ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ. Οθηώβξηνο 2013"

Transcript

1 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη κε εκβνιηαζκφ - Πξνζβάιεη κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ εηεζίσο - Δπηβαξχλεη ζεκαληηθά ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ιφγσ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηθξήο δηάξθεηαο λφζν - Δπηβαξχλεη ην ζχζηεκα πγείαο ιφγσ λνζειείαο ζην λνζνθνκείν επηπιένλ αζζελψλ ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο (winter pressure) - Δπζχλεηαη γηα ηε ζνβαξή λφζεζε θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ην ζάλαην αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ Πξνθαιείηαη απφ ηνπο ηνχο ηεο γξίπεο Α θαη Β ηεο νηθνγέλεηαο orthomyxoviridae, νη νπνίνη πξνζβάιινπλ ην αλψηεξν ή/θαη ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ γξίπε εκθαλίδεηαη κε επνρηθέο εμάξζεηο. ηε ρψξα καο ε πεξίνδνο ηεο γξίπεο δηαδξάκεη απφ Οθηψβξην έσο Απξίιην, κε έμαξζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ Γεθεκβξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα επηδεκίαο γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα, ε λφζνο κπνξεί λα δηαζπαξεί κέζα ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο, ηεο λνζειείαο, ηεο ζλεηφηεηαο θαη θαη επέθηαζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο ησλ αζζελψλ, ηδηαίηεξα ησλ νκάδσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε επηπινθψλ, φπσο αλνζνθαηεζηαικέλνη, λενγλά θαη άηνκα κε ρξφληα λνζήκαηα. Ζ αχμεζε ηεο λνζεξφηεηαο δελ αθνξά κφλν άκεζεο επηπινθέο απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (π.ρ. πλεπκνλία) αιιά θαη επηδείλσζε πξνυπαξρνπζψλ λφζσλ (π.ρ. θαξδηνπάζεηα, πλεπκνλνπάζεηα). Ζ ζρνιαζηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνθχιαμεο γηα ηε γξίπε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εηήζην εκβνιηαζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο κεηάδνζεο ηεο γξίπεο ζηνπο ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Σν παξφλ θπιιάδην πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ κε επηβεβαησκέλε ή πηζαλή γξίπε κέζα ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Οη νδεγίεο απηέο

2 δηακνξθψζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ) θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 1. Δκβνιηαζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηεο επνρηθήο γξίπεο Σν Τπνπξγείν Τγείαο ζπζηήλεη ηνλ εηήζην αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρώξνπο παξνρήο ππεξεζηώλ πγείαο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελείο (φρη κφλν ην ηαηξνλνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ αιιά θαη άηνκα άιισλ ππεξεζηψλ, π.ρ. δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο θαη αζθάιεηαο, πνπ πηζαλφλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε αζζελείο). Ο εκβνιηαζκφο θαηά ηεο γξίπεο ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη ηνλ Οθηψβξην Ννέκβξην θάζε έηνπο, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ δελ γίλεη ζην δηάζηεκα απηφ, κπνξεί λα γίλεηαη θαζ φιν ην δηάζηεκα πνπ ππάξρνπλ θξνχζκαηα γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα. Ο αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αζζελψλ απφ ηα ζηειέρε ηνπ ηνχ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ θνηλφηεηα. Ζ δηεζλήο βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιίνπ είλαη πςειή ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ηεο γξίπεο, ηελ αλάγθε εηζαγσγήο ζην λνζνθνκείν, ηε ζλεηφηεηα, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο λνζειείαο θαη ησλ απνπζηψλ ιφγσ αζζελείαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 2. Κιηληθή εηθόλα επνρηθήο γξίπεο Ζ γξίπε κεηαδίδεηαη απφ άηνκν ζε άηνκν κέζσ ησλ αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα πηαξκνχ ή βήρα, είηε άκεζα είηε κέζσ επαθήο κε κνιπζκέλε επηθάλεηα. Ζ πεξίνδνο επψαζεο ηεο γξίπεο είλαη 1-4 εκέξεο κε κέζν φξν ηηο δχν εκέξεο. Οη ελήιηθεο κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε γξίπε απφ κία εκέξα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ κέρξη θαη επηά εκέξεο κεηά. Σα παηδηά κπνξεί λα κεηαδίδνπλ ηε λφζν γηα πεξηζζφηεξεο απφ 10 εκέξεο. Σα αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα κεηαδίδνπλ ηνλ ηφ γηα εβδνκάδεο ή κήλεο. Α. Ήπηα θιηληθή εηθόλα Ζ λφζνο παξνπζηάδεη αηθλίδηα έλαξμε κε ήπηα ζπζηεκαηηθά ή ζπκπηψκαηα απφ ην αλψηεξν ή θαηψηεξν αλαπλεπζηηθφ φπσο: - Ππξεηφ ή ππξέηην - Κεθαιαιγία - Μπαιγίεο - Ρηληθή θαηαξξνή - Κπλάγρε - Με παξαγσγηθφ βήρα θαη/ή - Αίζζεκα θαθνπρίαο, θαηαβνιήο Β. νβαξή θιηληθή εηθόλα θαη επηπινθέο Ζ λφζνο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξνπζηάζεη βαξχηεξε θιηληθή εηθφλα ιφγσ ηαηκίαο ή δεπηεξνπαζνχο βαθηεξηαθήο επηκφιπλζεο ζπλήζσο απφ Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ή Haemophilus influenzae. Ζ εμέιημε ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ είλαη ε ζνβαξή πλεπκνλία ή αθφκα θαη ν ζάλαηνο. Οη παξαπάλσ επηπινθέο αθνξνχλ δπλεηηθά ηνλ νπνηνδήπνηε αζζελή, ηδηαίηεξα φκσο ηνπο ειηθησκέλνπο (>65 εηψλ), ηα παηδηά θαη εθείλνπο κε ρξφλην λφζεκα. Αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ ζεσξνχληαη εθείλνη κε: - κεηαβνιηθφ λφζεκα (π.ρ. ζαθρ. δηαβήηεο)

3 - Υξφληα αλαπλεπζηηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα βξνγρίηηδα, απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα θιπ) - Καξδηαγγεηαθή λφζν (π.ρ. ζηεθαληαία λφζνο)* - Νεθξηθή λφζν (π.ρ. ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα) - Νεπξνκπηθά λνζήκαηα(π.ρ. εγθεθαιηθή παξάιπζε) *νη αζζελείο κε αξηεξηαθή ππέξηαζε δελ απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ Σα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ, φπσο λαπηία, εκεηνχο, δηάξξνηα, ελψ ζηνπο ελήιηθεο ηα ζπκπηψκαηα απηά είλαη ζπάληα. Σα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ 2 7 εκέξεο, ν βήραο φκσο κπνξεί λα επηκείλεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο αλαξξψλνπλ πιήξσο κέζα ζε 1 2 εβδνκάδεο. 3. Οξηζκόο θξνύζκαηνο επνρηθήο γξίπεο Δλδερόκελν θξνύζκα: ηελ θαηεγνξία ηνπ ελδερφκελνπ θξνχζκαηνο εκπίπηνπλ νη πεξηπηψζεηο πνπ εκθαλίδνπλ θιηληθή εηθφλα πνπ είλαη ζπκβαηή κε γξίπε (π.ρ. αηθλίδηα έλαξμε ηεο λφζνπ, βήραο, ππξεηφο >38 ν C, κπαιγία θαη/ή θεθαιαιγία) θαη έρνπλ επηδεκηνινγηθή ζχλδεζε κε θξνχζκα πνπ έρεη επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά. Δπηβεβαησκέλν θξνύζκα: ηε θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκθσλνχλ κε ηελ παξαπάλσ θιηληθή πεξηγξαθή θαη έρνπλ επηβεβαησζεί εξγαζηεξηαθά κε κία απφ ηηο παξαπάλσ κεζφδνπο: Αλίρλεπζε αληηγφλνπ ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο Αλίρλεπζε λνπθιετληθνχ νμένο (RNA) ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο 4. Πξνεηνηκαζία Απνκφλσζε ηνπ ηνχ ρώξνπ ηεο γξίπεο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξνπζκάησλ Αχμεζε ηνπ γξίπεο ηίηινπ εηδηθψλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ γξίπεο Α θαη Β Με επζχλε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) ηνπ λνζνθνκείνπ, είλαη απαξαίηεην λα ελεκεξσζεί θαη λα εθπαηδεπζεί φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ λνζνθνκείνπ γηα ηνπο ηξφπνπο κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο, ηα κέηξα πξφιεςεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξνπζκάησλ γξίπεο. πληζηάηαη ζηελ πεξίζαιςε ηνπ αζζελή κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε λα εκπιέθεηαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζπλνιηθά θαη αλά εηδηθφηεηα. ηελ ππνδνρή ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζε εκθαλή ζεκεία ζπληζηάηαη λα ππάξρεη ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε βαζηθέο νδεγίεο πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο θαη αλαπλεπζηηθήο πγηεηλήο γηα ηνπο πξνζεξρφκελνπο αζζελείο. ην ρψξν αλακνλήο πξέπεη λα ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα ραξηνκάληεισλ θαη πνδνθίλεηνη θάδνη απνξξηκκάησλ γηα ηελ απφξξηςή ηνπο. Αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο ζπληζηάηαη λα ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο αλακνλήο αζζελψλ κε ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, ηδηαίηεξα βήρα θαη θηάξληζκα, ή ηνπιάρηζηνλ ε δπλαηφηεηα λα θάζνληαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαη θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, απφ άιια άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αλακνλήο.

4 ην ρψξν εμέηαζεο ησλ αζζελψλ πξέπεη λα ππάξρνπλ: εμεηαζηηθφ θξεβάηη, έλαο πνδνθίλεηνο θάδνο δίπια ζην εμεηαζηηθφ θξεβάηη γηα ηελ απφξξηςε ησλ ραξηνκάληεισλ ηνπ αζζελή, έλα ηξνρήιαην κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ αζζελή (ρεηξνπξγηθέο κάζθεο, γάληηα κηαο ρξήζεο, αιθννινχρν δηάιπκα, γισζζνπίεζηξα, ζεξκφκεηξα, πηεζφκεηξα, πεξηρεηξίδεο θαη ζηεζνζθφπηα) θαη έλαο πνδνθίλεηνο θάδνο γηα ηελ απφξξηςε ηνπ εμνπιηζκνχ πξνζηαζίαο δίπια ζηελ πφξηα εμφδνπ. Ο ρψξνο απηφο ζπληζηάηαη λα δηαζέηεη ληπηήξα κε ηξερνχκελν λεξφ γηα πιχζηκν ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη αιθννινχρν αληηζεπηηθφ. Ζ εμέηαζε ηνπ αζζελνχο πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλζήθεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνθχιαμε ησλ ππφινηπσλ αζζελψλ ζην ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο. 5. Γηαινγή πξνζεξρόκελσλ αζζελώλ ζην λνζνθνκείν γηα γξίπε (κε νπνηνδήπνηε κέζν εθηόο ΔΚΑΒ) Α. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επνρηθήο έμαξζεο ηεο γξίπεο (Οθηψβξηνο - Απξίιηνο), θαη ηδηαίηεξα απφ ην Γεθέκβξην θαη κεηά, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή δηαινγή ησλ αζζελψλ, πξηλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ) θαη ζηα Σαθηηθά Δμσηεξηθά Ηαηξεία. ηελ εμσηεξηθή είζνδν θάζε λνζνθνκείνπ ζπληζηάηαη λα ππάξρεη νηθίζθνο (BOX) ιακβάλνληαο ππφςε ηε ρσξνηαμηθή δνκή ηνπ λνζνθνκείνπ. Β. ε φινπο ηνπο αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη ζην λνζνθνκείν ή άιιν ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο κε ππξεηφ θαη ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα (βήραο, αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, θ.α.) πξέπεη λα ρνξεγείηαη απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα. Γ. ε αζζελείο κε βήρα ζα πξέπεη λα ζπζηήλεηαη ε απνθπγή ηεο εθηίλαμεο ζηαγνληδίσλ θαιχπηνληαο ην ζηφκα θαη ηε κχηε κε ραξηνκάληειν ζε πεξίπησζε βήρα ή θηαξλίζκαηνο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα λα απνξξίπηνληαη ζηνλ θνληηλφηεξν θάδν απνξξηκκάησλ. Μεηά ην πέξαο ηνπ βήρα, νη αζζελείο πξέπεη λα θνξνχλ ηε κάζθα. Γ. Να ζπζηήλεηαη ζπρλή πγηεηλή ησλ ρεξηψλ (είηε κε επάιεηςε κε αιθννινχρν δηάιπκα είηε κε πιχζηκν κε λεξφ θαη ζαπνχλη) ηδηαίηεξα κεηά απφ βήρα ή θηάξληζκα, ή επαθή κε αληηθείκελα κνιπζκέλα κε αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο. Δ. Ο αζζελήο ζα πξέπεη λα κεηαθεξζεί ρσξίο πεξηηηέο κεηαθηλήζεηο ζηνλ εηδηθά θαζνξηζκέλν ρψξν αλακνλήο θαη εμέηαζεο. Αλ δελ ππάξρεη εηδηθφο ρψξνο, ζπληζηάηαη λα θάζεηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, απφ άιινπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν αλακνλήο. Σ. Ο κεηαθνξέαο πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ αζζελή ζηνλ εηδηθά θαζνξηζκέλν ρψξν ζα πξέπεη λα θνξά κάζθα ηελ νπνία θαη ζα αθαηξέζεη ακέζσο κφιηο απνκαθξπλζεί απφ ηνλ αζζελή. Γελ πξέπεη λα πιεζηάζεη, θνξψληαο ηελ ίδηα κάζθα, άιινλ αζζελή ή πξνζσπηθφ πνπ δε θνξά κάζθα. Ε. Πξηλ ηελ είζνδν ζην ρψξν εμέηαζεο ν επαγγεικαηίαο πγείαο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ θαη ησλ πξνθπιάμεσλ ζηαγνληδίσλ.

5 Βαζηθέο πξνθπιάμεηο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο θάζε αζζελή, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ. Δηδηθφηεξα γηα αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα ηα κέηξα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: Σε ρξήζε γαληηψλ κηαο ρξήζεο εάλ είλαη πηζαλή απφ ηελ επαθή κε ηνλ αζζελή, ε έθζεζε ησλ ρεξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελνχο ή ε άκεζε επαθή κε επηθάλεηεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο. Σε ρξήζε πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο εάλ είλαη πηζαλή ε επαθή ηνπ ξνπρηζκνχ ηνπ επαγγεικαηία πγείαο κε ηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο ηνπ αζζελνχο. Αιιαγή ησλ γαληηψλ θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο κπινχδαο κεηά απφ ηελ επαθή κε θάζε αζζελή θαη εθαξκνγή πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ πξηλ θαη κεηά απφ φιεο ηηο επαθέο κε ηνλ αζζελή ή ηελ επαθή κε αληηθείκελα πνπ πηζαλψο έρνπλ κνιπλζεί κε εθθξίζεηο ηνπ αζζελή. Αλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ κε ζαπνχλη θαη λεξφ, ν επαγγεικαηίαο πγείαο ζα πξέπεη λα πιέλεη ηα ρέξηα ηνπ κε αιθννινχρν δηάιπκα. Η ρξήζε γαληηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. Πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ ε ζπλδπαζκφ κε ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο είλαη απαξαίηεηε θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηηο πξνθπιάμεηο ζηαγνληδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξνληίδαο αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε γηα 7 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ή γηα 24 ψξεο απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε απιήο ρεηξνπξγηθήο κάζθαο ακέζσο πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηνπο ρψξνπο εμέηαζεο ή ζηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ. Ζ κάζθα αθαηξείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηελ έμνδν απφ ην δσκάηην ηνπ αζζελνχο θαη απνξξίπηεηαη ζε θάδν απνξξηκκάησλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελή πξέπεη λα ηνπ ρνξεγείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα. Ζ. Tν πξνζσπηθφ πνπ εηζήιζε ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή δελ πξέπεη λα πηάλεη ηα κάηηα, ηε κχηε θαη ην ζηφκα ηνπ πξηλ εμέιζεη απφ απηφλ, απνξξίςεη ηε κάζθα θαη φπνην άιιν κέξνο απφ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαη πιχλεη ηα ρέξηα ηνπ. Θ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή ν ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, πεξηρεηξίδεο, ζεξκφκεηξα) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 6. Πξόιεςε κεηάδνζεο ηεο επνρηθήο γξίπεο ζην ρώξν ηνπ λνζνθνκείνπ Α. Οη αζζελείο κε επηβεβαησκέλε ή ελδερφκελε γξίπε πξέπεη λα λνζειεχνληαη ζε ηδηαίηεξν δσκάηην κε θαιφ αεξηζκφ. ε πεξίπησζε κεγάινπ αξηζκνχ λνζειεπνκέλσλ αξξψζησλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε, κπνξεί λα γίλεη ζπλ-λνζειεία ησλ αζζελψλ απηψλ ζε θνηλφ ζάιακν ηνπ λνζνθνκείνπ (cohorting), πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζπλ-λνζειεία αζζελψλ κε ελδερφκελε γξίπε, ην θάζε θξεβάηη πξέπεη λα απέρεη απφ ην άιιν ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν θαη φπνπ είλαη εθηθηφ 2

6 κέηξα θαη θαηά πξνηίκεζε λα ππάξρεη δηαρσξηζηηθή θνπξηίλα κεηαμχ ησλ θξεβαηηψλ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα ησλ αξξψζησλ απηψλ πξέπεη λα έρεη εκβνιηαζηεί κε ην αληηγξηπηθφ εκβφιην θαη, αλ απηφ είλαη δπλαηφ, λα κελ αζρνιείηαη κε ηε λνζειεία αζζελψλ πνπ δελ πάζρνπλ απφ γξίπε. Β. ρνιαζηηθή εθαξκνγή πξνθπιάμεσλ ζηαγνληδίσλ θαη επαθήο πέξαλ ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ γηα αζζελείο κε επηβεβαησκέλε ή ελδερφκελε γξίπε ή κε ζπκπηψκαηα απφ ην αλαπλεπζηηθφ, ηδηαίηεξα φηαλ ζπλππάξρεη ππξεηφο θαη θαηά ηελ πεξίνδν έληνλεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα. Γ. Οη κεηαθηλήζεηο ηνπ αζζελή πξέπεη λα απνθεχγνληαη. ε πεξίπησζε αλάγθεο κεηαθίλεζεο ηνπ αζζελή, πξέπεη λα θνξά απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα. Γ. Οη επηζθέςεηο ζηνλ αζζελή πξέπεη λα απνθεχγνληαη. ε πεξίπησζε αλάγθεο επίζθεςεο ζην ζάιακν λνζειείαο ηνπ αζζελή, ν επηζθέπηεο πξέπεη λα θνξά ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη ε επίζθεςε λα πεξηνξηζζεί ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν. Δ. Οη ρεηξηζκνί πνπ πξνθαινχλ απμεκέλε πξφθιεζε θαη δηαζπνξά ζηαγνληδίσλ θαη αεξνιχκαηνο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. ηνπο ρεηξηζκνχο απηνχο πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε λεθεινπνηεηψλ, ε θπζηθνζεξαπεία αλαπλεπζηηθνχ, ε βξνγρνζθφπεζε ή ε γαζηξνζθφπεζε, ε πξφθιεζε πηπέισλ γηα δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο, ε αλαξξφθεζε ησλ εθθξίζεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ε ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε. Σ. Δθαξκνγή πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα γξίπεο Εάν δεν σπάρτει ή εάν παραηηρείηαι μόνο ζποραδική δραζηηριόηηηα ηης γρίπης ζηην κοινόηηηα: Πξέπεη λα απνζαξξχλνληαη νη επηζθέςεηο ησλ αζζελψλ απφ άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ηνπνζέηεζε ζε εκθαλή ζεκεία ζρεηηθψλ αθηζψλ ή ελεκεξσηηθψλ επηζεκάλζεσλ ζα ζπκβάιεη ζηε ζπκκφξθσζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ζα πεξηνξίζεη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζηνπο αζζελείο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνο επαγγεικαηίαο πγείαο παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα ζπκβαηά κε γξίπε ζπζηήλεηαη ε απνκάθξπλζή ηνπ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ θέξλνπλ ζε ζηελή επαθή κε ηνπο αζζελείο. Σν κέηξν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα εξγαδφκελνπο ζε ηκήκαηα κε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ (π.ρ. κνλάδεο εληαηηθήο λνζειείαο, νγθνινγηθά ηκήκαηα, κνλάδεο κεηακφζρεπζεο νξγάλσλ). Ζ πξνηεηλφκελε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο απνκάθξπλζεο απφ ηε θξνληίδα ησλ αζζελψλ είλαη 7 εκέξεο απφ ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ ή 24 ψξεο απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Εάν παραηηρείηαι ένηονη δραζηηριόηηηα ηης γρίπης ζηην κοινόηηηα: Δλεκέξσζε ησλ επηζθεπηψλ (κε αθίζεο ή αλαξηεκέλεο ελεκεξσηηθέο επηζεκάλζεηο) φηη δελ επηηξέπνληαη νη επηζθέςεηο ζηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο απφ ελήιηθεο θαη παηδηά κε ζπκπηψκαηα ινίκσμεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα 7 εκέξεο απφ ηελ

7 έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπο γηα ηνπο ελήιηθεο θαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηα παηδηά. Δπαηζζεηνπνίεζε θαη επηηήξεζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ηδηαίηεξα φζσλ εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα κε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ (π.ρ. κνλάδεο εληαηηθήο λνζειείαο, νγθνινγηθά ηκήκαηα, κνλάδεο κεηακφζρεπζεο νξγάλσλ) γηα ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ ζπκβαηψλ κε γξίπε. Έιεγρνο κε ηαρείεο κεζφδνπο αλίρλεπζεο ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο θαη ζηελ πεξίπησζε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ θαζήθνληα πνπ ηνλ θέξλνπλ ζε ζηελή επαθή κε ηνπο αζζελείο γηα 7 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ή 24 ψξεο απφ ηελ ππνρψξεζή ηνπο. 7. Γηαρείξηζε ζπξξνήο θξνπζκάησλ λνζνθνκεηαθήο γξίπεο Καηά ηε δηάξθεηα επηδεκίαο γξίπεο ζηελ θνηλφηεηα, ε αηθλίδηα αχμεζε εηζαγσγήο θξνπζκάησλ γξίπεο ζην λνζνθνκείν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμεκέλε κεηαδνηηθφηεηα ηνπ ηνχ θαη ην κηθξφ ρξφλν επψαζεο ηεο ινίκσμεο, επλννχλ ηε λνζνθνκεηαθή κεηάδνζε ηεο λφζνπ θαη ηελ εκθάληζε ζπξξνψλ θξνπζκάησλ θαη επηδεκηψλ ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο απνηεινχλ θχξηα πεγή λνζνθνκεηαθήο κεηάδνζεο ηεο γξίπεο, ζε πεξηπηψζεηο αλεπαξθνχο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ πξνθχιαμεο θαη ζπρλά ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη ελψ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηνλ ηφ. Ζ λφζεζε απφ γξίπε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ πξνζσπηθνχ. Ωο ζπξξνή θξνπζκάησλ νξίδεηαη ε εκθάληζε ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ θξνπζκάησλ γξίπεο, εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ έλα είλαη εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλν, ζε εξγαδφκελνπο ηνπ λνζνθνκείνπ, αζζελείο θαη/ή επηζθέπηεο, κε επηδεκηνινγηθή ζχλδεζε κε κία ζπγθεθξηκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα (π.ρ. θιηληθή, ηκήκα, Μνλάδα Δληαηηθήο Ννζειείαο) κέζα ζην ίδην δηάζηεκα 10 εκεξψλ Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπξξνήο θξνπζκάησλ λνζνθνκεηαθήο γξίπεο ζπληζηάηαη: Α. Φξνληίδα ησλ αζζελψλ απφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη εκβνιηαζηεί κε ην αληηγξηπηθφ εκβφιην. ηελ πεξίζαιςε ησλ αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε γξίπε πξέπεη λα εκπιέθεηαη ν κηθξφηεξνο δπλαηφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ ζπλνιηθά θαη αλά εηδηθφηεηα. πληζηάηαη ην πξνζσπηθφ απηφ λα κελ αζρνιείηαη κε ηε θξνληίδα αζζελψλ πνπ δελ πάζρνπλ απφ γξίπε. Β. Απνθπγή άζθνπσλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε ηα θξνχζκαηα γξίπεο ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ. Γ. πλ-λνζειεία (cohorting) αζζελψλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε ζε θνηλφ ζάιακν. Ο ζάιακνο απηφο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε. ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ζπλ-λνζειεία αζζελψλ κε ελδερφκελε γξίπε, ην θάζε θξεβάηη πξέπεη λα απέρεη απφ ην άιιν ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξν ή θαηά πξνηίκεζε 2 κέηξα φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, θαη θαηά πξνηίκεζε λα ππάξρεη δηαρσξηζηηθή θνπξηίλα κεηαμχ ησλ θξεβαηηψλ. Γ. ρνιαζηηθή εθαξκνγή πξνθπιάμεσλ ζηαγνληδίσλ θαη επαθήο πέξαλ ησλ βαζηθψλ πξνθπιάμεσλ γηα αζζελείο κε επηβεβαησκέλε ή ελδερφκελε γξίπε.

8 Δ. Απνθπγή κε επεηγνπζψλ ή πξνγξακκαηηζκέλσλ εηζαγσγψλ ζηελ θιηληθή ή ην ηκήκα φπνπ εκθαλίζηεθε ε ζπξξνή θξνπζκάησλ. Σ. Πξνθπιαθηηθή ρξήζε αληη-ηηθψλ θαξκάθσλ. Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί θαη λα ειεγρζεί ε κεηάδνζε ηεο γξίπεο ζην ρψξν ηνπ λνζνθνκείνπ, ζπληζηάηαη ε πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληη-ηηθψλ θαξκάθσλ κε δξάζε θαηά ηνπ ηνχ ηεο γξίπεο. Πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληη-ηηθψλ ζπληζηάηαη ζε άηνκα κε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ζνβαξή λφζν θαη εκθάληζε επηπινθψλ θαη ζε εξγαδφκελνπο πνπ θέηνο δελ εκβνιηάζζεθαλ θαηά ηεο γξίπεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ εκβνιηάζζεθαλ ηηο δχν πξνεγνχκελεο εβδνκάδεο. εκεηψλεηαη φηη ε πξνθπιαθηηθή αληη-ηηθή αγσγή δελ απνηειεί ππνθαηάζηαην ηνπ αληηγξηπηθνχ εκβνιηαζκνχ. Ε. H πξνθπιαθηηθή ρξήζε αληη-ηηθψλ θαξκάθσλ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ απφθαζε γηα ηε ρνξήγεζε αληη-ηηθψλ σο ρεκεηνπξνθχιαμε γηα ηε γξίπε ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, ζπλεθηηκψληαο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα εκθάληζε ζνβαξήο λφζνπ ή επηπινθψλ, θαζψο θαη ηε δηάξθεηα θαη ηνλ ηχπν ηεο έθζεζεο ζηνλ ηφ. Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζηελή παξαθνινχζεζε θαη ζηελ έγθαηξε έλαξμε αγσγήο κε αληη-ηηθά θάξκαθα ζε πεξίπησζε εκθάληζεο ζπκπησκάησλ γξίπεο ηφζν γηα άηνκα κε παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ζνβαξή λφζν, φζν θαη γηα εξγαδφκελνπο ζε Υψξνπο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο πνπ θέηνο δελ εκβνιηάζηεθαλ θαηά ηεο γξίπεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ εκβνιηάζηεθαλ ηηο δχν πξνεγνχκελεο εβδνκάδεο θαη έρνπλ εθηεζεί ζηνλ ηφ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε αληνρήο ζηνπο αλαζηνιείο ηεο λεπξακηληδάζεο είλαη ζπνξαδηθέο, ην European Influenza Surveillance Network Scheme (EISN) ζε ζπλεξγαζία κε εζληθά θέληξα επηηήξεζεο ηεο γξίπεο παξαθνινπζεί ην θαηλφκελν. Ζ. Αληηγξηπηθφο εκβνιηαζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ δελ εκβνιηάζζεθε θέηνο. Θ. Σαρεία εξγαζηεξηαθή επηβεβαίσζε ησλ ελδερφκελσλ θξνπζκάησλ γξίπεο, αλ απηφ είλαη δπλαηφλ, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνχλ άκεζα ηα κέηξα πξφιεςεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο. 8. Δμνπιηζκόο πξνζηαζίαο γηα ηελ επνρηθή γξίπε Ο πιήξεο εμνπιηζκόο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλεη: Υεηξνπξγηθή κάζθα. Γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο κάζθαο ζην πξφζσπν πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γάληηα κηαο ρξήζεο, ηα νπνία αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα δηαθφξσλ ρεηξηζκψλ (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο (κεηά απφ εθηίκεζε θηλδχλνπ έθζεζεο ζηηο αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο) Δηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά επξένο νπηηθνχ πεδίνπ ή αζπίδα πξνζψπνπ: ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ζε παξεκβαηηθέο πξάμεηο πνπ είλαη πηζαλή ε επαθή κε βηνινγηθά πγξά ηνπ αζζελνχο (π.ρ. βξνγρνζθφπεζε, αλαξξφθεζε). Ο επαγγεικαηίαο πγείαο πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο πξηλ εηζέιζεη ζηνλ εηδηθφ ρψξν εμέηαζεο ηνπ αζζελή, κε ηελ αθφινπζε ζεηξά θαη δηαδηθαζία:

9 Πιχζηκν ρεξηψλ Υεηξνπξγηθή κάζθα Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ (αλ ρξεηάδεηαη) Πξνζηαηεπηηθή κπινχδα κηαο ρξήζεο Αληηζεςία ρεξηψλ Γάληηα κηαο ρξήζεσο Δίζνδνο ζην ρψξν Ο εμνπιηζκφο πξνζηαζίαο αθαηξείηαη ζηελ πφξηα ηνπ δσκαηίνπ πξηλ ηελ έμνδν απφ ην ρψξν εμέηαζεο κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Αθαίξεζε γαληηψλ Αληηζεςία ρεξηψλ Δπαλαηνπνζέηεζε γαληηψλ κηαο ρξήζεσο Γπαιηά ή αζπίδα πξνζψπνπ Μπινχδα κηαο ρξήζεσο Αθαίξεζε ρεηξνπξγηθήο κάζθαο Αθαίξεζε γαληηψλ Αληηζεςία ρεξηψλ κε αιθννινχρα αληηζεπηηθά Σα ελδύκαηα αθαηξνύληαη κε θνξά από κέζα πξνο ηα έμσ. 9. Τγηεηλή ησλ ρεξηώλ Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη κε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα ζαπνπληνχ (3-5 ml) γηα πεξίπνπ 15 sec, θαη εθαξκφδνληαο ηε ζσζηή ηερληθή, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: πξηλ θαη κεηά απφ θάζε επαθή κε αζζελή φηαλ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα κεηά απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ κφιπλζε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ Ζ επάιεηςε ησλ ρεξηψλ κε αιθννινχρα αληηζεπηηθά ζπληζηάηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: κεηά απφ δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ηα ρέξηα δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ γαληηψλ αθνχ πξφθεηηαη λα ζπλερηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ίδην αζζελή κεηά ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ αθνχ ηα ρέξηα έρνπλ ζηεγλψζεη Η ρξήζε ησλ γαληηώλ ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ηελ πγηεηλή ησλ ρεξηώλ. 10. Γηαρείξηζε ηαηξηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ζπζθεπώλ Α. πληζηάηαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε λα είλαη κηαο ρξήζεο, αλ είλαη δπλαηφλ. Σα πιηθά απηά απνξξίπηνληαη ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε θάδν απνξξηκκάησλ (πνδνθίλεην κε θαπάθη) πνπ ππάξρεη κέζα ζην ζάιακν λνζειείαο.

10 Β. ην ζάιακν λνζειείαο ηνπ αζζελή πξέπεη λα ππάξρνπλ κφλν ηα απαξαίηεηα αλαιψζηκα πιηθά. πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ε απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ. Σα πιηθά πνπ δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δε κεηαθέξνληαη ζε άιινπο ζαιάκνπο ή ζην ηκήκα. Γ. Ο δηαζέζηκνο ηαηξηθφο εμνπιηζκφο (π.ρ. ζηεζνζθφπηα, πεξηρεηξίδεο, ζπζθεπέο αλαξξφθεζεο) πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή κε γξίπε θαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιινπο αζζελείο ηαπηφρξνλα. Γ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. πηεζφκεηξα, ζεξκφκεηξα) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε αζζελψλ κε γξίπε κεηά ην πέξαο ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή, αλ ην επηηξέπεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, απνιπκαίλνληαη κε κεηξίνπ βαζκνχ απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΝΛ. Αλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο ην επηηξέπεη απνζηεηξψλνληαη (αθνχ έρεη πξνεγεζεί απνιχκαλζε). Δ. Τιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (π.ρ. βξνγρνζθφπηα) πνπ κεηά ηε ρξήζε ηνπο ζε αζζελή κε γξίπε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιινπο αζζελείο, απνιπκαίλνληαη κε πςεινχ βαζκνχ απνιχκαλζε κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΝΛ. Σ. Γηα ηα κεραλήκαηα θαη ηα αληηθείκελα πνπ δε κπνξνχλ λα απνιπκαλζνχλ κε εκβάπηηζε, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο απνιχκαλζεο επηθαλεηψλ. Ζ απνιχκαλζε πξέπεη λα γίλεηαη κε απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο. 11. Γηαρείξηζε ηκαηηζκνύ Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ηκαηηζκνχ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΝΛ ηνπ λνζνθνκείνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ηνλ ηκαηηζκφ ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε εθηίλαμε ηνπ ηκαηηζκνχ. Ο ηκαηηζκφο πξέπεη λα ζπιιέγεηαη κε ηε ξππαξή επηθάλεηα πξνο ηα κέζα. Ο ηκαηηζκφο ζα πξέπεη λα απνξξίπηεηαη ζε ζάθν ηκαηηζκνχ πνπ ππάξρεη ζην ζάιακν λνζειείαο ηνπ αζζελή θαη λα πιέλεηαη ζηηο πςειφηεξεο δπλαηέο ζεξκνθξαζίεο (>71 ν C γηα 25 ιεπηά). 12. Απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο θαη ηνπ ζαιάκνπ λνζειείαο Γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο θαη ηνπ ζαιάκνπ λνζειείαο ηνπ αζζελή πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, βάζεη νδεγηψλ ηεο ΔΝΛ. Σν πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ - απνιχκαλζεο ρψξσλ αζζελψλ κε πηζαλή ή επηβεβαησκέλε επνρηθή γξίπε. Καηά ηε δηάξθεηα θαζαξηζκνχ ζα πξέπεη λα θνξά ηνλ εμνπιηζκφ πξνζηαζίαο. Απαηηείηαη θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ πνπ αγγίδεη ζπρλά ν αζζελήο φπσο θηγθιηδψκαηα θξεβαηηνχ, πφκνια θ.α. Απαηηείηαη ζρνιαζηηθφο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε κεηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελή απφ ην ζάιακν. Γηα ηελ απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνιπκαληηθφ επξένο θάζκαηνο πνπ έρεη επηιεγεί απφ ηελ ΔΝΛ. πληζηάηαη ν εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο (θάδνο ζθνπγγαξίζκαηνο,

11 ηξνρήιαην θαζαξηφηεηαο θ.ι.π.) λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ αλακνλήο θαη εμέηαζεο θαη ησλ ζαιάκσλ αζζελψλ κε γξίπε θαη λα θπιάζζεηαη ζε εηδηθφ ρψξν. 13. Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θαη αηρκεξώλ αληηθεηκέλσλ Γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ αηρκεξψλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη θαζηεξσκέλεο πξνθπιάμεηο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ. Σα απνξξίκκαηα αζζελψλ κε γξίπε αθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία ησλ κνιπζκαηηθψλ απνξξηκκάησλ (αδξαλνπνίεζε ή απνηέθξσζε). 14. Αληηκεηώπηζε εξγαδνκέλσλ κε πηζαλή έθζεζε ζε ηό ηεο επνρηθήο γξίπεο Οη εξγαδφκελνη ζε ρψξνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πνπ πηζαλφλ λα ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο ρσξίο λα έρνπλ ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο, πξέπεη λα είλαη ζε εγξήγνξζε γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ππξεηνχ θαη ζπκπησκάησλ απφ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα γηα πέληε εκέξεο κεηά ηελ ηειεπηαία πηζαλή έθζεζή ηνπο ζηνλ ηφ. Οη εξγαδφκελνη κε ηζηνξηθφ πηζαλήο απξνζηάηεπηεο έθζεζεο ζηνλ ηφ ηεο επνρηθήο γξίπεο πνπ εκθάληζαλ ζπκπηψκαηα, κε εμαίξεζε ηελ επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ ή ηελ αλάγθε λνζειείαο ζην λνζνθνκείν, πξέπεη λα παξακέλνπλ ζην ζπίηη ηνπο κέρξη λα αλαξξψζνπλ. Καηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην ζπίηη, πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα κέηξα πγηεηλήο ησλ ρεξηψλ θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ινηκψμεσλ, γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζε άιια άηνκα. 15. Οδεγίεο γηα αζζελείο κε επνρηθή γξίπε πνπ δε ρξεηάδνληαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν Ζ εθηίκεζε ησλ αζζελψλ γηα λα θξηζεί εάλ ρξεηάδνληαη ή φρη λνζειεία ζε λνζνθνκείν, βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θιηληθή εηθόλα. Α. Ο αζζελήο πνπ δε ρξεηάδεηαη λνζειεία ζε λνζνθνκείν πξέπεη λα παξακέλεη ζην ζπίηη ηνπ γηα 7 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ή γηα 24 ψξεο απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ ππξεηνχ θαη ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γελ πξέπεη λα πεγαίλεη ζε ρψξν εξγαζίαο, ζρνιείν, παηδηθφ ζηαζκφ ή άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο. ην ζπίηη πξέπεη λα κέλεη ζε δσκάηην πνπ αεξίδεηαη θαιά. ην δηάζηεκα απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη φιεο νη πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο. Ο αζζελήο πξέπεη λα πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ηελ επαθή ηνπ κε ηα άιια άηνκα ηνπ ζπηηηνχ, ηδηαίηεξα δε λα απνθεχγεηαη ε επαθή κε αλνζνθαηεζηαικέλα άηνκα, ειηθησκέλνπο, βξέθε θαη άηνκα κε ρξφληα θαξδηαθά ή αλαπλεπζηηθά λνζήκαηα. Β. Αλ ηα ζπκπηψκαηα επηδεηλσζνχλ πξέπεη λα δεηήζεη ακέζσο ηαηξηθή βνήζεηα. Γ. Όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζπγθαηνηθνχλ κε ηνλ αζζελή πξέπεη λα αθνινπζνχλ ζρνιαζηηθά ηηο πξνθπιάμεηο κεηάδνζεο ζηαγνληδίσλ. Έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζην θαιό θαη ζπρλό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ (ή αληηζεςία κε αιθννινχρν

12 δηάιπκα εάλ δελ είλαη εκθαλψο ιεξσκέλα), ηδηαίηεξα δε, πξηλ θαη κεηά ηελ επαθή (θξνληίδα) κε ηνλ αζζελή. Γ. Ζ ρξήζε γαληηψλ επηβάιιεηαη θαηά ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή θαη ηελ επαθή κε βηνινγηθά πγξά ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. αλαπλεπζηηθέο εθθξίζεηο). Ακέζσο κεηά ηε ρξήζε ησλ γαληηψλ πξέπεη λα αθνινπζεί θαη πάιη πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, ηα δε γάληηα λα πεηηνχληαη θαη λα κελ μαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Σα γάληηα δελ απνηεινχλ ππνθαηάζηαην ηνπ πιπζίκαηνο ησλ ρεξηψλ. ε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ 1 κέηξνπ, ηφζν ν αζζελήο φζν θαη ηα άιια άηνκα πξέπεη λα θνξνχλ ρεηξνπξγηθή κάζθα. Δ. Ο αζζελήο πξέπεη λα βήρεη πάληα κέζα ζε ραξηνκάληεια, πνπ ζηε ζπλέρεηα απνξξίπηνληαη ζε ζάθν απνξξηκκάησλ. Σ. Ο αζζελήο δελ πξέπεη λα κνηξάδεηαη κε θαλέλαλ άιιν ζθεχε, πεηζέηεο ή ζεληφληα. Απηά, κεηά απφ πιχζηκν κε ζαπνχλη θαη δεζηφ λεξφ ζηελ πςειφηεξε δπλαηή ζεξκνθξαζία, κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Ε. Οη επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ ηνπ αζζελή θαη απηέο πνπ αθνπκπά ζπρλά (π.ρ. πφκνια, θξεβάηη θ.α.) πξέπεη λα θαζαξίδνληαη πην ζπρλά απφ φ,ηη ζπλήζσο, κε απνιπκαληηθά επξένο θάζκαηνο θαη απνδεδεηγκέλεο δξαζηηθφηεηαο. ην ζπίηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ 10%. Σν δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ δελ πξέπεη λα αλακηγλχεηαη κε άιια θαζαξηζηηθά ή απνιπκαληηθά θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο 10 ιεπηψλ γηαηί ζηαδηαθά ράλεη ηε δξαζηηθφηεηά ηνπ. Σν άηνκν πνπ θαζαξίδεη πξέπεη λα θνξά ειαζηηθά γάληηα κηαο ρξήζεσο θαη κάζθα. Ζ. Σα απνξξίκκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε αλζεθηηθφ ζάθν απνξξηκκάησλ πνπ θιείλεη θαιά. Θ. Δάλ ηα άηνκα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε αζζελή κε γξίπε εκθαλίζνπλ ππξεηφ ή ζπκπηψκαηα ινίκσμεο απφ ην αλαπλεπζηηθφ, πξέπεη επεηγφλησο λα ζπκβνπιεπηνχλ ηαηξφ, αθνχ πξψηα ηνλ ελεκεξψζνπλ γηα ηε ζηελή επαθή ηνπο κε αζζελή κε ην ζπγθεθξηκέλν ζχλδξνκν. Γηα ηα άηνκα απηά ηζρχεη φηη ηζρχεη θαη γηα ηνλ αζζελή σο πξνο ηελ παξακνλή ζην ζπίηη, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επαθψλ θαη ηε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ.

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ. Οθηώβξηνο 2013 ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΗ ΔΠΟΥΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ Οθηώβξηνο 2013 Δηζαγσγή Ζ γξίπε είλαη κία νμεία λφζνο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηδηαίηεξε ζεκαζία επεηδή: - Πξνιακβάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1)

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗ Α (Η1Ν1) Επιμέλεια ζύνηαξηρ: Γπαθείο Ελέγσος Λοιμώξευν ΓΝΑ ΚΑΣ Κηθιζιά, Μάιορ 2009 ΕΡΧΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σι είναι ο νέορ ιόρ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ.

OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ. OΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΣΖ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΜΔ ΠΙΘΑΝΖ ΛΟΙΜΩΞΖ ΑΠΟ ΣΟ ΝΔΟ MERS ΚΟΡΟΝΑΪΟ (MERS- CoV) Δ ΥΩΡΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Απξίιηνο 2014 Α. Δηζαγσγή Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ (ΚΔΔΛΠΝΟ) ελεκεξψλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΔΙΑΓΧΓΗ... 2 B. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΓΡΑΗ 3 Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ. 4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 - Οξηζκνί ινηκώμεσλ 11 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 - Μηθξνβηνινγηθή δηεξεύλεζε 25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 Γηαρείξηζε αζζελώλ κε ινίκσμε

Διαβάστε περισσότερα

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α

Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «H.I.V. ζηην Περιγεννηηική Περίοδο» ποσδάζηρια : Καραπαναγιώηη Ξανθή Ειζηγήηρια : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε

Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Οδεγίεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ζε δεηήκαηα πγείαο ηωλ εθπαηξηδόκελωλ πξηλ ηελ αλαρώξεζε Πεηξνχια Υαηδεπαληαδή MD, MPH, MFTM- RCPS(Glasg), CTH Δκπεηξνγλψκσλ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ Αζήλα 2011-1 -

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Bactrimel (400+80) mg/5 ml amp, ππθλφ δηάιπκα γηα παξαζθεπή δηαιχκαηνο πξνο έγρπζε Bactrimel (800+160) mg, δηζθία Bactrimel

Διαβάστε περισσότερα

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια

Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια ΓΡΑΦΔΙΟ HIV/AIDS ΛΟΙΜΧΞΗ ΚΑΙ ΔΞΟΤΑΛΙΚΧ ΜΔΣΑΓΙΓΟΜΔΝΧΝ ΝΟΗΜΑΣΧΝ Καηεςθςνηήπιερ οδηγίερ για ηη διάγνυζη ηηρ HIV λοίμυξηρ ζε κλινικά και μη κλινικά πλαίζια Με τη σσνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο

Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Αβξαάκ Γξαθόπνπινο Φεηξ. Οπξνιφγνο-Αλδξνιφγνο Σί είλαη ν πξνζηάηεο; ΠΑΘΗΔΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Ο πξνζηάηεο είλαη έλα ζπκπαγέο φξγαλν θαη ζπγθεθξηκέλα έλαο αδέλαο, ν νπνίνο έρεη ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα θάζηαλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ProQuad θφληο θαη δηαιχηεο γηα ελέζηκν ελαηψξεκα. Δκβφιην ηιαξάο, παξσηίηηδαο, εξπζξάο θαη αλεκεπινγηάο (απφ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4

1. ΔΙ ΑΓΩΓΗ. 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ. 4 1.2. ΣΑΣΙ ΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ. 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙ ΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. 10 1.4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΓΔΝΙΚΑ... 4 1.2. ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ... 6 1.3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ... 10 1.4. ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ15 2.ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ...

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΑ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 450 14 ν Κεθάιαην Δπηπινθέο & Ννζεξφηεηα Αλαηζζεζίαο ΕΠΙΠΛΟΚΕ & ΝΟΗΡΟΣΗΣΑ ΑΝΑΙΘΗΙΑ 15 o Ξεξηερόκελα 15.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 452 15.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 452 15.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Για τα Κρεοπωλεία ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ 1 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών

ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών Νίθνο Παπαζηακαηίνπ ύνοτη οδηγιών αζθαλείαρ για ηο ζσολικό επγαζηήπιο θςζικών επιζηημών ΔΚΦΔ Οκφλνηαο, 2002 2002 Νίθνο Παπαζηακαηίνπ, ΔΚΦΔ Οκφλνηαο 1 ΥΟΛΗΑ - ΠΡΟΣΑΔΗ 1) θφπηκν είλαη λα εθηππσζεί ην νιφθιεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ. Οθηώβξηνο 2014 ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΠΤΡΔΣΟ EBOLA ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΔ ΟΓΖΓΙΔ ΓΙΑ ΔΚΑΒ Οθηώβξηνο 2014 Οι οδηγίερ αςηέρ αθοπούν ηην πεπίπηωζη ηηρ ππογπαμμαηιζμένηρ μεηαθοπάρ αζθενή πος πληποί ηα κπιηήπια ηος ςπό διεπεύνηζη ή πιθανού κπούζμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Σ Ρ Ο Φ Η I Β Α Ι Κ Ε Ε Ν Ν Ο Ι Ε Dr ΘΩΜΑΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΤ- ΛΑΜΠΟΤΔΗ ΠΑΙΔΟΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Α-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αιιειεπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΘΔΜΑΣΧΝ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ: ύγρξνλεο δπλαηόηεηεο αλίρλεπζεο, αληηκεηώπηζεο θαη πξόιεςεο Οξέζηεο Γησηάθνο Γεληθόο Αξρίαηξνο, Φπρίαηξνο, (M.D., M.Sc.,

Διαβάστε περισσότερα

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ηελ Διιάδα θπθινθνξεί ε ζπζθεπαζία ησλ 60 δφζεσλ. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Symbicort Turbuhaler 320 κηθξνγξακκάξηα/9 κηθξνγξακκάξηα/εηζπλνή, θφληο γηα

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ χέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας «ΜΕΡΟΠΗ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ χέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της Ελονοσίας «ΜΕΡΟΠΗ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 27-08 -2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: Γ1α/Γ.Π. 65587 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Α Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ι. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διέλε Αζθεηνπνχινπ 18 2 ν Κεθάιαην Γεληθή Αλαηζζεζία: Σερληθέο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 2 o Ξεξηερόκελα 2.1 ΓΔΛΗΘΖ ΑΛΑΗΘΖΗΑ ΘΑΗ ΔΦ ΘΑΣΑΣΟΙΖ... 19 2.1.1 ΟΡΟΛΟΓΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ

Βξνπθέιισζε ησλ αηγψλ θαη ησλ πξνβάησλ. Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ Βροσθέιιφζε ηφλ αηγώλ θαη ηφλ προβάηφλ 1 Περηετόκελα I. Ηζηνξία 3 II. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξίνπ 4 III. Καιιηέξγεηα 6 IV. Βηνρεκηθέο ηδηφηεηεο 7 V. Παζνγφλνο δξάζε 8 VI. Μεηάδνζε 9 VII. πκπησκαηνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΝΣΑΚΣΔ: Λεσλίδα Μαξίλα ηπιηαλνχ Γεσξγία Τπεύθςνη Καθηγήηπια: Κα Παηηαθνχ- Παξαζχξε Βαζηιηθή ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ..ζει.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT-

ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ -DOT- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Α ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΝΟΗΜΑΣΩΝ ΘΩΡΑΚΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΩΣΗΡΙΑ» ΜΔΟΓΔΙΩΝ 152 Σ.Κ. 11527 Ανηιθςμαηικό Σμήμα, Καη' οίκον Νοζηλεία ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΔΓΙΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΜΔΑ

Διαβάστε περισσότερα