op. x l. QUAM, JOHANNES FR. LINDROTH TPLANDUS. M a g. J O H A N N E T R A N E R, P. III. SEXTA ILIADIS H OM ERICA RHAPSODIA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "op. x l. QUAM, JOHANNES FR. LINDROTH TPLANDUS. M a g. J O H A N N E T R A N E R, P. III. SEXTA ILIADIS H OM ERICA RHAPSODIA,"

Transcript

1 y/ SEXTA ILIADIS H OM ERICA RHAPSODIA, G R jece e t s t e t h i c e. QUAM, VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALIENS. PR1 SIDE M a g. J O H A N N E T R A N E R, LUTER. HUMAN. ADJ. ET FROFESS. REG. PRO G R A D U Γ IIIL OS OPII ICO P. P. JOHANNES FR. LINDROTH TPLANDUS. P. III. op. x l. IN AUDITORIO GUST. DIE XII JUN. AIDCCCXVIII. H. A. M. S. UPSALIÄ, E X C U D E B A N T ZkIFEL E T PALMBLAD. REGIjE ACADEMIAE TTFCGRAPHI.

2

3 Ar det en fia d, i en vinkel ut of hornmrnv.de A rg o s, E /y ra : Slfiffos der > Z>. π?ϊ männer den f u g a f e, bodde, Stfyfos, Aiolos* f e n, foih fsdde den väldige Glatikos: 155 Glatikos födde der pä den herrlige Beller of'ont es, Hrilken Gudarna fä g r h tg, fä v d l fom ä lfelig metnskraft Skänkte: dock honom ett ondt tilldmnade Proitos i finnet: Och d r e f honom nr dngdtn ; fo r ty enväldigt- han f y r de D e A rg e ie r, dem Z evs inunder hans fpira betvungit. 160 Branti fr* Proitos g cm ftl, den ädla A nteia, att lonligt Blandas med honom i älfkog; likväl hon bevekte ej honom D en rättänkande mannen, den frid fa m e Bellerofontes. Meit, belackande. y fä till konungen Proitos hon fa d e : Proitos y 0 inätte du do, eller dräpe du Bellerofontes, *6j Som mot min vilja med mig äflundat a tt blandas i älfkog, e<τ η TtoKis Έφυξϊ] t l,aξγεος 'ιπποβοτοιο, ivsccäe Σίσυφος εσκεν, ο κεξ&στος yst/er ccvägow, Σίσυφος Α!ολ$ης * o 'S' χ ξ χ Γλαύκον τ Ικε$ υιον* 155 ονοτάξ Γλαυκοί ετικτεν ά μ υμ ο \χ Β^λλ^οφο'νΤ^ν τω 3ε &εο) κά λλος τε καί ηνοβην εξχτεινην ωποοσχν * α υ τά ζ οι Π ξοϊτος κακ εμησχτο 9 υμω * ος ξ εκ οημου ελχσσεν, ετιει πολύ φε^τεξος ήεν Ά ςγεΐω ν' Ζευς γοίξ οι ύπο σκή,πτςω ύ χ μ χ σ σ ε. ΐ 6ο τ α 3ε yovyj Πξοίτου επεμνριχτο, 3 ΐ Α ντειχ, κξυ7ϊτο6$ιΐή φιλότν\τι μ ty η μεν χ ι αλλα' τον ουτι 7ίεΤ$/ ccyocsoc φ ξη εο ντχ 3χίφςονχ Βελλεξοφοντίΐν, tj 3ε ψευσχμενη Πξο7τον β χσ ιλιίχ ττξοσηυ3α, τε& νχΐης, ω Ώςο7τ \ 3 κχκτανε Β ελλεξοφόντψ, ι6$ ος μ ε$ελε φ ιλ τ ι\η μιγημενχι ουκ ε&ελονσΐ}.

4 S a g d t: och fangen af vrede betogs, nar detta han a f hårt» V a l undvek han ett m ord, ty han Jliydde fo r detta i fin n et; Sände dock honom till L ykia, g a f fo r fä t liga runor, T y på en hopfälld t a f a han J k re f dodsvinkarna m änga, 170 For fvä ifa d re n dem bod upp v ifa, at hjelten fordetfua. Han till Lykia gick, med Gudarnas lyckliga ledn in g;. M e n, när Lykias land och främ m ande X antos han uppnatt, Karligen Lykias droii välkomnade honom, och nio D a r gäjlfägnade f tä tlig t» och offrade oxarna nio. 175 M e n, wr/r p å tionde fyntes den r o f enfärgade E o s, IM tillf p o r de kan honom, of/i Å ai, att m norna vifa, Hvilka ifrän kung P ro ito s, //7/ Åoraow /w/j få r de. M e n, Jäfnart han fin mägs forderfliga runa em ottog, Honom befallde h m f o r f x vidundret,, dop fe m m a Kimaira ως φάτο rov ds άνακτα yfilxos λ ά β ε ν, c7ov ακούσε* KTeivcct μεν f άλεεινε, σεβχσσατο yu q Toys Β υμά, πεμπε os μ iv Λυκιψάε, J1 g )»? σήματα λνγξά γ ξ ά φ ά τ εν πίνακι τττνκτω ΒυμοφΒόξα π ο λλά i y o f ήνάγει ώ πεν&εξω, άπόλοιτο. αυτά ξ ο βγ\ Αυκίηνό'ε Βεων ύπ αμυμονι πομπή * α λλ ers ärj Λυζ'νμ Τ[ ε, ΞχνΒον τε ξεοντα, πξοφξονεως μιν τΐεν άνα ξ Αυνάης ευξεΐη,'* εννημχξ ξεΐνισσε, καί m e a /3cus Πςενσεν. «75 α λ λ ers 3ή äsxårrj έφάνη ά$ο$ακτνλοε H å r, καί rev f μ/ν εξεεινε, k u ) ήτεε σήμα iä sc B a i, ο r l i $ ά ci yu μ βξc7o π α ξ ά Π ξοίτοιο φεξοιτο. α υ τ ά ξ επειδή σν,μα κακόν π α ξεά έζα το ^/αμβξου 9 πςω τον μεν (χα Χ ίμ α γ α ν ά μ α ιμ α κ ετη ν εκεαευσε

5 ig o G ifu a fin dod. Gudartad hon va r, ej af m ennifkourfprung, Framman ett h jo n, i midten en g e t, och bakefter en drake, Blafiande rysliga hot a f brinnande lågor ur gapet. Dock den g a f han fin d o d, i fårtrofcin på Gudarnas teken, A ter der på han emot de beårade ScKymer firid d e: 185 Denna lian nämnde den hårdafe kamp, med m ann er han kampat. Sifi han de mannamotande m o r, Am azonerna dråpte. Ockfiå bedrägligt ett fivek, når tillbaka han lande, man upp fp a n n : Lonijkt man de tappra f e m ån, utvaldλ ur Lykias om få n g, L a g g t i fo r /å t: dock.ingen a f dem hemlånde tillbaka; 190 T y dem dödade alla den herrlige Bcllercfontes. M e n, få fn a rt han bemärkt i hjelten en Gudarnas ä ttlin g, Qvarholl honom han d e r, och fkånkte åt honom fin dotter, Skänkte ock honom en hå lft a f hela fin konungaåra: 18 c» πεφνέμεν. rj å' aq sr\v &*7cv yeves, ovå' avsqåiταν, 7Γξόσ$ε λέων t οπι$εν ås åqxymv, μέσση ås χ ίμ α ΐξ α, åsivov άποπνείουτα πυζος μένος αι ομέ\οιο. καί τ ψ μεν γ.ατεπεφνε, Βεων τεςάεσσι π& ησας. άευτεξον αυ, Σολυμοισι μ α χ έσ σ α το Υ.υάαλιμοισι* 185 κ κ ξ τΐντ rjv åtj την ye μ ά χην φ ά το åo μενού t avåquv. το rqhov ao, κατεττεφνεν Αμαζόνας άντιανείςας. τ α ο olq άνεξχομένω πυκινόν άόλον άλλον νφαινε * xqivar εκ ΑοκΙηδ εοξε'ιης φ ω τα ς άξ Ιστούς, είτε λόχον τοί f ουτι π ά λ ιν οιχόνάε νέοντο' 190 ττά ντχς y å q χατέπεφ νεν άμυμων Bελλsqcφόvτ^ς, α λ λ οτε άη ylyvacxs $εοΰ ycvov ηνν εάν τ α > αυτου μιν χατέξυχε, ålåoo å ογε S vyureq a ifv! åvne ås 0/ τιμΐ,ί' β χ Ί ίλ ή ίό ε ϊ ημισυ 7ΐοίσϊ\,

6 A fven de L yker ett gods ut delte, förm er an de a n d ra, * 95.Att han det fk u lk beto, behagligt a f plöjder och plantland. Hon tve barn fram födde at flridfame Bellerofontes t Förfl lfandros, Hippölokos* Son, fa m t Laodameia, Landanieia befof rddvife Kronion: och denna Gudalike Sarpedon, den kopparhjelmade, födde. 500 M en, nar Bellerofontes blef Gudarna alle fö rh a tlig, öfver A l/tons fa lt han kringomvankade in fa m, Frötande bittert fin f j a t, och Jkyendt fjaten a f metnifkor. Sonen Jfandros titaf, blodtörfig i harnaden, A res D rä p tes, enar han emot de hedrade Sölymer firidde. 305 D ottren fö r Artem is fö ll, guldtömmade, vreda Gudinnan. M ig Hippölokos fö dt: och a f denne ja g fd g er mig flam m a* Denne mig Jande till Jticn bort, och mycket fö n u a n te, not) μεν ct Avviot τέμενος- τάμον ένοχον ά λ λ ω ν, 195 καλόν φνταλιτ,ε να) άςούξης, οφςα νέμοηο. ή έτεκε Τξΐα τέκνα ύοί'ΐφξονι Βελλεξοφοντη, "ίσανύξον τε, να) Ίπ πολο χο ν, κα) Λαούάμειαν. Λ αο0αμει% μεν π α ξελέζα το μγ\τιετα Ζεύε' η ύ' ετεκ άντίβεον Σαςπη^όνα χχλκοκο ξυστήν. 200 α λ λ ' ατε 0η κάκεΐιοε ά π η χ $ ε το π ά σ ι S eth iv, ητοι ο κ α π π tölov το Αληιον οϊος ά λ ά το, ον Βυμον κχτέΰω ν, π ά το ν αν&ξάπων άλεείνων' ίσαν^ξον öl οι υιον "Λ ξη ε, άτοε πολέμοιο, μχξνάμενον Σολνμοισι κατέκτανε κυύαλίμοισι * 205 την dg χόλωσα μένη χξυσηνιοε Αξτεμις έκτα. 'I υπόλογος 0ε μ έτικτε, κα) εκ τού φημ) γε\εσ&αι* πέμπε ύε μ εε ΤξοΙην, κ α ί μοι μάλα π ίλλ' έπέτελλεν,

7 J f t t fl a ds vara den befle, och fy n a s ttppfifver de andre: Och ef f ådernas ått vanåra: ty desfe de be f e V a rit i E f yr as f a d, och L yki alandet, det vida. Se, fr å n fådan en ftåmnia oih bind jag berömmer m ig vara. Sålunda fa g d t: blef glad Diomedes, den flarke i hårjkri: N ederjlotte uti mångnårande jorden fin gin/ven, Talte med homtngsljufiga ord till kåniparnas herde: 2 i 5 Sannerlig år du ifrån forntiden min fåderne g å fiv å n : Oinevs hjelten engång den herrlige Bellerofontes H ar i f t t hem g å ffå g n a t, och hvfnt i dagarna tjugo. Desfe jå m v å l ertedde hvarann gåfjkånkerna Jkona: Oinevs g a f en gördel, fom Jkont omblåukte a f p u rp u r, Bellerofontes en kalk, helgyllene dnbbelcmhvålfiig: D en n a, når bort j.ng r e f e, uti min boning ja g qvarlåt. uiev α ςιστευειν, και υηεΐςοχον εμμεναι ά λλω ν, μγΐϊε γένος π α τεςω ν α ιτχυνεμ εν, cl μ ty α ς ιστοί 2 10 εν τ 'Ε φ όςν εγενο'το καί εν ΑυκΙη εύςει%' τα υ τη ς τοι γει ε%ς τ ε κα\ αίματος εύχομαι είναι. D s φ ο ίτο * γ?ι&*ίσε άε βοήν ccyocsos Αιομηάης* ε γ χ ο ς μεν κ α τέπ η ξεν επ \ χ ον) πουλυβοτειςγ], α υ τ α ς ο μειλιχίοισι πςοση,ύάα π ο ιμ ε\α λα ω ν* 315 Η ξοί νυ μοι ξετνος σ ια τςχϊίς εσσι π α λ α ιό ς ' Οινευς γ ά ς π ο τ έ $7ος ά μ υμ ο \α Βελλεςοφόντην ζειιισ ενι μ εγά ςοισιν, εείκοσιν η μ α τ εςν ας cί άε και ά λ λ η λ ο ισ ι σιοςον ξεινηία κ α λ ο ί Ο ινευς μεν ζύύστκςα cf/jcu φοινίκι φαεινόν, 2 20 Βελλεξίφ ο ντης άε χςυσεον $ε7ΐα ς ά μ φ ικ υ π ε λ λ ο ν * και μιν iyou κα τελεπιον Ιων εν άά μα σ εμ cici.

8 T 'yievt minnes ja g e j; ig, d t ån ja g Var liten, han hemma Lemnade m ig, när i Tebé focgingos Akaiernas härfolk. D ig ja g derfor är nu i midten a f A rgos en gäfivän t 235 M ig i Lykia d u, när till Lykias ängder ja g kommer. M d vi med lanfarna dd undvika hvarandra i h vim let: M ig mdngtalige T r o n j u ä ro, och fräjdade hjelpm än, A t t ombringa, om Gud förunnar, och fotterna hinna: D ig talrike A k a ie r, att dåda, om detta du m ägtar M en ombyta vi mä fältvapen, att äfven de andre Käinne, d it fäderne gäfier vi än ofs vara bersmme. Sdlunda taladt: ifrän vagnspannen de tvä nedfprungo. F attade omfe i händren fwarann, och befeglade trohet. D e r vis fl Kroniern Z tv s befinningen Glaukos ifrä n to g y 235 Hvilken till Tydevs fo n bortbytte f m r u fn in g t en gyllne τ '! ' ^ '. 1 v Cl '»' Ιυ ό ϊα d co μεμ νγ,μ χι επει μ ετι τυ τσ ο ν εο ντχ χ χ λ λ ι φ ', οτ ά π ω λετο λ χ ο ς 'Αχοαων. τω νυν σοι μεν εγω ξεινοσ φ ιλο ε Aaysi' μέσσω 225 s ip h συ' ^ & Αυκ/jj,οτε χεν των ΰημον 'ιχωμχι. S' οίλλγλων χ λ εω μ & χ καί St ομίλου * πολλοί μεν yctq εμο) χλειτοί τ ε7τϊχουξοι, χτείνειν, ον χε &εόε ys 7icqr\ καί 71077) χιχείω" ττολλοί d αυ σοι Ά χ χ ιο ), ενχιςεμεν, Ίν χε Svvvixr 230 τ ε υ χ ε χ S' οίλληλοιε επ χ μ ε ίφ ο μ ε ν οφςχ καί ctse γνω σιν, οτι ζεΐνοι 71 ατςωϊοι ευχομε& εϊνχι. Λ 1ς χ ξ χ φω νησκντε, κ α θ 'άπω ν χ ι ^ χ ν τ ε, χ ε ϊς χ ε τ οϊλληλων λ χ β ε τ ψ, καί σηστω σχντο. ό 'θ χ ύ τ ε Γ λχυχω Κξονι^ης φ ξενχς ε^ελετο Ζ εύε, 235 ον 7* ξ os: Τνϋε$ην Αιομη^εχ revys χμνιβε,

9 = = = = = l e s V. 146 Sådant fom lofvens, år ock de dedlige wtnnifkors llågte. cet. Laudatisfimus omr.i tempore fuit hic locus. Sic S i m o n i d e s, poeta, C u i,e t aureus, hoc eflatum vocat pulcerrimutn, quod umquam H o m e r u s protulit: Ev ii το χχχχιστον, %7os eetnev κν ί)ξ. i. e. E tt det fkonafie ord, Kii/ke fkaldcn har talt. Sic M u s c u s apud Cernentem Alexandrinum Strom. VI. imitatur: *Ωί ef xorcos r.xt φύχχχ φΰιι ^eliuogos κξχξκ',jaxxct μεν ev y.exttfcriv α.ποφ$ίνει, icxxx i i φ ι η ' Ωί ii y.xi χν^ξύϋλ* γινίη xoci φνχχον exicaret. i. e. Lik/om det bårdiga falt ficm fkutcr fårvan/kligen tåfven: Andra forvisna på a/karuas t rån, och andra ftg fro d a ; Så, i bilden aflåf, omrortr fig me 11/k lig a flågtet. Eadem fere veiba habetfaccr in S. S. Bibliis E cclrfiafrs: ΓΩί ψύλλον öxxxoa ext iévijjx ixceof' τχ yiv xu rx/ixw et, xxxx it ψ ύα' arwf xul yevtic σχξχοί xxi xty.xtos ' J/ y iv rsxivrx, érécu i i γιννχτχι, XiV. 1 8 V. T58 Eri> TtoXv φΐξτίξο! vev \\^yrfwv. Omnes, quos vidi, commentatores haec Vatis verba ad Ihoutum, Argivorum late regem, qui ob fuam in cires tyrapr.idem Bellerophontem fngare re ipfa poterat, retulerunt, prrcter EruditTsfirrnm Koppi-n, qui eadem ad Bellerophontem verba credit referenda. Er verjagte ihn, obfchon (farii) er urgleich tapierer als nile Argiven \var. Huic vero interpretationi andaciort, quee vocabulo e*i alium, qu.m qnem umquam forte habuit, fignificatilm irjungit, minime accedimus. V Ti&vot/nt, Egregie, & linguae Graecae.gei io convenienter, explicat idem K oppen: Dafs du (ierben mochteih Der Optativ jft die bekante formula imprecandi Es ift blofs Wunfch oder Fluch, der aber filr den aberginubige Griechen, der darin Vorbedeutung fand, eben fo ft hrecklich, vvie die Drohong der Tod, war. Proetus, conjugi fuse. Ante ce, in delufi arnoris 'vrndiftan:, velut Potipha: is quondam uxor Jofephum. jam Bellerophontem falfo adcuhinti, ten ere credidit, & ex urbe fua E p h y r a, quod antiqnorn erat Corinthi, urbis Jfthnjiarse, nrmen, in Lyciam Aiiaticam. quae Carire futjacrt, r.d fucerum fjobaten miiit, ut ibi, rronfiratis, quae fecum, Cuce modo, asportaverat, iigris dolefis, variae ppriciilorum aleae obvius, perirer. Vicit vero juveris heros per Ccplyv ifxrtivriv v. 156 i. e. per virtutem in bello non faevam & ferocientem, fed cum humanitate conjunifam, ut ait C la r k e. V. 169.

10 V. itfp. H o m eru s, Inee ren-rans, Prnehfn. ait. BriL-rophon+i CY)UXTX \vyox, ftgna perniciofa & trill i p aebuisfe, & «κτνχτψ *fi tabella complica1! mult» 3 υ«*9φ 4βΛ*, animum perdentia. & exitialia, foripfiife vel incidisfe. Π/κ*/»rruxref notat h. I. codicillos vel tabu as ligneas, alteram alteri imponendis, quae m.xime i* ηνζ^, ex buxo, conficiebintur. H e, filo colliga se eonfign.bantur, continentes^ intus fcriptu η ligno ineifum. Ejusmodi πίχχκχς veteres d xisfe ικιστοχ^ν, adierit Damm. Qualia vero fuerint haec σνμχτχ, 'ise: cogitationum figna, utrum vocabula, vel littera?, an fi^na ki/rootyphica, Grammatici c?rtant, & adhu- fub juiice lis eft. Fuisfe Hitrog'yohica, putavit E u s ta - T H tus, in cajas mentem propendere videtur dabitabundus Koppen, Litteralia videntur inteiligere S c h o lta s te s * D a s h, S c h n e io e r t D \ c i E a r \, P li n iu s, A p o llo d o r u s, multique recentiorum alii, eam poti>fimum ob causfam, quod Bellerophontem Cadmo, qui lit* teras in Grseoiam intu it, pofteriorem fuisfe extra controverfiam eft, Hiftoria conteihnte, pofitum. Nec, fi quid ex H e r o d o to colligere fas fit, admodum rarus fuit eo sevo litterarum ufus, liquidam L. V- ipfe fe dicit vidisfe apud Thebas in Apollinis Ismenii templo litteras Cadmeas, Κχίμηϊχ yoxuuxrx, in Tripodibus quibusdam incifas, magna ex parte confimiles Ionicis. Hseu, inquit ulterius, fuere circa aetatem Laii, qui fuit filius Labdaci, nepos Polydori, pronepos Cadmi, cet. Hinc, ut certum efi. Proetum fcribendi artem re vera calluisfe, ita a- liquid habet probabilitatis, fuis ipfum fuisfe ufum litteris, quas H om e r u s, quippe funt notae & figna eorum, quae mens cogitan σνμχτχ vocavit, tek.h, märken, fkriftdrag, vel, ut antiquisfimis Gotho.um fcripturis propius aecedant ifta, Ut dicebantur Φαινιχιχχ σνμ*τχ Κχίμβ, potius Runor. V Prifci, heroicique & hospitalioris aevi mos erat, ut per piares ordine dies benigne exciperentur, vinoque & dapibus largis invitarentur hospites, antequam de negotio rogarentur.^ Hanc quoque apud Veteres Celtas invaluisfe primitus coi.fuptudinem, indicat D iodor u s S. V. 28 Cfr. praeterea. Odys. I. 169, & 1Π 69. V. 179.» Chimaera, monftrofa, quae fingebatur, beftia, e tribus diverfi generis animalibus compofita: Ofvan ett lejon, i midten en get, och nedan en drakt. ^ Ceterum nulla alia erat haec Chimaera, quam mons Lyciae, qui, nt P o p e habet: "had a Vulcans on its top, and nourished hons; the middle part aflorded pafture for goats, and the bottom \vas infelted withs ferpents. Bellerophon deftroying thefe, and rendering the^ moun- Uin habitable, wae faid to have conquered Chimaera *. Cfr. K oppen, V 184

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos

ministeria praestat: ut discimus e Plut. in Galba, (4, 4.) Τόν κίνδυνον προϋπτον έχοντες, Ante oculos 6843 ΟΠ [Τ. II. pp. 1382 1383.] ΟΠ 6844 6, 75. Valck. Phcen. p. 66. Athen. 1, 15. Casaub. 36." Schaef. Mss.] " "Ανοπτος, ό, ή, Non visibilis, " Non conspicuus, αθέατος, ap. Suid. Οί δέ"ελληνες " έπί θάτερα

Διαβάστε περισσότερα

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO

SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO SCHEDA ANAGRAFICA SU ERODOTO la firma : Hdt. I 1(pr.) Ἡροδότου Θουρίου ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς µήτε τὰ γενόµενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, µήτε ἔργα µεγάλα τε καὶ θωµαστά, τὰ µὲν Ἕλλησι, τὰ

Διαβάστε περισσότερα

,,,- COUNCIL OF EUROPE CONSEIL ΟΕ ΙΈURΟΡΕ Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού βραβεύιηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης Ευρωπαϊκό Μουσείο 2005 The Museum ofbyzantίne Culture has been awarded the CounciI

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV EOvimJ και Καποδιστρίακΰ Πανίπιοτι^μιο Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΔίΑΠΟΛΙΤΙΙΜΙΙίΗΙ ΑΓΟΓΗΪ Αθήνα 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας 1: Μέτρο 1. 1: Ενέργεια 1. 1. 1: Πράξη: Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA) DIPARTIMENTO IURA SEZIONE STORIA DEL DIRITTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO Annali del seminario giuridico (Aupa) Fontes - 3.2 Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA)

Διαβάστε περισσότερα

Mycenaean Onomastics, Poetic Phraseology and Indo-European Comparison: The Man s Name pu 2 -ke-qi-ri*

Mycenaean Onomastics, Poetic Phraseology and Indo-European Comparison: The Man s Name pu 2 -ke-qi-ri* Mycenaean Onomastics, Poetic Phraseology and Indo-European Comparison: The Man s Name pu 2 -ke-qi-ri* Summary JOSÉ L. GARCÍA RAMÓN Universität zu Köln 1. Interpreting Mycenaean proper names: perfect correspondences

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine.

M53-190WFX. Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger denne maskine. M53-190WFX Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker

Διαβάστε περισσότερα

, Ρ (later eleventh) letter of the Gr. alphabet: as numeral λ 3 0 = but ;λ = 3 0! 000

, Ρ (later eleventh) letter of the Gr. alphabet: as numeral λ 3 0 = but ;λ = 3 0! 000 A Λ λ, λάμβδα, or better λάβδα (v. sub voc.), τό, indecl., twelfth Λαβράνιος, δ, epith. of Zeus in Cj'prus, MyresCesnolaCollection, Ρ (later eleventh) letter of the Gr. alphabet: as numeral λ 3 0 = 55

Διαβάστε περισσότερα

EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA

EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA EROINE IN CONTROCANTO FEDRA CASSANDRA MEDEA LA FEDRA DI EURIPIDE L in-lusione di Ippolito ὅσοις διδακτὸν μηδέν, ἀλλ ἐν τῇ φύσει τὸ σωφρονεῖν εἴληχεν ἐς τὰ πάντ ἀεί, τούτοις δρέπεσθαι, τοῖς κακοῖσι δ οὐ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta

ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta ad graecam linguam exercendam a magistris E. Calderón M. Díaz A. Martín J. Urrea A. Zamora collecta Murciae anno MMIX 1 Proemio: la cólera de Aquiles. μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην, ἣ μυρί'

Διαβάστε περισσότερα

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη

Για την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη Ψ Ψ Αρ Π ιι ΙΙ ο τα Σωματε α Φμι δε ΙΙηλι ου Στ ου δφνα ιη ΣΚΟ Ε ΚΛΙ Σ Σ Ο ΠΙΙΛΙ Ο Σ Ο ο ο Φ Φ Ι Α Α Ι ΡΙΕΣ ΘΛ Ι ΩΝ ΠΙ ΛΙΝΟ Σ Ο ια την κατηγ ρ οπο η η των αθλητων τ υ Πηλινου Στ υ απ ιοβ υν τα εζη ι αθλητ

Διαβάστε περισσότερα

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn

EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118. Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn EMANUELE DETTORI SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) aus: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 187 (2013) 101 118 Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 101 SU CALLIM. FR. 23 PF. (25 MASS.) In questo scritto

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

PARAPLEROMATIC LUCUBRATIONS

PARAPLEROMATIC LUCUBRATIONS PARAPLEROMATIC LUCUBRATIONS INEKE SLUITER Vrije Universiteit Amsterdam Institute for Advanced Study, Princeton Not unlike their modern counterparts, ancient linguists like neat and all-encompassing classifications.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ι Χ Α Η Λ Φ Ε Λ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ω Ν. ΑΝΤΕ HOS QVADRINGENTOS ΑΜΝΟ S AD ORATIONES IN AVDITORIO SCHOLAE MAIORE

Μ Ι Χ Α Η Λ Φ Ε Λ Λ Ο Υ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ω Ν. ΑΝΤΕ HOS QVADRINGENTOS ΑΜΝΟ S AD ORATIONES IN AVDITORIO SCHOLAE MAIORE Μ Ι Χ Α Η Λ Φ Ε Λ Λ Ο Υ E D 1 A Y S E I S ϊ Υ Ν Τ Ο Μ Ο I Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Ω Ν. QVIBVS NVNC PRIMVM EDITIS M E M O R I A M A R T I S T Y P O G R A P H I C A E ΑΝΤΕ HOS QVADRINGENTOS ΑΜΝΟ S FELICITER

Διαβάστε περισσότερα

S. D. G. Last updated: 27 Dec. 2014

S. D. G. Last updated: 27 Dec. 2014 J. A. COMENII JANUA LINGUARUM RESERATA Cum Graeca versione THEODORI SIMONII HOLSATI, Innumeris in locis emendata a STEPHANO CURCELLAEO, MDCLXV. Quod opus electronice transcriptum a PHILIPPO VOLUCRE, Innumeris

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

των ΑΡΗ Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ και ΝΙΚΟΥ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ

των ΑΡΗ Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ και ΝΙΚΟΥ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ άνθρωπος Ο,ΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΝ8,οηΟI\ΟΓIΚΗΣ ΙΤλΙ'llλΣ ΙΛΛΑΑΟ1; Ψόμος 50ς, 1978 (ΣεπτέμΟΡ'Υις) ΝΕΑ ΜΕ[ΟΚΑΙΝΙΙ(Η ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΑ ΜΙΙ(ΡΑΛΩΝΑ (ΓΤΡΙΛΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΠροκαιαρκιικΙι άνακοίυωοτι των ΑΡΗ Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ και ΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century Vigiliae Christianae 62 (2008) 467-504 Vigiliae Christianae www.brill.nl/vc The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in

Διαβάστε περισσότερα

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip

Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip 1) Giving epics AP 9.545 Crinagoras = XI GPh Καλλιµάχου τὸ τορευτὸν ἔπος τόδε δὴ γὰρ ἐπ αὐτῷ ὡνὴρ τοὺς Μουσέων πάντας ἔσεισε κάλως. ἀείδει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του υστέρου δεκάτου όγδοου αιώνος ή

ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του υστέρου δεκάτου όγδοου αιώνος ή ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ TOT 18ου ΑΙΩΝΟΣ: DESCARTES ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΤΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ του υστέρου δεκάτου όγδοου αιώνος ή εδραιωμένη απαξία προς την άριστοτελική-σχολαστική

Διαβάστε περισσότερα