Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ"

Transcript

1 Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/ ), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί από ην δηθηπαθό ηόπν ηεο ΔΔΣΣ σο κέζν γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή αηηεκάησλ θαη ησλ απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθώλ ζηνηρείσλ/εγγξάθσλ από ηηο Σαρπδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο, θαη εηδηθόηεξα δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα: Τπνβνιή Γήισζεο Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ γηα ηελ απόθηεζε Γεληθήο Άδεηαο Σξνπνπνίεζε ηνηρείσλ Γήισζε Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο Παύζε Γξαζηεξηόηεηαο Υνξήγεζε Βεβαίσζεο Δγγξαθήο ζην Μεηξών θαη ζηνηρείσλ Σαρπδξνκηθνύ Γηθηύνπ θαη νπνηαδήπνηε άιια αηηήκαηα θαζνξηζηνύλ κειινληηθά από ηελ ΔΔΣΣ. Τν παξόλ έγγξαθν ζηνρεύεη ζηε δηεπθόιπλζε ησλ ηαρπδξνκηθώλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηα παξαθάησ: 1. Απόθηεζε Πξόζβαζεο ζηε ΓΓΔ 2. Γεκηνπξγία Νένπ Υξήζηε 3. Δίζνδνο ζηε ΓΓΔ 4. Τπνβνιή Γήισζεο γηα ηελ απόθηεζε Γεληθήο Άδεηαο 5. Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην Μεηξών ηεο ΔΔΣΣ 6. Τπνβνιή Γήισζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ Γεληθήο Άδεηαο 7. Τπνβνιή Γήισζεο γηα ηελ παύζε ηεο Γεληθήο Άδεηαο 8. Γηαρείξηζε Υξεζηώλ ηεο ΓΓΔ 1

2 1. Απόθηεζε Πξόζβαζεο ζηε ΓΓΔ Γηα ηελ απόθηεζε πξόζβαζεο ζηε ΓΓΔ αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ 3 απιά βήκαηα, κε ηε ζεηξά πνπ νξίδνληαη: Α) Υπνβνιή Γήισζεο Γηαρεηξηζηή Σππώζηε θαη απνζηείιεηε ζε έληππε κνξθή ηε Γήισζε Γηαρεηξηζηή Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο ηεο ΔΔΣΣ όπνπ αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αηόκνπ πνπ ζα εθπξνζσπήζεη ηελ επηρείξεζή ζαο θαη ζα έρεη ην ξόιν ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο ΓΓΔ. (Ο Διασειπιζηήρ θα έσει ηη δςναηόηηηα ςποβολήρ ηλεκηπονικών αιηημάηων. Επιπλέον δύναηαι να εγκπίνει και να ενεπγοποιήζει άλλοςρ σπήζηερ ανά καηηγοπία ςπηπεζίαρ σωπίρ άλλη έγγπαθη εξοςζιοδόηηζη από ηην ΕΕΤΤ, ζύμθωνα με ηοςρ όποςρ και ηιρ πποϋποθέζειρ πος έσει θέζει η ΕΕΤΤ, ακολοςθώνηαρ ηο ζσεηική διαδικαζία πος πεπιγπάθεηαι παπακάηω ζηο παπόν έγγπαθο.) Β) Γεκηνπξγία Νένπ Φξήζηε Ο Γηαρεηξηζηήο πξέπεη λα εγγξαθεί ζηελ ΓΓΔ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ λέν ρξήζηε, αθνινπζώληαο ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη παξαθάησ. Γ) Δλεξγνπνίεζε Φξήζηε Με ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ 2 ελεξγεηώλ, ε ΔΔΣΣ ελεξγνπνηεί ηνλ ρξήζηε θαη απνζηέιιεη ζην Γηαρεηξηζηή ηεο ΓΓΔ ζρεηηθό . Ο Γηαρεηξηζηήο ηεο ΓΓΔ κπνξεί πιένλ λα ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή κε ηνπο θσδηθνύο ηνπ θαη λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ. 2. Γεκηνπξγία Νένπ Φξήζηε Δπηζθεθζείηε ηελ Αξρηθή ειίδα ηεο ΓΓΔ θαη επηιέμηε «Δγγξαθή λένπ ρξήζηε». Αθνινπζήζηε ηα 3 Βήκαηα γηα ηελ εγγξαθή ζαο, ζπκπιεξώλνληαο όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία (ζεκεηώλνληαη κε αζηεξίζθν). 2

3 ΠΡΟΟΥΗ: Δάλ ε επηρείξεζή ζαο είλαη ήδε εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών ηεο ΔΔΣΣ, κελ μεράζεηε ζην Βήκα 1, λα ζπλδέζεηε ην ρξήζηε κε ηελ επηρείξεζε, επηιέγνληαο ηελ εηαηξεία πνπ εθπξνζσπείηε από ηε ζρεηηθή ιίζηα, αλαδεηώληαο ηελ κε βάζε ηελ Δπσλπκία (ή κέξνο απηήο). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζα ιάβεηε κε νδεγίεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο εγγξαθήο θαη ηελ ηειηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξήζηε από ηελ ΔΔΣΣ. ΠΡΟΟΥΗ: Με μεράζεηε λα επηβεβαηώζεηε ηελ εγγξαθή ζαο παηώληαο ζην ζρεηηθό ζύλδεζκν (link) ηνπ πνπ ζα ιάβεηε. 3. Δίζνδνο ζηε ΓΓΔ Μεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ρξήζηε επηζθεθζείηε ηελ Αξρηθή ειίδα ηεο ΓΓΔ, εηζάγεηε ηνπο Κσδηθνύο ζαο (Όλνκα Υξήζηε, Κσδηθόο Πξόζβαζεο) ζηα ζρεηηθά πεδία θαη παηήζηε «Δίζνδνο». ε πεξίπησζε πνπ μεράζεηε ηνλ Κσδηθό Πξόζβαζεο ζηε ΓΓΔ, παηήζηε ζην «Ξέραζα ηνλ θσδηθό πξόζβαζήο κνπ» θαη ζπκπιεξώζηε ην πνπ ρξεζηκνπνηείηε σο Όλνκα Υξήζηε (username) γηα λα ζαο απνζηείινπκε ηνλ Κσδηθό Πξόζβαζήο ζαο (password). 3

4 4. Υπνβνιή Γήισζεο γηα ηελ απόθηεζε Γεληθήο Άδεηαο ηελ Αξρηθή ειίδα ηεο ΓΓΔ επηιέμηε «Τπνβνιή Αίηεζεο Γήισζεο». Δπηιέμηε ζηνλ Σύπν Αίηεζεο ην «Γήισζε Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο» θαη ζηελ Δλέξγεηα ην «Έλαξμε» θαη παηήζηε «Γεκηνπξγία». Η δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο Γήισζεο πεξηιακβάλεη 6 Βήκαηα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηε δηαδνρηθά. ην 1 ν Βήκα «Γεληθά Σηνηρεία» δειώλεηε ηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζήο ζαο, ζπκπιεξώλνληαο ηα ζρεηηθά πεδία θαη ζην ηέινο παηάηε «Απνζήθεπζε». ΠΡΟΟΥΗ: Γε ζπκπιεξώλεηε ην πεδίν «Α.Μ. ΔΔΣΣ». ην 2 ν Βήκα «Ταρπδξνκηθέο Υπεξεζίεο» δειώλεηε ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκείηε λα παξέρεηε. Γηα λα δειώζεηε κηα ππεξεζία, παηάηε «Νέα Τπεξεζία». 4

5 ηε ζπλέρεηα επηιέγεηε ηελ ππεξεζία από ηε δηαζέζηκε ιίζηα ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Δπαλαιακβάλεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα λα πξνζζέζεηε πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο. ην 3 ν Βήκα «Δπαθέο» δειώλεηε ηα ζηνηρεία εθπξνζώπεζεο ηεο επηρείξεζήο ζαο. Οη δπν ππνρξεσηηθέο επαθέο ηεο Γήισζεο είλαη ν Νόκηκνο Δθπξόζσπνο ηεο επηρείξεζεο θαη ν Δθπξόζσπνο Δπηθνηλσλίαο (πξόζσπν επηθνηλσλίαο ηεο επηρείξεζή ζαο κε ηελ ΔΔΣΣ, όρη απαξαίηεηα ν Νόκηκνο Δθπξόζσπνο απηήο). Γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηα ζηνηρεία κηαο ππνρξεσηηθήο επαθήο, επηιέμηε ηελ από ηελ ιίζηα θαη παηήζηε «Δπεμεξγαζία Δπαθήο». 5

6 ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία θαη παηήζηε «Απνζήθεπζε». Η θαηάζηαζε ηεο επαθήο ζα αιιάμεη ζε «Πιήξεο». Γηα λα πξνζζέζεηε επηπιένλ επαθέο παηήζηε «Πξνζζήθε Δπαθήο» θαη ζπκπιεξώζηε όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία κηαο επαθήο, επηιέμηε ηελ από ηε ιίζηα θαη παηήζηε «Δπεμεξγαζία Δπαθήο». ην 4 ν Βήκα «Καηαζηήκαηα» δειώλεηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο θαζώο θαη ζηνηρεία ηπρόλ ππνθαηαζηεκάησλ ζαο ή κειώλ ηνπ δηθηύνπ ζαο (ΜΗ αδεηνδνηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ). Γηα λα πξνζζέζεηε έλα λέν θαηάζηεκα παηήζηε «Νέν Καηάζηεκα». ηε ζπλέρεηα ζπκπιεξώζηε όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία θαη επηιέμηε εάλ ε εγθαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο «Σαρπδξνκηθό Καηάζηεκα» ή/θαη «Κέληξν Γηαινγήο» ή/θαη «Άιιν». Παηήζηε «Απνζήθεπζε» γηα λα θαηαρσξήζεηε ην Καηάζηεκα. ΠΡΟΟΥΗ: Σν πξώην θαηάζηεκα πνπ πξέπεη λα πξνζζέζεηε αθνξά ηελ έδξα ηεο επηρείξεζήο ζαο. Όηαλ παηήζεηε «Νέν Καηάζηεκα» θαη ζαο αλνίμεη ε ζειίδα κε ηα ζρεηηθά πεδία, παηήζηε «Αληηγξαθή Με ηνηρεία Έδξαο» θάησ δεμηά, γηα λα ζπκπιεξσζνύλ απηόκαηα ηα ππνρξεσηηθά πεδία κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεηε ήδε δειώζεη γηα ηελ έδξα ζαο ζην 1 ν Βήκα. 6

7 Δπίζεο, ζηελ επηινγή «Άιιν» επηιέμηε από ηε ιίζηα ην «Έδξα». Γηα λα πξνζζέζεηε επηπιένλ θαηαζηήκαηα παηήζηε «Νέν Καηάζηεκα» θαη ζπκπιεξώζηε όια ηα ππνρξεσηηθά πεδία. Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία ελόο θαηαζηήκαηνο, επηιέμηε ην από ηε ιίζηα θαη παηήζηε «Σξνπνπνίεζε». Γηα λα αθαηξέζεηε έλα θαηάζηεκα πνπ δεκηνπξγήζαηε, επηιέμηε ην από ηε ιίζηα θαη παηήζηε «Γηαγξαθή». εκείσζε.1: Μπνξείηε λα θάλεηε αλαδήηεζε ζηε ιίζηα θαηαζηεκάησλ ζαο κε βάζε ηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθό ηίηιν, ηελ πόιε θαη ηνλ ΑΦΜ, εηζάγνληαο ηε ζρεηηθή πιεξνθνξία ζην πεδίν αλαδήηεζεο. εκείσζε 2: Μπνξείηε λα εμάγεηε ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηύνπ ζαο ζε αξρείν Excel, παηώληαο ζην θνπκπί «Δμαγσγή ζε Excel». ην 5 ν Βήκα «Έγγξαθα» επηζπλάπηεηε ειεθηξνληθά όια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ ζπλνδεύνπλ ηε Γήισζή ζαο, όπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ Καλνληζκνύ Γεληθώλ Αδεηώλ Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ. Γηα λα επηζπλάςεηε έλα έγγξαθν παηήζηε «Νέν Αξρείν». ηε ζπλέρεηα πξνζδηνξίζηε ηνλ Σύπν Γηθαηνινγεηηθνύ από ηε ζρεηηθά ιίζηα, επηιέμηε ην αξρείν από ηνλ Η/Τ ζαο θαη παηήζηε «Τπνβνιή». Γηα λα πξνζζέζεηε επηπιένλ έγγξαθα παηήζηε «Νέν Αξρείν» θαη επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία. Γηα λα αθαηξέζεηε έλα έγγξαθν, επηιέμηε ην από ηε ιίζηα θαη παηήζηε «Γηαγξαθή». 7

8 ην 6 ν Βήκα «Οξηζηηθή Υπνβνιή» κπνξείηε λα ζπκπιεξώζεηε ηπρόλ «ρόιηα-παξαηεξήζεηο» ζην ζρεηηθό πεδίν θαη λα δείηε ηα ζηνηρεία ηεο Γήισζεο πξνηνύ ηελ ππνβάιεηε νξηζηηθά. Η Γήισζή ζαο έρεη απνζεθεπηεί πξνζσξηλά ζηε ΓΓΔ θαη κπνξείηε λα ηελ ππνβάιεηε νξηζηηθά άκεζα ή λα επαλέιζεηε θαη λα ηελ ππνβάιεηε αξγόηεξα. ΠΡΟΟΥΗ: Μεηά ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο Γήισζήο ζαο δελ έρεηε δπλαηόηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γήισζεο. Γηα λα δείηε ηα ζηνηρεία ηεο Γήισζήο ζαο, παηήζηε «Πξνεπηζθόπεζε». Γηα λα ππνβάιεηε νξηζηηθά ηε Γήισζή ζαο παηήζηε «Οξηζηηθή Τπνβνιή». Δάλ δελ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε ηε Γήισζή ζαο άκεζα, κπνξείηε λα επαλέιζεηε ζηε ΓΓΔ θαη λα ηελ ππνβάιεηε αξγόηεξα. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηε Γήισζε από ηε ζρεηηθή ιίζηα κε ην «Ιζηνξηθό Αηηήζεσλ-Γειώζεσλ» ζηελ Αξρηθή ειίδα ηεο ΓΓΔ, λα παηήζεηε «Σξνπνπνίεζε», λα κεηαβείηε ζην 6 ν Βήκα «Οξηζηηθή Τπνβνιή» θαη λα παηήζεηε «Οξηζηηθή Τπνβνιή». Μεηά ηελ Οξηζηηθή Τπνβνιή ηεο Γήισζήο ζαο ζα ιάβεηε απηόκαηα αξ. πξση. ΔΔΣΣ θαη ζα ελεκεξσζείηε κε γηα ηελ πνξεία ηεο Γήισζήο ζαο. ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε απόξξηςεο ηεο Γήισζήο ζαο από ηελ ΔΔΣΣ έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιιεηε λέα Γήισζε. Δάλ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα αληίγξαθν ηεο απνξξηθζείζαο αίηεζεο, 8

9 ώζηε λα κε ζπκπιεξώλεηε εθ λένπ όια ηα ζηνηρεία αιιά λα θάλεηε κόλν ηηο απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο, πεγαίλεηε ζηε Λίζηα Αηηήζεσλ, επηιέμηε ηελ απνξξηθζείζα Γήισζε θαη παηήζηε «Αληηγξαθή». Η Γήισζε ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο, κε θαηάζηαζε «Δθθξεκεί Τπνβνιή» είλαη ην αληίγξαθν πνπ δεκηνπξγήζεθε. Δπηιέμηε ηε Γήισζε, παηήζηε «Σξνπνπνίεζε» θαη επαλαιάβεηε ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο Γήισζεο. 5. Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην Μεηξών ηεο ΔΔΤΤ Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γήισζήο ζαο γηα απόθηεζε Γεληθήο Άδεηαο θαη ηελ απόδνζε Αξηζκνύ Μεηξώνπ (Α.Μ.) ΔΔΣΣ ζηελ επηρείξεζή ζαο κπνξείηε λα εθηππώζηε από ηε ΓΓΔ ηε Βεβαίσζε Δγγξαθήο ζην Μεηξών ηεο ΔΔΣΣ θαη ζηνηρείσλ Σαρπδξνκηθνύ Γηθηύνπ. ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/ ), ε Βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη κέζσ ηεο ΓΓΔ απνηειεί δηνηθεηηθό έγγξαθν, είλαη έγθπξε γηα θάζε ρξήζε από ηελ Σαρπδξνκηθή Δπηρείξεζε θαη θέξεη Ηκεξνκελία Έθδνζεο. Ωο Ηκεξνκελία Έθδνζεο νξίδεηαη ε εκεξνκελία ιήςεο (download) ηεο Βεβαίσζεο από ηε ΓΓΔ. Γηα λα εθηππώζεηε ηε Βεβαίσζε παηήζηε «Βεβαίσζε Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ» ζηελ Αξρηθή ειίδα ηεο ΓΓΔ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέμηε ηελ Βεβαίσζε. 9

10 6. Υπνβνιή Γήισζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζηνηρείσλ Γεληθήο Άδεηαο ηελ Αξρηθή ειίδα ηεο ΓΓΔ επηιέμηε «Τπνβνιή Αίηεζεο Γήισζεο». Δπηιέμηε ζηνλ Σύπν Αίηεζεο ην «Γήισζε Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο» θαη ζηελ Δλέξγεηα ην «Σξνπνπνίεζε» θαη παηήζηε «Γεκηνπξγία». Σξνπνπνηήζηε ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκείηε, ζπκπιεξώλνληαο αλάινγα ηα δεδνκέλα ζηηο ζρεηηθέο θαξηέιεο ηεο Γήισζεο. ηε ζπλέρεηα, κεηαβείηε ζην 6 ν Βήκα «Οξηζηηθή Τπνβνιή» θαη ππνβάιεηε ηε Γήισζή ζαο παηώληαο «Οξηζηηθή Τπνβνιή». Μεηά ηελ Οξηζηηθή Τπνβνιή ηεο Γήισζήο ζαο ζα ιάβεηε απηόκαηα αξ. πξση. ΔΔΣΣ θαη ζα ελεκεξσζείηε κε γηα ηελ πνξεία ηεο Γήισζήο ζαο. 7. Υπνβνιή Γήισζεο γηα ηελ παύζε ηεο Γεληθήο Άδεηαο ηελ Αξρηθή ειίδα ηεο ΓΓΔ επηιέμηε «Τπνβνιή Αίηεζεο Γήισζεο». Δπηιέμηε ζηνλ Σύπν Αίηεζεο ην «Γήισζε Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο» θαη ζηελ Δλέξγεηα ην «Λήμε/Παύζε» θαη παηήζηε «Γεκηνπξγία». Μεηαβείηε ζην 6 ν Βήκα «Οξηζηηθή Τπνβνιή» θαη ππνβάιεηε ηε Γήισζή ζαο παηώληαο «Οξηζηηθή Τπνβνιή». ΠΡΟΟΥΗ: Η Γήισζε γηα ηελ Παύζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ηε Γήισζε Απόδνζεο Σειώλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ Καλνληζκνύ Γεληθώλ Αδεηώλ θαζώο θαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, πνπ απνδεηθλύνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο από ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο ππνινγηδόκελα κέρξη ηελ αηηνύκελε εκεξνκελία δηαγξαθήο, ηα νπνία απνζηέιιεηε ζε έληππε κνξθή ζηελ ΔΔΣΣ (Λ. Κεθηζίαο 60, Μαξνύζη). 10

11 8. Γηαρείξηζε Φξεζηώλ ηεο ΓΓΔ Ωο Γηαρεηξηζηήο ηεο ΓΓΔ κπνξείηε λα εγθξίλεηε θαη λα ελεξγνπνηήζεηε άιινπο ρξήζηεο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο νξίδνληαο ηα δηθαηώκαηά ηνπο, κέζσ ηεο ΓΓΔ, ρσξίο άιιε έγγξαθε εμνπζηνδόηεζε από ηελ ΔΔΣΣ. Αξρηθά, ν λένο ρξήζηεο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηε ΓΓΔ, πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν «2. Γεκηνπξγία Νένπ Υξήζηε» ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ. ην Βήκα 3, ν ρξήζηεο πξέπεη λα επηιέμεη από ηε ιίζηα κε ηα δηθαηώκαηα ην «Γήισζε Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο» θαη λα παηήζεη «Τπνβνιή Αίηεζεο Δγγξαθήο Υξήζηε». Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ηνπ, ν λένο ρξήζηεο ζα ιάβεη κε νδεγίεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο εγγξαθήο θαη ηελ ηειηθή ελεξγνπνίεζή ηνπ. ΠΡΟΟΥΗ: Ο λένο ρξήζηεο λα κε μεράζεη λα επηβεβαηώζεη ηελ εγγξαθή ηνπ παηώληαο ζην ζρεηηθό ζύλδεζκν (link) ηνπ πνπ ζα ιάβεη. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη λα απνζηείιεη μαλά ηε Γήισζε Γηαρεηξηζηή (αθόκε θη αλ πξόθεηηαη λα νξηζηεί από εζάο σο δεύηεξνο Γηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζήο ζαο). ηε ζπλέρεηα, ζηελ Αξρηθή ειίδα ηεο ΓΓΔ επηιέμηε «Γηαρείξηζε Υξεζηώλ». Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε έλαλ ρξήζηε, επηιέμηε ηνλ από ηε ζρεηηθή ιίζηα ρξεζηώλ θαη παηήζηε «Σξνπνπνίεζε». 11

12 ηε ζειίδα κε ηνπο ξόινπο ρξήζηε, θάησ δεμηά, παηήζηε «Δλεξγνπνίεζε Υξήζηε». Γηα λα ηξνπνπνηήζεηε ηα δηθαηώκαηα ελόο ρξήζηε, επηιέμηε ηνλ ρξήζηε από ηε ιίζηα ρξεζηώλ θαη παηήζηε «Σξνπνπνίεζε». Δπηιέμηε από ηνπο δηαζέζηκνπο ξόινπο ην «ADMIN» εάλ ζέιεηε ν ρξήζηεο λα έρεη ξόιν Γηαρεηξηζηή ή «Γήισζε Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο» εάλ ζέιεηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί κόλν λα ππνβάιιεη Γειώζεηο πνπ αθνξνύλ ηε Γεληθή Άδεηα θαη παηήζηε «Απνζήθεπζε». Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε έλαλ ρξήζηε, επηιέμηε ηνλ από ηε ζρεηηθά ιίζηα ρξεζηώλ, παηήζηε «Σξνπνπνίεζε» θαη ζηε ζειίδα κε ηνπο ξόινπο ρξήζηε παηήζηε «Απελεξγνπνίεζε Υξήζηε». Γηα λα δηαγξάςεηε έλαλ ρξήζηε, επηιέμηε ηνλ από ηε ζρεηηθή ιίζηα ρξεζηώλ θαη παηήζηε «Γηαγξαθή». 12

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5)

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα λόγια για ηον Τπόλογο Αποκαηάζηαζης Πάγιας Προκαηαβολής ζελ. 3 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual

Η Olympic Air virtual στην FsAirlines. OAV FSA manual Η Olympic Air virtual στην FsAirlines OAV FSA manual January 2010 1 Πεπιεσόμενα Γεληθέο πιεξνθνξίεο 3 Δγγξαθή.4 Ρπζκίζεηο πξνθίι.....7 Δπηινγή ηεο Olympic Air virtual..8 Ο Client Σν πξόγξακκα θαηαγξαθήο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα