Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)"

Transcript

1 ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην ηερληθό επηηόθην γηα όιε ηε εηθνζαεηή δηάξθεηά ηνπ ην 2,75%, πιένλ ησλ ππεξαπνδόζεσλ. Σα νθέιε πνπ απνιακβάλεηε κε ην " Σν Δθάπαμ Σσλ Διιήλσλ " είλαη ηα εμήο: Δγγπεκέλε παξνρή. Πξνβιέπεηαη εγγπεκέλε αμία ιήμεο ίζε κε ηε ζπζζσξεπκέλε αμία ηνπ εθάπαμ αζθάιηζηξνπ επέλδπζεο ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν εγγπεκέλν ηερληθό επηηόθην 2,75%, από ηα πςειόηεξα ηεο αγνξάο, είλαη εγγπεκέλν γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, θαη δελ απνθιείεη ππεξαπνδόζεηο. Δπειημία ζηελ επηινγή ηνπ ύςνπο ηνπ εθάπαμ πνζνύ πνπ επηζπκείηε λα επελδύζεηε (κε ειάρηζην ηα 100 ) ζηελ επηινγή ηεο παξνρήο ζαο ζηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μπνξείηε λα επηιέμεηε θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ εθάπαμ ή σο ηζόβηα κεληαία ζύληαμε ή σο ζπλδπαζκόο απηώλ. Δθρώξεζε ή Δλερπξίαζε. Πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα λα εθρσξεζεί ή λα ηεζεί σο ελέρπξν, εθκεηαιιεπόκελνο ν αζθαιηζκέλνο ηελ εγγπεκέλε απόδνζή ηνπ ζηελ ιήμε ηνπ, ε νπνία επθξηλώο αλαγξάθεηε επί ηνπ ηίηινπ. Γηθαίσκα Γαλείνπ. Παξέρεη ζηνλ αζθαιηζκέλν ηελ δπλαηόηεηα αίηεζεο δαλείνπ από ηελ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Εσήο γηα πνζό πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ αμία εμαγνξάο. Δλεκέξσζή ζαο από ηελ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Εσήο γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο.

2 ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ (ΚΛΑΓΟ Η1 θαη Η3) Ζ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ ηεο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ είλαη έλα Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα, ην νπνίν κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξνζθεξόκελνπ πζηήκαηνο Τγείαο ηνπ Οκίινπ αιιά θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηηο πιένλ αμηόινγεο Ηδησηηθέο Κιηληθέο θαη Γηαγλσζηηθά Κέληξα ηεο ρώξαο, έξρεηαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Ηαηξηθή Πεξίζαιςε. Παξνρέο ηεο Κάξηα Τγείαο Ηαηξηθέο εμεηάζεηο Οη ζπλεξγαδόκελεο ηδησηηθέο θιηληθέο παξέρνπλ ΓΩΡΔΑΝ ηαηξηθέο εμεηάζεηο από εθεκεξεύνληεο Ηαηξνύο 24ώξεο ην 24σξν 365 εκέξεο ην ρξόλν. Δπηπξόζζεηα ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ ην Κέληξν Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηεο Έδξαο θαη λα εμεηάδεηαη ΓΩΡΔΑΝ από ηνπο εθεκεξεύνληεο ηαηξνύο ηεο Δηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εηδηθόηεηεο Παζνιόγνπ, Οξζνπεδηθνύ, Παηδνρεηξνπξγνύ, Καξδηνιόγνπ θαη Πλεπκνλνιόγνπ. Γηαγλσζηηθέο - Μηθξνβηνινγηθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα δηελεξγεί ζηηο ζπλεξγαδόκελεο θιηληθέο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, όιεο ηηο δηαγλσζηηθέο κηθξνβηνινγηθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη, θαηαβάιινληαο ην θόζηνο ησλ εμεηάζεσλ ζε ηηκέο Γεκνζίνπ, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη από ηα ΦΔΚ 62/91 θαη 22705/01. Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί επίζεο λα θάλεη ρξήζε, θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ, ησλ Κέληξσλ Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ γηα ΓΩΡΔΑΝ δηελέξγεηα κεηξήζεσλ αθράξνπ, Σξηγιπθεξηδίσλ, Υνιεζηεξίλεο θαη Πίεζεο θαζώο θαη δηελέξγεηαο Καξδηνγξαθεκάησλ. Λνηπέο παξνρέο Α. Παξνρή Ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ θαη Βνήζεηαο από ην Ηαηξηθό πληνληζηηθό Κέληξν ηεο Δηαηξείαο 24 ώξεο ην 24σξν. Β. Έσο θαη 5 θπζηθνζεξαπείεο εηεζίσο γηα απνζεξαπεία ζπλεπεία αηπρήκαηνο κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ 15 αλά θπζηθνζεξαπεία ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ από ζπλεξγαδόκελνπο Φπζηθνζεξαπεπηέο. Γ. ΓΩΡΔΑΝ ρξήζε αζζελνθόξνπ νρήκαηνο ιόγσ έθηαθηεο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο γηα κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην πιεζηέζηεξν εθεκεξεύνλ ή δηαλπθηεξεύνλ Ννζνθνκείν ή Κιηληθή. Ζ εηαηξία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη θαη αεξνκεηαθνξά αζζελνύο ή ηξαπκαηία κε ηδηόθηεηα πηεηηθά κέζα, κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά 50% ζην θόζηνο ηεο αεξνκεηαθνξάο. Γ. Μία ΓΩΡΔΑΝ εμέηαζε Γεληθήο Αίκαηνο θαη Γεληθήο Ούξσλ, εηεζίσο, ε νπνία ζα δηελεξγείηαη ζηηο ζπκβεβιεκέλεο θιηληθέο κεηά από παξαπεκπηηθό εμέηαζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πνπ ζηέιλεη ε Δηαηξεία καο. Όιεο νη αλσηέξσ θαιύςεηο ζπλδπάδνληαη κε πξόζθαηξε αζθάιηζε ζαλάηνπ ηνπ θπξίσο αζθαιηζκέλνπ γηα θεθάιαην γηα ειηθίεο έσο 50 εηώλ, γηα ειηθίεο από 51 έσο 60 εηώλ, 500 γηα ειηθίεο από 61 έσο 70 εηώλ θαη 50 γηα ειηθίεο από 71 έσο 75 εηώλ.

3 ΚΑΡΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ (ΚΛΑΓΟ Η1 θαη Η3) Ζ ΚΑΡΣΑ ΝΟΖΛΔΗΑ ηεο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ είλαη έλα λέν Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα, ην νπνίν έξρεηαη λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο καο: ηελ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο Τγείαο ηνπ Οκίινπ, αιιά θαη ηελ ζύλαςε ζπλεξγαζηώλ κε ηηο πιένλ αμηόινγεο Ηδησηηθέο Κιηληθέο θαη Γηαγλσζηηθά Κέληξα ηεο ρώξαο. ηελ δεπηεξνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε (ζε νπνηνδήπνηε ηδησηηθό ή δεκόζην λνζειεπηηθό ίδξπκα) κέζα από ηελ θάιπςε ηεο Δπξείαο Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο. Παξνρέο ηεο Κάξηαο Ννζειείαο Ννζνθνκεηαθή θαη Ηαηξνθαξκαθεπηηθή Πεξίζαιςε 1. Έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο εηεζίσο θαη αλά πεξίπησζε 2. Ζκεξήζην Ννζήιην γηα Γσκάηην θαη Σξνθή έσο Γαπάλεο έσο εηεζίσο, γηα Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο ζε ζπκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα, πξηλ ηελ εηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν, πνπ αθνξνύλ ηελ δηεξεύλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ην νπνίν ν Αζθαιηζκέλνο ζα εηζαρζεί γηα Ννζειεία. 4. Ακνηβή Υεηξνπξγνύ εθόζνλ γίλεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε έσο Ακνηβή Αλαηζζεζηνιόγνπ εθόζνλ γίλεη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε έσο Δπίδνκα Σνθεηνύ Γαπάλεο Ηαηξηθώλ θαη Γηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ έσο 100 αλά πεξίπησζε, πνπ έγηλαλ κέρξη θαη 20 εκέξεο κεηά ηελ Ννζειεία θαη αθνξνύλ απηήλ. 8. Κάιπςε εμόδσλ γηα κηθξέο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ δελ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία έσο 100 αλά επέκβαζε. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο Οη ζπλεξγαδόκελεο ηδησηηθέο θιηληθέο παξέρνπλ ΓΩΡΔΑΝ ηαηξηθέο εμεηάζεηο από εθεκεξεύνληεο Ηαηξνύο 24ώξεο ην 24σξν 365 εκέξεο ην ρξόλν. Δπηπξόζζεηα ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα επηζθέπηεηαη θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ ην Κέληξν Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηεο Έδξαο θαη λα εμεηάδεηαη ΓΩΡΔΑΝ από ηνπο εθεκεξεύνληεο ηαηξνύο ηεο Δηαηξείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εηδηθόηεηεο Παζνιόγνπ, Οξζνπεδηθνύ, Παηδνρεηξνπξγνύ, Καξδηνιόγνπ θαη Πλεπκνλνιόγνπ. Γηαγλσζηηθέο - Μηθξνβηνινγηθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα δηελεξγεί ζηηο ζπλεξγαδόκελεο θιηληθέο θαη ηα δηαγλσζηηθά θέληξα, όιεο ηηο δηαγλσζηηθέο κηθξνβηνινγηθέο θαη αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ ρξεηάδεηαη, θαηαβάιινληαο ην θόζηνο ησλ εμεηάζεσλ ζε ηηκέο Γεκνζίνπ, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη από ηα ΦΔΚ 62/91 θαη 22705/01. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθέο ηηκέο: Αθηηλνγξαθία Θώξαθνο 4,05, Οπξία 2,26, Κξεαηηλίλε 4,05. Ο αζθαιηζκέλνο κπνξεί επίζεο λα θάλεη ρξήζε, θαηόπηλ ηειεθσληθνύ ξαληεβνύ, ησλ Κέληξσλ Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ γηα ΓΩΡΔΑΝ δηελέξγεηα κεηξήζεσλ αθράξνπ, Σξηγιπθεξηδίσλ, Υνιεζηεξίλεο θαη Πίεζεο θαζώο θαη δηελέξγεηαο Καξδηνγξαθεκάησλ. Λνηπέο παξνρέο Α. Παξνρή Ηαηξηθώλ ζπκβνπιώλ θαη Βνήζεηαο από ην Ηαηξηθό πληνληζηηθό Κέληξν ηεο Δηαηξείαο 24 ώξεο ην 24σξν. Β. Έσο θαη 5 θπζηθνζεξαπείεο εηεζίσο γηα απνζεξαπεία ζπλεπεία αηπρήκαηνο κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ 15 αλά θπζηθνζεξαπεία ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ από ζπλεξγαδόκελνπο Φπζηθνζεξαπεπηέο. Γ. ΓΩΡΔΑΝ ρξήζε αζζελνθόξνπ νρήκαηνο ιόγσ έθηαθηεο αζζελείαο ή αηπρήκαηνο γηα κεηαθνξά ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην πιεζηέζηεξν εθεκεξεύνλ ή δηαλπθηεξεύνλ Ννζνθνκείν ή Κιηληθή. Ζ εηαηξία έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη θαη αεξνκεηαθνξά αζζελνύο ή ηξαπκαηία κε ηδηόθηεηα πηεηηθά κέζα, κε ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά 50% ζην θόζηνο ηεο αεξνκεηαθνξάο. Γ. Μία ΓΩΡΔΑΝ εμέηαζε Γεληθήο Αίκαηνο θαη Γεληθήο Ούξσλ, εηεζίσο, ε νπνία ζα δηελεξγείηαη ζηηο ζπκβεβιεκέλεο θιηληθέο κεηά από παξαπεκπηηθό εμέηαζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, πνπ ζηέιλεη ε Δηαηξεία καο. Όιεο νη αλσηέξσ θαιύςεηο ζπλδπάδνληαη κε πξόζθαηξε αζθάιηζε ζαλάηνπ ηνπ θπξίσο αζθαιηζκέλνπ γηα θεθάιαην γηα ειηθίεο έσο 50 εηώλ, γηα ειηθίεο από 51 έσο 60 εηώλ, 500 γηα ειηθίεο από 61 έσο 70 εηώλ θαη 50 γηα ειηθίεο από 71 έσο 75 εηώλ.

4 ΠΡΟΣΑΗΑ ΤΓΔΗΑ (ΚΛΑΓΟ IV2) Με ην λέν Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα «Πξνζηαζία Τγείαο», ν αζθαιηζκέλνο εμαζθαιίδεη ηελ θάιπςε ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Πεξίζαιςήο ηνπ ηδίνπ θαη εθόζνλ ην επηζπκεί θαη ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Γεκηνπξγήζεθαλ 2 δηαθνξεηηθά παθέηα θαιύςεσλ, ηα νπνία ζαο παξνπζηάδνπκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Α ΠΑΚΔΣΟ Β ΠΑΚΔΣΟ ΔΣΖΗΟ ΟΡΗΟ επξώ επξώ Ννζνθνκεηαθά Γεληθά Έμνδα Ννζειείαο Βάζεη απνδείμεσλ Βάζεη απνδείμεσλ Έμνδα γηα Γσκάηην-Σξνθή έσο 150 επξώ/εκεξεζίσο 250 επξώ/εκεξεζίσο Ακνηβέο Υεηξνπξγώλ-Αλαηζζεζηνιόγσλ Πίλαθεο πνπδαηόηεηαο Δγρεηξήζεσλ Πίλαθεο πνπδαηόηεηαο Δγρεηξήζεσλ Δπίδνκα Σνθεηνύ 500 επξώ 1000 επξώ Δμσ-λνζνθνκεηαθά Ηαηξηθέο επηζθέςεηο ε δίθηπν ζπλεξγαδνκέλσλ ηαηξώλ Ηαηξηθέο επηζθέςεηο ηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ΗΝΣΔΡΑΛΟΝΗΚΑ Έμνδα δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ ε δίθηπν ζπκβεβιεκέλσλ Ηαηξηθώλ Κέληξσλ Δηήζην check-up Γεληθήο Αίκαηνο θαη Ούξσλ 3 ΓΩΡΔΑΝ εηεζίσο 3 ΓΩΡΔΑΝ εηεζίσο Οη ππόινηπεο ζε πξνλνκηαθέο Οη ππόινηπεο ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο ηηκέο ΓΩΡΔΑΝ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΔ ΓΩΡΔΑΝ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΔ ΝΑΗ κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ ΝΑΗ κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ κε κε ηηκέο Γεκνζίνπ ηηκέο Γεκνζίνπ ε δίθηπν ζπκβεβιεκέλσλ Ηαηξηθώλ Κέληξσλ ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ Φπζηθνζεξαπείεο ζπλεπεία αηπρήκαηνο ε δίθηπν ζπκβεβιεκέλσλ Ηαηξηθώλ Κέληξσλ ή ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΝΑΗ κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ ΝΑΗ κε ζπκκεηνρή αζθαιηζκέλνπ κε κε 15 επξώ/θπζηθνζεξαπεία 15 επξώ/θπζηθνζεξαπεία Τγεηνλνκηθή Μεηαθνξά ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ Δμεηάζεηο Αίκαηνο γηα άθραξν, Σξηγιπθεξίδηα & Υνιεζηεξίλε ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηεο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ Μεηξήζεηο πίεζεο θαη θαξδηνγξαθήκαηα ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηεο ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. 24σξε παξνρή ΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ - ΣΖΛΔΒΟΖΘΔΗΑ ΓΩΡΔΑΝ ΓΩΡΔΑΝ Σν θάζε παθέην θαιύςεσλ κπνξεί λα δνζεί είηε κε απαιιαγή πνζνύ είηε ρσξίο απαιιαγή.

5 AΠΑΝΣΖΔΗ Δ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΖΔΗ Δξώηεζε: ε πνηα Ννζνθνκεία κπνξώ λα λνζειεπζώ? Απάληεζε: ε όια ηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία θαη ζε όιεο ηηο Ηδησηηθέο Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζηελ Διιάδα. Δξώηεζε: Δίκαη Άλεξγνο (ή δελ έρσ πιεξώζεη ηηο αζθαιηζηηθέο κνπ εηζθνξέο). Οπζηαζηηθά δελ έρσ θακία θάιπςε από Γεκόζην Σακείν Αζθάιηζεο. Με θαιύπηεη ην πξόγξακκα απηό? Απάληεζε: ε νπνηνδήπνηε Γεκόζην Ννζνθνκείν θαιύπηεηαη ην 100% ησλ εμόδσλ θαηά απόδεημε, εληόο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξίσλ. ε νπνηαδήπνηε Ηδησηηθή Κιηληθή θαιύπηεηαη ην 85% ησλ εμόδσλ θαηά απόδεημε, εληόο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξίσλ. (Αλ ζπκκεηέρεη θαη Γεκόζην Σακείν, θαιύπηεηαη ην 100% ηεο δηαθνξάο, εληόο ησλ αζθαιηζηηθώλ νξίσλ) Δξώηεζε: Τπάξρεη πεξηνξηζκόο σο πξνο ηελ ζέζε λνζειείαο? Απάληεζε: Απνιύησο θαλέλαο πεξηνξηζκόο. Ζ εηαηξία απνδεκηώλεη γηα δσκάηην θαη ηξνθή έσο θαη ην αληίζηνηρν πνζό πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα παξνρώλ, δίρσο λα εμεηάδεη ηελ ζέζε λνζειείαο πνπ επέιεμα. Δξώηεζε: Γηα λα θάλσ ρξήζε ηνπ Γηθηύνπ πλεξγαδνκέλσλ Ηαηξώλ ζα πξέπεη λα έρσ ηελ πξνέγθξηζε ηεο εηαηξίαο? Από πνύ κπνξώ λα ελεκεξώλνκαη γηα ηηο πξνζζήθεο λένπ δηθηύνπ? Απάληεζε: Όρη. Δπηθνηλσλώ απεπζείαο κε ηνλ ηαηξό ηεο αξεζθείαο κνπ θαη θιείλσ απεπζείαο ξαληεβνύ καδί ηνπ, δίρσο ηαιαηπσξία θαη θαζπζηεξήζεηο. Από ην site ηεο εηαηξίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε κπνξώ λα ελεκεξώλνκαη θαζεκεξηλά γηα νπνηαδήπνηε πξνζζήθε λένπ δηθηύνπ. Δξώηεζε: Δθόζνλ ρξεηαζηώ άκεζε Ηαηξηθή πκβνπιή, ζε πνηόλ απεπζύλνκαη? Απάληεζε: Μπνξώ λα θαιέζσ εληειώο ΓΩΡΔΑΝ ζην Ηαηξηθό πληνληζηηθό Κέληξν ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ (11.555), όπνπ επί 24ώξνπ βάζεσο, ν Ηαηξόο Τπεξεζίαο ζα αθνύζεη ην πξόβιεκά κνπ θαη ζα πξνηείλεη άκεζα ηελ ελδεδεηγκέλε ιύζε. Δξώηεζε: Τπάξρεη θάπνηνο πεξηνξηζκόο ζηελ ρξήζε ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ? Απάληεζε: Όρη. Μπνξώ όζεο θνξέο ζέισ λα θάλσ δηελέξγεηα εμέηαζεο αθράξνπ, Σξηγιπθεξηδίσλ, Υνιεζηεξίλεο, κέηξεζε Πίεζεο θαη δηελέξγεηα Καξδηνγξαθεκάησλ, εληειώο ΓΩΡΔΑΝ.

6 ΝΟΗΑΕΟΜΑΗ (ΚΛΑΓΟ I1) Σν πξσηνπνξηαθό θαη θαηλνηόκν Αζθαιηζηηθό Πξόγξακκα Ννηάδνκαη παξέρεη εγγπεκέλε θαηαβνιή κεληαίαο επηδόηεζεο - αζθαιίζκαηνο ζηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ εθόζνλ ν αζθαιηζκέλνο απνβηώζεη είηε από αηύρεκα, είηε από αζζέλεηα. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα έλα πιήξεο πξόγξακκα Οηθνγελεηαθήο Πξνζηαζίαο, ην νπνίν εμαηνκηθεύεηε ώζηε λα θαιύπηεη ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηεο θάζε νηθνγέλεηαο μερσξηζηά. Αλάγθεο πνπ θαιύπηεη Οηθνγελεηαθή ελίζρπζε ησλ θιεξνλόκσλ ( ύδπγνο - Παηδηά ) Κάιπςε παγίσλ ρξεώλ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ( Γάλεηα- Δπηηαγέο ) Κάιπςε θόξσλ θιεξνλνκηάο Ζιηθίεο αζθαιηζκέλνπ: Γεθηέο ειηθίεο από 25 εηώλ κέρξη 55 εηώλ Γηάξθεηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο : Από έλα (1) έηνο έσο θαη είθνζη (20) έηε. Αθνξά ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηζρύεη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Γηάξθεηα εγγπεκέλεο κεληαίαο θαηαβνιήο επηδόκαηνο-αζθαιίζκαηνο : Από δώδεθα (12) κήλεο έσο εθαηόλ είθνζη (120) κήλεο. Αθνξά ηελ δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ε νηθνγέλεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζα ιακβάλεη ηελ εγγπεκέλε θαηαβνιή κεληαίνπ αζθαιίζκαηνο-επηδόκαηνο, εθόζνλ επέιζεη ν αζθαιηζηηθόο θίλδπλνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Πνζό εγγπεκέλεο κεληαίαο θαηαβνιήο επηδόκαηνο- αζθαιίζκαηνο : Από εθαηό (100) επξώ /κήλα έσο ρίιηα (1000) επξώ / κήλα.

7 ΑΦΑΛΗΖ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1, I3, IV2) Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πεξίζαιςεο θαη πξνζηαζίαο ησλ Αιινδαπώλ δεκηνπξγήζακε θαη πξνζθέξνπκε δύν νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα παξνρήο Αζθάιηζεο ησλ Αιινδαπώλ, ηα νπνία, ζύκθσλα κε ηνλ ειιεληθό λόκν (Ν.3386/2005 Αξ.10), ηνπο επηηξέπνπλ λα αλαλεώλνπλ ηελ άδεηα παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Παξνρέο: Αζθάιηζε Εσήο Ννζνθνκεηαθή πεξίζαιςε Ννζνθνκεηαθά θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθά έμνδα εληόο Διιάδνο Ζκεξήζην λνζήιην γηα δσκάηην θαη ηξνθή Ακνηβέο ρεηξνύξγνπ θαη αλαηζζεζηνιόγνπ Γεληθά έμνδα δεκνζίνπ λνζνθνκείνπ Πεξίνδνο αλάξξσζεο ζην ζπίηη κεηά ηελ έμνδν από ην λνζνθνκείν Γαπάλεο δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ πξηλ από ηελ είζνδν ζην λνζνθνκείν Δπείγνπζα Αεξνκεηαθνξά, κε ηα ηδηόθηεηα πηεηηθά καο κέζα νπνπδήπνηε εληόο Διιάδνο. Απεξηόξηζηεο Ηαηξηθέο Δπηζθέςεηο ζηα Κέληξα Ηαηξηθήο Βνήζεηαο ηνπ Οκίινπ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ. Κάιπςε Δμσλνζνθνκεηαθώλ Δμόδσλ

8 Δλεκεξσηηθό έληππν Β Α Ι Κ Ω Ν Α Φ Α Λ Ι Δ Ω Ν ΙΟΒΙΔ ΑΦΑΛΙΔΙ (ΚΛΑΓΟ I1) Ηζόβηα Αζθάιηζε κε ηζόβηα πιεξσκή Αζθαιίζηξσλ. Δπηιέγεηαη από αλζξώπνπο πνπ επηζπκνύλ λνζνθνκεηαθέο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαιύςεηο ηζνβίσο θαη από απηνύο πνπ ζέινπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο κε κία ζνβαξή απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην (πνπ έρεη επηιεγεί κε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο) θαη ηα κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο. Ηζόβηα Αζθάιηζε κε πξόζθαηξε πιεξσκή Αζθαιίζηξσλ. Ηζρύεη όηη θαη ζηελ «Ηζόβηα Αζθάιηζε κε ηζόβηα πιεξσκή Αζθαιίζηξσλ, κε ηε δηαθνξά όηη ε πιεξσκή αζθαιίζηξσλ είλαη πξνζδηνξηζκέλε θαη ζηακαηάεη κεηά από ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ έρεη επηιέμεη ν Αζθαιηζκέλνο κε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο θαη θπζηθά ε απόδνζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ κεξηζκάησλ ζα είλαη κεησκέλε αλάινγα κε ηε δηάξθεηα πιεξσκήο. ΠΡΟΚΑΙΡΔ ΑΦΑΛΙΔΙ (ΚΛΑΓΟ I1) Πξόζθαηξε Αζθάιηζε Θαλάηνπ. Πξνηείλεηαη ζε όζνπο ζέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ από αηύρεκα ή από αζζέλεηα θιεξνλνκώληαο ηνπο ην πνζό πνπ έρνπλ επηιέμεη κε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο, ρσξίο λα ηνπο ελδηαθέξεη ε επέλδπζε θαη ζε όζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αζθάιηζε ηεο πγείαο ηεο δηθήο ηνπο ή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Ζ «Πξόζθαηξε Αζθάιηζε Θαλάηνπ» πξνζθέξεηαη, επίζεο, ζαλ βαζηθή αζθάιηζε γηα ηελ θάιπςε λνζνθνκεηαθώλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ αλαγθώλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο, θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ην Αζθαιηζκέλν θεθάιαην. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αζθαιηζκέλνο δεη ζηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο Αζθάιηζεο, δελ δηθαηνύηαη θακίαο απνδεκίσζεο ή επηζηξνθήο αζθαιίζηξσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο κπνξεί λα είλαη από έλα έηνο έσο ηζνβίσο. Πξόζθαηξε Αζθάιηζε Θαλάηνπ Απνπιεξσκήο Γαλείνπ. Πξνηηκάηαη από όζνπο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε πιεξσκήο ελόο ζηεγαζηηθνύ ή άιινπ δαλείνπ, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απνπιεξσκήο ηνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπο από αηύρεκα ή αζζέλεηα, ώζηε ε απώιεηά ηνπο λα κελ επηβαξύλεη θαη νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. ΜΙΚΣΔ ΑΦΑΛΙΔΙ (ΚΛΑΓΟ I1) Μηθηή Αζθάιηζε ελόο αηόκνπ κε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε. Ζ αζθάιηζε απηή απνηειεί επέλδπζε γηα ηνλ ίδην ηνλ Αζθαιηζκέλν πνπ ζέιεη λα ζπγθεληξώζεη έλα πνζό γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ή ησλ επηζπκηώλ ηνπ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν ίδηνο ζα επηιέμεη θαη επηπιένλ απνδεκίσζε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ αλ επέιζεη ν ζάλαηνο, από αηύρεκα ή αζζέλεηα, πξηλ ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα πιεξώζεη ην Αζθαιηζκέλν Κεθάιαην θαη ηα ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα: o ηνλ ίδην ηνλ Αζθαιηζκέλν εθόζνλ δεη ζηε ιήμε. o ηνπο δηθαηνύρνπο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ. Μηθηή Αζθάιηζε Παηδηνύ κε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε. Απνηειεί ηελ επηινγή ηνπ γνληνύ πνπ επηζπκεί λα πξνγξακκαηίζεη θαη λα ζηγνπξέςεη ηηο ζπνπδέο ή ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ παηδηνύ ηνπ επελδύνληαο ζήκεξα, γηα λα ρακνγειάεη αύξην.

9 πλδπάδεηαη κε ηελ πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε «Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξνπ» (Α.Π.Α), γηα λα ζπλερηζζεί ην πξόγξακκα αζθάιηζεο κε ηε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Θαλάηνπ ή ηεο Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ πκβαιινκέλνπ. ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΑ (ΚΛΑΓΟ I2) Αηνκηθό πληαμηνδνηηθό Πξόγξακκα κε επηζηξνθή Αζθαιίζηξσλ ζε πεξίπησζε Θαλάηνπ θαη κε πκκεηνρή ζηα Κέξδε. Αθνξά όζνπο ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα νλεηξεύνληαη θαη λα πξαγκαηνπνηνύλ ηα όλεηξά ηνπο θαη κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπο. Με ην Αηνκηθό πληαμηνδνηηθό Πξόγξακκα ε Δηαηξία πιεξώλεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν, εθόζνλ δεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπληαμηνδόηεζεο: o o Σελ ηζόβηα κεληαία ζύληαμε πνπ ζπκθσλήζεθε κε ηελ αίηεζε αζθάιηζεο. Δθάπαμ πνζό ίζν κε ηελ αμία εμαγνξάο ζηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. Δπηπιένλ ησλ δύν παξαπάλσ επηινγώλ θαηαβάιινληαη θαη ηα ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα αζθάιηζεο θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο ηα έσο ηόηε πιεξσκέλα αζθάιηζηξα θαη ηα ζπζζσξεπκέλα κεξίζκαηα. Αηομικό υνηαξιοδοηικό Ππόγπαμμα με αυηόμαηη αναπποζαπμογή αζθαλίζηπων 2% & 5%. Ηζρύεη όηη θαη ζην Αηνκηθό πληαμηνδνηηθό Πξόγξακκα κε ηε δηαθνξά όηη ε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο κε 2% ή 5% κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ.

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. Σπρλόηεξεο Εξσηήζεηο Πξνγξάκκαηνο

Σ.Ε.Π. Σπρλόηεξεο Εξσηήζεηο Πξνγξάκκαηνο Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1. Τη είλαη ην Οδόο Απνηακίεπζεο Σύληαμε;... 3 2. Πνηά είλαη ηα θύξηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ην πξόγξακκα Οδόο Απνηακίεπζεο Σύληαμε;... 3 3. Σε πνηνύο απεπζύλεηαη ην πξόγξακκα Οδόο Απνηακίεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)

«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303) ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252)

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, κε αλώηαην εηήζην όξην, αλά Πεξηζηαηηθό Ννζειείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium 100% - Β θέζη Νοζηλείας (κωδ.30209) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium 100% - Β θέζη Νοζηλείας (κωδ.30209) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium 100% - Β θέζη Νοζηλείας (κωδ.30209) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν θαη ηα ηπρόλ εμαξηώκελα κέιε απηνύ γηα ηνπο θηλδύλνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 06/07/2016 Πρωί: Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Απσέρ Αναλογιζηικήρ Πποηςποποίηζηρ, Καηαζκεςή και Αξιολόγηζη Αναλογιζηικών Πποηύπων Επώηηζη 1 Ο αξηζκόο ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζα πξνθαιέζεη

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν:

1. Δηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν: ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ PREMIUM CLASSIC (Β 80%) (θσδ. 30204) ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Οη Όξνη πνπ αθνινπζνύλ δηέπνληαη από ηνπο Γεληθνύο Όξνπο Εσήο, ηνπο Πξόζζεηνπο Γεληθνύο παξνρώλ θαη είλαη αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα