ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης

2 Πίνακασ Περιεχομένων 1. Ειςαγωγι Συμβατότθτα Browser Διεφκυνςθ πρόςβαςθσ Login Screen Κφρια Εφαρμογι Οδθγίεσ Χριςθσ Συμβάςεισ Εμφάνιςθ Συμβάςεων Αναλυτικά Στοιχεία Συμβάςεων Διαχείριςθ ΔΑΠΥ Λίςτα Υποβολών Εγκατάςταςθσ Σφντομθ Περιγραφι τθσ Διαδikςίασ Άνοιγμα Περιόδου Υποβολισ Ακφρωςθ Περιόδου Υποβολισ Λοιπά Στοιχεία Υποβολισ Ειςαγωγι Στοιχείων με Ανζβαςμα Αρχείου Προςωρινι Φφλαξθ Ειςαγωγι Στοιχείων μζςω Καταχώρθςθσ Νζο Παραπεμπτικό Μεταβολι Παραπεμπτικοφ Διαγραφι Παραπεμπτικοφ Φορολογικά Παραςτατικά Εμφάνιςθ Φορολογικών Παραςτατικών Εμφάνιςθ Παραπεμπτικών Αποτελζςματα Ελζγχου Υποβολισ Υποβολι Ενθμζρωςθ Στοιχείων Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ Σθμείο Υποβολισ Διαχείριςθ Χρθςτών Δθμιουργία Χριςτθ Πλθροφορίεσ Χρθςτών ειίδα 2

3 5.3 Ακφρωςθ Χρθςτών Στοιχεία Επικοινωνίασ Αλλαγι Συνκθματικοφ Αποςφνδεςθ ειίδα 3

4 1. Ειςαγωγή Η ειεθηξνληθή ππεξεζία e-εοπυυ 1.0 ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ δπλαηφηεηεο: ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ΔΑΠΥ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο Τγείαο κέζσ αξρείνπ (κε ηππνπνίεζε δηεζλνχο πξνηχπνπ HL7) κε αλαθνξά ζηηο ειεθηξνληθέο ζπκβάζεηο ζαο. ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ ΔΑΠΥ κε εηζαγσγή παξαπεκπηηθψλ θαη ηελ "έμππλε" ηαμηλφκεζε ησλ παξαπεκπηηθψλ ζηηο αληίζηνηρεο ππνβνιέο γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ αλνηρζεί πεξίνδνο. Η ηαμηλφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε αλαθνξά ηo θσδηθφ ηαηξηθήο πξάμεο, ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο παξαπεκπηηθνχ θαη ηελ πεξίνδν ππνβνιήο. ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αηηνχκελνπ πνζνχ αλά παξαπεκπηηθφ πνπ εηζάγεηαη (ζπκκεηνρή) θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αηηνύκελνπ πνζνύ γηα θάζε ππνβνιή κε ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ππνβνιήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εθπηψζεσλ). ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ θνξνινγηθώλ παξαζηαηηθώλ απφ ηνπο Πξνκεζεπηέο Τγείαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αηηνχκελν πνζνχ ηεο ππνβνιήο κε ην πνζφ ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ. ηελ δπλαηόηεηα νξηζκνχ εζσηεξηθψλ ζηνλ νξγαληζκφ ρξεζηψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ παξαπεκπηηθψλ (εηζαγσγή - κεηαβνιή - δηαγξαθή) απφ πνιιαπινχο ρξήζηεο ηνλ έιεγρν ππνβνιήο ζχκθσλα κε ηνχο πξνβιεπφκελνπο φξνπο (ηηκέο, εθπηψζεηο, ζπκκεηνρέο) ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηα πνζά ησλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ Σεκείσζε: Να ζεκεησζεί φηη πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε πιεξσκή ζαο απφ ηνλ ΕΟΠΤΤ ζα πξέπεη λα εηζάγεηε ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζαο ινγαξηαζκνχ (IBAN) ζηελ ελφηεηα Ελεκέξσζε ηνηρείσλ, αθνχ πξψηα έρεηε πξνβεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ζαο. 1.1 Συμβατότητα Browser H ειεθηξνληθή ππεξεζία ρξεζηκνπνηεί ηηο πιένλ πξφζθαηεο θαη εμειηγκέλεο ηερλνινγίεο web. Γηα ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζή ηνπο ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ Internet Explorer 9 ή ελαιιαθηηθά ησλ Firefox 6+ θαη Google Chrome 12+. ηελ πεξίπησζε ππνινγηζηψλ κε ιεηηνπξγηθφ Windows XP ζπλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Firefox 6+ θαη Google Chrome Διεύθυνςη πρόςβαςησ Οη Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο ΔΑΠΤ είλαη πξνζβάζηκεο απφ ηελ αθφινπζε δηεχζπλζε (url): Εηθόλα 1: Δηεύζπλζε Πξόζβαζεο ηεο Εθαξκνγήο ζην Δηαδίθηπν ειίδα 4

5 1.3 Login Screen Η πξψηε νζφλε πνπ εκθαλίδεηαη είλαη εθείλε ηεο χλδεζεο Υξήζηε ε νπνία ζαο πξνηξέπεη λα εηζάγεηε ηνλ Κσδηθό Φξήζηε ζαο (Username) θαη ην Σπλζεκαηηθό (Password) κε ηα νπνία εγγξαθήθαηε ζηελ Ηιεθηξνληθή Τπεξεζία Πηζηνπνίεζεο Πξνκεζεπηψλ Αλνηθηήο Πεξίζαιςεο. Καηφπηλ παηήζηε ην θνπκπί «Είζνδνο» γηα λα εηζέιζεηε ζηελ θπξίσο εθαξκνγή. Η είζνδνο ησλ Ιαηξψλ ζηελ εθαξκνγή επηηξέπεηαη αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ πξνβεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ηνπο. Εηθόλα 2: Οζόλε Σύλδεζεο Φξήζηε 1.4 Κύρια Εφαρμογή Σν θχξην κέξνο ησλ νζνλψλ ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο απαξηίδεηαη θαηά θαλφλα απφ δπν ελφηεηεο: Σν κελνχ επηινγψλ ζηελ αξηζηεξά πιεπξά θαη ηελ θχξηα εθαξκνγή ζην δεμί κέξνο ηεο νζφλεο. Σν κελνχ ζαο επηηξέπεη λα πινεγεζείηε ζηηο βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο: Αξρηθή Σειίδα: Εηζαγσγηθή νζφλε πνπ πεξηέρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ εθαξκνγή. Σπκβάζεηο: Πεξηιακβάλεη θαηάινγν ησλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεπηή γηα ηελ ηξέρνπζα Εγθαηάζηαζε, φπσο επίζεο αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα θάζε ζχκβαζε, γηα ηα πξντφληα ηεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηηκέο, ηα πιαθφλ θαη ηηο εθπηψζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξντφληα απηά. Δηαρείξηζε ΔΑΠΥ: Επηηξέπεη ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ππνβνιψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ηξέρνπζα Εγθαηάζηαζήο ζαο (άλνηγκα / αθχξσζε πεξηφδνπ ππνβνιψλ, θαηαρψξεζε ππνβνιψλ κέζσ θφξκαο ή κέζσ αλεβάζκαηνο (upload / πξνζσξηλή θχιαμε) ηνπ αξρείνπ, θαηαρψξεζε παξαπεκπηηθψλ, εθηέιεζε ελεξγεηψλ θαη ειέγρσλ, ζε θάζε ππνβνιή αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, εθηχπσζε αλαθνξψλ θιπ). Ελεκέξσζε Σηνηρείσλ: Μέζσ απηήο ηεο επηινγήο ν δηαρεηξηζηήο είλαη ζε ζέζε λα δειψζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πιεξσκήο ηνπ απφ ηνλ ΕΟΠΤΤ, φπσο επίζεο ην εκείν Τπνβνιήο (ΤΠΑΔ) ζην νπνίν ππάγεηαη. ειίδα 5

6 Δηαρείξηζε Φξεζηώλ (νξαηή κόλν από ηνπο δηαρεηξηζηέο): Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ φπσο δεκηνπξγία / αθχξσζε εζσηεξηθνχ ρξήζηε, εκθάληζε ιίζηαο πθηζηάκελσλ ρξεζηψλ θαη ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ επηθνηλσλίαο δηαρεηξηζηή. Τξέρσλ Φξήζηεο: Όια ηα είδε ρξεζηψλ είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ ην ζπλζεκαηηθφ ηνπο κε έλα θαηλνχξγην, φπσο επίζεο λα απνζπλδεζνχλ απφ ηελ Ηι. Τπεξεζία. Εηθόλα 3: Κεληξηθό Μελνύ Επηινγώλ 1.5 Οδηγίεσ Χρήςησ ην θάησ κέξνο θάζε νζφλεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο ζα βξείηε είηε αλαξηεκέλεο νδεγίεο ρξήζεο ζε εηδηθφ πιαίζην, είηε έλαλ ζχλδεζκν πνπ αλνίγεη μερσξηζηφ παξάζπξν νδεγηψλ. Καη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδαο θαη ζηελ επεμήγεζε ησλ επηκέξνπο ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ. ειίδα 6

7 Εηθόλα 4: Παξάδεηγκα Παξαζύξνπ κε Οδεγίεο Φξήζεο ειίδα 7

8 2. Συμβάςεισ 2.1 Εμφάνιςη Συμβάςεων Εηθόλα 5: Οζόλε Εκθάληζεο Σπκβάζεσλ ηελ νζφλε απηή εκθαλίδεηαη ε Λίζηα ησλ πκβάζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε Πξνκεζεπηή Τγείαο ζηελ νπνία αλήθεηε, ζπλνδεπφκελε απφ κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία φπσο ν Κσδηθφο, ε Επσλπκία, ην Α.Φ.Μ, ν Κσδηθφο ΔΟΤ θαη ε Μνλάδα Εθθαζάξηζεο. Αλαιπηηθά Σηνηρεία: Επηιέμηε κηα ζχκβαζε απφ ηελ ιίζηα θάλνληαο θιηθ επάλσ ηεο ψζηε λα γίλεη κπιε ε γξακκή θαη θαηφπηλ παηήζηε «Αλαιπηηθά ηνηρεία» γηα λα νδεγεζείηε ζηελ νζφλε κε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ ζαο ελδηαθέξεη. ειίδα 8

9 2.2 Αναλυτικά Στοιχεία Συμβάςεων (ςύντομα διαθέςιμα) Εηθόλα 6: Αλαιπηηθά Σηνηρεία Σύκβαζεο Η νζφλε απηή πεξηέρεη ηα Αλαιπηηθά Σηνηρεία ηεο ζχκβαζεο πνπ επηιέμαηε απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ζπκβάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο νζφλεο. ην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο παξαηίζεηαη επίζεο πίλαθαο κε ιίζηα ησλ Πξντόλησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ηξέρνπζα χκβαζε. Δίπια απφ θάζε Πξντφλ ηεο ιίζηαο ππάξρεη έλαο ζχλδεζκνο πνπ παξνπζηάδεη ηηο Σηκέο ηνπ (Λίζηα Σηκψλ αλά Ηκεξνκελία Ιζρχνο) θαη έλαο δεχηεξνο ζχλδεζκνο πνπ εκθαλίδεη ηηο πκκεηνρέο (εθφζνλ ππάξρνπλ). ειίδα 9

10 Εηθόλα 7: Λίζηα Τηκώλ ελόο Πξντόληνο Σύκβαζεο πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ γίλεη επηινγή ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλδέζκνπ Τηκή ηνπ πξντόληνο Εηθόλα 8: Λίζηα Σπκκεηνρώλ ελόο Πξντόληνο Σύκβαζεο πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ γίλεη επηινγή ηνπ αληίζηνηρνπ ζπλδέζκνπ Σπκκεηνρή ηνπ πξντόληνο ειίδα 10

11 Πιαθόλ-Εθπηώζεηο Σύκβαζεο: Με ην πάηεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνπκπηνχ εκθαλίδνληαη ηα Πιαθφλ (πνζνηηθφ ρξεκαηηθφ), ην Πνζνζηφ Τπέξβαζεο θαη νη Εθπηψζεηο πνπ αθνξνχλ φια ηα πξντφληα ηεο ζχκβαζεο (εθφζνλ ππάξρνπλ). Εηθόλα 9: Πιαθόλ θαη Εθπηώζεηο Σύκβαζεο γηα Όια ηα Πξντόληα Πιαθόλ-Εθπηώζεηο ζε Οκάδεο Πξντόλησλ: Με ην πάηεκα απηνχ ηνπ θνπκπηνχ εκθαλίδνληαη ηα Πιαθφλ (πνζνηηθφ ρξεκαηηθφ), ην Πνζνζηφ Τπέξβαζεο θαη νη Εθπηψζεηο πνπ αθνξνχλ νκάδα πξντφλησλ (εθφζνλ ππάξρνπλ). Εηθόλα 10: Πιαθόλ θαη Εθπηώζεηο Σύκβαζεο ζε Οκάδεο Πξντόλησλ ειίδα 11

12 Πξντόληα Οκάδαο: Επηιέμηε κηα απφ ηηο ζεηξέο ηνπ πίλαθα (θάλνληαο θιηθ επάλσ ηεο ψζηε λα γίλεη κπιε) θαη θαηφπηλ παηήζηε «Πξντφληα Οκάδαο» γηα λα εκθαληζηνχλ ηα πξντφληα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πιαθφλ θαη εθπηψζεσλ κε ηνλ θσδηθφ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπο. Εηθόλα 11: Σηνηρεία ησλ Πξντόλησλ πνπ Σπκκεηέρνπλ Αλ ε ηαηξηθή πξάμε αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε απφ ηηο αλαγξαθφκελεο νκάδεο ζα εθαξκνζηεί ε έθπησζε πνπ αλαινγεί. Με ην πάηεκα ηνπ ζπλδέζκνπ «Έθπησζε» ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο νκάδεο ζα εκθαληζηεί πιαίζην δηαιφγνπ κε ηα Πνζνζηά Εθπηψζεσλ (%) πνπ αληηζηνηρνχλ αλά Μεληαίν Αξηζκφ Εμεηάζεσλ. Εηθόλα 12: Πξντόληα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία Πιαθόλ θαη Εθπηώζεσλ ειίδα 12

13 3. Διαχείριςη ΔΑΠΥ 3.1 Λίςτα Υποβολών Εγκατάςταςησ Η είζνδνο ζηελ Δηαρείξηζε ΔΑΠΤ επηηπγράλεηαη παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν «Ελέξγεηεο» ζην αξηζηεξφ κελνχ. ην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο πνπ ζα εκθαληζηεί αλαγξάθνληαη ν Κσδηθφο θαη ε Επσλπκία ηεο ηξέρνπζαο Εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ην Τπνθαηάζηεκα Εθθαζάξηζεο πνπ αλαινγεί ζηνλ Πξνκεζεπηή. Ακέζσο πην θάησ παξαηίζεηαη ε ιίζηα κε φιεο ηηο Τπνβνιέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Εηθόλα 13: Καηάινγνο Υπνβνιώλ Εγθαηάζηαζεο Αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη κηα ππνβνιή, έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειέζεηε επάλσ ηεο κηα ή πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη παηψληαο ηνπο ζρεηηθνχο ζπλδέζκνπο πνπ εκθαλίδνληαη γηα θάζε ππνβνιή μερσξηζηά ζηελ ζηήιε «Ελέξγεηεο». ηελ επφκελε ελφηεηα πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ ελεκεξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο ηεο παξαπάλσ νζφλεο. ειίδα 13

14 3.2 Σύντομη Περιγραφή τησ Διαδικαςίασ Ο ρξήζηεο ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπεξεζίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη κηα ππνβνιή ζην ζχζηεκα κε δπν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: 1.Καηαρσξψληαο ηα ζηνηρεία ηεο αλαιπηηθά κέζα απφ κηα ζεηξά απφ δηαδνρηθέο θφξκεο. 2.Αλεβάδνληαο (θάλνληαο upload) έλα αξρείν ππνβνιήο ην νπνίν δηαζέηεη θνηλή κνξθή θαη γξακκνγξάθεζε κε ην αξρείν πνπ ππνβαιιφηαλ κέρξη ζήκεξα ζε καγλεηηθφ κέζν (ηππνπνίεζε πξνηχπνπ HL7). Αλ πξφθεηηαη γηα Αξρείν, αξρηθά ειέγρεηαη ε νξζφηεηα ηεο γξακκνγξάθεζεο θαη ηεο δνκήο ηνπ. Ο ρξήζηεο μεθηλά επηιέγνληαο ηελ Ελέξγεηα Έιεγρνο Υπνβνιήο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θάζε θνξά πνπ ζα παηά ηελ Ελέξγεηα Ελεκέξσζε Πξνόδνπ Ειέγρνπ Υπνβνιήο, ην ζχζηεκα ζα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν έιεγρνο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ πξνεηδνπνηήζεηο (warnings) ή ιάζε ζπζηήκαηνο (system errors), ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ηα επηζεσξήζεη αλαιπηηθά επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Υπνβνιήο. Η ππνβνιή δελ επηηξέπεηαη λα ζπλερηζηεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ιάζε ζπζηήκαηνο (system errors). Όηαλ πξφθεηηαη γηα ζπκπιεξσκαηηθή ππνβνιή: Εάλ ε θαλνληθή ππνβνιή έρεη ππνβιεζεί κέζσ δηζθέηηαο ή CD, ηφηε θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ππνβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, Εάλ ε θαλνληθή ππνβνιή έρεη ππνβιεζεί κε αλάξηεζε αξρείνπ ηφηε θαη ε ζπκπιεξσκαηηθή ππνβάιιεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Αλ ν Σχπνο Τπνβνιήο έρεη νξηζηεί Καηαρώξεζε Σηνηρείσλ ην επφκελν βήκα είλαη λα μεθηλήζεη ε δηαδνρηθή εηζαγσγή ζηνηρείσλ ησλ Παξαπεκπηηθψλ θαη ησλ Φνξνινγηθψλ Παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή. Μφιηο πεξαησζεί απηφ ην ζηάδην, επηιέγνληαη νη Ελέξγεηεο Οινθιήξσζε Καηαρώξεζεο θαη Έιεγρνο Υπνβνιήο. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ζα παηά ηελ Ελέξγεηα Ελεκέξσζε Πξνόδνπ Ειέγρνπ Υπνβνιήο, ην ζχζηεκα ζα ηνλ ελεκεξψλεη γηα ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ν έιεγρνο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ηπρφλ πξνεηδνπνηήζεηο ή ιάζε ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ηα επηζεσξήζεη αλαιπηηθά επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Υπνβνιήο. Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Αξρείνπ φζν θαη ηεο Καηαρψξεζεο, ε ππνβνιή δελ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ ιάζε ππνβνιήο. Εθφζνλ ε ππνβνιή δελ πεξηέρεη ζθάικαηα ή πξνεηδνπνηήζεηο o ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα πξνβεί ζε νξηζηηθνπνίεζε ηεο Τπνβνιήο παηψληαο ηελ ελέξγεηα Υπνβνιή, νπφηε ηα ζηνηρεία ηεο κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζην Τπνθαηάζηεκα. ην ίδην ζηάδην, ε ππεξεζία επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα εθηππψζεη έλα Απνδεηθηηθό Υπνβνιήο, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ ππνβνιήο θαζψο θαη νξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Σν Απνδεηθηηθφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε ζην ππνθαηάζηεκα φηαλ πξφθεηηαη λα θαηαζέζεη ηα ρεηξφγξαθα παξαζηαηηθά ηνπ (πξάμε ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ επίδεημε ηνπ αξηζκνχ ππνβνιήο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Απνδεηθηηθφ). Η εθαξκνγή παξάγεη έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ππνβνιήο ην εμήο εθηππσηηθφ: Εθηχπσζε / Επαλέθδνζε Απνδεηθηηθνχ: Πεξηέρεη ην Απνδεηθηηθφ Τπνβνιήο ην νπνίν κπνξεί λα επαλεθηππσζεί φζεο θνξέο ρξεηαζηεί αθφηνπ νξηζηηθνπνηεζεί ειίδα 14

15 Πξνζνρή: ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηχπνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη Λάζε Απφξξηςεο πξέπεη λα αθπξσζεί ε πεξίνδνο ππνβνιήο θαη λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή (κε άλνηγκα πεξηφδνπ ππνβνιήο). Εάλ ην Τπνινγηδφκελν Πνζφ δελ είλαη ήδε γλσζηφ (εθαξκνγή εθπηψζεσλ) ζην ρξήζηε θαη πξφθεηηαη λα θαηαρσξεζεί ζηα Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά, ζα πξέπεη πξψηα λα νινθιεξσζεί ν Έιεγρνο Τπνβνιήο, λα αληηγξαθεί ην Τπνινγηδφκελν Πνζφ απφ ηα Λνηπά ηνηρεία ηεο επηζπκεηήο ππνβνιήο, λα εθηειεζηνχλ νη Ελέξγεηεο «Επηζηξνθή ζε Καηαρψξεζε ηνηρείσλ» θαη «Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά» θαη λα εηζαρζεί ηέινο ην Τπνινγηδφκελν Πνζφ ζην Φνξνινγηθφ Παξαζηαηηθφ. ηνπο 2 πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ αλαγξάθνληαη θαη επεμεγνχληαη ηφζν νη πηζαλέο Καηαζηάζεηο κηαο ππνβνιήο φζν θαη νη Ελέξγεηεο πνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε απηή: Καηαζηάζεηο Άλνηγκα Πεξηόδνπ Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί Άλνηγκα Πεξηφδνπ γηα ηελ ππνβνιή. Αθύξσζε Αλνίγκαηνο Πεξηόδνπ Σε Καηαρώξεζε Σηνηρείσλ Οινθιήξσζε Καηαρώξεζεο Έιεγρνο Υπνβνιήο Με Λάζε Υπνβνιήο Με Δπλαηόηεηα Υπνβνιήο Υπνβνιή Αθύξσζε Υπνβνιήο από ην Υπνθαηάζηεκα Εληνπηζκόο Virus Εζθαικέλε Γξακκνγξάθεζε Εζθαικέλε Ταπηνπνίεζε Με Πξνεηδνπνηήζεηο Η Τπνβνιή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έρεη αθπξσζεί απφ ην Τπνθαηάζηεκα. Δηαδηθαζία Καηαρψξεζεο ηνηρείσλ (ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ππνβάιεη Παξαπεκπηηθά θαη Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά). Έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξεζε Παξαπεκπηηθψλ θαη Φνξνινγηθψλ Παξαζηαηηθψλ. Σν ζχζηεκα παξέρεη ηηο Ελέξγεηεο «Παξαπεκπηηθά» θαη «Εκθάληζε Φνξνινγηθψλ Παξαζηαηηθψλ» ψζηε ν ρξήζηεο λα επηζεσξήζεη ηηο θαηαρσξήζεηο ηνπ), φπσο επίζεο ηηο Ελέξγεηεο «Έιεγρνο Τπνβνιήο» θαη «Επηζηξνθή ζε Καηαρψξεζε ηνηρείσλ». Δηαδηθαζία Ειέγρνπ Τπνβνιήο. Εληνπίζηεθαλ Λάζε θαηά ηνλ Έιεγρν Τπνβνιήο. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε ππνβνιή. Η Τπνβνιή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε έρεη αθπξσζεί απφ ην Τπνθαηάζηεκα. Εληνπίζηεθε ηφο ζην αξρείν πνπ ππνβνιήο πνπ αλέβεθε (upload) ζην ζχζηεκα. Εληνπίζηεθαλ ζθάικαηα ζηελ γξακκνγξάθεζε ηνπ αξρείνπ. Δηαπηζηψζεθε εζθαικέλε ηαπηνπνίεζε ζηνηρείσλ. Πξνέθπςαλ πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα απφ ηελ εθηέιεζε ειίδα 15

16 ειέγρνπ ππνβνιήο Με Λάζε Απόξξηςεο Πξνέθπςαλ ιάζε (fatal errors) απφ ηελ εθηέιεζε ειέγρνπ ππνβνιήο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηεο. Ελέξγεηεο Πξνζσξηλή Φύιαμε Οκάδα Επηινγώλ «Παξαπεκπηηθά» Νέν Μεηαβνιή Αλαδήηεζε Μφλν γηα ηχπν ππνβνιήο «Αξρείν»: Η ελέξγεηα απηή επηηξέπεη ην αλέβαζκά (upload) ηνπ αξρείνπ ππνβνιήο ζην ζχζηεκα. Μφλν γηα ηχπν ππνβνιήο «Καηαρψξεζε»: Πεξηέρεη 3 ζπλδέζκνπο (Νέν, Μεηαβνιή, Δηαγξαθή) πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαρψξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Παξαπεκπηηθψλ κηαο Τπνβνιήο φηαλ ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε Καηάζηαζε «Καηαρψξεζε ηνηρείσλ». Καηαρψξεζε ελφο λένπ Παξαπεκπηηθνχ. Αλαδήηεζε θαη ηξνπνπνίεζε ελφο ππάξρνληνο Παξαπεκπηηθνχ. Αλαδήηεζε θαη δηαγξαθή ελφο ππάξρνληνο Παξαπεκπηηθνχ. Εκθάληζε Παξαπεκπηηθώλ Επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε θαη πξνβνιή ησλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ παξαπεκπηηθψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε κηα ππνβνιή. Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά Η ελέξγεηα απηή επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ (θαηαρψξεζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή) θαη θαζίζηαηαη δηαζέζηκε ζε πεξίπησζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ε εηζαγσγή ηνπιάρηζηνλ ελφο Παξαπεκπηηθνχ. Οινθιήξσζε Καηαρώξεζεο Εκθάληζε Φνξνινγηθώλ Παξαζηαηηθώλ Έιεγρνο Υπνβνιήο Ελεκέξσζε Πξνόδνπ Ειέγρνπ Με ηελ ελέξγεηα απηή ν ρξήζηεο ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα φηη έρεη νινθιεξψζεη ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ Παξαπεκπηηθψλ θαη Φνξνινγηθψλ Παξαζηαηηθψλ θαη είλαη έηνηκνο λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα. Η ελέξγεηα απηή έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί κηα θαηλνχξγηα νκάδα ελεξγεηψλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Τπνβνιή (Παξαπεκπηηθά, Εκθάληζε Φνξνινγηθψλ Παξαζηαηηθψλ, Έιεγρνο Τπνβνιήο, Επηζηξνθή ζε Καηαρψξεζε ηνηρείσλ). Παξνπζηάδεη ηα Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε Τπνβνιή. Με ηελ επηινγή «Έιεγρνο Τπνβνιήο» αξρίδεη ε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ειέγρνπ επί ηεο ππνβνιήο. Η ελέξγεηα απηή απνηειεί έλα αθφκα επθπέο ειίδα 16

17 Υπνβνιήο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθαξκνγήο ην νπνίν ζαο επηηξέπεη λα ελεκεξψλεζηε θάζε θνξά αλαθνξηθά κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ επί ηεο ηξέρνπζαο ππνβνιήο. Εάλ ν έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εθθξεκφηεηα, παηψληαο ηελ παξνχζα ελέξγεηα ζα ιάβεηε έλα ζρεηηθφ κήλπκα θαη ζα πξέπεη λα αλακείλεηε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ μαλαθάλεηε θιηθ επάλσ ηεο. Όηαλ ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ νινθιεξσζεί, ην πάηεκα ηεο παξνχζαο ελέξγεηαο ζα ελεκεξψζεη ηελ Καηάζηαζε ηεο Τπνβνιήο θαη ζα εκθαλίζεη ηελ ελέξγεηα «Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Τπνβνιήο» κέζσ ηνπ νπνίαο ζα είλαη δπλαηφ λα επηζεσξήζεηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε Τπνβνιή. Επηζηξνθή ζε Καηαρώξεζε Σηνηρείσλ Λάζε Γξακκνγξάθεζεο Υπνβνιή Επαλέθδνζε Απνδεηθηηθνύ Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Υπνβνιήο Επαλαθέξεη ηελ Τπνβνιή ζε Καηάζηαζε Καηαρψξεζεο, ψζηε λα είζηε ζε ζέζε λα εηζάγεηε Παξαπεκπηηθά θαη Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά εθ λένπ, εθφζνλ ζπληξέρεη ιφγνο (π.ρ. δηφξζσζε ζηνηρείσλ). Μφλν γηα ηχπν ππνβνιήο «Αξρείν»: Έπεηηα απφ ην αλέβαζκα ηνπ αξρείνπ, ε ελέξγεηα απηή εκθαλίδεη ηπρφλ ζθάικαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ γξακκνγξάθεζή ηνπ. Οξηζηηθνπνηεί ηελ ππνβνιή (ψζηε ηα ζηνηρεία ηεο λα κεηαθεξζνχλ απηφκαηα ζην ππνθαηάζηεκα) θαη επηηξέπεη ηελ εθηχπσζε απνδεηθηηθνχ ππνβνιήο. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλά πάζα ζηηγκή επαλεθηχπσζε ηνπ απνδεηθηηθνχ κηαο νξηζηηθνπνηεκέλεο ππνβνιή. Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα γίλεηαη νξαηή αθφηνπ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο κηαο ππνβνιήο. Με ηελ επηινγή ηεο εκθαλίδνληαη ζηνλ ρξήζηε αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. ειίδα 17

18 3.3 Άνοιγμα Περιόδου Υποβολήσ Σν πξψην βήκα πνπ αθνινπζείηαη είηε πξφθεηηαη γηα απιή Καηαρψξεζε είηε γηα Αλέβαζκα Αξρείνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηλνχξγηαο πεξηφδνπ ππνβνιήο παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν «Δεκηνπξγία πεξηφδνπ ππνβνιήο» ζηελ αξρηθή νζφλε ηεο Δηαρείξηζεο ΔΑΠΤ. Σν ζχζηεκα ζα ζαο παξαπέκςεη λα επηιέμεηε κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα εθηειεζηεί ην άλνηγκα πεξηφδνπ. Εηθόλα 14: Επηινγή Σπκβάζεσλ γηα Άλνηγκα Πεξηόδνπ Καηφπηλ παηήζεηε ην θνπκπί «Άλνηγκα Πεξηφδνπ» θαη ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ζην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί (ηχπνο, πεξίνδνο ππνβνιήο, αλ πξφθεηηαη γηα επαλππνβνιή θιπ). Η δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη παηψληαο ην θνπκπί «Άλνηγκα», νπφηε θαη πξνζηίζεηαη κηα λέα εγγξαθή ζηελ ιίζηα ππνβνιψλ κε θαηάζηαζε επίζεο «Άλνηγκα Πεξηφδνπ». ειίδα 18

19 Εηθόλα 15: Σηνηρεία Αλνίγκαηνο Πεξηόδνπ Υπνβνιήο ηελ πεξίπησζε πνπ ν Σχπνο Τπνβνιήο νξίζηεθε «Αξρείν» ζα εκθαληζηεί ζηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο ηεο λέαο εγγξαθήο ν ζχλδεζκνο Πξνζσξηλή Φύιαμε (βι. ελφηεηα «Πξνζσξηλή Φχιαμε»), ελψ αλ ν Σχπνο Τπνβνιήο επηιερζεί ε «Καηαρώξεζε Σηνηρείσλ» έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαρσξίζεηε θαη λα κεηαβάιεηε ηα παξαπεκπηηθά κε ρξήζε εδηθψλ επηινγψλ ηνπ e-δαπτ (βι. ελφηεηα «Νέν Παξαπεκπηηθφ»). ειίδα 19

20 3.4 Ακύρωςη Περιόδου Υποβολήσ Η αθχξσζε ππνβνιήο επηηπγράλεηαη επηιέγνληαο κηα ππνβνιή απφ ηνλ πίλαθα θαη παηψληαο ζηε ζπλέρεηα ην θνπκπί «Αθχξσζε Πεξηφδνπ Τπνβνιήο». Εάλ είζηε ζίγνπξνη φηη ζέιεηε λα πξνρσξήζεηε, παηήζηε «Ναη» ζην παξάζπξν επηβεβαίσζεο πνπ ζα εκθαληζηεί. Εηθόλα 16: Αθύξσζε Πεξηόδνπ Υπνβνιήο ειίδα 20

21 3.5 Λοιπά Στοιχεία Υποβολήσ Επηιέγνληαο ηνλ ζχλδεζκν πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε αξηζκφ ππνβνιήο (1 ε ζηήιε ηνπ Πίλαθα), εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν πνπ πεξηέρεη νξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή (Αξηζκφο / Πεξηγξαθή χκβαζεο, Σχπνο θαη Σξφπνο Τπνβνιήο) πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε παξακέηξνπο πνπ νξίζηεθαλ απφ ην ρξήζηε θαηά ηε Δεκηνπξγία Πεξηφδνπ Τπνβνιήο. Επίζεο, εκθαλίδνληαη θαη ηα πγθεληξσηηθά ηνηρεία ηεο (Αηηνχκελν Πνζφ, Πιήζνο Παξαπεκπηηθψλ, Πιήζνο Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ θιπ). Εηθόλα 17: Λνηπά Σηνηρεία Υπνβνιήο ειίδα 21

22 3.6 Ειςαγωγή Στοιχείων με Ανέβαςμα Αρχείου Προςωρινή Φύλαξη ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ήδε πξαγκαηνπνηήζεη Δεκηνπξγία Πεξηφδνπ Τπνβνιήο γηα Σχπν «Αξρείν», ζαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παηήζεηε ηνλ ζχλδεζκν «Πξνζσξηλή Φχιαμε» ζηε ζηήιε «Ελέξγεηεο». Η νζφλε ηεο Πξνζσξηλήο Φύιαμεο ζαο επηηξέπεη λα αλεβάζεηε (λα θάλεηε upload) έλα Αξρείν Τπνβνιήο, ε γξακκνγξάθεζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ίδηα κε ην αξρείν πνπ ππνβάιιαηε σο ηψξα ζην ππνθαηάζηεκα ζε καγλεηηθφ κέζν, ελψ γηα λα γίλεη απνδεθηφ απφ ην ζχζηεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ εμήο ζπγθεθξηκέλε νλνκαζία: DIAG1.TXT Κάλεηε θιηθ ζην θνπκπί Browse γηα λα επηιέμεηε ην αξρείν απφ ηνλ ζθιεξφ ζαο δίζθν θαη θαηφπηλ παηήζηε ην θνπκπί Πξνζσξηλή Φύιαμε (Υπνβνιή). Σν ζχζηεκα ζα ειέγμεη απηφκαηα ην αξρείν ζαο γηα ηπρφλ ηνχο θαη αλάινγα κε ηελ έθβαζε ηνπ ειέγρνπ ζα ζαο ελεκεξψζεη αλ ην αξρείν αλέβεθε επηηπρψο ή αλ παξνπζηάζηεθε θάπνην πξφβιεκα (ηφο, εζθαικέλε κνξθή θιπ). Αλ ε δηαδηθαζία πεξαηψζεθε κε επηηπρία, ζα ελεκεξσζείηε κε ζρεηηθφ κήλπκα. Καηφπηλ παηάηε ην θνπκπί «Επηζηξνθή» γηα λα κεηαθεξζείηε απηφκαηα ζηελ αξρηθή ζειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΥ, φπνπ ζα έρνπλ αλνίμεη θαηλνχξγηεο επηινγέο ζηελ ζηήιε «Ελέξγεηεο» ηεο ζπγθεθξηκέλεο Τπνβνιήο. Εηθόλα 18: Επηινγή Αξρείνπ γηα Πξνζσξηλή Φύιαμε Εάλ πξνέθπςαλ ιάζε ζηε δνκή γξακκνγξάθεζε ηνπ αξρείνπ, ε έλδεημε Καηάζηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνβνιήο ζα αλαγξάθεη «ΛΑΘΗ ΔΟΜΗ ΑΡΥΕΙΟΤ». ειίδα 22

23 Εηθόλα 19: Υπνβνιή Αξρείνπ πνπ πεξηέρεη Λάζε ζηε Δνκή ηνπ Παηψληαο «Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Τπνβνιήο» ζηηο Ελέξγεηεο, ε εθαξκνγή ζαο ελεκεξψλεη φηη ε ππνβνιή ηνπ αξρείνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί επεηδή βξέζεθαλ ιάζε γξακκνγξάθεζεο θαη ζαο πξνηξέπεη λα παηήζεηε ην θνπκπί «Λάζε Γξακκνγξάθεζεο Σαπηνπνίεζεο» γηα λα εκθαληζηεί ε αλαιπηηθή ηνπο ιίζηα. Εηθόλα 20: Παξαπνκπή γηα Εκθάληζε ηεο Λίζηαο Λαζώλ Γξακκνγξάθεζεο ειίδα 23

24 Η ιίζηα ιαζψλ αλαθέξεη ηνλ αξηζκφ γξακκήο ηνπ αξρείνπ ζηελ νπνία εληνπίδεηαη ην θάζε ζθάικα, φπσο επίζεο θαη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ. Εηθόλα 21: Λίζηα Λαζώλ Γξακκνγξάθεζεο Αληίζηνηρα αλ απφ ηελ απηφκαηε εμέηαζε ηνπ αξρείνπ πξνθχπηνπλ ιάζε ηαπηνπνίεζεο, ην θνπκπί «Λάζε Γξακκνγξάθεζεο Σαπηνπνίεζεο» ζα ζαο νδεγήζεη ζε νζφλε φπνπ αλαγξάθνληαη ηα ιάζε απηά ιεπηνκεξψο. ειίδα 24

25 Εηθόλα 22: Λίζηα Λαζώλ Ταπηνπνίεζεο 3.7 Ειςαγωγή Στοιχείων μέςω Καταχώρηςησ ηελ πεξίπησζε φπνπ ν Σχπνο Τπνβνιήο έρεη δεισζεί σο «Καηαρψξεζε ηνηρείσλ» ζα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεηε ηα ζηνηρεία ησλ Παξαπεκπηηθψλ θαη ησλ Φνξνινγηθψλ Παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνβνιή. Εάλ κηα ή πεξηζζφηεξεο ππνβνιέο ζηελ αξρηθή ζειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΤ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πνπ επηηξέπεη ηελ θαηαρψξεζε παξαπεκπηηθψλ (έρεη αλνηρηεί ηνπιάρηζηνλ κηα πεξίνδνο ππνβνιήο), ζα εκθαληζηεί ζην θάησ δεμί κέξνο ηεο νζφλεο ε ελφηεηα (νκάδα επηινγψλ) «Παξαπεκπηηθά». Εηθόλα 23: Αξρηθή Σειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΥ κε ηελ Οκάδα Επηινγώλ «Παξαπεκπηηθά» θάησ δεμηά Παηψληαο ζηνπο ζπλδέζκνπο πνπ πεξηέρεη έρεηε ηελ επθαηξία λα πξνβείηε ζηελ δεκηνπξγία (Νέν), επεμεξγαζία (Μεηαβνιή) ή δηαγξαθή ησλ παξαπεκπηηθψλ. Να ζεκεησζεί φηη νη ρξήζηεο πνπ απνηεινχλ ηνπο Δηαρεηξηζηέο κηαο εγθαηάζηαζεο δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθά εζσηεξηθνχο ρξήζηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Οη εζσηεξηθνί απηνί ζηνλ νξγαληζκφ ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζζνχλ ηα παξαπεκπηηθά θαη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο κέζσ ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο επηινγψλ φπσο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ. ειίδα 25

26 Εηθόλα 24: Αξρηθή Σειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΥ κε ηελ Οκάδα Επηινγώλ «Παξαπεκπηηθά» θάησ δεμηά Νέο Παραπεμπτικό Εηθόλα 25: Δεκηνπξγία Νένπ Παξαπεκπηηθνύ Η νζφλε δεκηνπξγίαο λένπ παξαπεκπηηθνχ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ πξνεγκέλεο δηεπθνιχλζεηο θαη απηνκαηνπνηήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ ειίδα 26

27 θαηαρψξεζεο φισλ ησλ επηζπκεηψλ ζηνηρείσλ. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέγεηαη ε "έμππλε" ηαμηλφκεζε ησλ παξαπεκπηηθψλ ζηηο αληίζηνηρεο ππνβνιέο γηα ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρεη αλνηρζεί πεξίνδνο, ε απηφκαηε ζπκπιήξσζε πεδίσλ απφ ιίζηεο αλαδήηεζεο, ε αληηγξαθή ζηνηρείσλ απφ ππάξρνληα παξαπεκπηηθά, ε παξνρή ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ ζπκπιήξσζεο ηαηξηθψλ πξάμεσλ, εμειηγκέλνη έιεγρνη εγθπξφηεηαο θαη δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ. Η δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο πκπιεξψζηε κε πξνζνρή φια ηα ππνρξεσηηθά πεδία. Η Ηκεξνκελία Έγθξηζεο ζα αληηγξαθεί απηφκαηα ζηελ εκεξνκελία απφ ηελ Ηκεξνκελία Έθδνζεο. Η εηζαγσγή ζηνηρείσλ γηα νξηζκέλα απφ ηα πεδία δηεπθνιχλεηαη κε ηελ χπαξμε ιίζηαο ηηκψλ. πγθεθξηκέλα φζα εμ απηψλ πεξηέρνπλ δίπια ηνπο εηθνλίδην κε εξσηεκαηηθφ κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ είηε θαλνληθά είηε κε άκεζε ζπκπιήξσζε κέζσ ιίζηαο ηηκψλ. Σα βήκαηα γηα ηελ απηφκαηε ζπκπιήξσζε είλαη ηα εμήο: Παηήζηε ην κπιε εηθνλίδην κε ην εξσηεκαηηθφ θαη ζην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί παηήζηε είηε ην θνπκπί Αλαδήηεζε γηα λα εκθαληζηεί ε ιίζηα κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο δπλαηέο ηηκέο είηε νξίζηε θάπνην θξηηήξην αλαδήηεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζηε Αλαδήηεζε γηα λα εκθαληζηνχλ ηα απνηειέζκαηα βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. Έπεηηα θάληε θιηθ ζηελ επηζπκεηή ηηκή ηνπ πίλαθα θαη παηήζηε ην θνπκπί Επηινγή. Η ηηκή ζα κεηαθεξζεί απηφκαηα ζην ζρεηηθφ πεδίν θαη παηψληαο ην πιήθηξν TAB ην ζχζηεκα ζα ζπκπιεξψζεη ηελ πεξηγξαθή πνπ ην ζπλνδεχεη (γηα παξάδεηγκα αλ επηιέμεηε ηελ Ιηαιία απφ ηελ Λίζηα Σηκψλ ζα εηζαρζεί ε ζπληνκνγξαθία «ΙΣ» ζηνλ Κσδηθφ Υψξαο Αζθάιηζεο. Αλ παηήζεηε ΣΑB, ζα εκθαληζηεί ην ιεθηηθφ «Ιηαιία» ζηελ πεξηγξαθή). Εάλ γλσξίδεηε εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ ηηκή ελφο πεδίνπ πνπ δηαζέηεη ιίζηα ηηκψλ, αξθεί λα ηελ πιεθηξνινγήζεηε θαη λα παηήζεηε ην πιήθηξν TAB, ψζηε ην ζχζηεκα λα ζπκπιεξψζεη απηφκαηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ. Εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ησλ πεδίσλ Κσδηθνχ ΣΑΤ πληαγνγξάθνπ ή Ειεγθηή Ιαηξνχ, πξέπεη είηε λα εηζάγεηε απεπζείαο ηνλ Κσδηθφ ΣΑΤ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί είηε κέζσ ηεο Λίζηαο Σηκψλ φπνπ ζα ηνλ αλαδεηήζεηε κε βάζε ην ΑΜΚΑ πνπ δηαζέηεη. Εάλ ν Κσδηθφο ΣΑΤ δελ είλαη νπηηθά αλαγλσξίζηκνο ζα πξέπεη λα παηήζεηε ην θνπκπί κε ην ζχκβνιν θαη λα ζπκπιεξψζεηε ππνρξεσηηθά ηα πεδία Επίζεην θαη Όλνκα πληαγνγξάθνπ Ιαηξνχ (απνηειεί ζηνηρείν ειέγρνπ απφ ηελ Τπεξεζία). Να ζεκεησζεί φηη ηα πεδία ηνπ πληαγνγξάθνπ Ιαηξνχ είλαη απελεξγνπνηεκέλα ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιερζεί σο Σχπνο Παξαζηαηηθνχ ην «Έθδνζε απφ Ννζνθνκείν / Κιηληθή». Όζα πεδία δελ απαηηνχλ ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ πεξηέρνπλ δίπια ηνπο ην ιεθηηθφ «Δ» (Δελ πκπιεξψλεηαη). ε φηη αθνξά ηελ θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ αζθαιηζκέλνπ, κφιηο πιεθηξνινγήζεηε ηνλ ΑΜΑ θαη παηήζεηε TAB, ην ζχζηεκα ζα ζπκπιεξψζεη απηφκαηα δίπια ηνπ ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ν ΑΜΑ. Εάλ εηζαρζεί ΑΜΚΑ πνπ ππάξρεη ζην κεηξψν, ην ζχζηεκα ζα ζπκπιεξψζεη απηφκαηα ηα ζηνηρεία εμεηαδφκελνπ. Εάλ ν Α.Μ.Κ.Α. δελ εληνπηζηεί ζην κεηξψνπ ηνπ Α.Μ.Κ.Α. ζα πξέπεη λα εηζάγεηε κηα παχια (-) ζην πεδίν Α.Μ.Κ.Α. θαη θαηφπηλ λα ζπκπιεξψζεηε ηα ζηνηρεία εμεηαδφκελνπ. Ιδηαίηεξε θξνληίδα πξέπεη λα δνζεί επίζεο ψζηε ε Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο λα είλαη πάληα ζπκπιεξσκέλε, θαζψο πξναπαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζηελ ελφηεηα «Αλαιπηηθά ηνηρεία Παξαπεκπηηθνχ», ελψ ε Ηκεξνκελία Έθδνζεο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη λσξίηεξα απφ 01/01/2012. ειίδα 27

28 Αλαιπηηθά Σηνηρεία Παξαπεκπηηθνύ Πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεηε λα εηζάγεηε Αλαιπηηθά ηνηρεία Παξαπεκπηηθνχ, ζα πξέπεη πξψηα λα έρεηε ζπκπιεξψζεη νπσζδήπνηε ην πεδίν Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο. Εηζάγεηε ηνλ Κσδηθφ Ιαηξηθήο Πξάμεο θαη παηήζηε TAB. ε πεξίπησζε πνπ ηα πεδία Αξηζκφο Τπνβνιήο θαη Αξηζκφο χκβαζεο παξακέλνπλ θελά (φηαλ δειαδή ε ηαηξηθή πξάμε αληηζηνηρεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα ππνβνιέο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε θαηαρψξεζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν), ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ ππνβνιή πνπ ζαο αθνξά κε ρξήζε ηνπ ζηνλ αξηζκφ ζχκβαζεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε κε ην TAB ζα ζπκπιεξσζνχλ απηφκαηα ηα πεδία Αξηζκφο Τπνβνιήο θαη Αξηζκφο χκβαζεο ρσξίο λα απαηηεζεί πεξαηηέξσ ελέξγεηα. Παηψληαο ην θνπκπί «Εηζαγσγή» ζα πξνζηεζεί κηα θαηλνχξγηα ζεηξά ζηνλ πίλαθα ηαηξηθψλ πξάμεσλ κε ηα ζηνηρεία πνπ κφιηο εηζάγαηε. εκεηψζεηο: Η ιίζηα αλαδήηεζεο ηνπ Κσδηθνχ Ιαηξηθήο Πξάμεο επηζηξέθεη σο απνηέιεζκα ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο ησλ ππνβνιψλ εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «ε Καηαρψξεζε ηνηρείσλ» θαη ε πεξίνδνο ππνβνιήο είλαη ε ίδηα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο ηνπ Παξαπεκπηηθνχ. Αλ έρεη εηζαρζεί κηα ηαηξηθή πξάμε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή, φιεο νη επφκελεο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ ζα εηζάγεηε ζην ζπγθεθξηκέλν παξαπεκπηηθφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ ίδηα ππνβνιή (επνκέλσο αλ ρξεηαζηεί λα επηιέμεηε ζχκβαζε, κπνξείηε λα ην πξάμεηε κφλν γηα ηνλ ίδην αξηζκφ ππνβνιήο). Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεηε ζηνλ πίλαθα ηαηξηθψλ πξάμεσλ κηα λέα ηαηξηθή πξάμε πάλσ απφ κηα ήδε ππάξρνπζα, αλ επηιέμεηε ηελ ππάξρνπζα θαη ζηε ζπλέρεηα παηήζεηε ην θνπκπί «Εηζαγσγή». Εάλ έρεη εηζαρζεί κηα ηαηξηθή πξάμε ζηνλ πίλαθα θαη πξνζπαζήζεηε λα εηζάγεηε εκεξνκελία εθηέιεζεο πνπ λα αλαθέξεηαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν, ε εκεξνκελία εθηέιεζεο ζα επηζηξέςεη απηφκαηα ζηελ πξνεγνχκελε ηηκή πνπ δηέζεηε. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ππάξρνπζεο ζεηξέο ζηνλ πίλαθα Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ, παηήζηε ην θνπκπί κε ηνλ κεγεζπληηθφ θαθφ δίπια απφ ηελ επηζπκεηή εγγξαθή ζηνλ πίλαθα. Απηφκαηα ηα ζηνηρεία ηεο εγγξαθήο ζα εκθαληζηνχλ ζηα πεδία Αλαιπηηθά ηνηρεία Παξαπεκπηηθνχ, απφ φπνπ θαη κπνξείηε πιένλ λα ηα κεηαβάιιεηε. Όηαλ νινθιεξψζεηε ηηο αιιαγέο, παηήζηε ην θνπκπί «Μεηαβνιή» γηα λα ελεκεξσζεί κε απηέο ν ζρεηηθφο πίλαθαο. Αληίζηνηρα ε δηαγξαθή Αλαιπηηθψλ ηνηρείσλ Παξαπεκπηηθνχ επηηπγράλεηαη αλ παηήζεηε ηελ επηζπκεηή εγγξαθή ζηνλ πίλαθα θαη παηήζηε ζηελ ζπλέρεηα ην θνπκπί «Δηαγξαθή». Έλα πιαίζην δηαιφγνπ ζα ζαο δεηήζεη λα επηβεβαηψζεηε ηελ επηινγή ζαο. Καλέλα απφ ηα ηξνπνπνηεκέλα πεδία θαη θακία ζεηξά ηνπ πίλαθα δελ απνζεθεχεηαη ζην ζχζηεκα πξνηνχ παηεζεί ην θνπκπί «Απνζήθεπζε». Όηαλ ζπκβεί απηφ, ην ζχζηεκα ζα δηελεξγήζεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο εγθπξφηεηαο ησλ πεδίσλ θαη αλ δελ εληνπίζεη ιάζε ζα νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία. Δηαθνξεηηθά ζα εκθαληζηνχλ ζηελ νζφλε ηα απαξαίηεηα κελχκαηα ιάζνπο. Θα απνζεθεπηνχλ κφλν ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηνλ πίλαθα. Σέινο, αλ επηζπκείηε λα εκθαλίζεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα κηα Ιαηξηθή Πξάμε πνπ έρεη ήδε εηζαρζεί ζηνλ πίλαθα, παηήζηε ηελ εγγξαθή πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη θαηφπηλ ην θνπκπί. ειίδα 28

29 Αληηγξαθή Παξαπεκπηηθνύ Η ζπγθεθξηκέλε επηινγή απνηειεί έλα αθφκα πξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ παξαπεκπηηθνχ επηηξέπνληαο ηελ αληηγξαθή ελφο απφ ηα ππάξρνληα παξαπεκπηηθά ζην νπνίν ζα είζηε ζέζε βαζηζηείηε πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο. Απηφ επηηπγράλεηαη αλαδεηψληαο ην παξαπεκπηηθφ βάζεη θξηηεξίσλ αλάκεζα απφ ηηο ππνβνιέο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «Καηαρψξεζε ηνηρείσλ». Η δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Παηψληαο ηνλ ζχλδεζκν κε απηήλ ηελ νλνκαζία «Αληηγξαθή Παξαπεκπηηθνχ», αλνίγεη ην παξάζπξν απφ ην νπνίν επηιέγεηε αξρηθά ηελ επηζπκεηή Τπνβνιή. Εηθόλα 26: Επηινγή Υπνβνιήο γηα Αληηγξαθή Παξαπεκπηηθνύ Σν λέν παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζηεί ζαο επηηξέπεη λα αλαδεηήζεηε ην παξαπεκπηηθφ πξνο αληηγξαθή βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ (ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο, Ηκεξνκελία Καηαρψξεζεο) θαηά ηξφπν αληίζηνηρν κε ηελ Εκθάληζε Παξαπεκπηηθψλ (βιέπε ζρεηηθφ θεθάιαην). ειίδα 29

30 Εηθόλα 27: Αλαδήηεζε Παξαπεκπηηθνύ πξνο Αληηγξαθή από ζπγθεθξηκέλε Υπνβνιή Παηψληαο ην θνπκπί «Αλαδήηεζε» ζα παξνπζηαζηεί ε ιίζηα παξαπεκπηηθψλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα. Αλ παηήζεηε ζηνλ Α/Α ηνπ επηζπκεηνχ παξαπεκπηηθνχ, ηα αλαιπηηθά ηνπ ζηνηρεία ζα αληηγξαθνχλ απηφκαηα ζηελ θφξκα ζπκπιήξσζεο. ειίδα 30

31 Εηθόλα 28: Επηινγή Παξαπεκπηηθνύ πξνο Αληηγξαθή Σύληνκε Σπκπιήξσζε Ιαηξηθώλ Πξάμεσλ Απνηειεί έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν «έμππλεο» εηζαγσγήο ηαηξηθψλ πξάμεσλ κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα θαη πξνυπνζέηεη λα έρεηε ζπκπιεξψζεη ην πεδίν «Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο». Παηψληαο ζηνλ ζχλδεζκν κε απηήλ ηελ νλνκαζία, ζα αλνίμεη παξάζπξν φπνπ κπνξείηε λα εθηειέζεηε Εχξεζε ηεο Ιαηξηθήο Πξάμεο πνπ επηζπκείηε λα εηζάγεηε. Μπνξείηε λα εληνπίζεηε ηελ επηζπκεηή ηαηξηθή πξάμε αθνχ ζπκπιεξψζεηε έλα απφ ηα θξηηήξηα θαη θαηφπηλ παηήζηε ην θνπκπί «Αλαδήηεζε». Σα θξηηήξηα αλαδήηεζεο είλαη ηα εμήο: Ο Αξηζκόο Υπνβνιήο. Η επηινγή ππνβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ιίζηαο ηηκψλ απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ ππνβνιψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «Καηαρψξεζε ηνηρείσλ» γηα ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο. Η αλαδήηεζε ζα επηζηξέςεη φιεο ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή. Τν Φίιηξν Ολνκαζίαο Ιαηξηθήο Πξάμεο, φπνπ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ηκήκα ή νιφθιεξε ε νλνκαζία. ειίδα 31

32 Εηθόλα 29: Απνηέιεζκα Αλαδήηεζεο Ιαηξηθήο Πξάμεο κε Φίιηξν θαη Μεηαθνξά ηεο ζηε Ζώλε Επηινγήο ηε ζπλέρεηα ζα εκθαληζηεί κηα ιίζηα ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα, απφ ηελ νπνία κπνξείηε λα ζχξεηε (κε «drag and drop» ην ζηαπξό ζηελ πξψηε ζηήιε νπνηαζδήπνηε εγγξαθήο) φζεο ηαηξηθέο πξάμεηο ζαο ελδηαθέξνπλ ζηε δψλε κε ηίηιν «Επηιεγκέλεο Ιαηξηθέο Πξάμεηο». Εληφο ηεο δψλεο φπνπ εθηειέζαηε ην «drag and drop» παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεηε νπνηαζδήπνηε ηαηξηθή πξάμε απφ ηελ πξνζσξηλή δψλε απηήλ παηψληαο ην θνπκπί «Δηαγξαθή» γηα λα αλαπξνζαξκφζεηε ηνλ αξηζκφ ησλ Επηιεγκέλσλ Ιαηξηθψλ Πξάμεσλ. Όηαλ θαηαιήμεηε ζην ζχλνιν ησλ ηαηξηθψλ πξάμεσλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ, παηήζηε ην θνπκπί «Εηζαγσγή» θαη απηέο ζα πξνζηεζνχλ απηφκαηα ζηνλ πίλαθα ηαηξηθψλ πξάμεσλ ηεο θεληξηθήο θφξκαο θαηαρψξεζεο. ειίδα 32

33 3.7.2 Μεταβολή Παραπεμπτικού Η δηαδηθαζία μεθηλά κε ην εληνπηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαπεκπηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα ηξνπνπνηήζεηε απφ ην ζχλνιν ησλ ππνβνιψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «Καηαρψξεζε ηνηρείσλ». Απηφ επηηπγράλεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηα πεδία Αξ. Παξαπεκπηηθνχ Τπνβνιήο (αχμσλ αξηζκφο παξαπεκπηηθνχ ζην πξψην θαη αξηζκφο ππνβνιήο ζην δεχηεξν) είηε κέζσ απεπζείαο πιεθηξνιφγεζεο είηε κέζσ απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο απφ ηε ιίζηα ηηκψλ θαη θαηφπηλ παηψληαο ην θνπκπί Αλαδήηεζε. Αλ ην παξαπεκπηηθφ εληνπηζηεί, ζα ζπκπιεξσζνχλ απηφκαηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηφζν ηα πεδία ηεο θφξκαο φζν θαη ηνπ πίλαθα ηαηξηθψλ πξάμεσλ. [εκεηψλεηαη φηη ν ηξφπνο εχξεζεο ηνπ παξαπεκπηηθνχ απφ ηελ ιίζηα ηηκψλ είλαη παλνκνηφηππνο κε ηελ αληηγξαθή παξαπεκπηηθνχ πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα]. Γηα ηελ ζπκπιήξσζε / επεμεξγαζία ησλ πεδίσλ ηζρχνπλ νη ίδηνη θαλφλεο κε ηε δεκηνπξγία λένπ παξαπεκπηηθνχ. Αθνχ ηξνπνπνηήζεηε φζα πεδία ζαο ελδηαθέξνπλ, παηήζηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε» ψζηε λα απνζεθεπηεί ην ηξνπνπνηεκέλν παξαπεκπηηθφ. Εηθόλα 30: Μεηαβνιή Παξαπεκπηηθνύ ειίδα 33

34 3.7.3 Διαγραφή Παραπεμπτικού Η δηαδηθαζία μεθηλά κε ην εληνπηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαπεκπηηθνχ πνπ επηζπκείηε λα δηαγξάςεηε απφ ην ζχλνιν ησλ ππνβνιψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε «Καηαρψξεζε ηνηρείσλ». Απηφ επηηπγράλεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηα πεδία Αξ. Παξαπεκπηηθνχ Τπνβνιήο (αχμσλ αξηζκφο παξαπεκπηηθνχ ζην πξψην θαη αξηζκφο ππνβνιήο ζην δεχηεξν) είηε κέζσ απεπζείαο πιεθηξνιφγεζεο είηε κέζσ απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο απφ ηε ιίζηα ηηκψλ θαη θαηφπηλ παηψληαο ην θνπκπί Αλαδήηεζε. Αλ ην παξαπεκπηηθφ εληνπηζηεί, ζα ζπκπιεξσζνχλ απηφκαηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ηφζν ηα πεδία ηεο θφξκαο φζν θαη ηνπ πίλαθα ηαηξηθψλ πξάμεσλ. Εηθόλα 31: Δηαγξαθή Παξαπεκπηηθνύ Εθφζνλ είζηε ζίγνπξνη φηη ην παξαπεκπηηθφ πνπ βιέπεηε ζηελ νζφλε ζαο είλαη απηφ πνπ επηζπκείηε λα δηαγξάςεηε, παηήζηε ην θνπκπί «Δηαγξαθή» ψζηε λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. Έλα πιαίζην δηαιφγνπ ζα ζαο δεηήζεη λα επηβεβαηψζεηε ηελ επηινγή ζαο. ειίδα 34

35 3.8 Φορολογικά Παραςτατικά Η νζφλε δηαρείξηζεο θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ είλαη δηαζέζηκε ζηελ θαηάζηαζε «ε Καηαρψξεζε ηνηρείσλ» κηαο ππνβνιήο (παηψληαο ηελ Ελέξγεηα «Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά) θαη επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ αθφινπζσλ ελεξγεηψλ: Εηζαγσγή: Επηηπγράλεηαη θαηαρσξψληαο δηαδνρηθά ηελ Ηκεξνκελία Έθδνζεο, ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Παξαζηαηηθνχ, ην Αηηνχκελν Πνζφ θαη παηψληαο θαηφπηλ ην θνπκπί «Εηζαγσγή». Σν θνξνινγηθφ παξαζηαηηθφ ζα πξνζηεζεί απηφκαηα ζηνλ Πίλαθα. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα πξνζζέζεηε πεξηζζφηεξα απφ έλα, επαλαιακβάλεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη (εκ: Σα λέα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά δε ζα απνζεθεπηνχλ ζην ζχζηεκα πξνηνχ παηήζεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε»). Μεηαβνιή: ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πίλαθαο πεξηέρεη ήδε θάπνηα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηείηε νπνηνδήπνηε απφ απηά επηιέγνληάο ην θαη θαηφπηλ παηψληαο ην θνπκπί κε ην Μεγεζπληηθφ Φαθφ. Σα ζηνηρεία ηνπ θνξνινγηθνχ παξαζηαηηθνχ ζα εκθαληζηνχλ απηφκαηα ζηα αληίζηνηρα πεδία, απ φπνπ θαη κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε. Μφιηο νινθιεξψζεηε ηελ επεμεξγαζία, παηήζηε ην θνπκπί «Μεηαβνιή» ψζηε λα ελεκεξσζεί ν Πίλαθαο κε ηηο αιιαγέο. (εκ: Κακία κεηαβνιή δε ζα απνζεθεπηεί ζην ζχζηεκα πξνηνχ παηήζεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε»). Αθύξσζε: Καζαξίδεη ηα πεδία Ηκ/λία Έθδνζεο, Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Παξαζηαηηθνχ θαη Αηηνχκελν Πνζφ είηε βξίζθεζηε ζε θαηάζηαζε Εηζαγσγήο είηε ζε θαηάζηαζε Μεηαβνιήο. Δηαγξαθή: ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πίλαθαο πεξηέρεη ήδε θάπνηα θνξνινγηθά παξαζηαηηθά, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαγξάςεηε νπνηνδήπνηε απφ απηά επηιέγνληάο ην θαη θαηφπηλ παηψληαο ην θνπκπί «Δηαγξαθή». (εκ: Κακία δηαγξαθή δε ζα απνζεθεπηεί ζην ζχζηεκα πξνηνχ παηήζεηε ην θνπκπί «Απνζήθεπζε»). Εηθόλα 32: Οζόλε Δηαρείξηζεο Φνξνινγηθώλ Παξαζηαηηθώλ ειίδα 35

36 3.9 Εμφάνιςη Φορολογικών Παραςτατικών Η ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα εκθαλίδεη απιψο ηελ ιίζηα ησλ θαηαρσξεκέλσλ Φνξνινγηθψλ Παξαζηαηηθψλ γηα ηελ κηα ππνβνιή θαη είλαη δηαζέζηκε απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ππνβνιή ζα βξεζεί ηελ θαηάζηαζε «Οινθιήξσζε Καηαρψξεζεο» θαη έπεηηα. Εηθόλα 33: Οζόλε Εκθάληζεο Φνξνινγηθώλ Παξαζηαηηθώλ ειίδα 36

37 3.10 Εμφάνιςη Παραπεμπτικών ηηο δηαζέζηκεο ελέξγεηεο κηαο ππνβνιήο αλ έρεη θαηαρσξεζεί παξαπεκπηηθφ ζα εκθαλίδεηαη ν ζχλδεζκνο «Εκθάληζε Παξαπεκπηηθψλ. Παηψληαο επάλσ ηνπ έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεηε θαη λα πξνβάιεηε φια ηα Παξαπεκπηηθά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί (ή έρνπλ αλέβεη κέζσ αξρείνπ) γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνβνιή. Η νζφλε αλαδήηεζεο πεξηέρεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ πεξίνδν ηεο Τπνβνιήο πνπ επηιέρζεθε απφ ηελ αξρηθή ζειίδα Δηαρείξηζεο ΔΑΠΤ, θαζψο θαη κηα ζεηξά απφ Κξηηήξηα Αλαδήηεζεο πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζεηε ηα Παξαπεκπηηθά πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ. Επηινγή Κξηηεξίνπ: Καηαξράο δηαιέγεηε έλα απφ ηα ηέζζεξα δηαζέζηκα θξηηήξηα (Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, Ηκεξνκελία Καηαρψξεζεο Απφ Έσο). Απηφκαηα ζα ελεξγνπνηεζεί ην αληίζηνηρν πεδίν ην νπνίν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί. ηε ζπλέρεηα παηάηε ην θνπκπί «Αλαδήηεζε» θαη κεηαθέξεζηε ζηελ επφκελε νζφλε πνπ πεξηέρεη ηελ ιίζηα ησλ Παξαπεκπηηθψλ πνπ πιεξνχλ ηα επηιεγκέλα θξηηήξηα. Ελαιιαθηηθά κπνξείηε λα κελ επηιέμεηε θάπνην θξηηήξην θαη λα παηήζεηε απεπζείαο ην θνπκπί «Αλαδήηεζε». Εηθόλα 34: Παξάδεηγκα Κξηηεξίσλ Εκθάληζεο Παξαπεκπηηθώλ κηαο Υπνβνιήο Η νζφλε εκθάληζεο επηιεγκέλσλ παξαπεκπηηθψλ εκθαλίδεη εθ λένπ ζηελ επηθεθαιίδα ηεο ηα ζηνηρεία Τπνβνιήο, αιιά απηή ηε θνξά ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αλαγξαθή ηνπ θξηηεξίνπ πνπ επηιέρζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ζειίδα. Η ιίζηα ησλ επξεζέλησλ παξαπεκπηηθψλ πεξηέρεη ζηνηρεία φπσο ν Αξ. Παξαπεκπηηθνχ ή Ιαηξηθήο Επίζθεςεο, ν ΑΜΑ, ν ΑΜΚΑ, ην νλνκαηεπψλπκν, ε Ηκεξνκελία Καηαρψξεζεο, ε Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο, ην Αηηνχκελν Πνζφ θιπ, ελψ ε πινήγεζε ζηηο εγγξαθέο ηεο ιίζηαο επηηπγράλεηαη παηψληαο ηα θνπκπηά «Πξνεγνύκελν» / «Επόκελν». ειίδα 37

38 Εηθόλα 35: Παξάδεηγκα Λίζηαο Επξεζέλησλ Παξαπεκπηηθώλ κηαο Υπνβνιήο Αλ επηζπκείηε λα δείηε ηα πιήξε ζηνηρεία ελφο Παξαπεκπηηθνχ, αξθεί λα θάλεηε θιηθ επάλσ ζηνλ Α/Α θαη απηά ζα εκθαληζηνχλ ιεπηνκεξψο ζε έλα λέν παξάζπξν. Εηθόλα 36: Αλαιπηηθά Σηνηρεία ελόο επηιεγκέλνπ Παξαπεκπηηθνύ Αλ επηζπκείηε λα εκθαλίζεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα κηα Ιαηξηθή Πξάμε ηνπ Παξαπεκπηηθνχ, παηήζηε ηελ εγγξαθή πνπ ζαο ελδηαθέξεη θαη θαηφπηλ ην θνπκπί. ειίδα 38

39 3.11 Αποτελέςματα Ελέγχου Υποβολήσ Αλ θαηά ηνλ Έιεγρν Τπνβνιήο πξνθχςνπλ ιάζε ή πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα, απηά ζα εκθαληζηνχλ ζπγθεληξσηηθά ζηελ παξνχζα νζφλε, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κε ην πάηεκα ηεο Ελέξγεηαο «Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Τπνβνιήο». πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη πίλαθαο φπνπ αλαγξάθνληαη ηα είδε ησλ ιαζψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ, πφζεο θνξέο απαηψληαη ζηα παξαπεκπηηθά (Πιήζνο Παξαπεκπηηθψλ), θαζψο θαη ε Καηεγνξία ιάζνπο (Απαγνξεπηηθφ / Λάζνο πζηήκαηνο, Πξνεηδνπνίεζε). Εηθόλα 37: Απνηειέζκαηα Ειέγρνπ Υπνβνιήο Λίζηα Λαζώλ Κάλνληαο θιηθ ζην πιήζνο παξαπεκπηηθψλ εκθαλίδεηαη ε ζρεηηθή Λίζηα κε ηα Παξαπεκπηηθά ζηα νπνία αληηζηνηρεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο Σχπνο Λάζνπο. Σα Παξαπεκπηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηελ ιίζηα πεξηέρνπλ ζηνηρεία φπσο ν Αξ. Παξαπεκπηηθνχ, ν ΑΜΚΑ, ν ΑΜΑ, ε Ηκεξνκελία Καηαρψξεζεο, ην Ολνκαηεπψλπκν Αζθαιηζκέλνπ, ε Ηκεξνκελία Εθηέιεζεο, ην Αηηνχκελν Πνζφ θιπ, ελψ ε πινήγεζε ζηηο εγγξαθέο ηνπ επηηπγράλεηαη παηψληαο ηα θνπκπηά Πξνεγνύκελν / Επόκελν. Εηθόλα 38: Λίζηα Παξαπεκπηηθώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ιάζνο ειίδα 39

40 Αλ επηζπκείηε λα δείηε ηα πιήξε ζηνηρεία ελφο Παξαπεκπηηθνχ, αξθεί λα θάλεηε θιηθ επάλσ ζηνλ Α/Α ηνπ θαη απηά ζα εκθαληζηνχλ ιεπηνκεξψο ζε έλα λέν παξάζπξν. Επηπξφζζεηα, παηψληαο ην θνπκπί «Λάζε» έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα δείηε ηελ αλαιπηηθή ιίζηα ιαζψλ ή πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν Παξαπεκπηηθφ. Εηθόλα 39: Σηνηρεία ελόο Παξαπεκπηηθνύ πνπ επηιέρζεθε από ηε Λίζηα Παξαπεκπηηθώλ ειίδα 40

41 3.12 Υποβολή Αλ θαηά ηνλ Έιεγρν Τπνβνιήο δελ εληνπηζηνχλ ιάζε ή πξνεηδνπνηεηηθά κελχκαηα ζηα Παξαπεκπηηθά, ζηα Φνξνινγηθά Παξαζηαηηθά θιπ, ηφηε επηιέγνληαο ηελ ελέξγεηα Τπνβνιή εκθαλίδνληαη νη επηινγέο «Τπνβνιή & Έθδνζε Απνδεηθηηθνχ» θαη «Κιείζηκν». Εηθόλα 40: Επηινγέο & Κξηηήξηα Ελέξγεηαο Υπνβνιήο Ο ρξήζηεο επηιέγεη Τπνβνιή & Έθδνζε Απνδεηθηηθνχ, εθηππψλεη ην απνδεηθηηθφ, ην νπνίν πξνζθνκίδεη ζην Τπνθαηάζηεκα καδί κε ηα πξσηφηππα παξαπεκπηηθά θαη ην/α θνξνινγηθφ παξαζηαηηθφ/ά. Εηθόλα 41:Απνδεηθηηθό Υπνβνιήο ειίδα 41

42 ηνπο 2 πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ επφκελε ζειίδα αλαγξάθνληαη ηα δηάθνξα είδε απαγνξεπηηθψλ ή πξνεηδνπνηεηηθψλ ιαζψλ πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη κηα ππνβνιή: ΑΠΑΓΟΡΕΤΣΙΚΑ ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΟ Ο ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΝΑΔΑ ΤΓΕΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΣΙΚΟ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ. Ο ΚΩΔΙΚΟ ΣΟΤ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟ ΜΕ ΣΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΙΑΣΡΟΤ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΣΟ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΝΣΑΓΗ > ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΗ + ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ Η ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΝΣΑΓΗ < ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΣΑΧΩΡΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΙΣΟΤΜΕΝΟ ΠΟΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΩΝ ΔΕ ΤΜΦΩΝΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΗ ΤΝΣΑΓΗ ΤΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΟ ΟΡΙΟ ΣΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΗ ΕΠΙΣΡΕΠΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΤΜΦΩΝΙΑ ΜΕΣΑΞΤ ΣΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΣΟ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΤ ΠΟΟΤ ειίδα 42

43 4. Ενημέρωςη Στοιχείων Μέζσ ηεο ελφηεηαο απηήο ηνπ κελνχ, ν δηαρεηξηζηήο (Ιαηξφο ή Δηαγλσζηηθφ Κέληξν) έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δειψζεη ηα ζηνηρεία ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ πιεξσκήο, φπσο επίζεο ην εκείν Τπνβνιήο (ΤΠΑΔ) ζην νπνίν ππάγεηαη: 4.1 Τραπεζικού Λογαριαςμού Ο δηαρεηξηζηήο αξθεί λα εηζάγεη ηνλ Κσδηθφ IBAN θαη ηνλ Κιεηδάξηζκν πνπ δηαζέηεη (γηα επηβεβαίσζε) θαη θαηφπηλ λα παηήζεη ην θνπκπί Απνζήθεπζε. εκεηψλεηαη φηη γηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νξίζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, ν δηαρεηξηζηήο ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη πξνβεί ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ρξήζηε ηνπ απφ ηελ Εθαξκνγή Πηζηνπνίεζεο. Εηθόλα 42: Οζόλε Ελεκέξσζεο Σηνηρείσλ Τξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ 4.2 Σημείο Υποβολήσ ε απηήλ ηελ νζφλε ν δηαρεηξηζηήο δειψλεη ην εκείν Τπνβνιήο (ΤΠΑΔ) ζην νπνίν ππάγεηαη είηε απεπζείαο είηε θάλνληαο ρξήζε ηεο απηφκαηεο ζπκπιήξσζεο κέζα απφ ιίζηα ηηκψλ, απφ ηελ νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη ην ζεκείν ΤΠΑΔ βάζεη ηεο νλνκαζίαο ηνπ. ειίδα 43

44 Εηθόλα 43: Ελεκέξσζε Σηνηρείσλ Σεκείνπ Υπνβνιήο ειίδα 44

45 5. Διαχείριςη Χρηςτών 5.1 Δημιουργία Χρήςτη Εηθόλα 44: Δεκηνπξγία Φξήζηε Οη ρξήζηεο πνπ απνηεινχλ ηνπο Δηαρεηξηζηέο κηαο εγθαηάζηαζεο δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ειεθηξνληθά εζσηεξηθνχο ρξήζηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε. Επηιέγνληαο επνκέλσο απφ ην αξηζηεξφ κελνχ «Δεκηνπξγία Υξήζηε» είζηε ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεηε ειεθηξνληθά έλαλ λέν ρξήζηε γηα ηελ ηξέρνπζα εγθαηάζηαζε, δειψλνληαο ηνλ θσδηθφ (Username) θαη ην ζπλζεκαηηθφ (Password) πνπ επηζπκείηε λα έρεη, καδί κε νξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. πκπιεξψζηε ππνρξεσηηθά ηα πεδία πνπ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*). Κσδηθόο Φξήζηε (username): Πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 8-12 ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο ή λνχκεξα. Σπλζεκαηηθό (password): Πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 8-15 ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη θαη λνχκεξα. Όζν κεγαιχηεξν ζπλδπαζκφ αιθαξηζκεηηθψλ θαη εηδηθψλ ραξαθηήξσλ πεξηέρεη ην ζπλζεκαηηθφ, ηφζν ηζρπξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν ζα είλαη. πκπιεξψζηε ηελ ίδηα ηηκή θαη ζην πεδίν Επηβεβαίσζε πλζεκαηηθνχ. ην πεδίν Κιεηδάξηζκνο Δηαρεηξηζηή εηζάγεηε ηνλ Κιεηδάξηζκν πνπ παξαιάβαηε απφ ην ππνθαηάζηεκα. ην πεδίν Ηκέξεο Αλαλέσζεο επηιέγεηε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ έπεηηα απφ ηηο νπνίεο ζα δεηείηαη απφ ηνλ ρξήζηε λα αιιάμεη ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ. Σηνηρεία Φξήζηε: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ρξήζηε ζε ειεχζεξε κνξθή θεηκέλνπ. ειίδα 45

46 Δεκηνπξγία: Παηψληαο «Δεκηνπξγία», νη ηηκέο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηα πεδία ζα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο, ζα εκθαληζηεί θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηα κε έγθπξα πεδία. ε πεξίπησζε επηηπρεκέλεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ, ε δεκηνπξγία ρξήζηε ζα νινθιεξσζεί επηηπρψο. Καζαξηζκόο: Παηψληαο «Καζαξηζκφο», ζα θαζαξίζνπλ απηφκαηα φια ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία ηεο θφξκαο δεκηνπξγίαο ρξήζηε. ειίδα 46

47 5.2 Πληροφορίεσ Χρηςτών Με ηελ επηινγή «Πιεξνθνξίεο Υξεζηψλ» έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζεηε ηα ζηνηρεία ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ πνπ έρεη εηζάγεη ν Δηαρεηξηζηήο ζηελ παξνχζα εγθαηάζηαζε κέζσ ηεο επηινγήο «Δεκηνπξγία Υξεζηψλ». Σα ζηνηρεία ρξήζηε πνπ εκθαλίδεη είλαη ν Κσδηθφο Υξήζηε, ηα ηνηρεία Υξήζηε θαη ε Ηκεξνκελία Δεκηνπξγίαο ηνπ. Εηθόλα 45: Πιεξνθνξίεο Φξεζηώλ πγθεθξηκέλα κέζσ ηεο νζφλε απηήο αλαδεηείηαη έλαο ρξήζηεο πνπ αλήθεη ζηελ παξνχζα εγθαηάζηαζε θαη παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηηδφκελεο πιεξνθνξίεο θαη ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ. Η εχξεζε ηνπ ρξήζηε εθηειείηαη είηε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ρξήζηε ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν θαη επηινγή Αλαδήηεζε, είηε κε ηελ επηινγή ηνπ θσδηθνχ απφ ηε ιίζηα ηνπ αλαδπφκελνπ παξάζπξνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ. ειίδα 47

48 5.3 Ακύρωςη Χρηςτών Η αθχξσζε ελφο ππάξρνληνο ρξήζηε πνπ αλήθεη ζηελ ηξέρνπζα εγθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Δηαρεηξηζηή κέζσ ηεο επηινγήο ηνπ κελνχ «Αθχξσζε Υξήζηε». Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη λα δεισζεί ν δηθφο ζαο θσδηθφο ρξήζηε (Username Κσδηθφο Δηαρεηξηζηή), ν θσδηθφ ηνπ ρξήζηε πνπ πξφθεηηαη λα δηαγξαθεί καδί κε ην ζπλζεκαηηθφ ηνπ δεχηεξνπ. Εηθόλα 46: Αθύξσζε Φξεζηώλ Αθύξσζε Φξήζηε: Παηψληαο «Αθχξσζε Υξήζηε», νη ηηκέο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηα πεδία ζα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ, ζα εκθαληζηεί θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηα κε έγθπξα πεδία. ε πεξίπησζε επηηπρεκέλεο εηζαγσγήο, ε αθχξσζε ρξήζηε ζα νινθιεξσζεί επηηπρψο. Καζαξηζκόο: Παηψληαο «Καζαξηζκφο», ζα θαζαξίζνπλ απηφκαηα φια ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία ηεο θφξκαο αθχξσζεο ρξήζηε. ειίδα 48

49 5.4 Στοιχεία Επικοινωνίασ Ωο δηαρεηξηζηήο είζηε ζε ζέζε λα κεηαβάιεηε ηα ηνηρεία Επηθνηλσλίαο πνπ είραηε δειψζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. πγθεθξηκέλα: Σν . Σα πεδία Αξ. ηειεθώλνπ, Αξ. θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη Fax δέρνληαη 10-ςήθηνπο αξηζκνχο (ρσξίο θελά θαη παχιεο). Εηθόλα 47: Σηνηρεία Επηθνηλσλίαο Δηαρεηξηζηή Απνζήθεπζε: Παηψληαο «Απνζήθεπζε», νη ηηκέο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηα πεδία ζα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. ε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο εηζαγσγήο, ζα εκθαληζηεί θαηάιιειν κήλπκα ιάζνπο πνπ ζα ππνδεηθλχεη ηα κε έγθπξα πεδία. ε πεξίπησζε επηηπρεκέλεο εηζαγσγήο ζα νινθιεξσζεί ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ζαο. Καζαξηζκόο: Παηψληαο «Καζαξηζκφο», ζα θαζαξίζνπλ απηφκαηα φια ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία ηεο θφξκαο ζηνηρείσλ ρξήζηε. ειίδα 49

50 5.5 Αλλαγή Συνθηματικού Είηε σο δηαρεηξηζηήο είηε σο απιφο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είζηε ζε ζέζε λα κεηαβάιεηε ην ζπλζεκαηηθφ ην νπνίν νξίζαηε θαηά ηελ δηάξθεηα εγγξαθή ζαο. Πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεηε ην ζπλζεκαηηθφ (ζαο, ζα πξέπεη λα νξίζεηε ζηελ νζφλε απηή έλα θαηλνχξγην ζπκπιεξψλνληαο φια ηα πεδία πνπ ζεκεηψλνληαη κε αζηεξίζθν (*). Παιηό Σπλζεκαηηθό: Σν ηξέρνλ ζπλζεκαηηθφ ζαο ην νπνίν επηζπκείηε λα αιιάμεηε. Νέν Σπλζεκαηηθό (password): Σν λέν ζαο ζπλζεκαηηθφ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 8-15 ραξαθηήξεο θαη λα πεξηέρεη θαη λνχκεξα. πκπιεξψζηε ηελ ίδηα ηηκή θαη ζην πεδίν Επηβεβαίσζε πλζεκαηηθνχ. Εηθόλα 48: Αιιαγή Σπλζεκαηηθνύ Απνζήθεπζε: Παηψληαο «Απνζήθεπζε», νη ηηκέο πνπ ζπκπιεξψζαηε ζηα πεδία ζα ειεγρζνχλ σο πξνο ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. Εάλ φια ηα πεδία είλαη έγθπξα ν λένο θσδηθφο ζαο ζα ηεζεί άκεζα θαη ζα κπνξείηε πιένλ λα ζπλδέεζηε κε απηφλ. Καζαξηζκόο: Παηψληαο «Καζαξηζκφο», ζα θαζαξίζνπλ απηφκαηα φια ηα ζπκπιεξσκέλα πεδία ηεο θφξκαο αιιαγήο ζπλζεκαηηθνχ. ειίδα 50

51 5.6 Αποςύνδεςη Γηα λα απνζπλδεζείηε κε αζθάιεηα επηιέγεηε ηνλ ζχλδεζκν Απνζχλδεζε. ειίδα 51

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ Ανοικτής Περίθαλψης Πίνακασ Περιεχομένων 1. Ειςαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεφθυνςη πρόςβαςησ... 4 1.3 Login Screen... 5 1.4 Κφρια Εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ για Παροχές Ιατρικών Υλικών και κευασμάτων Ειδικής Διατροφής

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ για Παροχές Ιατρικών Υλικών και κευασμάτων Ειδικής Διατροφής ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΑΠΥ για Παροχές Ιατρικών Υλικών και κευασμάτων Ειδικής Διατροφής Πίνακασ Περιεχομένων 1. Ειςαγωγι... 4 1.1 Συμβατότθτα Browser... 4 1.2 Διεφκυνςθ πρόςβαςθσ...

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς

Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Windows Live Movie Maker για Εκπαιδεστικούς Βήμα προς βήμα Απνθηήζηε ην Windows Live Movie Maker Λήςε Ηάληε ιήςε ηνπ Windows Live Movie Maker ζηε δηεχζπλζε http://windowslive.com/desktop/moviemaker Γθηέιεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Υξεζηψλ πζηήκαηνο Δηαχγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΥΡΗΣΧΝ ΦΟΡΕΑ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 2 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 4 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual

ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ. Οδηγίερ - Manual ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ Οδηγίερ - Manual 1 ύζηημα Τποβολήρ Πποηάζευν ύνατηρ ύμβαζηρ Μιζθώζευρ Έπγος ΔΝΔΡΓΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 3 Καηάλογορ ενεπγών πποζκλήζευν (απσική ζελίδα) 3 Δκδήλυζη Δνδιαθέπονηορ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πιαηθφξκα Open eclass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Παλειιήληνπ Αθαδεκατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULE: ΔΘΠΣΩΣΗΘΔ ΘΑΚΠΑΛΗΔ VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Διαχειριστή Η πιαηθφξκα Open eclass είλαη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο Ηιεθηξνληθψλ Μαζεκάησλ θαη απνηειεί ηελ πξφηαζε ηνπ Παλειιήληνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΟΓΗΓΙΩΝ ΥΡΗΣΗ. Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή Α.Π.Γ.

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΟΓΗΓΙΩΝ ΥΡΗΣΗ. Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή Α.Π.Γ. ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΟΓΗΓΙΩΝ ΥΡΗΣΗ Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή Α.Π.Γ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1) Δίζνδνο ζηελ εθαξκνγή 2) Γεκηνπξγία Πεξηόδνπ Τπνβνιήο 3) Μέζνδνο Τπνβνιήο: πκπιήξσζε Φόξκαο 3.α) πκπιήξσζε 3.β) Σξέρνπζα Καηάζηαζε 3.γ)

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οκηώβριος 2011 Έκδοζη 01.0

Οκηώβριος 2011 Έκδοζη 01.0 Οκηώβριος 2011 Έκδοζη 01.0 PEOPLECERT Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Δσναμικού E-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Δικαιώμαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ

Ειςαγωγή ςτο Word. Κωνςταντούλασ Κωνςταντίνοσ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα