Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012

2 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας 7 2 Κανονισμός Προσ πικού 45 3 Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου 63 4 Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής 73 5 Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης 81 6 Κανονισμός Εποπτικού Συμ ου ίου 93 Ευρετήριο 101 2

3 Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας 7 Άρ ρο 1 Περιε όμενο του Ορ ανισμού Εσ τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)... 8 Άρ ρο 2 Όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Άρ ρο 3 Ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ Άρ ρο 4 Νομική υπηρεσία Άρ ρο 5 Γραφείο ειδικού συμ ού ου ή ειδικού συνερ άτη ή επιστημονικού συνερ άτη Άρ ρο 6 Διεύ υνση Άρ ρο 7 Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 8 Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 9 Γραφείο Επικοιν νίας, Επιμόρφ σης και Διε νών Σ έσε ν Άρ ρο 10 Γραφείο Έρευνας Τε νο ο ίας και Ανάπτυξης Άρ ρο 11 Αρμοδιότητες Προϊσταμέν ν Τμημάτ ν Άρ ρο 12 Αρμοδιότητες Υπευ ύν ν Γραφεί ν Άρ ρο 13 Περι ραφές κα ηκόντ ν και διαδικασιών ειτουρ ίας Άρ ρο 14 Θέσεις τακτικού προσ πικού Κατη ορίες έσε ν και τυπικά προσόντα προσ πικού Ειδικές Θέσεις Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσ πικού (ΕΕΠ) Θέσεις προσ πικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θέσεις προσ πικού Τε νο ο ικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Θέσεις προσ πικού Δευτερο ά μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Θέσεις προσ πικού Υπο ρε τικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρ ρο 15 Προϊστάμενοι διοικητικών ενοτήτ ν Άρ ρο 16 Κατάταξη και κατανομή του προσ πικού Άρ ρο 17 Επο ιακό και Έκτακτο προσ πικό Άρ ρο 18 Συμ άσεις μίσ σης έρ ου

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρ ρο 19 Ερμηνεία - Μετα ο ή - Ισ ύς του Ορ ανισμού Κανονισμός Προσ πικού Εφαρμο ή Προ ραμματισμός - στε έ ση - έσεις ερ ασίας Κατη ορίες προσ πικού Προσόντα προσ πικού Γενικά προσόντα - Προϋπο έσεις πρόσ ηψης Απαραίτητα ειδικά προσόντα Απαραίτητα τυπικά προσόντα Ειδικού Επιστημονικού Προσ πικού (ΕΕΠ) Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Τε νο ο ικής Εκπαίδευσης Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Δευτερο ά μιας Εκπαίδευσης Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Υπο ρε τικής Εκπαίδευσης Άδεια άσκησης επα έ ματος Ειδικοί ή επιστημονικοί συνερ άτες ή σύμ ου οι Διαδικασία π ήρ σης κενών έσε ν Συμ άσεις μίσ σης έρ ου Προσκόμιση δικαιο ο ητικών Προα ές Τόπος και ρόνος ερ ασίας Άδειες κανονικές- ειδικές Στοι εία προσ πικού Τακτικές αποδο ές Σύστημα αξιο ό ησης Αποζημιώσεις εκτός έδρας Δικαιώματα και υπο ρεώσεις Υπο ρεώσεις προσ πικού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Υπο ρεώσεις της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Πει αρ ική διαδικασία Πρ το ά μιο Πει αρ ικό Συμ ού ιο Λύση ερ ασιακής σ έσης Προ ράμματα επιμόρφ σης Ερμηνεία διατάξε ν Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Αντικείμενο του κανονισμού Σύν εση - ητεία - Εκ ο ή με ών Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμ ου ίου Εκ ο ή Προεδρείου του Διοικητικού Συμ ου ίου Εκ ο ή Προέδρου - Θητεία Αναπ ήρ ση του Προέδρου Εκ ο ή νέου Προέδρου Αρμοδιότητες Προέδρου Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Υπο ρεώσεις Με ών Σύ κ ηση Διοικητικού Συμ ου ίου Απαρτία - Λήψη αποφάσε ν Συζήτηση

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρακτικά συνεδρίασης Ανάκ ηση Επιτροπές Ερμηνεία του Κανονισμού Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Αντικείμενο Σύν εση εκτε εστικής επιτροπής - ητεία Εκ ο ή με ών εκτε εστικής επιτροπής Αρμοδιότητες εκτε εστικής επιτροπής Αρμοδιότητες Προέδρου Αρμοδιότητες αντιπροέδρου και ενικού ραμματέα Υπο ρεώσεις με ών Σύ κ ηση Εκτε εστικής Επιτροπής Απαρτία - Λήψη αποφάσε ν Διαδικασία συνεδρίασης Αποφάσεις - Ψηφοφορία Πρακτικά συνεδρίασης Ανάκ ηση Ερμηνεία του κανονισμού Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης 81 Άρ ρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού Άρ ρο 2 Νομο εσία Άρ ρο 3 Όρ ανα Άρ ρο 4 Τροποποίηση Κανονισμού Άρ ρο 5 Οικονομικό έτος Άρ ρο 6 Πόροι - Έσοδα Άρ ρο 7 Προϋπο ο ισμός Άρ ρο 8 Λο ιστικά Βι ία και Στοι εία Άρ ρο 9 Θεώρηση τ ν ο ιστικών ι ί ν και στοι εί ν Άρ ρο 10 Λο ιστικό Σ έδιο - Μη ανο ράφηση Άρ ρο 11 Έ κριση Δαπάνης / Εντο ή Π ηρ μής Άρ ρο 12 Π ηρ μές - ρηματικά εντά ματα Άρ ρο 13 Δικαιο ο ητικά Δαπανών Άρ ρο 14 Ταμείο Άρ ρο 15 Γραμμάτιο Είσπραξης Άρ ρο 16 Δε τία Συμψηφιστικών Ε ράφ ν Άρ ρο 17 Απο ο ισμός - οικονομικές καταστάσεις Άρ ρο 18 Εσ τερικός Έ ε ος Άρ ρο 19 Τακτικός έ ε ος - Εποπτικό Συμ ού ιο Άρ ρο 20 Εφαρμο ή Κανονισμού Κανονισμός Εποπτικού Συμ ου ίου Αντικείμενο του Κανονισμού Σύν εση - Εκ ο ή - Θητεία Εποπτικού Συμ ου ίου Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμ ου ίου Εκ ο ή Προέδρου και Αντιπροέδρου Αρμοδιότητες Προέδρου Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

6 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.7 Υπο ρεώσεις Με ών Ε.Σ Σύ κ ηση Ε.Σ Πρόσκ ηση ια συνεδρίαση Απαρτία Διαδικασία Συνεδρίασης - Συζήτηση Αποφάσεις - Ψηφοφορίες Πρακτικά Συνεδρίασης Ανάκ ηση με ών Ερμηνεία του Κανονισμού Τροποποίηση του Κανονισμού Ευρετήριο 101

7 Κεφά αιο 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας Περιεχόμενα ΟΕΥ Άρ ρο 1 Περιε όμενο του Ορ ανισμού Εσ τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).. 8 Άρ ρο 2 Όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Άρ ρο 3 Ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ Άρ ρο 4 Νομική υπηρεσία Άρ ρο 5 Γραφείο ειδικού συμ ού ου ή ειδικού συνερ άτη ή επιστημονικού συνερ άτη Άρ ρο 6 Διεύ υνση Άρ ρο 7 Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 8 Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 9 Γραφείο Επικοιν νίας, Επιμόρφ σης και Διε νών Σ έσε ν Άρ ρο 10 Γραφείο Έρευνας Τε νο ο ίας και Ανάπτυξης Άρ ρο 11 Αρμοδιότητες Προϊσταμέν ν Τμημάτ ν Άρ ρο 12 Αρμοδιότητες Υπευ ύν ν Γραφεί ν Άρ ρο 13 Περι ραφές κα ηκόντ ν και διαδικασιών ειτουρ ίας Άρ ρο 14 Θέσεις τακτικού προσ πικού Κατη ορίες έσε ν και τυπικά προσόντα προσ πικού Ειδικές Θέσεις Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσ πικού (ΕΕΠ) Θέσεις προσ πικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θέσεις προσ πικού Τε νο ο ικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Θέσεις προσ πικού Δευτερο ά μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Θέσεις προσ πικού Υπο ρε τικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρ ρο 15 Προϊστάμενοι διοικητικών ενοτήτ ν Άρ ρο 16 Κατάταξη και κατανομή του προσ πικού Άρ ρο 17 Επο ιακό και Έκτακτο προσ πικό Άρ ρο 18 Συμ άσεις μίσ σης έρ ου Άρ ρο 19 Ερμηνεία - Μετα ο ή - Ισ ύς του Ορ ανισμού

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρ ρο 1 Περιε όμενο του Ορ ανισμού Εσ τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Στον παρόντα Ορ ανισμό κα ορίζονται: Η ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Περιφερειακής Έν σης Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν σε διοικητικές ενότητες. Οι αρμοδιότητες τ ν διοικητικών ενοτήτ ν. Οι αρμοδιότητες τ ν υπευ ύν ν τ ν διοικητικών ενοτήτ ν. Οι κατη ορίες, ο αρι μός τ ν έσε ν και τα απαραίτητα ειδικά τυπικά προσόντα του ανα καίου προσ πικού ια τη στε έ ση τ ν διοικητικών ενοτήτ ν. Άρ ρο 2 Όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Τα όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, η σύν εση και οι αρμοδιότητες τ ν οποί ν ορίζονται από το Π.Δ. 75/11, είναι: Η Γενική Συνέ ευση (ΓΣ) Το Διοικητικό Συμ ού ιο (ΔΣ) και οι Επιτροπές του Η Εκτε εστική Επιτροπή (ΕΕ) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας Το Εποπτικό Συμ ού ιο Αποκεντρ μένα όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν είναι τα Τοπικά Παραρτήματα της Ζακύν ου, Κεφα ηνίας & Ι άκης και Λευκάδας, τα οποία ειτουρ ούν στα π αίσια αποφάσε ν του Διοικητικού Συμ ου ίου και της Γενικής Συνέ ευσης και μεριμνούν ια την επίτευξη του σκοπού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε επίπεδο νομού, κα ώς και ια την κα ύτερη συνερ ασία τ ν με ών της. Τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. είναι: Το Διοικητικό Συμ ού ιο Η Εκτε εστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος του ΔΣ

9 ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. 9 Ο Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος εποπτεύει τη ειτουρ ία του Παραρτήματος, την άσκηση τ ν αρμοδιοτήτ ν που μετα ι άστηκαν στο Παράρτημα με απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και τη ειτουρ ία τ ν αποκεντρ μέν ν Γραφεί ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στο νομό. Άρ ρο 3 Ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Οι διοικητικές ενότητες τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν αποτυπώνονται στο ορ ανό ραμμα του Σ ήματος 1.1 και είναι οι εξής: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟ- ΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Διεύ υνση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν συ κροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφεία: ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στο π αίσιο τ ν δυο προη ούμεν ν Τμημάτ ν ειτουρ ούν αποκεντρ μένα Γραφεία που είναι ε κατεστημένα στις έδρες τ ν Περιφερειακών Ενοτήτ ν Ζακύν ου, Κεφα ηνίας Ι άκης και Λευκάδας και εξυπηρετούν τους Δήμους του νομού κα ώς και το Τοπικό Παράρτημα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στο Νομό. Η ειτουρ ία τ ν αποκεντρ μέν ν Γραφεί ν εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τοπικού Παραρτήματος της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Σε υπηρεσιακό επίπεδο τα αποκεντρ μένα Γραφεία υπά ονται διοικητικά στα αντίστοι α Τμήματα της κεντρικής υπηρεσίας της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Έδρα του Γραφείου Έρευνας Τε νο ο ίας & Ανάπτυξης είναι η έδρα του Τοπικού Παραρτήματος Κεφα ηνίας και Ι άκης. Τα διαδο ικά υπηρεσιακά επίπεδα διοίκησης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν είναι: Α επίπεδο διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της Διεύ υνσης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν.

10 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες τ ν προϊσταμέν ν τ ν Τμημάτ ν. Γ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες τ ν υπεύ υν ν Γραφεί ν. Διοικητικό. Συμ ού ιο Εκτε εστική Επιτροπή Θεματικές Επιτροπές του Δ.Σ. Πρόεδρος Εποπτικό Συμ ού ιο Γρ. ειδικού συμ ού ου ή συνερ άτη Νομική υπηρεσία Διεύ υνση Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Γραφείο Επικοιν νίας, Επιμόρφ σης & Διε νών Σ έσε ν Γραφείο Έρευνας Τε νο ο ίας & Ανάπτυξης Γραφεία Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού σε επίπεδο νομού Γραφεία Διοικητικής / Οικονομικής Υποστήριξης σε επίπεδο νομού Τοπικά Παραρτήματα της Π.Ε.Δ. Σ ήμα 1.1: Ορ ανό ραμμα υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν

11 ΑΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 11 Άρ ρο 4 Νομική υπηρεσία Το αντικείμενο της υπηρεσίας περι αμ άνει ειτουρ ίες: 1. Νομικής υποστήριξης τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 2. Νομικής υποστήριξης προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α α μού. 3. Νομικής - δικαστηριακής υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ς αυτοτε ούς φορέα. 4. Τήρησης νομικού αρ είου Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας είναι οι ακό ου ες: 1 Νομική υποστήριξη τ ν Ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Συ κέντρ ση αιτημάτ ν τ ν Δήμ ν ια νομο ετικές α α ές. Προώ ησή τους στα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Διατύπ ση προτάσε ν ια τροπο ο ίες επί νομικών κειμέν ν ή διατύπ ση παρατηρήσε ν επί διατάξε ν σ εδί ν Νόμ ν που αφορούν στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συστηματική παρακο ού ηση του ε νικού και ευρ παϊκού δικαίου που αφορά στην ΤΑ Α α μού. Επεξερ ασία προτάσε ν ια νομο ετικές διατάξεις Νομική τεκμηρί ση τ ν εμάτ ν της ημερήσιας διάταξης τ ν συνεδριάσε ν του ΔΣ και της ΕΕ Συνδρομή στην επεξερ ασία, την τε ική διατύπ ση και το νομότυπο τ ν αποφάσε ν τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και ιδιαίτερα εκείν ν που ρειάζονται νομική επεξερ ασία. Νομική υποστήριξη τ ν Επιτροπών του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 2 Νομική υποστήριξη τ ν φορέ ν της ΤΑ Α α μού. Η παρο ή π ηροφοριών και στοι εί ν προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ ετικά με το νομο ετικό π αίσιο, τη νομο ο ία τ ν Δικαστηρί ν, το ευρ παϊκό δίκαιο και τη νομική ι ιο ραφία. Η παρο ή νομικών συμ ου ών και ν μοδοτήσε ν ια συ κεκριμένα ζητήματα, μετά από σ ετικό αίτημα συ κεκριμένου φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η παρο ή νομικής οή ειας στους δικη όρους που ειρίζονται υπο έσεις τ ν φορέ ν της ΤΑ Α α μού.

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η παρέμ αση ενώπιον τ ν πο ιτικών και διοικητικών δικαστηρί ν υπέρ τ ν Δήμ ν και τ ν ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αυτών, μετά από απόφαση τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, αν το αντικείμενο της διαφοράς επηρεάζει το ενικότερο συμφέρον της ΤΑ. 3 Νομική-δικαστηριακή υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε ζητήματα: Διαδικαστικής ειτουρ ίας τ ν ορ άν ν διοίκησης και τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Εσ τερικών κανονισμών ειτουρ ίας. Σύνταξης, ερμηνείας, νομικής παρακο ού ησης συμ άσε ν ερ ασίας και έρ ου. Σ έσε ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν με τις εποπτεύουσες αρ ές. Σ έσε ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν με τρίτα πρόσ πα, φυσικά ή νομικά κατά τις συνα α ές της με αυτά. 4 Τήρηση νομικού αρ είου Συ κέντρ ση τ ν Νόμ ν, Νομο ετικών Διατα μάτ ν, Προεδρικών Διατα μάτ ν, Υπουρ- ικών Αποφάσε ν κ π. που αφορούν στην ΤΑ. Ορ άν ση και ενημέρ ση νομικής ι ιο ήκης με ασικές εκδόσεις, με έτες, πρα ματείες ή άρ ρα σ ετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση που άπτονται νομικών εμάτ ν. Διασύνδεση της υπηρεσίας με Τράπεζες Νομικών π ηροφοριών και αξιοποίησή τους ια την άμεση ενημέρ ση ια τις α α ές της νομο εσίας Άρ ρο 5 Γραφείο ειδικού συμ ού ου ή ειδικού συνερ άτη ή επιστημονικού συνερ άτη Ο ειδικός σύμ ου ος ή ειδικός συνερ άτης ή επιστημονικός συνερ άτης παρέ ει συμ ου ευτικό έρ ο και διατυπώνει εξειδικευμένες νώμες, ραπτά ή προφορικά, ια το συ κεκριμένο τομέα δραστηριοτήτ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Το συμ ου ευτικό του έρ ο απευ ύνεται προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμ ού ιο και την Εκτε εστική Επιτροπή, ανά ο α με τις αρμοδιότητές του. Δεν έ ει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και δεν παρεμ ά εται, κα οιονδήποτε τρόπο, στην ορ αν τική και α μο ο ική κ ίμακα, ούτε η έση του έ ει αντιστοι ία με τις έσεις της κ ίμακας αυτής. Υπόκειται απευ είας στην αρμοδιότητα του Προέδρου, ια την επικουρία του οποίου έ ει προσ ηφ εί, και είναι ανεξάρτητος από το ειδικό επιστημονικό προσ πικό ιδι τικού δικαίου

13 ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13 που προσ αμ άνεται σε ορ ανικές έσεις της Έν σης, ια την εξυπηρέτηση διαρκών ανα κών της. Ειδικότερα, παρέ ει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τε νικά έματα, που αφορούν ιδί ς στη διενέρ εια ερευνών, εκπόνηση με ετών, σύνταξη εκ έσε ν, υπο ο ή προτάσε ν ή ειση ήσε ν, επεξερ ασία και παρουσίαση στοι εί ν απαραίτητ ν ια την πρα μάτ ση τ ν σκοπών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Άρ ρο 6 Διεύ υνση Η Διεύ υνση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ασκείται από το Διευ υντή ο οποίος ευ ύνεται έναντι τ ν ορ άν ν διοίκησης, ια την αποτε εσματική και αποδοτική ειτουρ ία τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, προ ραμματίζοντας, ορ ανώνοντας, συντονίζοντας και ε έ οντας τις δραστηριότητές τους έτσι ώστε να διασφα ίζεται η υποστήριξη τ ν ορ άν ν διοίκησης και η εκπ ήρ ση της αποστο ής της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Ειδικότερα ο Διευ υντής: Προΐσταται τ ν υπηρεσιών και ειση είται ια τα έματα προσ πικού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στον Πρόεδρο. Ειση είται την ημερήσια διάταξη του ΔΣ και της ΕΕ στον Πρόεδρο. Συντάσσει και υπο ά ει στην ΕΕ, τον προϋπο ο ισμό και τον απο ο ισμό Εσόδ ν και Εξόδ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν κα ώς και το πρό ραμμα δράσης τ ν υπηρεσιών. Μεριμνά ια την προετοιμασία τ ν κά ε φύσης ειση ήσε ν επιτε ικής υποστήριξης τ ν υπηρεσιών που αφορούν σε διερευνήσεις (ενα ακτικές ύσεις) ια τη διαμόρφ ση στό- ν, έσε ν, προτάσε ν, με οδο ο ίας, πο ιτικών δράσης, προ ραμμάτ ν δράσης και ενικά εμάτ ν ια τα οποία πρόκειται να ηφ ούν αποφάσεις από τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συ κεντρώνει από τις υπηρεσίες της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν τα έματα ια τα οποία ζητείται από τους φορείς της Τ.Α. η κά ε φύσης υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, κα ώς και τις σ ετικές ειση ήσεις τ ν υπηρεσιών και ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ, ειση ούμενος τη με οδο ο ία και τις ανα καίες ενέρ ειες ια την παρο ή υποστήριξης. Μεριμνά ια την εκτέ εση τ ν κά ε φύσης αποφάσε ν τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συντονίζει τις δραστηριότητες τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν κατά τρόπο ώστε να υ οποιούνται αποτε εσματικά και αποδοτικά το πρό ραμμα δράσης ή οι συ- κεκριμένες αποφάσεις και εντο ές τ ν ορ άν ν διοίκησης. Μεριμνά ια την ετοιμασία του ετήσιου απο ο ισμού της δράσης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ. Ειση είται την τροποποίηση του προ ράμματος δράσης όταν το ε ρεί απαραίτητο ανά- ο α με την εξέ ιξή τους ή/και με άση τις μετα ο ές τ ν αντικειμενικών συν ηκών.

14 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ ια την πορεία υ οποίησης του ε κεκριμένου προ ράμματος δράσης και ενικά ια την εκτέ εση τ ν αποφάσεών τους. Μέριμνα ια την ουσιαστική επίτευξη τ ν σκοπών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συμμετέ ει σε ενέρ ειες και αμ άνει μέτρα που προ ά ουν ενικώς και ε τιώνουν την εικόνα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και προ ούν την ανάπτυξη τ ν ερ ασιών της. Μεριμνά ια την έ καιρη ετοιμασία, συ κέντρ ση και υπο ο ή στον Πρόεδρο του ΔΣ, στο Γενικό Γραμματέα και στην ΕΕ τ ν κά ε φύσης ε ράφ ν που πρέπει να υπο ράφονται από τα όρ ανα αυτά. Μεριμνά ια τη σύνταξη / μετα ο ή τ ν κά ε φύσης κανονισμών που ρυ μίζουν τη δομή, στε έ ση και ειτουρ ία τ ν υπηρεσιών και τους υπο ά ει ια έ κριση στην ΕΕ και στο Δ.Σ.. Παρακο ου εί την εφαρμο ή τ ν προη ούμεν ν ε κεκριμέν ν κανονισμών. Μεριμνά ια τη διευκό υνση του έρ ου του Εποπτικού συμ ου ίου με την παρο ή τ ν ανα καί ν παραστατικών, ε ράφ ν, στοι εί ν, ι ί ν και δικαιο ο ητικών από το αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να διενερ η εί ο έ ε ος της οικονομικής δια είρισης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συμμετέ ει μαζί με τον Υπεύ υνο του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στις συνεδριάσεις του Εποπτικού συμ ου ίου (όταν υπάρ- ει σ ετική πρόσκ ηση) ια την παρο ή στοι εί ν, διευκρινήσε ν και π ηροφοριών σ ετικά με την εξεταζόμενη περίοδο οικονομικής δια είρισης. Ε έ ει την τήρηση του ραρίου ερ ασίας και ε κρίνει τη ορή ηση αδειών στο προσ πικό και τη μετακίνηση τ ν υπα ή ν ια εκτέ εση υπηρεσίας. Μεριμνά ια την αξιο ό ηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τ ν νώσε ν, τ ν ικανοτήτ ν και τ ν εμπειριών τ ν υπα ή ν κα ώς και ια την διαμόρφ ση κ ίματος κα ών ερ ασιακών σ έσε ν. Συ κροτεί τις κατά η ες διατμηματικές ομάδες έρ ου ια τις ανά κες έρ ν / ερ- ασιών που απαιτούν αξιοποίηση προσ πικού από ό ες τις διοικητικές ενότητες και ορίζει τον Υπεύ υνο έρ ου. Στις ομάδες έρ ου μπορεί να συμμετέ ουν και εξ τερικοί συνερ άτες της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Διενερ εί περιοδικές συ κεντρώσεις τ ν προϊστάμεν ν τ ν διοικητικών ενοτήτ ν με αντικείμενο την αντα α ή απόψε ν, την α η οενημέρ ση, τον συντονισμό τ ν ενερ- ειών, την επισήμανση και την αντιμετώπιση προ ημάτ ν, τη ε τί ση της ποιότητας τ ν παρε όμεν ν υπηρεσιών κ. π. Ασκεί κά ε ά η αρμοδιότητα που του ανατί εται από τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ή προ έπεται από τους Κανονισμούς.

15 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 15 Άρ ρο 7 Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού 7.1 Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος Το αντικείμενο του Τμήματος περι αμ άνει την επιστημονική / τε νική υποστήριξη τ ν φορέ ν της πρ το ά μιας ΤΑ Α Βα μού της Περιφέρειας και τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, σε έματα περιφερειακής / τοπικής ανάπτυξης, αναπτυξιακού προ ραμματισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Τμήμα υποστηρίζει τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν (ΔΣ, ΕΕ, Πρόεδρο), τις εματικές Επιτροπές του ΔΣ και τους Εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν κα ώς και τους Δήμους μέ η της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στα ακό ου α εματικά αντικείμενα. 1 Θέματα Τε νικών υποδομών, Πο εοδομίας και Περι ά οντος Θέματα Τε νικών υποδομών Θέματα Μεταφορών / Κυκ οφορίας / Συ κοιν νιών Θέματα Χ ροταξίας / Πο εοδομίας Θέματα Προστασίας του φυσικού και δομημένου περι ά οντος / Ενέρ ειας / Φυσικών πόρ ν Θέματα Δια είρισης στερεών και υ ρών απο ήτ ν Θέματα Ποιότητας ζ ής Θέματα Ασφά ειας και προστασίας τ ν πο ιτών από φυσικές καταστροφές 2 Θέματα Κοιν νικής πο ιτικής Θέματα Κοιν νικής πο ιτικής Θέματα Υ είας / Πρόνοιας Θέματα Ισότητας 3 Θέματα Α ητισμού - Πο ιτισμού - Νεο αίας - Παιδείας Θέματα Α ητισμού - Πο ιτισμού Θέματα Νεο αίας Θέματα Εκπαίδευσης - Δια ίου μά ησης

16 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 4 Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασ ό ησης Θέματα Α ροτικής ανάπτυξης Θέματα Τουρισμού Θέματα Υποστήριξης Μικρομεσαί ν επι ειρήσε ν Θέματα Προώ ησης της απασ ό ησης 5 Θέματα Οικονομικών της ΤΑ Α Βα μού Θέματα διάρ ρ σης τ ν Οικονομικών της Τ.Α. (ίδιοι πόροι, κρατικές επι ορη ήσεις, διακρατικά προ ράμματα κ π) Θέματα κατανομής επι ορη ήσε ν στους Δήμους από κεντρικούς φορείς (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ειδικά αναπτυξιακά προ ράμματα κ π) Θέματα οικονομικής διοίκησης και δια είρισης τ ν φορέ ν της ΤΑ (π εφαρμο ή με όδ ν αύξησης τ ν εσόδ ν και περιορισμού τ ν δαπανών, εφαρμο ή με όδ ν είσπραξης ίδι ν εσόδ ν) Θέματα οικονομικού ε έ ου τ ν Δήμ ν. Συστηματική παρακο ού ηση τ ν πη ών ρηματοδότησης που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση και τ ν δυνατοτήτ ν ια νέες πη ές ρηματοδότησης τ ν Δήμ ν. 6 Θέματα συ κρότησης και ειτουρ ίας νέ ν εσμών στο ώρο της ΤΑ Α Βα μού Θεσμοί προώ ησης της τοπικής ανάπτυξης (Δίκτυα και Εταιρικές σ έσεις, Αναπτυξιακές συμπράξεις, Αναπτυξιακές εταιρίες, Υπηρεσίες προ ραμματισμού και ανάπτυξης τ ν Δήμ ν) Θεσμοί διαδημοτικής συνερ ασίας, Θεσμοί εξυπηρέτησης του πο ίτη. Θεσμοί συμμετο ής και ανα ά μισης της τοπικής δημοκρατίας. Θεσμοί κοιν νικής α η ε ύης και κοιν νικού ε έ ου. 7 Θέματα ορ άν σης, ειτουρ ίας και διοίκησης τ ν φορέ ν της ΤΑ Α Βα μού Θέματα ειτουρ ίας τ ν αιρετών ορ άν ν και τ ν ορ άν ν διοίκησης τ ν φορέ ν της ΤΑ

17 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 17 Θέματα ορ άν σης υπηρεσιών, σύνταξης Ορ ανισμών εσ τερικής υπηρεσίας και Κανονισμών ειτουρ ίας τ ν δημοτικών υπηρεσιών και τ ν αιρετών ορ άν ν, τ ν ΝΠΔΔ, τ ν Συνδέσμ ν και ά ν δομών διαδημοτικής συνερ ασίας κα ώς και τ ν δημοτικών επι ειρήσε ν. Θέματα μεσο ρόνιου και ετήσιου επι ειρησιακού προ ραμματισμού και διοίκησης με ρήση στό ν Θέματα παρακο ού ησης της ειτουρ ίας τ ν Δήμ ν με δείκτες αποτε εσματικότητας και αποδοτικότητας Θέματα ανασ εδιασμού τ ν διαδικασιών ειτουρ ίας, με σκοπό την ικανοποίηση του δημότη, τη μεί ση της ραφειοκρατίας και την ε τί ση της αποδοτικότητας Θέματα διασφά ισης της ποιότητας τ ν δημοτικών υπηρεσιών και διοίκησης ο ικής ποιότητας. Θέματα μέτρησης της ικανοποίησης και δια είρισης τ ν παραπόν ν τ ν πο ιτών Θέματα κτιριακών ε καταστάσε ν και εξοπ ισμού τ ν Δήμ ν Θέματα συ κρότησης νέ ν δημοτικών υπηρεσιών (Με έτες σκοπιμότητας, ι σιμότητας, έρευνες ανα κών, σ εδιασμός διαδικασιών ειτουρ ίας κ π). 8 Θέματα προσ πικού της Τ.Α. Α Βα μού Προσ ήψεις / μονιμοποιήσεις / μετατάξεις προσ πικού, προ ραμματισμός προσ ήψε ν. Συν ήκες ερ ασίας και έματα υ είας και ασφά ειας. Επιμόρφ ση και ανάπτυξη τ ν ερ αζομέν ν. Κίνητρα. 9 Θέματα καταστατικής έσης τ ν αιρετών της Τ.Α. Α Βα μού Αποζημιώσεις - Χορη ίες. Υπο ρεώσεις και δικαιώματα. Κυρώσεις. Επιμόρφ ση.

18 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 Θέματα αξιοποίησης της π ηροφορικής και τ ν τη επικοιν νιών από τους φορείς της Τ.Α. Ορ άν ση υπηρεσιών π ηροφορικής. Η εκτρονική δικτύ ση τ ν Δήμ ν. Σ εδιασμός ο οκ ηρ μέν ν π ηροφοριακών συστημάτ ν τ ν Δήμ ν, επι ο ή και προμή εια του κατά η ου εξοπ ισμού σε ο ισμικό και υ ικό. Επιμόρφ ση του αν ρώπινου δυναμικού στη ρήση Η/Υ. Αξιοποίηση τ ν δυνατοτήτ ν της η εκτρονικής διακυ έρνησης (e-government) και τ ν ευκαιριών στο π αίσιο τ ν διαδικασιών ανάπτυξης της Κοιν νίας της π ηροφορίας. 7.2 Αρμοδιότητες του Τμήματος Για τα προη ούμενα εματικά αντικείμενα το Τμήμα έ ει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Παρακο ού ηση της κατάστασης και συ κέντρ ση στοι εί ν και π ηροφοριών στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος. 2. Διερεύνηση ανα κών και δυνατοτήτ ν τ ν φορέ ν της ΤΑ Α Βα μού. 3. Υποστήριξη του έρ ου τ ν ορ άν ν διοίκησης, τ ν εματικών επιτροπών του ΔΣ και τ ν εκπροσώπ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 4. Υποστήριξη στο σ εδιασμό αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν και προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης της ΤΑ / Υποστήριξη της συμμετο ής τ ν Δήμ ν και της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε συ ρηματοδοτούμενα και διακρατικά προ ράμματα και πρ το ου ίες. 5. Ανάπτυξη τ ν συνερ ασιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν με ά ους φορείς και μεταξύ τ ν φορέ ν της ΤΑ Α Βα μού. 6. Σύνταξη προδια ραφών και επί εψη της εκπόνησης ερευνών, με ετών και προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης τ ν Δήμ ν. 7. Ενημέρ ση / Π ηροφόρηση / Παρο ή συμ ου ών στους φορείς της ΤΑ Α Βα μού. 8. Τεκμηρί ση / Βι ιο ήκη. 9. Υποστήριξη της ορ άν σης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 10. Υποστήριξη της μη ανορ άν σης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακό ου ες:

19 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 19 1 Παρακο ού ηση της υφιστάμενης κατάστασης και συ κέντρ ση στοι- εί ν και π ηροφοριών στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος Συνε ής μέριμνα ια τη συ κέντρ ση και αξιο ό ηση στοι εί ν και π ηροφοριών που σ ετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση, τα προ ήματα, τις ανά κες και τις δυνατότητες τ ν φορέ ν της ΤΑ, στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος. Συ κέντρ ση π ηροφοριών από το εξ τερικό περι ά ον που ενδιαφέρουν την ΤΑ π.. π αίσια του ε νικού, περιφερειακού και νομαρ ιακού προ ραμματισμού, αποφάσεις Ευρ παϊκών ορ άν ν, ευρ παϊκές πο ιτικές και Ευρ παϊκά προ ράμματα, ρηματοδοτήσεις, δημόσιες πο ιτικές, κατευ ύνσεις της ΚΕΔΕ, προ ράμματα δράσης της ΕΕΤΑΑ κ π Συστηματική παρακο ού ηση τ ν νομο ετικών ερ ασιών της Βου ής και τ ν αποφάσε ν τ ν Υπουρ εί ν και τ ν δημόσι ν ορ ανισμών που αφορούν στην ΤΑ. Συνε ής μέριμνα ια τη συ κέντρ ση ερευνών, με ετών και σ εδί ν που παρά ονται και διατί ενται από ά ους φορείς και αφορούν στα ενδιαφέροντα τ ν Δήμ ν της Περιφέρειας (π.. αναπτυξιακές με έτες, με έτες ορ άν σης, ειδικές επιστημονικές έρευνες, στρατη ικά σ έδια, επι ειρησιακά προ ράμματα κ π). 2 Διερεύνηση ανα κών και δυνατοτήτ ν τ ν φορέ ν της Τ.Α. Α Βα μού Διερεύνηση τ ν ανα κών τ ν φορέ ν της Τ.Α. Α Βα μού της Περιφέρειας και εισή- ηση εμάτ ν επί τ ν οποί ν είναι ανα καίο να ηφ ούν αποφάσεις από τα όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Κατα ραφή αιτημάτ ν, επιδιώξε ν και προτάσε ν με έρευνες ανα κών, ορ άν ση συναντήσε ν, επισκέψε ν και επαφών με τους φορείς της ΤΑ ή εκπροσώπους τους. Επισήμανση προ ημάτ ν, διερεύνηση αιτί ν, ανά υση δυνατοτήτ ν και προοπτικών τ ν φορέ ν της Τ.Α. Α Βα μού Αξιο ό ηση τ ν πο ιτικών της Κεντρικής διοίκησης και τ ν Ευρ παϊκών πο ιτικών που αφορούν στη ΤΑ και διατύπ ση προτάσε ν ε τί σης της αποτε εσματικότητάς τους προς όφε ος τ ν φορέ ν της ΤΑ. 3 Υποστήριξη του έρ ου τ ν ορ άν ν διοίκησης, τ ν εματικών επιτροπών και τ ν εκπροσώπ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Παρο ή επιστημονικής / συμ ου ευτικής υποστήριξης ια την τεκμηρί ση τ ν έσε ν τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ια το σ εδιασμό και τη προώ ηση πο ιτικών ια τους φορείς της ΤΑ Α Βα μού της Περιφέρειας Ιονί ν Νήσ ν. Εισή ηση προς τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ενα ακτικών ύσε ν και σ εδί ν παρέμ ασης με εκτίμηση τ ν ετικών και αρνητικών επιπτώσε ν τ ν προτεινόμεν ν παρεμ άσε ν.

20 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επεξερ ασία και ο οκ ήρ ση με επτομερειακές ανα ύσεις του σ εδιασμού τ ν επι- ε μέν ν από τα όρ ανα πο ιτικών. Παρακο ού ηση της εφαρμο ής τ ν αποφάσε ν τ ν ορ άν ν και αξιο ό ηση τ ν αποτε εσμάτ ν. Ετοιμασία σ εδί ν ειση ήσε ν τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε συνέδρια, ημερίδες κ π. Επεξερ ασία προτάσε ν επί νομοσ εδί ν που αφορούν στο εματικό αντικείμενο του Τμήματος σε συνερ ασία με τη Νομική υπηρεσία. Υποστήριξη του έρ ου τ ν επιτροπών που συστήνει το ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ια την με έτη και επεξερ ασία εμάτ ν που αφορούν στο Τμήμα. Συνε ής υποστήριξη, παρο ή π ηροφοριών και ενημέρ ση τ ν εκπροσώπ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε έματα που αφορούν στο Τμήμα. Τήρηση ειδικού αρ είου ια τις υπο έσεις ια τις οποίες ζητείται από τους φορείς της Τ.Α. η κά ε φύσης υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και εισή ηση ια τον προ- ραμματισμό τ ν ενερ ειών που συνεπά εται η παρο ή της υποστήριξης αυτής. 4 Υποστήριξη στο σ εδιασμό / υ οποίηση αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν και προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης της ΤΑ / Υποστήριξη της συμμετο ής τ ν Δήμ ν και της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε συ ρηματοδοτούμενα και διακρατικά προ ράμματα και πρ το ου ίες. Η επιστημονική υποστήριξη της συμμετο ής τ ν εκπροσώπ ν της ΤΑ στις διαδικασίες του αναπτυξιακού προ ραμματισμού στην Περιφέρεια. Η συ κέντρ ση π ηροφοριών ια τις δυνατές πη ές ρηματοδότησης αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν τ ν Δήμ ν (Κοινοτικά Προ ράμματα, Ε νικά Προ ράμματα, Διακρατικά Προ ράμματα, κ..π.). Η παρο ή συμ ου ών ια την αξιοποίηση τ ν πη ών ρηματοδότησης και ια την υπο ο ή προτάσε ν συμμετο ής τ ν Δήμ ν στα προη ούμενα προ ράμματα. Η τε νική υποστήριξη της υ οποίησης ειδικών αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν της ΤΑ και συ ο ικών προ ραμμάτ ν υποστήριξης της ΤΑ από την Κεντρική διοίκηση ή την ΚΕΔΕ (π προ ράμματα ορ άν σης, μη ανορ άν σης, επιμόρφ σης). Η παρακο ού ηση και αξιο ό ηση της υ οποίησης τ ν αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν και τ ν προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης τ ν Δήμ ν. Διατύπ ση προτάσε ν ανα εώρησής τους ή ε τί σης της διαδικασίας σ εδιασμού και εφαρμο ής τους. Η παρακο ού ηση τ ν προσκ ήσε ν από την Ευρ παϊκή Έν ση και τις δια ειριστικές αρ ές ια εκτέ εση προ ραμμάτ ν από την Τ.Α. και η ενημέρ ση τ ν Δήμ ν ια τις προσκ ήσεις αυτές. Η διαμόρφ ση, σε συνερ ασία με ά ους φορείς της Περιφέρειας, της ώρας ή ά ν ρών της Ευρώπης, προτάσε ν που αφορούν καινοτόμους δράσεις, συνερ ασίες κ..π. και υπο ο ή τους στην Ευρ παϊκή Έν ση ια έ κριση και ρηματοδότηση.

Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας

Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα Άρ ρο 1: Περιε όμενο του Ορ ανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης

Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα Άρ ρο 1: Αντικείμενο Κανονισμού 4

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Π ηροφορίας. Συ ραφή Απόστο ος Ν. Παπαδόπου ος Ι άννης Μαν όπου ος Κ νσταντίνος Τσί ας. Κριτικός Ανα νώστης Δημήτριος Κατσαρός

Ανάκτηση Π ηροφορίας. Συ ραφή Απόστο ος Ν. Παπαδόπου ος Ι άννης Μαν όπου ος Κ νσταντίνος Τσί ας. Κριτικός Ανα νώστης Δημήτριος Κατσαρός Ανάκτηση Π ηροφορίας Συ ραφή Απόστο ος Ν. Παπαδόπου ος Ι άννης Μαν όπου ος Κ νσταντίνος Τσί ας Κριτικός Ανα νώστης Δημήτριος Κατσαρός Συντε εστές Έκδοσης ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. Ν. Παπαδόπου ος, Ι. Μαν

Διαβάστε περισσότερα

Παρά η η Δια είριση Δεδομέν ν

Παρά η η Δια είριση Δεδομέν ν 17 Παρά η η Δια είριση Δεδομέν ν Ο όρος "με ά α δεδομένα" εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και έ ει έσει νέες προκ ήσεις στα ΣΔΒΔ. Συνοπτικά, οι προκ ήσεις αυτές απορρέουν κυρί ς από τον πο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Π ηροφορίας στον Πα κόσμιο Ιστό

Ανάκτηση Π ηροφορίας στον Πα κόσμιο Ιστό 9 Ανάκτηση Π ηροφορίας στον Πα κόσμιο Ιστό Περιε όμενα Κεφα αίου 9.1 Εισα ή............................ 204 9.2 Πα κόσμιος Ιστός και Μη ανές Αναζήτησης......... 204 9.2.1 Οι Προκ ήσεις του Πα κόσμιου Ιστού........

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Το Λο ικό Μοντέ ο. Περιε όμενα Κεφα αίου

Το Λο ικό Μοντέ ο. Περιε όμενα Κεφα αίου 3 Το Λο ικό Μοντέ ο Περιε όμενα Κεφα αίου 3.1 Εισα ή............................ 52 3.2 Το Απ ό Λο ικό Μοντέ ο................... 52 3.2.1 Βασικές Έννοιες.................... 53 3.2.2 Τε εστές Γειτονικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών. Διπ ματική Ερ ασία

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών. Διπ ματική Ερ ασία Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Με έτη και Υ οποίηση Α ορί μ ν ια Βιο ο ικές Εφαρμο ές σε MapReduce Περι

Διαβάστε περισσότερα

Το Διανυσματικό Μοντέ ο

Το Διανυσματικό Μοντέ ο 4 Το Διανυσματικό Μοντέ ο Περιε όμενα Κεφα αίου 4.1 Εισα ή............................ 74 4.2 Βασικές Έννοιες........................ 74 4.2.1 Υπο ο ισμός Σημαντικότητας Όρ ν......... 76 4.2.2 Υπο ο ισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κατά ο ος Υπο ραφών

Ο Κατά ο ος Υπο ραφών 7 Ο Κατά ο ος Υπο ραφών Περιε όμενα Κεφα αίου 7.1 Εισα ή............................ 144 7.2 Μέ οδοι Εξα ής Υπο ραφών................ 144 7.2.1 Βασικές Μέ οδοι Εξα ής Υπο ραφών....... 145 7.2.2 Εξα ή Υπο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Βι ιο ήκης Γραφικών ια Ενσ ματ μένο Σύστημα

Ανάπτυξη Βι ιο ήκης Γραφικών ια Ενσ ματ μένο Σύστημα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη Βι ιο ήκης Γραφικών ια Ενσ ματ μένο Σύστημα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Αποτε εσματικότητας

Αποτίμηση Αποτε εσματικότητας 2 Αποτίμηση Αποτε εσματικότητας Περιε όμενα Κεφα αίου 2.1 Εισα ή............................ 26 2.2 Βασικά Μέτρα Αποτε εσματικότητας............. 26 2.2.1 Ανάκ ηση, Ακρί εια και Αστο ία........... 27 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντεστραμμένος Κατά ο ος

Ο Αντεστραμμένος Κατά ο ος 6 Ο Αντεστραμμένος Κατά ο ος Περιε όμενα Κεφα αίου 6.1 Εισα ή............................ 118 6.2 Η Δομή του Αντεστραμμένου Κατα ό ου........... 118 6.3 Χρήση του Κατα ό ου στην Επεξερ ασία Ερ τημάτ ν...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρθρο 1 : Περιεχόμενο του Οργανισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Η εκτρικής Ισ ύος. Διπ ματική Ερ ασία

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Η εκτρικής Ισ ύος. Διπ ματική Ερ ασία Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Η εκτρικής Ισ ύος Εφαρμο ές της Θε ρίας Παι νί ν στα Μικροδίκτυα Διπ ματική Ερ ασία του ΠΕΤΡΟΥ Χ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Επι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ Ρομποτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Πι ανοκρατικό Μοντέ ο

Το Πι ανοκρατικό Μοντέ ο 5 Το Πι ανοκρατικό Μοντέ ο Περιε όμενα Κεφα αίου 5.1 Εισα ή............................ 94 5.2 Βασικές Έννοιες Θε ρίας Πι ανοτήτ ν............ 95 5.3 Υπο ο ισμός Σ ετικότητας Ε ράφ ν............ 96 5.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε.Δ.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αρθρο 1: Περιεχόμενο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 3 Αρθρο 2: Όργανα της Π.Ε.Δ.Α 3 Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ BLDC ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB/SIMULINK

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Ερ α είο Αυτοματοποιημένης Εξερεύνησης Απόδοσης - Επιφάνειας Υ ικού - Ισ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του συστήματος ανοι τού κώδικα Pig

Επέκταση του συστήματος ανοι τού κώδικα Pig Επέκταση του συστήματος ανοι τού κώδικα Pig Εμμανουή Ζουμπου άκης AEM: 1462 Επι έπ ν κα η ητής: Αναστάσιος Γούναρης, Λέκτορας τμ. Π ηροφορικής Α.Π.Θ. Ιούνιος 2012 2 2 Abstract The tremendous Internet growth

Διαβάστε περισσότερα

Σ εδιασμός Συστημάτ ν Ε έ ου

Σ εδιασμός Συστημάτ ν Ε έ ου Σ εδιασμός Συστημάτ ν Ε έ ου ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού 2014-2015 Δρ Γ Παπα άμπρου Λέκτορας ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Ερ αστήριο Ναυτικής Μη ανο ο ίας (Κτίριο Λ) Σ ο ή Ναυπη ών Μη ανο ό ν Μη ανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανά υση Συναισ ήματος σε Δεδομένα Κοιν νικών Δικτύ ν με

Διαβάστε περισσότερα

Απ ή υ οποίηση α ορί μου Fast Multipole Method ανεξάρτητου συνάρτησης πυρήνα

Απ ή υ οποίηση α ορί μου Fast Multipole Method ανεξάρτητου συνάρτησης πυρήνα Αριστοτέ ειο Πανεπιστήμιο Θεσσα ονίκης Πο υτε νική Σ ο ή Τμήμα Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Η εκτρονικής και Υπο ο ιστών Απ ή υ οποίηση α ορί μου Fast Multipole Method ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Πρακτικά Συστήματα Συ ο ιστικής ια Εκφραστικές Ασαφείς Περι ραφικές Λο ικές

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Πρακτικά Συστήματα Συ ο ιστικής ια Εκφραστικές Ασαφείς Περι ραφικές Λο ικές Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών Και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Πρακτικά Συστήματα Συ ο ιστικής ια Εκφραστικές Ασαφείς Περι ραφικές Λο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Για τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο «Επιταγή Εισόδου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11 Τ εύ χο ς Β' 2593/26.07.2 017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26679 Π αράρτημα Β (δεν υπ ο β ά λλετα ι με τη ν αίτησ η) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ Ο Ρ Κ Ω ΤΩ Ν ΕΛΕΓΚΤΩ Ν ΛΟ ΓΙΣΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Διπ ματική Ερ ασία

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Διπ ματική Ερ ασία Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Α όρι μοι Συ ο ής Απορριμμάτ ν ια Αυτόματη Δια είριση Μνήμης Διπ ματική

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης

Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης της Μαριάννας Κουνέ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Υ οποίηση Εικονικού Μετα έα ια Εφαρμο ές του Ίντερνετ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 02/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 2 ης /20.07.2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας) 1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Χημικών Μη ανικών. Με έτη και σ εδιασμός με όδ ν Εξόρυξης Δεδομέν ν και εφαρμο ές σε προ ήματα Μετα ο ομικής

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Χημικών Μη ανικών. Με έτη και σ εδιασμός με όδ ν Εξόρυξης Δεδομέν ν και εφαρμο ές σε προ ήματα Μετα ο ομικής Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Χημικών Μη ανικών Διπλωματική Εργασία Με έτη και σ εδιασμός με όδ ν Εξόρυξης Δεδομέν ν και εφαρμο ές σε προ ήματα Μετα ο ομικής Γεράσιμος Α. Χουρδάκης Επι έπ ν : Αν. Κα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του 2004. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Α όρι μοι Επανε ραφής Τροποποιημέν ν Ερ τημάτ ν ια Βατές Περι ραφικές Λο ικές

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο. Α όρι μοι Επανε ραφής Τροποποιημέν ν Ερ τημάτ ν ια Βατές Περι ραφικές Λο ικές dummy line Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α όρι μοι Επανε ραφής Τροποποιημέν ν Ερ τημάτ ν ια Βατές Περι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αποτίμηση δυναμικών α η επίδρασης νευρών ν κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017 Α. ΣΤΟΧΟΙ Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη νώσης από μέσα κοιν νικής δικτύ σης: Με έτη περίπτ σης στο Twitter.

Εξόρυξη νώσης από μέσα κοιν νικής δικτύ σης: Με έτη περίπτ σης στο Twitter. Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μα ηματικών Τμήμα Μη ανικών Η/Υ & Π ηροφορικής Διατμηματικό Πρό ραμμα Μεταπτυ ιακών Σπουδών "Μα ηματικά τ ν Υπο ο ιστών και τ ν Αποφάσε ν". Εξόρυξη νώσης από μέσα κοιν νικής δικτύ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2011 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 5/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συντακτικού ανα υτή φυσικής ώσσας με ρήση του φορμα ισμού LFG. Πανα ιώτης Μίνος

Ανάπτυξη συντακτικού ανα υτή φυσικής ώσσας με ρήση του φορμα ισμού LFG. Πανα ιώτης Μίνος Ανάπτυξη συντακτικού ανα υτή φυσικής ώσσας με ρήση του φορμα ισμού LFG Πανα ιώτης Μίνος 18 Φε ρουαρίου 2014 Περί ηψη Η παρούσα μεταπτυ ιακή διπ ματική ερ ασία αναφέρεται στον σ εδιασμό και την υ οποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή - θεσμικές εξελίξεις μετά τον Καλλικράτη που επηρεάζουν την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΜΔΝ-ΥΘ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 32754 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2 / 11 / 2011 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/306

Αθήνα 2 / 11 / 2011 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/306 Αθήνα 2 / 11 / 2011 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/306 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Υ οποίηση αντα α ής κ ειδιού DH και ψηφιακών υπο ραφών ασισμένη σε ε ειπτικές καμπύ ες

Υ οποίηση αντα α ής κ ειδιού DH και ψηφιακών υπο ραφών ασισμένη σε ε ειπτικές καμπύ ες Υ οποίηση αντα α ής κ ειδιού DH και ψηφιακών υπο ραφών ασισμένη σε ε ειπτικές καμπύ ες Νίκος Γιανναράκης Ζ ή Παρασκευοπού ου Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση

Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση Τε νική Έκ εση ια την εκπ ήρ ση της διατρι ής με τίτ ο Οντο ο ίες και Λο ική Παρα ή με Εφαρμο ές σε Υπηρεσίες Μά ησης στο Σημασιο ο

Διαβάστε περισσότερα

Fax: +30 (210)

Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ Χ ΑΤ Ζ Η Κ Υ ΡΙ ΑΚ Ο Σ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: (σε αντικατάσταση του ΠΔ 127/2003, ΦΕΚ 114/Α/ 12.5.2003) Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα