ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη φύση του έχε ι τη δ υν ατό τη τ α να Οι «νέες μορφ ές τουρισμού» απο τελούν το επη ρεάσει προ ς την κατεύθυνση τη ς απο μα ζικο πιο δυναμικό στοιχείο, που μπορ εί κάτω από τις ποίησης του τουρισμού. Και αυτό γιατί μπορ εί ση μερινές συγκυρίες να επη ρ εάσε ι την κυρίαρχη να υποκαταστήσει αριθμ ητικά π ερισσότερου ς μορφή του μαζικού τουρισ μού π ρ ο ς μ ια κατ εύ μαζικού ς τουρ ίστ ε ς, γιατί ο ι δραστηρ ιότη τές του θυνση πε ρ ι σσότ ε ρ ο συμβατή με το περιβάλλον. στον τόπο παραμονή ς ελέγχοντα ι κα ι ακό μα γ ιατί Ένα περιβάλλον φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό κατά κανόνα αναπτύσσεται σε π ε ρ ιό δ ο υ ς εκτός, ανθρωπογενές ή δομη μένο, που τα τελευταία αιχμής. Ο συνεδριακό ς τουρισ μός πέρα από τα χρόνια, δέχετ αι σοβαρ ές πιέσ εις από την τουριστική καλύτερα οικονομικά αποτ ελέσματα που φέρν ει μ εγ έθυνση. Η τουριστική μ εγ έθυνση σε στο συν εδριακό τόπο, έχε ι και μία άλλη δυναμ ι συνδυασμό και μ ε τι ς π εριβαλλοντικές επιπτώ κή στον τομ έα π ρ ο β ολή ς του τόπου, που εκδηλώνεται σεις που έχει προκαλέσει σε ορισμ έν ε ς περιοχές στον ευρύτερο κοινωνικό π ερίγυρο που που ε ίν αι τουριστικά αν επτυγμένε ς, μας αναγκάζε επη ρ εάζουν οι συνεδριακοί τουρίστες στις χώρ ες ι να αντιμετω πίζουμε σή μερα τη βιωσ ιμότητα προ έλευσή ς του. της τουριστικής ανάπτυ ξη ς, όχι μόνο σαν οικονομικό ποσοτικό μέγεθ ο ς που εκφράζεται με τις Για τη ν ανάπτυ ξη συν ε δριακού το υ ρ ισ μού πρ έ πε ι να συντρέχουν και ορ ισμένες προϋποθέσεις. δ ι ανυ κτε ρεύ σε ις των ξενοδ οχε ίων, τις συναλλαγματικές ε ισπ ρ άξε ις και τις θέσ εις ε ργασ ί ας στις Ο τόπος να ε ίν α ι γνωστό ς ως τουριστικός προο ρισμό ς στο δ ιεθνές κοινό, να δ ιαθέτε ι τι ς απαραίτη τε ς υποδομ ές (συγκο ινωνίες, επ ικο ινων ίες) και τουριστικές επ ιχε ιρή σε ις, αλλά και σαν στοιχείο με ποιοτικές διαστάσεις, που εξασφαλίζε ι ένα ανωδομ ές ( μέσα φ ιλο ξενίας, συνεδριακά κέντρα) αν εκτό επ ίπεδ ο π ο ιό τη τ ας ζωής του γηγενούς και να εξασφαλίζε ι τ οπική υποστήρ ιξη, πο υ μπο πλη θ υσμ ού. Το εύλογο ερώτημα που τίθ εται ε ίνα ι : Μ πορεί ρ ε ί να έχε ι τη μο ρφή κ ινήτρων κα ι τη ν π ρ οσφ ο ρ ά υ πηρεσ ιών γρα μ ματ είας και δη μοσίων σχέσεων. η Ημαθία και ε ιδ ι κότε ρ α η Νάουσα να γ ίνε ι τουριστικό ς προορισμό ς μ ε επίκεντρο τις εν αλλακτικές 2. Θαλάσσιο ς Τουρισμό ς μορφ ές τουρισμού και πώς ε ίν αι αυτό δυνατό ; Ο θαλάσσιος τουρισμός, και σαν τέτοιο εννοούμ ε τον ολιγοήμερο ή μιας ημ έρας τουρισμό ΕΙΔΉ των θαλαμηγών και των κρουα ζιερό πλοιων, ε ί ναι κ ι αυτό ς μία από τις μορφές ήπ ιου του ρισμού 1. Συνεδριακό ς Τουρισμό ς εφόσον δ εν έχε ι τον χαρακτή ρα της μ αζική ς κ αι πολυήμερη ς παρουσ ίας αυτών που συ μμετέχουν Ο συν εδριακό ς τουρισμός ε ίν αι συ μβατό ς στις π ε ριηγή σ εις, στον τόπο που επ ισκέπτοντα ι. με το περιβάλλον πρ ώτον γιατί εξ' ορισμού οι Οι προσεγγίσ εις ό μω ς των σκαφών στα λιμάνια συμμετέχοντες σ ' αυτόν λόγω τη ς μορφωτική ς και τις μαρίνες και ο ελλιμεν ισμός σ ' αυτά προϋποθ του ς στάθμης (επιστήμονες, στ ελέχη επιχειρή έτε ι τις απαραίτητες υποδο μ ές και τα πρ ο στα σεων κλπ.) έχο υν ή πρ έπει να έχουν ευ α ισθ η σ ί α τευτικά μέτρα π ου θα αυ ξάνουν σε ση μαντικό Νιάουστα 128 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009) 35

2 βαθμό την προστασία του π εριβ ά λλοντο ς. Συνυ φασμ ένο μ ε το προη γούμ εν ο ε ίν αι η δ η μ ιο υ ργ ί α Οικολο γικώ ν Μαρ ινών τα τ ελευταία χρόν ια σ ε πο λλέ ς ευα ίσθ η τες νησι ωτικ ές π εριοχές ανά τον κόσμ ο. 3. Θεραπευτικός Τουρισμός Ο θεραπευτικός τουρισμδς π ο υ συν δ έ εται β έβαι α μ ε την ύ π α ρξη ι αμ ατικών πη γών στ ου ς τόπου ς ό πο υ αναπτύσσ εται, ε μφ αν ίζετ αι σήμ ερα μ ε μι α δ ιευ ρ υ μένη μορφή, κα θ ώ ς προσφ έρ ει π έρα απ ό τι ς καθαρ ά θ εραπ ευτικ έ ς υπηρ εσί ες και μια σειρά υπηρ εσιών χαλάρωση ; και ψυχική ς υγεία ς στου ς ανθρ ώπου ς τη ς τρίτη ς η λικία ς, α λλά και σ ε άτομα που αντιμ ετωπί ζουν ε ι δ ι κ ά προβλήματα και έχουν ανάγκη αποκατάσταση ς και επανόρθω ση ς τη ς δ ια ταραγμένη; ψυχικι1 ς του ς κατάσταση ς μ έσω εν ός οργανωμ ένου κέντρου. Ο θ εραπ ευτικό ς τουρισμ ό ς ό χ ι μόνο α ξιοπ οι εί του ς φυσικού ς πόρο υ ς (θε ρ μές πη γ ές, Ι1ΠΙΟ κλίμα ) αλλ ά επ ιτελε ί και κοιν ωνική αποστο λή στο βα θμ ό που μπορ εί ν α ε ί ν αι χρήσιμο ; σε συναν θρ ώπου ς μ α ς πο υ αντιμ ετωπ ί ζουν ε ιδ ι κά πρ οβ λήματα. Ο θε ρ απευ τικό ς του ρισμό ς μπορ εί να συνδυαστ εί και μ ε την θαλασσοθεραπεία, μ ία μορφή τουρισμού που τα τ ε λευτ αία χρ όνια ά ρχι σε ν α εφαρ μόζε τα ι και στη χώ ρα μας ( βλ. Χερσόνησο Κρήτη ). 4. Αθλητικός Τουρισμός Ο αολητικδς τουρισμός αν ήκε ι στι ς μ ορφές ε κε ίνες που έχο υ ν κ αι ι δ εο λογικό π ερι ε χό μ ενο, το «α θ λη τι κό ι δ ε ώ δ ε ς» κ αι ε πε ι δ ή κα τά κανόνα ο ι συμμ ε τέχον τες σ ' αυ τόν ε ίτε ως αθλη τέξ, εί τε ως θεα τ έ ς, έ ρ χο ν τ α ι σε επα φ ή μ ε το ύ παιθρο, μ ε τη φύ ση, έχουν μι α ι διαίτερη ευ αισ θ ησ ία προ ς το π ε ρι βάλλο ν. Υπάρχουν κ έντ ρ α και στην Ελλά δα, ό πο υ η ο ργάνω ση αθλη τι κώ ν συναντήσεων και γεν ικό τ ερων εκδηλώσεων, έχουν δη μ ι ο υ ργ ή σε ι μια μόνιμη π ε λ ατ εία επ ισκεπτών, π ου δ ι α μ ο ρ φών ο υ ν την παραπ άνω μορφή τουρισμού. Η ανάπ τυξη τ ου α θ λητικού τουρισμ ο ύ μπορ εί να συμβ άλλει και στην επ ιμή κυνση τη ς τουριστική ; περι ό δ ο υ και να δ η μ ιου ργ ή σε ι π ρ οϋπο θ έσ ει ς γ ια την αν άπτυ ξη και το υ χειμερηιού τουρισμού. 5. Αγροτικός Τουρισμός Η μ ο ρφή αυ τή έχε ι σαν στ ό χο την ανάπ τυ ξη των τ ο υριστικών δ ρα σ τη ρ ιο τ ή τω ν στην ύ π αι θ ρ ο, ι δί ω ς των μικρ ών ο ι κογενε ιακών ξεν οδ ο χε ί ων ή των δ ραστη ρ ιο τή των σωματείων, δή μων ή τοπικών φορ έ ων. Αναφ έρ εται στι ς δ ρ αστη ρ ι ό τη τες υπαίθρια ς αναψυχή ; και τουρισμού, οι οποί ες εν τάσσ ον τ αι στον αγροτικό χώρο και στα πλαίσια του αγροτικού π εριβά λλοντο ς και τη ς αγροτι ΚΙ1 ς ζω ής (ε ίν αι πο λύ π εριοριστική η ά π ο ψ η που συνδ έ ει το φα ινό μενο του Αγρο τικού Τουρισμού μ ε την ανάλη ψ η απ ό τουρίστ ες α π ασχο λή σεων σε περιόδου ς αιχμή ; 11 σε περι όδους που υπάρχ ει έλλ ε ιψ η ε ρ γ α τι κών χε ρ ιώ ν). Ο αγ ρο το υ ρ ι σ μός αναφέ ρε τ αι σ ε μορφ ές 11 κατη γορ ίες τουριστικών δ ρα σ τ η ρ ιο τή τω ν πο υ εν τά σ σο ν τ αι ο ργ αν ι κά και α ρ μον ι κά - οικονομικ ά, κοιν ωνικά, φ υ σ ι κά - στ ο ν αγ ρ ο τι κό χώρ ο και ε ίν αι συμπληρ ωμ α τικές ή δ εν συγκρούονται μ ε άλλες ο ικονο μ ικές και κοινωνικές δ ρ αστη ρ ιό τ η τες που χαρακτηρίζου ν τον αγροτικό χώρο. Στον αγροτικό τουρισμό Ο ργ ανωμ ένη γ ευσ ι γνωσία κρασ ιών 36 Νιάουστα 128 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009)

3 έχο υ με να κάνουμ ε μ ε μί α ποικίλη προσφ ορ ά, ζή τ η σ η και κ ατ αν άλωση π όρ ων, ο ι οποί οι απο τελούν μ έ ρ ο ς τη ς αγ ρο τ ι κήξ, π α ρ αγωγική ς και κοινωνική ; δο μής και τμήμ α του αγρ οτικού το πίου και π εριβάλλοντο ς. Ε π ί σ ης στ ον ί διο χώρ ο συνυπά ρχουν, συ χν ά α σύνδ ε τ ες μ ' αυ τόν, μ ορφές τ ο υ ρισ τι κή ς δραστηρ ιό τη τας και προσφ ορ άς (υ π οδο μ ή και υπηρ εσί ε ς ) ασ τι κού χαρα ΚΤ11ρα. ρισμό ς 6. Πο λιτιστικός Τουι..-...s._ - Ο μάδα μ ε τ ετρ άτρ οχα 4Χ4 έτο ιμ η γ ια εξε ρε υ ν ή σε ι ς Ο Π ολιτιστικός Το υ- ρισμό ς αποτελεί μια ε ιδ ι κή μορ φή τουρισμο ύ, ό π ο υ το προϊόν συν δ έ εται μ ετα ξύ ά λλων μ ε την αξ ιο π ο ί η ση τη ς πο λιτιστική ς κληρονομιά ς και την γνώση των πολιτισμών, των παρα δόσεων και του τρόπου ζωήξ των λαών. Ερευνητές και δ ι ε θν εί ς ορ γανισμοί έχο υν επ ισ η μάνει ότι στο μ έλλον οι τάσεις ανάπτυ ξη ς του τουρισμού θα είναι ι διαίτερα πι εστικ ές σ ε βάρο ς ευ α ίσθ η των π εριοχών λόγω το υ οικο λογικού και πο λιτιστικο ύ το υ ς χαρακτήρα. Ο τουρισμό ς αποτ ελεί έν α φαινόμ ενο ανθρ ώπινο και κοιν ωνικό, οικονομικό και πο λιτιστικό, αλλά μ η αναστρ έψιμο. Για να παραμ ε ίν ο υν ό μω ς ανεκτ ές ο ι επ ιπτώ σε ις του στο π ε ριβάλλον γεν ι κ ά και ε ιδ ι κ ά σ τα μνημ εία και στις τοποθεσί ες, θα πρ έπ ει να μ ελετηθ εί προσεκτικά και να αποτελέσει σκοπό όλων των επ ιπέδω ν μιας σχετική ; αποτ ελεσματική ς πο λιτική ς. Σήμ ε ρα παρατηρ είται σταδιακά μια σύ γκλιση μ ετα ξύ τη ς τουριστική ς και τη ς πο λιτιστική ς πολιτική ς, στο βαθμ ό που οι κοινωνί ες συν ει δητοποιούν του ς κινδύνου ς από τις αρνητικές επ ιπτώ σε ις του του ρισμο ύ. Αποσκοπεί στην αξιοπο ίηση τη ς πολ ι τ ιστική ; κληρονομ ιά ς γ ι α του ρισ τι κο ύ ς σκοπούς ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη γνώση των πολιτισμών, των παραδόσεων και των τρόπων ζω ή; του τόπου - προορισμού 7. Οικολογικός Το υρισμός ή Οικοτουρισμό ς. Η επ ινό η σή του ε ίναι, το αποτέλεσμα τη ς αύξηση ς τη ς αναγν ώριση ; των αρνητικών επ ι πτώσεων, και τη ς αντίδραση ς αυτών οι οποί ε ς προκλήθ ηκαν α πό τ ο ν μα ζικό τ ο υ ρ ισμ ό σε φυ σικ ές π εριο χέ ς: Προ έρχεται από την παγκόσμια αντίδραση εν άντι α στο μαζικό τουρισμό. Είναι η ι δ έ α του τουρισμού βασι ζόμ ενου στ ον φυσιο λατρικό τουρισμό, ο οποίο ς προσφέρ ει απόλαυση προστατεύ οντας παρά λλη λα τη φύση. Η ένν ο ια του οικοτουρισμού ε ίν αι πιθανώς αναμ ενόμ ενα ισοδύναμη στο ευ ρ ύ τ ατ ο δ ια δε δ ο μέν ο και αυ ξανόμ ενο ενδ ια φέ ρ ον στο φυσ ι κό π ε ρ ι β άλλον και σ ε αντιστοιχία Δ ΡΑΣΤΗ Ρ Ι ΟΤ Η ΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΑΛ ΛΑΚΤ ΙΚΟ ΤΟΥΡΙ ΣΜΟ 1. Ήπιες δ ρ αστη ρ ιότη τες τουρισμού. Οι εν αλλα κ τι κές μορφ ές τουρισμού σήμερα και ι δ ια ίτ ε ρ α όσ ε ς συνδυάζονται ά μ εσα μ ε το φυσ ικό π εριβάλλον αντιμ ετω πί ζονται συχνά ω ς τ ο μ έ σον, που πιθανόν θα θ εραπεύσε ι τις κακο δαιμονί ες του μαζικού τουρισμού. Όμω ς η παραπάνω συ λλογιστική δεν μπορ εί παρά να ο δηγήσ ει, γ ια άλλη μια φορ ά, σ ε παρ απ έρα καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντ ο ς, αν δεν τηρηθούν κά- Νιάουστα 128 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2009) 37

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

L 217/18 EL Ο ΗΓΙΑ 98/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 η Ιουλ ιου 1998 για την τροποπο ιηση τη οδηγ ια 98/34/ΕΚ για την καθι ερωση µια διαδικασ ια πληροφ ορηση στον τοµ εα των

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9

Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 20. 1. 98 EL Επ ισηµη Εφηµερ ιδα των Ευρωπα ικ ων Κοινοτ ητων L 14/9 Ο ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 15η εκεµβρ ιου 1997 σχετικ α µε τη συµφων ια-πλα ισιο για την εργασ ια µερικ η απασχ οληση που συν

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός

Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει. Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός Κοινωνικ ς θεωρ ες εν δρ σει Εννοιολογικός και ιδεολογικός μετασχηματισμός ιόρθωση: Μαρ α Αποστολοπούλου Ηλ. επεξεργασ α: Μαρ α Παπαδ κη Εξ φυλλο: ΜΟΤΙΒΟ Α.Ε. 2010 Εκδόσεις Τόπος & Αντ νης Γεωργούλας [Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο

Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή. Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο ,..d-' ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Αριθμός Απόφασης 884/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Βασιλ ι κή Παπαϊωάννου Πρ ωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του ' (ριμελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2505 4 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 31722/4 11 2011 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Οι επιδράσεις του τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

4.3. Οι επιδράσεις του τουρισμού στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών γιατί αυτές διαμορφώνουν ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών τουριστικών εσόδων. Τα καθαρά κέρδη από τον τουρισμό δεν δείχνουν με απόλυτη ακρίβεια τις καθαρές επιδράσεις του τουρισμού ακόμα και με τη στι

Διαβάστε περισσότερα

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια

EΠIΛOΓOΣ. την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια Eχουµε, λοιπ ν, φτάσει στο τέλος αυτής της µελέτης σχετικά µε τη φ ση, την ισχ, τις δυναµικές και τις προοπτικές της εθνικής ταυτ τητας. Μια µελέτη που πραγµατοποιήθηκε διαµέσου του ίδιου του ατ µου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2464 3 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49828 Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 60 31 Μαρτίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

EUropean Drug abuse prevention trial

EUropean Drug abuse prevention trial EUropean Drug abuse prevention trial EUropean Drug abuse prevention trial Ευχαριστίες Η παραγωγή αυτού του οδηγού δε θα ήταν δυνατή χωρίς την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπα ϊκής Επιτροπής. Για τις πολύτιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΑΨΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ. Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδοµαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφηµερίδα της Κορινθίας - Έτος 5ο - Αρ. Φύλλου 219 - Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα