Judgment Sunday. Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Judgment Sunday. Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church"

Transcript

1 Sunday Bulletin February 23, 2014 Judgment Sunday Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas (512) website - Sunday Service Schedule Orthros 8:30am; Divine Liturgy 10:00am Reverend Fr. Vasileios Flegas, Proistamenos

2 Hymns for today Resurrection Hymn (2nd Tone) Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾅδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ υνάµεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν δόξα σοι. Ote katilthes pros ton thanaton i zoi i athavatos, tote ton athin enekrosas ti astrapi tis Theotitos, ote the ke tus tethne otas ek ton katahthonion anestisas pase e thinamis ton epuranion ekravgazon Zoothota Christe o Theos imon thoxa Si. When You descended to the realm of death You as life immortal rendered to Hades a mortal blow by Your all radiant divinity. And when You from infernal depths and the darkness below did raise the dead all the hosts of heaven s powers did proclaim and cry out O life-giving Christ and Our God we give glory Hymn for the Transfiguration of Our Lord and Savior Jesus Christ Μετεµορθώθης εν τώ όρει Χριστέ ο Θεός, δείξας τοίς Μαθηταίς σου τήν δόξαν σου, καθώς ήδυναντο, Λάµψον καί ηµίν τοίς αµαρτωλοίς, τό φώς σου τό αϊδιον, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. Metemorfothis en to ori, Christe o Theos, dixas tis mathites Sou tin doxan Sou, kathos i dynando Lampson ke imin tis amartolis to fos Sou to aidion, presvies tis Theotokou Fotodota doxa Si. When O Christ our God Thou wast Transfigured on the mountain Thou didst reveal Thy glory to Thy disciples in proportion as they could bear it. Let Thine everlasting light also enlighten us sinners. Through the intercessions of the Theotokos, O Thou Bestower of light, glory to Thee. Kontakion Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός, ἐπὶ γῆς µετὰ δόξης, καὶ τρέµωσι τὰ σύµπαντα, ποταµὸς δὲ τοῦ πυρὸς πρὸ τοῦ Βήµατος ἕλκῃ, καὶ βίβλοι ἀνοίγωνται, καὶ τὰ κρυπτὰ δηµοσιεύωνται, τότε ῥῦσαί µε, ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου, καὶ ἀξίωσον, ἐκ δεξιῶν σου µὲ στῆναι, Κριτὰ δικαιότατε. When Thou, O God, wilt come to earth with glory, and all things tremble, and the river of fire floweth before the Judgment Seat, and the books are opened and the hidden things made public; then deliver me from the unquenchable fire, and deem me worthy to stand at Thy right hand, O most righteous Judge.

3 Epistle - 1 Corinthians 8: 8-13; 9: 1-2 Brethren, food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and no better off if we do. Only take care lest this liberty of yours somehow become a stumbling block to the weak. For if any one sees you, a man of knowledge, at table in an idol's temple, might he not be encouraged, if his conscience is weak, to eat food offered to idols? And so by your knowledge this weak man is destroyed, the brother for whom Christ died. Thus, sinning against your brethren and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. Therefore, if food is a cause of my brother's falling, I will never eat meat, lest I cause my brother to fall. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are not you my workmanship in the Lord? If to others I am not an apostle, at least I am to you; for you are the seal of my apostleship in the Lord. Ἀδελφοί, βρῶµα ἡµᾶς οὐ παρίστησιν τῷ θεῷ οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωµεν περισσεύοµεν, οὔτε ἐὰν µὴ φάγωµεν ὑστερούµεθα. Βλέπετε δὲ µήπως ἡ ἐξουσία ὑµῶν αὕτη πρόσκοµµα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε τὸν ἔχοντα γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείµενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδοµηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, διʼ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν; Οὕτως δὲ ἁµαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφούς, καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν, εἰς Χριστὸν ἁµαρτάνετε. ιόπερ εἰ βρῶµα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν µου, οὐ µὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα µὴ τὸν ἀδελφόν µου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος; Οὐκ εἰµὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν κύριον ἡµῶν ἑώρακα; Οὐ τὸ ἔργον µου ὑµεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰµὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑµῖν εἰµι ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐµῆς ἀποστολῆς ὑµεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ.

4 Gospel - St.. Matthew 25: The Lord said, "When the Son of man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on his glorious throne. Before him will be gathered all the nations, and he will separate them one from another as a shepherd separates the sheep from the goats, and he will place the sheep at his right hand, but the goats at the left. Then the king will say to those at his right hand, 'Come, O blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world; for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was a stranger and you welcomed me, I was naked and you clothed me, I was sick and you visited me, I was in prison and you came to me.' Then the righteous will answer him, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick or in prison and visit you?' And the King will answer them, 'Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me.' Then he will say to those at his left hand, 'Depart from me, you cursed, into the eternal ire prepared for the devil and his angels; for I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink, I was a stranger and you did not welcome me, naked and you did not clothe me, sick and in prison and you did not visit me.' Then they also will answer, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to you?' Then he will answer them, 'Truly, I say to you, as you did it not to one of the least of these, you did it not to me.' And they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life." Ει πεν ο Κυ ριος Ο ταν δε ε λθῃ ο υι ο ς του α νθρω που ε ν τῃ δο ξῃ αυ του και πα ντες οι α γιοι α γγελοι μετ αυ του, το τε καθι σει ε πι θρο νου δο ξης αυ του, και συναχθη σεται ε μπροσθεν αυ του πα ντα τα ε θνη, και α φοριει αυ του ς α π α λλη λων ω σπερ ο ποιμη ν α φορι ζει τα προ βατα α πο τω ν ε ρι φων, και στη σει τα με ν προ βατα ε κ δεξιω ν αυ του, τα δε ε ρι φια ε ξ ευ ωνυ μων. το τε ε ρει ο βασιλευ ς τοι ς ε κ δεξιω ν αυ του δευ τε οι ευ λογημε νοι του πατρο ς μου, κληρονομη σατε τη ν η τοιμασμε νην υ μι ν βασιλει αν α πο καταβολη ς κο σμου. ε πει νασα γα ρ, και ε δω κατε μοι φαγει ν, ε δι ψησα, και ε ποτι σατε με, ξε νος η μην, και συνηγα γετε με, γυμνο ς, και περιεβα λετε με, η σθε νησα, και ε πεσκε ψασθε με, ε ν φυλακῃ η μην, και η λθετε προ ς με. το τε α ποκριθη σονται αυ τω οι δι καιοι λε γοντες κυ ριε, πο τε σε ει δομεν πεινω ντα και ε θρε ψαμεν, η διψω ντα και ε ποτι σαμεν;πο τε δε σε ει δομεν ξε νον και συνηγα γομεν, η γυμνο ν και περιεβα λομεν; πο τε δε σε ει δομεν α σθενη η ε ν φυλακῃ, και η λθομεν προ ς σε; και α ποκριθει ς ο βασιλευ ς ε ρει αυ τοι ς α μη ν λε γω υ μι ν, ε φ ο σον ε ποιη σατε ε νι του των τω ν α δελφω ν μου τω ν ε λαχι στων, ε μοι ε ποιη σατε. το τε ε ρει και τοι ς ε ξ ευ ωνυ μων πορευ εσθε α π ε μου οι κατηραμε νοι ει ς το πυ ρ το αι ω νιον το η τοιμασμε νον τω διαβο λω και τοι ς α γγε λοις αυ του.ε πει νασα γα ρ, και ου κ ε δω κατε μοι φαγει ν, ε δι ψησα, και ου κ ε ποτι σατε με, ξε νος η μην, και ου συνηγα γετε με, γυμνο ς, και ου περιεβα λετε με, α σθενη ς και ε ν φυλακῃ, και ου κ ε πεσκε ψασθε με. το τε α ποκριθη σονται αυ τω και αυ τοι λε γοντες κυ ριε, πο τε σε ει δομεν πεινω ντα η διψω ντα η ξε νον η γυμνο ν η α σθενη η ε ν φυλακῃ, και ου διηκονη σαμε ν σοι; το τε α ποκριθη σεται αυ τοι ς λε γων α μη ν λε γω υ μι ν, ε φ ο σον ου κ ε ποιη σατε ε νι του των τω ν ε λαχι στων, ου δε ε μοι ε ποιη σατε. και α πελευ σονται ου τοι ει ς κο λασιν αι ω νιον, οι δε δι καιοι ει ς ζωη ν αι ω νιον.

5 Welcome Visitors! We welcome all new visitors who worshipped with us this morning. We are pleased to have you with us! Please join us next door after service for coffee and fellowship. There is material in the entrance of the church regarding ministries and events of Transfiguration. We hope that you will return often to worship with us and grow in Christ! Receiving Holy Communion The sacrament of Holy Communion is reserved for only baptized and/or Chrismated Orthodox Christians who have properly prepared by fasting, prayer and confession. The Orthodox Church is not in sacramental communion with any other church outside the Orthodox Christian Faith. If you are not Orthodox, you are invited with everyone to receive the Antidoron (blessed bread) at the end of service. If you would like information about the Orthodox Church, please see Fr. Vasileios after services. Our Sunday School Classes are in session. Please allow the students and teachers to receive Communion first so that they can get to their classes. Thank you. Prayers for Health Arlena, Philip, Glenna, Euther, Nicole, Michael, Wanda, John, Lili, Archie, Paul, Michael, Petra, Luke, Matthew, Elizabeth, Cecilia, Venton, John, Julia, Ricky, Wayne, Sarah, Christopher, John, Arsinoi, Konstandinos, Jan, Marie, Chris, MaryAnn, Cliff, Maggie, Lou, Thomas, Kathy, Kathryn, Greg, Bill, Christopher, Steve, Maggie, Nakis, Martha, George, Richard Simeon, Terri, Nicole, Mark, Maria, Madeleine, Nassos, Maria, Amy, Christina, Ana, Dolly, Fr. Ambrose, Vickie, Pat, Bill, Linda, Mindy, Jenny, Rosemary, Fr. Andreas, Emmanuel, Alkmene, Maree, Constanze, Jennifer, Timothy, Andrea, Janis Mae, Andreas, Luke, Zlata, Andrea, Albert, Dorothy, Presbytera Krissy, Malamo, Larry, Jane, Boyd, Wilma, Ted, Nicolette, Danae, Alexandra, Fr. Damaskinos, Emmanuel, Thomas, Maria, Zoe, Kalliopi, Aikaterini, Garyfalia, Ioannis, Konstantinos, Nikolaos, Evangelia, Carol, Frank, Aikaterini, Eleni, Eirini, Dimitrios, Antigoni, Sharon, Georgia, Chrysoula, Michael, Dimitra, Suzanne, Fotini, Kirsten, Kimberlin, Alvin, Eric, Alison, Emily, Olga, Angie, Anastasios, Tahseen, Athanasios, Tristen, Damon, Fran, Melanie, Theone, Betty (Mary Elizabeth), Zoe, Gabriel, Themis, Maria, Panayiota, Dmitriy, Brandi, Cia, Jimmy, Sybella, David, Anthony, Susan, Carole, John, Stephanie, Maria, Sophie, Christa, Andrea, Greg, Patricia, Stephen, Wanda, Nick, Westin, Larry, Anna, Barbara, Anna, Dana, Colleen, Zoe, John, Kh. Anastasia-Velvet, Christine, Sam, Alex, Gabriella Marie, Lisa, Patricia, Joe, Marija, Sophia, Alysun, Dave, Maria, Jerry, Layla, Deacon James, Johnathan, Xenia, Robin, Ben, Khouria Luanne, Kathy, Bill, Lisa, Katy, Katherine, Nici, Dina, Heidi, Madeleine, Eleni, Philio, Irene, Crissi, Kimberly, Robert, John, Jerry, David, Mary Katherine, Virginia, Anastasia-Stase, Evyenia, Molly, Andrew, Pat, Louis Joseph (Gregorios), Sandy, infant Alex, Dionne, Presbytera Flora, Paul Ray Prayers for those in our Armed Forces SGT Jennifer D. Atkinson, SSG John Atkinson, COL Dave Romine, CPT James Alfaro, SSG Deane Anderson, CPT William Willett, MAJ Timothy Ullman, MAJ Chris Chase, Cadet Mindy Keys, SPC Andrew Bentzel, MAJ Scot Thornhill, CPT Christopher Gilbert, CPT. Alexander Stathos, 1st LT Angela Bahlatzis, MIDN 1/C Joseph Barone, Specialist Walter Hurbert (Nikolaos) Willoughby IV, LCDR Thomas Uhl

6 Transfigura on Greek Orthodox Church March 2, 2014 General Assembly Mee ng AGENDA Establishment of Quorum Future Development Report Mike Glaros Call to Order Maintenance Report Stuart Yoder Opening Prayer Fr. Vasileios New Business Elec on of Assembly Chairperson Appointment of Assembly Secretary Assembly Chair Approval of Mee ng Agenda Approval of Minutes from Oct. 27, 2013 General Assembly Mee ng Proistamenos Report Fr. Vasileios President s Report Treasurer s Report Mary Georgantonis Stewardship Report Tricia Korioth Priori za on Needs Survey Report David Maziasz 2014 Parish Goals Maria Burke Ministry, Ministry Leaders, and Council Liaisons Administra ve and Planning Commi ees Chairpersons Nomina on and Elec on of Delegates to Clergy Laity Conference, Philadelphia July 6-10th Any Other New Business Old Business Discussion and possible extension of Youth Ministries Consul ng Contract Any Other Old Business Adjournment Assembly Chair Closing Prayer Fr. Vasileios Discussion and possible approval of possible funding sources for future staff Serving in Romania This Wednesday, Feb. 26, we are please to have OCMC missionary to Romania, Floyd Frantz, visit our parish. Please join us for a 5:00 Paraklesis followed by a 6:00 potluck dinner (Cheesefare Wednesday--no meat) and a talk by Floyd as he tells us about his work. Bring a dish to share if you can, but please show up even if you can't bring a dish! We would love for you to hear about the great work going on in Romania. Floyd Frantz became interested in serving as an Orthodox missionary in 1998, after attending a presentation by former OCMC missionaries Craig and Victoria Goodwin about their work in Romania. Their report about the high level of addiction amongst the young people living on the streets in Romania interested Floyd, who by profession is an addictions counselor. That same year while on a fact inding trip to Romania he noticed not only the high alcoholism rates, but also the poverty and general need of the population in Romania. There were no treatment programs for alcoholism, and generally alcoholics were looked on as being a lost cause, even by the Church. As a response to this in November of 2000 he began the St. Dimitrie Program in Cluj, Romania, and since that time he has been developing education and alcoholism treatment programs through the Orthodox Church in Romania. Much of his work is with the homeless and disenfranchised of the society, especially those in hospitals and institutions. Currently the St. Dimitrie Program has a day-center/social cantina in Cluj, and does counseling in two hospitals and an out patient clinic. It also has a weekly information and counseling program at a high security prison in Gherla, Romania. Their education program is active throughout Romania and parts of the Republic of Moldova, and is now partnering with the "National Anti-Drug Program of the Romanian Orthodox Church", of which Floyd is a coordinator. Floyd's lovely wife Ancuta is a native Romanian and is the director of the Protection of the Theotokos Family Center. Started through OCMC in 2005, the Protection Center is aimed at the prevention of child abandonment. According to of icial Romanian statistics, in 2006 there were over 7,000 children abandoned by their families in Romania. Ancuta's day-care and counseling project works in conjunction with the local child protection agency and the Orthodox Church to minister to new mothers by offering counseling and material support so that they will not abandon their children due to poverty or feelings of hopelessness. Currently the center is serving 18 children and their mothers. Working through OCMC and the Romanian Orthodox Church, the Franztes thank you for your continued prayer and inancial support. Contact information for the Franztes: Floyd: Ancuta Frantz:

7 WEEKLY ANNOUNCEMENTS: Sunday, February 23, 2014 Schedule of Services Second Saturday of Souls- Saturday, March 1 Orthros - 9:00 am; Divine Liturgy - 10:00 am Great Vespers- Saturday March 1-5:00 pm ORTHODOXY 101 A new Introduction to Orthodoxy class will continue on Friday, February 28th at 6:00 PM. This class is for anyone who is interested in learning about the Orthodox Faith; anyone who is a Catechumen; or who is thinking about becoming a Catechumen; or for anyone who is already Orthodox and just wants to learn more about this beautiful Faith. This series will be approximately 8 weeks long, meeting every Friday. PARISH GENERAL ASSEMBLY Our first Parish Assembly is going to happen NEXT SUNDAY, MARCH 2 right after the Liturgy. This is a very important parish meeting (see the agenda on page 6) that should be of interest to all. Next Sunday is also Forgiveness Sunday! The beautiful service of Forgiveness Vespers will happen right after the assembly at 3:00pm. Because of the FULL afternoon, we are going to have an extra monthly luncheon this Sunday! Transfiguration Oratorical Festival Please join us for this outstanding event this coming Saturday, March 1 at 4:00. The whole community is invited to hear these presentations of our hard-working youth. Please come and show your support! That evening, we'll continue with a GOYA Awards Party (dinner and dancing) where we will present both basketball and Oratorical awards, watch the tournament slideshow, and finish with an epic GOYA dance! GOYAKITE-FLYINGFUN! OurGOYAnswillbeFlyingKiteson March2nd(DaybeforeCleanMonday) ato HenryMiddleSchool 2610W10thSt,Austin,TX78703 Assoonaschurchisdone. Weshouldbefinishedintimetoheadbackfor ForgivenessVespersat3:00. GOLF (Greek Orthodox Ladies Fellowship) GOLF continues on Tuesday, February 25 at 10:00am. We are currently studying Great Lent by Alexander Schuman. All women are encouraged to join us for a wonderful time of study and fellowship! Please contact Krystal Cawood to be added to our list- House Blessings Father Vasileios will be working on house blessings throughout the year. Please contact the church office to discuss scheduling your house blessing.

8 WEEKLY ANNOUNCEMENTS continued: Sunday, February 23, 2014 Save the Date for the Great Lent Bible Bowl! Get ready because we are going to have another amazing Bible Bowl during Great Lent on the Sunday of the Venera on of the Holy Cross, March 23, at 1:30 pm. The ques ons for adults will come from the book: Great Lent: Journey to Pascha by Alexander Schmemann. Like the previous Bible Bowl this past fall, all middle school and high school youth are welcome to par cipate with the adults. Philoptochos News HOPE/JOY On Saturday, March 22 HOPE/JOY will gather in Mt. Tabor Hall following the 5:00 Great Vesper service Please remember to fund-raise while you shop and pick up your gift cards from us! We have many different gift cards on hand, and we can order any that you would like! Great Lakes Scrip also offers Reload & Reload Now options This allows you to order ecards (electronic gift cards) from home! Your e-card will be delivered directly to your ShopWithScrip account in minutes when you pay for your order with PrestoPay. You can also the gift cards to anyone you would like... for a Lenten potluck and activity for our kids. a wonderful way to send gas and grocery money to your college students! GOYA Southern Regional Great Lent Retreat! The 2014 GOYA Lenten Mark your calendars for: YES ATX 2014 Retreat will be held on Youth Equipped to Serve will occur just a%er Pascha April 4-6, 2014 April 25, 26, & 27, at the Sky Ranch retreat center in Van, Texas. We'll sleep in the church and immerse ourselves in a GOYAns, ages 11-18, are invited to retreat away transforma ve, eye-opening experience of serving in our from every day challenges for a weekend of growth and fellowship. Registration has opened! Aus n Community. All GOYA youth, make plans to join us! youth.denver.goarch.org/events/2014-events/ REGISTRATION HAS OPENED AT yesnorthamerica.org Thank you to today s Coffee Hour Sponsors: Leara, Leatherwood, Lerman, Levendakes, Lindsey Thank you to last week s Coffee Hour Sponsors: Next Week s Coffee Hour Sponsors: Kidd, Knisely, Kobzar, Korioth, Kounelias, Kourkounakis, Kwasney Meador, Miller, Misetzis, Mitchell, Nikas, Norman, O Brien Thank you to today s ushers: Thank you to last week s ushers: Next week s ushers are: Mary Beth Gradziel, Paul Petrogeorge, Allen Wynn Harry Stamatis, Brian Holland, Kevin &Tricia Korioth Dan & Gigi Appling, Nyda Glaros

9th Sunday of Luke. Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church

9th Sunday of Luke. Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church Sunday Bulletin November 17, 2013 9th Sunday of Luke Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363 email - office@transfiguration.org

Διαβάστε περισσότερα

Panteleimon the Great Martyr

Panteleimon the Great Martyr Sunday Bulletin July 27, 2014 7th Sunday of Matthew Panteleimon the Great Martyr Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363 email

Διαβάστε περισσότερα

Sunday Bulletin February 22, 2015 Forgiveness Sunday (Cheesefare) Relics of Martyrs in Eugenios & Thalassius and Baradatus

Sunday Bulletin February 22, 2015 Forgiveness Sunday (Cheesefare) Relics of Martyrs in Eugenios & Thalassius and Baradatus Sunday Bulletin February 22, 2015 Forgiveness Sunday (Cheesefare) Relics of Martyrs in Eugenios & Thalassius and Baradatus Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of our Lord

Transfiguration of our Lord Sunday Bulletin June 7, 2015 All saints Theodotos, Bishop of Ankyra & Righteous panagis Basias Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephens School Road Austin, Texas 78746 (512) 329-6363

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of our Lord

Transfiguration of our Lord Sunday Bulletin August 23, 2015 12th Sunday of Matthew Apodosis of the Dormition & Ireneaus, Bishop of Lyons Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephens School Road Austin, Texas

Διαβάστε περισσότερα

10th Sunday of Luke. Ambrose Bishop of Milan, Athenodoros of Mesopotamia

10th Sunday of Luke. Ambrose Bishop of Milan, Athenodoros of Mesopotamia Sunday Bulletin December 07, 2014 10th Sunday of Luke Ambrose Bishop of Milan, Athenodoros of Mesopotamia Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of our Lord

Transfiguration of our Lord Sunday Bulletin July 19, 2015 Sunday of The Holy Fathers Macrina, sister of St. Basil ; Dios, Abbot of Antioch Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephens School Road Austin, Texas

Διαβάστε περισσότερα

Sunday Bulletin March 15, 2015 Sunday of the Holy Cross. Agapios & his Companions ; Manuel of Crete

Sunday Bulletin March 15, 2015 Sunday of the Holy Cross. Agapios & his Companions ; Manuel of Crete Sunday Bulletin March 15, 2015 Sunday of the Holy Cross Agapios & his Companions ; Manuel of Crete Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephen s School Road Austin, Texas 78746 (512)

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of our Lord

Transfiguration of our Lord Sunday Bulletin July 26, 2015 8th Sunday of Matthew Hermolaos & his Companions; Paraskevi of Rome Transfiguration of our Lord Greek Orthodox Church 414 St. Stephens School Road Austin, Texas 78746 (512)

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Judgment Sunday February 15, 2015. Who is the Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. Judgment Sunday February 15, 2015. Who is the Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής Saints Constantine Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC Judgment Sunday February 15, 2015 Who is Judge? Ποιος είναι ο Δικαστής YMNOI THΣ ΗΜΕΡΑΣ Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον / Ἠχος γʹ Εὐφραινέσθω τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Transfiguration of Our Lord

Transfiguration of Our Lord Transfiguration of Our Lord Greek Orthodox Church Newsletter Volume 13, Issue 4 April 2010 PATRIARCHAL PROCLAMATION FOR PASCHA B A R T H O L O M E W By the Grace of God, Archbishop of Constantinople-New

Διαβάστε περισσότερα

ALL SAINTS JUNE 10th, 2012

ALL SAINTS JUNE 10th, 2012 ALL SAINTS JUNE 10th, 2012 Sts. Raphael, Nicholas and Irene Greek Orthodox Church Rev. Fr. Barnabas Powell, Proistamenos Paul Bilson, Psaltis 3074 Bethelview Road Cumming GA 30040 (770) 781-5250 cell (770)

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral 555 North High Street, Columbus, Ohio 43215 Phone: (614) 224-9020 www.greekcathedral.com Sunday of the Holy Myrrhbearers (Third Sunday

Διαβάστε περισσότερα

DOXA INSIDE THIS ISSUE FEBRUARY 2011 FEBRUARY IS THE MONTH OF LOVE

DOXA INSIDE THIS ISSUE FEBRUARY 2011 FEBRUARY IS THE MONTH OF LOVE DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Falls Church, Virginia Volume 9, Number 2 FEBRUARY 2011 FEBRUARY IS THE MONTH OF LOVE WHEN FEBRUARY ROLLS AROUND, we think of Valentine

Διαβάστε περισσότερα

SUNDAY, JUNE 7, 2015 SUNDAY OF ALL SAINTS

SUNDAY, JUNE 7, 2015 SUNDAY OF ALL SAINTS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ TAXIARCHAE/ARCHANGELS GREEK ORTHODOX CHURCH 25 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472 617.924.8182 Phone 617.924.4124 Fax Rev. Fr. Athanasios Nenes, Parish Priest

Διαβάστε περισσότερα

GREEK ORTHODOX CHURCH 435 KEATING DRIVE WINSTON-SALEM, NC 27104

GREEK ORTHODOX CHURCH 435 KEATING DRIVE WINSTON-SALEM, NC 27104 GREEK ORTHODOX CHURCH 435 KEATING DRIVE WINSTON-SALEM, NC 27104 ADDRESS SERVICE REQUESTED APRIL 2015 Non-Profit Organiz. U.S. Postage Winston-Salem, NC Permit # 168 Easter Homily offered by St. John Chrysostom,

Διαβάστε περισσότερα

CHRIST IS RISEN ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ GREEK ORTHODOX CHURCH 435 KEATING DRIVE WINSTON-SALEM, NC 27104

CHRIST IS RISEN ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ GREEK ORTHODOX CHURCH 435 KEATING DRIVE WINSTON-SALEM, NC 27104 GREEK ORTHODOX CHURCH 435 KEATING DRIVE WINSTON-SALEM, NC 27104 ADDRESS SERVICE REQUESTED APRIL 2014 Non-Profit Organiz. U.S. Postage Winston-Salem, NC Permit # 168 Συλλυπητήρια Στον Πατέρα Γεώργιο Κυριακόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

FEBRUARY 2014. Monthly Bulletin. The Presentation Of Our Lord ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH. Inside this issue:

FEBRUARY 2014. Monthly Bulletin. The Presentation Of Our Lord ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH. Inside this issue: FEBRUARY 2014 Inside this issue: Clergy Message Spiritual Wisdom Calendar Greek Message Message from the President Sacraments Donations Parish News Youth News Other Ministries ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX

Διαβάστε περισσότερα

SUNDAY, JUNE 14, 2015 2ND SUNDAY OF MATTHEW

SUNDAY, JUNE 14, 2015 2ND SUNDAY OF MATTHEW ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ TAXIARCHAE/ARCHANGELS GREEK ORTHODOX CHURCH 25 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472 617.924.8182 Phone 617.924.4124 Fax Rev. Fr. Athanasios Nenes, Parish Priest

Διαβάστε περισσότερα

Gregory the Wonderworker & Bishop of Neo-Caesarea. Rev. Fr. Dean J. Dimon Proistamenos

Gregory the Wonderworker & Bishop of Neo-Caesarea. Rev. Fr. Dean J. Dimon Proistamenos Annunciation Greek Orthodox Church 2187 West 14th Street, Cleveland, OH 44113 2116-861-0116 / office@annunciationcleveland.net Sunday, November 17, 2013 9th Sunday of Luke Gregory the Wonderworker & Bishop

Διαβάστε περισσότερα

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH

ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH ANNUNCIATION GREEK ORTHODOX CHURCH Monthly Bulletin March 2013 Inside this issue: The Annunciation of the theotokos Clergy Message Spiritual Wisdom Calendar Greek Message Sacraments Donations President

Διαβάστε περισσότερα

St. Elias the Prophet Church

St. Elias the Prophet Church St. Elias the Prophet Church Address: 46 Calle Electra, Santa Fe, NM 87508-9142 Phone: (505) 466-0015 Fax: (505) 466-0015 Fr. Dimitrios Pappas, Proistamenos - Frederika Vaupen, Parish Council President

Διαβάστε περισσότερα

Sunday Bulletin. Saint Sophia Greek Cathedral. 19 June 2011 All Saints Day. Greek Orthodox Community. God s people, serving God s people

Sunday Bulletin. Saint Sophia Greek Cathedral. 19 June 2011 All Saints Day. Greek Orthodox Community. God s people, serving God s people Sunday Bulletin 19 June 2011 All Saints Day God s people, serving God s people Saint Sophia Greek Cathedral Greek Orthodox Community 1324 South Normandie Avenue, Los Angeles, 90006 Office: 323.737.2424

Διαβάστε περισσότερα

Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral. Tarpon Springs, Florida + Sunday, August 16, 2015

Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral. Tarpon Springs, Florida + Sunday, August 16, 2015 Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral Tarpon Springs, Florida + Sunday, August 16, 2015 August 17 August 23 Schedule Monday Δευτέρα AUGUST 17 Tuesday Τρίτη AUGUST 18 Wednesday Τετάρτη AUGUST

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. Hymn of Note. THE VOICE Date - Volume No. 267

VOICE THE. Hymn of Note. THE VOICE Date - Volume No. 267 THE VOICE THE VOICE Date - Volume No. 267 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1,2 Stewardship... 3 Sunday School... 4 Cherubs... 4 Archangels... 5 P.T.A. News... 6 Godparents Sunday... 7 Parish Events...

Διαβάστε περισσότερα

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules

WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC 3rd Sunday of Matthew June 21, 2015 WELCOME to the Parish Council Mr. Efrem J. Maroules THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 FEBRUARY 2012 A FEW THOUGHTS ABOUT LENT

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 FEBRUARY 2012 A FEW THOUGHTS ABOUT LENT Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 10, Number 2 FEBRUARY 2012 A FEW THOUGHTS

Διαβάστε περισσότερα

TAXIARCHAE/ARCHANGELS GREEK ORTHODOX CHURCH

TAXIARCHAE/ARCHANGELS GREEK ORTHODOX CHURCH THE ARCHANGEL S CALL - March 2015 Page 1 Mercy to the suffering is greater than fasting. The Church reads Christ's words on the Dread Judgment on the Eve of Great Lent, so that the faithful will know that

Διαβάστε περισσότερα

The All Saints Herald

The All Saints Herald SEPT/OCT 2007 The All Saints Herald All Saints Greek Orthodox Church Welcome Father Elles On July 1, we welcomed Father Charalambos Elles as our interim priest. Father Elles has come out of retirement

Διαβάστε περισσότερα

Rev. Economos Peter J. Thornberg, Proistamenos frpeterstsophia@verizon.net. Metropolis of New Jersey

Rev. Economos Peter J. Thornberg, Proistamenos frpeterstsophia@verizon.net. Metropolis of New Jersey St. Sophia/SS. Faith, Hope & Agape Greek Orthodox Church of Valley Forge 900 South Trooper Road Jeffersonville, PA, 19403 Tel.: (610) 650-8960 Fax: (610) 650-8961 www.saintsophiachurch.org email: stsophia@verizon.net

Διαβάστε περισσότερα