H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡ ΥΣΙΑΣΗ

2 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ 01 ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΣΤ Ι ΕΙΑ ΚΥΚΛ Υ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ Μ. ΕΥΡΩ » ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ SOLARWATT AG » DR. FRANK SCHNEIDER (CEO) Τ ΜΕΛΛ Ν ΕΚΙΝΑ ΣΗΜΕΡΑ Τ ΡΕΥΜΑ ΑΠ Τ Ν ΗΛΙ ΕΙΝΑΙ Ε ΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚ ΓΙΑ Τ ΜΕΛΛ Ν Λ ΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠ ΤΗΤΑΣ. Τ ΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ: Τ ΡΕΥΜΑ ΑΠ Τ Ν ΗΛΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤ Ν ΗΤ. H ΕΠΙ ΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΠΡΩΤ Π Ρ Ι ΣΤΑ ΦΩΤ Β ΛΤΑΪΚΑ, ΓΝΩΡΙZ ΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ Π Υ Ε ΥΝ Ι ΚΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ. OΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Σ ΕΔ Ν 20 ΕΠΙΤΥ ΗΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤ Β ΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠ ΤΕΛ ΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΛ ΝΤΙΚΗΣ Π ΡΕΙΑΣ. Η μετά αση της παραγωγής ενέργειας πρ ς νέες πηγές, π υ ε ικ ν μ ύν φυσικ ύς π ρ υς και είναι φιλικές πρ ς τ περι άλλ ν, απ τελεί την παγκ σμια πρ κληση τ υ αιώνα μας. Σε αυτή τη πρ κληση ανταπ κρίνεται η SOLARWATT AG, απ τ 1993, ως μια επιτυ ημένη και ραγδαία αναπτυσσ μενη επι είρηση στη ι μη ανία των φωτ λταϊκών. Η ηγετική θέση της εταιρίας συνιστά την πρ κληση π υ κινητ π ιεί τ υς συνεργάτες μας καθημερινά. Με πρωτ π ριακά και α ι πιστα πρ ϊ ντα, η SOLARWATT αναπτύσσεται συνε ώς ως ένας α ι πιστ ς συνεργάτης για πελάτες και επενδυτές. Τ ραμα των ιδρυτών της εταιρείας και η δημι υργικ τητα των συνεργατών της απ τελ ύν τ θεμέλι της επιτυ ίας μας και είναι αυτά π υ μας έ υν καθιερώσει ως πρωτ π ρ υς στην τε ν λ γία. Την υπερ ή αυτή θα συνε ίσ υμε να επεκτείν υμε, διασφαλί ντας έτσι τις θέσεις των εργα μενων στην εταιρεία μας. Στ ς της SOLARWATT είναι, η ηλεκτρική ενέργεια απ φωτ λταϊκές μ νάδες να γίνει αυτ ν ητη. Έτσι, συνεισφέρ υμε στη διασφάλιση της παρ ής ενέργειας ωρίς την ανάγκη εισαγωγών απ τρίτ υς και δί ως τ φ ε άντλησης φυσικών π ρων, ενώ παράλληλα συμ άλλ υμε στη διαμ ρφωση μιας κ ινωνίας π υ μπ ρεί να έ ει μέλλ ν.» Ίδρυση: 1993, απ τ υς Dr. Frank Schneider και Lothar Schlegel, με την επωνυμία SOLARWATT Solar-Systeme GmbH» Έδρα εταιρείας: Δρέσδη» Ν μική μ ρφή: Ανώνυμη Εταιρεία (AG) απ τ ν Oκτώ ρι τ υ 2005» Δι ικητικ Συμ ύλι : Dr. Frank Schneider (CEO), Dr. Jürgen Bruns (CFO), Dr. Ulrich Link (COO), Detlef Neuhaus (CSO)» Πρ εδρ ς τ υ Επ πτικ ύ Συμ υλί υ: Dr. Johannes Fritz ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΤΗΤΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤ Β ΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΑ Λ ΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 02 03

3 02 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 02 ΠΑΡΑΓΩΓΗ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛ ΒΑΘΜ ΑΥΤ ΜΑΤ Π ΙΗΣΗΣ» ΑΥΤ ΜΑΤ Π ΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚ ΛΛΗΣΗΣ Φ/Β ΚΥΨΕΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤ Β ΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ Τ ΜΕΓΑΛ ΕΥΡ Σ Μ Ν ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Π ΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΚΑΘΕ ΤΥΠ Π ΙΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ε ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ. Λ ΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ SOLARWATT, Ι Λ ΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ. ΩΣ Α ΙOΠΙΣΤ Σ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕ ΕΙ ΣΤ ΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠ Δ ΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚO ΚΕΡΔ Σ. Η SOLARWATT κατασκευά ει μ ν κρυσταλλικά και π λυκρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια διαφ ρων κατηγ ριών απ δ σης, ακ λ υθώντας πιστ π ιημένα συστήματα π ι τητας και δια είρισης. Με την έναρ η λειτ υργίας της πι σύγ ρ νης γραμμής παραγωγής Φ/Β πλαισίων στην Ευρώπη, η δυναμικ τητα παραγωγής στις εγκαταστάσεις της Δρέσδης υπερ αίνει ετησίως τα 300 MWp. Περισσ τερ ι απ 500 συνεργάτες εργά νται σε 10 γραμμές παραγωγής, λ τ 24ωρ. ΓΚΑΜΑ ΠΡ Ϊ ΝΤΩΝ: ΤΥΠ Π ΙΗΜΕΝΕΣ Μ ΝΑΔΕΣ Μ ΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ (BIPV) Μ ΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤ Ν ΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Λ ΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε ΑΡΤΗΜΑΤΑ Λ ΚΛΗΡΩΜΕΝΑ Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣ Υ Σ Η SOLARWATT ε ειδικεύεται στην ανάπτυ η, κατασκευή και πώληση λ κληρωμένων Φ/Β εγκαταστάσεων. Ως γενικ ς ανάδ ς, η SOLARWATT αναλαμ άνει την πλήρη υλ π ίηση απ τ ν σ εδιασμ έως τη θέση σε λειτ υργία. Oι ιδιαιτερ τητες κάθε έργ υ μελετώνται απ τε νική και ικ ν μική άπ ψη. Τα Φ/Β πλαίσια της παραγωγής μας, σε συνδυασμ με υψηλής π ι τητας, ηλεκτρ μη αν λ γικ ε πλισμ απ κ ρυφαί υς Γερμαν ύς κατασκευαστές, συμπληρών υν τ υς Φ/Β σταθμ ύς «Made by SOLARWATT AG».» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜ Υ SVIJAN Y, ΤΣΕ ΙΑ [680 KWP] 04 05

4 03 Π Ι ΤΗΤΑ 04 ΚΑΙΝ Τ ΜΙΑ» ΕΛΕΓ Σ ΗΛΕΚΤΡ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ» Δ ΚΙΜΗ ΑΝΤ ΗΣ ΣΥΓΚ ΛΛΗΣΗΣ ΕΠΑΦΩΝ Π Ι ΤΗΤΑ Η ΕΜΠΙΣΤ ΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Π Ι ΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Α Ι ΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡ Ϊ ΝΤΩΝ ΜΑΣ ΑΠ ΤΕΛΕΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΠΡ ΤΕΡΑΙ ΤΗΤΑ. ΓΙΑ Τ Ν Λ Γ ΑΥΤ ΚΑΝ ΥΜΕ ΕΛΕΓ ΥΣ ΜΕ Π ΛΥ ΠΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠ ΤΑ ΠΡ ΤΥΠΑ. ΚΑΙΝ Τ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥ Η ΣΤΗΝ ΑΓ ΡΑ, ΣΥΝΕ ΗΣ ΕΠΙΚ ΙΝΩΝΙΑ ΜΕ Τ ΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΕΤΣΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤ ΥΜΕ Τ ΚΑΛΥΤΕΡ. ΚΑΙ Τ ΥΛ Π Ι ΥΜΕ. Η SOLARWATT παράγει Φ/Β πλαίσια κ ρυφαίας π ι τητας. λα τα υλικά π υ ρησιμ π ι ύμε πιστ π ι ύνται σε πλήρεις εργαστηριακές δ κιμές. Η παρακ λ ύθηση λων των διεργασιών παραγωγής πραγματ π ιείται σύμφωνα με ε αιρετικά αυστηρά κριτήρια και ενσωματώνεται στ σύστημα δια είρισης γραμμής παραγωγής (MES). Έτσι η SOLARWATT διασφαλί ει την σταθερή, υψηλή π ι τητα και αντ ή των μ νάδων. Oι μ νάδες της SOLARWATT ικαν π ι ύν τις απαιτήσεις των διευρυμένων πρ τύπων ελέγ υ IEC , IEC 61730, UL 1703 και είναι κατάλληλες για ρήση σε περι ές π υ αέρας έ ει μεγάλη περιεκτικ τητα σε αλάτι. Τα υλικά π υ ρησιμ π ι ύνται για την κατασκευή των μ νάδων, μπ ρ ύν να ανακυκλωθ ύν κατά τ μεγαλύτερ μέρ ς τ υς. Τα Φ/Β πλαίσια της SOLARWATT έ υν ελεγ θεί μετα ύ άλλων, σύμφωνα με τα πρ τυπα IEC Αλατ νέφωση Έλεγ ς διά ρωσης Φ/Β μ νάδων (PV) DIN EN Β έκδ ση «Περι αλλ ντικ ί έλεγ ι μέρ ς 2: Διαδικασίες ελέγ υ», Έλεγ ς Kb: Αλατ νέφωση, κυκλικά (διάλυμα λωρι ύ υ νατρί υ) και έ ει απ δει θεί τ σ η ηλεκτρική σ και η μη ανική αρτι τητά τ υς. Ως πρώτ ς κατασκευαστής Φ/Β μ νάδων, η SOLARWATT υπ λήθηκε σε αυτή τη διαδικασία με τ ν υψηλ τερ αθμ αυστηρ τητας 6 και τα Φ/Β πλαίσια ελέγ θηκαν υπ ακραίες συνθήκες για περισσ τερ απ 1280 ώρες. Έτσι η π ι τητα των Φ/Β πλαισίων δ κιμάστηκε, μετα ύ άλλων, στην κυκλική καταπ νηση με θερμ κρασίες απ 23 έως 40 C, σ ετική υγρασία αέρα απ 45 έως 93% και σταθερή ύγρανση με ισ υρ διάλυμα λωρι ύ υ νατρί υ. Τα απ τελέσματα των ελέγ ων επι ε αιών υν και υπ δεικνύ υν τα Φ/Β πλαίσια SOLARWATT ως τ ν ιδανικ συνδυασμ υλικών υψηλής π ι τητας, άριστης επε εργασίας και μακρ ρ νης εμπειρίας. Μέσα απ συνε είς μακρ πρ θεσμες δ κιμές και ενεργή πρ σπάθεια για τ ν καθ ρισμ των συνθηκών αυτών των δ κιμών και των ελέγ ων πρ σ μ ίωσης της διάρκειας ωής των Φ/Β πλαισίων, η SOLARWATT σκ πεύει να παρέ ει και στ μέλλ ν στ υς πελάτες της πρ ϊ ντα π υ υπερ αίν υν κατά π λύ τα συνήθη πρ τυπα τ υ κλάδ υ, ανταπ κρίν νται στις υψηλές π ι τικές απαιτήσεις της SOLARWATT και υπ γραμμί υν την ηγετική της θέση. Για ερωτήσεις σ ετικά με την αντ ή των Φ/Β πλαισίων SOLARWATT στα άλατα συμ υλευτείτε τ υς έμπειρ υς τε νικ ύς της SOLARWATT μέσω τ υ τ πικ ύ σας αντιπρ σώπ υ. Ως πρωτ π ρ ς στ ν τ μέα των φωτ λταϊκών, η SOLARWATT κατέ ει π λυετή τε ν γνωσία για την κατασκευή Φ/Β πλαισίων. Για τ σκ π αυτ η επι είρηση ρησιμ π ιεί με συνέπεια τις πι σύγ ρ νες διαδικασίες παραγωγής. Ως πρωτ π ρ ς στ ν τ μέα της, η SOLARWATT ρησιμ π ιεί την ακρί εια της ι μη ανίας αυτ κινήτων στην κατασκευή των Φ/B μ νάδων. Αυτή είναι φωτ λταϊκή τε ν λ γία Made in Germany! Η πρ σπάθεια ανάπτυ ης της εταιρείας μας συμπληρώνεται με τη στενή συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ινστιτ ύτα ερευνών. Τ απ τέλεσμα είναι υψηλής α ίας, α ι πιστα και ανταγωνιστικά πρ ϊ ντα. O στ ς: Τ ρεύμα απ τ ν ήλι να μην κ στί ει περισσ τερ απ τ συμ ατικ ρεύμα! 06 07

5 05 ΣΕ OΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 06 ΑΝΑΦ ΡΕΣ ΑΝΑΦ ΡΕΣ ΜΕΓΑΛOΙ Φ/Β ΣΤΑΘΜOΙ Μεγάλες Φ/Β εγκαταστάσεις σε ελεύθερες εκτάσεις λειτ υργ ύν ιδιαίτερα απ τελεσματικά και απ δ τικά. Η έλτιστη διάτα η και π λύ καλ ς αερισμ ς των μ νάδων συμ άλλ υν στη υψηλή παραγωγή ενέργειας, με τρ π φιλικ πρ ς τ περι άλλ ν. Σε συνεργασία με έμπειρ υς τ πικ ύς συνεργάτες, η SOLARWATT υλ π ιεί απαιτητικά και εντυπωσιακά έργα σε λη την Ευρώπη.» Φ/Β ΣΤΑΘΜ Σ TERTENIA, ΣΑΡΔΗΝΙΑ [ΙΣ ΥΣ: 1,7 MWP]» Φ/Β ΣΤΑΘΜ Σ EL BONILLO, ΙΣΠΑΝΙΑ [ΙΣ ΥΣ: 20 MWp]» Φ/Β ΣΤΑΘΜ Σ MENORCA, ΙΣΠΑΝΙΑ [ΙΣ ΥΣ: 3,2 MWp] Η SOLARWATT ΣΕ OΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η SOLARWATT ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΔΙΚΤΥ Ε ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΛOΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Oι συνεργάτες μας πρ σφέρ υν μια γκάμα πρ ϊ ντων κατάλληλη για τη συγκεκριμένη περι ή και ταυτ ρ να, ενεργ ύν ως τ πικ ί σύνδεσμ ι επικ ινωνίας και ε υπηρέτησης. Ακρι είς πληρ φ ρίες και στ ι εία επικ ινωνίας των συνεργατών μας, θα ρείτε στ ν ιστ τ π μας, στη διεύθυνση: Φ/Β ΣΤΑΘΜOΣ OSTROZSKA LHOTA, ΤΣΕ ΙΑ [ΙΣ ΥΣ: 700 KWP] 08 09

6 06 ΑΝΑΦ ΡΕΣ 06 ΑΝΑΦ ΡΕΣ Φ/Β Μ ΝΑΔΕΣ Δ ΜΙΚΑ ΣΤ Ι ΕΙΑ Π Υ ΠΑΡΕ ΥΝ ΡΕΥΜΑ Στ ν τ μέα των ενσωματ ύμενων σε κτίρια φωτ λταϊκών συστημάτων (BIPV), η SOLARWATT πρ σφέρει τη μεγαλύτερη γκάμα κ μψών και λειτ υργικών λύσεων, τυπ π ιημένων και ειδικών, για τ ν αρμ νικ συνδυασμ αρ ιτεκτ νικής και φωτ λταϊκών.» ΕΦΑΡΜ ΓH ΣΕ TRACKER, 100KWP, ΚΙΛΚIΣ» Βι μη ανικ κτιρι, 20kWp, Θεσσαλ νικη» OΙΚOΠΕΔO ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΙO ΑΡΓOΛΙΔΑΣ, 100KWP» ΠΑΡΚOΜΕΤΡΑ ΣΤO DUBAI» ΑΓΡ ΤΕΜΑ Ι ΣΤΗΝ Κ ΡΙΝΘΙΑ, 100KWP Ι ΙΔΕΕΣ ΓΙΝ ΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ ΤΗΤΑ. Ενέργεια απ τ φως ένα ιώσιμ μέλλ ν, στη διαμ ρφωση τ υ π ί υ η SOLARWATT AG συμ άλλει ως δημι υργική και πρωτ π ρ ς επι είρηση.» Κατ ικια στ Μαρ υσι, 5kWp» BMW WELT Μ ΝΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10 11

7 Ενδιαφέρεστε για τα πρ ϊ ντα μας και τις απ δ σεις τ υς; Ευ αρίστως να σας συμ υλεύσ υμε. Απλά τηλεφωνήστε μας! SOLARWATT AG Maria-Reiche-Str. 2a Dresden, Γερμανία Τηλ Fax ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Helioindex A. E. Φωτ λταϊκά Συστήματα Παραδείσ υ Μαρ ύσι, Ελλάδα Tηλ: Fax:

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι

E. E. A. A. TO. AYT. EP. AN. AN. / R.DEC. / ADM. LOC. DEV. REG. / R. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. Concerns. Kε άλαι Types Intervention, Definition, Types Gentrification intervention, Περί By Mr. της George-Sp. ειδικώτερης C. ATHANASOPOULOS σχέσης του Harvard, Graduate School Design, Student, By Mr. George-Sp. C. ATHANASSOPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË

ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË Ù ÏÏ ÛÎ ÏË appleè ÂÈÚ ÛÙÂ ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ Ò Ó ÔÚÁ ÓÒÛÂÙÂ ÙË ÈÎ Û ÁÚÔÙÔ ÚÈÛÙÈÎ ÂappleÈ Â ÚËÛË 2Ë EK O H Παραγωγή: Εκδ σεις ΚΕΡΚΥΡΑ Συντονισµ ς: Έφη Ανδρικοπο λου ι ρθωση: Λίτσα Αχλίου Υπε θυνος παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ

CETOL/RUBBOL ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ Systemberater_GRIE_test.qxd 15.02.2006 12:39 Uhr Seite 24 ΟΛΟΚΛΗΡ ΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΕΣ CETOL/RUBBOL S Y S T E M B E R A T E R Deutschland Akzo Nobel Deco GmbH Werner-von-Siemens-Straße

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ

ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ 9 ΠAPOYΣIAΣ ΠANOPAMA THΣ XPIΣTIANIKHΣ ΣTON KOΣMO (ΠOΛITIΣMOΣ) Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη δυναµική του Χριστιανισµο σε λες τις εκφάνσεις της ζωής και να γνωρίσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36

Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 36 Comic_Griechisch 02.10.2001 13:56 Uhr Seite 33 Το κ µικ αυτ εκδίδεται στις ακ λουθες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ισπανικά, δανικά, γερµανικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 17 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/14826 Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ

EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1 EappleÈ ÂÈÚ ÛÂÈ Î È OÚÁ ÓÈÛÌÔ 1.1 EÈÛ ÁˆÁÈÎ ÓÓÔÈ 1.2 H ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.3 ÂÈÙÔ ÚÁ  ÙË ÂappleÈ Â ÚËÛË 1.4 H ÂappleÈ Â ÚËÛË Î È ÙÔ appleâúè ÏÏÔÓ ÙË 1.5 H appleôùâïâûì ÙÈÎfiÙËÙ ÙˆÓ ÂappleÈ ÂÈÚ ÛÂˆÓ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 4 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 31722/4 11 2011 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

KARAGOUNIS PUBLICATIONS

KARAGOUNIS PUBLICATIONS 15 www.hoteldesign.gr Hotel Design Magazine and Guide 2013 KARAGOUNIS PUBLICATIONS No. 15 Hotel Design Magazine and Guide 2013 Mια ελληνική εταιρεία κατακτά τον κόσμο!!! Η Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2198 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατά ξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3071 14 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.14/02/19398/2927 Προκήρυξη της δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17543 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1228 14 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυ ψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex)

2. Η επïøü τïυ Ιïυστινιανïà (6ïς αι. µ.ì.) ΘευδÛριøï απïκατàσταση της ρωµαϊκüς ïικïυµûνης Ãστρïγïτθικïà âασýλειïυ της ΙταλÝας ρüγα (rex) 2. Η εποχή του Ιουστινιανο (6ος αι. µ.χ.) Ο Ιουστινιαν ς σφράγισε µε το έργο του τον 6ο αιώνα. ιαδέχθηκε στο θρ νο το θείο του Ιουστίνο, τον οποίο είχε βοηθήσει στη διακυβέρνηση του κράτους ως σ µβουλος,

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα