Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)"

Transcript

1 ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην ηερληθό επηηόθην γηα όιε ηε εηθνζαεηή δηάξθεηά ηνπ ην 2,75%, πιένλ ησλ ππεξαπνδόζεσλ. Σα νθέιε πνπ απνιακβάλεηε κε ην " Σν Δθάπαμ Σσλ Διιήλσλ " είλαη ηα εμήο: Δγγπεκέλε παξνρή. Πξνβιέπεηαη εγγπεκέλε αμία ιήμεο ίζε κε ηε ζπζζσξεπκέλε αμία ηνπ εθάπαμ αζθάιηζηξνπ επέλδπζεο ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν εγγπεκέλν ηερληθό επηηόθην 2,75%, από ηα πςειόηεξα ηεο αγνξάο, είλαη εγγπεκέλν γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαη δελ απνθιείεη ππεξαπνδόζεηο. Δπειημία ζηελ επηινγή ηνπ ύςνπο ηνπ εθάπαμ πνζνύ πνπ επηζπκείηε λα επελδύζεηε (κε ειάρηζην ηα 100 ) ζηελ επηινγή ηεο παξνρήο ζαο ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ εθάπαμ ή σο ηζόβηα κεληαία ζύληαμε ή σο ζπλδπαζκόο απηώλ. Δθρώξεζε ή Δλερπξίαζε. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα λα εθρσξεζεί ή λα ηεζεί σο ελέρπξν, εθκεηαιιεπόκελνο ν αζθαιηζκέλνο ηελ εγγπεκέλε απόδνζή ηνπ ζηελ ιήμε ηνπ, ε νπνία επθξηλώο αλαγξάθεηε επί ηνπ ηίηινπ. Γηθαίσκα Γαλείνπ. Παξέρεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ηελ δπλαηόηεηα αίηεζεο δαλείνπ από ηελ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Εσήο γηα πνζό πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ αμία εμαγνξάο. Δλεκέξσζή ζαο από ηελ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Εσήο γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.

2 ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ (ΚΛΑΓΟ Η1 θαη Η3) Ζ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ ηεο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ είλαη έλα Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα, ην νπνίν κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ πζηήκαηνο Τγείαο ηνπ Οκίινπ αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηηο πιένλ αμηόινγεο Ηδησηηθέο Κιηληθέο θαη Γηαγλσζηηθά Κέληξα ηεο ρώξαο, έξρεηαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Ηαηξηθή Πεξίζαιςε. Παξνρέο ηεο Κάξηα Τγείαο Ηαηξηθέο εμεηάζεηο Οη ζπλεξγαδόκελεο ηδησηηθέο θιηληθέο παξέρνπλ ΓΩΡΔΑΝ ηαηξηθέο εμεηάζεηο από εθεκεξεύνληεο Ηαηξνύο 24ώξεο ην 24σξν 365 εκέξεο ην ρξόλν. Δπηπξόζζεηα ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ ην Κέληξν Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηεο Έδξαο θαη λα εμεηάδεηαη ΓΩΡΔΑΝ από ηνπο εθεκεξεύνληεο ηαηξνύο ηεο Δηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εηδηθόηεηεο Παζνιόγνπ, Οξζνπεδηθνύ, Παηδνρεηξνπξγνύ, Καξδηνιόγνπ θαη Πλεπκνλνιόγνπ. Γηαγλσζηηθέο - Μηθξνβηνινγηθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα δηελεξγεί ζηηο ζπλεξγαδόκελεο θιηληθέο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, όιεο ηηο δηαγλσζηηθέο κηθξνβηνινγηθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη, θαηαβάιινληαο ην θόζηνο ησλ εμεηάζεσλ ζε ηηκέο Γεκνζίνπ, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη από ηα ΦΔΚ 62/91 θαη 22705/01. Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί επίζεο λα θάλεη ρξήζε, θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ, ησλ Κέληξσλ Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ γηα ΓΩΡΔΑΝ δηελέξγεηα κεηξήζεσλ αθράξνπ, Σξηγιπθεξηδίσλ, Υνιεζηεξίλεο θαη Πίεζεο θαζώο θαη δηελέξγεηαο Καξδηνγξαθεκάησλ. Λνηπέο παξνρέο Α. Παξνρή Ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ θαη Βνήζεηαο από ην Ηαηξηθό πληνληζηηθό Κέληξν ηεο Δηαηξείαο 24 ώξεο ην 24σξν. Β. Έσο θαη 5 θπζηθνζεξαπείεο εηεζίσο γηα απνζεξαπεία ζπλεπεία αηπρήκαηνο κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ 15 αλά θπζηθνζεξαπεία ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ από ζπλεξγαδόκελνπο Φπζηθνζεξαπεπηέο. Γ. ΓΩΡΔΑΝ ρξήζε αζζελνθόξνπ νρήκαηνο ιόγσ έθηαθηεο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο γηα κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην πιεζηέζηεξν εθεκεξεύνλ ή δηαλπθηεξεύνλ Ννζνθνκείν ή Κιηληθή. Ζ εηαηξία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη θαη αεξνκεηαθνξά αζζελνύο ή ηξαπκαηία κε ηδηόθηεηα πηεηηθά κέζα, κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά 50% ζην θόζηνο ηεο αεξνκεηαθνξάο. Γ. Μία ΓΩΡΔΑΝ εμέηαζε Γεληθήο Αίκαηνο θαη Γεληθήο Ούξσλ, εηεζίσο, ε νπνία ζα δηελεξγείηαη ζηηο ζπκβεβιεκέλεο θιηληθέο κεηά από παξαπεκπηηθό εμέηαζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πνπ ζηέιλεη ε Δηαηξεία καο. Όιεο νη αλσηέξσ θαιύςεηο ζπλδπάδνληαη κε πξόζθαηξε αζθάιηζε ζαλάηνπ ηνπ θπξίσο αζθαιηζκέλνπ γηα θεθάιαην γηα ειηθίεο έσο 50 εηώλ, γηα ειηθίεο από 51 έσο 60 εηώλ, 500 γηα ειηθίεο από 61 έσο 70 εηώλ θαη 50 γηα ειηθίεο από 71 έσο 75 εηώλ.

3 ΚΑΡΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ (ΚΛΑΓΟ Η1 θαη Η3) Ζ ΚΑΡΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ ηεο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ είλαη έλα λέν Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα, ην νπνίν έξρεηαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο καο: ηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ηνπ Οκίινπ, αιιά θαη ηελ ζύλαςε ζπλεξγαζηώλ κε ηηο πιένλ αμηόινγεο Ηδησηηθέο Κιηληθέο θαη Γηαγλσζηηθά Κέληξα ηεο ρώξαο. ηελ δεπηεξνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε (ζε νπνηνδήπνηε ηδησηηθό ή δεκόζην λνζειεπηηθό ίδξπκα) κέζα από ηελ θάιπςε ηεο Δπξείαο Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο. Παξνρέο ηεο Κάξηαο Ννζειείαο Ννζνθνκεηαθή θαη Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 1. Έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο εηεζίσο θαη αλά πεξίπησζε 2. Ζκεξήζην Ννζήιην γηα Γσκάηην θαη Σξνθή έσο Γαπάλεο έσο εηεζίσο, γηα Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζε ζπκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα, πξηλ ηελ εηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν, πνπ αθνξνύλ ηελ δηεξεύλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ην νπνίν ν Αζθαιηζκέλνο ζα εηζαρζεί γηα Ννζειεία. 4. Ακνηβή Υεηξνπξγνύ εθόζνλ γίλεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε έσο Ακνηβή Αλαηζζεζηνιόγνπ εθόζνλ γίλεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε έσο Δπίδνκα Σνθεηνύ Γαπάλεο Ηαηξηθώλ θαη Γηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ έσο 100 αλά πεξίπησζε, πνπ έγηλαλ κέρξη θαη 20 εκέξεο κεηά ηελ Ννζειεία θαη αθνξνύλ απηήλ. 8. Κάιπςε εμόδσλ γηα κηθξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ δελ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία έσο 100 αλά επέκβαζε. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο Οη ζπλεξγαδόκελεο ηδησηηθέο θιηληθέο παξέρνπλ ΓΩΡΔΑΝ ηαηξηθέο εμεηάζεηο από εθεκεξεύνληεο Ηαηξνύο 24ώξεο ην 24σξν 365 εκέξεο ην ρξόλν. Δπηπξόζζεηα ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ ην Κέληξν Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηεο Έδξαο θαη λα εμεηάδεηαη ΓΩΡΔΑΝ από ηνπο εθεκεξεύνληεο ηαηξνύο ηεο Δηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εηδηθόηεηεο Παζνιόγνπ, Οξζνπεδηθνύ, Παηδνρεηξνπξγνύ, Καξδηνιόγνπ θαη Πλεπκνλνιόγνπ. Γηαγλσζηηθέο - Μηθξνβηνινγηθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα δηελεξγεί ζηηο ζπλεξγαδόκελεο θιηληθέο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, όιεο ηηο δηαγλσζηηθέο κηθξνβηνινγηθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη, θαηαβάιινληαο ην θόζηνο ησλ εμεηάζεσλ ζε ηηκέο Γεκνζίνπ, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη από ηα ΦΔΚ 62/91 θαη 22705/01. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθέο ηηκέο: Αθηηλνγξαθία Θώξαθνο 4,05, Οπξία 2,26, Κξεαηηλίλε 4,05. Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί επίζεο λα θάλεη ρξήζε, θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ, ησλ Κέληξσλ Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ γηα ΓΩΡΔΑΝ δηελέξγεηα κεηξήζεσλ αθράξνπ, Σξηγιπθεξηδίσλ, Υνιεζηεξίλεο θαη Πίεζεο θαζώο θαη δηελέξγεηαο Καξδηνγξαθεκάησλ. Λνηπέο παξνρέο Α. Παξνρή Ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ θαη Βνήζεηαο από ην Ηαηξηθό πληνληζηηθό Κέληξν ηεο Δηαηξείαο 24 ώξεο ην 24σξν. Β. Έσο θαη 5 θπζηθνζεξαπείεο εηεζίσο γηα απνζεξαπεία ζπλεπεία αηπρήκαηνο κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ 15 αλά θπζηθνζεξαπεία ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ από ζπλεξγαδόκελνπο Φπζηθνζεξαπεπηέο. Γ. ΓΩΡΔΑΝ ρξήζε αζζελνθόξνπ νρήκαηνο ιόγσ έθηαθηεο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο γηα κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην πιεζηέζηεξν εθεκεξεύνλ ή δηαλπθηεξεύνλ Ννζνθνκείν ή Κιηληθή. Ζ εηαηξία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη θαη αεξνκεηαθνξά αζζελνύο ή ηξαπκαηία κε ηδηόθηεηα πηεηηθά κέζα, κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά 50% ζην θόζηνο ηεο αεξνκεηαθνξάο. Γ. Μία ΓΩΡΔΑΝ εμέηαζε Γεληθήο Αίκαηνο θαη Γεληθήο Ούξσλ, εηεζίσο, ε νπνία ζα δηελεξγείηαη ζηηο ζπκβεβιεκέλεο θιηληθέο κεηά από παξαπεκπηηθό εμέηαζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πνπ ζηέιλεη ε Δηαηξεία καο. Όιεο νη αλσηέξσ θαιύςεηο ζπλδπάδνληαη κε πξόζθαηξε αζθάιηζε ζαλάηνπ ηνπ θπξίσο αζθαιηζκέλνπ γηα θεθάιαην γηα ειηθίεο έσο 50 εηώλ, γηα ειηθίεο από 51 έσο 60 εηώλ, 500 γηα ειηθίεο από 61 έσο 70 εηώλ θαη 50 γηα ειηθίεο από 71 έσο 75 εηώλ.

4 ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΓΔΗΑ (ΚΛΑΓΟ IV2) Με ην λέν Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα «Πξνζηαζία Τγείαο», ν αζθαιηζκέλνο εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Πεξίζαιςήο ηνπ ηδίνπ θαη εθόζνλ ην επηζπκεί θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Γεκηνπξγήζεθαλ 2 δηαθνξεηηθά παθέηα θαιύςεσλ, ηα νπνία ζαο παξνπζηάδνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Α ΠΑΚΔΣΟ Β ΠΑΚΔΣΟ ΔΣΖΗΟ ΟΡΗΟ επξώ επξώ Ννζνθνκεηαθά Γεληθά Έμνδα Ννζειείαο Βάζεη απνδείμεσλ Βάζεη απνδείμεσλ Έμνδα γηα Γσκάηην-Σξνθή έσο 150 επξώ/εκεξεζίσο 250 επξώ/εκεξεζίσο Ακνηβέο Υεηξνπξγώλ-Αλαηζζεζηνιόγσλ Πίλαθεο πνπδαηόηεηαο Δγρεηξήζεσλ Πίλαθεο πνπδαηόηεηαο Δγρεηξήζεσλ Δπίδνκα Σνθεηνύ 500 επξώ 1000 επξώ Δμσ-λνζνθνκεηαθά Ηαηξηθέο επηζθέςεηο ε δίθηπν ζπλεξγαδνκέλσλ ηαηξώλ Ηαηξηθέο επηζθέςεηο ηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ΗΝΣΔΡΑΛΟΝΗΚΑ Έμνδα δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ ε δίθηπν ζπκβεβιεκέλσλ Ηαηξηθώλ Κέληξσλ Δηήζην check-up Γεληθήο Αίκαηνο θαη Ούξσλ 3 ΓΩΡΔΑΝ εηεζίσο 3 ΓΩΡΔΑΝ εηεζίσο Οη ππόινηπεο ζε πξνλνκηαθέο Οη ππόινηπεο ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο ηηκέο ΓΩΡΔΑΝ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΔ ΓΩΡΔΑΝ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΔ ΝΑΗ κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ ΝΑΗ κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ κε κε ηηκέο Γεκνζίνπ ηηκέο Γεκνζίνπ ε δίθηπν ζπκβεβιεκέλσλ Ηαηξηθώλ Κέληξσλ ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ Φπζηθνζεξαπείεο ζπλεπεία αηπρήκαηνο ε δίθηπν ζπκβεβιεκέλσλ Ηαηξηθώλ Κέληξσλ ή ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΝΑΗ κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ ΝΑΗ κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ κε κε 15 επξώ/θπζηθνζεξαπεία 15 επξώ/θπζηθνζεξαπεία Τγεηνλνκηθή Μεηαθνξά ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ Δμεηάζεηο Αίκαηνο γηα άθραξν, Σξηγιπθεξίδηα & Υνιεζηεξίλε ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηεο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ Μεηξήζεηο πίεζεο θαη θαξδηνγξαθήκαηα ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηεο ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. 24σξε παξνρή ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ - ΣΖΛΔΒΟΖΘΔΗΑ ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ Σν θάζε παθέην θαιύςεσλ κπνξεί λα δνζεί είηε κε απαιιαγή πνζνύ είηε ρσξίο απαιιαγή.

5 AΠΑΝΣΖΔΗ Δ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Δξώηεζε: ε πνηα Ννζνθνκεία κπνξώ λα λνζειεπζώ? Απάληεζε: ε όια ηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία θαη ζε όιεο ηηο Ηδησηηθέο Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα. Δξώηεζε: Δίκαη Άλεξγνο (ή δελ έρσ πιεξώζεη ηηο αζθαιηζηηθέο κνπ εηζθνξέο). Οπζηαζηηθά δελ έρσ θακία θάιπςε από Γεκόζην Σακείν Αζθάιηζεο. Με θαιύπηεη ην πξόγξακκα απηό? Απάληεζε: ε νπνηνδήπνηε Γεκόζην Ννζνθνκείν θαιύπηεηαη ην 100% ησλ εμόδσλ θαηά απόδεημε, εληόο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξίσλ. ε νπνηαδήπνηε Ηδησηηθή Κιηληθή θαιύπηεηαη ην 85% ησλ εμόδσλ θαηά απόδεημε, εληόο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξίσλ. (Αλ ζπκκεηέρεη θαη Γεκόζην Σακείν, θαιύπηεηαη ην 100% ηεο δηαθνξάο, εληόο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξίσλ) Δξώηεζε: Τπάξρεη πεξηνξηζκόο σο πξνο ηελ ζέζε λνζειείαο? Απάληεζε: Απνιύησο θαλέλαο πεξηνξηζκόο. Ζ εηαηξία απνδεκηώλεη γηα δσκάηην θαη ηξνθή έσο θαη ην αληίζηνηρν πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ, δίρσο λα εμεηάδεη ηελ ζέζε λνζειείαο πνπ επέιεμα. Δξώηεζε: Γηα λα θάλσ ρξήζε ηνπ Γηθηύνπ πλεξγαδνκέλσλ Ηαηξώλ ζα πξέπεη λα έρσ ηελ πξνέγθξηζε ηεο εηαηξίαο? Από πνύ κπνξώ λα ελεκεξώλνκαη γηα ηηο πξνζζήθεο λένπ δηθηύνπ? Απάληεζε: Όρη. Δπηθνηλσλώ απεπζείαο κε ηνλ ηαηξό ηεο αξεζθείαο κνπ θαη θιείλσ απεπζείαο ξαληεβνύ καδί ηνπ, δίρσο ηαιαηπσξία θαη θαζπζηεξήζεηο. Από ην site ηεο εηαηξίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε κπνξώ λα ελεκεξώλνκαη θαζεκεξηλά γηα νπνηαδήπνηε πξνζζήθε λένπ δηθηύνπ. Δξώηεζε: Δθόζνλ ρξεηαζηώ άκεζε Ηαηξηθή πκβνπιή, ζε πνηόλ απεπζύλνκαη? Απάληεζε: Μπνξώ λα θαιέζσ εληειώο ΓΩΡΔΑΝ ζην Ηαηξηθό πληνληζηηθό Κέληξν ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (11.555), όπνπ επί 24ώξνπ βάζεσο, ν Ηαηξόο Τπεξεζίαο ζα αθνύζεη ην πξόβιεκά κνπ θαη ζα πξνηείλεη άκεζα ηελ ελδεδεηγκέλε ιύζε. Δξώηεζε: Τπάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκόο ζηελ ρξήζε ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ? Απάληεζε: Όρη. Μπνξώ όζεο θνξέο ζέισ λα θάλσ δηελέξγεηα εμέηαζεο αθράξνπ, Σξηγιπθεξηδίσλ, Υνιεζηεξίλεο, κέηξεζε Πίεζεο θαη δηελέξγεηα Καξδηνγξαθεκάησλ, εληειώο ΓΩΡΔΑΝ.

6 ΝΟΗΑΕΟΜΑΗ (ΚΛΑΓΟ I1) Σν πξσηνπνξηαθό θαη θαηλνηόκν Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα Ννηάδνκαη παξέρεη εγγπεκέλε θαηαβνιή κεληαίαο επηδόηεζεο - αζθαιίζκαηνο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθόζνλ ν αζθαιηζκέλνο απνβηώζεη είηε από αηύρεκα, είηε από αζζέλεηα. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλα πιήξεο πξόγξακκα Οηθνγελεηαθήο Πξνζηαζίαο, ην νπνίν εμαηνκηθεύεηε ώζηε λα θαιύπηεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο μερσξηζηά. Αλάγθεο πνπ θαιύπηεη Οηθνγελεηαθή ελίζρπζε ησλ θιεξνλόκσλ ( ύδπγνο - Παηδηά ) Κάιπςε παγίσλ ρξεώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ( Γάλεηα- Δπηηαγέο ) Κάιπςε θόξσλ θιεξνλνκηάο Ζιηθίεο αζθαιηζκέλνπ: Γεθηέο ειηθίεο από 25 εηώλ κέρξη 55 εηώλ Γηάξθεηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο : Από έλα (1) έηνο έσο θαη είθνζη (20) έηε. Αθνξά ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηζρύεη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Γηάξθεηα εγγπεκέλεο κεληαίαο θαηαβνιήο επηδόκαηνο-αζθαιίζκαηνο : Από δώδεθα (12) κήλεο έσο εθαηόλ είθνζη (120) κήλεο. Αθνξά ηελ δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ε νηθνγέλεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζα ιακβάλεη ηελ εγγπεκέλε θαηαβνιή κεληαίνπ αζθαιίζκαηνο-επηδόκαηνο, εθόζνλ επέιζεη ν αζθαιηζηηθόο θίλδπλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Πνζό εγγπεκέλεο κεληαίαο θαηαβνιήο επηδόκαηνο- αζθαιίζκαηνο : Από εθαηό (100) επξώ /κήλα έσο ρίιηα (1000) επξώ / κήλα.

7 ΑΦΑΛΗΖ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1, I3, IV2) Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πεξίζαιςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ Αιινδαπώλ δεκηνπξγήζακε θαη πξνζθέξνπκε δύν νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα παξνρήο Αζθάιηζεο ησλ Αιινδαπώλ, ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηνλ ειιεληθό λόκν (Ν.3386/2005 Αξ.10), ηνπο επηηξέπνπλ λα αλαλεώλνπλ ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Παξνρέο: Αζθάιηζε Εσήο Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε Ννζνθνκεηαθά θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα εληόο Διιάδνο Ζκεξήζην λνζήιην γηα δσκάηην θαη ηξνθή Ακνηβέο ρεηξνύξγνπ θαη αλαηζζεζηνιόγνπ Γεληθά έμνδα δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ Πεξίνδνο αλάξξσζεο ζην ζπίηη κεηά ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν Γαπάλεο δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ πξηλ από ηελ είζνδν ζην λνζνθνκείν Δπείγνπζα Αεξνκεηαθνξά, κε ηα ηδηόθηεηα πηεηηθά καο κέζα νπνπδήπνηε εληόο Διιάδνο. Απεξηόξηζηεο Ηαηξηθέο Δπηζθέςεηο ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Κάιπςε Δμσλνζνθνκεηαθώλ Δμόδσλ

8 Δλεκεξσηηθό έληππν Β Α Ι Κ Ω Ν Α Φ Α Λ Ι Δ Ω Ν ΙΟΒΙΔ ΑΦΑΛΙΔΙ (ΚΛΑΓΟ I1) Ηζόβηα Αζθάιηζε κε ηζόβηα πιεξσκή Αζθαιίζηξσλ. Δπηιέγεηαη από αλζξώπνπο πνπ επηζπκνύλ λνζνθνκεηαθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαιύςεηο ηζνβίσο θαη από απηνύο πνπ ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο κε κία ζνβαξή απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην (πνπ έρεη επηιεγεί κε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο) θαη ηα κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο. Ηζόβηα Αζθάιηζε κε πξόζθαηξε πιεξσκή Αζθαιίζηξσλ. Ηζρύεη όηη θαη ζηελ «Ηζόβηα Αζθάιηζε κε ηζόβηα πιεξσκή Αζθαιίζηξσλ, κε ηε δηαθνξά όηη ε πιεξσκή αζθαιίζηξσλ είλαη πξνζδηνξηζκέλε θαη ζηακαηάεη κεηά από ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έρεη επηιέμεη ν Αζθαιηζκέλνο κε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο θαη θπζηθά ε απόδνζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ κεξηζκάησλ ζα είλαη κεησκέλε αλάινγα κε ηε δηάξθεηα πιεξσκήο. ΠΡΟΚΑΙΡΔ ΑΦΑΛΙΔΙ (ΚΛΑΓΟ I1) Πξόζθαηξε Αζθάιηζε Θαλάηνπ. Πξνηείλεηαη ζε όζνπο ζέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ από αηύρεκα ή από αζζέλεηα θιεξνλνκώληαο ηνπο ην πνζό πνπ έρνπλ επηιέμεη κε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο, ρσξίο λα ηνπο ελδηαθέξεη ε επέλδπζε θαη ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αζθάιηζε ηεο πγείαο ηεο δηθήο ηνπο ή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Ζ «Πξόζθαηξε Αζθάιηζε Θαλάηνπ» πξνζθέξεηαη, επίζεο, ζαλ βαζηθή αζθάιηζε γηα ηελ θάιπςε λνζνθνκεηαθώλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ αλαγθώλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο, θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ην Αζθαιηζκέλν θεθάιαην. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο δεη ζηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο Αζθάιηζεο, δελ δηθαηνύηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή επηζηξνθήο αζθαιίζηξσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο κπνξεί λα είλαη από έλα έηνο έσο ηζνβίσο. Πξόζθαηξε Αζθάιηζε Θαλάηνπ Απνπιεξσκήο Γαλείνπ. Πξνηηκάηαη από όζνπο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ελόο ζηεγαζηηθνύ ή άιινπ δαλείνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπο από αηύρεκα ή αζζέλεηα, ώζηε ε απώιεηά ηνπο λα κελ επηβαξύλεη θαη νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. ΜΙΚΣΔ ΑΦΑΛΙΔΙ (ΚΛΑΓΟ I1) Μηθηή Αζθάιηζε ελόο αηόκνπ κε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε. Ζ αζθάιηζε απηή απνηειεί επέλδπζε γηα ηνλ ίδην ηνλ Αζθαιηζκέλν πνπ ζέιεη λα ζπγθεληξώζεη έλα πνζό γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ή ησλ επηζπκηώλ ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν ίδηνο ζα επηιέμεη θαη επηπιένλ απνδεκίσζε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ αλ επέιζεη ν ζάλαηνο, από αηύρεκα ή αζζέλεηα, πξηλ ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα πιεξώζεη ην Αζθαιηζκέλν Κεθάιαην θαη ηα ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα: o ηνλ ίδην ηνλ Αζθαιηζκέλν εθόζνλ δεη ζηε ιήμε. o ηνπο δηθαηνύρνπο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ. Μηθηή Αζθάιηζε Παηδηνύ κε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε. Απνηειεί ηελ επηινγή ηνπ γνληνύ πνπ επηζπκεί λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα ζηγνπξέςεη ηηο ζπνπδέο ή ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ ηνπ επελδύνληαο ζήκεξα, γηα λα ρακνγειάεη αύξην.

9 πλδπάδεηαη κε ηελ πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε «Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξνπ» (Α.Π.Α), γηα λα ζπλερηζζεί ην πξόγξακκα αζθάιηζεο κε ηε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Θαλάηνπ ή ηεο Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ πκβαιινκέλνπ. ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΑ (ΚΛΑΓΟ I2) Αηνκηθό πληαμηνδνηηθό Πξόγξακκα κε επηζηξνθή Αζθαιίζηξσλ ζε πεξίπησζε Θαλάηνπ θαη κε πκκεηνρή ζηα Κέξδε. Αθνξά όζνπο ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα νλεηξεύνληαη θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηα όλεηξά ηνπο θαη κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπο. Με ην Αηνκηθό πληαμηνδνηηθό Πξόγξακκα ε Δηαηξία πιεξώλεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν, εθόζνλ δεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπληαμηνδόηεζεο: o o Σελ ηζόβηα κεληαία ζύληαμε πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο. Δθάπαμ πνζό ίζν κε ηελ αμία εμαγνξάο ζηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. Δπηπιένλ ησλ δύν παξαπάλσ επηινγώλ θαηαβάιινληαη θαη ηα ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηα έσο ηόηε πιεξσκέλα αζθάιηζηξα θαη ηα ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα. Αηομικό υνηαξιοδοηικό Ππόγπαμμα με αυηόμαηη αναπποζαπμογή αζθαλίζηπων 2% & 5%. Ηζρύεη όηη θαη ζην Αηνκηθό πληαμηνδνηηθό Πξόγξακκα κε ηε δηαθνξά όηη ε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο κε 2% ή 5% κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ.

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα