ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ 14 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο: Υ. Παλαγίδεο Σειέθσλν : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν απνδεκίσζεο Κπξηαθψλ- Δμαηξέζηκσλ θαη πέξαλ ηνπ πελζήκεξνπ ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠΠΟ. Με αθνξκή ηελ ππνβνιή εξσηεκάησλ, αηηεκάησλ γηα δηεπθξηλίζεηο θαη απνξηψλ, ζρεηηθά κε ηηο εκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο ηεο εηδηθήο απνδεκίσζεο γηα εξγαζία πέξαλ ηνπ πελζήκεξνπ θαη ηεο απνδεκίσζεο εξγαζίαο Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ, ηνπ κφληκνπ θαη επί ζπκβάζεη, εκεξεζίνπ θαη λπρηεξηλνχ, θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ΤΠΠΟ, ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο: Α) ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ: 1.- Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο εκεξψλ εξγαζίαο ησλ αξραηνθπιάθσλ θαηά κήλα, δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ άιισλ θιάδσλ πνπ εξγάδνληαη πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα. ε φζεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδεηαη, νη εκέξεο εξγαζίαο ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζείσλ θαη ησλ Αξρ/θψλ Υψξσλ, ησλ αλαγθψλ δηαζθάιηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ αξραίσλ Μλεκείσλ ηνπ Κξάηνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε, θαλνληθέο άδεηεο πξνζσπηθνχ θ.ι.π.), αιιά θαη ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ ησλ αξραηνθπιάθσλ. ε θακηά πεξίπησζε φκσο ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ εξγαζίαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 26 ή 27 εκέξεο, θάζε κήλα δηάξθεηαο 30 ή 31 εκεξψλ, αληίζηνηρα. ηηο εκέξεο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαζεκεξηλέο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο. 2.- Οη ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίαο ηνπ θπιαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ, ζε κεληαία βάζε ππνινγηδφκελεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ εκεξψλ πνπ ζα εξγαζηεί, ζα είλαη φζεο θαη νη ψξεο εξγαζίαο, θαηά ηνλ ίδην κήλα, ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ πελζήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο. πάληα ζα ζπκβαίλεη νη ψξεο απηέο λα είλαη ιίγν πεξηζζφηεξεο, φηαλ εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ απηφ 26 ή 27 εκέξεο θαηά κήλα (ην ίδην ζπκβαίλεη κε ηνπο ινηπνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο φηαλ κηα εβδνκάδα έρεη κία θαη δχν αξγίεο). ηηο παξαπάλσ ψξεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπλνιηθά νη ψξεο εξγαζίαο θαηά ηηο θαζεκεξηλέο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο.

2 3.- Οη ψξεο εκεξήζηαο απαζρφιεζεο ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζείσλ θαη ησλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ κε κνλή βάξδηα. Γειαδή δελ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξεο απφ 6 ½ ψξεο, εκεξήζηα. 4.- Κάζε εκέξα εξγαζίαο ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ησλ ίδην κήλα, ζεσξείηαη πέξαλ ηνπ πελζήκεξνπ θαη θαηαβάιιεηαη γη απηήλ ε εηδηθή απνδεκίσζε ησλ δξρ.,ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ / (ΦΔΚ 440/Β/6.6.89).Κνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ. 5.- χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν (ΦΔΚ 42,Α, ), κε ηνλ νπνίν θπξψζεθε ε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ αξηζκ / (ΦΔΚ 436/Β/5.6.89), νη ψξεο εξγαζίαο ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηεο Κπξηαθέο θαη ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο ζεσξείηαη φηη πξνζθέξνληαη πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ σξψλ εξγαζίαο θαη θαηά ζπλέπεηα απνδεκηψλνληαη σο ψξεο εξγαζίαο πνπ παξαζρέζεθαλ πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθψλ. Β. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ- ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 1.- Ζκέξεο εξγαζίαο: Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε κήλα, εθηηκψληαη νη αλάγθεο θάζε Τπεξεζίαο θαη θαηαξηίδεηαη κεληαίν πξφγξακκα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκεξψλ εξγαζίαο θάζε εκεξήζηνπ θχιαθα θαη λπρηνθχιαθα. Με βάζε ηηο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, ηελ αλάγθε νκαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζείσλ θαη ησλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ αξραίσλ κλεκείσλ θιπ, ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ζα απαζρνιείηαη θαηά κήλα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ην ιηγφηεξν θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 26 ή 27 εκέξεο θάζε κήλα δηάξθεηαο 30 ή 31 εκεξψλ, αληίζηνηρα. Οη ππφινηπεο εκέξεο ηνπ κήλα, πνπ δελ εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ απηφ, ζεσξνχληαη θαη ζα είλαη εκέξεο αλάπαπζεο (ΡΔΠΟ). ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Ο κήλαο Αχγνπζηνο 1990, κε βάζε ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο, έρεη είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο θαη δηάξθεηα ηξηάληα κία (31) εκέξεο. Ο θχιαθαο Αξραηνηήησλ πξέπεη λα απαζρνιεζεί, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, απφ είθνζη δχν (22) εκέξεο κέρξη είθνζη επηά (27). 2.- Ώξεο εκεξήζηαο εξγαζίαο: Καηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, ππνινγίδεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ σξψλ πνπ πξφθεηηαη λα εξγαζηεί ηνλ ίδην κήλα θάζε δεκφζηνο ππάιιεινο (π.ρ. δηνηθεηηθφο). Ο αξηζκφο απηφο επεηδή δηαηξείηαη δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ πνπ πξφθεηηαη λα εξγαζηεί θαηά ην κήλα απηφ ν αξραηνθχιαθαο θαη απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη ν αξηζκφο ησλ σξψλ ην κήλα απφ ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο επεηδή πξέπεη λα εξγάδεηαη ην ιηγφηεξν απφ 6 ψξεο θαη 30 ιεπηά ηελ εκέξα. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Ο κήλαο Αχγνπζηνο 1990, κε βάζε ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα εξγαζίαο, έρεη είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο θαη γηα θάζε κέξα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά γηα ηνπο ινηπνχο ππαιιήινπο επηάκηζπ 7 ½ ψξεο απαζρφιεζεο. Οη ψξεο απαζρφιεζεο θαηά ηνλ κήλα απηφ είλαη 22 εκέξεο επί 7 ½ ψξεο, ζπλνιηθά 165 ψξεο

3 Έρνληαο ππφςε ηηο 165 εξγάζηκεο ψξεο απηνχ ηνπ κήλα θαη εάλ ππνζεηηθά ν θχιαθαο αξραηνηήησλ ρξεηάδεηαη λα απαζρνιεζεί 25 εκέξεο, ηφηε ην εκεξήζην σξάξην είλαη 165 ψξεο: 25 εκέξεο = 6 ψξεο θαη 36 ιεπηά. Καηά ζπλέπεηα, ην εκεξήζην σξάξην γηα ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ αλάινγα κε ηηο εκέξεο εξγαζίαο θαηά ηνλ ζπγθεθξηκέλν κήλα είλαη: Γηα απαζρφιεζε 22 εκεξψλ = 7 ½ ψξεο, 23 εκεξψλ= 7 ψξεο θαη 17 ιεπηά, 24 εκεξψλ= 6 ψξεο θαη 53 ιεπηά, 25 εκεξψλ= 6 ψξεο θαη 36 ιεπηά, 26 εκεξψλ= 6 ψξεο θαη 30 ιεπηά θαη 27 εκεξψλ= 6 ψξεο θαη 30 ιεπηά. -Σν κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο ησλ κεηέξσλ ππαιιήισλ, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί αηνκηθέο πξάμεηο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ηφζν ηηο θαζεκεξηλέο εκέξεο φζν θαη ηηο Κπξηαθέο θαη ινηπέο εμαηξέζηκεο. 3.- Ζκέξεο εξγαζίαο πέξαλ ηνπ πελζήκεξνπ- Δηδηθή απνδεκίσζε: Γηα θάζε κέξα εξγαζίαο θαηά ην κήλα, πέξαλ ησλ εκεξψλ πνπ εξγάζηεθαλ νη ινηπνί δεκφζηνη ππάιιεινη ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπληξέρεη ε θαηαβνιή ηεο εηδηθήο απνδεκίσζεο ησλ δξρ. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Ο εξγάζηκεο εκέξεο, κε βάζε ηελ πελζήκεξε εβδνκάδα, ηνλ Αχγνπζην 1990είλαη είθνζη δχν (22) εκέξεο γηα ηνπο ινηπνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Ο θχιαθαο Αξραηνηήησλ, εάλ ππνζεηηθά εξγάζηεθε είθνζη έμη (26) εκέξεο, αλεμάξηεηα αλ ζ απηέο πεξηιακβάλνληαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, δηθαηνχληαη απνδεκίσζε δξαρκψλ (4 εκέξεο επί δξρ). 4.-Απνδεκίσζε Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ: Γηα θάζε Κπξηαθή θαη εμαηξέζηκε εκέξα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο εκέξεο πνπ εξγάδεηαη ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ (νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα Μνπζεία θαη ηα κλεκεία ηνπ θξάηνπο, παξακέλνπλ αλνηθηά θαη ιεηηνπξγνχλ ηηο εκέξεο απηέο, δερφκελα επηζθέπηεο) Γηθαηνχληαη επηπιένλ απνδεκίσζεο, επεηδή ε εξγαζία θαηά ηηο εκέξεο απηέο ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο. Ήηνη: α) Γηα ηνπο κφληκνπο θχιαθεο θαη γηα ηνπο επί ζπκβάζεη θχιαθεο πνπ είλαη κέιε σκαηείσλ ηεο Ν.Ο.Δ.Γ. θαη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1505/34 θαη Ν. 1810/65. Ζ απνδεκίσζε εξγαζίαο Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ, είλαη ζπλάξηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ σξψλ εξγαζίαο θαηά ηεο εκέξεο απηέο ηνπ κηζζνινγίνπ θιηκαθίνπ πνπ θαηέρεη ν θχιαθαο αξραηνηήησλ. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Έζησ φηη, ηνλ Αχγνπζην 1990, έλαο θχιαθαο αξραηνηήησλ εξγάζηεθε 25 εκέξεο, απφ ηηο νπνίεο νη 3 εκέξεο είλαη Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο. Με ππνζεηηθφ κηζζνινγηθφ θιηκάθην ην 23 ν θαη πξαγκαηηθέο ψξεο εξγαζίαο 6 ψξεο θαη 36 ιεπηά θάζε κέξα, ηφηε ε απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχηαη έρεη σο εμήο: Σξεηο (3) Κπξηαθέο ή εμαηξέζηκεο εκέξεο, επί 6 ψξεο θαη 36 ιεπηά, επί 480 δξαρκέο (σξηαία απνδεκίσζε εκεξήζηνπ θχιαθα κε Π.Κ. 23 ν ) είλαη ζπλνιηθά δξρ. αθαζάξηζηεο απνδνρέο.

4 Πξαθηηθά : 6 ψξεο θαη 36 ιεπηά επί 60 ιεπηά επί 3 Κπξηαθέο ή εμαηξέζηκεο= 1188 ιεπηά επί 480 δξρ. : 60 ιεπηά= δξρ. β) Γηα ηνπο ινηπνχο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ επί ζπκβάζεη θχιαθεολπρηνθχιαθεο, εκεξνκίζζηνπο ή κηζζσηνχο: Καη νη ππάιιεινη ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνδεκηψλνληαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο ψξεο εξγαζίαο, θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο. Με βάζε ην κηζζφ ή ην εκεξνκίζζην ππνινγίδεηαη ην αληίζηνηρν σξνκίζζην ηνπ θαζελφο. Έηζη, γηα θάζε ψξα εξγαζίαο θαηά ηηο εκέξεο απηέο ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα απνδεκησζεί κε ην 758 ηνπ σξνκηζζίνπ ηνπ. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Έζησ φηη έλαο, θαηά ην κήλα Αχγνπζην 1990, εξγάζηεθε ζπλνιηθά είθνζη έμη (26) εκέξεο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν (2) ήηαλ νη Κπξηαθέο θαη άιιε κία (1) εκέξα εμαηξέζηκε. Έζησ, επίζεο φηη θάζε κέξα αζρνιήζεθε πξαγκαηηθά εμήκηζπ (6 1/2 ) ψξεο. Δάλ ππνζεηηθά, ην σξνκίζζηφ ηνπ είλαη 460 δξαρκέο, ηφηε δηθαηνχηαη πξφζζεηεο ακνηβήο γηα ηηο ηξεηο (3) απηέο εκέξεο, σο εμήο: 3 εκέξεο επί 61.2 ψξεο, επί ην 75% ηνπ σξνκηζζίνπ ησλ 460 δξαρκψλ. Πξαθηηθά: 60 ιεπηά= 6.727,5 δξαρκέο (6.723 δξρ). 5.- Οη εκέξεο αλάπαπζεο (ΡΔΠΟ): Δίλαη ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθάιεηαο ησλ Μνπζείσλ θ.ι.π., ησλ εκέξσλ πνπ δειψλεη ν θχιαθαο αξραηνηήησλ φηη επηζπκεί λα εξγαζηεί κέζα ζην κήλα κε επρέξεηα πελζήκεξεο εβδνκάδαο (εθφζνλ βέβαηα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο), ησλ εκεξψλ πνπ ζα απνδεκησζεί κε ηελ εηδηθή απνδεκίσζε ησλ δξρ., ησλ Κπξηαθψλ θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ θαη ησλ εκεξψλ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο. Γειαδή, κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο, νη εκέξεο πνπ δελ είλαη ζην πξφγξακκα λα εξγαζηεί θάζε θχιαθαο είλαη νη εκέξεο κεληαίαο αλάπαπζεο (ΡΔΠΟ) ηνπ. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο θαηά κία ή πεξηζζφηεξεο εκέξεο κέζα ζην κήλα νη εκέξεο αλάπαπζεο ηνπ αξραηνθχιαθα (πνπ αδηθαηνιφγεηα απνπζίαζε) ζα κεησζνχλ θαηά αληίζηνηρν αξηζκφ, ψζηε λα ζπκπιεξψλνληαη νη ππνρξεσηηθέο ψξεο θαη εκέξεο εξγαζίαο ηνπ θαηά κήλα, ζχκθσλα κε ην κεληαίν δειηίν πξνγξάκκαηνο ηνπ Μνπζείνπ θ.ι.π., δηαθνξεηηθά ζα κεηψλνληαη θαηά αληίζηνηρν πνζφ νη ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ θαη νη πξφζζεηεο ακνηβέο ηνπ. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Έζησ φηη ν εκεξνινγηαθφο κήλαο έρεη 30 εκέξεο θαη ην Γειηίν Τπεξεζίαο νξίδεη εξγάζηκεο εκέξεο 24 θαη εκέξεο αλάπαπζεο 6. αλ ν αξραηνθχιαθαο απνπζηάζεη κία εκέξα αδηθαηνιφγεηα, ακέζσο κεηψλνληαη νη κέξεο αλάπαπζεο ζε 5, γηα λα ζπκπιεξψζεη ην ππνρξεσηηθφ σξάξηφ ηνπ ( αλεμάξηεηα ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 611/77 Τπαιιειηθνχ Κψδηθα γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο). ηελ πεξίπησζε πνπ ην ππνρξεσηηθφ σξάξην δελ ζπκπιεξψλεηαη, αλεμάξηεηα απφ ηελ εκέξα απνπζίαο αλ είλαη θαζεκεξηλή, Κπξηαθή ή εμαηξέζηκε, ηφηε ζα γίλεηαη πεξηθνπή αλάινγνπ πνζνχ απφ ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ ππαιιήινπ, παξάιιεια ν ππάιιεινο ζηεξείηαη ηελ εηδηθή απνδεκίσζε ησλ.. Δίλαη πεξηζζφηεξεο εκέξεο απφ ησλ ινηπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Γηα ηηο Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο πνπ ζπκπίπηνπλ κε εκέξεο θαλνληθήο, αλαξξσηηθήο ή άιιεο δηθαηνινγεκέλεο άδεηαο απνπζίαο πνπ δελ έρεη εξγαζηεί ν

5 αξραηνθχιαθαο, δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε γηα πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο. 6.-Λνηπέο δηεπθξηλίζεηο: α) Κάζε κφληκνο ή επί ζπκβάζεη θχιαθαο ή λπρηνθχιαθαο, εθηφο απφ ηηο πην πάλσ πξφζζεηεο ακνηβέο γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο, εμαηξέζηκεο θαη πέξαλ ηνπ πελζήκεξνπ, θαζψο θαη ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ ή ησλ εκεξνκηζζίσλ ηνπ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο ππνρξεσηηθέο θαη πξαγκαηνπνηζείζαο ψξεο κεληαίαο εξγαζίαο, νπδεκία άιιε πξφζζεηε νηθνλνκηθή απνδεκίσζε δηθαηνχηαη (π.ρ. πξφζζεηα εκεξνκίζζηα ή σξνκίζζηα γηα ηελ εξγαζία θαηά Κπξηαθέο ή εμαηξέζηκεο θ.ι.π.). δελ ελλννχκε εδψ βέβαηα ηα νδνηπνξηθά έμνδα ή ηελ απνδεκίσζε γηα εθηφο έδξαο απαζρφιεζε. β) Ζ εξγαζία ηνπ θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνζθέξεηαη κε βάξδηεο θαη είλαη ζπλερήο γηα φζεο ψξεο ππνρξενχηαη λα εξγαζηεί ην πξνζσπηθφ απηφ θάζε κέξα. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ε εκεξήζηα εξγαζία είλαη απφ ψξα κέρξη θαη ε λπρηεξηλή απφ κέρξη ηε πξάμε φκσο έρεη επηθξαηήζεη νη εκεξήζηνη θχιαθεο λα έρνπλ έλαξμε πξψηεο βάξδηαο εξγαζίαο ζηηο 6.00 θαη ιήμε ηεο ηειεπηαίεο βάξδηαο ζηηο 18.00, ελψ νη λπθηνθχιαθεο έλαξμε βάξδηαο ζηηο θαη ιήμε ζηηο 06.00, επεηδή έηζη θαιχπηνληαη φιεο νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Μνπζείσλ θαη Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, θαζψο θαη ε αζθάιεηά ηνπο θαηά ηηο βξαδηλέο θαη λπρηεξηλέο ψξεο. Καη απηφ πξέπεη ζαλ γεληθή αξρή λα εθαξκφδεηαη. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, δελ είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηεο αζθάιεηαο ησλ αξραίσλ Μνπζείσλ θ.ι.π. απφ κέρξη κε λπθηνθχιαθεο, ηφηε κπνξεί ε ππεξεζία πνπ έρεη απηφ ην πξφβιεκα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη κεηά ηελ ψξα ηνπο απφιπηα αλαγθαίνπο εκεξήζηνπο θχιαθεο. Σνπιάρηζηνλ κέρξη λα πξνζιεθζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο λπθηνθπιάθσλ. Κάζε πξνεγνχκελν έγγξαθν πνπ ξχζκηδε δηαθνξεηηθά ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη αληίζεην πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ, παχεη λα ηζρχεη. Οη Πξντζηάκελνη ησλ Τπεξεζηψλ, ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ε εγθχθιηνο απηή, παξαθαινχληαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ ελεκέξσζε φινπ ηνπ Φπιαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ηνπο, αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ ρεηξίδνληαη ηα ζρεηηθά ζέκαηα, κε ππνγξαθή. Δσωτερική Γιανομή: 1.-Γ/λζε Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξρ/ησλ 2.-Γ/λζε Βπδαλη. Καη Μεηαβπ- Εαληηλψλ Μλεκείσλ 3.-Γ/λζε πληεξήζεσο Αξρ/ησλ 4.-Γ.Ο.Τ. 5.- ΓΗΓΚ/Α3-Α6 6.- ΩΜΑΣΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΦΤΛΑΚΩΝ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΕΑΝΝΖ ΣΕΑΝΝΔΣΑΚΖ

6

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος

Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος Ο Άπειορ Πάγορ για διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος ΑΠ 905/2012 Αζθαλιζηικόρ ζύμβοςλορ - ύμβαζη έπγος - Διάκπιζη ζύμβαζηρ εξαπηημένηρ επγαζίαρ και ζύμβαζηρ έπγος. Πεπίληψη Απφ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ - ΓΙΑΚΙΝΗΗ - ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΠΙΒΑΣΔ ΚΑΙ ΟΥΗΜΑΣΑ Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ: 180/29-9-2010 (1643/Β /14-10-2010), 152/27-6-2011(ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. Γ.Γ.Π.. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Ζ/Τ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα