Portfolio Customer Trust

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Portfolio Customer Trust"

Transcript

1 Portfolio Customer Trust Δείτε τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις & οργαμισμούς που εμπιστεύτηκαμ τις εταιρείες του Ομίλου μας για τημ εκπαίδευση του προσωπικού τους, είτε σε open σεμινάρια & ημερίδες είτε με μορφή Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης. Διεύθυνση Ενδοεπιχειρησιακών Προγραμμάτων: T & 321 Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: T & 327 1

2 ΣΡΑΠΔΕΔ ΓΔΠΑ ΑΠΔΤ ABN AMRO BANK A.E. ΓΔΠΑΥ Ο.Α..Α. AEGEAN BALTIC AE ΓΖΜΟΗΑ ΔΠ/Ζ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ & ΣΔΓΑΖ Α.Δ. ΟΣΔΚ ALPHA BANK A.E. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠ/Ζ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΑΛΚΗΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ANZ GRINDLAYS BANK A.E. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ ΑΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ BANK OF AMERICA EAB AE ΣΑΜΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. BNP PARIBAS A.E. ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. ΣΑΜΔΗΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΖΚΧΝ & ΓΑΝΔΗΧΝ BWY AUSTRIA BANK ΔΘΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ ΚΖΝΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Γ.Γ. ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ CITIBANK A.E. ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΠΡΟΝΟΗΑ EFG EUROBANK A.E. ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΧΝ ΝΠΗΓ ΦΔΣΗΒΑΛ ΚΗΝ/ΦΟΤ ΘΔ/ΚΖ FIRST BUSINESS BANK ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΗΒΛΗΟΤ Ο.Γ.Η.Δ. Α.Δ. H.S.B.C. AE ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. Ο.Κ.Α.Ν.Α. INTESA SAN PAOLO BANK ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΔΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ KEDR AE ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ PRO BANK ΑΔ ΔΛΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΘΖΝΧΝ PROTON BANK ΑΔ ΔΛΓΑ AXON A.E. SOCIETE GENERALE A.E. Δ.Ο.Π. B.P.B. ΔΛΛΑ ZIRAAT BANK ΑΔ ΔΑ ΒΔΡΟΗΑ BACARDI HELLAS ΔΠΔ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓ/ΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ BALKAN EXPORT A.E. ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΛΣΑ BALLAUF ΔΛΛΑ Α.Δ. ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΑΡΑΒΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ-ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ BAYER ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΠΗ ΒΑΝΚ Α.Δ. EΘΔΛ ΑΔ BDF BEIRSDOORF HELLAS A.E. MARFIN BANK A.E. ΔΒΟ ΑΔ BENKISER ΔΛΛΑ ΑΔΔ MILLENNIUM BANK ΔΝΧΖ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΧΝ ΖΣΔΗΑ ΚΡΖΣΖ BERLING ABEE UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS ΔΠΑ Α.Δ. BILLPA HELLAS ABEE ΔΓΝΑΣΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΔΡΓΑ ΟΔ Α.Δ. BINGO AEBE ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΣΣΗΚΖ BIOMERIEUX HELLAS A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΤΓΔΠ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ BLUE BELL ABEE ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΖΛΠΑΠ Α.Δ. BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS ΔΤΡΧΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ. ΖΑΠ Α.Δ. BP GREECE LTD ΛΑΨΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Η.Γ.Μ.Δ. BRASS FORM ABEE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ BRAVO A.E. ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΔΒΟΤ ΗΚΑ Α.Δ. BRISTOL MAYER SQUIBB AEBE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΛΑΜΗΑ ΗΠΠΟΚΡΑΣΔΗΟ Π.Γ.Ν.Α. BRS ABEE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ BUSSING HELLAS AEBE ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΑΝΗΧΝ ΚΔΓ Α.Δ. CAN DRINKS S.A. ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ ΑΔ ΛΑΨΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ CARMYCO A.E. ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΔ Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ Α.Δ. ΟΑΔ ΣΑΔ CHIPITA INTERNATIONAL ABEE ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ Α.Δ. ΟΑΔΔ ΣΑ CHRYSLER JEEP HELLAS ABEE ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΟΑΑ Α.Δ. CIBA GEIGY A.E. ΓΖΜΟΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΛΟΨΑ CIBA SPECIALITY CHEMICALS AEBE 251 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ Α.Δ. CITROEN ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ ΑΝΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ CLUB HOTEL ΛΟΤΣΡΑΚΗ Α.Δ. ΑΜΔΛ Α.Δ. ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ CLUB MEDITERANNEE ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ ΓΔΖ Α.Δ. ΓΔΠ ΟΡΓΑΝ. ΛΗΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΡΓΑΝ. ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΟΔ Α.Δ. ΟΣΔ Α.Δ. 2

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ AEG A.E. SOVEL A.E. ΔΜΦΗΑΛΧΔΧ Α.Δ. AGELCO AEE SPEEDEX A.E. ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ COLGATE AEBE AIROTEL A.E. SPIDER ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. COMMERCIAL UNION LIFE ALOUETTE ΔΠΔ DADE BEHRING ΔΛΛΑ ΑΒΔΔ DAELLAS A.E. COMPUCON ΔΦΑΡΜΟΓΔ Ζ/Τ ΑΒΔΔ AGREVO HELLAS ABEE DORAL A.E. CARREFOUR ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. COSMOCAR A.E. AIR LIQUIED HELLAS AEBE EL PACK A.E. COSMOS LAC A.E. AMASA ΔΛΛΑ ΑΔΒΔΣ ELECTROLUX HELLAS A.E. CPI A.E. ANKORA INVESTMENT ERICSSON A.E. CRETA FARM ABEE ALPHA COPY S.A. ESTEE LAUDER HELLAS CYCLON FARM ABEE ALPHA ΑΝΧΝΤΜΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ETEM A.E. CYCLON HELLAS A.E. MAVA A.E. EUROBANK CARDS A.E. D.I.S. A.E. MCS A.E. EUROCOM EXPERTISE A.E. FOLIE-FOLLIE ABEE AVENTIS FARMA AEBE TENLI ΔΠΔ FORTHNET S.A. AVIN OIL ABENE TEOKAR ABEE FOURLIS A.E. ANTENNA TV A.E. EUROP ASSISTANCE FRANS MAAS HELLAS S.A. ANKER ABEE ASTRA HELLAS AEBE EVEREST ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ FREDDO AEE ATENA GOLD ABEE ATRANCO AEE FANCO A.E. FRIESLAND ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ AVENCO A.E. FARCON A.E. GALENICA A.E. PAPERPACK-Η. ΣΟΚΑΡΗΓΖ ΑΒΔΔ FIAT AUTO HELLAS A.E. GENERAL ELECTRIC CORPORATION PEPSICO ΖΒΖ ΑΒΔ FIBRAN Γ. ΑΝΑΣΑΗΑΓΖ Α.Δ. GENERAL MILLS S.A. PERSONAL INSURANCE ΑΔΓΑ FIDRAN A.E. FITTER ΔΠΗΠΛΟ GLAXO SMITHKLINE BEECHAM A.E. PIERRE FABRE ΔΛΛΑ Α.Δ. FLEXOPACK A.E. GOLDEN CHEMICALS ABEE PIRELLI ΔΛΑΣΗΚΑ ΑΔΔ FLORINA HONEOS S.A. GOODY S A.E. PLANAIR ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΔΠΔ Α.Δ.Γ.Δ.Κ. Α.Δ. GRANTEX A.E. PLAYMOBIL A.E. ARTISTI ITALIANI A.E. GROUP 4 SECURITAS A.E. PRACTIKER HELLAS A.E. ΑΓΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑΚΖ ΑΒΔΔ HELLAS FLYING DOLPHINS A.N.E. PROFIL ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ Α.Δ. ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ Α.Δ. HENKEL HELLAS ABEE PROFIL ΧΛΖΝΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. ΑΓΔΛΦΟΗ ΜΗΚΡΟΠΟΤΛΟΗ ΔΠΔ HEWLETT PACKARD HELLAS A.E. RALSTON ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΘΖΝΑ-ΕΠ Α.Δ. HOECHT ΔΛΛΑ Α.Δ. RAVANGO PLASTICS HELLAS ABEE ΑΘΖΝΑ 2004 ΟΔΟΑ HUNDAI HELLAS ABEE RCI ΔΛΛΑ ΑΘΖΝΑΨΚΔ ΔΚΣΤΠΧΔΗ Α.Δ. HYATT REGENCY ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α.Δ. RECKITT & COLLMAN HELLAS A.E. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΑΡΣΟΠΟΗΨΑ Α.Δ. INCO HELLAS A.E. REVOIL AEEP ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. INFOQUEST A.E. RICOMEX A.E. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ ΑΒΔ INFORM Π. ΛΤΚΟ Α.Δ. ROYAL OLYMPIC A.E. ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΥΑΡΣΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. INTERAMERICAN A.E. PHONE POULENK RORER ABEE ΑΘΛΖΣΗΚΖ Α.Δ. INTERCOM FOODS A.E. SANDOS HELLAS AEBE ΑΘΧΝΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ INTERCONTINENTAL A.E. SANICOT HELLAS S.A. ΑΗΓΑΗΟΠΔΛΑΓΗΣΗΚΖ ΑΒΔΣΣΔ INTERSY S A.E. SANTA ΜΠΑΛΑΝΟ Α.Δ. ΑΗΝΟ ΑΔΒΔ INTRACOM A.E. SANYO COM AEBE ΑΚΣΗ Α.Δ. INTRAPAK A.E. SATO A.E. ΑΛΔΗ ΑΒΔΔ ΗΜΠΔΡΗΑΛ ΦΡΟΤΣ Α.Δ. SCHWABE ΔΠΔ ΑΛΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΒΔΔ JANSSEN CILAG A.E. SEA FARM IONIAN A.E. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. KLEEMAN HELLAS ABEE SESTAR NAVIGATION ΑΛΣΔΚ Α.Δ. KNORR BEST FOODS HELLAS ABEE SEX FORM A.E. ΑΛΦΑ ΥΡΖΜ/ΚΖ Α.Δ. 3Μ HELLAS LIMITED SHELL GAS AEBE ΑΜΑΡΚΟ ΟΛ ABBOT LABORATORIES ΔΛΛΑ ΑΔΒΔ SHERING-PLOUGH A.E. ΑΜΒΡΟΗΑ Α.Δ. ACTIVE A.E. SIEMENS A.E. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ADECCO A.E. SMALTOLIN AEBE ΑΝΑΣΖΛΧΣΗΚΖ ΑΣΔ 3

4 ΑΝΑΣΟΛΗΑ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟ ΚΟΛΔΓΗΟ ΒΛΑΥΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ ΠΓΝΑ ΑΝΧΝ. ΔΣ. ΜΑΡΒΟ ΒΧΒΟ ΜΠΑΜΠΖ ΓΗΔΘΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΤΡΖΚΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΑΠΟΛΛΧΝ Α.Δ. ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Δ. ΔΤΡΟΚΟ Α.Δ ΑΡΓΧ ΑΒΔ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣ ΔΤΡΧΥΑΡΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΑΡΥΑΚΖ Α.Δ. ΓΔΝΗΚΟ ΥΖΜΔΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΣΔ ΑΠΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΑΔΓΑ ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΒΔΔ LEO BURNET ADVERTISING A.E. ΑΠΡΟΠΤΡΓΚΑΕ ΔΠΔ STAR CHANNEL A.E. LEVI STRAUSS HELLAS ΑΣΛΑΝΣΗΚ Α.Δ. ELMEC SPORT ABETE LION HELLAS A.E. KPMG ΚΤΡΗΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΠ/ΔΧΝ Α.Δ. TASTY FOODS A.E. LLOYD S REGISTER S.A. MARK S AEBE TEMPO HELLAS ΑΣΣΗ-ΚΑΣ ΑΣΔ MEDICAL AEBE TERRA A.E. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. MERCEDES-BENZ ΔΛΛΑ ΑΔΔ TEVINA ΔΠΔ ΑΦΟΗ ΒΔΡΟΠΟΤΛΟΗ ΑΔΒΔ MERZARIO A.E. TOTAL A.E. ΑΦΟΗ Γ.Θ. ΑΘΑΝΑΗΟΤ METRON A.E. TOXOTES A.E. ΑΦΟΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟΗ ΑΒΔΔ MICROMEDIA BRITANIA A.E. TRANSCOMPI EXPRESS ΑΦΟΗ ΠΑΛΑΣΗΑΝΑ ΑΒΔΔ MINOS EMI A.E. TRANSMAN SHIPPING ENTERPRISES ΑΦΟΗ ΑΡΑΚΑΚΖ ΑΔΒΔ MISKO A.E. ΣΑΔΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΣΡΤΠΑ & Π. ΚΑΣΟΤΡΖ ΑΒΔΔ MOBILORAMA ABEE UNION OPTIC ABEE ΑΥΑΨΑ ΚΛΑΟΤ Α.Δ. MOLYNKE HELLAS A.E. UNISYSTEMS A.E. ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΗΟΜ/ΚΟ MORRIS A.E. VERMA DRUGS AEBE ΔΞΟΠΛΗΜΟ MOTOR OIL HELLAS A.E. VERTICAL ABEE ΒΑΝΟ Α.Δ. MULTICHOICE AEE VETERIN ABEE ΒΑΡΓΑ ΑΔΒΔΔ MULTIFACTORING A.E. VIOLEX BIG AEBE ΒΑΡΓΑΚΑ ΑΔΒΔ ΜΔΒΓΑΛ ΑΒΔΔ VODAFONE AEET ΒΑΖ Α.Δ. ΜΔΣΡΟΠΟΛΗ ΑΔΛΓΔ VPI A.E. ΒΑΗΛΖΑ Α.Δ. ΜΠΔΣΑΡΜ Α.Δ. WACKER-CHEMI HELLAS ΔΠΔ ΒΔΡΕΤΓΗΑΝΝΖ Α.Δ. NATIONALE-NEDERLANDE A.E. WARNER LAMBERT A.E. ΒΔΚ Α.Δ. NCR-ΤΣΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ WILO HELLAS ABEE ΒΔΛΜΑΡ ΑΔΒΔ NEOSET A.E. YAMAHA MOTOR HELLAS A.E. ΒΔΝΣΑΛΗΟ ΔΛΛΑ ΑΔΞΣΔ NESTLE HELLAS A.E. ZARA HELLAS AE ΒΔΝΣΟΤΡΖ Α.Κ. NUTRICIA HELLAS A.E. ZENECA A.E. ΒΔΠΑΛ Α.Δ. NUTRIMIX ABEE Α.Γ. ΚΟΡΟΠΟΤΛΖ ΑΒΔΔ ΒΔΡΝΗΚΟ ΑΔΡΟΠΛΟΗΗΑ Α.Δ. OLYMPIC CATERING A.E. Α. ΓΗΑΝΟΤΖ & ΗΑ ΔΔ ΒΗΑΜΑΚ Α.Δ. OLYMPIC ΔΠΔ Α. ΓΡΑΦΑ ΔΠΔ BIAN A.E. OPEN 24 Α. ΣΔΡΕΟΠΟΤΛΟ-ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ. ORACLE HELLAS S.A. Α.Γ. ΠΔΣΔΣΑΚΖ Α.Δ. ΒΗΒ/ΛΔΗΟ «ΚΑΟΤΦΜΑΝ» Α.Δ. OSRAM AEE A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΒΗΓΛΑ Α.Δ. P & G HELLAS «ΠΡΟΟΓΟ Α.Δ.» ΒΗΟΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ Α.Δ. PALMAPHONE A.E. ΔΛΣΡΑΚ Α.Δ. ΒΗΟΚΑΡΠΔΣ Α.Δ. ΒΗΟΚΔΦ Ν. Θ ΚΑΚΚΟ Α.Δ. ΔΛΦΗΝΚΟ Α.Δ ΚΣΗΣΧΡ ΑΣΔ ΒΗΟΛΤΓ ΔΠΔ ΔΜΔΚ Α.Δ. ΛΑΗΦ Σ. Α.Δ. ΒΗΟΜΑΓΝ ΑΜ ΔΣΒΔ ΔΜΚΑ Α.Δ ΛΑΜ ΑΔΒΔ ΒΗΟΜΔΣΑΛ ΔΚΗΜΟ ΑΒΔ ΔΞΔΛ ΜΑΚ ΜΔΣΑΛ Α.Δ. ΛΑΜΓΑ ΝΣΗΣΔΡΣΕΔΝΣ Α.Β.Δ.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΞΑΝΘΖ- ΡΟΓΟΠΖ ΔΠΑ ΘΔΑΛΗΑ ΛΑΝΑΚΟΠ ΔΠΔ Β/ΝΗΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ & ΔΗΚΟΝΑ Α.Δ ΛΑΝΔΣ Α.Δ. ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΟΜ ΑΔΒΔ ΛΑΝΣΔΚ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΟΝΔΡΒΧΝ ΚΧΠΑΨΓΟ Α.Δ. ΔΡΓΟΓΟΜΖ ΑΣΔΒΔ ΛΑΡΚΟ ΑΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΦΧΦΟΡΟΤΥΧΝ ΛΗΠΑΜΑΣΧΝ ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΜΠΔΣΟΝ ΜΔΑΡΑ ΒΗΟΡΑΛ ΑΒΔ ΔΥΑ Α.Δ ΛΔΜΟΝΖ Φ. & Κ ΑΒΔΔ ΒΗΟΧΛ ΑΒΔ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΧΝ Β. ΔΛΛΑΓΟ ΑΒΔΔ ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ ΑΒΔΔ ΒΗΟΥΑΛΚΟ Α.Δ. ΔΣΑΛ ΓΡΑΖ ΑΔ ΛΖΣΧ ΑΔ ΒΗΟΥΡΧΜ Α.Δ. ΔΣΔΘ Α.Δ ΛΟΤΜΗΓΖ ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΗΑ ΑΒΔΔ 4

5 ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΖ ΠΟΣΟΠΟΗΗΑ ΔΠΔ ΔΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ΓΔΡΟΛΤΜΑΣΟ ΠΝ ΑΔΒΔ MAKRO CASH & CARRY ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΖ Α.Δ ΜΑΚΡΟΓΚΗΚΑ ΤΗΟΗ & ΗΑ ΑΒΔΔΥ ΔΛΛΖΝΗΚΑΗ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΗΑΗ ΑΒΔΔ ΓΗΟΞΑ ΑΔΔ ΜΑΝΦΡΔΝΣ ΝΣΟΤΛ. ΔΡΓΟΛ. & ΜΔΗΣ. ΓΡ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΜΠΗΚΟΣΧΝ Α.Δ. ΓΗΟΤΛΑ Α.Δ ΜΑΡΒΟ Α.Δ. ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Β. ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΗΧΣΖ Α.Δ ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΣΔ ΑΣΖΡ Α.Δ. ΜΑΣΕΑΒΗΝΟ Α.Δ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΟΤ ΑΣΖΡ ΜΠΔΣΟΝ ΜΔΓΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΜΑΟΤΣΖ Α.Δ. ΑΣΔ ΚΑΡΣΑ Α.Δ. ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ STRINTZIS LINES A.E. ΑΣΔΚ Α.Δ. ΜΔΚΑΛ ΑΔΒΔ SUCCESS INTERNATIONAL ABEE ΑΣΛΑΝΣΑ Α.Δ. ΜΔΡΗΣ Α.Δ. SULFUR HELLAS ABEE Η.Δ. ΚΟΝΣΔΛΖ Α.Δ. ΜΔΟΥΧΡΗΣΖ ΑΦΟΗ ΑΣΔ SUNTOS A.E. Η. ΠΑΝΑΓΗΧΣΗΓΖ- Η. ΣΑΡΖ Α.Δ. ΜΔΣΑΛΛΟΓΟΜΖ ΑΒΔ TELESTAR DIRECT MARKETING A.E. IBIS EL GRECO Α.Δ. ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ ΓΛΟΤ ΑΦΟΗ ΑΔ ΗΑΧ Α.Δ. ΜΔΣΑΞΑ Α.Δ. ΓΡΑΦΑ Α. ΔΠΔ ΗΑΣΡΗΚΟ ΑΘΖΝΧΝ Δ.Α.Δ. ΜΔΣΚΑ Α.Δ. ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΒΔΔ ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ΜΔΣΡΟ ΑΔΒΔ ΓΑΨΟ ΠΛΑΣΗΚΑ Α.Δ. ΗΑΣΡΗΚΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ Α.Δ. ΜΔΣΡΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΚΑ ΑΣΔΒΔ ΗΕΟΜΑΣ ΑΒΔΔ ΜΗΝΔΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Α.Δ. ΓΔΛΣΑ SINGULAR S.A. ΗΜΑ ΑΒΔ ΜΗΝΔΡΒΑ Α.Δ ΓΔΛΣΑ Α.Δ ΗΝΣΔΑΛ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ Α.Δ. ΜΗΝΧΗΚΔ ΓΡΑΜΜΔ ΓΔΛΦΟΗ ΓΗΣΟΜΟΝ ΑΜΔ ΝΣΔΡΚΛΗΜΑ ΑΒΔΔ ΜΗΝΧ ΑΒΔΔ ΓΖ. ΜΔΡ. Α.Δ ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑΑ.Δ. ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΗΛΖ ΑΔΒΔ ΓΖΜΟΗΟΦΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΝΣΡΑΜΔΣ Α.Δ ΜΟΝΑ ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΑΔ ΗΟΝ Α.Δ. ΛΟΓΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΑΝΔΛ Α.Δ. ΗΟΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΑΗ ΜΟΝΣΑΝΑ Α.Δ. ΓΟΜΗΚΖ ΜΠΔΣΟΝ ΑΔΒΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ. ΜΟΥΟΛΗΟ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΥΖΜΗΚΖ ΓΟΤΝΗΑ Η. Α.Δ. ΗΥΤ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ. ΓΡΑΚΑΣΟ Α.Δ. Κ. ΓΑΛΛΗΓΖ ΜΑΒΔΛ ΑΔ ΜΠΑΚΑΣΔΛΟΤ ΤΗΟΗ Α.Δ. ΓΤΝΑΜΗΚΖ Α.Δ. Κ.Η. ΑΡΑΝΣΟΠΤΛΟ ΑΣΔ ΜΠΑΡΤ Α.Δ. Δ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Κ.Α ΠΑΠΑΔΛΛΖΝΑ ΑΔΒΔ ΜΠΑΖ ΟΗΝΟΠΟΗΨΑ Α.Δ. ΔΑ ΑΓΝΟ Α.Δ. Κ.Ξ. CASINO ΛΟΤΣΡΑΚΗ ΑΣΔ ΜΠΔΝΡΟΤΜΠΖ Υ. & ΤΗΟ Α.Δ ΔΒΓΑ ΑΒΔΔ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ Α.Δ. ΜΠΖΣΡΟ Α.Δ. ΔΒΟΜΠΟΤ HELLAS ΑΔΒΔ ΚΑΛΧΓΗΑ ΞΑΝΘΖ Α.Δ. ΜΠΟΤΣΑΡΖ Η.& ΤΗΟ Α.Δ. ΔΓΝΑΝΣΗΑ ΟΓΟ Α.Δ. ΚΑΠΝΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΠΟΤΣΑΡΖ & ΤΗΟ ΟΗΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ Α.Δ ΔΓΡΑΖ Υ. ΦΑΛΗΓΑ ΑΣΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΜΠΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΒΔΔ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΡΔΝΣΑ Α.Δ. ΜΤΘΟ ΕΤΘΟΠΟΗΨΑ Α.Δ. ΔΘΝΟΚΑΡΣΑ Α.Δ. ΚΑΡΟΤΕΟ Α.Δ. ΜΤΛΟΗ ΑΓ. ΓΔΧΡΓΗΟΤ Α.Δ. ΔΗΚΟΝΑ ΖΥΟ ΑΔΔ ΚΔΡΑΝΖ ΑΒΔΔ ΜΤΣΗΛΖΝΑΗΟ Α.Δ. ΔΚΑΣ ΜΠΔΣΟΝ Α.Δ. ΚΗΚΗΕΑ ΑΒΔΔ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΔΛΗΑ Ν. ΣΑΝΣΗΛΖ ΑΔΒΔ ΔΚΓΟΔΗ ΛΤΜΠΔΡΖ Α.Δ. ΚΛΗΝΗΚΖ Α.Δ. ΝΑΖ Α.Δ. ΔΚΓΟΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΗΒΑΝΖ Α.Δ. ΚΛΧΝΑΣΔΞ Α.Δ. ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΔΚΓΟΔΗ ΦΤΥΟΓΗΟ Α.Δ. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΚΗΛΚΗ ΝΑΤΠΖΓΔΗΑ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ ΔΚΚΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. ΚΛΧΣΖΡΗΑ ΝΑΟΤΖ Α.Δ. ΝΔΑ ΔΛΒΗ Α.Δ. ΔΛΑΨ Α.Δ. ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ ΑΒΔΔ ΝΔΟΚΔΜ Α.Δ. ΔΛΒΑΚ Α.Δ. ΚΟΘΑΛΖ ΑΔΒΔ ΝΔΡΓΗΔΚΑ ΑΒΔΔ ΔΛΒΑΛ Α.Δ. ΚΟΛΛΔΓΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΝΔΣΟ ΑΣΔ ΔΛΒΗΑΛ Α.Δ. ΚΟΝΚΑΣ ΑΣΔ ΝΔΦΔΛΖ ΑΞΣΔ ΔΛΒΟ ΑΒΔΔ ΚΟΝΣΔΛΛΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ΝΖΡΔΤ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΗΔ ΥΗΟΤ Α.Δ. ΔΛΗΝΟΗΛ Α.Δ. ΚΟΝΣΗ ΑΒΔΔ ΝΗΚΖ Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΔΚΚΟΚΚΗΣΖΡΗΑ ΑΔΒΔ ΚΟΡΧΝΑΚΖ Γ. ΑΒΔΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΑΘΤΣΤΠΗΑ ΑΒΔΔ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΛΧΓΗΑ Α.Δ. ΚΟΜΟΒΔΛ ΑΔΒΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ Α.Δ. ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΔΛΑΡΗΑ ΟΗΝΧΝ ΚΟΤΦΔΣΟΠΟΗΨΑ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΑΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΑ Α.Δ. 5

6 PERSONAL BEST ΗΓΔΝΟΡ ΑΔ ΚΟΝΔΡΒΟΠΟΗΗΑ ΒΟΡΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΡΣΗΓΖ ΔΑ ΔΛΔΤΗΝΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΕΤΜΖ ΑΔ ΜΑΚΡΟ ΚΑ & ΚΑΡΤ ΛΟΤΜΗΓΖ ΑΔ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΔ ΧΛΖΝΟΤΡΓΔΗΑ ΘΖΒΧΝ ΓΔΦΑ ΟΛΤΜΠΟ Α.Δ. ΚΣΖΜΑΣΑ & ΔΠΗΛΟΓΔ ΑΔΒΔ ΟΡΦΔΑ ΒΔΨΝΟΓΛΟΤ ΑΔ ΟΜΗΚΡΟΝ MEDICAL S.A. ΔΛΜΑΝ Α.Δ. MPO AE ΟΜΗΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ ΔΡΡΑΨΚΖ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΟΜΗΛΟ Π.& Γ. ΓΑΒΑΡΖ ΗΓΔΝΟΡ Α.Δ. ΔΚΔΣΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΓΑΡΟΤ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΝΓΗΝΑΒΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΔΓΓΤ ΗΓΜΔ ΑΘΖΝΧΝ ΑΝΑΣΟΛΖ ΖΑΠ ΑΔ ΟΡΤΕΟΜΤΛΟΗ ΒΑΡΝΑ ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ Α.Δ. ΔΘΔΛ ΑΔ Π.Γ. ΝΗΚΑ ΑΒΔΔ ΚΟΤΡΑ Γ. ΑΓΓΔΛΟΝΗΓΖ FORD MOTOR ΔΛΛΑ ΖΛΗΑ ΜΑΝΗΑΣΔΑ Α.Δ ΜΑΟΤΣΖ Γ. Α.Δ. DIOPHAR ΑΔ ΘΔΜΔΛΗΟΓΟΜΖ Α.Δ. ΟΓΗΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. AVINOIL ΘΡΑΚΖ ΠΑΛΛΑ ΑΔΞΔ ΟΠΡΑΛ ΑΔΔ ELPEN Π.Γ ΠΑΠΟΤΣΑΚΖ ΑΒΔΔ ΟΤΡΧΣΖ Α.Δ. ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΑΔ ΠΑΓΚΤ ΔΠΔ ΠΖΛΗΟΠΟΤΛΟ Β&Γ ΑΒΔΔ ΣΑΚΟ SHIPPING ENTER S.A. ΠΑΚΟ Α.Δ. ΣΑΓΗΟ ΔΗΡΖΝΖ ΚΑΗ ΦΗΛΗΑ ΣΗΜΖ Α.Δ. ΠΑΝΔΜΠΟΡΗΚΖ Α.Δ. ΣΑΚΟΡ ΑΒΔΔΑ ΣΗΣΗΝΖ ΑΒΔΔ ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. ΣΑΜΠΑ ΑΛΟΤΜΗΝ ΔΠΔ ΣΖΛΔΣΤΠΟ Α.Δ. MEGA CHANNEL ΠΑΠΑΔΛΛΖΝΑ ΑΔΒΔ ΣΔΡΓΗΟΤ & ΗΑ ΟΔ ΣΤΠΟΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΔΒΔ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ Α.Δ. ΤΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΑΚΖ Γ.&Η ΑΔΒΔ ΤΜΔΣΑΛ Α.Δ. ΤΠΟΓΖΜΑΣΟΠΟΗΨΑ ΑΛΜΑ Α.Δ. ΠΔΗΡΑΨΚΖ ΟΡΤΥ/ΓΗΑ ΤΝΑΗΣΔΡΗΜΟ ΜΑΡΚΟ ΦΑΓΔ Α.Δ. ΠΑΝΣΑ ΔΠΔ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΦΑΜΑΡ ΑΒΔ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΣΤΠΟ Α.Δ. ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ ΑΔΒΔ ΦΑΡΜΑΛΔΞ ΑΔΒΔ ΠΔΣΡΟΓΚΑΕ Α.Δ. ΣΔΚΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΦΑΡΜΑΔΡΒ ΛΗΛΛΤ Α.Δ. ΠΔΣΡΟΛΗΝΑ Α.Δ. ΣΔΚΜΑ Α.Δ. ΦΗΛΗΠ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΔΖΛ ΠΔΣΡΟΥΖΜ Α.Δ. ΣΔΡΝΑ Α.Δ. ΦΗΛΤΡΑ ΑΔΒΔ ΠΖΓΑΟ Α.Δ. ΣΔΣΡΑ ΠΑΚ Α.Δ. ΦΗΟΚΗ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΠΛΑΗΗΟ Α.Δ. ΣΑΒΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. ΦΗΛΔΞΟ ΑΒΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ΘΡΑΚΖ ΑΒΔΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ Α.Δ. ΦΟΗΝΗΞ- ΓΔΝΗΚΔ ΑΦΑΛΔΗΔ ΠΛΑΣΗΚΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟΜΔΡ Α.Δ. ΦΡΑΓΚΜΑΡ Α.Δ. ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ EMIL A.E. ΣΔΥΝΟΘΔΡΜ ΑΒΔΔ ΦΤΡΟΓΔΝΖ Β.& Υ. ΑΒΔ ΠΟΔΗΓΧΝ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΑΡ Α.Δ. ΦΧΚΑ ΟΓΤΔΤ Α.Δ. ΠΟΤΛΗΑΓΖ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ ΣΔΥΝΟΚΑΡ ΑΒ&ΔΔ ΦΧΜΑ ΑΦΟΗ Α.Δ. ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΑΘΖΝΑΨΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΒΔΔ ΦΧΣΔΛΖ Α.Δ. ΠΡΟΜΟΣ Δ.Η. ΛΑΨΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΣΕΗΣΕΖ Η. ΑΒΔΔ ΦΧΣΡΟΝ Α.Δ. ΠΤΡΚΑΛ Α.Δ. ΣΗΣΑΝ Α.Δ. ΣΗΜΔΝΣΧΝ ΥΑΗΣΟΓΛΟΤ ΑΦΟΗ ΑΒΔΔ ΡΑΓΗΟ ΚΟΡΑΗΓΖ Α.Δ. ΣΗΣΑΝΗΑ Α.Δ. ΥΑΛΚΟΡ Α.Δ. ΡΔΝΔ ΑΚΟΤΡ Α.Δ. ΣΟΜΖ ΑΣΔ ΥΑΚΤΒΟΤΡΓΗΑ ΘΔΑΛΗΑ ΡΟΜΒΟ ΚΡΤΣΑΛΛΑ ΑΔΒΔ ΣΟΣΣΖ Π. Α.Δ. ΥΑΡΣ ΔΛΛΑ Α.Δ..Μ.Α. ΜΔΣΑΞΑ ΑΒΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΥΑΡΣΟΠΟΗΨΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. ΑΚΟΛΗΓΖ Α.Δ. ΣΟΤΡΝΗΚΗΧΣΖ Γ.Λ. ΑΒΔΔΑ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΑΚΖ ΚΟΤΦΔΣΟΠΟΗΨΑ ΑΔ ΑΜΑΡΑ Α.Δ. ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ ΑΓΑΠΖΣΟ Α.Δ. ΥΑΣΕΖΠΡΟΓΡΟΜΟΤ ΑΦΟΗ Α.Δ. ΑΜΠΟ ΔΛΛΑ Α.Δ. ΣΡΗΚΟΠΛΔΞ Α.Δ. ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. ΑΡΑΚΑΚΖ ΑΦΟΗ ΑΔΒΔ ΝΟΣΟ Α.Δ. ΥΖΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ Δ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΔΚΑΠ Α.Δ. ΝΣΑΚΟ Α.Δ. ΥΗΛΣΟΝ ΣΟΤ ΠΑΝΑΜΑ Α.Δ. ΚΑΣΔΛΖ ΑΒΔΔ ΝΣΑΡΣ ΔΛΛΑ ΥΡΟΦΗΝ Α.Δ. ΚΡΖΣΗΚΑ ΑΚΗΝΖΣΑ Α.Δ. ΝΣΟΡΑΛ ΑΒΔΔ ΥΡΤΑΦΗΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Α.Δ. ΚΡΗ-ΚΡΗ ΒΗΟΜ/ΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΒΔΔ ΞΔΝΔΞ ΑΝΑΣΑΗΟ Α.Δ. ΥΡΧΜ/ΡΓΗΑ ΣΡΗΠΟΛΔΧ ΑΒΔΔ ΚΡΟΝΟ Α.Δ. ΣΡΗΠΛΔΞ ΑΒΔΔ ΥΡΧΣΔΥ Α.Δ. ΚΡΟΝΟ ΚΑΡΑΚΗΣΗΟ ΝΗΚ. ΑΔΒΔ ΣΡΟΦΔΚΛΔΚΣ Α.Δ. ΧΝΑΔΗΟ Α.Δ. ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ ΑΔ ΒΑΜΒΑ ΑΔ SIEMENS ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ ΑΔ COMPI TRANS AE DUROSTICK ABEE LION HELLAS AE HADLING HELLAS SA 6

7 Δπιτειρήζεις ποσ σλοποίηζαν ενδοεπιτειρηζιακά ζεμινάρια ζηις εηαιρείες ηοσ Ομίλοσ MF Οικονομοηετνική ηο ηελεσηαίο διάζηημα JP AΒΑΞ Α.Δ. ΒΗΟΗΑΣΡΗΚΖ Α.Δ. ΛΑΛΑΟΤΝΖ Ζ. ACCENTURE A.E. ΓΗΧΣΖ Α.Δ. ΜΑΗΜΟ NTOYTI ΔΛΛΑ ΑΔ ALOUMIL ABEE ΓΔΖ Α.Δ. ΜΔΓΑΡΟ ΜΟΤΗΚΖ Α.Δ. ASTRA ZENECA HELLAS AEBE ΓΔΦΑ Α.Δ. ΜΔΣΚΑ ΑΔ AVIN OIL Α.Δ. ΓΖΜΟ ΓΗΚΑΗΟΤ - ΚΧ ΜΟΓ Α.Δ. B.N.B. PARIBAS S.A. ΓΟΛ Α.Δ. ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ BOEHRINGER INGELHEIM A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Α.Δ. ΜΠΔΡΚΑ ΔΛΛΑ ΑΔ CITIBANK SA ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΑΜΤΝΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Α.Δ. ΜΠΡΑΚΟΠΟΤΛΟ A.B.E.E.T CRETA FARM ABEE ΚΑΦΔΚΟΠΣΔΗΑ ΛΟΤΜΗΓΖ ΑΒΔΔ ΝΖΡΔΤ Α.Δ. ELMEC SPORT ABETE ΔΑΜΠ ΜΔΣΑΞΑ ΟΚΑΝΑ Α.Δ. ELPEN A.E. MACRO CASH & CARRY ΟΛΠ EUREST ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΔΘΔΛ Α.Δ. ΟΠΔΚΔΠΔ GALENIKA A.E. ΔΘΝΗΚΟ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ Α.Δ. ΠΑΝΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. KARENTA AE ΔΛΒΑΛ Α.Δ. ΠΔΡΔΤ ΑΔ (METROPOLITAN HOSPITAL) KLEEMAN ABEE ΔΛΛΖΝ. ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ. ΥΑΣΕΖΦΧΣΗΟΤ ΑΒΔΔ METROPOLIS A.E. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ Α.Δ. ΑΜΑΡΑ Α.Δ. REVOIL AE ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ. ΟΓΗΑ ΔΛΛΑ Α.Δ. SIEMENS A.E. ΔΡΓΟΔ Α.Δ. ΣΔΜΑΚ ΑΔ SPACE HELLAS A.E. ΔΡΜΖ SECURITY ΣΗΣΑΝ Α.Δ. UNIXFOR A.E. ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΣΣΗΚΖ Α.Δ. 3 A A.E. ΔΤΓΑΠ ΑΔ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ ΑΔ Α. Γ. ΠΔΣΕΔΣΑΚΗ Α.Δ. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΗΣΖ Α.Δ. ΣΤΠΟΔΚΓΟΣΗΚΖ Α.Δ. ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ Α.Δ. ΖΑΠ Α.Δ. ΦΑΓΔ Α.Δ. ΑΛΑΣΗΝΖ Α.Δ. ΘΔΜΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΑΣΔ ΦΑΜΑΡ Α.Δ. ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΗΑΣΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ ΥΔΛΛΑΦΑΡΜ Α.Δ. ΑΣΛΑΝΣΑ Α.Δ ΗΒΑΝΝΖ Μ. ΚΟΣΧΝΖ ΑΔ ΦΑΛΗΓΑ Α.Σ.Δ. ΑΣΣΗΚΟ ΜΔΣΡΟ Α.Δ. ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ Α.Δ. ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΦΡΟΓΗΣΖ ΑΔΔ ΚΑΔ PORTO CARRAS ΑΔ ΒΗΑΝΔΞ Α.Δ. ΚΡΗ ΚΡΗ ΒΗΟΜ. ΓΑΛΑΚΣΟ MABEL ΑΔ METROPOLITAN MATOU ΔΤΡΧΚΛΗΝΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΘΖΝΧΝ ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΚΖ Α.Δ. ΥΑΣΕΖΗΧΑΝΝΟΤ ΑΒΔΔ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΑΝΑΘΖΝΑΨΚΟ ΠΑΔ ΜΔΒΓΑΛ ΑΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ 7

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Α/Α 1 AEGEAN BALTIC AE OLYMPIC CATERING AMASA ΕΛΛΑΣ Τ AIROTEL ABBOT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ πρώτες ύλες, κ.α ALOUMIL

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Α/Α Τρόφιμα Ποτά Ξενοδοχεία - Τουρισμός 1 AEGEAN BALTIC AE OLYMPIC CATERING AMASA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΤ AIROTEL ABBOT LABORATORIES

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Α/Α Χρηματοοικονομικές Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιχειρήσεις και Τραπεζικά Τρόφιμα Ποτά Ξενοδοχεία - Τουρισμός Φορείς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας

Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Κατηγοριοποίηση Ιδιωτικών Επιχειρήσεων - Πελατών ανά Κλάδο ή/και Αντικείμενο Δραστηριότητας Χρηματοοικονομικές Επιχειρήσεις και Τραπεζικά Ιδρύματα Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς, Ν.Π.Δ.Δ. Τρόφιμα Ποτά Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014

ΚΡΖΣΔΛ Α.Δ. ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΖ ΚΡΑΝΗΓΗ Α.Δ. ΦΡΟΝΗΜΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΣΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΔΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΔΑ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Γ. ΚΑΡΠΑΛΔΕΟ-.ΜΑΡΗΝΖ EL-40-014 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΗΝΣΡΗΥ ΜΠΛΑΟΤΔΛ EL-40-002 ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΛΔΚΚΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.- "ΝΑΤΑΡΗΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ." ΜΠΟΣΕΑΚΖ A.E.B.T. & Ξ.Δ. EL-40-004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ αδράνεια ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1,20,40 Έξοδα ιαχειρίσεως: 9/εξάµηνο εφόσον το µέσο ηµερήσιο υπόλοιπο εξαµήνου < 300 Έξοδα Κινήσεως: Για κάθε κίνηση στα ταµεία πέραν των πέντε κάθε µήνα υφίσταται επιβάρυνση:

Διαβάστε περισσότερα

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ...

... 4 ... 4 ... 6 ... 9 ... 9 ... 9 ... 10 ... 11 ... 12 ... 12 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 22 ... 25 ... 25 ... 25 ... 27 ... 27 ... 28 ... 2 ... 4... 4... 6... 9... 9... 9... 10... 11... 12... 12... 16... 18... 20... 22... 22... 25... 25... 25... 27... 27... 28... 30... 32... 34... 36... 43... 51... 54... 54... 55 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού

Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού Νικητές Βραβείων 2002-2013 Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού 2013 - Νικητές ALPHA BANK στην Κατηγορία "Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Α.Δ" AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ στην Κατηγορία "Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ)

ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΓΔΤΣΔΡΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (υρ ππορ ηον απιθμψ ηυν σπημαηικϊν ενηαλμάηυν και πποζθήκη ΗΒΑΝ) ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 27-09 - 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Απιθ.Ππυη. ΓΤ5α/ οικ.90012

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK CARDS 02/07/2009

EUROBANK CARDS 02/07/2009 EUROBANK CARDS 02/07/2009 ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK EUROLINE = 601976-78 EUROLINE STYLE = 601976 09 EUROBANK MASTERCARD = 545865

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)»

ΘΔΜΑ : «πκβάζεηο θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε ηνπ ΗΚΑ κε εξγαζηήξηα ππξεληθήο ηαηξηθήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηα κπνθαξδίνπ κε ζάιεηo (TL)» 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΧΣΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ Αθήνα 05/12/2011 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ( ΑΤΟΚΕΣ Η ΕΝΤΟΚΕΣ )

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ( ΑΤΟΚΕΣ Η ΕΝΤΟΚΕΣ ) ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ( ΑΤΟΚΕΣ Η ΕΝΤΟΚΕΣ ) ΑΠΟ ΤΗΝ EUROBANK EUROLINE = 60197606 EUROLINE = 60197607 EUROLINE = 60197608 EUROLINE = 601976 09 EUROLINE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ:

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ: EUROBANK: EUROLINE 60197606 EUROLINE 60197607 EUROLINE 60197608 EUROLINE 601976 09 EUROLINE 60197611 EUROLINE STYLE 60197610 EUROLINE MASTERCARD 510155 EUROLINE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΙΣ: 0 100 1 δόση 101 200 4 δόσεις 201-400 6 δόσεις 401-600 8 δόσεις 601-800 10 δόσεις 800 και άνω 12 δόσεις

ΟΣΕΙΣ: 0 100 1 δόση 101 200 4 δόσεις 201-400 6 δόσεις 401-600 8 δόσεις 601-800 10 δόσεις 800 και άνω 12 δόσεις Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε το προϊόν που επιθυµείτε µε µηνιαίες άτοκες δόσεις σε όλα τα προϊόντα. Οι κάρτες των αντίστοιχων τραπεζών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα άτοκων δόσεων φαίνονται παρακάτω.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 10232 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

www.extendeddisc.gr info@ @extendeddisc.gr

www.extendeddisc.gr info@ @extendeddisc.gr The information partner you need! info@extendeddisc.gr «Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα δεδομένα της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και να τους βοηθήσουμε στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1

ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ελίδα 1 ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΙΑ 90% ΚΩΓ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2011 ΒΑΣΗ 2010 ΓΙΑΦΟΡΑ 231 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠ ΖΜ. 21715 18,95 36,7 22313 19,2 38,7-598 233 ΑPΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΖΜ. 21258 17,87 32,8 21896

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 16 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ & ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (%) ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΔΕΙΚΤΗΣ ASE FTSE FTSE FTSE DAX30 CAC40 FTSE100 DOW JONES NASDAQ S&P500 NIKKEI

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ.

ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΠΡΟΣΑΗ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ Γ.Γ.Γ.Δ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΝ.ΑΝ.Τ.ΜΔ.ΓΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΔΤΣΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΤΠΟΤ & ΓΗΜΟΙΩΝ ΥΔΔΩΝ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 5,974,916 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL : Client : 57.66% Own : 42.34% Προϊόν / Product : Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. 20'' - FUTURES ''FTSE/Athex 20'' 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,571,426 26.30 2 ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. - NATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC

OLYMPIC AMERICAN EXPRESS CLASSIC Αγαπητέ Πελάτη, Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι στο πρόγραµµα δόσεων συµµετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS GREEN 375534 AMERICAN EXPRESS GOLD 375535 AMERICAN EXPRESS BLUE 375533 AMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Μάιος 2010

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Μάιος 2010 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: ALPHA BANK AMERICAN EXPRESS GREEN 375534 AMERICAN EXPRESS GOLD 375535 AMERICAN EXPRESS

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα

Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8. 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ. Σαρ. Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 13/8/2012 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξ. Πξση: 36035 /ΓΔΚΟ 1350 Γ/ΝΗ ΓΔΚΟ Ππορ: Πίλαθαο Απνδεθηψλ Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 8 1. Γ.Δ.Κ.Ο. θαη Ν.Π.Η.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά

Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Sharelink Securities & Financial Services Επενδυτικές Επιλογές στην Ελληνική Αγορά Σάββας Παστελής Executive Director Head Sales Marketing 4 Οκτωβρίου 2006 ΗΑΝΟΔΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟΥ Χ.Α.Α (ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2013 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (08/08/2012) ΤΡΑΠΕΖΑ Visa Mastercard ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 410788-422164 491791-459346 527800-527801 - 527802-527890 552053-554272 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. Το ανανεωμένο site της Ελευθεροτυπίας

Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε. Το ανανεωμένο site της Ελευθεροτυπίας Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε Το ανανεωμένο site της Ελευθεροτυπίας Η πρώτη αθηναϊκή εφημερίδα στο internet. Online από τον Αύγουστο του 1995 Ενημέρωση όλο το 24ωρο, από ειδική συντακτική ομάδα. Με πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012

ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών & Υποστηρίξεως Προϊόντων Καταν. Πίστεως Τμήμα Αναπτύξεως & Διαχειρίσεως Δικτύου Επιχειρήσεων Ιανουάριος 2012 Αγαπητέ Συνεργάτη, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο πρόγραμμα δόσεων συμμετέχουν οι κάτωθι πιστωτικές κάρτες: AMERICAN EXPRESS ALPHA BANK 375533-375538 450903 453212 ALPHA BANK VISA ALPHA BANK 454320-21

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ

ΘΕΜΑ: Γξάζε «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜκΔ)» - Οξηζκόο ζεκείωλ επαθήο κε ηηο ΜκΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μεζνγείωλ 14 18 115 27 ΑΘΗΝΑ Πιεξνθνξίεο : Β. Γνγγνιίδεο, Β. Γέξνο Αζήλα, 27.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++)

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) ΓΛΩΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ IV (ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΣΡΑΦΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ C++) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ ΕΞΜΗΝΟ ΜΘΗΜΤ Θ Ε Σ Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΣΔΥΝΟΛΟΗ ΛΟΗΜΗΚΟΤ ΚΗ ΔΦΡΜΟΖ 1 2 3 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΒΔΗ ΔΟΜΔΝΩΝ ΗΗ 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού Ζ/Τ ΛΩ ΠΡΟΡΜΜΣΗΜΟΤ ΗΗΗ (VISUAL BASIC) 4 4 Σεσνικόρ Λογιζμικού

Διαβάστε περισσότερα

Cosmos Shipping. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV. Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων.

Cosmos Shipping. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV. Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων. Η λύση της Cosmos Business Systems βασισμένη στο MICROSOFT DYNAMICS NAV Cosmos Shipping Διαχείριση επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων. Licensing Solutions Microsoft Business Solutions Information Worker Solutions

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΝΩΝ ΟΤΙΩΝ ΣΑ ΣΡΟΦΙΜΑ ΕΣΟΤ 2011 ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΛΕΥΘΗΑΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΔΟ ΣΡΟΦΙΜΟΤ ΕΙΔΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΟΤ ΟΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

2006, 2006, 16% 2007, 11,4% 2006 7,9% 2005. www.hellastat.eu

2006, 2006, 16% 2007, 11,4% 2006 7,9% 2005. www.hellastat.eu ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ www.hellastat.eu Εισαγωγή: Η αγορά των υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή εµφανίζει δυναµική ανάπτυξη καικατάτο 2007 διατηρώντας 2ψήφιορυθµόανάπτυξης. Ειδικότερα, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β 3K A/K ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 436.851,18 ΣΥΝΟΛO I.1 436.851,18 3. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΓΕΔ HELLENIC REPUBLIC 17/04/2019-17/04/2019 4,75% FXD 38.000 54,2200 2.060.360,00 - Isin: GR0114028534

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΗ-1ΤΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΗ-1ΤΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 2/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α.Π.: 2/88178/0025 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!!

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ... ΘΑΝΑΤΟΣ!!! ΚΟΚΚΗΝΟ Πξνζνρή! Tα πξνϊόληα απηά πξνέξρνληαη ή είλαη πηζαλό λα πξνέξρνληαη από δώα πνπ έρνπλ ηξαθεί µε µεηαιιαγµέλνπο νξγαληζκνύο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηιαµβάλεη επίζεο ηα πξνϊόληα ηωλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων

Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ. Προςθήκη Ιατρικών και Νοςηλευτικών υςτημάτων ΙΣΟΡΙΑ Δημιουργία τησ Computer Solutions Ε.Π.Ε., από επαγγελματίεσ του χώρου Τγείασ Πληροφοριακό φςτημα Τγείασ ΑΚΛΗΠΙΟ περιλαμβάνοντασ Διοικητικά & Οικονομικά ςυςτήματα για τα Ελληνικά Νοςοκομεία Προςθήκη

Διαβάστε περισσότερα

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/12/2012 ΘΕΜΑ: ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς γνωστοποιεί στα μέλη του ασφαλισμένους στον Ο.Α.Ε.Ε. ότι την 31/12/12 λήγει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005 ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/09/2005 Κτήσεως(

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του. Εταιρικό Προφίλ

Μέλος του. Εταιρικό Προφίλ Μέλος του Εταιρικό Προφίλ 2009 Cycle Credit S.A. Η ΚΥΚΛΟΣ Ανώνυµη Εταιρία Είσπραξης Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων και µε τον διακριτικό τίτλο CYCLE CREDIT S.A. κατέχει την πρωτοπορία. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Δ Λ Ο Γ Ι Σ Ι Κ Δ & Τ Μ Β Ο Τ Λ Δ Τ Σ Ι Κ Δ Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ επέηεπμε

Διαβάστε περισσότερα

Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management. Powered by

Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management. Powered by Certificate of Competence in Purchasing & Supply Management Powered by Το Ελληνικό Ινστιτούτο Προµηθειών και το International Federation of Purchasing & Supply Management Το ΕΙΠ είναι ο µοναδικός µη κερδοσκοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Κ. Τεγόπουλοσ Εκδόςεισ Α.Ε. Το site τησ Ελευθεροτυπίασ

Χ. Κ. Τεγόπουλοσ Εκδόςεισ Α.Ε. Το site τησ Ελευθεροτυπίασ Χ. Κ. Τεγόπουλοσ Εκδόςεισ Α.Ε Το site τησ Ελευθεροτυπίασ 1 Συνοπτικό προφίλ Θ πρϊτη ακθναϊκι εφθμερίδα ςτο internet. Online από τον Αφγουςτο του 1995 Ενημζρωςη όλο το 24ωρο, από ειδικι ςυντακτικι ομάδα.

Διαβάστε περισσότερα

CITY UNITY COLLEGE - Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

CITY UNITY COLLEGE - Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ CITY UNITY COLLEGE - Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Το City Unity College: Το City Unity College (πρώην City University of Seattle in Athens) ιδρύθηκε στη χώρα μας το 1999 ως εξουσιοδοτημένο παράρτημα του City University

Διαβάστε περισσότερα

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε.

Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. Η Citibank είναι στη διάθεσή σας για κάθε σας συναλλαγή όπου κι αν βρίσκεστε. To My Banking της Citibank σας προσφέρει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε οποιαδήποτε συναλλαγή γρήγορα, εύκολα και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/12/2005 Κτήσεως( ) 30/12/2005 ( ) Ι ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Παροχής Υπηρεσιών

Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Παροχής Υπηρεσιών Εξουσιοδοτημένοι Συνεργάτες Παροχής Υπηρεσιών Δείτε τους HP Gold και Silver ServiceOne Delivery Συνεργάτες της ΗΡ καθώς και τους εξουσιοδοτημένους παροχείς υπηρεσιών commercial/consumer και consumer μόνο

Διαβάστε περισσότερα

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ

alter ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑΜΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ alter alteren ΔλΫξγεηα θαη ΠεξηβΪιινλ Αλψλπκε Μειεηεηηθά Σερληθά Δηαηξέα Καιιηξξφεο 3, 555 35 Ππιαέα Θεζζαινλέθε : 2310 282528, 263960 Fax : 2310 283725 Δ-mail: info@alteren.gr http ://www.alteren.gr ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

WEBSITE: www.kek-anaptixi.gr

WEBSITE: www.kek-anaptixi.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΡΑ : Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 284, 176 73 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.: 210-95.70.072, FAX: 210-95.70.028 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 & ΚΟΝΔΥΛΗ, 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ.: 210-48.30.419,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: 22 Δ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΣΑΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ SEMAN Α.Ε. 1) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ SEMAN Α.Ε. 1) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ SEMAN Α.Ε. 1) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ & ΧΛΩΡΙΟΥ ΙΩΝΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3) ΦΑΓΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007 10 151 23 1 31 2008 3556/2007 1 2!" 4 #"" " $! 31 2008 42 #"" " $! 31 2008 43 %& 31 2008 44 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 45 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 46 #"" *"" + ( () " $! 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές του εγχώριου τραπεζικού συστήματος Νέο τραπεζικό σύστημα με λιγότερες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» 1. Βραβείο Καλύτερης Εταιρίας 2009 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 2009» Για 7 η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των «Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ Γεώργιος Ουζούνης», κατά την οποία απονεμήθηκαν 16

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ Νο 4 & Νο6 (ΑΔΑ: 4ΑΣ3Η-7ΓΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ5 1105529 ΕΞ 2011/δις & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu

Hellastat . (www.hellastat.eu) catering catering www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

Mercator Ltd Εταιρικό profile

Mercator Ltd Εταιρικό profile Mercator Ltd Εταιρικό profile Ετος Ιδρυσης 1993 Δραστηριοποίηση στην Πληροφορική Περισσότεροι από 200 πελάτες σε Ελλάδα & Κύπρο Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Παροχή Υπηρεσιών στα Βαλκάνια Mercator Ltd Τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Περίοδος 01/01/2012-31/12/2012 (Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2118 30 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 768 Αντικατάσταση της υπ αριθ. 664/21.07.2015 απόφασης «Σύσταση ανά πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST POWER TALK. Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή!

EVEREST POWER TALK. Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή! EVEREST POWER TALK Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή! Την άνοιξη του 2004 σε συνθήκες πρωτόγνωρης δυσκολίας, η πρώτη Ελληνική ορειβατική αποστολή, ύστερα από δεκαετίες αποτυχηµένων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

www.hellastat.gr/industry_reports

www.hellastat.gr/industry_reports Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΙΚΑΣ, CRETA FARM ΚΑΙ VIVARTIA ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007, 2008 ΚΑΙ 2009 ΝΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ. 7084 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ: 2005-2011 του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΔΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16452 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ 210 9981907 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2310 789850

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS ΙΙ ERP ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ATLANTIS ΙΙ ERP ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ATLANTIS ΙΙ ERP ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΥΡΑΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010

FactSheet 01/01/2010-31/12/2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. FactSheet 1/1/21-31/12/21 3,1 2,9 2,7 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 9 8 7 GRI99117A4 ΓΔ - GD.ATG ASE 2,5 2,3 2,1 6 5 4 Απόδοση Δείκτη (%, Μον.) -.4-5.73 Μέγιστη / Ελάχιστη Ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 31/12/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-31/12/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Business Objects Μετατρέψτε τα εδοµένα της Επιχείρησης σας σε Επιτελική Πληροφορία

Business Objects Μετατρέψτε τα εδοµένα της Επιχείρησης σας σε Επιτελική Πληροφορία Business Objects Μετατρέψτε τα εδοµένα της Επιχείρησης σας σε Επιτελική Πληροφορία Από το 1990, τα BusinessObjects έχουν βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την αξία των εταιρικών τους δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΛΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΤΑΡΘ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΩΝ 3M ESPE AG GERMANY 2 7 SEVENS LTD 1 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ.ΑΘΗΝ.ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 ALET PHARMACEUTICALS ABEE 4 ALICE LOREN CO LTD,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO Alico Μετοχικό Eσωτερικού Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Moving People Forward Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους.

Moving People Forward Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ WINNING MARKETING SERVICES Ε.Π.Ε. Moving People Forward Ενεργοποιώντας τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των ανθρώπων για την ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Η Winning αντιπροσωπεύει μια νέα

Διαβάστε περισσότερα