-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ"

Transcript

1 -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ

2 -2- ΠΡΟ : ΓΔ/ΓΔΚΠ/3α ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΡΓΑΝΧΔΧ/3β Σειέθ.(Δζση.) 3529 ΚΟΙΝ : ΓΔ/ΓΤΓ - ΓΜΠ Φ.071.4/ 65/94483 ΓΔ/ΓΟΡ/3β. 701 Αζήλα, 17 Ννε 2006 πλ : 1 ΚΟΛ Β/Φ ηαζκψλ ΘΔΜΑ :Κ 5-79/2006 «Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Β/Φ ηαζκψλ» ΥΔΣ : α. Κ 40-5/ΓΔ/ΓΔΚΠ/3γ β. Φ.071.4/63/94479/. 698/ 16 Ννε 2006/ΓΔ/ΓΟΡ/3β 1. αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα, ζε Φ/Α, ηνλ «Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Β/Φ ηαζκψλ» Κ 5-79/2006, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην (β) ζρεηηθφ. 2. Παξαθαινχκε, γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο εθηχπσζεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Κ, ζχκθσλα κε ην (α) ζρεηηθφ θαη κε ηα παξαθάησ απαηηνχκελα ζηνηρεία: α. Αξηζκφο : Κ β. Βαζκφο Αζθαιείαο : «ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ». γ. Σίηινο «Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Β/Φ ηαζκψλ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ». δ. Γηαζηάζεηο : 15Υ22 εθαηνζηά. ε. Υξψκα Δμσθχιινπ : Κίηξηλν. ζη. Αληίηππα : 200. δ. Πξνηεξαηφηεηα : «Α» θαη εμαίξεζε. 3. Ζ δηαλνκή λα γίλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Απνδεθηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Παλαγηψηεο Σζνιαθίδεο Γ η ε π ζ π λ η ή ο Αλρεο (ΣΘ) Λακπξηλφο Γεσξγνχιηαο Σκεκαηάξρεο ΓΟΡ/3β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» Πίλαθαο Γηαλνκήο Κ 5-79/2006.

3 -3- ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΔΧ/3β ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 Ννε 2006 Φ.071.4/65/ Π Ι Ν Α Κ Α ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ Κ 5-79 Α/Α ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΣΙΣΤΠΩΝ (α) (β) (γ) (δ) 1 ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ 1 2 ΓΔ/1 ν ΔΓ 3 Α ΓΔ/ΓΤΓ 3 Α ΓΔ/ΓΟΡ-ΓΔΚΠ-ΓΜΠ Αλά 3 Α0322-Α0323- Α ρεκαηηζκνί 3 ν ΔΓ Αλά 5 Α0411,Α0414, Α0415,Α0416, Α ΓΑΓΤΔΚ (Απφζεκα) Τπφινηπν Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο (ΠΕ) Θεφδσξνο Εάραξεο Τ π ο δ ι ε ς θ ς ν η ή ρ Αλρεο (ΣΘ) Λακπξηλφο Γεσξγνχιηαο Σκεκαηάξρεο ΓΟΡ/3β

4 -4- ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ α/α Σποποπ Απιθμόρ και ημεπομηνία Γιαηαγήρ Ημεπομηνία Καηασωπίζεωρ Σποποποίηζηρ Αςηόρ πος καηασώπιζε ηην ηποποποίηζη Βαθμόρ Ονομαηεπώνςμο Μονογπαθή ΟΓΖΓΗΔ 1. Κάλεηε κεηαβνιέο ζηνλ θαλνληζκφ απηφ θαηφπηλ Γγήο ηνπ ΓΔ/ΓΟΡ/3β. 2. ηε ζέζε θάζε κεηαβνιήο θαη ζηε ζηήιε α/α αλαγξάςηε ην θεθαιαίν «Σ» θαη ηνλ α/α ηεο ηξνπνπνηήζεσο (π.ρ.σ1, Σ2 θνθ). 3. Καηαρσξίζηε ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα θάζε δηαηαγή πνπ επηθέξεη κεηαβνιή ζηνλ θαλνληζκφ απηφ, ζε επηβεβαίσζε φηη έγηλε ε δηφξζσζε.

5 -5- ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν ειίδα 1. θνπφο Απνζηνιή Τπαγσγή - Έδξα Οξγάλσζε. 1 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΠΡΟΧΠΗΚΟ 5. Πξνζφληα Πξνζσπηθνχ. 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 6. Γηεπζπληήο Σκεκαηάξρεο Σκήκαηνο ηαζκνχ Νεπηαγσγφο Βξεθνθφκνο Βνεζφο Νεπηαγσγνχ Βξεθνθφκνπ Ηαηξφο Γηαρεηξηζηήο Δθνδίσλ Μάγεηξαο /Μαγείξηζζα Καζαξηζηήο Καζαξίζηξηα. 7 ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 14. Λεηηνπξγία ηαζκνχ Ζκεξήζην Πξφγξακκα Απαζρφιεζε. 8 Παηδηψλ

6 Άξζξν ειίδα 16. Δηδηθνί Καλφλεο γηα ην Πξνζσπηθφ Αξηζκφο Δμππεξεηνπκέλσλ Βξεθψλ - 10 Νεπίσλ θαη Παηδηψλ αλά Σάμε 18. Γηθαίσκα πκκεηνρήο Υξφλνο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ - Κξηηήξηα 11 Δπηινγήο Αλαινγία ζηξαηησηηθνχ θαη Πνιηηηθνχ Πξνζσπηθνχ 20. Δγγξαθέο Γηαθνπή Φηινμελίαο Παηδηψλ Μεηαθνξά Παηδηψλ 12 ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 23. Πφξνη Πεξηνπζία Γηαρεηξηζηηθά Λνγηζηηθά Θέκαηα Γηαηξνθή Παηδηψλ - Γηαηηνιφγην Κνηλσληθέο, Παηδαγσγηθέο θαη 14 Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο 27. Κάιπςε Καλνληζκνχ Λνηπψλ Θεκάησλ 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 28. Έλαξμε Ηζρχνο ηνπ Οξγαληζκνχ 15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» Σεξνχκελα Βηβιία «Β» Οξηζκνί «Γ» Οξγαλφγξακκα Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ηξαηνχ Ξεξάο «Γ» Κιίκαθα Σξνθίκσλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Ξ «Δ» Σξνθνδνζία Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ θαη Ρχζκηζε Γηαρεηξηζηηθψλ Θεκάησλ

7 -7- Π Η Ν Α Κ Α ΤΝΣΜΖΔΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Ξ Α/Α ΤΝΣΜΖΖ ΠΛΖΡΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 1 ΑΔΗ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 2 ΒΤ Β Τπαξρεγφο 3 ΓΔ Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ 4 ΓΟΗ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 5 ΓΤΓ Γηεχζπλζε Τγηεηλνκηθνχ 6 ΔΓ Έλνπιεο Γπλάκεηο 7 ΔΛΓΑΠ Διεγθηήξην Γαπαλψλ 8 ΚΟΛ Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 9 ΠΔ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο 10 ΠΟΤ Πίλαθαο Οξγάλσζεο θαη Τιηθνχ 11 ΑΝ ρνιή Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο 12 Ξ ηξαηφο Ξεξάο 13 ΣΔ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 14 ΣΔΗ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα

8 -8- ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΔΧ/3β Φ.071.4/ 63/ ΑΠΟΦΑΖ «Κχξσζε Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο(ΚΟΛ) Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ» Έρνληαο ππφςε : Ο ΑΡΥΖΓΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17, παξάγξαθνο 1η ηνπ Ν.2292/1995 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ΤΠΔΘΑ, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ ΔΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο». β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 181/2002 «Πεξί ηδξχζεσο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ζην Ξ» (ΦΔΚ Α 170). γ. Σελ ππ αξηζ. Φ.010/163897/.1258/12 Μαξ 2002/ Απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ, «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ζηνπο Α/ΓΔ ησλ ΔΓ ΓΔΔΘΑ, ΓΔ, ΓΔΝ, ΓΔΑ». δ. Σελ ππ αξηζ. 273 Απφθαζε ηεο 22 εο πλεδξίαζεο/23 Οθη 2006 ηνπ Αλσηάηνπ ηξαηησηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άξζξν Μφλν Κπξψλεηαη ν ΚΟΛ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ππ αξηζ (Κ 5-79), ηνπ νπνίνπ ην θείκελν έρεη φπσο παξαθάησ :

9 -9- ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ Ξ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπφο θνπφο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ, είλαη ε παξνρή ησλ απαξαηηήησλ νδεγηψλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηα αληηθείκελα, πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ηελ απνζηνιή, ην πξνζσπηθφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ινηπά ζέκαηα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. Άξζξν 2 Απνζηνιή Απνζηνιή ησλ ηαζκψλ, είλαη ε παξνρή εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη δηαηξνθήο, ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, ε θχιαμε θαη ε ςπραγσγία πγηψλ παηδηψλ, λεπίσλ θαη βξεθψλ θαη ε αλάινγε γηα ηελ ειηθία ηνπο δηαπαηδαγψγεζε, θαζψο θαη ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμή ηνπο, ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ιφγσ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ξ γνλέσλ ηνπο. Άξζξν 3 Τπαγσγή Έδξα Ζ ππαγσγή θαη ε έδξα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, θαζνξίδνληαη ζηνλ νηθείν ΠΟΤ. Άξζξν 4 Οξγάλσζε 1. Ζ νξγάλσζε ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, είλαη φπσο παξαθάησ : α. Γληήο. β. Βξεθηθφ Σκήκα, ειηθίαο απφ 6 κελψλ κέρξη 1 ½ εηψλ, νξγαλσκέλν ζε ηάμεηο. γ. Βξεθηθφ Σκήκα, ειηθίαο απφ 1 ½ εηψλ κέρξη 2 ½ εηψλ, νξγαλσκέλν ζε ηάμεηο. δ. Νεπηαθφ Σκήκα, ειηθίαο απφ 2 ½ εηψλ κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ πξψηε ηάμε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νξγαλσκέλν ζε ηάμεηο. ε. Ηαηξείν. 2. Κάζε Σκήκα δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηάμεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνπκέλσλ παηδηψλ (λεπίσλ θαη βξεθψλ), θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο.

10 -10- ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΩΠΙΚΟ Άξζξν 5 Πξνζφληα Πξνζσπηθνχ Σν ηξαηησηηθφ θαη Πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, θαζνξίδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ νηθείν ΠΟΤ, ε δε αλαινγία θαη ηα πξνζφληα, είλαη φπσο παξαθάησ : α. Γηα ηα βπεθικά ημήμαηα θαη γηα θάζε ηάμε απηψλ, απαηηνχληαη : (1) Έλαο βξεθνθφκνο αλά 8 βξέθε κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν, Πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ, ηκεκάησλ Βξεθνλεπηνθνκίαο ή ηζφηηκν Αλσηέξσλ ρνιψλ Νεπηνβξεθνθφκσλ ηεο εκεδαπήο ή άιισλ ηζφηηκσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (2) Έλαο Βνεζφο Βξεθνθφκνπ : (α) ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν, ή ζπλαθέο Πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηκήκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ θιάδνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ ηνπ ηνκέα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Σκήκαηνο Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ Παηδνθφκσλ ή δίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθφηεηαο βξεθνλεπηνθνκίαο δηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (β) Ο βνεζφο Βξεθνθφκνπ πξνζιακβάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ βξεθψλ ππεξβαίλεη κέρξη 4 βξέθε ηελ αλαινγία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν α(1), ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Μία ππάιιεινο θαζαξηφηεηαο βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ γηα θάζε βξεθηθφ ηκήκα 15 βξεθψλ, κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή Απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ζρνιήο ΝΓ. 580/70. (4) Μία καγείξηζζα (κάγεηξαο) κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ρνιηθήο Μνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο

11 -11- παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ζρνιήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ νχηε απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξναλαθεξφκελα πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε εκπεηξία. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ). β. Γηα ην νηπιακό ημήμα θαη γηα θάζε ηάμε απηνχ απαηηνχληαη : (1) Έλαο Νεπηαγσγφο αλά 25 λήπηα κε ηα πην θάησ πξνζφληα: ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο θαηεχζπλζεο Νεπηαγσγψλ ή ηζφηηκσλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ηκεκάησλ βξεθνλεπηνθνκίαο ή ηζφηηκν Αλσηέξσλ ρνιψλ Νεπηνβξεθνθφκσλ ηεο εκεδαπήο ή άιισλ ηζνηίκσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (2) Έλαο Βνεζφο Νεπηαγσγνχ σο αθνινχζσο : (α) ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν, ή ζπλαθέο Πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηκήκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνκέα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηνκέα Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, Σκήκαηνο Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ Παηδνθφκσλ ή δίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθφηεηαο βξεθνλεπηνθνκίαο δηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (β) Ο Βνεζφο Νεπηαγσγνχ πξνζιακβάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ ππεξβαίλεη κέρξη 10 λήπηα ηελ αλαινγία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν β(1) (α), ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Μία ππάιιεινο θαζαξηφηεηαο βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ γηα θάζε λεπηαθφ ηκήκα 25 λεπίσλ, κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή Απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ζρνιήο Ν.Γ. 580/70 (4) Μία καγείξηζζα (κάγεηξαο) κε ηα πην θάησ πξνζφληα: ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ρνιηθήο Μνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ζρνιήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ νχηε απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξναλαθεξφκελα πξνζφληα,

12 -12- επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε εκπεηξία. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ). (5) Έλαο ζηξαηησηηθφο γηαηξφο, θαηά πξνηίκεζε Παηδίαηξνο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο Παζνιφγνο νξηδφκελνο απφ ην ΓΔ/ΓΤΓ, γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Άξζξν 6 Γηεπζπληήο 1. Ο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο δηεπζχλεηαη απφ αμθφ ηεο ΑΝ. 2. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : α. πληνλίδεη, επνπηεχεη θαη ειέγρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ. ηαζκνχ. β. Έρεη ηελ επζχλε ηεο θαιήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γ. Δγθξίλεη ην εβδνκαδηαίν/κεληαίν πξφγξακκα δηαηξνθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Σκεκαηάξρεο ησλ Σκεκάησλ ηνπ ηαζκνχ, ηνλ παηδίαηξν θαη εθφζνλ ππεξεηεί ζηε Φξνπξά, δηαηηνιφγν. Διέγρεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαιή παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ. δ. Οξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ εθδειψζεηο παηδαγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο. ε. Γηεμάγεη θαη ππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηαζκνχ θαη ηεξεί ην βηβιίν πξσηνθφιινπ, ην Αξρείν, ην κεηξψν ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ, θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο θαξηέιεο Τγείαο ηνπο. ζη. Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ. δ. Δπί απνπζία ηεο/ηνπ, αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ/ηνλ αξραηφηεξν/ε Σκεκαηάξρε ησλ Σκεκάησλ ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 7 Σκεκαηάξρεο Σκήκαηνο ηαζκνχ 1. ε θάζε ηκήκα πξνΐζηαηαη σο Σκεκαηάξρεο Αμθφο Ννζειεπηηθήο, πνπ θαιχπηεη αλάινγα κε ην Σκήκα πνπ πξνΐζηαηαη, ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ θείκελε λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο ή ππάιιεινο ησλ Κιάδσλ ΠΔ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Νεπηαγσγψλ) ή ΣΔ Τγείαο Πξφλνηαο (Βξεθνλεπηνθφκσλ), ηνπνζεηεκέλνο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

13 Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : α. Μεξηκλά γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ λεπίσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γληνχ/ληξηαο ηνπ ηαζκνχ. λεπίσλ. β. Δπηβιέπεη γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ θαιή δηαηξνθή ησλ γ. Δπνπηεχεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ, ζχκθσλα κε ην δηαηηνιφγην θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ. δ. Οξγαλψλεη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηνπο ελεκεξψλεη - ζπκβνπιεχεη γηα ηα ζέκαηα αγσγήο ησλ λεπίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ. ε. Δπζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ζη. Αληηθαζίζηαηαη φηαλ απνπζηάδεη απφ άιιε ππάιιειν απφ ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ, κε πξφηαζε ηνπ/ηεο Γληνχ-ηξηαο ηνπ ηαζκνχ. ηαζκνχ. δ. Ο αξραηφηεξνο αληηθαζηζηά, φηαλ απνπζηάδεη, ην Γληή/ληξηα ηνπ 3. Χο Τπεχζπλνο Σάμεο ή βνεζφο απηνχ νξίδεηαη ηξαηησηηθφ Πξνζσπηθφ αλάινγσλ πξνζφλησλ, πνπ θαιχπηεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο, αλάινγα κε ην Σκήκα ζην νπνίν ππάγεηαη ε Σάμε. Ο Σκεκαηάξρεο δχλαηαη λα νξίδεηαη θαη σο Τπεχζπλνο Σάμεο. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : Άξζξν 8 Νεπηαγσγφο Βξεθνθφκνο α. Έρεη ηελ γεληθή επζχλε ησλ βξεθψλ λεπίσλ, γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλε. β. Φξνληίδεη γηα ζέκαηα πγείαο ησλ βξεθψλ, λεπίσλ βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ ηαηξνχ. γ. Δπζχλεηαη γηα ηελ απαζρφιεζε βξεθψλ λεπίσλ, ζχκθσλα κε ην παηδαγσγηθφ πξφγξακκα ηνπ ηαζκνχ. δ. Φξνληίδεη γηα ηελ επηκειεκέλε εκθάληζε θαη ηε ζσκαηηθή θαζαξηφηεηα ησλ παηδηψλ. ε. Δπηβιέπεη ηηο ππαιιήινπο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηηο αίζνπζεο απαζρφιεζεο θαη ινηπνχο ρψξνπο. ζη. Δπηκειείηαη ηεο παξαζθεπήο θαη ρνξήγεζεο ηνπ γάιαθηνο γηα ην πξσηλφ ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ.

14 -14- δ. Υνξεγεί ηελ ηξνθή ζηα βξέθε θαη λήπηα. ε. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε θχιαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ζ. Δλεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηαζκνχ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Άξζξν 9 Βνεζφο Νεπηαγσγνχ - Βξεθνθφκνπ Βνεζά ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο Νεπηαγσγνχο Βξεθνθφκνπο. Άξζξν 10 Ηαηξφο 1. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο, νξίδεηαη θαηά πξνηίκεζε παηδίαηξνο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παζνιφγνο, νξηδφκελνο απφ ην ΓΔ/ΓΤΓ, γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ. 2. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη ε: α. Παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ σο θαη ε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηαζκνχ. β. Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ αηνκηθψλ θαξηειψλ πγείαο βξεθψλ θαη λεπίσλ. γ. Δηζήγεζε ηνπ δηαηηνινγίνπ ζε ζπλεξγαζία κε δηαηηνιφγν, εθφζνλ ππεξεηεί ζηε Φξνπξά. δ. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγηεηλήο ησλ παηδηψλ. 3. Ζ πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ, απνηειεί επίζεο ππνρξέσζε θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηαζκνχ, ην νπνίν εθαξκφδεη πηζηά φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο θαη επζχλεηαη γηα θάζε ακέιεηα ή παξάιεηςε, πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Σν πξνζσπηθφ ησλ ηαζκψλ ππνβάιιεηαη ηαθηηθά ζε πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν, εθνδηάδεηαη δε κε εηδηθφ αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο, πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία. Άξζξν 11 Γηαρεηξηζηήο Δθνδίσλ 1. Χο Γηαρεηξηζηήο Δθνδίσλ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, νξίδεηαη κε ηελ Ζκεξήζηα Γγή ηνπ ηαζκνχ Τπμθφο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ηζρχνληα ΠΟΤ. 2. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη: α. Ο έγθαηξνο εθνδηαζκφο ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ κε ηα απαηηνχκελα ηξφθηκα.

15 -15- β. Ζ δηάζεζε ζην κάγεηξα ησλ απαηηνπκέλσλ ηξνθίκσλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ εκεξήζηνπ γεχκαηνο. γ. Ζ ζπληήξεζε θαη εμαζθάιηζε ησλ ηξνθίκσλ. δ. Ζ ρξέσζε, ζχληαμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε απφδνζε ινγαξηαζκνχ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ. 3. Δθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ σο άκεζνο δεκφζηνο ππφινγνο θαη ππέρεη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο επζχλεο γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, εθ φζνλ απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ, πξνέιζεη δεκηά ζην Γεκφζην. Τπέρεη επζχλε απνθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο νηθνλνκηθήο δεκηάο ζην Γεκφζην, κε βάζεη ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : Άξζξν 12 Μάγεηξαο /Μαγείξηζζα α. Παξαιακβάλεη απφ ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ ηα απαηηνχκελα ηξφθηκα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ εκεξεζίσλ γεπκάησλ. β. Γίλεη ηνλ θαηάινγν ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη ζηηο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ. γ. Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. δ. Υνξεγεί ηελ πνζφηεηα γεχκαηνο ζηηο Βξεθνθφκνπο Νεπηαγσγνχο θαη θξνληίδεη απφ θνηλνχ γηα ηε δηαλνκή ηνπ. ε. Δπηκειείηαη γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ ζθεπψλ ηνπ καγεηξείνπ θαη είλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζην Γληή/ληξηα ηνπ ηαζκνχ. ηνπ. ζη. πλεξγάδεηαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ θαη βνεζείηαη ζην έξγν δ. Τπφθεηηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν ζηξαηησηηθφ θαλνληζκφ γηα ην πξνζσπηθφ καγεηξείσλ. Σα θαζήθνληά ηνπ/ηεο είλαη λα : Άξζξν 13 Καζαξηζηήο - Καζαξίζηξηα α. Φξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ ηαζκνχ. β. Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ηνπ/ηεο αλαηεζεί απφ ηνλ/ηελ Γληή/ληξηα ηνπ ηαζκνχ.

16 -16- ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Άξζξν 14 Λεηηνπξγία ηαζκνχ 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Παηδηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Ηνπιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Ο ηαζκφο ιεηηνπξγεί πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 2. Ο ηαζκφο δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 3. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ, θαζνξίδεηαη απφ ην Γθηή ηνπ ρεκαηηζκνχ, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γληή/ληξηαο ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 15 Ζκεξήζην Πξφγξακκα Απαζρφιεζε Παηδηψλ 1. ηνπο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, εθαξκφδεηαη εκεξήζην πξφγξακκα απαζρφιεζεο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ηα παηδηά πξνζεγγίδνληαη κε κέζν ηε ζηνξγή, ην δηάινγν, ηελ επεμήγεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε. Ρεηά απαγνξεχεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ ε θαηαλαγθαζηηθή επηβνιή απφςεσλ ή ε επηβνιή ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, παξαβίαζε δε ηεο απαγφξεπζεο απηήο απνηειεί ζνβαξφηαην πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Βάζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο, είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη νκαιή ζπλαλαζηξνθή ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, ε ελίζρπζε ηεο εμειηθηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο ειεπζεξίαο θαη αζθαιείαο. 2. Σν εκεξήζην πξφγξακκα είλαη επέιηθην, ηεξνχληαη φκσο νξηζκέλα βαζηθά ρξνληθά ζεκεία απηνχ φπσο πξνζέιεπζε, αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ, ψξεο θαγεηνχ, δηαιείκκαηνο, αλάπαπζεο. Δλδεηθηηθά ην πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ είλαη: α. Για ηα βπέθη : 06:45-09:00 ή : Πξνζέιεπζε βξεθψλ. Ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ αλαγθψλ, πξφγεπκα, αλάπαπζε ή ειεχζεξε απαζρφιεζε. 09:00-12:00 : Αηνκηθά πξνγξάκκαηα γηα εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη θηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ππνβνήζεζε απφθηεζεο απηνλνκίαο. 12:00-13:00 : Πξνεηνηκαζία - θαγεηφ. 13:00-14:30 : Αλάπαπζε.

17 -17-14:30-15:15 : Διεχζεξε απαζρφιεζε ησλ βξεθψλ κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζηφρνπο. 15:00-15:30 : Πξνεηνηκαζία Απνρψξεζε. β. Για ηα νήπια : 06:45-08:30 ή 07:00: Πξνζέιεπζε λεπίσλ, πξνεηνηκαζία, ηαθηνπνίεζε αηνκηθψλ εηδψλ, θαζαξηφηεηα. Διεχζεξε απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ζην ρψξν. 08:30: Πξνζεπρή (ζε γιψζζα θαηαλνεηή απφ παηδηά θαη ζε κνξθή ελφο κηθξνχ πνηήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο). Πξνεηνηκαζία πξνγεχκαηνο κε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ (ζηξψζηκν ηξαπεδηνχ, δηαλνκή, ζπγθέληξσζε ζθεπψλ, ηαθηνπνίεζε ρψξνπ). 09:00 : Πξφγεπκα. 09:30-10:30: πδήηεζε - επεμεξγαζία θάπνηνπ ζέκαηνο, επθαηξηαθνχ ή πξνγξακκαηηζκέλνπ, κε ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Λεθηηθή έθθξαζε, αηζζεηεξηαθφο εκπινπηηζκφο, πξνκαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 10:30-11:00 : Γηάιεηκκα. αίζνπζα. 11:00-11:30 : Φπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ απιή θαη ζηελ 11:30-12:30 : Διεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ (δσγξαθηθήο, πιαζηηθήο, νηθνδνκηθνχ πιηθνχ, θαηαζθεπψλ, γσληψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ, παδι, ληφκηλν, ηφκπνια, ιφηην - καγαδάθη, γσληά δξακαηνπνίεζεο, θνπθινζέαηξν, γσλία βηβιηνζήθεο, άκκνπ, λεξνχ θιπ. γσληά κε θπζηθφ πιηθφ θαη πιηθφ γηα πεηξακαηηζκνχο). 12: : Πξνεηνηκαζία γηα θαγεηφ θαη ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ ησλ παηδηψλ. Γεχκα. 13:15-13:45 : Γηάιεηκκα - Πξνεηνηκαζία γηα κεζεκβξηλή αλάπαπζε. 13:45-14:45: Μεζεκβξηλή αλάπαπζε. Σα παηδηά πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ αλαπαχνληαη, απαζρνινχληαη κε δηάθνξα επηηξαπέδηα παηδαγσγηθφ παηρλίδηα ή ζηηο δηάθνξεο παηδαγσγηθέο γσληέο. 14:45-15:30 : Πξνεηνηκαζία - Απνρψξεζε. Άξζξν 16 Δηδηθνί Καλφλεο γηα ην πξνζσπηθφ 1. Οη ψξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο δηαηαγέο ηνπ ρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη.

18 Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην ηαζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξνί πξνζσπηθνί ή ππεξεζηαθνί ιφγνη, επηηξέπεηαη ε νιηγφσξε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κεηά απφ γξαπηή άδεηα ηνπ Γληνχ ηνπ ηαζκνχ. 3. Οη άδεηεο (ΚΑ, ΑΜΓ θ.α.) ηνπ πξνζσπηθνχ, εγθξίλνληαη απφ ηνλ/ηελ Γληή/ληξηα ηνπ ηαζκνχ, ελψ ηνπ/ηεο Γληή/ληξηαο απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπ, θαη ρνξεγνχληαη γηα ην δηάζηεκα πνπ δε ιεηηνπξγεί ν ζηαζκφο. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ θαη ζε άιιν ρξφλν, εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηνπ ρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ηαζκφο. Άξζξν 17 Αξηζκφο εμππεξεηνπκέλσλ βξεθψλ λεπίσλ θαη παηδηψλ αλά ηάμε 1. Σάμε Σκήκαηνο δελ δχλαηαη λα ζπζηαζεί ή λα ιεηηνπξγήζεη εμππεξεηνχζα κεγαιχηεξν αξηζκφ ηέθλσλ απ απηφλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη παξαθάησ: α. Σάμε βξεθψλ, κέρξη 12 βξέθε, εθ' φζνλ εθηφο ηνπ ππεπζχλνπ ηάμεσο, έρεη νξηζζεί θαη βνεζφο ζηα θαζήθνληα ηνπ, άιισο κέρξη 8 βξέθε. β. Σάμε λεπίσλ, κέρξη 35 λήπηα, εθ' φζνλ εθηφο ηνπ ππεπζχλνπ ηάμεσο, έρεη νξηζζεί θαη βνεζφο ζηα θαζήθνληά ηνπ, άιισο κέρξη 25 λήπηα. 2. ε θάζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη παηδηά θαη πέξα απφ ηε δπλακηθφηεηά ηνπ, κέρξη πνζνζηφ 10% επ απηήο. Άξζξν 18 Γηθαίσκα πκκεηνρήο 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ηαζκφ, έρνπλ παηδηά εξγαδνκέλσλ ζην Ξ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, αλεμάξηεηα κε ηε θξνπξά πνπ ππεξεηεί ην ζηξαηησηηθφ ή πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. 2. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ επηινγή, είλαη ηα εγγξαθφκελα παηδηά λα είλαη πγηή, απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο ζπκκεηνρήο παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 3. Γχλαηαη λα εγγξάθνληαη παηδηά ζην ηαζκφ πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο ή ςπρηθέο παζήζεηο, εθφζνλ ππάξρεη πηζηνπνίεζε εηδηθνχ ηαηξνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ γηα ην φηη: α. Απηφ είλαη σθέιηκν γηα ην παηδί. β. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα θηινμελίαο ηνπ ζην ηαζκφ. γ. Γελ απαηηείηαη ν ηαζκφο λα δηαζέηεη εηδηθή ππνδνκή πέξαλ απηήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

19 Σα παηδηά εγγξάθνληαη ζην ηαζκφ, εθφζνλ ππάξρεη πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ηνπο απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 19 Υξφλνο ππνβνιήο αηηήζεσλ - Κξηηήξηα Δπηινγήο Αλαινγία ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ 1. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο, σο θαη ε αλαινγία ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κε δηαηαγή ηνπ ΓΔ. 2. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ησλ, απφ επηηξνπή, ηελ νπνία ζα ζπγθξνηεί ν νηθείνο ρεκαηηζκφο. Άξζξν 20 Δγγξαθέο Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνχ ζηνλ ηαζκφ ρξεηάδεηαη: α. Αίηεζε ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ. β. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ. γ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ. δ. Βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνχ. ε. Βεβαίσζε εξγαζίαο ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ. ζη. Βεβαίσζε ηαηξνχ γηα ηελ θαιή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ, ε νπνία δίδεηαη απφ ην Ηαηξείν ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ. δ. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο. ε. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ν ρεκαηηζκφο θαζνξίδεη. Άξζξν 21 Γηαθνπή θηινμελίαο παηδηψλ Ζ δηαθνπή ηεο θηινμελίαο ησλ παηδηψλ απφ ην ηαζκφ, ελεξγείηαη πάληνηε κε δηαηαγή ηνπ ρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην θάησ πεξηπηψζεηο: παηδηψλ. α. Όηαλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ

20 -20- β. Όηαλ εκθαληζηνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ πγεία ησλ παηδηψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην ηαζκφ, κεηά απφ πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. γ. Όηαλ δελ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο γνλείο ε νηθνλνκηθή ηνπο ζπκκεηνρή, εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ 2 κελψλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζνβαξφο πξνο ηνχην ιφγνο θαη αθνχ πξψηα εηδνπνηεζνχλ απηνί λα θαηαβάινπλ ην νθεηιφκελν πνζφ. δ. Όηαλ θαη' εμαθνινχζεζε θαη παξά ηηο ζρεηηθέο έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο ζηνπο γνλείο, απηνί δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφγξακκα θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 22 Μεηαθνξά Παηδηψλ Σα παηδηά κεηαθέξνληαη ζηνλ ηαζκφ κε επζχλε ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ.

21 -21- ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - ΓΙΑΣΡΟΦΗ Άξζξν 23 Πφξνη Πεξηνπζία 1. Γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, εθαξκφδνληαη γεληθά νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί νηθνλνκηθήο κέξηκλαο θαη ινγηζηηθνχ ησλ ΔΓ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε απηέο πνπ εηδηθφηεξα ηζρχνπλ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο Μνλάδεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΓΔ. 2. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ξ. Οη αλαγθαίνπζεο πηζηψζεηο ζα κεηαβηβάδνληαη, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ζηνπο νηθείνπο ρεκαηηζκνχο θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο. Σν ΓΔ/ΓΤΓ λα πξνβάιεη ηηο αλάγθεο ησλ ηαζκψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΓΔ. 3. ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηαζκψλ (γνλείο θαη θεδεκφλεο). Ζ εθαξκνγή ηεο ππφςε δπλαηφηεηαο, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ, θαζνξίδεηαη ην επηέκβξην θάζε έηνπο, κε απφθαζε ηνπ ΒΤ/ΓΔ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ ΓΔ/ΓΤΓ. 4. Οη ηαζκνί δχλαηαη λα δέρνληαη δσξεέο θαη επεξγεηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ. Άξζξν 24 Γηαρεηξηζηηθά Λνγηζηηθά ζέκαηα 1. Οη ηαζκνί πξνζθνιιψληαη γηα νηθνλνκηθή κέξηκλα ζε Τπεξεζία ή Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν ρεκαηηζκφ. 2. Σα έζνδα απφ ηελ εθάζηνηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ, ζα παξαθνινπζνχληαη ζε ηδηαίηεξε κεξίδα απνζέζεσλ ηεο νηθείαο Τπεξεζίαο ή Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ, ππφ ηνλ ηίηιν «Γαπάλεο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ». 3. Ζ ππφςε κεξίδα ζα πηζηψλεηαη θάζε θνξά κε ηα ρξήκαηα πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαη ζα ρξεψλεηαη κε ηα πνζά πνπ ζα αλαιψλνληαη, απνθιεηζηηθά, γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ηαζκψλ. 4. Ζ δηάζεζε θνλδπιίσλ ζε βάξνο ηεο ππφςε κεξίδαο ζα γίλεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο Γλζεο ηνπ ηαζκνχ, κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη ηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή δηθαηνδνζία, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 5. Γηα ηε ζχληαμε, ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ππφςε δαπαλψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βάξνο θεθαιαίσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ. 6. Ζ είζπξαμε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ, γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ν ηαζκφο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία :

22 -22- α. Ο Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ηαζκνχ, ζπληάζζεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππφρξεσλ κε ην θαζνξηζζέλ πνζφ, βάζεη ηεο δηαηαγήο ηνπ ΓΔ, ηελ νπνία έγθαηξα πξνζθνκίδεη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ν ηαζκφο. β. Ζ είζπξαμε ησλ πνζψλ γίλεηαη βάζεη ηεο νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππφρξεσλ, ζην χςνο θαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα (κήλαο, ηξίκελν θιπ), πνπ ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ΓΔ, κε κέξηκλα ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ, πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ν Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο, κε αλάινγε πίζησζε ηεο κεξίδαο απνζέζεσλ «Γαπάλεο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ». γ. Γηα θάζε εηζπξαηηφκελν πνζφ, ν δηαρεηξηζηήο ζα εθδίδεη θαη ζα παξαδίδεη ζηνλ ππφρξεν απφδεημε (ΓΟΗ/20). δ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ηξνθνδνζία θαη ζηε ξχζκηζε δηαρεηξηζηηθψλ ζεκάησλ ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Δ» ηνπ παξφληνο. Άξζξν 25 Γηαηξνθή παηδηψλ - Γηαηηνιφγην Ο/Ζ Γληήο/ληξηα ηνπ ηαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ παηδίαηξν, θαζνξίδεη ην επνρηθφ δηαηηνιφγην (ρεηκεξηλφ ζεξηλφ), αθνχ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα παξαθάησ : α. ηα βξέθε θαη ηα λήπηα θάζε ηαζκνχ, παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή (πξσηλφ θαη κεζεκεξηαλφ θάζε εκέξα), ζχκθσλα κε ηελ Κιίκαθα Σξνθίκσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ παξφληνο. β. Σν δηαηηνιφγην ησλ παηδηψλ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο παηδηαηξηθέο απφςεηο γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. Χο βάζε γηα ην πνζνηνιφγην ηξνθίκσλ θαη δηαηηνινγίνπ, ιακβάλεηαη ην θαη' αξρήλ δηαιακβαλφκελν ζηελ ππ' αξ. Γ2α/νηθ. 4108/1988 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 546 η.β). Σν πξφγξακκα δηαηξνθήο αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηαζκνχ θαη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη γνλείο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ζηα παηδηά λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, λσπνχ θξέαηνο θαη ςαξηψλ, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θιπ, ζε επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο πνζφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ε κε ρνξήγεζε εηδψλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθέο ρξσζηηθέο, ηερλεηά γιπθαληηθέο θιπ νπζίεο. Άξζξν 26 Κνηλσληθέο, παηδαγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Ο ηαζκφο δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο παηδαγσγηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο. Άξζξν 27 Κάιπςε θαλνληζκνχ ινηπψλ ζεκάησλ Γηα ηα ινηπά ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Ξ σο θαη δηαηαγέο πνπ έρνπλ εθδνζεί.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== γελλήζεθε ζην/ελ..., ην έηνο..., θάηνηθνο ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ... ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : 1)...... ηνπ... θαη ηεο..., πνπ γελλήζεθε ζην/ελ......, ην έηνο..., θάηνηθνο... (νδφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.)

ΑΠΟΦΑΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ θαη Σαρπδξνκείωλ (Ε.Ε.Σ.Σ.) Μαξνύζη, 27.06.2013 Αξηζ. Πξωη.: 695-91/Φ600 ΑΠΟΦΑΗ ΘΕΜΑ: «Δηεμαγωγή Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηελ έθδνζε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηωλ πξνϋπνζέζεωλ δηαλνκήο ηωλ ηαρπδξνκηθώλ αληηθεηκέλωλ, ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα