ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ"

Transcript

1 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 9µ.'4 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Κέρδη έτους '3:11,5 +34,1% 24 81,5 9µ.'3 23 % Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ ,8% Απαιτήσεις από τράπεζες ,2% Χορηγήσεις ,8% Μείον προβλέψεις ,4% Χορηγήσεις (καθαρές) ,% Οµόλογα ,% Μετοχές (χαρτοφυλακίου ΕΛΕΕΧΑ) ,5% Μετοχές ,6% Συµµετοχές ,1% Καθαρά πάγια στοιχεία ,6% Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ,1% Σύνολο Ενεργητικού ,5% Υποχρεώσεις προς τράπεζες ,8% Καταθέσεις πελατών ,9% Repos πελατών ,8% ECP & ΕΜΤΝ (senior) ,9% Λοιπά στοχεία παθητικού ,8% Οµόλογα µειωµένης εξασφάλισης 43 4 Ίδια Κεφάλαια µετόχων ,5% ικαιώµατα µειοψηφίας ,7% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ,1% Κέρδη περιόδου ,2% Σύνολο Παθητικού ,5% Καταστήµατα ,% Προσωπικό ,7% ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 ΑΥΞΗΣΗ 34,1% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου Πειραιώς το εννιάµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 157,3 εκατ ευρώ έναντι 123,7 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,2%, ενώ τα µετά από φόρους κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 128,8 εκατ ευρώ έναντι 97,2 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 23, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 32,5%. Τα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κέρδη, που αναλογούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, διαµορφώθηκαν σε 19,3 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 81,5 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 34,1%. Τα αποτελέσµατα του εννιαµήνου του 24 αποτελούν την καλύτερη επίδοση εννιαµήνου στην ιστορία του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ είναι και υψηλότερα από τα αποτελέσµατα ολόκληρου του προηγούµενου έτους, συνέπεια της συνεχούς βελτίωσης των εσόδων από εργασίες εµπορικής τραπεζικής µε ρυθµούς υψηλότερους από αυτούς των εξόδων. Ειδικότερα, η βελτίωση της κερδοφορίας του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς κατά το εννιάµηνο του 24 οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εσόδων µε σχεδόν διπλάσιο ρυθµό έναντι των δαπανών λειτουργίας (15,4% έναντι 8,8%). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα οργανικά κέρδη του Οµίλου (χωρίς τα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων και τα έκτακτα) κατά το εννιάµηνο του 24 να σηµειώσουν αύξηση κατά 4,7%. 9µ. '4 9µ. '3 % Καθ. έσοδα τόκων 33,8 28,6 17,9% Καθ. έσοδα προµηθειών 95,7 79,5 2,4% Έσοδα από τίτλους 18,5 18,2 1,3% Αποτελέσµατα xρηµ/κών πράξεων 41,1 41,1,% Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 9,5 1, -4,6% Σύνολο εσόδων 495,6 429,4 15,4% απάνες Προσωπικού 135,8 124,4 9,2% Γενικά έξοδα ιοικήσ. & λοιπά 117,2 12, 15,% Αποσβέσεις 34,5 37,9-8,9% Σύνολο εξόδων 287,6 264,3 8,8% Κέρδη προ προβλέψεων 28, 165,1 26,% Προβλέψεις 64,9 51,5 25,9% Εκτακτα αποτελέσµατα 14,2 1,1 4,6% Κέρδη ΠΦ Οµίλου 157,3 123,7 27,2% ικαιώµατα µειοψηφίας 21,7 19,9 9,% Κέρδη ΠΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 135,6 13,7 3,7% Φόροι 28,5 26,5 7,7% Κέρδη ΜΦ Οµίλου 128,8 97,2 32,5% ικαιώµατα µειοψηφίας 19,5 15,7 24,3% Κέρδη ΜΦ αναλογούντα στους µετόχους της Τράπεζας 19,3 81,5 34,1% Τα κύρια χαρακτηριστικά της επίδοσης του εννιαµήνου 24 για τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι : Η αύξηση των καθαρών εντόκων εσόδων κατά 17,9% και των προµηθειών κατά 2,4% Η περαιτέρω βελτίωση του καθαρού περιθωρίου τόκων (NIM) ως προς τα έντοκα στοιχεία ενεργητικού σε 3,14% από 2,76% πέρυσι Η βελτίωση του δείκτη «Κόστος προς Έσοδα» στο 58,% έναντι 61,5% πέρυσι Η αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων κατά 2% Η αύξηση των καταθέσεων από πελάτες κατά 25% Η βελτίωση της αποδοτικότητας κεφαλαίων (ROE) µετά από φόρους στο 14,9% από 13,9% πέρυσι Η βελτίωση της αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) µετά από φόρους στο 1,13% από,88% πέρυσι ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 1

2 Χορηγήσεις Καταθέσεις Εξέλιξη Χορηγήσεων - Καταθέσεων '4 εκ. '3 εκ. '2 Χορηγήσεις Καταθέσεις Στεγαστικά 16,2% Ενέργεια & Μεταφορές 2,6% Ρυθµοί αύξησης µεγεθών ('4 - '3) Χορηγήσεις ανά κλάδο '4 Καταναλωτ ικά 12,8% Λοιποί Κλάδοι 19,1% ηµόσιο 1,1% Βιοµηχανία 15,9% Τουρισµός 4,5% 2% Βιοτεχνία 1,2% Εµπόριο 14,2% Ναυτιλία 4,6% Κατασκευές 8,% Χορηγήσεις ανά πελάτη '4 25% 1% 14% 18% 22% 26% ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Στο τέλος του Σεπτεµβρίου 24 το ενεργητικό του Οµίλου διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος του εννιαµήνου του προηγούµενου έτους, αυξήθηκε δηλαδή κατά 5,5%. Ο ρυθµός αύξησης των χορηγήσεων διαµορφώθηκε στο 2% και το υπόλοιπο των χορηγήσεων στο τέλος του Σεπτεµβρίου 24 ανήλθε σε εκατ ευρώ από 1.86 εκατ το προηγούµενο έτος. Αποτέλεσµα της σηµαντικής αύξησης των χορηγήσεων ήταν η ενίσχυση του ποσοστού συµµετοχής τους στο σύνολο του ενεργητικού σε 75,1% από 66,% πέρυσι, σε βάρος κυρίως του χαρτοφυλακίου οµολόγων, τo οποίo διαµορφώθηκε στα εκατ ευρώ, περιοριζόµενο στο 8,9% του ενεργητικού από 15,6% πέρυσι, αλλά και των µετοχών συµµετοχών που περιορίστηκαν στο 6,% του ενεργητικού από 6,7% πέρυσι. Στο σύνολο του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, τα δάνεια προς ιδιώτες (καταναλωτικά - στεγαστικά) αποτελούν το 29,% σηµειώνοντας ετήσιο ρυθµό αύξησης 2,4%. Ειδικότερα, επιτάχυνση σηµείωσε ο ρυθµός αύξησης των στεγαστικών δανείων που έφθασε το 29,6% (έναντι 23,2% τον Ιούνιο 4 σε ετήσια βάση), µε το υπόλοιπο να διαµορφώνεται σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ πέρυσι, όπως επίσης επιτάχυνση σηµείωσαν και οι εκταµιεύσεις των στεγαστικών δανείων της Τράπεζας µε ρυθµό αύξησης 52% (464 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 35 εκατ ευρώ πέρυσι). Τα καταναλωτικά δάνεια και τα υπόλοιπα πιστωτικών καρτών (χωρίς το καταναλωτικό factoring) σηµείωσαν ρυθµό αύξησης 23,2%, το υπόλοιπο των οποίων στο τέλος Σεπτεµβρίου 24 διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ έναντι πέρυσι, µε τις εκταµιεύσεις της Τράπεζας να αυξάνονται µε ρυθµό 78% (333 εκατ ευρώ έναντι 187 εκατ ευρώ πέρυσι). Αντίθετα, το καταναλωτικό factoring µειώθηκε κατά 44,6% (145 εκατ ευρώ έναντι 261 εκατ ευρώ πέρυσι) ως αποτέλεσµα της πολιτικής διεύρυνσης των πιο αποδοτικών στοιχείων του ενεργητικού του Οµίλου και της προώθησης των καταναλωτικών δανείων. Τα δάνεια δικτύου προς µεσαίες και µικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 36,6% του δανειακού χαρτοφυλακίου και διαµορφώθηκαν σε εκατ ευρώ στο τέλος Σεπτεµβρίου 24 έναντι εκατ ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 4,2%. Ιδιώτες 29,% Μεγάλες Επιχειρ. 34,4% Τα δάνεια προς µεσαίες-µεγάλες επιχειρήσεις και τη ναυτιλία αντιπροσωπεύουν το 34,4% του συνόλου των χορηγήσεων και ανήλθαν σε εκατ ευρώ στο τέλος του Σεπτεµβρίου του 24 έναντι εκατ ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξησης κατά 4,9%. Μικρές & Μεσαίες Επιχειρ. 36,6% Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια διαµορφώνονται στο 2,57% των χορηγήσεων χωρίς το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank, όσο δηλαδή και το Σεπτέµβριο του 23 (2,56%). Με το χαρτοφυλάκιο της πρώην ΕΤΒΑbank ο αντίστοιχος δείκτης διαµορφώνεται στο 4,8% των χορηγήσεων έναντι 4,2% πριν από ένα έτος. Επισηµαίνεται ότι ενόψει της ψήφισης του Νόµου για τα ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 2

3 4,% 3,% 2,% 1,%,% Εξέλιξη αριθµού καταστηµάτων Μη-εξυπηρετούµενα δάνεια / Χορηγήσεις Οµίλου 4,8% 4,2% Σύνολο άντλησης κεφαλαίων ' ,9% ' ιατραπεζική ECP & ΕΜΤΝ Repos Καταθέσεις Εξωτερικό Ελλάδα εκ.23 εκ.22 εκ.21 εκ ,57% '4 πρώην ΕΤΒΑbank Ίδια Κεφάλαια '4 '3 2,56% '3 Όµιλος Πειραιώς χωρίς χαρτ. πρωην ΕΤΒΑbank ικ αιώµατα Μειοψηφίας Μετόχων «πανωτόκια», ο οποίος τελικά δηµοσιεύθηκε µέσα στο καλοκαίρι, υπήρξε υστέρηση στις εισπράξεις ληξιπροθέσµων οφειλών κατά το τρίτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Το ποσοστό κάλυψης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από τις σωρευτικές προβλέψεις είναι από τα υψηλότερα στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαµορφώνεται στο 83%. Οι καταθέσεις από πελάτες διαµορφώθηκαν σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος Σεπτεµβρίου του 23, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 24,9%, µε τις καταθέσεις ταµιευτηρίου να εµφανίζουν ρυθµό αύξησης 18%, τις καταθέσεις όψεως 35% και τις καταθέσεις προθεσµίας 28%. Στις καταθέσεις περιλαµβάνονται και τα οµόλογα ΕΤΒΑ, τα οποία διατίθενται στην πελατεία της Τράπεζας, το ύψος των οποίων στο τέλος Σεπτεµβρίου 24 διαµορφώθηκε σε 452 εκατ ευρώ έναντι 465 εκατ ευρώ πέρυσι. Ο υψηλός ρυθµός αύξησης των καταθέσεων ταµιευτηρίου και όψεως, οι οποίες αποτελούν καταθέσεις χαµηλού κόστους, είναι αποτέλεσµα της «ωρίµανσης» του δικτύου καταστηµάτων. Τα repos από πελάτες διαµορφώθηκαν σε 697 εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για µείωση του χαρτοφυλακίου των οµολόγων. Επιπλέον, µέσω των προγραµµάτων ECP & EMTN (senior & µειωµένης εξασφάλισης) είχαν αντληθεί εκατ ευρώ στο τέλος Σεπτεµβρίου 24, διευρύνοντας τις πηγές άντλησης κεφαλαίων αυξάνοντας παράλληλα και τη µέση διάρκεια τους. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στο τέλος Σεπτεµβρίου 24 διαµορφώθηκε σε εκατ ευρώ έναντι εκατ ευρώ στο τέλος του αντίστοιχου µήνα του προηγούµενου έτους. Τα ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν στους µετόχους της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος Σεπτεµβρίου του 24 διαµορφώθηκαν σε 935 εκατ ευρώ έναντι 959 εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος. Στο πλαίσιο της πολιτικής του Οµίλου για ενίσχυση των εργασιών του core banking, έχει αυξηθεί κατά το τρέχον έτος το ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές εταιρείες του χρηµατοοικονοµικού τοµέα (π.χ. Marathon Bank, Πειραιώς Leasing, Πειραιώς Multifin, Πειραιώς Factoring, Multicollection). Αποτέλεσµα των ενεργειών αυτών ήταν η αύξηση των διαφορών ενοποίησης και η µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (BIS) ενισχύθηκε στο τρίτο τρίµηνο του έτους, µε την έκδοση οµολόγου µειωµένης εξασφάλισης ύψους 4 εκατ ευρώ, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί στο 12,% (εκτίµηση), µε το Tier I στο 8,9%. Σηµειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 24 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία και η έκδοση υβριδικού οµολόγου (Hybrid Tier I) συνολικού ύψους 2 εκατ ευρώ, εκµεταλλευόµενοι τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς για παρόµοιες εκδόσεις, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή βάση του Οµίλου. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το σύνολο των καθαρών εσόδων το εννιάµηνο του 24 διαµορφώθηκε σε 495,6 εκατ ευρώ έναντι 429,4 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 3

4 ,3% 3,1% 2,9% 2,7% 2,5% Σύνολο καθαρών εσόδων 495,6 9µ.'4 9µ.'3 9µ.'2 Καθαρά έντοκα έσοδα 33,8 15,4% 429,4 +17,9% 15,3% 372,5 28,6 9µ. '4 9µ. '3 Net Interest Margin ως προς τα εντόκα στοιχεία του ενεργητικού 3,14% 3,7% 2,98% 2,88% 2,76% 2,69% 9µ.'4 6µ.'4 3µ.'4 12µ.'3 9µ.'3 6µ.'3 ιάρθρωση καθαρών εσόδων προµηθειών 95,7 12,4 6,7 76,6 2,4% 36,1% 79,5 16,6 6,6 56,3 23,6% 29,1% 64,3 13, 7,7 43,6 9µ.'4 9µ.'3 9µ.'2 Επενδυτική Τραπεζική Asset Management Εµπορική Τραπεζική παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,4%, µε το 86,% να προέρχεται από έντοκα έσοδα και προµήθειες εργασιών. Η σηµαντική αυτή βελτίωση των καθαρών εσόδων συνδέεται και µε την αύξηση των εργασιών µέσω του διευρυνόµενου δικτύου καταστηµάτων, καθώς 91 σε σύνολο 287 καταστηµάτων, έχουν δηµιουργηθεί από το 21 και µετά. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 17,9% και διαµορφώθηκαν σε 33,8 εκατ ευρώ έναντι 28,6 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 23. Το καθαρό περιθώριο τόκων (καθαρά έντοκα έσοδα προς µέσο όρο των εντόκων στοιχείων του ενεργητικού) διευρύνθηκε περαιτέρω και διαµορφώθηκε στο 3,14% έναντι 2,76% πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα προµηθειών διαµορφώθηκαν σε 95,7 εκατ ευρώ έναντι 79,5 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 23, αυξηµένα κατά 2,4%. Το 8% των προµηθειών προήλθε από εργασίες της εµπορικής τραπεζικής, οι οποίες ανήλθαν σε 76,6 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 56,3 εκατ ευρώ πέρυσι, σηµειώνοντας αύξηση κατά 36,1%. Οι καθαρές προµήθειες επενδυτικής τραπεζικής διαµορφώθηκαν σε 12,4 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 16,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, µειώθηκαν δηλαδή κατά 25,3%. Τα καθαρά έσοδα από εργασίες asset management διαµορφώθηκαν σε 6,7 εκατ ευρώ, στο ίδιο επίπεδο µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους (6,6 εκατ ευρώ). Τα κέρδη χρηµατοοικονοµικών πράξεων ανήλθαν το εννιάµηνο του 24 σε 41,1 εκατ ευρώ, όσο δηλαδή και την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. Το µεγαλύτερο µέρος των κερδών προήλθε από πράξεις επί του χαρτοφυλακίου µετοχών της ΕΛΕΕΧΑ (εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου του Οµίλου), ενώ πέρυσι το µεγαλύτερο µέρος είχε προέλθει από πράξεις επί οµολόγων. 45, 35, 25, 15, 5, -5, Αποτελέσµατα χρηµ/κών πράξεων 41,1 41,1 15,2 22,9 6,9-3,8 9µ.'4 25,9 8,1 1,3 7,9 14,8 9µ.'3 33, Συνολικό κόστος λειτουργίας 287,6 9µ.'4 8,8% Μετοχές µετόχων µειοψ. ΕΛΕΕΧΑ Μετοχές Συνάλλαγµα Οµόλογα 264,3 9µ.'3 Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως, τα οποία περιλαµβάνουν παρεπόµενες τραπεζικές εργασίες, διαµορφώθηκαν σε 9,5 εκατ ευρώ έναντι 1, εκατ ευρώ το προηγούµενο έτος. Ο ρυθµός µεταβολής του κόστους λειτουργίας σηµείωσε επιβράδυνση και διαµορφώθηκε στο 8,8% το εννιάµηνο του 24 σε ετήσια βάση έναντι 1,3% που σηµείωσε το α εξάµηνο του 24 αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, το συνολικό κόστος (δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα διοίκησης, λοιπά έξοδα και αποσβέσεις) διαµορφώθηκε σε 287,6 εκατ ευρώ έναντι 264,3 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 23, γεγονός που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επέκταση του δικτύου καταστηµάτων κατά 1,% (287 µονάδες από 261 πέρυσι) κυρίως στο νοµό Αττικής και στις χώρες της Βαλκανικής. Σηµειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι η µόνη µεταξύ των µεγαλυτέρων τραπεζών που διευρύνει σηµαντικά το δίκτυο καταστηµάτων της, µε ιδιαίτερη έµφαση στο Νοµό Αττικής, όπου το υπάρχον δίκτυο είναι σε αναντιστοιχία µε το µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας της περιοχής. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 4

5 απάνες Προσωπικού 135,8 5,2 9,2% 124,4 13,6 5,% 124,4 9µ.'4 9µ.'3 Οι δαπάνες προσωπικού, χωρίς τις προσλήψεις λόγω επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων, αυξήθηκαν κατά 5,% σε σχέση µε το εννιάµηνο του 23 (13,6 εκατ ευρώ έναντι 124,4 εκατ ευρώ πέρυσι), όσο περίπου ορίζει η συλλογική σύµβαση εργασίας για το 24. Με την προσθήκη των 327 νέων υπαλλήλων λόγω επέκτασης του δικτύου καταστηµάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Βαλκανική, εξαγορά της Interbank στην Νέα Υόρκη), η αύξηση των δαπανών προσωπικού διαµορφώνεται στο 9,2%. Επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των υπαλλήλων αυξήθηκε µε σηµαντικά µικρότερο ρυθµό σε σύγκριση µε το ρυθµό αύξησης του δικτύου καταστηµάτων, δηλαδή 6,7% (5.182 άτοµα τον Σεπτέµβριο του 24 από άτοµα πέρυσι) έναντι 1% αντίστοιχα, καθώς η στελέχωσή του στο εσωτερικό γίνεται κατά κύριο λόγο από υφιστάµενο προσωπικό Γενικά έξοδα διοίκησης & λοιπά έξοδα 15,% 117,2 12, 9µ.'4 9µ.'3 Αποσβέσεις -8,9% 34,5 37,9 9µ. '4 9µ. '3 Τα γενικά έξοδα διοίκησης και τα λοιπά έξοδα το εννιάµηνο του 24 διαµορφώθηκαν σε 117,2 εκατ ευρώ, έναντι 12, εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 23, σηµειώνοντας αύξηση 15,% µε επιβραδυνόµενο ρυθµό έναντι του ρυθµού του α εξαµήνου 4 (16,3%). Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στα έξοδα που σχετίζονται µε την αύξηση του αριθµού των καταστηµάτων και την αύξηση του όγκου των εργασιών. Σηµειώνεται ότι ο µέσος όρος των γενικών και λοιπών εξόδων των τριµήνων του 24 σε σύγκριση µε το µέσο όρο των τριµήνων του 23 είναι αυξηµένος µόλις κατά 2,8%. Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε 34,5 εκατ ευρώ έναντι 37,9 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας µείωση κατά 8,9%, λόγω της ωρίµανσης (ολοκλήρωσης των αποσβέσεων) µεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων που είχαν πραγµατοποιηθεί την περίοδο (συγχώνευση Τραπεζών Πειραιώς, Μακεδονίας-Θράκης και Χίου). 7% 65% 6% 55% είκτης Αποτελεσµατικότητας Κόστος / Εσοδα 69,3% 58,% 61,5% 9µ.'4 9µ.'3 9µ.'2 Ο δείκτης αποτελεσµατικότητας «κόστος προς έσοδα» βελτιώθηκε κατά 3,5 ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώθηκε σε 58,% έναντι 61,5% το εννιάµηνο του 23. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαµορφώθηκαν σε 28, εκατ ευρώ έναντι 165,1 εκατ ευρώ πέρυσι, αυξηµένα κατά 26,%. Ο δείκτης «κέρδη προ προβλέψεων προς µέσο ενεργητικό» σηµείωσε σηµαντική βελτίωση και διαµορφώθηκε σε 1,83% έναντι 1,49% πέρυσι. 2,% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,% Κέρδη προ προβλέψεων / µ.ο. Ενεργ. 1,83% 1,49% 1,5% 9µ.'4 9µ.'3 9µ.'2 Το έξοδο των προβλέψεων για ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ζηµίες ανήλθε σε 64,9 εκατ ευρώ το εννιάµηνο του 24 έναντι 51,5 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους, σηµειώνοντας αύξηση κατά 25,9%, διαµορφώνοντας το δείκτη «προβλέψεις / µη εξυπηρετούµενα δάνεια στο 82,9%. Τα έκτακτα έσοδα-έξοδα και αποτελέσµατα διαµορφώθηκαν σε 14,2 εκατ ευρώ έναντι 1,1 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 5

6 είκτες Οµίλου είκτες Κερδοφορίας Αναβάθµιση Αναβάθµιση Αναβάθµιση των από από προοπτικών FITCH Moody's από S&P's σε ΒΒΒ+ σε Βaa1 σε "Θετικές" εκ.'3 Ιούν.'4 '4 Μέτοχοι Τράπεζας Πειραιώς ( '4) Έλληνες θεσµικοί 11,9% ηµόσιο Λοιπές 2,7% εταιρείες 6,3% 24 Ιδιώτες 51,8% 23 Αποδοτ. Ενεργητικού (ROavA)* 1,13%,88% Αποδοτ. Ιδ.Κεφαλαίων (ROavE)** 14,9% 13,9% είκτες Ρευστότητας Χορηγ. (καθ.) / Ενεργ. 75,1% 66,% Χορηγ. (καθ.) / Καταθ,repos&οµόλ 12,7% 94,3% Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. 4,8% 4,2% Μη εξυπηρετ.δάνεια / Χορηγ. (χωρίς το χαρτ.της πρώην ΕΤΒΑ) 2,57% 2,56% Σωρ.Προβλέψ./Μη εξυπηρ.δάνεια 82,9% 88,9% είκτες Αποτελεσµατικότητας Καθ. έντ. έσοδα/µ.ο. Εντόκων στοιχείων Ενεργ.(NIM) 3,14% 2,76% Κόστος / Έσοδα 58,% 61,5% Καθ. προµήθειες / µ.ο. Ενεργ.,84%,72% είκτες Παραγωγικότητας Χορηγήσεις/κατάστηµα (εκατ ευρώ 42,1 38,6 (*) Κέρδη µετά από φόρους (**) Κέρδη µετά από φόρους και µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας Σηµειώνεται ότι, εάν τα ποσά αυτά εµφανίζονταν στα λειτουργικά έσοδαέξοδα, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS), ο δείκτης «κόστος / έσοδα» θα εµφάνιζε σηµαντική περαιτέρω βελτίωση και θα διαµορφωνόταν στο 56,4%. Η σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση και των δεικτών ROE (απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων) και ROA (απόδοση Ενεργητικού). Συγκεκριµένα, ο δείκτης ROE διαµορφώθηκε σε 18,5% προ φόρων από 17,6% την αντίστοιχη περίοδο του 23 και σε 14,9% µετά από φόρους από 13,9% πέρυσι. Ο δείκτης ROA ενισχύθηκε και διαµορφώθηκε σε 1,39% προ φόρων από 1,12% την αντίστοιχη περίοδο του 23 και σε 1,13% µετά από φόρους από,88% πέρυσι. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Στα µέσα Οκτωβρίου 24, ο Όµιλος Πειραιώς προχώρησε στην έκδοση υβριδικού οµολόγου (Hybrid Tier I) συνολικού ύψους 2 εκατ ευρώ. Στις αρχές Σεπτεµβρίου 24, ο οίκος Standard & Poor s αναβάθµισε τις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς σε θετικές (positive outlook), ενώ διατήρησε σε BBB την µακροπρόθεσµη πιστοληπτική διαβάθµιση της. Σύµφωνα µε τη S&P s, η αναβάθµιση των προοπτικών αντανακλά τη συνεχή βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών και της κερδοφορίας της Τράπεζας Πειραιώς. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Το τελευταίο δωδεκάµηνο, η τιµή της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς κυµάνθηκε µεταξύ 1,82 ευρώ (µέγιστο) και 7,7 ευρώ (ελάχιστο), ενώ την ευτέρα 1 Νοεµβρίου 24 η τιµή έκλεισε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στα 1,78 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση της ανήλθε σε 2,13 δις ευρώ, κατατασσόµενη στην 1η θέση στο Χ.Α. και στη 4η µεταξύ των εταιρειών του ιδιωτικού τοµέα. Η εµπορευσιµότητα της µετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο Χρηµατιστήριο Αθηνών παραµένει ιδιαίτερα υψηλή, µε ποσοστό 48,6% (Οκτ. 3-4) έναντι 3,9% του τραπεζικού κλάδου αντίστοιχα. Ξένοι θεσµικοί 22,7% Ίδιες Μετοχές,4% ING 4,2% Στο τέλος Σεπτεµβρίου 24, οι µέτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς έφθαναν τους 229 χιλιάδες και περιελάµβαναν πολλούς ιδιώτες επενδυτές, αλλά και εκπροσώπους του επιχειρηµατικού κόσµου, θεσµικούς επενδυτές, ασφαλιστικούς οργανισµούς. Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 24 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 6

7 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ '4 Ετήσια ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ µεταβολή Οργανικά κέρδη Οµίλου 12, 4,7% Κέρδη µετά από φόρους Οµίλου 128,8 32,5% Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 19,3 34,1% Καθαρά έσοδα προµηθειών 95,7 2,4% Καθαρά έντοκα έσοδα 33,8 17,9% Καταθέσεις από πελάτες ,9% Στεγαστικά δάνεια ,6% Καταναλωτικά δάνεια - Πιστωτικές κάρτες ,2% άνεια προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις ,2% Λοιπά δάνεια (µεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλία, καταναλωτικό factoring) ,6% Αριθµός καταστηµάτων 287 1,% Αριθµός προσωπικού ,7% ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 24 7

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2004 ΑΥΞΗΣΗ 36,7% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 35 3 25 +36,7% 2 35, 15 25,6 1 5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 24 23 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 337 462 Απαιτήσεις από τράπεζες 4 196 Χορηγήσεις 11.284

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,28 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +13,3% 0,24 ΑΥΞΗΣΗ 13,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1ο εξάµ.'03 1ο εξάµ.'02 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 2003 2002 Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 145 12 95 Κέρδη µετά από φόρους αναλογούντα στους µετόχους 142,5 4,4% 11,5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 24 ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΥΞΗΣΗ 53,3% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2003 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11 9 7 5 Κέρδη µετά από φόρους 11,5 Μεγέθη Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς +53,3 66,2 23 22 Ταµείο & ιαθέσιµα στην ΤτΕ 786 593 Απαιτήσεις από τράπεζες 22 253 Χορηγήσεις 1.681 9.83 Μείον προβλέψεις -43-325 Χορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ)

Κέρδη µετά από φόρους (εκατ ευρώ) 0,40 Κέρδη ανά µετοχή, µετά από φόρους +11,0% 0,36 ΑΥΞΗΣΗ 11,0% ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΤΟ 2002 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου το 2002 διαµορφώθηκαν σε 115,1 εκατ ευρώ, έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ *

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ % ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2007 50% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ ΩΝ * «Η επιτάχυνση των µεγεθών του Οµίλου Πειραιώς το 2007 ξεπέρασε κάθε προηγούµενη επίδοσή του, µε αύξηση του ενεργητικού κατά 50%, φτάνοντας τα 46 δισ. Αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Αθήνα, 19 Μαΐου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Με βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π) Καθαρά κέρδη 108,5εκ. (+35,2%) Συνολικά Έσοδα 428εκ. (+24,5%) Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2006 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 27% σε 489 εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 25,8% Ισχυρή ανάπτυξη εργασιών εκτός Ελλάδας (χορηγήσεις +91,4%) Ενίσχυση ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 1 Αυγούστου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006 Ισχυρή Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 41,6% σε 318εκ. Επέκταση Χορηγήσεων κατά 24,5% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 22,9% υναµική Αύξηση Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005

ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 ALPHA BANK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2005 Στρατηγικές Προτεραιότητες Κερδοφορία και Αποτελεσµατικότητα Έµφαση στην χρηµατοδότηση Έξοδα / Έσοδα 2003 ιδιωτών και µικρών επιχειρήσεων Σύνολο Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2004 Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2004 Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Νέο περιβάλλον οικονοµικής πολιτικής Ιδιωτικοποιήσεις Άµεσες ξένες επενδύσεις Φορολογία εταιρικών κερδών Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ Σύµφωνα µε το Άρθρο 292, Παράγραφος 4 του Κανονισµού ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΕΓΕΘΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Το 2005, όπως η ιοίκηση της Τράπεζας είχε ανακοινώσει και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2003

Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2003 1 Αποτελέσµατα A Eξαµήνου Αθήνα 8 Αυγούστου 2 Οικονοµικό Περιβάλλον Σταθερή οικονοµική ανάπτυξη Περιβάλλον ιστορικά χαµηλών επιτοκίων συντηρεί τις πληθωριστικές πιέσεις Μεταβολή των τάσεων της αποταµίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010

Κύρια Σηµεία Επίδοσης Οµίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Βελτίωση Οργανικής Κερδοφορίας Αθήνα - 26 Αυγούστου 2010 ηλώσεις ιοίκησης To 2 ο 3µηνο 2010 εξελίχθηκε σε µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους για την ελληνική οικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου

Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής του Οµίλου Τετάρτη 12 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ισολογισµός & Αποτελέσµατα Χρήσης Α Τριµήνου 2004 Λειτουργικά έσοδα Ευρώ 218,5 εκατ. (+8,8%) Καθαρά κέρδη προ φόρων Ευρώ 16,4 εκατ. (-52,4%) Το πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου

128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2009 128 εκατ Καθαρά Κέρδη Ομίλου και Αυξημένες Προβλέψεις Αθήνα - 26 Αυγούστου 2009 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθούν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK. Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ATTICA BANK Κέρδη 12,61 εκατ. ευρώ μετά από φόρους Σύνολο ενεργητικού 4,52 δις. ευρώ Ο Όμιλος Attica Bank παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25%

ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% ΕΤΗΣΙΑ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009 Καθαρά Κέρδη 235 * εκατ, μειωμένα κατά 25% Αθήνα - 24 Φεβρουαρίου 2010 Δήλωση Μιχάλη Σάλλα, Προέδρου Δ.Σ. Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου Πειραιώς για το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Καθαρά κέρδη 273 εκατ. (+39%) Μέρισµα ανά µετοχή 0,60 (απόδοση 3,9% 1 ) Ενίσχυση της Θέσης της Τράπεζας στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Συστηµατική Υλοποίηση του Λειτουργικού Μετασχηµατισµού Ανάληψη προβλέψεων αποµείωσης οµολόγων ύψους 843,9 εκ. 29 Νοεµβρίου Προβλέψεις αποµείωσης των κρατικών οµολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2003 Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 23 Αθήνα 7 Νοεμβρίου 23 1 Οικονομικό Περιβάλλον Συνεχιζόμενη με υψηλούς ρυθμούς οικονομική ανάπτυξη Ανάκαμψη κεφαλαιαγορών ενισχύει περαιτέρω την κερδοφορία του χρηματοοικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003

ALPHA BANK. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003. Αθήνα 7 Μαίου 2003 ALPHA BANK Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2003 Αθήνα 7 Μαίου 2003 1 Στεγαστικά Δάνεια εκατ Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Υπόλοιπα Υπόλοιπα Στεγαστικά Στεγαστικά Δάνεια Δάνεια Μερίδιο Μερίδιο Αγοράς Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%)

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4%) Αποτελέσµατα Εννεαµήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 473,4 εκατ. (+31,4) «Τα αποτελέσµατά µας είναι για άλλη µία φορά πολύ καλά. Προτεραιότητα της Alpha Bank, που διαθέτει το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στα επιχειρηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 05/11/2008 ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2008 Η αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας και του Ομίλου της συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο του 2008 παρά τη διεθνή κρίση, η οποία έχει ως συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 95εκ. 1 το Α εξάμηνο 2010, μειωμένα κατά 44% έναντι του 2009. Κέρδη Β τριμήνου 34εκ. Βελτιωμένα κέρδη από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 12εκ. το

Διαβάστε περισσότερα

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :! " # ε % " & # ( ) " ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., )

# + ε ) ε V S T N U U N Y Z [ [ \ ] ^ ] ι ` a b W \ ` c d e X ` f S K 4 ι D υ A J J :!  # ε %  & # ( )  ) * ( ε +, # ( -. / ) 0,., ) To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε και κατά το Α! Τρίµηνο του 2007 την επιτυχή πορεία αύξησης, τόσο των βασικών µεγεθών του ισολογισµού του, όσο και της περαιτέρω διεύρυνσης του µεριδίου της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσµατα Οµίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονοµικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Καθαρά κέρδη µετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2005 υναµική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 47,4% σε 501εκ. έναντι στόχου 450εκ. ιανοµή Μερίσµατος 0,90 ανά µετοχή και δωρεάν µετοχών 2 νέες στις 10 παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 27 Αυγούστου 2009 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-09 Ιουν-08 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 125.348 149.660 (16%) Σύνολο εξόδων 86.626 78.363 11% Κέρδος από συνήθεις

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 61εκ., μειωμένα κατά 24% έναντι του περυσινού Α τριμήνου και 16εκ. μετά την έκτακτη φορολογική εισφορά Καθαρά έσοδα προ προβλέψεων 411εκ., αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ.

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ. Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ. 1 με αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων δευτέρου τριμήνου Ευρώ 296,2 εκατ. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής (stress tests) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2006 To Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος συνέχισε µε γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και κατά το 2006, τη µετατροπή του σε Τράπεζα, µε προσανατολισµό στη Λιανική Τραπεζική. Η χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Ιουνίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α! ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων 122,94 εκ. ευρώ για το Α! εξάμηνο του 2009 (κέρδη Β!

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών - Aύξηση Προβλέψεων - Κεφαλαιακή Θωράκιση Αθήνα - 24 Μαρτίου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η βελτίωση των όρων και των μηχανισμών δανεισμού της Ελλάδας από την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα