υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG"

Transcript

1 υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way

2 Logistics ςε περίοδο Οικονομικήσ Κρίςησ Ομιχλϊδεσ Σοπίο Οικονομικι κρίςθ Θ Οικονομικι Υφεςθ Πόςο Χαμθλά? Για πόςο καιρό? Αβεβαιότθτα 2

3 Logistics ςε περίοδο Οικονομικήσ Κρίςησ Σι ςημαίνει αυτό για τουσ Παράγοντεσ τησ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ? τισ ςκληρζσ οικονομικζσ ςτιγμζσ, δημιουργοφνται ευκαιρίεσ για να δίνεισ καινοτόμεσ λφςεισ όταν βρίςκεςαι ςε ένα τέτοιο περιβάλλον, εντελϊσ ξαφνικά, τα ςτελζχθ ψάχνουν τρόπουσ να μειϊςουν τα κόςτθ. Μζςα ςτο μαφρο ςφννεφο που δθμιουργείτε από τθν κατάςταςθ αυτι, το κετικό είναι ότι μασ δίνετε θ ευκαιρία να γίνουν κινιςεισ που παραδοςιακά δεν τισ εξετάςαμε ποτζ. EVP, Supply Chain 3

4 Logistics ςε περίοδο Οικονομικήσ Κρίςησ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ είναι ζχεηική με ηην Εθοδιαζηική αλυζίδα? Σι: αιιαγή ζηνλ ηξόπν ζθέςεο, πξντόληα, δηαδηθαζίεο, ή ππεξεζίεο. Ο ζηόρνο είλαη ζεηηθέο αιιαγέο, γηα λα δεκηνπξγήζεηο θάηη θαιύηεξν ή λα ππνδείμεηο απνηειεζκαηηθόηεηα, παξαγσγηθόηεηα, πνηόηεηα, αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, κεξίδην αγνξάο θηι. Πως: ε πνην πεηπρεκέλε θαηλνηνκία επέξρεηαη κέζα από ηηο επηρεηξήζεηο θαη εξγνζηάζηα, όπνπ ηα πξνβιήκαηα θαη νη αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαη ε δπλακηθή ηεο ηερλνινγίαο κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία. Γιαηί: «Οη εηαηξείεο δελ κπνξνύλ λα κεγαιώζνπλ κόλν, δηα κέζσ ηηο κεηώζεηο ηνπ θόζηνπο θαη ηηο αλαδηνξγάλσζεο... Η θαηλνηνκία είλαη ην βαζηθό θιεηδί ηνπ λα πξνβάιεηο ηελ επηζεηηθή αλάπηπμε θαη λα απμήζεηο ηα απνηειέζκαηα ζνπ. 4

5 Οριςμόσ Εμπορευματικοφ Κζντρου (Ε/Κ) «Ε/Κ είναι ζνα οργανικά ολοκλθρωμζνο ςφνολο δομϊν, διαρκρωμζνων υπθρεςιϊν και υποδομϊν διαφορετικϊν μζςων μεταφοράσ, που ιδρφεται και λειτουργεί ςε περιοχι, που επιτρζπονται δραςτθριότθτεσ για εξυπθρζτθςθ ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν και υποχρεωτικά περιλαμβάνει ι ςυνδζεται με ςιδθροδρομικό ςτακμό ι λιμάνι ι αεροδρόμιο» Νόμοσ 3333/2005 "A freight village is a defined area within which all activities relating to transport, logistics and the distribution of goods, both for national and international transit, are carried out by various operators. These operators can either be owners or tenants of buildings and facilities (warehouses, break-bulk centres, storage areas, offices, car parks, etc...) which have been built there European Association of Freight Villages (Europlatfroms) "Freight Villages are defined as clearly demarcated and actively managed locations, within which both multimodal freight transfer facilities and industrial activities are situated, along with commercial and/or worker support activities New York Metropolitan Transportation Council Feasibility of Freight Villages 5

6 Μεταφορά - Διανομι Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Θ ιςτορία των μεταφορϊν είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν φπαρξθ τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Ο πρωτόγονοσ άνκρωποσ μετακινοφνταν βαδίηοντασ ςε αναηιτθςθ τροφισ ι από περιζργεια να γνωρίςει το περιβάλλον του, ι ακόμα και για τθν προςταςία του από τουσ διάφορουσ φυςικοφσ κινδφνουσ (όπωσ ςε αναηιτθςθ κάποιου καταφυγίου - ςπθλιάσ). Γριγορα όμωσ κατάλαβε ότι οι φυςικζσ του αντοχζσ για να διανφει μεγάλεσ αποςτάςεισ ιταν περιοριςμζνεσ και πολφ περιςςότερο περιοριςμζνθ θ ικανότθτά του να μεταφζρει βάρθ ςε ςθμαντικζσ αποςτάςεισ. Οι αδυναμίεσ αυτζσ οδιγθςαν τον άνκρωπο ςε αναηιτθςθ διαφόρων μζςων μεταφοράσ τόςο για τον ίδιο όςο και για τα αγακά του, ξεκινϊντασ αρχικά τθ χρθςιμοποίθςθ ηϊων ςτθ ξθρά και από το πρωτόγονο μονόξυλο ςτισ λίμνεσ και τουσ ποταμοφσ βγικε ςτθ κάλαςςα. Ζτςι παράλλθλα με τισ καταπλθκτικζσ του εφευρζςεισ ζφκαςε από τον τροχό, το κουπί, το πανί και τον ατμό ςτουσ ςφγχρονουσ αεροςτρόβιλουσ των εξελιγμζνων ςφγχρονων μζςων μεταφορϊν. Διανομή : Αποτελεί ςφνολο (δυναμικϊν) ενεργειϊν που κζτουν τα αγακά ςε πλεονεκτικι κζςθ για τουσ καταναλωτζσ 6

7 Αποφάςεισ μεταφοράσ/διανομι Θ μεταφορά ζχει το υψθλότερο ποςοςτό κόςτουσ ςτθν διαχείριςθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ Θ επιλογι τρόπου, διαδρομισ, φόρτωςθσ, κ.α. επθρεάηουν ΕΜΜΕΑ αλλά ςοβαρά το κόςτοσ. 7

8 Παράγοντεσ που επθρεάηουν το ςφςτθμα διανομισ Αξιοπιςτία Αςφάλεια Πλθροφόρθςθ Ευελιξία Σαχφτθτα (μεταφοράσ) και ςυχνότθτα (παροχισ υπθρεςιϊν) Σιμι τθσ λειτουργίασ διανομισ Θ βαρφτθτα κακζνα από τουσ παραπάνω παράγοντεσ εξαρτάται από το είδοσ του αγακοφ 8

9 Εξελίξεισ που επθρεάηουν τθν οργάνωςθ τθσ μεταφοράσ Σεχνολογικζσ. Αναφζρονται ςτθ χριςθ νζων πλοίων Ε/Κ τα οποία είναι ταχφτερα ι/και μεγαλφτερα, ςτθν εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ φορτίου, φορτοεκφόρτωςθσ, ςτοιβαςίασ, ςυλλογισ ςτοιχείων, ανεφρεςθσ και παρακολοφκθςθσ φορτίων και ςτθν επικοινωνία με άλλα δίκτυα πλθροφορίασ όπωσ το Internet και το EDI. Θεςμικζσ. υνίςτανται κυρίωσ ςτθν απελευκζρωςθ των υπθρεςιϊν και τθν άρςθ μονοπωλιακϊν καταςτάςεων. Οργανωτικζσ. Ζρχονται κυρίωσ ςαν επιπτϊςεισ των παραπάνω εξελίξεων και δεν είναι άλλεσ παρά θ οργάνωςθ τθσ αλυςίδασ με βάςθ τισ ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ logistics. 9

10 Θ επίδραςθ των ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν Ζννοια: Είναι οι μεταφορζσ ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται διαδοχικά, μεταφορικά μζςα διαφορετικϊν τφπων (εναζρια, πλωτά, εναζρια, οδικά) με ςκοπό τθ γριγορθ και αςφαλι μεταφορά από πολλζσ αφετθρίεσ ςε πολλοφσ προοριςμοφσ. Οι ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ απαιτοφν αποκικεσ και ςθμεία μεταφόρτωςθσ, κακϊσ και ανεπτυγμζνα πλθροφοριακά και επικοινωνιακά ςυςτιματα. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ ςε μεταφορζσ μεγάλων αποςτάςεων. Μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ. Δυνατότθτα ςυνεχοφσ ενθμζρωςθσ για τθν πορεία του φορτίου. Αφξθςθ τθσ αςφάλειασ του φορτίου. ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Απαιτοφνται ςθμαντικζσ υποδομζσ (ςπάνια μια και μόνθ μεταφορικι επιχείρθςθ μπορεί να είναι επαρκισ). Οι παραδοςιακζσ υποδομζσ (λιμζνεσ, αερολιμζνεσ, ςιδθροδρομικοί ςτακμοί), αντιςτζκονται ςτθ ςυμμετοχι τουσ, προςπακϊντασ να διατθριςουν «κεκτθμζνα». Ανεπάρκεια χϊρων για τθν καταςκευι αποκθκϊν ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ μεταφορϊν, εξαιτίασ τθσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ. 10

11 Σο κεςμικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 1292/τεφχοσ Βϋ/ Ζννοια. Τπθρεςία εφοδιαςτικισ αλυςίδασ νοείται θ παραλαβι, μεταφορά, αποκικευςθ, ςυςκευαςία και ανεφοδιαςμόσ ςε επιχειρθματικζσ μονάδεσ, υλικϊν και εμπορευμάτων (αϋ φλεσ, ενδιάμεςα τελικά προϊόντα), κακϊσ και θ διαχείριςθ του ςυνόλου τθσ ςχετικισ πλθροφορίασ. 2. Φορείσ. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν όλοι οι φορείσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του Ν. 3299/ Προδιαγραφζσ. Σο επενδυτικό ςχζδιο πρζπει να ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία νζων ςφγχρονων μονάδων ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν εφοδιαςτικισ αλυςίδασ (Logistics) ι ςτθν επζκταςθ, εκςυγχρονιςμό και αναβάκμιςθ υφιςτάμενων μονάδων με ςκοπό τθν ουςιαςτικι βελτίωςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 11

12 Σο κεςμικό πλαίςιο ςτθν Ευρϊπθ Προςδιορίηεται από τισ διάφορεσ υνκικεσ. Δεν ζχει κωδικοποιθκεί. Καλφπτει τισ οδικζσ, ςιδθροδρομικζσ, ναυτικζσ και αεροπορικζσ μεταφορζσ. τθρίηεται ςτθν προςταςία του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ. Γι αυτό περιορίηει τισ κρατικζσ επιχορθγιςεισ των Κρατικϊν φορζων (ΟΕ, Ολυμπιακι). τοχεφει ςτθν αςφάλεια των μεταφορϊν των εμπορευμάτων και των προςϊπων. Αποςκοπεί ςτθ μείωςθ τθσ επιβάρυνςθσ του περιβάλλοντοσ από τισ εκπομπζσ βλαπτικϊν αερίων, αλλά και CO 2. Τποςτθρίηεται από τον «Ευρωπαίο Διαμεςολαβθτι, ςτισ περιπτϊςεισ που παραβιάηονται οι «υνκικεσ» ι ο ελεφκεροσ ανταγωνιςμόσ. Επιδιϊκει τθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ των μεταφορϊν και τθ μείωςθ του κόςτουσ. 12

13 Μεταφορζσ και ΑΕΠ Οι μεταφορζσ αντιπροςωπεφουν ζνα μζςο όρο που βρίςκεται μεταξφ του 30% και του 50% του ΑΕΠ, των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτον ΟΟΑ. Οι επενδφςεισ ςε μεταφορικζσ υποδομζσ, ςτισ χϊρεσ του ΟΟΑ, αντιπροςωπεφουν το 30% του ΑΕΠ. Οι επενδφςεισ ςε μεταφορικά μζςα αντιπροςωπεφουν το 30% του ςυνόλου των επενδφςεων. Θ απαςχόλθςθ ςτον τομζα των μεταφορϊν, αντιπροςωπεφει το διπλάςιο των εργαηομζνων ςτθν παραγωγι αγακϊν. Οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που ρυκμίηουν και επιβλζπουν τισ μεταφορζσ, αποτελοφν το 10% του ςυνόλου των εργαηομζνων ςτο Δθμόςιο τομζα. 13

14 Ζννοια: υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ και πολιτικζσ επιλογζσ Είναι θ «εν ςειρά» χριςθ διαφορετικϊν τφπων μεταφοράσ προκειμζνου να μεταφερκοφν αντικείμενα από τον αποςτολζα ςτον παραλιπτθ. Σρόποι: Μεταφόρτωςθ (cross dock). Εμπορευματικά Κζντρα (Logistics Centers). Διαμετακομιςτικά Κζντρα (Logistics Transit Centers). 14

15 Πολιτικζσ Επιλογζσ Καταςκευι λιμανιϊν, ωσ μοχλοί ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ. Διζλευςθ οδϊν ταχείασ κυκλοφορίασ, ωσ μζςο για τθν ανάπτυξθ των αςτικϊν κζντρων. Διζλευςθ ςιδθροδρόμων. Οι αερολιμζνεσ ωσ υπόβακρο ανάπτυξθσ. Σα διαμετακομιςτικά κζντρα ωσ παράγοντεσ ανάπτυξθσ του εμπορίου και τθσ βιομθχανίασ. 15

16 υςτατικά ςτοιχεία υνδυαςμζνων Μεταφορϊν Τποδομι (δρόμοι, κόμβοι, τερματικοί ςτακμοί, κ.τ.λ.). Σο ςτακερό τμιμα του ςυςτιματοσ. Οχιματα. Σα κινθτά μζρθ του ςυςτιματοσ. Εξοπλιςμόσ. Μθχανολογικό ςφνολο, όπωσ ζνασ γερανόσ, μια ανυψωτικι διάταξθ, που επιτρζπει ι διευκολφνει τθ μεταφορά. υςτιματα κίνθςθσ. Καφςιμα. υςτιματα ελζγχου και επικοινωνίασ. Μεταφζρουν πλθροφορίεσ για τθ κζςθ και τθν πορεία των οχθμάτων αλλά και τθν κατάςταςθ των φορτίων. 16

17 17

18 18

19 Σι κάνει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Λ Χρθματοδοτεί: Γενικόσ Προχπολογιςμόσ Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων Ευρωπαϊκό Σαμείο Επενδφςεων Μεςογειακά Ολοκλθρωμζνα Προγράμματα Σαμεία υνοχισ 19

20 Σι κάνει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ΛΛ Οργανϊνει και ςχεδιάηει Πρόγραμμα Διευρωπαϊκϊν Δικτφων Πρόγραμμα Πανευρωπαϊκϊν Διαδρόμων 20

21 Διευρωπαϊκά Δίκτυα 14 ζργα προτεραιότθτασ ζργα προτεραιότθτασ

22 Ζργα προτεραιότητασ HST/combined transport Berlin-Verona υνολικό κόςτοσ ςε χιλιάδεσ Ευρϊ HST PBKAL HST South HST East 5100 Betuwe 4117 HST/combined transport Lyon-Turin Ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι 6360 Motorway Lisbon-Valladolid 970 Rail link/combined transport - Ireland 230 Malpensa airport 1047 Öresund 3647 Nordic triangle 8780 Road corridor Ireland-UK-Benelux 3340 Main West Coast line 2160 Controls/supervision HST network 380 φνολο

23 θμερινά ζργα προτεραιότθτασ υνολικό κόςτοσ 226 εκ. ιδθροδρομικόσ άξονασ Βερολίνο-Βερόνα/Μιλάνο-Μπολϊνια-Νάπολθ-Μεςςίνα-Παλζρμο ιδθροδρομικόσ άξονασ μεγάλθσ ταχφτθτασ Παρίςι-Βρυξζλλεσ-Κολωνία-Άμςτερνταμ-Λονδίνο ιδθροδρομικόσ άξονασ μεγάλθσ ταχφτθτασ τθσ νοτιοδυτικισ Ευρϊπθσ ιδθροδρομικόσ άξονασ μεγάλθσ ταχφτθτασ-ανατολικόσ κλάδοσ (περιλαμβάνει τθ γραμμι Παρίςι-τραςβοφργο/Λουξεμβοφργο) υμβατικόσ ςιδθρόδρομοσ/ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ (ι γραμμι Betuwe) (2007) ιδθροδρομικόσ άξονασ Λυϊν-Σεργζςτθ-Ντιβάτςα/Κόπερ-Ντιβάτςα-Λιουμπλιάνα-Βουδαπζςτθ-Ουκρανικά ςφνορα Οδικόσ άξονασ Θγουμενίτςα/Πάτρα-Ακινα-όφια-Βουδαπζςτθ Πολυτροπικόσ άξονασ Πορτογαλία/Λςπανία-υπόλοιπθ Ευρϊπθ ιδθροδρομικόσ άξονασ Κορκ-Δουβλίνο-Μπζλφαςτ-τράνραρ Αεροδρόμιο Μαλπζνςα (Μιλάνο) (ολοκλθρϊκθκε το 2001) τακερι ηεφξθ Oresund (ολοκλθρϊκθκε το 2000) κανδιναβικό τρίγωνο (ςιδθροδρομικόσ/οδικόσ άξονασ) Οδικόσ άξονασ ΘΒ/Λρλανδία/Μπενελοφξ (2010) ιδθροδρομικι γραμμι «Κφριοσ άξονασ δυτικισ ακτισ» (2007) Παγκόςμιο ςφςτθμα δορυφορικισ ραδιοπλοιγθςθσ και προςδιοριςμοφ κζςθσ GALILEO (2008) Εμπορικόσ ςιδθροδρομικόσ άξονασ μζςω των Πυρθναίων ίνεσ/αλγκεκίρασ-mαδρίτθ-παρίςι ιδθροδρομικόσ άξονασ Παρίςι-τραςβοφργο-τουτγάρδθ-Βιζννθ-Μπρατιςλάβα Άξονασ εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ Ρινοσ/Μόηασ-Μάιν-Δοφναβθσ Διαλειτουργικότθτα ςιδθροδρομικοφ δικτφου μεγάλθσ ταχφτθτασ τθσ ιβθρικισ χερςονιςου ιδθροδρομικόσ άξονασ του Fehmarn Belt μεταξφ Γερμανίασ και Δανίασ «Καλάςςιεσ αρτθρίεσ»: Βαλτικι Κάλαςςα, Ατλαντικό Σόξο, νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, δυτικι Μεςόγειοσ ιδθροδρομικόσ άξονασ Ακινα-όφια-Βουδαπζςτθ-Βιζννθ-Πράγα-Νυρεμβζργθ/Δρζςδθ ιδθροδρομικόσ άξονασ Γκντάνςκ-Βαρςοβία-Μπρνο/Μπρατιςλάβα-Βιζννθ ιδθροδρομικόσ άξονασ Λυϊν/Γζνοβα-Βαςιλεία-Ντοφιςμπουργκ-Ρότερνταμ/Αμβζρςα Οδικόσ άξονασ Γκντανςκ-Μπρνο/Μπρατιςλάβα-Βιζννθ ιδθροδρομικόσ/οδικόσ άξονασ Λρλανδία/Θνωμζνο Βαςίλειο/θπειρωτικι Ευρϊπθ «ιδθροδρομικι γραμμι Βαλτικισ»: άξονασ Βαρςοβία-Κάουνασ-Ρίγα-Σάλιν-Ελςίνκι «Eurocaprail» ςτον ςιδθροδρομικό άξονα Βρυξζλλεσ-Λουξεμβοφργο-τραςβοφργο ιδθροδρομικόσ άξονασ του διατροπικοφ διαδρόμου Λονίου/Αδριατικισ Εςωτερικι πλωτι οδόσ Seine-Scheldt. 23

24 Και μια ελλθνικι επιτυχία Σα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορϊν κακιερϊκθκαν κεςμικά με τθ υνκικθ του Μάαςτριχτ. τθν Απόφαςθ 884/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου για τθν ανακεϊρθςθ των κατευκυντιριων οδθγιϊν των Δικτφων, προβλζφκθκε με το άρκρο 12 θ δθμιουργία καλαςςίων λεωφόρων. τθν Απόφαςθ ςυμπεριλιφκθκε, μεταξφ των ζργων προτεραιότθτασ που κα πρζπει να ξεκινιςουν πριν το 2010, το Ζργο 21 «Καλάςςιεσ Λεωφόροι», το οποίο οριοκετεί τζςςερισ λεωφόρουσ: Σθ καλάςςια λεωφόρο τθσ Βαλτικισ, τθ καλάςςια λεωφόρο τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ, τθ καλάςςια λεωφόρο τθσ Νότιο-Ανατολικισ Ευρϊπθσ, που αφορά τθ ςφνδεςθ του Λονίου Πελάγουσ και τθσ Αδριατικισ κάλαςςασ με τθν Ανατολικι Μεςόγειο, ϊςτε να περιλαμβάνεται και θ Κφπροσ, τθ καλάςςια λεωφόρο τθσ Νότιο-Δυτικισ Ευρϊπθσ (Δυτικι Μεςόγειοσ). Οι καλάςςιεσ λεωφόροι είναι ελλθνικι ιδζα και πρωτοβουλία 24

25 ΟΔΛΚΕ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΛΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ - ΘΜΕΡΑ Σο 2005 το μεικτό περικϊριο κερδοφορίασ του κλάδου Οδικισ Μεταφοράσ Εμπορευμάτων, υποχϊρθςε ςτο 17,1% (επιδείνωςθ 3,3 ποςοςτιαίων μονάδων), ςε επίπεδο ςθμαντικά κατϊτερο από το αντίςτοιχο για ολόκλθρο τον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν (31,2%). το τζλοσ 2005, θ μζςθ καταβολι των κερδϊν του κλάδου είχε υποχωριςει ςε -8,9% - ζναντι +28,0% για το Μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων και κατακερματιςμόσ οδθγοφν ςε αςφμμετρο ανταγωνιςμό. Επιβάρυνςθ ςτο κόςτοσ οδικϊν μεταφορϊν επζφερε ο νζοσ ΚΟΚ (αφξθςθ προςτίμων) και θ νομοκεςία που επιβάλει ελζγχουσ οδθγϊν και (γθραιϊν) οχθμάτων και αφξθςθ διοδίων & κομίςτρων ςε RoRo. Ο βαςικόσ ανταγωνιςμόσ προζρχεται από το αναβακμιηόμενο ςιδθροδρομικό δίκτυο και τισ περιςςότερεσ και μεγαλφτερεσ επενδφςεισ διαμεταφοράσ και αποκικευςθσ 25

26 26

27 Θ Green μεταφορά Σα ςυςτιματα μεταφορϊν ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, που αντιπροςωπεφουν ποςοςτό μεταξφ 20% και 25% τθσ παγκόςμιασ κατανάλωςθσ ενζργειασ και τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. Οι εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου από τισ μεταφορζσ αυξάνονται με ταχφτερο ρυκμό από ό, τι οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια που χρθςιμοποιοφν τομζα. Οι οδικζσ μεταφορζσ αποτελοφν επίςθσ μείηονα ςυμβολι ςτθν τοπικι ρφπανςθ του αζρα και νζφοσ. Οχιματα νζασ τεχνολογίασ με χαμθλι εκπομπι CO 2 Οργάνωςθ δικτφων διανομισ με ςτόχο τθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ τθσ χωρθτικότθτασ των οχθμάτων μεταφοράσ και λιγότερεσ δυνατζσ μετακινιςεισ 27

28 Eco - Driving Πϊσ μποροφμε να μειϊςουμε τισ εκπομπζσ CO2 ςε μόνιμθ βάςθ Οικολογικι οδιγθςθ (ECO-Driving) Σεχνικζσ επεμβάςεισ ςτα οχιματα Νομοκεςία ςε ςχζςθ με τισ προδιαγραφζσ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ 28

29 THINK GREEN Θ προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά αποδοτικοφ ςυςτιματοσ που υποςτθρίηει τθν οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ. Θ προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» μειϊνει τισ εκπομπζσ ρφπων και άλλων αερίων που ςυμβάλλουν αντίςτοιχα ςτα τοπικά προβλιματα ρφπανςθσ και τθσ πλανθτικισ κλιματικισ αλλαγισ. 29

30 THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 1. τθν Ελλάδα, ο κλάδοσ των μεταφορϊν αποτελεί το 40% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με το 31% ςτθν ΕΕ 2. Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ αυξικθκε κατά ~ 30% τθν περίοδο , όταν θ αντίςτοιχθ ςτα κτίρια αυξικθκε κατά ~ 10%, και ςτθ βιομθχανία μειϊκθκε κατά ~ 18% 3. Οι οδικζσ μεταφορζσ αποτελοφν ςτθν Ελλάδα το 75% του ςυνόλου μεταφορϊν 4. Οι εκπομπζσ CO 2 από τον κλάδο των μεταφορϊν αυξικθκαν ςτθν Ελλάδα κατά 46% μεταξφ , ενϊ ςε Γερμανία και Φινλανδία κατά 1% και 8%. 5. Θ Ελλάδα είναι μία από τισ πιο εξαρτθμζνεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ ςε ειςαγωγζσ καυςίμων (72% ςε ςχζςθ με 54% του ςυνόλου). 6. τθν Ελλάδα το 2007 αντιςτοιχοφςαν 428 επιβατικά οχιματα ανά 1000 κατοίκουσ με αφξθςθ από το 1990, ςτο153% όταν για τθν ΕΕ είναι 34%. 7. Σο ποςοςτό χριςθσ των μζςων ςτακερϊν τροχιάσ για επιβατικζσ μεταφορζσ ανζρχεται ςτθν Ελλάδα ςτο 2% ενϊ ο μζςοσ ευρωπαϊκόσ όροσ είναι 7%. 30

31 ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ THINK GREEN 31

32 THINK GREEN ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 32

33 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ THINK GREEN Σο 44% των αυτοκινιτων δεν διακζτουν κάρτα καυςαερίων Σο 21% του ελλθνικοφ ςτόλου Λ.Χ. είναι παλιάσ τεχνολογίασ χωρίσ καταλφτθ (το υψθλότερο ςτθν ΕΕ) Ο ςτόλοσ των βαρζων οχθμάτων είναι ο πιο γθραςμζνοσ ςτθν ΕΕ, 15 με μζςο όρο 18 περίπου ζτθ τθν Ελλάδα αποςφρεται μόλισ το 1,5% του ςτόλου των επιβατικϊν οχθμάτων το χρόνο ενϊ ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ είναι 5-6% ετθςίωσ 1 οι ςτθν Ευρϊπθ ςε χριςθ αυτοκινιτου (7 μετακινιςεισ τθν εβδομάδα ζναντι 4 των Γάλλων, Λταλϊν, Λςπανϊν) 1 οι ςτθν Ευρϊπθ ςε χριςθ αυτοκινιτου για μετακινιςεισ μερικϊν εκατοντάδων μζτρων (9 τθν εβδομάδα ζναντι 4 ςτισ παραπάνω χϊρεσ) το κζντρο τθσ πόλθσ ςτακμεφουν κακθμερινά πάνω από αυτοκίνθτα, από τα οποία παράνομα όταν θ πλθρότθτα των οργανωμζνων γκαράη προςεγγίηει το 50%. το λεκανοπζδιο ηει το μιςό του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ και το μιςό του αρικμοφ των οχθμάτων 33

34 THINK GREEN Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Σο μποτιλιάριςμα είναι κακθμερινό φαινόμενο Ο χρόνοσ για τθν εφρεςθ μιασ κζςθσ ςτάκμευςθσ ποικίλει από 3,5-14 λεπτά με αντίςτοιχθ επιπλζον κατανάλωςθ καυςίμων, φκορζσ ςτα αυτοκίνθτα και χάςιμο χρόνου τθν Αττικι το μικοσ των λεωφορειολωρίδων φτάνει τα 50χλμ όταν ςτο Λονδίνο φτάνουν τα 500χλμ και ςτο Παρίςι τα 450χλμ οι βεβαιωμζνεσ παράνομεσ ςτακμεφςεισ ςτισ λεωφορειολωρίδεσ το 2008 το 45% των 10εκατ. περίπου μετακινιςεων τθν θμζρα αφοροφν τθ διαδρομι ςπίτι-δουλειά-ςπίτι, ενϊ μόλισ το 41% των μετακινιςεων γίνεται με ΜΜΜ Σθν τελευταία δεκαετία τα ΜΜΜ πραγματοποιοφν 150εκ. οχθματοχιλιόμετρα ετθςίωσ ενϊ θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ προκαλεί μείωςθ κατά 30εκ. οχθματοχιλιόμετρα ετθςίωσ. Ο κορεςμόσ τθσ κυκλοφορίασ το 2007 ζφτανε το 55% ςτουσ βαςικοφσ άξονεσ και αν ςυνεχιςτεί θ ίδια κατάςταςθ κα φτάςει το 2012 το 78-95%. τθν Ακινα αναλογοφν τ.μ. πράςινου όταν ςτο Άμςτερνταμ, Παρίςι και άλλεσ Ευρωπαϊκζσ πόλεισ τα αντίςτοιχα νοφμερα κυμαίνονται από τ.μ. ανά κάτοικο. Θ ΕΕ ζχει κζςει ωσ ενδεικτικό όριο τα 10τ.μ. ϊςτε μια πόλθ να κεωρείται βιϊςιμθ. Σο 45% του πλθκυςμοφ τθσ Ακινασ είναι εκτεκειμζνο ςε κορφβουσ πάνω από το ανεκτό επίπεδο των 65db. Σα αντίςτοιχα ποςοςτά Ρϊμθ και Παρίςι είναι 18% και 17%. 34

35 THINK GREEN ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ LOGISTICS 31% ανάπτυξθ το διάςτθμα ενϊ αναμζνεται περαιτζρω αφξθςθ κατά 50% ζωσ το Ευκφνονται για το 1/3 των εκπομπϊν CO 2 από τισ μεταφορζσ ςτθν ΕΕ. Σα logistics ευκφνονται για το 10-15% τθσ τελικισ τιμισ του προϊόντοσ, ενϊ μπορεί και να ευκφνονται για το 75% των ςυνολικϊν εκπομπϊν CO 2 μιασ εταιρείασ. Ανιςοκατανομι ςτον τρόπο μεταφοράσ, με 73% να κατζχουν οι οδικζσ μεταφορζσ και 17% τα τρζνα (ςτθν Ελλάδα οι οδικζσ μεταφορζσ κατζχουν ποςοςτό 98%). χετικζσ πολιτικζσ για τθ βελτίωςθ των εμπορευματικϊν μεταφορϊν περιζχονται ςτθ Λευκή Βίβλο του 2001 (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_el.htm) και ςτο ςχετικό πλάνο δράςθσ του 2007 (Action Plan for Freight Transport Logistics- COM(2001)370). 35

36 THINK GREEN Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΧΟΙ 20% μείωςθ αεριϊν κερμοκθπίου ζωσ το % μερίδιο ΑΠΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ζωσ το % εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ το % μερίδιο βιοκαυςίμων ςτο ςυνολικό μίγμα καυςίμων ζωσ το 2020 Θ κλιματικι αλλαγι ςε ςυνδυαςμό με τθ διεκνι οικονομικι κρίςθ ςτροφι ςε τεχνολογίεσ και πρακτικζσ που εξοικονομοφν χριματα προςτατεφοντασ ταυτόχρονα το περιβάλλον 36

37 THINK GREEN ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Fuel Quality Directive που επιτρζπει τθν προςκικθ ςε μεγαλφτερο ποςοςτό βιοκαυςίμων με ςυμβατικά καφςιμα (2009/30/EC). Χρθματοδότθςθ ςχετικϊν ζργων BEST, BIOGASMAX. Τποςτιριξθ τεχνολογιϊν υδρογόνου και κυψελϊν καυςίμου κάτω από το Joint Technology Initiative (Regulation EC 521/2008) με χρθματοδότθςθ 470 εκ.. χετικά ζργα CUTE και HyFleet: CUTE (http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/) Χρθματοδότθςθ ζρευνασ για θλεκτρικά οχιματα και μπαταρίεσ Σθλεματικι και άλλα εργαλεία από το «Intelligent Transport Systems Action Plan» για άμεςθ ενθμζρωςθ για ςυνκικεσ κυκλοφορίασ (www.europa.eu) Διάχυςθ γνϊςθσ μεταξφ διάφορων πόλεων ςχετικά με μζτρα για βελτίωςθ μεταφορϊν με το πρόγραμμα CIVITAS με ςυμμετοχι 59 πόλεων και υποςτιριξθ 180 εκ. (www.civitasinitiative.org) Πρόγραμμα ERTMS (Εuropean Railway Traffic Management System) για βελτίωςθ λειτουργίασ ςιδθροδρομικϊν δικτφων μεταξφ γειτονικϊν χωρϊν τθσ ΕΕ. (www.ertms.com) 37

38 THINK GREEN ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Πρόγραμμα SESAR (Single European Sky ATM Research) για βελτίωςθ ςτισ αεροπορικζσ μεταφορζσ και μείωςθ ςυμφόρθςθσ (www.sesarju.eu) Σο δορυφορικό ςφςτθμα GALILEO κα δθμιουργιςει εφαρμογζσ για βελτίωςθ αςφάλειασ ςτισ μεταφορζσ, μείωςθ ςυμφόρθςθσ και μείωςθ ενζργειασ. Car Labelling Directive (1999/94/EC) για επίδειξθ πλθροφοριϊν κατανάλωςθσ καυςίμου και εκπομπϊν CO 2 ςε κάκε νζο όχθμα (http://www.europarl.europa.eu/ ) Tyre Labelling Directive (COM(2008) 316) ςχετικι με πλθροφόρθςθ κοινοφ για απόδοςθ νζων ελαςτικϊν όςον αφορά κατανάλωςθ καυςίμου, αςφάλεια/πρόςφυςθ και κόρυβο. Ειςθγιςεισ για νζα EURO VI Ενςωμάτωςθ αεροπορικοφ κλάδου ςτο ςφςτθμα εμπορίασ εκπομπϊν Eurovignette Directive (2006/38/EC) θ οποία κα ςυςχετίςει τθ χριςθ βαρζων οχθμάτων με τζλθ διοδίων ενϊ κα εκτιμθκοφν και μζτρα για επιβολι τελϊν ςε διόδια ςτισ πόλεισ 38

39 THINK GREEN ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Οδθγία για προμικεια «κακαρϊν» και ενεργειακϊν αποδοτικϊν οχθμάτων από τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ (2009/33/EC- Εναρμόνιςθ αναμζνεται) Θ νζα Οδθγία κζτει υποχρεωτικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ κατά τθν προμικεια νζων οχθμάτων όλων των τφπων ςφμφωνα με ανάλυςθ κόςτουσ για το ςφνολο του κφκλου ηωισ του οχιματοσ ςυμπεριλαμβανομζνου πλζον του κόςτουσ των διαφόρων εκπομπϊν. Θ ΕΕ αναμζνεται με τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ, αποφυγι ζκλυςθσ 1,9 εκ. τόνων CO 2 ετθςίωσ ζωσ το 2017 Κάκε χρόνο οι δθμόςιοι οργανιςμοφ ςε ΕΕ-25 αγοράηουν αυτοκίνθτα, ελαφρά οχιματα, βαρζα οχιματα και λεωφορεία. Σο κόςτοσ των εκπομπϊν υπολογίηεται με βάςθ tank-to-wheel και όχι well-to-wheel οπότε προωκοφνται ιδιαιτζρωσ τα εναλλακτικά καφςιμα και οχιματα. υνεχίηεται θ ςυηιτθςθ για το κόςτοσ κάκε ρφπου και CO 2 Πράςινθ βίβλοσ - ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθ αςφάλεια του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ» (COM(2000) 769) 39

40 THINK GREEN ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Τιοκζτθςθ πολιτικϊν για «Πράςινεσ Μεταφορζσ» Σο eco-driving ζχει ενταχκεί πλζον ςτθν επίςθμθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ και εξζταςθσ νζων οδθγϊν από τισ αρχζσ του ΚΣΕΟ- ζλεγχοσ για τισ υπόλοιπεσ κυρίεσ κατθγορίεσ οχθμάτων εκτόσ από επιβατικά Απόςυρςθ οχθμάτων Νζα τζλθ κυκλοφορίασ ταξινόμθςθ Δθμιουργία ποδθλατοδρόμων (~25 χλμ.) Επζκταςθ μετρό Ακινασ μετρό Κεςςαλονίκθσ 40

41 THINK GREEN ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΣΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ (ΔΕΑ) ΟΔΗΓΙΑ 2006/32 ΔΕΑ εξοικονόμηςη για την επίτευξη του ςτόχου (GWh) Ο τομζασ των μεταφορϊν εκτιμάται ότι ζχει τα μεγαλφτερα περικϊρια εξοικονόμθςθσ ενζργειασ όπωσ υπολογίηεται από το ςενάριο εξοικονόμθςθσ το οποίο προςδιορίηεται ςτο 36% περίπου το Οικιακός Τομέας Τριτογενής Βιομηχανία Μεταφορές Σύνολο Έτος GWh

42 THINK GREEN ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΣΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ (ΔΕΑ) Αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ των ΜΜΜ o Βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ λειτουργίασ των ΜΜΜ με τθν εφαρμογι «ζξυπνων» ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και πλθροφόρθςθσ των επιβατϊν, «ζξυπνα» ςυςτιματα χρζωςθσ ειςιτθρίων, αφξθςθ τθσ ςυνζργιασ διαφορετικϊν ΜΜΜ, ςτακμοί μετεπιβίβαςθσ (park & ride) κλπ. o τόχοσ : Αφξθςθ του μεριδίου των ΜΜΜ από 27% ςιμερα ςτο 35% το 2016 Ζργα υποδομϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν o Ζργα υποδομϊν για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των οδικϊν μεταφορϊν και των μζςων ςτακερισ τροχιάσ (νζεσ λεωφορειολωρίδεσ, ζξυπνα ςυςτιματα ςθματοδότθςθσ, εκςυγχρονιςμόσ μζςων ςτακερισ τροχιάσ, πεηόδρομοι, ποδθλατοδρόμοι) o τόχοσ: Θ προϊκθςθ των εναλλακτικϊν μζςων μετακίνθςθσ με παράλλθλθ μείωςθ χριςθσ Λ.Χ. φνδεςθ φορολογίασ οχθμάτων με τθν ενεργειακι απόδοςθ και τισ εκπομπζσ CO 2 o Εφαρμογι ςε οδικά οχιματα με τθν ανάπτυξθ νζου κεςμικοφ πλαιςίου o Ανάγκθ για εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν κατάλλθλθ κατθγοριοποίθςθ o τόχοσ: Θ προϊκθςθ των οχθμάτων που παρουςιάηουν μικρότερθ κατανάλωςθ καυςίμου και εκπζμπουν λιγότερουσ ρφπουσ CO 2 με ευνοϊκότερθ φορολογία 42

43 THINK GREEN ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΣΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ (ΔΕΑ) Κίνθτρα αντικατάςταςθσ παλαιϊν και βαρζων οχθμάτων (>3,5tn) o Δθμόςια επιχοριγθςθ και δράςεισ ενθμζρωςθσ o Φορολογικά κίνθτρα για εναλλακτικά οχιματα (φυςικό αζριο, υβριδικά, βιοκαφςιμα) ι ςυμβατικά νζασ τεχνολογίασ (EURO V, VI) o τόχοσ: Αντικατάςταςθ των παλαιϊν ενεργοβόρων και ρυπογόνων μεςαίων και βαρζων οχθμάτων (30% τθσ κατανάλωςθσ μεταφορϊν). Εκπλιρωςθ των εκνικϊν ςτόχων για τθν υποκατάςταςθ 20% με εναλλακτικά καφςιμα μζχρι το 2020 o Εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ: 624 GWh (2011) και 1738 GWh (2016) Κίνθτρα αντικατάςταςθσ ΛΧ και προϊκθςθσ ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων o Δθμόςια επιχοριγθςθ και δράςεισ ενθμζρωςθσ o Φορολογικά κίνθτρα για εναλλακτικά οχιματα (φυςικό αζριο, υβριδικά, βιοκαφςιμα) ι ςυμβατικά νζασ τεχνολογίασ (EURO V, VI) o τόχοσ: Αντικατάςταςθ των παλαιϊν ενεργοβόρων και ρυπογόνων μεςαίων και βαρζων οχθμάτων (30% τθσ κατανάλωςθσ μεταφορϊν). Εκπλιρωςθ των εκνικϊν ςτόχων για τθν υποκατάςταςθ 20% με εναλλακτικά καφςιμα μζχρι το 2020 και 120g CO 2 /km o Εξοικονόμθςθ: 768GWh (2011) και 1330GWh (2016) 43

44 THINK GREEN ΔΕΑ - ΜΕΣΑΦΟΡΕ Ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ κινθτικότθτασ o Εφαρμογι ςε διμουσ με ςυνεκτικό αςτικό ιςτό o Car-sharing o Ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ κινθτικότθτασ ςε ςθμεία ςυνάκροιςθσ, μεγάλεσ εταιρείεσ, ςχολεία, ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ o τόχοσ : 5-35% εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανάλογα με τθν κλίμακα εφαρμογισ και τθν ςυνδιαςτικότθτα των δράςεων Eco-driving o Εφαρμογι Eco-driving ςε όλα τα οδικά οχιματα και ςτισ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ με εκπαίδευςθ οδθγϊν και ενθμερωτικι καμπάνια o Αποτελεςματικότθτα : 5-20% εξοικονόμθςθ καυςίμου, μείωςθ εκπομπϊν ρφπων, μείωςθ θχορρφπανςθσ και ατυχθμάτων o τόχοσ : Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 2014 GWh (2016) 44

45 THINK GREEN ΔΕΑ - ΜΕΣΑΦΟΡΕ Οικολογικι ςιμανςθ Αναμενόμενθ τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 1999/94/ΕΚ Εφαρμογι κυρίωσ ςε επιβατικά ΛΧ υςτθματικι πλθροφόρθςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ ςχετικά με τθν ενεργειακι ετικζτα των επιβατικϊν οχθμάτων Ενίςχυςθ ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ για τθν εφαρμογι του μζτρου τόχοσ: Θ προϊκθςθ ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων και «κακαρότερων» οχθμάτων με τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ Τποχρεωτικι ποςόςτωςθ με ενεργειακά αποδοτικότερα οχιματα ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ Πρόταςθ κοινοτικισ Οδθγίασ COM (2005) 634 για «πράςινεσ» προμικειεσ βαρζων οχθμάτων με τθν υποχρεωτικι ποςόςτωςθ κακαρϊν οχθμάτων ςτθν αγορά νζων ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ Πρόταςθ Κοινοτικισ Οδθγίασ COM (2007) 817 για τθν προϊκθςθ κακαρϊν και ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων τόχοσ: Θ δθμιουργία νομοκετικισ ρφκμιςθσ για τθν προμικεια περιβαλλοντικά φιλικϊν οχθμάτων από δθμόςιουσ ςτόλουσ 45

46 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» THINK GREEN Μεταφορζσ (μελζτεσ και επιλεγμζνεσ παρεμβάςεισ) Δράςη 3.1 Πιλοτικζσ Επεμβάςεισ ςε οχιματα δθμοτικϊν ςτόλων Δράςη 3.2 χζδια αςτικισ κινθτικότθτασ Εκπόνθςθ ςυγκοινωνιακϊν μελετϊν Ιπιεσ παρεμβάςεισ 46

47 THINK GREEN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΓΙΑ ΟΣΑ Δράςθ 3.: Επεμβάςεισ ςε οχιματα δθμοτικϊν ςτόλων Μετατροπι βαρζων οχθμάτων για χριςθ μιγμάτων βιοκαυςίμου Ειςαγωγι μιγμάτων βιοντίηελ >5% ςε δθμοτικοφσ ςτόλουσ με >30 βαρζα οχιματα και με διαςφαλιςμζνθ διακεςιμότθτα τεχνικϊν μετατροπισ. Εκτίμθςθ ενεργειακοφ και περιβαλλοντικοφ οφζλουσ ανάλογα με τον αρικμό των διανυκζντων χιλιομζτρων και το % μίγμα βιοντίηελ Εγκατάςταςθ φίλτρων κατακράτθςθσ ςωματιδίων (DPF) ςε δθμοτικά βαρζα οχιματα (Προαιρετικά) Ειςαγωγι φίλτρων DPF ςε δθμοτικοφσ ςτόλουσ με >30 βαρζα οχιματα και με διακεςιμότθτα τεχνικϊν μετατροπισ. Εκτιμϊμενθ κατακράτθςθ αιωροφμενων ςωματιδίων >90%. 47

48 THINK GREEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΣΑ Θλεκτρικά Περιοριςμόσ ζωσ 12tn Κατάλλθλα για αςτικζσ κυρίωσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ (ςχετικά μικρι ακτίνα δράςθσ ~150km) Μείωςθ κόςτουσ χριςθσ, κορφβου, περιβαλλοντικά οφζλθ (40% λιγότερα ςε ςχζςθ με diesel)- Μειωμζνα τζλθ κυκλοφορίασ CNG Πλζον ςυγκρίςιμα με οχιματα diesel τελευταίασ γενιάσ- Λίγοι ςτακμοί ανεφοδιαςμοφ- Κατάλλθλα κυρίωσ για αςτικά λεωφορεία (ςωματίδια) αλλά και απορριμματοφόρα (κόρυβοσ) Τδρογόνου/κυψελϊν καυςίμου τεχνολογία ακόμα δεν ζχει ωριμάςει- υψθλό αρχικό κόςτοσ- ζλλειψθ ςθμείων ανεφοδιαςμοφ υςτιματα start-stop. Μείωςθ κατανάλωςθσ μζχρι 6%- Εφαρμογι μόνο ςε αςτικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ με πολλζσ ςτάςεισ 48

49 THINK GREEN ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΣΑ CNG, LPG, LNG, βιοντίηελ, βιοαικανόλθ. Βιοντίηελ Δεν είναι εμπορικά διακζςιμο ςτθν Ελλάδα αυτοφςιο Κάποιεσ δοκιμζσ με επεξεργαςία τθγανόλαδων είχαν πολφ καλά αποτελζςματα αλλά ακόμα ςε πιλοτικό ςτάδιο Απαιτείται κάποια αλλαγι κάποιων μερϊν του οχιματοσ Τπό ςυηιτθςθ το όλο κζμα με τα βιοκαφςιμα Εταιρεία BOC- χριςθ βιοντίηελ από τθγανζλαια ςτο ςτόλο τθσ- καμία επιπλζον φκορά τθσ μθχανισ λιγότερεσ αλλαγζσ ελαίων μθχανισ- παρόμοια κατανάλωςθ με ντίηελ αποφυγι εκπομπισ 2,500 τόνων CO 2 ετθςίωσ Περιφζρεια Κριτθσ πιλοτικι εφαρμογι ςε 2 λεωφορεία ΚΣΕΛ- άριςτα αποτελζςματαπροβλιματα κυρίωσ ςτθ ςυλλογι των ελαίων (προςκικθ νεροφ, κόςτοσ κλπ.) 49

50

51 Ποιοι Είμαςτε Θ ιδζα ξεκίνθςε από όταν ιμαςταν ςτελζχθ ςε άλλεσ εταιρίεσ όπου οι ςφμβουλοι και οι προμθκευτζσ λογιςμικϊν δεν μποροφςαν να μασ δϊςουν τθν πρακτικι εφαρμογι των λφςεων ι των προτάςεων τουσ. Ζτςι είπαμε ότι αυτό λείπει από τθν αγορά είναι θ πρακτικι εφαρμογι των λφςεων που προτείνονται, ϊςτε να δει ο πελάτθσ ςτθν πράξθ τθν αξία και το αποτζλεςμα των δράςεων που λαμβάνονται ςτθν εφοδιαςτικι του αλυςίδα. Θ εταιρεία ιδρφκθκε το 2009, από ζμπειρα και καταξιωμζνα ςτελζχθ ςτον χϊρο των Logistics, του e-επιχειρείν, τθσ πλθροφορικισ και των τθλεπικοινωνιϊν, ζχοντασ ςτο ενεργθτικό τουσ πλικοσ ζργων τόςο ςτο χϊρο των Logistics όςο και ςτο χϊρο τθσ τεχνολογίασ και των θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν, ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό. Βαςικι αποςτολι μασ, είναι να ενθμερϊςουμε και να μεταδϊςουμε ςτισ επιχειριςεισ που ζχουν ανάγκθ, εμπειρίεσ, μεκόδουσ ανάλυςθσ και ερμθνείασ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν ςτο επιχειρθςιακό τουσ περιβάλλον. 51

52 ΕΣΑΛΡΛΚΟ PROFIL H Logistics Way εξειδικεφεται ςτο να παρζχει προϊόντα Λογιςμικοφ και Τπθρεςιϊν που καλφπτουν και εξυπθρετοφν τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ των εταιρειϊν οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνουν ςτθν δραςτθριότθτά τουσ, τομείσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ, Προμικειεσ, Logistics και Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν. Με τον δικό μασ «logistics way» τρόπο προςπακοφμε να ενςωματϊςουμε νζεσ ιδζεσ και ςφγχρονεσ πρακτικζσ για τθν κζςπιςθ ςτρατθγικϊν ςχεδίων δράςθσ. χζδια δράςθσ που κα μεγιςτοποιιςουν τθν αποτελεςματικότθτα των εταιρειϊν ςτθν εφοδιαςτικι τουσ αλυςίδα. 52

53 Τπθρεςίεσ & Προιόντα Supply Chain & Logistics S/W Development & Implementation Operation & Business Management 4PL (Fourth Party logistics) Exports Hotel Logistics 53

54 SUPPLY CHAIN & LOGISTICS Business Process Re-engineering Activity Based Costing Supply Chain Management Strategic Sourcing & Procurement plans Inventory Management Lean Management Shipping / Transportation Services Warehousing & Distribution services Distribution Network Design 54

55 χεδιαςμόσ, Εμπορία και Εφαρμογι Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων Supply Chain/ Logistics φςτθμα Διαχείριςθσ Αποκθκϊν - Warehouse Management Systems (WMS) φςτθμα Διαχείριςθσ Μεταφορικοφ Ζργου - Transportation Management Systems (TMS) φςτθμα Παρακολοφκθςθσ ςτόλων οχθμάτων μζςω Σθλεματικισ - Global Trade Management and Visibility Systems φςτθμα Proof Of Delivery φςτθμα Πρόβλεψθσ και ςχεδιαςμοφ πλάνου ηιτθςθσ (Demand Planning Systems & forecasting Systems) φςτθμα για τθν διαχείριςθσ Αποκεμάτων και βζλτιςτθσ διαχείριςθσ παραγγελιϊν (Inventory Management and Order Management Systems) 55

56 Transportation Management Software

57 Λήψη Αίτηςησ Μεταφοράσ Μεταφορικζσ Εταιρείεσ Αποςτολή SMS 3. Πλατφόρμα υνταίριαςμα με Διαθζςιμα φορτηγά Ζλεγχοσ Αίτηςησ μεταφοράσ Αποςτολή Απάντηςη ςτην αίτηςη Μεταφοράσ Διαχείριςη Φορτηγϊν Διαχείριςη Σαριφϊν Αποςτολή Λήψη Επιβεβαίωςησ Αποςτολή Ζκδοςη & Αποςτολή CMR, BOL, Φορτωτικήσ Booking / Filling Δρομολόγηςη Αποςτολή Διαχείριςη τόλου ςτον «δρόμο» Σηλεματική Ενημζρωςη Ιχνηλαςίασ 57

58 Η διαδικαζία διατείριζης 1 Διατείριζη Σσναλλαζζομένων 2 Διατείριζη Σηόλοσ 3 Ειζαγωγή Παραγγελιών 4 Δρομολόγηζη 5 Τιμοκαηάλογοι Διατείριζη Operations Δεδομένα ποσ ειζάγονηαι μια θορά, Μικροί ρσθμοί ανανέωζης Μη πίεζη τρόνοσ Μικρά τρονικά περιθώρια, μεγάλη πίεζη τρόνοσ Δεδομένα ποσ ειζάγονηαι καθημερινά Δσναμική ζσνετής αλλαγή 6 Αναθορές Σηαηιζηικά Δεδομένα Έκδοζη ανάλογα με ηις ανάγκες διοίκηζης 58

59 Σρόποσ υπολογιςμοφ Άμεςου κόςτουσ ανά όχθμα ΑΜΕΟ ΚΟΣΟ: Οδθγόσ Καφςιμα υντθριςεισ Αςφάλεια, Σζλθ, ΚΣΕΟ, κλπ Εηήζηα απόδνζε ζε ρικ Κόζηνο αγνξάο ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΣΟ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΟΣΤΗ (ΕΤΗΣΙΩΣ) ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΚΟΣΤΗ ΑΝΑ ΧΛΜ Αμία απόζβεζεο / εηνο Καηαλάισζε θαπζίκνπ /ρικ Αλαινγνύληεο ηόθνη - Τηκή θαπζίκνπ αλά ιίηξν Αζθάιεηα θνξηεγνύ Κόζηνο ειαζηηθώλ (4 ηεκ) Μεηθηόο κηζζόο νδεγνύ - Κόζηνο ειαζηηθώλ / ρικ (Δηάξθεηα δσήο ειαζηηθώλ) Τέιε θπθινθνξίαο Καηαλάισζε ιαδηνύ / ρικ Σπληήξεζε απηνθηλήηνπ Καηαλάισζε ιηπαληηθώλ / ρικ Εμνδα δηαλνκήο Μηθξνεπηζθεπέο / ρικ Δηόδηα ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ = ΣΑΚΕΡΟ ΚΟΣΟ + ΜΕΣΑΒΛΘΣΟ ΚΟΣΟ 59

60 Σρόποσ υπολογιςμοφ Ζμμεςου κόςτουσ ΕΜΜΕΟ ΚΟΣΟ(Τποςτηρικτικζσ λειτουργίεσ) Απαςχόλθςθ Διευκυντι Προςωπικό Γραφείου Κόςτοσ εργατικϊν ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Κόςτοσ ανά δραςτθριότθτα (Activity Base Costing) Σο ABC αναγνωρίηει ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ και αναλφει το κόςτοσ των επιμζρουσ ςταδίων κάκε διαδικαςίασ. Με τον τρόπο αυτό θ επιχείρθςθ γνωρίηει πόςο ςτοιχίηει κακεμία από τισ λειτουργίεσ τθσ και μπορεί ευκολότερα να επιμερίςει το κόςτοσ των λειτουργιϊν ςτα διάφορα προϊόντα/υπθρεςίεσ. Σο ABC αναγνωρίηει ότι τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ δεν χρθςιμοποιοφν άμεςα πόρουσ αλλά δραςτθριότθτεσ. Σα προϊόντα/υπθρεςίεσ επιβαρφνονται με τα διάφορα κόςτθ με βάςθ τθν χριςθ των δραςτθριοτιτων. Περιλθπτικά, θ διαδικαςία ζχει ωσ εξισ. Αρχικά, αναγνωρίηονται οι δραςτθριότθτεσ και οι πόροι που αυτζσ χρθςιμοποιοφν. Ζπειτα ςυγκεντρϊνονται τα κόςτθ των πόρων και με τθ χριςθ οδθγϊν κόςτουσ ςυςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ. Σζλοσ, επιμερίηεται το κόςτοσ των δραςτθριοτιτων ςτα διάφορα προϊόντα/υπθρεςίεσ. 60

61 Σο ςφςτημα περιλαμβάνει τισ εξήσ λειτουργίεσ: Αρχείο υναλλαςςόμενων (Πελατϊν, Προμθκευτϊν, υνεργατϊν κτλ) Διαχείριςθ Παραγγελιϊν με ζκδοςθ γραμμωτϊν κωδικϊν για κάκε παραγγελία. Δρομολόγθςθ Διαχειρίηεται τα Δρομολόγια δθμιουργϊντασ διάφορα routes και ενδείξεισ διακεςιμότθτασ των φορτθγϊν. Διαχειρίηεται τον ςτόλο τθσ εταιρείασ (οδθγοί φορτθγά) με τθν μορφι εξοδολογίου (Fleet Management). Κάνει διαχείριςθ του ςτόλου των οχθμάτων (ςυνεχι παρακολοφκθςθ ςτόλου και ανταλλακτικϊν - καυςίμων- επιςκευϊν ανά όχθμα και άλλουσ παράγοντεσ, διατιρθςθ λεπτομεροφσ ιςτορικοφ ςτόλου, ανάλυςθ λειτουργικοφ κόςτουσ ανά όχθμα, ζκδοςθ τακτικϊν αναφορϊν και ςτατιςτικϊν δεδομζνων κ.ά.), Σαρίφεσ Σιμοκατάλογοι Διαχείριςθ τιμολογιακισ πολιτικισ Ελζγχει τισ χρεϊςεισ ανά μονάδα φορτίου Παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ των ςυμφωνιϊν με τουσ ςυνεργαηόμενουσ μεταφορείσ Αναφορζσ Παραςτατικά Παραςτατικά Μεταφοράσ: Φορτωτικζσ, Μανιφζςτα, Vouchers, Διαχείριςθ του πλιρουσ κφκλου ηωισ μίασ διαδικαςίασ μεταφοράσ, τοιχεία για τθν επίβλεψθ τθσ μεταφοράσ μζχρι τθν παράδοςθ τθσ παραγγελίασ ςτον τελικό πελάτθ. Δζχεται τισ παραγγελίεσ από οποιοδιποτε μθχανογραφικό ςφςτθμα, Διακζτει εργαλεία προςομοίωςθσ (καταςκευι what if ςεναρίων, εκτζλεςθ προςομοιϊςεων και μελζτθ εναλλακτικϊν ςεναρίων του δικτφου διανομϊν), 61

62 Σο ςφςτημα περιλαμβάνει τισ εξήσ λειτουργίεσ: Θλεκτρονικό Μθτρϊο οχθμάτων: περιλαμβάνει ςτοιχεία ςχετικά με τθν ταυτότθτα των οχθμάτων και τθν ζκδοςθ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ οχιματοσ για τθν ενθμζρωςθ των services του οχιματοσ. Αςφαλιςτικά κζματα - υποχρεϊςεισ: περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν αςφάλιςθ του οχιματοσ, τθν κάρτα καυςαερίων, ΚΣΕΟ, οδικι βοικεια. τοιχεία τακτικισ ςυντιρθςθσ: παρακολουκείται θ ςυντιρθςθ και επιςκευι του οχιματοσ, τα ςυνεργεία, ανταλλακτικά, οι εργαςίεσ, και τα αντίςτοιχα κόςτθ. Ηθμίεσ και βλάβεσ: περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία ςχετικά με ηθμίεσ που παρουςιάςτθκαν ςτο όχθμα και τισ ενζργειεσ αποκατάςταςθσ αυτϊν. Μθτρϊο ελαςτικϊν: τιρθςθ θλεκτρονικοφ μθτρϊου ελαςτικϊν οχθμάτων Διαδικαςίεσ: περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία ςχετικά με πιςτοποιθτικά, οικονομικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ, εντολζσ ςυντιρθςθσ και όλεσ εν γζνει οι διαδικαςίεσ που αφοροφν το όχθμα. Ειδοποιιςεισ: με το υποςφςτθμα αυτό επιτυγχάνεται θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του υπεφκυνου για εκκρεμότθτεσ ςχετικζσ με τθ ςυντιρθςθ του οχιματοσ βάςει χρόνου αντικατάςταςθσ ανταλλακτικϊν και χιλιομζτρων. Δαπάνεσ: Πλιρθσ παρακολοφκθςθ δαπανϊν και καταμεριςμόσ ςε όχθμα, δρομολόγια κλπ 62

63 OPERATION & BUSINESS MANAGEMENT Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ (Business Plans) Επενδυτικόσ χεδιαςμόσ Αναςχεδιαςμόσ επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν (Business Process Re-engineering) Βελτιςτοποίθςθ επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν (Business Processes Optimization) Πωλιςεισ & Marketing Διοίκθςθ ανκρϊπινων πόρων 63

64 Τπθρεςίεσ 4PL (Fourth Party logistics) H Logistics Way, μζςω ςυμμαχιϊν μεταξφ των πάροχων υπθρεςιϊν από τρίτουσ (3PL), τουσ πάροχουσ τεχνολογίασ και ςυμβοφλουσ επιχειριςεων (best-of-breed), μπορεί να δθμιουργιςει μοναδικζσ και ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ που δεν μπορεί να επιτευχκεί με ζνα μόνο πάροχο. Οι υπθρεςίεσ που παρζχονται είναι οι εξισ: Οι διαπραγματεφςεισ με τουσ 3PL Διαχείριςθ ςυμβάςεων ναφλωςθσ μεταφορϊν Τπθρεςίεσ Χρζωςθσ Μεταφορϊν Προγραμματιςμόσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν Διαχείριςθ και ςυντονιςμόσ των πάροχων υπθρεςιϊν logistics Λφςεισ με τθν χριςθ τεχνολογίασ (IT solutions) Διαχείριςθ Κινδφνου και Αςφάλιςθσ Διαχείριςθ ταμειακϊν ροϊν. 64

65 HOTEL Logistics Διαχείριςθ ανκρωπίνων πόρων Δθμόςιεσ ςχζςεισ Δείκτθσ ικανοποίθςθσ πελατϊν Financial planning-front office Food & Beverage House keeping Προμικειεσ Ζλεγχοσ υπθρεςιϊν Προχπολογιςμόσ κόςτουσ 65

66 AEGEAN NET

67 Αντικείμενο Εργαςίασ Θ παραγωγι, Θ τυποποίθςθ και θ Διαχείριςθ τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ των τοπικϊν προϊόντων βαςιςμζνων ςτθν παράδοςθ και τισ ςφγχρονεσ αντιλιψεισ περί υγιεινισ διατροφισ. Διονφςθσ Γρθγορόπουλοσ LOGIC

68 Δυνατότθτεσ Επιλογζσ Προςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν τθσ επιχείρθςθσ. Προδιαγραφζσ Αναηιτθςθσ κατάλλθλθσ ςυςκευαςίασ (υλικά & γραφιςτικά) Ετικζτεσ. Κανόνεσ Εξαγωγισ(Σελωνεία Δείγματα αναλφςεισ ) Πρϊτεσ επαφζσ με πικανά κανάλια διάκεςθσ Ανάπτυξθ υποδομϊν & αυτοματοποίθςθ για τθν μείωςθ του κόςτουσ & εξαγωγζσ (Μεταφορζσ Logistics ) Δθμιουργία βαςικοφ καναλιοφ διάκεςθσ γευςιγνωςία και πϊλθςθ Διονφςθσ Γρθγορόπουλοσ LOGIC

69 Σι μποροφμε να προςφζρουμε Εξεφρεςθ ποιοτικϊν (και πιςτοποιθμζνων εφόςον απαιτθκεί), τοπικϊν αγροτικϊν προϊόντων από όλθ τθν Ελλάδα. Οργάνωςθ διαδικαςιϊν ποιοτικοφ ελζγχου, πιςτοποίθςθσ, και παροχι τεχνικϊν, οργανωτικϊν, οικονομικϊν και επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν ςτουσ παραγωγοφσ και ςτουσ αγοραςτζσ, οι οποίοι κα χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ τθσ Λςτοςελίδασ. Οργάνωςθ παραγωγϊν-προμθκευτϊν ςε καινοτόμεσ μορφζσ ςυλλογικισ επιχειρθματικότθτασ με ςτόχο τον αποδοτικότερο ςυντονιςμό των αλυςίδων παραγωγισ και εμπορίασ, τθν από κοινοφ αγορά υπθρεςιϊν, κλπ. Εξεφρεςθ αγοραςτϊν ςτο εξωτερικό και ανάλθψθ των διαδικαςιϊν προϊκθςθσ και διακίνθςθσ/πϊλθςθσ των προϊόντων. Πιςτοποιιςθ Ζρευνα & Σεχνολογία υμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ εμινάρια και αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ Διονφςθσ Γρθγορόπουλοσ LOGIC

70 Ο δικόσ μασ τρόποσ.. 1. Καταγραφι 2. Ανάλυςθ 3. χεδίαςθ 4. Εφαρμογι 5. Αξιολόγθςθ 6. Βελτιςτοποίθςθ 70

71 Σασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ Εςείσ ποιον δρόμο κα ακολουκιςετε ;

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1

Η διανομή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Η διανομή Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 1 Διανομή : Όλεσ οι δραςτηριότητεσ που πρζπει να γίνουν για να μεταβιβαςτεί το προϊόν από τον αρχικό παραγωγό / πωλητή ςτον τελικό αγοραςτή. Χριςτόδουλοσ Ράντθσ 2 Μια οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ

Διαχείριςη έργου. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Διαχείριςη έργου Αντώνησ Μαΰργιώτησ Msc, PhD Πληροφορικήσ Ανάλυςη Βαςικών εννοιών για τα έργα (1) Τα ζργα υπιρξαν μζροσ τθσ ανκρώπινθσ ηωισ από τθ ςτιγμι που ξεκίνθςε ο πολιτιςμόσ. Η ανάγκθ για οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ. για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΦΟΡΕΑ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των εφοδιαςτικών αλυςίδων και για τθ διευκόλυνςθ του νόμιμου εμπορίου Γενικά Εγκεκριμζνοσ Οικονομικόσ Φορζασ (ΑΕΟ*) *Authorised

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ. ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ E ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΚΩΝ: ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΡΑΧΑΝΙΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: 312 ΣΗΛ.: 210-4142150 E-mail: nraxan@unipi.gr, nickrah@hotmail.com 1 Αντικείμενο μαθήματος Ο Προγραμματιςμόσ και Ζλεγχοσ Παραγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ

Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Σο Παρατηρητθριο Ενέργειασ του ΣΕΕ Παραςκευι, 14 Οκτωβρίου 2016 Ελευκερία Ακινθ, ΤΕΕ Ανδριάνα Σταυρακάκθ, ΕΠΤΑ Tο Σφμφωνο των Δθμάρχων Το ΤΕΕ προςχϊρθςε ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων τον Μάρτιο του 2013 Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ

Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Η Πρόκληςη τησ Καθαρήσ Ενζργειασ: Ενεργειακή Αςφάλεια και Επενδφςεισ Δρ. Σπφρος Κιαρτζθς Διευιυντθς Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας & Νέων Τεχνολογιών Πυλώνεσ για ζνα βιώςιμο ενεργειακό μζλλον Αςφαλισ και

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ

Building e-greece. Δρ. Τ. Σταμάτθ Building e-greece Δρ. Τ. Σταμάτθ Η Ψθφιακι Βιομθχανία δείχνει τθν ζξοδο από τθν φφεςθ? Γ. Χαλαβαζθσ, Δημοςιογράφοσ 2 Τί εςτί ψθφιακι κοινωνία? 3 Υπθρεςίεσ Προςτικζμενθσ Αξίασ ςτον Πολίτθ 4 Αποτελεςματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ. Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Διαδικτυακό εμινάριο (webinar) για Δήμουσ τησ Ελλάδασ & τησ Κφπρου με θζμα τισ υμβάςεισ Ενεργειακήσ Απόδοςησ (ΕΑ) Σετάρτη 3 Απριλίου 2013, 11:30 π.μ. Παρουςίαςη: κ. Παφλοσ Καμάρασ, Γεν. Γραμματζασ του

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΚΑΣΑΡΓΗΕΙ ΥΟΡΕΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΔΙΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 01/06/2011 Γραφείο Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ http://antiproedros.gov.gr/en, office@antiproedros.gov.gr ΣΙ ΒΡΗΚΑΜΕ Μετά από 5 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικι Ραρουςίαςθ ΕΦΑΜΟΓΕΣ EΞΥΡΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΩΝ Α.Ε. INFOTRIP A.E.

Εταιρικι Ραρουςίαςθ ΕΦΑΜΟΓΕΣ EΞΥΡΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΩΝ Α.Ε. INFOTRIP A.E. «1ο ΣΕΡΒΕ Members Forum 2012: Διιμερθ ςυνάντθςθ των μελών του Συνδζςμου Επιχειριςεων Ρλθροφορικισ Βορείου Ελλάδοσ» Εταιρικι Ραρουςίαςθ ΕΦΑΜΟΓΕΣ EΞΥΡΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΩΝ Α.Ε. INFOTRIP A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Adapt2change LIFE 09 ENV/GR/ Δρ. Αλζξανδροσ Παπαχατηισ υντονιςτισ. Επικεφαλισ εταίροσ

Adapt2change LIFE 09 ENV/GR/ Δρ. Αλζξανδροσ Παπαχατηισ υντονιςτισ. Επικεφαλισ εταίροσ Project Budget 2.577.750-50% EC Contribution Project Duration 01/09/2010 31/08/2016 LIFE 09 ENV/GR/000296 Adapt2change Adapt agricultural production to climate change and limited water supply ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ

Κυκλικι Οικονομία. Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Κυκλικι Οικονομία Ιωάννθσ Ε. Νικολάου Τμιμα Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ Product design ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΠΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΤΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Ατηζντα. Μεταφορζσ και διανομι: Προβλιματα & Ανάγκεσ

Ατηζντα. Μεταφορζσ και διανομι: Προβλιματα & Ανάγκεσ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ατηζντα Μεταφορζσ και διανομι: Προβλιματα & Ανάγκεσ Διαχείριςθ Μεταφορίκου Ζργου Νζεσ τεχνολογίεσ ςτισ μεταφορζσ και τθ διανομι Συςτιματα Αυτόματθσ Δρομολόγθςθσ Συςτιματα Διαχείριςθσ Στόλου

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου

Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Λεονάρδοσ Καντςόσ Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ του ΕΣΠΑ,ΕΥΣΕΚΤ Μονάδα ςυντονιςμοφ τθσ αξιολόγθςθσ δράςεων του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ Ταμείου Διαμορφϊκθκε με διεκνι διαβοφλευςθ το 2014 ςτο πλαίςιο του δικτφου

Διαβάστε περισσότερα

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014

«Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 «Μεταρρυκμίςεισ και Οικονομικι Ανάπτυξθ» 20 Μαρτίου 2014 Ευκφμιοσ Ο. Βιδάλθσ Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδροσ Συμβουλίου ΣΕΒ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ Ειςαγωγζσ Εξαγωγζσ (χωρίσ καφςιμα) 2001-2013 Πηγή : ΙΟΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα»

Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ. Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Αγροτικόσ υνεταιριςμόσ Κάμιροσ Ημερίδα : «Οργανώςεισ και ςυμπράξεισ παραγωγών και επιχειρήςεων του αγροτικοφ τομζα» Σαυτότθτα - τόχοι Ιςτορικό Λόγοι ίδρυςθσ του υνεταιριςμοφ Ταυτότητα Ο Αγροτικόσ Συνεταιριςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Management & Liquidity

Credit Risk Management & Liquidity ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Managing Partner Νοζμβριοσ 2012 Credit Risk Management & Liquidity Old Problem New Tools Economist Conferences 1 Η Hellastat δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ Διαχείριςησ Πιςτωτικοφ Κινδφνου

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν

Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν Από το Σχζδιο ςτθ Δράςθ για βιϊςιμεσ μεταφορζσ: Ιδζεσ για τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν αρχϊν Μαρία Εαρκαδούλα Προϊζηαμένη ηοσ Τμήμαηος Περιβάλλονηος & Μεηαθορών «Ενεργειακι Πολιτικι και Καλζσ Πρακτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων

Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία. Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Δημόςιεσ Σχζςεισ και Ολοκληρωμζνη Επικοινωνία Ενότητα # 5: Η Χορθγία Διδάςκων: Γεϊργιοσ Πανθγυράκθσ Τμήμα: Οργάνωςθ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων Χρηματοδότηςη Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό ζχει αναπτυχκεί ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ

Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Clinical trials have gone global: Is this a good thing? Επιλεγόμενο μάκθμα «Λευχαιμίεσ» Σταυροφλα Μπεροποφλθ Κωνςταντίνοσ Φωτιάδθσ Τι είναι θ κλινικι δοκιμι; Σφμφωνα με το WHO Κάκε ερευνθτικι μελζτθ, θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ

Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ Σιμανςθ CE ςτισ βιομθχανίεσ κεραμοποιίασ Ο νζοσ κανονιςμόσ EU305/2011 Με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ΚΥΑ 15914/340/20-7-2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007), κακορίςτθκαν οι προχποκζςεισ για τθ Σιμανςθ CE ςτα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ

ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Ακινα 08.12.2010 ελλάδα τθσ εξωςτρζφειασ Εκνικι τρατθγικι για τισ Εξαγωγζσ πορεία & ςφγκριςθ Εξαγωγζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΒΔΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΓΙΑ ΙΡΛΑΝΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ)

Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Νζεσ ευκαιρίεσ παρουςιάηονται για τισ επιχειριςεισ Λιανικοφ Εμπορίου μζςα από τθν αξιοποίθςθ των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) Οι καταναλωτζσ αποκτοφν όλο και μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Μάϊ Αριθμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 οφςτου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: 217 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

EPISCOPE Α ΚΑΛΩΟΡΙΖΩ! 2 η υνάντηςη Εθνικήσ υμβουλευτικήσ Επιτροπήσ. Καθ. Δζςποινα Σεργίδου Επιςτημονική Υπεφθυνοσ. 16 Δεκεμβρίου 2014, ΤΕΠΑΚ, Λεμεςόσ

EPISCOPE Α ΚΑΛΩΟΡΙΖΩ! 2 η υνάντηςη Εθνικήσ υμβουλευτικήσ Επιτροπήσ. Καθ. Δζςποινα Σεργίδου Επιςτημονική Υπεφθυνοσ. 16 Δεκεμβρίου 2014, ΤΕΠΑΚ, Λεμεςόσ Α ΚΑΛΩΟΡΙΖΩ! 2 η υνάντηςη Εθνικήσ υμβουλευτικήσ Επιτροπήσ 16 Δεκεμβρίου 2014, ΤΕΠΑΚ, Λεμεςόσ Καθ. Δζςποινα Σεργίδου Επιςτημονική Υπεφθυνοσ CYPRUS Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous

Διαβάστε περισσότερα

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ

Select Business. Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Select Business Ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ εμπορικοφ λογιςμικοφ για ςφγχρονεσ επιχειριςεισ Αξιοποιιςτε τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ με το ζξυπνο λογιςμικό SELECT BUSINESS Οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ,

Διαβάστε περισσότερα

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου

SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου SINERGIA Αφξηςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ με μεταφορά καινοτομίασ ςτισ ΜΜΕ αγροτικών προϊόντων διατροφήσ ςτην περιοχή τησ Μεςογείου Δημήτριοσ Μενδρινόσ και Δρ. Κώςτασ Καρφτςασ Ενζργεια και επιχειρήςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Προκλήσεις και δυνατότητες Μαρία Ζαρκαδούλα Γρηγόρης Ζωίδης Κ.Α.Π.Ε. Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: Βϋ τρίμηνο 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: Βϋ τρίμηνο 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 28 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΕ ΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΣΙ ΤΠΗΡΕΙΕ: Βϋ 2017 Η εξζλιξθ των τριμθνιαίων Δεικτών Τιμών Παραγωγοφ ςτισ Υπθρεςίεσ, με ζτοσ

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών

Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Δράσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στον τομέα των Μεταφορών Μαρία Ζαρκαδούλα Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών ΚΑΠΕ EnergyRes 09 Forum, 20.2.2009 Περιεχόμενα Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Οι πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

7. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 7. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση τος Κοστολογικού Πποβλήματορ Πλιρθσ ι Απορροφθτικι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτό Ά Φλεσ Άμεςθ Εργαςία Οριακι Κοςτολόγθςθ Μεταβλθτά Γ.Β.Ε. Στακερό Στακερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Iωάννθσ Μελζασ. Οργάνωςθσ & Διοίκθςθ Μονάδων Φιλοξενίασ II

Iωάννθσ Μελζασ. Οργάνωςθσ & Διοίκθςθ Μονάδων Φιλοξενίασ II Iωάννθσ Μελζασ Οργάνωςθσ & Διοίκθςθ Μονάδων Φιλοξενίασ II Eνότθτα Το ξενοδοχειακό προϊόν 1. Προςδιοριςμόσ του ξενοδοχειακοφ προϊόντοσ: Ειςαγωγι Εννοιολογικά, όταν αναφερόμαςτε ςτο ξενοδοχειακό προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ: Δϋ τρίμθνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΤΙΣΤΙΚΗ ΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Μαρτίου 217 ΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΙΚΣΕ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΙΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕ ΣΩΝ ΜΕΣΦΟΡΩΝ: ϋ τρίμθνο 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι ρχι (ΕΛΣΤΤ) ανακοινϊνει τουσ είκτεσ κφκλου εργαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα