Ζ πεξηπέηεηα ηνπ εζληθηζκνύ: από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ πεξηπέηεηα ηνπ εζληθηζκνύ: από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο (1780-1945)"

Transcript

1 Ζ πεξηπέηεηα ηνπ εζληθηζκνύ: από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο ( ) Γηδάζθνληαο ηνλ εζληθηζκό ζην ζρνιείν κε ηε ρξήζε επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ, εηθαζηηθώλ έξγσλ θαη ςεθηαθώλ ραξηώλ Γεκήηξηνο Βιάρνο, ρνιηθόο ύκβνπινο Φηινιόγσλ Ρνδόπεο

2 Ρήγαο Φεξαίνο

3 Αιέμαλδξνο Τςειάληεο

4 Ή ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ Ή ΘΑΝΑΣΟ

5 «Ἒζηη δὲ πίζηηο ἐιπηδνκέλσλ ὑπόζηαζηο» Ζ πίζηε ζηελ ηδέα ηνπ έζλνπο σο θίλεηξν δξάζεο «Ο θόζκνο καο έιεγε ηξεινύο. Ηκείο αλ δελ είκεζα ηξεινί δελ εθάλακελ ηελ επαλάζηαζηλ» Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο, Απνκλεκνλεύκαηα

6 Ζ ηδέα ηνπ έζλνπο ζηε λεόηεξε Δπξώπε Από ηελ αλαθάιπςε ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζηε δηαζηξνθή ηεο

7 Σν έζλνο σο πνιηηηθή ηδέα γελληέηαη κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε (1789) Έζλνο = Κξάηνο ; Δζληθηζκόο = Παηξησηηζκόο ;

8 Ζλσκέλα Έζλε United Nations Nations unies Nationes Unidas Vereinte Nationen al-umam al-mutahida

9 Ηζηνξηθόηεηα ηνπ έζλνπο Δζληθηζκόο είλαη εθείλε ε πνιηηηθή ηδενινγία πνπ απώηεξε επηδίσμε ηεο είλαη ε ίδξπζε εζληθνύ θξάηνπο

10 Έζλνο = Nation Natio Αξραηόηεηα Natio [ιαη. Natio, -onis εθ ηνπ nascor] = γόλνο, γέλλεκα. Δπί αλζξώπσλ ην γέλνο, ην θύιν, ε εηαηξεία. ηνπο εθθιεζηαζηηθνύο ζπγγξαθείο nationes= gentes (νη εζληθνί). Natio = νη αξηζηνθξάηεο (ζηνλ Κηθέξσλα) Natio = θηινζνθηθή ζρνιή (Πιίληνο) Natio = βάξβαξνη ηζαγελείο (ην αληίζεην ηεο civitas) Μεζαίσλαο 18νο αηώλαο Natio = όζνη θνηηεηέο κηινύζαλ ηελ ίδηα γιώζζα (Παξίζη, Μπνιόληα) Natio= νη επγελείο πνπ είραλ πνιηηηθά δηθαηώκαηα θαη αληηπξνζώπεπαλ ην έζλνο (natio hungarica = καγπάξνη επγελείο)

11 Ση είλαη ε Σξίηε Σάμε; 1789 ηεγηέ (Siey s) : Ζ Σξίηε Σάμε (Tiers Etat), δειαδή ν εξγαδόκελνο ιαόο, είλαη ην Έζλνο (Nation) Σν έζλνο κε απιά καζεκαηηθά, θαηά ηνλ ηεγηέ : Πξνλνκηνύρνη επγελείο θαη Αλώηεξνο Κιήξνο (δειαδή νη κε εξγαδόκελνη) = Σξίηε Σάμε (δειαδή ν εξγαδόκελνο ιαόο) = Άξα: Έζλνο είλαη ε Σξίηε Σάμε ησλ κε πξνλνκηνύρσλ εξγαδνκέλσλ

12 Ζ Σξίηε Σάμε (ν εξγαδόκελνο ιαόο) επσκίδεηαη ην θνξηίν ησλ πξνλνκηνύρσλ Σάμεσλ (επγελείο).

13 Τν μύπλεκα ηεο Τξίηεο Τάμεο

14 Ζ γέλλεζε ηνπ λεόηεξνπ έζλνπο κέζα από ηελ Δπαλάζηαζε Ο Δπαλαζηαηηθόο Δζληθηζκόο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο Έζλνο (Nation) = πκθσλία ειεύζεξσλ πνιηηώλ (Κνηλσληθό πκβόιαην)

15 Εαλ Εαθ Ρνπζό ( ) Σν Κνηλσληθό πκβόιαην ηνπ Ρνπζό «Ο άλζξσπνο γελλήζεθε ειεύζεξνο, αιιά παληνύ βξίζθεηαη αιπζνδεκέλνο..» L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. «Αιιά ε θνηλσληθή ηάμε, ην θαζεζηώο, είλαη έλα ηεξό δηθαίσκα, πνπ ρξεζηκεύεη ζαλ βάζε γηα όια η άιια. Ωζηόζν, απηό ην δηθαίσκα δελ πξνέξρεηαη θαζόινπ από ηε Φύζε. ηεξίδεηαη ινηπόλ πάλσ ζε ζπκβάζεηο. Θα εμεηάζνπκε ινηπόλ πνηεο είλαη απηέο νη ζπκβάζεηο.» Mais l'ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature; il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Κνηλσληθό πκβόιαην, Κεθ. 1 ν

16 Από ην ύληαγκα ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ (1797) Έζλνο = όινη νη ππήθννη ηνπ θξάηνπο αλεμαξηήησο ζξεζθείαο, γιώζζαο, πινύηνπ, θνηλσληθήο ηάμεο. Πεξί ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ ιανύ Άξζξνλ 7. Ο απηνθξάησξ (ν θπξίαξρνο) ιαόο είλαη όινη νη θάηνηθνη ηνπ βαζηιείνπ ηνύηνπ, ρσξίο εμαίξεζηλ ζξεζθείαο ή δηαιέθηνπ, Έιιελεο, Βνύιγαξνη, Αιβαλνί, Βιάρνη, Αξκέλεδεο, Σνύξθνη θαη θάζε άιιν είδνο γελεάο. Πεξί ηεο εζληθήο παξαζηήζεσο. Άξζξνλ 21. Παξαζηαίλεη όινλ ην Έζλνο ην πιήζνο ηνπ ιανύ, ην νπνίνλ είλαη σο ζεκέιηνλ ηεο εζληθήο παξαζηήζεσο, θαη όρη κόλνλ νη πινύζηνη ή νη πξνεζηνί (θνηδηακπαζήδεο).

17 Εαθ Λνπί Νηαβίλη, Ο όξθνο ηνπ Jeu de Paume ζηηο Βεξζαιιίεο ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1789 Η ζπκβνιηθή γέλλεζε ηνπ γαιιηθνύ έζλνπο πάλσ ζηε βάζε ηεο εθνύζηαο ζπκθσλίαο ησλ αηόκσλ

18 Ο Λαόο σο Έζλνο ζην πξνζθήλην ηεο Ηζηνξίαο

19 ηηο Βεξζαιιίεο, ζηηο Βεξζαιιίεο! Πνξεία γπλαηθώλ πξνο ηηο Βεξζαιιίεο, 5 Οθησβξίνπ 1789

20 Ο ζπκβνιηθόο ζάλαηνο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο θαη ε γέλλεζε ηνπ λεόηεξνπ έζλνπο

21 Η Δπαλάζηαζε αξρίδεη Η επίζεζε θαηά ηεο Βαζηίιιεο Ινύιηνο 1789

22

23 Ζ θαηεδάθηζε ηεο Βαζηίιεο ε θαηεδάθηζε ηνπ δεζπνηηζκνύ

24 Ο Λνπδνβίθνο ΗΣ κε ηελ ακθίεζε ηεο ζηέςεο

25 Ο ζάλαηνο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο θαη ε γέλλεζε ηνπ λεόηεξνπ γαιιηθνύ έζλνπο Ζ εθηέιεζε ηνπ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο Λνπδνβίθνπ ΗΣ ζηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 1793 Οη ηειεπηαίεο ηνπ ιέμεηο : Λαέ κνπ, πεζαίλσ αζώνο

26 Ζ δεκόζηα εθηέιεζε ηνπ Λνπδνβίθνπ ΗΣ ζήκαηλε ζε ζπκβνιηθό επίπεδν ην ζάλαην ηνπ ζενύ εγγπεηή ηεο παιαηάο ηάμεο πξαγκάησλ (πξνλόκηα επγελώλ θαη θιήξνπ).

27

28 Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Γάιινπ βαζηιηά ηε ζέζε ηνπ ζενύ εγγπεηή ζα θαηαιάβεη ην έλα θαη αδηαίξεην Έζλνο

29 Ζ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ, 1789 Άξζξν 1. Οη άλζξσπνη γελληνύληαη θαη παξακέλνπλ ειεύζεξνη θαη έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα. Οη θνηλσληθέο δηαθξίζεηο κόλν ζην θνηλό ζπκθέξνλ βαζίδνληαη. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

30 θνπόο θάζε πνιηηηθήο νξγάλσζεο είλαη ε δηαθύιαμε ησλ θπζηθώλ θαη απαξάγξαπησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Σα δηθαηώκαηα απηά είλαη ε ειεπζεξία, ε ηδηνθηεζία, ε αζθάιεηα θαη ε αληίζηαζε ζηελ θαηαπίεζε. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. (Άξζξν 2 ν, από ηε Γαιιηθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε) Αιιεγνξία ηεο δηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε 26 Απγνύζηνπ 1789

31 «Πεγή θάζε εμνπζίαο είλαη απνθιεηζηηθά ην έζλνο. Καλέλα ζώκα, θαλέλα άηνκν δελ κπνξεί λα αζθήζεη εμνπζία πνπ δελ απνξξέεη από ην έζλνο». Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Άξζξν 3 από ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε

32 Καη έλα από ηα ηερλνινγηθά επηηεύγκαηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο : Η γθηινηίλα

33 Ήξσεο θαη κάξηπξεο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο

34 Ο κάξηπξαο ηνπ έζλνπο «Ο Μαξά λεθξόο», Νηαβίλη, 1793 Ο Μαξά δνινθνλήζεθε από ηε Charlotte Corday, ζηηο 13 Ηνπιίνπ Σν όλνκά ηνπ δόζεθε ζε 21 γαιιηθέο πόιεηο θαη αξγόηεξα ζε έλα από ηα πξώηα ζσξεθηά ηνπ ζνβηεηηθνύ ζηόινπ.

35 Ρνβεζπηέξνο (εθηειέζηεθε ζηηο 28/07/1794)

36 Ο Ρνβεζπηέξνο ζηελ γθηινηίλα Σν θεθάιη ηνπ Ρνβεζπηέξνπ παξνπζηάδεηαη ζην ιαό

37 Δηθαζηηθό ζρόιην ηνπ Γθόγηα γηα ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε : Ο ύπλνο (ή ην όλεηξν) ηεο ινγηθήο γελλά ηέξαηα «El sueño de la razon produce monstruos» ( )

38 Σν ζύλζεκα ηεο Δπαλάζηαζεο : Διεπζεξία Ιζόηεο

39 Η ζηξαηεπκέλε ζηελ ηδέα ηνπ Έζλνπο ηέρλε ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο

40 Ο θιαζηθηζκόο ζηελ ππεξεζία ηεο Δπαλάζηαζεο Οη ηδέεο ηεο Διεπζεξίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο σο ζέκα εηθαζηηθνύ ιόγνπ

41 Ζ ηέρλε πξηλ από ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε : «γαξγάιηζκα αηζζήζεσλ ησλ αξγόζρνισλ επγελώλ» Φξαγθνλάξ (Jean-Honoré Fragonard), Η θνύληα, 1767

42 Ο «θαιιηηερληθόο δηθηάηνξαο» ηεο Δπαλάζηαζεο Εαθ Λνπί Νηαβίλη Σν λέν θαιιηηερληθό δόγκα : Ζ ηέρλε νθείιεη λα δηδάζθεη ην ήζνο ηεο Δπαλάζηαζεο

43 Σα ηδεώδε ηνπ ήζνπο ηεο Δπαλάζηαζεο : Οη δεκνθξαηηθέο αξεηέο ηνπ πνιίηε Ζ αγάπε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο παηξίδαο Ο εξσηζκόο θαη ην πλεύκα απηνζπζίαο ησηθόο απηνέιεγρνο Οκνςπρία θαη αθιόλεηε βεβαηόηεηα γηα ηελ νξζόηεηα ησλ δεκνθξαηηθώλ πνιηηηθώλ ηδεώλ ηεο Δπαλάζηαζεο

44 Jaques Louis David, Ο Όξθνο ησλ Οξαηίσλ, ( ).Γηαζηάζεηο : 3,30 Υ 4,25 κ. Λνύβξν

45 Ζ αθιόλεηε πξνζήισζε ζην θνηλό ηδεώδεο

46 θαη ε αλζξώπηλε αδπλακία

47 Τν βαζίιεην ηεο ινγηθήο δηθαηώλεηαη κε ην κύζν

48 Ο ζάλαηνο ηνπ σθξάηε,1787, J.L.David

49 Ζ απόιπηε βεβαηόηεηα γηα ηελ νξζόηεηα ησλ πνιηηηθώλ ηδεώλ θαη ε άθακπηε ζέιεζε γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπο

50 «Ο ππέξηαηνο παηξησηηζκόο :ε ζπζία γηα ηελ παηξίδα» Οη ξαβδνύρνη θέξλνπλ ζηνλ Βξνύην ηηο ζνξνύο ησλ γησλ ηνπ, Νηαβίλη 1789

51

52 Ζ κεηαθπζηθή ζεκειίσζε ηνπ Έζλνπο

53 Οη δεκόζηεο ηειεηέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο σο ππνθαηάζηαην ζξεζθεπηηθήο εκπεηξίαο

54 Ζ γηνξηή ηνπ Τπεξηάηνπ Όληνο ζην πεδίν ηνπ Άξεσο «ζε ζθελνζεζία Εαθ Λνπί Νηαβίλη»

55 θαη πάιη ε γηνξηή ηνπ Τπεξηάηνπ Όληνο

56 Ο ραξηζκαηηθόο εγέηεο σο ελζάξθσζε ηεο ηδέαο ηνπ Έζλνπο

57 Ο Ναπνιέσλ ζηνλ απηνθξαηνξηθό ζξόλν, Ingres, 1806

58 Ο θαζαγηαζκόο ηνπ απηνθξάηνξα Ναπνιένληα θαη ε ζηέςε ηεο (2 Γεθεκβξίνπ 1804) Εαθ Λνπί Νηαβίλη, Γηαζηάζεηο : Ύςνο 6,21 κ, πιάηνο 9,79 κ. Ησζεθίλαο,

59

60

61 Γθξν, Ο Ναπνιέσλ κε ηνπο ρνιεξηαζκέλνπο ηεο Γηάθαο, 1804 Γηαζηάζεηο : 5,32 Υ 7,2 κ. Λνύβξν, Παξίζη

62 «Έρσ ζέζεη ηέξκα ζην ξνκάληδν ηεο Δπαλάζηαζεο. Πξέπεη ηώξα λ αξρίζνπκε λα γξάθνπκε Ιζηνξία θαη λα δνύκε ηη ππάξρεη ην πξαγκαηηθό θαη ηη ην εθηθηό ζηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ αξρώλ» Ναπνιέσλ (άξζξν ηνπ Εαλ Πσι Μπεξηώ ζηελ Δγθπθινπαίδεηα Πάππξνο Λαξνύο Μπξηηάλληθα)

63 Γθξν, Ο Ναπνιέσλ ζην πεδίν κάρεο ηνπ Δϋιάνπ, 1808

64 «ηξαηηώηεο, είζηε ππνζηηηζκέλνη θαη ζρεδόλ γπκλνί. Ζ θπβέξλεζε ζαο νθείιεη πνιιά, αιιά δελ κπνξεί λα θάλεη ηίπνηε γηα ζαο. Ζ ππνκνλή θαη ην ζάξξνο πνπ δείρλεηε ζαο ηηκνύλ, αιιά δελ ζαο παξέρνπλ νύηε πιενλεθηήκαηα νύηε δόμα. Δγώ ζα ζαο νδεγήζσ ζηηο πην εύθνξεο πεδηάδεο ηνπ θόζκνπ. Δθεί ζα βξείηε ηηκέο, δόμεο θαη πινύηε.» Λόγνο ηνπ Ναπνιένληα ζην ζηξαηό ηεο Ηηαιίαο (Αδόιθνο Θηέξζνο : Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ηόκνο 8νο ) Εαθ Λνπί Νηαβίλη, Ο Βνλαπάξηεο πεξλά ηηο Άιπεηο, 1800

65 Σν εηθαζηηθό ςπρνγξάθεκα ηνπ Ναπνιένληα από ηνλ Γθξν : «αθίλεηα κάηηα, πξνζεισκέλα ζην ζπλνκηιεηή, κηθξά ζθηρηά ρείιε, θπξηαξρηθή ζέιεζε». Σα πξνζόληα ηνπ δσληαλνύ κύζνπ ν νπνίνο επηλόεζε ηε ζεκαζία ηεο Ηζηνξίαο. «Ο Ναπνιέσλ πινπνίεζε ηηο ηδέεο ηεο Δπαλάζηαζεο πνπ άιινη ηηο πξσηνζθέθηεθαλ. Έθεξε ζηαζεξόηεηα θαη επεκεξία ζε όινπο εθηόο από ηνπο Γάιινπο πνπ δελ επέζηξεςαλ από ηνπο πνιέκνπο. Δ. Υνκπζκπάνπκ, Ζ επνρή ησλ Δπαλαζηάζεσλ » Ο Ναπνιέσλ ζε ειηθία 27 εηώλ, θξαηώληαο ν ίδηνο ηε ζεκαία, λίθεζε ηνπο Απζηξηαθνύο ζηε κάρε ηνπ Άξθνιε (17/11/1796). Πίλαθαο ηνπ Γθξν

66 Ζ απνζέσζε ηνπ Ναπνιένληα Αληξέα Απηάλη

67 Η Ιζηνξία γξακκέλε από ηελ πιεπξά ησλ ζπκάησλ Ζ εμέγεξζε ησλ Ηζπαλώλ θαηά ησλ γαιιηθώλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο

68 Γθόγηα, Η 2 α Μαΐνπ ηνπ 1808 ζηε Μαδξίηε Η θξελίηηδα ηνπ εζληθηζκνύ Γάιισλ Ιζπαλώλ

69 Γθόγηα, Η 3 ε Ματνπ Η εθηέιεζε ησλ Ιζπαλώλ επαλαζηαηώλ από ηα γαιιηθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο. Γηαζηάζεηο : 2,6 Υ 3,45 κέηξα.πξάδν, Μαδξίηε

70 Γθόγηα, Ο Κξόλνο ηξώεη ηα παηδηά ηνπ, «Tν παλάξραην δξάκα»

71 Ο ξνκαληηθόο εζληθηζκόο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε Έζλνο (Volk) = νξγαληθή θνηλόηεηα όζσλ κηινύλ ηελ ίδηα γιώζζα θαη είλαη θνηλσλνί ηνπ ίδηνπ πνιηηηζκνύ Σν έζλνο σο δσληαλόο νξγαληζκόο Αλαηνιηθή Δπξώπε : Οη εζλόηεηεο ελαληίνλ ησλ πνιπεζληθώλ απηνθξαηνξηώλ (Απζηξίαο, Ρσζίαο, Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο)

72 ΠΡΑΓΜΑΣΔΗΑ ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΑΣΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΛΩΑ Υέξληεξ ( ) Johann Gottfried Herder Ο ζεσξεηηθόο ηνπ Volk «ην πην θπζηθό θξάηνο είλαη ινηπόλ έλαο ιαόο κε έλαλ εζληθό ραξαθηήξα.» (..der natürlichste Staat ist also Ein Volk mit einem Nationalcharakter.) Ιδέεο γηα κηα Φηινζνθία ηεο Ιζηνξίαο ηεο Αλζξσπόηεηαο, 9ν βηβιίν, θεθ. IV

73 Σν έζλνο σο απόιπηε αμία Φίρηε Johann Gottlieb Fichte ( ) «Σν άηνκν πξέπεη λα εμαθαληζηεί θαη λα απνξξνθεζεί πιήξσο από ηελ θνηλόηεηα» Χαξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηνπ θαηξνύ καο, 1806 «Σα γλήζηα θαη πξαγκαηηθά θπζηθά ζύλνξα κεηαμύ ησλ θξαηώλ είλαη ρσξίο ακθηβνιία ηα εζσηεξηθά ηνπο ζύλνξα θαη απηά βξίζθνληαη ζηε γιώζζα. Όπνηνο κηιάεη ηελ ίδηα γιώζζα κε άιινπο, απηόο ζπλδέεηαη καδί ηνπο κε έλα πιήζνο θπζηθώλ θαη αόξαησλ δεζκώλ πνπ βξίζθνληαη πέξα από θάζε αλζξώπηλε επηλόεζε θαη απνηειεί καδί ηνπο κηα αδηάζπαζηε νιόηεηα.» Λόγνη πξνο ην γεξκαληθό έζλνο (12 νο ιόγνο), 1808

74 Δξλέζηνο Ρελάλ ( ) Οξηζκόο ηνπ έζλνπο θαηά ηνλ Ρελάλ (1882) «Ένα έθνορ είναι μια τςσή, μια πνεςμαηική απσή. Δύο ππάγμαηα, ηα οποία ζηην ππαγμαηικόηηηα είναι ένα, ζςνθέηοςν αςηήν ηην τςσή, αςηήν ηην πνεςμαηική απσή. Το ένα έσει ηη πίζα ηος ζηο παπελθόν, ηο άλλο ζηο παπόν. Το ένα είναι η κοινή κηήζη μιαρ πλούζιαρ κληπονομιάρ αναμνήζευν, ηο άλλο είναι η ζημεπινή ζςμθυνία, η επιθςμία να ζοςν μαζί, η θέληζη να ζςνεσίζοςν να αξιοποιούν ηην κληπονομιά πος απέκηηζαν μαζί ζηο παπελθόν Ένα έθνορ είναι μια μεγάλη κοινόηηηα αλληλεγγύηρ, η οποία καθιεπώθηκε από ηο αίζθημα ηυν θςζιών πος έκαναν και εκείνυν πος είναι ππόθςμα ηα άηομα να κάνοςν. Το έθνορ πποϋποθέηει ένα παπελθόν, υζηόζο ζςγκποηείηαι ζηο παπόν πάνυ ζηο σειποπιαζηό δεδομένο ηηρ ζςμθυνίαρ, ηηρ ξεκάθαπα εκθπαζμένηρ επιθςμίαρ να ζςνεσίζοςν ηα μέλη ηος να ζοςν μαζί.». Qu est-ce qu une nation?, 1882

75 Γπηηθή Δπξώπε (Nation) : Δζλνγέλεζε ύζηεξα από Δπαλάζηαζε εληόο ηνπ πξνϋπάξρνληνο θξάηνπο. Σν θξάηνο αιιάδεη ηδηνθηήηε (Γαιιία) Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε (Volk): Οη εζλόηεηεο επηδηώθνπλ ηε δηάιπζε ησλ πνιπεζληθώλ απηνθξαηνξηώλ (Απζηξίαο, Ρσζίαο, Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο)

76 Δζληθηζκόο Φηιειεπζεξηζκόο εθδεκνθξαηηζκόο Δζληθηζκόο Φαζηζκόο

77 Αίηηα δηάδνζεο ηεο εζληθήο ηδενινγίαο Οπκαληζηηθό πλεύκα ηεο Αλαγέλλεζεο θαιιηέξγεηα εζληθώλ γισζζώλ Θξεζθεπηηθή Μεηαξξύζκηζε θαηάξξεπζε ηνπ νηθνπκεληθνύ πλεύκαηνο ηεο δπηηθήο ρξηζηηαλνζύλεο Απνιπηαξρία ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ θξάηνπο Αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη παξάιιεια εμαζιίσζε ηνπ Αζηπθηιία Αζηηθνπνίεζε Βηνκεραληθή επαλάζηαζε Δπαλάζηαζε ζηελ επηθνηλσλία (βηβιίν, ηύπνο) Δπαλάζηαζε ζηηο κεηαθνξέο ζκίθξπλζε ηνπ ρώξνπ θαη επηηάρπλζε ηνπ ρξόλνπ θινλίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα ησλ παξαδνζηαθώλ θνηλσληώλ Κξίζε λνκηκόηεηαο ηνπ Παιαηνύ Καζεζηώηνο Κξίζε λνήκαηνο

78 Η εζληθή ηδενινγία σο λόεκα δσήο «ε κηα επνρή πνπ ζηε Γπηηθή θαη Κεληξηθή Δπξώπε νη άλζξσπνη βίσλαλ ην αίζζεκα ηνπ μεξηδσκνύ θαη ηεο θαηάξξεπζεο ησλ παξαδνζηαθώλ αμηώλ, ε εζληθή ηδενινγία πξόζθεξε ζ απηνύο πξνζαλαηνιηζκό, ειπίδα γηα ην κέιινλ θαη θαιιηέξγεζε ην αίζζεκα ηνπ ζπλαλήθεηλ.»

79 Ο ζάλαηνο γηα ην έζλνο σο λόεκα δσήο «θη αλ πεζάλνκελ, πεζαίλνκελ δηα ηελ παηξίδα καο, δηα ηελ ζξεζθεία καο, θαη πνιεκνύκελ όζν κπνξνύκελ ελαληίνλ ηεο ηπξαγλίαο. θη ν Θεόο βνεζόο. Απηόο ν ζάλαηνο είλαη γιπθόο, όηη θαλέλαο δελ ζα γέλεη αζάλαηνο. θη όηαλ ν Υάξνο ζα ξζεη λα καο πάξεη, όηαλ ζέιεη, άξξσζηνπο θαη δπζηπρείο, θαιύηεξα ζήκεξα λα πεζάλνκελ». Απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Μαθξπγηάλλε

80 Σν πλέδξην ηεο Βηέλλεο ( ) Ο (πξνζσξηλόο) ζξίακβνο ηεο ζπληεξεηηθήο Δπξώπεο

81 ΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ Ζ ΔΤΡΩΠΖ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΣΖ ΒΗΔΝΝΖ ΛΟΝΓΗΝΟ ΒΔΡΟΛΗΝΟ ΒΑΡΟΒΗΑ ΡΩΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΖ ΠΡΩΗΑ ΠΑΡΗΗ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΣΟΡΗΝΟ ΒΗΔΝΝΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΗΑ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΥΩΡΔ ΚΑΣΩ ΑΠΌ ΑΤΣΡΗΑΚΖ ΔΠΗΡΡΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΩΝ ΚΑΣΩ ΥΩΡΩΝ ΜΑΓΡΗΣΖ ΡΩΜΖ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔΓΔΜΟΝΣΗΟΤ - ΑΡΓΖΝ ΠΡΟΚΣΖΔΗ ΝΔΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ

82 1815 Ζ δηάςεπζε ηνπ νλείξνπ ηεο εζληθήο ελόηεηαο θαη ησλ θηιειεύζεξσλ ηδεώλ

83 Βξαρώδεο ηνπίν ζην Ρύγθελ, Κάζπαξ Νηαβίλη Φξήληξηρ, 1818

84 Παγσκέλε ζάιαζζα, Κάζπαξ Νηαβίλη Φξήληξηρ ( )

85 ΔΘΝΟ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ

86 1821 Ο Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλόο πςώλεη ηε ζεκαία ηεο Δπαλάζηαζεο. Ληζνγξαθία από δσγξαθηθό έξγν ηνπ L.Lipparini

87 ΑΓΗΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ ΟΗ ΔΠΑΝΑΣΑΔΗ ΣΟΤ 1830 Ρσζία ΗΟΤΛΗΑΝΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΟ ΠΑΡΗΗ ΠΑΡΗΗ ΒΔΛΓΗΟ ΠΑΛΑΣΗΝΑΣΟ ΒΑΡΟΒΗΑ ΠΟΛΩΝΗΑ ΔΞΑΠΛΩΖ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΔΞΔΓΔΡΔΗ ΓΑΛΛΗΑ ΒΗΔΝΝΖ ΑΤΣΡΗΑ ΚΑΣΑΣΟΛΖ ΣΩΝ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΩΝ ΚΗΝΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΜΑ ΜΟΝΣΔΝΑ ΥΩΡΔ ΠΟΤ ΚΔΡΓΗΑΝ ΣΖΝ ΑΝΔΞΑΡΣΖΗΑ ΣΟΤ ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ ΔΛΛΑ

88 Νηειαθξνπά, Η 28 Ινπιίνπ : Η Διεπζεξία νδεγεί ην ιαό, ,59 Υ 3,25 κ. (Λνύβξν, Παξίζη)

89

90

91 Ζ πνισληθή επαλάζηαζε ηνπ «Ο Πνισλόο Πξνκεζέαο» Ο Πξνκεζέαο ζπκβνιίδεη ηνπο Πνισλνύο επαλαζηάηεο θαη ν αεηόο είλαη ζύκβνιν ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο.

92 Δζληθηζκόο θαη Φηιειεπζεξηζκόο Σα αηηήκαηα γηα εζληθή ειεπζεξία θαη ζύληαγκα ζπκπνξεύνληαη

93 ΟΗ ΔΠΑΝΑΣΑΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΖΜΔΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΠΑΡΗΗ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 1848 ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ ΒΗΔΝΝΖ ΜΑΡΣΗΟ 1848 ΓΗΑΓΟΖ ΣΖ ΠΑΡΗΗΝΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΓΗΑΓΟΖ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΖ ΒΗΔΝΝΖ ΔΠΑΝΑΣΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ

94 Ζ ΑΝΣΔΠΑΝΑΣΑΖ ΚΔΝΣΡΑ ΑΝΣΔΠΑΝΑΣΑΖ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΑΠΌ ΣΙ ΓΤΝΑΜΔΙ ΣΗ ΑΝΣΔΠΑΝΑΣΑΗ ΥΩΡΔ ΣΗ ΟΠΟΗΔ ΠΑΡΑΥΩΡΖΘΖΚΔ ΤΝΣΑΓΜΑ ΔΘΝΟΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΖ

95 Οδνκαρίεο ζην Παξίζη (25 Ηνπλίνπ 1848)

96 Παξίζη : Ζ επαλάζηαζε ηεο Φεβξνπαξίνπ 1848 Ο Λακαξηίλνο δελ δέρεηαη ηελ θόθθηλε ζεκαία ησλ νζηαιηζηώλ. Ζ ηξηθνιόξε παξακέλεη ην εζληθό ζύκβνιν ηνπ γαιιηθνύ έζλνπο θαηά ηε Γεύηεξε Γαιιηθή Γεκνθξαηία

97 Βεξνιίλν : νδνκαρίεο (18 19 Μαξηίνπ 1848)

98 Οδνκαρίεο ζηε Φξαλθθνύξηε (1848)

99

100 Οδνκαρίεο ζην Βεξνιίλν (1848)

101 Ζ γεξκαληθή εζλνζπλέιεπζε ηεο Φξαλθθνύξηεο (Pauluskirche), ηόρνο ηεο : Ζ δεκηνπξγία κηαο ειεύζεξεο, εληαίαο παηξίδαο γηα ηνπο Γεξκαλνύο.

102 Ζ Γεξκαλία ππνζηαζηνπνηεκέλε παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο γεξκαληθήο εζλνζπλέιεπζεο ηεο Φξαλθθνύξηεο (1848) Γηαζηάζεηο : 482Υ320 cm.

103 Σα ζεκειηώδε Γίθαηα ηνπ Γεξκαληθνύ Έζλνπο (1848)

104 «Η παηδηθή ηαμηαξρία», ζθελή από ηελ ηηαιηθή επαλάζηαζε ηνπ 1848

105 1848 : Ζ θπγή ηνπ Μέηεξληρ

106 πληειεζηέο ηεο ηηαιηθήο ελνπνίεζεο Ο ζεσξεηηθόο ηνπ ηηαιηθνύ εζληθηζκνύ Ο ξεαιηζηήο πνιηηηθόο Ο επαλαζηάηεο Μαηζίλη Καβνύξ Γθαξηκπάιληη

107 Καη ν ζπλζέηεο ζύκβνιν ηεο ηηαιηθήο ελνπνίεζεο PARTE TERZA Scena IV Le sponde dell'eufrate. Βέξληη Ebrei incatenati e costretti al lavoro. Ebrei: Va', pensiero, sull'ale dorate; va', ti posa sui clivi, sui colli, ove olezzano tepide e molli l'aure dolci del suolo natal! Del Giordano le rive saluta, di Sïonne le torri atterrate... Oh mia patria sì bella e perduta! Oh membranza sì cara e fatal! Arpa d'or dei fatidici vati, perché muta dal salice pendi? Le memorie nel petto raccendi, ci favella del tempo che fu! O simìle di Sòlima ai fati traggi un suono di crudo lamento, o t'ispiri il Signore un concento che ne infonda al patire virtù! VIVA V.E.R.D.I Γηαβάδεηαη : Viva Verdi (Εήησ ν Βέξληη) αιιά θαη : Viva Vittorio Emanuele Re d Italia Εήησ ν Βίθησξ Δκκαλνπήι Βαζηιηάο ηεο Ηηαιίαο https://www.youtube.com/watch?v=nwq7wuhcsga

108 Ο ύκλνο ηνπ Ρηζνξηδηκέλην (από ηνλ Νακπνύθν ηνπ Βέξληη) «Πέηα τρσζόθηερη ζκέυη Πήγαινε να εγκαηαζηαθείς πάνφ ζε πλαγιές και λόθοσς, Όποσ απαλό και ελαθρύ είναι ηο άρφμα ηοσ αέρα ηης παηρίδος Ω παηρίδα, ηόζο όμορθη και ταμένη! Ω ανάμνηζη ηόζο αγαπηηή και καηάθορηη με απελπιζία».

109 Π- 1 2α 2β 2γ 2δ ΠΑΠΗΚΑ ΚΡΑΣΖ 3 Π- Π- ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΔΓΔΜΟΝΣΗΟΤ - ΑΡΓΖΝΗΑ 1865: ΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΖ ΠΡΩΗΑ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ ΠΡΟΑΡΣΖΘΖΚΔ : 1 2α,β,γ,δ ΠΡΟΑΡΣΖΔΗ ΔΓΑΦΩΝ 1859 : ΛΟΜΒΑΡΓΗΑ 1860 : 4 ΓΟΤΚΑΣΑ [ΠΑΡΜΑ (2α), ΜΟΝΣΔΝΑ(2β), ΛΟΤΚΑ (2γ), ΣΟΚΑΝΖ (2δ) 1866 : ΠΡΟΑΡΣΖΔΗ ΔΓΑΦΩΝ 1871 : ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΑΤΣΩΝ ΣΩΝ ΔΓΑΦΩΝ ΥΖΜΑΣΗΕΔΗ ΣΟ 2 Ο ΡΑΪΥ Ζ ΒΔΝΔΣΗΑ (1866) Ζ ΡΩΜΖ (1870) : ΣΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΖ ΝΔΑΠΟΛΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΗΚΔΛΗΩΝ 1871 : ΠΡΟΑΡΣΖΖ ΑΛΑΣΗΑ ΚΑΗ ΛΩΡΑΗΝΖ ΣΖ ΓΔΡΜΑΝΗΑ

110 Μπίζκαξθ Ο πξσηεξγάηεο ηεο γεξκαληθήο ελνπνίεζεο (1871)

111 Η ίδξπζε ησλ εζληθώλ θξαηώλ ζηελ Δπξώπε

112 Δπξώπε 1815

113 Δπξώπε

114 Δπξώπε 1885

115 Δπξώπε

116 Δπξώπε

117 Δπξώπε

118 Δπξώπε 1949

119 Ζ Δπξώπε κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Δ...Γ. (1989 θ. εμήο) θαη ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (1991 θ. εμήο) 1997

120 Ο ΗΜΠΔΡΗΑΛΗΣΗΚΟ ΔΘΝΗΚΗΜΟ

121 ΑΠΟΗΚΗΑΚΔ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΔ ΣΑ 1914 ΑΠΟΗΚΗΑΚΔ ΥΩΡΔ ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΓΑΛΛΗΑ ΗΠΑΝΗΑ ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ ΗΣΑΛΗΑ ΒΔΛΓΗΟ ΗΑΠΩΝΗΑ Ζ.Π.Α ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ

122 ΟΛΟΚΛΖΡΩΣΗΚΟ ΔΘΝΗΚΗΜΟ (Σν έζλνο σο απόιπηε αμία)

123 ΟΗ ΤΜΜΑΥΗΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣΑ 1914 ΣΡΗΠΛΖ ΤΝΔΝΝΟΖΖ - ΑΝΣΑΝΣ ΣΡΗΠΛΖ ΤΜΜΑΥΗΑ (ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ)

124 Σν παξειζόλ ηνπ αληηζεκηηηζκνύ ζηελ Δπξώπε Δθηνπίζεηο Δβξαίσλ ηνλ 14 ν θαη 15 ν αηώλα

125 Ο αληηζεκηηηζκόο ζηε Γαιιία : ππόζεζε Νηξέϋθνπο ( ) ηελ θάξηα εηθνλίδεηαη ν Γάιινο αμησκαηηθόο Νηξέϋθνπο θαη ην λεζί ηεο εμνξίαο ηνπ

126 Ζ Γεξκαλία, 1914

127 Ζ Γεξκαλία ππνζηαζηνπνηεκέλε παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο γεξκαληθήο εζλνζπλέιεπζεο ηεο Φξαλθθνύξηεο (1848) Γηαζηάζεηο : 482Υ320 cm.

128 Γεξκαλνί Δζεινληέο ζηνλ Α Παγθόζκην Πόιεκν

129 Οθηώβξηνο 1914, Ζ ζθαγή ησλ εζλώλ άξρηζε

130 1914 «Δλαληίνλ ηνπ ηέξαηνο» Ο δξάθνο (ν θαθόο) είλαη ε Γεξκαλία Οη ζύκκαρνη ηεο Αληάλη σο δξαθνθηόλνη

131 ΔΘΝΙΚΟΟΙΑΛΙΜΟ Ζ δηαζηξνθή ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο Έζλνο = ξάηζα

132 Οη ξίδεο ηνπ γεξκαληθνύ Δζληθνζνζηαιηζκνύ

133 Έλαο θηιόζνθνο ζην έιενο ηεο παξεξκελείαο ησλ Δζληθνζνζηαιηζηώλ «Τπεξάλζξσπνο» (Übermensch) «Θέιεζε γηα Γύλακε» (Wille zur Macht) Φξεηδεξίθνο Νίηζε

134 θαη ην απνηέιεζκα.

135 Υέξκπεξη πέλζεξ ( ) : Ζ θύζε δηδάζθεη ηελ επηβίσζε ηνπ ηθαλόηεξνπ. ε θνηλσλία δελ έρεη παξά λα ηε κηκεζεί.

136 Γαξβίλνο ( ) Πεξί ηεο θαηαγσγήο ησλ εηδώλ 1859

137 Όηαλ ε βηνινγία δίλεη ηνλ νξηζκό ηνπ έζλνπο Οη γεξκαληθέο ξάηζεο (1935)

138 Ο ξαηζηζκόο ζηνλ ππξήλα ηνπ γεξκαληθνύ Δζληθνζνζηαιηζκνύ Reichsführer-SS Heinrich Himmler «Υπάρτεη κηα απόισηε αρτή γηα ηα SS : οθείιοσκε λα ζσκπερηθερόκαζηε κε ηρόπο έληηκο, άυογο, πηζηό θαη θηιηθό απέλαληη ζ εθείλοσς ποσ αλήθοσλ ζηο δηθό κας αίκα, αιιά ζε θαλέλαλ άιιο. Δελ δίλφ πεληάρα γηα ηο ηη γίλοληαη οη Ρώζοη θαη οη Τζέτοη. Το θαζαρό αίκα ηφλ άιιφλ ιαώλ ποσ ζσγγελεύεη κε ηο δηθό κας ζα ηο οηθεηφζούκε, θιέβοληας ζηελ αλάγθε ηα παηδηά ηοσς. Ποηέ δελ ζα θαλούκε φκοί θαη άθαρδοη, αλ δελ σπάρτεη θσζηθά αλάγθε. Εκείς οη Γερκαλοί, οη κόλοη ζηολ θόζκο ποσ θερόκαζηε κε ιεπηόηεηα ζηα δώα, ζα θάλοσκε ηο ίδηο θαη προς ασηά ηα αλζρώπηλα θηήλε. Θα ήηαλ όκφς έγθιεκα θαηά ηοσ ηδίοσ ηοσ αίκαηός κας λα ζθοηηδόκαζηε γη ασηά θαη λα ηοσς αποδίδοσκε θάποηο ηδαληθό». Φάηλρητ Φίκκιερ, Πόδελ 6 Οθηφβρίοσ 1943

139 Ζ παζνινγία ηνπ νινθιεξσηηθνύ εζληθηζκνύ Ζ πεξίπησζε ηνπ Δζληθνζνζηαιηζκνύ

140 1932 Ζ απειπηζία ελόο ιανύ θαη ε αλάγθε ηνπ γηα ζσηήξεο Ζ ηειεπηαία καο ειπίδα ΥΗΣΛΔΡ (Από πξνπαγαλδηζηηθή αθίζα ησλ εζληθνζνζηαιηζηώλ γηα ηνπο αλέξγνπο )

141 Η ελζάξθσζε ηεο ειπίδαο

142 Ζ κέζε ηεο ζπκκεηνρήο σο ππνθαηάζηαην ζξεζθεπηηθήο εκπεηξίαο Νπξεκβέξγε 1933, πλέδξην Δζληθνζνζηαιηζηώλ θαη παξέιαζε ησλ ηαγκάησλ εθόδνπ

143 Η ιαηξεία ηνπ εγέηε ζσηήξα ηνπ έζλνπο Karl Hubbuch, Ζ παξέιαζε,

144 Ο κπζηηθηζκόο ζηελ ππεξεζία ηνπ νινθιεξσηηθνύ εζληθηζκνύ Λακπαδεθνξία ζην Βεξνιίλν, 30 Ηαλνπαξίνπ 1933

145 Ο Άιινο σο ελζάξθσζε ηεο παξαθκήο Δθθπιηζκέλε Μνπζηθή Μπξνζνύξα ηνπ 1939

146 Σν απόιπην θαθό έρεη όλνκα (Δβξαίνο) θαη ζήκα (θίηξηλν αζηέξη) (1941)

147 Η δαηκνλνπνίεζε ηνπ Άιινπ

148 Ο αηώληνο Δβξαίνο, Βηέλλε 1938

149 Σν απόιπην θαθό (νη κπνιζεβίθνη θνκκνπληζηέο) σο δειεηεξηώδεο αξάρλε Πξνπαγαλδηζηηθή αθίζα ζηε Γεξκαλία ( )

150 Ο θαζαγηαζκόο ηνπ πνιέκνπ «Ο νινθιεξσηηθόο πόιεκνο, ν πην ζύληνκνο πόιεκνο» Από ην ιόγν ηνπ Γθαίκπειο ζην Βεξνιίλν, 18 Φεβξνπαξίνπ 1943

151 Ο πνιηηηζκόο δελ απνθιείεη ηε βαξβαξόηεηα

152 Ζ δηαζηξνθή ηεο ηδέαο ηνπ έζλνπο ζην γεξκαληθό Δζληθνζνζηαιηζκό

153 ηξαηόπεδα πγθέληξσζεο θαη Δμόλησζεο θαηώηεξσλ θπιώλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε Πξσηεύνπζεο ηξαηόπεδα πγθέληξσζεο ηξαηόπεδα Δμόλησζεο

154 Όινη νη (ζηδεξό)δξνκνη νδεγνύλ ζην Άνπζβηηο

155 Γηαινγή Δβξαίσλ ηεο Οπγγαξίαο ζηελ πιαηθόξκα κπξνζηά από ην Άνπζβηηο- Μπηξθελάνπ, 1944

156 Δίζνδνο ηνπ Άνπζβηηο Η. Ζ εξγαζία ειεπζεξώλεη

157 Δξγαζία ζην ιαηνκείν (Μανπηράνπδελ)

158 Γπλαίθεο θαη παηδηά νδεγνύληαη ζην ζάιακν αεξίσλ, 1944

159 Θάιακνο αεξίσλ (Μανπηράνπδελ) Νηαράνπ

160 Άνπζβηηο, 1945 (κεηά ηελ απειεπζέξσζε)

161 Felix Nussbaum, «ην ζηξαηόπεδν αηρκαιώησλ..» 1940

162 Άνπζβηηο ΗΗ Μπηξθελάνπ, Πύιε

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ.

ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. ΘΔΑΣΡΑ ΠΟΤ ΓΔΥΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΔΚΠΣΩΣΗΚΖ ΚΑΡΣΑ ΣΖ Γ.Ο.Δ. Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2011 Α/Α ΘΔΑΣΡΟ ΠΑΡΑΣΑΖ ΚΑΝ. ΜΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΣΗΜΖ ΔΚΠΣΩΖ 1. @Roof Εεηείηαη δνινθόλνο 13/άηνκν 13/δύν άηνκα 2. Rabbithole Grimm 15 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο

Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Εσταριστία: η παροσσία τοσ μέλλοντος αιώνος στον παρόντα τρόνο Ζ Δθθιεζία είλαη ε δσληαλή εηθόλα ηεο αησληόηεηαο εληόο ηνπ ρξόλνπ. ηελ Δθθιεζία ε ηζηνξία θαη ε εζραηνινγία ζπλππάξρνπλ. Ο γήηλνο θαη νπξάληνο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ

ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ. Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν. Σηκή Παθέηνπ ΕΥΧΕΛΛΕ ΜΑΧΕ Σηκή Παθέηνπ Δπηπιένλ δηαλπθηέξεπζε θαηά άηνκν 2-1- 3- ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΣ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΔΠΟΥΙΚΟΣΗΣΑ 7ΗΜ/5ΝΤΥ θιηλν θιηλν θιηλν Le Relax Hotel & restaurant 3* ππωινο 01/05-31/10 1.085 63 107 0 Anse

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα