-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ"

Transcript

1 -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ

2 -2- ΠΡΟ : ΓΔ/ΓΔΚΠ/3α ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΝΖ ΟΡΓΑΝΧΔΧ/3β Σειέθ.(Δζση.) 3529 ΚΟΙΝ : ΓΔ/ΓΤΓ - ΓΜΠ Φ.071.4/ 65/94483 ΓΔ/ΓΟΡ/3β. 701 Αζήλα, 17 Ννε 2006 πλ : 1 ΚΟΛ Β/Φ ηαζκψλ ΘΔΜΑ :Κ 5-79/2006 «Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Β/Φ ηαζκψλ» ΥΔΣ : α. Κ 40-5/ΓΔ/ΓΔΚΠ/3γ β. Φ.071.4/63/94479/. 698/ 16 Ννε 2006/ΓΔ/ΓΟΡ/3β 1. αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα, ζε Φ/Α, ηνλ «Καλνληζκφ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Β/Φ ηαζκψλ» Κ 5-79/2006, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην (β) ζρεηηθφ. 2. Παξαθαινχκε, γηα ηελ έθδνζε δηαηαγήο εθηχπσζεο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Κ, ζχκθσλα κε ην (α) ζρεηηθφ θαη κε ηα παξαθάησ απαηηνχκελα ζηνηρεία: α. Αξηζκφο : Κ β. Βαζκφο Αζθαιείαο : «ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ». γ. Σίηινο «Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Β/Φ ηαζκψλ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ». δ. Γηαζηάζεηο : 15Υ22 εθαηνζηά. ε. Υξψκα Δμσθχιινπ : Κίηξηλν. ζη. Αληίηππα : 200. δ. Πξνηεξαηφηεηα : «Α» θαη εμαίξεζε. 3. Ζ δηαλνκή λα γίλεη, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Απνδεθηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Α». Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Παλαγηψηεο Σζνιαθίδεο Γ η ε π ζ π λ η ή ο Αλρεο (ΣΘ) Λακπξηλφο Γεσξγνχιηαο Σκεκαηάξρεο ΓΟΡ/3β ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» Πίλαθαο Γηαλνκήο Κ 5-79/2006.

3 -3- ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΔΧ/3β ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 Ννε 2006 Φ.071.4/65/ Π Ι Ν Α Κ Α ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΟΤ Κ 5-79 Α/Α ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΑΡΙΘΜΟ ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΣΙΣΤΠΩΝ (α) (β) (γ) (δ) 1 ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ 1 2 ΓΔ/1 ν ΔΓ 3 Α ΓΔ/ΓΤΓ 3 Α ΓΔ/ΓΟΡ-ΓΔΚΠ-ΓΜΠ Αλά 3 Α0322-Α0323- Α ρεκαηηζκνί 3 ν ΔΓ Αλά 5 Α0411,Α0414, Α0415,Α0416, Α ΓΑΓΤΔΚ (Απφζεκα) Τπφινηπν Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο (ΠΕ) Θεφδσξνο Εάραξεο Τ π ο δ ι ε ς θ ς ν η ή ρ Αλρεο (ΣΘ) Λακπξηλφο Γεσξγνχιηαο Σκεκαηάξρεο ΓΟΡ/3β

4 -4- ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΩΝ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ α/α Σποποπ Απιθμόρ και ημεπομηνία Γιαηαγήρ Ημεπομηνία Καηασωπίζεωρ Σποποποίηζηρ Αςηόρ πος καηασώπιζε ηην ηποποποίηζη Βαθμόρ Ονομαηεπώνςμο Μονογπαθή ΟΓΖΓΗΔ 1. Κάλεηε κεηαβνιέο ζηνλ θαλνληζκφ απηφ θαηφπηλ Γγήο ηνπ ΓΔ/ΓΟΡ/3β. 2. ηε ζέζε θάζε κεηαβνιήο θαη ζηε ζηήιε α/α αλαγξάςηε ην θεθαιαίν «Σ» θαη ηνλ α/α ηεο ηξνπνπνηήζεσο (π.ρ.σ1, Σ2 θνθ). 3. Καηαρσξίζηε ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα θάζε δηαηαγή πνπ επηθέξεη κεηαβνιή ζηνλ θαλνληζκφ απηφ, ζε επηβεβαίσζε φηη έγηλε ε δηφξζσζε.

5 -5- ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν ειίδα 1. θνπφο Απνζηνιή Τπαγσγή - Έδξα Οξγάλσζε. 1 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β ΠΡΟΧΠΗΚΟ 5. Πξνζφληα Πξνζσπηθνχ. 2 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 6. Γηεπζπληήο Σκεκαηάξρεο Σκήκαηνο ηαζκνχ Νεπηαγσγφο Βξεθνθφκνο Βνεζφο Νεπηαγσγνχ Βξεθνθφκνπ Ηαηξφο Γηαρεηξηζηήο Δθνδίσλ Μάγεηξαο /Μαγείξηζζα Καζαξηζηήο Καζαξίζηξηα. 7 ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ 14. Λεηηνπξγία ηαζκνχ Ζκεξήζην Πξφγξακκα Απαζρφιεζε. 8 Παηδηψλ

6 Άξζξν ειίδα 16. Δηδηθνί Καλφλεο γηα ην Πξνζσπηθφ Αξηζκφο Δμππεξεηνπκέλσλ Βξεθψλ - 10 Νεπίσλ θαη Παηδηψλ αλά Σάμε 18. Γηθαίσκα πκκεηνρήο Υξφλνο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ - Κξηηήξηα 11 Δπηινγήο Αλαινγία ζηξαηησηηθνχ θαη Πνιηηηθνχ Πξνζσπηθνχ 20. Δγγξαθέο Γηαθνπή Φηινμελίαο Παηδηψλ Μεηαθνξά Παηδηψλ 12 ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ 23. Πφξνη Πεξηνπζία Γηαρεηξηζηηθά Λνγηζηηθά Θέκαηα Γηαηξνθή Παηδηψλ - Γηαηηνιφγην Κνηλσληθέο, Παηδαγσγηθέο θαη 14 Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο 27. Κάιπςε Καλνληζκνχ Λνηπψλ Θεκάησλ 14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 28. Έλαξμε Ηζρχνο ηνπ Οξγαληζκνχ 15 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ «Α» Σεξνχκελα Βηβιία «Β» Οξηζκνί «Γ» Οξγαλφγξακκα Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ηξαηνχ Ξεξάο «Γ» Κιίκαθα Σξνθίκσλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ Ξ «Δ» Σξνθνδνζία Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ θαη Ρχζκηζε Γηαρεηξηζηηθψλ Θεκάησλ

7 -7- Π Η Ν Α Κ Α ΤΝΣΜΖΔΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΧΝ ΣΑΘΜΧΝ Ξ Α/Α ΤΝΣΜΖΖ ΠΛΖΡΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 1 ΑΔΗ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα 2 ΒΤ Β Τπαξρεγφο 3 ΓΔ Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ 4 ΓΟΗ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 5 ΓΤΓ Γηεχζπλζε Τγηεηλνκηθνχ 6 ΔΓ Έλνπιεο Γπλάκεηο 7 ΔΛΓΑΠ Διεγθηήξην Γαπαλψλ 8 ΚΟΛ Καλνληζκφο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 9 ΠΔ Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο 10 ΠΟΤ Πίλαθαο Οξγάλσζεο θαη Τιηθνχ 11 ΑΝ ρνιή Αμησκαηηθψλ Ννζειεπηηθήο 12 Ξ ηξαηφο Ξεξάο 13 ΣΔ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 14 ΣΔΗ Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα

8 -8- ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΔΧ/3β Φ.071.4/ 63/ ΑΠΟΦΑΖ «Κχξσζε Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο(ΚΟΛ) Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ» Έρνληαο ππφςε : Ο ΑΡΥΖΓΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17, παξάγξαθνο 1η ηνπ Ν.2292/1995 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ΤΠΔΘΑ, δηνίθεζε θαη έιεγρνο ησλ ΔΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο». β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 181/2002 «Πεξί ηδξχζεσο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ζην Ξ» (ΦΔΚ Α 170). γ. Σελ ππ αξηζ. Φ.010/163897/.1258/12 Μαξ 2002/ Απφθαζε ηνπ ΤΔΘΑ, «Μεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο ζηνπο Α/ΓΔ ησλ ΔΓ ΓΔΔΘΑ, ΓΔ, ΓΔΝ, ΓΔΑ». δ. Σελ ππ αξηζ. 273 Απφθαζε ηεο 22 εο πλεδξίαζεο/23 Οθη 2006 ηνπ Αλσηάηνπ ηξαηησηηθνχ πκβνπιίνπ. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άξζξν Μφλν Κπξψλεηαη ν ΚΟΛ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ ππ αξηζ (Κ 5-79), ηνπ νπνίνπ ην θείκελν έρεη φπσο παξαθάησ :

9 -9- ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ Ξ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπφο θνπφο ηνπ παξφληνο Οξγαληζκνχ, είλαη ε παξνρή ησλ απαξαηηήησλ νδεγηψλ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηα αληηθείκελα, πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ηελ απνζηνιή, ην πξνζσπηθφ, ηε ιεηηνπξγία θαη ινηπά ζέκαηα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ. Άξζξν 2 Απνζηνιή Απνζηνιή ησλ ηαζκψλ, είλαη ε παξνρή εκεξήζηαο θξνληίδαο θαη δηαηξνθήο, ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε, ε θχιαμε θαη ε ςπραγσγία πγηψλ παηδηψλ, λεπίσλ θαη βξεθψλ θαη ε αλάινγε γηα ηελ ειηθία ηνπο δηαπαηδαγψγεζε, θαζψο θαη ε πνιχπιεπξε λνεηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμή ηνπο, ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ιφγσ απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Ξ γνλέσλ ηνπο. Άξζξν 3 Τπαγσγή Έδξα Ζ ππαγσγή θαη ε έδξα ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, θαζνξίδνληαη ζηνλ νηθείν ΠΟΤ. Άξζξν 4 Οξγάλσζε 1. Ζ νξγάλσζε ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, είλαη φπσο παξαθάησ : α. Γληήο. β. Βξεθηθφ Σκήκα, ειηθίαο απφ 6 κελψλ κέρξη 1 ½ εηψλ, νξγαλσκέλν ζε ηάμεηο. γ. Βξεθηθφ Σκήκα, ειηθίαο απφ 1 ½ εηψλ κέρξη 2 ½ εηψλ, νξγαλσκέλν ζε ηάμεηο. δ. Νεπηαθφ Σκήκα, ειηθίαο απφ 2 ½ εηψλ κέρξη ηελ ειηθία εγγξαθήο ηνπο ζηελ πξψηε ηάμε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νξγαλσκέλν ζε ηάμεηο. ε. Ηαηξείν. 2. Κάζε Σκήκα δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηάμεηο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνπκέλσλ παηδηψλ (λεπίσλ θαη βξεθψλ), θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο.

10 -10- ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΟΩΠΙΚΟ Άξζξν 5 Πξνζφληα Πξνζσπηθνχ Σν ηξαηησηηθφ θαη Πνιηηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, θαζνξίδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ νηθείν ΠΟΤ, ε δε αλαινγία θαη ηα πξνζφληα, είλαη φπσο παξαθάησ : α. Γηα ηα βπεθικά ημήμαηα θαη γηα θάζε ηάμε απηψλ, απαηηνχληαη : (1) Έλαο βξεθνθφκνο αλά 8 βξέθε κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν, Πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ, ηκεκάησλ Βξεθνλεπηνθνκίαο ή ηζφηηκν Αλσηέξσλ ρνιψλ Νεπηνβξεθνθφκσλ ηεο εκεδαπήο ή άιισλ ηζφηηκσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (2) Έλαο Βνεζφο Βξεθνθφκνπ : (α) ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν, ή ζπλαθέο Πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηκήκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ θιάδνπ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ ηνπ ηνκέα θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Σκήκαηνο Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ Παηδνθφκσλ ή δίπισκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθφηεηαο βξεθνλεπηνθνκίαο δηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (β) Ο βνεζφο Βξεθνθφκνπ πξνζιακβάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ βξεθψλ ππεξβαίλεη κέρξη 4 βξέθε ηελ αλαινγία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν α(1), ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Μία ππάιιεινο θαζαξηφηεηαο βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ γηα θάζε βξεθηθφ ηκήκα 15 βξεθψλ, κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή Απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ζρνιήο ΝΓ. 580/70. (4) Μία καγείξηζζα (κάγεηξαο) κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ρνιηθήο Μνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο

11 -11- παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ζρνιήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ νχηε απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξναλαθεξφκελα πξνζφληα, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε εκπεηξία. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ). β. Γηα ην νηπιακό ημήμα θαη γηα θάζε ηάμε απηνχ απαηηνχληαη : (1) Έλαο Νεπηαγσγφο αλά 25 λήπηα κε ηα πην θάησ πξνζφληα: ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο θαηεχζπλζεο Νεπηαγσγψλ ή ηζφηηκσλ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο ή πηπρίν ή δίπισκα ΣΔΗ ηκεκάησλ βξεθνλεπηνθνκίαο ή ηζφηηκν Αλσηέξσλ ρνιψλ Νεπηνβξεθνθφκσλ ηεο εκεδαπήο ή άιισλ ηζνηίκσλ ηίηισλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (2) Έλαο Βνεζφο Νεπηαγσγνχ σο αθνινχζσο : (α) ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη ην νκψλπκν ή αληίζηνηρν, ή ζπλαθέο Πηπρίν Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηκήκαηνο εηδίθεπζεο ηνπ θιάδνπ ηνπ ηνκέα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ηνπ ηνκέα Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, Σκήκαηνο Βνεζψλ Βξεθνθφκσλ Παηδνθφκσλ ή δίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθφηεηαο βξεθνλεπηνθνκίαο δηεηνχο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. (β) Ο Βνεζφο Νεπηαγσγνχ πξνζιακβάλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ λεπίσλ ππεξβαίλεη κέρξη 10 λήπηα ηελ αλαινγία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν β(1) (α), ηνπ παξφληνο άξζξνπ. (3) Μία ππάιιεινο θαζαξηφηεηαο βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ γηα θάζε λεπηαθφ ηκήκα 25 λεπίσλ, κε ηα πην θάησ πξνζφληα : ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Απνιπηήξηνο ηίηινο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ) ή Απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο ζρνιήο Ν.Γ. 580/70 (4) Μία καγείξηζζα (κάγεηξαο) κε ηα πην θάησ πξνζφληα: ηνλ εηζαγσγηθφ βαζκφ πξνζφλ δηνξηζκνχ νξίδεηαη Πηπρίν Μαγεηξηθήο Σέρλεο, Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ρνιηθήο Μνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε πξνζφλ απνιπηήξην ηίηιν αλαγλσξηζκέλεο θαηψηεξεο ζρνιήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξσζε ησλ ζέζεσλ νχηε απφ ππνςήθηνπο κε ηα πξναλαθεξφκελα πξνζφληα,

12 -12- επηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κε ηξηεηή ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρε εκπεηξία. ηελ πεξίπησζε απηή ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα έρεη απνιπηήξην ηίηιν ηνπιάρηζηνλ Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο (Απνιπηήξην Σξηηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα φζνπο έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ρνιείνπ). (5) Έλαο ζηξαηησηηθφο γηαηξφο, θαηά πξνηίκεζε Παηδίαηξνο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο Παζνιφγνο νξηδφκελνο απφ ην ΓΔ/ΓΤΓ, γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Άξζξν 6 Γηεπζπληήο 1. Ο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο δηεπζχλεηαη απφ αμθφ ηεο ΑΝ. 2. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : α. πληνλίδεη, επνπηεχεη θαη ειέγρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ. ηαζκνχ. β. Έρεη ηελ επζχλε ηεο θαιήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ γ. Δγθξίλεη ην εβδνκαδηαίν/κεληαίν πξφγξακκα δηαηξνθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Σκεκαηάξρεο ησλ Σκεκάησλ ηνπ ηαζκνχ, ηνλ παηδίαηξν θαη εθφζνλ ππεξεηεί ζηε Φξνπξά, δηαηηνιφγν. Διέγρεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαιή παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ. δ. Οξγαλψλεη ζε ζπλεξγαζία κε ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ εθδειψζεηο παηδαγσγηθνχ ελδηαθέξνληνο. ε. Γηεμάγεη θαη ππνγξάθεη ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ηαζκνχ θαη ηεξεί ην βηβιίν πξσηνθφιινπ, ην Αξρείν, ην κεηξψν ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ, θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο θαξηέιεο Τγείαο ηνπο. ζη. Αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ. δ. Δπί απνπζία ηεο/ηνπ, αλαπιεξψλεηαη απφ ηελ/ηνλ αξραηφηεξν/ε Σκεκαηάξρε ησλ Σκεκάησλ ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 7 Σκεκαηάξρεο Σκήκαηνο ηαζκνχ 1. ε θάζε ηκήκα πξνΐζηαηαη σο Σκεκαηάξρεο Αμθφο Ννζειεπηηθήο, πνπ θαιχπηεη αλάινγα κε ην Σκήκα πνπ πξνΐζηαηαη, ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ θείκελε λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο ή ππάιιεινο ησλ Κιάδσλ ΠΔ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Νεπηαγσγψλ) ή ΣΔ Τγείαο Πξφλνηαο (Βξεθνλεπηνθφκσλ), ηνπνζεηεκέλνο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.

13 Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : α. Μεξηκλά γηα ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ λεπίσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Γληνχ/ληξηαο ηνπ ηαζκνχ. λεπίσλ. β. Δπηβιέπεη γηα ηε δηαπαηδαγψγεζε θαη ηελ θαιή δηαηξνθή ησλ γ. Δπνπηεχεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ παξαζθεπή ηνπ θαγεηνχ, ζχκθσλα κε ην δηαηηνιφγην θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ. δ. Οξγαλψλεη ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο, κεηά ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή/ληξηαο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηνπο ελεκεξψλεη - ζπκβνπιεχεη γηα ηα ζέκαηα αγσγήο ησλ λεπίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ. ε. Δπζχλεηαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ζη. Αληηθαζίζηαηαη φηαλ απνπζηάδεη απφ άιιε ππάιιειν απφ ην παηδαγσγηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ, κε πξφηαζε ηνπ/ηεο Γληνχ-ηξηαο ηνπ ηαζκνχ. ηαζκνχ. δ. Ο αξραηφηεξνο αληηθαζηζηά, φηαλ απνπζηάδεη, ην Γληή/ληξηα ηνπ 3. Χο Τπεχζπλνο Σάμεο ή βνεζφο απηνχ νξίδεηαη ηξαηησηηθφ Πξνζσπηθφ αλάινγσλ πξνζφλησλ, πνπ θαιχπηεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνυπνζέζεηο, αλάινγα κε ην Σκήκα ζην νπνίν ππάγεηαη ε Σάμε. Ο Σκεκαηάξρεο δχλαηαη λα νξίδεηαη θαη σο Τπεχζπλνο Σάμεο. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : Άξζξν 8 Νεπηαγσγφο Βξεθνθφκνο α. Έρεη ηελ γεληθή επζχλε ησλ βξεθψλ λεπίσλ, γηα ηα νπνία είλαη ππεχζπλε. β. Φξνληίδεη γηα ζέκαηα πγείαο ησλ βξεθψλ, λεπίσλ βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ ηαηξνχ. γ. Δπζχλεηαη γηα ηελ απαζρφιεζε βξεθψλ λεπίσλ, ζχκθσλα κε ην παηδαγσγηθφ πξφγξακκα ηνπ ηαζκνχ. δ. Φξνληίδεη γηα ηελ επηκειεκέλε εκθάληζε θαη ηε ζσκαηηθή θαζαξηφηεηα ησλ παηδηψλ. ε. Δπηβιέπεη ηηο ππαιιήινπο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζηηο αίζνπζεο απαζρφιεζεο θαη ινηπνχο ρψξνπο. ζη. Δπηκειείηαη ηεο παξαζθεπήο θαη ρνξήγεζεο ηνπ γάιαθηνο γηα ην πξσηλφ ησλ βξεθψλ θαη λεπίσλ.

14 -14- δ. Υνξεγεί ηελ ηξνθή ζηα βξέθε θαη λήπηα. ε. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε θχιαμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ζ. Δλεκεξψλεη θαζεκεξηλά ηελ πξντζηακέλε ηνπ ηαζκνχ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Άξζξν 9 Βνεζφο Νεπηαγσγνχ - Βξεθνθφκνπ Βνεζά ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο Νεπηαγσγνχο Βξεθνθφκνπο. Άξζξν 10 Ηαηξφο 1. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο, νξίδεηαη θαηά πξνηίκεζε παηδίαηξνο θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παζνιφγνο, νξηδφκελνο απφ ην ΓΔ/ΓΤΓ, γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ. 2. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη ε: α. Παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ησλ παηδηψλ σο θαη ε πγεηνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηαζκνχ. β. Σήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ αηνκηθψλ θαξηειψλ πγείαο βξεθψλ θαη λεπίσλ. γ. Δηζήγεζε ηνπ δηαηηνινγίνπ ζε ζπλεξγαζία κε δηαηηνιφγν, εθφζνλ ππεξεηεί ζηε Φξνπξά. δ. Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ελεκεξσηηθέο ζπγθεληξψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγηεηλήο ησλ παηδηψλ. 3. Ζ πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ, απνηειεί επίζεο ππνρξέσζε θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ηαζκνχ, ην νπνίν εθαξκφδεη πηζηά φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθαιείαο θαη επζχλεηαη γηα θάζε ακέιεηα ή παξάιεηςε, πνπ κπνξεί λα έρεη επίπησζε ζηελ πγεία ησλ παηδηψλ. Σν πξνζσπηθφ ησλ ηαζκψλ ππνβάιιεηαη ηαθηηθά ζε πξνιεπηηθφ ηαηξηθφ έιεγρν, εθνδηάδεηαη δε κε εηδηθφ αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο, πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία. Άξζξν 11 Γηαρεηξηζηήο Δθνδίσλ 1. Χο Γηαρεηξηζηήο Δθνδίσλ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, νξίδεηαη κε ηελ Ζκεξήζηα Γγή ηνπ ηαζκνχ Τπμθφο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ ηζρχνληα ΠΟΤ. 2. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη: α. Ο έγθαηξνο εθνδηαζκφο ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ κε ηα απαηηνχκελα ηξφθηκα.

15 -15- β. Ζ δηάζεζε ζην κάγεηξα ησλ απαηηνπκέλσλ ηξνθίκσλ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ εκεξήζηνπ γεχκαηνο. γ. Ζ ζπληήξεζε θαη εμαζθάιηζε ησλ ηξνθίκσλ. δ. Ζ ρξέσζε, ζχληαμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε απφδνζε ινγαξηαζκνχ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ. 3. Δθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ σο άκεζνο δεκφζηνο ππφινγνο θαη ππέρεη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο επζχλεο γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, εθ φζνλ απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ, πξνέιζεη δεκηά ζην Γεκφζην. Τπέρεη επζχλε απνθαηάζηαζεο ζε πεξίπησζε πξφθιεζεο νηθνλνκηθήο δεκηάο ζην Γεκφζην, κε βάζεη ηνλ θαηαινγηζκφ επζπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη : Άξζξν 12 Μάγεηξαο /Μαγείξηζζα α. Παξαιακβάλεη απφ ηε δηαρείξηζε ηξνθίκσλ ηα απαηηνχκελα ηξφθηκα γηα ηελ παξαζθεπή ησλ εκεξεζίσλ γεπκάησλ. β. Γίλεη ηνλ θαηάινγν ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη ζηηο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ. γ. Δίλαη ππεχζπλνο/ε γηα ηελ θαιή θαη έγθαηξε παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. δ. Υνξεγεί ηελ πνζφηεηα γεχκαηνο ζηηο Βξεθνθφκνπο Νεπηαγσγνχο θαη θξνληίδεη απφ θνηλνχ γηα ηε δηαλνκή ηνπ. ε. Δπηκειείηαη γηα ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη θαζαξηφηεηα ησλ ζθεπψλ ηνπ καγεηξείνπ θαη είλαη ππεχζπλνο απέλαληη ζην Γληή/ληξηα ηνπ ηαζκνχ. ηνπ. ζη. πλεξγάδεηαη κε ην ππφινηπν πξνζσπηθφ θαη βνεζείηαη ζην έξγν δ. Τπφθεηηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν θιηληθνεξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν ζηξαηησηηθφ θαλνληζκφ γηα ην πξνζσπηθφ καγεηξείσλ. Σα θαζήθνληά ηνπ/ηεο είλαη λα : Άξζξν 13 Καζαξηζηήο - Καζαξίζηξηα α. Φξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ ηαζκνχ. β. Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία ηνπ/ηεο αλαηεζεί απφ ηνλ/ηελ Γληή/ληξηα ηνπ ηαζκνχ.

16 -16- ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ Άξζξν 14 Λεηηνπξγία ηαζκνχ 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Παηδηθνχ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, αξρίδεη ηελ 1 ε επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31 ε Ηνπιίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Ο ηαζκφο ιεηηνπξγεί πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή. 2. Ο ηαζκφο δηαθφπηεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηηο επίζεκεο αξγίεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 3. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ, θαζνξίδεηαη απφ ην Γθηή ηνπ ρεκαηηζκνχ, θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ Γληή/ληξηαο ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 15 Ζκεξήζην Πξφγξακκα Απαζρφιεζε Παηδηψλ 1. ηνπο Παηδηθνχο θαη Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, εθαξκφδεηαη εκεξήζην πξφγξακκα απαζρφιεζεο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ αξκνληθή ςπρνπλεπκαηηθή αλάπηπμε. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ηα παηδηά πξνζεγγίδνληαη κε κέζν ηε ζηνξγή, ην δηάινγν, ηελ επεμήγεζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε. Ρεηά απαγνξεχεηαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ ε θαηαλαγθαζηηθή επηβνιή απφςεσλ ή ε επηβνιή ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, παξαβίαζε δε ηεο απαγφξεπζεο απηήο απνηειεί ζνβαξφηαην πεηζαξρηθφ παξάπησκα. Βάζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο απαζρφιεζεο, είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη νκαιή ζπλαλαζηξνθή ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, ε ελίζρπζε ηεο εμειηθηηθήο ηνπο πνξείαο θαη ε εκπέδσζε θιίκαηνο ειεπζεξίαο θαη αζθαιείαο. 2. Σν εκεξήζην πξφγξακκα είλαη επέιηθην, ηεξνχληαη φκσο νξηζκέλα βαζηθά ρξνληθά ζεκεία απηνχ φπσο πξνζέιεπζε, αλαρψξεζε ησλ παηδηψλ, ψξεο θαγεηνχ, δηαιείκκαηνο, αλάπαπζεο. Δλδεηθηηθά ην πξφγξακκα απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ είλαη: α. Για ηα βπέθη : 06:45-09:00 ή : Πξνζέιεπζε βξεθψλ. Ηθαλνπνίεζε αηνκηθψλ αλαγθψλ, πξφγεπκα, αλάπαπζε ή ειεχζεξε απαζρφιεζε. 09:00-12:00 : Αηνκηθά πξνγξάκκαηα γηα εμέιημε ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή θαη θηλεηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ππνβνήζεζε απφθηεζεο απηνλνκίαο. 12:00-13:00 : Πξνεηνηκαζία - θαγεηφ. 13:00-14:30 : Αλάπαπζε.

17 -17-14:30-15:15 : Διεχζεξε απαζρφιεζε ησλ βξεθψλ κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζηφρνπο. 15:00-15:30 : Πξνεηνηκαζία Απνρψξεζε. β. Για ηα νήπια : 06:45-08:30 ή 07:00: Πξνζέιεπζε λεπίσλ, πξνεηνηκαζία, ηαθηνπνίεζε αηνκηθψλ εηδψλ, θαζαξηφηεηα. Διεχζεξε απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ ζην ρψξν. 08:30: Πξνζεπρή (ζε γιψζζα θαηαλνεηή απφ παηδηά θαη ζε κνξθή ελφο κηθξνχ πνηήκαηνο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο). Πξνεηνηκαζία πξνγεχκαηνο κε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ (ζηξψζηκν ηξαπεδηνχ, δηαλνκή, ζπγθέληξσζε ζθεπψλ, ηαθηνπνίεζε ρψξνπ). 09:00 : Πξφγεπκα. 09:30-10:30: πδήηεζε - επεμεξγαζία θάπνηνπ ζέκαηνο, επθαηξηαθνχ ή πξνγξακκαηηζκέλνπ, κε ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Λεθηηθή έθθξαζε, αηζζεηεξηαθφο εκπινπηηζκφο, πξνκαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 10:30-11:00 : Γηάιεηκκα. αίζνπζα. 11:00-11:30 : Φπρνθηλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ απιή θαη ζηελ 11:30-12:30 : Διεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο γσληέο δξαζηεξηνηήησλ (δσγξαθηθήο, πιαζηηθήο, νηθνδνκηθνχ πιηθνχ, θαηαζθεπψλ, γσληψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ παηδηνχ, παδι, ληφκηλν, ηφκπνια, ιφηην - καγαδάθη, γσληά δξακαηνπνίεζεο, θνπθινζέαηξν, γσλία βηβιηνζήθεο, άκκνπ, λεξνχ θιπ. γσληά κε θπζηθφ πιηθφ θαη πιηθφ γηα πεηξακαηηζκνχο). 12: : Πξνεηνηκαζία γηα θαγεηφ θαη ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ ησλ παηδηψλ. Γεχκα. 13:15-13:45 : Γηάιεηκκα - Πξνεηνηκαζία γηα κεζεκβξηλή αλάπαπζε. 13:45-14:45: Μεζεκβξηλή αλάπαπζε. Σα παηδηά πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ αλαπαχνληαη, απαζρνινχληαη κε δηάθνξα επηηξαπέδηα παηδαγσγηθφ παηρλίδηα ή ζηηο δηάθνξεο παηδαγσγηθέο γσληέο. 14:45-15:30 : Πξνεηνηκαζία - Απνρψξεζε. Άξζξν 16 Δηδηθνί Καλφλεο γηα ην πξνζσπηθφ 1. Οη ψξεο πξνζέιεπζεο θαη απνρψξεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εξγαζίαο ηνπ ηαζκνχ θαη ηηο δηαηαγέο ηνπ ρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη.

18 Απαγνξεχεηαη ε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ην ηαζκφ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξνί πξνζσπηθνί ή ππεξεζηαθνί ιφγνη, επηηξέπεηαη ε νιηγφσξε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κεηά απφ γξαπηή άδεηα ηνπ Γληνχ ηνπ ηαζκνχ. 3. Οη άδεηεο (ΚΑ, ΑΜΓ θ.α.) ηνπ πξνζσπηθνχ, εγθξίλνληαη απφ ηνλ/ηελ Γληή/ληξηα ηνπ ηαζκνχ, ελψ ηνπ/ηεο Γληή/ληξηαο απφ ηνλ Πξντζηάκελφ ηνπ, θαη ρνξεγνχληαη γηα ην δηάζηεκα πνπ δε ιεηηνπξγεί ν ζηαζκφο. ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ θαη ζε άιιν ρξφλν, εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηνπ ρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη ν ηαζκφο. Άξζξν 17 Αξηζκφο εμππεξεηνπκέλσλ βξεθψλ λεπίσλ θαη παηδηψλ αλά ηάμε 1. Σάμε Σκήκαηνο δελ δχλαηαη λα ζπζηαζεί ή λα ιεηηνπξγήζεη εμππεξεηνχζα κεγαιχηεξν αξηζκφ ηέθλσλ απ απηφλ πνπ πξνζδηνξίδεηαη παξαθάησ: α. Σάμε βξεθψλ, κέρξη 12 βξέθε, εθ' φζνλ εθηφο ηνπ ππεπζχλνπ ηάμεσο, έρεη νξηζζεί θαη βνεζφο ζηα θαζήθνληα ηνπ, άιισο κέρξη 8 βξέθε. β. Σάμε λεπίσλ, κέρξη 35 λήπηα, εθ' φζνλ εθηφο ηνπ ππεπζχλνπ ηάμεσο, έρεη νξηζζεί θαη βνεζφο ζηα θαζήθνληά ηνπ, άιισο κέρξη 25 λήπηα. 2. ε θάζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ, κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη παηδηά θαη πέξα απφ ηε δπλακηθφηεηά ηνπ, κέρξη πνζνζηφ 10% επ απηήο. Άξζξν 18 Γηθαίσκα πκκεηνρήο 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ηαζκφ, έρνπλ παηδηά εξγαδνκέλσλ ζην Ξ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, αλεμάξηεηα κε ηε θξνπξά πνπ ππεξεηεί ην ζηξαηησηηθφ ή πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. 2. Πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ επηινγή, είλαη ηα εγγξαθφκελα παηδηά λα είλαη πγηή, απαγνξεπκέλεο απνιχησο ηεο ζπκκεηνρήο παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθά λνζήκαηα. 3. Γχλαηαη λα εγγξάθνληαη παηδηά ζην ηαζκφ πνπ πάζρνπλ απφ ζσκαηηθέο, πλεπκαηηθέο ή ςπρηθέο παζήζεηο, εθφζνλ ππάξρεη πηζηνπνίεζε εηδηθνχ ηαηξνχ Κξαηηθνχ Ννζειεπηηθνχ Ηδξχκαηνο ή Αζθαιηζηηθνχ Οξγαληζκνχ γηα ην φηη: α. Απηφ είλαη σθέιηκν γηα ην παηδί. β. Γελ ππάξρεη πξφβιεκα θηινμελίαο ηνπ ζην ηαζκφ. γ. Γελ απαηηείηαη ν ηαζκφο λα δηαζέηεη εηδηθή ππνδνκή πέξαλ απηήο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

19 Σα παηδηά εγγξάθνληαη ζην ηαζκφ, εθφζνλ ππάξρεη πηζηνπνίεζε ηεο πγείαο ηνπο απφ ηνλ ηαηξφ ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 19 Υξφλνο ππνβνιήο αηηήζεσλ - Κξηηήξηα Δπηινγήο Αλαινγία ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ 1. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο, σο θαη ε αλαινγία ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κε δηαηαγή ηνπ ΓΔ. 2. Ο έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ππνβνιήο ησλ, απφ επηηξνπή, ηελ νπνία ζα ζπγθξνηεί ν νηθείνο ρεκαηηζκφο. Άξζξν 20 Δγγξαθέο Γηα ηελ εγγξαθή παηδηνχ ζηνλ ηαζκφ ρξεηάδεηαη: α. Αίηεζε ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκφλα ηνπ παηδηνχ. β. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε ειηθία ηνπ παηδηνχ. γ. Τπεχζπλε δήισζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ηνπ παηδηνχ. δ. Βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνχ. ε. Βεβαίσζε εξγαζίαο ακθνηέξσλ ησλ γνλέσλ. ζη. Βεβαίσζε ηαηξνχ γηα ηελ θαιή ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνχ, ε νπνία δίδεηαη απφ ην Ηαηξείν ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ. δ. Αληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο. ε. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ν ρεκαηηζκφο θαζνξίδεη. Άξζξν 21 Γηαθνπή θηινμελίαο παηδηψλ Ζ δηαθνπή ηεο θηινμελίαο ησλ παηδηψλ απφ ην ηαζκφ, ελεξγείηαη πάληνηε κε δηαηαγή ηνπ ρεκαηηζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πην θάησ πεξηπηψζεηο: παηδηψλ. α. Όηαλ ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ησλ

20 -20- β. Όηαλ εκθαληζηνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε ζπκπεξηθνξά ή ηελ πγεία ησλ παηδηψλ, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην ηαζκφ, κεηά απφ πξνεγνχκελε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. γ. Όηαλ δελ θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο γνλείο ε νηθνλνκηθή ηνπο ζπκκεηνρή, εθφζνλ απηή πξνβιέπεηαη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ ησλ 2 κελψλ, ρσξίο λα ππάξρεη ζνβαξφο πξνο ηνχην ιφγνο θαη αθνχ πξψηα εηδνπνηεζνχλ απηνί λα θαηαβάινπλ ην νθεηιφκελν πνζφ. δ. Όηαλ θαη' εμαθνινχζεζε θαη παξά ηηο ζρεηηθέο έγγξαθεο εηδνπνηήζεηο ζηνπο γνλείο, απηνί δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφγξακκα θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ. Άξζξν 22 Μεηαθνξά Παηδηψλ Σα παηδηά κεηαθέξνληαη ζηνλ ηαζκφ κε επζχλε ησλ γνλέσλ ή θεδεκφλσλ.

21 -21- ΜΔΡΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΛΟΙΠΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ - ΓΙΑΣΡΟΦΗ Άξζξν 23 Πφξνη Πεξηνπζία 1. Γηα ηνπο Βξεθνλεπηαθνχο ηαζκνχο, εθαξκφδνληαη γεληθά νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί νηθνλνκηθήο κέξηκλαο θαη ινγηζηηθνχ ησλ ΔΓ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε απηέο πνπ εηδηθφηεξα ηζρχνπλ γηα ηηο ζηξαηησηηθέο Μνλάδεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΓΔ. 2. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ξ. Οη αλαγθαίνπζεο πηζηψζεηο ζα κεηαβηβάδνληαη, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ζηνπο νηθείνπο ρεκαηηζκνχο θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο. Σν ΓΔ/ΓΤΓ λα πξνβάιεη ηηο αλάγθεο ησλ ηαζκψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΓΔ. 3. ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηαζκψλ (γνλείο θαη θεδεκφλεο). Ζ εθαξκνγή ηεο ππφςε δπλαηφηεηαο, θαζψο θαη ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ, θαζνξίδεηαη ην επηέκβξην θάζε έηνπο, κε απφθαζε ηνπ ΒΤ/ΓΔ, θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ ΓΔ/ΓΤΓ. 4. Οη ηαζκνί δχλαηαη λα δέρνληαη δσξεέο θαη επεξγεηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ. Άξζξν 24 Γηαρεηξηζηηθά Λνγηζηηθά ζέκαηα 1. Οη ηαζκνί πξνζθνιιψληαη γηα νηθνλνκηθή κέξηκλα ζε Τπεξεζία ή Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ νηθείν ρεκαηηζκφ. 2. Σα έζνδα απφ ηελ εθάζηνηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ, ζα παξαθνινπζνχληαη ζε ηδηαίηεξε κεξίδα απνζέζεσλ ηεο νηθείαο Τπεξεζίαο ή Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ, ππφ ηνλ ηίηιν «Γαπάλεο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ». 3. Ζ ππφςε κεξίδα ζα πηζηψλεηαη θάζε θνξά κε ηα ρξήκαηα πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ θαη ζα ρξεψλεηαη κε ηα πνζά πνπ ζα αλαιψλνληαη, απνθιεηζηηθά, γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ηαζκψλ. 4. Ζ δηάζεζε θνλδπιίσλ ζε βάξνο ηεο ππφςε κεξίδαο ζα γίλεηαη, κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηεο Γλζεο ηνπ ηαζκνχ, κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη ηε ζρεηηθή νηθνλνκηθή δηθαηνδνζία, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 5. Γηα ηε ζχληαμε, ηελ ηειηθή έγθξηζε θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ππφςε δαπαλψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο, πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε βάξνο θεθαιαίσλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ. 6. Ζ είζπξαμε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ, γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ν ηαζκφο ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία :

22 -22- α. Ο Γηεπζπληήο/ληξηα ηνπ ηαζκνχ, ζπληάζζεη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ ππφρξεσλ κε ην θαζνξηζζέλ πνζφ, βάζεη ηεο δηαηαγήο ηνπ ΓΔ, ηελ νπνία έγθαηξα πξνζθνκίδεη ζηε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθνχ πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ν ηαζκφο. β. Ζ είζπξαμε ησλ πνζψλ γίλεηαη βάζεη ηεο νλνκαζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ ππφρξεσλ, ζην χςνο θαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα (κήλαο, ηξίκελν θιπ), πνπ ζα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην ΓΔ, κε κέξηκλα ηεο Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ, πνπ είλαη πξνζθνιιεκέλνο ν Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο, κε αλάινγε πίζησζε ηεο κεξίδαο απνζέζεσλ «Γαπάλεο Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ». γ. Γηα θάζε εηζπξαηηφκελν πνζφ, ν δηαρεηξηζηήο ζα εθδίδεη θαη ζα παξαδίδεη ζηνλ ππφρξεν απφδεημε (ΓΟΗ/20). δ. Λνηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ηξνθνδνζία θαη ζηε ξχζκηζε δηαρεηξηζηηθψλ ζεκάησλ ησλ Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Δ» ηνπ παξφληνο. Άξζξν 25 Γηαηξνθή παηδηψλ - Γηαηηνιφγην Ο/Ζ Γληήο/ληξηα ηνπ ηαζκνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ παηδίαηξν, θαζνξίδεη ην επνρηθφ δηαηηνιφγην (ρεηκεξηλφ ζεξηλφ), αθνχ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα παξαθάησ : α. ηα βξέθε θαη ηα λήπηα θάζε ηαζκνχ, παξέρεηαη ε απαξαίηεηε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ηξνθή (πξσηλφ θαη κεζεκεξηαλφ θάζε εκέξα), ζχκθσλα κε ηελ Κιίκαθα Σξνθίκσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο «Γ» ηνπ παξφληνο. β. Σν δηαηηνιφγην ησλ παηδηψλ, θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο παηδηαηξηθέο απφςεηο γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή ησλ παηδηψλ. Χο βάζε γηα ην πνζνηνιφγην ηξνθίκσλ θαη δηαηηνινγίνπ, ιακβάλεηαη ην θαη' αξρήλ δηαιακβαλφκελν ζηελ ππ' αξ. Γ2α/νηθ. 4108/1988 Απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΦΔΚ 546 η.β). Σν πξφγξακκα δηαηξνθήο αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηαζκνχ θαη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά νη γνλείο. Ηδηαίηεξε κέξηκλα ιακβάλεηαη γηα ηελ ρνξήγεζε ζηα παηδηά λσπψλ θξνχησλ θαη ιαραληθψλ, λσπνχ θξέαηνο θαη ςαξηψλ, γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θιπ, ζε επαξθείο γηα ηηο αλάγθεο ηνπο πνζφηεηεο, φπσο επίζεο θαη ε κε ρνξήγεζε εηδψλ δηαηξνθήο πνπ πεξηέρνπλ ζπληεξεηηθέο ρξσζηηθέο, ηερλεηά γιπθαληηθέο θιπ νπζίεο. Άξζξν 26 Κνηλσληθέο, παηδαγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο Ο ηαζκφο δηνξγαλψλεη εθδειψζεηο παηδαγσγηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο. Άξζξν 27 Κάιπςε θαλνληζκνχ ινηπψλ ζεκάησλ Γηα ηα ινηπά ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Ξ σο θαη δηαηαγέο πνπ έρνπλ εθδνζεί.

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΚΟΘΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ

ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΚΟΘΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ ΕΩΣΕΡΘΚΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΣΟΤ ΠΑΘΔΘΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΚΟΘΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΣΡΟΘΖΗΝΘΑ Απθπο 1 κοπόρ τος Παιδικού ταθμού Ο Παηδηθφο ηαζκφο είλαη θπξίαξρνο ρψξνο αγσγήο θαη αζθαινχο δηακνλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.

(ΦΔΚ 222 Α ), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 10184 Αζήλα Σειέθσλν: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ»

ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ ΓΖΜΟ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ Ν.Π.Γ.Γ. «ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ» ΑΓΑ: ΒΗΡΥΟΔΦΔ-ΒΧΣ Άζηξνο 2/01/2014 Αξ. Πξση. : 01 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω8ΝΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γραμματεία: Ε. Χρυσοβελίδου-Τουλούπη Θεσσαλονίκη, 13.11.2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

ΘΔΜΑ: Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βαθμός αζθαλείας Να διαηηρηθεί μέτρι ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

3. Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη γηα ηελ έθδνζε αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ νδεγηώλ.

3. Σν Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα, παξαθαιείηαη γηα ηελ έθδνζε αλάινγσλ δηνηθεηηθώλ νδεγηώλ. ΠΡΟ: ΥΗΜ/ΓΟΙ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΜΣ Κνινθνηξώλε 13 Σειέθ. 210-6552403 Σ.Κ 105 62, Αζήλα Φ.951.1/43/ 493593 ΚΟΙΝ: Γ/ΤΔΘΑ ΤΦΔΘΑ. 1654 ΓΔΔΘΑ/Δ Κιάδνο/ΓΟΙ Αζήλα, 31 Mαξ 2007 ΓΔ/ΔΓΑ-ΓΔ/ΔΓ- Γλζεηο ΓΔ/ΓΟΙ/1γ-1ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ 306/Α/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα