«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ. 12303)"

Transcript

1 ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, (ν νπνίνο κπνξεί είλαη ην ίδην ή δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν), ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην (αζθάιηζκα) πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ Αζθαιίζηξσλ. ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξία αλαγλσξίζεη φηη ν Αληηζπκβαιιφκελνο θαηέζηε Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο, ηφηε ζα ηνπ θαηαβάιεη ην αζθάιηζκα («Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ») πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ. Ο Αληηζπκβαιιφκελνο δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο δχν παξαθάησ ηξφπνπο ιήςεο ηνπ αζθαιίζκαηνο κε έγγξαθν αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία: α) Δθάπαμ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ή β) Καηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο κε αλψηαην φξην εηψλ, ηα δέθα πέληε (15) έηε. Αλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο, είλαη ην ίδην πξφζσπν κε ηνλ Αζθαιηζκέλν, έρεη επηιέμεη ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε εηήζηεο ηζφπνζεο δφζεηο θαη απνβηψζεη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ησλ επηιεγέλησλ εηψλ ηφηε ην ελαπνκείλαλ αζθάιηζκα θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ζηνπο νξηζκέλνπο δηθαηνχρνπο ή ζηνπο λφκηκνπο θιεξνλφκνπο ηνπ. Αλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηφηε ηα δηθαηψκαηά ηνπ κεηαβηβάδνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ Αζθαιηζκέλν ή ζηνλ θεδεκφλα ηνπ (εθφζνλ ν Αζθαιηζκέλνο είλαη αλήιηθνο), ζηνλ νπνίν ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ηηο ελαπνκείλαζεο δφζεηο. Ωο Μόληκε Οιηθή Αληθαλόηεηα ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο νξίδεηαη ε κφληκε θαη πιήξεο αδπλακία ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ λα αζρνιείηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κε ην δεισζέλ ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο επάγγεικά ηνπ ή κε άιιν επάγγεικα αλάινγν πξνο ηα πξνζφληα ηελ εκπεηξία θαη ηελ κφξθσζή ηνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο είλαη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Ζ εκεξνκελία ζπκβάληνο ηνπ γεγνλφηνο πνπ πξνθάιεζε ηελ Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο πξψηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. β) Ο Αληηζπκβαιιφκελνο θαηά ην ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο λα αζθνχζε θαλνληθά ή λα ζεσξείην απφιπηα ηθαλφο λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα κελ είρε ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή λα κελ είρε ήδε ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο γήξαηνο ή αλαπεξίαο ζε Σακείν Κχξηαο ή Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. γ) Ο Αληηζπκβαιιφκελνο λα έρεη παξακείλεη Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αληθαλφηεηαο απφ ηελ Δηαηξία. Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο ππνζηεί Οιηθή αλεπαλφξζσηε απψιεηα ηεο φξαζεο θαη ησλ δχν νθζαικψλ ή ιεηηνπξγηθή απψιεηα θαη ησλ δχν ρεξηψλ ή θαη ησλ δχν πνδηψλ ή ελφο ρεξηνχ θαη ελφο πνδηνχ, ηφηε δελ ηζρχεη ε αλακνλή ησλ έμη (6) κελψλ. Τπνινγηζκόο αζθαιίζκαηνο «Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ ) Σν αζθάιηζκα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο Εσήο (10130) θαη φισλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ επί (x) 35 Σν αζθάιηζκα ζα παξακέλεη ζηαζεξφ ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ απμήζεηο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ. Οη πεξηπηψζεηο πνπ ην αζθάιηζκα ζα ηξνπνπνηείηαη είλαη νη αθφινπζεο: α. Πξνζζήθε πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ή πξνζζήθε θάιπςεο. Σν επηπιένλ θεθάιαην ζα είλαη ην γηλφκελν ηνπ λένπ αζθαιίζηξνπ επί ( x) 35 θαη απηφ ζα πξνζηίζεηαη ζην ήδε ππάξρνλ θεθάιαην. β. Αθαίξεζε πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ή αθαίξεζε θάιπςεο. Σν θεθάιαην πνπ ζα πξνθχπηεη ζα αθαηξείηαη απφ ην ήδε ππάξρνλ θεθάιαην. Κάζε ρξφλν ζηελ «αλαλέσζε» ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζα ηηκνινγείηαη εθ λένπ βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ / Αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ην ηξέρνλ Rate ησλ θαιχςεσλ αιιά πάληα κε ην ηζρχνλ θεθάιαην. Πξνϋπνζέζεηο ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. 29 V/ 9 νο 13

2 Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Ζ ηζρχο ηεο ιήγεη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ιήγεη φηαλ:.αθπξσζεί ή θαηαγγειζεί ην Αζθαιηζηήξην γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία ή ζηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε Ο Αληηζπκβαιιφκελνο ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ πέκπην (65) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Δπέιζεη ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Λήμεη ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Αθπξσζεί ην Αζθαιηζηήξην ιφγσ κε έγθαηξεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο γηα έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ πξνβιεπφκελνπο ινγνχο δελ εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 6 (Πξνυπνζέζεηο αλαλέσζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο) Πξνϋπνζέζεηο αλαλέσζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαη γηα ηελ παξνχζα θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Σα λέα αζθάιηζηξα εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ηελ παξνχζα θάιπςε αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σπρφλ επαζθάιηζηξν πνπ έρεη θαζνξηζζεί ζην Αζθαιηζηήξην θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη επί ησλ εθάζηνηε λέσλ αζθαιίζηξσλ. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο θάιπςεο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αζθαιηζηηθή πεξίνδν θάζε θνξά, κε ηνπο ίδηνπο Όξνπο θαη Παξνρέο. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο θαη ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. 30 V/ 9 νο 13

3 «Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (12303) ΔΣΖΗΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ γηα θεθάιαην «Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» Ζιηθία ιόγσ Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (12303) Αλδξψλ - Γπλαηθψλ & Δμαξησκέλσλ κειψλ 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Τπνινγηζκόο θεθαιαίνπ θάιπςεο ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ Σν άζξνηζκα ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο Εσήο (10130) θαη φισλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ επί (x) V/ 9 νο 13

4 Αλώηαηε ειηθία έλαξμεο Διάρηζηε ειηθία θαηά ηελ έλαξμε Αλώηαηε ειηθία ιήμεο Κάιπςε εμαξησκέλσλ κειώλ Αλαπξνζαξκνγή αζθάιηζηξσλ Πεξηνξηζκνί 60 εηψλ 18 εηψλ 65 εηψλ Γελ θαιχπηνληαη Κάζε ρξφλν ζηελ «αλαλέσζε» ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζα ηηκνινγείηαη εθ λένπ βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ / Αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ην ηξέρνλ Rate ησλ θαιχςεσλ αιιά πάληα κε ην ηζρχνλ θεθάιαην. Α) Παξέρεηαη κφλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε Βαζηθή θάιπςε Εσήο Πξφζθαηξε Αζθάιηζε Δηεζίσο Αλαλενχκελε Κσδ Β) πλδπάδεηαη κε ηηο εηεζίσο αλαλενχκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο κε θσδηθνχο: Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α Premium Ννζνθνκεηαθφ B-80% Premium Γηάγλσζε Βαζηθφ Premium Γηάγλσζε Βαζηθφ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν Premium Γηάγλσζε Δxtra Premium Δπίδνκα Υεηξνπξγηθφ Premium Ννζνθνκεηαθφ Β V/ 9 νο 13

5 «Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» Λόγσ Απώιεηαο Εσήο ή Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (θσδ ) Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο είλαη λα θαηαβάιεη ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην (αζθάιηζκα) πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ Αζθαιίζηξσλ, ζηνλ Τπνθαηάζηαην Αληηζπκβαιιφκελν, ή αλ δελ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο ζηνλ Αζθαιηζκέλν, ζε πεξίπησζε απψιεηαο ηεο δσήο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ή ζηνλ ίδην ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν ζε πεξίπησζε πνπ θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε κπνξεί λα δνζεί κφλν ζε πεξίπησζε πνπ Αληηζπκβαιιφκελνο θαη Αζθαιηζκέλνο είλαη δηαθνξεηηθά πξφζσπα. Τπνθαηάζηαηνο Αληηζπκβαιιόκελνο είλαη ην νξηζζέλ απφ ηνλ Αληηζπκβαιιφκελν πξφζσπν, ην νπνίν παίξλεη ηε ζέζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ζε πεξίπησζε απψιεηαο δσήο ηνπ ηειεπηαίνπ. Γηα λα ηζρχζεη ν νξηζκφο ηνπ Τπνθαηάζηαηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ ζα πξέπεη ν νξηζκφο απηφο λα γίλεη κε γξαπηή δήισζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ, θαη ν Τπνθαηάζηαηνο Αληηζπκβαιιφκελνο λα ηνλ απνδερζεί εγγξάθσο. ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο απνβηψζεη ρσξίο λα έρεη νξίζεη Τπνθαηάζηαην Αληηζπκβαιιφκελν ηφηε ηε ζέζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ παίξλεη απηνδηθαίσο ν Αζθαιηζκέλνο ν νπνίνο θαη ζα ιάβεη ην αζθάιηζκα ζαλάηνπ ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ «Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ». ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο πησρεχζεη ή απσιέζεη ηελ δηθαηνπξαθηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ηφηε ηε ζέζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ παίξλεη απηνδηθαίσο ν Αζθαιηζκέλνο θαη παχεη λα ηζρχεη ην ηκήκα ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο πνπ αθνξά ηελ αζθάιηζε δσήο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) θαηαζηεί Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα εξγαζία ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν, ην αζθαιηζκέλν θεθάιαην (αζθάιηζκα) πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ Αζθαιίζηξσλ. Απώιεηα ηεο Εσήο ηνπ Αληηζπκβαιιόκελνπ ε πεξίπησζε απψιεηαο Εσήο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ πξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 65 εηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αηηία ζαλάηνπ δελ πξνυπάξρεη ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο πξψηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, ηφηε ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ζηνλ Τπνθαηάζηαην Αληηζπκβαιιφκελν ην αζθάιηζκα «Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί Τπνθαηάζηαηνο Αληηζπκβαιιφκελνο ηφηε ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν (ν νπνίνο παίξλεη ηε ζέζε ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ) ην αζθάιηζκα «Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Ζ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο γίλεηαη κε έγγξαθν αίηεκα πξνο ηελ Δηαηξείαο θαη κπνξεί λα γίλεη κε έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο; α) Δθάπαμ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ή β) Καηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο κε αλψηαην φξην εηψλ ηα 15 έηε. Αλ ν Τπνθαηάζηαηνο Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη επηιέμεη ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε εηήζηεο ηζφπνζεο δφζεηο θαη απνβηψζεη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ησλ επηιεγέλησλ εηψλ ηφηε νη ελαπνκείλαζεο δφζεηο ζα θαηαβιεζνχλ ζηνλ Αζθαιηζκέλν. Μόληκε Οιηθή Αληθαλόηεηα ζπλεπεία αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο νξίδεηαη ε κφληκε θαη πιήξεο αδπλακία ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ λα αζρνιείηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ κε ην δεισζέλ ζηελ αίηεζε αζθάιηζεο επάγγεικά ηνπ ή κε άιιν επάγγεικα αλάινγν πξνο ηα πξνζφληα ηελ εκπεηξία θαη ηελ κφξθσζή ηνπ. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο είλαη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Ζ εκεξνκελία ζπκβάληνο ηνπ γεγνλφηνο πνπ πξνθάιεζε ηελ Μφληκε Οιηθή Αληθαλφηεηα λα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο πξψηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ, ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. β) Ο Αληηζπκβαιιφκελνο θαηά ην ρξφλν ηνπ αηπρήκαηνο ή ηεο αζζέλεηαο λα αζθνχζε θαλνληθά ή λα ζεσξείην απφιπηα ηθαλφο λα αζθεί επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα κελ είρε ζπκπιεξψζεη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ ή λα κελ είρε ήδε ππνβάιεη αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο γήξαηνο ή αλαπεξίαο ζε Σακείν Κχξηαο ή Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. γ) Ο Αληηζπκβαιιφκελνο λα έρεη παξακείλεη Μφληκα θαη Οιηθά Αλίθαλνο γηα ζπλερέο ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αληθαλφηεηαο απφ ηελ Δηαηξία. 33 V/ 9 νο 13

6 Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ν Αληηζπκβαιιφκελνο ππνζηεί Οιηθή αλεπαλφξζσηε απψιεηα ηεο φξαζεο θαη ησλ δχν νθζαικψλ ή ιεηηνπξγηθή απψιεηα θαη ησλ δχν ρεξηψλ ή θαη ησλ δχν πνδηψλ ή ελφο ρεξηνχ θαη ελφο πνδηνχ, ηφηε δελ ηζρχεη ε αλακνλή ησλ έμη (6) κελψλ. Ο Αληηζπκβαιιφκελνο δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ απφ ηνπο δχν παξαθάησ ηξφπνπο ιήςεο ηνπ αζθαιίζκαηνο κε έγγξαθν αίηεκά ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία: α) Δθάπαμ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ή β) Καηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο κε αλψηαην φξην εηψλ, ηα δέθα πέληε (15) έηε. Αλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο έρεη επηιέμεη ηελ θαηαβνιή ηνπ αζθαιίζκαηνο ζε εηήζηεο ηζφπνζεο δφζεηο θαη απνβηψζεη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ησλ επηιεγέλησλ εηψλ ηφηε ηα δηθαηψκαηά ηνπ κεηαβηβάδνληαη ζηνλ Τπνθαηάζηαην Αληηζπκβαιιφκελν θαη ε Δηαηξία ζα θαηαβάιεη ζηνλ ηειεπηαίν ηηο ελαπνκείλαζεο δφζεηο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη νξηζηεί Τπνθαηάζηαηνο Αληηζπκβαιιφκελνο, νη ελαπνκείλαζεο δφζεηο ζα θαηαβιεζνχλ ζηνλ Αζθαιηζκέλν. Τπνινγηζκόο αζθαιίζκαηνο Σν αζθάιηζκα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο Εσήο (10130) θαη φισλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ επί (x) 35 Σν αζθάιηζκα ζα παξακέλεη ζηαζεξφ ρσξίο λα επεξεάδεηαη απφ ηπρφλ απμήζεηο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ. Οη πεξηπηψζεηο πνπ ην αζθάιηζκα ζα ηξνπνπνηείηαη είλαη νη αθφινπζεο: α. Πξνζζήθε πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ή πξνζζήθε θάιπςεο. Σν επηπιένλ θεθάιαην ζα είλαη ην γηλφκελν ηνπ λένπ αζθαιίζηξνπ επί (x) 35 θαη απηφ ζα πξνζηίζεηαη ζην ήδε ππάξρνλ θεθάιαην. β. Αθαίξεζε πξνζηαηεπφκελνπ κέινπο ή αθαίξεζε θάιπςεο. Σν θεθάιαην πνπ ζα πξνθχπηεη ζα αθαηξείηαη απφ ην ήδε ππάξρνλ θεθάιαην. Κάζε ρξφλν ζηελ «αλαλέσζε» ε έλλνηα ηεο επαλέθδνζεο δελ εκθαλίδεηαη ζηνπο φξνπο καο γη απηφ θαη πξνηείλσ λα κελ πθίζηαηαη.ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζα ηηκνινγείηαη εθ λένπ βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ / Αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ην ηξέρνλ Rate ησλ θαιχςεσλ αιιά πάληα κε ην ηζρχνλ θεθάιαην. Πξνϋπνζέζεηο ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Ζ ηζρχο ηεο ιήγεη ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ιήγεη φηαλ:.αθπξσζεί ή θαηαγγειζεί ην Αζθαιηζηήξην γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία ή ζηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε. Ο Αληηζπκβαιιφκελνο ζπκπιεξψζεη ην εμεθνζηφ πέκπην (65) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ. Δπέιζεη ε αζθαιηζηηθή πεξίπησζε. Λήμεη ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Αθπξσζεί ην Αζθαιηζηήξην ιφγσ κε έγθαηξεο θαηαβνιήο ησλ νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. ε πεξίπησζε ιήμεο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο γηα έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ πξνβιεπφκελνπο ινγνχο δελ εθαξκφδεηαη ην Άξζξν 6 (Πξνυπνζέζεηο αλαλέσζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο). Πξνϋπνζέζεηο αλαλέσζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαη γηα ηελ παξνχζα θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Σα λέα αζθάιηζηξα εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ηελ παξνχζα θάιπςε αλαιφγσο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σπρφλ επαζθάιηζηξν πνπ έρεη θαζνξηζζεί ζην Αζθαιηζηήξην θαηά ηε ζχλαςε ηεο αζθάιηζεο ππνινγίδεηαη επί ησλ εθάζηνηε λέσλ αζθαιίζηξσλ. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο θάιπςεο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αζθαιηζηηθή πεξίνδν θάζε θνξά, κε ηνπο ίδηνπο Όξνπο θαη Παξνρέο. 34 V/ 9 νο 13

7 Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο θαη ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιιφκελνπ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. 35 V/ 9 νο 13

8 «Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» Λόγσ Απώιεηαο Εσήο ή Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (12001) ΔΣΖΗΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ γηα θεθάιαην «Κεθάιαην Πξνζηαζίαο Αζθαιίζηξνπ» Ζιηθία Λόγσ Απώιεηαο Εσήο ή Μόληκεο Οιηθήο Αληθαλόηεηαο ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ γηα εξγαζία (12001) Αλδξψλ - Γπλαηθψλ & Δμαξησκέλσλ κειψλ 18 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 Τπνινγηζκόο θεθαιαίνπ θάιπςεο Αλώηαηε ειηθία έλαξμεο ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ Σν άζξνηζκα ησλ αζθαιίζηξσλ ηεο Βαζηθήο αζθάιηζεο Εσήο (10130) θαη φισλ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ θαιχςεσλ επί (x) εηψλ 36 V/ 9 νο 13

9 Διάρηζηε ειηθία θαηά ηελ έλαξμε Αλώηαηε ειηθία ιήμεο Κάιπςε εμαξησκέλσλ κειώλ Αλαπξνζαξκνγή αζθάιηζηξσλ Πεξηνξηζκνί 18 εηψλ 65 εηψλ Γελ θαιχπηνληαη Κάζε ρξφλν ζηελ «αλαλέσζε» ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζα ηηκνινγείηαη εθ λένπ βάζεη ηεο ηξέρνπζαο ειηθίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ / Αληηζπκβαιινκέλνπ θαη ην ηξέρνλ Rate ησλ θαιχςεσλ αιιά πάληα κε ην ηζρχνλ θεθάιαην. Α) Παξέρεηαη κφλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε Βαζηθή θάιπςε Εσήο Πξφζθαηξε Αζθάιηζε Δηεζίσο Αλαλενχκελε Κσδ Β) πλδπάδεηαη κε ηηο εηεζίσο αλαλενχκελεο ζπκπιεξσκαηηθέο θαιχςεηο κε θσδηθνχο: Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α Premium Ννζνθνκεηαθφ B-80% Premium Γηάγλσζε Βαζηθφ Premium Γηάγλσζε Βαζηθφ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν Premium Γηάγλσζε Δxtra Premium Δπίδνκα Υεηξνπξγηθφ Premium Ννζνθνκεηαθφ Β V/ 9 νο 13

10 Σν πξφγξακκα θαιχπηεη Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη ν Αζθαιηζκέλνο ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα πνπ δηαζέηεη ή/ θαη ζπλεξγάδεηαη ν Όκηινο Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ «EUROMEDICA A.E.», κε αλψηαην φξην Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ ηα επξψ γηα θάζε αζθαιηζηηθή πεξίνδν θαη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ 20%. Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα Check-up (Γεληθή αίκαηνο, Σ.Κ.Δ., Αηκνπεηάιηα, Γεληθή νχξσλ, Υνιεζηεξίλε, HDL, άθραξν, Οπξία, Οπξηθφ νμχ, Σξηγιπθεξίδηα, SGPT, SGOT) κία θνξά ην ρξφλν (ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ). Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ είλαη ε πξνζθφκηζε ζην πκβεβιεκέλν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηνπ ζρεηηθνχ παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ηαηξνχ (ζεξάπνληνο) αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη: Σν νλνκαηεπψλπκν, ηνπ πξνο εμέηαζε πξνζψπνπ. Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνζψπνπ. Οη δεηνχκελεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλαιπηηθά.(νη ζπληαγνγξαθνχκελεο εμεηάζεηο πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηελ ζπκπησκαηνινγία). Premium Γηάγλσζε Βαζηθό (θσδ ) Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεηνχληαη (ζπκπησκαηνινγία, αζζέλεηα θ.ι.π.). Ζ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ παξαπεκπηηθνχ, ε νπνία λα κελ απέρεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εμέηαζεο ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο, εθηφο αλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ παξνρώλ ηεο παξνύζαο θάιπςεο είλαη: ε επηθνηλσλία ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα ζέκαηα Τγείαο» ζην « » γηα ελεκέξσζή ηνπ γηα ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα, φπνπ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκέξαο θαη ψξαο εμέηαζεο. λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (π.ρ. Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην, Βηβιηάξην Αζζελείαο, αλ πξφθεηηαη γηα παηδί) θαη λα γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ηεο αζθάιηζήο ηνπ (Αξηζκφο Αζθαιηζηεξίνπ). Πξνϋπνζέζεηο ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο κεηά ηελ έλαξμε ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο. Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Ζ ηζρχο ηεο ιήγεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιεηαο Εσήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Πξνϋπνζέζεηο αλαλέσζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηελ ελ ιφγσ θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο θάιπςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αθφκα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη αλαλεσζεί θαη ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ λα ηξνπνπνηεί ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ην χςνο απηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Γηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα θαηαξγήζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ ζε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία ζα δηαζέηεη παξεκθεξέο πξφγξακκα πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ηα αζθάιηζηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα απνθαζίζεη, αλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ην πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα. (ην νπνίν ζα απνηειεί πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο). 38 V/ 9 νο 13

11 Πξόζθαηξε Αζθάιηζε Δηεζίσο Αλαλενύκελε (θσδ ) Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο Γηθαηνχρνπο ην αζθάιηζκα (αζθαιηζκέλν θεθάιαην) ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, εθφζνλ ν ζάλαηνο επέιζεη πξηλ ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ελ δσή θαηά ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο, ε παξνχζα αζθάιηζε παχεη λα ηζρχεη. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα Βαζηθή αζθάιηζε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Γπλαηόηεηα Αλαλέσζεο ηεο Πξόζθαηξεο Αζθάιηζεο Εσήο Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο θάιπςεο Πξφζθαηξεο Αζθάιηζεο Εσήο, γηα κηα αθφκα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ρσξίο λα απαηηνχληαη απνδεηθηηθά θαιήο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε αλαλέσζε ηεο Πξφζθαηξεο Αζθάιηζεο Εσήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο. 39 V/ 9 νο 13

12 Premium Γηάγλσζε Βαζηθό (30410) ΔΣΖΗΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ (πνζά ζε ) Ζιηθία Πξόζθαηξε (10130) γηα θεθάιαην Premium Γηάγλσζε Βαζηθό (30410) Αλδξώλ - Γπλαηθώλ Αλδξψλ - Γπλαηθψλ & Δμαξησκέλσλ κειψλ 0 4,11 1 2,29 2 2,25 3 2,21 4 2,18 5 2,15 6 2,14 7 2,13 8 2,13 9 2, , , , , , , , , , , , , , , , ,29 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 40 V/ 9 νο 13

13 Ζιηθία Premium Γηάγλσζε Βαζηθό (30410) ΔΣΖΗΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ (πνζά ζε ) Πξόζθαηξε (10130) Premium Γηάγλσζε Βαζηθό θεθάιαην (30410) Αλδξώλ - Γπλαηθώλ Αλδξώλ - Γπλαηθώλ & Δμαξησκέλσλ κειώλ 49 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 41 V/ 9 νο 13 84,00 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ Βαζηθή θάιπςε Πξφζθαηξε Αζθάιηζε Δηεζίσο Αλαλενχκελε Κσδ Διάρηζην όξην θεθαιαίνπ βαζηθήο 1.000,00 Αλώηαηε ειηθία έλαξμεο Διάρηζηε ειηθία θαηά ηελ έλαξμε Αλώηαηε ειηθία ιήμεο Πεξίνδνο αλακνλήο Κάιπςε εμαξησκέλσλ κειώλ Αλαπξνζαξκνγή αζθάιηζηξσλ Πεξηνξηζκνί από 0 έσο 60 εηώλ Πεξηνξηζκνί από 61 έσο 70 εηώλ 70 εηψλ 3 κελψλ Γελ πθίζηαηαη Γελ πθίζηαηαη Καιχπηνληαη Γελ ππάξρεη ειηθηαθή αχμεζε. Κάζε ρξφλν ζηελ «αλαλέσζε επαλέθδνζε» ζα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν επαλαηηκνιφγεζεο ηεο θάιπςεο Α) Παξέρεηαη κφλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε Βαζηθή θάιπςε Β) πλδπάδεηαη κε ηηο εηεζίσο αλαλενχκελεο Ννζνθνκεηαθέο θαιχςεηο κε θσδηθνχο: Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α Premium Ννζνθνκεηαθφ B-80% Γ) Από ηελ ειηθία 61 έσο 70 εηώλ παξέρεηαη κε θεθάιαην Βαζηθήο min max 1.000,00 θαη δελ ζπλδπάδεηαη κε θακηά άιιε θάιπςε

14 Premium Γηάγλσζε Βαζηθό + (θσδ ) Σν πξφγξακκα θαιχπηεη ηα εμήο : Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ζ Δηαηξία, κέζσ ηνπ Οκίινπ Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν Euromedica A.E., ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ην θφζηνο ησλ απαξαίηεησλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεπεία αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα πνπ δηαζέηεη ή/ θαη ζπλεξγάδεηαη ν Όκηινο Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη κέρξη ηνπ αλψηαηνπ εηήζηνπ νξίνπ. Σν αλψηαην εηήζην φξην ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ γηα θάζε έλα Αζθαιηζκέλν, αλέξρεηαη ζε ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) Δπξψ γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο, ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ππεξβεί ην αλψηαην εηήζην φξην ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ν Αζθαιηζκέλνο ζα βαξχλεηαη κε ηε δηαθνξά ηελ νπνία ζα θαηαβάιεη απεπζείαο ζην πκβεβιεκέλν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηδησηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ πκβεβιεκέλνπ Γηαγλσζηηθνχ Κέληξνπ κε έθπησζε ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Ηαηξηθέο επηζθέςεηο ζην Ηαηξείν ε πεξίπησζε αλάγθεο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ζπλεπεία αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην Ηαηξείν ησλ πκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ κε αλψηαην φξην ηηο δψδεθα (12) επηζθέςεηο γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο κε ην πνζφ ησλ νθηψ (8) Δπξψ,. Ηαηξηθέο επηζθέςεηο ζην ζπίηη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ θαη εθφζνλ ζπληξέρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία κεηαθίλεζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία θαιχπηεη ηα έμνδα ηαηξηθήο επίζθεςεο ζην ζπίηη ηνπ. Καιχπηνληαη δψδεθα (12) ηαηξηθέο επηζθέςεηο ζην ζπίηη γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο κε ην πνζφ ησλ δέθα πέληε (15) Δπξψ. Ννζειεία ζην ζπίηη Ζ Δηαηξία, κέζσ ηνπ Οκίινπ Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ πξνζθέξεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: Υνξήγεζε θαξκάθσλ απφ φιεο ηηο νδνχο (π.ρ. ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θαξκάθνπ γηα αζζέλεηεο φπσο Πάξθηλζνλ, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα θ.α.) ελέζεηο (ελδνκπηθέο, ππνδφξηεο), ηνπνζέηεζε θαη εκπινπηηζκφο νξνχ, πιήξεο παξεληεξηθή ζξέςε, θαζεηεξηαζκφο νπξνδφρνπ θχζηεο-θιέβαο, αιιαγή ηξαχκαηνο, θξνληίδα θαηαθιίζεσλθνινζηνκίαο-εγθαπκάησλ-ηξαρεηνζηνκίαο-ιεηηνπξγηψλ, παξνρέηεπζε βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ, ηνπνζέηεζε θαζεηήξα LEVAIN, ιήςε βηνινγηθψλ πγξψλ (αίκα-νχξα), ζεξαπεπηηθφ ινπηξφ, πξνζαλάηηα θξνληίδα θαη ππνζηήξημε, θξνληίδα πνιπηξαπκαηία θαζψο θαη θάζε θξνληίδα πνπ δχλαηαη λα παξαζρεζεί ζην ζπίηη κε ηνπο φξνπο θαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ησλ λνζειεπηψλ φπσο νξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζην ζπίηη κε εμαίξεζε ηηο αηκνιεςίεο, νη νπνίεο, εθφζνλ είλαη αλαγθαίεο, ζα κπνξνχλ λα παξέρνληαη θαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Οη παξερφκελεο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαζψο θαη ηνλ εθάπαμ δηαγλσζηηθφ έιεγρν γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο πγείαο, παξά κφλν ην δηαγλσζηηθφ έιεγρν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα δηαγλσζκέλν πξφβιεκα πγείαο. Ζ εληνιή γηα θάζε επίζθεςε ζην ζπίηη, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) ψξεο πξηλ ηελ επηβεβιεκέλε ρξνληθή ζηηγκή αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Καιχπηνληαη δψδεθα (12) λνζειείεο ζην ζπίηη, γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο γηα θάζε λνζειεία ζην ζπίηη κε ην πνζφ ησλ πέληε (5) Δπξψ. Δηήζηνο πξνιεπηηθόο έιεγρνο πγείαο(check up) Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηεο πγείαο ηνπ (check up), θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην θφζηνο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. ηνλ εηήζην πξνιεπηηθφ έιεγρν πεξηιακβάλνληαη πεξηνξηζηηθά νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο καδί ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα: Γεληθή αίκαηνο, ΣΚΔ, Γεληθή νχξσλ, άθραξν, Οπξία, Οπξηθφ νμχ, Υνιεζηεξίλε, HDL, LDL, Κξεαηηλίλε, Σξηγιπθεξίδηα, Οιηθά ιηπίδηα. Οη εμεηάζεηο ηνπ εηήζηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δηελεξγνχληαη φιεο καδί θαη κφλν ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα. Πξνγελλεηηθόο έιεγρνο Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηελ Αζθαιηζκέλε ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπκνζχλεο ηεο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ, κία θνξά γηα θάζε εγθπκνζχλε. Οη εμεηάζεηο απηέο θαιχπηνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα νθηψ (18) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εγθπκνζχλε είλαη επηβεβαησκέλε. Ο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο καδί ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα: 42 V/ 9 νο 13

15 Οκάδα Αίκαηνο & Rhesus, Αληηζψκαηα Δξπζξάο IgG, Αληηζψκαηα Δξπζξάο IgM, Αληηζψκαηα CMV IgG, Αληηζψκαηα CMV IgM, Δπηθαλεηαθφ Αληηγφλν(HbsAg), Αληηζψκαηα HIV, Αληηζψκαηα Toxoplasma gondii IgG, Αληηζψκαηα Toxoplasma gondii IgM, Αληηγφλα γηα Υιακχδηα (C.trachomatis), άθραξν, Οπξία, Κξεαηηλίλε, Γεληθή Αίκαηνο, Ζιεθηξνθφξεζε Αηκνζθαηξίλεο, Γεληθή Οχξσλ, Καιιηέξγεηα Κνιπηθνχ γηα θνηλά κηθξφβηα, Καιιηέξγεηα Σξαρειηθνχ γηα Μπθφπιαζκα Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ είλαη ε πξνζθφκηζε ζην πκβεβιεκέλν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηνπ ζρεηηθνχ παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ηαηξνχ (ζεξάπνληνο) αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη: Σν νλνκαηεπψλπκν, ηνπ πξνο εμέηαζε πξνζψπνπ. Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνζψπνπ. Οη δεηνχκελεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλαιπηηθά.(νη ζπληαγνγξαθνχκελεο εμεηάζεηο πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηελ ζπκπησκαηνινγία). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεηνχληαη (ζπκπησκαηνινγία, αζζέλεηα θ.ι.π.). Ζ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ παξαπεκπηηθνχ, ε νπνία λα κελ απέρεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εμέηαζεο ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο, εθηφο αλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ παξνρώλ ηεο παξνύζαο θάιπςεο είλαη: ε επηθνηλσλία ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα ζέκαηα Τγείαο» ζην « » γηα ελεκέξσζή ηνπ γηα ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα, φπνπ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκέξαο θαη ψξαο εμέηαζεο. λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (π.ρ. Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην, Βηβιηάξην Αζζελείαο, αλ πξφθεηηαη γηα παηδί) θαη λα γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ηεο αζθάιηζήο ηνπ (Αξηζκφο Αζθαιηζηεξίνπ). Πξνϋπνζέζεηο ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο κεηά ηελ έλαξμε ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο. Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Ζ ηζρχο ηεο ιήγεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιεηαο Εσήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Πξνϋπνζέζεηο αλαλέσζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηελ ελ ιφγσ θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο θάιπςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αθφκα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη αλαλεσζεί θαη ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ λα ηξνπνπνηεί ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ην χςνο απηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Γηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα θαηαξγήζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ ζε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία ζα δηαζέηεη παξεκθεξέο πξφγξακκα πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ηα αζθάιηζηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα απνθαζίζεη, αλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ην πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα. (ην νπνίν ζα απνηειεί πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο). 43 V/ 9 νο 13

16 Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο Γηθαηνχρνπο ην αζθάιηζκα (αζθαιηζκέλν θεθάιαην) ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, Πξόζθαηξε εθφζνλ ν ζάλαηνο Αζθάιηζε επέιζεη Δηεζίσο πξηλ ηε ιήμε Αλαλενύκελε ηεο αζθάιηζεο. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ελ δσή θαηά ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο, (θσδ ) ε παξνχζα αζθάιηζε παχεη λα ηζρχεη. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα Βαζηθή αζθάιηζε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Γπλαηόηεηα Αλαλέσζεο ηεο Πξόζθαηξεο Αζθάιηζεο Εσήο Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο θάιπςεο Πξφζθαηξεο Αζθάιηζεο Εσήο, γηα κηα αθφκα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ρσξίο λα απαηηνχληαη απνδεηθηηθά θαιήο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε αλαλέσζε ηεο Πξφζθαηξεο Αζθάιηζεο Εσήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο. 44 V/ 9 νο 13

17 Premium Γηάγλσζε Βαζηθό + (30411) ΔΣΖΗΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ (πνζά ζε ) Ζιηθία Πξόζθαηξε (10130) γηα θεθάιαην Premium Γηάγλσζε Βαζηθό + (30411) Αλδξώλ - Γπλαηθώλ Αλδξψλ - Γπλαηθψλ & Δμαξησκέλσλ κειψλ 0 4,11 1 2,29 2 2,25 3 2,21 4 2,18 5 2,15 6 2,14 7 2,13 8 2,13 9 2, , , , , , , , , , , , , , , , ,29 200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 45 V/ 9 νο 13

18 Ζιηθία Premium Γηάγλσζε Βαζηθό + (30411) ΔΣΖΗΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ (πνζά ζε ) Πξόζθαηξε (10130) Premium Γηάγλσζε Βαζηθό + (30411) θεθάιαην Αλδξώλ - Γπλαηθώλ Αλδξώλ - Γπλαηθώλ & Δμαξησκέλσλ κειώλ 49 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 46 V/ 9 νο ,00 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ Βαζηθή θάιπςε Πξφζθαηξε Αζθάιηζε Δηεζίσο Αλαλενχκελε Κσδ Διάρηζην όξην θεθαιαίνπ βαζηθήο 1.000,00 Αλώηαηε ειηθία έλαξμεο Διάρηζηε ειηθία θαηά ηελ έλαξμε Αλώηαηε ειηθία ιήμεο Πεξίνδνο αλακνλήο Κάιπςε εμαξησκέλσλ κειώλ Αλαπξνζαξκνγή αζθάιηζηξσλ Πεξηνξηζκνί από 0 έσο 60 εηώλ Πεξηνξηζκνί από 61 έσο 70 εηώλ 70 εηψλ 3 κελψλ Γελ πθίζηαηαη Γελ πθίζηαηαη Καιχπηνληαη Γελ ππάξρεη ειηθηαθή αχμεζε. Κάζε ρξφλν ζηελ «αλαλέσζε επαλέθδνζε» ζα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν επαλαηηκνιφγεζεο ηεο θάιπςεο Α) Παξέρεηαη κφλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε Βαζηθή θάιπςε Β) πλδπάδεηαη κε ηηο εηεζίσο αλαλενχκελεο Ννζνθνκεηαθέο θαιχςεηο κε θσδηθνχο: Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α Premium Ννζνθνκεηαθφ B-80% Γ) Από ηελ ειηθία 61 έσο 70 εηώλ παξέρεηαη κε θεθάιαην Βαζηθήο min max 1.000,00 θαη δελ ζπλδπάδεηαη κε θακηά άιιε θάιπςε

19 Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν (θσδ ) Σν πξφγξακκα θαιχπηεη ηα εμήο : Γηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο Ζ Δηαηξία, κέζσ ηνπ Οκίινπ Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν Euromedica A.E., ππνρξενχηαη λα θαιχςεη ην θφζηνο ησλ απαξαίηεησλ εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεπεία αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα πνπ δηαζέηεη ή/ θαη ζπλεξγάδεηαη ν Όκηινο Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη κέρξη ηνπ αλψηαηνπ εηήζηνπ νξίνπ. Σν αλψηαην εηήζην φξην ησλ Γηαγλσζηηθψλ Δμεηάζεσλ γηα θάζε έλα Αζθαιηζκέλν, αλέξρεηαη ζε δχν ρηιηάδεο (2.000) Δπξψ γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο, ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ζην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην θφζηνο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ ππεξβεί ην αλψηαην εηήζην φξην ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ν Αζθαιηζκέλνο ζα βαξχλεηαη κε ηε δηαθνξά ηελ νπνία ζα θαηαβάιεη απεπζείαο ζην πκβεβιεκέλν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο ηδησηηθνχ ηηκνθαηαιφγνπ ηνπ πκβεβιεκέλνπ Γηαγλσζηηθνχ Κέληξνπ κε έθπησζε ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Ηαηξηθέο επηζθέςεηο ζην Ηαηξείν ε πεξίπησζε αλάγθεο ηαηξηθήο βνήζεηαο, ζπλεπεία αζζελείαο ή αηπρήκαηνο, ε Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ Αζθαιηζκέλν γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην Ηαηξείν ησλ πκβεβιεκέλσλ ηαηξψλ κε αλψηαην φξην ηηο είθνζη (20) επηζθέςεηο γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο κε ην πνζφ ησλ νθηψ (8) Δπξψ,. Ηαηξηθέο επηζθέςεηο ζην ζπίηη ηνπ Αζθαιηζκέλνπ ε πεξίπησζε επείγνληνο πεξηζηαηηθνχ θαη εθφζνλ ζπληξέρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία κεηαθίλεζεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, ε Δηαηξία θαιχπηεη ηα έμνδα ηαηξηθήο επίζθεςεο ζην ζπίηη ηνπ. Καιχπηνληαη είθνζη (20) ηαηξηθέο επηζθέςεηο ζην ζπίηη γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο θάζε ηαηξηθήο επίζθεςεο κε ην πνζφ ησλ δέθα πέληε (15) Δπξψ. Ννζειεία ζην ζπίηη Ζ Δηαηξία, κέζσ ηνπ Οκίινπ Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ πξνζθέξεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: Υνξήγεζε θαξκάθσλ απφ φιεο ηηο νδνχο (π.ρ. ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θαξκάθνπ γηα αζζέλεηεο φπσο Πάξθηλζνλ, ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα, νξζνπεδηθά πξνβιήκαηα θ.α.) ελέζεηο (ελδνκπηθέο, ππνδφξηεο), ηνπνζέηεζε θαη εκπινπηηζκφο νξνχ, πιήξεο παξεληεξηθή ζξέςε, θαζεηεξηαζκφο νπξνδφρνπ θχζηεο-θιέβαο, αιιαγή ηξαχκαηνο, θξνληίδα θαηαθιίζεσλθνινζηνκίαο-εγθαπκάησλ-ηξαρεηνζηνκίαο-ιεηηνπξγηψλ, παξνρέηεπζε βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ, ηνπνζέηεζε θαζεηήξα LEVAIN, ιήςε βηνινγηθψλ πγξψλ (αίκα-νχξα), ζεξαπεπηηθφ ινπηξφ, πξνζαλάηηα θξνληίδα θαη ππνζηήξημε, θξνληίδα πνιπηξαπκαηία θαζψο θαη θάζε θξνληίδα πνπ δχλαηαη λα παξαζρεζεί ζην ζπίηη κε ηνπο φξνπο θαη ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ησλ λνζειεπηψλ φπσο νξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο. Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη ζην ζπίηη κε εμαίξεζε ηηο αηκνιεςίεο, νη νπνίεο, εθφζνλ είλαη αλαγθαίεο, ζα κπνξνχλ λα παξέρνληαη θαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Οη παξερφκελεο λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο δελ πεξηιακβάλνπλ ηελ αηνκηθή πγηεηλή θαζψο θαη ηνλ εθάπαμ δηαγλσζηηθφ έιεγρν γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο πγείαο, παξά κφλν ην δηαγλσζηηθφ έιεγρν πνπ ζρεηίδεηαη κε έλα δηαγλσζκέλν πξφβιεκα πγείαο. Ζ εληνιή γηα θάζε επίζθεςε ζην ζπίηη, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα δίδεηαη ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) ψξεο πξηλ ηελ επηβεβιεκέλε ρξνληθή ζηηγκή αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηζηαηηθνχ. Καιχπηνληαη είθνζη (20) λνζειείεο ζην ζπίηη, γηα θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο. Ο Αζθαιηζκέλνο ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο γηα θάζε λνζειεία ζην ζπίηη κε ην πνζφ ησλ πέληε (5) Δπξψ. Δηήζηνο πξνιεπηηθόο έιεγρνο πγείαο(check up) Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηνλ Αζθαιηζκέλν ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έλαλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ηεο πγείαο ηνπ (check up), θάζε αζθαιηζηηθφ έηνο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην θφζηνο ησλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ. ηνλ εηήζην πξνιεπηηθφ έιεγρν πεξηιακβάλνληαη πεξηνξηζηηθά νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο καδί ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα: Γεληθή αίκαηνο, ΣΚΔ, Γεληθή νχξσλ, άθραξν, Οπξία, Οπξηθφ νμχ, Υνιεζηεξίλε, HDL, LDL, SGOT, SGPT, Αιθαιηθή Φσζθαηάζε, γ- GT Κξεαηηλίλε, Σξηγιπθεξίδηα,, Οιηθά ιηπίδηα, ίδεξνο, Φεξξηηίλε, Γιπθνδπιησκέλε Αηκνζθαηξίλε, Δπηθαλεηαθφ Αληηγφλν, Οιηθά Λεπθψκαηα Οξνχ. Οη εμεηάζεηο ηνπ εηήζηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ δηελεξγνχληαη φιεο καδί θαη κφλν ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα. Πξνγελλεηηθόο έιεγρνο Ζ Δηαηξία παξέρεη ζηελ Αζθαιηζκέλε ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηαηξηθέο εμεηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπκνζχλεο ηεο, ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ, κία θνξά γηα θάζε εγθπκνζχλε. Οη εμεηάζεηο απηέο θαιχπηνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα νθηψ (18) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ή ηελ επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εγθπκνζχλε είλαη επηβεβαησκέλε. Ο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο εμεηάζεηο θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο καδί ζηα πκβεβιεκέλα Γηαγλσζηηθά Κέληξα: 47 V/ 9 νο 13

20 Οκάδα Αίκαηνο & Rhesus, Αληηζψκαηα Δξπζξάο IgG, Αληηζψκαηα Δξπζξάο IgM, Αληηζψκαηα CMV IgG, Αληηζψκαηα CMV IgM, Δπηθαλεηαθφ Αληηγφλν(HbsAg), Αληηζψκαηα HIV, Αληηζψκαηα Toxoplasma gondii IgG, Αληηζψκαηα Toxoplasma gondii IgM, Αληηγφλα γηα Υιακχδηα (C.trachomatis), άθραξν, Οπξία, Κξεαηηλίλε, Γεληθή Αίκαηνο, Ζιεθηξνθφξεζε Αηκνζθαηξίλεο, Γεληθή Οχξσλ, Καιιηέξγεηα Κνιπηθνχ γηα θνηλά κηθξφβηα, Καιιηέξγεηα Σξαρειηθνχ γηα Μπθφπιαζκα Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγλσζηηθώλ εμεηάζεσλ είλαη ε πξνζθφκηζε ζην πκβεβιεκέλν Γηαγλσζηηθφ Κέληξν απφ ηνλ Αζθαιηζκέλν ηνπ ζρεηηθνχ παξαπεκπηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ηαηξνχ (ζεξάπνληνο) αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, ζην νπνίν ππνρξεσηηθά ζα αλαγξάθνληαη: Σν νλνκαηεπψλπκν, ηνπ πξνο εμέηαζε πξνζψπνπ. Σα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ ηνπ ή άιινπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ ηαπηνπξνζσπία ηνπ αζθαιηζκέλνπ πξνζψπνπ. Οη δεηνχκελεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο αλαιπηηθά.(νη ζπληαγνγξαθνχκελεο εμεηάζεηο πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηελ ζπκπησκαηνινγία). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δεηνχληαη (ζπκπησκαηνινγία, αζζέλεηα θ.ι.π.). Ζ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ παξαπεκπηηθνχ, ε νπνία λα κελ απέρεη απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εμέηαζεο ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο, εθηφο αλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ παξνρώλ ηεο παξνύζαο θάιπςεο είλαη: ε επηθνηλσλία ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ην «Σειεθσληθφ Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ γηα ζέκαηα Τγείαο» ζην « » γηα ελεκέξσζή ηνπ γηα ηα Γηαγλσζηηθά Κέληξα, φπνπ ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εκέξαο θαη ψξαο εμέηαζεο. λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ (π.ρ. Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ή Γηαβαηήξην, Βηβιηάξην Αζζελείαο, αλ πξφθεηηαη γηα παηδί) θαη λα γλσξίδεη ηα ζηνηρεία ηεο αζθάιηζήο ηνπ (Αξηζκφο Αζθαιηζηεξίνπ). Πξνϋπνζέζεηο ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα αηπρήκαηα ή αζζέλεηεο πνπ ππέζηε ν Αζθαιηζκέλνο κεηά ηελ έλαξμε ή επαλαθνξά ζε ηζρχ ηεο αζθάιηζεο. Ζ παξνχζα θάιπςε παξέρεηαη έλαληη πιεξσκήο αζθαιίζηξσλ, ην χςνο ησλ νπνίσλ αλαγξάθεηαη ζην Αζθαιηζηήξην. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ηζρχεη ε παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε, είλαη λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο θαζψο θαη ε έγθαηξε θαηαβνιή ησλ εθάζηνηε νθεηινκέλσλ αζθαιίζηξσλ. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Ζ ηζρχο ηεο ιήγεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα Παξνρψλ θαη Αζθαιίζηξσλ ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο ηεξκαηίδεηαη κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηζρχνο ηεο Βαζηθήο Αζθάιεηαο Εσήο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. Πξνϋπνζέζεηο αλαλέσζεο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο θάιπςεο Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηελ ελ ιφγσ θάιπςε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πιεξσκήο απηψλ. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο θάιπςεο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα κία αθφκα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη αλαλεσζεί θαη ε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη θαη ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηεο παξνχζαο πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο. Σπρφλ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κεηά ηελ θαηά ηα σο άλσ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεπάγεηαη ηελ εθ λένπ απφδεημε ηεο αζθαιηζηκφηεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ θαη δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο λα αλαλεψζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Ζ Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ λα ηξνπνπνηεί ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ην χςνο απηψλ γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ κε ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε. Γηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα λα θαηαξγήζεη ηελ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε γηα ην ζχλνιν ησλ Αζθαιηζκέλσλ ζε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε Δηαηξία ζα δηαζέηεη παξεκθεξέο πξφγξακκα πκπιεξσκαηηθήο Κάιπςεο θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν ηνπο Όξνπο, ηηο Παξνρέο θαη ηα αζθάιηζηξα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα απνθαζίζεη, αλ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ην πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα. (ην νπνίν ζα απνηειεί πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε ηεο Βαζηθήο Αζθάιηζεο Εσήο). 48 V/ 9 νο 13

21 Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνπο Γηθαηνχρνπο ην αζθάιηζκα (αζθαιηζκέλν θεθάιαην) ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ, Πξόζθαηξε εθφζνλ ν ζάλαηνο Αζθάιηζε επέιζεη Δηεζίσο πξηλ ηε ιήμε Αλαλενύκελε ηεο αζθάιηζεο. Δάλ ν Αζθαιηζκέλνο βξίζθεηαη ελ δσή θαηά ηε ιήμε ηεο αζθάιηζεο, (θσδ ) ε παξνχζα αζθάιηζε παχεη λα ηζρχεη. Γηάξθεηα ηζρύνο ηεο θάιπςεο Ζ παξνχζα Βαζηθή αζθάιηζε ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο. Γπλαηόηεηα Αλαλέσζεο ηεο Πξόζθαηξεο Αζθάιηζεο Εσήο Πξηλ ηελ εθάζηνηε ιήμε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο ε Δηαηξία ζα απνζηέιιεη ζηνλ Αληηζπκβαιιφκελν εηδνπνίεζε πνπ ζα πεξηέρεη ηα λέα αζθάιηζηξα πνπ ζα ηζρχνπλ γηα ηελ επφκελε αζθαιηζηηθή πεξίνδν γηα ηε Βαζηθή Αζθάιηζε Εσήο. Ζ πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ κέρξη ηελ νξηζζείζα ζηελ παξαπάλσ εηδνπνίεζε εκεξνκελία πιεξσκήο, ζπλεπάγεηαη ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο θάιπςεο Πξφζθαηξεο Αζθάιηζεο Εσήο, γηα κηα αθφκα αζθαιηζηηθή πεξίνδν, ρσξίο λα απαηηνχληαη απνδεηθηηθά θαιήο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. Ζ κε πιεξσκή ησλ αζθαιίζηξσλ θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία πιεξσκήο, έρεη σο ζπλέπεηα ηε κε αλαλέσζε ηεο Πξφζθαηξεο Αζθάιηζεο Εσήο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ κε αλαλέσζε ηνπ Αζθαιηζηεξίνπ Εσήο. 49 V/ 9 νο 13

22 Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν (30412) ΔΣΖΗΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ (πνζά ζε ) Ζιηθία Πξόζθαηξε (10130) γηα θεθάιαην Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν (30412) Αλδξώλ - Γπλαηθώλ Αλδξψλ - Γπλαηθψλ & Δμαξησκέλσλ κειψλ 0 4,11 1 2,29 2 2,25 3 2,21 4 2,18 5 2,15 6 2,14 7 2,13 8 2,13 9 2, , , , , , , , , , , , , , , , ,29 230, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48 50 V/ 9 νο 13

23 Ζιηθία Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν (30412) ΔΣΖΗΑ ΚΑΘΑΡΑ ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΑΝΓΡΩΝ - ΓΤΝΑΗΚΩΝ (πνζά ζε ) Πξόζθαηξε (10130) Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν (30412) θεθάιαην Αλδξώλ - Γπλαηθώλ Αλδξώλ - Γπλαηθώλ & Δμαξησκέλσλ κειώλ 49 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 230,00 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ Βαζηθή θάιπςε Πξφζθαηξε Αζθάιηζε Δηεζίσο Αλαλενχκελε Κσδ Διάρηζην όξην θεθαιαίνπ βαζηθήο 1.000,00 Αλώηαηε ειηθία έλαξμεο 70 εηψλ Διάρηζηε ειηθία θαηά ηελ έλαξμε 3 κελψλ Αλώηαηε ειηθία ιήμεο Γελ πθίζηαηαη Πεξίνδνο αλακνλήο Γελ πθίζηαηαη Κάιπςε εμαξησκέλσλ κειώλ Καιχπηνληαη Γελ ππάξρεη ειηθηαθή αχμεζε. Αλαπξνζαξκνγή αζθάιηζηξσλ Κάζε ρξφλν ζηελ «αλαλέσζε επαλέθδνζε» ζα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν επαλαηηκνιφγεζεο ηεο θάιπςεο Α) Παξέρεηαη κφλν κε ηε ζπγθεθξηκέλε Βαζηθή θάιπςε Β) πλδπάδεηαη κε ηηο εηεζίσο αλαλενχκελεο Ννζνθνκεηαθέο θαιχςεηο κε θσδηθνχο: Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β 100% Πεξηνξηζκνί από 0 έσο 60 εηώλ Premium Ννζνθνκεηαθφ Α' ή Β Premium Ννζνθνκεηαθφ Α Premium Ννζνθνκεηαθφ B-80% Γ) Από ηελ ειηθία 61 έσο 70 εηώλ παξέρεηαη κε θεθάιαην Πεξηνξηζκνί από 61 έσο 70 εηώλ Βαζηθήο min max 1.000,00 θαη δελ ζπλδπάδεηαη κε θακηά άιιε θάιπςε 51 V/ 9 νο 13

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΕΩΖ ηεο Eurolife ERB Aζθαιηζηηθή 1 I / 2νο-14 Αγαπεηέ πλεξγάηε, ε θαισζνξίδνπκε ζηελ Eurνlife ERB Αζθαιηζηηθή. Απηφ ην εγρεηξίδην είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν ηεο δνπιεηάο καο, γηαηί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ )

Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ ) Απαιιαγή Πιεξσκήο Αζθαιίζηξσλ ιόγσ ΘΑΝΑΣΟΤ ηνπ Αληηζπκβαιινκέλνπ (θσδ. 12202) Δάλ ν Αληηζπκβαιιφκελνο (Λήπηεο ηεο αζθάιηζεο) απνβηψζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζαο θάιπςεο, ε Δηαηξία αλαιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Νοσοκομειακό Β -750 (ΚΩΓ. ΚΑΛΤΨΗ 30254) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30254 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό B -100% (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30253) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30253 / 09.2013 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε

Διαβάστε περισσότερα

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο.

(ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ -80% 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 30234 / 07.2015 / Ι.3. / / Δ.Ο. ΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -80% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30234) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30234 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο

1.5. Δύινγα θαη πλήζε Έμνδα Ννζειείαο ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ Premium Ννζνθνκεηαθό Β -100% Economy (ΚΧΓ. ΚΑΛΤΦΗ 30229) ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30229 / 07.2015 / Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.3. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Νοσοκομειακό «Περιφέρειας» (ΚΩΔ. ΚΑΛΤΨΗ 30258) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30258 / 07.2015/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ Δηαηξία θαιχπηεη ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (30102) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1. Παροτή χκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Oξνπο Αζθάιηζεο Zσήο θαη πκπιεξσκαηηθψλ Παξνρψλ, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ θαη ηηο παξνχζεο Δηδηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία

AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY (Cy) Ltd Κεληξηθά Γξαθεία: Λεσθφξνο Κέλλεηπ 38, 1507 Λεπθσζία ΟΜΑΓΗΚΟ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΕΧΖ ΑΡΗΘΜΟ ΟΜΑΓΗΚΟΤ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΣΗΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΔΠΔΣΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252)

Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Premium Νοζοκομειακό Α'-100% (κυδ. 30252) Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηα Αλαγλσξηζκέλα Έμνδα Ννζνθνκεηαθήο Πεξίζαιςεο, όπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, κε αλώηαην εηήζην όξην, αλά Πεξηζηαηηθό Ννζειείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE

ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE ΝΟΝΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ TRAVEL COVERAGE H Citibank International PLC., (Όζσλνο 8, Σ.Θ. 10557, Αζήλα), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξία International Life, (Ι. Θεθηζίαο 7 θαη Λεαπφιεσο 2 Καξνχζη) (ε «Αζθαιηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΝΟΜΗΚΖ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ Τπεχζπλνη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα