο 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ηαζκφ, έρνπλ παηδηά εξγαδνκέλσλ ζην Ξ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, αλεμάξηεηα κε ηε θξνπξά πνπ ππεξεηεί ην ζηξαηησηηθφ ή πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. 2. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ επηινγή, είλαη ηα εγγξαθφκελα παηδηά λα είλαη πγηή, απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο ζπκκεηνρήο παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 3. Γχλαηαη λα εγγξάθνληαη παηδηά ζην ηαζκφ πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο ή ςπρηθέο παζήζεηο, εθφζνλ ππάξρεη πηζηνπνίεζε εηδηθνχ ηαηξνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ γηα ην φηη: α. Απηφ είλαη σθέιηκν γηα ην παηδί. β. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα θηινμελίαο ηνπ ζην ηαζκφ. γ. Γελ απαηηείηαη ν ηαζκφο λα δηαζέηεη εηδηθή ππνδνκή πέξαλ απηήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

19 Σα παηδηά εγγξάθνληαη ζην ηαζκφ, εθφζνλ ππάξρεη πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ηνπο απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 19 Υξφλνο ππνβνιήο αηηήζεσλ - Κξηηήξηα Δπηινγήο Αλαινγία ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ 1. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο, σο θαη ε αλαινγία ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κε δηαηαγή ηνπ ΓΔ. 2. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ησλ, απφ επηηξνπή, ηελ νπνία ζα ζπγθξνηεί ν νηθείνο ρεκαηηζκφο. Άξζξν 20 Δγγξαθέο Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνχ ζηνλ ηαζκφ ρξεηάδεηαη: α. Αίηεζε ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ. β. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ. γ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ. δ. Βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνχ. ε. Βεβαίσζε εξγαζίαο ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ. ζη. Βεβαίσζε ηαηξνχ γηα ηελ θαιή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ, ε νπνία δίδεηαη απφ ην Ηαηξείν ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ. δ. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο. ε. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ν ρεκαηηζκφο θαζνξίδεη. Άξζξν 21 Γηαθνπή θηινμελίαο παηδηψλ Ζ δηαθνπή ηεο θηινμελίαο ησλ παηδηψλ απφ ην ηαζκφ, ελεξγείηαη πάληνηε κε δηαηαγή ηνπ ρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην θάησ πεξηπηψζεηο: παηδηψλ. α. Όηαλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ

20 -20- β. Όηαλ εκθαληζηνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ πγεία ησλ παηδηψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην ηαζκφ, κεηά απφ πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. γ. Όηαλ δελ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο γνλείο ε νηθνλνκηθή ηνπο ζπκκεηνρή, εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ 2 κελψλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζνβαξφο πξνο ηνχην ιφγνο θαη αθνχ πξψηα εηδνπνηεζνχλ απηνί λα θαηαβάινπλ ην νθεηιφκελν πνζφ. δ. Όηαλ θαη' εμαθνινχζεζε θαη παξά ηηο ζρεηηθέο έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο ζηνπο γνλείο, απηνί δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφγξακκα θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 22 Μεηαθνξά Παηδηψλ Σα παηδηά κεηαθέξνληαη ζηνλ ηαζκφ κε επζχλε ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ.

21 -21- ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - ΓΙΑΣΡΟΦΗ Άξζξν 23 Πφξνη Πεξηνπζία 1. Γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, εθαξκφδνληαη γεληθά νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί νηθνλνκηθήο κέξηκλαο θαη ινγηζηηθνχ ησλ ΔΓ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε απηέο πνπ εηδηθφηεξα ηζρχνπλ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο Μνλάδεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΓΔ. 2. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ξ. Οη αλαγθαίνπζεο πηζηψζεηο ζα κεηαβηβάδνληαη, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ζηνπο νηθείνπο ρεκαηηζκνχο θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο. Σν ΓΔ/ΓΤΓ λα πξνβάιεη ηηο αλάγθεο ησλ ηαζκψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΓΔ. 3. ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηαζκψλ (γνλείο θαη θεδεκφλεο). Ζ εθαξκνγή ηεο ππφςε δπλαηφηεηαο, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ, θαζνξίδεηαη ην επηέκβξην θάζε έηνπο, κε απφθαζε ηνπ ΒΤ/ΓΔ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ ΓΔ/ΓΤΓ. 4. Οη ηαζκνί δχλαηαη λα δέρνληαη δσξεέο θαη επεξγεηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ. Άξζξν 24 Γηαρεηξηζηηθά Λνγηζηηθά ζέκαηα 1. Οη ηαζκνί πξνζθνιιψληαη γηα νηθνλνκηθή κέξηκλα ζε Τπεξεζία ή Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν ρεκαηηζκφ. 2. Σα έζνδα απφ ηελ εθάζηνηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ, ζα παξαθνινπζνχληαη ζε ηδηαίηεξε κεξίδα απνζέζεσλ ηεο νηθείαο Τπεξεζίαο ή Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ, ππφ ηνλ ηίηιν «Γαπάλεο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ». 3. Ζ ππφςε κεξίδα ζα πηζηψλεηαη θάζε θνξά κε ηα ρξήκαηα πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαη ζα ρξεψλεηαη κε ηα πνζά πνπ ζα αλαιψλνληαη, απνθιεηζηηθά, γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ηαζκψλ. 4. Ζ δηάζεζε θνλδπιίσλ ζε βάξνο ηεο ππφςε κεξίδαο ζα γίλεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο Γλζεο ηνπ ηαζκνχ, κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη ηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή δηθαηνδνζία, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 5. Γηα ηε ζχληαμε, ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ππφςε δαπαλψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βάξνο θεθαιαίσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ. 6. Ζ είζπξαμε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ, γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ν ηαζκφο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία :

22 -22- α. Ο Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ηαζκνχ, ζπληάζζεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππφρξεσλ κε ην θαζνξηζζέλ πνζφ, βάζεη ηεο δηαηαγήο ηνπ ΓΔ, ηελ νπνία έγθαηξα πξνζθνκίδεη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ν ηαζκφο. β. Ζ είζπξαμε ησλ πνζψλ γίλεηαη βάζεη ηεο νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππφρξεσλ, ζην χςνο θαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα (κήλαο, ηξίκελν θιπ), πνπ ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ΓΔ, κε κέξηκλα ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ, πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ν Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο, κε αλάινγε πίζησζε ηεο κεξίδαο απνζέζεσλ «Γαπάλεο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ». γ. Γηα θάζε εηζπξαηηφκελν πνζφ, ν δηαρεηξηζηήο ζα εθδίδεη θαη ζα παξαδίδεη ζηνλ ππφρξεν απφδεημε (ΓΟΗ/20). δ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ηξνθνδνζία θαη ζηε ξχζκηζε δηαρεηξηζηηθψλ ζεκάησλ ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Δ» ηνπ παξφληνο. Άξζξν 25 Γηαηξνθή παηδηψλ - Γηαηηνιφγην Ο/Ζ Γληήο/ληξηα ηνπ ηαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ παηδίαηξν, θαζνξίδεη ην επνρηθφ δηαηηνιφγην (ρεηκεξηλφ ζεξηλφ), αθνχ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα παξαθάησ : α. ηα βξέθε θαη ηα λήπηα θάζε ηαζκνχ, παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή (πξσηλφ θαη κεζεκεξηαλφ θάζε εκέξα), ζχκθσλα κε ηελ Κιίκαθα Σξνθίκσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ παξφληνο. β. Σν δηαηηνιφγην ησλ παηδηψλ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο παηδηαηξηθέο απφςεηο γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. Χο βάζε γηα ην πνζνηνιφγην ηξνθίκσλ θαη δηαηηνινγίνπ, ιακβάλεηαη ην θαη' αξρήλ δηαιακβαλφκελν ζηελ ππ' αξ. Γ2α/νηθ. 4108/1988 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 546 η.β). Σν πξφγξακκα δηαηξνθήο αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηαζκνχ θαη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη γνλείο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ζηα παηδηά λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, λσπνχ θξέαηνο θαη ςαξηψλ, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θιπ, ζε επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο πνζφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ε κε ρνξήγεζε εηδψλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθέο ρξσζηηθέο, ηερλεηά γιπθαληηθέο θιπ νπζίεο. Άξζξν 26 Κνηλσληθέο, παηδαγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Ο ηαζκφο δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο παηδαγσγηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο. Άξζξν 27 Κάιπςε θαλνληζκνχ ινηπψλ ζεκάησλ Γηα ηα ινηπά ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Ξ σο θαη δηαηαγέο πνπ έρνπλ εθδνζεί.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΚΟΘΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ

ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΚΟΘΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΚΟΘΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ Απθπο 1 κοπόρ τος Παιδικού ταθμού Ο Παηδηθφο ηαζκφο είλαη θπξίαξρνο ρψξνο αγσγήο θαη αζθαινχο δηακνλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη γηα ηελ έθδνζε αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ νδεγηώλ.

3. Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη γηα ηελ έθδνζε αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ νδεγηώλ. ΠΡΟ: ΥΗΜ/ΓΟΙ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΜΣ Κνινθνηξώλε 13 Σειέθ. 210-6552403 Σ.Κ 105 62, Αζήλα Φ.951.1/43/ 493593 ΚΟΙΝ: Γ/ΤΔΘΑ ΤΦΔΘΑ. 1654 ΓΔΔΘΑ/Δ Κιάδνο/ΓΟΙ Αζήλα, 31 Mαξ 2007 ΓΔ/ΔΓΑ-ΓΔ/ΔΓ- Γλζεηο ΓΔ/ΓΟΙ/1γ-1ν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

ΘΔΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βαθμός αζθαλείας Να διαηηρηθεί μέτρι ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1268/1982 (ΦΔΚ 87 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 1 Ν. 3549/07 (ΦΔΚ 69 Α/20-3-2007 Γηνξζ.θαικ. ζην ΦΔΚ-145 Α/5-7-07) : Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι - Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι - Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Ε Ω Ν

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι - Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι - Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Ε Ω Ν Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι - Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι - Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Ε Ω Ν Δίδνο: ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ Αξηζκφο: 99 Έηνο: 2001 ΦΔΚ: Α 95 20010514 Σέζεθε ζε ηζρχ: 14.08.2001 Ηκ.Τπνγξαθήο: 30.04.2001

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα