Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012

2 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας 7 2 Κανονισμός Προσ πικού 45 3 Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου 63 4 Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής 73 5 Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης 81 6 Κανονισμός Εποπτικού Συμ ου ίου 93 Ευρετήριο 101 2

3 Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας 7 Άρ ρο 1 Περιε όμενο του Ορ ανισμού Εσ τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)... 8 Άρ ρο 2 Όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Άρ ρο 3 Ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ Άρ ρο 4 Νομική υπηρεσία Άρ ρο 5 Γραφείο ειδικού συμ ού ου ή ειδικού συνερ άτη ή επιστημονικού συνερ άτη Άρ ρο 6 Διεύ υνση Άρ ρο 7 Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 8 Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 9 Γραφείο Επικοιν νίας, Επιμόρφ σης και Διε νών Σ έσε ν Άρ ρο 10 Γραφείο Έρευνας Τε νο ο ίας και Ανάπτυξης Άρ ρο 11 Αρμοδιότητες Προϊσταμέν ν Τμημάτ ν Άρ ρο 12 Αρμοδιότητες Υπευ ύν ν Γραφεί ν Άρ ρο 13 Περι ραφές κα ηκόντ ν και διαδικασιών ειτουρ ίας Άρ ρο 14 Θέσεις τακτικού προσ πικού Κατη ορίες έσε ν και τυπικά προσόντα προσ πικού Ειδικές Θέσεις Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσ πικού (ΕΕΠ) Θέσεις προσ πικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θέσεις προσ πικού Τε νο ο ικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Θέσεις προσ πικού Δευτερο ά μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Θέσεις προσ πικού Υπο ρε τικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρ ρο 15 Προϊστάμενοι διοικητικών ενοτήτ ν Άρ ρο 16 Κατάταξη και κατανομή του προσ πικού Άρ ρο 17 Επο ιακό και Έκτακτο προσ πικό Άρ ρο 18 Συμ άσεις μίσ σης έρ ου

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρ ρο 19 Ερμηνεία - Μετα ο ή - Ισ ύς του Ορ ανισμού Κανονισμός Προσ πικού Εφαρμο ή Προ ραμματισμός - στε έ ση - έσεις ερ ασίας Κατη ορίες προσ πικού Προσόντα προσ πικού Γενικά προσόντα - Προϋπο έσεις πρόσ ηψης Απαραίτητα ειδικά προσόντα Απαραίτητα τυπικά προσόντα Ειδικού Επιστημονικού Προσ πικού (ΕΕΠ) Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Τε νο ο ικής Εκπαίδευσης Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Δευτερο ά μιας Εκπαίδευσης Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Υπο ρε τικής Εκπαίδευσης Άδεια άσκησης επα έ ματος Ειδικοί ή επιστημονικοί συνερ άτες ή σύμ ου οι Διαδικασία π ήρ σης κενών έσε ν Συμ άσεις μίσ σης έρ ου Προσκόμιση δικαιο ο ητικών Προα ές Τόπος και ρόνος ερ ασίας Άδειες κανονικές- ειδικές Στοι εία προσ πικού Τακτικές αποδο ές Σύστημα αξιο ό ησης Αποζημιώσεις εκτός έδρας Δικαιώματα και υπο ρεώσεις Υπο ρεώσεις προσ πικού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Υπο ρεώσεις της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Πει αρ ική διαδικασία Πρ το ά μιο Πει αρ ικό Συμ ού ιο Λύση ερ ασιακής σ έσης Προ ράμματα επιμόρφ σης Ερμηνεία διατάξε ν Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Αντικείμενο του κανονισμού Σύν εση - ητεία - Εκ ο ή με ών Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμ ου ίου Εκ ο ή Προεδρείου του Διοικητικού Συμ ου ίου Εκ ο ή Προέδρου - Θητεία Αναπ ήρ ση του Προέδρου Εκ ο ή νέου Προέδρου Αρμοδιότητες Προέδρου Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Υπο ρεώσεις Με ών Σύ κ ηση Διοικητικού Συμ ου ίου Απαρτία - Λήψη αποφάσε ν Συζήτηση

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρακτικά συνεδρίασης Ανάκ ηση Επιτροπές Ερμηνεία του Κανονισμού Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Αντικείμενο Σύν εση εκτε εστικής επιτροπής - ητεία Εκ ο ή με ών εκτε εστικής επιτροπής Αρμοδιότητες εκτε εστικής επιτροπής Αρμοδιότητες Προέδρου Αρμοδιότητες αντιπροέδρου και ενικού ραμματέα Υπο ρεώσεις με ών Σύ κ ηση Εκτε εστικής Επιτροπής Απαρτία - Λήψη αποφάσε ν Διαδικασία συνεδρίασης Αποφάσεις - Ψηφοφορία Πρακτικά συνεδρίασης Ανάκ ηση Ερμηνεία του κανονισμού Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης 81 Άρ ρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού Άρ ρο 2 Νομο εσία Άρ ρο 3 Όρ ανα Άρ ρο 4 Τροποποίηση Κανονισμού Άρ ρο 5 Οικονομικό έτος Άρ ρο 6 Πόροι - Έσοδα Άρ ρο 7 Προϋπο ο ισμός Άρ ρο 8 Λο ιστικά Βι ία και Στοι εία Άρ ρο 9 Θεώρηση τ ν ο ιστικών ι ί ν και στοι εί ν Άρ ρο 10 Λο ιστικό Σ έδιο - Μη ανο ράφηση Άρ ρο 11 Έ κριση Δαπάνης / Εντο ή Π ηρ μής Άρ ρο 12 Π ηρ μές - ρηματικά εντά ματα Άρ ρο 13 Δικαιο ο ητικά Δαπανών Άρ ρο 14 Ταμείο Άρ ρο 15 Γραμμάτιο Είσπραξης Άρ ρο 16 Δε τία Συμψηφιστικών Ε ράφ ν Άρ ρο 17 Απο ο ισμός - οικονομικές καταστάσεις Άρ ρο 18 Εσ τερικός Έ ε ος Άρ ρο 19 Τακτικός έ ε ος - Εποπτικό Συμ ού ιο Άρ ρο 20 Εφαρμο ή Κανονισμού Κανονισμός Εποπτικού Συμ ου ίου Αντικείμενο του Κανονισμού Σύν εση - Εκ ο ή - Θητεία Εποπτικού Συμ ου ίου Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμ ου ίου Εκ ο ή Προέδρου και Αντιπροέδρου Αρμοδιότητες Προέδρου Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

6 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.7 Υπο ρεώσεις Με ών Ε.Σ Σύ κ ηση Ε.Σ Πρόσκ ηση ια συνεδρίαση Απαρτία Διαδικασία Συνεδρίασης - Συζήτηση Αποφάσεις - Ψηφοφορίες Πρακτικά Συνεδρίασης Ανάκ ηση με ών Ερμηνεία του Κανονισμού Τροποποίηση του Κανονισμού Ευρετήριο 101

7 Κεφά αιο 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας Περιεχόμενα ΟΕΥ Άρ ρο 1 Περιε όμενο του Ορ ανισμού Εσ τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).. 8 Άρ ρο 2 Όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Άρ ρο 3 Ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ Άρ ρο 4 Νομική υπηρεσία Άρ ρο 5 Γραφείο ειδικού συμ ού ου ή ειδικού συνερ άτη ή επιστημονικού συνερ άτη Άρ ρο 6 Διεύ υνση Άρ ρο 7 Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 8 Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 9 Γραφείο Επικοιν νίας, Επιμόρφ σης και Διε νών Σ έσε ν Άρ ρο 10 Γραφείο Έρευνας Τε νο ο ίας και Ανάπτυξης Άρ ρο 11 Αρμοδιότητες Προϊσταμέν ν Τμημάτ ν Άρ ρο 12 Αρμοδιότητες Υπευ ύν ν Γραφεί ν Άρ ρο 13 Περι ραφές κα ηκόντ ν και διαδικασιών ειτουρ ίας Άρ ρο 14 Θέσεις τακτικού προσ πικού Κατη ορίες έσε ν και τυπικά προσόντα προσ πικού Ειδικές Θέσεις Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσ πικού (ΕΕΠ) Θέσεις προσ πικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θέσεις προσ πικού Τε νο ο ικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Θέσεις προσ πικού Δευτερο ά μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Θέσεις προσ πικού Υπο ρε τικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρ ρο 15 Προϊστάμενοι διοικητικών ενοτήτ ν Άρ ρο 16 Κατάταξη και κατανομή του προσ πικού Άρ ρο 17 Επο ιακό και Έκτακτο προσ πικό Άρ ρο 18 Συμ άσεις μίσ σης έρ ου Άρ ρο 19 Ερμηνεία - Μετα ο ή - Ισ ύς του Ορ ανισμού

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρ ρο 1 Περιε όμενο του Ορ ανισμού Εσ τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Στον παρόντα Ορ ανισμό κα ορίζονται: Η ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Περιφερειακής Έν σης Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν σε διοικητικές ενότητες. Οι αρμοδιότητες τ ν διοικητικών ενοτήτ ν. Οι αρμοδιότητες τ ν υπευ ύν ν τ ν διοικητικών ενοτήτ ν. Οι κατη ορίες, ο αρι μός τ ν έσε ν και τα απαραίτητα ειδικά τυπικά προσόντα του ανα καίου προσ πικού ια τη στε έ ση τ ν διοικητικών ενοτήτ ν. Άρ ρο 2 Όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Τα όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, η σύν εση και οι αρμοδιότητες τ ν οποί ν ορίζονται από το Π.Δ. 75/11, είναι: Η Γενική Συνέ ευση (ΓΣ) Το Διοικητικό Συμ ού ιο (ΔΣ) και οι Επιτροπές του Η Εκτε εστική Επιτροπή (ΕΕ) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας Το Εποπτικό Συμ ού ιο Αποκεντρ μένα όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν είναι τα Τοπικά Παραρτήματα της Ζακύν ου, Κεφα ηνίας & Ι άκης και Λευκάδας, τα οποία ειτουρ ούν στα π αίσια αποφάσε ν του Διοικητικού Συμ ου ίου και της Γενικής Συνέ ευσης και μεριμνούν ια την επίτευξη του σκοπού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε επίπεδο νομού, κα ώς και ια την κα ύτερη συνερ ασία τ ν με ών της. Τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. είναι: Το Διοικητικό Συμ ού ιο Η Εκτε εστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος του ΔΣ

9 ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. 9 Ο Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος εποπτεύει τη ειτουρ ία του Παραρτήματος, την άσκηση τ ν αρμοδιοτήτ ν που μετα ι άστηκαν στο Παράρτημα με απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και τη ειτουρ ία τ ν αποκεντρ μέν ν Γραφεί ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στο νομό. Άρ ρο 3 Ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Οι διοικητικές ενότητες τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν αποτυπώνονται στο ορ ανό ραμμα του Σ ήματος 1.1 και είναι οι εξής: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟ- ΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Διεύ υνση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν συ κροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφεία: ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στο π αίσιο τ ν δυο προη ούμεν ν Τμημάτ ν ειτουρ ούν αποκεντρ μένα Γραφεία που είναι ε κατεστημένα στις έδρες τ ν Περιφερειακών Ενοτήτ ν Ζακύν ου, Κεφα ηνίας Ι άκης και Λευκάδας και εξυπηρετούν τους Δήμους του νομού κα ώς και το Τοπικό Παράρτημα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στο Νομό. Η ειτουρ ία τ ν αποκεντρ μέν ν Γραφεί ν εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τοπικού Παραρτήματος της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Σε υπηρεσιακό επίπεδο τα αποκεντρ μένα Γραφεία υπά ονται διοικητικά στα αντίστοι α Τμήματα της κεντρικής υπηρεσίας της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Έδρα του Γραφείου Έρευνας Τε νο ο ίας & Ανάπτυξης είναι η έδρα του Τοπικού Παραρτήματος Κεφα ηνίας και Ι άκης. Τα διαδο ικά υπηρεσιακά επίπεδα διοίκησης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν είναι: Α επίπεδο διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της Διεύ υνσης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν.

10 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες τ ν προϊσταμέν ν τ ν Τμημάτ ν. Γ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες τ ν υπεύ υν ν Γραφεί ν. Διοικητικό. Συμ ού ιο Εκτε εστική Επιτροπή Θεματικές Επιτροπές του Δ.Σ. Πρόεδρος Εποπτικό Συμ ού ιο Γρ. ειδικού συμ ού ου ή συνερ άτη Νομική υπηρεσία Διεύ υνση Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Γραφείο Επικοιν νίας, Επιμόρφ σης & Διε νών Σ έσε ν Γραφείο Έρευνας Τε νο ο ίας & Ανάπτυξης Γραφεία Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού σε επίπεδο νομού Γραφεία Διοικητικής / Οικονομικής Υποστήριξης σε επίπεδο νομού Τοπικά Παραρτήματα της Π.Ε.Δ. Σ ήμα 1.1: Ορ ανό ραμμα υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν

11 ΑΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 11 Άρ ρο 4 Νομική υπηρεσία Το αντικείμενο της υπηρεσίας περι αμ άνει ειτουρ ίες: 1. Νομικής υποστήριξης τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 2. Νομικής υποστήριξης προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α α μού. 3. Νομικής - δικαστηριακής υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ς αυτοτε ούς φορέα. 4. Τήρησης νομικού αρ είου Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας είναι οι ακό ου ες: 1 Νομική υποστήριξη τ ν Ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Συ κέντρ ση αιτημάτ ν τ ν Δήμ ν ια νομο ετικές α α ές. Προώ ησή τους στα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Διατύπ ση προτάσε ν ια τροπο ο ίες επί νομικών κειμέν ν ή διατύπ ση παρατηρήσε ν επί διατάξε ν σ εδί ν Νόμ ν που αφορούν στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συστηματική παρακο ού ηση του ε νικού και ευρ παϊκού δικαίου που αφορά στην ΤΑ Α α μού. Επεξερ ασία προτάσε ν ια νομο ετικές διατάξεις Νομική τεκμηρί ση τ ν εμάτ ν της ημερήσιας διάταξης τ ν συνεδριάσε ν του ΔΣ και της ΕΕ Συνδρομή στην επεξερ ασία, την τε ική διατύπ ση και το νομότυπο τ ν αποφάσε ν τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και ιδιαίτερα εκείν ν που ρειάζονται νομική επεξερ ασία. Νομική υποστήριξη τ ν Επιτροπών του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 2 Νομική υποστήριξη τ ν φορέ ν της ΤΑ Α α μού. Η παρο ή π ηροφοριών και στοι εί ν προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ ετικά με το νομο ετικό π αίσιο, τη νομο ο ία τ ν Δικαστηρί ν, το ευρ παϊκό δίκαιο και τη νομική ι ιο ραφία. Η παρο ή νομικών συμ ου ών και ν μοδοτήσε ν ια συ κεκριμένα ζητήματα, μετά από σ ετικό αίτημα συ κεκριμένου φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η παρο ή νομικής οή ειας στους δικη όρους που ειρίζονται υπο έσεις τ ν φορέ ν της ΤΑ Α α μού.

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η παρέμ αση ενώπιον τ ν πο ιτικών και διοικητικών δικαστηρί ν υπέρ τ ν Δήμ ν και τ ν ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αυτών, μετά από απόφαση τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, αν το αντικείμενο της διαφοράς επηρεάζει το ενικότερο συμφέρον της ΤΑ. 3 Νομική-δικαστηριακή υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε ζητήματα: Διαδικαστικής ειτουρ ίας τ ν ορ άν ν διοίκησης και τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Εσ τερικών κανονισμών ειτουρ ίας. Σύνταξης, ερμηνείας, νομικής παρακο ού ησης συμ άσε ν ερ ασίας και έρ ου. Σ έσε ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν με τις εποπτεύουσες αρ ές. Σ έσε ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν με τρίτα πρόσ πα, φυσικά ή νομικά κατά τις συνα α ές της με αυτά. 4 Τήρηση νομικού αρ είου Συ κέντρ ση τ ν Νόμ ν, Νομο ετικών Διατα μάτ ν, Προεδρικών Διατα μάτ ν, Υπουρ- ικών Αποφάσε ν κ π. που αφορούν στην ΤΑ. Ορ άν ση και ενημέρ ση νομικής ι ιο ήκης με ασικές εκδόσεις, με έτες, πρα ματείες ή άρ ρα σ ετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση που άπτονται νομικών εμάτ ν. Διασύνδεση της υπηρεσίας με Τράπεζες Νομικών π ηροφοριών και αξιοποίησή τους ια την άμεση ενημέρ ση ια τις α α ές της νομο εσίας Άρ ρο 5 Γραφείο ειδικού συμ ού ου ή ειδικού συνερ άτη ή επιστημονικού συνερ άτη Ο ειδικός σύμ ου ος ή ειδικός συνερ άτης ή επιστημονικός συνερ άτης παρέ ει συμ ου ευτικό έρ ο και διατυπώνει εξειδικευμένες νώμες, ραπτά ή προφορικά, ια το συ κεκριμένο τομέα δραστηριοτήτ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Το συμ ου ευτικό του έρ ο απευ ύνεται προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμ ού ιο και την Εκτε εστική Επιτροπή, ανά ο α με τις αρμοδιότητές του. Δεν έ ει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και δεν παρεμ ά εται, κα οιονδήποτε τρόπο, στην ορ αν τική και α μο ο ική κ ίμακα, ούτε η έση του έ ει αντιστοι ία με τις έσεις της κ ίμακας αυτής. Υπόκειται απευ είας στην αρμοδιότητα του Προέδρου, ια την επικουρία του οποίου έ ει προσ ηφ εί, και είναι ανεξάρτητος από το ειδικό επιστημονικό προσ πικό ιδι τικού δικαίου

13 ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13 που προσ αμ άνεται σε ορ ανικές έσεις της Έν σης, ια την εξυπηρέτηση διαρκών ανα κών της. Ειδικότερα, παρέ ει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τε νικά έματα, που αφορούν ιδί ς στη διενέρ εια ερευνών, εκπόνηση με ετών, σύνταξη εκ έσε ν, υπο ο ή προτάσε ν ή ειση ήσε ν, επεξερ ασία και παρουσίαση στοι εί ν απαραίτητ ν ια την πρα μάτ ση τ ν σκοπών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Άρ ρο 6 Διεύ υνση Η Διεύ υνση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ασκείται από το Διευ υντή ο οποίος ευ ύνεται έναντι τ ν ορ άν ν διοίκησης, ια την αποτε εσματική και αποδοτική ειτουρ ία τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, προ ραμματίζοντας, ορ ανώνοντας, συντονίζοντας και ε έ οντας τις δραστηριότητές τους έτσι ώστε να διασφα ίζεται η υποστήριξη τ ν ορ άν ν διοίκησης και η εκπ ήρ ση της αποστο ής της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Ειδικότερα ο Διευ υντής: Προΐσταται τ ν υπηρεσιών και ειση είται ια τα έματα προσ πικού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στον Πρόεδρο. Ειση είται την ημερήσια διάταξη του ΔΣ και της ΕΕ στον Πρόεδρο. Συντάσσει και υπο ά ει στην ΕΕ, τον προϋπο ο ισμό και τον απο ο ισμό Εσόδ ν και Εξόδ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν κα ώς και το πρό ραμμα δράσης τ ν υπηρεσιών. Μεριμνά ια την προετοιμασία τ ν κά ε φύσης ειση ήσε ν επιτε ικής υποστήριξης τ ν υπηρεσιών που αφορούν σε διερευνήσεις (ενα ακτικές ύσεις) ια τη διαμόρφ ση στό- ν, έσε ν, προτάσε ν, με οδο ο ίας, πο ιτικών δράσης, προ ραμμάτ ν δράσης και ενικά εμάτ ν ια τα οποία πρόκειται να ηφ ούν αποφάσεις από τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συ κεντρώνει από τις υπηρεσίες της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν τα έματα ια τα οποία ζητείται από τους φορείς της Τ.Α. η κά ε φύσης υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, κα ώς και τις σ ετικές ειση ήσεις τ ν υπηρεσιών και ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ, ειση ούμενος τη με οδο ο ία και τις ανα καίες ενέρ ειες ια την παρο ή υποστήριξης. Μεριμνά ια την εκτέ εση τ ν κά ε φύσης αποφάσε ν τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συντονίζει τις δραστηριότητες τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν κατά τρόπο ώστε να υ οποιούνται αποτε εσματικά και αποδοτικά το πρό ραμμα δράσης ή οι συ- κεκριμένες αποφάσεις και εντο ές τ ν ορ άν ν διοίκησης. Μεριμνά ια την ετοιμασία του ετήσιου απο ο ισμού της δράσης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ. Ειση είται την τροποποίηση του προ ράμματος δράσης όταν το ε ρεί απαραίτητο ανά- ο α με την εξέ ιξή τους ή/και με άση τις μετα ο ές τ ν αντικειμενικών συν ηκών.

14 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ ια την πορεία υ οποίησης του ε κεκριμένου προ ράμματος δράσης και ενικά ια την εκτέ εση τ ν αποφάσεών τους. Μέριμνα ια την ουσιαστική επίτευξη τ ν σκοπών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συμμετέ ει σε ενέρ ειες και αμ άνει μέτρα που προ ά ουν ενικώς και ε τιώνουν την εικόνα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και προ ούν την ανάπτυξη τ ν ερ ασιών της. Μεριμνά ια την έ καιρη ετοιμασία, συ κέντρ ση και υπο ο ή στον Πρόεδρο του ΔΣ, στο Γενικό Γραμματέα και στην ΕΕ τ ν κά ε φύσης ε ράφ ν που πρέπει να υπο ράφονται από τα όρ ανα αυτά. Μεριμνά ια τη σύνταξη / μετα ο ή τ ν κά ε φύσης κανονισμών που ρυ μίζουν τη δομή, στε έ ση και ειτουρ ία τ ν υπηρεσιών και τους υπο ά ει ια έ κριση στην ΕΕ και στο Δ.Σ.. Παρακο ου εί την εφαρμο ή τ ν προη ούμεν ν ε κεκριμέν ν κανονισμών. Μεριμνά ια τη διευκό υνση του έρ ου του Εποπτικού συμ ου ίου με την παρο ή τ ν ανα καί ν παραστατικών, ε ράφ ν, στοι εί ν, ι ί ν και δικαιο ο ητικών από το αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να διενερ η εί ο έ ε ος της οικονομικής δια είρισης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συμμετέ ει μαζί με τον Υπεύ υνο του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στις συνεδριάσεις του Εποπτικού συμ ου ίου (όταν υπάρ- ει σ ετική πρόσκ ηση) ια την παρο ή στοι εί ν, διευκρινήσε ν και π ηροφοριών σ ετικά με την εξεταζόμενη περίοδο οικονομικής δια είρισης. Ε έ ει την τήρηση του ραρίου ερ ασίας και ε κρίνει τη ορή ηση αδειών στο προσ πικό και τη μετακίνηση τ ν υπα ή ν ια εκτέ εση υπηρεσίας. Μεριμνά ια την αξιο ό ηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τ ν νώσε ν, τ ν ικανοτήτ ν και τ ν εμπειριών τ ν υπα ή ν κα ώς και ια την διαμόρφ ση κ ίματος κα ών ερ ασιακών σ έσε ν. Συ κροτεί τις κατά η ες διατμηματικές ομάδες έρ ου ια τις ανά κες έρ ν / ερ- ασιών που απαιτούν αξιοποίηση προσ πικού από ό ες τις διοικητικές ενότητες και ορίζει τον Υπεύ υνο έρ ου. Στις ομάδες έρ ου μπορεί να συμμετέ ουν και εξ τερικοί συνερ άτες της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Διενερ εί περιοδικές συ κεντρώσεις τ ν προϊστάμεν ν τ ν διοικητικών ενοτήτ ν με αντικείμενο την αντα α ή απόψε ν, την α η οενημέρ ση, τον συντονισμό τ ν ενερ- ειών, την επισήμανση και την αντιμετώπιση προ ημάτ ν, τη ε τί ση της ποιότητας τ ν παρε όμεν ν υπηρεσιών κ. π. Ασκεί κά ε ά η αρμοδιότητα που του ανατί εται από τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ή προ έπεται από τους Κανονισμούς.

15 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 15 Άρ ρο 7 Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού 7.1 Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος Το αντικείμενο του Τμήματος περι αμ άνει την επιστημονική / τε νική υποστήριξη τ ν φορέ ν της πρ το ά μιας ΤΑ Α Βα μού της Περιφέρειας και τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, σε έματα περιφερειακής / τοπικής ανάπτυξης, αναπτυξιακού προ ραμματισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Τμήμα υποστηρίζει τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν (ΔΣ, ΕΕ, Πρόεδρο), τις εματικές Επιτροπές του ΔΣ και τους Εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν κα ώς και τους Δήμους μέ η της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στα ακό ου α εματικά αντικείμενα. 1 Θέματα Τε νικών υποδομών, Πο εοδομίας και Περι ά οντος Θέματα Τε νικών υποδομών Θέματα Μεταφορών / Κυκ οφορίας / Συ κοιν νιών Θέματα Χ ροταξίας / Πο εοδομίας Θέματα Προστασίας του φυσικού και δομημένου περι ά οντος / Ενέρ ειας / Φυσικών πόρ ν Θέματα Δια είρισης στερεών και υ ρών απο ήτ ν Θέματα Ποιότητας ζ ής Θέματα Ασφά ειας και προστασίας τ ν πο ιτών από φυσικές καταστροφές 2 Θέματα Κοιν νικής πο ιτικής Θέματα Κοιν νικής πο ιτικής Θέματα Υ είας / Πρόνοιας Θέματα Ισότητας 3 Θέματα Α ητισμού - Πο ιτισμού - Νεο αίας - Παιδείας Θέματα Α ητισμού - Πο ιτισμού Θέματα Νεο αίας Θέματα Εκπαίδευσης - Δια ίου μά ησης

16 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 4 Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασ ό ησης Θέματα Α ροτικής ανάπτυξης Θέματα Τουρισμού Θέματα Υποστήριξης Μικρομεσαί ν επι ειρήσε ν Θέματα Προώ ησης της απασ ό ησης 5 Θέματα Οικονομικών της ΤΑ Α Βα μού Θέματα διάρ ρ σης τ ν Οικονομικών της Τ.Α. (ίδιοι πόροι, κρατικές επι ορη ήσεις, διακρατικά προ ράμματα κ π) Θέματα κατανομής επι ορη ήσε ν στους Δήμους από κεντρικούς φορείς (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ειδικά αναπτυξιακά προ ράμματα κ π) Θέματα οικονομικής διοίκησης και δια είρισης τ ν φορέ ν της ΤΑ (π εφαρμο ή με όδ ν αύξησης τ ν εσόδ ν και περιορισμού τ ν δαπανών, εφαρμο ή με όδ ν είσπραξης ίδι ν εσόδ ν) Θέματα οικονομικού ε έ ου τ ν Δήμ ν. Συστηματική παρακο ού ηση τ ν πη ών ρηματοδότησης που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση και τ ν δυνατοτήτ ν ια νέες πη ές ρηματοδότησης τ ν Δήμ ν. 6 Θέματα συ κρότησης και ειτουρ ίας νέ ν εσμών στο ώρο της ΤΑ Α Βα μού Θεσμοί προώ ησης της τοπικής ανάπτυξης (Δίκτυα και Εταιρικές σ έσεις, Αναπτυξιακές συμπράξεις, Αναπτυξιακές εταιρίες, Υπηρεσίες προ ραμματισμού και ανάπτυξης τ ν Δήμ ν) Θεσμοί διαδημοτικής συνερ ασίας, Θεσμοί εξυπηρέτησης του πο ίτη. Θεσμοί συμμετο ής και ανα ά μισης της τοπικής δημοκρατίας. Θεσμοί κοιν νικής α η ε ύης και κοιν νικού ε έ ου. 7 Θέματα ορ άν σης, ειτουρ ίας και διοίκησης τ ν φορέ ν της ΤΑ Α Βα μού Θέματα ειτουρ ίας τ ν αιρετών ορ άν ν και τ ν ορ άν ν διοίκησης τ ν φορέ ν της ΤΑ

17 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 17 Θέματα ορ άν σης υπηρεσιών, σύνταξης Ορ ανισμών εσ τερικής υπηρεσίας και Κανονισμών ειτουρ ίας τ ν δημοτικών υπηρεσιών και τ ν αιρετών ορ άν ν, τ ν ΝΠΔΔ, τ ν Συνδέσμ ν και ά ν δομών διαδημοτικής συνερ ασίας κα ώς και τ ν δημοτικών επι ειρήσε ν. Θέματα μεσο ρόνιου και ετήσιου επι ειρησιακού προ ραμματισμού και διοίκησης με ρήση στό ν Θέματα παρακο ού ησης της ειτουρ ίας τ ν Δήμ ν με δείκτες αποτε εσματικότητας και αποδοτικότητας Θέματα ανασ εδιασμού τ ν διαδικασιών ειτουρ ίας, με σκοπό την ικανοποίηση του δημότη, τη μεί ση της ραφειοκρατίας και την ε τί ση της αποδοτικότητας Θέματα διασφά ισης της ποιότητας τ ν δημοτικών υπηρεσιών και διοίκησης ο ικής ποιότητας. Θέματα μέτρησης της ικανοποίησης και δια είρισης τ ν παραπόν ν τ ν πο ιτών Θέματα κτιριακών ε καταστάσε ν και εξοπ ισμού τ ν Δήμ ν Θέματα συ κρότησης νέ ν δημοτικών υπηρεσιών (Με έτες σκοπιμότητας, ι σιμότητας, έρευνες ανα κών, σ εδιασμός διαδικασιών ειτουρ ίας κ π). 8 Θέματα προσ πικού της Τ.Α. Α Βα μού Προσ ήψεις / μονιμοποιήσεις / μετατάξεις προσ πικού, προ ραμματισμός προσ ήψε ν. Συν ήκες ερ ασίας και έματα υ είας και ασφά ειας. Επιμόρφ ση και ανάπτυξη τ ν ερ αζομέν ν. Κίνητρα. 9 Θέματα καταστατικής έσης τ ν αιρετών της Τ.Α. Α Βα μού Αποζημιώσεις - Χορη ίες. Υπο ρεώσεις και δικαιώματα. Κυρώσεις. Επιμόρφ ση.

18 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 Θέματα αξιοποίησης της π ηροφορικής και τ ν τη επικοιν νιών από τους φορείς της Τ.Α. Ορ άν ση υπηρεσιών π ηροφορικής. Η εκτρονική δικτύ ση τ ν Δήμ ν. Σ εδιασμός ο οκ ηρ μέν ν π ηροφοριακών συστημάτ ν τ ν Δήμ ν, επι ο ή και προμή εια του κατά η ου εξοπ ισμού σε ο ισμικό και υ ικό. Επιμόρφ ση του αν ρώπινου δυναμικού στη ρήση Η/Υ. Αξιοποίηση τ ν δυνατοτήτ ν της η εκτρονικής διακυ έρνησης (e-government) και τ ν ευκαιριών στο π αίσιο τ ν διαδικασιών ανάπτυξης της Κοιν νίας της π ηροφορίας. 7.2 Αρμοδιότητες του Τμήματος Για τα προη ούμενα εματικά αντικείμενα το Τμήμα έ ει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Παρακο ού ηση της κατάστασης και συ κέντρ ση στοι εί ν και π ηροφοριών στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος. 2. Διερεύνηση ανα κών και δυνατοτήτ ν τ ν φορέ ν της ΤΑ Α Βα μού. 3. Υποστήριξη του έρ ου τ ν ορ άν ν διοίκησης, τ ν εματικών επιτροπών του ΔΣ και τ ν εκπροσώπ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 4. Υποστήριξη στο σ εδιασμό αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν και προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης της ΤΑ / Υποστήριξη της συμμετο ής τ ν Δήμ ν και της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε συ ρηματοδοτούμενα και διακρατικά προ ράμματα και πρ το ου ίες. 5. Ανάπτυξη τ ν συνερ ασιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν με ά ους φορείς και μεταξύ τ ν φορέ ν της ΤΑ Α Βα μού. 6. Σύνταξη προδια ραφών και επί εψη της εκπόνησης ερευνών, με ετών και προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης τ ν Δήμ ν. 7. Ενημέρ ση / Π ηροφόρηση / Παρο ή συμ ου ών στους φορείς της ΤΑ Α Βα μού. 8. Τεκμηρί ση / Βι ιο ήκη. 9. Υποστήριξη της ορ άν σης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 10. Υποστήριξη της μη ανορ άν σης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακό ου ες:

19 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 19 1 Παρακο ού ηση της υφιστάμενης κατάστασης και συ κέντρ ση στοι- εί ν και π ηροφοριών στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος Συνε ής μέριμνα ια τη συ κέντρ ση και αξιο ό ηση στοι εί ν και π ηροφοριών που σ ετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση, τα προ ήματα, τις ανά κες και τις δυνατότητες τ ν φορέ ν της ΤΑ, στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος. Συ κέντρ ση π ηροφοριών από το εξ τερικό περι ά ον που ενδιαφέρουν την ΤΑ π.. π αίσια του ε νικού, περιφερειακού και νομαρ ιακού προ ραμματισμού, αποφάσεις Ευρ παϊκών ορ άν ν, ευρ παϊκές πο ιτικές και Ευρ παϊκά προ ράμματα, ρηματοδοτήσεις, δημόσιες πο ιτικές, κατευ ύνσεις της ΚΕΔΕ, προ ράμματα δράσης της ΕΕΤΑΑ κ π Συστηματική παρακο ού ηση τ ν νομο ετικών ερ ασιών της Βου ής και τ ν αποφάσε ν τ ν Υπουρ εί ν και τ ν δημόσι ν ορ ανισμών που αφορούν στην ΤΑ. Συνε ής μέριμνα ια τη συ κέντρ ση ερευνών, με ετών και σ εδί ν που παρά ονται και διατί ενται από ά ους φορείς και αφορούν στα ενδιαφέροντα τ ν Δήμ ν της Περιφέρειας (π.. αναπτυξιακές με έτες, με έτες ορ άν σης, ειδικές επιστημονικές έρευνες, στρατη ικά σ έδια, επι ειρησιακά προ ράμματα κ π). 2 Διερεύνηση ανα κών και δυνατοτήτ ν τ ν φορέ ν της Τ.Α. Α Βα μού Διερεύνηση τ ν ανα κών τ ν φορέ ν της Τ.Α. Α Βα μού της Περιφέρειας και εισή- ηση εμάτ ν επί τ ν οποί ν είναι ανα καίο να ηφ ούν αποφάσεις από τα όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Κατα ραφή αιτημάτ ν, επιδιώξε ν και προτάσε ν με έρευνες ανα κών, ορ άν ση συναντήσε ν, επισκέψε ν και επαφών με τους φορείς της ΤΑ ή εκπροσώπους τους. Επισήμανση προ ημάτ ν, διερεύνηση αιτί ν, ανά υση δυνατοτήτ ν και προοπτικών τ ν φορέ ν της Τ.Α. Α Βα μού Αξιο ό ηση τ ν πο ιτικών της Κεντρικής διοίκησης και τ ν Ευρ παϊκών πο ιτικών που αφορούν στη ΤΑ και διατύπ ση προτάσε ν ε τί σης της αποτε εσματικότητάς τους προς όφε ος τ ν φορέ ν της ΤΑ. 3 Υποστήριξη του έρ ου τ ν ορ άν ν διοίκησης, τ ν εματικών επιτροπών και τ ν εκπροσώπ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Παρο ή επιστημονικής / συμ ου ευτικής υποστήριξης ια την τεκμηρί ση τ ν έσε ν τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ια το σ εδιασμό και τη προώ ηση πο ιτικών ια τους φορείς της ΤΑ Α Βα μού της Περιφέρειας Ιονί ν Νήσ ν. Εισή ηση προς τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ενα ακτικών ύσε ν και σ εδί ν παρέμ ασης με εκτίμηση τ ν ετικών και αρνητικών επιπτώσε ν τ ν προτεινόμεν ν παρεμ άσε ν.

20 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επεξερ ασία και ο οκ ήρ ση με επτομερειακές ανα ύσεις του σ εδιασμού τ ν επι- ε μέν ν από τα όρ ανα πο ιτικών. Παρακο ού ηση της εφαρμο ής τ ν αποφάσε ν τ ν ορ άν ν και αξιο ό ηση τ ν αποτε εσμάτ ν. Ετοιμασία σ εδί ν ειση ήσε ν τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε συνέδρια, ημερίδες κ π. Επεξερ ασία προτάσε ν επί νομοσ εδί ν που αφορούν στο εματικό αντικείμενο του Τμήματος σε συνερ ασία με τη Νομική υπηρεσία. Υποστήριξη του έρ ου τ ν επιτροπών που συστήνει το ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ια την με έτη και επεξερ ασία εμάτ ν που αφορούν στο Τμήμα. Συνε ής υποστήριξη, παρο ή π ηροφοριών και ενημέρ ση τ ν εκπροσώπ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε έματα που αφορούν στο Τμήμα. Τήρηση ειδικού αρ είου ια τις υπο έσεις ια τις οποίες ζητείται από τους φορείς της Τ.Α. η κά ε φύσης υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και εισή ηση ια τον προ- ραμματισμό τ ν ενερ ειών που συνεπά εται η παρο ή της υποστήριξης αυτής. 4 Υποστήριξη στο σ εδιασμό / υ οποίηση αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν και προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης της ΤΑ / Υποστήριξη της συμμετο ής τ ν Δήμ ν και της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε συ ρηματοδοτούμενα και διακρατικά προ ράμματα και πρ το ου ίες. Η επιστημονική υποστήριξη της συμμετο ής τ ν εκπροσώπ ν της ΤΑ στις διαδικασίες του αναπτυξιακού προ ραμματισμού στην Περιφέρεια. Η συ κέντρ ση π ηροφοριών ια τις δυνατές πη ές ρηματοδότησης αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν τ ν Δήμ ν (Κοινοτικά Προ ράμματα, Ε νικά Προ ράμματα, Διακρατικά Προ ράμματα, κ..π.). Η παρο ή συμ ου ών ια την αξιοποίηση τ ν πη ών ρηματοδότησης και ια την υπο ο ή προτάσε ν συμμετο ής τ ν Δήμ ν στα προη ούμενα προ ράμματα. Η τε νική υποστήριξη της υ οποίησης ειδικών αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν της ΤΑ και συ ο ικών προ ραμμάτ ν υποστήριξης της ΤΑ από την Κεντρική διοίκηση ή την ΚΕΔΕ (π προ ράμματα ορ άν σης, μη ανορ άν σης, επιμόρφ σης). Η παρακο ού ηση και αξιο ό ηση της υ οποίησης τ ν αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν και τ ν προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης τ ν Δήμ ν. Διατύπ ση προτάσε ν ανα εώρησής τους ή ε τί σης της διαδικασίας σ εδιασμού και εφαρμο ής τους. Η παρακο ού ηση τ ν προσκ ήσε ν από την Ευρ παϊκή Έν ση και τις δια ειριστικές αρ ές ια εκτέ εση προ ραμμάτ ν από την Τ.Α. και η ενημέρ ση τ ν Δήμ ν ια τις προσκ ήσεις αυτές. Η διαμόρφ ση, σε συνερ ασία με ά ους φορείς της Περιφέρειας, της ώρας ή ά ν ρών της Ευρώπης, προτάσε ν που αφορούν καινοτόμους δράσεις, συνερ ασίες κ..π. και υπο ο ή τους στην Ευρ παϊκή Έν ση ια έ κριση και ρηματοδότηση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 681 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38 17 Φεβρουαρίου 2014 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω παράλειψης ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 10 Δεκεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3897 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γε νικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 167 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 281 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 178 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 104 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3018 7 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2 Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμο γής του πιλοτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2999 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 16 Ιουνίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3979 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 84 2 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3850 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2878 27 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 146896 Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο ποίησης των υδάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 29 Μαΐου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4155 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 14 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης Επιστημονικής Διασύνδε σης.... 1 Καθορισμός του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 18 25 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4111 Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 261 17 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4313 Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 34 23 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4048 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα