THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ"

Transcript

1 Περιβάλλον

2 Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά αποδοτικοφ ςυςτιματοσ που υποςτθρίηει τθν οικονομικι ανάπτυξθ μιασ χϊρασ. Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» μειϊνει τισ εκπομπζσ ρφπων και άλλων αερίων που ςυμβάλλουν αντίςτοιχα ςτα τοπικά προβλιματα ρφπανςθσ και τθσ πλανθτικισ κλιματικισ αλλαγισ. 2

3 ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 1. τθν Ελλάδα, ο κλάδοσ των μεταφορϊν αποτελεί το 40% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε ςχζςθ με το 31% ςτθν ΕΕ 2. Η κατανάλωςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ αυξικθκε κατά ~ 30% τθν περίοδο , όταν θ αντίςτοιχθ ςτα κτίρια αυξικθκε κατά ~ 10%, και ςτθ βιομθχανία μειϊκθκε κατά ~ 18% 3. Οι οδικζσ μεταφορζσ αποτελοφν ςτθν Ελλάδα το 75% του ςυνόλου μεταφορϊν 4. Οι εκπομπζσ CO 2 από τον κλάδο των μεταφορϊν αυξικθκαν ςτθν Ελλάδα κατά 46% μεταξφ , ενϊ ςε Γερμανία και Φινλανδία κατά 1% και 8%. 5. Η Ελλάδα είναι μία από τισ πιο εξαρτθμζνεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ ςε ειςαγωγζσ καυςίμων (72% ςε ςχζςθ με 54% του ςυνόλου). 6. τθν Ελλάδα το 2007 αντιςτοιχοφςαν 428 επιβατικά οχιματα ανά 1000 κατοίκουσ με αφξθςθ από το 1990, ςτο153% όταν για τθν ΕΕ είναι 34%. 7. Σο ποςοςτό χριςθσ των μζςων ςτακερϊν τροχιάσ για επιβατικζσ μεταφορζσ ανζρχεται ςτθν Ελλάδα ςτο 2% ενϊ ο μζςοσ ευρωπαϊκόσ όροσ είναι 7%. 3

4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ THINK GREEN 4

5 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 5

6 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ THINK GREEN Σο 44% των αυτοκινιτων δεν διακζτουν κάρτα καυςαερίων Σο 21% του ελλθνικοφ ςτόλου Ι.Χ. είναι παλιάσ τεχνολογίασ χωρίσ καταλφτθ (το υψθλότερο ςτθν ΕΕ) Ο ςτόλοσ των βαρζων οχθμάτων είναι ο πιο γθραςμζνοσ ςτθν ΕΕ, 15 με μζςο όρο 18 περίπου ζτθ τθν Ελλάδα αποςφρεται μόλισ το 1,5% του ςτόλου των επιβατικϊν οχθμάτων το χρόνο ενϊ ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ είναι 5-6% ετθςίωσ 1 οι ςτθν Ευρϊπθ ςε χριςθ αυτοκινιτου (7 μετακινιςεισ τθν εβδομάδα ζναντι 4 των Γάλλων, Ιταλϊν, Ιςπανϊν) 1 οι ςτθν Ευρϊπθ ςε χριςθ αυτοκινιτου για μετακινιςεισ μερικϊν εκατοντάδων μζτρων (9 τθν εβδομάδα ζναντι 4 ςτισ παραπάνω χϊρεσ) το κζντρο τθσ πόλθσ ςτακμεφουν κακθμερινά πάνω από αυτοκίνθτα, από τα οποία παράνομα όταν θ πλθρότθτα των οργανωμζνων γκαράη προςεγγίηει το 50%. το λεκανοπζδιο ηει το μιςό του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ και το μιςό του αρικμοφ των οχθμάτων 6

7 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ THINK GREEN Σο μποτιλιάριςμα είναι κακθμερινό φαινόμενο Ο χρόνοσ για τθν εφρεςθ μιασ κζςθσ ςτάκμευςθσ ποικίλει από 3,5-14 λεπτά με αντίςτοιχθ επιπλζον κατανάλωςθ καυςίμων, φκορζσ ςτα αυτοκίνθτα και χάςιμο χρόνου τθν Αττικι το μικοσ των λεωφορειολωρίδων φτάνει τα 50χλμ όταν ςτο Λονδίνο φτάνουν τα 500χλμ και ςτο Παρίςι τα 450χλμ οι βεβαιωμζνεσ παράνομεσ ςτακμεφςεισ ςτισ λεωφορειολωρίδεσ το 2008 το 45% των 10εκατ. περίπου μετακινιςεων τθν θμζρα αφοροφν τθ διαδρομι ςπίτι-δουλειά-ςπίτι, ενϊ μόλισ το 41% των μετακινιςεων γίνεται με ΜΜΜ Σθν τελευταία δεκαετία τα ΜΜΜ πραγματοποιοφν 150εκ. οχθματοχιλιόμετρα ετθςίωσ ενϊ θ κυκλοφοριακι ςυμφόρθςθ προκαλεί μείωςθ κατά 30εκ. οχθματοχιλιόμετρα ετθςίωσ. Ο κορεςμόσ τθσ κυκλοφορίασ το 2007 ζφτανε το 55% ςτουσ βαςικοφσ άξονεσ και αν ςυνεχιςτεί θ ίδια κατάςταςθ κα φτάςει το 2012 το 78-95%. τθν Ακινα αναλογοφν τ.μ. πράςινου όταν ςτο Άμςτερνταμ, Παρίςι και άλλεσ Ευρωπαϊκζσ πόλεισ τα αντίςτοιχα νοφμερα κυμαίνονται από τ.μ. ανά κάτοικο. Η ΕΕ ζχει κζςει ωσ ενδεικτικό όριο τα 10τ.μ. ϊςτε μια πόλθ να κεωρείται βιϊςιμθ. Σο 45% του πλθκυςμοφ τθσ Ακινασ είναι εκτεκειμζνο ςε κορφβουσ πάνω από το ανεκτό επίπεδο των 65db. Σα αντίςτοιχα ποςοςτά Ρϊμθ και Παρίςι είναι 18% και 17%. 7

8 ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ LOGISTICS 31% ανάπτυξθ το διάςτθμα ενϊ αναμζνεται περαιτζρω αφξθςθ κατά 50% ζωσ το Ευκφνονται για το 1/3 των εκπομπϊν CO 2 από τισ μεταφορζσ ςτθν ΕΕ. Σα logistics ευκφνονται για το 10-15% τθσ τελικισ τιμισ του προϊόντοσ, ενϊ μπορεί και να ευκφνονται για το 75% των ςυνολικϊν εκπομπϊν CO 2 μιασ εταιρείασ. Ανιςοκατανομι ςτον τρόπο μεταφοράσ, με 73% να κατζχουν οι οδικζσ μεταφορζσ και 17% τα τρζνα (ςτθν Ελλάδα οι οδικζσ μεταφορζσ κατζχουν ποςοςτό 98%). χετικζσ πολιτικζσ για τθ βελτίωςθ των εμπορευματικϊν μεταφορϊν περιζχονται ςτθ Λευκή Βίβλο του 2001 (http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l24007_el.htm) και ςτο ςχετικό πλάνο δράςθσ του 2007 (Action Plan for Freight Transport Logistics- COM(2001)370). 8

9 Η ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΧΟΙ 20% μείωςθ αεριϊν κερμοκθπίου ζωσ το % μερίδιο ΑΠΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ζωσ το % εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ το % μερίδιο βιοκαυςίμων ςτο ςυνολικό μίγμα καυςίμων ζωσ το 2020 Η κλιματικι αλλαγι ςε ςυνδυαςμό με τθ διεκνι οικονομικι κρίςθ ςτροφι ςε τεχνολογίεσ και πρακτικζσ που εξοικονομοφν χριματα προςτατεφοντασ ταυτόχρονα το περιβάλλον 9

10 ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Fuel Quality Directive που επιτρζπει τθν προςκικθ ςε μεγαλφτερο ποςοςτό βιοκαυςίμων με ςυμβατικά καφςιμα (2009/30/EC). Χρθματοδότθςθ ςχετικϊν ζργων BEST, BIOGASMAX. Τποςτιριξθ τεχνολογιϊν υδρογόνου και κυψελϊν καυςίμου κάτω από το Joint Technology Initiative (Regulation EC 521/2008) με χρθματοδότθςθ 470 εκ.. χετικά ζργα CUTE και HyFleet: CUTE (http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/) Χρθματοδότθςθ ζρευνασ για θλεκτρικά οχιματα και μπαταρίεσ Σθλεματικι και άλλα εργαλεία από το «Intelligent Transport Systems Action Plan» για άμεςθ ενθμζρωςθ για ςυνκικεσ κυκλοφορίασ (www.europa.eu) Διάχυςθ γνϊςθσ μεταξφ διάφορων πόλεων ςχετικά με μζτρα για βελτίωςθ μεταφορϊν με το πρόγραμμα CIVITAS με ςυμμετοχι 59 πόλεων και υποςτιριξθ 180 εκ. (www.civitasinitiative.org) Πρόγραμμα ERTMS (Εuropean Railway Traffic Management System) για βελτίωςθ λειτουργίασ ςιδθροδρομικϊν δικτφων μεταξφ γειτονικϊν χωρϊν τθσ ΕΕ. (www.ertms.com) 10

11 ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Πρόγραμμα SESAR (Single European Sky ATM Research) για βελτίωςθ ςτισ αεροπορικζσ μεταφορζσ και μείωςθ ςυμφόρθςθσ (www.sesarju.eu) Σο δορυφορικό ςφςτθμα GALILEO κα δθμιουργιςει εφαρμογζσ για βελτίωςθ αςφάλειασ ςτισ μεταφορζσ, μείωςθ ςυμφόρθςθσ και μείωςθ ενζργειασ. Car Labelling Directive (1999/94/EC) για επίδειξθ πλθροφοριϊν κατανάλωςθσ καυςίμου και εκπομπϊν CO 2 ςε κάκε νζο όχθμα (http://www.europarl.europa.eu/ ) Tyre Labelling Directive (COM(2008) 316) ςχετικι με πλθροφόρθςθ κοινοφ για απόδοςθ νζων ελαςτικϊν όςον αφορά κατανάλωςθ καυςίμου, αςφάλεια/πρόςφυςθ και κόρυβο. Ειςθγιςεισ για νζα EURO VI Ενςωμάτωςθ αεροπορικοφ κλάδου ςτο ςφςτθμα εμπορίασ εκπομπϊν Eurovignette Directive (2006/38/EC) θ οποία κα ςυςχετίςει τθ χριςθ βαρζων οχθμάτων με τζλθ διοδίων ενϊ κα εκτιμθκοφν και μζτρα για επιβολι τελϊν ςε διόδια ςτισ πόλεισ 11

12 ΕΤΡΩΠΑΪΚΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Οδθγία για προμικεια «κακαρϊν» και ενεργειακϊν αποδοτικϊν οχθμάτων από τουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ (2009/33/EC- Εναρμόνιςθ αναμζνεται) Η νζα Οδθγία κζτει υποχρεωτικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ κατά τθν προμικεια νζων οχθμάτων όλων των τφπων ςφμφωνα με ανάλυςθ κόςτουσ για το ςφνολο του κφκλου ηωισ του οχιματοσ ςυμπεριλαμβανομζνου πλζον του κόςτουσ των διαφόρων εκπομπϊν. Η ΕΕ αναμζνεται με τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ, αποφυγι ζκλυςθσ 1,9 εκ. τόνων CO 2 ετθςίωσ ζωσ το 2017 Κάκε χρόνο οι δθμόςιοι οργανιςμοφ ςε ΕΕ-25 αγοράηουν αυτοκίνθτα, ελαφρά οχιματα, βαρζα οχιματα και λεωφορεία. Σο κόςτοσ των εκπομπϊν υπολογίηεται με βάςθ tank-to-wheel και όχι well-to-wheel οπότε προωκοφνται ιδιαιτζρωσ τα εναλλακτικά καφςιμα και οχιματα. υνεχίηεται θ ςυηιτθςθ για το κόςτοσ κάκε ρφπου και CO 2 Πράςινθ βίβλοσ - ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθ αςφάλεια του ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ» (COM(2000) 769) 12

13 ΠΡΑΙΝΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Αλλαγι ςυμπεριφοράσ βάδιςμα, ποδιλατο, χριςθ ΜΜΜ, ecodriving ςυνεπιβατιςμόσ, car sharing Αποδοτικότερα οχιματα και κακαρότερα καφςιμα οικονομικά οχιματα, υβριδικά, χριςθ ανανεϊςιμων Τποδομζσ (ΜΜΜ, ποδιλατο και βάδιςμα) Διαχείριςθ Κινθτικότθτασ ςχζδια αςτικισ κινθτικότθτασ ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ (2008/2217) π.χ. ςχολεία, νοςοκομεία, εμπορικά κζντρα 13

14 ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Τιοκζτθςθ πολιτικϊν για «Πράςινεσ Μεταφορζσ» Σο eco-driving ζχει ενταχκεί πλζον ςτθν επίςθμθ διαδικαςία εκπαίδευςθσ και εξζταςθσ νζων οδθγϊν από τισ αρχζσ του ΚΣΕΟ- ζλεγχοσ για τισ υπόλοιπεσ κυρίεσ κατθγορίεσ οχθμάτων εκτόσ από επιβατικά Απόςυρςθ οχθμάτων Νζα τζλθ κυκλοφορίασ ταξινόμθςθ Δθμιουργία ποδθλατοδρόμων (~25 χλμ.) Επζκταςθ μετρό Ακινασ μετρό Θεςςαλονίκθσ 14

15 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΣΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ (ΔΕΑ) ΟΔΗΓΙΑ 2006/32 ΔΕΑ εξοικονόμηςη για την επίτευξη του ςτόχου (GWh) Ο τομζασ των μεταφορϊν εκτιμάται ότι ζχει τα μεγαλφτερα περικϊρια εξοικονόμθςθσ ενζργειασ όπωσ υπολογίηεται από το ςενάριο εξοικονόμθςθσ το οποίο προςδιορίηεται ςτο 36% περίπου το Οικιακός Τομέας Τριτογενής Βιομηχανία Μεταφορές Σύνολο Έτος GWh

16 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΣΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ (ΔΕΑ) Αναμόρφωςθ του ςυςτιματοσ των ΜΜΜ o Βελτίωςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ λειτουργίασ των ΜΜΜ με τθν εφαρμογι «ζξυπνων» ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και πλθροφόρθςθσ των επιβατϊν, «ζξυπνα» ςυςτιματα χρζωςθσ ειςιτθρίων, αφξθςθ τθσ ςυνζργιασ διαφορετικϊν ΜΜΜ, ςτακμοί μετεπιβίβαςθσ (park & ride) κλπ. o τόχοσ : Αφξθςθ του μεριδίου των ΜΜΜ από 27% ςιμερα ςτο 35% το 2016 Ζργα υποδομϊν ςτον τομζα των μεταφορϊν o Ζργα υποδομϊν για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ των οδικϊν μεταφορϊν και των μζςων ςτακερισ τροχιάσ (νζεσ λεωφορειολωρίδεσ, ζξυπνα ςυςτιματα ςθματοδότθςθσ, εκςυγχρονιςμόσ μζςων ςτακερισ τροχιάσ, πεηόδρομοι, ποδθλατοδρόμοι) o τόχοσ: Η προϊκθςθ των εναλλακτικϊν μζςων μετακίνθςθσ με παράλλθλθ μείωςθ χριςθσ Ι.Χ. φνδεςθ φορολογίασ οχθμάτων με τθν ενεργειακι απόδοςθ και τισ εκπομπζσ CO 2 o Εφαρμογι ςε οδικά οχιματα με τθν ανάπτυξθ νζου κεςμικοφ πλαιςίου o Ανάγκθ για εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν κατάλλθλθ κατθγοριοποίθςθ o τόχοσ: Η προϊκθςθ των οχθμάτων που παρουςιάηουν μικρότερθ κατανάλωςθ καυςίμου και εκπζμπουν λιγότερουσ ρφπουσ CO 2 με ευνοϊκότερθ φορολογία 16

17 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΗ ΣΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ (ΔΕΑ) Κίνθτρα αντικατάςταςθσ παλαιϊν και βαρζων οχθμάτων (>3,5tn) o Δθμόςια επιχοριγθςθ και δράςεισ ενθμζρωςθσ o Φορολογικά κίνθτρα για εναλλακτικά οχιματα (φυςικό αζριο, υβριδικά, βιοκαφςιμα) ι ςυμβατικά νζασ τεχνολογίασ (EURO V, VI) o τόχοσ: Αντικατάςταςθ των παλαιϊν ενεργοβόρων και ρυπογόνων μεςαίων και βαρζων οχθμάτων (30% τθσ κατανάλωςθσ μεταφορϊν). Εκπλιρωςθ των εκνικϊν ςτόχων για τθν υποκατάςταςθ 20% με εναλλακτικά καφςιμα μζχρι το 2020 o Εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ: 624 GWh (2011) και 1738 GWh (2016) Κίνθτρα αντικατάςταςθσ ΙΧ και προϊκθςθσ ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων o Δθμόςια επιχοριγθςθ και δράςεισ ενθμζρωςθσ o Φορολογικά κίνθτρα για εναλλακτικά οχιματα (φυςικό αζριο, υβριδικά, βιοκαφςιμα) ι ςυμβατικά νζασ τεχνολογίασ (EURO V, VI) o τόχοσ: Αντικατάςταςθ των παλαιϊν ενεργοβόρων και ρυπογόνων μεςαίων και βαρζων οχθμάτων (30% τθσ κατανάλωςθσ μεταφορϊν). Εκπλιρωςθ των εκνικϊν ςτόχων για τθν υποκατάςταςθ 20% με εναλλακτικά καφςιμα μζχρι το 2020 και 120g CO 2 /km 17 o Εξοικονόμθςθ: 768GWh (2011) και 1330GWh (2016)

18 ΔΕΑ - ΜΕΣΑΦΟΡΕ Ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ κινθτικότθτασ o Εφαρμογι ςε διμουσ με ςυνεκτικό αςτικό ιςτό o Car-sharing o Ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ κινθτικότθτασ ςε ςθμεία ςυνάκροιςθσ, μεγάλεσ εταιρείεσ, ςχολεία, ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ o τόχοσ : 5-35% εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανάλογα με τθν κλίμακα εφαρμογισ και τθν ςυνδιαςτικότθτα των δράςεων Eco-driving o Εφαρμογι Eco-driving ςε όλα τα οδικά οχιματα και ςτισ ςιδθροδρομικζσ μεταφορζσ με εκπαίδευςθ οδθγϊν και ενθμερωτικι καμπάνια o Αποτελεςματικότθτα : 5-20% εξοικονόμθςθ καυςίμου, μείωςθ εκπομπϊν ρφπων, μείωςθ θχορρφπανςθσ και ατυχθμάτων o τόχοσ : Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 2014 GWh (2016) 18

19 ΔΕΑ - ΜΕΣΑΦΟΡΕ Οικολογικι ςιμανςθ Αναμενόμενθ τροποποίθςθ τθσ Οδθγίασ 1999/94/ΕΚ Εφαρμογι κυρίωσ ςε επιβατικά ΙΧ υςτθματικι πλθροφόρθςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ ςχετικά με τθν ενεργειακι ετικζτα των επιβατικϊν οχθμάτων Ενίςχυςθ ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ για τθν εφαρμογι του μζτρου τόχοσ: Η προϊκθςθ ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων και «κακαρότερων» οχθμάτων με τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ Τποχρεωτικι ποςόςτωςθ με ενεργειακά αποδοτικότερα οχιματα ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και οργανιςμοφσ Πρόταςθ κοινοτικισ Οδθγίασ COM (2005) 634 για «πράςινεσ» προμικειεσ βαρζων οχθμάτων με τθν υποχρεωτικι ποςόςτωςθ κακαρϊν οχθμάτων ςτθν αγορά νζων ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ Πρόταςθ Κοινοτικισ Οδθγίασ COM (2007) 817 για τθν προϊκθςθ κακαρϊν και ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων τόχοσ: Η δθμιουργία νομοκετικισ ρφκμιςθσ για τθν προμικεια περιβαλλοντικά φιλικϊν οχθμάτων από δθμόςιουσ ςτόλουσ 19

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Μεταφορέσ (μελζτεσ και επιλεγμζνεσ παρεμβάςεισ) Δράςη 3.1 Πιλοτικζσ Επεμβάςεισ ςε οχιματα δθμοτικϊν ςτόλων Δράςη 3.2 χζδια αςτικισ κινθτικότθτασ Εκπόνθςθ ςυγκοινωνιακϊν μελετϊν Ήπιεσ παρεμβάςεισ 20

21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΓΙΑ ΟΣΑ Δράςθ 3.: Επεμβάςεισ ςε οχιματα δθμοτικϊν ςτόλων Μετατροπι βαρζων οχθμάτων για χριςθ μιγμάτων βιοκαυςίμου Ειςαγωγι μιγμάτων βιοντίηελ >5% ςε δθμοτικοφσ ςτόλουσ με >30 βαρζα οχιματα και με διαςφαλιςμζνθ διακεςιμότθτα τεχνικϊν μετατροπισ. Εκτίμθςθ ενεργειακοφ και περιβαλλοντικοφ οφζλουσ ανάλογα με τον αρικμό των διανυκζντων χιλιομζτρων και το % μίγμα βιοντίηελ Εγκατάςταςθ φίλτρων κατακράτθςθσ ςωματιδίων (DPF) ςε δθμοτικά βαρζα οχιματα (Προαιρετικά) Ειςαγωγι φίλτρων DPF ςε δθμοτικοφσ ςτόλουσ με >30 βαρζα οχιματα και με διακεςιμότθτα τεχνικϊν μετατροπισ. Εκτιμϊμενθ κατακράτθςθ αιωροφμενων ςωματιδίων >90%. 21

22 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΟΧΗΜΑΣΑ Ηλεκτρικά Περιοριςμόσ ζωσ 12tn Κατάλλθλα για αςτικζσ κυρίωσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ (ςχετικά μικρι ακτίνα δράςθσ ~150km) Μείωςθ κόςτουσ χριςθσ, κορφβου, περιβαλλοντικά οφζλθ (40% λιγότερα ςε ςχζςθ με diesel)- Μειωμζνα τζλθ κυκλοφορίασ CNG Πλζον ςυγκρίςιμα με οχιματα diesel τελευταίασ γενιάσ- Λίγοι ςτακμοί ανεφοδιαςμοφ- Κατάλλθλα κυρίωσ για αςτικά λεωφορεία (ςωματίδια) αλλά και απορριμματοφόρα (κόρυβοσ) Τδρογόνου/κυψελϊν καυςίμου τεχνολογία ακόμα δεν ζχει ωριμάςει- υψθλό αρχικό κόςτοσ- ζλλειψθ ςθμείων ανεφοδιαςμοφ υςτιματα start-stop. Μείωςθ κατανάλωςθσ μζχρι 6%- Εφαρμογι μόνο ςε αςτικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ με πολλζσ ςτάςεισ 22

23 ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΚΑΤΙΜΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΣΑ CNG, LPG, LNG, βιοντίηελ, βιοαικανόλθ. Βιοντίηελ Δεν είναι εμπορικά διακζςιμο ςτθν Ελλάδα αυτοφςιο Κάποιεσ δοκιμζσ με επεξεργαςία τθγανόλαδων είχαν πολφ καλά αποτελζςματα αλλά ακόμα ςε πιλοτικό ςτάδιο Απαιτείται κάποια αλλαγι κάποιων μερϊν του οχιματοσ Τπό ςυηιτθςθ το όλο κζμα με τα βιοκαφςιμα Εταιρεία BOC- χριςθ βιοντίηελ από τθγανζλαια ςτο ςτόλο τθσ- καμία επιπλζον φκορά τθσ μθχανισ λιγότερεσ αλλαγζσ ελαίων μθχανισ- παρόμοια κατανάλωςθ με ντίηελ αποφυγι εκπομπισ 2,500 τόνων CO 2 ετθςίωσ Περιφζρεια Κριτθσ πιλοτικι εφαρμογι ςε 2 λεωφορεία ΚΣΕΛ- άριςτα αποτελζςματαπροβλιματα κυρίωσ ςτθ ςυλλογι των ελαίων (προςκικθ νεροφ, κόςτοσ κλπ.) 23

24 ΒΕΛΣΙΩΗ ΑΕΡΟΔΤΝΑΜΙΚΗ THINK GREEN Με χριςθ κατάλλθλων αεροδυναμικϊν βοθκθμάτων, μείωςθ κατανάλωςθσ καυςίμου κατά 10-15% περίπου Απ όλα τα βοθκιματα, πιο χριςιμο φαίνεται να είναι αυτό που μπαίνει πάνω από τθν καμπίνα του οδθγοφ Η ΣΝΣ ςε πιλοτικι δράςθ μείωςε το κόςτοσ καυςίμων κατά ανά όχθμα ετθςίωσ ( km) ενϊ μείωςε τισ εκπομπζσ CO 2 κατά 30 τόνουσ ανά όχθμα Η εταιρεία Sommerfield κατάφερε με το ςφςτθμα FSC (Fuel saving curve) να εξοικονομιςει περαιτζρω 7% ι 6700 και 15 τόνουσ CO 2 ετθςίωσ Αποπλθρωμι κόςτουσ ςε λιγότερο από 1 χρόνο (ανάλογα με τα km λειτουργίασ) 24

25 ΒΙΟΑΕΡΙΟ Βιοαζριο εξαιρετικά περιβαλλοντικά αποτελζςματα κακϊσ παράγεται από απόβλθτα χριςθ ςε οχιματα ςχεδιαςμζνα για CNG- απαιτεί ςυντονιςμζνθ προςπάκεια από πολλοφσ φορείσ Πρϊτεσ φλεσ: αγροτικά υπολείμματα, υποπροϊόντα βιομθχανίασ τροφίμων, απόβλτα κτθνοτροφείων Παραγωγι 700 Nμ 3 /h και λίπαςμα m 3 /yr Μείωςθ εκπομπϊν CO 2 κατά 14000tn ετθςίωσ όπωσ και άλλων ρφπων 25

26 ΕΤΘΤΓΡΑΜΜΙΗ ΣΡΟΧΩΝ THINK GREEN Με χριςθ εξοπλιςμοφ laser μπορεί να επιτευχκεί ακρίβεια 0,15 o Απόκλιςθ 1 o ςε ζνα τροχό μπορεί να οδθγιςει ςε αφξθςθ κατανάλωςθσ καυςίμου κατά 5% Απόκλιςθ 0,5 o ςθμαίνει μείωςθ ωφζλιμθσ ηωισ ελαςτικϊν μζχρι και 50% Μείωςθ εκπομπϊν CO 2 και άλλων ρφπων Λιγότερθ καταπόνθςθ για τα υπόλοιπα μζρθ του οχιματοσ Λιγότερθ καταπόνθςθ για τον οδθγό Καλφτερθ κερμοκραςία ελαςτικϊν, μείωςθ ατυχθμάτων Η διαδικαςία διαρκεί 1 περίπου ϊρα και κοςτίηει 250 Μία φορά το χρόνο είναι αρκετό 4-15% μείωςθ κατανάλωςθσ καυςίμου ( ετθςίωσ ανά όχθμα) ςυν οφζλθ ελαςτικϊν 26

27 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΛΑΣΙΚΑ Οικολογικι ςιμανςθ Εγκρίκθκε θ πρόταςθ οδθγίασ από τα μζλθ τθσ ΕΕ Η ΕΕ υπολογίηει δυναμικό εξοικονόμθςθσ 0,5-1,5Mtoe ετθςίωσ (ιςοδφναμθ με απομάκρυνςθ 0,5-1,3 εκ. αυτοκίνθτα) Οι επιδόςεισ τριϊν παραμζτρων του ελαςτικοφ κα εμφανίηονται ςτθν ετικζτα κατανάλωςθ Πρόςφυςθ ςε υγρό οδόςτρωμα Θόρυβοσ Η ετικζτα κα είναι εμφανισ πάνω ςτο ελαςτικό ε εφαρμογι από Νοζμβριο

28 Ecodriving THINK GREEN Ρελαντί (3-5% μείωςθ καυςίμου). Ζνα φορτθγό 420 hp καταναλϊνει περίπου 2 λίτρα καυςίμου ανά ϊρα ςτο ρελαντί Παρακολοφκθςθ τθσ κυκλοφορίασ για τιρθςθ αποςτάςεων αςφαλείασ και αποφυγι άςκοπων επιταχφνςεων και φρεναριςμάτων Αξιοποίθςθ αδράνειασ οχιματοσ για κφλιςθ με μθδενικι κατανάλωςθ Μείωςθ βάρουσ οχιματοσ τθν Αυςτρία θ εταιρεία Postbus μείωςε πειραματικά το βάροσ λεωφορείου κατά 2,2τόνουσ Μείωςθ κατανάλωςθσ κατά 15-20% Παρακολοφκθςθ επιδόςεων και επιβράβευςθ οδθγϊν Μείωςθ τθσ μζςθσ ταχφτθτασ από τα 90 ςτα 80km/h αυξάνει ελάχιςτα το ςυνολικό χρόνο ταξιδίου ενϊ μειϊνει τθν κατανάλωςθ καυςίμου κατά 22% Χριςθ του cruise control Αλλάξτε γριγορα ταχφτθτεσ προσ τθ μεγαλφτερθ δυνατι κάκε ανζβαςμα ςχζςθσ μετάδοςθσ αντιςτοιχεί ςε μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ κατά 10-30% Χριςθ του φρζνου καυςαερίων αντί του ποδόφρενου Κρατιςτε τισ ςτροφζσ του κινθτιρα χαμθλά ι ςτθν πράςινθ περιοχι ωςτι κατανομι φορτίου 28

29 Διονφςησ Γρηγορόπουλοσ Διευθφνων Σφμβουλοσ Logistics Way Μέλοσ Δ.Σ. τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ Logistics way.gr

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα

Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Ευζλικτοι αλγόρικμοι ανίχνευςθσ markers ςε εικόνα Εφαρμογι ςτθν Επαυξθμζνθ Πραγματικότθτα Τηιϊνασ Δθμιτριοσ Τμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν, ΑΠΘ 9//9 I The most profound technologies

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Εφαρμογζσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΘΔ) και Διαχείριςθσ Εκκλθςιαςτικισ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ (ΔΕΑΡ)» Ανακζτουςα Αρχι: Λερά Αρχιεπιςκοπι Ακθνϊν Ρροχπολογιςμόσ: 4.620.000,00

Διαβάστε περισσότερα