ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα ηελ θ. Βαζηιεία Καδνύιιε Νεθέιε Βξαηζάιε Φσζικός, MEd Εκπαίδεσζη με τρήζη Νέων Τετνολογιών ηοσ ΠΤΔΕ ηοσ Παν/μίοσ Αιγαίοσ

2 Σύνηομος Οδηγός Δημιοσργίας και Χρήζης Blog ζηο Blogger.com Σειίδα 1 Βήκα 1 Γεκηνπξγία Blog κέζω ηνπ Blogger.com Μεηαβείηε ζηε δηεύζπλζε θαη θάληε θιηθ ζηνλ ζύλδεζκν κε ην βειάθη πνπ αλαγξάθεη ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΗΣΟΛΟΓΗΟΤ (Γεκηνπξγήζηε ην blog ζαο ηώξα). Δδώ ζα ρξεηαζηεί λα εηζάγεηε ζηηο θόξκεο έλα δηθό ζαο ηζρύνλ (δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ήδε), έλαv κπζηηθό θσδηθό (Δηζαγωγή θωδηθνύ πξόζβαζεο) ηνλ νπνίν πξέπεη λα μαλαπιεθηξνινγήζεηε γηα επηβεβαίσζε (Δπαλαπιεθηξνιόγεζε θωδηθνύ πξόζβαζεο), λα επηιέμεηε ην όλνκα κε ην νπνίν ζα ππνγξάθεηε ηα θείκελά ζαο (Δκθαληδόκελν όλνκα) θαη λα πιεθηξνινγήζεηε ζην εηδηθό πεδίν (Λεθηηθή Δπαιήζεπζε) ηα γξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνληαη κε ηελ πεξίεξγε γξακκαηνζεηξά, όπσο αθξηβώο ηα βιέπεηε ζηελ εηθόλα. Τζεθάξνληαο ην πεδίν Απνδνρή Όξωλ απνδέρεζηε ηνπο όξνπο ηεο ππεξεζίαο blogger.com θαη έρεηε νινθιεξώζεη ηελ εγγξαθή ζαο ζε απηήλ. Παηήζηε ζηνλ ζύλδεζκν πλερίζηε γηα λα πξνρσξήζεηε ζην επόκελν βήκα. Σεκεηώζηε θάπνπ ηε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνλ θωδηθό πξόζβαζεο κε ηα νπνία θάλαηε ηελ εγγξαθή γηαηί απηά ζα ρξεζηκνπνηείηε θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζην blog ζαο.

3 Σύνηομος Οδηγός Δημιοσργίας και Χρήζης Blog ζηο Blogger.com Σειίδα 2 Βήκα 2 Σε απηό ην βήκα ζα νλνκάζεηε ην blog ζαο (Δπηινγή νλόκαηνο ηζηνινγίνπ) κε έλαλ ηίηιν πνπ ζα αλαγξάθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ζην πεδίν Σίηινο ηζηνινγίνπ θαη ζα εηζάγεηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ζην πεδίν Γηεύζπλζε ηζηνινγίνπ URL πνπ ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγνύλ νη ρξήζηεο γηα λα εηζέξρνληαη ζηε ζειίδα ζαο. Τν δεύηεξν ζπλζεηηθό ηεο δηεύζπλζεο ηνπ blog ζαο, ζα είλαη πάληα blogspot.com. Σην παξάδεηγκά καο γηα λα επηζθεθζείηε ην blog πνπ δεκηνπξγήζακε εκείο, αξθεί λα πιεθηξνινγήζεηε ζηνλ Internet Browser ζαο ηε δηεύζπλζε Σεκεηώζηε θάπνπ ηε δηεύζπλζε ηζηνινγίνπ πνπ έρεηε εηζάγεη (π.ρ. diapolitismiki.blogs pot.com) γηαηί απηή ηε δηεύζπλζε ζα πξέπεη λα πιεθηξνινγήζεηε ζηνλ Internet Browser ζαο γηα λα επηζθεθζείηε ην blog ζαο. Βήκα 3 Τν ηειεπηαίν βήκα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ blog, απαηηεί από εζάο λα επηιέμεηε ηελ εκθάληζε πνπ απηό ζα έρεη (Δπηιέμηε Πξόηππν). Μεηαθηλήζηε ηε κπάξα ζηα δεμηά ηνπ παξαζύξνπ θαη επηιέμηε έλα από ηα δηαζέζηκα πξνθίι γηα ηε ζειίδα ζαο. Κάλνληαο θιηθ ζηνλ ζύλδεζκν Πξόηππν πξνεπηζθόπεζεο πνπ ππάξρεη θάησ αθξηβώο από θάζε εηθνλίδην ηνπ πξνθίι κπνξείηε λα δείηε κηα πξνεπηζθόπεζε απηνύ. Κάληε θαη πάιη θιηθ ζηνλ ζύλδεζκν πλερίζηε γηα λα πξνρσξήζεηε.

4 Σύνηομος Οδηγός Δημιοσργίας και Χρήζης Blog ζηο Blogger.com Σειίδα 3 Τν blog ζαο έρεη πιένλ νινθιεξσζεί. Κιείζηε ην παξάζπξν ηνπ Internet browser πνπ ρξεζηκνπνηείηε, αλνίμηε έλα λέν θαη πιεθηξνινγήζηε ηε δηεύζπλζε ηνπ blog ζαο (π.ρ. Να ζπκάζηε όηη γηα λα κπνξέζηε λα δεκνζηεύζεηε θείκελα ζηε λέα ζαο ζειίδα ζα πξέπεη πξώηα λα ζπλδεζείηε (ύλδεζε) ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζηνηρεία πνπ έρεηε εηζάγεη ζηηο θόξκεο θαηά ηελ εγγξαθή ζαο.

5 Σύνηομος Οδηγός Δημιοσργίας και Χρήζης Blog ζηο Blogger.com Σειίδα 4 Δπεμεξγαζία ηνπ Blog Ο ρώξνο ηνπ blog Πιεθηξνινγήζηε ηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ έρεηε νξίζεη γηα ην blog ζαο (π.ρ. γηα λα κεηαβείηε ζε απηό. Σηε ζειίδα ηνπ blog δηαθξίλνληαη: επάλσ ν ηίηινο ηνπ, ζην θέληξν ν ρώξνο όπνπ δεκνζηεύνληαη ηα άξζξα θαη δεμηά ην ρξνλνινγηθό αξρείν ησλ άξζξσλ (Αξρεηνζήθε ηζηνινγίνπ), θάπνηα ζηνηρεία γηα ηνλ blogger (Γηα Μέλα) θαη έλαο ρώξνο θάησ δεμηά όπνπ κπνξείηε λα εηζάγεηαη κία ιίζηα κε ρξήζηκνπο ζπλδέζκνπο (Υξήζηκνη ύλδεζκνη). ν ηίηινο ηνπ blog ύλδεζε γηα λα ζπλδεζείηε ζην blog αξρείν άξζξα πξνζσπηθά ζηνηρεία ζύλδεζκνη Δπάλσ δεμηά ππάξρεη o ζύλδεζκνο (ύλδεζε) πνπ παηώληαο ηνλ ζπλδέεζηε ζην blog ζαο θαη κπνξείηε λα ην ηξνπνπνηήζεηε. Τνπνζεηήζηε ζηα πεδία Όλνκα ρξήζηε θαη θωδηθόο πξόζβαζεο ηα ζηνηρεία δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη θωδηθόο πξόζβαζεο αληίζηνηρα πνπ είραηε ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. Πίλαθαο Διέγρνπ Σηε ζπλέρεηα εηζέξρεζηε ζηνλ πξνζσπηθό ζαο ρώξν επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ blog. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνθίι ζαο ή ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο παηήζηε ζηνπο ζπλδέζκνπο Δπεμεξγαζία Πξνθίι ή Ο ινγαξηαζκόο κνπ αληίζηνηρα πνπ εκθαλίδνληαη επάλσ δεμηά. Γηα λα δεκνζηεύζεηε έλα άξζξν παηήζηε ζηνλ ζύλδεζκν Νέα Αλάξηεζε. Σηε ζπλέρεηα εηζέξρεζηε ζηνλ ρώξν

6 Σύνηομος Οδηγός Δημιοσργίας και Χρήζης Blog ζηο Blogger.com Σειίδα 5 από ηνλ νπνίν κπνξείηε λα θάλεηε θάζε επεμεξγαζία ζην blog ζαο. Καξηέια Αλαξηήζεωλ Δδώ κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο θαη λα δεκνζηεύζεηο έλα άξζξν (Γεκηνπξγία) θαη λα επεμεξγαζηείο ηα άξζξα ζνπ (Δπεμεξγαζία αλαξηήζεωλ). Καξηέια Ρπζκίζεωλ Δδώ κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ blog ζαο. Απηέο είλαη νη: Βαζηθή > Γξάςηε κία ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ blog (Πεξηγξαθή) πνπ ζα εκθαλίδεηαη θάησ από ηνλ ηίηιν ηνπ Γεκνζίεπζε Γηακόξθωζε > ξπζκίζηε ηε Εώλε Ώξαο [UTC +2:00 Eastern European Time] θαη ηε Γιώζζα ρόιηα > ξπζκίζηε λα κπνξεί νπνηνζδήπνηε λα ζρνιηάδεη ηα άξζξα ζαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη εγγξαθεί ζηηο ππεξεζίεο επηιέγνληαο ζην Πνηνο Μπνξεί λα ρνιηάζεη; ην Οπνηνζδήπνηε Αξρεηνζέηεζε Ρνή Γηθηπαθνύ ηόπνπ (αλαηξνθνδόηεζε) Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν Άδεηεο (πξνζβαζηκόηεηα) Καξηέια Πξόηππν Δδώ κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ εκθάληζε ηεο ζειίδαο ζαο αιιάδνληαο ηηο ξπζκίζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζειίδαο (ηνηρεία ειίδαο) ηηο Γξακκαηνζεηξέο θαη ηα Υξώκαηα, ηξνπνπνηώληαο ηνλ θώδηθα Html (Δπεμεξγαζία HTML) ή δηαιέγνληαο έλα άιιν πξνθίι (Δπηινγή λένπ Πξνηύπνπ).

7 Σύνηομος Οδηγός Δημιοσργίας και Χρήζης Blog ζηο Blogger.com Σειίδα 6 Πώο δεκνζηεύεηο έλα άξζξν Αλ βξίζθεζηε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ blog ζαο, επάλσ δεμηά ππάξρεη o ζύλδεζκνο (ύλδεζε) πνπ παηώληαο ηνλ ζπλδέεζηε ζε απηό θαη κπνξείηε λα ην ηξνπνπνηήζεηε θαη λα δεκνζηεύζεηε άξζξα. Τνπνζεηήζηε ζηα πεδία Όλνκα Υξήζηε θαη Κωδηθόο Πξόζβαζεο ηα ζηνηρεία πνπ είραηε ρξεζηκνπνηήζεη θαηά ηελ εγγξαθή ζαο. Σηε ζπλέρεηα εηζέξρεζηε ζηνλ πξνζσπηθό ρώξν επεμεξγαζίαο ηνπ blog ζαο (Πίλαθαο Διέγρνπ). Γηα λα δεκνζηεύζεηε έλα άξζξν παηήζηε ζηνλ ζύλδεζκν Νέα Αλάξηεζε. Πάηεζε εδώ γηα λα εηζάγεηο κία θσηνγξαθία Σηε ζπλέρεηα, ζηελ θαξηέια Γεκηνπξγία γξάθεηε ηνλ ηίηιν ηεο δεκνζίεπζεο ζην Σίηινο θαη ζηνλ θεηκελνγξάθν ηε δεκνζίεπζε. Μπνξείηε λα επεμεξγαζηείηε ην θείκελό ζαο ή αθόκα λα εηζάγεηε θσηνγξαθίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηνλ ππνινγηζηή ζαο ή από ην δηαδίθηπν. Παηήζηε Γεκνζίεπζε Αλάξηεζεο γηα λα ην δεκνζηεύζεηε. Γηα λα δείηε ηε δεκνζίεπζή ζαο παηήζηε Πξνβνιή Ηζηνινγίνπ.

8 Σύνηομος Οδηγός Δημιοσργίας και Χρήζης Blog ζηο Blogger.com Σειίδα 7 Αλ βξίζθεζηε ζηελ θεληξηθή ζειίδα ηνπ blog ζαο, γηα λα εκθαληζζνύλ ηα ζρόιηα πνπ έρνπλ γίλεη ζε έλα άξζξν παηήζηε ζηνλ ηίηιν ηνπ άξζξνπ θαη απηά εκθαλίδνληαη από θάησ. Γηα λα ππνβάιιεηε έλα ζρόιην παηήζηε επάλσ ζηνλ ζύλδεζκν ζρόιηα αλ απηά είλαη θξπκκέλα ή ζηνλ ζύλδεζκν Αλάξηεζε ρνιίνπ αλ απηά είλαη εκθαλή. Πώο ζρνιηάδεηο έλα άξζξν Σηε ζειίδα πνπ ζα εκθαληζζεί γξάθεηε ην ζρόιηό ζαο ζηνλ ρώξν Αθήζηε ην ζρόιηό ζαο θαη ζηε ζπλέρεηα δειώλεηε ηελ ηαπηόηεηά ζαο (Δπηινγή ηαπηόηεηαο) είηε σο εγγεγξακκέλνο blogger, είηε δειώλνληαο έλα όλνκα, είηε θαη αλώλπκα. Παηώληαο ηνλ ζύλδεζκν Γεκνζηεύζηε ην ζρόιηό ζαο ην ζρόιηό ζαο ζα δεκνζηεπζεί θαη ζα θαλεί αξηζηεξά. Παηήζηε ζηνλ ηίηιν ηνπ blog ζην επάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο αξηζηεξά (Γνθηκαζηηθό) γηα λα κεηαβείηε ζε απηό θαη λα δείηε ην άξζξν θαη ην δεκνζηεπκέλν πιένλ ζρόιην.

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ

Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΓΙΑ ΣΙ ΓΡΑΠΣΔ ΔΡΓΑΙΔ Έντυπο Yποβολής Αξιολόγησης ΓΕ O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Εξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις

Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις Παλμογράθος Βαζικές Μεηρήζεις 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηνλ παικνγξάθν θαη ηε ρξήζε ηνπ γηα ηε κέηξεζε ησλ πην βαζηθώλ κεγεζώλ όπσο κέηξεζε ηνπ πιάηνπο θαη ηεο ζπρλόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα