Portfolio Customer Trust

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Portfolio Customer Trust"

Transcript

1 Portfolio Customer Trust Δείτε τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις & οργαμισμούς που εμπιστεύτηκαμ τις εταιρείες του Ομίλου μας για τημ εκπαίδευση του προσωπικού τους, είτε σε open σεμινάρια & ημερίδες είτε με μορφή Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης. Διεύθυνση Ενδοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων: T & 321 Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: T & 327 1

2 ΣΡΑΠΔΕΔ ΓΔΠΑ ΑΠΔΤ ABN AMRO BANK A.E. ΓΔΠΑΥ Ο.Α..Α. AEGEAN BALTIC AE ΓΖΜΟΗΑ ΔΠ/Ζ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΣΔΓΑΖ Α.Δ. ΟΣΔΚ ALPHA BANK A.E. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠ/Ζ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΑΛΚΗΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ANZ GRINDLAYS BANK A.E. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ BANK OF AMERICA EAB AE ΣΑΜΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. BNP PARIBAS A.E. ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ & ΓΑΝΔΗΧΝ BWY AUSTRIA BANK ΔΘΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ ΚΖΝΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Γ.Γ. ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ CITIBANK A.E. ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ EFG EUROBANK A.E. ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΝΠΗΓ ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΗΝ/ΦΟΤ ΘΔ/ΚΖ FIRST BUSINESS BANK ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΗΒΛΗΟΤ Ο.Γ.Η.Δ. Α.Δ. H.S.B.C. AE ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. Ο.Κ.Α.Ν.Α. INTESA SAN PAOLO BANK ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΔΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ KEDR AE ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ PRO BANK ΑΔ ΔΛΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΘΖΝΧΝ PROTON BANK ΑΔ ΔΛΓΑ AXON A.E. SOCIETE GENERALE A.E. Δ.Ο.Π. B.P.B. ΔΛΛΑ ZIRAAT BANK ΑΔ ΔΑ ΒΔΡΟΗΑ BACARDI HELLAS ΔΠΔ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓ/ΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ BALKAN EXPORT A.E. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΛΣΑ BALLAUF ΔΛΛΑ Α.Δ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΑΡΑΒΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ-ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ BAYER ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΠΗ ΒΑΝΚ Α.Δ. EΘΔΛ ΑΔ BDF BEIRSDOORF HELLAS A.E. MARFIN BANK A.E. ΔΒΟ ΑΔ BENKISER ΔΛΛΑ ΑΔΔ MILLENNIUM BANK ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΖΣΔΗΑ ΚΡΖΣΖ BERLING ABEE UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS ΔΠΑ Α.Δ. BILLPA HELLAS ABEE ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΔΡΓΑ ΟΔ Α.Δ. BINGO AEBE ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ BIOMERIEUX HELLAS A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΤΓΔΠ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ BLUE BELL ABEE ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΖΛΠΑΠ Α.Δ. BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS ΔΤΡΧΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΖΑΠ Α.Δ. BP GREECE LTD ΛΑΨΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Η.Γ.Μ.Δ. BRASS FORM ABEE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ BRAVO A.E. ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ ΗΚΑ Α.Δ. BRISTOL MAYER SQUIBB AEBE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ Π.Γ.Ν.Α. BRS ABEE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ BUSSING HELLAS AEBE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ ΚΔΓ Α.Δ. CAN DRINKS S.A. ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ ΛΑΨΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ CARMYCO A.E. ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΔ Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ Α.Δ. ΟΑΔ ΣΑΔ CHIPITA INTERNATIONAL ABEE ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Α.Δ. ΟΑΔΔ ΣΑ CHRYSLER JEEP HELLAS ABEE ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΟΑΑ Α.Δ. CIBA GEIGY A.E. ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΛΟΨΑ CIBA SPECIALITY CHEMICALS AEBE 251 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ Α.Δ. CITROEN ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ ΑΝΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ CLUB HOTEL ΛΟΤΣΡΑΚΗ Α.Δ. ΑΜΔΛ Α.Δ. ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ CLUB MEDITERANNEE ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΓΔΖ Α.Δ. ΓΔΠ ΟΡΓΑΝ. ΛΗΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝ. ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΟΔ Α.Δ. ΟΣΔ Α.Δ. 2

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ AEG A.E. SOVEL A.E. ΔΜΦΗΑΛΧΔΧ Α.Δ. AGELCO AEE SPEEDEX A.E. ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ COLGATE AEBE AIROTEL A.E. SPIDER ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. COMMERCIAL UNION LIFE ALOUETTE ΔΠΔ DADE BEHRING ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ DAELLAS A.E. COMPUCON ΔΦΑΡΜΟΓΔ Ζ/Τ ΑΒΔΔ AGREVO HELLAS ABEE DORAL A.E. CARREFOUR ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. COSMOCAR A.E. AIR LIQUIED HELLAS AEBE EL PACK A.E. COSMOS LAC A.E. AMASA ΔΛΛΑ ΑΔΒΔΣ ELECTROLUX HELLAS A.E. CPI A.E. ANKORA INVESTMENT ERICSSON A.E. CRETA FARM ABEE ALPHA COPY S.A. ESTEE LAUDER HELLAS CYCLON FARM ABEE ALPHA ΑΝΧΝΤΜΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ETEM A.E. CYCLON HELLAS A.E. MAVA A.E. EUROBANK CARDS A.E. D.I.S. A.E. MCS A.E. EUROCOM EXPERTISE A.E. FOLIE-FOLLIE ABEE AVENTIS FARMA AEBE TENLI ΔΠΔ FORTHNET S.A. AVIN OIL ABENE TEOKAR ABEE FOURLIS A.E. ANTENNA TV A.E. EUROP ASSISTANCE FRANS MAAS HELLAS S.A. ANKER ABEE ASTRA HELLAS AEBE EVEREST ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ FREDDO AEE ATENA GOLD ABEE ATRANCO AEE FANCO A.E. FRIESLAND ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ AVENCO A.E. FARCON A.E. GALENICA A.E. PAPERPACK-Η. ΣΟΚΑΡΗΓΖ ΑΒΔΔ FIAT AUTO HELLAS A.E. GENERAL ELECTRIC CORPORATION PEPSICO ΖΒΖ ΑΒΔ FIBRAN Γ. ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ Α.Δ. GENERAL MILLS S.A. PERSONAL INSURANCE ΑΔΓΑ FIDRAN A.E. FITTER ΔΠΗΠΛΟ GLAXO SMITHKLINE BEECHAM A.E. PIERRE FABRE ΔΛΛΑ Α.Δ. FLEXOPACK A.E. GOLDEN CHEMICALS ABEE PIRELLI ΔΛΑΣΗΚΑ ΑΔΔ FLORINA HONEOS S.A. GOODY S A.E. PLANAIR ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΔΠΔ Α.Δ.Γ.Δ.Κ. Α.Δ. GRANTEX A.E. PLAYMOBIL A.E. ARTISTI ITALIANI A.E. GROUP 4 SECURITAS A.E. PRACTIKER HELLAS A.E. ΑΓΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑΚΖ ΑΒΔΔ HELLAS FLYING DOLPHINS A.N.E. PROFIL ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ Α.Δ. ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ Α.Δ. HENKEL HELLAS ABEE PROFIL ΧΛΖΝΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΑΓΔΛΦΟΗ ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟΗ ΔΠΔ HEWLETT PACKARD HELLAS A.E. RALSTON ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΘΖΝΑ-ΕΠ Α.Δ. HOECHT ΔΛΛΑ Α.Δ. RAVANGO PLASTICS HELLAS ABEE ΑΘΖΝΑ 2004 ΟΔΟΑ HUNDAI HELLAS ABEE RCI ΔΛΛΑ ΑΘΖΝΑΨΚΔ ΔΚΣΤΠΧΔΗ Α.Δ. HYATT REGENCY ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. RECKITT & COLLMAN HELLAS A.E. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ Α.Δ. INCO HELLAS A.E. REVOIL AEEP ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. INFOQUEST A.E. RICOMEX A.E. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ ΑΒΔ INFORM Π. ΛΤΚΟ Α.Δ. ROYAL OLYMPIC A.E. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. INTERAMERICAN A.E. PHONE POULENK RORER ABEE ΑΘΛΖΣΗΚΖ Α.Δ. INTERCOM FOODS A.E. SANDOS HELLAS AEBE ΑΘΧΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ INTERCONTINENTAL A.E. SANICOT HELLAS S.A. ΑΗΓΑΗΟΠΔΛΑΓΗΣΗΚΖ ΑΒΔΣΣΔ INTERSY S A.E. SANTA ΜΠΑΛΑΝΟ Α.Δ. ΑΗΝΟ ΑΔΒΔ INTRACOM A.E. SANYO COM AEBE ΑΚΣΗ Α.Δ. INTRAPAK A.E. SATO A.E. ΑΛΔΗ ΑΒΔΔ ΗΜΠΔΡΗΑΛ ΦΡΟΤΣ Α.Δ. SCHWABE ΔΠΔ ΑΛΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΒΔΔ JANSSEN CILAG A.E. SEA FARM IONIAN A.E. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. KLEEMAN HELLAS ABEE SESTAR NAVIGATION ΑΛΣΔΚ Α.Δ. KNORR BEST FOODS HELLAS ABEE SEX FORM A.E. ΑΛΦΑ ΥΡΖΜ/ΚΖ Α.Δ. 3Μ HELLAS LIMITED SHELL GAS AEBE ΑΜΑΡΚΟ ΟΛ ABBOT LABORATORIES ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ SHERING-PLOUGH A.E. ΑΜΒΡΟΗΑ Α.Δ. ACTIVE A.E. SIEMENS A.E. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ADECCO A.E. SMALTOLIN AEBE ΑΝΑΣΖΛΧΣΗΚΖ ΑΣΔ 3

4 ΑΝΑΣΟΛΗΑ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΚΟΛΔΓΗΟ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΠΓΝΑ ΑΝΧΝ. ΔΣ. ΜΑΡΒΟ ΒΧΒΟ ΜΠΑΜΠΖ ΓΗΔΘΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΤΡΖΚΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΠΟΛΛΧΝ Α.Δ. ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Δ. ΔΤΡΟΚΟ Α.Δ ΑΡΓΧ ΑΒΔ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣ ΔΤΡΧΥΑΡΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΑΡΥΑΚΖ Α.Δ. ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΣΔ ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ LEO BURNET ADVERTISING A.E. ΑΠΡΟΠΤΡΓΚΑΕ ΔΠΔ STAR CHANNEL A.E. LEVI STRAUSS HELLAS ΑΣΛΑΝΣΗΚ Α.Δ. ELMEC SPORT ABETE LION HELLAS A.E. KPMG ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠ/ΔΧΝ Α.Δ. TASTY FOODS A.E. LLOYD S REGISTER S.A. MARK S AEBE TEMPO HELLAS ΑΣΣΗ-ΚΑΣ ΑΣΔ MEDICAL AEBE TERRA A.E. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. MERCEDES-BENZ ΔΛΛΑ ΑΔΔ TEVINA ΔΠΔ ΑΦΟΗ ΒΔΡΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔΒΔ MERZARIO A.E. TOTAL A.E. ΑΦΟΗ Γ.Θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ METRON A.E. TOXOTES A.E. ΑΦΟΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΗ ΑΒΔΔ MICROMEDIA BRITANIA A.E. TRANSCOMPI EXPRESS ΑΦΟΗ ΠΑΛΑΣΗΑΝΑ ΑΒΔΔ MINOS EMI A.E. TRANSMAN SHIPPING ENTERPRISES ΑΦΟΗ ΑΡΑΚΑΚΖ ΑΔΒΔ MISKO A.E. ΣΑΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΣΡΤΠΑ & Π. ΚΑΣΟΤΡΖ ΑΒΔΔ MOBILORAMA ABEE UNION OPTIC ABEE ΑΥΑΨΑ ΚΛΑΟΤ Α.Δ. MOLYNKE HELLAS A.E. UNISYSTEMS A.E. ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΗΟΜ/ΚΟ MORRIS A.E. VERMA DRUGS AEBE ΔΞΟΠΛΗΜΟ MOTOR OIL HELLAS A.E. VERTICAL ABEE ΒΑΝΟ Α.Δ. MULTICHOICE AEE VETERIN ABEE ΒΑΡΓΑ ΑΔΒΔΔ MULTIFACTORING A.E. VIOLEX BIG AEBE ΒΑΡΓΑΚΑ ΑΔΒΔ ΜΔΒΓΑΛ ΑΒΔΔ VODAFONE AEET ΒΑΖ Α.Δ. ΜΔΣΡΟΠΟΛΗ ΑΔΛΓΔ VPI A.E. ΒΑΗΛΖΑ Α.Δ. ΜΠΔΣΑΡΜ Α.Δ. WACKER-CHEMI HELLAS ΔΠΔ ΒΔΡΕΤΓΗΑΝΝΖ Α.Δ. NATIONALE-NEDERLANDE A.E. WARNER LAMBERT A.E. ΒΔΚ Α.Δ. NCR-ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ WILO HELLAS ABEE ΒΔΛΜΑΡ ΑΔΒΔ NEOSET A.E. YAMAHA MOTOR HELLAS A.E. ΒΔΝΣΑΛΗΟ ΔΛΛΑ ΑΔΞΣΔ NESTLE HELLAS A.E. ZARA HELLAS AE ΒΔΝΣΟΤΡΖ Α.Κ. NUTRICIA HELLAS A.E. ZENECA A.E. ΒΔΠΑΛ Α.Δ. NUTRIMIX ABEE Α.Γ. ΚΟΡΟΠΟΤΛΖ ΑΒΔΔ ΒΔΡΝΗΚΟ ΑΔΡΟΠΛΟΗΗΑ Α.Δ. OLYMPIC CATERING A.E. Α. ΓΗΑΝΟΤΖ & ΗΑ ΔΔ ΒΗΑΜΑΚ Α.Δ. OLYMPIC ΔΠΔ Α. ΓΡΑΦΑ ΔΠΔ BIAN A.E. OPEN 24 Α. ΣΔΡΕΟΠΟΤΛΟ-ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ. ORACLE HELLAS S.A. Α.Γ. ΠΔΣΔΣΑΚΖ Α.Δ. ΒΗΒ/ΛΔΗΟ «ΚΑΟΤΦΜΑΝ» Α.Δ. OSRAM AEE A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΒΗΓΛΑ Α.Δ. P & G HELLAS «ΠΡΟΟΓΟ Α.Δ.» ΒΗΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ Α.Δ. PALMAPHONE A.E. ΔΛΣΡΑΚ Α.Δ. ΒΗΟΚΑΡΠΔΣ Α.Δ. ΒΗΟΚΔΦ Ν. Θ ΚΑΚΚΟ Α.Δ. ΔΛΦΗΝΚΟ Α.Δ ΚΣΗΣΧΡ ΑΣΔ ΒΗΟΛΤΓ ΔΠΔ ΔΜΔΚ Α.Δ. ΛΑΗΦ Σ. Α.Δ. ΒΗΟΜΑΓΝ ΑΜ ΔΣΒΔ ΔΜΚΑ Α.Δ ΛΑΜ ΑΔΒΔ ΒΗΟΜΔΣΑΛ ΔΚΗΜΟ ΑΒΔ ΔΞΔΛ ΜΑΚ ΜΔΣΑΛ Α.Δ. ΛΑΜΓΑ ΝΣΗΣΔΡΣΕΔΝΣ Α.Β.Δ.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΞΑΝΘΖ- ΡΟΓΟΠΖ ΔΠΑ ΘΔΑΛΗΑ ΛΑΝΑΚΟΠ ΔΠΔ Β/ΝΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ Α.Δ ΛΑΝΔΣ Α.Δ. ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΟΜ ΑΔΒΔ ΛΑΝΣΔΚ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΟΝΔΡΒΧΝ ΚΧΠΑΨΓΟ Α.Δ. ΔΡΓΟΓΟΜΖ ΑΣΔΒΔ ΛΑΡΚΟ ΑΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΦΧΦΟΡΟΤΥΧΝ ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΜΠΔΣΟΝ ΜΔΑΡΑ ΒΗΟΡΑΛ ΑΒΔ ΔΥΑ Α.Δ ΛΔΜΟΝΖ Φ. & Κ ΑΒΔΔ ΒΗΟΧΛ ΑΒΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΧΝ Β. ΔΛΛΑΓΟ ΑΒΔΔ ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ ΑΒΔΔ ΒΗΟΥΑΛΚΟ Α.Δ. ΔΣΑΛ ΓΡΑΖ ΑΔ ΛΖΣΧ ΑΔ ΒΗΟΥΡΧΜ Α.Δ. ΔΣΔΘ Α.Δ ΛΟΤΜΗΓΖ ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΗΑ ΑΒΔΔ 4

5 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ ΔΠΔ ΔΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ ΠΝ ΑΔΒΔ MAKRO CASH & CARRY ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΖ Α.Δ ΜΑΚΡΟΓΚΗΚΑ ΤΗΟΗ & ΗΑ ΑΒΔΔΥ ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΗΑΗ ΑΒΔΔ ΓΗΟΞΑ ΑΔΔ ΜΑΝΦΡΔΝΣ ΝΣΟΤΛ. ΔΡΓΟΛ. & ΜΔΗΣ. ΓΡ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΜΠΗΚΟΣΧΝ Α.Δ. ΓΗΟΤΛΑ Α.Δ ΜΑΡΒΟ Α.Δ. ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Β. ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΗΧΣΖ Α.Δ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΣΔ ΑΣΖΡ Α.Δ. ΜΑΣΕΑΒΗΝΟ Α.Δ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΟΤ ΑΣΖΡ ΜΠΔΣΟΝ ΜΔΓΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΜΑΟΤΣΖ Α.Δ. ΑΣΔ ΚΑΡΣΑ Α.Δ. ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ STRINTZIS LINES A.E. ΑΣΔΚ Α.Δ. ΜΔΚΑΛ ΑΔΒΔ SUCCESS INTERNATIONAL ABEE ΑΣΛΑΝΣΑ Α.Δ. ΜΔΡΗΣ Α.Δ. SULFUR HELLAS ABEE Η.Δ. ΚΟΝΣΔΛΖ Α.Δ. ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ ΑΦΟΗ ΑΣΔ SUNTOS A.E. Η. ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ- Η. ΣΑΡΖ Α.Δ. ΜΔΣΑΛΛΟΓΟΜΖ ΑΒΔ TELESTAR DIRECT MARKETING A.E. IBIS EL GRECO Α.Δ. ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ ΓΛΟΤ ΑΦΟΗ ΑΔ ΗΑΧ Α.Δ. ΜΔΣΑΞΑ Α.Δ. ΓΡΑΦΑ Α. ΔΠΔ ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ Δ.Α.Δ. ΜΔΣΚΑ Α.Δ. ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ΜΔΣΡΟ ΑΔΒΔ ΓΑΨΟ ΠΛΑΣΗΚΑ Α.Δ. ΗΑΣΡΗΚΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ Α.Δ. ΜΔΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΚΑ ΑΣΔΒΔ ΗΕΟΜΑΣ ΑΒΔΔ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. ΓΔΛΣΑ SINGULAR S.A. ΗΜΑ ΑΒΔ ΜΗΝΔΡΒΑ Α.Δ ΓΔΛΣΑ Α.Δ ΗΝΣΔΑΛ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Α.Δ. ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ΓΔΛΦΟΗ ΓΗΣΟΜΟΝ ΑΜΔ ΝΣΔΡΚΛΗΜΑ ΑΒΔΔ ΜΗΝΧ ΑΒΔΔ ΓΖ. ΜΔΡ. Α.Δ ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑΑ.Δ. ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΗΛΖ ΑΔΒΔ ΓΖΜΟΗΟΦΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΝΣΡΑΜΔΣ Α.Δ ΜΟΝΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΑΔ ΗΟΝ Α.Δ. ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΝΔΛ Α.Δ. ΗΟΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ ΜΟΝΣΑΝΑ Α.Δ. ΓΟΜΗΚΖ ΜΠΔΣΟΝ ΑΔΒΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. ΜΟΥΟΛΗΟ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΖ ΓΟΤΝΗΑ Η. Α.Δ. ΗΥΤ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ. ΓΡΑΚΑΣΟ Α.Δ. Κ. ΓΑΛΛΗΓΖ ΜΑΒΔΛ ΑΔ ΜΠΑΚΑΣΔΛΟΤ ΤΗΟΗ Α.Δ. ΓΤΝΑΜΗΚΖ Α.Δ. Κ.Η. ΑΡΑΝΣΟΠΤΛΟ ΑΣΔ ΜΠΑΡΤ Α.Δ. Δ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Κ.Α ΠΑΠΑΔΛΛΖΝΑ ΑΔΒΔ ΜΠΑΖ ΟΗΝΟΠΟΗΨΑ Α.Δ. ΔΑ ΑΓΝΟ Α.Δ. Κ.Ξ. CASINO ΛΟΤΣΡΑΚΗ ΑΣΔ ΜΠΔΝΡΟΤΜΠΖ Υ. & ΤΗΟ Α.Δ ΔΒΓΑ ΑΒΔΔ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ Α.Δ. ΜΠΖΣΡΟ Α.Δ. ΔΒΟΜΠΟΤ HELLAS ΑΔΒΔ ΚΑΛΧΓΗΑ ΞΑΝΘΖ Α.Δ. ΜΠΟΤΣΑΡΖ Η.& ΤΗΟ Α.Δ. ΔΓΝΑΝΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. ΚΑΠΝΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΠΟΤΣΑΡΖ & ΤΗΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Α.Δ ΔΓΡΑΖ Υ. ΦΑΛΗΓΑ ΑΣΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΜΠΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΔ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΡΔΝΣΑ Α.Δ. ΜΤΘΟ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ Α.Δ. ΔΘΝΟΚΑΡΣΑ Α.Δ. ΚΑΡΟΤΕΟ Α.Δ. ΜΤΛΟΗ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ Α.Δ. ΔΗΚΟΝΑ ΖΥΟ ΑΔΔ ΚΔΡΑΝΖ ΑΒΔΔ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. ΔΚΑΣ ΜΠΔΣΟΝ Α.Δ. ΚΗΚΗΕΑ ΑΒΔΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΔΛΗΑ Ν. ΣΑΝΣΗΛΖ ΑΔΒΔ ΔΚΓΟΔΗ ΛΤΜΠΔΡΖ Α.Δ. ΚΛΗΝΗΚΖ Α.Δ. ΝΑΖ Α.Δ. ΔΚΓΟΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΗΒΑΝΖ Α.Δ. ΚΛΧΝΑΣΔΞ Α.Δ. ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΔΚΓΟΔΗ ΦΤΥΟΓΗΟ Α.Δ. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΚΗΛΚΗ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΔΚΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ Α.Δ. ΝΔΑ ΔΛΒΗ Α.Δ. ΔΛΑΨ Α.Δ. ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΑΒΔΔ ΝΔΟΚΔΜ Α.Δ. ΔΛΒΑΚ Α.Δ. ΚΟΘΑΛΖ ΑΔΒΔ ΝΔΡΓΗΔΚΑ ΑΒΔΔ ΔΛΒΑΛ Α.Δ. ΚΟΛΛΔΓΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΝΔΣΟ ΑΣΔ ΔΛΒΗΑΛ Α.Δ. ΚΟΝΚΑΣ ΑΣΔ ΝΔΦΔΛΖ ΑΞΣΔ ΔΛΒΟ ΑΒΔΔ ΚΟΝΣΔΛΛΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΗΔ ΥΗΟΤ Α.Δ. ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ. ΚΟΝΣΗ ΑΒΔΔ ΝΗΚΖ Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΑΔΒΔ ΚΟΡΧΝΑΚΖ Γ. ΑΒΔΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΑΘΤΣΤΠΗΑ ΑΒΔΔ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. ΚΟΜΟΒΔΛ ΑΔΒΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΔΛΑΡΗΑ ΟΗΝΧΝ ΚΟΤΦΔΣΟΠΟΗΨΑ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΑΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 5

6 PERSONAL BEST ΗΓΔΝΟΡ ΑΔ ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΗΑ ΒΟΡΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΡΣΗΓΖ ΔΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΤΜΖ ΑΔ ΜΑΚΡΟ ΚΑ & ΚΑΡΤ ΛΟΤΜΗΓΖ ΑΔ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΔ ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΘΖΒΧΝ ΓΔΦΑ ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ. ΚΣΖΜΑΣΑ & ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΔΒΔ ΟΡΦΔΑ ΒΔΨΝΟΓΛΟΤ ΑΔ ΟΜΗΚΡΟΝ MEDICAL S.A. ΔΛΜΑΝ Α.Δ. MPO AE ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΡΑΨΚΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΟΜΗΛΟ Π.& Γ. ΓΑΒΑΡΖ ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. ΔΚΔΣΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΓΑΡΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΝΓΗΝΑΒΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΔΓΓΤ ΗΓΜΔ ΑΘΖΝΧΝ ΑΝΑΣΟΛΖ ΖΑΠ ΑΔ ΟΡΤΕΟΜΤΛΟΗ ΒΑΡΝΑ ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ Α.Δ. ΔΘΔΛ ΑΔ Π.Γ. ΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΚΟΤΡΑ Γ. ΑΓΓΔΛΟΝΗΓΖ FORD MOTOR ΔΛΛΑ ΖΛΗΑ ΜΑΝΗΑΣΔΑ Α.Δ ΜΑΟΤΣΖ Γ. Α.Δ. DIOPHAR ΑΔ ΘΔΜΔΛΗΟΓΟΜΖ Α.Δ. ΟΓΗΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. AVINOIL ΘΡΑΚΖ ΠΑΛΛΑ ΑΔΞΔ ΟΠΡΑΛ ΑΔΔ ELPEN Π.Γ ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΑΒΔΔ ΟΤΡΧΣΖ Α.Δ. ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΑΔ ΠΑΓΚΤ ΔΠΔ ΠΖΛΗΟΠΟΤΛΟ Β&Γ ΑΒΔΔ ΣΑΚΟ SHIPPING ENTER S.A. ΠΑΚΟ Α.Δ. ΣΑΓΗΟ ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑ ΣΗΜΖ Α.Δ. ΠΑΝΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ΣΑΚΟΡ ΑΒΔΔΑ ΣΗΣΗΝΖ ΑΒΔΔ ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. ΣΑΜΠΑ ΑΛΟΤΜΗΝ ΔΠΔ ΣΖΛΔΣΤΠΟ Α.Δ. MEGA CHANNEL ΠΑΠΑΔΛΛΖΝΑ ΑΔΒΔ ΣΔΡΓΗΟΤ & ΗΑ ΟΔ ΣΤΠΟΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΔΒΔ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Α.Δ. ΤΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΑΚΖ Γ.&Η ΑΔΒΔ ΤΜΔΣΑΛ Α.Δ. ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΨΑ ΑΛΜΑ Α.Δ. ΠΔΗΡΑΨΚΖ ΟΡΤΥ/ΓΗΑ ΤΝΑΗΣΔΡΗΜΟ ΜΑΡΚΟ ΦΑΓΔ Α.Δ. ΠΑΝΣΑ ΔΠΔ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΦΑΜΑΡ ΑΒΔ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΤΠΟ Α.Δ. ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ ΑΔΒΔ ΦΑΡΜΑΛΔΞ ΑΔΒΔ ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ Α.Δ. ΣΔΚΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ Α.Δ. ΠΔΣΡΟΛΗΝΑ Α.Δ. ΣΔΚΜΑ Α.Δ. ΦΗΛΗΠ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΔΖΛ ΠΔΣΡΟΥΖΜ Α.Δ. ΣΔΡΝΑ Α.Δ. ΦΗΛΤΡΑ ΑΔΒΔ ΠΖΓΑΟ Α.Δ. ΣΔΣΡΑ ΠΑΚ Α.Δ. ΦΗΟΚΗ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΠΛΑΗΗΟ Α.Δ. ΣΑΒΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. ΦΗΛΔΞΟ ΑΒΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ ΑΒΔΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ Α.Δ. ΦΟΗΝΗΞ- ΓΔΝΗΚΔ ΑΦΑΛΔΗΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟΜΔΡ Α.Δ. ΦΡΑΓΚΜΑΡ Α.Δ. ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ EMIL A.E. ΣΔΥΝΟΘΔΡΜ ΑΒΔΔ ΦΤΡΟΓΔΝΖ Β.& Υ. ΑΒΔ ΠΟΔΗΓΧΝ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΑΡ Α.Δ. ΦΧΚΑ ΟΓΤΔΤ Α.Δ. ΠΟΤΛΗΑΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ ΣΔΥΝΟΚΑΡ ΑΒ&ΔΔ ΦΧΜΑ ΑΦΟΗ Α.Δ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΑΘΖΝΑΨΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΒΔΔ ΦΧΣΔΛΖ Α.Δ. ΠΡΟΜΟΣ Δ.Η. ΛΑΨΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΣΕΗΣΕΖ Η. ΑΒΔΔ ΦΧΣΡΟΝ Α.Δ. ΠΤΡΚΑΛ Α.Δ. ΣΗΣΑΝ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΥΑΗΣΟΓΛΟΤ ΑΦΟΗ ΑΒΔΔ ΡΑΓΗΟ ΚΟΡΑΗΓΖ Α.Δ. ΣΗΣΑΝΗΑ Α.Δ. ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. ΡΔΝΔ ΑΚΟΤΡ Α.Δ. ΣΟΜΖ ΑΣΔ ΥΑΚΤΒΟΤΡΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΡΟΜΒΟ ΚΡΤΣΑΛΛΑ ΑΔΒΔ ΣΟΣΣΖ Π. Α.Δ. ΥΑΡΣ ΔΛΛΑ Α.Δ..Μ.Α. ΜΔΣΑΞΑ ΑΒΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΥΑΡΣΟΠΟΗΨΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΑΚΟΛΗΓΖ Α.Δ. ΣΟΤΡΝΗΚΗΧΣΖ Γ.Λ. ΑΒΔΔΑ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΚΟΤΦΔΣΟΠΟΗΨΑ ΑΔ ΑΜΑΡΑ Α.Δ. ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ ΑΓΑΠΖΣΟ Α.Δ. ΥΑΣΕΖΠΡΟΓΡΟΜΟΤ ΑΦΟΗ Α.Δ. ΑΜΠΟ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΣΡΗΚΟΠΛΔΞ Α.Δ. ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. ΑΡΑΚΑΚΖ ΑΦΟΗ ΑΔΒΔ ΝΟΣΟ Α.Δ. ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ Δ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΔΚΑΠ Α.Δ. ΝΣΑΚΟ Α.Δ. ΥΗΛΣΟΝ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ Α.Δ. ΚΑΣΔΛΖ ΑΒΔΔ ΝΣΑΡΣ ΔΛΛΑ ΥΡΟΦΗΝ Α.Δ. ΚΡΖΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. ΝΣΟΡΑΛ ΑΒΔΔ ΥΡΤΑΦΗΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Α.Δ. ΚΡΗ-ΚΡΗ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΒΔΔ ΞΔΝΔΞ ΑΝΑΣΑΗΟ Α.Δ. ΥΡΧΜ/ΡΓΗΑ ΣΡΗΠΟΛΔΧ ΑΒΔΔ ΚΡΟΝΟ Α.Δ. ΣΡΗΠΛΔΞ ΑΒΔΔ ΥΡΧΣΔΥ Α.Δ. ΚΡΟΝΟ ΚΑΡΑΚΗΣΗΟ ΝΗΚ. ΑΔΒΔ ΣΡΟΦΔΚΛΔΚΣ Α.Δ. ΧΝΑΔΗΟ Α.Δ. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ ΑΔ ΒΑΜΒΑ ΑΔ SIEMENS ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ ΑΔ COMPI TRANS AE DUROSTICK ABEE LION HELLAS AE HADLING HELLAS SA 6

7 Δπιτειρήζεις ποσ σλοποίηζαν ενδοεπιτειρηζιακά ζεμινάρια ζηις εηαιρείες ηοσ Ομίλοσ MF Οικονομοηετνική ηο ηελεσηαίο διάζηημα JP AΒΑΞ Α.Δ. ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. ΛΑΛΑΟΤΝΖ Ζ. ACCENTURE A.E. ΓΗΧΣΖ Α.Δ. ΜΑΗΜΟ NTOYTI ΔΛΛΑ ΑΔ ALOUMIL ABEE ΓΔΖ Α.Δ. ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤΗΚΖ Α.Δ. ASTRA ZENECA HELLAS AEBE ΓΔΦΑ Α.Δ. ΜΔΣΚΑ ΑΔ AVIN OIL Α.Δ. ΓΖΜΟ ΓΗΚΑΗΟΤ - ΚΧ ΜΟΓ Α.Δ. B.N.B. PARIBAS S.A. ΓΟΛ Α.Δ. ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ BOEHRINGER INGELHEIM A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ. ΜΠΔΡΚΑ ΔΛΛΑ ΑΔ CITIBANK SA ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΑΜΤΝΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Α.Δ. ΜΠΡΑΚΟΠΟΤΛΟ A.B.E.E.T CRETA FARM ABEE ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΗΑ ΛΟΤΜΗΓΖ ΑΒΔΔ ΝΖΡΔΤ Α.Δ. ELMEC SPORT ABETE ΔΑΜΠ ΜΔΣΑΞΑ ΟΚΑΝΑ Α.Δ. ELPEN A.E. MACRO CASH & CARRY ΟΛΠ EUREST ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΔΘΔΛ Α.Δ. ΟΠΔΚΔΠΔ GALENIKA A.E. ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. KARENTA AE ΔΛΒΑΛ Α.Δ. ΠΔΡΔΤ ΑΔ (METROPOLITAN HOSPITAL) KLEEMAN ABEE ΔΛΛΖΝ. ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ. ΥΑΣΕΖΦΧΣΗΟΤ ΑΒΔΔ METROPOLIS A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ Α.Δ. ΑΜΑΡΑ Α.Δ. REVOIL AE ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ΟΓΗΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. SIEMENS A.E. ΔΡΓΟΔ Α.Δ. ΣΔΜΑΚ ΑΔ SPACE HELLAS A.E. ΔΡΜΖ SECURITY ΣΗΣΑΝ Α.Δ. UNIXFOR A.E. ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. 3 A A.E. ΔΤΓΑΠ ΑΔ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΑΔ Α. Γ. ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ Α.Δ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΣΖ Α.Δ. ΣΤΠΟΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ Α.Δ. ΖΑΠ Α.Δ. ΦΑΓΔ Α.Δ. ΑΛΑΣΗΝΖ Α.Δ. ΘΔΜΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΣΔ ΦΑΜΑΡ Α.Δ. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. ΑΣΛΑΝΣΑ Α.Δ ΗΒΑΝΝΖ Μ. ΚΟΣΧΝΖ ΑΔ ΦΑΛΗΓΑ Α.Σ.Δ. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ Α.Δ. ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΑΔΔ ΚΑΔ PORTO CARRAS ΑΔ ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ. ΚΡΗ ΚΡΗ ΒΗΟΜ. ΓΑΛΑΚΣΟ MABEL ΑΔ METROPOLITAN MATOU ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ. ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ ΑΒΔΔ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ ΠΑΔ ΜΔΒΓΑΛ ΑΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ 7

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Α/Α 1 AEGEAN BALTIC AE OLYMPIC CATERING AMASA ΕΛΛΑΣ Τ AIROTEL ABBOT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ πρώτες ύλες, κ.α ALOUMIL

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Α/Α Τρόφιμα Ποτά Ξενοδοχεία - Τουρισμός 1 AEGEAN BALTIC AE OLYMPIC CATERING AMASA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΤ AIROTEL ABBOT LABORATORIES

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Α/Α Χρηματοοικονομικές Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιχειρήσεις και Τραπεζικά Τρόφιμα Ποτά Ξενοδοχεία - Τουρισμός Φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις και Τραπεζικά Ιδρύματα Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. Τρόφιμα Ποτά Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13/8/2012 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξ. Πξση: 36035 /ΓΔΚΟ 1350 Γ/ΝΗ ΓΔΚΟ Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 64ου ΤΟΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1997

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 64ου ΤΟΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1997 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 64ου ΤΟΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1997 Α ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΩΡΓΟΥ και ΛΑΖΑΡΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑΣ: Δύο αιώνες ιστορίας της δραχμής (1156) ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΠΥΡΟΥ: 125 μεγάλες προσδοκίες της βιομηχανίας (43) ΑΡΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ EBITDA 2008 >=5.000.000

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ EBITDA 2008 >=5.000.000 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ 2008 >=5.000.000 1 9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 425 Ενέργεια - Νερό 2 1 Ο.Π.Α.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. 480 Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο 3 3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ...

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ... 2 ... 4... 4... 6... 9... 9... 9... 10... 11... 12... 12... 16... 18... 20... 22... 22... 25... 25... 25... 27... 27... 28... 30... 32... 34... 36... 43... 51... 54... 54... 55 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ EBITDA 2008 >=5.000.000

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ EBITDA 2008 >=5.000.000 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ 2008 >=5.000.000 A/A 2009 µε A/A 2008 µε A/A 2007 µε ICAP Επωνυµία Εταιρείας Κλάδου Περιγραφή Κλάδου 2009 2009 Κύκλος 2009 Ίδια 2009 Αποδοτικότητα 1 9 3 9804000 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι συντελεστές της έκδοσης

Οι συντελεστές της έκδοσης Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2008 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Αθήνα, 19-2-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Α.Π.: ΔΤΔΤΣ/Β/Δ02.02.01/69 & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε: Θεκηζηνθιένπο 87 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΡ Η 2008. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO. LTD Τράπεζες 414.764.000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΡ Η 2008. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO. LTD Τράπεζες 414.764.000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ο.Π.Α.Π.) Α.Ε. Τυχερά Παιχνίδια - Καζίνο 985.573.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Τράπεζες 633.174.000 ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ, ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ Τράπεζες 552.674.000

Διαβάστε περισσότερα

Οι συντελεστές της έκδοσης

Οι συντελεστές της έκδοσης Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2009 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Ελληνικού Οικονοµικού Οδηγού 2009 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 76ος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 76ος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2009 ΤΟΜΟΣ 76ος Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι Μ McDONALD ROBERT Η MIG ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 124-127 Α ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΝΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 414-415 ΟΙ 30 ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 78ος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 78ος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2011 ΤΟΜΟΣ 78ος Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι A ΑΝ ΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΧ 736-740 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΑ ΤΟΝΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 741-742 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2007 ΤΟΜΟΣ 74ος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2007 ΤΟΜΟΣ 74ος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2007 ΤΟΜΟΣ 74ος ΑΡΘ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι Β ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΚΙΤΣΟΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ ΣΑΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΡΙΛΚΕ: ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ 81-82

Διαβάστε περισσότερα

È ÓÔ ÚÈÔ ÊÂ ÚÔ ÚÈÔ Ì ÚÈÏÈÔ Ì Ô ÚÈÔ ÈÔ ÏÈÔ ÁÔ ÛÙÔ ÛÂ ÙÂÌ ÚÈÔ. ευρετηριο. ΤΟΜΟΣ 73ος ΕΤΟΣ 2006

È ÓÔ ÚÈÔ Ê ÚÔ ÚÈÔ Ì ÚÈÏÈÔ Ì Ô ÚÈÔ ÈÔ ÏÈÔ ÁÔ ÛÙÔ Û ÙÂÌ ÚÈÔ. ευρετηριο. ΤΟΜΟΣ 73ος ΕΤΟΣ 2006 È ÓÔ ÚÈÔ Ê ÚÔ ÚÈÔ Ì ÚÙÈÔ ÚÈÏÈÔ Ì Ô ÈÔ Ó ÈÔ ÈÔ ÏÈÔ ÁÔ ÛÙÔ Û ÙÂÌ ÚÈÔ ÔÎÙˆ ÚÈÔ ÓÔÂÌ ÚÈÔ ÂÎÂ Ì Ú ÈÔ 2006 ευρετηριο ΤΟΜΟΣ 73ος ΕΤΟΣ 2006 Àƒ ƒπ À 73Ô ª À 2006 2 B BAΣIΛIKOΣ BAΣIΛHΣ - ΤΟ ΚΕΡΙ ΕΝ ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΕΤΗΡIΟ 66ος ΤΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

EΥΡΕΤΗΡIΟ 66ος ΤΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ EΥΡΕΤΗΡIΟ 66ος ΤΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 1999 Α. ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ: Η τεχνολογία του πυρηνικού ολέθρου είναι εδώ (106) Ο ιός του 2000 και οι επιπτώσεις του στην ελληνική πραγματικότητα (208) Το Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΕΤΗΡIΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 65ος τόμος 1998

EΥΡΕΤΗΡIΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 65ος τόμος 1998 EΥΡΕΤΗΡIΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 65ος τόμος 1998 Α. ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ: Το Ηχογραφικό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής (1486) Β. ΒΕΜΠΟΥ ΘΑΝΑΣΗ: ΕDI: Εμπορικές συναλλαγές χωρίς χαρτί (160) * και Φάνη Γαβρινιώτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1 ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ΚΩΓ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΓΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΖΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΜ. 21258 17,87 32,8 21896

Διαβάστε περισσότερα