Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου"

Transcript

1 Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012

2 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας 7 2 Κανονισμός Προσ πικού 45 3 Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου 63 4 Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής 73 5 Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης 81 6 Κανονισμός Εποπτικού Συμ ου ίου 93 Ευρετήριο 101 2

3 Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας 7 Άρ ρο 1 Περιε όμενο του Ορ ανισμού Εσ τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)... 8 Άρ ρο 2 Όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Άρ ρο 3 Ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ Άρ ρο 4 Νομική υπηρεσία Άρ ρο 5 Γραφείο ειδικού συμ ού ου ή ειδικού συνερ άτη ή επιστημονικού συνερ άτη Άρ ρο 6 Διεύ υνση Άρ ρο 7 Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 8 Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 9 Γραφείο Επικοιν νίας, Επιμόρφ σης και Διε νών Σ έσε ν Άρ ρο 10 Γραφείο Έρευνας Τε νο ο ίας και Ανάπτυξης Άρ ρο 11 Αρμοδιότητες Προϊσταμέν ν Τμημάτ ν Άρ ρο 12 Αρμοδιότητες Υπευ ύν ν Γραφεί ν Άρ ρο 13 Περι ραφές κα ηκόντ ν και διαδικασιών ειτουρ ίας Άρ ρο 14 Θέσεις τακτικού προσ πικού Κατη ορίες έσε ν και τυπικά προσόντα προσ πικού Ειδικές Θέσεις Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσ πικού (ΕΕΠ) Θέσεις προσ πικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θέσεις προσ πικού Τε νο ο ικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Θέσεις προσ πικού Δευτερο ά μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Θέσεις προσ πικού Υπο ρε τικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρ ρο 15 Προϊστάμενοι διοικητικών ενοτήτ ν Άρ ρο 16 Κατάταξη και κατανομή του προσ πικού Άρ ρο 17 Επο ιακό και Έκτακτο προσ πικό Άρ ρο 18 Συμ άσεις μίσ σης έρ ου

4 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρ ρο 19 Ερμηνεία - Μετα ο ή - Ισ ύς του Ορ ανισμού Κανονισμός Προσ πικού Εφαρμο ή Προ ραμματισμός - στε έ ση - έσεις ερ ασίας Κατη ορίες προσ πικού Προσόντα προσ πικού Γενικά προσόντα - Προϋπο έσεις πρόσ ηψης Απαραίτητα ειδικά προσόντα Απαραίτητα τυπικά προσόντα Ειδικού Επιστημονικού Προσ πικού (ΕΕΠ) Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Τε νο ο ικής Εκπαίδευσης Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Δευτερο ά μιας Εκπαίδευσης Απαραίτητα τυπικά προσόντα κ άδ ν Υπο ρε τικής Εκπαίδευσης Άδεια άσκησης επα έ ματος Ειδικοί ή επιστημονικοί συνερ άτες ή σύμ ου οι Διαδικασία π ήρ σης κενών έσε ν Συμ άσεις μίσ σης έρ ου Προσκόμιση δικαιο ο ητικών Προα ές Τόπος και ρόνος ερ ασίας Άδειες κανονικές- ειδικές Στοι εία προσ πικού Τακτικές αποδο ές Σύστημα αξιο ό ησης Αποζημιώσεις εκτός έδρας Δικαιώματα και υπο ρεώσεις Υπο ρεώσεις προσ πικού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Υπο ρεώσεις της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Πει αρ ική διαδικασία Πρ το ά μιο Πει αρ ικό Συμ ού ιο Λύση ερ ασιακής σ έσης Προ ράμματα επιμόρφ σης Ερμηνεία διατάξε ν Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Αντικείμενο του κανονισμού Σύν εση - ητεία - Εκ ο ή με ών Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμ ου ίου Εκ ο ή Προεδρείου του Διοικητικού Συμ ου ίου Εκ ο ή Προέδρου - Θητεία Αναπ ήρ ση του Προέδρου Εκ ο ή νέου Προέδρου Αρμοδιότητες Προέδρου Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Υπο ρεώσεις Με ών Σύ κ ηση Διοικητικού Συμ ου ίου Απαρτία - Λήψη αποφάσε ν Συζήτηση

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρακτικά συνεδρίασης Ανάκ ηση Επιτροπές Ερμηνεία του Κανονισμού Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Αντικείμενο Σύν εση εκτε εστικής επιτροπής - ητεία Εκ ο ή με ών εκτε εστικής επιτροπής Αρμοδιότητες εκτε εστικής επιτροπής Αρμοδιότητες Προέδρου Αρμοδιότητες αντιπροέδρου και ενικού ραμματέα Υπο ρεώσεις με ών Σύ κ ηση Εκτε εστικής Επιτροπής Απαρτία - Λήψη αποφάσε ν Διαδικασία συνεδρίασης Αποφάσεις - Ψηφοφορία Πρακτικά συνεδρίασης Ανάκ ηση Ερμηνεία του κανονισμού Κανονισμός Οικονομικής Δια είρισης 81 Άρ ρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού Άρ ρο 2 Νομο εσία Άρ ρο 3 Όρ ανα Άρ ρο 4 Τροποποίηση Κανονισμού Άρ ρο 5 Οικονομικό έτος Άρ ρο 6 Πόροι - Έσοδα Άρ ρο 7 Προϋπο ο ισμός Άρ ρο 8 Λο ιστικά Βι ία και Στοι εία Άρ ρο 9 Θεώρηση τ ν ο ιστικών ι ί ν και στοι εί ν Άρ ρο 10 Λο ιστικό Σ έδιο - Μη ανο ράφηση Άρ ρο 11 Έ κριση Δαπάνης / Εντο ή Π ηρ μής Άρ ρο 12 Π ηρ μές - ρηματικά εντά ματα Άρ ρο 13 Δικαιο ο ητικά Δαπανών Άρ ρο 14 Ταμείο Άρ ρο 15 Γραμμάτιο Είσπραξης Άρ ρο 16 Δε τία Συμψηφιστικών Ε ράφ ν Άρ ρο 17 Απο ο ισμός - οικονομικές καταστάσεις Άρ ρο 18 Εσ τερικός Έ ε ος Άρ ρο 19 Τακτικός έ ε ος - Εποπτικό Συμ ού ιο Άρ ρο 20 Εφαρμο ή Κανονισμού Κανονισμός Εποπτικού Συμ ου ίου Αντικείμενο του Κανονισμού Σύν εση - Εκ ο ή - Θητεία Εποπτικού Συμ ου ίου Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμ ου ίου Εκ ο ή Προέδρου και Αντιπροέδρου Αρμοδιότητες Προέδρου Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

6 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6.7 Υπο ρεώσεις Με ών Ε.Σ Σύ κ ηση Ε.Σ Πρόσκ ηση ια συνεδρίαση Απαρτία Διαδικασία Συνεδρίασης - Συζήτηση Αποφάσεις - Ψηφοφορίες Πρακτικά Συνεδρίασης Ανάκ ηση με ών Ερμηνεία του Κανονισμού Τροποποίηση του Κανονισμού Ευρετήριο 101

7 Κεφά αιο 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής Υπηρεσίας Περιεχόμενα ΟΕΥ Άρ ρο 1 Περιε όμενο του Ορ ανισμού Εσ τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).. 8 Άρ ρο 2 Όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Άρ ρο 3 Ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ Άρ ρο 4 Νομική υπηρεσία Άρ ρο 5 Γραφείο ειδικού συμ ού ου ή ειδικού συνερ άτη ή επιστημονικού συνερ άτη Άρ ρο 6 Διεύ υνση Άρ ρο 7 Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 8 Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποκεντρ μένα Γραφεία του Τμήματος Άρ ρο 9 Γραφείο Επικοιν νίας, Επιμόρφ σης και Διε νών Σ έσε ν Άρ ρο 10 Γραφείο Έρευνας Τε νο ο ίας και Ανάπτυξης Άρ ρο 11 Αρμοδιότητες Προϊσταμέν ν Τμημάτ ν Άρ ρο 12 Αρμοδιότητες Υπευ ύν ν Γραφεί ν Άρ ρο 13 Περι ραφές κα ηκόντ ν και διαδικασιών ειτουρ ίας Άρ ρο 14 Θέσεις τακτικού προσ πικού Κατη ορίες έσε ν και τυπικά προσόντα προσ πικού Ειδικές Θέσεις Θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσ πικού (ΕΕΠ) Θέσεις προσ πικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θέσεις προσ πικού Τε νο ο ικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Θέσεις προσ πικού Δευτερο ά μιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Θέσεις προσ πικού Υπο ρε τικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Άρ ρο 15 Προϊστάμενοι διοικητικών ενοτήτ ν Άρ ρο 16 Κατάταξη και κατανομή του προσ πικού Άρ ρο 17 Επο ιακό και Έκτακτο προσ πικό Άρ ρο 18 Συμ άσεις μίσ σης έρ ου Άρ ρο 19 Ερμηνεία - Μετα ο ή - Ισ ύς του Ορ ανισμού

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρ ρο 1 Περιε όμενο του Ορ ανισμού Εσ τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Στον παρόντα Ορ ανισμό κα ορίζονται: Η ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Περιφερειακής Έν σης Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν σε διοικητικές ενότητες. Οι αρμοδιότητες τ ν διοικητικών ενοτήτ ν. Οι αρμοδιότητες τ ν υπευ ύν ν τ ν διοικητικών ενοτήτ ν. Οι κατη ορίες, ο αρι μός τ ν έσε ν και τα απαραίτητα ειδικά τυπικά προσόντα του ανα καίου προσ πικού ια τη στε έ ση τ ν διοικητικών ενοτήτ ν. Άρ ρο 2 Όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Τα όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, η σύν εση και οι αρμοδιότητες τ ν οποί ν ορίζονται από το Π.Δ. 75/11, είναι: Η Γενική Συνέ ευση (ΓΣ) Το Διοικητικό Συμ ού ιο (ΔΣ) και οι Επιτροπές του Η Εκτε εστική Επιτροπή (ΕΕ) Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας Το Εποπτικό Συμ ού ιο Αποκεντρ μένα όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν είναι τα Τοπικά Παραρτήματα της Ζακύν ου, Κεφα ηνίας & Ι άκης και Λευκάδας, τα οποία ειτουρ ούν στα π αίσια αποφάσε ν του Διοικητικού Συμ ου ίου και της Γενικής Συνέ ευσης και μεριμνούν ια την επίτευξη του σκοπού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε επίπεδο νομού, κα ώς και ια την κα ύτερη συνερ ασία τ ν με ών της. Τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. είναι: Το Διοικητικό Συμ ού ιο Η Εκτε εστική Επιτροπή Ο Πρόεδρος του ΔΣ

9 ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. 9 Ο Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος εποπτεύει τη ειτουρ ία του Παραρτήματος, την άσκηση τ ν αρμοδιοτήτ ν που μετα ι άστηκαν στο Παράρτημα με απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και τη ειτουρ ία τ ν αποκεντρ μέν ν Γραφεί ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στο νομό. Άρ ρο 3 Ορ αν τική διάρ ρ ση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Οι διοικητικές ενότητες τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν αποτυπώνονται στο ορ ανό ραμμα του Σ ήματος 1.1 και είναι οι εξής: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ή ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟ- ΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η Διεύ υνση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν συ κροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφεία: ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στο π αίσιο τ ν δυο προη ούμεν ν Τμημάτ ν ειτουρ ούν αποκεντρ μένα Γραφεία που είναι ε κατεστημένα στις έδρες τ ν Περιφερειακών Ενοτήτ ν Ζακύν ου, Κεφα ηνίας Ι άκης και Λευκάδας και εξυπηρετούν τους Δήμους του νομού κα ώς και το Τοπικό Παράρτημα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στο Νομό. Η ειτουρ ία τ ν αποκεντρ μέν ν Γραφεί ν εποπτεύεται από τον Πρόεδρο του Τοπικού Παραρτήματος της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Σε υπηρεσιακό επίπεδο τα αποκεντρ μένα Γραφεία υπά ονται διοικητικά στα αντίστοι α Τμήματα της κεντρικής υπηρεσίας της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Έδρα του Γραφείου Έρευνας Τε νο ο ίας & Ανάπτυξης είναι η έδρα του Τοπικού Παραρτήματος Κεφα ηνίας και Ι άκης. Τα διαδο ικά υπηρεσιακά επίπεδα διοίκησης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν είναι: Α επίπεδο διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες της Διεύ υνσης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν.

10 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Β επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες τ ν προϊσταμέν ν τ ν Τμημάτ ν. Γ επίπεδο Διοίκησης: αναφέρεται στις αρμοδιότητες τ ν υπεύ υν ν Γραφεί ν. Διοικητικό. Συμ ού ιο Εκτε εστική Επιτροπή Θεματικές Επιτροπές του Δ.Σ. Πρόεδρος Εποπτικό Συμ ού ιο Γρ. ειδικού συμ ού ου ή συνερ άτη Νομική υπηρεσία Διεύ υνση Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού Τμήμα Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Γραφείο Επικοιν νίας, Επιμόρφ σης & Διε νών Σ έσε ν Γραφείο Έρευνας Τε νο ο ίας & Ανάπτυξης Γραφεία Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού σε επίπεδο νομού Γραφεία Διοικητικής / Οικονομικής Υποστήριξης σε επίπεδο νομού Τοπικά Παραρτήματα της Π.Ε.Δ. Σ ήμα 1.1: Ορ ανό ραμμα υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν

11 ΑΡΘΡΟ 4. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 11 Άρ ρο 4 Νομική υπηρεσία Το αντικείμενο της υπηρεσίας περι αμ άνει ειτουρ ίες: 1. Νομικής υποστήριξης τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 2. Νομικής υποστήριξης προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α α μού. 3. Νομικής - δικαστηριακής υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ς αυτοτε ούς φορέα. 4. Τήρησης νομικού αρ είου Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας είναι οι ακό ου ες: 1 Νομική υποστήριξη τ ν Ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν Συ κέντρ ση αιτημάτ ν τ ν Δήμ ν ια νομο ετικές α α ές. Προώ ησή τους στα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Διατύπ ση προτάσε ν ια τροπο ο ίες επί νομικών κειμέν ν ή διατύπ ση παρατηρήσε ν επί διατάξε ν σ εδί ν Νόμ ν που αφορούν στη Τοπική Αυτοδιοίκηση. Συστηματική παρακο ού ηση του ε νικού και ευρ παϊκού δικαίου που αφορά στην ΤΑ Α α μού. Επεξερ ασία προτάσε ν ια νομο ετικές διατάξεις Νομική τεκμηρί ση τ ν εμάτ ν της ημερήσιας διάταξης τ ν συνεδριάσε ν του ΔΣ και της ΕΕ Συνδρομή στην επεξερ ασία, την τε ική διατύπ ση και το νομότυπο τ ν αποφάσε ν τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και ιδιαίτερα εκείν ν που ρειάζονται νομική επεξερ ασία. Νομική υποστήριξη τ ν Επιτροπών του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 2 Νομική υποστήριξη τ ν φορέ ν της ΤΑ Α α μού. Η παρο ή π ηροφοριών και στοι εί ν προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σ ετικά με το νομο ετικό π αίσιο, τη νομο ο ία τ ν Δικαστηρί ν, το ευρ παϊκό δίκαιο και τη νομική ι ιο ραφία. Η παρο ή νομικών συμ ου ών και ν μοδοτήσε ν ια συ κεκριμένα ζητήματα, μετά από σ ετικό αίτημα συ κεκριμένου φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η παρο ή νομικής οή ειας στους δικη όρους που ειρίζονται υπο έσεις τ ν φορέ ν της ΤΑ Α α μού.

12 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η παρέμ αση ενώπιον τ ν πο ιτικών και διοικητικών δικαστηρί ν υπέρ τ ν Δήμ ν και τ ν ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αυτών, μετά από απόφαση τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, αν το αντικείμενο της διαφοράς επηρεάζει το ενικότερο συμφέρον της ΤΑ. 3 Νομική-δικαστηριακή υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε ζητήματα: Διαδικαστικής ειτουρ ίας τ ν ορ άν ν διοίκησης και τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Εσ τερικών κανονισμών ειτουρ ίας. Σύνταξης, ερμηνείας, νομικής παρακο ού ησης συμ άσε ν ερ ασίας και έρ ου. Σ έσε ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν με τις εποπτεύουσες αρ ές. Σ έσε ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν με τρίτα πρόσ πα, φυσικά ή νομικά κατά τις συνα α ές της με αυτά. 4 Τήρηση νομικού αρ είου Συ κέντρ ση τ ν Νόμ ν, Νομο ετικών Διατα μάτ ν, Προεδρικών Διατα μάτ ν, Υπουρ- ικών Αποφάσε ν κ π. που αφορούν στην ΤΑ. Ορ άν ση και ενημέρ ση νομικής ι ιο ήκης με ασικές εκδόσεις, με έτες, πρα ματείες ή άρ ρα σ ετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση που άπτονται νομικών εμάτ ν. Διασύνδεση της υπηρεσίας με Τράπεζες Νομικών π ηροφοριών και αξιοποίησή τους ια την άμεση ενημέρ ση ια τις α α ές της νομο εσίας Άρ ρο 5 Γραφείο ειδικού συμ ού ου ή ειδικού συνερ άτη ή επιστημονικού συνερ άτη Ο ειδικός σύμ ου ος ή ειδικός συνερ άτης ή επιστημονικός συνερ άτης παρέ ει συμ ου ευτικό έρ ο και διατυπώνει εξειδικευμένες νώμες, ραπτά ή προφορικά, ια το συ κεκριμένο τομέα δραστηριοτήτ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Το συμ ου ευτικό του έρ ο απευ ύνεται προς τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμ ού ιο και την Εκτε εστική Επιτροπή, ανά ο α με τις αρμοδιότητές του. Δεν έ ει αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και δεν παρεμ ά εται, κα οιονδήποτε τρόπο, στην ορ αν τική και α μο ο ική κ ίμακα, ούτε η έση του έ ει αντιστοι ία με τις έσεις της κ ίμακας αυτής. Υπόκειται απευ είας στην αρμοδιότητα του Προέδρου, ια την επικουρία του οποίου έ ει προσ ηφ εί, και είναι ανεξάρτητος από το ειδικό επιστημονικό προσ πικό ιδι τικού δικαίου

13 ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 13 που προσ αμ άνεται σε ορ ανικές έσεις της Έν σης, ια την εξυπηρέτηση διαρκών ανα κών της. Ειδικότερα, παρέ ει υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τε νικά έματα, που αφορούν ιδί ς στη διενέρ εια ερευνών, εκπόνηση με ετών, σύνταξη εκ έσε ν, υπο ο ή προτάσε ν ή ειση ήσε ν, επεξερ ασία και παρουσίαση στοι εί ν απαραίτητ ν ια την πρα μάτ ση τ ν σκοπών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Άρ ρο 6 Διεύ υνση Η Διεύ υνση τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ασκείται από το Διευ υντή ο οποίος ευ ύνεται έναντι τ ν ορ άν ν διοίκησης, ια την αποτε εσματική και αποδοτική ειτουρ ία τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, προ ραμματίζοντας, ορ ανώνοντας, συντονίζοντας και ε έ οντας τις δραστηριότητές τους έτσι ώστε να διασφα ίζεται η υποστήριξη τ ν ορ άν ν διοίκησης και η εκπ ήρ ση της αποστο ής της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Ειδικότερα ο Διευ υντής: Προΐσταται τ ν υπηρεσιών και ειση είται ια τα έματα προσ πικού της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στον Πρόεδρο. Ειση είται την ημερήσια διάταξη του ΔΣ και της ΕΕ στον Πρόεδρο. Συντάσσει και υπο ά ει στην ΕΕ, τον προϋπο ο ισμό και τον απο ο ισμό Εσόδ ν και Εξόδ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν κα ώς και το πρό ραμμα δράσης τ ν υπηρεσιών. Μεριμνά ια την προετοιμασία τ ν κά ε φύσης ειση ήσε ν επιτε ικής υποστήριξης τ ν υπηρεσιών που αφορούν σε διερευνήσεις (ενα ακτικές ύσεις) ια τη διαμόρφ ση στό- ν, έσε ν, προτάσε ν, με οδο ο ίας, πο ιτικών δράσης, προ ραμμάτ ν δράσης και ενικά εμάτ ν ια τα οποία πρόκειται να ηφ ούν αποφάσεις από τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συ κεντρώνει από τις υπηρεσίες της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν τα έματα ια τα οποία ζητείται από τους φορείς της Τ.Α. η κά ε φύσης υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, κα ώς και τις σ ετικές ειση ήσεις τ ν υπηρεσιών και ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ, ειση ούμενος τη με οδο ο ία και τις ανα καίες ενέρ ειες ια την παρο ή υποστήριξης. Μεριμνά ια την εκτέ εση τ ν κά ε φύσης αποφάσε ν τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συντονίζει τις δραστηριότητες τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν κατά τρόπο ώστε να υ οποιούνται αποτε εσματικά και αποδοτικά το πρό ραμμα δράσης ή οι συ- κεκριμένες αποφάσεις και εντο ές τ ν ορ άν ν διοίκησης. Μεριμνά ια την ετοιμασία του ετήσιου απο ο ισμού της δράσης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ. Ειση είται την τροποποίηση του προ ράμματος δράσης όταν το ε ρεί απαραίτητο ανά- ο α με την εξέ ιξή τους ή/και με άση τις μετα ο ές τ ν αντικειμενικών συν ηκών.

14 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ενημερώνει την ΕΕ και το ΔΣ ια την πορεία υ οποίησης του ε κεκριμένου προ ράμματος δράσης και ενικά ια την εκτέ εση τ ν αποφάσεών τους. Μέριμνα ια την ουσιαστική επίτευξη τ ν σκοπών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συμμετέ ει σε ενέρ ειες και αμ άνει μέτρα που προ ά ουν ενικώς και ε τιώνουν την εικόνα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και προ ούν την ανάπτυξη τ ν ερ ασιών της. Μεριμνά ια την έ καιρη ετοιμασία, συ κέντρ ση και υπο ο ή στον Πρόεδρο του ΔΣ, στο Γενικό Γραμματέα και στην ΕΕ τ ν κά ε φύσης ε ράφ ν που πρέπει να υπο ράφονται από τα όρ ανα αυτά. Μεριμνά ια τη σύνταξη / μετα ο ή τ ν κά ε φύσης κανονισμών που ρυ μίζουν τη δομή, στε έ ση και ειτουρ ία τ ν υπηρεσιών και τους υπο ά ει ια έ κριση στην ΕΕ και στο Δ.Σ.. Παρακο ου εί την εφαρμο ή τ ν προη ούμεν ν ε κεκριμέν ν κανονισμών. Μεριμνά ια τη διευκό υνση του έρ ου του Εποπτικού συμ ου ίου με την παρο ή τ ν ανα καί ν παραστατικών, ε ράφ ν, στοι εί ν, ι ί ν και δικαιο ο ητικών από το αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να διενερ η εί ο έ ε ος της οικονομικής δια είρισης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Συμμετέ ει μαζί με τον Υπεύ υνο του Τμήματος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στις συνεδριάσεις του Εποπτικού συμ ου ίου (όταν υπάρ- ει σ ετική πρόσκ ηση) ια την παρο ή στοι εί ν, διευκρινήσε ν και π ηροφοριών σ ετικά με την εξεταζόμενη περίοδο οικονομικής δια είρισης. Ε έ ει την τήρηση του ραρίου ερ ασίας και ε κρίνει τη ορή ηση αδειών στο προσ πικό και τη μετακίνηση τ ν υπα ή ν ια εκτέ εση υπηρεσίας. Μεριμνά ια την αξιο ό ηση, την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τ ν νώσε ν, τ ν ικανοτήτ ν και τ ν εμπειριών τ ν υπα ή ν κα ώς και ια την διαμόρφ ση κ ίματος κα ών ερ ασιακών σ έσε ν. Συ κροτεί τις κατά η ες διατμηματικές ομάδες έρ ου ια τις ανά κες έρ ν / ερ- ασιών που απαιτούν αξιοποίηση προσ πικού από ό ες τις διοικητικές ενότητες και ορίζει τον Υπεύ υνο έρ ου. Στις ομάδες έρ ου μπορεί να συμμετέ ουν και εξ τερικοί συνερ άτες της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Διενερ εί περιοδικές συ κεντρώσεις τ ν προϊστάμεν ν τ ν διοικητικών ενοτήτ ν με αντικείμενο την αντα α ή απόψε ν, την α η οενημέρ ση, τον συντονισμό τ ν ενερ- ειών, την επισήμανση και την αντιμετώπιση προ ημάτ ν, τη ε τί ση της ποιότητας τ ν παρε όμεν ν υπηρεσιών κ. π. Ασκεί κά ε ά η αρμοδιότητα που του ανατί εται από τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ή προ έπεται από τους Κανονισμούς.

15 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 15 Άρ ρο 7 Τμήμα Ανάπτυξης και Προ ραμματισμού 7.1 Θεματικά αντικείμενα του Τμήματος Το αντικείμενο του Τμήματος περι αμ άνει την επιστημονική / τε νική υποστήριξη τ ν φορέ ν της πρ το ά μιας ΤΑ Α Βα μού της Περιφέρειας και τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν, σε έματα περιφερειακής / τοπικής ανάπτυξης, αναπτυξιακού προ ραμματισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το Τμήμα υποστηρίζει τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν (ΔΣ, ΕΕ, Πρόεδρο), τις εματικές Επιτροπές του ΔΣ και τους Εκπροσώπους της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν κα ώς και τους Δήμους μέ η της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν στα ακό ου α εματικά αντικείμενα. 1 Θέματα Τε νικών υποδομών, Πο εοδομίας και Περι ά οντος Θέματα Τε νικών υποδομών Θέματα Μεταφορών / Κυκ οφορίας / Συ κοιν νιών Θέματα Χ ροταξίας / Πο εοδομίας Θέματα Προστασίας του φυσικού και δομημένου περι ά οντος / Ενέρ ειας / Φυσικών πόρ ν Θέματα Δια είρισης στερεών και υ ρών απο ήτ ν Θέματα Ποιότητας ζ ής Θέματα Ασφά ειας και προστασίας τ ν πο ιτών από φυσικές καταστροφές 2 Θέματα Κοιν νικής πο ιτικής Θέματα Κοιν νικής πο ιτικής Θέματα Υ είας / Πρόνοιας Θέματα Ισότητας 3 Θέματα Α ητισμού - Πο ιτισμού - Νεο αίας - Παιδείας Θέματα Α ητισμού - Πο ιτισμού Θέματα Νεο αίας Θέματα Εκπαίδευσης - Δια ίου μά ησης

16 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 4 Θέματα Οικονομικής Ανάπτυξης και Απασ ό ησης Θέματα Α ροτικής ανάπτυξης Θέματα Τουρισμού Θέματα Υποστήριξης Μικρομεσαί ν επι ειρήσε ν Θέματα Προώ ησης της απασ ό ησης 5 Θέματα Οικονομικών της ΤΑ Α Βα μού Θέματα διάρ ρ σης τ ν Οικονομικών της Τ.Α. (ίδιοι πόροι, κρατικές επι ορη ήσεις, διακρατικά προ ράμματα κ π) Θέματα κατανομής επι ορη ήσε ν στους Δήμους από κεντρικούς φορείς (ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ειδικά αναπτυξιακά προ ράμματα κ π) Θέματα οικονομικής διοίκησης και δια είρισης τ ν φορέ ν της ΤΑ (π εφαρμο ή με όδ ν αύξησης τ ν εσόδ ν και περιορισμού τ ν δαπανών, εφαρμο ή με όδ ν είσπραξης ίδι ν εσόδ ν) Θέματα οικονομικού ε έ ου τ ν Δήμ ν. Συστηματική παρακο ού ηση τ ν πη ών ρηματοδότησης που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση και τ ν δυνατοτήτ ν ια νέες πη ές ρηματοδότησης τ ν Δήμ ν. 6 Θέματα συ κρότησης και ειτουρ ίας νέ ν εσμών στο ώρο της ΤΑ Α Βα μού Θεσμοί προώ ησης της τοπικής ανάπτυξης (Δίκτυα και Εταιρικές σ έσεις, Αναπτυξιακές συμπράξεις, Αναπτυξιακές εταιρίες, Υπηρεσίες προ ραμματισμού και ανάπτυξης τ ν Δήμ ν) Θεσμοί διαδημοτικής συνερ ασίας, Θεσμοί εξυπηρέτησης του πο ίτη. Θεσμοί συμμετο ής και ανα ά μισης της τοπικής δημοκρατίας. Θεσμοί κοιν νικής α η ε ύης και κοιν νικού ε έ ου. 7 Θέματα ορ άν σης, ειτουρ ίας και διοίκησης τ ν φορέ ν της ΤΑ Α Βα μού Θέματα ειτουρ ίας τ ν αιρετών ορ άν ν και τ ν ορ άν ν διοίκησης τ ν φορέ ν της ΤΑ

17 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 17 Θέματα ορ άν σης υπηρεσιών, σύνταξης Ορ ανισμών εσ τερικής υπηρεσίας και Κανονισμών ειτουρ ίας τ ν δημοτικών υπηρεσιών και τ ν αιρετών ορ άν ν, τ ν ΝΠΔΔ, τ ν Συνδέσμ ν και ά ν δομών διαδημοτικής συνερ ασίας κα ώς και τ ν δημοτικών επι ειρήσε ν. Θέματα μεσο ρόνιου και ετήσιου επι ειρησιακού προ ραμματισμού και διοίκησης με ρήση στό ν Θέματα παρακο ού ησης της ειτουρ ίας τ ν Δήμ ν με δείκτες αποτε εσματικότητας και αποδοτικότητας Θέματα ανασ εδιασμού τ ν διαδικασιών ειτουρ ίας, με σκοπό την ικανοποίηση του δημότη, τη μεί ση της ραφειοκρατίας και την ε τί ση της αποδοτικότητας Θέματα διασφά ισης της ποιότητας τ ν δημοτικών υπηρεσιών και διοίκησης ο ικής ποιότητας. Θέματα μέτρησης της ικανοποίησης και δια είρισης τ ν παραπόν ν τ ν πο ιτών Θέματα κτιριακών ε καταστάσε ν και εξοπ ισμού τ ν Δήμ ν Θέματα συ κρότησης νέ ν δημοτικών υπηρεσιών (Με έτες σκοπιμότητας, ι σιμότητας, έρευνες ανα κών, σ εδιασμός διαδικασιών ειτουρ ίας κ π). 8 Θέματα προσ πικού της Τ.Α. Α Βα μού Προσ ήψεις / μονιμοποιήσεις / μετατάξεις προσ πικού, προ ραμματισμός προσ ήψε ν. Συν ήκες ερ ασίας και έματα υ είας και ασφά ειας. Επιμόρφ ση και ανάπτυξη τ ν ερ αζομέν ν. Κίνητρα. 9 Θέματα καταστατικής έσης τ ν αιρετών της Τ.Α. Α Βα μού Αποζημιώσεις - Χορη ίες. Υπο ρεώσεις και δικαιώματα. Κυρώσεις. Επιμόρφ ση.

18 18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 Θέματα αξιοποίησης της π ηροφορικής και τ ν τη επικοιν νιών από τους φορείς της Τ.Α. Ορ άν ση υπηρεσιών π ηροφορικής. Η εκτρονική δικτύ ση τ ν Δήμ ν. Σ εδιασμός ο οκ ηρ μέν ν π ηροφοριακών συστημάτ ν τ ν Δήμ ν, επι ο ή και προμή εια του κατά η ου εξοπ ισμού σε ο ισμικό και υ ικό. Επιμόρφ ση του αν ρώπινου δυναμικού στη ρήση Η/Υ. Αξιοποίηση τ ν δυνατοτήτ ν της η εκτρονικής διακυ έρνησης (e-government) και τ ν ευκαιριών στο π αίσιο τ ν διαδικασιών ανάπτυξης της Κοιν νίας της π ηροφορίας. 7.2 Αρμοδιότητες του Τμήματος Για τα προη ούμενα εματικά αντικείμενα το Τμήμα έ ει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Παρακο ού ηση της κατάστασης και συ κέντρ ση στοι εί ν και π ηροφοριών στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος. 2. Διερεύνηση ανα κών και δυνατοτήτ ν τ ν φορέ ν της ΤΑ Α Βα μού. 3. Υποστήριξη του έρ ου τ ν ορ άν ν διοίκησης, τ ν εματικών επιτροπών του ΔΣ και τ ν εκπροσώπ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 4. Υποστήριξη στο σ εδιασμό αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν και προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης της ΤΑ / Υποστήριξη της συμμετο ής τ ν Δήμ ν και της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε συ ρηματοδοτούμενα και διακρατικά προ ράμματα και πρ το ου ίες. 5. Ανάπτυξη τ ν συνερ ασιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν με ά ους φορείς και μεταξύ τ ν φορέ ν της ΤΑ Α Βα μού. 6. Σύνταξη προδια ραφών και επί εψη της εκπόνησης ερευνών, με ετών και προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης τ ν Δήμ ν. 7. Ενημέρ ση / Π ηροφόρηση / Παρο ή συμ ου ών στους φορείς της ΤΑ Α Βα μού. 8. Τεκμηρί ση / Βι ιο ήκη. 9. Υποστήριξη της ορ άν σης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. 10. Υποστήριξη της μη ανορ άν σης τ ν υπηρεσιών της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακό ου ες:

19 ΑΡΘΡΟ 7. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 19 1 Παρακο ού ηση της υφιστάμενης κατάστασης και συ κέντρ ση στοι- εί ν και π ηροφοριών στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος Συνε ής μέριμνα ια τη συ κέντρ ση και αξιο ό ηση στοι εί ν και π ηροφοριών που σ ετίζονται με την υφιστάμενη κατάσταση, τα προ ήματα, τις ανά κες και τις δυνατότητες τ ν φορέ ν της ΤΑ, στα εματικά αντικείμενα του Τμήματος. Συ κέντρ ση π ηροφοριών από το εξ τερικό περι ά ον που ενδιαφέρουν την ΤΑ π.. π αίσια του ε νικού, περιφερειακού και νομαρ ιακού προ ραμματισμού, αποφάσεις Ευρ παϊκών ορ άν ν, ευρ παϊκές πο ιτικές και Ευρ παϊκά προ ράμματα, ρηματοδοτήσεις, δημόσιες πο ιτικές, κατευ ύνσεις της ΚΕΔΕ, προ ράμματα δράσης της ΕΕΤΑΑ κ π Συστηματική παρακο ού ηση τ ν νομο ετικών ερ ασιών της Βου ής και τ ν αποφάσε ν τ ν Υπουρ εί ν και τ ν δημόσι ν ορ ανισμών που αφορούν στην ΤΑ. Συνε ής μέριμνα ια τη συ κέντρ ση ερευνών, με ετών και σ εδί ν που παρά ονται και διατί ενται από ά ους φορείς και αφορούν στα ενδιαφέροντα τ ν Δήμ ν της Περιφέρειας (π.. αναπτυξιακές με έτες, με έτες ορ άν σης, ειδικές επιστημονικές έρευνες, στρατη ικά σ έδια, επι ειρησιακά προ ράμματα κ π). 2 Διερεύνηση ανα κών και δυνατοτήτ ν τ ν φορέ ν της Τ.Α. Α Βα μού Διερεύνηση τ ν ανα κών τ ν φορέ ν της Τ.Α. Α Βα μού της Περιφέρειας και εισή- ηση εμάτ ν επί τ ν οποί ν είναι ανα καίο να ηφ ούν αποφάσεις από τα όρ ανα της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Κατα ραφή αιτημάτ ν, επιδιώξε ν και προτάσε ν με έρευνες ανα κών, ορ άν ση συναντήσε ν, επισκέψε ν και επαφών με τους φορείς της ΤΑ ή εκπροσώπους τους. Επισήμανση προ ημάτ ν, διερεύνηση αιτί ν, ανά υση δυνατοτήτ ν και προοπτικών τ ν φορέ ν της Τ.Α. Α Βα μού Αξιο ό ηση τ ν πο ιτικών της Κεντρικής διοίκησης και τ ν Ευρ παϊκών πο ιτικών που αφορούν στη ΤΑ και διατύπ ση προτάσε ν ε τί σης της αποτε εσματικότητάς τους προς όφε ος τ ν φορέ ν της ΤΑ. 3 Υποστήριξη του έρ ου τ ν ορ άν ν διοίκησης, τ ν εματικών επιτροπών και τ ν εκπροσώπ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν. Παρο ή επιστημονικής / συμ ου ευτικής υποστήριξης ια την τεκμηρί ση τ ν έσε ν τ ν ορ άν ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ια το σ εδιασμό και τη προώ ηση πο ιτικών ια τους φορείς της ΤΑ Α Βα μού της Περιφέρειας Ιονί ν Νήσ ν. Εισή ηση προς τα όρ ανα διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ενα ακτικών ύσε ν και σ εδί ν παρέμ ασης με εκτίμηση τ ν ετικών και αρνητικών επιπτώσε ν τ ν προτεινόμεν ν παρεμ άσε ν.

20 20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επεξερ ασία και ο οκ ήρ ση με επτομερειακές ανα ύσεις του σ εδιασμού τ ν επι- ε μέν ν από τα όρ ανα πο ιτικών. Παρακο ού ηση της εφαρμο ής τ ν αποφάσε ν τ ν ορ άν ν και αξιο ό ηση τ ν αποτε εσμάτ ν. Ετοιμασία σ εδί ν ειση ήσε ν τ ν ορ άν ν διοίκησης της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε συνέδρια, ημερίδες κ π. Επεξερ ασία προτάσε ν επί νομοσ εδί ν που αφορούν στο εματικό αντικείμενο του Τμήματος σε συνερ ασία με τη Νομική υπηρεσία. Υποστήριξη του έρ ου τ ν επιτροπών που συστήνει το ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν ια την με έτη και επεξερ ασία εμάτ ν που αφορούν στο Τμήμα. Συνε ής υποστήριξη, παρο ή π ηροφοριών και ενημέρ ση τ ν εκπροσώπ ν της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε έματα που αφορούν στο Τμήμα. Τήρηση ειδικού αρ είου ια τις υπο έσεις ια τις οποίες ζητείται από τους φορείς της Τ.Α. η κά ε φύσης υποστήριξη της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν και εισή ηση ια τον προ- ραμματισμό τ ν ενερ ειών που συνεπά εται η παρο ή της υποστήριξης αυτής. 4 Υποστήριξη στο σ εδιασμό / υ οποίηση αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν και προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης της ΤΑ / Υποστήριξη της συμμετο ής τ ν Δήμ ν και της Π.Ε.Δ. Ιονί ν Νήσ ν σε συ ρηματοδοτούμενα και διακρατικά προ ράμματα και πρ το ου ίες. Η επιστημονική υποστήριξη της συμμετο ής τ ν εκπροσώπ ν της ΤΑ στις διαδικασίες του αναπτυξιακού προ ραμματισμού στην Περιφέρεια. Η συ κέντρ ση π ηροφοριών ια τις δυνατές πη ές ρηματοδότησης αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν τ ν Δήμ ν (Κοινοτικά Προ ράμματα, Ε νικά Προ ράμματα, Διακρατικά Προ ράμματα, κ..π.). Η παρο ή συμ ου ών ια την αξιοποίηση τ ν πη ών ρηματοδότησης και ια την υπο ο ή προτάσε ν συμμετο ής τ ν Δήμ ν στα προη ούμενα προ ράμματα. Η τε νική υποστήριξη της υ οποίησης ειδικών αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν της ΤΑ και συ ο ικών προ ραμμάτ ν υποστήριξης της ΤΑ από την Κεντρική διοίκηση ή την ΚΕΔΕ (π προ ράμματα ορ άν σης, μη ανορ άν σης, επιμόρφ σης). Η παρακο ού ηση και αξιο ό ηση της υ οποίησης τ ν αναπτυξιακών προ ραμμάτ ν και τ ν προ ραμμάτ ν συ ο ικής υποστήριξης τ ν Δήμ ν. Διατύπ ση προτάσε ν ανα εώρησής τους ή ε τί σης της διαδικασίας σ εδιασμού και εφαρμο ής τους. Η παρακο ού ηση τ ν προσκ ήσε ν από την Ευρ παϊκή Έν ση και τις δια ειριστικές αρ ές ια εκτέ εση προ ραμμάτ ν από την Τ.Α. και η ενημέρ ση τ ν Δήμ ν ια τις προσκ ήσεις αυτές. Η διαμόρφ ση, σε συνερ ασία με ά ους φορείς της Περιφέρειας, της ώρας ή ά ν ρών της Ευρώπης, προτάσε ν που αφορούν καινοτόμους δράσεις, συνερ ασίες κ..π. και υπο ο ή τους στην Ευρ παϊκή Έν ση ια έ κριση και ρηματοδότηση.

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών. Διπ ματική Ερ ασία

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών. Διπ ματική Ερ ασία Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Με έτη και Υ οποίηση Α ορί μ ν ια Βιο ο ικές Εφαρμο ές σε MapReduce Περι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ Ρομποτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Τε νο ο ίας Π ηροφορικής και Υπο ο ιστών Ερ α είο Αυτοματοποιημένης Εξερεύνησης Απόδοσης - Επιφάνειας Υ ικού - Ισ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων

Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013 Ο.Ε.Υ. δημόσιων φορέων Αξιολόγηση -αναδιοργάνωση δομών Δήμων Τάσος Σαπουνάκης Οικονομολόγος, Σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης Θεσμικό πλαίσιο Ν. 4024/2011 Ν. 4057/2012 πειθαρχικό δίκαιο Ν. 4093/2012 Ν. 4172/2013 Ν. 4178/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης

Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ανάπτυξη Συστήματος Συστάσε ν Συνερ ατικής Διή ησης με ρήση Ιεραρ ικών Α ορί μ ν Κατάταξης της Μαριάννας Κουνέ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ- ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Για τη Συμμετοχή σε Δράση με Αντικείμενο «Επιταγή Εισόδου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής

Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Ε νικό Μετσό ιο Πο υτε νείο Σ ο ή Η εκτρο ό ν Μη ανικών και Μη ανικών Υπο ο ιστών Τομέας Επικοιν νιών, Η εκτρονικής και Συστημάτ ν Π ηροφορικής Υ οποίηση Εικονικού Μετα έα ια Εφαρμο ές του Ίντερνετ του

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 80 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων w w w. p e d - i n. g r Ν. Θεοτόκη 154, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα Τηλ: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info (at) ped-in.gr Εισήγηση για τη συνεδρίαση στις 10-10-2012 του Δ.Σ. της ΠΕΔ Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3932, 10/12/2004 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ. H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗ) ΝΟΜΟΣ H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοιμητηρίων (Ταφή και Εκταφή) Νόμος του 2004. ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση

Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση Η Αρ ιτεκτονική αναφοράς Μα ησιακών Χώρ ν CROP - Μια πρώτη προσέ ιση Τε νική Έκ εση ια την εκπ ήρ ση της διατρι ής με τίτ ο Οντο ο ίες και Λο ική Παρα ή με Εφαρμο ές σε Υπηρεσίες Μά ησης στο Σημασιο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η κ άσση L A TEX dithesis

Η κ άσση L A TEX dithesis ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η κ άσση L A TEX dithesis Ι άννης Π. Μαντζουράτος Επι έπ ν: Α έξης Δε ής, Κα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Η οργάνωση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Περίγραμμα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική Διεύθυνση: Διεύθυνση: Τμήμα: Άμεσα Προϊστάμενος (τίτλος): Άμεσα Υφιστάμενοι (τίτλοι): Τίτλος θέσης: Κλάδος / Ειδικότητα: Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 05/17-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/7-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 9-05/7-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γραφείο Τύπου Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ GENERAL HOSPITAL OF NAOUSSA ATRION HEALTH ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-Α95 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοζάνη 04 / 06 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 3225 - Ταχ. Δ/νση : ΖΕΠ Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 50100 Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Λουϊζα Ε. Κούτλου Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνο : (24613) - 50900-2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-82920 FAX: 0841-82920 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ

Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπής Μοριοδότησης ΠΑΣΥΝΜ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ CYPRUS NURSES AND MIDWIVES ASSOCIATION Ταγματάρχου Πουλίου, 1 Διαμ. 101, 1101 Λευκωσία, Τ. Θ. 24015 Κύπρος Τηλ : + 357 22 771994 Φαξ : +357 22 771989 Email: cy.n.a@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι Αμπελόκηποι 10-10-2013 Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση και υποστήριξη γυναικών για τη συμμετοχή τους στην εμπορική επιχειρηματικότητα και τον εμπορικό συνδικαλισμό» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ. Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς. Προεδρικό Διάταγμα

Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ. Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς. Προεδρικό Διάταγμα Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ Kοινή Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ με άλλους Υπουργούς Προεδρικό Διάταγμα Άρθρο Περιγραφή Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 Σεπ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10 Ιαν-11 Φεβ-11 Μαρ-11 Απρ-11 Μαϊ-11 Ιουν-11 Ιουν-12 Ιουλ-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015. προσωπικού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015. προσωπικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα εκ του αριθμ. 4/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συμβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης 62α /2015 ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιστική Έκθεση.Σ.

Απολογιστική Έκθεση.Σ. ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Απολογιστική Έκθεση.Σ. 2009-2011 7 Απριλίου 2011 Περιεχόµενα ιοικητικός Απολογισµός Συµµετοχή σε Προγράµµατα Θέµατα Επικοινωνίας Θεσµικά Θέµατα Εξελίξεις στην Αγορά Οικονοµικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ«ΔΑΦΝΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Ανοίγοντας το Δρόμο για τη Συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στιςεταιρείεςενέργειας: Σύμφωναμετοννόμο3852/2010 οιδήμοιδενεπιτρέπεταινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα