Ζ πεξηπέηεηα ηνπ εζληθηζκνύ: από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ πεξηπέηεηα ηνπ εζληθηζκνύ: από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο (1780-1945)"

Transcript

1 Ζ πεξηπέηεηα ηνπ εζληθηζκνύ: από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο ( ) Γηδάζθνληαο ηνλ εζληθηζκό ζην ζρνιείν κε ηε ρξήζε επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ, εηθαζηηθώλ έξγσλ θαη ςεθηαθώλ ραξηώλ Γεκήηξηνο Βιάρνο, ρνιηθόο ύκβνπινο Φηινιόγσλ Ρνδόπεο

2 Ρήγαο Φεξαίνο

3 Αιέμαλδξνο Τςειάληεο

4 Ή ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Ή ΘΑΝΑΣΟ

5 «Ἒζηη δὲ πίζηηο ἐιπηδνκέλσλ ὑπόζηαζηο» Ζ πίζηε ζηελ ηδέα ηνπ έζλνπο σο θίλεηξν δξάζεο «Ο θόζκνο καο έιεγε ηξεινύο. Ηκείο αλ δελ είκεζα ηξεινί δελ εθάλακελ ηελ επαλάζηαζηλ» Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο, Απνκλεκνλεύκαηα

6 Ζ ηδέα ηνπ έζλνπο ζηε λεόηεξε Δπξώπε Από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο

7 Σν έζλνο σο πνιηηηθή ηδέα γελληέηαη κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (1789) Έζλνο = Κξάηνο ; Δζληθηζκόο = Παηξησηηζκόο ;

8 Ζλσκέλα Έζλε United Nations Nations unies Nationes Unidas Vereinte Nationen al-umam al-mutahida

9 Ηζηνξηθόηεηα ηνπ έζλνπο Δζληθηζκόο είλαη εθείλε ε πνιηηηθή ηδενινγία πνπ απώηεξε επηδίσμε ηεο είλαη ε ίδξπζε εζληθνύ θξάηνπο

10 Έζλνο = Nation Natio Αξραηόηεηα Natio [ιαη. Natio, -onis εθ ηνπ nascor] = γόλνο, γέλλεκα. Δπί αλζξώπσλ ην γέλνο, ην θύιν, ε εηαηξεία. ηνπο εθθιεζηαζηηθνύο ζπγγξαθείο nationes= gentes (νη εζληθνί). Natio = νη αξηζηνθξάηεο (ζηνλ Κηθέξσλα) Natio = θηινζνθηθή ζρνιή (Πιίληνο) Natio = βάξβαξνη ηζαγελείο (ην αληίζεην ηεο civitas) Μεζαίσλαο 18νο αηώλαο Natio = όζνη θνηηεηέο κηινύζαλ ηελ ίδηα γιώζζα (Παξίζη, Μπνιόληα) Natio= νη επγελείο πνπ είραλ πνιηηηθά δηθαηώκαηα θαη αληηπξνζώπεπαλ ην έζλνο (natio hungarica = καγπάξνη επγελείο)

11 Ση είλαη ε Σξίηε Σάμε; 1789 ηεγηέ (Siey s) : Ζ Σξίηε Σάμε (Tiers Etat), δειαδή ν εξγαδόκελνο ιαόο, είλαη ην Έζλνο (Nation) Σν έζλνο κε απιά καζεκαηηθά, θαηά ηνλ ηεγηέ : Πξνλνκηνύρνη επγελείο θαη Αλώηεξνο Κιήξνο (δειαδή νη κε εξγαδόκελνη) = Σξίηε Σάμε (δειαδή ν εξγαδόκελνο ιαόο) = Άξα: Έζλνο είλαη ε Σξίηε Σάμε ησλ κε πξνλνκηνύρσλ εξγαδνκέλσλ

12 Ζ Σξίηε Σάμε (ν εξγαδόκελνο ιαόο) επσκίδεηαη ην θνξηίν ησλ πξνλνκηνύρσλ Σάμεσλ (επγελείο).

13 Τν μύπλεκα ηεο Τξίηεο Τάμεο

14 Ζ γέλλεζε ηνπ λεόηεξνπ έζλνπο κέζα από ηελ Δπαλάζηαζε Ο Δπαλαζηαηηθόο Δζληθηζκόο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο Έζλνο (Nation) = πκθσλία ειεύζεξσλ πνιηηώλ (Κνηλσληθό πκβόιαην)

15 Εαλ Εαθ Ρνπζό ( ) Σν Κνηλσληθό πκβόιαην ηνπ Ρνπζό «Ο άλζξσπνο γελλήζεθε ειεύζεξνο, αιιά παληνύ βξίζθεηαη αιπζνδεκέλνο..» L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. «Αιιά ε θνηλσληθή ηάμε, ην θαζεζηώο, είλαη έλα ηεξό δηθαίσκα, πνπ ρξεζηκεύεη ζαλ βάζε γηα όια η άιια. Ωζηόζν, απηό ην δηθαίσκα δελ πξνέξρεηαη θαζόινπ από ηε Φύζε. ηεξίδεηαη ινηπόλ πάλσ ζε ζπκβάζεηο. Θα εμεηάζνπκε ινηπόλ πνηεο είλαη απηέο νη ζπκβάζεηο.» Mais l'ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Κνηλσληθό πκβόιαην, Κεθ. 1 ν

16 Από ην ύληαγκα ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ (1797) Έζλνο = όινη νη ππήθννη ηνπ θξάηνπο αλεμαξηήησο ζξεζθείαο, γιώζζαο, πινύηνπ, θνηλσληθήο ηάμεο. Πεξί ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ ιανύ Άξζξνλ 7. Ο απηνθξάησξ (ν θπξίαξρνο) ιαόο είλαη όινη νη θάηνηθνη ηνπ βαζηιείνπ ηνύηνπ, ρσξίο εμαίξεζηλ ζξεζθείαο ή δηαιέθηνπ, Έιιελεο, Βνύιγαξνη, Αιβαλνί, Βιάρνη, Αξκέλεδεο, Σνύξθνη θαη θάζε άιιν είδνο γελεάο. Πεξί ηεο εζληθήο παξαζηήζεσο. Άξζξνλ 21. Παξαζηαίλεη όινλ ην Έζλνο ην πιήζνο ηνπ ιανύ, ην νπνίνλ είλαη σο ζεκέιηνλ ηεο εζληθήο παξαζηήζεσο, θαη όρη κόλνλ νη πινύζηνη ή νη πξνεζηνί (θνηδηακπαζήδεο).

17 Εαθ Λνπί Νηαβίλη, Ο όξθνο ηνπ Jeu de Paume ζηηο Βεξζαιιίεο ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1789 Η ζπκβνιηθή γέλλεζε ηνπ γαιιηθνύ έζλνπο πάλσ ζηε βάζε ηεο εθνύζηαο ζπκθσλίαο ησλ αηόκσλ

18 Ο Λαόο σο Έζλνο ζην πξνζθήλην ηεο Ηζηνξίαο

19 ηηο Βεξζαιιίεο, ζηηο Βεξζαιιίεο! Πνξεία γπλαηθώλ πξνο ηηο Βεξζαιιίεο, 5 Οθησβξίνπ 1789

20 Ο ζπκβνιηθόο ζάλαηνο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο θαη ε γέλλεζε ηνπ λεόηεξνπ έζλνπο

21 Η Δπαλάζηαζε αξρίδεη Η επίζεζε θαηά ηεο Βαζηίιιεο Ινύιηνο 1789

22

23 Ζ θαηεδάθηζε ηεο Βαζηίιεο ε θαηεδάθηζε ηνπ δεζπνηηζκνύ

24 Ο Λνπδνβίθνο ΗΣ κε ηελ ακθίεζε ηεο ζηέςεο

25 Ο ζάλαηνο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο θαη ε γέλλεζε ηνπ λεόηεξνπ γαιιηθνύ έζλνπο Ζ εθηέιεζε ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Λνπδνβίθνπ ΗΣ ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 1793 Οη ηειεπηαίεο ηνπ ιέμεηο : Λαέ κνπ, πεζαίλσ αζώνο

26 Ζ δεκόζηα εθηέιεζε ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΣ ζήκαηλε ζε ζπκβνιηθό επίπεδν ην ζάλαην ηνπ ζενύ εγγπεηή ηεο παιαηάο ηάμεο πξαγκάησλ (πξνλόκηα επγελώλ θαη θιήξνπ).

27

28 Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Γάιινπ βαζηιηά ηε ζέζε ηνπ ζενύ εγγπεηή ζα θαηαιάβεη ην έλα θαη αδηαίξεην Έζλνο

29 Ζ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ, 1789 Άξζξν 1. Οη άλζξσπνη γελληνύληαη θαη παξακέλνπλ ειεύζεξνη θαη έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα. Οη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο κόλν ζην θνηλό ζπκθέξνλ βαζίδνληαη. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

30 θνπόο θάζε πνιηηηθήο νξγάλσζεο είλαη ε δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ θαη απαξάγξαπησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Σα δηθαηώκαηα απηά είλαη ε ειεπζεξία, ε ηδηνθηεζία, ε αζθάιεηα θαη ε αληίζηαζε ζηελ θαηαπίεζε. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. (Άξζξν 2 ν, από ηε Γαιιηθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε) Αιιεγνξία ηεο δηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε 26 Απγνύζηνπ 1789

31 «Πεγή θάζε εμνπζίαο είλαη απνθιεηζηηθά ην έζλνο. Καλέλα ζώκα, θαλέλα άηνκν δελ κπνξεί λα αζθήζεη εμνπζία πνπ δελ απνξξέεη από ην έζλνο». Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Άξζξν 3 από ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε

32 Καη έλα από ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο : Η γθηινηίλα

33 Ήξσεο θαη κάξηπξεο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο

34 Ο κάξηπξαο ηνπ έζλνπο «Ο Μαξά λεθξόο», Νηαβίλη, 1793 Ο Μαξά δνινθνλήζεθε από ηε Charlotte Corday, ζηηο 13 Ηνπιίνπ Σν όλνκά ηνπ δόζεθε ζε 21 γαιιηθέο πόιεηο θαη αξγόηεξα ζε έλα από ηα πξώηα ζσξεθηά ηνπ ζνβηεηηθνύ ζηόινπ.

35 Ρνβεζπηέξνο (εθηειέζηεθε ζηηο 28/07/1794)

36 Ο Ρνβεζπηέξνο ζηελ γθηινηίλα Σν θεθάιη ηνπ Ρνβεζπηέξνπ παξνπζηάδεηαη ζην ιαό

37 Δηθαζηηθό ζρόιην ηνπ Γθόγηα γηα ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε : Ο ύπλνο (ή ην όλεηξν) ηεο ινγηθήο γελλά ηέξαηα «El sueño de la razon produce monstruos» ( )

38 Σν ζύλζεκα ηεο Δπαλάζηαζεο : Διεπζεξία Ιζόηεο

39 Η ζηξαηεπκέλε ζηελ ηδέα ηνπ Έζλνπο ηέρλε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο

40 Ο θιαζηθηζκόο ζηελ ππεξεζία ηεο Δπαλάζηαζεο Οη ηδέεο ηεο Διεπζεξίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο σο ζέκα εηθαζηηθνύ ιόγνπ

41 Ζ ηέρλε πξηλ από ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε : «γαξγάιηζκα αηζζήζεσλ ησλ αξγόζρνισλ επγελώλ» Φξαγθνλάξ (Jean-Honoré Fragonard), Η θνύληα, 1767

42 Ο «θαιιηηερληθόο δηθηάηνξαο» ηεο Δπαλάζηαζεο Εαθ Λνπί Νηαβίλη Σν λέν θαιιηηερληθό δόγκα : Ζ ηέρλε νθείιεη λα δηδάζθεη ην ήζνο ηεο Δπαλάζηαζεο

43 Σα ηδεώδε ηνπ ήζνπο ηεο Δπαλάζηαζεο : Οη δεκνθξαηηθέο αξεηέο ηνπ πνιίηε Ζ αγάπε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο παηξίδαο Ο εξσηζκόο θαη ην πλεύκα απηνζπζίαο ησηθόο απηνέιεγρνο Οκνςπρία θαη αθιόλεηε βεβαηόηεηα γηα ηελ νξζόηεηα ησλ δεκνθξαηηθώλ πνιηηηθώλ ηδεώλ ηεο Δπαλάζηαζεο

44 Jaques Louis David, Ο Όξθνο ησλ Οξαηίσλ, ( ).Γηαζηάζεηο : 3,30 Υ 4,25 κ. Λνύβξν

45 Ζ αθιόλεηε πξνζήισζε ζην θνηλό ηδεώδεο

46 θαη ε αλζξώπηλε αδπλακία

47 Τν βαζίιεην ηεο ινγηθήο δηθαηώλεηαη κε ην κύζν

48 Ο ζάλαηνο ηνπ σθξάηε,1787, J.L.David

49 Ζ απόιπηε βεβαηόηεηα γηα ηελ νξζόηεηα ησλ πνιηηηθώλ ηδεώλ θαη ε άθακπηε ζέιεζε γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο

50 «Ο ππέξηαηνο παηξησηηζκόο :ε ζπζία γηα ηελ παηξίδα» Οη ξαβδνύρνη θέξλνπλ ζηνλ Βξνύην ηηο ζνξνύο ησλ γησλ ηνπ, Νηαβίλη 1789

51

52 Ζ κεηαθπζηθή ζεκειίσζε ηνπ Έζλνπο

53 Οη δεκόζηεο ηειεηέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο σο ππνθαηάζηαην ζξεζθεπηηθήο εκπεηξίαο

54 Ζ γηνξηή ηνπ Τπεξηάηνπ Όληνο ζην πεδίν ηνπ Άξεσο «ζε ζθελνζεζία Εαθ Λνπί Νηαβίλη»

55 θαη πάιη ε γηνξηή ηνπ Τπεξηάηνπ Όληνο

56 Ο ραξηζκαηηθόο εγέηεο σο ελζάξθσζε ηεο ηδέαο ηνπ Έζλνπο

57 Ο Ναπνιέσλ ζηνλ απηνθξαηνξηθό ζξόλν, Ingres, 1806

58 Ο θαζαγηαζκόο ηνπ απηνθξάηνξα Ναπνιένληα θαη ε ζηέςε ηεο (2 Γεθεκβξίνπ 1804) Εαθ Λνπί Νηαβίλη, Γηαζηάζεηο : Ύςνο 6,21 κ, πιάηνο 9,79 κ. Ησζεθίλαο,

59

60

61 Γθξν, Ο Ναπνιέσλ κε ηνπο ρνιεξηαζκέλνπο ηεο Γηάθαο, 1804 Γηαζηάζεηο : 5,32 Υ 7,2 κ. Λνύβξν, Παξίζη

62 «Έρσ ζέζεη ηέξκα ζην ξνκάληδν ηεο Δπαλάζηαζεο. Πξέπεη ηώξα λ αξρίζνπκε λα γξάθνπκε Ιζηνξία θαη λα δνύκε ηη ππάξρεη ην πξαγκαηηθό θαη ηη ην εθηθηό ζηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ αξρώλ» Ναπνιέσλ (άξζξν ηνπ Εαλ Πσι Μπεξηώ ζηελ Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάλληθα)

63 Γθξν, Ο Ναπνιέσλ ζην πεδίν κάρεο ηνπ Δϋιάνπ, 1808

64 «ηξαηηώηεο, είζηε ππνζηηηζκέλνη θαη ζρεδόλ γπκλνί. Ζ θπβέξλεζε ζαο νθείιεη πνιιά, αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηε γηα ζαο. Ζ ππνκνλή θαη ην ζάξξνο πνπ δείρλεηε ζαο ηηκνύλ, αιιά δελ ζαο παξέρνπλ νύηε πιενλεθηήκαηα νύηε δόμα. Δγώ ζα ζαο νδεγήζσ ζηηο πην εύθνξεο πεδηάδεο ηνπ θόζκνπ. Δθεί ζα βξείηε ηηκέο, δόμεο θαη πινύηε.» Λόγνο ηνπ Ναπνιένληα ζην ζηξαηό ηεο Ηηαιίαο (Αδόιθνο Θηέξζνο : Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ηόκνο 8νο ) Εαθ Λνπί Νηαβίλη, Ο Βνλαπάξηεο πεξλά ηηο Άιπεηο, 1800

65 Σν εηθαζηηθό ςπρνγξάθεκα ηνπ Ναπνιένληα από ηνλ Γθξν : «αθίλεηα κάηηα, πξνζεισκέλα ζην ζπλνκηιεηή, κηθξά ζθηρηά ρείιε, θπξηαξρηθή ζέιεζε». Σα πξνζόληα ηνπ δσληαλνύ κύζνπ ν νπνίνο επηλόεζε ηε ζεκαζία ηεο Ηζηνξίαο. «Ο Ναπνιέσλ πινπνίεζε ηηο ηδέεο ηεο Δπαλάζηαζεο πνπ άιινη ηηο πξσηνζθέθηεθαλ. Έθεξε ζηαζεξόηεηα θαη επεκεξία ζε όινπο εθηόο από ηνπο Γάιινπο πνπ δελ επέζηξεςαλ από ηνπο πνιέκνπο. Δ. Υνκπζκπάνπκ, Ζ επνρή ησλ Δπαλαζηάζεσλ » Ο Ναπνιέσλ ζε ειηθία 27 εηώλ, θξαηώληαο ν ίδηνο ηε ζεκαία, λίθεζε ηνπο Απζηξηαθνύο ζηε κάρε ηνπ Άξθνιε (17/11/1796). Πίλαθαο ηνπ Γθξν

66 Ζ απνζέσζε ηνπ Ναπνιένληα Αληξέα Απηάλη

67 Η Ιζηνξία γξακκέλε από ηελ πιεπξά ησλ ζπκάησλ Ζ εμέγεξζε ησλ Ηζπαλώλ θαηά ησλ γαιιηθώλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο

68 Γθόγηα, Η 2 α Μαΐνπ ηνπ 1808 ζηε Μαδξίηε Η θξελίηηδα ηνπ εζληθηζκνύ Γάιισλ Ιζπαλώλ

69 Γθόγηα, Η 3 ε Ματνπ Η εθηέιεζε ησλ Ιζπαλώλ επαλαζηαηώλ από ηα γαιιηθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο. Γηαζηάζεηο : 2,6 Υ 3,45 κέηξα.πξάδν, Μαδξίηε

70 Γθόγηα, Ο Κξόλνο ηξώεη ηα παηδηά ηνπ, «Tν παλάξραην δξάκα»

71 Ο ξνκαληηθόο εζληθηζκόο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε Έζλνο (Volk) = νξγαληθή θνηλόηεηα όζσλ κηινύλ ηελ ίδηα γιώζζα θαη είλαη θνηλσλνί ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκνύ Σν έζλνο σο δσληαλόο νξγαληζκόο Αλαηνιηθή Δπξώπε : Οη εζλόηεηεο ελαληίνλ ησλ πνιπεζληθώλ απηνθξαηνξηώλ (Απζηξίαο, Ρσζίαο, Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο)

72 ΠΡΑΓΜΑΣΔΗΑ ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΑΣΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΛΩΑ Υέξληεξ ( ) Johann Gottfried Herder Ο ζεσξεηηθόο ηνπ Volk «ην πην θπζηθό θξάηνο είλαη ινηπόλ έλαο ιαόο κε έλαλ εζληθό ραξαθηήξα.» (..der natürlichste Staat ist also Ein Volk mit einem Nationalcharakter.) Ιδέεο γηα κηα Φηινζνθία ηεο Ιζηνξίαο ηεο Αλζξσπόηεηαο, 9ν βηβιίν, θεθ. IV

73 Σν έζλνο σο απόιπηε αμία Φίρηε Johann Gottlieb Fichte ( ) «Σν άηνκν πξέπεη λα εμαθαληζηεί θαη λα απνξξνθεζεί πιήξσο από ηελ θνηλόηεηα» Χαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ θαηξνύ καο, 1806 «Σα γλήζηα θαη πξαγκαηηθά θπζηθά ζύλνξα κεηαμύ ησλ θξαηώλ είλαη ρσξίο ακθηβνιία ηα εζσηεξηθά ηνπο ζύλνξα θαη απηά βξίζθνληαη ζηε γιώζζα. Όπνηνο κηιάεη ηελ ίδηα γιώζζα κε άιινπο, απηόο ζπλδέεηαη καδί ηνπο κε έλα πιήζνο θπζηθώλ θαη αόξαησλ δεζκώλ πνπ βξίζθνληαη πέξα από θάζε αλζξώπηλε επηλόεζε θαη απνηειεί καδί ηνπο κηα αδηάζπαζηε νιόηεηα.» Λόγνη πξνο ην γεξκαληθό έζλνο (12 νο ιόγνο), 1808

74 Δξλέζηνο Ρελάλ ( ) Οξηζκόο ηνπ έζλνπο θαηά ηνλ Ρελάλ (1882) «Ένα έθνορ είναι μια τςσή, μια πνεςμαηική απσή. Δύο ππάγμαηα, ηα οποία ζηην ππαγμαηικόηηηα είναι ένα, ζςνθέηοςν αςηήν ηην τςσή, αςηήν ηην πνεςμαηική απσή. Το ένα έσει ηη πίζα ηος ζηο παπελθόν, ηο άλλο ζηο παπόν. Το ένα είναι η κοινή κηήζη μιαρ πλούζιαρ κληπονομιάρ αναμνήζευν, ηο άλλο είναι η ζημεπινή ζςμθυνία, η επιθςμία να ζοςν μαζί, η θέληζη να ζςνεσίζοςν να αξιοποιούν ηην κληπονομιά πος απέκηηζαν μαζί ζηο παπελθόν Ένα έθνορ είναι μια μεγάλη κοινόηηηα αλληλεγγύηρ, η οποία καθιεπώθηκε από ηο αίζθημα ηυν θςζιών πος έκαναν και εκείνυν πος είναι ππόθςμα ηα άηομα να κάνοςν. Το έθνορ πποϋποθέηει ένα παπελθόν, υζηόζο ζςγκποηείηαι ζηο παπόν πάνυ ζηο σειποπιαζηό δεδομένο ηηρ ζςμθυνίαρ, ηηρ ξεκάθαπα εκθπαζμένηρ επιθςμίαρ να ζςνεσίζοςν ηα μέλη ηος να ζοςν μαζί.». Qu est-ce qu une nation?, 1882

75 Γπηηθή Δπξώπε (Nation) : Δζλνγέλεζε ύζηεξα από Δπαλάζηαζε εληόο ηνπ πξνϋπάξρνληνο θξάηνπο. Σν θξάηνο αιιάδεη ηδηνθηήηε (Γαιιία) Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε (Volk): Οη εζλόηεηεο επηδηώθνπλ ηε δηάιπζε ησλ πνιπεζληθώλ απηνθξαηνξηώλ (Απζηξίαο, Ρσζίαο, Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο)

76 Δζληθηζκόο Φηιειεπζεξηζκόο εθδεκνθξαηηζκόο Δζληθηζκόο Φαζηζκόο

77 Αίηηα δηάδνζεο ηεο εζληθήο ηδενινγίαο Οπκαληζηηθό πλεύκα ηεο Αλαγέλλεζεο θαιιηέξγεηα εζληθώλ γισζζώλ Θξεζθεπηηθή Μεηαξξύζκηζε θαηάξξεπζε ηνπ νηθνπκεληθνύ πλεύκαηνο ηεο δπηηθήο ρξηζηηαλνζύλεο Απνιπηαξρία ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ θξάηνπο Αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη παξάιιεια εμαζιίσζε ηνπ Αζηπθηιία Αζηηθνπνίεζε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε Δπαλάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία (βηβιίν, ηύπνο) Δπαλάζηαζε ζηηο κεηαθνξέο ζκίθξπλζε ηνπ ρώξνπ θαη επηηάρπλζε ηνπ ρξόλνπ θινλίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα ησλ παξαδνζηαθώλ θνηλσληώλ Κξίζε λνκηκόηεηαο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο Κξίζε λνήκαηνο

78 Η εζληθή ηδενινγία σο λόεκα δσήο «ε κηα επνρή πνπ ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξώπε νη άλζξσπνη βίσλαλ ην αίζζεκα ηνπ μεξηδσκνύ θαη ηεο θαηάξξεπζεο ησλ παξαδνζηαθώλ αμηώλ, ε εζληθή ηδενινγία πξόζθεξε ζ απηνύο πξνζαλαηνιηζκό, ειπίδα γηα ην κέιινλ θαη θαιιηέξγεζε ην αίζζεκα ηνπ ζπλαλήθεηλ.»

79 Ο ζάλαηνο γηα ην έζλνο σο λόεκα δσήο «θη αλ πεζάλνκελ, πεζαίλνκελ δηα ηελ παηξίδα καο, δηα ηελ ζξεζθεία καο, θαη πνιεκνύκελ όζν κπνξνύκελ ελαληίνλ ηεο ηπξαγλίαο. θη ν Θεόο βνεζόο. Απηόο ν ζάλαηνο είλαη γιπθόο, όηη θαλέλαο δελ ζα γέλεη αζάλαηνο. θη όηαλ ν Υάξνο ζα ξζεη λα καο πάξεη, όηαλ ζέιεη, άξξσζηνπο θαη δπζηπρείο, θαιύηεξα ζήκεξα λα πεζάλνκελ». Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε

80 Σν πλέδξην ηεο Βηέλλεο ( ) Ο (πξνζσξηλόο) ζξίακβνο ηεο ζπληεξεηηθήο Δπξώπεο

81 ΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ Ζ ΔΤΡΩΠΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΣΖ ΒΗΔΝΝΖ ΛΟΝΓΗΝΟ ΒΔΡΟΛΗΝΟ ΒΑΡΟΒΗΑ ΡΩΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΖ ΠΡΩΗΑ ΠΑΡΗΗ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΣΟΡΗΝΟ ΒΗΔΝΝΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΗΑ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΥΩΡΔ ΚΑΣΩ ΑΠΌ ΑΤΣΡΗΑΚΖ ΔΠΗΡΡΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΩΝ ΚΑΣΩ ΥΩΡΩΝ ΜΑΓΡΗΣΖ ΡΩΜΖ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔΓΔΜΟΝΣΗΟΤ - ΑΡΓΖΝ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ

82 1815 Ζ δηάςεπζε ηνπ νλείξνπ ηεο εζληθήο ελόηεηαο θαη ησλ θηιειεύζεξσλ ηδεώλ

83 Βξαρώδεο ηνπίν ζην Ρύγθελ, Κάζπαξ Νηαβίλη Φξήληξηρ, 1818

84 Παγσκέλε ζάιαζζα, Κάζπαξ Νηαβίλη Φξήληξηρ ( )

85 ΔΘΝΟ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ

86 1821 Ο Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλόο πςώλεη ηε ζεκαία ηεο Δπαλάζηαζεο. Ληζνγξαθία από δσγξαθηθό έξγν ηνπ L.Lipparini

87 ΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ ΟΗ ΔΠΑΝΑΣΑΔΗ ΣΟΤ 1830 Ρσζία ΗΟΤΛΗΑΝΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟ ΠΑΡΗΗ ΠΑΡΗΗ ΒΔΛΓΗΟ ΠΑΛΑΣΗΝΑΣΟ ΒΑΡΟΒΗΑ ΠΟΛΩΝΗΑ ΔΞΑΠΛΩΖ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΔΞΔΓΔΡΔΗ ΓΑΛΛΗΑ ΒΗΔΝΝΖ ΑΤΣΡΗΑ ΚΑΣΑΣΟΛΖ ΣΩΝ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΩΝ ΚΗΝΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΜΑ ΜΟΝΣΔΝΑ ΥΩΡΔ ΠΟΤ ΚΔΡΓΗΑΝ ΣΖΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΣΟΤ ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΔΛΛΑ

88 Νηειαθξνπά, Η 28 Ινπιίνπ : Η Διεπζεξία νδεγεί ην ιαό, ,59 Υ 3,25 κ. (Λνύβξν, Παξίζη)

89

90

91 Ζ πνισληθή επαλάζηαζε ηνπ «Ο Πνισλόο Πξνκεζέαο» Ο Πξνκεζέαο ζπκβνιίδεη ηνπο Πνισλνύο επαλαζηάηεο θαη ν αεηόο είλαη ζύκβνιν ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο.

92 Δζληθηζκόο θαη Φηιειεπζεξηζκόο Σα αηηήκαηα γηα εζληθή ειεπζεξία θαη ζύληαγκα ζπκπνξεύνληαη

93 ΟΗ ΔΠΑΝΑΣΑΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΖΜΔΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΠΑΡΗΗ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1848 ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ ΒΗΔΝΝΖ ΜΑΡΣΗΟ 1848 ΓΗΑΓΟΖ ΣΖ ΠΑΡΗΗΝΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΓΗΑΓΟΖ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΖ ΒΗΔΝΝΖ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ

94 Ζ ΑΝΣΔΠΑΝΑΣΑΖ ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΣΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΑΠΌ ΣΙ ΓΤΝΑΜΔΙ ΣΗ ΑΝΣΔΠΑΝΑΣΑΗ ΥΩΡΔ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΑΥΩΡΖΘΖΚΔ ΤΝΣΑΓΜΑ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ

95 Οδνκαρίεο ζην Παξίζη (25 Ηνπλίνπ 1848)

96 Παξίζη : Ζ επαλάζηαζε ηεο Φεβξνπαξίνπ 1848 Ο Λακαξηίλνο δελ δέρεηαη ηελ θόθθηλε ζεκαία ησλ νζηαιηζηώλ. Ζ ηξηθνιόξε παξακέλεη ην εζληθό ζύκβνιν ηνπ γαιιηθνύ έζλνπο θαηά ηε Γεύηεξε Γαιιηθή Γεκνθξαηία

97 Βεξνιίλν : νδνκαρίεο (18 19 Μαξηίνπ 1848)

98 Οδνκαρίεο ζηε Φξαλθθνύξηε (1848)

99

100 Οδνκαρίεο ζην Βεξνιίλν (1848)

101 Ζ γεξκαληθή εζλνζπλέιεπζε ηεο Φξαλθθνύξηεο (Pauluskirche), ηόρνο ηεο : Ζ δεκηνπξγία κηαο ειεύζεξεο, εληαίαο παηξίδαο γηα ηνπο Γεξκαλνύο.

102 Ζ Γεξκαλία ππνζηαζηνπνηεκέλε παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο γεξκαληθήο εζλνζπλέιεπζεο ηεο Φξαλθθνύξηεο (1848) Γηαζηάζεηο : 482Υ320 cm.

103 Σα ζεκειηώδε Γίθαηα ηνπ Γεξκαληθνύ Έζλνπο (1848)

104 «Η παηδηθή ηαμηαξρία», ζθελή από ηελ ηηαιηθή επαλάζηαζε ηνπ 1848

105 1848 : Ζ θπγή ηνπ Μέηεξληρ

106 πληειεζηέο ηεο ηηαιηθήο ελνπνίεζεο Ο ζεσξεηηθόο ηνπ ηηαιηθνύ εζληθηζκνύ Ο ξεαιηζηήο πνιηηηθόο Ο επαλαζηάηεο Μαηζίλη Καβνύξ Γθαξηκπάιληη

107 Καη ν ζπλζέηεο ζύκβνιν ηεο ηηαιηθήο ελνπνίεζεο PARTE TERZA Scena IV Le sponde dell'eufrate. Βέξληη Ebrei incatenati e costretti al lavoro. Ebrei: Va', pensiero, sull'ale dorate; va', ti posa sui clivi, sui colli, ove olezzano tepide e molli l'aure dolci del suolo natal! Del Giordano le rive saluta, di Sïonne le torri atterrate... Oh mia patria sì bella e perduta! Oh membranza sì cara e fatal! Arpa d'or dei fatidici vati, perché muta dal salice pendi? Le memorie nel petto raccendi, ci favella del tempo che fu! O simìle di Sòlima ai fati traggi un suono di crudo lamento, o t'ispiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù! VIVA V.E.R.D.I Γηαβάδεηαη : Viva Verdi (Εήησ ν Βέξληη) αιιά θαη : Viva Vittorio Emanuele Re d Italia Εήησ ν Βίθησξ Δκκαλνπήι Βαζηιηάο ηεο Ηηαιίαο https://www.youtube.com/watch?v=nwq7wuhcsga

108 Ο ύκλνο ηνπ Ρηζνξηδηκέλην (από ηνλ Νακπνύθν ηνπ Βέξληη) «Πέηα τρσζόθηερη ζκέυη Πήγαινε να εγκαηαζηαθείς πάνφ ζε πλαγιές και λόθοσς, Όποσ απαλό και ελαθρύ είναι ηο άρφμα ηοσ αέρα ηης παηρίδος Ω παηρίδα, ηόζο όμορθη και ταμένη! Ω ανάμνηζη ηόζο αγαπηηή και καηάθορηη με απελπιζία».

109 Π- 1 2α 2β 2γ 2δ ΠΑΠΗΚΑ ΚΡΑΣΖ 3 Π- Π- ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔΓΔΜΟΝΣΗΟΤ - ΑΡΓΖΝΗΑ 1865: ΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΖ ΠΡΩΗΑ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ ΠΡΟΑΡΣΖΘΖΚΔ : 1 2α,β,γ,δ ΠΡΟΑΡΣΖΔΗ ΔΓΑΦΩΝ 1859 : ΛΟΜΒΑΡΓΗΑ 1860 : 4 ΓΟΤΚΑΣΑ [ΠΑΡΜΑ (2α), ΜΟΝΣΔΝΑ(2β), ΛΟΤΚΑ (2γ), ΣΟΚΑΝΖ (2δ) 1866 : ΠΡΟΑΡΣΖΔΗ ΔΓΑΦΩΝ 1871 : ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΑΤΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΥΖΜΑΣΗΕΔΗ ΣΟ 2 Ο ΡΑΪΥ Ζ ΒΔΝΔΣΗΑ (1866) Ζ ΡΩΜΖ (1870) : ΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΗΚΔΛΗΩΝ 1871 : ΠΡΟΑΡΣΖΖ ΑΛΑΣΗΑ ΚΑΗ ΛΩΡΑΗΝΖ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ

110 Μπίζκαξθ Ο πξσηεξγάηεο ηεο γεξκαληθήο ελνπνίεζεο (1871)

111 Η ίδξπζε ησλ εζληθώλ θξαηώλ ζηελ Δπξώπε

112 Δπξώπε 1815

113 Δπξώπε

114 Δπξώπε 1885

115 Δπξώπε

116 Δπξώπε

117 Δπξώπε

118 Δπξώπε 1949

119 Ζ Δπξώπε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Δ...Γ. (1989 θ. εμήο) θαη ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (1991 θ. εμήο) 1997

120 Ο ΗΜΠΔΡΗΑΛΗΣΗΚΟ ΔΘΝΗΚΗΜΟ

121 ΑΠΟΗΚΗΑΚΔ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΔ ΣΑ 1914 ΑΠΟΗΚΗΑΚΔ ΥΩΡΔ ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΑΛΛΗΑ ΗΠΑΝΗΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΗΣΑΛΗΑ ΒΔΛΓΗΟ ΗΑΠΩΝΗΑ Ζ.Π.Α ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ

122 ΟΛΟΚΛΖΡΩΣΗΚΟ ΔΘΝΗΚΗΜΟ (Σν έζλνο σο απόιπηε αμία)

123 ΟΗ ΤΜΜΑΥΗΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣΑ 1914 ΣΡΗΠΛΖ ΤΝΔΝΝΟΖΖ - ΑΝΣΑΝΣ ΣΡΗΠΛΖ ΤΜΜΑΥΗΑ (ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ)

124 Σν παξειζόλ ηνπ αληηζεκηηηζκνύ ζηελ Δπξώπε Δθηνπίζεηο Δβξαίσλ ηνλ 14 ν θαη 15 ν αηώλα

125 Ο αληηζεκηηηζκόο ζηε Γαιιία : ππόζεζε Νηξέϋθνπο ( ) ηελ θάξηα εηθνλίδεηαη ν Γάιινο αμησκαηηθόο Νηξέϋθνπο θαη ην λεζί ηεο εμνξίαο ηνπ

126 Ζ Γεξκαλία, 1914

127 Ζ Γεξκαλία ππνζηαζηνπνηεκέλε παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο γεξκαληθήο εζλνζπλέιεπζεο ηεο Φξαλθθνύξηεο (1848) Γηαζηάζεηο : 482Υ320 cm.

128 Γεξκαλνί Δζεινληέο ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν

129 Οθηώβξηνο 1914, Ζ ζθαγή ησλ εζλώλ άξρηζε

130 1914 «Δλαληίνλ ηνπ ηέξαηνο» Ο δξάθνο (ν θαθόο) είλαη ε Γεξκαλία Οη ζύκκαρνη ηεο Αληάλη σο δξαθνθηόλνη

131 ΔΘΝΙΚΟΟΙΑΛΙΜΟ Ζ δηαζηξνθή ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο Έζλνο = ξάηζα

132 Οη ξίδεο ηνπ γεξκαληθνύ Δζληθνζνζηαιηζκνύ

133 Έλαο θηιόζνθνο ζην έιενο ηεο παξεξκελείαο ησλ Δζληθνζνζηαιηζηώλ «Τπεξάλζξσπνο» (Übermensch) «Θέιεζε γηα Γύλακε» (Wille zur Macht) Φξεηδεξίθνο Νίηζε

134 θαη ην απνηέιεζκα.

135 Υέξκπεξη πέλζεξ ( ) : Ζ θύζε δηδάζθεη ηελ επηβίσζε ηνπ ηθαλόηεξνπ. ε θνηλσλία δελ έρεη παξά λα ηε κηκεζεί.

136 Γαξβίλνο ( ) Πεξί ηεο θαηαγσγήο ησλ εηδώλ 1859

137 Όηαλ ε βηνινγία δίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ έζλνπο Οη γεξκαληθέο ξάηζεο (1935)

138 Ο ξαηζηζκόο ζηνλ ππξήλα ηνπ γεξκαληθνύ Δζληθνζνζηαιηζκνύ Reichsführer-SS Heinrich Himmler «Υπάρτεη κηα απόισηε αρτή γηα ηα SS : οθείιοσκε λα ζσκπερηθερόκαζηε κε ηρόπο έληηκο, άυογο, πηζηό θαη θηιηθό απέλαληη ζ εθείλοσς ποσ αλήθοσλ ζηο δηθό κας αίκα, αιιά ζε θαλέλαλ άιιο. Δελ δίλφ πεληάρα γηα ηο ηη γίλοληαη οη Ρώζοη θαη οη Τζέτοη. Το θαζαρό αίκα ηφλ άιιφλ ιαώλ ποσ ζσγγελεύεη κε ηο δηθό κας ζα ηο οηθεηφζούκε, θιέβοληας ζηελ αλάγθε ηα παηδηά ηοσς. Ποηέ δελ ζα θαλούκε φκοί θαη άθαρδοη, αλ δελ σπάρτεη θσζηθά αλάγθε. Εκείς οη Γερκαλοί, οη κόλοη ζηολ θόζκο ποσ θερόκαζηε κε ιεπηόηεηα ζηα δώα, ζα θάλοσκε ηο ίδηο θαη προς ασηά ηα αλζρώπηλα θηήλε. Θα ήηαλ όκφς έγθιεκα θαηά ηοσ ηδίοσ ηοσ αίκαηός κας λα ζθοηηδόκαζηε γη ασηά θαη λα ηοσς αποδίδοσκε θάποηο ηδαληθό». Φάηλρητ Φίκκιερ, Πόδελ 6 Οθηφβρίοσ 1943

139 Ζ παζνινγία ηνπ νινθιεξσηηθνύ εζληθηζκνύ Ζ πεξίπησζε ηνπ Δζληθνζνζηαιηζκνύ

140 1932 Ζ απειπηζία ελόο ιανύ θαη ε αλάγθε ηνπ γηα ζσηήξεο Ζ ηειεπηαία καο ειπίδα ΥΗΣΛΔΡ (Από πξνπαγαλδηζηηθή αθίζα ησλ εζληθνζνζηαιηζηώλ γηα ηνπο αλέξγνπο )

141 Η ελζάξθσζε ηεο ειπίδαο

142 Ζ κέζε ηεο ζπκκεηνρήο σο ππνθαηάζηαην ζξεζθεπηηθήο εκπεηξίαο Νπξεκβέξγε 1933, πλέδξην Δζληθνζνζηαιηζηώλ θαη παξέιαζε ησλ ηαγκάησλ εθόδνπ

143 Η ιαηξεία ηνπ εγέηε ζσηήξα ηνπ έζλνπο Karl Hubbuch, Ζ παξέιαζε,

144 Ο κπζηηθηζκόο ζηελ ππεξεζία ηνπ νινθιεξσηηθνύ εζληθηζκνύ Λακπαδεθνξία ζην Βεξνιίλν, 30 Ηαλνπαξίνπ 1933

145 Ο Άιινο σο ελζάξθσζε ηεο παξαθκήο Δθθπιηζκέλε Μνπζηθή Μπξνζνύξα ηνπ 1939

146 Σν απόιπην θαθό έρεη όλνκα (Δβξαίνο) θαη ζήκα (θίηξηλν αζηέξη) (1941)

147 Η δαηκνλνπνίεζε ηνπ Άιινπ

148 Ο αηώληνο Δβξαίνο, Βηέλλε 1938

149 Σν απόιπην θαθό (νη κπνιζεβίθνη θνκκνπληζηέο) σο δειεηεξηώδεο αξάρλε Πξνπαγαλδηζηηθή αθίζα ζηε Γεξκαλία ( )

150 Ο θαζαγηαζκόο ηνπ πνιέκνπ «Ο νινθιεξσηηθόο πόιεκνο, ν πην ζύληνκνο πόιεκνο» Από ην ιόγν ηνπ Γθαίκπειο ζην Βεξνιίλν, 18 Φεβξνπαξίνπ 1943

151 Ο πνιηηηζκόο δελ απνθιείεη ηε βαξβαξόηεηα

152 Ζ δηαζηξνθή ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζην γεξκαληθό Δζληθνζνζηαιηζκό

153 ηξαηόπεδα πγθέληξσζεο θαη Δμόλησζεο θαηώηεξσλ θπιώλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε Πξσηεύνπζεο ηξαηόπεδα πγθέληξσζεο ηξαηόπεδα Δμόλησζεο

154 Όινη νη (ζηδεξό)δξνκνη νδεγνύλ ζην Άνπζβηηο

155 Γηαινγή Δβξαίσλ ηεο Οπγγαξίαο ζηελ πιαηθόξκα κπξνζηά από ην Άνπζβηηο- Μπηξθελάνπ, 1944

156 Δίζνδνο ηνπ Άνπζβηηο Η. Ζ εξγαζία ειεπζεξώλεη

157 Δξγαζία ζην ιαηνκείν (Μανπηράνπδελ)

158 Γπλαίθεο θαη παηδηά νδεγνύληαη ζην ζάιακν αεξίσλ, 1944

159 Θάιακνο αεξίσλ (Μανπηράνπδελ) Νηαράνπ

160 Άνπζβηηο, 1945 (κεηά ηελ απειεπζέξσζε)

161 Felix Nussbaum, «ην ζηξαηόπεδν αηρκαιώησλ..» 1940

162 Άνπζβηηο ΗΗ Μπηξθελάνπ, Πύιε

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ

ΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Θπξίεο θαη Θύξηνη ΟΚΗΙΗΑ ΔΠΔΣΔΗΟΤ 28 ης ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 1940 ΑΛΣΗΛΑΤΑΡΥΟΤ ε.α. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ. ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ Έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 27 Οκτ 2011 Δάλ πηνζεηνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1

Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 1 Δημήτρης Βλάτος Σκέυεις για την Παιδεία με αφορμή τοσς Τρεις Ιεράρτες 1 ε κηα θνξπθαία γηνξηή ηεο Οξζνδνμίαο, όπσο ε ζεκεξηλή γηνξηή ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ζα πεξηκέλαηε θάπνηνλ ζενιόγν λα ζαο αλαπηύμεη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή Μαξία Υαηδεγηαθνπκή-Ννύηζνπ ην πεδό θαη πνηεηηθό έξγν ηνπ Οδπζζέα Διύηε ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα 1 ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ (1828-1905)

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη

Διαβάστε περισσότερα

Η Καμπότζη μετϊ τισ δίκεσ των πρωταιτίων τησ γενοκτονίασ επί καθεςτώτοσ Πολ Ποτ: απόδοςη δικαιοςύνησ ή ςυγκϊλυψη εγκλημϊτων και εγκληματιών;

Η Καμπότζη μετϊ τισ δίκεσ των πρωταιτίων τησ γενοκτονίασ επί καθεςτώτοσ Πολ Ποτ: απόδοςη δικαιοςύνησ ή ςυγκϊλυψη εγκλημϊτων και εγκληματιών; Η Καμπότζη μετϊ τισ δίκεσ των πρωταιτίων τησ γενοκτονίασ επί καθεςτώτοσ Πολ Ποτ: απόδοςη δικαιοςύνησ ή ςυγκϊλυψη εγκλημϊτων και εγκληματιών; Μάζεκα: Σπγθξηηηθή Πνιηηηθή ΗΗ: Τξίηνο Κόζκνο Υπεύζπλνο Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα