ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (Βάσει του Π.. 360/1985) Αρ. Μ. Α. Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (Βάσει του Π.. 360/1985) Αρ. Μ. Α. Ε."

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (Βάσει του Π.. 360/1985) Αρ. Μ. Α. Ε. 6068/06/Β/86/07 Ποσά σε εκατ. ευρώ Ποσά σε εκατ. ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα 1, Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 5,140 4,077 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Υποχρεώσεις προς πελάτες 21,430 17,001 Απαιτήσεις κατά πελατών 18,414 14,503 Λοιπά στοιχεία παθητικού (Μείον : Προβλέψεις) (475) (407) 17,939 14,096 Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα Χρεώγραφα 7,879 6,728 Προβλέψεις γιά κινδύνους και βάρη Συµµετοχές Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού Αυλα πάγια στοιχεία (Μείον : Αποσβέσεις και προσαρµογές) (128) (85) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Ενσώµατα πάγια στοιχεία Αποθεµατικά 895 1,027 (Μείον : Αποσβέσεις και προσαρµογές) (269) (247) Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους Ίδιες µετοχές (10) (110) 2,035 1,994 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 29,649 23,693 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 29,649 23,693 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 124,435 98,718 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 124,435 98,718 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ποσά σε εκατ. ευρώ Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1, ,033.7 Μείον : Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (626.8) (469.3) Εσοδα από τίτλους Προµήθειες (Καθαρά έσοδα) Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως ΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Μείον : απάνες προσωπικού (201.2) (183.8) Αλλα έξοδα διοικήσεως (120.2) (119.4) Αποσβέσεις και προσαρµογές παγίων στοιχείων (52.9) (55.4) ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις γιά ενδεχόµενες υποχρεώσεις (154.0) (102.6) ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Εκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα (8.3) (10.7) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η (Πρό φόρων) Φόρος εισοδήµατος (πρόβλεψη) (81.8) (61.6) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η (Μετά από φόρους) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στις ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Q- ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της Για την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων, εφαρµόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που αναφέρονται στο προσάρτηµα της Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2004 ολοκληρώθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων 6,1 εκ που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,95, µετά την άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης «αγοράς» µετοχών από το προσωπικό της Τράπεζας στις Η εν λόγω αύξηση πιστοποιήθηκε στις και οι νέες µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο την 20η Ιανουαρίου Η σχετική έκθεση αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στις στις εφηµερίδες «Ναυτεµπορική» και «Τα Νέα». 4. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 2,6 εκ, µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,95 η κάθε µία, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στο προσωπικό. Η αύξηση συντελέστηκε µε κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσεως Η Τράπεζα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, εφαρµόζει κατά πάγια τακτική τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στο τέλος κάθε χρήσεως υπολογίζεται "αναβαλλόµενος" φόρος εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), το υπόλοιπο του οποίου κατά την 31η εκεµβρίου 2003 ανέρχεται σε 42,6 εκ. και απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Το ποσό αυτό έχει ισόποσα αυξήσει, την καθαρή θέση της τράπεζας και συγκεκριµένα, έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά, β) ο λογαριασµός "ίδιες µετοχές" ποσού 10εκ. εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια, ενώ σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 πρέπει να εµφανίζεται στο ενεργητικό, γ) το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αποτιµάται σε τρέχουσες τιµές και, κατά την , προέκυψε θετική διαφορά αποτίµησης ποσού 3εκ. η οποία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, έναντι αρνητικής διαφοράς ποσού 10,6 εκ. που προέκυψε κατά την Τον Ιούνιο 2004, η Τράπεζα προέβη σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια ονοµαστικής αξίας 750 εκ., βάσει του ν. 3156/ Οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις, περιλαµβανοµένης και της αγωγής που άσκησε η Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του.σ. της, δεν αναµένεται, κατά τη γνώµη της ιοίκησης της Τράπεζας και των Νοµικών της Συµβούλων, να έχουν σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας. 8. Σύµφωνα µε την 4-ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 2003, το σύνολο των εσόδων της Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό " ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών". 9. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 10. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την ήταν άτοµα. Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ξενοφών Κ. Νικήτας Α..Τ. Θ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νικόλαος Κ. Νανόπουλος Α..Τ. Σ Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου Α..Τ. Τ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ηµήτριος Κ. Μητροτόλης Α..Τ. Π

2 ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης Σεπτεµβρίου 2004 (Βάσει του Π.. 360/1985) Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε εκατ. ευρώ Ποσά σε εκατ. ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα 1, Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 5,123 4,007 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Υποχρεώσεις προς πελάτες 18,483 16,494 Απαιτήσεις κατά πελατών 19,683 15,751 Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 4,658 1,724 (Μείον: Προβλέψεις) (518) (439) 19,165 15,312 Λοιπά στοιχεία παθητικού Χρεώγραφα 8,769 6,866 Προεισπραγµένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα Συµµετοχές Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη Μειωµένης εξασφάλισης στοιχεία παθητικού Αυλα πάγια στοιχεία (Μείον: Αποσβέσεις και προσαρµογές) (143) (100) Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Ενσώµατα πάγια στοιχεία Αποθεµατικά 1,015 1,084 (Μείον: Αποσβέσεις και προσαρµογές) (423) (283) Καθαρά Κέρδη Οµίλου µετά από φόρους ιαφορές ενοποίησης (100) (74) Ίδιες µετοχές (11) (123) 2,093 1,987 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ικαιώµατα µειοψηφίας Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31,932 25,244 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 31,932 25,244 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 129, ,174 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 129, ,174 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ποσά σε εκατ. Ευρώ Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 1, ,137.3 Μείον : Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα (675.9) (509.6) Εσοδα από τίτλους Προµήθειες (Καθαρά έσοδα) Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως ΟΛΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 1, Μείον: απάνες προσωπικού (282.2) (249.8) Αλλα έξοδα διοικήσεως (176.6) (164.6) Αποσβέσεις και προσαρµογές παγίων στοιχείων (75.0) (77.1) ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων κα προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις (158.3) (110.7) ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Έκτακτα έσοδα, έξοδα και αποτελέσµατα (11.3) (11.9) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η (Πρό φόρων) Τα οποία αναλύονται σε: Αναλογία µετοχών µειοψηφίας ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΙΟΝ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (πρόβλεψη) (114.8) (82.7) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η (Μετά από φόρους) Αναλογία µετοχών µειοψηφίας (7.6) (4.8) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ Η ΟΜΙΛΟΥ (Μετά από φόρους) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Οι ενοποιηµένεςοικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν, εκτός από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., τις εταιρείες: EFG Private Bank (Luxembourg) S.A., EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ., Eurobank Cards - Προϊόντα Καταναλωτικής Πίστης και Συναφείς ΥπηρεσίεςA.E., EFG Eurobank Ergasias ΧρηµατοδοτικέςΜισθώσειςA.E., ΕFG Eurobank Properties A.E. ιαχείρισης Ακινήτων, EFG Α.Ε..Α.Κ., EFG Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε. Μεσιτείας Ασφαλειών, EFG Hellas P.L.C., EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή A.Ε.Π.Ε.Υ., EFG Factors A.E.Π.Ε.Α., EFG Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α., Be-Business Exchanges Α.Ε. ικτύων Εταιρικών Συναλλαγών, EFG Υπηρεσίες ιαδικτύου Α.Ε., Ελληνικές Επιχειρήσεις ιεθνούς Εµπορίου και Ανάπτυξης Α.Ε., EFG Ασφαλιστική Ζωής Α.Ε.Α.Ζ., Alico / CEH Balkan Holdings Limited, EFG Business Services Α.Ε., OPEN 24 Α.Ε., EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και Τουριστική Α.Ε., EFG Eurobank Ergasias International (C.I.) LTD, ΤΕΛΕΣΙΣ Νταϊρεκτ Συµβουλευτική Α.Ε., EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., EFG Hellas (Cayman Islands) Ltd, Banc Post SA (Ρουµανία), Bulgarian Retail Services AD, Hellas on Line A.E. Εµπορίας Συστηµάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας και Πληροφορικής, Bulgarian Post Bank A.D., EFG Eurobank A.D. Beograd, Berberis Investment Ltd, Eurocredit Retail Services Ltd (Κύπρος), EurolineRetail Services S.A. (Ρουµανία),Euroline Retail Services AD (Σερβία),EFG Leasing EAD Βουλγαρίας,µε ολική ενοποίηση των στοιχείων τους. Επίσης, περιλαµβάνουν και τις εταιρείες: Τεφίν Α.Ε. Εµπορίας Αυτοκινήτων και Μηχανηµάτων, Eurobank Υπηρεσίες ΑκινήτωνΑ.Ε., Ξενοδοχειακή Εταιρεία Αεροδροµίου ΑθηνώνΑ.Ε., Ζήνων ΑκίνηταΑ.Ε., Unitfinance Α.Ε. Προώθησης Τραπεζικών Προϊόντων & Υπηρεσιών, Γκλόµπαλ Χρηµατοδοτήσεις Επενδύσεων Α.Ε., Γκλόπαλ ιαχείριση Κεφαλαίων Α.Ε.Π.Ε.Υ., Καρντλινκ Α.Ε., µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 2. Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, εφαρµόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές που αναφέρονται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα της Στις ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της Q- ιαχείριση Συστηµάτων και Υπηρεσιών Ολικής Ποιότητας Α.Ε. από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., µε Ισολογισµούς µετασχηµατισµού της Κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2004 ολοκληρώθηκε η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων 6,1 εκ που προήλθαν από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,95, µετά την άσκηση δικαιωµάτων προαίρεσης «αγοράς» µετοχών από το προσωπικό της Τράπεζας στις Η εν λόγω αύξηση πιστοποιήθηκε στις και οι νέες µετοχές εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο την 20η Ιανουαρίου Η σχετική έκθεση αντληθέντων κεφαλαίων δηµοσιεύθηκε στις στις εφηµερίδες «Ναυτεµπορική» και «Τα Νέα». 5. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της , αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό 2,6 εκ, µε την έκδοση νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,95 η κάθε µία, οι οποίες διατέθηκαν δωρεάν στο προσωπικό. Η αύξηση συντελέστηκε µε κεφαλαιοποίηση κερδών της χρήσεως Η Τράπεζα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, εφαρµόζει κατά πάγια τακτική τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) στο τέλος κάθε χρήσεως υπολογίζεται "αναβαλλόµενος" φόρος εισοδήµατος (Deferred Tax Asset), το υπόλοιπο του οποίου κατά την 31η εκεµβρίου 2003 ανέρχεται σε 47,9 εκ. και απεικονίζεται στο κονδύλι του Ενεργητικού "Προπληρωµένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα". Κατά το µέρος που το ποσό αυτό αφορά την Τράπεζα έχει σχηµατισθεί ειδικό προς τον σκοπό αυτό αποθεµατικό, το οποίο θα συµψηφισθεί µε φόρο εισοδήµατος εποµένων χρήσεων, όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά των λογιστικών διαφορών τα οποία αφορά, β) ο λογαριασµός "ίδιες µετοχές" ποσού 11εκ. εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια, ενώ σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 πρέπει να εµφανίζεταιστο ενεργητικόγ) το εµπορικό χαρτοφυλάκιο αποτιµάται σε τρέχουσες τιµές και κατά την προέκυψε θετική διαφορά αποτίµησης ποσού 5.4 εκ., η οποία περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα, έναντι αρνητικής διαφοράς ποσού 11,8 εκ. που προέκυψε κατά την , δ) ορισµένα κονδύλια του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της EFG Eυrobank Ergasias Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. και της EFG Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων Εµπορική και Τουριστική Α.Ε., αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τα.π.χ.π. Εάν δεν αναµορφώνονταν τα κονδύλια αυτά, τα αποτελέσµατα θα εµφανίζοντανµειωµένα κατά 6,2 εκ., έναντι µείωσης 3,5 εκ. κατά την Τον Ιούνιο 2004, η Τράπεζα προέβη σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από στεγαστικά δάνεια ονοµαστικής αξίας 750 εκ., βάσει του ν. 3156/ Οι υφιστάµενες επίδικες υποθέσεις, περιλαµβανοµένης και της αγωγής που άσκησε η Τράπεζα Πειραιώς κατά της πρώην Τράπεζας Εργασίας και µελών του.σ. της, δεν αναµένεται, κατά τη γνώµη της ιοίκησηςτης Τράπεζας και των Νοµικών της Συµβούλων, να έχουν σηµαντική επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Τράπεζας. 9. Σύµφωνα µε την 4-ψήφια ταξινόµηση των κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ 2003, το 90% περίπου του κύκλου εργασιών του Οµίλου της Τράπεζας υπάγεται στον κωδικό " ραστηριότητες άλλων ενδιάµεσων νοµισµατικών οργανισµών", το υπόλοιπο 10% σε διάφορους άλλους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. 10. εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων. 11. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την ήταν άτοµα. Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2004 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ξενοφών Κ. Νικήτας Α..Τ. Θ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Νικόλαος Κ. Νανόπουλος Α..Τ. Σ Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Πόλα Ν. Χατζησωτηρίου Α..Τ. Τ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ηµήτριος Κ. Μητροτόλης Α..Τ. Π

3 Αθήνα, 4 Νοεµβρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2004 Καθαρά κέρδη +44% σε 273 εκ. Επιτάχυνση του ρυθµού αύξησης των χορηγήσεων +26,5% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 48,6% ROE στο 18,7% Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ενίσχυσε κατά το Γ τρίµηνο του 2004 την ήδη σηµαντική θέση της στην αγορά, µε την επέκταση των εργασιών της σε όλους τους τοµείς και την περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών της αποτελεσµάτων. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας το διάστηµα αυτό διαµορφώθηκαν σε 94 εκ., έναντι 74 εκ. το αντίστοιχο τρίµηνο του Η επίδοση αυτή, σε συνέχεια των θετικών αποτελεσµάτων από την αρχή της χρονιάς, οδήγησε στο εννεάµηνο στην αύξηση των Καθαρών Κερδών µετά από Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας κατά 43,6% σε 273 εκ. και στην επακόλουθο βελτίωση όλων των χρηµατοοικονοµικών δεικτών του Οµίλου Υπόλοιπα Χορηγήσεων 1 (εκ, προ προβλέψων) 16,107 26,5% 20, Καθαρά Κέρδη (εκ ) 43,6% Εννεάµηνο 2003 Εννεάµηνο Εννεάµηνο 2003 Εννεάµηνο σε συγκρίσιµη βάση, δηλαδή προσθέτοντας στα δηµοσιευµένα µεγέθη του εννεαµήνου 2004 το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων ύψους 722 εκ. που τιτλοποιήθηκε, και στο εννεάµηνο 2003 τα υπόλοιπα ύψους 263εκ. της Βουλγαρικής Post Bank η οποία ενοποιείται πλήρως από

4 Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο ρυθµός αύξησης των Χορηγήσεων ο οποίος διαµορφώθηκε σε 26,5% 2 σε επίπεδο Οµίλου και 25,2% στην Ελλάδα έναντι αύξησης της συνολικής χρηµατοδότησης κατά 16% 3 στην αγορά. Τα δάνεια προς νοικοκυριά, που περιλαµβάνουν τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενισχύθηκαν κατά 40,7% και ανήλθαν σε 9,1 δισ. Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση 17,1% σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκαν σε 11,3 δισ. Βελτίωση παρουσίασε και η ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Ο συνολικός δείκτης των µη εξυπηρετουµένων δανείων µειώθηκε σε 2,9% στα τέλη Σεπτεµβρίου, από 3,3% στις αρχές του Τα οργανικά µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώθηκαν σε 2,4% στα τέλη Σεπτεµβρίου, έναντι 2,8% στα τέλη του Οι καταθέσεις παρουσίασαν σηµαντική αύξηση 13,8% το εννεάµηνο του 2004 σε 16,2 δισ έναντι αύξησης κατά 10,2% για την αγορά. 4. Συµπεριλαµβανοµένων των repos, οι Συνολικές Καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% σε 18,5 δισ. Η επιτυχής διάθεση καινοτόµων επενδυτικών προϊόντων στους πελάτες της Τράπεζας και η πρώτη θέση στη διαχείριση κεφαλαίων οδήγησαν σε περαιτέρω ενίσχυση των Συνολικών υπό ιαχείριση Κεφαλαίων κατά 17% σε 27,9 δισ. Ο δείκτης Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας διαµορφώθηκε σε 11,6% στα τέλη Σεπτεµβρίου 2004, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα εποπτικά κεφάλαια πρώτης διαβάθµισης Tier-I ανήλθε σε 9,7%. Η ισχυρή θέση και η συνεχής ανάπτυξη εργασιών της Eurobank στην Τραπεζική Ιδιωτών, τη ιαχείριση Περιουσίας, τη Χρηµατοδότηση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, την Επενδυτική Τραπεζική, τις Χρηµατιστηριακές Εργασίες και το Private Banking είχαν ως τελικό αποτέλεσµα την αύξηση των Συνολικών Εσόδων της Τράπεζας κατά 23,2% στο εννεάµηνο του 2004 σε 1,099 εκ. Από αυτά, το 93% είναι έσοδα από Τόκους και Προµήθειες. Ειδικότερα: Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους αυξήθηκαν κατά 19,6% σε 751 εκ. Το Γ τρίµηνο τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους διαµορφώθηκαν σε 265 εκ., υψηλότερα κατά 5,2% από το Β τρίµηνο του 2004 και 13,1% από το Α τρίµηνο. Το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς µέσο σύνολο ενεργητικού) διατηρήθηκε άνω του 3%, αντανακλώντας την αποδοτική σύνθεση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και την αποτελεσµατική διαχείριση του συνόλου του Ενεργητικού. Τα Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες αυξήθηκαν κατά 23% σε 268 εκ. ως αποτέλεσµα της ενίσχυσης των ραστηριοτήτων ικτύου, των πωλήσεων Αµοιβαίων Κεφαλαίων και ιαχείρισης Περιουσίας (+109% σε ετήσια βάση το εννεάµηνο 2004) και των Κεφαλαιαγορών. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Intertrust θα ενισχύσει τα έσοδα από αµοιβές και προµήθειες από το τρίµηνο του 2004 και µετά και θα δυναµώσει περαιτέρω την 1 η θέση που ήδη κατέχει ο Όµιλος στη ιαχείριση Περιουσίας. 2 σε συγκρίσιµη βάση, δηλαδή προσθέτοντας στα δηµοσιευµένα µεγέθη του εννεαµήνου 2004 το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων ύψους 722 εκ. που τιτλοποιήθηκε, και στο εννεάµηνο 2003 τα υπόλοιπα της Βουλγαρικής Post Bank 3 µε βάση τα στοιχεία της ΤτΕ Αυγούστου µε βάση τα στοιχεία της ΤτΕ Αυγούστου

5 Τα Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προµήθειες) σηµείωσαν άνοδο κατά 20,4% σε 1,019 εκ., ενώ τα µη οργανικά έσοδα (από χρηµατοοικονοµικές πράξεις, µερίσµατα και λοιπά) ενισχύθηκαν επίσης σηµαντικά και διαµορφώθηκαν συνολικά σε 80 εκ., από 46 εκ. το εννεάµηνο Οι Λειτουργικές απάνες για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα το εννεάµηνο 2004 αυξήθηκαν κατά 2,3% και 4,1% σε συγκρίσιµη βάση 5, ενώ σε επίπεδο Οµίλου η αύξηση διαµορφώθηκε σε 8,6% δεδοµένου ότι η βουλγαρική Post Bank ενοποιείται πλήρως από τα τέλη του Η δυναµική αύξηση των εσόδων και η συγκράτηση των δαπανών είχε ως αποτέλεσµα ο είκτης Κόστους προς Έσοδα να διαµορφωθεί σε 48,6% σε ενοποιηµένο επίπεδο, ενώ για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα µειώθηκε σε 46% το εννεάµηνο Το ποσοστό αυτό είναι από τα χαµηλότερα για Ευρωπαϊκή τράπεζα και φανερώνει την υψηλή αποτελεσµατικότητα της EFG Eurobank Ergasias. Tα Οργανικά Κέρδη (οργανικά έσοδα µείον το λειτουργικό κόστος και τις προβλέψεις) αυξήθηκαν επίσης εντυπωσιακά κατά 34,1% και ανήλθαν σε 326 εκ. το εννεάµηνο του Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα οργανικά κέρδη παρουσιάζουν συνεχή αύξηση τα επτά τελευταία τρίµηνα και ανήλθαν σε 123 εκ. κατά το Γ τρίµηνο του Ως αποτέλεσµα της αύξησης των Καθαρών Κερδών µετά από Φόρους και ικαιώµατα Μειοψηφίας κατά 43,6% σε 273 εκ., η αποδοτικότητα του µέσου Ενεργητικού ανήλθε σε 1,3% το εννεάµηνο 2004, ενώ η αποδοτικότητα των µέσων Ιδίων Κεφαλαίων βελτιώθηκε σε 18,7%. Η αποδοτικότητα των απαιτουµένων εποπτικών κεφαλαίων που αντιστοιχούν σε δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Tier1 8% ανήλθε σε 22,5%. Η ισχυρή λειτουργική επίδοση της Τράπεζας το εννεάµηνο του 2004 είχε ως αποτέλεσµα την απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για τη διανοµή προµερίσµατος 0,30 ανά µετοχή έναντι του µερίσµατος για τη χρήση 2004, βάσει των καθαρών κερδών της Τράπεζας κατά την περίοδο προσαρµόζοντας τις αποσβέσεις για όλο το 2003 µε βάση τις αλλαγές στους συντελεστές που εφαρµόστηκαν το Τρίµηνο του

6 Χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεων ( εκ.) * Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 % 9Μ 04 Καταναλωτικά άνεια 5,034 3, % Στεγαστικά άνεια 4,014 2, % άνεια προς Νοικοκυριά 9,048 6, % άνεια προς µικρές επιχειρήσεις 2,789 2, % άνεια προς Μεσαίες Επιχειρήσεις 4,728 3, % άνεια προς Μεγάλες Επιχειρήσεις 3,813 3, % Χορηγήσεις προς Επιχειρήσεις 11,330 9, % Σύνολο Χορηγήσεων 20,378 16, % * σε συγκρίσιµη βάση: Προσθέτοντας στο εννεάµηνο 2003 τα υπόλοιπα της Post Bank και στο Εννεάµηνο 2004 δάνεια ύψους 722 εκ. που τιτλοποιήθηκαν Κεφάλαια Υπό ιαχείρηση ( εκ.) Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 % 9Μ 04 Καταθέσεις και µερίδια Α/Κ διαχ. ιαθεσίµων 19,635 17, % Λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια 3,007 2, % Λοιπά Επενδυτικά Προϊόντα 5,223 3, % Συνολικά Κεφάλαια Υπό ιαχείριση 27,865 23, % Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως ( εκ.) Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 % 9Μ 04 Γ Τρ. 04 Β Τρ. 04 % Τριµηνο Καθαρά Έσοδα από Τόκους % % Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες % % Βασικά Οργανικά Έσοδα 1, % % Λοιπά Έσοδα % % Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα 1, % % απάνες Προσωπικού % % Λοιπά Έξοδα ιοικήσεως % % Αποσβέσεις % % Συνολικές Λειτουργικές απάνες % % Προβλέψεις % % Οργανικά Κέρδη % % Έκτακτα Αποτελέσµατα % % Κέρδη προ φόρων % % Φόροι % % ικαιώµατα Μειοψηφίας % % Καθαρά Κέρδη % % Βασικά Οργανικά Έσοδα = Καθαρά Έσοδα από Τόκους + Καθαρά Έσοδα από Προµήθειες Οργανικά Κέρδη = Βασικά Οργανικά Έσοδα - λειτουργικές δαπάνες - προβλέψεις Καθαρά Έσοδα από Αµοιβές και Προµήθειες ( εκ.) Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 % 9Μ 04 ραστηριότητες Χορηγήσεων % Αµοιβαία Κεφάλαια και κεφάλαια υπό διαχείριση % Αγορές Κεφαλαίου % ραστηριότητες ικτύου & Λοιπές Υπηρεσίες % Σύνολο % Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Εννεάµηνο 2004 Εννεάµηνο 2003 είκτης Κόστους προς Έσοδα 48.6% 55.1% Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά (%) 2.9% 3.5% είκτης Κάλυψης µη εξυπηρετουµένων δανείων 90.7% 80.3% Προβλέψεις προς δάνεια (%) 1.1% 1.0% Tier1 Ratio 9.7% 11.6% είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 11.6% 11.6% ROA 1.3% 1.0% ROE 18.7% 13.3% Κέρδη ανά Μετοχή ετησιοποιηµένα ( )

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, Αθήνα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 EFG Eurobank Ergasias A.E. Αρ. Μ.Α.Ε 6068/06/Β/86/07 - Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως τίου (βάσει της Απόφασης 17/336/21.04. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2004 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2004 Καθαρά κέρδη 368εκ. (+35,1%) Αύξηση Χορηγήσεων 29,3% - ιεύρυνση µεριδίου αγοράς κατά 1,3% είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49,1% Απόδοση Ιδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ής εκεµβρίου 2001 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ής εκεµβρίου 2001 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ποσά σε εκατ. ευρώ 2001 2000 2001 2000 Ταµείο και διαθέσιµα στην κεντρική τράπεζα 427.452 497.967 1.254 1.461 Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την κεντρική τράπεζα 0 18.129 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Βάσει των διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 163 ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα 813 769

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (Α.Μ.Α.Ε. 6062/06/B/86/01) 11ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2004 2003 1. Ταµείο και ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

γ. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Μείον : Αποσβέσεις

γ. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός Μείον : Αποσβέσεις ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1 9 9 7 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 6 ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

ASPIS BANK A. T. E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 30 Σεπτεµβρίου Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ASPIS BANK A. T. E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΙΚΗ ΕΤΑΙΙΡΙΙΑ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Σεπτεµβρίου 2006 Βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Οι συνηµµένες ενδιάµεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές)

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ α. Ταµείο 36.501.667 30.898.743 α. Οψεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 11 9 7 5 3 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 614 625-1,8% Απαιτήσεις από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Ο Όµιλος Alpha Bank Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2005 συνεχίσθηκε η κερδοφόρος πορεία του Οµίλου και αξιοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 186εκ. το 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 5,4% έναντι του 2016 σε 837εκ. Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 0,9% σε ετήσια βάση Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Αρ Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Αρ Μ.Α.Ε. Σελίδα 1 από 12 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. Αρ Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 I. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Όθωνος 8, Αθήνα 105 57 www.eurobank.gr, Τηλ.: 210 333 7000 Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07 Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Πωλήσεις: 3.973,9 εκ. ευρώ, έναντι 3.977,2 εκ. ευρώ, της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (µείωση

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2003

Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2003 1 Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2 Οικονοµικό Περιβάλλον Σταθερή οικονοµική ανάπτυξη Περιβάλλον ιστορικά χαµηλών επιτοκίων συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις Μεταβολή των τάσεων της αποταµίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 Πωλήσεις: 2.760,2 εκ. ευρώ έναντι 2.375,3 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2007 (αύξηση 16,2%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ *

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 50% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * «Η επιτάχυνση των µεγεθών του Οµίλου Πειραιώς το 2007 ξεπέρασε κάθε προηγούµενη επίδοσή του, µε αύξηση του ενεργητικού κατά 50%, φτάνοντας τα 46 δισ. Αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα