Ζ πεξηπέηεηα ηνπ εζληθηζκνύ: από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ πεξηπέηεηα ηνπ εζληθηζκνύ: από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο (1780-1945)"

Transcript

1 Ζ πεξηπέηεηα ηνπ εζληθηζκνύ: από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο ( ) Γηδάζθνληαο ηνλ εζληθηζκό ζην ζρνιείν κε ηε ρξήζε επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ, εηθαζηηθώλ έξγσλ θαη ςεθηαθώλ ραξηώλ Γεκήηξηνο Βιάρνο, ρνιηθόο ύκβνπινο Φηινιόγσλ Ρνδόπεο

2 Ρήγαο Φεξαίνο

3 Αιέμαλδξνο Τςειάληεο

4 Ή ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Ή ΘΑΝΑΣΟ

5 «Ἒζηη δὲ πίζηηο ἐιπηδνκέλσλ ὑπόζηαζηο» Ζ πίζηε ζηελ ηδέα ηνπ έζλνπο σο θίλεηξν δξάζεο «Ο θόζκνο καο έιεγε ηξεινύο. Ηκείο αλ δελ είκεζα ηξεινί δελ εθάλακελ ηελ επαλάζηαζηλ» Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο, Απνκλεκνλεύκαηα

6 Ζ ηδέα ηνπ έζλνπο ζηε λεόηεξε Δπξώπε Από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο

7 Σν έζλνο σο πνιηηηθή ηδέα γελληέηαη κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (1789) Έζλνο = Κξάηνο ; Δζληθηζκόο = Παηξησηηζκόο ;

8 Ζλσκέλα Έζλε United Nations Nations unies Nationes Unidas Vereinte Nationen al-umam al-mutahida

9 Ηζηνξηθόηεηα ηνπ έζλνπο Δζληθηζκόο είλαη εθείλε ε πνιηηηθή ηδενινγία πνπ απώηεξε επηδίσμε ηεο είλαη ε ίδξπζε εζληθνύ θξάηνπο

10 Έζλνο = Nation Natio Αξραηόηεηα Natio [ιαη. Natio, -onis εθ ηνπ nascor] = γόλνο, γέλλεκα. Δπί αλζξώπσλ ην γέλνο, ην θύιν, ε εηαηξεία. ηνπο εθθιεζηαζηηθνύο ζπγγξαθείο nationes= gentes (νη εζληθνί). Natio = νη αξηζηνθξάηεο (ζηνλ Κηθέξσλα) Natio = θηινζνθηθή ζρνιή (Πιίληνο) Natio = βάξβαξνη ηζαγελείο (ην αληίζεην ηεο civitas) Μεζαίσλαο 18νο αηώλαο Natio = όζνη θνηηεηέο κηινύζαλ ηελ ίδηα γιώζζα (Παξίζη, Μπνιόληα) Natio= νη επγελείο πνπ είραλ πνιηηηθά δηθαηώκαηα θαη αληηπξνζώπεπαλ ην έζλνο (natio hungarica = καγπάξνη επγελείο)

11 Ση είλαη ε Σξίηε Σάμε; 1789 ηεγηέ (Siey s) : Ζ Σξίηε Σάμε (Tiers Etat), δειαδή ν εξγαδόκελνο ιαόο, είλαη ην Έζλνο (Nation) Σν έζλνο κε απιά καζεκαηηθά, θαηά ηνλ ηεγηέ : Πξνλνκηνύρνη επγελείο θαη Αλώηεξνο Κιήξνο (δειαδή νη κε εξγαδόκελνη) = Σξίηε Σάμε (δειαδή ν εξγαδόκελνο ιαόο) = Άξα: Έζλνο είλαη ε Σξίηε Σάμε ησλ κε πξνλνκηνύρσλ εξγαδνκέλσλ

12 Ζ Σξίηε Σάμε (ν εξγαδόκελνο ιαόο) επσκίδεηαη ην θνξηίν ησλ πξνλνκηνύρσλ Σάμεσλ (επγελείο).

13 Τν μύπλεκα ηεο Τξίηεο Τάμεο

14 Ζ γέλλεζε ηνπ λεόηεξνπ έζλνπο κέζα από ηελ Δπαλάζηαζε Ο Δπαλαζηαηηθόο Δζληθηζκόο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο Έζλνο (Nation) = πκθσλία ειεύζεξσλ πνιηηώλ (Κνηλσληθό πκβόιαην)

15 Εαλ Εαθ Ρνπζό ( ) Σν Κνηλσληθό πκβόιαην ηνπ Ρνπζό «Ο άλζξσπνο γελλήζεθε ειεύζεξνο, αιιά παληνύ βξίζθεηαη αιπζνδεκέλνο..» L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. «Αιιά ε θνηλσληθή ηάμε, ην θαζεζηώο, είλαη έλα ηεξό δηθαίσκα, πνπ ρξεζηκεύεη ζαλ βάζε γηα όια η άιια. Ωζηόζν, απηό ην δηθαίσκα δελ πξνέξρεηαη θαζόινπ από ηε Φύζε. ηεξίδεηαη ινηπόλ πάλσ ζε ζπκβάζεηο. Θα εμεηάζνπκε ινηπόλ πνηεο είλαη απηέο νη ζπκβάζεηο.» Mais l'ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Κνηλσληθό πκβόιαην, Κεθ. 1 ν

16 Από ην ύληαγκα ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ (1797) Έζλνο = όινη νη ππήθννη ηνπ θξάηνπο αλεμαξηήησο ζξεζθείαο, γιώζζαο, πινύηνπ, θνηλσληθήο ηάμεο. Πεξί ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ ιανύ Άξζξνλ 7. Ο απηνθξάησξ (ν θπξίαξρνο) ιαόο είλαη όινη νη θάηνηθνη ηνπ βαζηιείνπ ηνύηνπ, ρσξίο εμαίξεζηλ ζξεζθείαο ή δηαιέθηνπ, Έιιελεο, Βνύιγαξνη, Αιβαλνί, Βιάρνη, Αξκέλεδεο, Σνύξθνη θαη θάζε άιιν είδνο γελεάο. Πεξί ηεο εζληθήο παξαζηήζεσο. Άξζξνλ 21. Παξαζηαίλεη όινλ ην Έζλνο ην πιήζνο ηνπ ιανύ, ην νπνίνλ είλαη σο ζεκέιηνλ ηεο εζληθήο παξαζηήζεσο, θαη όρη κόλνλ νη πινύζηνη ή νη πξνεζηνί (θνηδηακπαζήδεο).

17 Εαθ Λνπί Νηαβίλη, Ο όξθνο ηνπ Jeu de Paume ζηηο Βεξζαιιίεο ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1789 Η ζπκβνιηθή γέλλεζε ηνπ γαιιηθνύ έζλνπο πάλσ ζηε βάζε ηεο εθνύζηαο ζπκθσλίαο ησλ αηόκσλ

18 Ο Λαόο σο Έζλνο ζην πξνζθήλην ηεο Ηζηνξίαο

19 ηηο Βεξζαιιίεο, ζηηο Βεξζαιιίεο! Πνξεία γπλαηθώλ πξνο ηηο Βεξζαιιίεο, 5 Οθησβξίνπ 1789

20 Ο ζπκβνιηθόο ζάλαηνο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο θαη ε γέλλεζε ηνπ λεόηεξνπ έζλνπο

21 Η Δπαλάζηαζε αξρίδεη Η επίζεζε θαηά ηεο Βαζηίιιεο Ινύιηνο 1789

22

23 Ζ θαηεδάθηζε ηεο Βαζηίιεο ε θαηεδάθηζε ηνπ δεζπνηηζκνύ

24 Ο Λνπδνβίθνο ΗΣ κε ηελ ακθίεζε ηεο ζηέςεο

25 Ο ζάλαηνο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο θαη ε γέλλεζε ηνπ λεόηεξνπ γαιιηθνύ έζλνπο Ζ εθηέιεζε ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Λνπδνβίθνπ ΗΣ ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 1793 Οη ηειεπηαίεο ηνπ ιέμεηο : Λαέ κνπ, πεζαίλσ αζώνο

26 Ζ δεκόζηα εθηέιεζε ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΣ ζήκαηλε ζε ζπκβνιηθό επίπεδν ην ζάλαην ηνπ ζενύ εγγπεηή ηεο παιαηάο ηάμεο πξαγκάησλ (πξνλόκηα επγελώλ θαη θιήξνπ).

27

28 Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Γάιινπ βαζηιηά ηε ζέζε ηνπ ζενύ εγγπεηή ζα θαηαιάβεη ην έλα θαη αδηαίξεην Έζλνο

29 Ζ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ, 1789 Άξζξν 1. Οη άλζξσπνη γελληνύληαη θαη παξακέλνπλ ειεύζεξνη θαη έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα. Οη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο κόλν ζην θνηλό ζπκθέξνλ βαζίδνληαη. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

30 θνπόο θάζε πνιηηηθήο νξγάλσζεο είλαη ε δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ θαη απαξάγξαπησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Σα δηθαηώκαηα απηά είλαη ε ειεπζεξία, ε ηδηνθηεζία, ε αζθάιεηα θαη ε αληίζηαζε ζηελ θαηαπίεζε. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. (Άξζξν 2 ν, από ηε Γαιιηθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε) Αιιεγνξία ηεο δηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε 26 Απγνύζηνπ 1789

31 «Πεγή θάζε εμνπζίαο είλαη απνθιεηζηηθά ην έζλνο. Καλέλα ζώκα, θαλέλα άηνκν δελ κπνξεί λα αζθήζεη εμνπζία πνπ δελ απνξξέεη από ην έζλνο». Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Άξζξν 3 από ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε

32 Καη έλα από ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο : Η γθηινηίλα

33 Ήξσεο θαη κάξηπξεο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο

34 Ο κάξηπξαο ηνπ έζλνπο «Ο Μαξά λεθξόο», Νηαβίλη, 1793 Ο Μαξά δνινθνλήζεθε από ηε Charlotte Corday, ζηηο 13 Ηνπιίνπ Σν όλνκά ηνπ δόζεθε ζε 21 γαιιηθέο πόιεηο θαη αξγόηεξα ζε έλα από ηα πξώηα ζσξεθηά ηνπ ζνβηεηηθνύ ζηόινπ.

35 Ρνβεζπηέξνο (εθηειέζηεθε ζηηο 28/07/1794)

36 Ο Ρνβεζπηέξνο ζηελ γθηινηίλα Σν θεθάιη ηνπ Ρνβεζπηέξνπ παξνπζηάδεηαη ζην ιαό

37 Δηθαζηηθό ζρόιην ηνπ Γθόγηα γηα ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε : Ο ύπλνο (ή ην όλεηξν) ηεο ινγηθήο γελλά ηέξαηα «El sueño de la razon produce monstruos» ( )

38 Σν ζύλζεκα ηεο Δπαλάζηαζεο : Διεπζεξία Ιζόηεο

39 Η ζηξαηεπκέλε ζηελ ηδέα ηνπ Έζλνπο ηέρλε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο

40 Ο θιαζηθηζκόο ζηελ ππεξεζία ηεο Δπαλάζηαζεο Οη ηδέεο ηεο Διεπζεξίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο σο ζέκα εηθαζηηθνύ ιόγνπ

41 Ζ ηέρλε πξηλ από ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε : «γαξγάιηζκα αηζζήζεσλ ησλ αξγόζρνισλ επγελώλ» Φξαγθνλάξ (Jean-Honoré Fragonard), Η θνύληα, 1767

42 Ο «θαιιηηερληθόο δηθηάηνξαο» ηεο Δπαλάζηαζεο Εαθ Λνπί Νηαβίλη Σν λέν θαιιηηερληθό δόγκα : Ζ ηέρλε νθείιεη λα δηδάζθεη ην ήζνο ηεο Δπαλάζηαζεο

43 Σα ηδεώδε ηνπ ήζνπο ηεο Δπαλάζηαζεο : Οη δεκνθξαηηθέο αξεηέο ηνπ πνιίηε Ζ αγάπε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο παηξίδαο Ο εξσηζκόο θαη ην πλεύκα απηνζπζίαο ησηθόο απηνέιεγρνο Οκνςπρία θαη αθιόλεηε βεβαηόηεηα γηα ηελ νξζόηεηα ησλ δεκνθξαηηθώλ πνιηηηθώλ ηδεώλ ηεο Δπαλάζηαζεο

44 Jaques Louis David, Ο Όξθνο ησλ Οξαηίσλ, ( ).Γηαζηάζεηο : 3,30 Υ 4,25 κ. Λνύβξν

45 Ζ αθιόλεηε πξνζήισζε ζην θνηλό ηδεώδεο

46 θαη ε αλζξώπηλε αδπλακία

47 Τν βαζίιεην ηεο ινγηθήο δηθαηώλεηαη κε ην κύζν

48 Ο ζάλαηνο ηνπ σθξάηε,1787, J.L.David

49 Ζ απόιπηε βεβαηόηεηα γηα ηελ νξζόηεηα ησλ πνιηηηθώλ ηδεώλ θαη ε άθακπηε ζέιεζε γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο

50 «Ο ππέξηαηνο παηξησηηζκόο :ε ζπζία γηα ηελ παηξίδα» Οη ξαβδνύρνη θέξλνπλ ζηνλ Βξνύην ηηο ζνξνύο ησλ γησλ ηνπ, Νηαβίλη 1789

51

52 Ζ κεηαθπζηθή ζεκειίσζε ηνπ Έζλνπο

53 Οη δεκόζηεο ηειεηέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο σο ππνθαηάζηαην ζξεζθεπηηθήο εκπεηξίαο

54 Ζ γηνξηή ηνπ Τπεξηάηνπ Όληνο ζην πεδίν ηνπ Άξεσο «ζε ζθελνζεζία Εαθ Λνπί Νηαβίλη»

55 θαη πάιη ε γηνξηή ηνπ Τπεξηάηνπ Όληνο

56 Ο ραξηζκαηηθόο εγέηεο σο ελζάξθσζε ηεο ηδέαο ηνπ Έζλνπο

57 Ο Ναπνιέσλ ζηνλ απηνθξαηνξηθό ζξόλν, Ingres, 1806

58 Ο θαζαγηαζκόο ηνπ απηνθξάηνξα Ναπνιένληα θαη ε ζηέςε ηεο (2 Γεθεκβξίνπ 1804) Εαθ Λνπί Νηαβίλη, Γηαζηάζεηο : Ύςνο 6,21 κ, πιάηνο 9,79 κ. Ησζεθίλαο,

59

60

61 Γθξν, Ο Ναπνιέσλ κε ηνπο ρνιεξηαζκέλνπο ηεο Γηάθαο, 1804 Γηαζηάζεηο : 5,32 Υ 7,2 κ. Λνύβξν, Παξίζη

62 «Έρσ ζέζεη ηέξκα ζην ξνκάληδν ηεο Δπαλάζηαζεο. Πξέπεη ηώξα λ αξρίζνπκε λα γξάθνπκε Ιζηνξία θαη λα δνύκε ηη ππάξρεη ην πξαγκαηηθό θαη ηη ην εθηθηό ζηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ αξρώλ» Ναπνιέσλ (άξζξν ηνπ Εαλ Πσι Μπεξηώ ζηελ Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάλληθα)

63 Γθξν, Ο Ναπνιέσλ ζην πεδίν κάρεο ηνπ Δϋιάνπ, 1808

64 «ηξαηηώηεο, είζηε ππνζηηηζκέλνη θαη ζρεδόλ γπκλνί. Ζ θπβέξλεζε ζαο νθείιεη πνιιά, αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηε γηα ζαο. Ζ ππνκνλή θαη ην ζάξξνο πνπ δείρλεηε ζαο ηηκνύλ, αιιά δελ ζαο παξέρνπλ νύηε πιενλεθηήκαηα νύηε δόμα. Δγώ ζα ζαο νδεγήζσ ζηηο πην εύθνξεο πεδηάδεο ηνπ θόζκνπ. Δθεί ζα βξείηε ηηκέο, δόμεο θαη πινύηε.» Λόγνο ηνπ Ναπνιένληα ζην ζηξαηό ηεο Ηηαιίαο (Αδόιθνο Θηέξζνο : Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ηόκνο 8νο ) Εαθ Λνπί Νηαβίλη, Ο Βνλαπάξηεο πεξλά ηηο Άιπεηο, 1800

65 Σν εηθαζηηθό ςπρνγξάθεκα ηνπ Ναπνιένληα από ηνλ Γθξν : «αθίλεηα κάηηα, πξνζεισκέλα ζην ζπλνκηιεηή, κηθξά ζθηρηά ρείιε, θπξηαξρηθή ζέιεζε». Σα πξνζόληα ηνπ δσληαλνύ κύζνπ ν νπνίνο επηλόεζε ηε ζεκαζία ηεο Ηζηνξίαο. «Ο Ναπνιέσλ πινπνίεζε ηηο ηδέεο ηεο Δπαλάζηαζεο πνπ άιινη ηηο πξσηνζθέθηεθαλ. Έθεξε ζηαζεξόηεηα θαη επεκεξία ζε όινπο εθηόο από ηνπο Γάιινπο πνπ δελ επέζηξεςαλ από ηνπο πνιέκνπο. Δ. Υνκπζκπάνπκ, Ζ επνρή ησλ Δπαλαζηάζεσλ » Ο Ναπνιέσλ ζε ειηθία 27 εηώλ, θξαηώληαο ν ίδηνο ηε ζεκαία, λίθεζε ηνπο Απζηξηαθνύο ζηε κάρε ηνπ Άξθνιε (17/11/1796). Πίλαθαο ηνπ Γθξν

66 Ζ απνζέσζε ηνπ Ναπνιένληα Αληξέα Απηάλη

67 Η Ιζηνξία γξακκέλε από ηελ πιεπξά ησλ ζπκάησλ Ζ εμέγεξζε ησλ Ηζπαλώλ θαηά ησλ γαιιηθώλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο

68 Γθόγηα, Η 2 α Μαΐνπ ηνπ 1808 ζηε Μαδξίηε Η θξελίηηδα ηνπ εζληθηζκνύ Γάιισλ Ιζπαλώλ

69 Γθόγηα, Η 3 ε Ματνπ Η εθηέιεζε ησλ Ιζπαλώλ επαλαζηαηώλ από ηα γαιιηθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο. Γηαζηάζεηο : 2,6 Υ 3,45 κέηξα.πξάδν, Μαδξίηε

70 Γθόγηα, Ο Κξόλνο ηξώεη ηα παηδηά ηνπ, «Tν παλάξραην δξάκα»

71 Ο ξνκαληηθόο εζληθηζκόο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε Έζλνο (Volk) = νξγαληθή θνηλόηεηα όζσλ κηινύλ ηελ ίδηα γιώζζα θαη είλαη θνηλσλνί ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκνύ Σν έζλνο σο δσληαλόο νξγαληζκόο Αλαηνιηθή Δπξώπε : Οη εζλόηεηεο ελαληίνλ ησλ πνιπεζληθώλ απηνθξαηνξηώλ (Απζηξίαο, Ρσζίαο, Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο)

72 ΠΡΑΓΜΑΣΔΗΑ ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΑΣΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΛΩΑ Υέξληεξ ( ) Johann Gottfried Herder Ο ζεσξεηηθόο ηνπ Volk «ην πην θπζηθό θξάηνο είλαη ινηπόλ έλαο ιαόο κε έλαλ εζληθό ραξαθηήξα.» (..der natürlichste Staat ist also Ein Volk mit einem Nationalcharakter.) Ιδέεο γηα κηα Φηινζνθία ηεο Ιζηνξίαο ηεο Αλζξσπόηεηαο, 9ν βηβιίν, θεθ. IV

73 Σν έζλνο σο απόιπηε αμία Φίρηε Johann Gottlieb Fichte ( ) «Σν άηνκν πξέπεη λα εμαθαληζηεί θαη λα απνξξνθεζεί πιήξσο από ηελ θνηλόηεηα» Χαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ θαηξνύ καο, 1806 «Σα γλήζηα θαη πξαγκαηηθά θπζηθά ζύλνξα κεηαμύ ησλ θξαηώλ είλαη ρσξίο ακθηβνιία ηα εζσηεξηθά ηνπο ζύλνξα θαη απηά βξίζθνληαη ζηε γιώζζα. Όπνηνο κηιάεη ηελ ίδηα γιώζζα κε άιινπο, απηόο ζπλδέεηαη καδί ηνπο κε έλα πιήζνο θπζηθώλ θαη αόξαησλ δεζκώλ πνπ βξίζθνληαη πέξα από θάζε αλζξώπηλε επηλόεζε θαη απνηειεί καδί ηνπο κηα αδηάζπαζηε νιόηεηα.» Λόγνη πξνο ην γεξκαληθό έζλνο (12 νο ιόγνο), 1808

74 Δξλέζηνο Ρελάλ ( ) Οξηζκόο ηνπ έζλνπο θαηά ηνλ Ρελάλ (1882) «Ένα έθνορ είναι μια τςσή, μια πνεςμαηική απσή. Δύο ππάγμαηα, ηα οποία ζηην ππαγμαηικόηηηα είναι ένα, ζςνθέηοςν αςηήν ηην τςσή, αςηήν ηην πνεςμαηική απσή. Το ένα έσει ηη πίζα ηος ζηο παπελθόν, ηο άλλο ζηο παπόν. Το ένα είναι η κοινή κηήζη μιαρ πλούζιαρ κληπονομιάρ αναμνήζευν, ηο άλλο είναι η ζημεπινή ζςμθυνία, η επιθςμία να ζοςν μαζί, η θέληζη να ζςνεσίζοςν να αξιοποιούν ηην κληπονομιά πος απέκηηζαν μαζί ζηο παπελθόν Ένα έθνορ είναι μια μεγάλη κοινόηηηα αλληλεγγύηρ, η οποία καθιεπώθηκε από ηο αίζθημα ηυν θςζιών πος έκαναν και εκείνυν πος είναι ππόθςμα ηα άηομα να κάνοςν. Το έθνορ πποϋποθέηει ένα παπελθόν, υζηόζο ζςγκποηείηαι ζηο παπόν πάνυ ζηο σειποπιαζηό δεδομένο ηηρ ζςμθυνίαρ, ηηρ ξεκάθαπα εκθπαζμένηρ επιθςμίαρ να ζςνεσίζοςν ηα μέλη ηος να ζοςν μαζί.». Qu est-ce qu une nation?, 1882

75 Γπηηθή Δπξώπε (Nation) : Δζλνγέλεζε ύζηεξα από Δπαλάζηαζε εληόο ηνπ πξνϋπάξρνληνο θξάηνπο. Σν θξάηνο αιιάδεη ηδηνθηήηε (Γαιιία) Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε (Volk): Οη εζλόηεηεο επηδηώθνπλ ηε δηάιπζε ησλ πνιπεζληθώλ απηνθξαηνξηώλ (Απζηξίαο, Ρσζίαο, Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο)

76 Δζληθηζκόο Φηιειεπζεξηζκόο εθδεκνθξαηηζκόο Δζληθηζκόο Φαζηζκόο

77 Αίηηα δηάδνζεο ηεο εζληθήο ηδενινγίαο Οπκαληζηηθό πλεύκα ηεο Αλαγέλλεζεο θαιιηέξγεηα εζληθώλ γισζζώλ Θξεζθεπηηθή Μεηαξξύζκηζε θαηάξξεπζε ηνπ νηθνπκεληθνύ πλεύκαηνο ηεο δπηηθήο ρξηζηηαλνζύλεο Απνιπηαξρία ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ θξάηνπο Αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη παξάιιεια εμαζιίσζε ηνπ Αζηπθηιία Αζηηθνπνίεζε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε Δπαλάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία (βηβιίν, ηύπνο) Δπαλάζηαζε ζηηο κεηαθνξέο ζκίθξπλζε ηνπ ρώξνπ θαη επηηάρπλζε ηνπ ρξόλνπ θινλίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα ησλ παξαδνζηαθώλ θνηλσληώλ Κξίζε λνκηκόηεηαο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο Κξίζε λνήκαηνο

78 Η εζληθή ηδενινγία σο λόεκα δσήο «ε κηα επνρή πνπ ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξώπε νη άλζξσπνη βίσλαλ ην αίζζεκα ηνπ μεξηδσκνύ θαη ηεο θαηάξξεπζεο ησλ παξαδνζηαθώλ αμηώλ, ε εζληθή ηδενινγία πξόζθεξε ζ απηνύο πξνζαλαηνιηζκό, ειπίδα γηα ην κέιινλ θαη θαιιηέξγεζε ην αίζζεκα ηνπ ζπλαλήθεηλ.»

79 Ο ζάλαηνο γηα ην έζλνο σο λόεκα δσήο «θη αλ πεζάλνκελ, πεζαίλνκελ δηα ηελ παηξίδα καο, δηα ηελ ζξεζθεία καο, θαη πνιεκνύκελ όζν κπνξνύκελ ελαληίνλ ηεο ηπξαγλίαο. θη ν Θεόο βνεζόο. Απηόο ν ζάλαηνο είλαη γιπθόο, όηη θαλέλαο δελ ζα γέλεη αζάλαηνο. θη όηαλ ν Υάξνο ζα ξζεη λα καο πάξεη, όηαλ ζέιεη, άξξσζηνπο θαη δπζηπρείο, θαιύηεξα ζήκεξα λα πεζάλνκελ». Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε

80 Σν πλέδξην ηεο Βηέλλεο ( ) Ο (πξνζσξηλόο) ζξίακβνο ηεο ζπληεξεηηθήο Δπξώπεο

81 ΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ Ζ ΔΤΡΩΠΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΣΖ ΒΗΔΝΝΖ ΛΟΝΓΗΝΟ ΒΔΡΟΛΗΝΟ ΒΑΡΟΒΗΑ ΡΩΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΖ ΠΡΩΗΑ ΠΑΡΗΗ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΣΟΡΗΝΟ ΒΗΔΝΝΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΗΑ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΥΩΡΔ ΚΑΣΩ ΑΠΌ ΑΤΣΡΗΑΚΖ ΔΠΗΡΡΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΩΝ ΚΑΣΩ ΥΩΡΩΝ ΜΑΓΡΗΣΖ ΡΩΜΖ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔΓΔΜΟΝΣΗΟΤ - ΑΡΓΖΝ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ

82 1815 Ζ δηάςεπζε ηνπ νλείξνπ ηεο εζληθήο ελόηεηαο θαη ησλ θηιειεύζεξσλ ηδεώλ

83 Βξαρώδεο ηνπίν ζην Ρύγθελ, Κάζπαξ Νηαβίλη Φξήληξηρ, 1818

84 Παγσκέλε ζάιαζζα, Κάζπαξ Νηαβίλη Φξήληξηρ ( )

85 ΔΘΝΟ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ

86 1821 Ο Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλόο πςώλεη ηε ζεκαία ηεο Δπαλάζηαζεο. Ληζνγξαθία από δσγξαθηθό έξγν ηνπ L.Lipparini

87 ΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ ΟΗ ΔΠΑΝΑΣΑΔΗ ΣΟΤ 1830 Ρσζία ΗΟΤΛΗΑΝΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟ ΠΑΡΗΗ ΠΑΡΗΗ ΒΔΛΓΗΟ ΠΑΛΑΣΗΝΑΣΟ ΒΑΡΟΒΗΑ ΠΟΛΩΝΗΑ ΔΞΑΠΛΩΖ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΔΞΔΓΔΡΔΗ ΓΑΛΛΗΑ ΒΗΔΝΝΖ ΑΤΣΡΗΑ ΚΑΣΑΣΟΛΖ ΣΩΝ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΩΝ ΚΗΝΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΜΑ ΜΟΝΣΔΝΑ ΥΩΡΔ ΠΟΤ ΚΔΡΓΗΑΝ ΣΖΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΣΟΤ ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΔΛΛΑ

88 Νηειαθξνπά, Η 28 Ινπιίνπ : Η Διεπζεξία νδεγεί ην ιαό, ,59 Υ 3,25 κ. (Λνύβξν, Παξίζη)

89

90

91 Ζ πνισληθή επαλάζηαζε ηνπ «Ο Πνισλόο Πξνκεζέαο» Ο Πξνκεζέαο ζπκβνιίδεη ηνπο Πνισλνύο επαλαζηάηεο θαη ν αεηόο είλαη ζύκβνιν ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο.

92 Δζληθηζκόο θαη Φηιειεπζεξηζκόο Σα αηηήκαηα γηα εζληθή ειεπζεξία θαη ζύληαγκα ζπκπνξεύνληαη

93 ΟΗ ΔΠΑΝΑΣΑΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΖΜΔΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΠΑΡΗΗ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1848 ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ ΒΗΔΝΝΖ ΜΑΡΣΗΟ 1848 ΓΗΑΓΟΖ ΣΖ ΠΑΡΗΗΝΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΓΗΑΓΟΖ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΖ ΒΗΔΝΝΖ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ

94 Ζ ΑΝΣΔΠΑΝΑΣΑΖ ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΣΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΑΠΌ ΣΙ ΓΤΝΑΜΔΙ ΣΗ ΑΝΣΔΠΑΝΑΣΑΗ ΥΩΡΔ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΑΥΩΡΖΘΖΚΔ ΤΝΣΑΓΜΑ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ

95 Οδνκαρίεο ζην Παξίζη (25 Ηνπλίνπ 1848)

96 Παξίζη : Ζ επαλάζηαζε ηεο Φεβξνπαξίνπ 1848 Ο Λακαξηίλνο δελ δέρεηαη ηελ θόθθηλε ζεκαία ησλ νζηαιηζηώλ. Ζ ηξηθνιόξε παξακέλεη ην εζληθό ζύκβνιν ηνπ γαιιηθνύ έζλνπο θαηά ηε Γεύηεξε Γαιιηθή Γεκνθξαηία

97 Βεξνιίλν : νδνκαρίεο (18 19 Μαξηίνπ 1848)

98 Οδνκαρίεο ζηε Φξαλθθνύξηε (1848)

99

100 Οδνκαρίεο ζην Βεξνιίλν (1848)

101 Ζ γεξκαληθή εζλνζπλέιεπζε ηεο Φξαλθθνύξηεο (Pauluskirche), ηόρνο ηεο : Ζ δεκηνπξγία κηαο ειεύζεξεο, εληαίαο παηξίδαο γηα ηνπο Γεξκαλνύο.

102 Ζ Γεξκαλία ππνζηαζηνπνηεκέλε παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο γεξκαληθήο εζλνζπλέιεπζεο ηεο Φξαλθθνύξηεο (1848) Γηαζηάζεηο : 482Υ320 cm.

103 Σα ζεκειηώδε Γίθαηα ηνπ Γεξκαληθνύ Έζλνπο (1848)

104 «Η παηδηθή ηαμηαξρία», ζθελή από ηελ ηηαιηθή επαλάζηαζε ηνπ 1848

105 1848 : Ζ θπγή ηνπ Μέηεξληρ

106 πληειεζηέο ηεο ηηαιηθήο ελνπνίεζεο Ο ζεσξεηηθόο ηνπ ηηαιηθνύ εζληθηζκνύ Ο ξεαιηζηήο πνιηηηθόο Ο επαλαζηάηεο Μαηζίλη Καβνύξ Γθαξηκπάιληη

107 Καη ν ζπλζέηεο ζύκβνιν ηεο ηηαιηθήο ελνπνίεζεο PARTE TERZA Scena IV Le sponde dell'eufrate. Βέξληη Ebrei incatenati e costretti al lavoro. Ebrei: Va', pensiero, sull'ale dorate; va', ti posa sui clivi, sui colli, ove olezzano tepide e molli l'aure dolci del suolo natal! Del Giordano le rive saluta, di Sïonne le torri atterrate... Oh mia patria sì bella e perduta! Oh membranza sì cara e fatal! Arpa d'or dei fatidici vati, perché muta dal salice pendi? Le memorie nel petto raccendi, ci favella del tempo che fu! O simìle di Sòlima ai fati traggi un suono di crudo lamento, o t'ispiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù! VIVA V.E.R.D.I Γηαβάδεηαη : Viva Verdi (Εήησ ν Βέξληη) αιιά θαη : Viva Vittorio Emanuele Re d Italia Εήησ ν Βίθησξ Δκκαλνπήι Βαζηιηάο ηεο Ηηαιίαο https://www.youtube.com/watch?v=nwq7wuhcsga

108 Ο ύκλνο ηνπ Ρηζνξηδηκέλην (από ηνλ Νακπνύθν ηνπ Βέξληη) «Πέηα τρσζόθηερη ζκέυη Πήγαινε να εγκαηαζηαθείς πάνφ ζε πλαγιές και λόθοσς, Όποσ απαλό και ελαθρύ είναι ηο άρφμα ηοσ αέρα ηης παηρίδος Ω παηρίδα, ηόζο όμορθη και ταμένη! Ω ανάμνηζη ηόζο αγαπηηή και καηάθορηη με απελπιζία».

109 Π- 1 2α 2β 2γ 2δ ΠΑΠΗΚΑ ΚΡΑΣΖ 3 Π- Π- ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔΓΔΜΟΝΣΗΟΤ - ΑΡΓΖΝΗΑ 1865: ΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΖ ΠΡΩΗΑ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ ΠΡΟΑΡΣΖΘΖΚΔ : 1 2α,β,γ,δ ΠΡΟΑΡΣΖΔΗ ΔΓΑΦΩΝ 1859 : ΛΟΜΒΑΡΓΗΑ 1860 : 4 ΓΟΤΚΑΣΑ [ΠΑΡΜΑ (2α), ΜΟΝΣΔΝΑ(2β), ΛΟΤΚΑ (2γ), ΣΟΚΑΝΖ (2δ) 1866 : ΠΡΟΑΡΣΖΔΗ ΔΓΑΦΩΝ 1871 : ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΑΤΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΥΖΜΑΣΗΕΔΗ ΣΟ 2 Ο ΡΑΪΥ Ζ ΒΔΝΔΣΗΑ (1866) Ζ ΡΩΜΖ (1870) : ΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΗΚΔΛΗΩΝ 1871 : ΠΡΟΑΡΣΖΖ ΑΛΑΣΗΑ ΚΑΗ ΛΩΡΑΗΝΖ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ

110 Μπίζκαξθ Ο πξσηεξγάηεο ηεο γεξκαληθήο ελνπνίεζεο (1871)

111 Η ίδξπζε ησλ εζληθώλ θξαηώλ ζηελ Δπξώπε

112 Δπξώπε 1815

113 Δπξώπε

114 Δπξώπε 1885

115 Δπξώπε

116 Δπξώπε

117 Δπξώπε

118 Δπξώπε 1949

119 Ζ Δπξώπε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Δ...Γ. (1989 θ. εμήο) θαη ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (1991 θ. εμήο) 1997

120 Ο ΗΜΠΔΡΗΑΛΗΣΗΚΟ ΔΘΝΗΚΗΜΟ

121 ΑΠΟΗΚΗΑΚΔ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΔ ΣΑ 1914 ΑΠΟΗΚΗΑΚΔ ΥΩΡΔ ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΑΛΛΗΑ ΗΠΑΝΗΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΗΣΑΛΗΑ ΒΔΛΓΗΟ ΗΑΠΩΝΗΑ Ζ.Π.Α ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ

122 ΟΛΟΚΛΖΡΩΣΗΚΟ ΔΘΝΗΚΗΜΟ (Σν έζλνο σο απόιπηε αμία)

123 ΟΗ ΤΜΜΑΥΗΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣΑ 1914 ΣΡΗΠΛΖ ΤΝΔΝΝΟΖΖ - ΑΝΣΑΝΣ ΣΡΗΠΛΖ ΤΜΜΑΥΗΑ (ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ)

124 Σν παξειζόλ ηνπ αληηζεκηηηζκνύ ζηελ Δπξώπε Δθηνπίζεηο Δβξαίσλ ηνλ 14 ν θαη 15 ν αηώλα

125 Ο αληηζεκηηηζκόο ζηε Γαιιία : ππόζεζε Νηξέϋθνπο ( ) ηελ θάξηα εηθνλίδεηαη ν Γάιινο αμησκαηηθόο Νηξέϋθνπο θαη ην λεζί ηεο εμνξίαο ηνπ

126 Ζ Γεξκαλία, 1914

127 Ζ Γεξκαλία ππνζηαζηνπνηεκέλε παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο γεξκαληθήο εζλνζπλέιεπζεο ηεο Φξαλθθνύξηεο (1848) Γηαζηάζεηο : 482Υ320 cm.

128 Γεξκαλνί Δζεινληέο ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν

129 Οθηώβξηνο 1914, Ζ ζθαγή ησλ εζλώλ άξρηζε

130 1914 «Δλαληίνλ ηνπ ηέξαηνο» Ο δξάθνο (ν θαθόο) είλαη ε Γεξκαλία Οη ζύκκαρνη ηεο Αληάλη σο δξαθνθηόλνη

131 ΔΘΝΙΚΟΟΙΑΛΙΜΟ Ζ δηαζηξνθή ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο Έζλνο = ξάηζα

132 Οη ξίδεο ηνπ γεξκαληθνύ Δζληθνζνζηαιηζκνύ

133 Έλαο θηιόζνθνο ζην έιενο ηεο παξεξκελείαο ησλ Δζληθνζνζηαιηζηώλ «Τπεξάλζξσπνο» (Übermensch) «Θέιεζε γηα Γύλακε» (Wille zur Macht) Φξεηδεξίθνο Νίηζε

134 θαη ην απνηέιεζκα.

135 Υέξκπεξη πέλζεξ ( ) : Ζ θύζε δηδάζθεη ηελ επηβίσζε ηνπ ηθαλόηεξνπ. ε θνηλσλία δελ έρεη παξά λα ηε κηκεζεί.

136 Γαξβίλνο ( ) Πεξί ηεο θαηαγσγήο ησλ εηδώλ 1859

137 Όηαλ ε βηνινγία δίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ έζλνπο Οη γεξκαληθέο ξάηζεο (1935)

138 Ο ξαηζηζκόο ζηνλ ππξήλα ηνπ γεξκαληθνύ Δζληθνζνζηαιηζκνύ Reichsführer-SS Heinrich Himmler «Υπάρτεη κηα απόισηε αρτή γηα ηα SS : οθείιοσκε λα ζσκπερηθερόκαζηε κε ηρόπο έληηκο, άυογο, πηζηό θαη θηιηθό απέλαληη ζ εθείλοσς ποσ αλήθοσλ ζηο δηθό κας αίκα, αιιά ζε θαλέλαλ άιιο. Δελ δίλφ πεληάρα γηα ηο ηη γίλοληαη οη Ρώζοη θαη οη Τζέτοη. Το θαζαρό αίκα ηφλ άιιφλ ιαώλ ποσ ζσγγελεύεη κε ηο δηθό κας ζα ηο οηθεηφζούκε, θιέβοληας ζηελ αλάγθε ηα παηδηά ηοσς. Ποηέ δελ ζα θαλούκε φκοί θαη άθαρδοη, αλ δελ σπάρτεη θσζηθά αλάγθε. Εκείς οη Γερκαλοί, οη κόλοη ζηολ θόζκο ποσ θερόκαζηε κε ιεπηόηεηα ζηα δώα, ζα θάλοσκε ηο ίδηο θαη προς ασηά ηα αλζρώπηλα θηήλε. Θα ήηαλ όκφς έγθιεκα θαηά ηοσ ηδίοσ ηοσ αίκαηός κας λα ζθοηηδόκαζηε γη ασηά θαη λα ηοσς αποδίδοσκε θάποηο ηδαληθό». Φάηλρητ Φίκκιερ, Πόδελ 6 Οθηφβρίοσ 1943

139 Ζ παζνινγία ηνπ νινθιεξσηηθνύ εζληθηζκνύ Ζ πεξίπησζε ηνπ Δζληθνζνζηαιηζκνύ

140 1932 Ζ απειπηζία ελόο ιανύ θαη ε αλάγθε ηνπ γηα ζσηήξεο Ζ ηειεπηαία καο ειπίδα ΥΗΣΛΔΡ (Από πξνπαγαλδηζηηθή αθίζα ησλ εζληθνζνζηαιηζηώλ γηα ηνπο αλέξγνπο )

141 Η ελζάξθσζε ηεο ειπίδαο

142 Ζ κέζε ηεο ζπκκεηνρήο σο ππνθαηάζηαην ζξεζθεπηηθήο εκπεηξίαο Νπξεκβέξγε 1933, πλέδξην Δζληθνζνζηαιηζηώλ θαη παξέιαζε ησλ ηαγκάησλ εθόδνπ

143 Η ιαηξεία ηνπ εγέηε ζσηήξα ηνπ έζλνπο Karl Hubbuch, Ζ παξέιαζε,

144 Ο κπζηηθηζκόο ζηελ ππεξεζία ηνπ νινθιεξσηηθνύ εζληθηζκνύ Λακπαδεθνξία ζην Βεξνιίλν, 30 Ηαλνπαξίνπ 1933

145 Ο Άιινο σο ελζάξθσζε ηεο παξαθκήο Δθθπιηζκέλε Μνπζηθή Μπξνζνύξα ηνπ 1939

146 Σν απόιπην θαθό έρεη όλνκα (Δβξαίνο) θαη ζήκα (θίηξηλν αζηέξη) (1941)

147 Η δαηκνλνπνίεζε ηνπ Άιινπ

148 Ο αηώληνο Δβξαίνο, Βηέλλε 1938

149 Σν απόιπην θαθό (νη κπνιζεβίθνη θνκκνπληζηέο) σο δειεηεξηώδεο αξάρλε Πξνπαγαλδηζηηθή αθίζα ζηε Γεξκαλία ( )

150 Ο θαζαγηαζκόο ηνπ πνιέκνπ «Ο νινθιεξσηηθόο πόιεκνο, ν πην ζύληνκνο πόιεκνο» Από ην ιόγν ηνπ Γθαίκπειο ζην Βεξνιίλν, 18 Φεβξνπαξίνπ 1943

151 Ο πνιηηηζκόο δελ απνθιείεη ηε βαξβαξόηεηα

152 Ζ δηαζηξνθή ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζην γεξκαληθό Δζληθνζνζηαιηζκό

153 ηξαηόπεδα πγθέληξσζεο θαη Δμόλησζεο θαηώηεξσλ θπιώλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε Πξσηεύνπζεο ηξαηόπεδα πγθέληξσζεο ηξαηόπεδα Δμόλησζεο

154 Όινη νη (ζηδεξό)δξνκνη νδεγνύλ ζην Άνπζβηηο

155 Γηαινγή Δβξαίσλ ηεο Οπγγαξίαο ζηελ πιαηθόξκα κπξνζηά από ην Άνπζβηηο- Μπηξθελάνπ, 1944

156 Δίζνδνο ηνπ Άνπζβηηο Η. Ζ εξγαζία ειεπζεξώλεη

157 Δξγαζία ζην ιαηνκείν (Μανπηράνπδελ)

158 Γπλαίθεο θαη παηδηά νδεγνύληαη ζην ζάιακν αεξίσλ, 1944

159 Θάιακνο αεξίσλ (Μανπηράνπδελ) Νηαράνπ

160 Άνπζβηηο, 1945 (κεηά ηελ απειεπζέξσζε)

161 Felix Nussbaum, «ην ζηξαηόπεδν αηρκαιώησλ..» 1940

162 Άνπζβηηο ΗΗ Μπηξθελάνπ, Πύιε

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα