Portfolio Customer Trust

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Portfolio Customer Trust"

Transcript

1 Portfolio Customer Trust Δείτε τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις & οργαμισμούς που εμπιστεύτηκαμ τις εταιρείες του Ομίλου μας για τημ εκπαίδευση του προσωπικού τους, είτε σε open σεμινάρια & ημερίδες είτε με μορφή Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης. Διεύθυνση Ενδοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων: T & 321 Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: T & 327 1

2 ΣΡΑΠΔΕΔ ΓΔΠΑ ΑΠΔΤ ABN AMRO BANK A.E. ΓΔΠΑΥ Ο.Α..Α. AEGEAN BALTIC AE ΓΖΜΟΗΑ ΔΠ/Ζ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΣΔΓΑΖ Α.Δ. ΟΣΔΚ ALPHA BANK A.E. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠ/Ζ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΑΛΚΗΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ANZ GRINDLAYS BANK A.E. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ BANK OF AMERICA EAB AE ΣΑΜΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. BNP PARIBAS A.E. ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ & ΓΑΝΔΗΧΝ BWY AUSTRIA BANK ΔΘΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ ΚΖΝΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Γ.Γ. ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ CITIBANK A.E. ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ EFG EUROBANK A.E. ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΝΠΗΓ ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΗΝ/ΦΟΤ ΘΔ/ΚΖ FIRST BUSINESS BANK ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΗΒΛΗΟΤ Ο.Γ.Η.Δ. Α.Δ. H.S.B.C. AE ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. Ο.Κ.Α.Ν.Α. INTESA SAN PAOLO BANK ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΔΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ KEDR AE ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ PRO BANK ΑΔ ΔΛΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΘΖΝΧΝ PROTON BANK ΑΔ ΔΛΓΑ AXON A.E. SOCIETE GENERALE A.E. Δ.Ο.Π. B.P.B. ΔΛΛΑ ZIRAAT BANK ΑΔ ΔΑ ΒΔΡΟΗΑ BACARDI HELLAS ΔΠΔ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓ/ΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ BALKAN EXPORT A.E. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΛΣΑ BALLAUF ΔΛΛΑ Α.Δ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΑΡΑΒΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ-ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ BAYER ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΠΗ ΒΑΝΚ Α.Δ. EΘΔΛ ΑΔ BDF BEIRSDOORF HELLAS A.E. MARFIN BANK A.E. ΔΒΟ ΑΔ BENKISER ΔΛΛΑ ΑΔΔ MILLENNIUM BANK ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΖΣΔΗΑ ΚΡΖΣΖ BERLING ABEE UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS ΔΠΑ Α.Δ. BILLPA HELLAS ABEE ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΔΡΓΑ ΟΔ Α.Δ. BINGO AEBE ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ BIOMERIEUX HELLAS A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΤΓΔΠ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ BLUE BELL ABEE ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΖΛΠΑΠ Α.Δ. BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS ΔΤΡΧΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΖΑΠ Α.Δ. BP GREECE LTD ΛΑΨΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Η.Γ.Μ.Δ. BRASS FORM ABEE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ BRAVO A.E. ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ ΗΚΑ Α.Δ. BRISTOL MAYER SQUIBB AEBE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ Π.Γ.Ν.Α. BRS ABEE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ BUSSING HELLAS AEBE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ ΚΔΓ Α.Δ. CAN DRINKS S.A. ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ ΛΑΨΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ CARMYCO A.E. ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΔ Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ Α.Δ. ΟΑΔ ΣΑΔ CHIPITA INTERNATIONAL ABEE ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Α.Δ. ΟΑΔΔ ΣΑ CHRYSLER JEEP HELLAS ABEE ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΟΑΑ Α.Δ. CIBA GEIGY A.E. ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΛΟΨΑ CIBA SPECIALITY CHEMICALS AEBE 251 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ Α.Δ. CITROEN ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ ΑΝΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ CLUB HOTEL ΛΟΤΣΡΑΚΗ Α.Δ. ΑΜΔΛ Α.Δ. ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ CLUB MEDITERANNEE ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΓΔΖ Α.Δ. ΓΔΠ ΟΡΓΑΝ. ΛΗΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝ. ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΟΔ Α.Δ. ΟΣΔ Α.Δ. 2

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ AEG A.E. SOVEL A.E. ΔΜΦΗΑΛΧΔΧ Α.Δ. AGELCO AEE SPEEDEX A.E. ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ COLGATE AEBE AIROTEL A.E. SPIDER ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. COMMERCIAL UNION LIFE ALOUETTE ΔΠΔ DADE BEHRING ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ DAELLAS A.E. COMPUCON ΔΦΑΡΜΟΓΔ Ζ/Τ ΑΒΔΔ AGREVO HELLAS ABEE DORAL A.E. CARREFOUR ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. COSMOCAR A.E. AIR LIQUIED HELLAS AEBE EL PACK A.E. COSMOS LAC A.E. AMASA ΔΛΛΑ ΑΔΒΔΣ ELECTROLUX HELLAS A.E. CPI A.E. ANKORA INVESTMENT ERICSSON A.E. CRETA FARM ABEE ALPHA COPY S.A. ESTEE LAUDER HELLAS CYCLON FARM ABEE ALPHA ΑΝΧΝΤΜΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ETEM A.E. CYCLON HELLAS A.E. MAVA A.E. EUROBANK CARDS A.E. D.I.S. A.E. MCS A.E. EUROCOM EXPERTISE A.E. FOLIE-FOLLIE ABEE AVENTIS FARMA AEBE TENLI ΔΠΔ FORTHNET S.A. AVIN OIL ABENE TEOKAR ABEE FOURLIS A.E. ANTENNA TV A.E. EUROP ASSISTANCE FRANS MAAS HELLAS S.A. ANKER ABEE ASTRA HELLAS AEBE EVEREST ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ FREDDO AEE ATENA GOLD ABEE ATRANCO AEE FANCO A.E. FRIESLAND ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ AVENCO A.E. FARCON A.E. GALENICA A.E. PAPERPACK-Η. ΣΟΚΑΡΗΓΖ ΑΒΔΔ FIAT AUTO HELLAS A.E. GENERAL ELECTRIC CORPORATION PEPSICO ΖΒΖ ΑΒΔ FIBRAN Γ. ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ Α.Δ. GENERAL MILLS S.A. PERSONAL INSURANCE ΑΔΓΑ FIDRAN A.E. FITTER ΔΠΗΠΛΟ GLAXO SMITHKLINE BEECHAM A.E. PIERRE FABRE ΔΛΛΑ Α.Δ. FLEXOPACK A.E. GOLDEN CHEMICALS ABEE PIRELLI ΔΛΑΣΗΚΑ ΑΔΔ FLORINA HONEOS S.A. GOODY S A.E. PLANAIR ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΔΠΔ Α.Δ.Γ.Δ.Κ. Α.Δ. GRANTEX A.E. PLAYMOBIL A.E. ARTISTI ITALIANI A.E. GROUP 4 SECURITAS A.E. PRACTIKER HELLAS A.E. ΑΓΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑΚΖ ΑΒΔΔ HELLAS FLYING DOLPHINS A.N.E. PROFIL ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ Α.Δ. ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ Α.Δ. HENKEL HELLAS ABEE PROFIL ΧΛΖΝΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΑΓΔΛΦΟΗ ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟΗ ΔΠΔ HEWLETT PACKARD HELLAS A.E. RALSTON ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΘΖΝΑ-ΕΠ Α.Δ. HOECHT ΔΛΛΑ Α.Δ. RAVANGO PLASTICS HELLAS ABEE ΑΘΖΝΑ 2004 ΟΔΟΑ HUNDAI HELLAS ABEE RCI ΔΛΛΑ ΑΘΖΝΑΨΚΔ ΔΚΣΤΠΧΔΗ Α.Δ. HYATT REGENCY ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. RECKITT & COLLMAN HELLAS A.E. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ Α.Δ. INCO HELLAS A.E. REVOIL AEEP ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. INFOQUEST A.E. RICOMEX A.E. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ ΑΒΔ INFORM Π. ΛΤΚΟ Α.Δ. ROYAL OLYMPIC A.E. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. INTERAMERICAN A.E. PHONE POULENK RORER ABEE ΑΘΛΖΣΗΚΖ Α.Δ. INTERCOM FOODS A.E. SANDOS HELLAS AEBE ΑΘΧΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ INTERCONTINENTAL A.E. SANICOT HELLAS S.A. ΑΗΓΑΗΟΠΔΛΑΓΗΣΗΚΖ ΑΒΔΣΣΔ INTERSY S A.E. SANTA ΜΠΑΛΑΝΟ Α.Δ. ΑΗΝΟ ΑΔΒΔ INTRACOM A.E. SANYO COM AEBE ΑΚΣΗ Α.Δ. INTRAPAK A.E. SATO A.E. ΑΛΔΗ ΑΒΔΔ ΗΜΠΔΡΗΑΛ ΦΡΟΤΣ Α.Δ. SCHWABE ΔΠΔ ΑΛΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΒΔΔ JANSSEN CILAG A.E. SEA FARM IONIAN A.E. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. KLEEMAN HELLAS ABEE SESTAR NAVIGATION ΑΛΣΔΚ Α.Δ. KNORR BEST FOODS HELLAS ABEE SEX FORM A.E. ΑΛΦΑ ΥΡΖΜ/ΚΖ Α.Δ. 3Μ HELLAS LIMITED SHELL GAS AEBE ΑΜΑΡΚΟ ΟΛ ABBOT LABORATORIES ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ SHERING-PLOUGH A.E. ΑΜΒΡΟΗΑ Α.Δ. ACTIVE A.E. SIEMENS A.E. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ADECCO A.E. SMALTOLIN AEBE ΑΝΑΣΖΛΧΣΗΚΖ ΑΣΔ 3

4 ΑΝΑΣΟΛΗΑ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΚΟΛΔΓΗΟ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΠΓΝΑ ΑΝΧΝ. ΔΣ. ΜΑΡΒΟ ΒΧΒΟ ΜΠΑΜΠΖ ΓΗΔΘΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΤΡΖΚΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΠΟΛΛΧΝ Α.Δ. ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Δ. ΔΤΡΟΚΟ Α.Δ ΑΡΓΧ ΑΒΔ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣ ΔΤΡΧΥΑΡΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΑΡΥΑΚΖ Α.Δ. ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΣΔ ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ LEO BURNET ADVERTISING A.E. ΑΠΡΟΠΤΡΓΚΑΕ ΔΠΔ STAR CHANNEL A.E. LEVI STRAUSS HELLAS ΑΣΛΑΝΣΗΚ Α.Δ. ELMEC SPORT ABETE LION HELLAS A.E. KPMG ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠ/ΔΧΝ Α.Δ. TASTY FOODS A.E. LLOYD S REGISTER S.A. MARK S AEBE TEMPO HELLAS ΑΣΣΗ-ΚΑΣ ΑΣΔ MEDICAL AEBE TERRA A.E. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. MERCEDES-BENZ ΔΛΛΑ ΑΔΔ TEVINA ΔΠΔ ΑΦΟΗ ΒΔΡΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔΒΔ MERZARIO A.E. TOTAL A.E. ΑΦΟΗ Γ.Θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ METRON A.E. TOXOTES A.E. ΑΦΟΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΗ ΑΒΔΔ MICROMEDIA BRITANIA A.E. TRANSCOMPI EXPRESS ΑΦΟΗ ΠΑΛΑΣΗΑΝΑ ΑΒΔΔ MINOS EMI A.E. TRANSMAN SHIPPING ENTERPRISES ΑΦΟΗ ΑΡΑΚΑΚΖ ΑΔΒΔ MISKO A.E. ΣΑΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΣΡΤΠΑ & Π. ΚΑΣΟΤΡΖ ΑΒΔΔ MOBILORAMA ABEE UNION OPTIC ABEE ΑΥΑΨΑ ΚΛΑΟΤ Α.Δ. MOLYNKE HELLAS A.E. UNISYSTEMS A.E. ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΗΟΜ/ΚΟ MORRIS A.E. VERMA DRUGS AEBE ΔΞΟΠΛΗΜΟ MOTOR OIL HELLAS A.E. VERTICAL ABEE ΒΑΝΟ Α.Δ. MULTICHOICE AEE VETERIN ABEE ΒΑΡΓΑ ΑΔΒΔΔ MULTIFACTORING A.E. VIOLEX BIG AEBE ΒΑΡΓΑΚΑ ΑΔΒΔ ΜΔΒΓΑΛ ΑΒΔΔ VODAFONE AEET ΒΑΖ Α.Δ. ΜΔΣΡΟΠΟΛΗ ΑΔΛΓΔ VPI A.E. ΒΑΗΛΖΑ Α.Δ. ΜΠΔΣΑΡΜ Α.Δ. WACKER-CHEMI HELLAS ΔΠΔ ΒΔΡΕΤΓΗΑΝΝΖ Α.Δ. NATIONALE-NEDERLANDE A.E. WARNER LAMBERT A.E. ΒΔΚ Α.Δ. NCR-ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ WILO HELLAS ABEE ΒΔΛΜΑΡ ΑΔΒΔ NEOSET A.E. YAMAHA MOTOR HELLAS A.E. ΒΔΝΣΑΛΗΟ ΔΛΛΑ ΑΔΞΣΔ NESTLE HELLAS A.E. ZARA HELLAS AE ΒΔΝΣΟΤΡΖ Α.Κ. NUTRICIA HELLAS A.E. ZENECA A.E. ΒΔΠΑΛ Α.Δ. NUTRIMIX ABEE Α.Γ. ΚΟΡΟΠΟΤΛΖ ΑΒΔΔ ΒΔΡΝΗΚΟ ΑΔΡΟΠΛΟΗΗΑ Α.Δ. OLYMPIC CATERING A.E. Α. ΓΗΑΝΟΤΖ & ΗΑ ΔΔ ΒΗΑΜΑΚ Α.Δ. OLYMPIC ΔΠΔ Α. ΓΡΑΦΑ ΔΠΔ BIAN A.E. OPEN 24 Α. ΣΔΡΕΟΠΟΤΛΟ-ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ. ORACLE HELLAS S.A. Α.Γ. ΠΔΣΔΣΑΚΖ Α.Δ. ΒΗΒ/ΛΔΗΟ «ΚΑΟΤΦΜΑΝ» Α.Δ. OSRAM AEE A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΒΗΓΛΑ Α.Δ. P & G HELLAS «ΠΡΟΟΓΟ Α.Δ.» ΒΗΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ Α.Δ. PALMAPHONE A.E. ΔΛΣΡΑΚ Α.Δ. ΒΗΟΚΑΡΠΔΣ Α.Δ. ΒΗΟΚΔΦ Ν. Θ ΚΑΚΚΟ Α.Δ. ΔΛΦΗΝΚΟ Α.Δ ΚΣΗΣΧΡ ΑΣΔ ΒΗΟΛΤΓ ΔΠΔ ΔΜΔΚ Α.Δ. ΛΑΗΦ Σ. Α.Δ. ΒΗΟΜΑΓΝ ΑΜ ΔΣΒΔ ΔΜΚΑ Α.Δ ΛΑΜ ΑΔΒΔ ΒΗΟΜΔΣΑΛ ΔΚΗΜΟ ΑΒΔ ΔΞΔΛ ΜΑΚ ΜΔΣΑΛ Α.Δ. ΛΑΜΓΑ ΝΣΗΣΔΡΣΕΔΝΣ Α.Β.Δ.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΞΑΝΘΖ- ΡΟΓΟΠΖ ΔΠΑ ΘΔΑΛΗΑ ΛΑΝΑΚΟΠ ΔΠΔ Β/ΝΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ Α.Δ ΛΑΝΔΣ Α.Δ. ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΟΜ ΑΔΒΔ ΛΑΝΣΔΚ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΟΝΔΡΒΧΝ ΚΧΠΑΨΓΟ Α.Δ. ΔΡΓΟΓΟΜΖ ΑΣΔΒΔ ΛΑΡΚΟ ΑΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΦΧΦΟΡΟΤΥΧΝ ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΜΠΔΣΟΝ ΜΔΑΡΑ ΒΗΟΡΑΛ ΑΒΔ ΔΥΑ Α.Δ ΛΔΜΟΝΖ Φ. & Κ ΑΒΔΔ ΒΗΟΧΛ ΑΒΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΧΝ Β. ΔΛΛΑΓΟ ΑΒΔΔ ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ ΑΒΔΔ ΒΗΟΥΑΛΚΟ Α.Δ. ΔΣΑΛ ΓΡΑΖ ΑΔ ΛΖΣΧ ΑΔ ΒΗΟΥΡΧΜ Α.Δ. ΔΣΔΘ Α.Δ ΛΟΤΜΗΓΖ ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΗΑ ΑΒΔΔ 4

5 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ ΔΠΔ ΔΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ ΠΝ ΑΔΒΔ MAKRO CASH & CARRY ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΖ Α.Δ ΜΑΚΡΟΓΚΗΚΑ ΤΗΟΗ & ΗΑ ΑΒΔΔΥ ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΗΑΗ ΑΒΔΔ ΓΗΟΞΑ ΑΔΔ ΜΑΝΦΡΔΝΣ ΝΣΟΤΛ. ΔΡΓΟΛ. & ΜΔΗΣ. ΓΡ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΜΠΗΚΟΣΧΝ Α.Δ. ΓΗΟΤΛΑ Α.Δ ΜΑΡΒΟ Α.Δ. ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Β. ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΗΧΣΖ Α.Δ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΣΔ ΑΣΖΡ Α.Δ. ΜΑΣΕΑΒΗΝΟ Α.Δ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΟΤ ΑΣΖΡ ΜΠΔΣΟΝ ΜΔΓΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΜΑΟΤΣΖ Α.Δ. ΑΣΔ ΚΑΡΣΑ Α.Δ. ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ STRINTZIS LINES A.E. ΑΣΔΚ Α.Δ. ΜΔΚΑΛ ΑΔΒΔ SUCCESS INTERNATIONAL ABEE ΑΣΛΑΝΣΑ Α.Δ. ΜΔΡΗΣ Α.Δ. SULFUR HELLAS ABEE Η.Δ. ΚΟΝΣΔΛΖ Α.Δ. ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ ΑΦΟΗ ΑΣΔ SUNTOS A.E. Η. ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ- Η. ΣΑΡΖ Α.Δ. ΜΔΣΑΛΛΟΓΟΜΖ ΑΒΔ TELESTAR DIRECT MARKETING A.E. IBIS EL GRECO Α.Δ. ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ ΓΛΟΤ ΑΦΟΗ ΑΔ ΗΑΧ Α.Δ. ΜΔΣΑΞΑ Α.Δ. ΓΡΑΦΑ Α. ΔΠΔ ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ Δ.Α.Δ. ΜΔΣΚΑ Α.Δ. ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ΜΔΣΡΟ ΑΔΒΔ ΓΑΨΟ ΠΛΑΣΗΚΑ Α.Δ. ΗΑΣΡΗΚΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ Α.Δ. ΜΔΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΚΑ ΑΣΔΒΔ ΗΕΟΜΑΣ ΑΒΔΔ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. ΓΔΛΣΑ SINGULAR S.A. ΗΜΑ ΑΒΔ ΜΗΝΔΡΒΑ Α.Δ ΓΔΛΣΑ Α.Δ ΗΝΣΔΑΛ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Α.Δ. ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ΓΔΛΦΟΗ ΓΗΣΟΜΟΝ ΑΜΔ ΝΣΔΡΚΛΗΜΑ ΑΒΔΔ ΜΗΝΧ ΑΒΔΔ ΓΖ. ΜΔΡ. Α.Δ ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑΑ.Δ. ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΗΛΖ ΑΔΒΔ ΓΖΜΟΗΟΦΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΝΣΡΑΜΔΣ Α.Δ ΜΟΝΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΑΔ ΗΟΝ Α.Δ. ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΝΔΛ Α.Δ. ΗΟΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ ΜΟΝΣΑΝΑ Α.Δ. ΓΟΜΗΚΖ ΜΠΔΣΟΝ ΑΔΒΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. ΜΟΥΟΛΗΟ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΖ ΓΟΤΝΗΑ Η. Α.Δ. ΗΥΤ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ. ΓΡΑΚΑΣΟ Α.Δ. Κ. ΓΑΛΛΗΓΖ ΜΑΒΔΛ ΑΔ ΜΠΑΚΑΣΔΛΟΤ ΤΗΟΗ Α.Δ. ΓΤΝΑΜΗΚΖ Α.Δ. Κ.Η. ΑΡΑΝΣΟΠΤΛΟ ΑΣΔ ΜΠΑΡΤ Α.Δ. Δ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Κ.Α ΠΑΠΑΔΛΛΖΝΑ ΑΔΒΔ ΜΠΑΖ ΟΗΝΟΠΟΗΨΑ Α.Δ. ΔΑ ΑΓΝΟ Α.Δ. Κ.Ξ. CASINO ΛΟΤΣΡΑΚΗ ΑΣΔ ΜΠΔΝΡΟΤΜΠΖ Υ. & ΤΗΟ Α.Δ ΔΒΓΑ ΑΒΔΔ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ Α.Δ. ΜΠΖΣΡΟ Α.Δ. ΔΒΟΜΠΟΤ HELLAS ΑΔΒΔ ΚΑΛΧΓΗΑ ΞΑΝΘΖ Α.Δ. ΜΠΟΤΣΑΡΖ Η.& ΤΗΟ Α.Δ. ΔΓΝΑΝΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. ΚΑΠΝΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΠΟΤΣΑΡΖ & ΤΗΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Α.Δ ΔΓΡΑΖ Υ. ΦΑΛΗΓΑ ΑΣΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΜΠΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΔ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΡΔΝΣΑ Α.Δ. ΜΤΘΟ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ Α.Δ. ΔΘΝΟΚΑΡΣΑ Α.Δ. ΚΑΡΟΤΕΟ Α.Δ. ΜΤΛΟΗ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ Α.Δ. ΔΗΚΟΝΑ ΖΥΟ ΑΔΔ ΚΔΡΑΝΖ ΑΒΔΔ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. ΔΚΑΣ ΜΠΔΣΟΝ Α.Δ. ΚΗΚΗΕΑ ΑΒΔΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΔΛΗΑ Ν. ΣΑΝΣΗΛΖ ΑΔΒΔ ΔΚΓΟΔΗ ΛΤΜΠΔΡΖ Α.Δ. ΚΛΗΝΗΚΖ Α.Δ. ΝΑΖ Α.Δ. ΔΚΓΟΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΗΒΑΝΖ Α.Δ. ΚΛΧΝΑΣΔΞ Α.Δ. ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΔΚΓΟΔΗ ΦΤΥΟΓΗΟ Α.Δ. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΚΗΛΚΗ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΔΚΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ Α.Δ. ΝΔΑ ΔΛΒΗ Α.Δ. ΔΛΑΨ Α.Δ. ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΑΒΔΔ ΝΔΟΚΔΜ Α.Δ. ΔΛΒΑΚ Α.Δ. ΚΟΘΑΛΖ ΑΔΒΔ ΝΔΡΓΗΔΚΑ ΑΒΔΔ ΔΛΒΑΛ Α.Δ. ΚΟΛΛΔΓΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΝΔΣΟ ΑΣΔ ΔΛΒΗΑΛ Α.Δ. ΚΟΝΚΑΣ ΑΣΔ ΝΔΦΔΛΖ ΑΞΣΔ ΔΛΒΟ ΑΒΔΔ ΚΟΝΣΔΛΛΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΗΔ ΥΗΟΤ Α.Δ. ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ. ΚΟΝΣΗ ΑΒΔΔ ΝΗΚΖ Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΑΔΒΔ ΚΟΡΧΝΑΚΖ Γ. ΑΒΔΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΑΘΤΣΤΠΗΑ ΑΒΔΔ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. ΚΟΜΟΒΔΛ ΑΔΒΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΔΛΑΡΗΑ ΟΗΝΧΝ ΚΟΤΦΔΣΟΠΟΗΨΑ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΑΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 5

6 PERSONAL BEST ΗΓΔΝΟΡ ΑΔ ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΗΑ ΒΟΡΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΡΣΗΓΖ ΔΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΤΜΖ ΑΔ ΜΑΚΡΟ ΚΑ & ΚΑΡΤ ΛΟΤΜΗΓΖ ΑΔ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΔ ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΘΖΒΧΝ ΓΔΦΑ ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ. ΚΣΖΜΑΣΑ & ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΔΒΔ ΟΡΦΔΑ ΒΔΨΝΟΓΛΟΤ ΑΔ ΟΜΗΚΡΟΝ MEDICAL S.A. ΔΛΜΑΝ Α.Δ. MPO AE ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΡΑΨΚΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΟΜΗΛΟ Π.& Γ. ΓΑΒΑΡΖ ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. ΔΚΔΣΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΓΑΡΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΝΓΗΝΑΒΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΔΓΓΤ ΗΓΜΔ ΑΘΖΝΧΝ ΑΝΑΣΟΛΖ ΖΑΠ ΑΔ ΟΡΤΕΟΜΤΛΟΗ ΒΑΡΝΑ ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ Α.Δ. ΔΘΔΛ ΑΔ Π.Γ. ΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΚΟΤΡΑ Γ. ΑΓΓΔΛΟΝΗΓΖ FORD MOTOR ΔΛΛΑ ΖΛΗΑ ΜΑΝΗΑΣΔΑ Α.Δ ΜΑΟΤΣΖ Γ. Α.Δ. DIOPHAR ΑΔ ΘΔΜΔΛΗΟΓΟΜΖ Α.Δ. ΟΓΗΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. AVINOIL ΘΡΑΚΖ ΠΑΛΛΑ ΑΔΞΔ ΟΠΡΑΛ ΑΔΔ ELPEN Π.Γ ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΑΒΔΔ ΟΤΡΧΣΖ Α.Δ. ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΑΔ ΠΑΓΚΤ ΔΠΔ ΠΖΛΗΟΠΟΤΛΟ Β&Γ ΑΒΔΔ ΣΑΚΟ SHIPPING ENTER S.A. ΠΑΚΟ Α.Δ. ΣΑΓΗΟ ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑ ΣΗΜΖ Α.Δ. ΠΑΝΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ΣΑΚΟΡ ΑΒΔΔΑ ΣΗΣΗΝΖ ΑΒΔΔ ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. ΣΑΜΠΑ ΑΛΟΤΜΗΝ ΔΠΔ ΣΖΛΔΣΤΠΟ Α.Δ. MEGA CHANNEL ΠΑΠΑΔΛΛΖΝΑ ΑΔΒΔ ΣΔΡΓΗΟΤ & ΗΑ ΟΔ ΣΤΠΟΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΔΒΔ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Α.Δ. ΤΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΑΚΖ Γ.&Η ΑΔΒΔ ΤΜΔΣΑΛ Α.Δ. ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΨΑ ΑΛΜΑ Α.Δ. ΠΔΗΡΑΨΚΖ ΟΡΤΥ/ΓΗΑ ΤΝΑΗΣΔΡΗΜΟ ΜΑΡΚΟ ΦΑΓΔ Α.Δ. ΠΑΝΣΑ ΔΠΔ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΦΑΜΑΡ ΑΒΔ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΤΠΟ Α.Δ. ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ ΑΔΒΔ ΦΑΡΜΑΛΔΞ ΑΔΒΔ ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ Α.Δ. ΣΔΚΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ Α.Δ. ΠΔΣΡΟΛΗΝΑ Α.Δ. ΣΔΚΜΑ Α.Δ. ΦΗΛΗΠ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΔΖΛ ΠΔΣΡΟΥΖΜ Α.Δ. ΣΔΡΝΑ Α.Δ. ΦΗΛΤΡΑ ΑΔΒΔ ΠΖΓΑΟ Α.Δ. ΣΔΣΡΑ ΠΑΚ Α.Δ. ΦΗΟΚΗ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΠΛΑΗΗΟ Α.Δ. ΣΑΒΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. ΦΗΛΔΞΟ ΑΒΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ ΑΒΔΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ Α.Δ. ΦΟΗΝΗΞ- ΓΔΝΗΚΔ ΑΦΑΛΔΗΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟΜΔΡ Α.Δ. ΦΡΑΓΚΜΑΡ Α.Δ. ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ EMIL A.E. ΣΔΥΝΟΘΔΡΜ ΑΒΔΔ ΦΤΡΟΓΔΝΖ Β.& Υ. ΑΒΔ ΠΟΔΗΓΧΝ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΑΡ Α.Δ. ΦΧΚΑ ΟΓΤΔΤ Α.Δ. ΠΟΤΛΗΑΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ ΣΔΥΝΟΚΑΡ ΑΒ&ΔΔ ΦΧΜΑ ΑΦΟΗ Α.Δ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΑΘΖΝΑΨΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΒΔΔ ΦΧΣΔΛΖ Α.Δ. ΠΡΟΜΟΣ Δ.Η. ΛΑΨΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΣΕΗΣΕΖ Η. ΑΒΔΔ ΦΧΣΡΟΝ Α.Δ. ΠΤΡΚΑΛ Α.Δ. ΣΗΣΑΝ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΥΑΗΣΟΓΛΟΤ ΑΦΟΗ ΑΒΔΔ ΡΑΓΗΟ ΚΟΡΑΗΓΖ Α.Δ. ΣΗΣΑΝΗΑ Α.Δ. ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. ΡΔΝΔ ΑΚΟΤΡ Α.Δ. ΣΟΜΖ ΑΣΔ ΥΑΚΤΒΟΤΡΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΡΟΜΒΟ ΚΡΤΣΑΛΛΑ ΑΔΒΔ ΣΟΣΣΖ Π. Α.Δ. ΥΑΡΣ ΔΛΛΑ Α.Δ..Μ.Α. ΜΔΣΑΞΑ ΑΒΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΥΑΡΣΟΠΟΗΨΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΑΚΟΛΗΓΖ Α.Δ. ΣΟΤΡΝΗΚΗΧΣΖ Γ.Λ. ΑΒΔΔΑ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΚΟΤΦΔΣΟΠΟΗΨΑ ΑΔ ΑΜΑΡΑ Α.Δ. ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ ΑΓΑΠΖΣΟ Α.Δ. ΥΑΣΕΖΠΡΟΓΡΟΜΟΤ ΑΦΟΗ Α.Δ. ΑΜΠΟ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΣΡΗΚΟΠΛΔΞ Α.Δ. ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. ΑΡΑΚΑΚΖ ΑΦΟΗ ΑΔΒΔ ΝΟΣΟ Α.Δ. ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ Δ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΔΚΑΠ Α.Δ. ΝΣΑΚΟ Α.Δ. ΥΗΛΣΟΝ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ Α.Δ. ΚΑΣΔΛΖ ΑΒΔΔ ΝΣΑΡΣ ΔΛΛΑ ΥΡΟΦΗΝ Α.Δ. ΚΡΖΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. ΝΣΟΡΑΛ ΑΒΔΔ ΥΡΤΑΦΗΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Α.Δ. ΚΡΗ-ΚΡΗ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΒΔΔ ΞΔΝΔΞ ΑΝΑΣΑΗΟ Α.Δ. ΥΡΧΜ/ΡΓΗΑ ΣΡΗΠΟΛΔΧ ΑΒΔΔ ΚΡΟΝΟ Α.Δ. ΣΡΗΠΛΔΞ ΑΒΔΔ ΥΡΧΣΔΥ Α.Δ. ΚΡΟΝΟ ΚΑΡΑΚΗΣΗΟ ΝΗΚ. ΑΔΒΔ ΣΡΟΦΔΚΛΔΚΣ Α.Δ. ΧΝΑΔΗΟ Α.Δ. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ ΑΔ ΒΑΜΒΑ ΑΔ SIEMENS ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ ΑΔ COMPI TRANS AE DUROSTICK ABEE LION HELLAS AE HADLING HELLAS SA 6

7 Δπιτειρήζεις ποσ σλοποίηζαν ενδοεπιτειρηζιακά ζεμινάρια ζηις εηαιρείες ηοσ Ομίλοσ MF Οικονομοηετνική ηο ηελεσηαίο διάζηημα JP AΒΑΞ Α.Δ. ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. ΛΑΛΑΟΤΝΖ Ζ. ACCENTURE A.E. ΓΗΧΣΖ Α.Δ. ΜΑΗΜΟ NTOYTI ΔΛΛΑ ΑΔ ALOUMIL ABEE ΓΔΖ Α.Δ. ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤΗΚΖ Α.Δ. ASTRA ZENECA HELLAS AEBE ΓΔΦΑ Α.Δ. ΜΔΣΚΑ ΑΔ AVIN OIL Α.Δ. ΓΖΜΟ ΓΗΚΑΗΟΤ - ΚΧ ΜΟΓ Α.Δ. B.N.B. PARIBAS S.A. ΓΟΛ Α.Δ. ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ BOEHRINGER INGELHEIM A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ. ΜΠΔΡΚΑ ΔΛΛΑ ΑΔ CITIBANK SA ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΑΜΤΝΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Α.Δ. ΜΠΡΑΚΟΠΟΤΛΟ A.B.E.E.T CRETA FARM ABEE ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΗΑ ΛΟΤΜΗΓΖ ΑΒΔΔ ΝΖΡΔΤ Α.Δ. ELMEC SPORT ABETE ΔΑΜΠ ΜΔΣΑΞΑ ΟΚΑΝΑ Α.Δ. ELPEN A.E. MACRO CASH & CARRY ΟΛΠ EUREST ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΔΘΔΛ Α.Δ. ΟΠΔΚΔΠΔ GALENIKA A.E. ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. KARENTA AE ΔΛΒΑΛ Α.Δ. ΠΔΡΔΤ ΑΔ (METROPOLITAN HOSPITAL) KLEEMAN ABEE ΔΛΛΖΝ. ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ. ΥΑΣΕΖΦΧΣΗΟΤ ΑΒΔΔ METROPOLIS A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ Α.Δ. ΑΜΑΡΑ Α.Δ. REVOIL AE ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ΟΓΗΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. SIEMENS A.E. ΔΡΓΟΔ Α.Δ. ΣΔΜΑΚ ΑΔ SPACE HELLAS A.E. ΔΡΜΖ SECURITY ΣΗΣΑΝ Α.Δ. UNIXFOR A.E. ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. 3 A A.E. ΔΤΓΑΠ ΑΔ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΑΔ Α. Γ. ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ Α.Δ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΣΖ Α.Δ. ΣΤΠΟΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ Α.Δ. ΖΑΠ Α.Δ. ΦΑΓΔ Α.Δ. ΑΛΑΣΗΝΖ Α.Δ. ΘΔΜΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΣΔ ΦΑΜΑΡ Α.Δ. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. ΑΣΛΑΝΣΑ Α.Δ ΗΒΑΝΝΖ Μ. ΚΟΣΧΝΖ ΑΔ ΦΑΛΗΓΑ Α.Σ.Δ. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ Α.Δ. ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΑΔΔ ΚΑΔ PORTO CARRAS ΑΔ ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ. ΚΡΗ ΚΡΗ ΒΗΟΜ. ΓΑΛΑΚΣΟ MABEL ΑΔ METROPOLITAN MATOU ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ. ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ ΑΒΔΔ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ ΠΑΔ ΜΔΒΓΑΛ ΑΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ 7

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Α/Α 1 AEGEAN BALTIC AE OLYMPIC CATERING AMASA ΕΛΛΑΣ Τ AIROTEL ABBOT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ πρώτες ύλες, κ.α ALOUMIL

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Α/Α Τρόφιμα Ποτά Ξενοδοχεία - Τουρισμός 1 AEGEAN BALTIC AE OLYMPIC CATERING AMASA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΤ AIROTEL ABBOT LABORATORIES

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Α/Α Χρηματοοικονομικές Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιχειρήσεις και Τραπεζικά Τρόφιμα Ποτά Ξενοδοχεία - Τουρισμός Φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις και Τραπεζικά Ιδρύματα Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. Τρόφιμα Ποτά Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧΠ Αποτελέσµατα 2006 είκτες κεφαλαιοποίησης

ΠΧΠ Αποτελέσµατα 2006 είκτες κεφαλαιοποίησης ΠΧΠ Αποτελέσµατα 2006 είκτες κεφαλαιοποίησης Πηγή: ιεθνή λογιστικά Πρότυπα (χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασίων EBITDA Κέρδη µετά από φόρους & Μ Καθαρή θέση µετά από Μ Υποχρεώσεις FTSE 2005 2006 (%) 2005 2006 (%)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ...

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ... 2 ... 4... 4... 6... 9... 9... 9... 10... 11... 12... 12... 16... 18... 20... 22... 22... 25... 25... 25... 27... 27... 28... 30... 32... 34... 36... 43... 51... 54... 54... 55 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού

Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού Νικητές Βραβείων 2002-2013 Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού 2013 - Νικητές ALPHA BANK στην Κατηγορία "Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Α.Δ" AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στην Κατηγορία "Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Ελεγχόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αριθμός Αδείας: 3/73/7.5.1996 Αριστείδου 9, Αθήνα 10559 Tηλ.: 210-3899400 Fax: 210-3216574 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού 2015 - Νικητές

Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού 2015 - Νικητές Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού 2015 - Νικητές Η ABBVIE Pharmaceuticals για την πρωτοβουλία της στην Κατηγορία «Διαχείριση Αλλαγών» Η SANI Resort για την Κατηγορία «Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο» Η SUNLIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

490947 ABN AMRO ABN VISA CLASSIC 490948 ABN AMRO ABN VISA GOLD 415914 ALPHA BANK ALPHA BANK LIMITED CYPRUS VISA 415915 ALPHA BANK

490947 ABN AMRO ABN VISA CLASSIC 490948 ABN AMRO ABN VISA GOLD 415914 ALPHA BANK ALPHA BANK LIMITED CYPRUS VISA 415915 ALPHA BANK 490947 ABN AMRO ABN VISA 490948 ABN AMRO ABN VISA 415914 LIMITED CYPRUS VISA 415915 LIMITED CYPRUS VISA 418861 ALPHA VISA 2004 450903 ALPHA VISA 2004 PLATINUM 453212 ALPHA VISA 2004 (Alpha Bank) 454320

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK CARDS 02/07/2009

EUROBANK CARDS 02/07/2009 EUROBANK CARDS 02/07/2009 ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK EUROLINE = 601976-78 EUROLINE STYLE = 601976 09 EUROBANK MASTERCARD = 545865

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ( ΑΤΟΚΕΣ Η ΕΝΤΟΚΕΣ )

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ( ΑΤΟΚΕΣ Η ΕΝΤΟΚΕΣ ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ( ΑΤΟΚΕΣ Η ΕΝΤΟΚΕΣ ) ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK EUROLINE = 60197606 EUROLINE = 60197607 EUROLINE = 60197608 EUROLINE = 601976 09 EUROLINE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ: EUROBANK: EUROLINE 60197606 EUROLINE 60197607 EUROLINE 60197608 EUROLINE 601976 09 EUROLINE 60197611 EUROLINE STYLE 60197610 EUROLINE MASTERCARD 510155 EUROLINE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΙΣ: 0 100 1 δόση 101 200 4 δόσεις 201-400 6 δόσεις 401-600 8 δόσεις 601-800 10 δόσεις 800 και άνω 12 δόσεις

ΟΣΕΙΣ: 0 100 1 δόση 101 200 4 δόσεις 201-400 6 δόσεις 401-600 8 δόσεις 601-800 10 δόσεις 800 και άνω 12 δόσεις Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε το προϊόν που επιθυµείτε µε µηνιαίες άτοκες δόσεις σε όλα τα προϊόντα. Οι κάρτες των αντίστοιχων τραπεζών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα άτοκων δόσεων φαίνονται παρακάτω.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

Τα στοιχεία καθώς και η επεξεργασία τους προέρχονται από την Hellastat Α.Ε.

Τα στοιχεία καθώς και η επεξεργασία τους προέρχονται από την Hellastat Α.Ε. Μεθοδολογία Στους πίνακες που δημοσιεύονται περιλαμβάνονται οι 200 μεγαλύτερες εταιρείες από πλευράς κύκλου εργασιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από την

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 127 69 ΦΗΛΟ. ΠΑΗΓ. & ΦΤΥΟΛ. (ΠΡΟΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 16 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΔΕΙΚΤΗΣ ASE FTSE FTSE FTSE DAX30 CAC40 FTSE100 DOW JONES NASDAQ S&P500 NIKKEI

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

www.extendeddisc.gr info@ @extendeddisc.gr

www.extendeddisc.gr info@ @extendeddisc.gr The information partner you need! info@extendeddisc.gr «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και να τους βοηθήσουμε στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 10232 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΜΖΝΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΔΣΟ 2010 Αηνκηθή Δπηρείξεζε 10 5 98 62 46 7 154 74 Οκόξξπζκε Δπηρείξεζε 12 2 37 18 72 1 121 21 Δηεξξόξπζκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ XΡΗΣΕΩΣ 01.01.2010-31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1 ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ΚΩΓ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΓΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΖΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΜ. 21258 17,87 32,8 21896

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat www.hellastat.eu

Hellastat www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 630,986 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Own : 29.56% Client : 4.86% Clientele: 65.58% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 132,214 20.95 2 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων

Πίνακας υνεργαηόμενων υνεργείων Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι στο πρόγραµµα δόσεων συµµετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS GREEN 375534 AMERICAN EXPRESS GOLD 375535 AMERICAN EXPRESS BLUE 375533 AMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΤ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Μάιος 2010

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Μάιος 2010 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: ALPHA BANK AMERICAN EXPRESS GREEN 375534 AMERICAN EXPRESS GOLD 375535 AMERICAN EXPRESS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΝΗ 39Η ΦΟΡΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΜΗΜΑ Γ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΝΗ 39Η ΦΟΡΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΜΗΜΑ Γ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΝΗ 39Η ΦΟΡΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΜΗΜΑ Γ Η παπαηιθέμενη καηάζηαζη πεπιλαμβάνει, ηόζον ηοςρ θοπείρ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING 21/07/2016

EUROBANK HOUSEHOLD LENDING 21/07/2016 EUROBANK HOUSEHOLD LENDING 21/07/2016 ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK EUROLINE = 60197606 EUROLINE = 60197607 EUROLINE = 60197608 EUROLINE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας : 117 41 Πληροφορίες : Γ. Παππίδας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010-30.06.2010

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010-30.06.2010 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "MILLENNIUM BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΦΕΚ 1077/Β/30.08.00 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010-30.06.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/2004 - ΦΕΚ 210/A/02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 410788-422164 491791-459346 527800-527801 - 527802-527890 552053-554272 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

490947 ABN AMRO ABN VISA CLASSIC 490948 ABN AMRO ABN VISA GOLD 415914 ALPHA BANK ALPHA BANK LIMITED CYPRUS VISA 415915 ALPHA BANK

490947 ABN AMRO ABN VISA CLASSIC 490948 ABN AMRO ABN VISA GOLD 415914 ALPHA BANK ALPHA BANK LIMITED CYPRUS VISA 415915 ALPHA BANK 490947 ABN AMRO ABN VISA 490948 ABN AMRO ABN VISA 415914 ALPHA BANK ALPHA BANK LIMITED CYPRUS VISA 415915 ALPHA BANK ALPHA BANK LIMITED CYPRUS VISA 418861 ALPHA BANK ALPHA VISA 2004 450903 ALPHA BANK ALPHA

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13/8/2012 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξ. Πξση: 36035 /ΓΔΚΟ 1350 Γ/ΝΗ ΓΔΚΟ Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος 03/06/2013 3

Ο Όμιλος 03/06/2013 3 Η Εταιρεία FOODLINK Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των Contract Logistics. Ως Contract Logistics ορίζεται η οργάνωση παροχής υπηρεσιών 3PL (Third Party Logistics) με τον πλέον ποιοτικό, ευέλικτο και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. Το ανανεωμένο site της Ελευθεροτυπίας

Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. Το ανανεωμένο site της Ελευθεροτυπίας Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε Το ανανεωμένο site της Ελευθεροτυπίας Η πρώτη αθηναϊκή εφημερίδα στο internet. Online από τον Αύγουστο του 1995 Ενημέρωση όλο το 24ωρο, από ειδική συντακτική ομάδα. Με πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση αποποίησης ευθύνης στις τελευταίες σελίδες ΕΙΚΤΕΣ Χ.Α.Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Σ.Μ.Ε. ΞΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

ήλωση αποποίησης ευθύνης στις τελευταίες σελίδες ΕΙΚΤΕΣ Χ.Α.Α. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Σ.Μ.Ε. ΞΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ Πρωινή Ενηµέρωση ευτέρα, 19 Μαρτίου 2007 Γενικός είκτης 5 ηµέρες 4,700 4,600 4,500 4,400 4,300 4,200 4520 4500 4480 4460 600m 500m 400m 300m 200m 100m 0m 9 12 13 14 15 16 Ενδοσυνεδριακό Σχόλιο Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Cosmos Shipping. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV. Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων.

Cosmos Shipping. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV. Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV Cosmos Shipping Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων. Licensing Solutions Microsoft Business Solutions Information Worker Solutions

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Σταδίου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 337/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 337/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 337/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Απριλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2006, 2006, 16% 2007, 11,4% 2006 7,9% 2005. www.hellastat.eu

2006, 2006, 16% 2007, 11,4% 2006 7,9% 2005. www.hellastat.eu ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ www.hellastat.eu Εισαγωγή: Η αγορά των υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή εµφανίζει δυναµική ανάπτυξη καικατάτο 2007 διατηρώντας 2ψήφιορυθµόανάπτυξης. Ειδικότερα, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μεζνγείωλ 14 18 115 27 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Β. Γνγγνιίδεο, Β. Γέξνο Αζήλα, 27.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++)

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΕΞΜΗΝΟ ΜΘΗΜΤ Θ Ε Σ Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΣΔΥΝΟΛΟΗ ΛΟΗΜΗΚΟΤ ΚΗ ΔΦΡΜΟΖ 1 2 3 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΒΔΗ ΔΟΜΔΝΩΝ ΗΗ 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΛΩ ΠΡΟΡΜΜΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) 4 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2008 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/09/2008 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2008 ( ) Διαφορά Αξίας Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 2 3 4 5 6 1 ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στροφή των επιχειρήσεων στη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Στροφή των επιχειρήσεων στη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Στροφή των επιχειρήσεων στη ΛΙΤΗ ΑΠΟΘΗΚΗ Περισσότεροι από 270 εκπαιδευόµενοι µέσα σε 4 µήνες Eπιστηµονική υποστήριξη: Απάντηση στην οικονοµική κρίση αναζητούν οι επιχειρήσεις στρεφόµενες στην υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα,Μάϊος 2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Ονοματεπώνυμο,Υπογραφή. 2. Ονοματεπώνυμο,Υπογραφή

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα,Μάϊος 2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Ονοματεπώνυμο,Υπογραφή. 2. Ονοματεπώνυμο,Υπογραφή Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα,Μάϊος 2007 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Ονοματεπώνυμο,Υπογραφή 2. Ονοματεπώνυμο,Υπογραφή 3. Ονοματεπώνυμο,Υπογραφή Ο Προϊστάμενος του τμήματος i Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2006 Κτήσεως( ) 31/03/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία. Το 2006 η εταιρεία παίρνει άδεια επίσημα από την ΙΑΤΑ, αναβαθμίζοντας έτσι την εξυπηρέτηση των πελατών της με αμεσότητα και ταχύτητα.

Η Εταιρεία. Το 2006 η εταιρεία παίρνει άδεια επίσημα από την ΙΑΤΑ, αναβαθμίζοντας έτσι την εξυπηρέτηση των πελατών της με αμεσότητα και ταχύτητα. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η Εταιρεία Η GSS International ιδρύθηκε από τον Κωσταντή Στράτο το 2000 και από τότε είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ). Το 2006 η εταιρεία παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ- Σ.ΜΑΡΙΝΗΣ EL-40-014 ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ- ΑΙΚ. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ EL-40-016 ΟΛΥΜΠΙΑ-ΧΕΝΙΑ Α.Β.Α.Ε.

ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ- Σ.ΜΑΡΙΝΗΣ EL-40-014 ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ- ΑΙΚ. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ EL-40-016 ΟΛΥΜΠΙΑ-ΧΕΝΙΑ Α.Β.Α.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΠΛΑΟΥΕΛ EL-40-002 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.- "ΝΑΥΑΡΙΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ A.E.B.T.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 364,646 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 50.45% Own : 49.55%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 364,646 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 50.45% Own : 49.55% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε FTSE/ASE-20 - FUTURES FTSE/ASE-20 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 73,200 20.07 2 EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ - EFG EUROBANK SECURITIES

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Ζ ΒΗΩΗΜΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝ ΑΝΣΗΓΟΣΟ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΚΑΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΖΛΗΑ Γ. ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ, PhD ΣΑΚΣΗΚΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ, GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY EMAIL: caraye@gwu.edu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΜΟΡΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΟΛ. ΜΟΝ. ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΠΔΡ. ΑΓ. ΜΟΡΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΠΤΠΔ ΜΟΡΗΑ ΑΠΌ ΑΗΡΔΣΟ Δ ΤΜΒ. ΜΟΡΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓ. ΑΚΑΓΖΜΗΑ Ή ΥΟΛΖ ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΧΝ ΜΟΡΗΧΝ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΧΝ Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β 3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξέαζε πξνζάιζε θαη παξϋζηε σο ΓξακκαηΫαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ε θα. Βαζηιηθά Υνύλνπ, ππϊιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 198/23-2-2009 ηελ Αζάλα ζάκεξα ηελ 23-2-2009, εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ΠξνΫδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπάο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΗ-1ΤΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΗ-1ΤΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 2/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α.Π.: 2/88178/0025 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 16 Μαΐου 2016 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTOXX 50 FTSE LARGE CAP ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης,

Υποψηφίων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, 36 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 71 ετών, Πρόεδρος του Δ.Σ. από το 1996. Είναι μέλος του Δ.Σ. από το 1971 και υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος από το 1983 μέχρι το

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε. (ATHENS PLAZA HOTEL)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε. (ATHENS PLAZA HOTEL) ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΕΒ ΑΠΟ 1.1.2014 ΕΩΣ 20.4.2016 ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. AGORA TRADING A.E. AIG HELLAS Α.Ε. ALCHIMICA A.E. ALPHA BANK A.E. ANTOPACK Α.Ε. BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. COBALT MUSIC - HELLADISC Α.Ε. COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

COMPETITION SCHEDULE

COMPETITION SCHEDULE COMPETITION SCHEDULE MATCH SCHEDULE --- SOCCER 5 x 5 # TEAMS GROUP A Points Goals Average Time ROUND A TEAMS FIELD OFF RESULT 1 AB INTERNATIONAL 0 Game # 1 Friday 03/10/14 19:30 Γ.Γ.Α. : Ε.Β.Ε.Α. 2 BNP

Διαβάστε περισσότερα

Server based solutions by AnyWare

Server based solutions by AnyWare Thin Client Computing Αccess the On-Demand Enterprise Server based solutions by Agenda Oι σηµερινές Προκλήσεις H Λύση: Thin Client Computing Επιτυχηµένες Υλοποιήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη Η ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ 4Α8ΗΗ-Θ17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ5Α 1125968 ΕΞ 2011 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 18 Ιανουαρίου 2015 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EUROSTOXX 50 FTSE LARGE CAP ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΤΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/10-30/06/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

προκαταρκτικό πρόγραµµα

προκαταρκτικό πρόγραµµα προκαταρκτικό πρόγραµµα OΡΓΑΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό 154 51 Τηλ.: 210 6753159 Φαξ: 210 6753150 Email: eefam@otenet.gr www.eefam.gr # χαιρετισμός Προέδρων Αγαπητοί συνάδελφοι, Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 471 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 471 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 471 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9 η εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των ενοποιημένων και ξεχωριστών

Διαβάστε περισσότερα