ΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΗ ΤΠ'ΑΡΙΘΜ /1139 ΑΠΟΦΑΕΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΗ ΤΠ'ΑΡΙΘΜ. 38200/1139 ΑΠΟΦΑΕΩ"

Transcript

1 Γηθεγνξηθό Γξαθείν ΓΔΩΡΓΗΟΤ Ν. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ Κ. Κ Α Ρ Τ Α Λ Η ( 3 ΟΣ Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ) Β Ο Λ Ο Σ ΣΖΛ/FAX , Δ-MAIL GEORGE N. KARAYANNIS ATTORNEY AT LAW 150 Κ. ΚΑR ΤΑL I S T., ( 3 RD F L O O R ) V O L O S ΣEL/FAX , Δ-MAIL ΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΗ ΤΠ'ΑΡΙΘΜ /1139 ΑΠΟΦΑΕΩ Ζ πξόζθαηε δεκνζηεπζείζα απόθαζε - «Καλνληζκόο Λεηηνπξγίαο Ραδηνεξαζηηερληθώλ ηαζκώλ Αζπξκάηνπ», ύζηεξα από ηελ δηάγλσζε αλάγθεο ελαξκόληζεο ησλ θαλνληζκώλ κε ηηο λεώηεξεο εθδόζεηο ησλ ζπζηάζεσλ T/R θαη T/R ηεο Δπξσπατθήο πλδηάζθεςεο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (CEPT) εληνπίδνπκε νξηζκέλα ζεκεία δηαθνξνπνηήζεσο. 1. ην ΑΡΘΡΟ 2 Οξηζκνί παπ. 10.: «Δλαξκνληζκέλν πηζηνπνηεηηθό εμεηάζεσλ ξαδηνεξαζηηέρλε» (HARMONISED AMATEUR RADIO EXAMINATION CERTIFICATE HAREC): Δίλαη ην πηπρίν ξαδηνεξαζηηέρλε (ππό κνξθή πηζηνπνηεηηθνύ ή βεβαίσζεο) θαη ρνξεγείηαη ζε θπζηθά πξόζσπα έπεηηα από εμεηάζεηο ζε ύιε πνπ είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ ηζρύνπζα ύζηαζε ηεο CEPT T/R παπ.21.: «Δπηθνηλσλία ξαδηναθξόαζεο SWL (Short wave listening)» : είλαη ε ξαδηναθξόαζε ζηηο επηηξεπόκελεο δώλεο ζπρλνηήησλ ηεο ππεξεζίαο εξαζηηέρλε θαη θπξίσο κεηαμύ 1700 khz and 30 MHz, κε ρξήζε δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ. Ζ ξαδηναθξόαζε απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε επί ηερληθώλ ζεκάησλ ξαδηνεπηθνηλσληώλ θαη ζηελ ςπραγσγία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο δώλεο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ ζπρλνηήησλ. 2. Δηζάγνληαη αιιαγέο ζηηο εμεηάζεηο γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ ξαδηνεξαζηηέρλε. Δλδεηθηηθά ΑΡΘΡΟ 3: 1. Σα πηπρία ησλ ξαδηνεξαζηηερλώλ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο ζηελ «θαηεγνξία 1» (θαηεγνξία HAREC) θαη ζηελ «θαηεγνξία εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» (entry level). 2. Σα πηπρία ξαδηνεξαζηηερλώλ «θαηεγνξίαο 1», είλαη ελαξκνληζκέλα πηπρία HAREC ζύκθσλα κε ηε ύζηαζε TR όπσο ηζρύεη. 3. Σα πηπρία ξαδηνεξαζηηερλώλ «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» (entry level), είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηελ Αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο CEPT «ECC

2 REPORT 89 A radio amateur entry level examination and licence». 3. ΑΡΘΡΟ 6: Οη θαηεγνξίεο ξαδηνεξαζηηερληθώλ αδεηώλ δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 1. Οη εθδηδόκελεο άδεηεο ξαδηνεξαζηηερλώλ δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο, ζηελ «θαηεγνξία 1» ε νπνία είλαη ηζνδύλακε αληίζηνηρε ηεο άδεηαο CEPT radio amateur license ηεο ύζηαζεο Σ/R ηεο Δπξσπατθήο πλδηάζθεςεο Σαρπδξνκείσλ θαη Σειεπηθνηλσληώλ (CEPT) όπσο ηζρύεη θαη ζηελ «θαηεγνξία εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» ε νπνία είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ Αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ηεο CEPT «ECC REPORT 89 A radio amateur entry level examination and licence» όπσο ηζρύεη. Ζ «θαηεγνξία εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» απεπζύλεηαη ζε ελδηαθεξόκελνπο πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ εηζαγσγηθά κε ηνλ ξαδηνεξαζηηερληζκό ή/θαη ηελ αθξόαζε ξαδηνζηαζκώλ (SWL Short wave listening) ρσξίο λα απαηηείηαη ιεπηνκεξεηαθή γλώζε ηερληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ ηνπ ξαδηνειεθηξηθνύ ηνκέα. Σα δηθαηώκαηα ρξήζεο ησλ αδεηώλ απηώλ έρνπλ σο εμήο: 1.1. Οη θάηνρνη άδεηαο «θαηεγνξίαο 1» (άδεηα CEPT) έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο όισλ ησλ εθρσξεκέλσλ ππνδσλώλ ζπρλνηήησλ ζηελ «ππεξεζία ξαδηνεξαζηηέρλε» θαη ζηελ «ππεξεζία ξαδηνεξαζηηέρλε κέζσ Γνξπθόξνπ» ζύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Καλνληζκό Καηαλνκήο Εσλώλ πρλνηήησλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Ζ άδεηα «θαηεγνξίαο 1» ρνξεγείηαη ζε θαηόρνπο πηπρίνπ «θαηεγνξίαο 1» ή ζε θάηνρν αληηζηνίρνπ πηπρίνπ HAREC ηεο αιινδαπήο ή ζρεηηθήο βεβαίσζεο ζύκθσλα κε ηε ύζηαζε Σ/R θαη επηηξέπεη ζηνλ θάηνρό ηεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ηελ άζθεζε ξαδηνεξαζηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαζώο θαη ζηηο ρώξεο πνπ έρνπλ απνδερζεί ηελ ππόςε ύζηαζε ζηα πιαίζηα ακνηβαηόηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο λνκνζεζίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο ύζηαζεο Οη θάηνρνη άδεηαο «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηώκαηα ρξήζεο ησλ εθρσξεκέλσλ ππνδσλώλ ζπρλνηήησλ ζηελ «ππεξεζία εξαζηηέρλε» θαη ζηελ «ππεξεζία εξαζηηέρλε κέζσ Γνξπθόξνπ» ζύκθσλα κε ηνλ Δζληθό Καλνληζκό Καηαλνκήο Εσλώλ πρλνηήησλ (ΔΚΚΕ) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ. Ζ άδεηα «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» ρνξεγείηαη ζε θαηόρνπο αληίζηνηρνπ πηπρίνπ ξαδηνεξαζηηέρλε «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» θαη επηηξέπεη ζηνλ θάηνρό ηεο ηελ άζθεζε ξαδηνεξαζηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 2. Γηα ηνπο ξαδηνεξαζηηερληθνύο αλακεηαδόηεο επαλαιήπηεο ξαδηνθάξνπο ρνξεγνύληαη εηδηθέο άδεηεο «θαηεγνξίαο 1» από ηηο ΑΠΤ θαη εθδίδεηαη ζρεηηθόο Παλειιαδηθόο Πίλαθαο από ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ ΤΤΜΓ. 4. ΑΡΘΡΟ 13: Ο δηαρσξηζκόο ηεο ρώξαο ζε ξαδηνεξαζηηερληθέο πεξηνρέο έρεη σο εμήο: ΠΙΝΑΚΑ ΡΑΔΙΟΕΡΑΙΣΕΥΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΩΝ

3 α/α ΠΡΟΘΕΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΩΝ ΚΛΗΕΩ ΡΑΔΙΟΕΡΑΙΣΕΥΝΙΚΕ ΠΕΡΙΟΥΕ 1. SV1 ή SΤ1 ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 2. SV2 ή SΤ2 ΚΔΝΣΡΗΚΖ θαη ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 3. SV3 ή SΤ3 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 4. SV4 ή SΤ4 ΘΔΑΛΗΑ 5. SV5 ή SΤ5 ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 6. SV6 ή SΤ6 ΖΠΔΗΡΟ 7. SV7 ή SΤ7 ΘΡΑΚΖ θαη ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 8. SV8 ή SΤ8 Όια ηα ΝΖΗΑ αλεμαξηήησο εάλ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζε λνκνύο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λήζσλ ΑΡΓΟΑΡΩΝΗΚΟΤ θαη ηεο ΔΤΒΟΗΑ εθηόο από ηα λεζηά πνπ αλήθνπλ ζηνπο λνκνύο ηεο ΚΡΖΣΖ θαη ηεο ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ 9. SV9 ή SΤ9 Όινη νη λνκνί ηεο ΚΡΖΣΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λήζσλ πνπ αλήθνπλ δηνηθεηηθά ζ απηνύο) ύκθσλα κε ηελ ελαξκόληζε ηα δηαθξηηηθά θαηά πεξηνρέο δηακνξθώλνληαη σο SV γηα άδεηεο θαηεγνξίαο 1 θαη SY γηα άδεηεο θαηεγνξίαο εηζαγσγήο. 5. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο ξαδηνεξαζηηερληθνύ ζηαζκνύ γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο, ε ηελ επίβιεςε αδεηνύρνπ ξαδηνεξαζηηέρλε, από κε έρνλ ηδηόηεηα ξαδηνεξαζηηέρλε ηξίην πξόζσπν γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ 20 ιεπηώλ θαη κε ηε ρξήζε ηεο θαηάιεμεο /T (training). Δηδηθόηεξα ζην ΑΡΘΡΟ 15 παξ. 2 εδάθην 3 νξίδεηαη όηη: 2.3. ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο έρνπλ ιεθζεί ηδηαίηεξα κέηξα αζθαιείαο, ν θάηνρνο ηνπ ζηαζκνύ, ξαδηνεξαζηηέρλεο κε ηζρύνπζα άδεηα, κπνξεί γηα εθπαηδεπηηθνύο ιόγνπο θαη απνζθνπώληαο ζηελ πξόνδν ηνπ ξαδηνεξαζηηερληζκνύ, λα επηηξέπεη ηελ ρξήζε ηνπ ζηαζκνύ ζε ηξίην πξόζσπν πνπ δελ έρεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ ξαδηνεξαζηηέρλε, ππό ηελ επζύλε ηνπ, ηελ επίβιεςή ηνπ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ, γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα είθνζη (20) ιεπηά ηεο ώξαο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, κεηά ην ραξαθηεξηζηηθό θιήζεσο ηνπ ζηαζκνύ δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ρξήζε ηνπ ζηαζκνύ γίλεηαη από ηξίην πξόζσπν ζε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαθξηηηθνύ ηνπ ζηαζκνύ αθνινπζνύκελν από ηελ θαηάιεμε /Σ (training). 6. Αλαγλσξίδεηαη ζην ΑΡΘΡΟ 15 παξ. 6 ε ρξήζε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ ηερλνινγηώλ όπσο

4 D-STAR θαζώο θαη ε ρξήζε δηεζλώο αλαγλσξηζκέλσλ πξσηνθόιισλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν θαη ινηπέο δηαζπλδεδεκέλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. Ζ αληαπόθξηζε κεηαμύ ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ ζηαζκώλ πεξηνξίδεηαη ζηε κεηαβίβαζε θαη ιήςε αλαθνηλώζεσλ ηερληθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε δνθηκέο θαη κεηξήζεηο, θαζώο θαη ζε παξαηεξήζεηο πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Ζ θσλεηηθή αληαπόθξηζε δηεμάγεηαη ζε ζαθή γιώζζα. Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θξππηνθσλίαο, ζπλζεκαηηθώλ ιέμεσλ ή νπνηνπδήπνηε κε γλσζηνύ θώδηθα. Ωζηόζν, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ξαδηνεξαζηηερληθήο δξαζηεξηόηεηαο επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε γλσζηώλ θαη αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλώο ηερλνινγηώλ θσδηθνπνηήζεσλ δηακνξθώζεσλ πξσηνθόιισλ (λέεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο κεηάδνζεο θσλήο ή/θαη δεδνκέλσλ όπσο ελδεηθηηθά D STAR, DMR θιπ) θαζώο θαη ε ρξήζε κέζσλ επηθνηλσλίαο αλαγλσξηζκέλσλ δηεζλώο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηαδίθηπν ή άιιεο δηαζπλδεδεκέλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Πποθανώρ ο νομοθέηηρ έσει διαγνώζει ηην διεθνή ηάζη εναζσόληζηρ με πποηγμένερ τηθιακέρ διαζςνδεδεμένερ και δικηςακέρ ηεσνολογίερ και εθαπμογέρ, καθ' όζον αςηέρ αποηελούν πλέον μεγάλο μέπορ ηος μέλλονηορ ηυν παδιοεπαζιηεσνικών επικοινυνιών και ηεσνολογιών. Είναι εςσάπιζηο πυρ ο νομοθέηηρ δεν θέηει κανέναν ππόζκομμα αλλά ανηιθέηυρ αναγνυπίζει εξ' απσήρ και θεμελιώνει ηο παπόν και ηο μέλλον ηυν τηθιακώνπαδιοεπαζιηεσνικών επικοινυνιών ζηη σώπα μαρ). 7. ην ΑΡΘΡΟ 21 Σερληθέο Γηαηάμεηο, δηακνξθώλεηαη ε κέγηζηε ηζρύο PEP σο εμήο: Τπνδώλεο ζπρλνηήησλ (ζε ΜΖΕ) Μέγηζηε επηηξεπόκελε ηζρύο θνξπθήο (PEP) εμόδνπ πνκπνύ (ζε Watt) Από Έσο «ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1» «ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΑΓΩΓΗΚΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ» W eirp ** 1,81 1, ** 3,5 3,8 400 ** 7 7,1 400 ** 7,1 7, ,1 10, ** 14 14, ** 14,25 14, ,07 18, ** 21 21, ,89 24, ** 28 29, *50 * ** *70,20 *70, **

5 Άλσ ησλ ** ΖΜΔΗΩΖ (*) = Οη ππνδώλεο ζπρλνηήησλ Mhz θαη 70,20 70,25 MHz κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πξνζσξηλή βάζε, γηα πεηξακαηηθνύο ζθνπνύο ηεο ππεξεζίαο εξαζηηέρλε, κόλν από ξαδηνεξαζηηέρλεο «θαηεγνξίαο 1». Με εγθύθιην ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ΤΤΜΓ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη πεξηνξηζκνί (αθόκα θαη παύζε) ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δσλώλ απηώλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο. ΖΜΔΗΩΖ (**) = Γελ επηηξέπεηαη εθπνκπή. 8. Από ηα παξαξηήκαηα ηνπ θαλνληζκνύ δηαθαίλεηαη πιένλ ε εμνκίσζε ησλ αδεηώλ θαηεγνξίσλ θαη SW ζηα δε σαπακηηπιζηικά κλήζεωρ ηο ππόθεμα SW ανηίκαζηαηαι αςηοδίκαια με ηο ππόθεμα SV. Η καηάληξη ηος διακπιηικού παπαμένει ίδια. πγθεθξηκέλα ζην ΑΡΘΡΟ 27 Παξαξηήκαηα: 2. Οη άδεηεο «θαηεγνξίαο 1» θαη «θαηεγνξίαο 2» ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 68000/763/ (ΦΔΚ Β 1579) «Καλνληζκόο ιεηηνπξγίαο εξαζηηερληθώλ ζηαζκώλ αζπξκάηνπ», πνπ εθδόζεθαλ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηζρύνο ηεο απόθαζεο απηήο εμνκνηώλνληαη απηνδηθαίσο κε ηηο άδεηεο «θαηεγνξίαο 1» (άδεηα CEPT) ηνπ άξζξνπ 6. ηα ραξαθηεξηζηηθά θιήζεσο, ην πξόζεκα (prefix) «SW» αληηθαζίζηαηαη κε ην πξόζεκα «SV». Ζ θαηάιεμε επίζεκα (suffix) ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ θιήζεο παξακέλεη ίδην. Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ εληύπσλ ησλ αδεηώλ (SW) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηαδηαθά θαηά ηελ πξώηε αλαλέσζή ηνπο. Οη ελδηαθεξόκελνη, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, κπνξνύλ, κε αίηεζή ηνπο πξνο ηηο ΑΠΤ, λα δεηνύλ πξηλ ηε ιήμε ηεο άδεηάο ηνπο, ηε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ εληύπνπ αδείαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ Tα ραξαθηεξηζηηθά θιήζεσο ησλ ξαδηνεξαζηηερληθώλ ζπιιόγσλ κε ην πξόζεκα (prefix) «SV» αληηθαζίζηαηαη κε ην πξόζεκα «SΕ» κέρξη Καηά ηα ινηπά, ε θαηάιεμε επίζεκα (suffix) παξακέλεη σο έρεη. 4. Οη Διιεληθέο ξαδηνεξαζηηερληθέο άδεηεο κε δηαθξηηηθά θιήζεο ηεο ζεηξάο zero «0» πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί

6 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηζρύνο ηεο απόθαζεο απηήο, βάζεη άδεηαο ηεο αιινδαπήο, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο σο έρνπλ, ελώ γηα ην δηάζηεκα απηό δελ αληηθαζίζηαληαη ηα δηαθξηηηθά θιήζεο από «SW0» ζε «SV0». Μεηά ηε ιήμε ησλ αδεηώλ απηώλ, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνθηνύλ άδεηα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. ε πεξηπηώζεηο πνπ θάηνρνη αδεηώλ κε δηαθξηηηθό θιήζεσο ηεο ζεηξάο zero «0» αηηνύληαη ηελ έθδνζε αδεηώλ «θαηεγνξίαο 1» (άδεηεο CEPT) βάζεη Διιεληθνύ ή αιινδαπνύ πηπρίνπ HAREC ή «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ» βάζεη Διιεληθνύ πηπρίνπ «θαηεγνξίαο εηζαγσγηθνύ επηπέδνπ», ππνρξεσηηθά ηνπο εθρσξείηαη λέν δηαθξηηηθό θιήζεσο ηεο ζεηξάο SV1, SV2 έσο SV9 ή SY1, SY2 έσο SY9, αληίζηνηρα. Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο SV4LAX Δπίηξνπνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Δζεινληηζκνύ πιιόγνπ Ραδηνεξαζηηερλώλ Μαγλεζίαο Γηθεγόξνο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΙΧΣΙΑ Ληβαδεηά, 05.07.2013 ΓΗΜΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 18711 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 3/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΔΒΑΓΔΧΝ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Πόξην Λάγνο 28/06/2013 Αξηζκ. Πξση.: 7076 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Ο ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ΒΙΣΧΝΙΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803

ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα 04-08 -2011 Αξ. Πξση. : 177803 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ/ΞΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΠΡΟ. ΙΓ. ΓΙΚΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ Β' Σαρ. Γ/λζε : Αραξλώλ 2 Σαρ. Κώδ. : 101 76 FAX : 210 5235814 ΑΓΑ : 4Α58Β-ΞΤΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα»

Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Τπνπξγηθή ηξνπνινγία ζην λνκνζρέδην «Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα» Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ ηνπ λόκνπ 3966/2011 (Φ.Δ.Κ. 118 Α ) όζνλ αθνξά ηα Πεηξακαηηθά Πξόηππα ρνιεία. 1. Γεληθά Αηηηνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αθήνα, 17.9.2010 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Α. ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΜΔΣΡΖΣΧΝ ΜΔΧ ΔΚΓΟΖ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΜΔ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα