340 τη , σ. 1).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "340 τη 11. 12. 1997, σ. 1)."

Transcript

1 L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια ( ) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη για την δρυση τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα, και ιδ ω το ρθρο 235, την πρ ταση τη Επιτροπ, τη γν µη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου ( 1 ), τη γν µη τη Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ ( 2 ), τη γν µη τη Επιτροπ των Περιφερει ν ( 3 ), Εκτιµ ντα : (1) τι, για λ γου ανταγωνιστικ τητα των κοινοτικ ν επιχειρ σεων, ασφ λεια του εφοδιασµο και προστασ α του περιβ λλοντο, τα ενεργειακ θ µατα πρ πει να αποτελο ν σηµαντικ στοιχε ο των διεθν ν δραστηριοτ των τη Κοιν τητα (2) τι η προσχ ρηση τη Κοιν τητα στη συνθ κη για τον Χ ρτη Εν ργεια και στη σ µβαση πλα σιο των Ηνωµ νων Εθν ν για τι κλιµατικ µεταβολ συνεπ γεται τι η Κοιν τητα δεσµε εται να συνεχ σει διεθν συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (3) τι, στα συµπερ σµατα του Συµβουλ ου τη 18η Νοεµβρ ου 1992 σχετικ µε τι κατευθυντ ριε γραµ- µ για τη συνεργασ α µε τι αναπτυσσ µενε χ ρε, µε στ χο την καθαρ και αποδοτικ ενεργειακ τεχνολογ α, τον ζεται τι ο ουσιαστικ στ χο τη συνεργασ α στον ενεργειακ τοµ α µε λε τι αναπτυσσ µενε χ ρε ε ναι η εφαρµογ αποτελεσµατικ ν ενεργειακ ν πολιτικ ν (4) τι, πω τον ζεται στο ψ φισµα του Συµβουλ ου, τη 8η Ιουλ ου 1996, σχετικ µε τη Λευκ Β βλο «Μια ενεργειακ πολιτικ για την Ευρωπαϊκ Ένωση» ( 4 ), οι εξελ ξει στον ενεργειακ τοµ α στην Κοιν τητα επηρε ζονται λο και περισσ τερο απ εξωτερικ εξελ ξει και, εποµ νω, πρ πει να καταβληθο ν προσπ θειε στε η Κοιν τητα να αναπτ ξει µια συνεκτικ και συνεπ προσ γγιση των ενεργειακ ν θεµ των µε τι τρ τε χ ρε (5) τι η Κοιν τητα συµµετ χει σε διεθνε δραστηρι τητε στον ενεργειακ τοµ α στο πλα σιο διαφ ρων προγραµµ των τι, για να εξασφαλιστε η συν πεια των δραστηριοτ των αυτ ν, θα πρ πει να ενισχυθε ο συντονισµ του (6) τι, προκειµ νου να διασφαλισθε τι η κοινοτικ βο θεια χρησιµοποιε ται αποτελεσµατικ και αποφε γεται επικ λυψη των εργασι ν, η Επιτροπ θα εξασφαλ ζει τι τα σχ δια υπ κεινται σε διεξοδικ εκ των προτ ρων αξιολ γηση τι η Επιτροπ θα παρακολουθε και θα αξιολογε συστηµατικ την πρ οδο και τα αποτελ σµατα των υποστηριζ µενων σχεδ ων (7) τι θα πρ πει να ενισχυθε ο συντονισµ των κοινοτικ ν µ σων που προβλ πουν διεθν δρ ση στον ενεργειακ τοµ α και λλων οµοειδ ν διεθν ν προγραµµ των (8) τι οι κ ριοι στ χοι του παρ ντο προγρ µµατο, λ γω του ευρ τατου πεδ ου του, µπορο ν να επιτευχθο ν καλ τερα σε κοινοτικ επ πεδο (9) τι ε ναι αν γκη να θεσπιστε ειδικ νοµικ µ σο για τι δραστηρι τητε διεθνο συνεργασ α τη Κοιν τητα στον τοµ α τη ενεργειακ πολιτικ (10) τι, θα πρ πει, συνεπ, να προβλεφθε στο πολυετ πρ γραµµα πλα σιο για δρ σει στον τοµ α τη εν ργεια ( ), το οπο ο υιοθετ θηκε µε την απ φαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατ µ ( 5 ), ειδικ πρ γραµµα για την εν σχυση τη διεθνο συνεργασ α στον ενεργειακ τοµ α τι το εν λ γω ειδικ πρ γραµµα θα αντικαταστ σει τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 701/97 του Συµβουλ ου, τη 14η Απριλ ου 1997, για τη θ σπιση προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον ενεργειακ τοµ α πρ γραµµα SYNERGY ( 6 ), (11) τι, σ µφωνα µε το ψ φισµα τη 8η Ιουλ ου 1996, οι πολιτικ και εµπορικ σχ σει αποτελο ν ουσι δει συνιστ σε τη ενεργειακ πολιτικ και, κατ συν πεια, οι δρ σει τη Κοιν τητα για τη διεθν συνεργασ α στον ενεργειακ τοµ α θα πρ πει να ενσωµατωθο ν αποτελεσµατικ τερα στην λη εξωτερικ πολιτικ τη (12) τι η συνεργασ α στον ενεργειακ τοµ α β σει του παρ ντο προγρ µµατο, θα πρ πει να αποσκοπε στη βελτ ωση τη ανταγωνιστικ τητα των κοινοτικ ν επιχειρ σεων, την α ξηση τη ασφ λεια του ( 1 )ΕΕC 328 τη ( 5 ) Βλ πε σελ δα 16 τη παρο σα Επ σηµη Εφηµερ δα. ( 2 )ΕΕC 214 τη , σ. 44. ( 6 )ΕΕL 104 τη , σ. 1 κανονισµ πω τροποποι θηκε ( 3 )ΕΕC 315 τη , σ. 1. ( 4 )ΕΕC 224 τη , σ. 1. απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2598/97 (ΕΕ L 351 τη , σ. 16).

2 L 7/24 EL εφοδιασµο, την προαγωγ τη βι σιµη αν πτυξη και τη βελτ ωση τη αποτελεσµατικ χρ ση τη εν ργεια τι η συνεργασ α αυτ µπορε να υλοποιηθε µε την πρ βλεψη συνεργασ α και συγχρηµατοδ τηση ργων (13) τι η συνεργασ α αυτ θα πρ πει να βασ ζεται σε ενδεικτικ πρ γραµµα και µπορε να αποτελε αντικε µενο συµφωνι ν µε τα ενδιαφερ µενα κρ τη µε διεθν δ κτυα κ ντρων µελετ ν και ερευν ν (14) τι, αφο η εν λ γω συνεργασ α ε ναι εξωτερικ συνεργασ α, δι πεται απ τι ειδικ διατ ξει του τ τλου ΙΧ του δηµοσιονοµικο κανονισµο, τη 21η εκεµβρ ου 1977, που εφαρµ ζεται στο γενικ προϋπολογισµ των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των ( 1 ) (15) τι η παρο σα απ φαση περιλαµβ νει ποσ δηµοσιονοµικ αναφορ, κατ την ννοια του σηµε ου 2 τη δ λωση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλ ου, του Συµβουλ ου και τη Επιτροπ τη 6η Μαρτ ου 1995 ( 2 ), για λη τη δι ρκεια του παρ ντο προγρ µ- µατο, χωρ να θ γονται οι εξουσ ε τη αρµ δια για τον προϋπολογισµ αρχ πω ορ ζονται στη συνθ κη τι θα πρ πει να ληφθε υπ ψη το γεγον τι θα διεξαχθε διαπραγµ τευση για ν ε δηµοσιονοµικ προοπτικ κατ τη δι ρκεια του παρ ντο προγρ µµατο (16) τι η συνθ κη δεν προβλ πει λλε εξουσ ε για την κδοση τη παρο σα απ φαση, εκτ εκε νων του ρθρου 235, ΕΚ Ι ΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΑΣΗ: ρθρο 1 1. Β σει του πολυετο προγρ µµατο -πλαισ ου για δρ σει στον τοµ α τη εν ργεια, εφαρµ ζεται απ την Κοιν τητα για την περ οδο , ειδικ πρ γραµµα εν σχυση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια, καλο µ νο στο εξ «πρ γραµµα SYNERGY». 2. Επιπροσθ τω των στ χων προτεραι τητα που αναφ ρονται στο ρθρο 1 παρ γραφο 2 τη απ φαση 1999/ 21/ΕΚ, Ευρατ µ, οι στ χοι του προγρ µµατο SYNERGY ε ναι: η παροχ αρωγ σε τρ τε χ ρε για τον καθορισµ, τη διατ πωση και την εφαρµογ ενεργειακ πολιτικ, η προ θηση τη βιοµηχανικ συνεργασ α µεταξ τη Κοιν τητα και των τρ των χωρ ν στον ενεργειακ τοµ α. ρθρο 2 1. Το ποσ τη δηµοσιονοµικ αναφορ για την εφαρ- µογ του προγρ µµατο SYNERGY ε ναι 15 εκατοµµ ρια Ecu. Απ το ποσ αυτ, 6 εκατοµµ ρια Ecu προορ ζονται για την περ οδο 1998 ω ( 1 )ΕΕL 356 τη , σ. 1 κανονισµ πω τροποποι- θηκε τελευτα α απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2444/97 (ΕΕ L 340 τη , σ. 1). ( 2 )ΕΕC 102 τη , σ. 4. Το ποσ τη δηµοσιονοµικ αναφορ για την περ οδο 2000 ω 2002 θα επανεξετασθε ε ν το ποσ των 9 εκατοµ- µυρ ων Ecu δεν ε ναι σ µφωνο µε τι δηµοσιονοµικ προοπτικ για την περ οδο αυτ. 2. Οι ετ σιε πιστ σει εγκρ νονται απ την αρµ δια για τον προϋπολογισµ αρχ, εντ των ορ ων των δηµοσιονο- µικ ν προοπτικ ν. ρθρο 3 1. Για την επ τευξη των στ χων του ρθρου 1, η Κοιν τητα συνεισφ ρει, ιδ ω, στη χρηµατοδ τηση δραστηριοτ των που αφορο ν: παροχ συµβουλ ν και κατ ρτιση σε θ µατα ενεργειακ πολιτικ, αναλ σει και προβλ ψει σε θ µατα εν ργεια, εν σχυση του διαλ γου και τη ανταλλαγ πληροφορι ν σε θ µατα ενεργειακ πολιτικ, κυρ ω µ σω τη διοργ νωση συνεδρ ων και σεµιναρ ων, υποστ ριξη περιφερειακ διασυνοριακ συνεργασ α, βελτ ωση του πλαισ ου τη βιοµηχανικ συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια. Καµι χρηµατοδ τηση δεν µπορε να χορηγηθε για σχ δια ρευνα, αν πτυξη και επ δειξη. 2. Για του σκοπο τη εφαρµογ του προγρ µµατο SYNERGY, η Επιτροπ επικουρε ται απ την επιτροπ του ρθρου 4 τη απ φαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατ µ. 3. Η συνεργασ α καλ πτει επ ση τι δαπ νε που σχετ ζονται µε την προετοιµασ α, την εφαρµογ, την παρακολο θηση και την αξιολ γηση τη εκτ λεση των εργασι ν αυτ ν, καθ και τι δαπ νε ενηµ ρωση. ρθρο 4 1. Οι συνεισφορ τη Κοιν τητα µπορο ν να λ βουν τη µορφ µη επιστρεπτ ων επιδοτ σεων οι οπο ε χορηγο νται σε δ σει αν λογα µε την πορε α υλοπο ηση των ργων. 2. Η χρηµατοδ τηση του προγρ µµατο SYNERGY χορηγε ται µ νον αφο εξεταστο ν οι τυχ ν λλε δυνατ τητε χρηµατοδ τηση στο πλα σιο λλων κοινοτικ ν προγραµµ των, προκειµ νου να αποφευχθε η αλληλεπικ λυψη. 3. Οι αποφ σει χρηµατοδ τηση και οι τυχ ν απορρ ουσε συµβ σει προβλ πουν ρητ, µεταξ λλων, τι οι δικαιο χοι αποδ χονται την εποπτε α τη Επιτροπ και του Ελεγκτικο Συνεδρ ου, η οπο α, εφ σον απαιτε ται, ε ναι δυνατ ν να πραγµατοποιε ται επιτ που. ρθρο 5 1. Θεσπ ζεται πρ γραµµα δρ ση β σει του ενδεικτικο προγρ µµατο του παραρτ µατο, σ µφωνα µε τη διαδικασ α του ρθρου 4 τη απ φαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατ µ. Το παρ ν πρ γραµµα δρ ση περιλαµβ νει κατ λογο των κυρ ων ργων που χρηµατοδοτο νται στου τοµε που αναφ ρονται στο ρθρο 3 τη παρο σα απ φαση. Το περιεχ - µενο του προγρ µµατο δρ ση καθορ ζεται κατ τρ πον

3 L 7/25 στε να παρ χονται στα κρ τη µ λη οι κατ λληλε πληροφορ ε προκειµ νου η επιτροπ που αναφ ρεται στο ρθρο 3 παρ γραφο 2 τη παρο σα απ φαση να διατυπ νει τη γν µη τη. 2. Ε ναι δυνατ ν να συν πτονται ειδικ συµφων ε µε τρ τε χ ρε και διεθνε οργανισµο για τον καθορισµ των βασικ ν κατευθ νσεων συνεργασ α µε τι ενδιαφερ - µενε χ ρε και των διαδικασι ν διαβο λευση σον αφορ την εφαρµογ του προγρ µµατο δρ ση. 3. Ε ναι επ ση δυνατ ν να συν πτονται συµβ σει µε διεθν δ κτυα κ ντρων µελετ ν και ερευν ν για τον καθορισµ τη συµβολ των δικτ ων αυτ ν στην επ τευξη των στ χων του προγρ µµατο δρ ση. ρθρο 6 1. Η Επιτροπ προβα νει σε εν ργειε σ µφωνα µε το πρ γραµµα δρ ση που αναφ ρεται στο ρθρο Κατ γενικ καν να, οι συµβ σει παροχ υπηρεσι ν ανατ θενται µε περιορισµ νη πρ σκληση υποβολ προσφορ ν σ µφωνα µε το ρθρο 118 του δηµοσιονοµικο κανονισµο που εφαρµ ζεται στο γενικ προϋπολογισµ των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των. Ε ναι δυνατ ν να ανατ θενται συµβ σει µ σω διαπραγµατε σεων για εν ργειε των οπο ων το ποσ δεν υπερβα νει τα Ecu. Οι συµβ σει προµηθει ν, εφ σον απαιτο νται προ συµπλ ρωση των συµβ σεων παροχ υπηρεσι ν και αφορο ν µ νον του στ χου του προγρ µµατο SYNERGY, ανατ θενται µε ανοικτ πρ σκληση υποβολ προσφορ ν, εκτ απ τι περιπτ σει που προβλ πονται στο ρθρο 116 του δηµοσιονοµικο κανονισµο. Στι προσκλ σει υποβολ προσφορ ν και στι συµβ σει µπορο ν να συµµετ χουν, επ σοι ροι, λα τα φυσικ και νοµικ πρ σωπα των κρατ ν µελ ν και των δικαιο χων κρατ ν. Κατ τη δι ρκεια των σχεδ ων που χρηµατοδοτο νται απ τι διατιθ µενε για τι δραστηρι τητε αυτ πιστ σει, η Επιτροπ µπορε να επιτρ πει τη συµµετοχ φυσικ ν και νοµικ ν προσ πων απ λλε χ ρε, κρ νοντα, κατ περ πτωση, ε ν τα συγκεκριµ να προγρ µµατα σχ δια απαιτο ν ειδικ µορφ βο θεια η οπο α διατ θεται ειδικ στι χ ρε αυτ, και εφ σον οι χ ρε αυτ προσφ ρουν αµοιβαι τητα. 3. Η Κοιν τητα δεν χρηµατοδοτε φ ρου, δασµο και την αγορ ακιν των. 4. Σε περ πτωση συγχρηµατοδ τηση, η Επιτροπ µπορε να επιτρ πει τη συµµετοχ επιχειρ σεων απ ενδιαφερ µενε τρ τε χ ρε σε προσκλ σει υποβολ προσφορ ν και συµβ σει, κρ νοντα κατ περ πτωση. Η Επιτροπ κ νει σχετικ αναφορ στην αξιολ γηση που προβλ πεται στο ρθρο 8. ρθρο 7 1. Β σει πληροφορι ν που παρ χουν τα κρ τη µ λη, η Επιτροπ, µαζ µε τα κρ τη µ λη, εξασφαλ ζει τον αποτελεσµατικ συντονισµ τη ειδικευµ νη βο θεια που παρ χουν στα δικαιο χα κρ τη η Κοιν τητα και τα επιµ ρου κρ τη µ λη. 2. Ενθαρρ νονται ο συντονισµ και η συνεργασ α µε τα διεθν χρηµατοπιστωτικ ιδρ µατα και λλε πηγ χρηµατοδ τηση. 3. Η Επιτροπ εξετ ζει του διαφ ρου τρ που µε του οπο ου ε ναι δυνατ ν να προαχθε η συγχρηµατοδ τηση στην οπο α συµπρ ττουν το πρ γραµµα SYNERGY, η διµερ συνεργασ α των κρατ ν µελ ν, τα προγρ µµατα λλων διεθν ν οργανισµ ν και λλα κοινοτικ προγρ µ- µατα. Ειδικ τερα, η Επιτροπ εξασφαλ ζει στεν τερο συντονισµ και συµπληρωµατικ τητα µεταξ των συνεισφορ ν του προγρ µµατο SYNERGY και των λλων κοινοτικ ν µ σων διεθνο συνεργασ α στον ενεργειακ τοµ α, στε να αποφε γεται η αλληλεπικ λυψη. Επ ση, η Επιτροπ µεριµν στε να αποφε γεται η αλληλεπικ λυψη µεταξ του προγρ µµατο SYNERGY και λλων τυχ ν προγραµµ των δρ σεων λλων διεθν ν οργανισµ ν στον ενεργειακ τοµ α. ρθρο 8 Η εξ ταση και η εσωτερικ και εξωτερικ αξιολ γηση τη εφαρµογ του προγρ µµατο SYNERGY πραγµατοποιο νται σ µφωνα µε το ρθρο 5 τη απ φαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατ µ. ρθρο 9 Η παρο σα απ φαση καταργε και αντικαθιστ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 701/97. ρθρο 10 Η παρο σα απ φαση απευθ νεται στα κρ τη µ λη. Βρυξ λλε, 14 εκεµβρ ου Για το Συµβο λιο Ο Πρ εδρο W. MOLTERER

4 L 7/26 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ Για την εφαρµογ του προγρ µµατο SYNERGY και την κατ ρτιση του προγρ µµατο δρ ση, λαµβ νονται υπ ψη οι ακ λουθε κατευθυντ ριε γραµµ. Το πρ γραµµα SYNERGY χει ω αποστολ να συνδρ µει στην επ τευξη των κοινοτικ ν ενεργειακ ν στ χων, πω εκτ θενται στο ρθρο 1 τη απ φαση 1999/21/ΕΚ, Ευρατ µ, κυρ ω : ασφ λεια εφοδιασµο, ανταγωνιστικ τητα, προστασ α του περιβ λλοντο. Κ θε να απ του στ χου αυτο χει µια σηµαντικ εξωτερικ συνιστ σα. Το πρ γραµµα SYNERGY θα θ σει σε εφαρµογ δρ σει ανταποκριν µενε στου στ χου του και θα εξασφαλ σει στεν τερο συντονισµ των δρ σεων διεθνο συνεργασ α σε θ µατα ενεργειακ πολιτικ οι οπο ε αναλαµβ νονται αλλο στην Κοιν τητα. I. ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Α. ραστηρι τητε που αφορο ν και του τρει στ χου : συµβουλ περ ενεργειακ πολιτικ σε τρ τε χ ρε, ενθ ρρυνση τη ενεργειακ απ δοση σε τρ τε χ ρε, αν πτυξη των τοπικ ν µορφ ν εν ργεια και, ιδ ω, των ανανε σιµων πηγ ν εν ργεια, ενθ ρρυνση τη περιφερειακ ενεργειακ ολοκλ ρωση, προ θηση τη συνοχ κατ την υλοπο ηση των κοινοτικ ν προγραµµ των σε ορισµ νε περιοχ (π.χ. Μα ρη Θ λασσα, Κασπ α, Μεσ γειο, Βαλτικ, Θ λασσα του Μπ ρεντ και Περσικ Κ λπο ). Β. Ανταγωνιστικ τητα: στ ριξη τη αν πτυξη συνεργασ α που αποβλ πει στην ενδυν µωση τη παρουσ α Ευρωπα ων παραγ ντων σε νευραλγικ αγορ του ενεργειακο τοµ α, ιδ ω στην Ασ α και τη Λατινικ Αµερικ, συµβουλ για την οργ νωση του ενεργειακο τοµ α των τρ των χωρ ν, στ ριξη τη ελευθ ρωση και του ανο γµατο του ενεργειακο τοµ α, µε την παροχ βο θεια σε τρ τε χ ρε για τη χ ραξη ενεργειακ πολιτικ υπ τι ν ε αυτ συνθ κε, ιδ ω σ µφωνα µε τη συνθ κη για το Χ ρτη τη Εν ργεια, προ θηση των επενδ σεων ευρωπαϊκ ν επιχειρ σεων στον ενεργειακ τοµ α τρ των χωρ ν. Γ. Ασφ λεια του εφοδιασµο : δι λογο µε χ ρε παραγωγ και εξαγωγ εν ργεια : Περσικ Κ λπο, Κασπ α, Ρωσ α, χ ρε παραγωγ τη Αµερικ, Ασ α και Αφρικ, προ θηση του διαλ γου µεταξ τη Ευρωπαϊκ Κοιν τητα και των χωρ ν που χουν υπογρ ψει τη συνθ κη για το Χ ρτη τη Εν ργεια, ιδ ω δε µε τι χ ρε διαµετακ µιση εν ργεια, και τι χ ρε διαµετακ µιση και παραγωγ εν ργεια, βοηθ ντα τι να εφαρµ ζουν τι διατ ξει τη συνθ κη για το Χ ρτη τη Εν ργεια, συµµετοχ και στ ριξη των εργασι ν των διεθν ν φορ ων του τοµ α αυτο : διασκ ψεων υπουργ ν και παραγωγ ν/καταναλωτ ν, ιεθνο Οργανισµο Εν ργεια, στ ριξη τη δηµιουργ α ευνοϊκο περιβ λλοντο για τι επενδ σει σε τρ τε χ ρε στον τοµ α τη παραγωγ και διαµετακ µιση εν ργεια, σ µφωνα µε το διεθν δ καιο, και ιδ ω τη συνθ κη για το Χ ρτη τη Εν ργεια και τι υποχρε σει που χουν συµφωνηθε στο πλα σιο του ΠΟΕ.. Προστασ α του περιβ λλοντο : εκπα δευση των αρµοδ ων για τη λ ψη αποφ σεων και του λοιπο προσωπικο τη ενεργειακ βιοµηχαν α των τρ των χωρ ν σε θ µατα σεβασµο του περιβ λλοντο, δι δοση τη πε ρα και των πληροφορι ν που διαθ τει η Κοιν τητα σε ενεργειακ και περιβαλλοντικ θ µατα,

5 L 7/27 ενθ ρρυνση τη χρησιµοπο ηση «καθαρ» τεχνολογ α, ιδ ω σον αφορ την κα ση του νθρακα σε µεγ λε χ ρε καταν λωση, πω η Κ να, λαµβ νοντα υπ ψη τι συν πειε για την ενεργειακ πολιτικ, εν σχυση και στ ριξη των προσπαθει ν συνυπολογισµο των περιβαλλοντικ ν πτυχ ν στην ενεργειακ πολιτικ και τον ενεργειακ σχεδιασµ τρ των χωρ ν, ενθ ρρυνση και βο θεια σε τρ τε χ ρε για τη διαµ ρφωση και εφαρµογ εθνικ ν πολιτικ ν για τον ενεργειακ εφοδιασµ και τη χρ ση εν ργεια, σ µφωνα µε τι εκ στοτε περιβαλλοντικ συνθ κε. II. ΓΕΩΓΡΑ ΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Α. Ρ λο και προτεραι τητε : Στι διεθνε σχ σει που αφορο ν τον τοµ α τη εν ργεια, το πρ γραµµα SYNERGY: θα προωθ σει τη συνεργασ α µε τι τρ τε χ ρε στον τοµ α τη εν ργεια, θα επιδι ξει να λαµβ νονται υπ ψη οι ενεργειακο του στ χοι στι δραστηρι τητε εξωτερικ συνεργασ α λλων κοινοτικ ν προγραµµ των, θα διευκολ νει την αν δειξη ενεργειακ ν σχεδ ων που χρηµατοδοτο νται απ λλα κοινοτικ µ σα συνεργασ α. Β. Γεωγραφικ περιοχ προτεραι τητα : Το πρ γραµµα SYNERGY θα εστιασθε στι γεωγραφικ προτεραι τητε των εξωτερικ ν σχ σεων τη Κοιν τητα και θα συµβ λει στην επ τευξη ορισµ νων απ τι προτεραι τητε αυτ. Οι περιοχ στι οπο ε αποδ δει προτεραι τητα το πρ γραµµα SYNERGY ε ναι οι ακ λουθε : Κεντρικ και Ανατολικ Ευρ πη, Ν α Ανεξ ρτητα Κρ τη (ΝΑΚ), Τρ τε χ ρε τη Μεσογε ου, Λατινικ Αµερικ : θα δοθε µφαση στη Mercosur, τη Χιλ, το Μεξικ και τη Βενεζου λα, Ασ α: Κ να, Ινδ α και Χ ρε ASEAN, Αφρικ.

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske

«Alimento dietético para usos médicos especiales», «Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske 7. 4. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 91/29 Ο ΗΓΙΑ 1999/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 25η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε τα διαιτητικ τρ φιµα που προορ ζονται για ειδικο ιατρικο σκοπο (Κε µενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Και για να µην νοµίζει πω εξαπατάσαι ω προ

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TΡIΤΗ 7 IOYNIΟΥ 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Μετάφραση Γιατ και σ' αυτ β βαια µα διακρ νει

Διαβάστε περισσότερα

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257

. 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 . 2851 µ. 7 Α γο στου 2001. 1257 Πρ Τ ν ερ ν ρχιεπισκοπ ν θην ν κα Τ ερ Μητροπ λει τ κκλησ α τ λλ δο. Συνοδικ ποφ σει, ληφθε σ ν τ Συνεδρ τ 30 παρελθ ντο µην ουν ου.. κα ν συνεχε τ ν π' ριθµ. πρωτ. α)

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 194 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/7541 Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των κανο νισμών (ΕΚ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη Ã ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1450 14 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασι ών για την ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική

Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική Ηδιδασκαλία του µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής Aγωγής κατέχει µία σηµαντική θέση στο νέο ιαθεµατικ Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών (.Ε.Π.Π.Σ.), που έχει εκπονηθεί απ το Παιδαγωγικ Ινστιτο το.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Αντώνης Αναστασ πουλος ΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ Εισαγωγή 1 ΟΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ ξεκίνησαν ως µια µικρή περιφερειακή ηγεµονία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3336 11 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5711/156198 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/ Β /2009) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63 16 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 59 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα